Anda di halaman 1dari 3

Asfalt-ja mustkatete - Riigi Teataja remonditehnilised tingimused

PageI of 3

Lingimirkmikkulisamiseks peadolemaMinuRT keskkonda sisse loginud


Valjaandja: Kuressaare Linnavalitsus Aktiliik: mearus Tekstiliik: algtekst Avaldamismerge: KO2009,104,1431

Asfalt-ja mustkatete remondi tehnilised tingimused


Vastuv6etud 09.06.2009 nr 8 Maarus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse g 6lg 1 ja Liiklusseaduse korralduse seaduse S 2 lg 4 alusel l.peatiikk Utdsefled reguleerlmisala S 1 Maaruse Maarus ja tehniliseil kehtastab tehnoloogilised v6tted ja mustkatete tingimused asfaltl66kaukude remontimiseks, kaevikute tagasitaitmiseks, ja vastavad kalendite taastamiseks garantiin6uded Kuressaare linnas. etapid. S 2 Tehnoloogillsed ja pragudev6rgustiku (1)Aukude ja vajarike suuruse varjasergiramine rdigete mahamarkimine. (2)Aukudeia pragudev6rgustiku vatjat6ikamine. (3)Valjal6igete pohjade ja tihendamine. tasandamine (4)Valjal6igete lihvitud ja karestamine, servade murdmine v6i pesemine kui l6igeon teostatud ketasl6ikuriga. (5)Valial6igets p6hjade puhastamina ja servade surudhuga puhastamin, kasmehhaaniliselt v6i suru6huoa (6) Veljal6igete ja servade p6hjade kruntimine. g) Valjal6igete Hitmineasfatrssguga. (8)Asfaltsegu tihendamine vertikaalset dtinaamilist koormust lekitava tihendusseadmega (nait.vibroplaadiga) ja staatitist koormust tekitava raskema tihendusseadmega (na . kergsasfaldirull v6i mootoriga varustatud kesirulD. (9)Asfaldipaikadele ja -vuukidele pindamiskihi paigaldamine: 1)krunlimine; 2) graniitkillustiku paigaldamine; 3) graniitkillustiku kinnirullimine. 2.peatukkLii6kaukuderemonditehnllis6dtingimused ettevalmlstaminE S 3 Ltiokaukudo (1)Tehnilised tingimused lodkaukude ottevalmistamiseks ilmafreesimiseta: 1) Veljal6igatava pinnamergistamine toimubnii,et margitav pindkataks kogulodkaugu timbruses pragudevorgu. areneva 2) Aukude valial6ikamine: a) asfaldi ketasloikajaga v6i b) suruohul v6i hUdraulikal baseeruva lddkhaamriga mison varustatud lapikleraga. 3) Valjaloike servad. sirged, pinnad venikaalsed, murtud, karestatud, eitohiolla lihvirud. 4) Valjal6ike kuju-ristkUlikukujutised. 5) VAljaloike siigavusvehemalt 6 cm. 6) Valjal6ike p6hi-tasandatakse vajaduselja peenkillustikuga taidetakss fraktsioon 5-10mm (etsaavutada valjal6ike siigavus (na . tramperi 6 cm),tihendatakse voi vibroplaadiga) tihendustegurinj 0,98. (2) L60kaukude ettevalmistamisel freesimissga on rioutav valjal6ike stigavus vahemalt 6 cm. kruntimine S 4 VeUal6igete (1) Ennekruntimist toimubketast6ikuriga lihvitud servade ja pesemine murdmine v6i karestamine tagamaks k0lma vuugi e$onehtud nakkuminB. (2) Kuikruntimins pealel66kaugu ei loimuvahotult ettevalmistamist ja sodistvaljat6igete siispuhastada tolmust servad (soovitavalt suru6huga). (3)Veljal6igete ja pdhikrunditakse vertikaalsed servad vedelbituumeni v6i bituumenamulsiooniga. peabkatma: Emulsioon valjal6ike venikaalsed jaotatuna servad taislikult, p6h.ia veljaldike Uhtlaselt vahemalt 3oyoutatuses. Bituumenemulsiooni

https://w w w .ri i gi teataja.eeI aktl| 3 19303z?tegev us= saI vest a-Ii nk

9l2U20rr

- Riigi Teataja Asfalt-ja mustkatete remonditehnilised tingimused

Page 2 of 3

kandmiseks vAljal6ike sorvadele kasutada kasemulsioonipritsi. emulsiooniharja v6i isevalmistatud seadeldis.. S 5 Asfaltsegupaigaldamine ('l) Segupaigaldamine toimubkasasfaldilaoturiga v6i kasfisi. Lubatud on paigatdada tihendatud astalrbetooni TAB 12 - I, k6nnileedelTAB 12- ll. (2)Astaldilaoturiga puhuljakonkreetne segupaigaldamine toimubsuuremale veljal6igets asialdissgu marks6ltub sellisel juhullanaval6igu aastaringsest odpaevasest liiklusintensiivsusest ningmaaralakse freesimistoode kaigus. Asfaldilaoturiga paigaldamise segu korraljuhinduda poolt Fliigi Maanteeameti valia antud ASFALDIST KATENDtKtHTtDE EH|TAMtSE JUHENDIST. (3) Kasitsilaotamise puhulpaigaldatakse ja tasandatakse. seguiihtlaselt Esimene tihendamine toimubvibroplaadiga (140... ja soovitavalt 100C),l6plik tihendamine toimub kerge rulliga vibrovaltsiga (80...60 ennesegujahtumist C). (4)Asfaldisegu vaslavus seguretseptile tulebt6ov6tjal toestada m6nesasfaldilaboris tehtudteimimise tunnistusega, milles ja s6elk6ver; on maaratud vastava segu:valmislajai koostis ja sideaine markja sisaldus; kivimaterjali liik,paritolu ja poorsused. kvaliteedinaitajad; segumahumass S 6 Asfaldipaikade ia -vuukidopindamine. (1) Pinnatud pinnata. Enaval6ikudel tulebpaigaldatud astaldipaik ja olemasoleva (2)Asfaldipaiga kattekokkupuutevuuk ja pinnata tulebkruntida bituumenemulsiooniga graniitkiltustikuga (traktsioon 3 - 5 mm)ningtihendada rulliga. iasasusekontroll S 7 Aslaldipaikadg (1)Astaldipaikade tasasuse kontrolli aluseks voetakse EestiAsfalditiidu ASFALDtNoRMtD (ALsr 1-02). (2)Asfaldipaikade tasasus pilu loetakse tasanduskihil vastavaks, kuisuurim 2 m tasasuslati all on soidutee oikisuunas 6 mmja pdiksuunas 5 mm. (3)Asfaldipaiga pinnatud jargmine vuugitasasuslati allasattudss, kehtib norm:pindamise killustiku fraktsioon + lubatud vah6tasasuslati all (neit.pikisuunas 5+6 mm). peabolsmasaavutatud n6utud tasasus ka siis,kuivanaastaltkaie {4)Asfaldipaikade esialgse veljaloike ssrvaton sttenahtust madalam; seljuhullaiendatakse astaldipaika kunion saawtatudiihtlane ettenahtud tasasus: vaiksema ebatasasuse pigikillustiku v6ib remontida paigaldamise teel. (5) Muudasfaldissgu paigaldamise jaavpoorsus, (mahumass, kvaliteedineilajad jm.) Marshalli slabiitsus, tihendustegur meeratakse vastavaid katsetusi lsgevasasfaldilaboris vastavalt pooltvaljaantudsellekohastere Maanteeameti eeskirjadels samplingu korras Tellijakulul,kuiTellija peab. sedavajatikuks 3. peatiikkTeelaastamlnekaevetiidde kaigus S 8 N6udsdkaevikulstagasitAitmisel (1)Taitematetialiks ja tihendamisele kasutada vett dreenivat kergesti alluvaid tesdeehitusmaterjale. Jargida tulebRIL771990. Teedeall kasutada kogukaeviku ulatuses tagasitaiteks liiva.Liivpeabolemahomogeenne, puhai, iihrrane, jamedateralins, suurimate osakeste fraktsioon v6ibolta20 mm,ei tohisisaldada, orgaanilisija kahjulikke aineid. (2)Tailematerjal tulsbtihendada kihtide kaupa,kusiuures tihendatavate paksus kihtide s6ltubtihendusaparaadi (tramper parameetritest, v6ivibroplaat) vibroplaadiga tihendamisel 2Ocm. (3)Tihendamine peabtoimuma juures. teitematerjali optimaalse niiskuse (4)Tihendamine s6iduteekatta all peabtoimuma tihenduslegurini 0,98ia konniteekatte all tlhendustegurini 0,95(soovitav penetromeetri m66tamehhaanilise abil). $ 9 Noudedkatondlaluskihi taastamlsele (1)S6idutee katendi aluskihi kaevet00deiargn6 peabjargima taastamine labikaevatud teeosaaluskihi konshuktsiooni, st. taastatava paksused alusklhi killustikukihtide peavad olemavahemalt samasuured, kui kaevikuseintelt m66detud kaevikuga kUlgneva teeosaaluskihid. Kuressaare tingimustes paksusest koosnsb aluskiht tavaliselt 12.1scm paekivikillustiku 10 - 40 mm)kihist.Kuialuskiht labikaevatud teeosal on 6hem.tulebkasutada lfraktsioon siiski12- 15cm killustikukihti. Daksust (2) Killuslikukihid tihendatakse tramperi, vibroplaadi ja v6i veikerutliga killustikuterade taielikukinnikiilumiseni lihendustegurini 0,98. asfaltkatte taastamisele. S 10 NOuded Asfaltkatte taastamine toimubvastavalt kaesoleva meeruse lja ll peatiikis satestatud n6uetele. katondlleesltatavadgarantilnouded 0 11 Taastatud (1) Kaevetddde taastamise fikseerimiseks loetakse vastuv6tuakti allakirjulamist. Nimelatud aktileallakirjutamise teostab pooltmearatud jarelvalvetddtaja. linnavalitsuse kaevet66da taastamise

https://w w w .ri i gi teataja.eeI akt/1319303z?te gev us= saI vest a- Ii nk

r 9l2U20t

Asfalt- ja mustkatete remonditehnilisedtingimused- Riigi Teataja

Page3 of 3

jooksulpeab taastatudasfaltkate (2) Garantiiaja vastamajiirgmistelen6uetele: p i k i suunas 1 )s uur impilu2 m ta s a s u s l a a til l v 6 i bs 6 i d u te e ol l a 12 mm j a p6i ksuunas 8 mm. jdrgmine pinnatud 2) asfaldipaiga vuugitasasuslati + lubatud alla sattudes, kehtib norm:pindamise killustiku fraktsioon p i k i s u u n a5 s + 1 2 mm). va he2 m t as as us l aa til l (n d i t. ja taastatudasfaltkatte 3) olemasoleva vana asfaltkatte kokkupuutevuuk ei tohi moodustada astangut. 4. peatiikk Rakendussdtted $ 12 Varasemate6igusaktidekehtetukstunnistamine Tunnistatakse kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 17.02.1998 mdiruseganr 6 kinnitatud tingimused asfalt"Tehnilised ja mustkatete l66kaukude remontimiseks Kuressaares> $ 13 Miiiirusej6ustumine j6us t ub12 .j u u n i l2 0 0 9 .a . M ddr us Li nnapeaU rve TIID U S LinnasekretdrMati LEIS

https://w w w .ri i giteataja.eeI akt/13193032?te gev us= salvest a-Ii nk

9tzLt20rr