Anda di halaman 1dari 12

3756/2

PRINSIP
PERAKAUNAN
Kertas 2
September 2012
21/2 JAM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012
PRINSIP PERAKAUNAN
TINGKATAN 5
Kertas 2
Dua Jam Tiga puluh minit
3756/2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan inimengandungi duabahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab semua soalan di Bahagian A dandua soalan daripada Bahagian B.
3. Jawab soalan satu di atas kertas soalan dan hantar bersama-sama kertas
jawapan.
4. Tulis jawapan anda pada Kertas Helalan Tambahan yang dibekalkan.
5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
6. Tunjukkan kerja mengira. Ini membantu anda mendapatkan markah.
7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram.
8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhirpeperiksaan.
Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak
Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com