Anda di halaman 1dari 38

:

, ,
, ,
, , ,
r , , o
?
.
,
.
,
, ,

, ,

, , ,
? - ?
, , ,
" "?

,
eis t e n her e mon .
- , " " . ,
, . -
, "
" n e steusas h e merastessarakonta kai nyktas tessarakonta hysteron
epeinasen . " "
kai e n meta t o n th e ri o n . , ,
.
, - kai akoloutheit o moi .
"" .
.

.
. " " "" .
.
. . " (
) " anech o r e sen ekeithen
en ploi o i eis her e mon topon kat ' idian . .
"" - ""
. ,

, .
, . ""
, .

. , .
,
.
,
.
, , , ,

. .
( = ),
( = ),
.
. , . ,
. : " ,
,
. ho de eis tas akanthas spareis , houtos estin ho ton logon akou o
n , kai h e mer imna tou ai o nos kai h e apat e tou ploutou sympnigei ton logon ,
kai akarpos ginetai . ( 13, 22). , ,
, ( = ) , .

.
, ,
.

.
,
e " hout o slampsat o to ph o s hym o

n emprosthen t o n anthr o p o n , hop o s id o sin hym o n ta kala erga kai doxas o


sin ton patera hym o n ton en tois ourano is (. 5, 16). " "
. " ,
" makarioi hoi praeis , hoti autoi kl e ronom e sousin t e n g e n ( 5, 5).
" , " makarioi hoi pein
ontes kai dips o ntes t e n dikaiosyn e n , hoti autoi chortasth e sontai . "
, ;" makarioi hoi katharoi t e i kardi a i , hoti
autoi ton Theon opsontai ( 5, 6,8).
, ,
? , , ,
( - . )
.
?
? (5, 19)
: ", ,
,
; ,
." hos ean oun lys e i mian t o n entol o n tout o n t o n elachist o n
kai didax e i h out o s tous anthr o pous , elachistos kl e the setai en t e i basilei a i t
o n ouran o n .
, , ,
"".
- ,
. "
... " e kousate hoti erreth e tois archaiois ... eg o
de leg o hymin . , ,
, , . "
" "". "
, " eg o de leg o hymin
hoti pas ho orgizomenos t o i adelpho i autou enochos esta i t e i krisei . ( 5, 22).
( = ).
, .
. , ,
"" ,
, .

. " : .
,
" ou moicheuseis . eg o de leg o hymin hoti pas

ho blep o n gynaika pros to epith ym e sai aut e n e d e emoicheusen aut e n en t e i


kardi a i autou . ,
"". " :
, . :
, ,
,
" e kousate hoti erreth e,agap e seis ton pl e sion
sou kai mis e seis ton echthron sou . Ego de lego hymin, agapate tous echthrous
hymon kai proseuchesthe hyper ton diokonton hymas. .

.
, .
" "
Agape and Eros ( 1947
Den kristna k a rekstanken genom tiderna . Eros och Agape ;
1938 1939; Harper
and Row in 1969). ,
.

.
, ,


.
, . ,
.
.
,
.
.
. , ,
. .
,
"".

. , ,
.
,
, .

, ""
- -
.

,
.

- .
- .
,
,
. -
- , , ,
. -
- ,
.
, ,
"". ,


.
,

. , ,
- - "" ,
- .
, "" ,
.
" "
" , , ( = )
". .
. " "?
,
.
,
. , "
". ,

"". , "
".


( = ) . ,
,
. -
, .
.
(22, 23-40) : " :
, , .
. : .
" - agap e seis kyrion ton
theon sou enhol e i t e i kardi a i sou kai en hol e i t e i p sych e i sou kai en hol e i t
e i dianoi a i sou . haut e estin h e megal e kai pr o t e entol e. deutera de homoia
aut e i , agap e seis ton pl e sion sou h o s seauton . en tautais taisdysin entolais
holos ho nomos krematai kai hoi proph e tai .
( = ) , .

. "
.
?
. "
" "
",
.
, , ,
, ...
,
, , ,
...
,
. .
, ,
...
,
.
" (. 61-63).
sola Scriptura ,
sola Scriptura Scriptura
-
,


, ,
.


, : " , ,
.
, .
, , ?"
, .
" ... "
"".
,
.
.
,
, ,
. :
...
( 5, 44-45). .
, , ,

, ,
,
. ,
,
.
,
,
. (. 79)
,

.
, , , .

. , ,
.
.
,

. .
.
,
. ,
- ,
, ,
,

. .
eine quellende Liebe ( ) , , . , ,
, ,
,
. , ,
,
. ,
.
,
.
, , , ,
( = )

. ,
.
, ?
,
? , ,
.
(5, 48), . , , ,
esesthe oun hymeis teleioi h o s ho pat e r hym o
n ho ouranios teleios estin .
, .

?

, .
. , ,

, ( = ),

.
.
: . prosechete de
t e n dikaiosyn e n hym o n m e poiein emprosthen t o n anthr o po n pros to theath
e nai autois . ei de m e ge , misthon ouk echete para t o i pat ri hym o n t o i en
toisouranois (6:1). , , , ,
.
: . ,
, :
, . (6, 2-4). hotan oun poi e
is ele e mosyn e n , m e salpise is emprosthen sou , h o sper hoi hypokritai poiousin
en tais synag o gais kai en tais hrymais , hop o s doxasth o sin hypo t o n anthr o p
o n . am e n leg o hymin , apechousin ton misthon aut o n . sou de poiountos ele
emosyn e n m e gn o t o h e aristera sou ti poiei h e dex i a i sou , hop o s e i sou h e
ele e mosyn e en t o i krypt o i kai ho pat e r sou ho blep o n en t o i krypt o i autos
apod o sei soi (6:2-4). (
= ) .
,
,
,
,
gen e th e t o to thel e ma sou .
.
,
.
,

, .
, ,
. , ,
.

?
, , , .
.
? : ,
.
.
. ,
,

. m e battalog e se te h o sper hoi ethnikoi ,


kodousin gar hoti en t e i polylogi a i aut o n eisakousth e sontai .
.
, .
(9, 15),
kai tote n e steusousin ..
(17, 21)

touto de to genos ouk ekporeuetai ei m e en proseuch e i kai n e steia i.
, , .
, , , ,
(9, 29).
.
. .
,
, ,
?
.
(19, 10-12)
. :
, . :
.
; ;
. ,
! ou pantes ch o rousin ton logon touton , all ' hois dedotai . eisin gar
eunouchoi hoitines ek kiolias m e tros egenn e th e san hout o s , kai eisin
eunouchoihoitin es eunouchisth e san hypo t o n anthr o p o n , kai eisin eunouchoi
hoitines eun ouchisan heautous dia t e n basileian t o n ouran o n . ho dynamenos
ch o rein ch o reit o.
. .
, , ,
( = ) .
.

. .
.
.
.
,
, .

, , ,
. , ,

.
.
,
.


. . ,

? ,
. (19, 21)
:
, ,
, . ei theleis teleios einai , hypage p o l e son
sou ta hyparchonta kai dos tois pto c hois , kai hexeis th e sauron en ouranois , kai
deuro akolouthei moi . , , .
.
, ..
,
( 5, 48).
.
(13, 44) ,
.
, ,
. homoia
estin h e basileia t o n ouran o n th esaur o i kekrymmen o i en t o i agr o i , hon
heur o n anthr o pos ekrypsen , kai apo t e s charas autou hypagei kai p o lei panta
hosa echei kai agorazei ton agron ekeinon . .

. (18, 4)
, , ,
. hostis oun tapein o sei heauton h o s to paidion touto , houtos estin
ho meiz o n en t e i basilei a i t o n ouran o n . (23, 12),
, . hostis
de hyp o sei heauton tapein o th e setai , kai hostis tapein o sei heauton hyps o th e
setai . . , ,
.


. ,
, .
. ,
( = . .
) ,
. ,
( = ) .

.
. .
, ,
,
. ,
,
. .

. .
,
, .
, ..
.

, , ,
.
.

.
. ,
, ,
.
. ,
, . .
. .

. ,
, ,
- .

.
.
.

.
,
,
. ,
.
,

. , dikaion
.

.

. ,
,
.
,
. .
. ,

. . ,
. ,
. .
. ,
.
.
,
. .
. .

. , ,

, .

, ,
. ,

.
,
. ,
.

,
,
. .
,
,
, .
. .
.
, , ,
.
.
,
.

, (1, 4-5), .
,
di 'hou elabomen charin kai
apostol e n eis hypakoen pisteos hyper tou onomatos autou.
. .
.
,
( )
.
.
,
. . (2, 6)
hos apod o sei hekast o i kata ta erga autou . .
,

,
.

.
.
, ,
. .
. ,

.
hoi poi e tai nomou dikai o th e sontai (2:13).
, .
(5, 2) .
,
t e n prosag o g e n esch e kamen ( t e i pistei ) eis t e n charin
tauten en h e i e ste kamen .
.
,
, .
(6, 12). , ,
, ; m e oun basileuet o en t o i thn e
t o i hym o n s o mati eis to hypakouein tais e pithymiais autou . m e de paristanete
ta mel e hym o nhoopla adikias t e i hama rti a i ..

. ,
, .
(6, 17) . :
; charis
de t o i the o i hoti e te douloi t e s hamartias hyp ekousate de ek kardias eis hon
paredoth e te typon didach e s .
(2, 15) . ( =)
,
hoitines endeiknyntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais aut o n eleut her
o thentes de apo t e s hamartias edoul o th e te t e i dikaiosyn e i .
, .
, .
, .
.
?
,
. ,
,
(6, 18).


doul o thentes de t o i the o i , echete ton karpon hym o n eis hagiasmon , to de
telos z oe n ai o nion (6:22). ,
. .
(7, 6).
, ()
nyni de kat e rg e th e men apo toui nomou , apothanontes
en h o i kateichomet ha , h o ste douleuein en kainot e ti pneumatos kai ou palaiot e
ti grammatos . . , :
, , ;
esmen tekna theou . ei de tekna , kai kl
eronomoi . kl e ronomoi men theou , sy gkl e ronomoi de Christou , eiper
sympaschomen hina kai dyndoxasth o men (8:17 ). ,
eiper . *
. , .
,
, .
sympaschom en
, ,
.
(12, 1), .

,
. , , , ,
, , ,
. parakal o ounhymas , adelphoi , dia t o n oiktirm o n tou theou ,
parast e sai ta s o mata hym o n thysian z o san hagian euareston t o i the o i , t e n
logik e n l atreian hym o n . .
.
,
, . .
.
. , . :
,
, .
kai m e sysch e matizesthe t o i ai o ni tou o i , alla metamorphousthe t e i anak
ain o sei tou noos ,eis to dokimazein hymas ti to thel e ma tou theou , to agatho n
kai euareston kai teleion .
,
, .

, ,
. ,
.
.
, , ,
, .
.
, . 12, 9,
. koll o menoi t o i agath o i .
12, 12 ,
t e i proseuch e i proskarterountes .
, ,
.
1. 2.

. 1. 7, 1-11, .
, .
.

. ,
. . thel o de pantas anthr o
pous einai h o s kai emauton .
alla hekastos idion echei charisma ek theou , ho men
hout o s , ho de hout o s .: , ,
, ,
, . leg o de tois agamois gai tais ch e rais , kalon autois
ean mein o sin h o s kag o : ei de ouk egkrateuontai , gam e sat o san .
: ;
. . kai touto kekriken en t e i kardi a i , t e rein t e n heautou
Parthenon , kal o s p oi e sei . h o ste kai ho gamiz o n t e n heautou Parthenon kal
o s poiei , kai ho m e gamiz o nkreisson poi e sei . (. 37-38).
, , . , ,
. , .
. . , ( =
) .
.
. 1
9, 24-27, . , ,
, ( )

.

, ,
.
, , ?
. ,
, . , , ,
; , ;
,
. oukoidate hoti hoi en stadi o i trechontes pantes men trechousin ,
heis de lamb anei to brabeion ; hout o s trechete hina katalab e te . pas de ho ag o
nizomeno s panta egkrateuetai , ekeinoi men oun hina phtharton stephanonlab o sin
, h e meis de aphtharton . eg o toinyn hout o s trech o h o s ouk ad e l o s , hout o s
p ykteu o h o s ouk aera der o n : alla hyp o piaz o mou to s o ma kai doulab o g o
, m e p o s allois k e ryxas autos adokimos geno mai .
.
. ( = )
.

. .

? .
. .

,

. 10, 12, :
. h o ste ho dok o n hestanai blepet o m e pes e i . 11,
28 : dokimazet o de anthr o
posheauton .
,

. . ,
. , .
.
.
. 2 .
: , .
. heautous peirazete ei este en t e i pistei , heautous dokimazete . 15,
1-2 . .

, , ,
, , ,
, . gn o riz o de hymin ,
adelphoi , to euangelion ho eu e ggelisam e n hymin , ho k ai parelabete , en h o kai
hest e kate , di ' hou kai s o izesthe , tini log o i eu egg elisam e n hymin ei
katechete . 1 14, 15 .
, .

. ,
: , ? :
; , . proseuxomai t o
i pneumatic , proseuxomai de kai t i o no i: psal o t o i pneum atic , psal o de kai t o
i no i. . 1
.
-
-
. ,
.
,

. , ,
, .
,
, , .
, , ,
. ean tais gl o ssais t o n anthr o p o n lal o kai t o naggel o n , agap e n
dem e e cho , gegona chalkos ech o n e kymbalon alalazon . kai ean echo proph e
teian kai eid o ta myst e ria panta kai pasan t e n gn o sin , kan echo pasan t e n pisti
n h o ste or e methistanai , agape n de m e echo , outhen eimi . kan ps o mis o p
anta ta hyparchonta mou , kai ean parad o to s o ma mou hina kauch e somai , agap
e n de m e echo , ouden o pheiloumai . .
. , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , . ,
, , .
, ; ,
. , , ,
; ,
.

, , ;
, . ,
, , ; . h eagape makrothymei
, chr e steuetai h e agape , ou z e loi , h e agape ou perp ereuetai , ou physioutai ,
ouk asch e monei , ou z e tei ta heaut e s , ou paroxyne tai , ou logizetai to kakon ,
ou chairei epi t e i adiki e ai ,sugchairei de t e i al e thei a i : panta stegei , panta
pisteuei , panta elpizei , panta hypomenei . h e ag ape oudepote piptei : eite de
proph e teiai , katarg e th e sontai : eite gl o ssai , pausontai : eite gn o sis , katarg e
th esetai nuni de menei pistis , elpis , agap e , ta tria tauta : meiz o n de tout o n
h e agap e.
, , ,
,
.
,
. ,

.
.
. .
, ,
.
, ,
, ,
, .
,
.
, .
,
,

. ,
. . 1. 14, 1 : ,
di o kete t e n agap e n , z e loute de ta
pneumatika . 2.
.
: , ,
. eis touto gar kai egrapsa, hina gn o t e n dokim e n
hym o n , ei eis panta hyp e kooi este .

.

( =
) , , ,
. 2. 2, 14-15 . :
,
;
kai t e n osm e n t e s gn o se o s
autou phanerounti di ' h e m o n en panti top o i : hoti Christou eu o dia semen t o i
the o i en tois s o izomenois kai en tois apollymen ois , hois men osm e ek thanatou
eis thanaton , hois de osm e ek z oe s eis z oe n . 2. 3, 18, .

.
, ,
, . h e meis de pantes anakekalymmen o i pros o p
o i t e n doxan kyrious katoptri zomenoi t e n aut e n eikona metamorphoumetha
apo dox es eis doxan , kathape r apo kyriou pneumatos .

.

. - .
-
.
.
,. .
2. 4, 16 .
: () ( )
. ho es o h e m o n anakainoutai h e mer a i kai he mer a i .

, , .
. 10,
15
. , ,
. elpida de echontes auxanomen e s t e s piste o
s hym o n en hymin megalunth e nai kata ton kanona h e m o n eis perisseian . 4,
12 . ,
. 2.
.

, , . ,
,
. . ,

. . ,
.
. ,
.

. ( =
) . ,
, , .
, ,
. , , dio kai
philotimoumetha , eite end e mountes eite ekd e mountes , euarestoi aut o i einai .
tous gar pantas h emas phaner o th e nai dei emprosthen tou b e mat os tou
Christou , hina komis e tai hekastos ta dia tou siomatos pros ha epraxen , eite
agathon eite phaulon . (5, 9-11). 2. 11, 15 .
.

.
(5, 14-20), .
, . .
2 : ..
deometha hyper Christou .

. , .
,
hina h e meisgenometha
dikaiosyn e theou en aut o i .
. .
6,1: ,
synergountes de kai parakaloumen m e eis kenon t e
n charin tou theou dexast hai hymas . .
49, 8 . ep e kousa sou kai ebo e
th e sa soi . 2. 6, 4-10, .
.
: , , , ; ,
, , , , , ,
, , , , ,

, , ,
, , ,
, , ,
, ,
. en panti synistanontes heautous h o s
theou diakonoi , en hypomon e i poll e i , en thlipsesin , en anagkais , en stenoch o
riais , en pl e gais , en phylakais , en a katastasiais , en kopois , en agrypniais , en n
e steiais , enhagnot e ti , en gn o s ei , en makrothymi a i , en chr e stot e ti , en
pneumatic hagi o i , en agap e i an ypokrit o i , en log o i al e theias , en dynamei
theou : dia t o n hopl o n t e s dik aiosyn e s t o n dixi o n kai arister o n ,dia dox e s
kai atimias , dia dysph e mia s kai euph e mias h o s apothn e iskontes kai idou z
o men h o s lypoumen oi aei de chairontes , h o s pt o choi pollous de
ploutizontes . , , .
. , .
. .

. .
,

, , ?
,
,

? 2. 10, 3-6 .
: ,
;
, ,
,
,
. en sarki gar peripatountes ou kata sarka strateuometha , ta gar
hopla t e s stra teias h e m o n ou sarkika alla dynata t o i the o i pros kathairesin
ochyr o mat o n , logismous kathairoountes kai panhyps o ma epairomenon kata t e
s gn o s e o s tou theou , kai aichmal o tizontes pan no e ma eis t e n hypako e n tou
Chr istou . . , 2. 7,1 ,
.
, : , , , ,
,
. katharis o men heautous apo pantos molysmou sarkos kai
pneumatos , epitelou ntes hagi o syn e n en phob o i theou .
.

13, 9, . : () , touto
kai euchometha , t e n hym o n katartisin .
.
,
, . 2. 7, 10, .

.
.
h e gar kata theon lyp e metanoian eis s o t e rian ametamel e ton
ergazetai . .
. h e de tou kosmou lyp e thanaton katergazetai .
-
. . 2.
. , , , ,
, , ,
katartizesthe ,parakaleisthe , to auto phroneite , eir e neuete , kai ho theos t e s
agapes kai eir e n e s estai meth hym o n .
. .

, .
. .

. .
.
.

,
.

. .
.

.
, .
.
, . . ,
,
.

, .
.
? ? arti garanthr o pous peith o e ton
theon ; e z e t o anthr o pois areskein ? , 4, 9 .
:
, , nyn de gnontes theon , mallon de
gn o sthentes hypo theou . . .

. . . ( = )
. . .
. .
phoboumenos
tous ek peritom e s . . . .
,
.
, , , .
.
16 . :
, ,
,
. eidotes de hoti ou dikaioutai anthr o pos ex
erg o n nomou ean m e dia piste o sChristou I e sou , kai h e meis eis Christon I e
soun episteusamen , hina dikai o th o men ek piste o s Christou kai ouk ex erg o n
nomou , hoti ex erg o n nomou ou dikai o th e setai pasa sarx .
, .
.
-
.
,
. .
. .
,
.
, (
)
,
. . :
5, 5 . , ,
h e meis gar pneumatic ekpiste o s elpida dikaiosyn e s
apekdechometha .


,
? , . .

.

. .
( = ) . .
. , ,
.
, . 2, 12,
meta phobou kai tromou t e n heaut o n
s o t e rian katergazesthe .
. 5, 1 .
, , t e i eleutheri a i h e
mas Christos e leuther o sen : st e kete oun .
, ,
, , , ,
,
,
,
. .

,

. 3, 26-27, .
.
.
, . pantes gar huioi theou este dia t e s piste o s
en Christ o i I e sou :hosoi gar eis Christon ebaptisth e te , Christon enedysasthe .
,
? .
, , .

, , .
4, 19, : ,
, ! o din o mechris hou
morph o th e i Christos en hymin .
, ,
?

5,7 : !,
? etrechete kal o s : tis hymas enekopsen , -
. 5, 14 .
, .
() 1. 13.
, : ho gar pas nomos
en heni log o i pepl e r o tai , en t o agap e seis ton pl e sion sou h o s seauton .
,
.
(5, 25): ,
. ?


,
,
, , .
, . 6, 2 .
.
kai hout o s anapl e r o sete ton nomon tou
Christou .
,
.
. .
: ,
kai hosoi t o kanoni tout o i stioch e sousin , eir e n e ep '
autous kai eleos . kain e ktisis .

,
( = ), ,

.

1, 14, .
,
, . hos estin arrab o n t e s
kl e ronomias h e m o n , eis apolytr o sin t e s peripoi e se o s .
: .
.


2, 10:
, ,
. autou gar semen poi e ma , ktisthentes en
Christ o i I e sou epi ergois agathois , hois pro e toimasen ho theos hina en autois
peripat e s o men . 6, 11.
. 5,8 5, 15.
, blepete oun
akrib o s p o speripateite .
5, 9
ho gar karpos tou photos en pas e i agath o syn e i kai dikaiosyn e i kai al e the i a i
. ,
. dokimazontes ti estin
euareston t o i kyri o i . 5, 14 .
,
. . ? 5, 1
, , . 4, 23 .
ananeousthai de t o i pneumatic tou noos
kai endysasthai tonkainon anthr o pon . 4,
1 axi o s
peripat e sai t e s kl e se o s h e s ekl e th e te . 4, 15
- aux e s o men eis auton ta panta
6, 18 . .
dia pas e s proseuch e s kai de e se o s
,proseuchomenoi en panti kair o i .
.


( = ) . 1,25
prokop e n kai charan t e s piste o s . 1, 27
. ,
st e kete en heni pneumati , mi a i
psych e i synathlountes t e i pistei tou euagge liou.
. .
, , . 1, 29
, ,
ou monon to eis auton pisteuein alla kai to hyper autou paschein .
, , . 2, 16
.

3, 8 . hina Christon kerd e s odikaiosyn e n epi t e i pistei .
3, 11-16 .
. ,
, . ,
; :
, ,
. , ,
, ; ,
. , ,
. ei p o s katant e s o eis t e n exanastasin t e n ek nekr o n . ouch
hoti e d e elabo n e e d e tetelei o mai , ki o k o de ei kai katalab o, eph ' h o i kai
katel e mphth e n hypo Christou I e sou . adelphoi , eg o emauton oup ologizomai
kateil e phenai : hen de , ta men opis o epilanthanomenos , tois de emprosthen
epekteinomenos , kata skopon di o k o eis to brabeion t e s an o kl e se o s tou
theou en Christ o i I e sou . hosoi oun teleioi , toutophron o men pl e n eis ho
ephthasamen , t o i aut o i stoichein . .
.
.

.
,
.
. 4, 89 . 1.
, , , , ,
, , ,
, ; ,
, , .
, ,
.
.

. ,
, , ,
. ,
,
. . ,
.


. 1, 22-23 29
.
, ,
, , ,
, , , . ...
, .
nyni de apokat e llaxen en t o i s o mati t e s sarkos autou dia tou thanatou , pa
rast e sai hymas hagious kai am o mous kai anegkl e tous katen o pion autou , e i ge
epimenete t e ipistei tethemeliomenoi kai hedraioi kai m e metakinoumenoi apo t e
s elpidos tou euanggeliou hou e kousate . ,
, ,
- . 29
, , .
,
. hina parast e s omen panta anthr
o pon teleion en Christ o i : eis ho kai kopi o i ag o nizomenos kata t e n energeian
autou t e n energoumen e n en emoi en dy namei . 1, 10

, peripat e sai axi o s tou kyriou eis pasan
areskeian , en panti erg o i agath o i k arpophorountes kai auxanomenoi t e i epign
o sei toutheou . (= ) .
, (. 11) en pas e i dynamei
dynamoumenoi kata to kratos t e s dox e s autou . 2, 6-7
: , ,
, ,
, ,
h o s oun parelabete ton Christon I e soun ton kyrion , en aut
o i peripateite , e rriz o menoi kai epoikodomoumenoi en aut o i kai bebaioumenoi t
e ipistei kath o s edidachth e te .
- - - .
3, 1 . : , , ,
.. .
:
, , : , , ,
, nekr o sate oun ta mel e ta epi
t e s g e s , porneian , akatharsian , pathos , epit hymian kak e n , kai t e n
pleonexian h e tis estin eid o lolatria (5). nyni de
apothesthe kai hymeis ta panta (8). (4, 29)
.


1. .
(1, 3)
(3, 5) (3, 8)
(5, 8)

(5, 21-22). 3, 10 . :

nyktos kai h e meras hyperekperissou deomenoi kai katartisai ta
hyster emat a t e s piste o s hym o n .

? 4, 34 . : : ,
,
.
. touto gar estin thel e ma
tou theou , ho hagiasmos hym o n eidenai hekaston hym o n to heautou skeuos
ktasthai enhagiasm o i kai tim e i .
. 5, 9 .
. 2. 2, 14 .
eis peripoi e sin dox e s tou kyriou h e m o
n . 2. 1, 11.
hina
hymas axi o s e i t e s kl e se o s ho theos h e m o n kai pl e r o s e i pasan eudokian
agath o syn e s kai ergon piste o s en dynamei .

1. 1, 5-6 :
,
to de telos t e s paraggeleias estinagape ek katharas kardias kai
syneid e se o s agath e s kai piste o s anypokritou , h o n tines astoch e santes
exetrap e san . 1, 18-19 :
, ,
, ,
tauten t e n paraggelian
paratithemaisoi , teknon Timothee hina strateu e i e n autais t e n kal e n
strateian , ech o n pistin kai agath e n syneid e sin , h e n ti nes ap o samenoi peri t
e n pistin enauag e san . 1. 2, 1-4
:
, , , , ,

, ,
.
,
. parakal o oun proton pant o n poieisthai de e seis ,
proseuchas , enteuxeis , eu charistias , hyper pant o n anthr o p o n , hyper basile o
n kai pant o n t o n en hyperoch e i ont o n , hina eremon kai h e sychion bion diag
o men en pas e i eu sebei a i kai semnot e ti . touto kalon kai apodekton en o pion
tou s o t e ros h e m o n theou , hos pantas anthr o pous thelei s o th e nai kai eis
epign o sin al e t heiaselthein . 4, 7-10,
gymnaze de seauton
. eis touto gar kopi o men kai ag o nizometha . 1.
6, 11-12
. ,
ag onizou ton kalon ag o na t e
s piste o s , epilabou t e s ai o niou z oe s .
, , , ,
dioke de dikaiosyn e n ,eusebeian , pistin , agap e n , hypomon e n ,
pra u pathi an .

,
? 1. 5, 9
.
. ch e ra katalegesth o. ?

. ,
.
2. 1, 6 .

.
anamimn e isk o se
anaz o pyrein to charisma tou theou , ho estin en soi .
2, 11-12 . :
, ; , ;
, ei gar synapethanomen , kai syz e
somen: ei hypomenomen , kai symbasileuso men . 2, 21
. , , ,
, , .
ean oun tis ekkathar e i heauton estai skeuos eis tim e n , h e giasmenon . 2,
22 : , ,
, . tas de ne o

terikas epithymias pheuge , di o ke de dikaiosyn e n , pistin , agap e n , eir e n e n


meta t o n epikaloumen o n ton kyrion ek katharas kardias . 4, 17
. , ,
. ton kalon ag o nego nismai, ton dromon teteleka , tenpistin tet e r eka.


. 3, 14 .
,
metochoi gar tou Christou gegonamen , eanper t e n arch e n t e s
hypostase o s mechri telous bebaian katasch o men 4, 1 :
, , ,
, phob e th o men oun m e pote
kataleipomen e s epaggelias eiselthein eis t e n k atapausin autou dok e i tis ex hym
o n hyster e kenai . 4, 11.
, , ,
spoudas o men oun eiselthein eis ekein e n t e n
katapausin , hina me en t o i au t o i tis hypodeigmati pes e i t e s apeitheias . 6, 1

epi t e n teleiot e ta pher o metha . 6, 11
.
. 10, 21-22 :

proserch o metha meta al e thin e s kardias katechomen t e n homologian t e
s elpidos aklin e. 11, 1 :
, . estin de pistis elpizomen o n
hypostasis , pragmat o n elegchos ou blepomen o n .
. ,
( = . .).
.
, .


.
,
12, 1 .
, ,
,
. ogkon apothemenoi panta kai t e n euperistaton hamartian , di '
hypomon e s tr ech o men ton prokeimenon h e min ag o na .

, 12,
7: .
hysteron apo t e s charitos tou theou . 12, 15.

. 1, 9
, ()
. komizomenoi to telos t e s piste o s s o t e rianpsych o n .
1. .
,
taspsychas hym o n h e gnikotes en t
e i hypako e i t e s al e theias eis Philadel phian anypokriton , ek kardias all e lous
agap e sate ekten o s (1:22). 2, 2:
.... ... hina uux e th e te eis s o t e
rian . 2, 11: ,
, ,
parakal o h o s paroikous kai parepid e mous apechesthai t o n sarkik o n epith
ymi o n , haitines strateuontai kata t e s psyches . 2. 1, 4
. .
,

,
, .

, ta timia kai
megista h e min epaggelmata ded o r e tai , hina dia tout o n gen e ssthe theias koin
o noi physe o s , apophygontes t e s en t o i kosm o i en epithy mi a iphthoras .
,
.
, , ,
, , ,
(. 5-7) kai auto touto de spoud e n pasan
pareisenegkantes epichor e g e sate en t e i p isteihym o n tt e n aret e n , en de t e
aret e i t e n gn o sin , en de t e i gn o sei t e n egkrateian , en de t e i egkratei a i t e
n hypomon e n , en de t e i hypomon e i t e n eusebeian , en de t e i eusebei a i t e n
Philadelphian , ende t e i philadelp hi a i t e n agap e n . 2. 1, 10
. , , ,
.
spousdasate bebaian hym o n t e
n kl e sin kai eklog e n poieisthai .

2, 20- 22 ,
,
. .

, ,
.
,
.
: , :
. ei gar apophygontes ta miasmata tou kosmou en epign o
sei tou kyriou kai s o t e ros I e sou Christou , toutois depalin emplakentes h e tt o
ntai , gegonen auto is ta eschata cheirona t o n proton . kreitton gar e n autois m e
epegn o kenai t e n hodon t e s dikaiosyn e s , h e epignousin hypostrepsai ek t e s
aradotheis e s autois hagiasentol e s . symbeb e ken autois .

. ,
. ,
( 1 3, 3),
.

.

. ,
, ,
, .
.
. , , ,

. 1520,
: libri sumae dignitatis
, libri secundae dignitatis
libri tertiae dignitatis .

, .

: Summa , Sanct Johannis Evangel . und seine erste
Epistel , Sanct Paulus Epis tel , sonderlich die zu de R o mern , Galatern , Ephesern
, undSanct Peters erst e Epistel .

Das sind die Bucher, die dir Christum zeigen, und alles lehren, das dir zu wissen
noth und selig ist ob du sohon kein ander Buch noch Lehre nummer sehest und
horist. Darum ist Sanct Jakobs Epistel ein recht strohern Epistel, gegen sie, denn
sie doch kein evangelisch Art an ihr hat ... .
, .

... ,
, , , .
.
, , ,
. - allein 3, 28
2, 24:
, , , ? only horate
hoti ex ergon dikaioutai anthropos kai ouk ek pisteos monon.

. sola,
allein , : : .
sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas ( , ,
). ,
.
. . ? . ?
. ? . ? .
? . ? .
: .
... allein
.
allein
!
.
1523. , ,
.
,
. ,
. ,

, ,
, .
, ,
. .

. :
- ego evangelio non crederem, nisi me moveret ecclesiae
auctoritas.
. ( =
) ,
,
.
.
.
, ,
, ,

.
,
. ,
.
, .
. . 1, 17, 18 .
: ,
, .
,
pasa dosis agath e kai pan d o r e ma teleion an o then estin
katabainon apo to u patros t o n photon ,par ' h o i ouk eni parallag e e tropes
aposkiasma . bouil e theis apeky e sen h e mas loh o i al e theias , eis t o einai h e
mas aparch e n tina t o n autou ktismat o n . ean ho kyrios thel e s e i kai z e somen
kai poi e somentouto e ekeino . 4, 5 . : :
, , hypotag e te oun
t o i the o i . . 4, 8.
, .
.
. ,

.
,
,

,
. . 1, 18
4, 15. , ,
, .

,
. .
. (1, 14),
(4, 1), , (4),
(4, 9). (5, 1-6)
.

,

.
. :
, ,
:
.
.
,
...
,
, ,
.
- ( = ),
.