Anda di halaman 1dari 17

SULIT

3756/1
Prinsip
Pcrakaunan
Ogos
2011
1 XA jam
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
CAWANGAN NEGERI SEMBILAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
SMIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 1
Satu jam lima bclas minit
3756/1
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti olehempal pilihanjawapan yang berhurufA, B, C dan D.
4. Bagi liap-liap soalan, pilihsatujawapan sahaja. Tandakan semiiajawapan
andapada kertasjawapanyang disediakan.
5. Penggunaan kalkulator saintijikyang tidak holeh diprogramkan adalah
dihenarkan.
Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak
3756/1 MPSM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN
[Lihat sebelah
SULIT
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com