Anda di halaman 1dari 70

Kandungan

(Borang-borang pengurusan grafik dan templat tambahan)


Membandingkan dan membezakan Membuat ramalan Menyusul periksa andaian Menerangkan sebab (1) Menerangkan sebab (2) Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan Menjana kemungkinan-kemungkinan Membuat hubungkait Membuat kategori (1) Membuat kategori (2) Membuat kategori (3) Membuat keputusan Carta organisasi Carta aliran ajah tulang ikan !eta minda (1) !eta minda (2) !eta cerita !eta kogniti" Membuat in"erens Menyusun ikut urutan Menyatakan sebab dan akibat Menyatakan "akta dan idea Membuat klasi"ikasi Kebaikan# Kelemahan# dan Keistime$aan (!M) Mencatat maklumat Mencatat maklumat tambahan Mencatat idea-idea utama Mencatat idea utama dan idea sampingan Menyenaraikan idea-idea utama Mencatat isi-isi penting Mencatat isi-isi tersurat Mencatat "aktor-"aktor%akibat%alasan Membuat para"rasa &kop lingkaran soalan (&oalan dan penyoalan) Menyatakan proses Mencatat maklumat bacaan dengan menggunakan teknik !' !( Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik ()! Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik K*+, Mencatat maklumat penting Mencatat isi-isi yang menyokong hujah dan menolak hujah 1

Mencatat idea utama dan idea sokongan Menyusun atur mengikut keutamaan (-.!) Mencatat rangka karangan Menyusun atur isi karangan mengikut perenggan Mencatat isi cerita Mencatat maklumat mengikut aspek%bidang Membuat rumusan Mencatat makna perkataan%"rasa Menjana idea Membina ayat Membina soalan Mencatat antonim Mencatat medan makna%penjodoh bilangan Melengkapkan maklumat Mencatat komen (menjana idea) Membuat in"erens dan rumusan Membina perenggan%$acana Menghuraikan maklumat Menyatakan "ungsi Menja$ab soalan pemakanan /orang pro"il pelajar /orang kebenaran ibubapa /orang aduan /orang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (1) /orang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (2) /orang penilaian sebutan perkataan /orang penilaian akti0iti lisan /orang penilaian akti0iti bacaan /orang penilaian pengucapan teks perbahasan /orang penilaian pengucapan teks laporan /orang penilaian pengucapan teks aduan /orang penilaian pengucapan teks $a$ancara /orang penilaian pengucapan skrip drama

MEMBANDING DAN MEMBEZA AN

!ersamaan

!erbe"aan dari aspek

Corak !ersamaan dan !erbezaan yang !enting

esimpulan

#amalan$

Kemungkinan bukti

/ukti sebenar 4

)pakah ramalan yang mungkin berlaku4

Kemungkinan besar ramalan ini akan berlaku

2 4

Menyokong 3idak menyokong 3idak pasti

!G MENG%&%' !E#I &A ANDAIAN

3opik
'rang yang membuat andaian 3indakan )ndaian

5 66666666666666666666666666666
5 6666666666666666666666666666666666 5 6666666666666666666666666666666666 5 6666666666666666666666666666666666 !G MENE#ANG AN &EBAB )pakah yang harus dilakukan )dakah tindakan ini dilakukan (7)%3.8)K)

!erkara%bukti%kejadian%peristi$a yang menyebabkan andaian dibuat 19

29

39

)ndaian (3andakan % dalam petak yang sesuai) Munasabah 5

/oleh dipertikaikan 5 3idak munasabah Kesan terhadap tindakan5 5

2 )lasan Kemungkina n &ebab &ebab &ebenar 4

!: M(;(+.3. /),):.);-/),):.); K(C.+ 8); K(&(+< <,);


'bjek%!erkara 'bjek % !erkara

/ahagian-bahagian objek%perkara4 Menjadi &ebab &ebenar% 3idak%3ida k !asti

Kemungkin an &ebab )pakah peranan%"ungsi bahagian-bahagian tersebut4

)pakah yang akan terjadi seandainya bahagian ini tiada4

2 Menyokong 3idak Menyokong

4 3idak !asti

!: M(;=);)K); K(M<;:K.;);-K(M<;:K.;); .8()

)pakah hubungan di antara bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan itu4

(%)%AN$ )!)K), 3<=<); M(;=);)K); K(M<;:K.;);-K(M<;:K.;); .;.4 7

MEMB%A( *%B%NG AI(


K(M<;:K.;);-K(M<;:K.;);

DE(E#MINING !A#(& AND +*,'E #E'A(I,N&*I!&

=(;.&-=(;.& K(M<;:K.;);

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN LUAR BIASA

,b-e.t

!arts

!arts Chosen !G MEMB%A(

A(EG,#I (/)

+hat 0ould happen if 0e ha1e no legs2

+hat is the importan.e of the legs to 3ou4us2

!G MEMB%A(

A(EG,#I (5)

10

!G MEN6E'E&AI AN MA&A'A*

MA&A'A*

EM%NG INAN !I'I*AN !EN6E'E&AIAN

Bagaimana dapat men3elesaikan masalah ini2

11

!I'I*AN !EN6E'E&AIAN

Kesan &okong ;ilai )pa akan berlaku jika!G MEMB%A( atau E!%(%&AN !enting atau tidak kesan itu4 diambil pilihan itu tidak Mengapa4 !.+.,);-!.+.,);

!enyelesaian /aru
!ilihan itu perlu diperbaiki

19 29 39 >9

12

!I'I*AN 6ANG DIB%A(


--------------------------------------------------Alasan4 esan dan akibat

Akibat

Nilai

riteria
----------------------------------------------------------

eputusan
BEN(% --------------------------------------------------------------------------------7A#(A

Contoh 15 Carta 'rganisasi%Carta aliran

13

BEN(% 'A A#AN$ Contoh 15 ajah 3ulang .kan

Contoh 25

carta (daran%Kitaran

Contoh5 K.3) ); &(/)/ 1 ,.8<! ;7)M<K

&(/)/ 2

&(/)/ 3

&(/)/ >

14

A IBA(

!E(A MINDA (8) Akti1iti 5 +engkapkan peta minda di ba$ah dengan maklumat tentang kemudahan yang dita$arkan di !ejabat !os9

15

Kemudahan di !ejabat !os

Kiriman $ang

!erkhidmatan

!erkhidmatan mel

Kiriman

$ang

!E(A 7E#I(A Akti1iti 8 3ema !ersoalan

9 9 9 9
(iada 3ang salah +atak dan !er0atakan

Ga3a bahasa

+atar

16

9 9 9 9 9 9
&udut pandangan

!E(A

,GNI(I:

Akti1iti 5

3ema
&ajak kepada 8atuk /andar

!ersoalan

Ga3a Bahasa 17

Mesej

Martabat &eorang Guru

MEMB%A( IN:E#EN& Akti1iti 5

!emerhatian

Alasan

Inferens

#umusan

18

MEN6%&%N I %( A(%#AN MEMBA7A

.si-isi !enting

19

MEN6A(A AN &EBAB DAN A IBA(

Mengapakah $anita kurang terlibat dengan pekerjaan dalam bidang pertanaian4 &ebab-sebab5

)kibat5

20

MEN6A(A AN :A (A DAN IDEA MEMBA7A )kti0iti 1

MA*A 8;;;
Mendapat &ambutan

-akta

.dea

21

MEMB%A( )kti0iti 3

'A&I:I A&I

M)K+<M)3-M)K+<M)35

Maklumat

'ogik

(idak 'ogik

19

29

19

29

39

39

22

EBAI AN<

E'EMA*AN DAN

EI&(IME+AAN (!MI)

Kebaikan (!)# Kelemahan (M)# dan Keistime$aan (.)# !erbahasan yang 8isampaikan

ebaikan (!)

elemahan (M)

eistime0aan (I)

23

MEMBA7A Akti1iti / 3ulis maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan yang bertajuk ?3eknologi Kitar &emula@9

(eknologi itar &emula

Akti1iti 5

24

3ulis maklumat tambahan tentang kejadian gerhana

Gerhana

Kejadian :erhana

-aktor-"aktor
e-adian Gerhana

)enis--enis Gerhana

MEMBA7A Akti1iti /

25

3ulis idea-idea utama yang terdapat dalam rentetan peristi$a penting !utrajaya

Idea-idea %tama

Akti1iti 8 3ulis idea utama dan idea sokongan dengan berdasarkan berita9

Idea %tama
26

Idea &okongan

MEN%'I& Akti1iti / 3ulis idea-idea utama yang terdapat dalam teks yang bertajuk ?3eknologi Maklumat sebagai !emangkin )gro-.ndustri@9

19 27

.dea-idea <tama

29

39

>9

A9

Akti1iti 8 umuskan isi-isi penting dengan melengkapkan peta minda9

28

esan

:aktor

Komputer Mengancam Mata

Cara Mengatasi

MEN%'I& Akti1iti / 3ulis isi-isi penting tersurat dengan berdasarkan carta pai yang bertajuk ?!engagihan !endapatan 'perasi !erkhidmatan 3elekom@9

29

Isi-isi (ersurat

Akti1iti 5 3ulis "aktor-"aktor yang menyebabkan berlaku gejala 0andalisme di kalangan remaja dengan berdasarkan bahan bacaan tambahan9

19

29 30

39 :aktor =andalisme

>9

A9

Akti1iti 8 3ulis huraian bagi setiap isi penting yang telah anda peroleh9 .si !enting *uraian

19

29

31

39

>9

A9

Akti1iti 8 /ina soalan yang menggunakan skop lingkaran soalan untuk mendapatkan maklumat berdasarkan temu ramah yang telah anda dengar9

.B.ndi0idu
!B!erkara +iB+uar .ndi0idu

32

&oalan-soalan5 .5 !5 +.5 . 2 !5 . 2 +.5 !2 +.

. 2 ! 2 +.5

Akti1iti 5 3ulis proses pembentukan gempa bumi dan letusan gunung berapi9 Kemudian# sampaikan hasil tugasan anda kepada kelas9

Gempa Bumi

33

'etusan Gunung Berapi

MEMBA7A )ras 2 )kti0iti 1 Catat maklumat tersurat daripada teks yang bertajuk ?!erniagaan (ra (konomi 8igital@ dengan mengikut langkah-langkah di ba$ah9

Membuat andaian a$al maklumat teks yang akan dibaca berdasarkan tajuk9 Mengurus % menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Mela"azkan catatan yang dibuat untuk memastikan maklumat betul mengikut turutan yang sesuai

34

Menulis dengan lengkap idea % maklumat yang dikenalpasti

Menyemak penulisan yang dibuat untuk menilai ketepatan maklumat dan membuat pembetulan

Akti1iti 8 3ulis maklumat yang anda perolehi daripada teks yang bertajuk ?!enggunaan Komputer di Malaysia@9 Kemudian catat maklumat lain yang anda kehendaki9 )pa yang saya tahu tentang perkara yang dibaca4 )pa yang saya hendak tahu4 )pa yang sudah saya pelajari tentangnya4 )pa lagi yang saya hendak tahu4

35

Akti1iti 8 3ulis maklumat tentang lapisan bumi yang telah anda kumpulkan9

Maklumat !enting

erak

Mantel

(eras

36

!enulisan Akti1iti / 3ulis isi yang menyokong dan isi yang menolak hujah bagi tajuk yang diberikan

*anita Mampu Melahirkan Karya Kreati"

.si-isi
yang menyokong hujah

.si-isi
yang menolak hujah 37

Akti1iti 8 3ulis idea utama dan idea sokongan di dalam ruangan yang disediaklan di ba$ah9

+anita Mampu Melahirkan Idea utama$

ar3a

reatif

Idea sokongan$

Idea utama$

Idea sokongan$

Idea utama$

Idea sokongan$

38

A#A& 8 'I&AN Akti1iti / &usun isi-isi penting yang telah didengar mengikut keutamaan9 Isi-isi !enting Mengikut eutamaan

19

29

39

>9

39

A9

Akti1iti 8 3ulis perenggan tentang -am randik berdasarkan susunan isi penting yang telah kamu buat9 !endahuluan

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Isi

!erenggan 1566666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !erenggan 25 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !erenggan 35 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !erenggan >5 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 !enutup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40

A#A& 5 'I&AN Akti1iti / 3ulis cerita berdasarkan gambar yang diberikan ( ujuk editor tentang struktur ayat)

isah di &ebalik !ulau

41

A#A& 5 B%MI I(A Akti1iti / 3ulis maklumat tentang "enomena alam9

:enomena Alam
Gempa Bumi

'etusan Gunung Berapi

olam Air panas

42

Akti1iti 5 3ulis maklumat dan rumusan bagi maklumat yang diperoleh dengan berdasarkan teks yang bertajuk ?!eneroka ke !usat &ains ;egara@9

Maklumat

#umusan

Akti1iti 5

43

3uliskan la$an perkataan-perkataan yang betul9 19 mengeluarkan

29

mengeluarkan

39

mengeluarkan

>9

mengeluarkan

A9

mengeluarkan

C9

mengeluarkan

D9

mengeluarkan

E9

mengeluarkan

Akti1iti 5 &ambung ayat yang diberikan supaya menjadi petikan yang lengpak dengan berdasarkan akti0iti sebelum ini 9 3ulis dengan kemas dan jelas9

44

;ipah ialah sejenis pokok palma 6666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6

A#A& / MENDENGA# DAN BE#(%(%# Akti1iti / 3ulis ayat tanya yang terdapat daldam dialog yang telah anda dengar9

45

A3at (an3a

19 29 39 >9 A9 C9 D9 E9

Akti1iti 8 /ina soalan dengan pelbagai kata tanya berdasarkan maklumat yang diberikan9 19

Maklumat 1

&aya membantu ayah membuat kerja-kerja di bengkelnya9

&oalan 1
46

29

Maklumat 2

)da buluh yang saya beli di Kampung <lu9

&oalan 2

39

Maklumat 3

&emuanya bergantung kepada keadaan dan tempahan pelanggan9

&oalan 3

>9

Maklumat >

/arang-barang ini dihantar ke gerai-gerai di pusat kra"tangan9

&oalan >

MEMBA7A Akti1iti / 3ulis makna perkataan yang diberikan9 !erkataan Makna !erkataan

ikatan

47

lipatan

gubahan

peringkat

rumit

hamparan

empuk

Akti1iti > 3ulis penjodoh-penjodoh bilangan yang sesuai bagi benda yang diberikan9

19

durian

48

29

bunga

39

pisang

Akti1iti 8 +engkapkan perenggan yang diberikan dengan "rasa yang sesuai9


Kajang ialah sejenis atap yang diperbuat daripada gaun nipah9

8aun nipah boleh dibuat atap dan dinding rumah9

;ipah hidup subur di ka$asan tanah lumpur yang berpasir9

;ipah menjadi sumber pendapatan bagi kebanyakan penduduk peribumi &ara$ak9

49

;ipah ialah sejenis pokok palma yang banyak didapati di sepanjang sungai9 666666666666666666666666666666666666666666666666666669 /oleh dikatakan semua bahagian pokok ini berguna9 66666666666666666 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669 6666666666666666666666666666666666666666666666666666669 8aun-daun nipah dikeringkan dan disemat secara bertindan dan teratur9 umah yang berdinding dan beratapkan nipah tidak panas kerana lapisan daun nipah yang tebal menebat pengaliran haba9 6666666666666666666666666666666666666666666666666666669 8aun nipah dipotong daripada pelepahnya dan disemat bercantumcantum secara bertindan9 Kajang sesuai dipasang menjadi bumbung perahu nelayan9

Akti1iti 8 3ulis komen yang bersesuaian dengan isi-isi penting yang telah dibuat9 Contoh5 .si !enting5 ekod penerjunan lebih 1#2FFkali9

Komen5 !eserta ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang penerjunan9

.si !enting 15

Komen5 50

.si !enting 25

Komen5

.si !enting 35

Komen5

.si !enting >5

Komen5

Akti1iti 5 3ulis in"erens yang telah dibuat dan buat rumusan berdasarkan in"erens tersebut9 !anjangnya rumusan anda hendaklan tidak melebihi 12F patah perkataan9 Mengenal Diri Demi Ekspedisi 19 29 39 >9

51

MEMBA7A Akti1iti / /ina perenggan dengan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan9

!erenggan 1

!erenggan 2

!erenggan 3

52

!erenggan >

Akti1iti 8 3ulis maklumat-maklumat tentang 3eknologi Kitar &emula9

Maklumat 19

,uraian

29

39

39

53

>9

Akti1iti 8
;yatakan "ungsi setiap peralatan atau kemudahan yang diberikan9

!eti surat

-ungsi

3empat menulis

-ungsi

ak menyimpan surat

-ungsi

Kaunter serahan tingkap

-ungsi

!enimbang

-ungsi

54

ak menyimpan bungkusan

-ungsi

!E# *IDMA(AN !,& Akti1iti / =a$ab soalan-soalan yang disediakan di ba$ah ini9 19 Kadar bayaran ke negara manakah yang paling mahal dan mengapa4

29

Kadar bayaran ke negara manakah yang paling murah dan mengapa4

39

Mengapakah berat maksimum untuk setiap negara berbeza4

>9

/erapakah berat maksimum bagi negara )sia 3enggara4

A9

!ada pendapat anda# mengapakah kadar bayaran untuk setiap tambahan 2AF gm berbeza bagi setiap negara4

55

Akti1iti 8 +engkapkan borang peribadi murid di ba$ah9 !ro"il !elajar

;ama pelajar56666666666666666666666666666666666666666666666666 Kelas56666666666666666666666 3arikh lahir566666666666666666 3empat lahir56666666666666666 )lamat56666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 )gama566666666666666666666 /angsa566666666666666666666 =antina566666666666666666666 ;ama ibu%bapa%penjaga566666666666666666666666666666666666666666 !ekerjaan5666666666666666666 &ekiranya berlaku kecemasan# sila hubungi5 ;ama5666666666666666666666 ;o9 tele"on566666666666666666 3andatangan peajar5 66666666666666666666666666 ( ) 56

MEN%'I& Akti1iti / +engkapkan borang kebenaran ibu bapa untuk menyertai la$atan sambil belajar ke !usat Karyaneka9

Borang ebenaran Ibu Bapa


;ama pelajar566666666666666666666666666666666666666666666666666 Kelas5666666666666666666666666666 ;ama ibu%bapa%penjaga566666666666666666666666666666666666666666 !ekerjaan566666666666666666666666 )lamat56666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ;o9 tele"on56666666666666666666666 3empat la$atan56666666666666666666 3arikh56666666666666666666666 Masa56666666666666666666666 :uru pengiring5666666666666666666666 &aya66666666666666666666666666666membenarkan%tidak membenarkan anak saya dari kelas666666666666666666666menyertai la$atan ini9 3andatangan ibu%bapa%penjaga 6666666666666666666666666 ( )

57

Akti1iti 5 +engkapkan borang aduan berdasarkan isi penting aduan9 Kemudian# laporkan hasil tugasan kamu kepada kelas9

B,#ANG AD%AN
;ama5 3ahun5 3arikh5 )duan5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3andatangan5 ---------------------------------( )

58

Akti1iti 5 /uat penilaian terhadap pembentangan isi# "akta dan idea yang disampaikan oleh rakan9

B,#ANG !ENI'AIAN !EMBEN(ANGAN *A&I' (%GA&AN


;ama pelajar5666666666666666666666666666666 ;ama penilai5666666666666666666666666666666 3andakan (%) pada skala yang sesuai9 &kala / (&angat 'emah) 8 5 ('emah) (&ederhana ) > (Baik) ? (&angat Baik) 3arikh5666666666666666

Aspek
.si -akta .dea /ahasa =umlah markah

7atatan

!enerangan tentang aspek yang dinilai5


.si5 .si yang diberikan mencukupi# iaitu sekurang-kurangnya tiga isi9 .si dihuraikan denagn memberikan conton-contoh yang sesuai9 -akta5 -akta-"akta yang diulas tepat berdasarkan petikan yang didengar9 .dea5 .dea yang diberikan tepat dan padat9 /ahasa5 /ahasa yang digunakan baku9 )yat yang digunakan seragam9 !enggunaan kosa kata yang luas9 /ahasa yang digunakan jelas dan lancar9

59

Akti1iti 5 /uat penilaian tentang hasil pembentangan rakan anda yang berkaitan dengan "aedah malaysia menyertai negara-negara )&(); dengan menngunakan borang penilaian yang disediakan9 /' );: !(;.+).); !(M/(;3);:);

B,#ANG !ENI'AIAN !EMBEN(ANGAN


;ama penyampai566666666666666666666666666666666666666666
!erkara

&kor
FG3

!anduan
Memberikan &kor +emah &ederhana /aik

&ebutan
=elas Mengikut ejaan

>GD E G 1F

3urun naik suara semasa menyampaikan maklumat Menyampaikan maklumat dengan lancar dan berhenti di tempat yang sesuai

Menyampaikan maklumat denagan nada yang sesuai 3idak menjerit-jerit 3idak terlalu berlebihan ;ama !enilai5666666666666666666666666666

)umlah &kor

!E# *IDMA(AN !,&

60

Akti1iti / /uat penilaian sebutan perkataan yang disampaikan oleh rakan anda9

B,#ANG !ENI'AIAN &EB%(AN !E# A(AAN


;ama !enyampai56666666666666666666666666666666666666666666666666 3andakan (%) pada ruangan yang disediakan9

Bil 19 29 39 >9 A9 C9 D9 E9 H9 1F9 119 129 139 1>9 1A9 1C9 1D9 1E9 1H9 2F9

!erkataan
/etul

&ebutan &alah

)%M'A*
;ama !enilai56666666666666666666666666

Akti1iti 5 +engkapkan borang penilaian lisan yang berikut untuk menilai penyampaian cerita yang dibuat oleh rakan kamu9

61

B,#ANG !ENI'AIAN 'I&AN


;ama !enyampai56666666666666666666666666666666 ;ama !enilai566666666666666666666666666666666666 Klik skala yang sesuai9 &kala /il /9 89 59 >9 Ciri yang dinilai &ebutan Intonasi Nada B,#ANG Ga3a !en3ampaian 1 2 3 > A

!ENI'AIAN BA7AAN
>- /aik Markah penuh 1F 1F AMarkah 3ang diberikan

;ama !enyampai566666666666666666666666666666666 1- +emah 2- Kurang /aik 3 - &ederhana


&angat /aik Aspek 3ang !enerangan tentang aspek 3ang dinilai dinilai !enerangan tentang ciri yang dinilai

.si penting yang disampaikan mengikut &ebutan urutan yang betul Cara mela"azkan atau menyebut perkataan Isi &ebutan mestilah baku yang dinyatakan itu tepat dan .si penting sesuai Intonasi

3urun naik atau rendah A tinggi &truktur ayat suara yang digunakan sempurna !enyampaian yang baik akan meninggikan atau merendahkan suaranya pada A .mbuhan dan perkataan yang dipilih tempat yang betul
Bahasa tepat

Nada mudah untuk A /ahasa yang digunakan ;ada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara yang di"ahami A disampaikan &ebutan penyampaian jelas dan baku

A Ga3a sesuai .ntonasi yang digunakan !en3ampaian !enyampoaian mestilah sederhana dan tidak berlebih-lebihan# sesuai dengan bahan yang dan hendak A ;ada jeda disampaikan penyampaian menarik dan sesuai )umlah

;ama !enilai566666666666666666666666666666666666 Akti1iti 5 3arikh566666666666666 /uat penilaian terhadap isi-isi penting yang disampaikan oleh rakan9 !encapaian5 Cemerlang /aik &ederhana +emah &angat +emah >1 G AF 31 G >F 21 G 3F 11 G 2F F G 1F 62

Akti1iti 5 /uat penilaian terhadap pengucapan teks perbahasan semula oleh rakan kamu9

B,#ANG !ENI'AIAN !E#BA*A&AN


!eranan &ebutan (5; markah) Intonasi (5; markah) Nada (8; markah) Ga3a (8; markah) )umlah (/;; markah)

1 63

2 3 !anduan !ermarkahan
Bil Mutu4(ahap Isi4Bidasan (5; markah) Ga3a(5; markah) &trategi (8; markah) Bahasa (8; markah) )umlah (/;; markah)

19 29 39 >9 A9 C9

Cemerlang
&angat baik /aik &ederhana +emah

&angat lemah

2C G 3F 21 G 2A 1C G 2F 11 G 1A C G 1F FGA

2C G 3F 21 G 2A 1C G 2F 11 G 1A C G 1F FGA

1E G 2F 1A G 1D 12 G 1> H G 11 >GE FG3

1E G 2F 1A G 1D 12 G 1> H G 11 >GE FG3

EA G 1FF CE G E> A1 G CD 3> G AF 1D G 33 F - 1C

Isi4Bidasan Ketepatan dan kemampatan isi%bidasan Kejelasan isi B,#ANG !ENI'AIAN

'A!,#AN

Ga3a !enyampai5666666666666666666666666666666666 ;ama Cara berhujah yang meyakinkan dan menarik Cara pengucapan yang tidak keterlaluan ;ama !enialai5666666666666666666666666666666666666 &trategi 3andakan (%) pada skala yang sesuai9 Ketetapan memilih isi%isu yang dibahas Bahasa Bil 7iribahasa 3ang dinilai !enggunaan baku 19 3erdapat keragaman ayat Maklumat !enggunaan kosa kata yang luas 29 +aras laporan Kejelasan dan kelancaran sebutan ;ada intonasi dan nada 39 Kesesuaian >9 :aya !enyampaian
1- +emah 2- Kurang baik

&kala 1 2 3 > A

3- &edehana

>- /aik

A- &angat /aik

!enerangan tentang .iri 3ang dinilai Akti1iti 5 Maklumat Minta rakan anda menyatakan maklumat tentang !embedahan !emindahan 3angan menggunakan laras bahasa dengan laporan tepat dengan menggunakan borang penilaian9 Maklumat disampaikan dan lancar 'aras 'aporan !enyampaian mestilah mengikut "ormat laporan yang betul Nada ;ada yang sesuai mestilah digunakan bergantung kepada perkara yang disampaikan Ga3a !en3ampaian !enyampaian mestilah sederhana dan tidak berlebih-lebihan# sesuai dengan bahan yang hendak disampaikan 64

B,#ANG !ENI'AIAN AD%AN


;ama !enyampai566666666666666666666666666666666 ;ama !enilai5666666666666666666666666666666666666 Bil !erkara 3ang Dinilai 19 29 39 >9 .si Ketepatan "akta /ahasa Kelancaran &kor 1 2 3 > A 7atatan

A9 :aya penyampaiam A#A& 5 Isi 'I&AN .si yang diberikan mencukupi iaitu sekurang-kurangnya tiga isi .si dihuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai Akti1iti / etepatan :akta /uat penilaian tentang aduan yang disampaikan oleh rakan kamu berdasarkan situasi -akta-"akta yang tepat berdasarkan petikan yang didengar pertama9 3andakan ( %diulas ) pada ruangan yang sesuai9 Bahasa Menggunakan ayat yang lengkap Menggunakan perkataan dan imbuhan yang tepat elan.aran 8isampaikan dengan lancar# menarik dan tidak tersekat-sekat

Ga3a !en3ampaian 65 berlebih-lebihan 8isampaikan denagn bersahaja dan tidak

B,#ANG !ENI'AIAN +A+AN7A#A


;ama !enyampai566666666666666666666666666666666666 ;ama !enilai5666666666666666666666666666666666666666
&kala Bil 7iri 3ang Dinilai 7ang Me$a$ancara 7ang 8i$a$ancar a

Mengemukakan soalansoalan yang rele0en dengan kehendak tajuk 9 Menja$ab soalan-soalan yang dikemukan dengan Akti1iti 5 tepat dan jelas9 29 /ahasa Menggunakan bahasa /uat satu simulasi $a$ancara dengan berdasarkan yang gramatis dansoalan dan ja$apan yang telah dibina9 Kemudian# minta rakan anda menilai $a$ancara yang dibuat dengan sesuai untuk $a$ancara9 menggunakan borang penilaian $a$ancara9 sebutan 39 !enyampaian Menggunakan baku9 Meninggikan atau merendahkan suara pada tempat yang betul9 Menggunakan nada yang sesuai semasa menanya atau menja$ab soalan9 Menggunakan jeda yang sesuai semasa menanya atau menja$ab soalan9 >9 3atasusila /ertatasusila sepanjang $a$ancara diadakan9 1- +emah &angat /aik 2- Kurang /aik 3- &ederhana >- /aik A-

19

.si

66

B,#ANG !ENIA'AIAN D#AMA


;ama !elajar5666666666666666666666666666666666666 ;ama !enilai5666666666666666666666666666666666666 3andakan ( % ) di dalam ruangan yang sesuai9
&kala Bil 19 39 Aspek &ebutan ;ada 1 (+emah) 2 (Kurang /aik) 3 (&ederhana) > (/aik) A (&angat /aik) 7atatan

Akti1iti 8 29 .ntonasi /uat penilaian terhadap lakonan $atak-$atak yang dijalankan oleh kumpulan lain >9 :aya dengan berdasarkan skrip drama yang diber9
A9 !enyampaia n /ahasa

=umlah

!enerangan tentang aspek yang dinailai5


&ebutan Cara mela"az atau menyebut perkataan Meninggikan atau merendahkan suaranya pada tempat yang betul ;ada Menggunakan nada yang sesuai dengan dialog yang disampaikan Cara !enyampaian Mengucapkan dialog sederhana dan tidak berlebih-lebihan# sesuai dengan dialog 67 yang disampaikan

68

C';3', 1
!E(A MINDA

!E(A MINDA

69

!G MEMB%A(

A(EG,#I (8)

)yam /urung amarama


&.-)3 -.I.K)+ ,).*);

/ersayap

/ersisik

70