Anda di halaman 1dari 79

"UNIMAP Dil Kfl RAF,ttS TSO 9(N1 :2008"

Ruj. Kami Tarikh Kepada

: : :

-1Jld2(13) UNIMAP/PEND/108/1ft 26Disember 2013 yang Nama-nama tersenaraididalam JadualWaktu Pengawasan Peperiksaan

Prof./Dr./Prof. Madya/Tuan/Puan, PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PENGAWAS/ PENGAWAS perkara hormatnya dirujuk. Dengan segala diatas adalah Ketua Madya/Iuar/Puan telah dilantik sebagai 2. Adalah dimaklumkan bahawa Prof./Dr./Prof. peperiksaan yangbertujuan melancarkan lagi perialanan aktiviti PengawaslPengawas untuk pada Pertama Akademik 201312014 Program ljazahyang dijadualkan Semester Sidang 30Disember 2013 sehingga 18 Januari2014. Madya/Tuar/Puan kami mengharapkan kerjasama Prot/Dr./Prof. 3. Sehubungan itu,pihak amat yangdinyatakan Waktu di dalam Jadual mematuhi kehadiran danmasa sepertimana untuk Akademik 2UA2U4(Program Peperiksaan Pertama Sidang Pengawasan Semester Uazah) yang dilampirkan. seperti kaliini, sesipeperiksaan Madyafluan/Puan, bermula 4. makluman Prof./Dr./Prof. Untuk peperiksaan kertas soalan mengambil sendhi Prof/Dr./Prof. Madya/Tuan/Puan dikehendaki untuk yang pryeriksaan seperti Kertas Soalan Peperiksaan laindi Pusat Kutipan sertakeperluan Semester Pertama Sidang Pepedksaan Jadual WaktuPengawasan ditetapkan di dalam (Program ljazah). Akademik ?UAZU4 Ketua Pengawas/Pengawas Tanggungjawab inijuga dilampirkan dengan 5. Bersama-sama pihak Prof . Madya/Tuar/Puan. rujukan ./Dr./Prof untuk pihak yang yang didahului dihargaidan terlibat amatlah diberikan daripada semua 6. Keriasama kasih. dengan ucapan terima kasih. Sekian terima 'BERKHIDMAT NEGARA" UNTUK 'Amalan Hasilan furtmpak' Bertindak,

(zuBER BrN HAJIMOHAMAD) Pemangku Pendaftar

(THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS

Bertanggungjawab ke atas keseluruhan pengawasan di tempat peperiksaan yang ditetapkan.


To be responsible for the invigilation of the assigned examination hall

Sebelum Peperiksaan
Before Examination

1.

Ketua Pengawas hendaklah berada di Pusat Kutipan Kertas Soalan yang ditetapkan satu (1) jam sebelum peperiksaan bermula.
Head Invigilators must be present at the designated Question Papers Collection Center one (1) hour before the start of the examination

2.

Tindakan yang perlu diambil semasa hadir di pusat kutipan:


Actions that need to be taken while at the center:

a) Mengambil kertas soalan peperiksaan yang berkaitan;


Collect the related question papers;

b) Pastikan sampul surat kertas peperiksaan dalam keadaan baik;


Ensure the seal of the envelope is in good condition;

c) Mengambil Buku skrip jawapan mengikut bilangan calon (Pastikan buku skrip mencukupi); d) Mengambil keperluan peperiksaan lain jika ada. Cth : Kertas Graf, Steam Table

Collect the answer booklets and ensure they are sufficient based on number of the candidates; Collect other requirement of the examination (if any) i.e. Graph Sheet, Steam Table, etc;

e) Mengambil Borang HEA-15a (Slip Kehadiran) jika perlu (sekiranya calon tidak menggunakan buku skrip jawapan);
Collect HEA-15a Form (Attendance Slip) if candidates do not use answer booklets;

f)

Mengisi Borang HEA-15b (Borang Penerimaan Kertas-Kertas Soalan Peperiksaan) dan menyerahkan semula kepada Penolong Pendaftar atau wakil Unit Peperiksaan & Pengijazahan;

Fill in HEA-15b Form (Receiving Question Papers) completely and return it back to the staff of Examination & Graduation Unit;

g) Mengambil dan menyemak senarai nama calon yang mendaftar kursus dan layak menduduki peperiksaan;
Collect the list of candidates who are eligible to sit for the examination and verify the names accordingly;

h) Mengambil Borang HEA-15d (Borang Pemberian Kuasa Memungut Skrip-Skrip Jawapan).


Collect HEA-15d Form (Authorization of Collecting Answer Booklets).

3.

Ketua Pengawas hendaklah berada di dalam dewan/bilik peperiksaan tiga puluh (30) minit sebelum peperiksaan bermula.
Head Invigilators must be present at examination hall thirty (30) minutes before the start of the examination.

4.

Pengawas hendaklah melaporkan diri kepada Ketua Pengawas sekurang-kurangnya tiga puluh (30) minit sebelum peperiksaan bermula.
Invigilators must report to Head Invigilators at least thirty (30) minutes before the start of the examination.

5.

Ketua Pengawas dan pengawas-pengawas memberi isyarat kepada pelajar untuk masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan sekurang-kurangnya sepuluh (10) minit sebelum peperiksaan bermula.

Head Invigilators and Invigilators instruct the candidates to enter the examination hall at least ten (10) minutes before the start of the examination.

(THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS

6.

Ketua Pengawas dan pengawas-pengawas dikehendaki berada di pintu masuk dewan/bilik peperiksaan bagi memastikan pelajar mematuhi etika menduduki peperiksaan seperti berikut:

Head Invigilators and Invigilators must be standing by the entrance of the examination hall to observe the candidates that they abide by all rules and regulations as follow:

a) Memastikan pelajar menunjukkan slip peperiksaan dan kad matrik sebelum memasuki dewan/bilik peperiksaan;

Candidates display their examination slips and matrix cards before entering the examination hall;

b) Memastikan pelajar membawa masuk barang-barang yang dibenarkan sahaja iaitu kalkulator tanpa sarungnya, alat tulis sahaja tanpa bekas alat tulis;
Candidates shall bring in only the permitted equipments which are calculators (without casing) and stationeries (without casing/container);

c) Memastikan pelajar tidak membawa sebarang peralatan elektronik seperti personal digital assistance, MP3 Players, iPOD dan kamus elektronik; d) Memastikan pelajar mematikan telefon bimbit dan diletakkan di atas lantai di penjuru kiri meja, e) Memastikan pelajar mematuhi etika pakaian yang telah ditetapkan.
Candidates must dress appropriately according to the university dress code.

Candidates are prohibited from bringing in any electronic devices such as PDA, MP3 Players, iPOD and electronic dictionary;

Candidates must switch-off their mobile phones, and later place them on the floor at the left corner of the desk;

Semasa Peperiksaan
During Examination

1.

Ketua Pengawas hendaklah berada di hadapan Dewan Peperiksaan supaya Pengawas yang bertanggungjawab di setiap Dewan/Bilik Peperiksaan tersebut dapat berhubung dengan mudah.
Head Invigilators must always be at the front of the examination hall to allow both Head Invigilators and fellow Invigilators to conveniently communicate.

2.

Ketua Pengawas hendaklah membahagi-bahagikan buku skrip jawapan, kertas soalan peperiksaan serta arahan yang berkenaan kepada Pengawas-Pengawas.
Head Invigilators divide all answer booklets and question papers among the Invigilators.

3.

Ketua Pengawas mengarahkan pengawas untuk mengedarkan buku skrip jawapan mengikut bilangan calon.
Head Invigilators instruct Invigilators to distribute answer booklets to all candidates.

4.

Ketua Pengawas dikehendaki membaca arahan peperiksaan kepada calon Sepuluh (10) minit sebelum peperiksaan bermula.
Head Invigilators are required to read the instructions to the candidates ten (10) minutes before the start of the examination.

5.

Ketua Pengawas mengarahkan pengawas untuk memungut ceraian slip kehadiran dan seterusnya mengedarkan kertas soalan peperiksaan.
Head Invigilators instruct the Invigilators to collect attendance sheets and subsequently hand out the question papers to the candidates.

6.

Menerima daripada pengawas-pengawas slip kehadiran calon yang telah lengkap diisi dan menyemak senarai calon yang mengambil peperiksaan. Sekiranya dewan/bilik peperiksaan

(THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS

menempatkan lebih daripada satu kursus, Ketua pengawas boleh mengarahkan ketua kursus yang terlibat untuk menyemak bersama slip dan senarai kehadiran calon.

Head Invigilators receive the attendance sheets from all Invigilators and verify them with the list of candidates who sit for that examination. For the case of sharing of the hall (one hall, multiple courses), Head Invigilators may order all course coordinators to collectively do the verifications.

7.

Ketua Pengawas dikehendaki melengkapkan Borang HEA 15e [Borang Laporan Ketua Pengawas/Pengawas bertugas] untuk diserahkan kepada Penolong Pendaftar (Unit Peperiksaan & Pengijazahan) atau wakilnya selepas peperiksaan tamat.
Head Invigilators are required to fill HEA-15e Form (Head Invigilators Report) and submit it to the staff of Examination & Graduation Unit upon the end of the examination.

8.

Ketua Pengawas dikehendaki mengadakan rondaan/pemeriksaan ke dewan/bilik peperiksaan yang lain di tempat peperiksaan yang sama untuk membantu pengawaspengawas yang telah ditugaskan di bilik-bilik tertentu.
Head Invigilators are required to do inspection at other examination halls (one course, multiple halls).

9.

Ketua Pengawas dikehendaki melakukan rondaan/pemeriksaan didalam dewan/bilik peperiksaan serta luar kawasan dewan/bilik peperiksaan termasuk tandas.
Head Invigilators are also required to do inspection outside the hall including toilets/restrooms.

10.

Ketua Pengawas dan pengawas perlu memastikan hanya seorang (1) pelajar sahaja dibenarkan keluar ke tandas pada satu-satu masa.

Head Invigilators and Invigilators must ensure that only one (1) candidate is allowed to leave for the toilet/restroom at one time.

11.

Ketua Pengawas dan pengawas-pengawas bertugas perlu menjawab sebarang pertanyaan daripada pelajar berkaitan kertas soalan peperiksaan yang sedang berlangsung. Walau bagaimanapun, jawapan kepada soalan peperiksaan adalah DILARANG sama sekali.
Head Invigilators and Invigilators are obligated to assist the candidates with their enquiries regarding the question paper. However, the disclosure of answers for any examination question in the paper is highly PROHIBITED and considered unethical.

12.

Menguruskan sebarang kejadian yang berlaku di sepanjang masa peperiksaan dijalankan.


Manage any incident taken place during the examination.

Selepas Peperiksaan
After Examination

1.

Menyerahkan semua buku skrip jawapan kepada sesiapa yang namanya tertera di dalam Borang HEA-15d (Borang Pemberian Kuasa Memungut Skrip-Skrip Jawapan) setelah beliau mengira dan mengesahkannya di dalam borang tersebut bahawa bilangan buku jawapan adalah sama dengan jumlah borang kehadiran.

Submit all answer booklets to the person whose name is stated in HEA-15d Form (Authorization of Collecting Answer Booklets) after verification is made that the number of answer booklets equal the number of attendance sheets.

2.

Semua buku skrip jawapan yang tidak digunakan mesti diserahkan kepada Penolong Pendaftar (Unit Peperiksaan & Pengijazahan) atau wakilnya dengan menggunakan Borang HEA-15c (Borang Penyerahan Skrip-Skrip Jawapan).

All unused answer booklets must be returned back to Examination & Graduation Unit using HEA-15c Form (Submission of Answer Booklets).

(THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS

3.

Jika jumlah buku jawapan yang dipungut tidak sama dengan jumlah calon yang hadir untuk kertas peperiksaan, Ketua Pengawas/Pengawas yang bertugas di Dewan/Bilik Peperiksaan dikehendaki melaporkan perkara ini kepada Penolong Pendaftar (Unit Peperiksaan & Pengijazahan).
In the case of unequal numbers of answer booklets compared to the attendance of candidates, Head Invigilators must report the matter immediately to the staff of Examination & Graduation Unit.

4.

Menyerahkan Borang HEA-15e (Laporan Ketua Pengawas/Pengawas bertugas) kepada Penolong Pendaftar (Unit Peperiksaan & Pengijazahan) untuk disampaikan kepada Naib Canselor dan sesalinan diberikan kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa).
Submit HEA-15e Form (Head Invigilators Report) to the staff of Examination & Graduation Unit. Copies of the form will be submitted to Vice Chancellor and Deputy Vice Chancellor (Academic & International).

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Rekabentuk Sistem Mikropengawal [Microcontroller Systems Design] Pemprosesan Isyarat Digit [Digital Signal Processing] Analisa Isyarat Digital [Digital Signal Analysis] Automasi dan Robotik [Automation and Robotics] Sistem Pengoperasian [Operating Systems] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. Pengawas [Invigilators] Mazwin Mazlan (K) Prof. Madya Shamshul Bahar Bin Yaakob Mohd Zamri Bin Hasan Dr. Muhammad Irwanto Ernie Bt Che Mid Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EET203

3 jam [hours]

BKD 1

EKT430

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKD 2

1. Dr. Muhammad Imran Ahmad (C)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT430

BKD 2

1. Dr. Muammar Bin Mohamad Isa (K) 1. Prof. Dr. Bhuvenesh Rajamony (K) 2. Dr. Rosmaini Ahmad 3. Mohd. Fidzwan Md. Amin Hamzas 1. Azman Muhamad Yusof @ Kamarudin (K) 2. PM Abdul Rahman Bin Mohd Saad 1. Pn. Siti Norayu Mohd Basir (K) 2. Prof. Madya Dr. Azizan Bahari 3. Lft. Abdul Jalil Ramli 4. Tn. Hj Nor Azmi Johari 5. En. Mohammad Izmer Yusof 6. Pn. Nuhudiin Danu 7. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 8. Dr. Amani Ali 9. Dr. Shuhairimi Abdullah 10. Cik Nur Salimah Alias 11. Cik Suzana Sulaiman 12. En. Maskor Bajuri 13. Pn. Junainor Hassan

Isnin (Monday) 30 December 2013

EPT383

DKD 5

PGT200

DKG 2

EUW235

Hubungan Etnik [Ethnic Relation]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG; DKG 4 & DKG 5

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
14. Pn. Nor Azizah Hitam

UUW235

Hubungan Etnik [Ethnic Relation]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

1. Pn. Siti Norayu Mohd Basir (K) 2. Prof. Madya Dr. Azizan Bahari 3. Lft. Abdul Jalil Ramli 4. Tn. Hj Nor Azmi Johari 5. En. Mohammad Izmer Yusof 6. Dr. Hanum Hassan 7. En. Edzham Armin Abdul Rahim 8. Dr. Hanif Suhairi Abu Bakar 9. Cik Adila Ismail 10. En. Hassad Hassan 11. Cik Zainab Nazar Khalil Wafi 12. Pn. Normaizatul Akmal Ishak 13. En. Ruhil Amal Razali 14. Dr. Noriah Mohamad 15. Pn. Azizah Abdullah 16. Mohd Azarulsani Md Azidin 17. Faradilla Aziz 18. Mohd Fhaizal Radzi 19. Mohd Fikri Che Husin 20. Mohd Norhafiz Hashim 21. Mohd Khairul Md Kamil 22. Norlida Abu Bakar 23. Roslin Jamaludin 24. Mohd Sallehudin Saad 25. Ahmad Syahir Bin Ahmad Bakhit 26. Wan Azlianawati Wan Aziz 27. Faizah Binti Abu Bakar 28. Mohd Rosydi Zakaria 29. Ahmad Radi Bin Wan Yaakub 30. Mohd Qalani Bin Che Kasim 31. Nurul Ain Harmiza Binti Abdullah

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
32. Mohamad Fahrurrazi Bin Tompang 33. Zulkarnain Bin Mohd Idris 34. Rozaini Binti Abdullah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pn. Nursakinah Abd. Karim (K) En. Mohd Akhir Ahmada Pn Atikah Nor Johari Pn Husna Afifi Mohd Yusoff Cik Azlini Hassan Dr Abul Bashar Bhuiyan PM Ku Halim Ku Ariffin Pn Sayang Nurshahrizleen Ramlan En Muhammad Safizal Abdullah

BFT211

Inovasi Perniagaan [Business Innovation]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT496

Sistem-Mikro-OptikalElektro-Makanikal [Micro-Optical-ElectroMechanical-Systems] Analisis Unsur Terhingga [Finite Element Analysis]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 3

1. Muhammad Mahyiddin bin Ramli (K) 2. Siti Salwa Mat Isa 1. 2. 3. 4. 5. En Jamali Md Sah (K) En Mohd Hatta Musa Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Hussain Pn. Sakinah Zakaria Pn. Shela Shariff

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT371

3 jam [hours]

DKD4 & BKD 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT435

Analisis Elemen Berangka [Finite Element Analysis]

3 jam [hours]

BKD 3

1. En. Jamali Md Sah (K) 1. Pn. Yuziana Yasin (K) 2. Cik Rongdara Rochanahasadin 3. En. Wan Norhaizar Harun 4. Cik Nur Farhinaa Othman 5. Cik Clarissa Callista Chandra Tjeng 6. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 7. Cik Nur Adila Hakimi 8. En. Jasin Abd Halim 9. Pn. Eunice M. Aclan 10.Cik Kamila Abdulkadirova

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EUW112

Bahasa Inggeris Asas [Foundation English]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
11.Pn. Nor Azurawati Ahmad Zuhdi 12.Cik Siti Nurfirdaus Mohd Nasir 13.Pn. Rozita Rashid 14.Pn. Sareepa Jearwae 15.En. Mohd Syamril Aklmar Chek Kassim 16.Cik Liew Khe Li 1. Pn. Yuziana Yasin (K) 2. Cik Rongdara Rochanahasadin 3. En. Wan Norhaizar Harun 4. Cik Nur Farhinaa Othman 5. Cik Clarissa Callista Chandra Tjeng 6. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 7. Cik Nur Adila Hakimi 8. En. Jasin Abd Halim 9. Pn. Eunice M. Aclan 10.Cik Kamila Abdulkadirova 11.Pn. Nor Azurawati Ahmad Zuhdi 12.Cik Siti Nurfirdaus Mohd Nasir 13.Pn. Rozita Rashid 14.Pn. Sareepa Jearwae 15.En. Mohd Syamril Aklmar Chek Kassim 16.Cik Liew Khe Li 1. Pn. Yuziana Yasin (K) 2. En. Wan Norhaizar Harun 3. Cik Nur Farhinaa Othman 4. Cik Rongdara Rochanahasadin 5. Cik Clarissa Callista Chandra Tjeng 6. Pn. Eunice M. Aclan 7. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 8. En. Jasin Abd. Halim 9. Cik Nur Adila Hakimi 10.Cik Kamila Abdulkadirova 11.Pn. Nor Azurawati Ahmad Zuhdi 12.Cik Siti Nurfirdaus Mohd Nasir 13.Pn. Rozita Rashid

UUW112

Bahasa Inggeris Asas [Foundation English]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UVW112

Bahasa Inggeris Asas [Foundation English]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020; DKG 3 & DKG 4

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
14.En. Azrie Ibrahim 15.Cik Nazifah Hamidun 16.Pn. Sri Kandy Putri Naru Abdul Hamid Naru 17.Cik Faten Khalida Khalid 18.Pn. Zaliza Zubir 19.Cik Wan Safuraa Wan Osman 20.Cik Juliana Ahmad 21.Pn. Suhaidah Said 22.PM Dr. Syaharom Abdullah 23.En. Muhammad Bazli Mahmood 24.Pn. Tengku Zadora Tengku Ahmad Zainal Abideen 25.PM Mohariff Shariff 26.Pn. Nor Suhaila Che Pa 27.Cik Nurul Syazwani Zulkifli 28.Pn. Siti Nurul Jannah Fital 1. En. Wan Mashumi Wan Mustafa (K) 2. En. Mohd Rosli Abdul Ghani 3. En Muhammad Azan Yaakub 4. En Hussen Nasir 5. Cik Evawaynie Valquis Md Isa 6. En Md Tareq Hossain 7. PM Lt Kol Azuddin Bahari (B) 8. En Mohd Shahidan Shaari 9. Pn Suraiya Ibrahim 10. Cik Hafizah Abdul Rahim 11. En. Muhammad Fazlee Sham Abdullah 1. En. Mohd Faiz Bin Mohammad Zaki (K) 2. En. Zuhayr Bin Md. Ghazaly 3. Puan Siti Hasmah A Hamid 4. En Munif Bahatin 1. Dr. Norzilah Abdul Halif (K) 2. Assoc. Prof. Dr. Md Fazlul Bari

BFT321

Pemasaran Perkhidmatan [Service Marketing]

8:30 malam [pm]

3 jam [hours]

DSKG & DKG 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT314

Kejuruteraan Geoteknik [Geotechnical Engineering] Kejuruteraan Bahan Termaju [Advanced Material Engineering]

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT421

DKD 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Bahan Binaan [Construction Materials] Mikropengawal [Microcontroller] Mikropengawal [Microcontroller] Pembungkusan Semikonduktor [Semiconductor Packaging] Pembungkusan Semikonduktor [Semiconductor Packaging] Kejuruteraan Bahan [Materials Engineering] Mekanik Pepejal [Solid Mechanics] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Alida Abdullah (K) 2. En. Shahrizam Saad Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT424

DKD 2

EMT348

DKD 4

1. Dr. Asral Bin Bahari Jambek (K) 1. 2. 3. 4. Dr. Asral Bin Bahari Jambek (K) Mohd Norhafiz Hashim Azimah Bt Aziz@Azaib Nurnabilah Rambeli @ Ramli

EMT355

DKD 4

EMT453

DKD 3

1. Dr. Vityacharan A/L Retnasamy (K) 2. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad 1. Dr. Vityacharan A/L Retnasamy (K) 2. Dr. Mohd Khairuddin Md Arshad 1. Dr Ahmad Faizal Salleh (K) 2. Maizatul Nurul Bariah Ahmad 1. Dr. Muhammad Saifuldin B. Abdul Manan (K)

EMT470

DKD 3

ENT117

DKD 5

ENT251

BKD 3

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dr Muhamad Saifuldin Abdul Manan (K) Cik Saadah Ahmad@Ahmad Sawi En. Muhammad Khairy Md Naim Prof. Dr. Ryspek Usubamatov En. Radhwan Hussin Pn. Siti Aishah Adam En. Rashid Ramli En. Mohd. Nazry Mat Nayan

EPT241

Mekanik Pepejal I [Solid Mechanics I]

8:30 malam [pm]

3 jam [hours]

DKD 1; BKD 1; BKD 2 & BKD 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT462

Kejenteraan Turbo [Turbomachinery] Mekanik Patah [Fracture Mechanics]

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 5

1. Prof. Dr. Ghulam Abdul Quadir (K) 2. Mohd Anuar Bin Mat 1. Dr. Ruslizam Bin Daud (K) 2. Mohd Khairul Faizi Bin Abd Rahman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Abdul Hallis Bin Abdul Aziz (K) Fairul Afzal Bin Ahmad Fuad Ahmad Fariz Bin Hasan Norfazlin Binti Rashid Dayang Khadijah Binti Hamzah Hazila Binti Othman Khairul Syahmi Bin Musa Mohd Fairuz Bin Muhamad Fadzil

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

ENT464

BKK D6

PGT103

Teknologi Komputer [Computer Technology]

8:30 malam [pm]

3 jam [hours]

DKG 4 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PTT301

Keselamatan Dan Kesihatan Dalam Proses Biologi [Safety And Health In Biological Process] Bahasa Jerman 1 [German Language 1]

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours]

DKG 5

1. Syazwani Binti Mahmad Puzi (K) 2. Nor Fauziah Binti Zainuddin

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EUW118

3 jam [hours]

BKK D7

1. En. Alex Iskandar Rutowski (K) 2. En. Faharol Zubir

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Bahasa Jerman 1 [German Language 1] Bahasa Jerman I [German I] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. En. Alex Iskandar Rutowski (K) 2. En. Ahmad Hifzurrahman Ridzuan 3. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 1. En. Alex Iskandar Rutowski (K) 2. En. Ahmad Hifzurrahman Ridzuan 3. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UUW118

BKK D8

UVW118

BKK D8

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Kimia Organik [Organic Chemistry] Kimia Bahan Kejuruteraan [Engineering Materials Chemistry] Kimia Fizikal Bahan [Materials Physical Chemistry] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] Pengawas [Invigilators] 1. Dr Zunaida Zakaria (K) 2. Dr Mohd Kahar Abdul Wahab 3. En. Lokman Hakim Bin Ibrahim 1. Dr. Norzilah Binti Abdul Halif (K) 2. Assoc Prof. Dr. Md Fazlul Bari 3. Suhardy Bin Daud 1. 2. 3. 4. 5. 6. Assoc Prof. Dr. Md Fazlul Bari (K) En. Suhardy Daud En. Ahmad Azrem Bin Azmi En. Lokman Hakim Bin Ibrahim En. Muhammad Firdaus Mohd. Nazeri Mohd Fitri Mohamad Wahid Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT105

DKD 1

EBT104

DKD 3

EBT251 Selasa (Tuesday) 31 December 2013

3 jam [hours]

DKD 3 & DKD 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT411

Aloi Kejuruteraan [Engineering Alloys] Metalurgi Elektronik [Electronic Metallurgy] Rekabentuk Kejuruteraan Polimer [Polymer Engineering Design] Kejuruteraan Fabrikasi Fotonik [Photonic Fabrication Engineering]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 2

1. Dr. Mazlee Bin Mohd Noor(K) 2. Dr. Nur Farhana Diyana Binti Mohd Yunos 1. Yarub K.A. Al-Douri (K) 2. Dr. Dewi Suriyani Binti Che Halin 3. Dr. Norainiza Binti Saud 1. Dr Firuz Zainuddin (K) 2. P.M. Dr Salmah Husseinsyah 1. PM Dr. Prabakaran A/L Poopalan (K) 2. Nur Nabilah Rambeli@ Ramli

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT414

DKD 2

EBT441

DKG 3

EMT395

DKG 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. Dr. Shuhairimi Abdullah (K) 2. Dr. Amani Ali 3. Pn. Nurhudi in Danu 4. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 5. Cik Adila Ismail 6. Cik Mastura Mahamed 7. Cik Nur Salimah Alias 8. Pn. Junainor Hassan 9. Dr. Hanif Suhairi Abu Bakar 1. Dr. Shuhairimi Abdullah (K) 2. Dr. Amani Ali 3. Pn. Nurhudi in Danu 4. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 5. Dr. Noriah Mohamed 6. Dr. Hanum Hassan 7. En. Edzham Armin Abdul Rahim 8. Dr. Noriah Mohamed 9. Pn. Normaizatul Akmar Ishak 10. Pn. Azizah Abdullah 11. Cik Suzana Sulaiman 12. Pn. Siti Norayu Mohd Basir 13. Lt. Abdul Jalil Ramli 14. En. Mohammad Izmer Yusof 15. En. Maskor Bajuri 16. Pn. Nor Azizah Hitam 17. PM. Razli Ahmad 18. Prof. Madya Dr. Azizan Bahari 19. Cik Zainab Khalil Wafi 20. En. Hassad Hassan 21. Tn. Hj. Nor Azmi Johari 1. Dr. Abul Bashar Bhuiyan (K) 2. Pn Mashitah Abdul Mutalib 3. Pn Suriani Sukri 4. Pn Suraiya Ibrahim 5. En Ku Amir Ku Daud

EUW233

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) [Islamic Civilization and Asia Civilization (TITAS)]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UUW233

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) [Islamic Civilization and Asia Civilization (TITAS)]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020; DKG 4 & DKG 5

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT318

Kaedah Penyelidikan [Research Methodology]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

10

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
6. PM Dr Md Aminul Islam 7. Tn Hj Rusli Abd Hamid

PTT110

Kejuruteraan Bahan [Materials Engineering]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 5 & BKD 2

1. Nurul Ain Harmiza Binti Abdullah (K) 2. Adzuwin Binti Khasri 3. Mohd Mustafa Al-Bakri Abdullah
1. Dr. Ku Mohd Nabil Ku Hamid (K)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EUW117

Bahasa Jepun 1 [Japanese Language 1]

3 jam [hours]

DKD 1

2. En. Ooi Guan Lee 3. En. Sugandaran Kaivaliam 4. Cik Clarissa Callista Chandran Tjeng
1. Dr. Ku Mohd Nabil Ku Hamid (K)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

UUW117

Bahasa Jepun 1 [Japanese Language 1]

3 jam [hours]

DKD 1

2. En. Ooi Guan Lee 3. En. Sugandaran Kaivaliam 4. Cik Clarissa Callista Chandran Tjeng
1. Dr. Ku Mohd Nabil Ku Hamid (K)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

UVW117

Bahasa Jepun I [Japanese I]

3 jam [hours]

DKD 1

2. En. Ooi Guan Lee 3. En. Sugandaran Kaivaliam 4. Cik Clarissa Callista Chandran Tjeng
1. En. Hassan Bin Haji Arshad (K) 2. En. Azrie Ibrahim

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EUW313

Bahasa Arab 3 [Arabic Language 3]

3 jam [hours]

BKK D6

EUW410

Bahasa Melayu Universiti [University Malay Language]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pn. Siti Nurul Jannah Fital (K) Pn. Suhaidah Said Pn. Nor Suhaila Che Pa Cik Juliana Ahmad En. Mohd Syamril Aklmar Chek Kassim En. Mohamad Zaki Abdul Halim Dr. Junaini Kasdan Pn. Zalina Ahmad Pn. Ruslah Mat

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

11

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
10. Cik Nurul Nadia Mohd Noor 11. En. Abdul Manaf Hassan 12. Pn. Yuziana Yasin 13. En. Ahmad Hifzurrahman Ridzuan 1. Pn. Siti Nurul Jannah Fital (K) 2. Pn. Suhaidah Said 3. Pn. Nor Suhaila Che Pa 4. Cik Juliana Ahmad 5. En. Mohd Syamril Aklmar Chek Kassim 6. En. Mohamad Zaki Abdul Halim 7. Dr. Junaini Kasdan 8. Pn. Zalina Ahmad 9. Pn. Ruslah Mat 10. Cik Nurul Nadia Mohd Noor 11. En. Abdul Manaf Hassan 12. Pn. Zaliza Zubir 1. Pn. Siti Nurul Jannah Fital (K) 2. Pn. Suhaidah Said 3. Pn. Nor Suhaila Che Pa 4. Cik Juliana Ahmad 5. En. Mohd Syamril Aklmar Chek Kassim 6. En. Mohamad Zaki Abdul Halim 7. Dr. Junaini Kasdan 8. Pn. Zalina Ahmad 9. Pn. Ruslah Mat 10. Cik Nurul Nadia Mohd Noor 11. En. Abdul Manaf Hassan 12. En.Wan Norhaizar Harun 13. Cik Nurul Syazwani Zulkifli 14. Cik Habiba 15. Cik Nur Farhinaa Othman 16. Cik Faten Khalida Khalid

UUW410

Bahasa Melayu Universiti [University Malay Language]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 3

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UVW410

Bahasa Melayu Universiti [University Malay Language]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020 & DSKG

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

12

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
17. Cik Wan Safuraa Wan Osman 18. Cik Nur Adila Hakimi 19. PM Dr Syaharom Abdullah 20. PM Mohariff Shariff 21. Cik Rongdara Rochanahasadin 22. Dato Alim Panglima Hj Mat Jahya Hj Hussin 23. Pn. Tengku Zadora Tengku Ahmad Zainal
Abideen

24. Cik Nazifah Hamidun 25. Pn. Sareepa Jearwae 26. Pn. Sri Kandy Putri Naru Abdul Hamid Naru 27. En. Muhammad Bazli Mahmood
Prinsip-prinsip Kejuruteraan Perhubungan [Principles of Communication Engineering] Pemodelan Rangkaian [Network Modeling] Pengimejan Perubatan [Medical Imaging] Kimia Gunaan [Applied Chemistry] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mdm. Junita Mohd. Nordin (K) Dr. Wee Fwen Hoon Dr. Mohd Fareq Malek Dr. Siti Zuraidah Ibrahim Mdm. Sahadah Ahmad Mohamad Haris bin Uzir Siti Zauyah bt Othman Mohamad Dzahir bin Zainun

EKT343

8:30 malam [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EKT433

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 3

1. Mr. Mohamed Elshaikh Elobaid Said Ahmed (K) 2. Prof Dr. R Badlishah Ahmad 1. Dr Nashrul Fazli (K) 2. Robiyanti Adollah 1. PM Dr Zainab Hamzah (K) 2. Dr A.K.M. Shafiqul Islam

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT413

DKG 5

PDT177

DKD 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

13

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Teori Medan Elektromagnet [Electromagnetic Field Theory] 8:30 malam [pm] 3 jam [hours] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PLT204

DKD 3

1. Mardianaliza Binti Othman (K)

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

14

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Mekanik Tanah [Soil Mechanics] Pencirian Bahan [Material Characterization] Perancangan Pengeluaran dan Kawalan [Production Planning and Control] Kejuruteraan Air dan Tanah [Soils and Water Engineering] Keselamatan Dalam Industri [Industrial Safety] Elektronik Analog 1 [Analog Eletronics 1] Bahasa Arab 2 [Arabic Language 2] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Pengawas [Invigilators] En. Zuhayr Bin Md. Ghazaly (K) Puan. Syakirah Afiza Binti Mohammed Puan Siti Hasmah A Hamid En Munif Bahatin Muhammad Salihin Zakaria (K) Dr. Banjuraizah Johar Assoc. Prof. Dr. Md Fazlul Bari Dr Kahtan S Mohamed Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT212

DKD 4

EBT323

DKD 1

EPT485 Rabu [Wednesday] 1 January 2014

3 jam [hours]

DKD 5

1. Dr Lee Chang Chuan (K) 2. En. Ahmad nabil Mohd. Khalil 3. En. Mohd. Nazmi Mohammad Radzi 1. Puan Siti Kamariah Mat Saat (K) 2. Dr Mohammud Che Hussain 1. Mohd Asyraf Bin Che Doi (K) 2. Prof Dr Bhuvenesh Rajamony 1. Siti Nor Diana Binti Ismail (K) 2. Emi Izhanizam Bin Azmi 1. En. Hassan Hj. Arshad (K) 2. En. Azrie Ibrahim

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT349

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT209

DKG 4

PGT202

DKG 3

UUW213

DKD 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

15

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Bahasa Thai 2 [Thai Language 2] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 1. Pn. Sareepa Jearwae (K) 2. En. Faharol Zubir 1. Elyana Sakib (K) 2. Wan Nor Munirah Ariffin 3. Wan Nurul Aiffah Ismail 4. Subbulakshmi Muraggapan 5. Nor Hizamiyani Abdul Azziz 6. Dr Mohammad Fadzli Ramli 7. Nurshazneem Roslan 8. Prof Madya Dr Abdul Aziz Abdul Ghani 9. Dr. Safwati Ibrahim 10.Mohamad Alias Md Jedi 11.Dr Moslemuddin Fakir 12.Dr Kamran Fakhar 13.Dr Muhammad Zaini Ahmad 14.Dr Zainor Ridzuan Yahya 15.Prof Madya Drs Mohd Said Bono 16.Lim Eng Aik 17.Wan Mohd Khairy Adly Wan Zaimi 18.Ahmad Kadri Junoh 19.Wan Zuki Azman Wan Mohamad 20.Nor Fashihah Mohd Noor 21.Alezar Mat Yaacob 22.Nor Ashikin Abu Bakar 23.Rohana Abdul Hamid 24.Syafawati Md Saad 25.Farah Adibah Adnan 26.Zabidi Abu Hasan 27.Afifi Md Desa 28.Nor Nadia Mohd Yazid 29.Mohd Hafiz Zakaria 30.Nur Afifah Rusdi 31.Najah Ghazali Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

UUW215

BKD 3

EQT101

Matematik Kejuruteraan I [Engineering Mathematics I]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020; DSKG & DKG 5

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

16

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
32.Haslina Zakaria 33.Mohd Ariff Yusoff Struktur Dan Sifat-sifat Polimer [Structure And Polymer Properties] Mekatronik [Mechatronics]

EBT235

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKD 2

1. Pn Siti Salmi Samsudin (K) 2. Dr Zunaida Zakaria 1. Dr Azuwir Mohd Nor (K) 2. En Maliki Ibrahim 1. En. Edzham Armin Abdul Rahim (K) 2. Prof. Dr. Asiah Sarji 3. PM Abdul Aziz Mahmuddin 4. Dr. Hanif Suhairi 5. Pn. Nor Azizah Hitam 6. Pn. Noormaizatul Akmar Ishak 7. Pn. Siti Norayu Mohd Basir 8. Lt. Abdul Jalil Ramli 9. En. Mohammad Izmer Yusof 10.En. Maskor Bajuri 1. Pn. Chuthamas Chittitha Worn (K) 2. Cik Habiba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En. Edzham Armin Abdul Rahim (K) Prof. Dr. Asiah Sarji PM Abdul Aziz Mahmuddin Dr. Hanif Suhairi Pn. Nor Azizah Hitam Pn. Noormaizatul Akmar Ishak PM. Razli Ahmad Prof. Madya Dr. Azizan Bahari Cik Zainab Khalil Wafi

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT334

BKD 3

BUW122

Kemahiran dan Teknologi Dalam Komunikasi [Skills and Technology in Communication]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EUW114

Bahasa Mandarin 1 [Mandarin Language 1]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

UUT122

Kemahiran dan Teknologi Dalam Komunikasi [Skills and Technology in Communication]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

17

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
10.Tn. Hj. Nor Azmi Johari 11.Dr. Hanum Hassan 12.Cik Nur Salimah Alias 13.Pn. Azizah Abdullah 14.En. Ruhil Amal Razali 15.Pn. Nor Hudiin Danu 16.Dr. Noriah Mohamed 17.Lt. Abdul Jalil 18.Dr. Shuhairimi Abdullah 19.Dr. Amani Ali 20.En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 21.Cik Mastura Mahamed 22.Cik Suzana Sulaima 23.Cik Adila Ismail 24.En. Hassad Hassan 25.Pn. Junainor Hassan BFT201 Perakaunan Antarabangsa [International Accounting] Ekonomi Kejuruteraan [Engineering Economics] Mekanik Bendalir dan Hidraulik [Fluid Mechanics and Hydraulic] Kejuruteraan Mekanik Bendalir [Fluid Mechanics Engineering] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] BKK D6 1. En. Mohammad Shafiff Ismail (K) 2. Dr Muhammad Shahar Jusoh Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

BFT214

BKK D7

1. Dr. Syed Faiz Ahmed (K) 1. 2. 3. 4. 1. Dr. Fahmi Bin Muhammad Ridwan (K) Cik Wan Amiza Amneera Bt Wan Ahmad Puan Nurul Huda Hashim Puan Zuraini Mohd Ideris Cik Wan Amiza Amneera Binti Wan Ahmad (K) 2. Dr. Afizah Binti Ayob 3. En Mokhzani Khair Ishak 5. Puan Nurul Huda Hashim

EAT213

DKG 4

EAT252

3 jam [hours]

DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

18

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hariyanti Binti Mohd Salleh (K) Norhayati Binti Sabani Foo Kai Loong Mohd Norhafiz B. Hashim Ahmad Syahir B Ahamd Bakhit Dr. Shazlina Johari Mohd Fikri Che Husin Mohd Khairul Md Kamil

EMT114

Pengenalan Kepada Litar Elektrik [Introduction To Electric Circuits]

8:30 malam [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT243

Termodinamik II [Thermodynamics II] Biokimia [Biochemistry]

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 4

1. Prof. Dr. Kyaw Sein (K) 2. Mohd Anuar Bin Ma 1. Prof. Madya Dr Harbant Singh (K) 2. Prof. Awang Soh Yusoff Mamat 1. 2. 3. 4. 5. Mohd Zulham Affandi Bin Mohd Zahid (K) Che Zulzikrami Azner Abidin Dr. Sara Yasina Binti Yusuf Nurul Huda Binti Hasim Mokhzani Khair Bin Ishak

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT106

DKD 5

PAT102

Teknologi Fizik [Physic Technology]

3 jam [hours]

DKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT276

Mekanik Bahan [Mechanic of Materials]

3 jam [hours]

DKD 2

1. PM Dr Hussain Bin Mohd Salleh (K)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

19

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Kimia Organik [Organic Chemistry] Asas Rangkaian [Networking Fundamentals] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] Pengawas [Invigilators] 1. Dr AKM Shafiqul Islam (K) 2. Dr Muhammad Syarhabil Ahmad 1. Mohd Fairuz Bin Muhamad Fadzil (K) 2. Mohamad Rizal Bin Abdul Rejab 1. Cik Liew Khe Li (K) 2. Pn. Sri Kandy Putri Naru Abdul Hamid Naru 3. Cik Nazifah Hamidun 4. Cik Wan Safuraa Wan Osman 5. En. Wan Norhaizar Harun 6. Faten Khalida Khalid 7. Cik Nur Farhinaa Othman 8. En. Manoharan A/L Govindasamy 9. Pn. Yuziana Yasin 10. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 11. Cik Nur Adila Hakimi 12. Pn. Zaliza Zubir 13. En. Mohamad Zaki Abdul Halim 14. Cik Rongdara Rochanahasadin 15. Pn. Chuthamas Chittithaworn 16. En. Ahmad Hifzurrahman Ridzuan 17. Cik Nurul Syazwani Zulkifli 18. Dr. Junaini Kasdan 19. Cik Clarissa Callista Chandra Tjeng 20. Pn. Siti Nurul Jannah Fital 21. Dato Alim Panglima Hj Mat Jahya Hj Hussin 22. En. Azrie Ibrahim 23. Cik Juliana Ahmad Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT102

DKD 1

PGT100

DKD 2

Khamis [Thursday] 2 January 2014 EUW212 Bahasa Inggeris Universiti [University English] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] D2020; DSKG & DKG 5

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

20

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. Cik Liew Khe Li (K) 2. Pn. Sri Kandy Putri Naru Abdul Hamid Naru 3. Cik Nazifah Hamidun 4. Cik Wan Safuraa Wan Osman 5. En. Wan Norhaizar Harun 6. Faten Khalida Khalid 7. Cik Nur Farhinaa Othman 8. En. Manoharan A/L Govindasamy 9. Dr. Rajaletchumi Thaliah 10. Cik Khor Ching Pey 11. Cik Razlina Razali 12. Cik Nor Alifah Rosaidi 13. Pn. Noorazalia Izha Haron 14. Pn. Yuziana Yasin 15. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 16. Cik Nur Adila Hakimi 17. Pn. Zaliza Zubir 18. En. Mohamad Zaki Abdul Halim 19. Cik Rongdara Rochanahasadin 20. Pn. Chuthamas Chittithaworn 21. En. Ahmad Hifzurrahman Ridzuan 22. Cik Nurul Syazwani Zulkifli 23. Dr. Junaini Kasdan 1. Cik Liew Khe Li (K) 2. Pn. Sri Kandy Putri Naru Abdul Hamid Naru 3. Cik Nazifah Hamidun 4. Cik Wan Safuraa Wan Osman 5. En. Wan Norhaizar Harun 6. Faten Khalida Khalid 7. Cik Nur Farhinaa Othman 8. En. Manoharan A/L Govindasamy 9. Dr. Rajaletchumi Thaliah 10. Cik Khor Ching Pey 11. Cik Razlina Razali 12. Cik Nor Alifah Rosaidi

UUW212

Bahasa Inggeris Universiti [University English]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UVW312

Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi Teknikal [English For Technical Communication]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 4

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

21

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
13. Pn. Noorazalia Izha Haron 14. Pn. Nor Suhaila Che Pa 15. Pn. Suhaidah Said 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En Mohd Fidzwan Md Amin Hamzas (K) En Mohd Shuhidan Salleh Dr. Khairul Azwan Ismail En. Zailani Zainal Abidin En. Ahmad Nabil Mohd Khali En. Mohd. Asyraf Che Doi En. Mazlan Mohd. Husin En. Mohamad Zaki Kerya

EPT212

Dinamik [Dynamics]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 4 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PAT103

Pengenalan Kepada Teknologi Kejuruteraan Awam [Introduction to Civil Engineering Technology] Kejuruteraan Geodetik [Geodetics Engineering] Teknologi Pemprosesan Hiliran [Downstream Processing Technology]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 4

1. Nur Fitriah Binti Isa (K) 2. Md Hadli Bin Abu Hassan 3. Nurul Huda Binti Hashim 1. Siti Kamariah Md Saat (K) 2. Razif Bin Omar 1. Zulkarnain Bin Mohd Idris (K) 2. Md Nabil Adzim Bin Saifuddin 3. Hafizah Binti Mohd Johar 1. Pn. Junainor Hassan (K) 2. Prof. Dr. Salleh Abd Rashid 3. Prof. Dr. Rosnah Ismail 4. Dr. Huzili Hussin 5. Prof. Madya Razli Ahmad 6. Dr. Noriah Mohamed 7. Cik Nur Salimah Alias 8. En. Ruhil Amal Razali 9. Prof. Madya Dr. Azizan Bahari 10. Cik Suzana Sulaiman

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT278

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PTT302

BKD 2

EUW322

Kemahiran Berfikir [Thinking Skills]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020 & DSKG

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

22

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
11. En. Maskor Bajuri 12. Pn. Nor Azizah Hitam 13. Dr. Hanum Hassan 14. En. Edzham Armin Abdul Rahim 15. Dr. Hanif Suhairi Abu Bakar 16. Cik Adila Ismail 17. Cik Zainab Nazar Khalil Wafi 1. Pn. Junainor Hassan (K) 2. Prof. Dr. Salleh Abd Rashid 3. Prof. Dr. Rosnah Ismail 4. Dr. Huzili Hussin 5. Prof. Madya Razli Ahmad 6. Dr. Noriah Mohamed 7. Cik Nur Salimah Alias 8. En. Ruhil Amal Razali 9. Pn. Nuhudiin Danu 10. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 11. Dr. Amani Ali 12. Dr. Shuhairimi Abdullah 13. En. Hassad Hassan 14. Pn. Siti Norayu Mohd Basir 15. En. Mohamad Izmer Yusof 16. Lt. Abdul Jalil Ramli 17. Cik Mastura Mahamed 18. Pn. Azizah Abdullah 19. Pn. Normaizatul Akmal Ishak 1. Badrul Azmi Bin Abdul Holed (K)

UUW322

Kemahiran Berfikir [Thinking Skills]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

PDT127

Penghayatan Rekabentuk [Design Appreciation] Sistem Multimedia [Multimedia Systems]

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PGT110

DKD 3

1. Mohd Fisol Bin Osman (K) 2. Abdul Hallis Bin Abdul Aziz

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

23

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengawas [Invigilators] En. Mohd Mohd Juraij Bin Abd Rani (K) Pn. Tengku Suriani Tengku Yaakob En Mohammad Harith Amlus En Mohd Akhir Ahmad Pn Nursakinah Abd Karim Pn Syahira Saaban En Mohd Fitri Mansor En. Ku Amir Ku Daud (K) Pn Mashitah Abd Mutalib En Md Tareq Hossain Pn Atikah Nor Johari Pn siti Nor Junita Mohd Radzi Dr Muhammad Shahar Jusoh PM Mohammaed Murray Hunter Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center]

BFT104

E-Perniagaan [E-Business]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

BFT337

Pemasaran Antarabangsa [International Marketing]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKD 4 & DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Jumaat [Friday] 3 January 2014

EAT445

Penderiaan Jauh [Remote Sensing] Pengaturcaran Komputer [Computer Programming ]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 2

1. Puan Zaity Syazwani Bt Mohd Odli (K) 2. En Munif Bahatin 1. Puan Saufiah Abdul Rahim (K) 2. Dr Nazahah Mustafa 3. Mohd Azri Abd Aziz 1. Lim Eng Aik (K) 2. Dr Zainor Ridzuan Yahya 3. Dr Moslemuddin Fakir 4. Dr Nursalasawati Rusli 5. Prof Qamar Nasir Usmani 6. Mohd Syafarudy Abu 7. Prof Madya Abdull Halim Abdul 8. Prof Madya Dr Abdul Aziz Abdul Ghani 9. Dr Mohammad Fadzli Ramli 10. Mohd Ariff Yusoff

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT120

DKG 4

EQT203

Matematik Kejuruteraan III [Engineering Mathematics III]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

24

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
11. Zabidi Abu Hasan 12. Dr Safwati Ibrahim 13. Aishah Mohd Noor 14. Farah Adibah Adnan 15. Syafawati Md Saad 16. Afifi Md Desa 17. Nor Ashikin Abu Bakar 18. Nor Nadia Mohd Yazid 1. Alezar Mat Yaacob (K) 2. Siti Rohana Goh Abdullah 3. Wan Nurul Aiffah Ismail 4. Nurshazneem Roslan 5. Subbulakshmi Murugappan 6. Wan Nor Munirah Ariffin 7. Elyana Sakib

EQT221

Matematik Diskrit & Linear Algebra [Discrete Mathematics & Linear Algebra] Matematik Untuk Teknologi Kejuruteraan II [Mathematics For Engineering Technology II]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

PQT112

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

1. Nor Hizamiyani Abdul Azziz (K)

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT101

Ekonomi Perniagaan [Business Economics]

3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG; DKG 3; DKG 4 & DKG 5

1. En. Mohd Shahidan Bin Shaari (K) 2. Cik Hafizah Abdul Rahim 3. Prof. Dr. Rosni Bakar 4. En. Mohd Zukime Mat Junoh 5. Dr Mohd Suberi Ab Halim 6. En Mohammad Shariff Ismail 7. Prof Dr. H. Zulkarnain Lubis 8. Cik Evawaynie Valquis Md Isa 9. Dr Syed Faiz Ahmed 10. Pn Norshahrizan Nordin 11. Cik Syahida Kamil 12. Pn Siti Norwahida Sukeri 13. Pn Intan Maizura Abdul Rashid 14. En Mohd Rosli Abdul Ghani

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

25

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
15. En Hussen Nasir 16. En Raziff Jamaluddin 17. PM Dr Yoshifumi Harada 18. Pn Bibi Noraini Mohd Yusuf 19. Dr Lokman Salim 20. En Wan Mashumi Wan Mustafa 21. PM Dr Idris Mohd Nor 1. Lt. Kol. Dr. Abdullah Osman (K) 2. Pn Sayang Nurshahrizleen Ramlan 3. En Muhammad Safizal Abdullah 4. Muhammad Azan Yaakub 5. En. Muhammad Fazlee Sham Abdullah 6. Pn Suriani sukri 7. Cik Azlini Hassan 1. Prof. Madya Dr. Khairul Nizar Bin Ismail (K) 2. En. Mokhzani Khair Ishak 1. Siti Khodijah Binti Mazalan (K) 2. Gomesh Nair A/L Shasidharan 3. Nur Sabrina Bt Md Noorpi 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Siti Khodijah Binti Mazalan (K) Gomesh Nair A/L Shasidharan Nur Sabrina Bt Md Noorpi Dr. Ruzelita Ngadiran (K) Dr. Amir Razif Arief Jamil Abdullah Prof Dr Sabira Khatun Che Mohamad bin Che Hashim Hasfizul bin Mohd Yusoff Mohamad Haris bin Uzir Siti Zauyah bt Othman

BFT213

Pengurusan Usaha Niaga [Business Venture Management] Pengenalan Kepada Kejuruteraan Bangunan [Introduction To Building Engineering] Sistem Analog III [Analog Systems III] Elektronik Analog [Analog Electronics]

3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 4 & DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT151

3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EET201

D2020

EET205

D2020

EKT101

Teori Litar Elektrik [Electric Circuit Theory]

3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

26

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Rawatan Sisa Industri [Industrial Waste Treatment] Keusahawanan Kejuruteraan [Engineering Entrepreneurship] 3:30 petang [pm] 3 jam [hours] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT319

DKD 2

1. Pn Siti Jamilah Hanim Mohd Yusof (K) 1. En. Hassad Hassan (K) 2. En. Maskor Bajuri 3. Pn. Siti Norayu Mohd Basir 4. Dr. Noriah Mohame 5. Lt. Abdul Jalil Ramli 6. Dr. Hanum Hassan 7. Dr. Amani Ali 1. En. Hassad Hassan (K) 2. En. Maskor Bajuri 3. Dr.Shuhairimi Abdullah 4. En. Edzham Armin Abdul Rahim 5. Dr. Hanif Suhairi Abu Bakar 6. Cik Adila Ismail 7. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 8. Cik Zainab Nazar Khalil Wafi 9. Cik Suzana Sulaiman 10. En. Ruhil Amal Razali 11. Cik Mastura Mahamed 12. Pn. Azizah Abdullah 13. Pn. Norhudiin Danu 14. Pn. Junainor Hassan 15. Cik Nur Salimah Alias 1. Tn. Hj. Rusli Abd Hamid (K) 2. PM Dr Md Aminul Islam 1. P.M. Dr Salmah Husseinsyah (K) 2. Dr Teh Pei Leng

EUW224

3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UUW224

Keusahawanan Kejuruteraan [Engineering Entrepreneurship]

3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT316

Kepimpinan Dalam Organisasi [Leadership in Organization] Adunan-Adunan Polimer [Polymer Blends]

8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKK D6

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT335

DKD 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

27

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Komposit Polimer [Polymer Composites] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 8:30 malam [pm] 3 jam [hours] 1. Dr Ong Hui Lin (K) 2. Dr Luqman Bin Musa 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mazlee Bin Mazalan (K) Dr. Mukhzeer Mohamad Shahimin Ahmad Syahir Ahmad Bakhit Mohd Azarulsani Md Azidin Nurnabilah Rambeli @ Ramli Azimah Aziz @ Azaib Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT437

BKD 3

EMT478

Instrumentasi [Instrumentation] Pemprosesan Isyarat Perubatan [Medical Signal Processing] Kawalan Automatik [Automatic Control] Mikrobiologi Industri [Industrial Microbiology] Bahasa Melayu Asas 1 [Basic Malay Language 1] Bahasa Melayu Asas [Basic Malay Language]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT315

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 1

1. Dr Hariharan Muthusamy (K) 2. Adilah Hashim 1. Dr Zakimi Zakaria (K) 2. Dr. Azwan iskandar Azmi 1. Prof. Madya Dr Dachyar Arbain (K) 2. Ahmad Radi Wan Yaakub 1. Pn. Suhaida Said (K) 2. Cik Juliana Ahmad 1. Pn. Suhaida Said (K) 2. Cik Juliana Ahmad

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT463

DKD 3

PTT307

BKD 1

UUW110

DKD 5

UVW110

DKD 5

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

28

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] EAT353 Kod/Kursus [Code/Course] Analisis Struktur II [Structural Analysis II] Kimia Fizikal [Physical Chemistry] Analisis Forensik Metalurgi [Metallurgical Forensic Analysis] Sistem Perhubungan Optikal [Optical Communication Systems] Elektronik Analog 2 [Analoq Electronic 2] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] DKD 1 Pengawas [Invigilators] 1. Pn. Nur Liza Binti Rahim (K) 2. En. Mohd Zulham Affandi Bin Mohd Zahid 3. Puan Siti Hasmah A Hamid 1. Dr Mohd Kahar Abdul Wahab (K) 2. Dr Du Ngoc Uy Lan 1. Prof Dr. Azmi Bin Rahmat (K) 2. Dr. Mohd Nazree Bin Derman 3. Dr. Noorzahan Begum 1. Dr. Hilal Adnan Fadhil (K) 2. Prof Syed Alwee Aljunid Syed Junid 1. Dr. Sohiful Anuar Bin Zainol Murad (K) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dr. Sohiful Anuar Bin Zainol Murad (K) Prof. S.S Jamuar Azimah Aziz @ Azaib Ahmad Fariz Hassan Mohd Sallehudin Saad Mohd Azarulsani Md Azidin Bahari Bin Man Haffiz Razak Mohd Zulkarnail Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT238

DKD 2

EBT415

DKG 3

EKT465 Sabtu [Saturday] 4 January 2014 EMT212

BKD 2 DSKG

EMT359

Elektronik Analog 2 [Analoq Electronic 2]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT101

Biokimia [Biochemistry]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 2

1. Pn. Noor Shazliana Aizee Abidin (K) 2. PM Dr Dachyar Arbain

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

29

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Mikrobiologi Untuk Kejuruteraan Biosistem [Microbiology for Biosystems Engineering] Matematik Pertengahan [Intermediate Mathematics] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

ERT144

DKG 2

1. Pn. Noor Shazliana Aizee Abidin (K) 1. Nor Ashikin Abu Bakar (K) 2. Wan Nurul Aiffah Ismail 3. Farah Adibah Adnan 4. Dr Zainor Ridzuan Yahya 5. Dr Mohammad Fadzli Ramli 1. Siti Aisyah Zakaria (K) 2. Zabidi Abu Hasan 3. Dr Muhammad Zaini Ahmad 4. Nur Afifah Rusdi 5. Nasuhusna Khalid 6. Khairul Nadiah Khalid 7. Nurshazneem Roslan 8. Mohd Hafiz Zakaria 9. Afifi Md Desa 10. Rohana Abdul Hamid 11. Aishah Mohd Noor 12. Dr Kamran Fakhar 13. Wan Nor Munirah Ariffin 14. Syafiqah Abdul Halim 15. Alezar Mat Yaacob 1. Mohd Syafarudy Abu (K) 2. Wan Mohd Khairy Adly Wan Zaimi 3. Syafawati Md Saad 4. Subbulakshmi Murugappan 5. Ahmad Kadri Junoh 6. Dr Moslemuddin Fakir 1. Dato Alim Panglima Hj Mat Jahya Hj Hussin (K) 2. En. Azrie Ibrahim

EQT241

3 jam [hours]

D2020

PQT111

Matematik Untuk Teknologi Kejuruteraan I [Mathematics For Engineering Technology I]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

PQT213

Matematik Untuk Teknologi Kejuruteraan III [Mathematics For Engineering Technology III] Bahasa Arab Komunikasi [Arab Communication]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EUW113

3 jam [hours]

BKK D9

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

30

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
UUW113 Bahasa Arab 1 [Arabic Language 1] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] BKK D9 1. Dato Alim Panglima Hj Mat Jahya Hj Hussin (K) 2. En. Azrie Ibrahim 1. En. Muhammad Safizal b. Abdullah (K) 2. Dr. Muhammad Shahar Hj. Jusoh 3. Dr. Lokman Salim 4. PM Dr Idris Md Nor 5. Prof Dr H. Zulkarnain Lubis 6. PM Ku Halim Ku Ariffin 7. En Md Tareq Hossain 8. Cik Nur Afifah Shuib 9. Pn Husna Afifi Mohd Yusoff 10. En Ku Amir ku Daudi 11. Pn Mashitah Abd Mutalib 12. Lt Kol Dr. Abdullah Osman 13. Pn Siti Nor Junita Mohd Radzi 1. Dr Noorhafiza Muhammad (K) 2. En Mohd Hatta Musa 3. Dr. Mohd. Zakimi Zakaria 4. En. Azmi Harun 5. En. Mohd. Hazwan Hussin 6. En. Mohamad Zaki Kerya 1. PM Ir. Shuib Sahudin (K) 2. Prof. Dr. Sazali Bin Yaacob 3. PM Ir. Dr. Kenneth Al Sundaraj 4. Prof. Dr. Farid Ghani 5. Ir. Pungut Ibrahim 6. Ir. Dr. Nordin Ramli 7. Prof. Ir. Dr. Ibni Hajar Rukunudin 8. Dr. Mohd Faizal Jamlos 9. En. Hassad Hassan 10. Cik Adila Ismail 11. Pn Siti Norayu Mohd Basir 12. Cik Mastura Mahamed 13. En. Ruhil Amal Razali Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT322

Pengurusan Rantaian Bekalan [Supply Chain Management]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EPT282

Proses Pembuatan II [Manufacturing Process II]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EUT440

Jurutera Dalam Masyarakat [Engineer in The Society]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

31

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
14. En. Edzham Armin Abdul Rahim 15. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 16. Cik Nur Salimah Alias 17. Prof. Madya Dr. Azizan Bahari 18. Dr. Hanif Suhairi Abu Bakar 19. Dr. Amani Ali 20. Cik Zainab Nazar Khalil Wafi 21. Lt. Abdul Jalil Ramli 22. Pn. Norhudiin Danu

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

32

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Pengujian Dan Pencirian Polimer [Polymer Testing And Characterization] Kejuruteraan Sistem Kawalan [Control Systems Engineering] Kejuruteraan Sistem Kawalan [Control Systems Engineering] Automasi [Automation] Sistem Pengurusan Pangkalan Data [Database Management System] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] Pengawas [Invigilators] 1. Dr Nik Noriman Zulkepli (K) 2. Dr Ong Hui Lin 1. Mohd Zamri Bin Hasan (K) 2. Surina Binti Mat Suboh 3. Prof. Madya Shamshul Bahar Bin Yaakob 1. Mohd Zamri Bin Hasan (K) 2. Surina Binti Mat Suboh 3. Prof. Madya Shamshul Bahar Bin Yaakob 1. Pn. Nurul Aqmariah Bt Kanafiah (K) 2. En. Abu Hassan B. Abdullah 3. En. Rudzuan Mohd Noor 1. Norfazlin Binti Rashid (K) 2. Mohd Fisol Bin Osman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ir. Pungut Ibrahim (K) PM Ir. Dr. Kenneth Al Sundaraj Ir. Dr Anuar Mat Safar PM Ir. Mohabatul Zaman B.S. NS Bukhari Prof. Datin Dr. Zuraidah Mohd. Zain Ir. Dr. Nordin Ramli Dr. Farizul Hafiz Kasim Dr. Mohd Najmuddin Mohd Hassa Cik Suzana Sulaiman En. Maskor Bajuri Pn. Nor Azizah Hitam Dr. Hanum Hassan Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT334

DKG 2

EET302

D2020

EET309

D2020

Isnin [Monday] 6 January 2014

ENT471

DSKG

PGT203

DKG 3

EUT443

Pengurusan Kejuruteraan [Engineering Management]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

33

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. Dr. Shuhairimi Abdullah Dr. Noriah Mohamad Pn. Azizah Abdullah Pn. NoorMaizatul Akmal Ishak Pn. Junainor Hassan Dr. Tengku Nuraiti Binti Tengku Izhar (K) Dr. Irnis Azura Binti Zakarya En Nazerry Rosmady Rahmat En Mohd Affandi Derman

EAT341

EET432

ENT457

Kejuruteraan Sisa Pepejal dan Sisa Berbahaya [Solid and Hazardous Waste Engineering] Penggunaan Tenaga Elektrik [Electrical Energy Utilization] Pengurusan, Pengeluaran & Operasi [Management, Production & Operations]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

DSKG

1. Noor Ashikin Binti Mohd Razali (K) 2. Tunku Muhammad Nizar Bin Tunku Mansur 3. Prof Baharom Ismail 1. Tan Wee Choon (K) 2. Rahaton Azirah Binti Ramli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. Ahmad Kadri Junoh (K) Prof Madya Drs Mohd Said Bono Dr Kamran Fakhar Wan Suhana Wan Daud Dr Muhammad Zaini Ahmad Wan Zuki Azman Wan Muhamad Zabidi Abu Hasan Dr Nursalasawati Rusli Nor Ashikin Abu Bakar Alezar Mat Yaacob Mohd Ariff Yusoff Lim Eng Aik Mohd Hafiz Zakaria Subbulakshmi Murugappan Afifi Md Desa (K) Farah Adibah Adnan Nor Nadia Mohd Yazid Siti Aisyah Zakaria

DKG 5

EQT102

Matematik Kejuruteraan II [Engineering Mathematics II]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BQT133

Matematik Perniagaan [Business Mathematics]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

34

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. UUW119 Bahasa Korea 1 [Korean Language 1] Bahasa Korea I [Korean I] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] DKG 3 Elyana Sakib Nor Fashihah Mohd Noor Nur Afifah Rusdi Wan Mohd Khairy Adly Wan Zaimi Wan Nurul Aiffah Ismail Wan Nor Munirah Ariffin Nor Hizamiyani Abdul Azziz Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

1. Cik Wang Jing (K) 2. En. Nole Redentor O. Aclan 1. Cik Wang Jing (K) 2. En. Nole Redentor O. Aclan

UVW119

DKG 3

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

35

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengawas [Invigilators] Pn. Syahira Saaban (K) Pn. Nurul Illahi Zainal Abidin Prof. Madya Dr. Yoshifumi Harada Prof Dr Rosni Bakar En Mohammad Shariff Ismail Pn Bibi Noraini Mohd Yusuf Pn Tengku Suriani Tengku Yaakub Dr Lukman Salim En Mohd Zukime Mat Junoh Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center]

BFT223

Pengurusan Sumber Manusia [Human Resource Management]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EBT418

Metalurgi Kimpalan [Welding Metallurgy] Instrumentasi & Pengukuran [Instrumentation & Measurements] Elektronik Kuasa II [Power Electronics II] Elektronik Kuasa II [Power Electronics II]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKD 1

1. Dr. Mazlee Bin Mohd Noor(K) 2. Azmi Bin Rahmat 1. Nor Baizura Binti Ahamad (K) 2. Adawati Binti Yusof 3. Noor Haqkimi Bin Abd Rahman 1. Prof. Robert Teasdale Kennedy (K) 2. Engku Ahmad Rafiqi Bin Engku Ariff 3. Prof. Madya Dr. Mohd Rozailan Bin Mamat @ Ibrahim 1. Prof. Robert Teasdale Kennedy (K) 2. Engku Ahmad Rafiqi Bin Engku Ariff 3. Prof. Madya Dr. Mohd Rozailan Bin Mamat @ Ibrahim 1. Dr. Phak Len a/l Eh Kan (K) 2. Dr. Muhammad Imran Ahmad 3. Mdm. Rafikha Aliana binti A. Raof 4. Mohamad Dzahir bin Zainun 5. Mohd Aniff bin Mohammad 6. Suraya bt Harun 7. Noorzaki bin Zainal

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Selasa [Tuesday] 7 January 2014

EET204

D2020

EET423

DKD 1

EET426

DKD 1

EKT303

Prinsip-prinsip Senibina Komputer [Principles Of Computer Architecture]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

36

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Kejuruteraan Kawalan [Control Engineering] Pemprosesan Imej Perubatan [Medical Image Processing] Termodinamik Gunaan [Applied Thermodynamics] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. En. Hasrizal Hassan Basri (K) 2. Prof. Dr. Abdul Hamid Adom 3. En. Mohamad Hanif Abd Hamid 1. Dr. Haniza Yazid (K) 2. Maizatul Nurul Bariah Ahmad 1. 2. 3. 4. 5. En Asmawi Sanuddin (K) En Muhammad Khairy Md Naim Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT385

DSKG

ENT421

DKD 2

EPT335

3 jam [hours]

DKD 5 & BKD 3

Dr. Noorhafiza Muhammad Cik Siti Norbahiyah Mohamad Badari Radhwan Hussin

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT470

Termo-Bendalir Gunaan [Applied Thermo-fluids] Instrumentasi & Pengukuran [Measurement & Instrumentation] Kewangan Keusahawanan [Entrepreneurial Finance]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKD 3

1. Cik Saadah Ahmad @ Ahmad Sowi (K)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

PLT202

D2020

1. Hafiz Bin Arshad (K) 2. Norhanisa Binti Kimpol 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. En. Hussen Nasir (K) Pn Atikah Nor Johari En wan Mashumi Wan Mustafa Dr Mohd Suberi Ab. Halim Pn Norsakinah Abd Karim En Muhammad Fazlee Sham Abdullah En Mohd Rosli Abdul Ghani Dr. Arman Hadi Abdul Manaf (K) Cik Hafizah Andul Rahim Dr Syed Faiz Ahmed En Raziff Jamaluddin En Mohd Shahidan Shaari Cik Syahida Kamil

BFT215

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT330

Perundingan dan Pengurusan Penyelesaian Konflik [Negotiations and Conflict Resolution Management]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

37

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
7. En Mohd Fitri Mansor 8. Pn Siti Norwahida Sukeri

EBT112

Statik [Statics] Rekabentuk MEMS & Fabrikasi [MEMS Design & Fabrication] Rekabentuk & Fabrikasi MEMS [MEMS Design & Fabrication] Kekuatan Bahan [Strengh of Materials]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 2

1. Juyana A. Wahab (K) 2. Marliza Mostapha @ Zakaria

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT432

DKG 4

1. Bibi Nadia Binti Taib (K)


1. 2. 3. 4. Bibi Naib Binti Taib (K) Prof. Dr. Uda Hashim Norlida Abu Bakar Nor Rosyidah Yusof

EMT463

DKG 4

PDT201

DKG 3

1. Mohd Hafiezal Bin Mohd Radzi (K) 1. Syafawati Ab Saad (K) 2. Nor Fashihah Mohd Noor 3. Aishah Mohd Noor 4. Mohd Hafiz Zakaria 5. Dr Nursalasawati Rusli 6. Dr Safwati Ibrahim 7. Nur Afifah Rusdi 8. Elyana Sakib 9. Nurshazneem Roslan 10. Mohd Syafarudy Abu 11. Prof Madya Abd Wahab Jusoh 12. Prof Madya Dr Abdul Aziz Abdul Ghani

EQT271

Statistik Kejuruteraan [Engineering Statistic]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

38

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
2:30 petang [pm] 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rohana Abdul Hamid (K) Siti Aisyah Zakaria Nor Nadia Mohd Yazid Nor Hizamiyani Abdul Azziz Prof Madya Abdull Halim Abdul Dayang Khadijah Binti Hamzah (K) PM Dr. Johari Bin Adnan Hazila Binti Othman Dr. Rozana Aina Maulat Binti Osman Fairul Afzal Bin Ahmad Fuad Khairul Syahmi Bin Musa Mohd Fisol Bin Osman Mohd Fairuz Bin Muhamad Fadzil Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EQT272

Kebarangkalian & Statistik [Probability & Statistics]

3 jam [hours]

D2020

PGT102

Sains Kejuruteraan [Engineering Science]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 4 & DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

39

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengawas [Invigilators] Pn. Suriani Sukri (K) Prof. Madya Ku Halim Hj. Ku Ariffin Pn. Husna Afifi Mohd Yusoff Pn. Atikah Nor Johari Dr Muhammad Shahar Jusoh En Mohammad Harith Amlus LT Kol Dr. Abdullah Osman PM Dr Yoshifumi Harada Pn Norshahrizan Nordin Pn Siti Nor Junita Mohd Radzi Pn Syahira Saaban En Mohd Juraij Abd Rani Cik Intan Maizura Abd Rashid En Mohd Zukime Mat junoh PM Lt. Kol Azuddin Bahari (B) Tn Hj Rusli abd Hamid PM Dr Idris Md Nor Dr Abul Bashar Bhuiyan PM Mohammed Murray Hunter Pn Sayang Nurshahrizleen Ramlan En Mohd Akhir Ahmad Siti Norbahiyah Binti Mohamad Badari (K) Nurulhuda Binti Bashirom (K) Dr. Kahtan S. Mohammed Muthmirah Binti Ibrahim Cik Rohaya Abdul Malek Liuw Yun Ming Heah Cheng Yong Dr. Liu Wei Wen Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center]

BFT105

Pengenalan Kepada Perniagaan [Introduction to Business]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Rabu [Wednesday] 8 January 2014

EBT101

Bahan Kejuruteraan [Engineering Materials]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT317

Mekanik Bendalir [Fluid Mechanics]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

40

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Termodinamik [Thermodynamics] Sains Kejuruteraan [Engineering Science] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. En Razi Bin Ahmad (K) Dr. Sara Yasina Binti Yusuf En Mohd Affandi Deraman Puan Zuraini Mohd Ideris Hana Binti Abdull Halim (K) Noor Anida Binti Abu Talib Dr. Khor Shing Fhan Mohd Shihabudin Bin Ismail Mr. Che Muhammad Nor Che Isa (K) Azizul Hafifi bin Abdul Rahman Suzanna bt. Salwi Basri bin Hamid Nor Hasmah bt Halip Dr. Shahrul Nizam Yaakob Cik Siti Norbahiyah Mohamad Badari (K) Dr. Rosmaini Ahmad En. Ahmad Fairuz Mansor En. Azmi Harun En. Mohd. Hazwan Hussin En. Muhamad Nur Hilmi Mohamad Liyana Binti Ahmad Sofri (K) Nur Fitriah Binti Isa Ahmad Faizal Bin Mansor Prof Dr Abdul Razak Bin Shaari (K) PM Dr Othman Bin Hashim Musdar Bin Dahlan (K) Mohd Sani Bin Jamailudin Khadijah Hanim Binti Abd Rahman (K) Ahmad Radi Wan Yaakub Hafizah Binti Mohd Johar Noorul Najwa Diyana Yaacob Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EAT231

DKD 5

EET106

D2020

EKT119

Litar Elektrik II [Electric Circuit II]

3 jam [hours]

DKG 4 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT103

Bahan [Materials]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PAT101

Asas Kejuruteraan Mekanik [Fundamental of Engineering Mechanics] Biologi Gunaan [Applied Biology] Teknologi Elektrik [Electrical Technology] Biokimia [Biochemistry]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT178

DKD 2

PRT136

DKD 3

PTT103

DKD 4

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

41

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
EUW317 Bahasa Jepun 3 [Japanese Language 3] Litar Elektrik I [Electric Circuits I] 9:00 pagi [am] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] DKD 1 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Dr. Ku Mohd Nabil Ku Hamid (K) Cik Clarissa Callista Chandran Tjeng Dr. Indra Bin Nisja (K) Nur Hafeizza Binti Ramly Farrah Salwani Binti Abdullah Nurhakimah Binti Mohd Mukhtar (K) Saidatul Shima Binti Shobre Dr. Mohd Azrik Bin Roslan Ernie Bt Che Mid Chanuri A/P Charin Dr. Lee Sze Sing Nor Hanisah Bt Baharudin Dr. Indra Bin Nisja (K) Nur Hafeizza Binti Ramly Farrah Salwani Binti Abdullah Mdm. Junita Mohd. Nordin (K) Dr. Nasrul Amri Bin Mohd Amin (K) Pn. Shazmin Aniza Abdul Shukor Farah Hanan Binti Mohd Faudzi Pn. Faridah Hassan Dr. Nasrul Amri Bin Mohd Amin (K) Farah Hanan Binti Mohd Faudzi Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EET101

D2020

EET103

Teknologi Elektrik [Electrical Technology]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EET108

Litar Elektrik I [Electric Circuits I] Elektronik Perhubungan [Communication Electronics] Instrumentasi dan Pengukuran [Instrumentation and Measurement] Sistem Instrumentasi [Instrumentation System] Teknologi Elektrik [Electrical Technology]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EKT313

BKD 3

ENT286

DSKG

ENT356

DSKG

ERT105

D2020

1.

En. Muzaidi Othman @ Marzuki (K)

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

42

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] Pengawas [Invigilators] 1. Pn. Siti Norwahida Shukeri (K) 2. Pn. Suraiya Ibrahim 3. Pn. Siti Nor Junita Bt. Mohd Radzi 4. Prof Dr Rosni Bakar 5. Pn Tengku Suriani Tengku Yaakub 6. Cik Nur Afifah Shuib 7. Pn Nursakinah Abd Karim 8. En Muhammad Safizal Abdullah 9. En Mohd Azan Yaakob 10. Pn Mashitah Abdul Mutalib 11. En Muhammad Fazlee Sham Abdullah 12. En Ku Amir Ku Daud 13. PM Mohammed Murray Hunter 14. PM Dr Md Aminul Islam 15. Dr Abul Bashar Bhuiyan 16. En Md Tareq Hossain 17. Dr Syed Faiz Ahmed 18. En Wan Mashumi Wan Mustafa 19. Cik Azlini Hassan 20. Cik Evawaynie Valquis Md Isa 1. Cik Azlinda Binti Abdul Ghani (K) 2. Dr Ragunathan A/L Santiagoo 3. En Mohd Affandi Derman 1. 2. 3. 4. 5. 6. PM Dr Abdullah Chik (K) PM Mohabatul Zaman SNS Liuw Yun Ming En. Murizam Darus Dr Mazlee Md Noor Heah Cheng Yong Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center]

BFT106

Prinsip-prinsip Perakaunan [Principles Of Accounting]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Khamis [Thursday] 9 January 2014

EAT332

Penilaian Kesan Alam Sekitar [Environmental Impact Assesment] Bahan Elektronik Kejuruteraan (Electronic Materials Engineering)

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT351

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

43

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dr. Mohammad Shahrazel Razalli (K) Mdm. Sabarina Ismail Dr. Md. Mijanur Rahman Che Mohamad bin Che Hashim Hasfizul bin Mohd Yusoff Mohamad Haris bin Uzir Siti Zauyah bt Othman

EKT204

Litar Elektronik Analog [Analog Electronic Circuits]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EKT222

Sistem Mikropemproses [Microprocessor Systems]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKD 1

1. Dr. Md. Mijanur Rahman (K) 2. Mr. Muhamad Sani Mustafa 1. Shamsul Amir Bin Abdul Rais (K) 2. Dr. Ruslinda A. Rahim 3. Dr. Mohd Najib Bin Yasin 4. Dr. Nor Azura Malini Ahmad Hambali 5. Dr. Asral Bahari Jambek 6. Bibi Nadia Taib 7. Dr. Sohiful Anuar Zainol Murad 8. Mazlee Mazalan 9. Mohd Rosydi Zakaria 10. Syarifah Roshida Syed Mat Noor 11. Syarifah Salmah Syed Mat Noor 12. Maznah Mat 13. Noorshamira Mustafa 14. Mohd Zulkarnail Ab Hamid 15. Mohd Zulhelmi Abdul Rahman 1. Shamsul Amir Bin Abdul Rais (K) 2. Dr. Ruslinda A. Rahim 3. Dr. Mohd Najib Bin Yasin 1. Mohd Ridzuan Bin Mohd Jamir (K) 2. Mohd Shahril Bin Shariff

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT238

Teori Elektromagnet [Electrmagnetic Theory]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EMT241

Keelektromagnetan [Electromagnetism] Mekanik Bendalir I [Fluid Mechanics I]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT241

DKD 4

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

44

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
9:00 pagi [am] 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En Ahmad Humaizi Hilmi (K) Dr Khairul Azwan ismail Prof. Datin Dr. Zuraidah Mohd. Zain En. Mohd. Hafiezal Mohd. Radzi Pn. Siti Aishah Adam En. Raziff Jamaluddin (K) Pn. Bibi Noraini Mohd Yusuf Dr. Mohd Suberi Ab Halim En Hussen Nasir En Mohd Zukime Junoh Pn suriani Sukri Pn Husna Afifi Mohd Yusoff En Mohd Shahidan Shaari En. Mustaqqim Bin Abdul Rahim (K) Cik Nur Fitriah Isa Puan. Syakirah Afiza Binti Mohammed Puan Liyana Ahmad Sofri Puan Siti Hasmah A Hamid En. Mokhzani Khair Ishak En Munif Bahatin

EPT341

Mekanik Pepejal II [Solid Mechanics II]

3 jam [hours]

DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

BFT202

Pengurusan Perniagaan Antarabangsa [International Business Management]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EAT102

Mekanik dan Kejuruteraan Bahan [Mechanics and Material Engineering] Operasi Sistem Kuasa & Kawalan [Power System Operation & Control] Prinsip-prinsip Isyarat dan Sistem [Principles of Signals and Systems] Kejuruteraan Sistem Kuasa [Power Systems Engineering]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EET411

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

D2020

1. Dr. Mokhzaini Azizan (K) 2. Dr. Muzamir Bin Isa 3. Muhammad Shakir Bin Laili 1. Dr Siti Khadijah Zaaba (K) 2. Norlaili Saad

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

ENT217

D2020

ENT374

D2020

1. Dr. Wan Khairunizam Wan Ahmad (K)

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

45

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Peralatan Dan Sistem Kawalan [Instumentation And Control Systems] Pemproses Mikro [Microprocessor] Termodinamik [Thermodynamics] Bahasa Thai 1 [Thai Language 1] Bahasa Thai I [Thai I] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Dr Azuwir Mohd Nor (K) 2. PM Mazelan Abd Hamid 1. PM Abdul Rahman Bin Mohd Saad (K) 2. Azman Muhamad Yusof @ Kamarudin 1. Nor Helya Iman Binti Kamaludin (K) 2. Mahfuz Affif Bin Mohd Ruslan 3. Hafizah Binti Mohd Johar 1. Pn. Sareepa Jearwae (K) 2. En. Mohamad Zaki Abdul Halim 1. Pn. Sareepa Jearwae (K) 2. En. Mohamad Zaki Abdul Halim Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT352

BKD 1

PGT201

BKD 2

PTT201

DSKG

EUW115

BKD 3

UVW115

BKD 3

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

46

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengawas [Invigilators] Mdm. Yasmin Mohd. Yacob (K) Mdm Salina Mohd Asi Mdm. Nurulisma Hj. Ismail Mr. Suhizaz Sudin Mohamad Dzahir bin Zainun Mohd Aniff bin Mohammad Suraya bt Harun Noorzaki bin Zainal Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center]

EKT120

Pengaturcaraan Komputer [Computer Programming]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

ENT242

Mekanik Pepejal I [Solid Mechanics I] Sistem Kawalan Termaju [Advanced Control Systems] Keseimbangan Bahan dan Tenaga [Material and Energy Balance] Sains Kejuruteraan [Engineering Science]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

D2020

1. Dr. Mohd Shukry Bin Abdul Majid (K) 2. Rahaton Azirah Binti Ramli

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Jumaat [Friday] 10 January 2014

ENT493

DKG 3

1. Pn. Nurul Syahirah Khalid (K) 1. Prof. Madya Dr Kassim Mohammad Al Hashim (K) 2. Dr Ku Syahidah Ku Ismail 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lee Boon Beng (K) PM Dr Kassim Mohammad K Dr Midhat Nabil Ahmad Salimi PM Dr Supri A. Ghani, Dr Mohd Irfan Hatim En. Muhamad Azan Yaakob (K) Prof. Madya Dr. Idris Md. Noor Prof. Madya Lt. Kol. Azuddin Bahari (B) En. Muhammad Fazlee Sham En Mohammad Harith Amlus Lt Kol. Dr Abdullah Osman Pn Tengku Suriani Tengku Yaakub

ERT214

DKG 4

PDT180

3 jam [hours]

D2020

BFT109

Prinsip-prinsip Pengurusan [Principle of Management]

3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

47

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
8. En Mohammad Shariff Ismail 9. Dr Syed Faiz Ahmed 10. Dr Mohd Suberi Abd Halim 11. Cik Evawaynie Valquis Md Isa 12. Cik Azlini Hassan 13. Pn Husna Afifi Mohd Yusoff 14. Pn Norshahrizan Nordin 15. Pn Suriani Sukri 16. En Raziff Jamaluddin 17. Cik syahida Kamil 18. Pn siti Norwahida Sukeri 19. Pn syahira Saaban 20. En Mohd Juraij Abd Rani 21. Pn Intan Maizura Abdul Rashid 1. Cik Adila Ismail (K) 2. Cik Mastura Mahamed 3. En. Ruhil Amal Razali 4. En. Mohd Kasturi Nor Abd Aziz 5. En. Hassad Hassan 6. Cik Nur Salimah Alias 1. Dr. Ong Soon An (K) 2. Dr. Farah Naemah Mohd Saad 3. Puan Zuraini Mohd Ideris 4. En Nazerry Rosmady Rahmat 1. Dr. Banjuraizah Johar (K) 2. Dr. Muhammad Asri Idris

BUW123

Komunikasi Perniagaan [Business Communication] Kimia Sekitaran [Environmental Chemistry] Seramik Teknikal (Technical Ceramic) Rekabentuk Mesin Elektrik [Electrical Machine Design]

3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EAT131

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT325

DKD 2

EET412

DKD 4

1. Dr. Dina Maizana Ahmad (K)

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

48

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Kejuruteraan Bahan [Materials Engineering] Elektronik [Electronics] Teknologi Pembuatan Termaju [Advanced Manufacturing Technology] Pemindahan Haba dan Jisim Dalam Sistem Biologi [Heat and Mass Transfer in Biological Systems] Kejuruteraan Tindakbalas [Reaction Engineering] Pengaturcaraan Komputer [Computer Programming] Teknologi Fermentasi [Fermentation Technology] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Mohd Hafis Bin Sulaiman (K) 2. Mohd Asrul Bin Md Saad 1. Dr. Shahriman Bin Abu Bakar (K) 2. Farah Hanan Binti Mohd Faudzi 1. En Mohd Zahiruddin Md Zain (K) 2. En. Mohd Asyraf Che Doi Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT145

D2020

ENT388

D2020

EPT384

DKD 3

ERT245

3 jam [hours]

DKG 2

1. En. Hirun Azaman Ismail (K) 2. Cik Munira Mohamed Nazari

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT316

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 3

1. Cik Anis Atikah Ahmad (K) 2. Cik Noor Amirah Abdul Halim 1. Mohd Annuar Bin Mohd Isa (K) 2. Mohd Hariz Faizal B. Mohd Fakri 3. Sofi Bin Yahya 1. 2. 3. 4. Fahrurrazi Bin Tompang (K) Shazliana Aizee PM Dr. Mohamed Zulkali Bin Mohamed Mohd Qalani Bin Che Kassim

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PLT101

DKG 4

PTT304

BKD 3

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

49

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Sistem Bangunan Berindustri [Industrialised Building System] Metalurgi Mekanikal [Mechanical Metallurgy] Rekabentuk Litar Terkamir Digit [Digital Integrated Circuit Design] Rekabentuk Litar Bersepadu Digital [Digital Integrated Circuit Design] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] Pengawas [Invigilators] 1. En. Md. Hadli Bin Abu Hassan (K) 2. Dr. Afizah Binti Ayob 3. En Ahmad Faizal Mansor 1. Dr. Nur Maizatul Shima Binti Adzali (K) 2. Rohaya Binti Abdul Malek 3. Dr. Zuraidawani Binti Che Daud 1. Dr. Mohd Nazrin Bin Md Isa (K) 2. Dr. Rizalafande Che Ismail 3. Faizah Binti Abu Bakar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dr. Mohd Nazrin Bin Md Isa (K) Dr. Rizalafande Che Ismail Faizah Binti Abu Bakar Dr. Neoh Siew Chin Mohd Sallehudin Saad Shamsul Amir Abdul Rais Mohd Fhaizal Radzi Mohd Khairul Md Kamil Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EAT455

DKG 5

EBT311

DSKG

EMT351

D2020

Sabtu [Saturday] 11 January 2014

EMT353

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

D2020

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EMT391

Kejuruteraan Fotonik [Photonic Engineering] Analog II [Analogue II] Isyarat dan Sistem [Signals and Systems]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG

1. Dr. Mohamad Halim Bin Abdul Wahid (K) 2. Azimah Aziz @ Azaib 3. Muhamad Zulhelmi Abdul Rahman 1. En Anas Mohd Noor (K) 2. Mohammad Fauzi Mahmud 1. En. Mohd Nor Fakhzan Mohd Khazim (K) 2. En. Erdy Sulino Mohd Muslim Tan

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

ENT216

D2020

ENT281

D2020

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

50

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Metrologi dan Kawalan Kualiti [Metrology and Quality Control] Kejuruteraan Biokimia [Biochemical Engineering] Statik dan Dinamik [Statics and Dynamics] Bahasa Rusia I [Russian I] Elektronik Kuasa Untuk Sistem Tenaga [Power Electronics for Energy System] Analisa Sistem Kuasa [Power System Analysis] Prinsip-prinsip Rangkaian Komputer [Principles of Computer Network] Termodinamik Dalam Elektronik [Thermodynamic In Electronics] 1. Dr Muhammad Iqbal Muhammad Hussain (K) 2. En. Zailani Zainal Abidin 3. En. Ahmad Fairuz Mansor 4. En. Mohamad Zaki Kerya 1. Dr Ku Syahidah Ku Ismail (K) 2. Dr Saleha Shamsudin 1. Dr. Azwan Iskandar Bin Azmi (K) 2. Dr. Tan Soo Jin 3. En. Ahmad Nabil Bin Mohd. Khalil 1. Cik Kamilia Abdulkadirova (K) 2. En. Mohd Azrizal Mohd Salleh 1. Dr. Rosnazri Bin Ali (K) 2. Norjasmi Bin Abdul Rahman

EPT385

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT317

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT101

D2020

UVW120

BKD 3

EET424

DKD 3 & DKD 4

TET421

BKD 1

1. Zetty Nurazlinda Binti Zakaria (K) 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Dr. Mohd Nazri Mohd Warip (K) Dr. Latifah Munirah Kamarudin Suzanna bt. Salwi Nor Hasmah bt Halip Siti Salwa Binti Mat Isa (K) Dr. Muammar Mohamad Isa Dr. Alaeddin Ahmad Jaber Saif Muhammad Mahyiddin Bin Ramli Norhidayah Saad

EKT335

3 jam [hours]

DKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT230

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

51

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
6. Mohd Fikri Che Husin 7. Mohd Husyaidi Rosni 8. Mohd Zulkarnail B Ab Hamid 9. Mohamad Fandi B Puteh 10. Mohd Fhaizal Radzi 1. Dr. Nurul Izza Binti Mohd Nor (K) 2. PM Dr. Yufridin Wahab 3. Nurnabilah Rambeli @ Ramli 4. Zuraida Ismaail 1. Pn. Masturah Tunnur Mohamad Talib (K) 2. Pn. Norazila Shoib 1. Puan Siti Kamariah Mat Saat (K) 2. Cik Samera Samsuddin Sah 3. Pn Rashidah Ruslan 1. Zulkarnain Bin Mohd Idris (K) 2. Ahmad Radi Wan Yaakub 3. Mohd Qalani Che Kassim 1. Cik Wang Jing (K) 2. Cik Nur Farhinaa Othman

EMT490

Mikro-ElektonikMekanikal-Sistem [Micro-ElectroMechanical-Systems] Litar Elektrik [Electrical Circuits] Kejuruteraan Geomatik [Geomatic Engineering] Kimia Organik Untuk Bioteknologi [Organic Chemistry for Biotechnology] Bahasa Korea 3 [Korean Language 3]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT161

DKG 5

ERT247

DKG 3

PTT202

DKD 5 & BKD 3

UUW319

BKD 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

52

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa [International Human Resource Management] Sifat-sifat Polimer [Polymer Properties] Ujian Tak Musnah [Non Destructive Test] Sistem Pengoperasian Moden [Modern Operating Systems] Teori Litar [Circuit Theory] Statik Kejuruteraan [Engineering Statics] Rekabentuk Untuk Pembuatan [Design For Manufacture] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. Pengawas [Invigilators] En. Mohd Fitri Mansor (K) Pn Syahira Saaban En Mohd Juraij Abd Rani Cik Intan Maizura Abdul Rashid Cik Nur Afifah Shuib En Mohd Akhir Ahmad En. Suhardy Daud (K) Dr. Mohd Firdaus Liuw Yun Ming Heah Cheng Yong Aimi Norliyana Bt Hashim (K) Dr Khairel Rafezi Bin Ahmad P.M. Abdullah Chik Dr. Ong Bi Lynn (K) Azizul Hafifi bin Abdul Rahman Basri bin Hamid Dr Cheng Ee Meng (K) Mohammad Fauzi Mahmud Mohd Noor Arib Bin Md Rejab (K) Muhammad Sofwan Bin Mohamad Mohd Asrul Bin Md Saad Dr Lee Chang Chuan (K) Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT205

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKK D6; BKK D7 & BKK D8

EBT326

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT405 Isnin [Monday] 13 January 2014

DKD 3 & BKD 3

EKT333

DKD 1

ENT114

DKD 2 & BKD 2

ENT141

DSKG

EPT222

DSKG

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

53

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
ERT426 Kejuruteraan Makanan [Food Engineering] Bahan Kejuruteraan [Engineering Material] Sains Kejuruteraan [Engineering Science] Kejuruteraan Biokimia [Biochemical Engineering] Teknologi Kultur Sel dan Tisu [Cell and Tissue Culture Technology] Pengurusan Projek [Project Management] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] DSKG 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. En. Lee Boon Beng (K) Dr. Rozana Aina Maulat Binti Osman (K) PM Dr. Johari Bin Adnan Muhamad Hafiz Bin Abd Aziz Mohamad Rizal Bin Abdul Rejab Nor Ashbahani Bt Mohamad Kajaan (K) Nordiana Sharifuddin Nurul Ain Harmiza Binti Abdullah (K) Mohd Qalani Bin Che Kassim Dr. Zarina Binti Zakaria (K) Ahmad Radi Bin Wan Yaakub Md. Tareq bin Hossain (K) Dr Lokman Salim Pn Siti Nor Junita Mohd Radzi Pn Norsahrizan Nordin Pn Siti Norwahida Sukeri En Mohd Rosli Abd Ghani En Zulham Affandi Mohd Zahid (K) Puan Nur Liza Binti Rahim Puan Siti Hasmah A Hamid En Ahmad Faizal Mansor Dr Mohd Sobri Idris(K) Dr Lim Bee Ying Cik Alida Abdullah Dr. Norsuria Mahmed Mohd Fitri Mohamad Wahid En. Muhammad Firdaus Mohd. Nazeri Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PGT120

DKG 4

PLT104

DKD 5

PTT203

DKG 4 & DKG 5

PTT305

BKD 1

BFT326

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

BKK D6; BKK D7 & BKK D8

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EAT251

Teori Struktur [Structural Theory]

3 jam [hours]

DKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT207

Struktur & Sifat-Sifat Bahan [Materials Structure & Propertise]

3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

54

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Kejuruteraan Sistem Kuasa [Power System Engineering] Bahan-Bahan Optikal [Optical Materials] Bahan-Bahan Fotonik [Photonic Materials] Sistem Kawalan Lelurus [Linear Control Systems] Rekabentuk dan Aplikasi Sistem Terbenam [Embedded System Design and Applications] Teknologi Pembuatan I [Manufacturing Technology I] Elektronik II [Electronics II] Kimia Organik 1 [Organic Chemistry 1] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] DSKG & DKG 3 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Nasrul Helmei Bin Halim (K) Zetty Nurazlinda Binti Zakaria Dr. Haziah Bt Abdul Hamid Dr. Samila Binti Mat Zali Dr. Alaeddin Ahmad Jaber Saif (K) Prof. S. S Jamuar Haffiz Razak Dr. Alaeddin Ahmad Jaber Saif (K) Wan Azlianawati Wan Aziz Wan Mohd Radzi (K) Prof. Dr. Yusoff Mashor Norlaili Saad Robiyanti Adollah En. Mohd Nasir Ayob (K) En. Mohd Hafiz Fazalul Rahiman En. Ismail Ishaq Bin Ibrahim Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EET301

EMT392

DKG 4

EMT492

DKG 4

ENT220

DKD 4

ENT373

3 jam [hours]

DKD 5 & BKD 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT111

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKD 1

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

En Mohd Zahiruddin Md Zain (K) Nurul Izni Binti Rusli (K) Shahrulnizam B. Mohd Mukhtar Mohd Hariz Faizal B. Mohd Fakri Dr A.K.M.Syafiqul Islam (K) Mohd Qalani Che Kasim Ahmad Radi Wan Yaakub

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PLT203

DKD 3

PTT102

DKD 2

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

55

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Bahan-bahan Plastik [Plastic Materials] Litar Elektrik II [Electric Circuit II] Litar Elektrik II [Electric Circuit II] Prinsip Pemprosesan Isyarat Digit [Principles of Digital Signal Processing] Pensuisan Telekomunikasi dan Rangkaian [Telecommunication Switching and Networks] Prinsip-Prinsip Digital 2 [Digital Priciples 2] Prinsip-Prinsip Elektronik Digital 2 [Digital Electronic Principles 2] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] Pengawas [Invigilators] 1. Pn Sharifah Nuraqmar Syed Mahmud (K) 2. Dr Hakimah Osman 1. Dr. Nuriziani Binti Hussin (K) 2. Melaty Binti Amirruddin 3. Noor Syafawati Binti Ahmad 1. Dr. Nuriziani Binti Hussin (K) 2. Melaty Binti Amirruddin 3. Noor Syafawati Binti Ahmad 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prof. Dr. Farid Ghani (K) Mohamad Dzahir bin Zainun Mohd Aniff bin Mohammad Suraya bt Harun Mohamad Haris bin Uzir Siti Zauyah bt Othman Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT233

BKK D9

EET102

BKD 3 DKD 3; DKD 5 & BKD 3 DKD 1; DKD 2 & BKD 1

EET206

Selasa [Tuesday] 14 January 2014

EKT353

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EKT440

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKK D8

1. Dr. Hilal Adnan Fadhil (K) 2. Dr Layth Abdulkareem Hassanawi

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EMT221

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG

1. Norina Binti Idris (K) 2. Dr. Ong Siok Lan 3. Ahmad Syahir Ahmad Bakhit 1. 2. 3. 4. Norina Binti Idris (K) Dr. Ong Siok Lan Ahmad Syahir Ahmad Bakhit Mohd Rosydi Zakaria

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT235

DSKG

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

56

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
5. 6. 7. 8. 9. ENT143 Termodinamik I [Thermodynamics I ] Prinsip-prinsip system Komunikasi [Principles of Communication Systems] Prinsip Pemindahan Haba [Principles of Heat Transfer] Pemindahan Haba [Heat Transfer] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] DSKG Nor Rosyidah Yusof Wan Azlianawati Wan Aziz Faizah Abu Bakar MOhd Hapiz Alimin Dr. Mohd Najib Bin Mohd Yassin Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

1. Prof. Dr. Ghulam Abdul Quadir (K) 2. Mohd Anuar Bin Mat

ENT316

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 5

1. Dr Murugappan (K) 2. Maizatul Nurul Bariah Ahmad

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT343

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 4

1. Azizul Bin Mohamad (K) 2. Mohd Shahril Bin Shariff 1. Azizul Bin Mohamad (K) 2. Mohd Shahril Bin Shariff 1. 2. 3. 4. 5. 6. Shah Fenner Khan Bin Mohamad Khan (K) Dr. Ruslizam Bin Daud Dr. Rakhmad Arief Siregar Wan Shahrizal Bin Wan Nadhari Mohd Anuar Bin Ma Pubalan A/L Nadaraja

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT355

DKG 3

ENT482

Projek Rekabentuk Mekanikal [Mechanical Design Project I]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 3

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT301

Dinamik Mesin [Machine Dynamics]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKK D7

1. PM Ir. Zakaria Jasin (K)

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

57

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Mekanisma Mesin [Machines Mechanism] Rekabentuk Sistem Mekanikal [Mechanical Systems Design] Amalan Pengilangan Baik untuk Industri Bioproses [Good Manufacturing Practice for Bioprocess Industries] Pengurusan Pembinaan [Construction Management] Pengurusan Kejuruteraan [Engineering Management] Asas Fabrikasi Mikroelektronik [Fundamental Of Microelectronic Fabrication] Sistem Pemacu dan Elektronik Kuasa [Drives Systems and Power Electronics] Rekabentuk Mesin dan Sistem [Design of Machine & System] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 3 jam [hours] BKK D6 & BKK D7 1. PM Ir. Zakaria Jasin (K) 2. En. Mohd. Sabri Hussin 3. En. Mohd Hafiezal Mohd Radzi 1. Prof. Dr. Ryspek Usubamatov (K) 2. Dr. Mohammad Taufiq Mustaffa 3. En. Bakri Bakar Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT314

EPT412

DKD 4

ERT425

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKK D7

1. Dr Midhat Nabil Ahmad Salimi (K) 2. Prof. Madya Dr Harbant Singh

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EAT357

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG

1. Dr Afizah binti Ayob (K) 2. Prof. Madya Ir. Shuib Bin Sahudin 3. En Mokhzani Khair Ishak 1. Dr. Nasrul Bin Hamidin (K) 2. Prof. Madya Ir Shuib Bin Sahudin 3. En Che Zulzikrami Azner Abidin 1. 2. 3. 4. Dr. Syarifah Norfaezah Binti Sabki (K) Mohd Sallehudin Saad Dr. Mohamad Nazri Dr. Nazuhusna

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT442

DSKG

EMT357

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT289

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKG 5

1. Dr. Marwan Affandi (K) 2. Pn. Sharifah Nurul Husna Syed Hanapi 1. Prof Ibni Hajar Rukunuddin (K) 2. Pn. Rashidah Ruslan 3. PM Dr Mohammud Che Husain

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT464

DKD 3

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

58

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Pemindahan Haba [Heat Transfer] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 1. Dr. Mohd Zakimi Bin Zakaria (K) 2. Saadah Ahmad @ Ahmad Sowi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Khairil Syahmi Bin Musa (K) Muhamad Hafiz Bin Abd Aziz Emi Izhanizam BIn Azmi Ahmad Fariz Bin Hasan Siti Nor Diana Binti Ismail Dayang Khadijah Binti Hamzah Hazila Binti Othman Mohamad Rizal Bin Abdul Rejab Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT202

DKD 2

PGT101

Prinsip Litar Elektrik [Electric Circuit Principle]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT151

Elektronik Untuk Jurutera [Electronics For Engineers]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 5

1. En Maliki Ibrahim (K) 2. PM Mazelan Abd Hamid 3. Dr Azuwir Mohd Nor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En Maliki Ibrahim (K) PM Mazelan Abd Hamid Dr Azuwir Mohd Nor Prof. Dr. Bhuvenesh Rajamony Dr. Azwan Iskandar Azmi En. Jamali Md Sah En. Narzrezal Abdul Razak En. Suhelmi Wi @ Senawi

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT261

Elektronik [Electronics]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 4 & DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

59

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. Pengawas [Invigilators] Mukridz Bin Md Mohtar (K) Dr. Nur Farhana Diyana Binti Mohd Yunos Voon Chun Hong Dr. Norsuria Mahmed En. Shahrizam Saad Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EBT212

Dinamik [Dynamics]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKD 5 & BKD 3

EET306

Mesin Elektrik [Electrical Machines] Algorithma dan Struktur struktur Data [Algorithm and Data Structures] Algoritma dan Struktur Data [Algorithm and Data Structure]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG & DKG 2

1. Mohd Asri Bin Jusoh (K) 2. Mohd Saufi Bin Ahmad 3. Ami Nurul Nazifah Bt Abdullah 1. Mr. Md. Mostafijur Rahman (K) 2. Mr. Mohamed Elshaikh Elobaid Said Ahmed 3. Dr. Zahereel Ishwar Abdul Khalib 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mr. Md. Mostafijur Rahman (K) Mr. Mohamed Elshaikh Elobaid Said Ahmed Dr. Zahereel Ishwar Abdul Khalib Mohd Aniff bin Mohammad Suraya bt Harun Noorzaki bin Zainal Dr. Mohamad Nazri Bin Abd Halif (K) Datuk Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal Ramzan Bin Ayub Dr. Syarifah Norfaezah Sabki Dr. Norhawati Ahmad Roslin Jamaludin Faizah Abu Bakar

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EKT224 Rabu [Wednesday] 15 January 2014

DKG 3

EKT334

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT181

Fizik Untuk Elektronik [Pyhsics For Electronics]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKD 3 & DKD 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT473

Rekabentuk Sistem Mekatronik [Mechatronic Systems Design]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 5

1. Dr. Ammar Zakaria (K) 2. Dr. Shafriza Nisha B. Basah 3. En. Mohamad Saifizi Saidon

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

60

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Rekabentuk Sistem Mekatronik 1 [Mechatronic Systems Design 1] Asas Kejuruteraan Biosistem [Fundamentals of Biosystems Engineering] Kejuruteraan Mekanik Bendalir [Fluid Mechanics Engineering] Asas Perakaunan dan Kewangan Agribisnes [Fundamentals of Agribusiness Accounting and Finance] Bahasa Korea 2 [Korean Language 2] Pengenalan Kepada Teknologi Pembuatan [Introduction to Manufacturing Technology] Asas Kejuruteraan Alam Sekitar [Fundamental Of Environmental Engineering] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Dr. Ammar Zakaria (K) 2. Dr. Shafriza Nisha B. Basah 3. En. Mohamad Saifizi Saidon 1. PM Dr. Mahmad Nor Jaafar (K) 2. Prof Dr Ridzwan Abdul Rahman 1. Dr Sam Sung Ting (K) 2. Cik Samera Samsuddin Sah Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT475

DKG 5

ERT141

DKD 1

ERT205

DKD 2

PDT280

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKK D8

1. Hussen Bin Nasir (K)

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

UUW219

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

BKK D9

1. Cik Wang Jing (K) 2. En. Faharol Zubir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En. Mohammad Harith Bin Amlus (K) Pn. Norshahrizan Nordin Cik Syahida Kamil En Mohd Fitri Mansor En raziff jamaluddin PM Ku HAlim Ku Ariffin PM Dr Yoshifumi Harada

BFT218

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 4 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT232

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 3

1. Dr. Irnis Azura Binti Zakarya (K) 2. Dr. Tengku Nuraiti Binti Tengku Izhar 3. En Nazerry Rosmady Rahmat

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

61

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
EET425 Kawalan Elektronik Industri [Industrial Electronic Control] Kawalan Elektronik Industri [Industrial Electronic Control] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] BKD 3 DKD 5 & BKD 3 1. Dr. Leong Jenn Hwai (K) 2. Dr. Abadal-Salam Taha Hussain 1. Dr. Leong Jenn Hwai (K) 2. Dr. Abadal-Salam Taha Hussain 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mr. Muhamad Sani Mustafa (K) Mr. Rosemizi Abd. Rahim Ms. Noor Syazana Arshad Azizul Hafifi bin Abdul Rahman Suzanna bt. Salwi Basri bin Hamid Nor Hasmah bt Halip Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EET427

EKT102

Asas Kejuruteraan Elektronik [Basic Electronic Engineering] Kaedah Unsur Terhingga [Finite Element Methods] Rekabentuk Produk II [Product Design II] Rekabentuk Kejuruteraan Produk II [Engineering Product Design II] Kimia Analisis [Analytical Chemistry] Unit Operasi [Unit Operations] Prinsip Agronomi [Principles of Argonomy]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT347

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 4 & BKD 2 DKD 2

1. Dr. Mohd Afendi Bin Rojan (K) 2. Mohd Sani Bin Hashim 3. Mohd Asrul Bin Md. Saad 1. En Wan Abdul Rahman Assyahid Wan Ibrahim (K) 1. En Wan Abdul Rahman Assyahid Wan Ibrahim (K) 2. En. Badrul Azmi Abdul Holed 1. Dr Saleha Shamsudin (K) 2. Prof. Madya Dr Mohamed Zulkali Mohamed Daud 1. Dr Mohd Irfan Hatim Mohd Dzahir (K) 2. Cik Noor Amirah Abdul Halim 1. Prof Dr Zakaria Wahab (K) 2. PM Dr Othman Hashim 3. Razif Bin Omar

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT227

EPT393

DKD 2

ERT207

DKD 1

ERT318

DKD 3

PDT279

DSKG

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

62

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Hari/Tarikh [Day/Date]

Kod/Kursus [Code/Course] Sintesis Polimer [Polymer Synthesis] Pemprosesan Plastik [Plastic Processing] Pengenalan Pengaturcaraan Komputer [Introduction to Computer Programming]

Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

Tempat [Venue]

Pengawas [Invigilators] 1. Dr. Du Ngoc Uy Lan (K) 2. Pn Jalilah Abd Jalil 1. En. Ismail Bin Ibrahim (K) 2. Dr Rozyanty Rahman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prof Dr Puteh Saad (K) Dr. Rozmie Razif Othman, Dr. Nik Adilah Hanin Zahri Azizul Hafifi bin Abdul Rahman Suzanna bt. Salwi Basri bin Hamid Mr. Akbah A. Khalifa (K) Dr. Mohd. Najmuddin Mohd. Hassan Dr. Nasim Ahmed Dr. Muataz hammed Salih Al-Doori Nor Hasmah bt Halip Che Mohamad bin Che Hashim Hasfizul bin Mohd Yusoff

EBT232

DSKG

EBT336

DKG 2

EKT150 Khamis [Thursday] 16 January 2014 EKT221

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Elektronik Digit II [Digital Electronics II]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKD 4 & DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EKT341

Antena dan Perambatan [Antenna and Propagation] Rekabentuk Litar Terkamir Lanjutan [Analoq Integrated Circuit Design]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours]

BKK D6 & BKK D7 DKG 2 & DKG 3

1. Dr. Mohd Faizal Jamlos(K) 2. Che Mohamad bin Che Hashi 3. Hasfizul bin Mohd Yusoff 1. Dr. Norhawati Binti Ahmad (K) 2. Faizah Binti Abu Bakar

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT451

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

63

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Rekabentuk Litar Terkamir Analog [Analoque Integrated Circuit Design] Pengaturcaraan Komputer [Computer Programming] Biokimia [Biochemistry] Rekabentuk Komponen Mekanikal [Mechanical Components Design] Ergonomik Produk [Product Ergonomics] Ergonomik Produk dan Keselamatan [Product Ergonomic and Safety] Rekabentuk Eksperimen [Design of Experiments] Bahasa Mandarin 2 [Mandarin Language 2] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. 2. 3. 4. Dr. Norhawati Binti Ahmad (K) Faizah Abu Bakar Zuraida Ismaail Nur Nabilah Rambeli @ Ramli Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EMT479

DKG 3

ENT189

DKG 4 & DKG 5

1. Prof. Dr. Paul Raj Murugesa Pandiyan (K) 2. Farah Hanan Binti Mohd Faudzi 3. En. Norasmadi Abdul Rahim 1. Puan Norazian Abdul Razak (K) 2. Robiyanti Adollah 3. Che Wan Syarifah Robiah 1. Dr. Haftirman (K) 2. Wan Shahrizal Bin Wan Nadhari

ENT210

DKD 1 DKD 2; DKD 3 & BKD 3 BKK D9

ENT345

EPT233

1. En Ahmad Humaizi Hilmi (K)

EPT394

BKK D9

1. En Ahmad Humaizi Hilmi (K) 2. Cik Nurul Ikhmar Ibrahim 1. 2. 1. 2. 3. 4. Pn Siti Jamilah Hanim Mohd Yusof (K) Cik Hanna Ilyani Zulhaimi Cik Habiba (K) Cik Rongdara Rochanahasadin Pn. Chuthamas Chittithaworn Cik Wang Jing

ERT427

BKD 2

UUW214

BKK D7 & BKK D8

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

64

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pn. Mashitah Bt. Abdul Mutalib (K) Prof Dr Rosni Bakar Tn Hj Rusli Abd Hamid Pn Bibi Noraini Mohd Yusuf Cik Hafizah Abdul Rahim En Mohd Akhir Ahmad PM Lt Kol Azuddin Bahari (B) Cik Syahida Kamil (K) Cik Evawaynie Valquis Binti Md. Isa En Wan Mashumi wan Mustafa En Mohd Zukime Mat Junoh En Ku Amir Ku Daud En Mohd Shahidan Shaari Pn Atikah Nor Johari Pn. Intan Maizura Abdul Rashid (K) Dr Abul Bashar Bhuiyan Dr Lukman Salim En Hussen Nasir En Mohd Fitri Mansor Pn Sayang Nurshahrizleen Ramlan Pn Nursakinah Abd Karim Cik Azlini Che Hassan (K) Cik Nur Afifah Shuib En Mohd Rosli Abdul Ghani En Muhammad Azan Yaakob En Muhammad Safizal Abdullah En Mohd Juraij Abd Ghani

BFT103

Etika & Undang-undang Perniagaan [Business Law & Ethics]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

BFT107

Prinsip-prinsip Kewangan [Principles Of Finance]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

BKK D6; BKK D7 & BKK D8

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

BFT204

Kewangan Antarabangsa [International Finance]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 4 & DKD 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

BFT212

Perniagaan Francais dan Perlesenan [Business Franchising and Licensing] Kawalan Proses Sekitaran dan Instrumentasi [Environmental Process Control And Instrumentation]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 1 & DKD 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT449

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

BKD 1

1. Dr. Umi Fazara Binti Md. Ali (K) 2. Dr. Fahmi Bin Muhammad Ridwan 3. Pn Zuraini Mohd Ideris

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

65

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Kejuruteraan Asas [Foundation Engineering] Pencirian Metalurgi [Metallurgical Characterization] Pembuatan 'Lean' [Lean Manufacturing] Termodinamik Gunaan [Applied Thermodynamics] Teori Litar Elektrik II [Electric Circuit Theory II] Pengenalan Kepada Bioteknologi [Introduction To Biotechnology] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. En. Mohd Faiz Bin Mohammad Zaki (K) 2. En. Zuhayr Bin Md. Ghazaly 3. Pn Siti Hasmah A Hamid 1. Dr. Norainiza Binti Saud (K) 2. Dr. Nur Maizatul Shima Binti Adzali 3. Prof Dr. Shamsul Baharin Bin Jamaludin 1. En Muhammad Syahril Bahari (K) 2. Prof. Datin Dr. Zuraidah Mohd. Zain 3. 2. En. Mohd. Shuhidan Saleh 1. Mohamad Fahrurrazi Tompang (K) 2. PM Dr Hussain Mohd Salleh 3. Mohd Sani Bin Jamailudin 1. Yazhar Bin Yatim (K) 2. Shuhaimi B. Zakaria @ Abdullah 3. Norhanisa Binti Kimpol 1. Khadijah Hanim Binti Abd Rahman (K) 2. Noorul Najwa Diyana Yaacob Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT456

DKG 2

EBT313

DSKG

EPT484

DKG 4

PDT277

DKG 5

PLT201

DKG 5

PTT104

DKG 3

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

66

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Waktu [Time] Masa [Duration] Tempat [Venue] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Pengawas [Invigilators] Dr. Zuraidawani Binti Che Daud (K) Dr. Sri Raj Rajeswari A/P Munusamy En. Ahmad Azrem Bin Azmi En. Lokman Hakim Bin Ibrahim En. Muhammad Firdaus Mohd. Nazeri Mohd Fitri Mohamad Wahid Dr. Norsuria Mahmed Prof. Madya Dr. Mohd Fareq Bin Abd Malek (K) 2. Ir. Syafruddin Bin Hasan 3. Azuwa Ali 1. Dr. Nor Azura Malini Binti Ahmad Hambali (K) 2. Nor Rosyidah Yusof 1. Dr. Zuradzman (K) 2. Mohammad Shahril Sharif 1. Dr. Rakhmad Arief Siregar (K) 2. Mohd Khairul Faizi Bin Abd Rahman 1. En Wan Abdul Rahman Assyahid Wan Ibrahim (K) Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center]

EBT252

Kekuatan Bahan (Strength Of Materials)

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EET303

Teori Elektromagnetik [Electromagnetic Theory] Rekabentuk Optikal [Optical Design] Termobendalir [Thermofluids] Kejuruteraan Pantas [Rapid Engineering] Termodinamik [Thermodynamics] Kejuruteraan Lepas Tuai [Post Harvest Engineering]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG & DKG 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Jumaat [Friday] 17 January 2014

EMT491

DKD 2

ENT319

DKG 5

ENT465

BKD 1

EPT201

BKD 3

ERT456

BKD 2

1. Prof Ir Dr Ibni Hajar Rukunuddin (K)

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

67

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Kimia Fizikal [Physical Chemistry] Bahasa Mandarin 3 [Mandarin Language 3] Kejuruteraan Pencemaran Udara [Air Pollution Engineering] Rekabentuk Bangunan Konkrit Lanjutan [Advanced Concrete Building Design] Metalurgi Ekstrakif II [Extractive Metallurgy II] Polimer Dalam Asas Elektronik [Polimer In Electronic Application] Kejuruteraan Radar [Radar Engineering] Sistem Tenaga Elektrik [Electrical Energy System] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Rozaini Binti Abdullah (K) 2. Mahfuz Affif Bin Mohd Ruslan 1. Pn. Chuthamas Chittithaworn (K) 2. Cik Habiba 1. 2. 3. 4. Dr. Sara Yasina Binti Yusuf (K) Dr. Naimah Binti Ibrahim Puan Zuraini Mohd Ideris En Che Zulzikrami Azner Abidin Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PRT140

DKD 1

EUW314

DKD 3

EAT301

DKD 1

EAT411

BKD 3

1. Puan. Shamshinar Binti Salehuddin (K) 2. En. Mustaqqim Bin Abdul Rahim 3. Pn Nurul Huda Hashim 1. Dr. Noorzahan Begum (K) 2. Dr. Sri Raj Rajeswari A/P Munusamy 1. Dr Teh Pei Leng (K) 2. Dr Irwana Nainggolan 1. Mdm. Norsuhaida Ahmad (K) 2. Dr Azremi Al Hadi bin Abdullah 1. Dr. Muhammad Irwanto (K) 2. Muhd Hafizi Bin Idris

EBT417

DKG 2

EBT435

DKD 3

EKT467

DKG 3

EET431

DKD 2 & DKD 5

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

68

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Biobahan [Biomaterials ] Elektronik Digit [Digital Electronics] Elektronik Perubatan dan Bioinstrumentasi [Medical Electronics and Bioinstrumentations] Pengaturcaraan Komputer [Computer Programming] Rekabentuk Sistem Pneumatik dan Hidraulik [Pneumatics and Hydraulics System Design] Kejuruteraan Kesekitaran Terkawal [Controlled Environment Engineering] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Normahira Mamat (K) 2. Adilah Hashim 1. 2. 3. 4. En. Norasmadi Abdul Rahim (K) Dr. Ammar Zakaria En. Erdy Sulino Mohd Muslim Tan Pn. Faridah Hassan Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT219

DKG 4

ENT263

DKG 5

ENT317

DKD 4

1. Dr Shuhaida Yahud (K) 2. Anas Mohd Noor 3. Mohammad Fauzi Mahmud 1. 2. 3. 4. 5. Pn Sakinah Zakaria (K) En Maliki Ibrahim Dr. Muhamad Saifuldin Abdul Manan En. Asmawi Sanuddin Cik Nurul Ikhmar Ibrahim

EPT162

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EPT427

3:30 petang [pm] 3:30 petang [pm]

3 jam [hours]

BKD 1

1. Dr Mohammad Taufiq Mustaffa (K)

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ERT460

3 jam [hours]

DSKG

1. Dr Mohammud Che Hussain (K) 2. Prof. Ir. Dr. Rezuwan Kamaruddin 3. En Hirun Azaman Ismail

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

69

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Hari/Tarikh [Day/Date] Kod/Kursus [Code/Course] Rekabentuk Bangunan Konkrit I [Concrete Building Design I] Elektronik Digit II [Digital Electronics II] Rekabentuk Pencawang [Substation Design] Rekabentuk Sistem Terbenam [Embedded System Design] Peranti Elektronik [Electronic Devices] Waktu [Time] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] Masa [Duration] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours] Tempat [Venue] DKD 2 & BKD 2 DKD 4; DKD 5 & BKD 3 DKD 1 & BKD 1 Pengawas [Invigilators] 1. Pn Syakirah Afiza Binti Mohammed (K) 2. Pn Norlia Mohamad Ibrahim 3. En Munif Bahatin 1. Mazwin Binti Mazlan (K) 2. Ahmad Zaidi Bin Abdullah 3. Nur Fairuz Bt Mohamed Yusof 1. Ir. Surya Hardi (K) 2. Prof. Madya Ir. Abdul Rashid Haron 3. Noor Hasnizam Bin Hanafi 1. Dr. Nasim Ahmed (K) 2. Mr. Akbah A. Khalifa 1. Dr. Shazlina Binti Johari (K) 2. Dr. Sanna Binti Taking 3. PM Dr. Zaliman Bin Sauli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dr. Shazlina Binti Johari (K) Dr. Sanna Binti Taking PM Dr. Zaliman Bin Sauli Hariyanti Mohd Salleh Norina Idris Maznah Mat Noorshamira Mustafa Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT351

EET202

EET414

Sabtu [Saturday] 18 January 2014

EKT322

BKK D6

EMT111

DKG 4

EMT116

Peranti Elektronik [Electronic Devices]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT231

Prinsip Perhubungan [Communication Principles]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 2

1. Dr. Neoh Siew Chin (K) 2. Nor Hidayah Saad

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

70

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
1. Ili Salwani Mohamamd (K) 2. Dr. Shahrir Rizal Bin Kasjoo 3. Steven A/L Taniselass 4. Mohd Natashah Norizan 5. Mohd Najib B Mohd Yassin 6. Dr. Mohd Nazrin B Md Isa 7. Dr. Ong Siok Lan 8. Roslin Jamaludin 9. Dr. Nurul Izza 10. Bahari Bin Man 11. Azimah Aziz @ Azaib 1. Dr. Neoh Siew Chin (K) 2. Norhidayah Saad 3. Dr. Mohd Halim Abd Wahid 4. PM Dr. Prabakaran 5. Mohd Fandi Puteh 6. Mohd Hapiz Alimin 1. Prof. Dr. Sazali Yaacob (K)

EMT237

Peranti Elektronik [Electronic Devices]

9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DSKG & DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EMT358

Kejuruteraan Komunikasi [Communication Engineering] Kecerdikan Buatan Dalam Kejuruteraan [Artificial Intelligence In Engineering] Mekanik Bendalir dan Pemindahan Haba [Fluid Mechanics and Heat Transfer] Peralatan, Pengukuran dan Kawalan dalam Biosistem [Instrumentation, Measurement and Control in Biosystems] Ekonomi Pertanian [Agricultural Economics]

9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am] 9:00 pagi [am]

3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 5

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT497

3 jam [hours] 3 jam [hours]

DKD 3 & BKD 2

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office]

EPT202

BKK D8

1. En Muhammad Syahril Bahari (K)

ERT350

3 jam [hours]

BKK D7

1. Pn. Rashidah Ruslan (K) 2. Dr Sam Sung Ting

PDT179

3 jam [hours]

BKK D9

1. Dr Suberi Bin Abd Halim (K)

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

71

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Kejuruteraan Air Sisa [Wastewater Engineering] Kejuruteraan Air & Air Sisa [Water & Wastewater Engineering] Remediasi Sekitaran [Environmental Remediation] Sistem Masa Nyata [Real Time Systems] Organisasi & Senibina Komputer [Computer Organization & Architecture] Organisasi & Senibina Komputer [Computer Organization & Architecture] Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian [Network & Communication Engineering] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Dr. Umi Fazara Binti Md. Ali (K) En Razi Bin Ahmad En Nazerry Rosmady Rahmat Pn. Zuraini Mohd. Ideris Pn. Nurul Huda Hashim Dr. Farrah Aini Binti Dahalan (K) En. Razi Bin Ahmad En Mohd Affandi Deraman En. Che Zulzikrimi Azner Abidin Pn. Siti Hasmah A Hamid

EAT303

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT356

3 jam [hours]

DSKG

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EAT441

3 jam [hours] 3 jam [hours] 3 jam [hours]

DSKG

1. Dr. Farrah Aini Binti Dahalan (K) 2. Dr. Ragunathan Al Santiagoo 3. Puan Nurul Huda Hashim 1. Dr. Zahereel Ishwar Abdul Khalib (K) 2. Mr. Md. Mostafijur Rahman 3. Noorzaki bin Zainal 1. Mohd Natashah Bin Norizan (K) 2. Wan Mokhdzani Wan Nor Haimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mohd Natashah Bin Norizan (K) Wan Mokhdzani Wan Nor Haimi Ili Salwani Mohamad Zauyah Mustafa Azimah Aziz@Azaib Nurnabilah Rambeli @ Ramli

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

EKT424

DKD 5

EMT422

DKG 4

EMT475

3 jam [hours]

DKG 3 & DKG 4

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT383

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKG 2 & DKG 5

1. En. Handy Ali Munir (K) 2. Wan Mohd Nooriman Wan Yahya

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

72

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Sistem Kecerdikan Buatan [Artificial Intelligence Systems] Mekanik Kejuruteraan [Engineering Mechanics] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 3 jam [hours] 3 jam [hours] 1. Dr. Hariharan (K) 2. Prof. Dr. Paulraj 3. Norlaili Saad 1. En Zulkifli Abd Rashid (K) 1. En Zulkifli Abd Rashid (K) 2. Prof. Dr. Ryspek Usubamatov 3. En. Wan Adbul Rahman Assyahid Wan Ibrahim 4. En. Bakri Bakar 5. En. Badrul Azmi Abdul Holed 6. En. Mohd. Sabri Hussin 1. Ahmad Fairuz Bin Mansor (K) Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

ENT423

DKG 2

EPT101

BKD 1

EPT114

Statik [Statics]

2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

DKD 1 & BKD 1

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT110

Metrologi [Metrology] Pengenalan Kepada Teknologi Pemprosesan Bahan [Introduction to Materials Processing Technology] Bahasa Jepun 2 [Japanese Language 2]

2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm] 2:30 petang [pm]

3 jam [hours]

BKK D8

Pejabat Operasi UPP [UPP Operation Office] Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

PDT151

3 jam [hours]

DKD 2

1. Nurul Razliana Binti Abdul Razak (K) 2. P.M. Che Mohd Ruzaidi Bin Ghazali

UUW217

3 jam [hours]

DKD 3

1. Dr. Ku Mohd Nabil Ku Hamid (K) 2. En. Jasin Abd Halim

Bilik Jubah Jejawi [Jejawi Robe Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

73

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


Tingkat 3, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

3rd floor, KWSP Building, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis

Jadual Waktu Peperiksaan Program Ijazah Sarjana Muda Semester 1, Sidang Akademik 2013/2014 [The Examination Schedule For Bachelor Degree Programmes Semester 1, Academic Session 2013/2014]
Tempat Peperiksaan [Examination Venue] Dewan 2020 [2020 Hall] Bilik Kuliah Kangar (Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & Teknousahawan) [Kangar Lecture Room (School Of Business Innovation & Technopreneurship)] Dewan Serbaguna Kubang Gajah [Kubang Gajah Multipurpose Hall] Singkatan [Abbreviation] D2020 Pusat Kutipan Kertas Soalan [Collection Center] Pejabat Operasi Unit Peperiksaan & Pengijazahan (UPP) (Juga Dikenali Sebagai Bilik Kebal Peperiksaan) Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar (Bersebelahan Hong Leong Bank & Jab. Pembangunan) [Examination & Graduation Unit (UPP) Operation Office (A.K.A Examination Strong Room) Academic Management Division, Registry Department (Next to Hong Leong Bank & Development Department]

BKK D6 BKK D7 BKK D8 BKK D9

DSKG DKG 2 DKG 3 DKG 4 DKG 5 DKD 1 DKD 2 DKD 3 DKD 4 DKD 5 BKD 1 BKD 2 BKD 3 Bilik Jubah Jejawi, Blok A, Kompleks Pusat Pengajian Jejawi 1 [Jejawi Robe Room Block A, Jejawi School Complex 1]

Dewan Kuliah Kubang Gajah [Kubang Gajah Lecture Hall]

Dewan Kuliah Dragon & Phoenix [Dragon & Phoenix Lecture Hall]

Bilik Kuliah Dragon & Phoenix [Dragon & Phoenix Lecture Room]

Unit Peperiksaan & Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

[Examination & Graduation Unit, Academic Management Division, Registry Department]

74