Anda di halaman 1dari 4

IES MOIXEN TT

ACTIVITATS FINALS TEMA 8 LORIGEN DEL MN MODERN. 1.- INVESTIGA, COMPLETA I COMENTA MAPES. COMPETNCIA
ESPACIAL I TRACTAMENT DE LA INFORMACI

MAPA A PRIMER VIATGE DE CRISTFOR COLOM

6 3 45 2

DETALLS MAPA DEL PRIMER VIATGE

4 5

1 ACTIVITATS TEMA 8

7 1

QESTIONS RELATIVES AL PRIMER VIATGE DE CRISTFOR COLOM A) Completa l'itinerari seg it per Colom a la lli!reta" #"$Port %'ei&i%a''''' ("$ )om %e l'ar&ip*lag''' +"$ Illa %e , ana-an. /San Sal0a%or) 1"$Illa''''' 2"$Illa'''' 3"$ )om %e l'ar&ip*lag''''''4"$Port %'arri!a%a''''''' 5) Assen6ala la 7ronologia %el primer 0iatge %e Colom" C) 8 in 0a ser el moti %el 0iatge %e Colom9 D) Compara la r ta %e Colom am! la r ta a%opta%a pels port g esos" E) En : ins prin7ipis te;ri7s geogr<=i7s es re7ol>a0a el pro?e7te %e Colom9 MAPA PRIMERA VOLTA AL MN

1 OCE. 2 3 OCE

B C
8 9 OCE

A
4 5 6 7 10

OCE

2 ACTIVITATS TEMA 8

QESTIONS RELATIVES A LA PRIMERA VOLTA AL MN. A) Completa la r ta a la lli!reta" #"$Port %'ei&i%a@""("$ '''''''''''' +'''''''''''''1"$ A7t al Rio %e Aaneiro /5rasil) 2"$Est ari %el Ri %e la Plata /Argentina) 3"$ 5a%ia %e Sant A li<B Patag;nia /Argentina) 4'''''''''''C''''''''''''D''''''''#E"'''''''''''''''' 5) 8 ins o7eans 0an tra0essar /sol7ar)9 A'''''''''''''''''''5'''''''''''''''''''C''''''''''''' C) En mera els personatges : e 0an %irigir l'e&pe%i7iF" D) Ap nta la 7ronologia %e l'e&pe%i7iF /an6s) E) 8 ants -omes 0an partir %e Se0illa a l'ini7i %e l'e&pe%i7iF i : ants 0an arri!ar a SanlG7ar %e 5arrame%a al =inal %el 0iatge9 F) 8 in era el moti %e l'e&pe%i7iF9 G) Per : * la signi=i7a7iF i relle0<n7ia %'a: est 0iatge9

2 SITUA EN EL TEMPS. COMPETNCIA TEMPORAL.

1450

60

70

80

90

1500

10

20

30

A) Assen6ala la 7ronologia %e 7a%a n %els es%e0eniments i %esprHs lo7alit>a'ls en la l.nia %el tempsI #"$ Els port g esos arri!en a la Jn%ia''''''''''''''''''' ("$ Constantino!le 7a en po%er %els t r7s''''''''''''''" +"$ Con: ista %e Grana%a i =i %e la Re7on: ista'''''''''''' 1"$ E&p lsiF %els ? e s %els regnes %els Reis Cat;li7s'''''''''' 2"$ Des7o!riment %'Am*ri7a"'''''''''''''''' 3"$ Mort %'Isa!el I %e Castella'''''''''''''''' 4"$Fi %e la primera 0olta al mFn'''''''''''''' C"$ KniF %in<sti7a %e Castella i AragF''''''''''

3.- DEFINEI

AM! AMPLITUD. COMPETNCIA COMUNICACI LING"STICA

Plani=i7a la %e=ini7iF a!ans %'es7ri reB 7omprHn el 7on7epte i 7omenLa sempre per l'Hs" Pro7 ra realit>ar na %e=ini7iF %etalla%a" +"# Cara0elMla +"( Tra7tat %e Tor%esillas" +"+ In: es" +"1 Monar: ies a torit<ries /HsB Bprin7ipal 7ara7ter.sti7aB instr ments i e&emples) +"2 KniF %in<sti7a" +"3 Moris7os" +"4 Tri! nal %e la In: isi7iF"

#.- CAUSES I CONSEQNCIES. APRENDRE A APRENDRE.


1"# E&pli7a les 7a ses %els %es7o!riments geogr<=i7s" 1"( E&pli7a les 7onse:N*n7ies %els %es7o!riments geogr<=i7s" 1"+ Valora i arg menta lOa77iF pol.ti7a %els Reis Cat;li7s al Regne %e Val*n7ia"

3 ACTIVITATS TEMA 8

$.- COMENTA UNA GR%FICA. COMPETNCIA TRACTAMENT DE LA INFORMACI GR%FICA P%G 1$#.

A)Intro% 77iF # In%i7a el tip s %e gr<=i7a" ( Assen6ala la in=orma7iF : e ens aporten 7a%as7 n %els ei&os" 5) Le7t ra Di=er*n7ia les =ases o etapes %e lOe0ol 7iF %e la po!la7iFn entre els an6s #EEE i #2EEB ap nta la ten%*n7ia %e 7a%a =ase /as7en%entB %es7en%entB esta!ilitat) i realit>a na le7t ra %e 7a%a etapa"/&i=res$an6s)" C) Analit>a el per.o%e #1EE$#2EE In%i7a la ten%*n7ia i e&pli7a les 7a ses %'ei&e 7an0i %e ten%*n7ia"

&.- ANALIT'A L(O!RA POL"TICA DELS REIS CATLICS. APRENDRE A


APRENDRE.

E&pli7a : ines mes res 0an pren%re els Reis Cat;li7s per a $ Pa7i=i7ar els se s regnes" $ Per a gmentar la se a 7apa7itat i po%er e7on;mi7" $ Per a reorganit>ar la ? st.7ia" $ Per a7onseg ir la ni=i7a7iF religiosa %els se s regnesB $ Per a no %epen%re %e la no!lesa en la realit>a7iF %' na 7ampan6a militar"

4 ACTIVITATS TEMA 8