Anda di halaman 1dari 34

TUGAS ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Ny.

A DENGAN KEHAMILAN TRIMESTER 2 DI RT 03 RW 05 WILAYAH KRAJAN, KECAMATAN PATRANG, KABUPATEN JEMBER Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktek Belajar Lapangan (PBL) PERAWATAN KL EN D RUMA! (!"ME #ARE)

"leh $ Kel%m%p%k & Ragil Deshinta Anggasari P .iska N%/i0anti R%2iatul A3a4i0ah 3a Wah0uni '()*'('('((+ '()*'('('(&+ '()*'('('(1( '()*'('('(55 '()*'('('(+5 ,igih Permana K- P- '()*'('('('*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI UNIVERSITAS JEMBER PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN Jl . K!l"#! $! %. 3& K!#'() T*+!l B%$% J*#,*P.% */0!1 2 303345 323650

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA I. D!$! U#(# 6 Bp- T 6 7* tahun 6 .TM 6 Kar0a4an 3i Perke2unan Kelapa .a4it .ampit 6 Dusun Krajan RT (* RW (& Krajan8 Ke9amatan 6 !u2 3gn KK Umur *7 tahun & tahun Pen3i3ikan pekerjaan .arjana TK Mahasis4a Pelajar

'- Nama Kepala Keluarga )- Usia *- Pen3i3ikan 7- Pekerjaan &- Alamat

Patrang:;em2er (15'')) ;atim 1- K%mp%sisi Angg%ta Keluarga N% ') Nama 2u- A An- N ;enis

Kelamin Perempuan stri Perempuan Anak kan3ung

,en%gram6

Keterangan : Laki-laki Garis Pernikahan Garis keturunan

Perempuan

Meninggal

.............

Tinggal serumah

<- Tipe Keluarga

Keluarga Bp- T ter3iri 3ari Bp- T (7* tahun)8 2u A (*7 tahun)8 3an anak N (& tahun)- Keluarga mampu menjalankan kehi3upan sehari:hari 3engan harm%nis 3an saling men3ukung kehi3upann0a- Tipe keluarga ini termasuk 3alam commuter family karena suami 2ekerja 3i luar k%ta 3an anak tinggal 2ersama i2uK%munikasi 0ang terjalin 3alam keluarga tetap harm%nis meskipun Bp- T 2ekerja 3i sampit akan tetapi Bp- T setahun sekali mengunjungi istrin0a 0ang 2era3a 3i jem2er 3an 2iasan0a ' minggu 2era3a 3i rumah 2ersama istri 3an anak pertaman0a kemu3ian kem2ali ke sampit 3an ketika i2u A 2elum hamil jika a3a li2ur kuliah maka i2u A 0ang akan pergi mengunjungi Bp- T ke .ampit8 serta 2u A mengatakan 2ah4a suamin0a telep%n setiap harin0a5- .uku Bangsa 6

Keluarga 2erlatar 2elakang suku ;a4a- 2u A mengatakan ti3ak a3a ke2iasaan a3at 0ang mempengaruhi kesehatann0a- Karena 2u A selain 2erpen3i3ikan8 2eliau juga per9a0a kepa3a tim kesehatan saja untuk masalah kesehatan0a meskipun %rang tua mem2eri tahu apa 0ang ti3ak 2%leh 3ilakukan ketika menja3i i2u hamil+- Agama 6

slam- Kegiatan keagamaan 2u A 9ukup 2aik8 2iasan0a melakukan sh%lat 3i rumahn0a sen3iri8 sejak kuliah i2u A ti3ak melakukan pengajian lagi- Keluarga 2u A menerapkan nilai:nilai 3an ajaran agama islam 3alam keluargan0a 3engan menjalankan sh%lat & 4aktu- Pen3i3ikan 0ang 3i2erikan kepa3a anakn0a sesuai 3engan nilai 3an n%rma agama islam seperti saling mengh%rmati8 ti3ak 2%leh 2erkata k%t%r 3an kasar-

'(- .tatus s%sial ek%n%mi Keluarga 6 2u A saat ini ti3ak 2ekerja han0a mengan3alkan kiriman 2ulanan 3ari suami.uami i2u A 2ekerja se2agai kar0a4an 3i perke2unan kelapa sa4it 3i sampit8 Kalimantan- .e2elumn0a i2u A 2ekerja se2agai ,uru Matematika 3i MTs8 akan tetapi su3ah 3itinggalkann0a ketika melanjutkan kuliah .' 3i U ; (Uni/ersitas slam ;em2er)- 2u A mengatakan 2ah4a pen3apatan 3ari suamin0a ini 3igunakan untuk 2ia0a sek%lah anak8 keperluan sehari:hari8 kuliah8 3an mem2angun rumah2u A mengatakan 2ah4a penghasilan Bp- T 9ukup untuk keperluan sehari: harin0a- Penghasilan keluarga su3ah 3igunakan untuk 2ia0a hi3up sehari:hari 3an ti3ak a3a sisa penghasilan Bp- T untuk 3ita2ung''- Akti/itas rekreasi keluarga 6

Keluarga 2u A ti3ak pernah melakukan akti/itas rekreasi Karena 2u A .ering merasa n0eri 3i area perutn0a ketika 2an0ak akti/itas sehingga 2u A sering merasa lelah- Li2uran 2isa 3inikmati melalui men%nt%n tele/isi 0ang a3a 3irumahII. R"7!y!$ 8! T!.!' P*-9*#,! +! K*l(!-+! ')- Tahap Perkem2angan keluarga saat ini Tugas perkem2angan keluarga saat ini a3alah keluarga 3engan anak prasek%lahKeluarga 2u A mampu mempertahankan keharm%nisan keluargan0a meskipun Bp- T 2ekerja 3i luar k%ta 3an pulang ke rumah han0a setahun sekali- 2u A mampu mempertahankan k%munikasi 3engan keluarga tetap 2aik 3an silaturahmi masih terjalin 3engan 2aik antara 2u A 3an Bp- T meskipun han0a melalui telep%n saja'*- Tahap perkem2angan keluarga 0ang 2elum terpenuhi 2u A mengatakan 2ah4a Bp- T 2ekerja 3i .ampit sehingga 3alam pem2agian tanggung ja4a2 se2agai kepala keluarga kurang terpenuhi8 meskipun Bp- T mengirimkan pen3apatann0a kepa3a 2u A8 akan tetapi 2u A8 2utuh kasih sa0ang

se9ara langsung 3an mem2antu 3alam pem2agian tugas rumah tangga- 2u A masih memeriksakan ' kali ke 3%kter kan3ungan ketika sering mual 3an muntah 3an ti3ak melanjutkan untuk pemeriksaan lagi 3ikarenakan 2ia0an0a mahal.ehingga i2u A melakukan pemeriksaan rutin ke i2u 2i3an se2ulan sekali- 2u A merasa 9apek 3an kesal ketika anakn0a sulit makan 3an ketika mau man3i sulit untuk 3iajak man3i- .etiap melakukan k%ntr%l8 3%kter ti3ak mem2erikan pantangan makanan untuk 3ik%nsumsi i2u A- Perut i2u sering terasa n0eri ketika 2an0ak akti/itas 0ang 3ilakukan 3an sering mual muntah- 2u A juga mengatakan 2ah4a mereka su3ah lama ti3ak melakukan hu2ungan intim 3engan Bp A karena Bp T 2era3a 3i luar k%ta- 2u A sering se3ih 2erkepanjangan 2iasan0a ' minggu laman0a untuk menangis- 2u A sering se3ih ketika a3a permasalahan 3i kampusn0a- ;ika a3a permasalahan keluarga i2u A ti3ak terlalu se3ih'7- Ri4a0at keluarga inti Bp- T 3an 2u A 2erasal 3ari 3aerah 0ang sama 0aitu 3aerah ; 3an menggunakan 2ahasa ja4a- Rumah 0ang 3itempati 2u A 3an anak pertaman0a saat ini merupakan rumah 0ang 3i2angun 3ari hasil kerja Bp- T selama * tahun 2ekerja se2agai Kar0a4an Perke2unan Kelapa .a4it 3i .ampit- Keluarga tentun0a su3ah sangat 2ers0ukur 3engan a3an0a rumah 0ang mereka miliki seperti saat ini'&- Ri4a0at keluarga se2elumn0a Keluarga 2u A merupakan keluarga 0ang 2erasal 3ari kelas ek%n%mi menengahKakek 3an nenek 3ari i2u A memiliki se%rang anak laki:laki 0aitu a0ah 3ari i2u A- .e3angkan a0ahn0a 2u A memiliki enam %rang anak8 0ang ter3iri 3ari 3ua anak laki:laki 3an empat anak perempuan8 2u A .e2agai anak Keempat- Mereka merupakan pen3u3uk asli 4ila0ah ;8 0ang sampai saat ini keluarga 2u A juga menempati 3ari ; terse2ut- Akan tetapi 2u A mengatakan jika su3ah lulus kuliah maka i2u A ikut Bp- T ke .ampit-

III.

L" +9( +! Rumah 2u A mengha3ap kearah 2arat- .e2elah utara rumah keluarga 2u A ter3apat Rumahn0a 2u A- Rumah 2u 2ertingkat ) 3an tem2%k rumah keluarga i2u A ter2uat 3ari 2atu 2ata 0ang 3isemen 3an 3i9at 2er4arna putih han0a se2agian pa3a lantai atas saja8 atap rumah keluarga i2u A ter2uat 3ari gentengRuang tamu 3an ruang keluarga menja3i satu 3i lantai )- Rumah keluarga 2u A terse2ut 2erlantaikan keramik 0ang 2er4arna putih 3i lantai ) 3an 3i lantai ' (3apur) 2erlantaikan tanah- Dan juga anak tangga rumah i2u A masih 2erupa semen 3an pegangan tangga masih 2erupa ka0u sea3an0a serta anak tangga 3i rumah i2u A terlihat 9uram- .etiap ruangan memiliki jen3ela- Keseluruhan rumah keluarga i2u A 2erukuran + = 1 meter persegi-

'1- Karakteristik Rumah keluarga 2u A

'<- Karakteristik rumah Denah rumah6

KAMAR TIDUR

KMATIUR PRIBADI
K.MAND I

T E R A S

LANTAI 2

RUANG KELUARGA

LANTAI 1 DAPUR

TERAS

'5- Karakteristik tetangga 3an k%munitas Rumah keluarga 2u A masuk gang luma0an ke9il- .e2elah .e2elah kanan 3an kiri rumah 2u A ti3ak ter3apat halaman- Di se2elah utara rumah keluarga 2u A ter3apat se2uah rumahn0a 2u A8 sehingga memu3ahkan keluarga 2u A untuk melakukan k%munikasi 3engan %rang tuan0a- Keluarga menggunakan sum2er air 3ari sumur- ;arak sumur 3ari septi9 tank menurut 2u . sekitar > '( meter2u A 2erpr%?esi se2agai mahasis4a 3i U ; (Uni/ersitas slam ;em2er)8 2u A akti? kuliah pa3a hari .a2tu8 .enin 3an .elasa mulai pukul ' siang sampai pukul 1 s%re8 sehingga 2u A jarang untuk 2erkumpul 3engan tetangga 3an 2eliau juga ti3ak suka menggunjingkan %rang lain- 2u A ti3ak melakukan akti/itas s%sial seperti arisan 3an pengajian 0ang 2iasan0a 3ilakukan setiap hari sa2tu untuk arisan8 3an setiap hari senin 3an selasa untuk a9ara pengajian- Tetangga keluarga 2u A ma0%ritas 2erpr%?esi se2agai 2uruh 2angunan8 tukang 2e9ak 3an petani'+- M%2ilitas ge%gra?is keluarga Bp- T 3an 2u A merupakan sama:sama pen3u3uk asli 3ari ;- 2u A mengatakan pergi ke sau3aran0a jika a3a kepentingan keluarga 3isana8 seperti a3an0a kegiatan pernikahan atau khitanan)(- Perkumpulan keluarga 3an interaksi 3engan mas0arakat Keluarga 2u A 2erinteraksi 3engan tetangga han0a 3alam 2entuk tegur sapa8 2u A mengatakan 2ah4a 3ia ti3ak pernah melakukan per2in9angan tanpa tujuan 0ang jelas setiap harin0a karena ia 2erpikir 2ah4a hal itu 3irasa akan mem2a4a masalah aki2at menggunjingkan %rang- Keluarga i2u A memiliki hu2ungan 0ang 2aik 3engan semua 4arga 3aerah ;-

)'- .istem pen3ukung keluarga Keluarga 2u A mengatakan 2ah4a ke2utuhan sehari:harin0a ter9ukupi 3ari kiriman Bp- T- Pengaturan keuangan 3iatur %leh i2u A sen3iri untuk 2ia0a sek%lah anak pertaman0a8 2ia0a kuliah8 3an keperluan sehari:hariIV. S$-(9$(- K*l(!-+! ))- P%la k%munikasi keluarga 2u A jarang 2ers%sialisasi 3engan tetanggan0a- karena suami 2u A ti3ak tinggal 3engan 2u A karena se3ang 2ekerja 3i Kalimantan8 k%munikasi 3ilakkukan 3engan 9ara suami 2u A selalu menelp%n 2u A setiap hari- ;ika 2u A se3ang mengalami masalah 3engan kuliahn0a8 suamin0a)*- .truktur kekuatan keluarga Pengam2ilan keputusan 3alam Keluarga 2u A 3ilakukan %leh Bp-T meskipun BpT 2ekerja 3i luar k%ta- Dan apa2ila terja3i suatu masalah8 maka pengam2ilan keputusan 3alam keluarga Bp- T tentun0a 3itentukan %leh Bapak . 3engan hasil mus0a4arah 3engan semua angg%ta keluarga)7- .truktur peran keluarga Bp- T 2erperan se2agai kepala keluarga8 pen9ari na?kah se2agai kar0a4an 3i perke2unan kelapa sa4it 3i Kalimantan- Bapak T ti3ak tinggal 3engan 2u A8 sehingga Bp- T ti3ak 2isa menemani 2u A setiap harin0aMatematika 3i U ; (Uni/ersitas slam ;em2er)Peran 3alam mem2esarkan anak mereka 3ilakukan %leh 2u A mulai 3ari pen3i3ikan8 ke2utuhan sehari:hari 3an juga perlin3ungan anak- Tetapi jika 2u A se3ang kuliah8 peran 3alam mera4at anak 3ilakukan %leh i2u 3ari 2u A- An- N 2erperan se2agai anak 3an juga pelajar- 2u A mengatakan 2ah4a An- N a3alah 2u A 2erperan se2agai i2u rumah tangga 3an juga mahasis4a- 2u A se3ang 2erkuliah 3i @K P 2u A 2er9erita kepa3a teman 3an

anak 0ang menuruti perkataan %rang tua 3an An- N juga termasuk anak 0ang manja 3an mu3ah akra2 3engan %rang lain- Biasan0a setelah pulang 3ari sek%lah An- N 2ermain 3i 3alam rumah- Peran keluarga juga 3ipertegas 3engan pern0ataan i2u A 2ah4a sehari:hari i2u A 2erusaha memenuhi tugasn0a mulai 3ari men0apu8 men9u9i 2aju 3an piring semua angg%ta keluargan0a8 namun untuk memasak 3ialkukan %leh i2u 3ari 2u A8 karena 2u A akan mual jika men9ium 2au 0ang men0engat seperti 2a4ang merah 3an 2a4ang putih)&- Nilai 3an n%rma 2u3a0a Keluarga 2u A menerapkan nilai:nilai 3an ajaran agama islam 3alam keluargan0a- .h%lat 4aji2 3ilakukan 3ilakukan 3i rumah- Pen3i3ikan 0ang 3i2erikan kepa3a anak 2u A juga 3ilakukan sesuai 3engan nilai 3an n%rma agama islam seperti saling mengh%rmati8 ti3ak 2%leh 2erkata k%t%r 3an kasar- Mereka selalu saling tegur sapa jika 2ertemu 3engan tetangga2u A su3ah ti3ak per9a0a pa3a 3ukun8 untuk 2erk%nsultasi mengenai kesehatan kehamilann0a8 2u A pergi ke 3%kter atau 2i3an- 2u A juga melahirkan anak pertaman0a se9ara n%rmal 3i 2i3an2u A menganut 2u3a0a ja4a 0ang 3isampaikan %leh %rang tuan0a seperti ti3ak 2%leh mem%t%ng ram2ut 3an kuku saat hamil8 3an ti3ak 2%leh 3u3uk 3i 3epan pintuV. 0( +)" K*l(!-+! )1- @ungsi a?ekti? Keluarga 2u A a3alah keluarga 0ang harm%nis 4alaupun mereka 2erpisah tempat tinggal- "leh karena itu mereka ti3ak memiliki 4aktu untuk 2ersama:sama- Bpk A 3an 2u A selalu meng%ntr%l anak mereka 4alaupun Bpk T ti3ak se9ara langsung meng%ntr%l anakn0a2u A selalu meluangkan 4aktu untuk menghu2ungi Bpk T melalui telep%n-

)<- @ungsi ek%n%mi 2u A mengatakan 2ah4a ke2utuhan ek%n%mi keluarga 3i9ukupi %leh Bpk T8 2u A ti3ak mem2eritahu pen3apatan 3an pengeluaran sehari:hari mereka- Ke2utuhan 2ulanan seperti tagihan listrik juga menggunakan uang 0ang 3ikirim %leh Bpk T2u A ti3ak lagi 2ekerja semenjak 3ia hamil- Menurut 2u A kiriman 2ulanan 3ari Bpk T 9ukup untuk memenuhi ke2utuhan 2ulanan keluarga mereka tanpa mena2ung)5- @ungsi repr%3uksi 2u A saat ini masih 3alam masa kehamilan- 2u A mengatakan mereka su3ah ti3ak ti3ur 3alam satu kamar 3ikarenakan Bpk T 2era3a 3iluar pulau atau ti3ak tinggal 2ersama)+- @ungsi s%sialisasi 2u A mengatakan 2ah4a 2eliau jarang keluar rumah setelah 3ating 3ari kuliahn0a- !al ini 3ikarenakan 2u A malas untuk turun karena rumahn0a 2era3a 3i lantai )8 sehingga malas untuk turun ke2a4ah- .ehingga s%sialisasi terha3ap 4arga sekitar kurang*(- @ungsi kepera4atan keluarga a- Mengenal Masalah 2u A kha4atir 3engan k%n3isi mual muntahn0a8 sehingga 2u A memeriksakan 3iri ke 3%kter- Kata 3%kter k%n3isi 0ang 3ialami %leh 2u A 4ajar 3ikarenakan hamil 0ang 3ialamin0a8 3an juga 3%kter mengatakan 2u A ti3ak apa:apa meskipun han0a minum susu 3an makan 9amilan8 0ang penting 2u A masukan makanan 3an minuman terpenuhi- Meskipun 3alam kea3aan hamil8 2u A tetap melakukan kegiatan 2erupa kuliah- 2u A 3ari rumah 2erjalan kaki8 setelah itu naik angk%t 3an sesampain0a 3i kampusn0a8 2u A

2erjalan kem2ali lagi- Bpk T men3ukung untuk 2u A untuk kuliah lagi8 han0a saja k%n3isi 2u A saat 0ang menja3i ken3ala2- Mengam2il Keputusan Keluarga 2u A 2isa mengam2il keputusan untuk mengatasi masalahn0aMeskipun Bp- T 2era3a 3i luar k%ta akan tetapi Bp- T selalu 2erperan 3alam pengam2ilan keputusan mengenai masalah kesehatan i2u A atau masalah kuliah 0ang i2u A ha3api9- Mera4at Angg%ta Keluarga 0ang .akit Apa2ila a3a angg%ta keluarga 0ang sakit8 2u A mem2a4a angg%ta keluargan0a ke 3%kter- Biasan0a 2u A mem2a4a anakn0a ke 3%kter untuk sakit apapun- 2u A mengatakan le2ih 2aik 3i2a4a ke3%kter 3emi keselamatan anakn0a8 karena menurut 2u A keselamatan 3an kesehatan keluarga penting"leh karena itu 2u A selalu mem2a4a anakn0a ke 3%kter ketika a3a keluarga 0ang sakit3- Mem%3i?ikasi Lingkungan Keluarga 2u A memahami 2agaimana lingkungan 0ang mengurangi risik% pen0akit- Kea3aan rumah 2u A 2ersih- Namun8 untuk 3isekitar rumah 2u A terlihat k%t%re- Meman?aatkan Pela0anan Kesehatan 2u A se9ara rutin memeriksakan k%n3isi kehamilann0a kepa3a 2i3an- !al ini 3ilakukan karena 2u A takut mengalami masalah terha3ap kan3ungann0aBukan han0a itu saja8 2u selalu menggunakan la0anan kesehatan 0ang a3a8 seperti pa3a saat 2u A mengalami mual 3an muntah8 2u A pergi ke 3%kter untuk memeriksakan k%n3isi 0ang 3ialamin0a- .elain itu8 ketika anakn0a sakit8 2u A juga mem2a4an0a ke 3%kter untuk 3iperiksa- 2u A mengatakan 2ah4a8 saat ini ia ti3ak melakukan kegiatan seperti men9u9i8 karena ti3ak 3iper2%lehkan %leh Bpk T semenjak 2u A hamil- Untuk kegiatan man3i8 2u A selalu menggunakan kamar man3i 0ang a3a 3ikamar ti3urn0a- 2u A ti3ak pernah melakukan kegiatan man3i 3an men9u9i 3i sungai- 2u A mengatakan

2ah4a 3ia mengetahui risik% man3i 3an men9u9i 3i sungai- .elama ini keluarga 2u A pernah mengalami pen0akit kulit8 0aitu anakn0a terkena pen0akit kulit 0ang sering 3ise2ut 4arga sekitar ga2akan- Namun8 setelah 3i2a4a ke 3%kter8 pen0akit kulitn0a terse2ut telah sem2uhVI. S$-*)) 8! K%'" + K*l(!-+! 2u A mengatakan 2ah4a 3ia sering mengalami masalah 3engan kuliahn0a- 2u A ti3ak pernah mengalami masalah 3engan suamin0a- 2u A mengatakan 2ah4a8 jika a3a masalah 3engan kuliahn0a8 2u A 2iasan0a 2er9erita kepa3a suamin0a 3an teman:temann0a- .etelah 2u A 2er9erita maka8 masalah 0ang 3ialamin0a akan 2erkurang setelah 3i9eritakan 3an men3apat s%lusi 3ari suami 3an teman: temann0a*)- .tress%r jangka panjang 2u A mengatakan 2ah4a 0ang menja3i masalah sampai saat ini a3alah masalah kuliahn0a- Ti3ak a3a masalah 0ang 2erat menurut kuliahn0a**- Kemampuan keluarga 2eresp%n terha3ap masalah 2u A mengatakan 2ah4a jika a3a masalah 3engan An- N8 hal 0ang 3ilakukan pertama 0aitu menasehatin0a- Ketika An- N akan pergi keluar rumah8 2u A selalu menan0akan akan pergi kemana- 2u A akan marah jika anakn0a sulit untuk 3iatur 3an terllalu nakal untuk 3inasehati *7- .trategi k%ping 0ang 3igunakan 2u A a3alah %rang 0ang sa2ar- Apa2ila a3a masalah mereka menganggap itu a3alah 9%2aan 3ari Tuhan 3an mengem2alikan semuan0a ke Tuhan- Tetapi untuk 2u A selain masalah

*'- .tress%r jangka pen3ek

jika a3a masalah 3engan An- N8 2u A akan menasehatin0a terle2ih 3ahulu8 namun8 jika su3ah ti3ak sanggup lagi8 maka 2u A akan marah kepa3a An- N*&- .trategi a3aptasi 3is?ungsi%nal .aat ini8 kegiatan 2u A untuk ke2ersihan 3iri 3an keluarga masih 3ilakukan 3irumah- Mulai 3ari man3i 3an men9u9i pakaian- 2u A man3i 3i3alam kamarn0a karena kamar man3in0a a3a 3i kamarn0a- Dalam hal men9u9i pakaian8 2u A su3ah ti3ak men9u9i lagi semenjak 2u A hamil8 karena ti3ak 3iijinkan %leh suamin0a- .e2agai gantin0a8 0ang men9u9i pakaiann0a a3alah %rang lain atau 3ise2ut pem2antu-

VII.

P*#*-"9)!! 0")"9

P*#*-"9)!! :")"9 '- Penampilan umum Kesa3aran #ara 2erpakaian Ke2ersihan pers%nal P%stur 3an 9ara

N!#! A ++%$! K*l(!-+! 2u A Anak N #%mp%s mentis Rapi Bersih P%stur tu2uh simetris#%mp%s mentis Rapi Bersih P%stur tu2uh simetris-

2erjalan Berjalan tanpa 2antuan Berjalan tanpa 2antuan Bentuk 3an ukuran Pr%p%rsi%nal sesuai 3engan Pr%p%rsi%nal sesuai 3engan tu2uh tinggi 2a3an TB6 '&1 9m BB6 1( kg MT 6 )78 1& Tan3a:tan3a /ital Tgl 6 '* Desem2er )(') TD 6 ''(A5( Na3i6 17=A menit .uhu6 *1-<%# RR6 ))=Amin )- .tatus mental 3an 9ara 2er2i9ara6 .tatus em%si "rientasi Pr%ses 2erpikir ,a0a 2i9ara PEMER K.AAN KUL T Mu3ah kesal 3an sensiti? .ta2il Dapat mengenal 4aktu8 Dapat tempat 3an %rang L%gis sesuai tinggi 2a3an TB6 '(+ 9m BB6 '5 kg MT 6 '&8 '& Tgl 6 '* Desem2er )(') TD 6 : Na3i6 5(=A menit .uhu6 *1-&%# RR6 *(=Amin

mengenal

4aktu8 3alam

tempat 3an %rang 3engan 9epat tanggap

pertan0aan 2erk%munikasi Bi9ara lan9ar Bi9ara lan9er Bi2ir tampak pu9at8 ti3ak Kulit sa4% matang8 ti3ak a3a 2er9ak8 kulit tampak a3a 2ersih8 4arna kulit sa4% 2ersih2er9ak:2er9ak 3an

Kuku PEMER K.AAN KEPALA Bentuk 3an sens%ri

matangKuku 2ersih #RT B ) 3etik Bersih 3an ti3ak pu9at 3an ti3ak pu9at

Muka n%rmal8

simetris8 klien

sens%ri Muka merasakan n%rmal8

simetris8 klien

sens%ri merasakan

2en3a tumpul8 tajam (N C)8 2en3a tumpul8 tajam (N C)8 gerakan pipi8 rahang8 alis gerakan pipi8 alis simetris Ram2ut Mata simetris (NC 8C ) (NC 8C ) Ram2ut 3an kulit kepala Ram2ut 3an kulit kepala 2ersih8 4arna hitam2ersih8 4arna hitam 2%la mata 3apat mengikuti Mata sehat8 k%njungti/a arah gerakkan tangan ti3ak anemis8 mata n%rmal

K*)"#'(l! .!)"l '*#*-"9)!! :")"92 2u A Kea3aan umum 2aik8 kesa3aran k%mp%s mentis8 memiliki p%stur tu2uh simetrisDapat 2erjalan tanpa 2antuan 3an 2er2i9ara 3engan lan9ar langsung tanggap- Bi2ir tampak pu9at8 ketika kelelahan ter3apat n0eri pa3a perut kiri atau kananAnak N Kea3aan umum 2aik8 kesa3aran k%mp%s mentis8 memiliki p%stur tu2uh simetrisDapat 2erjalan tanpa 2antuan 3an 2er2i9ara 3engan lan9ar langsung tanggap @ungsi penglihatan ti3ak a3a gangguan8 anak tampak akti? namun ka3ang se3ikit malu:maluVIII. H!-!'! K*l(!-+! $*-.!8!' A)(.! K*'*-!7!$! K*l(!-+! 2u A 2erharap mahasis4a 3apat mem2erikan in?%rmasi 3an tin3akan mengenai asuhan kepera4atan pa3a i2u hamil 3an pen3i3ikan kesehatan mengenai nutrisi pa3a i2u hamil meliputi kan3ungan 3an man?aat 3aun kel%r8 ke9am2ah8 apel8 3egan8 alpukat 3an susu ke3elai- Asuhan kepera4atann0a 0aitu meliputi manajamen stress 3an manajemen n0eri-

2. A !l")! D!$! N%- Data ' Data .u20ekti?6 Masalah Keti3akn0amanan Pen0e2a2 Rasa ti3ak n0aman ?akt%r

2u A mengatakan jika se3ih 0ang 3ialami %leh selama masa hamil sering 2erkepanjangan hingga ' minggu 2aru mere3a se3ihn0a 2u A 3i 4ila0ah 3an krajan RT (* RW psik%l%gis

Ke9amatan 2u A mengatakan pa3a 3aerah &8 Patrang8 ;em2erkakin0a sering linu:linu 2u A mengatakan sering

menggigil ketika man3i pa3a pagi hari 2u A mengatakan jika sering n0eri 3i 2agian a23%men jika 2an0ak akti/itas 0ang 3ilakukan 2u A mengatakan sering mual 3an muntah pa3a trimester ' 2u A mengatakan susah ti3ur 3i malam hari Data "2jekti?6 Wajahn0a 2u A terlihat pu9at Terlihat linu Terlihat 2u A memegangi perutn0a pa3a 2agian 0ang n0eri 0aitu pa3a a23%men 2agian kanan 2a4ah 3an 2agian kiri ) 2a4ah Data .u2jekti? Risik% tinggi Rumah 2ertingkat8 0ang p%stur tangga pegangan 2an0ak 2u A memegangi

kakin0a 0ang mengalami linu:

2u A mengatakan jika akan 9e3era lantai '

memasak maka harus turun ke 3ialami %leh 2u A 9uram8 2u A mengatakan jika ingin RT (* RW men%nt%n tele/isi 2u A Ke9amatan men%nt%n 3i rumah %rang tuan0a Patrang8 ;em2er0aitu 3ise2elah rumahn0a 2u A mengatakan jika men9u9i &8 3an

3i 4ila0ah krajan tangga kurang kuat8 kegiatan 0ang 3i lakukan 3i lantai '

2aju 3i lantai ) 3an menjemurn0a 3i teras 3epan lantai ' 2u mengatakan kegiatan

kuliahn0a pa3a hari sa2tu8 senin 3an selasa Data "2jekti? 2u A terlihat kelehan saat turun tangga ketika a3a tamu Ruang istirahat i2u A 2era3a 3i lantai ) Ruang 3apur 2u A 2era3a 3i lantai ' Rumah %rang tua i2u A 2era3a 3i se2elah i2u A Tempat jemuran i2u A 2era3a 3i teras 3epan lantai '

3. P-"%-"$!) M!)!l!. a- Keti3akn0amanan 0ang 3ialami %leh 2u A 3i 4ila0ah krajan RT (* RW &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis Kriteria .i?at An9aman Perhitungan .k%r masalah6 )A* D ' )A* Pem2enaran Masalah merupakan an9aman- .elama masa hamil i2u A sering mengalami keti3akn0amanan pa3a tu2uhn0a-

Keti3akn0amanan terse2ut meliputi menggigil8 n0eri8 linu:linu8 3an se3ih Kemungkinan masalah 3apat )A* )A) D ) ) 2erkepanjangan2u A men0a3ari keti3akn0amanan 0ang 3ialami 3an ingin mengatasi keti3akn0amanan terse2ut2u A juga men0a3ari 0ang terja3i pa3a tu2uhn0a 3apat 3i9egah jika 2u )A) D ' ' A pun0a s%lusi untuk men9egahn0a2u A mengatakan merasakan semua hal keti3akn0amanan 0ang 3ialamin0a 3an ingin mengatasi keti3akn0aman terse2ut7 'A*

3iru2ah6 mu3ah P%tensial masalah )A* D ' 3apat 3i9egah6 9ukup Men%nj%ln0a masalah6 masalah 3irasakan 3an harus segera 3itangani T%tal sk%r

2- Risik% tinggi 9e3era 0ang 3ialami %leh 2u A 3i 4ila0ah krajan RT (* RW &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rumah 2ertingkat8 p%stur tangga 9uram8 pegangan tangga kurang kuat8 3an 2an0ak kegiatan 0ang 3i lakukan 3i lantai ' Kriteria Perhitungan .i?at masalah6 )A* D ' An9aman .k%r )A* Pem2enaran Masalah merupakan an9aman- Kegiatan 2u A 0ang 3ilakukan 3i lantai ' maupun meli2atkan i2u harus turun ke lantai ' 0aitu 2isa 3ikatakan sangat 2an0akKegiatan terse2ut meliputi kuliah8 menjemur pakaian8 men0apu8 men%nt%n

Kemungkinan masalah 3iu2ah6 se2agian P%tensial masalah 3apat 3i9egah6 9ukup Men%nj%ln0a masalah6 masalah 3irasakan tetapi ti3ak harus segera 3itangani T%tal .k%r 3apat

'A) D )

'

TC8 3an memasak2u A mengatakan

p%stur

tangga

penghu2ung lantai ' 3an lantai ) masih 2elum 3iper2aiki 3engan maksimal)A* D ' )A* 2u A mengatakan kegiatan sehari: harin0a harus 3ilakukann0a karena suami 'A) D ' E 2era3a 3i rumah han0a setahun sekali2u A mengatakan seiring 2erjalann0a 4aktu rumah 0ang 3itempati 2isa selesai 3an ti3ak ter2uru:2uru karena 2u A setelah selesai kuliah sarjanan0a 2u A tinggal 2ersama suamin0a 3i .ampit) &A1

N % '-

D"!+ %)! K*'*-!7!$! K*l(!-+! Keti3akn0amana %leh U#(# .etelah

T(;(! K.()() .etelah

K-"$*-"! E<!l(!)" K-"$*-"! '-' menjelaskan Keti3akn0amanan selama masa hamil S$! 8!-$ R* =! ! T" 8!9! Diskusikan pengertian Keti3akn0aman an selama masa hamil '-'-) Anjurkan 2u A menjelaskan kem2ali '-'-* Beri pujian atas kemampuan 2u '-) menjelaskan pen0e2a2 Keti3akn0amanan selama masa hamil .alah satu pen0e2a2 Keti3akn0amana n selama masa hamil 0aitu ?akt%r janin 3an A '-)-' i3enti?ikasi 2ersama pen0e2a2 Keti3akn0amana n selama masa hamil

Keti3akn0amana '-'-' n selama masa hamil a3alah hal 0ang 2iasa terja3i pa3a %rang hamil

n 0ang 3ialami 3ilakukan & 4ila0ah Ke9amatan 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil8 3an ?akt%r psik%l%gis krajan rumah8 rasa nan i2u A

3ilakukan ' Kali pengertian selama 1( menit8 3iharapkan 2u A 3apat mengatasi rasa keti3akn0amana nn0a se9ara man3iri

2u A 3i kali kunjungan kunjungan

RT (* RW &8 3iharapkan Patrang8 ;em2er keti3akn0ama

?akt%r psik%l%gis-

'-)-) anjurkan i2u A menjelaskan kem2ali '-)-* 2eri pujian atas

'-* mem2erikan pen3i3ikan kesehatan tentang nutrisi i2u hamil Pen3i3ikan kesehatann0a 2erupa mem2eritahu apa saja kan3ungan 3an man?aat 3ari 3aun kel%r8 ke9am2ah8 apel8 3egan8 alpukat 3an susu ke3elai sesuai makanan '-7 menjelaskan kesukaan i2u A #ara

kemampuan 2u A '-*-' i3enti?ikasi 2ersama tentang nutrisi i2u hamil '-*-) anjurkan 2u A untuk mengingatn0a kem2ali '-*-* 2eri pujian atas kemampuan 2u A

'-7-' 3em%nstrasikan

9ara mengatasi keti3akn0amanan selama masa hamil

mengatasin0a 3apat 3engan 9ara teknik relaksasi pr%gresi?8 senam kaki8 teknik relaksasi sa3ar8 terapi musik8 teknik napas 3alam8 pengaturan mekanika p%stur tu2uh 0ang 2enar

terapi 0ang akan 3ilakukan '-7-) li2atkan 2u A untuk mengikutin0a '-7-* 2eri pujian atas kemampuan i2u A '-7-7 2eri 2u A 2%%klet 3i pertemuan akhir mengenai seluruh tin3akan kepera4atan 0ang su3ah 3i2erikan

C!$!$! P*-9*#,! +!

N%

H!-"/$! ++!l

D"!+ %)")

T" 8!9! K*'*-!7!$!

E<!l(!)"

T! 8! T! +!

'

;umat8 < Des )(')

Telah 3ilakukan pengkajian 3ata umum keluarga klien

Klien 3engan ter2uka mem2erikan in?%rmasi mengenai 3ata keluarga mulai 3ari nama kepala keluarga8 sampai 3ata:3ata lainn0a Keluarga klien 2era3a pa3a tahap perkem2angan keluarga 3engan anak usia prasek%lah- 2u A mampu 2erk%munikasi se9ara ter2uka 3engan mahasis4a.aat 3ilakukan pengkajian mengenai lingkungan rumah8 i2u A sangat antusias menjelaskan tentang lingkungan rumahn0a 3an se3ikit

,igih Permana

.a2tu8 5 Des )(')

Pengkajian ri4a0at 3an tahap perkem2angan keluarga

Anggasari P- Risk0

Minggu8 + Des )(')

Pengkajian lingkungan 3an struktur keluarga

R%2iatul A3a4i0ah

men9eritakan tentang pr%ses pem2uatan rumah pasien 0ang sampai sekarang masih se2agian 0ang terselesaikanP%la k%munikasi pa3a keluarga terse2ut tetap terjalin 3engan 2aik meskipun kepala keluarga se3ang 2ekerja 3i luar k%ta 3an han0a pulang satu tahun sekali saat hari ra0aMereka tetap 2erhu2ungan karena setiap hari pasien 7 Ra2u8 ') Des )(') : Telah melakukan pengkajian tentang ?ungsi keluarga 3an & Kamis8 : strees k%ping keluargaPemeriksaan ?isik 3an menelep%n suamin0a2u A 3engan ter2uka mengungkapkan mengenai ?ungsi keluarga 3an stress k%ping keluarga2u A 3an An- N 2erse3ia .iska 3a Wah0uni

'* Des )(')

Pengkajian !arapan Keluarga

untuk 3ilakukan pemeriksaan ?isik pa3an0aTi3ak a3a kesulitan saat 3ilakukan pemeriksaan ?isik pa3a i2u A- 2u A malah terlihat antusias saat 3ilakukan pemeriksaan 3an i2u A mengatakan ia senang mahasis4a melakukan pemeriksaan ?isik- Pemeriksaan pa3a anN agak susah karena an- N terlihat malu:malu namun an- N akhirn0a k%%perati? saat 3i2ujuk i2un0a.aat 3ikaji mengenai harapan i2u A8 neliau menja4a2 3engan tersen0um 3an terlihat 2ingung se2elum

N%/i0anti

menja4a21 ;umat8 '7 Des )(') Keti3akn0amanan 0ang 3ialami %leh 2u A 3i &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis Telah melakukan pen3i3ikan kesehatan hamil (Menu sehat i2u hamil8 kan3ungan ke9am2ah8 3aun kel%r8 apel8 3egan8 alpukat 3an susu ke3elai) .6 2u A mengatakan merasa senang karena 0ang sehari:hari 3ik%nsumsin0a 2erman?aat 2agi k%n3isi kehamilann0a 3an keluargan0a "6 2u A terlihat antusias 3an %ptimis 3engan in?%rmasi 0ang mahasis4a 2erikan A6 masalah teratasi se2agian < .a2tu8 '& Des )(') Keti3akn0amanan 0ang 3ialami %leh 2u A 3i 4ila0ah krajan RT (* RW &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman .enam Kaki 2u !amil P6 inter/ensi 3ilanjutkan . 6 2u A mengatakan ia akan men9%2an0a saat ia lenggang" 6 2u A terlihat malu: malu saat melakukan tin3akan- 2u A melakukan .iska N%/i0anti Ragil Deshinta

4ila0ah krajan RT (* RW mengenai nutrisi i2u

selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis

gerakan sesuai 3engan 0ang 3iperagakan- .aat 3iminta untuk mengulang gerakan 0ang 3iajarkan i2u A men%lakA 6 nter/ensi 2erhasil se2agianP 6 nter/ensi 3ilanjutkan.6 Klien mengatakan8 F ni 2isa sa0a 9%2a sepulang kuliah-G "6 Klien tampak le2ih tenang A6 Masalah teratasi se2agian P6 Pantau k%n3isi TTC 3an tingkat stress klienLanjutkan inter/ensi serta 2erikan m%3i?ikasi 2ila perlu-

Minggu '1 Des )(')

Keti3akn0amanan 0ang 3ialami %leh 2u A 3i 4ila0ah krajan RT (* RW &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis

Teknik relaksasi napas 3alam

Anggasari P- Risk0

Ra2u8 '+ Des )(')

Keti3akn0amanan 0ang

Telah 3ilakukan tin3akan .6 2u A mengatakan kepera4atan Teknik 3ialami %leh 2u A 3i merasa lega setelah Relaksasi Pr%gresi? 4ila0ah krajan RT (* RW tin3akan kepera4atan 0ang &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis 3i2erikan "6 2u A terlihat tersen0um 3an ikut terta4a 2ersama mahasis4a A6 masalah teratasi

Ragil Deshinta

'(

Kamis8 )( Des )(')

P6 nter/ensi 3ihentikan Keti3akn0amanan 0ang Telah 3ilakukan tin3akan .6 2u A mengatakan le2ih kepera4atan Teknik 3ialami %leh 2u A 3i rileks 3an le2ih p%siti? Relaksasi .a3ar 4ila0ah krajan RT (* RW thinking 3alam &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis akti?itasnn0a sehari:hari setelah melakukan terapi relaksasi sa3ar"6 2u A terlihat le2ih tenang 3an segar8 na3i a4al 15Amenit 3an na3i setelah 1&Amenit- RR a4al ))Amenit RR setelahn0a

3a Wah0uni

)(Amenit A6 masalah teratasi P6 pantau kem2ali tanggal )( 3esem2er )(') jam '1-(( serta m%3i?ikasi '' ;umat8 )' Des )(') Keti3akn0amanan 0ang 3ialami %leh 2u A 3i 4ila0ah krajan RT (* RW &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis tin3akan jika perlu Teknik p%sisi tu2uh 0ang .6 pasien mengatakan 2enar pa3a i2u hamil 2ah4a pasien akan men9%2a melakukan p%sisi 0ang telah 3iajarkan saat 4aktu senggang "6 pasien memperhatikan setiap p%sisi 0ang telah 3iajarkan A6 masalah teratasi se2agian P6 tin3akan 3ilanjutkan sesuai 3engan ren9ana ') .a2tu8 Keti3akn0amanan 0ang Terapi Musik 2u !amil tin3akan selanjutn0a . 6 Klien mengatakan ,igih R%2iatul A3a4i0ah

)) Des )(')

3ialami %leh 2u A 3i 4ila0ah krajan RT (* RW &8 Ke9amatan Patrang8 ;em2er 2erhu2ungan 3engan rasa ti3ak n0aman selama masa hamil 3an ?akt%r psik%l%gis

FAkan sa0a 9%2a jika 3alam Permana kea3aan santai 3an ti3ak si2ukG " 6 Klien terlihat mengerti akan penejalasan 3ari pemateri A 6 Masalah teratasi P 6 Tin3akan 3ihentikan