Anda di halaman 1dari 262

ALEXANDRE DUMAS

Contele de Monte-Cristo
Volumul 1

Capitolul I Marsilia Sosirea. n ziua de 24 februarie 1815, santinela de la otre!"ame de la #arde semnal$ %&araonul', (orabie (u trei (atar)e, (are *enea din Smirna, +riest ,i eapole. -otri*it obi(eiului, o bar($ porni .ndat$ din port, o lu$ pe l/n)$ (astelul If ,i abord$ na*a .ntre (apul Mor)ion ,i insula 0ion. ndat$, de asemenea potri*it obi(eiului, platforma portului Saint!1ean se umplu de (urio,i2 ($(i sosirea unui *as la Marsilia este .ntotdeauna un e*eniment, mai ales (/nd *asul a(esta, (um era (azul %&araonului', fusese (onstruit, .nzestrat (u (ele ne(esare, .n($r(at .n ,antierele ora,ului -3o(eea ,i (/nd el apar4inea unui armator din ora,. ntre timp, *asul tre(use (u bine prin str/mtoarea pe (are (ine ,tie (e z)uduitur$ *ul(ani($ o s$pase .ntre insula Calasarei)ne ,i insula 1aros2 o(olise -ome)a ,i se apropia (u toate p/nzele .ntinse, dar a,a de .n(et ,i (u un aer a,a de trist .n(/t, (u instin(tul (are presimte o nenoro(ire, (urio,ii se .ntrebau (e a((ident se *a fi .nt/mplat la bord. +otu,i, e5per4ii .n na*i)a4ie re(uno,teau ($, da($ s!a .nt/mplat *reun a((ident, nu i s!a putut .nt/mpla *asului, fiind($ a(esta .nainta .n toate (ondi4iile unei na*e (/rmuite perfe(t6 an(ora ei era slobod$, fr/n)3iile erau desf$(ute, iar l/n)$ (/rma(iul (are se pre)$tea s$ .ndrume %&araonul' prin str/mtoarea portului Marsiliei se afla un t/n$r (u )esturi repezi ,i (u o(3i is(oditori (e supra*e)3ea fie(are mi,(are a *asului ,i *e)3ea fie(are ordin al (/rma(iului. elini,tea nel$murit$, (are plana asupra mul4imii, (uprinsese .n mod spe(ial pe unul dintre spe(tatorii de pe esplanada Saint!1ean .n a,a fel, .n(/t a(esta nu mai a*u r$bdare s$ a,tepte intrarea *aporului .n port2 s$ri .ntr!o bar($ ,i */sli spre %&araonul' pe (are .l a7unse .n fa4a mi(ului 08ser*e. C/nd .l *$zu pe om sosind, t/n$rul marinar p$r$si postul de l/n)$ (/rma(i ,i se spri7ini, (u p$l$ria .n m/n$, de parapetul *asului. 9n t/n$r .ntre optspreze(e!dou$ze(i ani, .nalt, z*elt, (u o(3i ne)ri, frumo,i ,i (u p$r (a abanosul2 .n toat$ fiin4a sa era a(el aer de (alm ,i de 3ot$r/re, spe(ifi( (elor deprin,i din (opil$rie s$ lupte (u prime7dia. : ;, dumneata e,ti, "ant<s= Stri)$ omul (u bar(a. Ce s!a .nt/mplat ,i (e!i triste4ea asta la bord= : > mare nenoro(ire, domnule Morrel? 0$spunse t/n$rul2 o mare nenoro(ire, mai ales pentru mine2 .n apropiere de Ci*ita!Ve((3ia l!am pierdut pe bra*ul ($pitan @e(l<re. : "ar .n($r($tura= ntreb$ repede armatorul.

: Aa a a7uns (u bine, domnule Morrel ,i (red (!o s$ fi4i mul4umit .n pri*in4a a(easta2 dar bietul ($pitan @e(l<reB : Ce i s!a .nt/mplat= ntreb$ armatorul (u un aer *$dit u,urat, (e i s!a .nt/mplat bra*ului ($pitan= : ; murit. : ; ($zut .n mare= : u, domnule6 a murit de fri)uri, .n (3inuri )roazni(e. ;poi, .ntor(/ndu!se spre oamenii s$i6 : ColD 38? Spuse el6 fie(are la post pentru a(ostare? A(3ipa7ul as(ult$. n a(eea,i (lip$ (ei opt sau ze(e matelo4i se n$pustir$ la lo(urile lor. +/n$rul marinar arun($ o pri*ire s(urt$ asupra .n(eputului de mane*r$ ,i, *$z/nd ($ ordinele se e5e(ut$, re*eni la interlo(utorul s$u. : "ar (um s!a .nt/mplat nenoro(irea= Continu$ armatorul, relu/nd (on*ersa4ia de unde o l$sase t/n$rul marinar. : Vai, domnule, .n (3ipul (el mai nea,teptat6 dup$ o (on*orbire .ndelun)at$ (u (omandantul portului, ($pitanul @e(l<re a p$r$sit eapolul foarte a)itat2 peste dou$ze(i ,i patru de (easuri l!a (uprins febra2 peste trei zile era mortB I!am f$(ut funeraliile (u*enite ,i se odi3ne,te a(um, .nf$,urat .ntr!un 3ama(, (u o )3iulea de treize(i ,i ,ase la pi(ioare ,i (u una la (ap, .n dreptul insulei Al!#i)lio. i adu(em *$du*ei sale (ru(ea lui de onoare ,i spada. Merita osteneala (a, dup$ ze(e ani de r$zboi (ontra en)lezilor, s$ moar$ (a toat$ lumea .n patul lui, (ontinu$ t/n$rul (u un z/mbet melan(oli(. : Ai, (e *rei, domnule Admond, relu$ armatorul, (are p$rea ($ se (onsoleaz$ din (e .n (e mai mult, suntem (u to4ii muritori ,i e ne*oie (a (ei *e(3i s$ fa($ lo( noilor *eni4i2 altminteri n!ar e5ista .naintare2 ,i din moment (e dumneata m$ asi)uri ($ .n($r($turaB : Aste .n bun$ stare, domnule Morrel, )arantez. > ($l$torie pe (are *$ sf$tuies( s$ n!o s(onta4i sub 25.EEE de fran(i benefi(iu. ;poi, pentru ($ tre(user$ la turnul rotund, t/n$rul marinar d$du alte (omenzi. >rdinul se e5e(ut$ aproape (u tot at/ta iu4eal$ (a pe un *as de r$zboi. @a ultima (omand$, toate p/nzele (obor/r$, iar na*a .naint$, alune(/nd lin, .n *irtutea iner4iei. : Fi a(um, da($ *re4i s$ ur(a4i, domnule Morrel, spuse "ant<s, *$z/nd ner$bdarea armatorului, iat$!l pe (ontabilul dumnea*oastr$, domnul "an)lars, (are iese din (abin$ ,i (are *$ *a da toate informa4iile dorite. Au sunt ne*oit s$ *e)3ez la a(ostare ,i s$ pun *asul .n doliu. ;rmatorul nu a,teapt$ s$ i se spun$ de dou$ ori. ;pu($ un (ablu z*/rlit de "ant<s si, (u o is(usin4$ (are ar fi f$(ut (inste unui om de mare, ur($ treptele )3intuite .n flan(ul rotun7it al *asului, .n timp (e "ant<s, .napoindu!se la postu!i de se(und, (eda (on*ersa4ia (elui pe (are .l anun4ase sub numele de "an)lars ,i (are, ie,ind din (abin$, .nainta .ntr!ade*$r spre armator. oul *enit era un b$rbat .ntre 25!2G de ani, (u fi)ura posomor/t$, slu)arni( fa4$ de superiori, obrazni( fa4$ de subordona4i2 de a(eea, .n afar$ de titlul s$u de a)ent (ontabil, (are e totdeauna un moti* de repulsie pentru matelo4i, el era .ndeob,te r$u *$zut de e(3ipa7 .n a(eea,i m$sur$ .n (are Admond "ant<s era iubit. : "omnule Morrel, zise "an)lars, (unoa,te4i nenoro(irea, nu!i a,a= : "a, da. Hietul ($pitan @e(l<re? Ara un om (umse(ade ,i de ispra*$. : Fi, mai ales, un marinar e5(elent, .mb$tr/nit .ntre (er ,i ap$, a,a (um .i st$ bine unui om .ns$r(inat (u interesele unei (ase de importan4a (asei Morrel ,i fiul, r$spunse "an)lars. : "ar, )l$sui armatorul, urm$rindu!l din o(3i pe "ant<s, (are ($uta lo(ul de a(ostare, (red ($ nu e ne*oie s$ fie (ine*a un marinar at/t de b$tr/n, pre(um spui dumneata, "an)lars,

pentru a!,i (unoa,te meseria2 uite!l pe prietenul nostru Admond, (are (red ($ ,i!o fa(e pe a sa (a un om (e nu are ne*oie s$ (ear$ (ui*a sfatul. : "a, spuse "an)lars, arun(/nd asupra lui "ant<s o pri*ire piezi,$, .n (are s(lipi o ful)erare de ur$, da, e t/n$r, nu .n(ape .ndoial$. C$pitanul abia a .n(3is o(3ii ,i el a luat (omanda, f$r$ s$ (onsulte pe nimeni, f$(/ndu!ne s$ pierdem o zi ,i 7um$tate .n insula Alba, .n lo( s$ se .ntoar($ dire(t la Marsilia. : n (e pri*e,te (omanda na*ei, de(lar$ armatorul, era de datoria lui (a se(und2 .n (e pri*e,te pierderea unei zile ,i 7um$tate .n insula Alba a f$(ut r$u2 numai da($ *asul n!a a*ut (um*a *reo stri($(iune de reparat. : a*a era tot a,a de s$n$toas$ (um sunt eu ,i (um dores( s$ fi4i ,i dumnea*oastr$, domnule Morrel2 iar ziua a(eea ,i 7um$tate a fost pierdut$ din simplu (apri(iu, pentru pl$(erea de a (obor. pe us(at2 at/ta tot. : "ant<s, spuse armatorul, .ntor(/ndu!se spre t/n$r, ia *ino .n(oa(e. : M$ ierta4i, domnule, )l$sui "ant<s, sunt al dumnea*oastr$ .ntr!o (lip$. ;poi, adres/ndu!se e(3ipa7ului6 : ;run(a4i an(ora? Spuse el. ;n(ora ($zu numaide(/t, iar lan4ul se desf$,ur$ (u z)omot. "ant<s r$mase la postul s$u, (u toat$ prezen4a (/rma(iului, p/n$ (/nd ,i ultima mane*r$ fu .n(3eiat$. "up$ a(eea (omand$6 : Cobor/4i pa*ilionul? @$sa4i p/nzele? : Vede4i, spuse "an)lars, pe (u*/ntul meu, el se ,i (rede ($pitan. : Fi este, de(lar$ armatorul. : "a, f$r$ semn$tura dumnea*oastr$ ,i a to*ar$,ului dumnea*oastr$, domnule Morrel. : @a urma urmei, de (e nu l!am l$sa pe postul a(esta= Spuse armatorul. Ftiu ($ e t/n$r, dar mi se pare pri(eput ,i e5perimentat .n meseria lui. -este fruntea lui "an)lars tre(u un nor. : Ierta4i!m$, domnule Morrel, )l$sui "ant<s, apropiindu!se2 a(um (/nd na*a e a(ostat$, sunt (u totul la dispozi4ia dumnea*oastr$6 m!a4i (3emat, nu!i a,a= "an)lars se d$du .napoi (u un pas. : Voiam s$ te .ntreb de (e te!ai oprit .n insula Alba= : u ,tiu, domnule2 m!am oprit (a s$ .ndeplines( ultima porun($ a ($pitanului @e(l<re, (are murind, mi!a .n(redin4at un pa(3et pentru marele!mare,al Hertrand. : Fi l!ai *$zut, Admond= : -e (ine= : -e marele mare,al. : "a. Morrel pri*i .n 7uru!i ,i .l trase pe "ant<s la o parte. : Fi, (um .i mer)e .mp$ratului= ntreb$ el repede. : Hine, dup$ (/te am putut s$!mi dau seama. : ;,adar, l!ai *$zut ,i pe .mp$rat= : ; *enit la mare,al (/nd eram a(olo. : I!ai spus (e*a= : u, el mi!a *orbit, domnule, spuse "ant<s, z/mbind. : Fi (e 4i!a spus= : M!a .ntrebat despre *as, despre ple(area spre Marsilia, despre drumul pe (are .l urmasem ,i despre .n($r($tura pe (are o a*eam. Cred ($ da($ *asul era )ol, iar eu eram st$p/nul lui, ar fi a*ut de )/nd s$!l (umpere2 i!am spus .ns$ ($ eu nu sunt de(/t un simplu se(und ,i ($ *asul apar4ine (asei Morrel ,i fiul. %;3a, a spus el, o (unos(. Morrelii sunt armatori din tat$ .n

fiu, iar un Morrel ser*ea .n a(ela,i re)iment (u mine, pe (/nd m$ aflam .n )arnizoan$ la Valen(ia'. : ntr!ade*$r, a,a e, e5(lam$ armatorul foarte *oios2 era -oli(ar Morrel, un(3iul meu, (are a de*enit ($pitan. "ant<s, s$!i spui un(3iului meu ($ .mp$ratul ,i!a amintit de el ,i ai s$ *ezi (um o s$ pl/n)$ de bu(urie. Caide, 3aide, (ontinu$ armatorul, b$t/ndu!l pe t/n$r, prietenos, pe um$r, ai f$(ut bine, "ant<s, respe(t/nd instru(4iunile ($pitanului @e(l<re ,i oprindu!te .n insula Alba, de,i, da($ s!ar afla ($ ai predat un pa(3et mare,alului ,i ($ ai *orbit (u .mp$ratul, lu(rul te! ar putea (ompromite. : "e (e s$ m$ (ompromit$, domnule= ntreb$ "ant<s2 eu nu ,tiu (e du(eam, iar .mp$ratul nu mi!a pus de(/t .ntreb$rile pe (are le!ar fi pus primului *enit. Ierta4i!m$ .ns$, relu$ "ant<s, uite ($ soses( S$n$tatea ,i Vama2 .mi da4i *oie, nu!i a,a= : +e ro), te ro), dra)$ "ant<s. +/n$rul se dep$rt$, iar .n timpul a(esta "an)lars se apropie din nou6 : Se pare, nu!i a,a, ($ a 7ustifi(at (um trebuie a(ostarea lui .n -orto!&erra7o= ntreb$ a(esta. : ;dmirabil, s(umpe domnule "an)lars. : ;, (u at/t mai bine, r$spunse a(esta, ($(i e totdeauna nepl$(ut s$ *ezi ($ un (amarad nu!,i fa(e datoria. : "ant<s ,i!a f$(ut!o pe a sa, r$spunse armatorul ,i nu i se poate imputa nimi(. C$pitanul @e(l<re .i ordonase popasul a(ela. : ;propo de ($pitanul @e(l<re, nu *!a predat o s(risoare a lui= : Cine= : "ant<s. : Mie, nu. ;*ea una= : Credeam ($, .n afar$ de pa(3et, ($pitanul @e(l<re i!a .n(redin4at o s(risoare. : "espre (e pa(3et *orbe,ti, "an)lars= : "espre (el pe (are "ant<s l!a depus .n tre(ere la -orto!&erra7o. : "e unde ,tii ($ a*ea de predat un pa(3et la -orto!&erra7o= "an)lars ro,i. : +re(eam pe dinaintea u,ii .ntredes(3ise a ($pitanului ,i l!am *$zut .n(redin4/ndu!i lui "ant<s pa(3etul ,i s(risoarea. : u mi!a *orbit nimi(, spuse armatorul2 dar da($ are s(risoarea, mi!o *a da. "an)lars (3ibzui un moment. : n (azul a(esta, domnule Morrel, *$ ro), spuse el, s$ nu!i pomeni4i nimi( lui "ant<s2 poate m!am .n,elat. +/n$rul se .napoie .n (lipa a(eea2 "an)lars se dep$rt$. : "ra)$ "ant<s, e,ti liber= ntreb$ armatorul. : "a, domnule. : Inspe(4ia n!a durat mult. : u, am dat *ame,ilor lista m$rfurilor noastre2 (/t pri*e,te inspe(4ia sanitar$ au trimis o dat$ (u bar(a un om ($ruia i!am predat 3/rtiile noastre. : ;tun(i nu mai ai ni(i o treab$ ai(i= "ant<s arun($ o pri*ire )r$bit$ .n 7uru!i. : u, totul e .n ordine, spuse el. : -o4i, .n (azul a(esta, s$ iei masa (u noi= : S(uza4i!m$, domnule Morrel, s(uza4i!m$, *$ ro), dar trebuie s$ fa( prima *izit$ p$rintelui meu. u sunt .ns$ mai pu4in re(unos($tor pentru (instea (e!mi fa(e4i.

: A drept, "ant<s, e drept. Ftiu ($ e,ti un fiu bun. : "arB ntreb$ "ant<s, (u oare(are ,o*$iala, p$rintele meu e s$n$tos, nu!i a,a= : Cred ($ da, dra)$ Admond, de,i nu l!am z$rit. : "a, st$ z$*or/t .n od$i4a lui. : Ceea (e do*ede,te ($, (el pu4in, nu a dus lips$ de nimi( .n absen4a dumitale. "ant<s z/mbi. : +are e m/ndru, domnule ,i (3iar da($ du(ea lips$ de toate, m$ .ndoies( ($ ar fi (erut (e*a, (ui*a, .n afar$ de "umnezeu. : ;tun(i, dup$ *izita a(easta, (ont$m pe dumneata. : n($ o dat$ *$ ro) s$ m$ s(uza4i, domnule Morrel2 dar, dup$ *izita a(easta, mai am de f$(ut una la (are 4in tot a,a de mult. : ;de*$rat, "ant<s2 uitasem ($ la Catalani este (ine*a (are te a,teapt$, desi)ur, (u nu mai pu4in$ ner$bdare de(/t p$rintele dumitale6 frumoasa Mer(8d<s? "ant<s z/mbi. : ;3a, )l$sui armatorul, nu m$ mai mir$ faptul ($ ea a *enit .n trei r/nduri s$!mi (ear$ *e,ti (u pri*ire la %&araon'. @a naiba, Admond, nu e,ti (/tu,i de pu4in de pl/ns, ($(i ai o amant$ dr$)u4$. : u e amanta mea, domnule, spuse t/n$rul marinar (u )ra*itate, e lo)odni(a mea. : C/teodat$ este a(ela,i lu(ru, )l$sui armatorul r/z/nd. : -entru noi nu, domnule, r$spunse "ant<s. : Caide!3aide, dra)$ Admond, (ontinu$ armatorul, s$ nu te re4in2 te!ai a(3itat prea bine de interesele mele pentru (a eu s$ nu!4i dau r$)azul de a le .ndeplini pe ale dumitale. ;i ne*oie de bani= : u, domnule2 am apuntamentele mele de ($l$torie, adi($ solda pe aproape trei luni. : A,ti un b$iat (3ibzuit, Admond. : ;d$u)a4i ($ am un p$rinte s$ra(, domnule Morrel. : "a, da, ,tiu ($ e,ti un fiu bun. "u!te ,i!4i *ezi p$rintele6 am ,i eu un fiu ,i i!a, purta (iud$ (elui (are, dup$ o ($l$torie de trei luni, l!ar re4ine departe de mine. : n (azul a(esta .mi da4i *oie= #l$sui t/n$rul salut/nd. : "a, da($ nu mai ai (e!mi spune. : u. : C$pitanul @e(l<re nu 4i!a dat, (/nd a murit, o s(risoare pentru mine= : I!ar fi fost (u neputin4$ s$ s(rie, domnule2 dar .ntrebarea dumnea*oastr$ .mi adu(e aminte ($ *a trebui s$ *$ (er un (on(ediu de (in(ispreze(e zile. : Ca s$ te .nsori= : n primul r/nd2 apoi pentru a m$ du(e la -aris. : Hun, bun2 ia!4i (on(ediu (/t *rei, "ant<s2 des($r(area *asului o s$ ne (ear$ (el pu4in ,ase s$pt$m/ni ,i n!o s$ putem porni iar$,i pe mare .nainte de trei luniB -este trei luni *a trebui .ns$ s$ fii ai(i. %&araonul', (ontinu$ armatorul, b$t/ndu!l pe t/n$rul marinar pe um$r, n!ar putea s$ porneas($ f$r$ ($pitanul lui. : &$r$ ($pitanul lui= A5(lam$ "ant<s (u o(3i str$lu(itori de bu(urie2 )/ndi4i!*$ la (e spune4i, domnule, ($(i dumnea*oastr$ a4i r$spuns (elor mai taini(e speran4e ale inimii mele. ;*e4i (um*a de )/nd s$ m$ numi4i ($pitanul %&araonului'= : "ra)$ "ant<s, da($ a, fi sin)ur, 4i!a, .ntinde m/na, spun/ndu!4i6 %S!a f$(ut'2 dar am un aso(iat ,i ,tii pro*erbul italian6 C3e a (ompI)no a padrJne K1L, "ar 7um$tate din afa(ere e f$(ut$, ($(i din dou$ *oturi, ai de pe a(um unul. ;i .n(redere .n mine, (a s$!l ai ,i pe (el$lalt ,i am s$ fa( tot (e pot.

: >, domnule Morrel, e5(lam$ t/n$rul marinar, apu(/nd (u o(3i .nl$(rima4i m/inile armatorului2 domnule Morrel, *$ mul4umes( .n numele p$rintelui meu ,i al lui Mer(8d<s. : Hine, bine, Admond, la naiba? A5ist$ un "umnezeu .n (er pentru oamenii de ispra*$. "u!te de!l *ezi pe par/mele dumitale, du!te de!o *ezi pe Mer(8d<s ,i pe urm$ *ino la mine. : u *re4i s$ *$ (obor pe us(at= : u, mul4umes(2 r$m/n s$ aran7ez so(otelile (u "an)lars. ;i fost mul4umit de el .n timpul ($l$toriei= : "epinde de sensul pe (are .l da4i .ntreb$rii, domnule. "a($ .n4ele)e4i bun (amarad, atun(i nu, ($(i (red ($ nu m$ poate suferi din ziua (/nd, .n urma unei ne.n4ele)eri dintre noi doi, am f$(ut prostia s$!i propun s$ ne oprim ze(e minute .n insula Monte!Cristo, pentru a li(3ida (earta2 propunere pe (are am a*ut nai*itatea s$ i!o fa( ,i pe (are el a a*ut moti*e s!o refuze. "a($ m$ .ntreba4i .ns$ da($ a fost bun (ontabil, (red ($ nu e nimi( de obie(tat ,i ($ *e4i fi mul4umit de modul (um ,i!a .ndeplinit datoria. : ;s(ult$, "ant<s, .ntreb$ armatorul, da($ ai fi ($pitanul %&araonului', l!ai 4ine pe "an)lars (u pl$(ere= : C$pitan sau se(und, domnule Morrel, *oi a*ea totdeauna (ele mai mari mena7amente pentru (ei (are se *or bu(ura de .n(rederea armatorilor mei, r$spunse "ant<s. : Caide!3aide, "ant<s, *$d ($ e,ti un b$iat de ispra*$ .n toate pri*in4ele. S$ nu te mai re4in, domnule, ($(i *$d ($ stai (a pe ($rbuni. : ;,adar, sunt liber= ntreb$ "ant<s. : "u!te, .4i spun. : mi da4i *oie s$ iau bar(a dumnea*oastr$= : Ia!o. : @a re*edere, domnule Morrel ,i mii de mul4umiri. : @a re*edere, dra)$ Admond2 noro( bun. +/n$rul marinar s$ri .n bar($, se a,ez$ la pupa ,i d$du ordin s$ opreas($ la Cannebiera. "oi matelo4i se ple(ar$ .ndat$ asupra */slelor, iar bar(a lune($ (u toat$ iu4eala printre nenum$ratele ambar(a4iuni (are str$bat tre(erea .n)ust$ (e du(e, .ntre dou$ ,iruri de *ase, de la intrarea portului, la (3eiul >rl8ans. ;rmatorul .l urm$ri din o(3i, z/mbind, p/n$ la 4$rm, .l *$zu s$rind pe lespezile (3eiului ,i pierz/ndu!se .ndat$ .n mul4imea pestri4$ (are, de la (in(i diminea4a p/n$ la nou$ seara, umple faimoasa strad$ Cannebiera, de (are -3o(eenii moderni sunt a,a de m/ndri, .n(/t spun (u toat$ seriozitatea ,i (u a((entul a(ela (e d$ at/ta )reutate spuselor lor6 %"a($ -arisul ar a*ea Cannebiera, -arisul ar fi o mi($ Marsilie'. C/nd se .ntoarse, armatorul .l *$zu dinapoia sa pe "an)lars, (are, .n aparen4$, p$rea s$!i a,tepte ordinele, dar (are, .n realitate, .l urm$rea ,i el pe t/n$rul marinar, (u pri*irea. umai ($ (ele dou$ pri*iri, (are urm$reau a(ela,i om, e5primau sentimente (u totul deosebite. Capitolul II +at$l ,i fiul. S$!l l$s$m pe "an)lars .n lupt$ (u )eniul urii, .n(er(/nd s$ sufle .mpotri*a (amaradului s$u o presupunere 3ain$ la ure(3ea armatorului ,i s$!l urm$m pe "ant<s (are, dup$ (e a str$b$tut Cannebiera .n toat$ lun)imea ei, o lu$ pe strada oailles, intr$ .ntr!o ($su4$ situat$ pe partea st/n)$ a aleilor MeiMan, ur($ repede (ele patru eta7e ale unei s($ri .ntune(oase ,i, 4in/ndu!se de ramp$ (u o m/n$, ap$s/nd (u (ealalt$ b$t$ile inimii, se opre,te .n fa4a unei u,i .ntredes(3ise prin (are se *edea p/n$ .n fundul unei ($m$ru4e. n (amera a(easta lo(uia p$rintele lui "ant<s.

Vestea sosirii %&araonului' nu a7unsese .n($ p/n$ la b$tr/nul (are, ur(at pe un s(aun, .n(er(a s$ .ntind$ (u o m/n$ tremur$toare (/4i*a (ol4una,i ,i (lematite (e se ($4$rau de!a lun)ul ferestrei. "eodat$ el se sim4i luat .n bra4e ,i o *o(e (unos(ut$ stri)$ .n spatele lui6 : +at$, bunul meu tat$? H$tr/nul s(oase un stri)$t ,i se .ntoarse2 apoi, *$z/ndu!,i fiul, se l$s$ .n bra4ele a(estuia, palid ,i tremur/nd. : Ce ai, tat$= A5(lam$ t/n$rul nelini,tit, nu (um*a e,ti bolna*= : u, nu, dra)ul meu Admond, fiul meu, (opilul meu, nu2 dar nu te a,teptam, astfel ($ bu(uria, emo4ia de a te re*edea a,a, f$r$ de *esteB "oamne, mi se pare ($ am s$ mor. : Ai, dar *ino!4i .n fire, tat$, sunt eu, uite sunt eu? Se zi(e ($ bu(uria nu fa(e r$u ,i de a(eea am intrat pe nea,teptate. Caide, z/mbe,te!mi, .n lo( s$ te ui4i a,a la mine (u o(3ii r$t$(i4i. M!am .ntors ,i!o s$ fim feri(i4i. : &oarte bine, b$iatule, )l$sui b$tr/nul, dar .n (e fel o s$ fim feri(i4i= u m$ mai p$r$se,ti= Caide, istorise,te!mi noro(ul t$u. : S$ m$ ierte "umnezeu, )l$sui t/n$rul, ($ m$ bu(ur de un noro( f$(ut din doliul unei familii. "ar "umnezeu ,tie ($ eu n!am dorit!o2 a *enit ,i n!am puterea s$ fiu m/3nit6 bunul ($pitan @e(l<re a murit, tat$ ,i e posibil (a, prin prote(4ia domnului Morrel, s$ (ap$t lo(ul lui. n4ele)i, tat$= C$pitan la dou$ze(i de ani. Cu leaf$ de o sut$ de ludo*i(i ,i (u parte la benefi(ii. u e asta mai mult de(/t putea s$ n$d$7duias($ un biet matelot (a mine= : "a, fiul meu, da, .ntr!ade*$r, spuse b$tr/nul, e un noro(. : "e a(eea *reau (a din primii bani pe (are .i *oi (/,ti)a, s$ ai o ($su4$ (u o )r$din$, .n (are s$!4i (ulti*i (lematitele, (ol4una,ii ,i (aprifoiulB "ar (e ai, tat$, te sim4i r$u= : 0$bdare, r$bdare, are s$!mi trea($. "ar, p$r$sindu!l for4ele, b$tr/nul se l$s$ pe spate. : Caide!3aide, )l$sui t/n$rul, un pa3ar (u *in, tat$, o s$!4i fa($ bine2 unde 4ii *inul= : u, mul4umes(, nu ($uta2 n!am ne*oie de *in, spuse b$tr/nul, .n(er(/nd s$!,i re4in$ fe(iorul. : Ha da, tat$, ba da, arat$!mi lo(ul. Fi des(3ise dou$ sau trei sertare. : "e)eaba, )l$sui b$tr/nul, nu mai e *in. : Cum nu mai e *in, .ntreb$ "ant<s .n)$lbenindu!se ,i pri*ind (/nd obra7ii s(of/l(i4i, *ine4i, ai b$tr/nului, (/nd sertarele )oale2 (um nu mai este *in= ;i dus lips$ de bani, tat$= : !am dus lips$ de nimi( de *reme (e te am pe tine, spuse b$tr/nul. : +otu,i, .n)$im$ "ant<s, ,ter)/ndu!,i sudoarea de pe frunte, totu,i, a(um trei luni, la ple(are, 4i!am l$sat dou$ sute de fran(i. : "a, da, Admond, este ade*$rat2 dar tu la ple(are ai uitat o mi($ datorie la *e(inul Caderousse2 mi!a amintit el de ea spun/ndu!mi ($, da($ nu!i pl$tes(, se du(e s$!i (ear$ domnului Morrel. n4ele)i ($, de team$ (a s$ nu!4i fa($ *reun r$uB : Ai, ,i= : ;m pl$tit eu. : "ar lui Caderousse .i datoram o sut$ patruze(i de fran(i, e5(lam$ "ant<s. : "a, .n)$im$ b$tr/nul. : Fi i!ai dat suma asta din (ei dou$ sute de fran(i pe (are 4i!i l$sasem= H$tr/nul f$(u un semn din (ap. : Va s$ zi($ ai tr$it trei luni (u ,aize(i de fran(i= Murmur$ t/n$rul. : +u ,tii (e pu4ine ne*oi am eu?

: Vai, iart$!m$, e5(lam$ Admond, arun(/ndu!se .n )enun(3i dinaintea bietului b$tr/n. : Ce fa(i= : >3, mi!ai sf/,iat inima. : ;(um ai *enit, )l$sui b$tr/nul (u un z/mbet2 s$ uit$m totul, ($ totul este bine. : "a, am *enit, spuse t/n$rul, am *enit (u un *iitor frumos ,i (u bani pu4ini. -oftim, tat$, spuse el, i!ai ,i trimite .ndat$ dup$ (e*a. Fi .,i )oli pe mas$ buzunarele (are (on4ineau *reo duzin$ de piese de aur, (in(i sau ,ase monede a (/te (in(i fran(i ,i bani m$run4i. C3ipul b$tr/nului "ant<s se lumin$. : ;i (ui sunt banii $,tia= ntreb$ el. : ;i mei, ai t$i, ai no,triB Ia!i, (ump$r$ pro*izii, fii feri(it, m/ine *om a*ea al4ii. : 9,urel, u,urel, spuse b$tr/nul z/mbind. "$!mi *oie s$ m$ foloses( .n (3ip moderat de pun)a ta6 lumea o s$ (read$, *$z/ndu!m$ ($ (ump$r prea multe lu(ruri deodat$, ($ am fost silit s$ te a,tept pe tine pentru a le (ump$ra. : &$ (um *rei2 dar, .n primul r/nd, ia!4i o ser*itoare, tat$2 nu mai *reau s$ r$m/i sin)ur. Au am (afea de (ontraband$ ,i un tutun admirabil .ntr!o l$di4$ din (al$2 m/ine o s$ le (ape4i. "ar sst, *ine (ine*a. : A Caderousse, (are o fi aflat ($ ai sosit ,i *ine, de bun$ seam$, s$!4i ureze bun *enit. : Hun, iar buzele (are spun un lu(ru, .n timp (e inima )/nde,te altfel, murmur$ Admond2 n!are a fa(e .ns$, e un *e(in (are ne!a fost alt$dat$ de folos2 fie bine *enit. ntr!ade*$r, .n momentul (/nd Admond termina (u )las s($zut fraza, se i*i .n u,a dinspre s($ri (apul ne)ru ,i b$rbos al lui Caderousse. Ara un om .ntre dou$ze(i ,i (in(i, dou$ze(i ,i ,ase de ani2 4inea .n m/n$ o bu(at$ de stof$ pe (are, .n (alitatea sa de (roitor, se pre)$tea s!o pres(3imbe .ntr!un re*er de 3ain$. : Cei, te!ai .ntors, Admond= Spuse el (u un a((ent marsiliez foarte pronun4at ,i (u un z/mbet lar) (are!i dez*$lui din4ii albi (a filde,ul. : -re(um *ezi, *e(ine Caderousse ,i sunt )ata s$!4i fiu pe pla( .ntr!un fel sau altul, r$spunse "ant<s abia as(unz/ndu!,i r$(eala sub *orbele rostite. : Mul4umes(, mul4umes(2 din feri(ire nu am ne*oie de nimi(, ba (/teodat$ au ne*oie al4ii de mine. N"ant<s s(3i4$ o mi,(are.O u spun asta referitor la tine, b$iete2 4i!am .mprumutat bani, mi i!ai .napoiat2 .ntre *e(inii buni asta se fa(e ,i suntem (3it. : u suntem ni(iodat$ (3it fa4$ de (ei (are ne!au .ndatorat, spuse "ant<s2 ($(i atun(i (/nd nu le mai datorezi bani, le datorezi re(uno,tin4$. : @a (e bun s$ mai *orbim de asta= Ce!a fost, a tre(ut. S$ *orbim despre .ntoar(erea ta noro(oas$, b$iete. M$ du(eam .n port, (/nd .l .nt/lnii pe prietenul "an)lars6 %+u la Marsilia=' .l .ntreb. %Ai da', .mi r$spunde el. %+e (redeam la Smirna.' %;, fi putut s$ fiu, ($(i m$ .ntor( de a(olo'. %"ar Admond unde e=' %@a p$rintele lui, de bun$ seam$, r$spunse "an)lars.' Fi atun(i am *enit, (ontinu$ Caderousse, ($ s$ am pl$(erea de a str/n)e m/na unui prieten. : Hunul Caderousse, spuse b$tr/nul, ne iube,te a,a de multB : "e bun$ seam$ ($ *$ iubes( ,i *$ ,i stimez, dat fiind ($ oamenii (insti4i sunt rari. Se pare .ns$ ($ tu de*ii bo)at, b$iete, (ontinu$ (roitorul, arun(/nd o pri*ire piezi,$ mormanului de aur ,i ar)int depus de "ant<s pe mas$. +/n$rul remar($ ful)erarea de l$(omie (are ilumin$ o(3ii ne)ri ai *e(inului.

: Ai, doamne, spuse el (u ne)li7en4$, banii nu sunt ai mei2 .i .mp$rt$,eam tat$lui meu temerea ($ o fi dus lips$ de (e*a (/t n!am fost eu ai(i ,i, (a s$ m$ lini,teas($, ,i!a de,ertat pun)a pe mas$. Caide, tat$, (ontinu$ "ant<s, ba)$!4i banii la lo( .n pu,(uli4$2 da($ .ns$ *e(inul Caderousse are ,i el ne*oie de un .mprumut, poate s$ (ear$. : u, b$iete, spuse Caderousse, n!am ne*oie de nimi( ,i, sla*$ "omnului, meseria .l 3r$ne,te pe om. -$streaz$!4i banii6 ni(iodat$ nu are (ine*a de prisos. n ori(e (az .4i sunt obli)at pentru bun$*oin4a ta, (a ,i (um m!a, fi folosit de ea. : > f$(eam (u dra)$ inim$, spuse "ant<s. : u m$!ndoies(. Va s$ zi($ te ai bine (u domnul Morrel, ,iretule (e e,ti. : "omnul Morrel a fost totdeauna (/t se poate de bun (u mine, r$spunse "ant<s. : n (azul a(esta ai f$(ut o )re,eal$ refuz/nd in*ita4ia lui la mas$. : Cum adi($= A5(lam$ b$tr/nul "ant<s2 te!a in*itat la mas$= : "a, tat$, relu$ Admond, z/mbind de uimirea pe (are deosebita (inste (e i se f$(use o st/rnea p$rintelui s$u. : Fi de (e ai refuzat, fiule= ntreb$ b$tr/nul. : Ca s$ *in (/t mai repede la dumneata, tat$, r$spunse t/n$rul2 abia a,teptam s$ te *$d. : ;sta l!o fi indispus pe bunul domn Morrel, )l$sui Caderousse2 iar (/nd n$zuie,ti s$ fii ($pitan, e o )re,eal$ s$!l indispui pe armatorul t$u. : I!am e5pli(at (auza refuzului meu, relu$ "ant<s ,i n$d$7duies( ($ el a .n4eles!o. : Ca s$ fii ($pitan trebuie s$!4i lin)u,e,ti .ntru(/t*a patronii. : $d$7duies( ($ am s$ fiu ($pitan ,i f$r$ asta, r$spunse "ant<s. : Cu at/t mai bine, (u at/t mai bine. -rietenii t$i *e(3i au s$ se bu(ure ,i ,tiu pe (ine*a a(olo, dinapoia (itadelei Saint! i(olas, (are n!o s$ se supere. : Mer(8d<s= #l$sui b$tr/nul. : "a, tat$, relu$ "ant<s ,i, (u .n)$duin4a dumitale, a(um (/nd te!am *$zut, a(um (/nd ,tiu ($ e,ti s$n$tos ,i ,tiu ($ ai tot (e!4i trebuie, .4i *oi (ere permisiunea de a m$ du(e s$ fa( o *izit$ Catalanilor. : "u!te, (opilul meu, spuse b$tr/nul "ant<s ,i "umnezeu s$ te bine(u*/nteze prin femeia ta, a,a (um el m!a bine(u*/ntat prin fiul meu. : &emeia lui= ntreb$ Caderousse. Ce )r$bit e,ti, tat$ "ant<s. Mi se pare ($ ea nu este .n($ femeia Iui. : u, dar dup$ toate probabilit$4ile, r$spunse Admond, *a de*eni .n (ur/nd. : >ri(um, spuse Caderousse, ai f$(ut bine ($ te!ai )r$bit, b$iete. : "e (e= : -entru ($ Mer(8d<s e o fat$ frumoas$ ,i pentru ($ fetele frumoase nu du( lips$ de .ndr$)osti4i2 ea, mai (u seam$, e urm$rit$ de o duzin$. : ntr!ade*$r, spuse Admond, (u un z/mbet sub (are se sim4ea o u,oar$ nuan4$ de nelini,te. : >, da, relu$ Caderousse ,i (3iar partide bune, dar, .n4ele)i, tu *ei fi ($pitan, a,a ($ pe tine n!au s$ te refuze. : Ceea (e .nseamn$, )l$sui "ant<s (u un z/mbet (are nu izbutea s$!i as(und$ .n)ri7orarea, ($ da($ nu a, fi ($pitanB : Cm? &$(u Caderousse. : Caide, 3aide, spuse t/n$rul, eu am o p$rere mai bun$ de(/t dumneata despre femei .n )enere ,i despre Mer(8d<s .n spe(ial ,i sunt (on*ins ($ .mi *a r$m/ne (redin(ioas$, fie ($ sunt sau nu ($pitan.

: &oarte bine, spuse Caderousse2 e bine s$ aib$ (ine*a .n(redere (/nd se ($s$tore,te2 dar ori(um, (rede!m$, b$iete, )r$be,te!te de o anun4$ ($ ai sosit ,i .mp$rt$,e,te!i speran4ele tale. : M$ du(, spuse Admond. ,i .mbr$4i,$ p$rintele, .l salut$ pe Caderousse (u un semn ,i ie,i. Caderousse mai r$mase o (lip$, apoi, lu/ndu!,i r$mas bun de la b$tr/nul "ant<s, (obor. la r/ndu!i ,i se .nt/lni (u "an)lars, (are!l a,tepta la (ol4ul str$zii Sena(. : Ai, l!ai *$zut= ntreb$ "an)lars. : ;(um m!am desp$r4it de el, spuse Caderousse. : Fi 4i!a pomenit de n$de7dea lui ($ *a fi ($pitan= : Vorbe,te (a ,i (um ar fi de pe a(um. : 0$bdare, spuse "an)lars, (red ($ se (am )r$be,te. : Se pare ($ lu(rul i!a fost f$)$duit de domnul Morrel. : "e a(eea este a,a de *esel= : Ha e un neobr$zat2 s!a ,i oferit s$!mi fa($ ser*i(ii, (a ,i (um ar fi (ine ,tie (e mare persona7. Mi!a propus s$!mi .mprumute bani, de par($ ar fi ban(3er. : Fi ai refuzat= : "e bun$ seam$, de,i a, fi putut s$ primes(, ($(i primele monede de ar)int pe (are le!a m/nuit eu i le!am dat. ;(um .ns$ domnul "ant<s n!o s$ mai aib$ trebuin4$ de nimeni, o s$ fie ($pitan. : A3, .n($ nu e, spuse "an)lars. : -e le)ea mea, ar fi bine s$ nu a7un)$ ni(i(/nd, )l$sui Caderousse, ($(i .n (azul $sta n!o s$ mai poat$ nimeni s$ stea (u el de *orb$. : "a($ *rem noi, spuse "an)lars, *a r$m/ne (e este, ba poate *a de*eni mai pu4in de(/t este. : Ce spui= : imi(, *orbes( (u mine .nsumi. A tot .ndr$)ostit de frumoasa (atalan$= : ndr$)ostit la toart$. S!a dus a(olo2 dar, ori eu m$ .n,el tare, ori el o s$ aib$ nepl$(eri dinspre partea a(eea. : Vorbe,te mai limpede. : @a (e bun= : A mai important de(/t (rezi. +u nu 4ii la "ant<s= : u pot s$!i suf$r pe aro)an4i. : Spune!mi, atun(i, (e ,tii (u pri*ire la (atalan$. : Ce*a si)ur nu ,tiu2 am *$zut .ns$ unele lu(ruri (are, pre(um 4i!am spus, m$ fa( s$ (red ($ *iitorul ($pitan *a a*ea nepl$(eri prin prea7ma drumului Vieilles!Infirmeries. : Ce ai *$zut= Caide, spune. : ;m *$zut ($, ori de (/te ori *ine la ora,, ea *ine .nso4it$ de un *l$7)an de (atalan (u o(3i ne)ri, ro,(at, foarte aprins, pe (are ea .l nume,te *$rul meu. : ;3a ,i (rezi ($ *$rul $sta .i fa(e (urte= : mi .n(3ipui. Ce dra(uP poate s$ fa($ un fl$($u de dou$ze(i ,i unu de ani unei fete frumoase de ,aptespreze(e= : Fi spui ($ "ant<s s!a dus la Catalani= : ; ple(at .naintea mea. : "a($ am mer)e .ntr!a(olo, ne!am putea opri la 08ser*e ,i, la un pa3ar de *in de Mala)a, am a,tepta nis(ai nout$4i. : Cine s$ ni le dea= : > s$ fim pe drum ,i!o s$ *edem pe (3ipul lui "ant<s (e anume s!a .nt/mplat.

: Caide, spune Caderousse, dar pl$te,ti tu= : "esi)ur, r$spunse "an)lars. -ornir$ am/ndoi, (u pa,i )r$bi4i, spre lo(ul indi(at. ;7un,i a(olo, (erur$ s$ li se adu($ o sti(l$ ,i dou$ pa3are. H$tr/nul -amp3ile .l *$zuse pe "ant<s tre(/nd, nu erau ni(i ze(e minute de atun(i. n(redin4a4i ($ "ant<s era la Catalani, se a,ezar$ sub umbrarul abia r$s$rit al platanilor ,i si(omorilor, printre (ren)ile ($rora un stol *oios de p$s$ri (/ntau una dintre primele zile frumoase de prim$*ar$. Capitolul III Catalanii. @a o sut$ de pa,i de lo(ul unde (ei doi prieteni, (u pri*irile .n zare ,i (u ure(3ea la p/nd$, )ustau *inul s(/nteietor de Mala)a, se .n$l4a dinapoia unui d/mb sterp, b/ntuit de soare ,i de mistral, satul Catalani. ntr!o zi, o (olonie misterioas$ porni din Spania ,i se opri pe f/,ia de p$m/nt unde lo(uie,te ,i ast$zi. Venea nu se ,tie de unde ,i *orbea o limb$ ne(unos(ut$. 9nul dintre (ondu($tori, (are .n4ele)ea pro*ensala, (eru (omunei Marsilia s$ le d$ruias($ d/mbul sterp pe (are, asemeni na*i)atorilor anti(i, .,i (onstruir$ lo(uin4ele. Cererea le fu a((eptat$, iar dup$ trei luni, .n 7urul (elor dou$spreze(e sau (in(ispreze(e b$r(i (are!i aduseser$ pe pribe)ii m$rii, se ridi(ase un sat. Construit bizar ,i pitores(, pe 7um$tate maur, pe 7um$tate spaniol, satul pe (are .l *edem ast$zi este lo(uit de urma,ii a(elor oameni ,i (are *orbes( limba p$rin4ilor lor. "up$ trei, patru *ea(uri, au r$mas tot (redin(io,ii mi(ului promontoriu asupra ($ruia se l$saser$ (a un stol de p$s$ri de mare, f$r$ s$ se ameste(e (/tu,i de pu4in (u popula4ia marsiliez$, ($s$torindu!se .ntre ei ,i p$str/nd mora*urile ,i .mbr$($mintea patriei, a,a (um i!au p$strat ,i )raiul. Cititorii no,tri sunt ru)a4i s$ ne urmeze pe sin)ura uli4$ a mi(ului sat ,i s$ intre (u noi .ntr!una din (asele ($rora soarele le!a dat, pe dinafar$, (uloarea frumoas$ de frunz$ ru)inie, spe(ifi($ monumentelor m$rii, iar pe din$untru un strat de spoial$ de (uloare alb$, (are formeaz$ sin)ura podoab$ a (aselor spaniole. > fat$ frumoas$ (u p$r ne)ru (a t$(iunele, (u o(3i (atifela4i (a de )azel$, st$tea rezemat$ de un perete, fr$m/nt/nd .ntre de)etele!i sub4iri, de un desen anti(, o buruian$ ino(ent$, ale ($rei flori le smul)ea ,i le arun(a pe 7os. Hra4ele )oale p/n$ la (ot, bra4e bronzate, (are p$reau modelate dup$ a(elea ale Venerei din ;rles, erau .nfiorate de un neast/mp$r febril ,i fata izbea p$m/ntul (u pi(iorul ml$dios ar(uit, astfel ($ se .ntrez$rea forma pur$, m/ndr$ ,i (utez$toare a pulpei str/ns$ .ntr!un (iorap de bumba( ro,u, (u dun)i (enu,ii ,i albastre. @a trei pa,i de ea, pe un s(aun pe (are!l le)$na (u o mi,(are z*/(nit$, spri7inindu!,i (otul de o mobil$ *e(3e, roas$, un fl$($u .ntre dou$ze(i ,i dou$ze(i ,i doi de ani o pri*ea (u un aer .n (are se (itea nelini,tea ,i (iuda2 o(3ii lui .ntrebau, dar pri*irea d/rz$ ,i fi5$ a fetei .l domina. : 9ite, Mer(8d<s, spunea t/n$rul, *ine -a,tele ,i e momentul s$ fa(em nunta. 0$spunde. : &ernand, 4i!am r$spuns de o sut$ de ori ,i de bun$ seam$ ($ e,ti du,manul t$u .nsu4i, da($ m$ .ntrebi iar$,i. : Ai bine, repet$, te implor, mai repet$ o dat$ (a s$ pot (rede. Spune!mi pentru a suta oar$ ($ refuzi dra)ostea mea pe (are mama ta o aprob$2 f$!m$ s$ .n4ele) ($ te 7o(i (u feri(irea mea, ($ *ia4a ,i moartea mea nu .nseamn$ pentru tine nimi(. >, "oamne, "oamne, s$ *isez ze(e ani ($ *oi fi so4ul t$u, Mer(8d<s ,i s$ pierd n$de7dea a(easta (are era sin)urul s(op al *ie4ii. : Au, (el pu4in, nu te!am .n(ura7at ni(iodat$ .n n$de7dea asta, &ernand, r$spunse Mer(8d<s, nu po4i s$!mi repro,ezi ni(i m$(ar o (o(3et$rie fa4$ de tine. Qi!am spus .ntotdeauna6 %+e iubes( (a pe un frate, dar nu!mi (ere alt(e*a de(/t prietenia a(easta fr$4eas($, deoare(e inima mea este a altuia'. u 4i!am spus totdeauna a,a, &ernand=

: "a, ,tiu, Mer(8d<s, r$spunse t/n$rul2 da, 4i!ai .n)$duit fa4$ de mine meritul (rud al sin(erit$4ii2 dar ui4i ($ printre (atalani e o le)e sf/nt$ de a se ($s$tori .ntre ei= : +e .n,eli, &ernand, nu e o le)e2 e un obi(ei, at/ta tot2 ,i (rede!m$, nu in*o(a obi(eiul $sta .n fa*oarea ta. &ernand, ai ($zut la re(rutare2 libertatea (are 4i se las$ este o simpl$ .n)$duin4$2 dintr!un moment .ntr!altul po4i s$ fii (3emat sub drapel. C/nd *ei fi soldat, (e *ei fa(e (u mine, o biat$ orfan$, trist$, f$r$ a*ere, (u o (olib$ aproape .n ruin$, unde at/rn$ (/te*a pl$,i to(ite, 7alni($ mo,tenire l$sat$ de p$rintele meu mamei mele ,i de mama mea mie= #/nde,te!te, &ernand, ($ de un an, de (/nd ea a murit, eu tr$ies( din mila oamenilor. +e prefa(i uneori ($!4i sunt de folos ,i asta pentru a a*ea dreptul s$ .mpar4i pes(uitul (u mine, iar eu primes(, &ernand, pentru ($ tu e,ti fiul unui frate al p$rintelui meu, pentru ($ am fost (res(u4i .mpreun$ ,i, mai mult de(/t ori(e, pentru ($ te!a, m/3ni, refuz/ndu!te. Simt .ns$ ($ pe,tele pe (are m$ du( s$!l */nd ,i (u ai ($rui bani (ump$r (/nepa pe (are o .mpletes(, simt, &ernand, ($ este o poman$. : Fi (e!are a fa(e, Mer(8d<s, da($, a,a (um e,ti tu, s$ra($ ,i stin)3er$, .mi pla(i mai mult de(/t fii(a (elui mai m/ndru armator sau a (elui mai bo)at ban(3er din Marsilia= Ce ne trebuie nou$= > femeie (instit$ ,i o bun$ )ospodin$. 9nde a, putea s$ )$ses( (e*a mai bun de(/t e,ti tu .n ambele pri*in4e= : &ernand, r$spunse Mer(8d<s, (l$tin/nd din (ap, de*ii )ospodin$ rea ,i nu po4i s$ )arantezi ($ r$m/i femeie (instit$ atun(i (/nd iube,ti pe alt(ine*a de(/t pe so4ul t$u. Mul4ume,te! te (u prietenia mea ($(i, .4i repet, e tot (e!4i pot f$)$dui ,i eu nu f$)$duies( de(/t (eea (e sunt si)ur$ ($ pot s$ dau. : "a, .n4ele), spuse &ernand2 .nduri (u lini,te mizeria ta, dar 4i!e team$ de a mea. Ai bine, Mer(8d<s, (/nd *oi fi iubit de tine, *oi .n(er(a s$ fa( a*ere. +u .mi *ei adu(e noro(, astfel ($ *oi de*eni bo)at. -ot s$ dau e5tindere meseriei mele de pes(ar, pot s$ intru (a */nz$tor .ntr!o pr$*$lie, pot (3iar s$ de*in ne)ustor. : u po4i s$ .n(er(i nimi( din toate astea, &ernand. +u e,ti soldat, iar da($ r$m/i la Catalani este pentru ($ nu e r$zboi. 0$m/i de(i pes(ar2 nu!4i f$uri *ise (are .4i *or ar$ta realitatea ,i mai (umplit$ .n($ ,i mul4ume,te!te (u prietenia mea, deoare(e nu pot s$!4i dau alt(e*a. : Mer(8d<s, ai dreptate, am s$ fiu marinar. n lo(ul (ostumului p$rin4ilor no,tri, pe (are .i dispre4uie,ti, o s$ am o beret$ de la(, o ($ma,$ *$r)at$ ,i o bluz$ albastr$ (u an(ore pe nasturi. u!i a,a ($ trebuie s$ fiu astfel .mbr$(at pentru a!4i fi pe pla(= : Ce *rei s$ spui= ntreb$ Mer(8d<s, arun(/ndu!i o pri*ire porun(itoare. Ce *rei s$ spui= u te .n4ele). : Vreau s$ spun, Mer(8d<s, ($ tu e,ti a,a aspr$ ,i (rud$ (u mine pentru ($ a,tep4i pe (ine*a .mbr$(at astfel. "ar (el pe (are .l a,tep4i e nestatorni( poate ,i, da($ el nu e, este marea (u el. : &ernand, e5(lam$ Mer(8d<s, te (redeam bun ,i *$d ($ m$ .n,el. &ernand, ai o inim$ rea da($, din pri(ina )eloziei tale, (3emi m/nia lui "umnezeu. Ai da, nu m$ as(und, .l a,tept ,i .l iubes( pe (el despre (are *orbe,ti ,i, da($ nu se mai .ntoar(e. : Au, .n lo( s$ .n*inuies( nestatorni(ia pe (are o in*o(i, am s$ spun ($ a murit, iubindu! m$. +/n$rul (atalan f$(u un )est de furie. : +e .n4ele), &ernand6 ai s$!i por4i pi($ pentru ($ nu te iubes(, ai s$ .n(ru(i,ezi (u4itul t$u (atalan (u pumnalul lui. Ce!ai s$ (/,ti)i (u asta= Vei pierde prietenia mea, da($ *ei fi .n*ins ,i *ei *edea prietenia mea s(3imb/ndu!se .n ur$ da($ *ei fi .n*in)$tor. Crede!m$, e )re,it mi7lo(ul de a ($uta (earta unui om pentru a pl$(ea femeii (are!l iube,te. u, &ernand, nu te l$sa (ondus de )/ndurile tale rele. eput/nd s$ m$ ai (a femeie, te *ei mul4umi s$ m$ ai (a prieten$ ,i (a sor$. Fi, de altminteri, ad$u)$ ea (u o(3ii tulbura4i, muia4i .n la(rimi.

: ;,teapt$, a,teapt$, &ernand, ai spus adineauri ($ marea e perfid$ ,i el a ple(at de patru luni. n patru luni au fost nenum$rate furtuni. &ernand r$mase ne(lintit. u ($uta s$ ,tear)$ la(rimile (are se rosto)oleau pe obra7ii fetei ,i totu,i, pentru fie(are la(rim$, ar fi dat un pa3ar din s/n)ele s$u. @a(rimile a(estea (ur)eau .ns$ pentru altul. Se ridi($, f$(u un o(ol prin (olib$, apoi se opri .n fa4a ei, (u o(3i posomor/4i ,i (u pumnii (rispa4i. : Caide, Mer(8d<s, spuse el, r$spunde!mi .n($ o dat$6 e,ti .ntr!ade*$r 3ot$r/t$= : l iubes( pe Admond "ant<s, spuse fata (u r$(eal$ ,i nimeni altul, de(/t Admond, *a fi so4ul meu. : Fi ai s$!l iube,ti mereu= : C/t timp am s$ tr$ies(. &ernand ple($ fruntea (a un om des(ura7at, s(oase un suspin (are sem$na (u un )eam$t, apoi, deodat$, ridi(/ndu!,i fruntea, pri*i spre Mer(8d<s (u din4ii .n(le,ta4i ,i (u n$rile frem$t/nd6 : "ar da($ a murit= : "a($ a murit, am s$ mor ,i eu. : "ar da($ te uit$= : Mer(8d<s? Stri)$ un )las *oios de afar$. Mer(8d<s? : ;, e5(lam$ fata .mbu7or/ndu!se de bu(urie ,i tres$lt/nd de dra)oste2 (um *ezi, nu m!a uitat. Fi z*/(ni spre u,a pe (are o des(3ise, stri)/nd6 : ;i(i, Admond? Iat$!m$. -alid ,i .nfiorat, &ernand se trase .napoi, a,a (um fa(e un ($l$tor la *ederea unui ,arpe ,i, .nt/lnind un s(aun, ($zu pe el. Admond ,i Mer(8d<s se .mbr$4i,ar$. Soarele arz$tor al Marsiliei, (are p$trundea prin des(3iz$tura u,ii, .i .n*$lui .ntr!un *$l de lumin$. @a .n(eput ei nu *$zur$ nimi( din (e!i .n(on7ura. > feri(ire imens$ .i izola de lume ,i nu!,i *orbeau de(/t prin (u*inte .ntret$iate, (are sunt elanurile unei bu(urii a,a de *ii, .n(/t ele par e5presia durerii. "eodat$ Admond z$ri fi)ura mo3or/t$ a lui &ernand (are se profila .n umbr$, palid$ ,i amenin4$toare. -rintr!o mi,(are de (are nu!,i d$du seama, t/n$rul (atalan 4inea m/na pe (u4itul tre(ut prin (ordon. : ;, iart$!m$, spuse "ant<s .n(runt/nd la r/ndu!i spr/n(enele, nu b$)asem de seam$ ($ suntem trei. ;poi, .ntor(/ndu!se spre Mer(8d<s6 : Cine e domnul= ntreb$ el. : "omnul *a fi (el mai bun prieten al t$u, "ant<s, ($(i e prietenul, *$rul, fratele meu6 este &ernand, adi($ omul pe (are, dup$ tine, Admond, .l iubes( (el mai mult. u!l re(uno,ti= : ;, ba da? Spuse Admond. Fi, f$r$ s!o lase pe Mer(8d<s, a ($rei m/n$ str/ns$ o 4inea .ntr!a sa, .ntinse (u o mi,(are de prietenie m/na (ealalt$ (atalanului. "ar, departe de a r$spunde )estului prietenos, &ernand r$mase mut ,i ne(lintit (a o statuie. Admond .,i plimb$ pri*irea (er(et$toare de la Mer(8d<s, tulburat$ ,i tremur/nd$, la &ernand, sumbru ,i amenin4$tor. -ri*irea .l l$muri pe deplin. &uria i se ur($ la frunte. : u ,tiam ($ *in (u at/ta )rab$ la tine, Mer(8d<s, (a s$ )$ses( ai(i un du,man.

: 9n du,man= A5(lam$ Mer(8d<s arun(/nd o pri*ire furioas$ *$rului ei2 un du,man la mine, Admond= "a($ a, (rede asta te!a, lua de bra4 ,i a, ple(a la Marsilia, p$r$sind pentru totdeauna (asa a(easta. >(3ii lui &ernand arun(ar$ un ful)er. : Iar da($ 4i s!ar .nt/mpla o nenoro(ire, dra)ul meu Admond, (ontinu$ ea (u (almul netulburat (are!i do*edea lui &ernand ($ fata (itise p/n$ .n str$fundul (u)etului lui sinistru, da($ 4i s!ar .nt/mpla o nenoro(ire, m!a, ur(a pe Mor)ion ,i m!a, arun(a peste st/n(i (u (apul .nainte. &ernand de*eni nespus de palid. : "ar te!ai .n,elat, Admond, urm$ ea, nu ai ni(i un du,man ai(i. u e de(/t &ernand, fratele meu, (are!4i *a str/n)e m/na (a unui prieten de*otat. Fi rostind a(este (u*inte, fata .,i a4inti (3ipul porun(itor asupra (atalanului (are, fas(inat par($ de pri*irea ei, se apropie pe .ndelete de Admond ,i .i .ntinse m/na. 9ra lui, asemeni unui *al neputin(ios, de,i furios, se zdrobise .n fa4a autorit$4ii pe (are femeia o e5er(ita asupr$!i. "ar, de .ndat$ (e atinse m/na lui Admond, .,i d$du seama ($ a f$(ut tot (e putea s$ fa($ ,i se n$pusti afar$. : >3, e5(lam$ el, aler)/nd (a un smintit (u m/inile la frunte, o3, (ine o s$ m$ s(ape de omul $sta= Vai de mine, *ai de mineB : Cei, (atalanule, 3ei, &ernand, .n(otro aler)i= Se auzi o *o(e. +/n$rul se opri brus(, pri*i .n 7uru!i ,i!l z$ri pe Caderousse a,ezat la mas$ (u "an)lars, sub un umbrar de frunze. : Cei, rosti Caderousse, de (e nu *ii .n(oa= A,ti a,a de zorit .n(/t n!ai timp s$ spui bun$! ziua prietenilor= : Mai (u seam$ ($ ei au o sti(l$ aproape plin$ .n fa4a lor, ad$u)$ "an)lars. &ernand .i pri*i pe (ei doi (u o fi)ur$ n$u($ ,i nu r$spunse nimi(. : -are plouat, spuse "an)lars f$(/ndu!i semn (u )enun(3iul lui Caderousse. u (um*a ne!am .n,elat ,i, .mpotri*a a,tept$rilor, "ant<s o s$ triumfe= : Cei, trebuie s$ *edem, spuse Caderousse. Fi .ntor(/ndu!se spre t/n$r6 : ;s(ult$, (atalanule, te 3ot$r$,ti= ntreb$ el. &ernand .,i ,terse sudoarea (are!i ,iroia de pe frunte ,i intr$ a)ale sub umbrarul al ($rui frunzi, .i (alm$ par($ .ntru(/t*a sim4urile ,i a ($rui r$(oare f$(u bine trupului s$u isto*it. : Hun$ ziua, )l$sui el. M!a4i (3emat, nu!i a,a= Fi mai mult ($zu de(/t se a,ez$ pe unul din s(aunele din 7urul mesei. : +e!am (3emat pentru ($ aler)ai (a un nebun ,i mi!a fost fri($ s$ nu te arun(i .n mare, spuse r/z/nd Caderousse. Ce dra(u, omul are prieteni nu numai pentru a le oferi un pa3ar (u *in, dar ,i s$!i .mpiedi(e s$ bea trei!patru o(ale de ap$. &ernand s(oase un )eam$t, (are sem$na (u un 3o3ot de pl/ns ,i l$s$ (apul s$!i (ad$ pe pumnii .n(ru(i,a4i pe mas$. : ;s(ult$, &ernand, *rei s$!4i spun (e*a= 0elu$ Caderousse, .n(ep/nd (on*ersa4ia (u brutalitatea )rosolan$ a oamenilor de r/nd, (are uit$, din (auza (uriozit$4ii, de ori(e diploma4ie2 ai aerul unui amant plouat. Fi!,i .nso4i )luma (u un 3o3ot de r/s. : A3, r$spunse "an)lars, un fl$($u (a el nu poate s$ fie nenoro(it .n dra)oste. Caderousse, tu .4i ba4i 7o(.

: Ha nu, )l$sui a(esta. ;s(ult$!l (um ofteaz$. Caide, 3aide, &ernand, spuse Caderousse, ridi($!4i nasul ,i r$spunde!ne. u e frumos s$ nu r$spunzi unor prieteni (are te .ntreab$ de s$n$tate. : S$n$tatea mea este bun$, spuse &ernand, .n(le,t/ndu!,i pumnii, dar f$r$ s$ ridi(e (apul. : Ai *ezi, "an)lars= "e(lar$ Caderousse, f$(/nd semn din o(3i prietenului s$u, buba e asta6 &ernand pe (are .l *ezi ,i (are e un (atalan de ispra*$ ,i bun, unul dintre (ei mai buni pes(ari ai Marsiliei, e .ndr$)ostit de o fat$ frumoas$ (u numele de Mer(8d<s. "in neferi(ire .ns$, se pare ($ fata e .ndr$)ostit$ de se(undul %&araonului', iar pentru ($ %&araonul' a intrat (3iar ast$zi .n port, .n4ele)iB : u, nu .n4ele), spuse "an)lars. : Hietul &ernand a fost trimis, desi)ur, la plimbare, (ontinu$ Caderousse. : Ai, ,i= Spuse &ernand, ridi(/nd (apul ,i pri*indu!l pe Caderousse (a unul (are (aut$ pe (ine s$!,i re*erse furia. Mer(8d<s nu depinde de nimeni, nu!i a,a ,i e liber$ s$ iubeas($ pe (ine *reaB : ;, da($ o iei a,a, spuse Caderousse, lu(rul se s(3imb$. Au te (redeam un (atalan2 ,i mi se spusese despre (atalani ($ ei nu sunt oameni (are s$ se lase .nl$tura4i de un ri*al. Ha se spunea ($, mai ales, &ernand e )roza* .n r$zbunarea lui. &ernand z/mbi (u mil$. : 9n .ndr$)ostit nu e ni(iodat$ )roza*, )l$sui el. : Hietul b$iat, relu$ "an)lars, pref$(/ndu!se ($!l depl/n)e pe t/n$r din ad/n(ul inimii. Ce *rei= u se a,tepta s$!l *ad$ pe "ant<s .napoindu!se a,a, f$r$ de *este. Cine ,tie, .l (redea poate mort sau ne(redin(ios. @u(rurile astea sunt (u at/t mai dureroase, (u (/t ne *in deodat$. : ;, nu, .n ori(e (az, spuse Caderousse, (are sorbea, *orbind ,i asupra ($ruia *inul tare de Mala)a .n(epea s$!,i fa($ efe(tul, .n ori(e (az &ernand nu e sin)urul pe (are sosirea (u bine a lui "ant<s .l sup$r$. u e a,a, "an)lars= : ;de*$rat, ba a, putea spune (!o s$ i se .nfunde. : "ar nu are a fa(e, relu$ Caderousse, turn/nd un pa3ar (u *in lui &ernand ,i umpl/ndu!l pe!al s$u pentru a opta sau a ze(ea oar$, .n timp (e "an)lars abia sorbise2 n!are a fa(e ($(i, p/n$ una alta, el se .nsoar$ (u Mer(8d<s, (u frumoasa Mer(8d<s6 (el pu4in pentru asta a *enit. "an)lars .l .n*$lui .ntr!o pri*ire (er(et$toare pe t/n$rul asupra ($ruia (u*intele lui Caderousse ($deau (a plumbul topit. : Fi pe (/nd nunta= ntreb$ el. : >, nu e .n($ f$(ut$, murmur$ &ernand. : u, dar se *a fa(e, spuse Caderousse, a,a (um e si)ur ($ "ant<s *a fi ($pitanul %&araonului'2 ade*$rat, "an)lars= "an)lars tres$ri la a(east$ nea,teptat$ .n4ep$tur$ ,i se .ntoarse spre Caderousse, al ($rui (3ip .l e5amin$ la r/ndu!i, (a s$ *ad$ da($ lo*itura era premeditat$2 nu (iti .ns$ de(/t in*idia pe fi)ura aproape prostit$ de be4ie. : Caide, spuse el, umpl/nd pa3arele, s$ bem pentru ($pitanul Admond "ant<s, so4ul frumoasei (atalane. Caderousse duse pa3arul la )ur$, (u o m/n$ .n)reuiat$, ,i!l .n)3i4i dintr!o sorbitur$. &ernand .l lu$ pe al s$u ,i!l sparse de p$m/nt. : Ce!3e!3e, spuse Caderousse, dar (e z$res( (olo pe d/mb, spre (atalani= Ia uit$!te tu, &ernand, ($ ai *ederea mai bun$ de(/t mine2 mi se pare ($ .n(ep s$ *$d tulbure ,i ,tii ($ *inul este .n,el$tor2 par($ ar fi doi aman4i (are mer) unul l/n)$ altul, m/n$ .n m/n$. "umnezeu s$ m$ ierte, ei nu b$nuies( ($!i *edem. 9ite!i (um se .mbr$4i,eaz$.

"an)lars nu s($p$ nimi( din zbu(iumul lui &ernand, al ($rui (3ip se des(ompunea *$z/nd (u o(3ii. : "omnule &ernand, .i (uno,ti= Spuse el. : "a, r$spunse a(esta (u )las .n$bu,it. A domnul Admond ,i domni,oara Mer(8d<s. : Ai, *ezi, spuse Caderousse. Fi eu (are nu!i re(uno,team. Cei, "ant<s, 3ei, fat$ frumoas$, *eni4i .n(oa pu4in ,i spune4i!ne pe (/nd nunta, ($(i domnul &ernand, (are e un .n($p$4/nat, nu *rea s$ ne spun$. : u ai de )/nd s$ ta(i= #l$sui "an)lars pref$(/ndu!se ($ .l re4ine pe Caderousse (are, (u .nd$r$tni(ia be4i*ilor, se ple(a afar$ din umbrar. Vezi!4i de treab$ ,i las$!i pe .ndr$)osti4i s$ se iubeas($!n pa(e. -ri*e,te!l pe domnul &ernand ,i ia pild$2 el e mai (u 7ude(at$. -oate ($, .mboldit de "an)lars, (a taurul de toreador, &ernand s!ar fi n$pustit .n (ele din urm$, ($(i se ,i ridi(ase, p$r/nd ($ se .n(ordeaz$ spre a se n$pusti asupra ri*alului2 dar, z)lobie ,i dreapt$, Mer(8d<s .,i .n$l4$ (apul frumos, iar pri*irea ei limpede str$lu(i. &ernand .,i aduse aminte de amenin4area ei ($ *a muri da($ Admond moare ,i re($zu des(ura7at pe s(aun. "an)lars se uit$ pe r/nd la am/ndoi6 unul prostit de be4ie, altul st$p/nit de iubire. : u m!ale) (u nimi( de pe urma a(estor n$t$r$i, murmur$ el, mi!e ($ stau .ntre un be4i* ,i un fri(os6 un in*idios (are se ame4e,te (u *in, .n timp (e ar trebui s$ se .mbete (u fiere2 un mare n$t$r$u, ($ruia i s!a luat amanta de sub nas ,i (are se mul4ume,te s$ pl/n)$ ,i s$ se pl/n)$ (a un (opil. Fi totu,i el are o(3i .n*$p$ia4i (a spaniolii, si(ilienii ,i (alabrezii, (a!re se r$zbun$ a,a de bine2 are pumni s$ stri*eas($ un (ap de bou, la fel de u,or (a )3ioa)a unui m$(elar. Cot$r/t, destinul lui Admond e mai puterni(. Al se *a .nsura (u fata frumoas$, *a fi ($pitan ,i .,i *a bate 7o( de noi2 da($ nu (um*aB 9n z/mbet 3idos se s(3i4$ pe buzele lui "an)larsB "a($ nu (um*a m$ ameste( ,i eu, ad$u)$ el. : Cei, (ontinua s$ stri)e Caderousse ridi(/ndu!se pe 7um$tate ,i (u pumnii pe mas$. Cei, Admond, nu!4i *ezi prietenii, ori e,ti de pe a(um prea m/ndru (a s$ le mai *orbe,ti= : u, dra)$ Caderousse, r$spunse "ant<s, nu sunt m/ndru, dar sunt feri(it ,i feri(irea .mi pare ($ orbe,te mai mult de(/t trufia. : Hra*o, asta!i o e5pli(a4ie, spuse Caderousse. Hun$ ziua, doamn$ "ant<s. Mer(8d<s salut$ (u )ra*itate. : u m$ (3eam$ .n($ a,a, )l$sui ea, iar .n 4ara mea se spune ($ adu(e nenoro( numirea fetelor (u numele lo)odni(ului lor .nainte (a lo)odni(ul s$ le fie so4. Spune!mi, te ro), Mer(8d<s. : Iart$!l pe bunul *e(in Caderousse, spuse "ant<s2 s!a .n,elat (u foarte pu4inB : Va s$ zi($ nunta are lo( .n (ur/nd, domnule "ant<s= ntreb$ "an)lars salut/ndu!i pe tineri. : C/t mai (ur/nd (u putin4$, domnule "an)lars2 ast$zi lo)odna, la papa "ant<s ,i m/ine sau poim/ine, (el mai t/rziu, osp$4ul de lo)odn$, ai(i la 08ser*e. $d$7duies( (a prietenii s$ fie de fa4$, (eea (e .nseamn$ ($ dumneata e,ti in*itat, domnule "an)lars, (eea (e .nseamn$ ($ ,i tu e,ti, Caderousse. : Fi &ernand, spuse Caderousse, (u un r/s (leios. Aste ,i &ernand poftit= : &ratele so4iei mele este fratele meu, spuse Admond ,i ne!ar p$rea nespus de r$u, lui Mer(8d<s ,i mie, da($ l!am *edea .ndep$rt/ndu!se de noi .ntr!un astfel de moment. &ernand des(3ise )ura s$ r$spund$, dar )lasul se stinse .n )/tle7 ,i nu putu s$ arti(uleze un sunet. : ;st$zi lo)odna, m/ine sau poim/ine osp$4ulB "ra(e, e,ti tare )r$bit, ($pitane? : "an)lars, relu$ Admond z/mbind, am s$!4i spun (um i!a spus Mer(8d<s adineaori lui Caderousse6 u!mi da titlul (are nu mi se (u*ine .n($, fiind($ asta ar putea s$!mi poarte nenoro(.

: Iart$!m$, r$spunse "an)lars2 spuneam doar ($ pari tare )r$bit. Ce naiba, a*em timp6 %&araonul' nu porne,te pe mare p/n$ .n trei luni. : >amenii sunt totdeauna )r$bi4i s$ fie feri(i4i, domnule "an)lars, ($(i, (/nd ai suferit .ndelun), .4i *ine )reu s$ (rezi .n feri(ire. "ar nu numai e)oismul m$ .ndeamn$ la asta2 trebuie s$ m$ du( la -aris. : ;, la -aris= Fi te du(i pentru prima oar$ a(olo, "ant<s= : "a. : ;i treab$= : u pentru mine6 un (omision al bietului nostru ($pitan @e(l<re2 .n4ele)i, "an)lars, e (e*a sf/nt. "ealtfel, fii pe pa(e, n!o s$ z$bo*es(, de(/t timpul pentru dus ,i .ntors. : "a, da, .n4ele), rosti (u )las tare "an)lars. ;poi pentru sine6 %@a -aris (a s$ predea, ni(i *orb$, la adres$, s(risoarea pe (are i!a dat!o marele mare,al. "ra(e, s(risoarea asta m$ fa(e s$ m$ )/ndes( la o idee, o idee admirabil$. ;, "ant<s, prietene, tu nu e,ti .n($ tre(ut .n re)istrul R&araonuluiS sub num$rul I'. ;poi, .ntor(/ndu!se spre Admond (are se dep$rta6 : C$l$torie bun$? i stri)$ el. : Mul4umes(, r$spunse Admond, .ntor(/nd (apul ,i .nso4ind mi,(area (u un )est prietenos. ;poi, (ei doi .ndr$)osti4i .,i (ontinuar$ drumul (almi ,i *oio,i, (a doi ale,i (are ur($ spre (er. Capitolul IV Complot. "an)lars urm$ri din o(3i pe Admond ,i pe Mer(8d<s p/n$ (/nd disp$rur$ .napoia unui un)3i al fortului Saint! i(olas, apoi, .ntor(/nd (apul, .l z$ri pe &ernand (are re($zuse, palid ,i .nfiorat, pe s(aun, .n timp (e Caderousse .n)$ima (u*intele unui (/nte( de (3ef. : "ra)$ domnule, spuse "an)lars, adres/ndu!i!se lui &ernand, ($s$toria asta nu!mi fa(e impresia ($ bu(ur$ pe toat$ lumea. : M$ s(oate din s$rite, spuse &ernand. : > iubeai *a s$ zi($ pe Mer(8d<s= : > adoram. : "e mult= : "e (/nd ne (unoa,tem, am iubit!o .ntotdeauna. : Fi stai ai(i, smul)/ndu!4i p$rul, .n lo( s$ (au4i lea(ul= Ce dra(u, nu (redeam ($ se poart$ a,a oamenii din neamul dumitale. : Ce *rei s$ fa(= ntreb$ &ernand. : Au ,tiu= -ar($ e treaba mea= u eu sunt .ndr$)ostit de domni,oara Mer(8d<s, (i dumneata. Caut$, spune A*an)3elia ,i *ei )$si. : #$sisem. : Ce= : Vroiam s$!l .n7un)3ii pe om, dar femeia mi!a spus ($, da($ i se .nt/mpl$ o nenoro(ire lo)odni(ului ei, .,i pune (ap$t zilelor. : A3, lu(rurile astea se spun, dar nu se fa(? : u o (uno,ti pe Mer(8d<s, domnule6 din moment (e a spus, a,a *a fa(e. : $t$r$ule, murmur$ "an)lars2 (e!mi pas$ mie ($ ea se omoar$ sau nu2 totul e (a "ant<s s$ nu fie ($pitan. : Iar mai .nainte (a Mer(8d<s s$ moar$, urm$ &ernand (u nestr$mutat$ 3ot$r/re, *oi muri eu. : ;sta dra)oste, nu )lum$, spuse Caderousse (u *orba tot mai .mpleti(it$.

: Caide, spuse "an)lars, .mi fa(i impresia unui b$iat dr$)u4 ,i dra(uP s$ m$ ia, a, *rea s$ te s(ot din .n(ur($tur$2 darB : Tii .nainte, spuse Caderousse, 3aide. : "ra)ul meu, relu$ "an)lars, tu e,ti pe trei sferturi beat6 m/ntuie,te sti(la ,i!o s$ fii )ata. Hea ,i nu te ameste(a .n (e fa(em noi. -entru (eea (e fa(em, e ne*oie de minte limpede. : Au, beat= Spuse Caderousse. Caida, de? ;, putea s$ mai beau .n($ patru sti(le de!astea de ale tale, (are nu sunt mai mari de(/t sti(lele de ap$ de Colonie. +at$ -amp3ile, adu *in. n spri7inul spuselor sale, Caderousse b$tu (u pa3arul .n mas$. : Ce spuneai, domnule= 0elu$ &ernand, a,tept/nd (u .n(ordare urmarea frazei .ntrerupte. : Ce spuneam= u!mi mai adu( aminte. He4i*ul de Caderousse m!a f$(ut s$!mi pierd ,irul )/ndurilor. : He4i*= +reaba mea2 (u at/t mai r$u pentru (ei (are se tem de *in. nseamn$ ($ ei au *reun )/nd r$u ,i li!i team$ ($ *inul o s$!i tr$deze. Caderousse .n(epu s$ (/nte ultimele dou$ *ersuri ale unui (/nte( foarte la mod$ pe *remea a(eea6 +o4i oamenii r$i sunt b$utori de ap$. "o*ede,te asta potopul. : Spuneai, domnule, relu$ &ernand, ($ ai *rea s$ m$ s(o4i din .n(ur($tur$. ;d$u)ai .ns$B : "a, dar ad$u)am ($, pentru a te s(oate din .n(ur($tur$, este de a7uns (a "ant<s s$ nu se .nsoare (u fata pe (are o iube,ti ,i (red ($ nunta poate foarte bine s$ nu mai aib$ lo( f$r$ (a "ant<s s$ moar$. : umai moartea .i *a desp$r4i, spuse &ernand. : 1ude(i (a o s(oi($, prietene, )l$sui Caderousse. 9ite, "an)lars, (are e un pi,i(3er, un *i(lean, un )re(, .4i *a do*edi ($ te .n,eli. "o*ede,te!i, "an)lars. ;m )arantat pentru tine. Spune! i ($ nu e ne*oie (a "ant<s s$ moar$2 de altminteri, ar fi p$(at s$ moar$. A un b$iat bun ,i 4in la el. n s$n$tatea ta, "ant<s? &ernand se ridi($ m/nios. : @as$!l s$ spun$, )l$sui "an)lars, 4in/ndu!l pe t/n$r2 de altminteri, ori(/t de beat ar fi, nu )re,e,te prea mult. ;bsen4a desparte tot a,a de bine (a moartea. n(3ipuie!4i ($ .ntre Admond ,i Mer(8d<s s!ar afla zidurile unei .n(3isori2 ele .i *or desp$r4i tot at/t de mult (a ,i (um .ntre ei s! ar afla lespedea unui morm/nt. : "a, dar din .n(3isoare po4i ie,i, spuse Caderousse, (are 4inea s$!,i spun$ p$rerea, de,i a*ea mintea .n(e4o,at$. Iar (/nd ai ie,it din .n(3isoare ,i te (3eam$ Admond "ant<s, te r$zbuni. : Ce!are a fa(e= Murmur$ &ernand. : Fi, .n definiti*, de (e l!ar .ntemni4a pe "ant<s= 0elu$ Caderousse. !a furat, n!a asasinat. : +a(i, )l$sui "an)lars. : u *reau s$ ta(, spuse Caderousse. Vreau s$ mi se spun$ de (e s$ fie .ntemni4at "ant<s. Mie mi!e dra) "ant<s. n s$n$tatea ta, "ant<s? Fi d$du pe )/t .n($ un pa3ar (u *in. "an)lars urm$ri .n o(3ii stin,i ai (roitorului pro)resele be4iei ,i, .ntor(/ndu!se spre &ernand, .i zise6 : n4ele)i, a,adar, )l$sui el, ($ nu este ne*oie s$!l u(izi. : u, desi)ur, da($, pre(um spuneai dumneata adineauri, am putea fa(e (a "ant<s s$ fie arestat. "ar (e mi7lo( *ei folosi=

: C$ut/nd (u luare aminte, am putea s$ )$sim unul, spuse "an)lars. "ar, (ontinu$ el, pentru (e dra(uP m$ ameste( eu= Ce!mi pas$ mie= : u ,tiu da($ .4i pas$, spuse &ernand, prinz/ndu!l de bra42 (eea (e ,tiu .ns$, e ($ ai un moti* spe(ial de ur$ (ontra lui "ant<s6 (ine ur$,te nu se .n,eal$ asupra sim4$mintelor altora. : Au, moti*e de ur$ .n (ontra lui "ant<s= -e (instea mea, ni(iunul. +e!am *$zut nenoro(it ,i m!a interesat nenoro(irea dumitale, at/ta tot. "a($ (rezi ($ fa( asta pentru mine, atun(i adio, s(umpe prietene2 ie,i din .n(ur($tur$ (um te pri(epi. "an)lars se pref$(u ($ se ridi($. : u, spuse &ernand, re4in/ndu!l, r$m/i. @a urma urmei pu4in .mi pas$ da($ .i por4i pi($ lui "ant<s sau nu. Au .i port, re(unos( (u t$rie. #$se,te mi7lo(ul ,i!l e5e(ut, numai s$ nu fie *orba de moarte de om, ($(i Mer(8d<s a spus ($ se omoar$ da($ ar fi omor/t "ant<s. Caderousse, (are .,i l$sase (apul pe mas$, ridi($ fruntea, uit/ndu!se la &ernand ,i la "an)lars (u o(3i .n)reuia4i, buima(i6 : S$!l omoare pe "ant<s= #l$sui el. Cine spune s$!l omoare pe "ant<s= Au nu *reau s$!l omoare. A prietenul meu. S!a oferit azi diminea4$ s$!,i .mpart$ banii (u mine, a,a (um ,i eu i!am .mp$r4it (u el2 nu *reau s$!l omoare pe "ant<s. : "ar (ine!4i spuse ($!l omoar$, n$t$r$ule= 0elu$ "an)lars. A *orba doar de o )lum$. Hea .n s$n$tatea lui, ad$u)$ el umpl/nd pa3arul lui Caderousse ,i las$!ne .n pa(e. : "a, da, .n s$n$tatea lui "ant<s, spuse Caderousse, de,ert/nd pa3arul. n s$n$tatea lui. n s$n$tatea luiB : Fi mi7lo(ul= Spuse &ernand. : Cum, .n($ nu l!ai )$sit= : u, dumneata 4i!ai asumat sar(ina asta. : ;de*$rat, relu$ "an)lars, fran(ezii au asupra spaniolilor superioritatea ($ spaniolii rume)$ ,i fran(ezii in*enteaz$. : ;tun(i in*enteaz$, spuse &ernand (u ner$bdare. : C3elner, )l$sui "an)lars, o pan$, (erneal$ ,i 3/rtie? : > pan$, (erneal$ ,i 3/rtie, murmur$ &ernand. : "a, eu sunt a)ent (ontabil6 pana, (erneala ,i 3/rtia sunt instrumentele mele2 iar f$r$ instrumente, nu ,tiu s$ fa( nimi(. : > pan$, (erneal$ ,i 3/rtie, stri)$ la r/ndul s$u &ernand. : ;*e4i ai(i pe mas$ (eea (e dori4i, spuse (3elnerul, ar$t/nd obie(tele (erute. : ;tun(i d$!ni!le. C3elnerul lu$ 3/rtia, (erneala ,i pana, depun/ndu!le pe masa de sub umbrar. : C/nd te )/nde,ti, spuse Caderousse, l$s/ndu!,i m/na pe 3/rtie, ($ po4i, (u astea, s$ u(izi un om mai si)ur de(/t da($ l!ai a,tepta .n .ntuneri(ul unei p$duri pentru a!l asasina. Mie mi! a fost totdeauna mai mult fri($ de o pan$, de o sti(l$ (u (erneal$ ,i de o foaie de 3/rtie, de(/t de o spad$ sau de un pistol. : ;furisitul nu este .n($ a,a de beat (um pare, spuse "an)lars. &ernand, toarn$!i de b$ut. &ernand umplu pa3arul lui Caderousse, iar a(esta, un *eritabil b$utor, lu$ m/na de pe 3/rtie ,i o duse la pa3ar. Catalanul urm$ri mi,(area p/n$ (/nd, aproape .n*ins de noul ata(, Caderousse l$s$ pa3arul, sau, mai bine zis, .i d$du drumul pe mas$. : Ai, relu$ (atalanul, *$z/nd ($ ultimul rest al min4ii lui Caderousse .n(epea s$ dispar$ sub efe(tul pa3arului (u *in.

: ;,adar, .4i spuneam, relu$ "an)lars, ($ da($, dup$ o ($l$torie (a a(easta f$(ut$ de "ant<s ,i .n (are el a a7uns la eapole ,i pe insula Alba, (ine*a l!ar denun4a pro(urorului (a a)ent bonapartistB : l *oi denun4a eu, spuse fl$($ul (u .nsufle4ire. : Hine, dar .n a(est (az e,ti pus s$ is($le,ti de(lara4ia, e,ti (onfruntat (u (el pe (are l!ai denun4at6 eu .4i ofer mi7loa(e s$!4i sus4ii a(uza4ia2 dar "ant<s nu poate s$ r$m/n$ la nesf/r,it .n .n(3isoare2 .ntr!o zi sau alta el *a ie,i, iar atun(i *a fi *ai de (el (are l!a b$)at. : Au nu (er de(/t un lu(ru, spuse &ernand6 s$ *in$ ,i s$!mi (aute pri(in$. : "a ,i Mer(8d<s= Mer(8d<s, (are te ur$,te da($ ai (uteza s$ z)/rii epiderma adoratului ei Admond= : ntr!ade*$r, spuse &ernand. : u, nu, relu$ "an)lars, da($ te 3ot$r$,ti la asta, ar fi bine s$ iei, a,a (um iau eu, pana, s!o moi .n (erneal$ ,i s$ s(rii (u st/n)a, pentru (a s(risul s$ nu fie re(unos(ut, un mi( denun4 (on(eput astfel6 Fi, .nt$rindu!,i (u*intele (u fapta, "an)lars s(rise (u st/n)a, (u un s(ris r$sturnat, f$r$ ni(i o asem$nare (u s(rierea sa obi,nuit$, urm$toarele r/nduri pe (are le d$du lui &ernand ,i pe (are &ernand le (iti .n(et6 %"omnul pro(uror re)al este .n,tiin4at, de un prieten al tronului ,i al reli)iei, ($ numitului Admond "ant<s, se(undul *asului R&araonS, sosit azi diminea4$ din Smirna, dup$ (e s!a oprit la eapole ,i la -orto!&erra7o, i!au fost .n(redin4ate de ($tre Murat o s(risoare pentru uzurpator ,i de ($tre uzurpator o s(risoare pentru (omitetul bonapartist din -aris. "o*ada (rimei sale se poate fa(e arest/ndu!l, ($(i s(risoarea se *a )$si sau la el, sau la p$rintele s$u, sau .n (abina sa de pe bordul R&araonuluiS %. : ;,a, (ontinu$ "an)lars. n felul a(esta r$zbunarea dumitale *a fi deplin$, ($(i .n ni(i un (3ip ea nu *a putea s$ se .ntoar($ asupr$!4i, iar lu(rurile *or mer)e de la sine. u!4i r$m/ne de(/t s$ .ndoi s(risoarea (um fa( eu ,i s$ s(rii pe ea6 %"omnului pro(uror re)al'. Fi "an)lars s(rise adresa, par($ .n 7oa($. : "a, totul e )ata, e5(lam$ Caderousse (are, (u ultima sfor4are a min4ii, urm$rise le(tura ,i .n4ele)ea instin(ti* nenoro(irile (e ar de(ur)e dintr!un atare denun42 da, totul e )ata6 at/t numai ($ *a fi o infamie. Fi .ntinse bra4ul s$ apu(e s(risoarea. : u, (eea (e spun ,i fa( este o )lum$, )l$sui "an)lars, .ndep$rt/nd s(risoarea2 iar primul ($ruia i!ar p$rea r$u s$ i se .nt/mple (e*a r$u lui "ant<s, bunului "ant<s, a, fi eu. "e a(eea, uiteB @u$ s(risoarea, o mototoli ,i o arun($ .ntr!un (ol4 al umbrarului. : ;,a da, spuse Caderousse. "ant<s mi!e prieten ,i nu *reau s$ i se fa($ r$u. : Ai, (ine dra(uP se )/nde,te s$!i fa($ r$u= i(i eu, ni(i &ernand, spuse "an)lars, ridi(/ndu!se ,i pri*indu!l pe t/n$rul (are r$m$sese pe s(aun, dar a ($rui pri*ire piezi,$ a4intea 3/rtia denun4$toare, z*/rlit$ .ntr!un (ol4. : n (azul a(esta s$ ni se dea *in, rosti Caderousse. Vreau s$ beau .n s$n$tatea lui Admond ,i a frumoasei Mer(8d<s. : ;i b$ut prea mult p/n$ a(um, be4i*ule, spuse "an)lars, iar da($ (ontinui, o s$ fii ne*oit s$ le (ul(i ai(i, ($(i n!o s$ te mai po4i 4ine pe pi(ioare. : Au, spuse Caderousse, ridi(/ndu!se (u .nfumurarea omului beat2 eu s$ nu m$ pot 4ine pe pi(ioare= &a( prinsoare ($ m$ ur( .n (lopotni4a de la ;((oules, ba (3iar f$r$ s$ m$ (latin.

: Hine, spuse "an)lars, fa( prinsoare, dar pentru m/ine. ;st$zi e *remea s$ ne .ntoar(em. "$!mi bra4ul ,i s$ ple($m. : -le($m, spuse Caderousse, dar n!am ne*oie de bra4ul t$u. Vii, &ernand= Vii (u noi la Marsilia= : u, spuse &ernand, eu m$ .ntor( la Catalani. : &a(i r$u, *ino (u noi la Marsilia. : !am ne*oie de Marsilia ,i nu *reau s$ m$ du(. : Cum ai spus= u *rei= Ai bine, te pri*e,te. @ibertate pentru toat$ lumea? Vino, "an)lars ,i s$!l l$s$m pe domnul s$ se .ntoar($ la Catalani, da($ a,a pofte,te. "an)lars profit$ de a(el moment de bun$*oin4$ din partea lui Caderousse, pentru a!l .ndrepta spre Marsilia2 dar, pentru a!i des(3ide un drum mai s(urt ,i mai u,or lui &ernand, .n lo( s$ se .napoieze pe (3eiul 0i*e! eu*e, se .napoie prin poarta Saint!Vi(tor. Caderousse .l urm$, b$l$b$nindu!se la bra4ul lui. "up$ *reo dou$ze(i de pa,i, "an)lars .ntoarse (apul ,i!l *$zu pe &ernand arun(/ndu!se asupra 3/rtiei pe (are o b$)$ .n buzunar, apoi, n$pustindu!se de sub umbrar, t/n$rul o apu($ spre -illon. : Ai, (e fa(e= Spuse Caderousse. e!a min4it6 a zis ($ se du(e la Catalani ,i mer)e la ora,. Cei, &ernand, te .n,eli, b$iete. : +u e,ti (el (are *ede tulbure, spuse "an)lars2 el mer)e drept pe drumul Vieilles! Infirmeries. : ntr!ade*$r, spuse Caderousse, a, fi 7urat ($ o ia la dreapta. Cot$r/t lu(ru, *inul e un am$)itor. : Caide!3aide, murmur$ "an)lars, (red ($ a(um lu(rul este bine pornit ,i ($ nu mai trebuie de(/t s$ fie l$sat s$ mear)$ sin)ur. Capitolul V >sp$4ul de lo)odn$. ; doua zi a fost o *reme frumoas$. Soarele se .n$l4a pur ,i str$lu(itor, iar primele raze, de un ro,u purpuriu, b$l4au (u rubinele lor */rfurile spumoase ale *alurilor. >sp$4ul fusese pre)$tit la eta7ul .nt/i al a(eluia,i lo(al %08ser*e', (u al ($rui umbrar am f$(ut (uno,tin4$. > sal$ mare, luminat$ de (in(i sau ,ase ferestre, deasupra ($rora Ns$ e5pli(e fenomenul, (ine *a putea?O era s(ris numele (/te unuia din marile ora,e ale &ran4ei. "e!a lun)ul ferestrelor trona o balustrad$ de lemn, a,a (um de lemn era .ntrea)a (l$dire. "e,i osp$4ul nu fusese anun4at de(/t pentru amiaz$, .n($ de la (easurile unspreze(e balustrada era plin$ de persoane ner$bd$toare6 marinarii pri*ile)ia4i de pe %&araon' ,i (/4i*a solda4i, prieteni (u "ant<s. n (instea lo)odni(ilor .mbr$(aser$ to4i (ele mai frumoase *e,minte. Se z*onea, printre *iitorii (omeseni, ($ armatorii %&araonului' *or (insti (u prezen4a lor osp$4ul se(undului. Cinstea a(ordat$ lui "ant<s li se p$rea a,a de mare, .n(/t nimeni nu (uteza s$ (read$. +otu,i, sosind (u Caderousse, "an)lars (onfirm$ la r/ndul s$u ,tirea. l *$zuse de diminea4$ pe domnul Morrel, iar domnul Morrel .i spusese ($ *a *eni la %08ser*e' la mas$. ntr!ade*$r, o (lip$ dup$ ei, domnul Morrel ap$ru .n sal$ ,i fu salutat de matelo4ii %&araonului' (u aplauze unanime. -rezen4a armatorului era pentru ei (onfirmarea z*onului (are (ir(ula ($ "ant<s *a fi numit ($pitan, iar fiind($ "ant<s era foarte iubit pe *as, oamenii .i mul4umeau astfel armatorului pentru ($, .nt/mpl$tor, o dat$ (u ale)erea lui era .n armonie (u dorin4ele lor. "e .ndat$ (e domnul Morrel intr$, "an)lars ,i Caderousse fur$ trimi,i dup$ lo)odni(6 misiunea lor era s$!l .n,tiin4eze de sosirea importantului persona7, a ($rei *edere produsese o senza4ie a,a de *ie ,i s$!i spun$ s$ se )r$beas($. "an)lars ,i Caderousse pornir$ .n )oan$, dar nu f$(ur$ o sut$ de pa,i (/nd, .n dreptul pr$*$liei de pulbere, z$rir$ mi(ul )rup *enind. Al se (ompunea din patru fete, prietene (u

Mer(8d<s, (atalane (a ,i ea, (are o .nso4eau pe lo)odni(a 4inut$ de bra4 de Admond. @/n)$ *iitoarea mireas$ mer)ea b$tr/nul "ant<s, iar .n urma lor *enea &ernand, (u z/mbetul lui r$u. i(i Mer(8d<s, ni(i Admond, nu *edeau z/mbetul 3ain al lui &ernand. Hie4ii (opii erau a,a de feri(i4i, .n(/t nu se *edeau de(/t pe ei ,i (erul limpede, frumos, (are .i bine(u*/nta. "an)lars ,i Caderousse se a(3itar$ de misiunea lor de ambasadori2 apoi, dup$ (e s(3imbar$ o str/n)ere de m/n$ *i)uroas$ ,i prieteneas($ (u Admond, ple(ar$, "an)lars lu/nd lo( l/n)$ &ernand, Caderousse a,ez/ndu!se l/n)$ b$tr/nul "ant<s, (entrul aten4iei )enerale. H$tr/nul era .mbr$(at (u 3aina lui frumoas$ de tafta, .mpodobit$ (u nasturi mari de o4el. -i(ioarele!i ,ubrede, dar ner*oase, erau str/nse .n frumo,i (iorapi de bumba(, (are miroseau de la o le)3e a (ontraband$ en)lezeas($. "e p$l$ria lui (u trei (ol4uri at/rna un ,u*oi de pan)li(i albe ,i albastre. Se spri7inea .ntr!un toia) de lemn, .n(o*oiat la (ap$t (a un pedum K2L anti(. -$rea unul dintre fan4ii (are .,i d$deau aere .n 1UVG, .n )r$dinile redes(3ise din nou ale @u5embur)ului ,i +uileriilor. @/n)$ el, am spus, se furi,ase Caderousse, Caderousse pe (are n$de7dea unui osp$4 bun .l .mp$(ase (u familia "ant<s, Caderousse ($ruia .i r$m$sese .n memorie o amintire *a)$ a .nt/mpl$rilor din a7un, a,a (um, trezindu!te diminea4a, )$se,ti .n minte umbra *isului pe (are l!ai a*ut .n somn. ;propiindu!se de &ernand, "an)lars arun(ase asupra .ndr$)ostitului .n(iudat o pri*ire ad/n($. Mer)/nd .n urma *iitorilor so4i, uitat (u totul de Mer(8d<s (are, .n e)oismul 7u*enil ,i ferme($tor al iubirii, nu a*ea o(3i de(/t pentru Admond &ernand era (/nd palid, (/nd .mbu7orat de fierbin4eli subite, (are disp$reau f$(/nd de fie(are dat$ lo( unei palori sporite. "in (/nd .n (/nd el pri*ea spre Marsilia ,i, atun(i, un tremur ner*os, in*oluntar, .i .nfiora m$dularele. &ernand p$rea ($ a,teapt$ sau (el pu4in pre*ede un mare e*eniment. "ant<s era .mbr$(at simplu. ;par4in/nd marinei (omer(iale, el a*ea un (ostum (are nu era ni(i uniform$ militar$ ni(i (ostum (i*il2 iar .n *e,m/ntul a(esta, .nf$4i,area lui simpati($, pe (are o sporeau ,i mai mult bu(uria ,i frumuse4ea lo)odni(ei, era des$*/r,it$. Mer(8d<s era frumoas$ (a una din a(ele )re(oai(e din Cipru sau din Wios, (u o(3i de abanos ,i buze de m$r)ean. Mer)ea (u pasul liber ,i u,or al arlezienelor ,i andaluzelor. -oate ($ o fat$ de la ora, ar fi .n(er(at s$!,i t$inuias($ bu(uria sub un *oal sau (el pu4in sub (atifeaua pleoapelor, Mer(8d<s z/mbea .ns$ ,i!i pri*ea pe (ei din prea7ma ei, iar z/mbetul ,i pri*irea spuneau tot a,a de sin(er (um ar fi putut spune a(este (u*inte6 da($!mi sunte4i prieteni, bu(ura4i! *$ .mpreun$ (u mine ($(i, z$u, sunt tare feri(it$? "e .ndat$ (e lo)odni(ii ,i .nso4itorii lor a7unser$ .n fa4a 08ser*ei, domnul Morrel (obor. ,i .naint$ .n .nt/mpinarea lor, urmat de matelo4i ,i de solda4ii (u (are st$tuse p/n$ atun(i de *orb$ ,i ($rora le re.nnoise f$)$duiala f$(ut$ lui "ant<s, ($ a(esta *a urma ($pitanului @e(l<re. V$z/ndu!l *enind, Admond p$r$si bra4ul lo)odni(ei ,i .l tre(u pe sub al domnului Morrel. ;rmatorul ,i fata d$dur$ atun(i e5emplu, ur(/nd (ei dint/i s(ara de lemn (are du(ea la (amera unde osp$4ul era ser*it ,i (are s(/r4/i (in(i minute sub pa,ii )reoi ai (omesenilor. : +at$, spuse Mer(8d<s, oprindu!se la mi7lo(ul mesei, te ro) s$ stai la dreapta mea2 la st/n)a .l *oi pune pe (el (are mi!a fost (a un frate, )l$sui ea (u o bl/nde4e (are p$trunse .n str$fundul inimii lui &ernand (a o lo*itur$ de pumnal. Huzele lui de*enir$ li*ide, iar sub tenul bronzat al fe4ei, s/n)ele fu *$zut .n($ o dat$ retr$)/ndu!se pu4in (/te pu4in pentru a n$*$li la inim$. ntre timp "ant<s e5e(utase a(eea,i mane*r$2 la dreapta .l pusese pe domnul Morrel, la st/n)a pe "an)lars, apoi, (u m/na, f$(use fie($ruia semn s$ se a,eze dup$ *oie. n(epur$ s$ (ir(ule .n 7urul mesei (/rna4i de ;rles, (u (arnea bun$ ,i (u arom$ a((entuat$, lan)ustele (u (arapa(ea str$lu(itoare, ursinii, (are seam$n$ (u (astanele .n(on7urate de .n*eli,ul

lor .n4ep$tor2 s(oi(ile, (are au preten4ia s$ .nlo(uias($, prin superioritatea lor, pentru m/n($(io,ii de la Sud, stridiile de la ord2 .n sf/r,it, toate a(ele bun$t$4i pe (are *alul le rosto)ole,te pe 4$rmul nisipos ,i ($rora pes(ari re(unos($tori, le spun, sub numele )eneri(, fru(te de mare. : Ce t$(ere? Spuse b$tr/nul, )ust/nd un pa3ar (u *in )$lbui (a topazul pe (are b$tr/nul -amp3ile .n persoan$ .l adusese dinaintea fetei. Fi (/nd te )/nde,ti ($ sunt a(i treize(i de persoane (are nu *or alt(e*a de(/t s$ r/d$B : Ai, un so4 nu e totdeauna *esel? Spuse Caderousse. : ;de*$rul e, )l$sui "ant<s, ($ .n a(est moment sunt prea feri(it, (a s$ fiu *esel. "a($ .n4ele)i astfel, *e(ine, ai dreptate. Hu(uria produ(e uneori un efe(t (iudat6 ea )/tuie,te (a ,i durerea. "an)lars .l obser*$ pe &ernand, a ($rui natur$ impresionabil$ absorbea ,i alun)a fie(are emo4ie. : u (um*a, spuse el, 4i!e team$ de (e*a= Mi se pare, din (ontr$, ($ totul mer)e pre(um dore,ti. : +o(mai asta m$ .nsp$im/nt$, spuse "ant<s2 mie .mi pare ($ omul nu e f$(ut s$ fie feri(it (u at/ta u,urin4$. &eri(irea e (a palatele a(elea din insulele *r$7ite, (u por4ile p$zite de balauri. +rebuie s$ lup4i pentru a o (u(eri, iar eu, la drept *orbind, nu ,tiu (u (e am meritat feri(irea de a fi so4ul lui Mer(8d<s. : So4ul, so4ul, spuse Caderousse, r/z/nd. C$pitane, nu .n($2 .n(ear($ de f$ pe so4ul ,i ai s$ *ezi (um *ei fi primit. Mer(8d<s ro,i. &ernand se fr$m/nta pe s(aun, tres$rea la (el mai ne.nsemnat z)omot, ,i, din (/nd .n (/nd, ,ter)ea broboanele mari de sudoare (are str$lu(eau pe fruntea lui, asemeni primilor stropi ai unei ploi (u furtun$. : -e le)ea mea, spuse "ant<s, nu m$ fa(e s$ m$ (ontrazi( pentru a,a de pu4in lu(ru, *e(ine Caderousse. Mer(8d<s nu e .n($ so4ia mea, este ade*$ratB Ns(oase (easulO, dar peste un (eas ,i 7um$tate *a fi. +oat$ lumea s(oase un stri)$t de surpriz$, afar$ de b$tr/nul "ant<s, al ($rui r/s lar) .i ar$ta din4ii .n($ frumo,i. Mer(8d<s z/mbi ,i nu mai ro,i. &ernand apu($, (u o mi,(are (on*ulsi*$, m/nerul (u4itului. : -este un (eas= Spuse "an)lars, .n)$lbenindu!se ,i el. "ar (um= : "a, prieteni, r$spunse "ant<s, )ra4ie (reditului domnului Morrel, omul ($ruia, dup$ tat$l meu, .i sunt (el mai .ndatorat, toate )reut$4ile au fost .nl$turate. ;m a(3itat stri)$rile, iar la orele dou$ ,i 7um$tate primarul din Marsilia ne a,teapt$ la prim$rie. Iar pentru ($ ora unu ,i un sfert a sunat, nu (red ($ m$ .n,el prea mult spun/nd ($, peste un (eas ,i treize(i de minute, Mer(8d<s se *a numi doamna "ant<s. &ernand .n(3ise o(3ii. 9n nor de fo( p$rea ($!i arde pleoapele. Se spri7ini de mas$ s$ nu (ad$ ,i, .n (iuda sfor4$rilor sale, nu!,i putu st$p/ni un )eam$t surd, (are se pierdu .n 3$rm$laia r/setelor ,i feli(it$rilor adun$rii. : Ce spune4i= u e bine a,a= #l$sui b$tr/nul "ant<s. nseamn$ asta pierdere de timp= Ieri diminea4$ a sosit, ast$zi la trei .nsurat. : "ar (elelalte formalit$4i= >bie(t$ (u sfial$ "an)lars. Contra(tul, a(tele= : Contra(tul este )ata, spuse "ant<s r/z/nd. Mer(8d<s nu are nimi(, eu la fel. e ($s$torim sub re)imul (omunit$4ii, at/ta lot. ;(tul n!a durat mult ,i n!o s$ (oste s(ump. #luma st/rni o nou$ e5plozie de bu(urie ,i de aplauze. : ;,adar, (eea (e noi luam drept osp$4 de lo)odn$, spuse "an)lars, e osp$4 de nunt$=

: u, )l$sui "ant<s2 fi4i pe pa(e, n!o s$ pierde4i nimi(. M/ine diminea4$ ple( la -aris. -atru zile dusul, patru zile .ntorsul, o zi (a s$ .ndeplines( (omisionul (u (are sunt .ns$r(inat, iar la 1 martie m$ .napoiez. -rin urmare, la dou$ martie, ade*$ratul osp$4 de nunt$. -erspe(ti*a unui nou festin spori ilaritatea .n a,a m$sur$, .n(/t b$tr/nul "ant<s (are, la .n(eputul mesei, se pl/n)ea de prea mult$ t$(ere, f$(ea a(um, .n toiul (on*ersa4iei )enerale, sfor4$ri zadarni(e pentru a!,i plasa ur$rile de prosperitate la adresa *iitorilor so4i. "ant<s )3i(i )/ndul p$rintelui s$u ,i .i r$spunse printr!un z/mbet plin de iubire. Mer(8d<s .n(epu s$ pri*eas($ (easul din sal$ ,i .i f$(u lui Admond un semn taini(. n 7urul mesei trona *eselia a(eea z)omotoas$ ,i a(ea libertate (are .nso4es( la oamenii simpli sf/r,itul pr/nzurilor. Cei nemul4umi4i de lo(ul lor se s(ulaser$ de la mas$ ,i .,i ($utar$ al4i *e(ini. +oat$ lumea .n(epea s$ *orbeas($ .n a(ela,i timp ,i nu se mai sin(3isea nimeni s$ r$spund$ *orbelor interlo(utorului, (i )/ndurilor proprii. -aloarea lui &ernand tre(use aproape pe obra7ii lui "an)lars. n (e!l pri*e,te pe &ernand, el p$rea ($ nu mai tr$ie,te, oferind ima)inea unui os/ndit la lo( de p/r7ol. Se ridi(ase printre (ei dint/i ,i se plimba .n lun) ,i!n lat prin sal$, .n(er(/nd s$!,i izoleze ure(3ea de z)omotul (/nte(elor ,i de (io(nitul pa3arelor. Caderousse se apropie de el .n momentul (/nd "an)lars, pe (are p$rea ($!l o(ole,te, .l a7unsese .ntr!un un)3er al s$lii. : @a drept *orbind, spuse Caderousse, ($ruia aten4iile lui "ant<s ,i mai (u seam$ *inul bun al b$tr/nului -amp3ile .i alun)aser$ toate r$m$,i4ele urii, ai ($rei )ermeni fuseser$ z*/rli4i .n sufletul s$u de noro(ul nea,teptat al lui "ant<s, la drept *orbind "ant<s e b$iat dr$)u42 iar (/nd .l *$d l/n)$ lo)odni(a lui, .mi spun ($ ar fi fost p$(at s$!i fa(e4i )luma proast$ pe (are o punea4i ieri la (ale. : Hine, )l$sui "an)lars, dar ai *$zut ($ (3estia n!a a*ut urmare. Hietul domn &ernand era a,a de tulburat, .n(/t .mi trezise la .n(eput mil$. "in moment .ns$ (e el s!a resemnat p/n$ la a de*eni (a*alerul de onoare al ri*alului s$u, nu se mai poate spune nimi(. Caderousse .l pri*i pe &ernand, (are era li*id. : 1ertfa e (u at/t mai mare, (ontinu$ "an)lars, (u (/t .ntr!ade*$r fata este frumoas$. @a naiba, feri(it$ pu,lamaua, *iitorul meu ($pitan. ;, *rea s$ m$ numes( "ant<s m$(ar dou$spreze(e (easuri. : -le($m= ntreb$ )lasul dul(e al fetei. ; b$tut orele dou$ ,i suntem a,tepta4i la dou$ ,i un sfert. : "a, da, ple($m? Spuse "ant<s, ridi(/ndu!se repede. : -le($m? 0epetar$ .n (or to4i (omesenii. n momentul a(ela "an)lars, (are nu!l pierdea din o(3i pe &ernand (e sta pe mar)inea ferestrei, .l *$zu des(3iz/nd o(3ii buima(i, ridi(/ndu!se (a .mpins de o mi,(are (on*ulsi*$ ,i re($z/nd pe pri(3i(iul ferestrei2 aproape .n a(eea,i (lip$ un z)omot .n$bu,it r$sun$ pe s(ar$2 r$sunetul unui pas )reoi, un z*on nel$murit de *o(i ameste(ate (u!n zorn$it de arme a(operir$ e5(lama4iile (omesenilor, ori(/t de z)omotoase erau a(estea ,i atraser$ aten4ia )eneral$ (are se manifest$ .ndat$ printr!o t$(ere nelini,tit$. T)omotul se apropie6 trei lo*ituri r$sunar$ .n t$blia u,ii2 fie(are .,i pri*i *e(inul (u uimire. : n numele le)ii? Stri)$ un )las *ibrant, ($ruia nu!i r$spunse ni(i o *o(e. 9,a se des(3ise numaide(/t ,i un (omisar .n(ins (u e,arf$ intr$ .n sal$, urmat de patru solda4i .narma4i, (ondu,i de un (aporal. elini,tea f$(u lo( )roazei.

: Ce e= ntreb$ armatorul, .naint/nd spre (omisarul pe (are!l (uno,tea. "e bun$ seam$, domnule, e o )re,eal$. : "omnule Morrel, da($ e o )re,eal$, r$spunse (omisarul, fi4i si)ur ($ ea *a fi repede reparat$. -/n$ una alta, sunt purt$torul unui mandat de arestare ,i, de,i .mi .ndeplines( misiunea (u p$rere de r$u, sunt dator s!o .ndeplines(. Cine dintre dumnea*oastr$, domnilor, este Admond "ant<s= +oate pri*irile se .ndreptar$ spre t/n$rul (are, tulburat, dar p$str/ndu!,i demnitatea, f$(u un pas .nainte ,i spuse6 : Au sunt, domnule, (e dori4i= : Admond "ant<s, relu$ (omisarul, .n numele le)ii te arestez? : M$ aresta4i= ntreb$ Admond, p$lind u,or. "ar de (e= : u ,tiu, domnule, .ns$ primul intero)atoriu te *a l$muri. "omnul Morrel .n4elese ($ nu se putea fa(e nimi( .mpotri*a situa4iei6 un (omisar .n(ins (u e,arf$ nu mai era un om, e statuia le)i re(e, surd$, mut$. H$tr/nul, dimpotri*$, se repezi spre ofi4er2 sunt lu(ruri pe (are inima unui p$rinte sau a unei mame nu le *a .n4ele)e ni(iodat$. Se ru)$ ,i implor$6 la(rimile ,i ru)$min4ile nu puteau fa(e nimi(2 dezn$de7dea lui era totu,i a,a de mare .n(/t (omisarul fu mi,(at. : "omnule, spuse el, lini,te,te!te2 poate ($ fiul dumitale a ne)li7at *reo formalitate *amal$ sau sanitar$ ,i de bun$ seam$ *a fi pus .n libertate dup$ (e *a da informa4iile ne(esare. : ;3a, (e!nseamn$ asta= ntreb$ .n(runtat Caderousse pe "an)lars (are se pref$(ea mirat. : Ftiu eu= Spuse "an)lars2 sunt (a ,i tine2 *$d (e se petre(e, nu .n4ele) nimi( ,i sunt nedumerit. Caderousse .l ($ut$ pe &ernand din o(3i6 disp$ruse. S(ena din a7un i se .nf$4i,$ atun(i .n minte (u o lu(iditate .nfri(o,$toare. Catastrofa smulsese par($ *$lul pe (are be4ia din a7un .l arun(ase .ntre el ,i memoria lui. : ;3a, )l$sui el (u *o(e r$)u,it$, nu (um*a asta este urmarea )lumei despre (are *orbea4i ieri, "an)lars= n (azul $sta, *ai de (el (are a f$(ut!o, ($(i tare este trist$? : C/tu,i de pu4in, e5(lam$ "an)lars, dimpotri*$. Ftii bine ($ eu am rupt 3/rtia. : !ai rupt!o, spuse Caderousse. ;i arun(at!o .ntr!un (ol4, at/ta tot. : +a(i? !ai *$zut nimi(, ($(i erai beat. : 9nde e &ernand= ntreb$ Caderousse. : Cabar n!am, r$spunse "an)lars2 de bun$ seam$, la treburile lui2 dar .n lo( s$ ne o(up$m de asta, 3ai mai bine s$ d$m a7utor bie4ilor n$p$stui4i. n timpul (on*ersa4iei, "ant<s str/nsese z/mbind m/na tuturor prietenilor s$i ,i se (onstituise prizonier, spun/nd6 : &i4i pe pa(e, )re,eala se *a l$muri ,i probabil ($ ni(i n!o s$ mer) p/n$ la .n(3isoare. : >, (u si)uran4$, )arantez? Spuse "an)lars, (are .n a(el moment se apropia de )rupul prin(ipal. "ant<s (obor. s(ara, pre(edat de (omisarul de poli4ie ,i .n(on7urat de solda4i. > tr$sur$, a ($rei u,$ era dat$ .n l$turi, a,tepta. 9r($, doi solda4i ,i (omisarul ur(ar$ dup$ el, u,a se .n(3ise ,i tr$sura porni spre Marsilia. : ;dio, "ant<s? ;dio, Admond? Stri)$ Mer(8d<s aple(/ndu!se peste balustrad$. -rizonierul auzi stri)$tul ie,it (a un suspin din inima sf/,iat$ a lo)odni(ei sale. S(oase (apul prin u,$ ,i stri)$6 : @a re*edere, Mer(8d<s ,i disp$ru pe dup$ un (ol4 al fortului Saint! i(olas.

: ;,tepta4i!m$ ai(i, spuse armatorul2 iau prima tr$sur$ pe (are o .nt/lnes(, dau fu)a la Marsilia ,i *$ adu( *e,ti. : "u(e4i!*$, stri)ar$ toate *o(ile, du(e4i!*$ ,i .napoia4i!*$ repede? "up$ ambele ple($ri, urm$ un moment de buim$(eal$ (umplit$ printre (ei r$ma,i. H$tr/nul ,i Mer(8d<s st$tur$ (/t*a timp izola4i, fie(are (u durerea sa. "ar, .n (ele din urm$, o(3ii li se .nt/lnir$, se re(unos(ur$ (a dou$ *i(time izbite de a(eea,i lo*itur$ ,i se arun(ar$ unul .n bra4ele (eluilalt. &ernand reintr$ .ntre timp, .,i turn$ un pa3ar (u ap$ pe (are .l b$u ,i se a,ez$ pe un s(aun. "in .nt/mplare, Mer(8d<s, desf$(/ndu!se din bra4ele b$tr/nului, ($zu pe un s(aun .n*e(inat. &ernand se trase instin(ti* .n s(aunul s$u. : Al e, se adres$ "an)lars lui Caderousse, (are nu!l pierduse pe (atalan din o(3i. : u (red, r$spunse "an)lars, este prea n$t/n)2 .n ori(e (az, blestemul s$ (ad$ pe (apul (elui (e a s$*/r,it fapta. : u pomene,ti ,i de (el (are l!a sf$tuit= Spuse Caderousse. : Ai, nu z$u, da($ am fi r$spunz$tori de tot (e se spune a,a .n */ntB #l$sui "an)lars. : "a, (/nd (eea (e spui .n */nt re(ade pe p$m/nt. n *remea asta )rupurile (omentau arestarea .n fel ,i (3ip. : "ar dumneata, "an)lars, spuse un )las, (e )/nde,ti despre .nt/mplarea a(easta= : Au, )l$sui "an)lars, (red (!o fi adus nis(ai baloturi (u m$rfuri nepermise. : "ar da($ e a,a, ar trebui s$ ,tii, "an)lars, dumneata, (are e,ti a)ent (ontabil. : "a, e ade*$rat2 .ns$ a)entul (ontabil nu (unoa,te de(/t (oletele (are i se de(lar$6 ,tiu ($ suntem .n($r(a4i (u bumba(, at/ta tot2 ,i am luat marfa la ;le5andria, de la domnul -astret ,i la Smirna, de la domnul -as(al2 mai mult s$ nu m$ .ntreba4i. : "a, .mi amintes( a(um, murmur$ bietul p$rinte, a)$4/ndu!se de a(est pai, .mi amintes( ($ mi!a spus ieri, ($ a*ea pentru mine o lad$ (u (afea ,i o lad$ (u tutun. : Vede4i, spuse "an)lars, asta este6 .n lipsa noastr$, *ama a f$(ut o *izit$ pe bordul %&araonului' ,i a des(operit (ontrabanda. Mer(8d<s nu (redea nimi( din toate astea2 ($(i, )/tuit$ p/n$ .n momentul a(ela, durerea ei izbu(ni deodat$ .n suspine. : Caide, 3aide, nu!4i pierde speran4a? Spuse f$r$ s$!,i dea prea bine seama b$tr/nul "ant<s. : Speran4a, repet$ "an)lars. : Speran4a, .n(er($ &ernand s$ murmure. "ar (u*/ntul .l .n$bu,ea2 buzele lui se mi,(ar$, .ns$ ni(i un (u*/nt nu!i ie,i din )ur$. : "omnilor, stri)$ unul din (omesenii r$ma,i de santinel$ pe bal(on2 domnilor, o tr$sur$? ;, e domnul Morrel. Cura7? Cura7? "e bun$ seam$ ($ ne adu(e *e,ti bune. Mer(8d<s ,i b$tr/nul p$rinte aler)ar$ .n .nt/mpinarea armatorului, pe (are!l .nt/lnir$ la u,$. "omnul Morrel era foarte palid. : Ai, (e e= Stri)ar$ ei (u un sin)ur )las. : "ra)ii mei, r$spunse armatorul, (l$tin/nd din (ap, lu(rul e mai )ra* de(/t ne .n(3ipuiam. : >3, domnule? A5(lam$ Mer(8d<s, este ne*ino*at. : Cred ,i eu, r$spunse domnul Morrel, .ns$ i se adu( a(uza4iiB : Ce a(uza4ii= ntreb$ b$tr/nul "ant<s. : C$ e a)ent bonapartist.

;(eia dintre (ititorii mei (are au tr$it pe *remea (/nd se petre(e istoria de fa4$, .,i *or reaminti (e (umplit$ a(uza4ie era pe atun(i a(eea pe (are o formulase domnul Morrel. Mer(8d<s s(oase un stri)$t2 b$tr/nul ($zu pe un s(aun. : ;3a, murmur$ Caderousse, m!ai .n,elat, "an)lars, )luma a fost dus$ p/n$ la (ap$t6 nu *reau s$!i las pe b$tr/n ,i pe fat$ s$ moar$ de durere, am s$ le spun totul. : +a(i, nenoro(itule, stri)$ "an)lars apu(/ndu!l de m/n$ pe Caderousse. u )arantez altminteri ni(i de tine. Cine .4i spune ($ "ant<s nu e (u ade*$rat *ino*at= Vasul a a7uns la insula Alba, el a (obor/t a(olo ,i a stat o zi .ntrea)$ la -orto!&erra7o2 da($ s!o fi )$sit asupra lui *reo s(risoare (ompromi4$toare, (ei (are .i *or lua ap$rarea au s$ trea($ drept (ompli(i. Cu instin(tul rapid al e)oismului, Caderousse .n4elese .ntrea)a temeini(ie a a(estei 7ude($4i. l pri*i pe "an)lars (u o(3i prosti4i, de team$ ,i de durere, iar pentru pasul f$(ut .nainte, se trase doi .napoi. : ;tun(i s$ a,tept$m, murmur$ el. : "a, s$ a,tept$m, spuse "an)lars2 da($ e ne*ino*at, au s$!l pun$ .n libertate2 da($ e *ino*at, ne (ompromitem zadarni( pentru un (onspirator. : n (azul $sta s$ ple($m. u mai pot s$ z$bo*es( ai(i. : "a, *ino, spuse "an)lars .n(/ntat ($ )$se,te un to*ar$, de retra)ere. Vino ,i s$!i l$s$m s$ ias$ din .n(ur($tur$ (um *or putea. -le(ar$. 0ede*enind spri7inul fetei, &ernand o lu$ pe Mer(8d<s de m/n$ ,i o readuse la Catalani. -rietenii lui "ant<s .l readuser$ la r/ndul lor, pe b$tr/nul aproape le,inat, .n aleea Meil3an. T*onul ($ "ant<s fusese arestat (a a)ent bonapartist se r$sp/ndi (ur/nd .n tot ora,ul. : ;i fi putut s$ (rezi asta, dra)$ "an)lars= Spuse domnul Morrel, a7un)/ndu!l din urm$ pe a)entul (ontabil ,i pe, Caderousse, ($(i se .napoia ,i el la ora,, (u toat$ )raba, (a s$ afle *reo ,tire dire(t$ (u pri*ire la Admond din partea substitutului de pro(uror re)al, domnul de Villefort, pe (are!l (uno,tea .ntru(/t*a. ;i fi putut s$ (rezi asta= : >, domnule, r$spunse "an)lars, *$ spusesem ($ "ant<s a poposit f$r$ ni(i un moti* pe insula Alba ,i ($, *$ aminti4i, popasul mi s!a p$rut suspe(t. : "ar ai .mp$rt$,it b$nuielile dumitale ,i alt(ui*a afar$ de mine= : M!am ferit, domnule, ad$u)$ "an)lars .n ,oapt$. Fti4i bine ($, din (auza un(3iului dumnea*oastr$, domnul -oli(ar Morrel, (are a ser*it sub (el$lalt ,i (are nu!,i as(unde )/ndul, lumea *$ b$nuie,te ($ *$ pare r$u dup$ apoleon2 mi!ar fi fost fri($ s$ nu!i fa( *reun r$u lui Admond ,i apoi dumnea*oastr$. Sunt lu(ruri pe (are un subordonat e dator s$ le spun$ armatorului s$u ,i s$ le t$inuias($ (u str$,ni(ie fa4$ de al4ii. : Hine, "an)lars, bine, )l$sui armatorul. A,ti un b$iat de ispra*$, de a(eea m$ )/ndisem dinainte la dumneata, .n (azul (/nd bietul "ant<s ar fi de*enit ($pitanul %&araonului'. : n (e fel, domnule= : "a, l!am .ntrebat dinainte pe "ant<s (e )/nde,te despre dumneata ,i da($ ar fi a*ut *reun moti* s$ nu te men4in$ .n post, ($(i nu ,tiu de (e b$)asem par($ de seam$ ($ .ntre *oi era o r$(eal$. : Fi (e *!a r$spuns= : C$ .ntr!ade*$r, a a*ut, .ntr!o .mpre7urare pe (are nu mi!a spus!o, oare(ari porniri .mpotri*a dumitale, .ns$ ($ ori(e persoan$ (are se bu(ur$ de .n(rederea armatorului a*ea ,i .n(rederea sa. : &$4arni(ul? Murmur$ "an)lars. : Hietul "ant<s, )l$sui Caderousse, fapt e ($ era un b$iat admirabil. : "a, dar deo(amdat$, spuse domnul Morrel, iat$, %&araonul' e f$r$ ($pitan.

: >, spuse "an)lars, s$ n$d$7duim. : ntru(/t p/n$ .n trei luni nu putem s$ ple($m ($, p/n$ atun(i "ant<s *a fi pus .n libertate. : "e bun$ seam$, dar p/n$ atun(i= : -/n$ atun(i sunt eu, domnule Morrel, spuse "an)lars. Fti4i ($ eu m$ pri(ep la mane*rarea unui *as, tot a,a de bine (a ori(e ($pitan de (urs$ lun)$. Ser*indu!*$ de mine, *e4i a*ea (3iar un a*anta7, ($(i atun(i (/nd Admond o s$ ias$ din .n(3isoare, nu *e4i fi obli)at fa4$ de nimeni, el .,i *a relua lo(ul s$u, eu pe!al meu ,i )ata. : 4i mul4umes(, "an)lars, )l$sui armatorul. Iat$ o solu4ie (are .mpa($ totul. Ia de(i (omanda, te autorizez ,i supra*e)3eaz$ debar(area6 ori(e (atastrof$ li s!ar .nt/mpla indi*izilor, afa(erile nu trebuie s$ sufere. : &i4i pe pa(e, domnule, dar o s$!l putem *edea (el pu4in pe bunul Admond= : 4i *oi spune asta (ur/nd, "an)lars2 am s$ (aut s$ *orbes( (u domnul de Villefort ,i s$ inter*in pe l/n)$ el .n fa*oarea arestatului. Ftiu ($ e un re)alist .n*er,unat dar. : Ce dra(uP? >ri(/t de re)alist ,i de pro(uror ar fi, e om ,i el ,i nu!l (red r$u. : u, spuse "an)lars, dar am auzit ($ e ambi4ios ,i asta adu(e (u r$utatea. : n sf/r,it, )l$sui domnul Morrel (u un suspin, *om *edea2 du!te la bord, ($ *in ,i eu a(olo. Fi se desp$r4i de (ei doi prieteni, .ndrept/ndu!se spre -alatul 1usti4iei. : Vezi (e .ntors$tur$ ia (3estia= Se adres$ "an)lars lui Caderousse. Mai ai (3ef s$!l sus4ii pe "ant<s a(um= : "e bun$ seam$, nu2 (u toate astea, este )roza*$ )luma (are are atari urm$ri. : Ai, (ine a f$(ut!o= i(i tu, ni(i eu, nu e a,a= ; f$(ut!o &ernand. Ftii bine ($, .n (e m$ pri*e,te, am arun(at 3/rtia .ntr!un (ol42 (redeam (3iar ($ am rupt!o. : u, nu, spuse Caderousse. "espre asta sunt si)ur, o *$d par($ .n (ol4ul umbrarului, mototolit$, str/ns$ ,i tare a, *rea s$ mai fie a(olo. : Ai, (e *reiB > fi ridi(at!o &ernand, o fi (opiat!o, ori a pus pe (ine*a s!o (opieze, ori poate nu ,i!a dat ni(i m$(ar a(east$ osteneal$2 m$ )/ndes( ($ a trimis (3iar s(risoarea mea. oro( ($!mi pref$(usem s(risul. : "ar tu ,tiai ($ "ant<s (onspir$= : u, nu ,tiam nimi(. "up$ (um 4i!am spus, am (rezut ($ fa( o )lum$, alt(e*a nimi(. Se pare ($, asemeni ;rle(3inului, am spus ade*$rul r/z/nd. : +ot aia e, urm$ Caderousse. ;, da nu ,tiu (e (a afa(erea s$ nu se fi .nt/mplat, sau (el pu4in eu s$ nu fi a*ut ni(i un ameste(. ;i s$ *ezi, "an)lars, (!o s$ ne poarte nenoro(. : "a($ e s$ poarte nenoro( (ui*a, apoi o s$ poarte *ino*atului ade*$rat, iar *ino*atul ade*$rat e &ernand, nu eu. Ce nenoro(ire *rei s$ ni se .nt/mple= !a*em de(/t s$ ne *edem de treab$, f$r$ s$ sufl$m un (u*/nt ,i furtuna o s$ trea($ f$r$ ($ tr$snetul s$ (ad$. : ;min? Spuse Caderousse, f$(/nd un semn de desp$r4ire lui "an)lars ,i .ndrept/ndu!se spre aleile Meil3an, (l$tin/nd din (ap ,i *orbindu!,i sin)ur, a,a (um fa( oamenii mun(i4i de )/nduri. %Hun, spuse "an)lars, lu(rurile iau .ntors$tura pe (are o pre*$zusem. Iat$!m$ lo(4iitor de ($pitanB Fi da($ n$t$r$ul de Caderousse o s$ poat$ s$!,i 4in$ )ura, ($pitan de!a binelea. "ar nu (um*a 7usti4ia o s$!l pun$ pe "ant<s .n libertate= ;, dar 7usti4ia e 7usti4ie, m$ bizui pe ea', ad$u)$ el (u un z/mbet. #l$suind a(estea, s$ri .ntr!o bar($, d/nd bar(a)iului ordin s$!l (ondu($ la bordul %&araonului' unde, *$ aminti4i, armatorul .i fi5ase .nt/lnire. Capitolul VI Substitutul de pro(uror re)al.

n strada #rand!Cours, .n fa4a f/nt/nei Meduzelor, .ntr!una din *e(3ile (ase (u ar3ite(tur$ aristo(rati($, (l$dite de -u)et, se (elebra de asemeni, .n a(eea,i zi, la a(eea,i or$, un osp$4 de lo)odn$. ;t/t numai ($, .n lo( (a a(torii a(estei s(ene s$ fie oameni din popor, matelo4i ,i solda4i, ei f$(eau parte din elita so(iet$4ii marsilieze. Arau fo,ti ma)istra4i, (are demisionaser$ sub uzurpator2 ofi4eri b$tr/ni, (are dezertaser$ din r/ndurile noastre, tre(/nd .n a(elea ale armatei lui Cond82 tineri (res(u4i de familiile lor .n($ nelini,tite de *ia4a (opiilor lor, .n (iuda (elor patru sau (in(i .nlo(uitori pl$ti4i de ea s$ fie lua4i la oaste, .mpin,i de ura (ontra omului pe (are (in(i ani de e5il a*eau s$!l fa($ un martir ,i (in(ispreze(e ani de restaura4ie, un zeu. @umea se afla la mas$, iar (on*ersa4ia se desf$,ura mistuit$ de toate pasiunile epo(ii, pasiuni (u at/t mai (umplite, mai *ii ,i mai .n*er,unate .n sud, (u (/t, de (in(i sute de ani, du,m$niile reli)ioase *eniser$ .n a7utorul du,m$niilor politi(e. mp$ratul, re)e al insulei Alba, dup$ (e fusese su*eranul unei p$r4i de lume, tron/nd asupra unei popula4ii de (in(i!,ase mii de suflete, dup$ (e auzise stri)/ndu!se6 %+r$ias($ apoleon' de o sut$ dou$ze(i de milioane de supu,i ,i .n ze(e limbi diferite, era tratat a(i (a un om pierdut de!a binelea pentru &ran4a ,i pentru tron. Ma)istra4ii rele*au boroboa4ele politi(e, militarii *orbeau despre Mos(o*a ,i @eipzi)2 femeile, despre di*or4ul lui (u 1osefina. @umei a(esteia, re)alist$, *oioas$ ,i triumf$toare, nu din pri(ina ($derii omului, (i a nimi(irii prin(ipiului, i se p$rea ($ *ia4a re.n(epea pentru ea ,i ($ se trezea dintr!un *is penibil. 9n b$tr/n de(orat (u (ru(ea Sf/ntului @udo*i( se s(ul$ ,i propuse (omesenilor s$i s$ se .n(3ine pentru s$n$tatea re)elui @udo*i( al XVIII!lea. Ara mar(3izul de Saint!M8ran. "up$ toastul (are e*o(a totodat$ pe e5ilatul din CartYel ,i pe re)ele pa(ifi(ator al &ran4ei, larma fu mare, pa3arele se ridi(ar$ .n manier$ en)lezeas($, femeile .,i desprinser$ bu(3etele de flori ,i le pres$rar$ pe fa4a de mas$. Antuziasmul era aproape poeti(. : "a($ ar fi de fa4$ to4i re*olu4ionarii (are ne!au iz)onit ,i pe (are noi .i l$s$m s$ (onspire netulbura4i .n (astelele noastre *e(3i, (ump$rate de ei pentru o bu(at$ de p/ine sub +eroare )l$sui mar(3iza de Saint!M8ran, femeie (u o(3i us(a4i, (u buze sub4iri, (u aer aristo(rati( ,i .n($ ele)ant, .n (iuda (elor (in(ize(i de ani ai ei2 da($ ar fi de fa4$, ar re(unoa,te ($ de*otamentul ade*$rat era de partea noastr$, deoare(e noi r$m/neam ata,a4i de monar3ia (are se n$ruia, pe (/nd ei, dimpotri*$, salutau r$s$ritul ,i f$(eau a*ere, .n timp (e noi o pierdeam pe a noastr$2 ar re(unoa,te ($ re)ele nostru era .ntr!ade*$r @udo*i( (el Iubit, .n timp (e uzurpatorul lor nu a fost ni(iodat$ de(/t apoleon blestematul. u!i a,a, de Villefort= : Ce!a4i spus, doamn$ mar(3iz$= Ierta4i!m$, nu eram atent. : Ai, las$!i pe (opii, mar(3iz$, relu$ b$tr/nul (are 4inuse toastul. Copiii se ($s$tores( ,i e natural s$ aib$ de *orbit alt(e*a de(/t politi($. : 4i (er iertare, mam$, spuse o t/n$r$ ,i frumoas$ fiin4$ (u p$r blond, (u o(3ii de (atifea .not/nd .ntr!un fluid sidefiu2 4i!l .napoiez pe domnul de Villefort, pe (are!l a(aparasem un moment. "omnule de Villefort, mama .4i *orbe,te. : Sunt )ata s$!i r$spund doamnei, da($ bine*oie,te s$ repete .ntrebarea pe (are n!am auzit!o bine, spuse domnul de Villefort. : A,ti iertat$, 0en8e, spuse mar(3iza (u un z/mbet dr$)$stos, (are te uimea *$z/ndu!l .nflorind pe fi)ura us(at$2 inima femeii este .ns$ .n a,a fel f$(ut$ .n(/t, ori(/t de arid$ ar de*eni fa4$ de sufletul pre7ude($4ilor ,i de (erin4ele eti(3etei, e5ist$ totdeauna .ntr!.nsa un (ol4 rodni( ,i z/mbitor. A un)3erul pe (are "umnezeu l!a (onsa(rat iubirii materne. +e iertB Spuneam, Villefort, ($ bonaparti,tii n!a*eau ni(i (on*in)erea, ni(i entuziasmul, ni(i de*otamentul nostru.

: >, doamn$, au (el pu4in (e*a (are .nlo(uie,te totul6 fanatismul. apoleon e Ma3omedul o((identului, pentru to4i oamenii de r/nd, dar (u ambi4ii supreme, el nu e numai un le)islator ,i!un maestru, (i ,i un tip, tipul e)alit$4ii. : A)alit$4ii? A5(lam$ mar(3iza. apoleon, tipul e)alit$4ii?B "ar (e fa(i (u domnul de 0obespierre= Mi se pare ($ .i r$pe,ti lo(ul ,i .l dai Corsi(anului2 (red ($ o uzurpare .i e dea7uns. : u doamn$, spuse Villefort, .l las pe fie(are pe piedestalul s$u6 pe 0obespierre, .n pia4a @ouis XV pe e,afod2 pe apoleon, .n -ia4a VendZme pe (oloana lui2 at/t numai ($ unul a f$(ut e)alitatea (are (oboar$ ,i altul e)alitatea (are .nal4$2 unul i!a (obor/t pe re)i la ni*elul tronului. ;(easta nu .nseamn$, ad$u)$ Villefort r/z/nd, ($ ambii nu sunt ni,te re*olu4ionari infami ,i ($ V termidor ,i 4 aprilie 1814 nu sunt dou$ zile feri(ite pentru &ran4a, *redni(e de!a fi, deopotri*$, s$rb$torite de prietenii ordinei ,i ai monar3iei2 a(easta e5pli($ .ns$ de asemeni (um. : "e,i ($zut pentru de!a pururi, n$d$7duies( apoleon ,i!a (onser*at fanati(ii. Ce *re4i, mar(3iz$= CromYell, (are nu era de(/t pe 7um$tate din (e a fost apoleon, .i a*ea pe!ai s$i. : Villefort, ,tii ($ (eea (e spui miroase de la o le)3e a re*olu4ie= "ar te iert6 nu poate s$ fie (ine*a fiu de )irondin ,i s$ nu p$streze un )ust de p$m/nt. > ro,ea4$ *ie tre(u peste fruntea lui Villefort. : "oamn$, )l$sui el, tata era )irondin, este ade*$rat, dar tata n!a *otat moartea re)elui. +ata a fost pros(ris de a(eea,i teroare (are *$ pros(ria ,i pe dumnea*oastr$ ,i a lipsit pu4in s$ nu! ,i *ad$ (apul pe a(ela,i e,afod pe (are .l *$zuse ($z/nd pe al p$rintelui dumnea*oastr$. : "a, spuse mar(3iza, f$r$ (a s/n)eroasa amintire s$!i altereze (/tu,i de pu4in tr$s$turile. ;t/t numai ($ ei au fost ur(a4i pentru prin(ipii diametral opuse, iar do*ada e ($ toat$ familia mea a r$mas ata,at$ prin4ilor e5ila4i, .n timp (e p$rintele dumitale s!a )r$bit s$ se ralieze noului )u*ern$m/nt, iar dup$ (e (et$4eanul oirtier a fost )irondin, (ontele oirtier a de*enit senator. : Mam$, mam$, spuse 0en8e, ,tii ($ s!a stabilit s$ nu se mai *orbeas($ despre amintirile a(estea ur/te. : "oamn$, r$spunse Villefort, m$ *oi al$tura domni,oarei de Saint!M8ran, (er/ndu!*$ (u umilin4$ uitarea tre(utului. @a (e bun s$ adu(em .n*inuiri (u pri*ire la lu(ruri .n (are .ns$,i *oin4a lui "umnezeu este neputin(ioas$= "umnezeu poate s$ s(3imbe *iitorul2 el nu poate s$ modifi(e tre(utul. Ceea (e noi oamenii putem, este, da($ nu s$ rene)$m a(est tre(ut, (el pu4in s$ arun($m un *$l peste el. Ai bine, eu m!am desp$r4it nu numai de opinia, dar ,i de numele p$rintelui meu. +ata a fost sau poate e .n($ bonapartist ,i se nume,te oirtier2 eu sunt re)alist ,i m$ numes( de Villefort. @$sa4i, doamn$, s$ moar$ .n b$tr/nul trun(3i un rest de se*$ re*olu4ionar$ ,i *ede4i doar *l$starul (are se dep$rteaz$ de trun(3i, f$r$ s$ poat$ ,i. : -ot spune. : ;proape f$r$ s$ *rea, s$ se desprind$ (u totul. : Hra*o, Villefort, spuse mar(3izul, bra*o, ai r$spuns bine. I!am predi(at ,i eu mereu mar(3izei uitarea tre(utului, f$r$ *reun rezultat. $d$7duies( ($ dumneata *ei fi mai noro(os. : "a, bun, spuse mar(3iza, s$ uit$m tre(utul. i(i eu nu *reau alt(e*a ,i suntem de a(ord, dar Villefort s$ fie ne(lintit m$(ar .n *iitor. u uita, Villefort, ($ noi am )arantat pentru dumneata .n fa4a Maiest$4ii Sale2 ($ Maiestatea Sa a bine*oit s$ uite, .n urma re(omand$rii noastre Nea .i .ntinse m/naO, a,a (um uit ,i eu .n urma ru)$min4ii dumitale. "e(/t, da($ .4i (ade *reun (onspirator .n m/ini, )/nde,te!te ($ sunt (u at/t mai mul4i o(3i asupra dumitale, (u (/t se ,tie ($ fa(i parte dintr!o familie (are e, poate, .n le)$turi (u (onspiratorii a(e,tia. : >, doamn$, spuse Villefort, profesiunea mea ,i, mai (u seam$, timpurile pe (are le tr$im, .mi ordon$ s$ fiu se*er. Voi fi. ;m ,i a*ut (/te*a a(uza4ii politi(e de sus4inut ,i .n pri*in4a a(easta am putut fa(e do*ada. "in p$(ate, .ns$, nu ne afl$m la (ap$t. : Crezi= ntreb$ mar(3iza.

: Mi!e team$ ($ da2 apoleon, pe insula Alba, este foarte aproape de &ran4a2 prezen4a lui .n prea7ma (oastelor noastre .ntre4ine speran4a partizanilor. Marsilia e plin$ de ofi4eri (are zilni(, sub un prete5t ridi(ol, (aut$ pri(in$ re)ali,tilor. "e a(i, at/tea dueluri printre oamenii din (lasele de sus, de a(i at/tea asasinate .n popor. : "a, era *orba despre asta .n($ la ple(area noastr$ din -aris, spuse domnul de Saint! M8ran. Fi unde .l trimit= : @a Sf/nta Alena. : @a Sf/nta Alena= Ce este asta= ntreb$ mar(3iza. : > insul$ situat$ la dou$ mii de le)3e de ai(i, din(olo de e(uator, r$spunse (ontele. : Hra*o? ;,a (um spune ,i Villefort, e o mare nebunie (a un astfel de om s$ fie l$sat s$ intre .n Corsi(a, a(olo unde s!a n$s(ut, .ntre eapole, unde (umnatul s$u domne,te .n($ ,i .n fa4a Italiei, din (are el *roia s$ fa($ un re)at pentru fiul s$u. : "in neferi(ire, spuse Villefort, a*em tratatele de la 1814 ,i nu ne putem atin)e de apoleon f$r$ a le ($l(a. : Ai bine, le *om ($l(a, spuse domnul de Sal*ieu5. Al le!a respe(tat tot a,a de mult (/nd a fost *orba s$!l .mpu,te pe nenoro(itul du(e dPAn)3ien= : "a, spuse mar(3iza, e lu(ru stabilit6 Sf/nta ;lian4$ s(ap$ Auropa de apoleon ,i Villefort s(ap$ Marsilia de partizanii lui. 0e)ele ori domne,te, ori nu domne,te2 da($ domne,te, )u*ernul lui trebuie s$ fie tare ,i reprezentan4ii lui ne(linti4i. umai a,a se poate pre*eni r$ul. : "in p$(ate, doamn$, spuse Villefort z/mbind, un substitut de pro(uror re)al sose,te totdeauna (/nd r$ul a fost f$(ut. : ;tun(i are datoria s$!l repare. : ;, putea s$ *$ mai spun, doamn$, (a noi nu repar$m r$ul, (i .l r$zbun$m2 at/ta tot. : >, domnule de Villefort, )l$sui o t/n$r$ ,i dr$)u4$ fiin4$, fii(a (ontelui de Sal*ieu5 ,i prietena domni,oarei de Saint!M8ran, (aut$ s$ ai un pro(es frumos .n timpul ,ederii noastre la Marsilia. !am *$zut ni(iodat$ o (urte (u 7uri ,i se spune ($ e (e*a (u totul deosebit. : ntr!ade*$r, (u totul deosebit, domni,oar$, spuse substitutul2 ($(i, .n lo(ul unei tra)edii teatrale, e o dram$ ade*$rat$2 .n lo(ul unor dureri 7u(ate, sunt dureri reale. >mul pe (are .l *ezi a(olo, .n lo( s$ se .ntoar($ dup$ (obor/rea (ortinei la el a(as$, s$ (ineze .n familie ,i s$ se (ul(e lini,tit pentru a repeta s(ena a doua zi, intr$ .n .n(3isoare, unde d$ de ($l$i. -re(um *ede4i, nu e5ist$ spe(ta(ol mai frumos de(/t a(esta pentru persoanele ner*oase (are (aut$ emo4ii. "omni,oar$, fi4i pe pa(e6 da($ se prezint$ o(azia, *i!l *oi pro(ura. : e .nfioar$ ,i r/de, spuse 0en8e, .n)$lbenindu!se. : Ce *re4i, e un fel de duelB ;m (erut .n (in(i sau ,ase r/nduri pedeapsa (u moartea .mpotri*a unor a(uza4i politi(i sau de alt fel. Ai bine, (ine ,tie (/te pumnale se as(ut .n momentul a(esta .n umbr$, sau sunt (3iar .ndreptate .mpotri*a mea= : >, doamne, )l$sui 0en8e, posomor/ndu!se tot mai mult. Vorbe,ti serios, domnule de Villefort= : Cum nu se poate mai serios, domni,oar$, urm$ t/n$rul ma)istrat (u z/mbetul pe buze. Iar (u pro(esele a(estea frumoase, pe (are domni,oara le dore,te pentru a!,i satisfa(e (uriozitatea ,i pe (are eu le dores( pentru a!mi satisfa(e ambi4ia, situa4ia se *a a)ra*a ,i mai mult. V$ .n(3ipui4i ($ to4i a(e,ti osta,i ai lui apoleon, deprin,i s$ mear)$ orbe,te spre inami(, (u)et$ atun(i (/nd tra) un (artu, sau (/nd dau ata(ul (u baioneta= ;u s$ (u)ete ei, (/nd e *orba s$ u(id$ un om pe (are .l (red du,manul lor personal, mai mult de(/t ar urma s$ u(id$ un rus, un austria( sau un un)ur, pe (are nu l!au *$zut ni(iodat$= "e altminteri, a(estea sunt ne(esare2 f$r$ asta meseria noastr$ n!ar a*ea ni(i o s(uz$. C/nd *$d lu(ind .n o(3ii a(uzatului ful)erarea luminoas$ a .n*er,un$rii, eu m$ simt .n(ura7at, e5altat. u mai e un pro(es, e o lupt$2 lupt .mpotri*a lui, el

riposteaz$, eu .nte4es( ata(ul ,i lupta se sf/r,e,te ($ toate b$t$liile6 (u o *i(torie sau (u o .nfr/n)ere. Iat$ (e .nseamn$ a pleda. -eri(olul (reeaz$ elo(*en4a. 9n a(uzat (are mi!ar z/mbi dup$ repli(a mea, m!ar fa(e s$ (red ($ am *orbit prost, ($ (eea (e spun e palid, f$r$ *i)oare, ne.ndestul$tor. #/ndi4i!*$ de(i la senza4ia de or)oliu pe (are o .n(ear($ un pro(uror re)al, (on*ins de (ulpabilitatea a(uzatului, (/nd .l *ede pe a(esta .n)$lbenindu!se ,i .n(lin/ndu!se sub po*ara do*ezilor ,i sub ful)erele elo(*en4ei sale. Capul se plea($, *a ($dea. 0en8e s(oase un stri)$t u,or. : Iat$ (e .nseamn$ a *orbi, spuse un in*itat. : Iat$ omul (are trebuie .n timpuri (a a(estea ale noastre, spuse al doilea. : "e a(eea, )l$sui al treilea, ai fost superb .n ultimul dumitale pro(es, dra)$ Villefort. Ftii, omul (are .,i asasinase p$rintele. Ai bine, l!ai u(is literalmente, .nainte de a!l fi atins ($l$ul. : >, pari(izii, spuse 0en8e, nu m$ intereseaz$2 pentru astfel de oameni nu e5ist$ (3inuri .ndea7uns de mari2 dar .n (e!i pri*e,te pe nenoro(i4ii a(uza4i politi(iB : Cu ei este mai )ra*, 0en8e, ($(i re)ele e p$rintele na4iunii ,i a *roi s$ r$storni sau s$ u(izi pe re)e, .nseamn$ a *roi s$ u(izi pe p$rintele a treize(i ,i dou$ milioane de oameni. : +ot una e, domnule de Villefort, spuse 0en8e. mi f$)$duie,ti ($ *ei fi .n)$duitor (u (ei pe (are 4i!i *oi re(omanda= : &ii pe pa(e, spuse Villefort (u (el mai ferme($tor z/mbet2 *om .nto(mi .mpreun$ re(3izitoriile. : "ra)a mea, spuse mar(3iza, *ezi!4i de (olibrii ,i de (/rpele tale ,i las$!l pe *iitorul t$u so4 s$!,i fa($ meseria. ;st$zi armele se odi3nes( ,i robele au tre(ere2 e5ist$ .n pri*in4a a(easta un (u*/nt latin de o mare profunzime. : Cedant arma to)ae K[L, spuse Villefort .n(lin/ndu!se. : u .ndr$zneam s$ *orbes( latine,te, spuse mar(3iza. : ;, fi preferat (a dumneata s$ fii medi(, relu$ 0en8e. n)erul e5terminator, ori(/t ar fi de .n)er, m!a .nfri(o,at totdeauna. : Hun$ 0en8e, murmur$ Villefort .n*$luind!o pe fat$ .ntr!o pri*ire iubitoare. : &ii(a mea, spuse mar(3izul, domnule de Villefort *a fi medi(ul moral ,i politi( al a(estei pro*in(ii. Crede!m$, e un rol frumos de 7u(at. : Fi *a fi un mi7lo( de a da uit$rii rolul pe (are l!a 7u(at p$rintele s$u, relu$ in(ori)ibila mar(3iz$. : "oamn$, )l$sui Villefort (u un z/mbet trist, am a*ut onoarea s$ *$ spun ($ p$rintele meu s!a lep$dat (el pu4in a,a n$d$7duies(, de erorile tre(utului ,i ($ a de*enit un prieten zelos al reli)iei ,i al ordinei, un re)alist mai bun de(/t mine2 ($(i el e din (on*in)ere, iar eu nu sunt de(/t din pasiune. Fi, dup$ fraza a(easta rotun7it$, Villefort pri*i spre in*ita4i pentru a!,i da seama de efe(tul fanfaronadei sale, a,a (um, dup$ o fraz$ la fel, ar fi pri*it la tribunal publi(ul. : "ra)$ Villefort, spuse (ontele de Sal*ieu5, to(mai asta i!am r$spuns ,i eu deun$zi la +uileries ministrului Casei 0e)ale, (are .mi (erea oare(um so(oteal$ asupra (iudatei alian4e dintre fiul unui )irondin ,i fii(a unui ofi4er al armatei lui Cond82 iar ministrul a .n4eles foarte bine. Sistemul a(esta de fuziune apar4ine lui @udo*i( al XVIII!lea. "e a(eea re)ele (are, f$r$ (a noi s$ b$nuim ne as(ulta (on*ersa4ia, ne!a .ntrerupt spun/nd6 %Villefort. : oteaz$, re)ele, n!a pronun4at numele de oirtier, (i dimpotri*$ a ap$sat pe a(ela de Villefort. : Villefort, a spus re)ele, *a fa(e o (arier$ bun$. A un t/n$r matur de pe a(um ,i apar4ine lumii mele. ;m *$zut (u pl$(ere ($ mar(3izul ,i mar(3iza de Saint!M8ran .l fa( )inerele lor ,i le! a, fi re(omandat a(east$ alian4$ da($ nu *eneau ei (ei dint/i s$!mi (ear$ permisiunea.'

: ; spus re)ele asta, (onte= A5(lam$ Villefort .n(/ntat. : 4i reprodu( propriile lui (u*inte, iar da($ mar(3izul *rea s$ fie sin(er, *a m$rturisi ($ (eea (e .4i (omuni(, .n momentul a(esta, se potri*e,te perfe(t (u (eea (e re)ele i!a spus lui .nsu,i (/nd, a(um ,ase luni, i!a *orbit despre un proie(t de ($s$torie .ntre fii(a sa ,i dumneata. : ;de*$rat, spuse mar(3izul. : >, dar .i datorez prin urmare totul *redni(ului su*eran? Voi ($uta de(i s$ fa( totul pentru a!l ser*i. : Hra*o, )l$sui mar(3iza, a,a te iubes(6 s$ pofteas($ .n momentul a(esta un (onspirator ,i *a fi bine *enit? : Iar eu, mam$, spuse 0en8e, .l ro) pe "umnezeu s$ nu te as(ulte ,i s$ nu!i trimit$ domnului de Villefort de(/t mi(i 3o4i, fali4i f$r$ .nsemn$tate ,i es(ro(i timizi. n (3ipul a(esta *oi dormi lini,tit$. : A (a ,i (um ai dori medi(ului mi)rene, po7aruri ,i .n4ep$turi de *iespi, lu(ruri (are nu (ompromit de(/t epiderma, )l$sui Villefort r/z/nd. "a($ *rei s$ m$ *ezi pro(uror, ureaz$!mi, dimpotri*$, maladiile a(elea )roza*e a ($ror tratare fa(e medi(ului (inste. n momentul a(ela ,i (a ,i (um .nt/mplarea nu a,teptase de(/t e5primarea dorin4ei lui Villefort pentru (a a(easta s$!i fie satisf$(ut$, un *alet intr$ ,i .i spuse (/te*a (u*inte la ure(3e. Villefort se ridi($ de la mas$, s(uz/ndu!se ,i se .napoie dup$ (/te*a (lipe (u fi)ura luminat$ ,i (u buzele z/mbitoare. 0en8e .l pri*i (u dra)oste, ($(i, *$zut astfel, (u o(3ii lui alba,tri, (u tenul mat ,i (u fa*ori4ii ne)ri (are .i .n(adrau (3ipul, era .ntr!ade*$r un t/n$r ele)ant ,i frumos. "e a(eea fata a,tepta (u ner$bdare e5pli(area (auzei pentru (are un moment disp$ruse. : "omni,oar$, spuse Villefort, n$zuiai adineauri s$ ai (a so4 un medi(2 eu am, (u dis(ipolii lui As(ulap Nse *orbea astfel .n($ .n 1815O, asem$narea ($ ni(iodat$ (easul nu!mi apar4ine ,i ($ sunt deran7at (3iar de l/n)$ dumneata, (3iar de la osp$4ul lo)odnei mele. : Fi de (e e,ti deran7at, domnule= ntreb$ frumoasa fat$ (u u,oar$ nelini,te. : >, pentru un bolna* (are, dup$ (/te mi s!a spus, e .n ultimul )rad. 9n (az )ra* ,i boala frizeaz$ e,afodul. : Vai, domnule? A5(lam$ 0en8e, .n)$lbenindu!se. : ;de*$rat= 0osti .ntr!un sin)ur )las adunarea. : Se pare ($ a fost des(operit un mi( (omplot bonapartist. : A (u putin4$= Spuse mar(3iza. : Iat$ s(risoarea de denun4. Fi Villefort (iti6 %"omnul pro(uror re)al este .n,tiin4at, de un prieten al tronului ,i al reli)iei, ($ numitului Admond "ant<s, se(undul *asului R&araonS, sosit azi diminea4$ din Smirna, dup$ (e s!a oprit la eapole ,i la -orto!&erra7o, i!au fost .n(redin4ate de ($tre Murat o s(risoare pentru uzurpator ,i de ($tre uzurpator o s(risoare pentru (omitetul bonapartist din -aris. "o*ada (rimei sale se poate fa(e arest/ndu!l, ($(i s(risoarea se *a )$si sau la el, sau la p$rintele s$u, sau .n (abina sa pe bordul R&araonuluiS %. : "ar, )l$sui 0en8e, s(risoarea a(easta, (are nu e, de altminteri, de(/t o s(risoare anonim$, este adresat$ domnului pro(uror re)al, nu dumitale. : "a, dar pro(urorul re)al e absent. n lipsa lui epistola a par*enit se(retarului s$u, (are a*ea misiunea s$ des(3id$ s(risorile. Al a des(3is!o de(i, m!a ($utat ,i, ne)$sindu!m$, a dat ordin de arestare. : ;,adar, (ulpabilul e arestat= ntreb$ mar(3iza.

: ;di($ a(uzatul, )l$sui 0en8e. : "a, doamn$, spuse Villefort, ,i, pre(um a*eam onoarea s$ spun adineaori domni,oarei 0en8e, da($ s(risoarea .n (3estiune se *a )$si, starea bolna*ului e )ra*$. : Fi unde e nenoro(itul= ntreb$ 0en8e. : A la mine. : Caide, prietene, spuse mar(3izul, nu lipsi de la datoriile dumitale, r$m/n/nd (u noi atun(i (/nd ser*i(iul re)elui te a,teapt$ .n alt$ parte. "u!te de(i a(olo unde te a,teapt$ ser*i(iul re)elui. : >, domnule de Villefort, spuse 0en8e, .mpreun/ndu!,i m/inile, fii .n)$duitor, e ziua dumitale de lo)odn$. Villefort f$(u o(olul mesei ,i, apropiindu!se de s(aunul fetei, se rezem$ de sp$tar6 : Voi fa(e tot (e am s$ pot, s(ump$ 0en8e, )l$sui el, (a s$!4i (ru4 o nelini,te2 da($ .ns$ indi(iile sunt si)ure, da($ a(uza4ia este .ntemeiat$, buruiana bonapartist$ *a trebui t$iat$. 0en8e se .nfior$ la auzul (u*/ntului t$iat$, ($(i buruiana despre (are el spunea ($ trebuie t$iat$ a*ea un (ap. : A3, spuse mar(3iza, n!o as(ulta pe (opili4a asta, Villefort. Se *a lini,ti ea. Fi mar(3iza .i .ntinse lui Villefort o m/n$ us(at$ pe (are el o s$rut$, (ontinu/nd s!o pri*eas($ pe 0en8e ,i spun/ndu!i din o(3i6 %S$rut .n momentul a(esta m/na dumitale, sau (el pu4in a, *rea'. : +riste auspi(ii? Murmur$ 0en8e. : "omni,oar$, spuse mar(3iza, e,ti de o (opil$rie dezn$d$7duitoare6 m$ ro), (e are a fa(e destinul statului (u fanteziile dumitale de sentiment ,i (u sensibilit$4ile inimii dumitale. : >, mam$? Murmur$ 0en8e. : &i4i .n)$duitoare (u r$ul re)alist, doamn$ mar(3iz$, spuse Villefort, *$ f$)$duies( ($! mi *oi .ndeplini pe deplin meseria de substitut de pro(uror re)al, adi($ o s$ fiu de o se*eritate (umplit$. "ar, .n timp (e ma)istratul adresa (u*intele a(estea mar(3izei, lo)odni(ul arun($ pe furi, o pri*ire lo)odni(ei, iar pri*irea spunea6 %0en8e, fii lini,tit$6 de 3at/rul dra)ostei tale am s$ fiu indul)ent'. 0en8e r$spunse pri*irii lui (u (el mai dul(e z/mbet ,i Villefort ie,i, purt/nd paradisul .n inim$. Capitolul VII Intero)atoriul. "e (um ie,i din sufra)erie, Villefort p$r$si mas(a *oioas$, lu/nd aerul )ra* al unui om (3emat la .ndatorirea suprem$ de a se rosti asupra *ie4ii semenului s$u. "ar, (u toat$ mobilitatea fizionomiei sale, mobilitate pe (are substitutul o studiase de multe ori dinaintea o)linzii, a,a (um e dator s$ fa($ un a(tor is(usit, de data a(easta .i fu )reu s$!,i .n(runte spr/n(enele ,i s$!,i posomoras($ tr$s$turile. n afar$ de amintirea liniei politi(e, urmat$ de p$rintele s$u (are, da($ nu se dep$rta (omplet de ea, putea s$!i abat$ *iitorul, #8rard de Villefort era .n momentul a(esta (/t se poate de feri(it. Ho)at prin sine, o(upa la dou$ze(i ,i ,apte de ani un lo( .nalt .n ma)istratur$, se .nsura (u o t/n$r$ ,i frumoas$ fiin4$ pe (are o iubea, nu p$tima,, (i (u ra4iune, a,a (um un substitut de pro(uror poate s$ iubeas($ ,i, .n afar$ de frumuse4ea ei remar(abil$, domni,oara de Saint!M8ran, lo)odni(a lui, apar4inea uneia dintre familiile (u (ea mai bun$ situa4ie la (urte2 iar pe l/n)$ influen4a p$rintelui ,i a mamei ei pe (are, nea*/nd alt (opil, putea fi folosit$ .ntrea)$ pentru )inere. -e de alt$ parte, lo)odni(a adu(ea so4ului ei ,i o zestre de (in(ize(i de mii de taleri (are, )ra4ie speran4elor. : Cu*/nt )roazni(, n$s(o(it de mi7lo(itorii de ($s$torii. : -utea s$ sporeas($ .ntr!o zi (u o mo,tenire de o 7um$tate de milion.

+oate a(este elemente reunite (ompuneau de(i pentru Villefort un total de feri(ire a,a de uluitor, .n(/t i se p$rea ($ *ede pete .n soare, dup$ (e!,i pri*ise .ndelun) *ia4a interioar$ (u o(3ii sufletului. #$si la poart$ pe (omisarul de poli4ie (are .l a,tepta. Vederea omului .n ne)ru .l (obor., .ndat$, din .n$l4imile (elui de al treilea (er, pe p$m/ntul material pe (are ($l($m. ,i (ompuse fi)ura a,a (um am spus, apropiindu!se de ofi4erul 7usti4iei6 : "omnule, .i spuse el, uite, am (itit s(risoarea ,i ai f$(ut bine arest/ndu!l pe om. "$!mi a(um asupra lui ,i asupra (onspira4iei toate am$nuntele pe (are le!ai (ules. : "espre (onspira4ie, domnule, nu ,tim .n($ nimi(2 toate 3/rtiile (onfis(ate au fost .n(3ise .ntr!un sin)ur pa(3et ,i depuse (u pe(e4i pe biroul dumnea*oastr$. n (e!l pri*e,te pe a(uzat, a4i *$zut prin (3iar s(risoarea (are!l denun4$ ($ e un anume Admond "ant<s, se(und pe bordul *asului %&araonul', (are fa(e (omer4 (u bumba( (u ;le5andria ,i Smirna ,i (are apar4ine (asei Morrel ,i fiul din Marsilia. : nainte de a ser*i .n marina (omer(ial$ a ser*it .n marina militar$= : >, nu, domnule2 este un tinerel. : Ce */rst$= : ou$spreze(e sau (el mult dou$ze(i de ani. n momentul a(ela, pe (/nd Villefort, mer)/nd pe strada Mare, a7unse la (ol4ul str$zii des Conseils, un om (are p$rea ($!l a,teapt$ i se adres$2 era domnul Morrel. : ;, domnul de Villefort, e5(lam$ a(esta z$rindu!l pe substitut, .mi pare foarte bine ($ *$ .nt/lnes(. n(3ipui4i!*$ ($ s!a s$*/r,it eroarea (ea mai (iudat$, (ea mai neauzit$6 a fost arestat se(undul *asului meu, Admond "ant<s. : Ftiu, domnule, spuse Villefort ,i m$ du( s$!l intero)3ez. : >, domnule, (ontinu$ domnul Morrel m/nat de prietenia sa pentru t/n$r, nu!l (unoa,te4i pe (el (are e a(uzat. Au .l (unos(2 ima)ina4i!*$ omul (el mai bl/nd, (el mai (instit ,i, aproape ($ a, .ndr$zni s$ spun, omul (are .,i (unoa,te (el mai bine meseria din .ntrea)a marin$ (omer(ial$. >, domnule de Villefort, *i!l re(omand (u toat$ sin(eritatea ,i din tot sufletul. -re(um s!a putut *edea, Villefort apar4inea taberei nobile din ora,, iar Morrel taberei plebeiene2 primul era ultrare)alist, al doilea b$nuit de bonapartism .n surdin$. Villefort .l pri*i pe Morrel dispre4uitor ,i .i r$spunse re(e6 : Ftii, domnule, ($ (ine*a poate s$ fie bl/nd .n *ia4a parti(ular$, (instit .n rela4iile (omer(iale, sa*ant .n meseria lui ,i s$ fie totu,i, politi(e,te *orbind, un mare *ino*at. Ftii, nu!i a,a, domnule= Fi ma)istratul apas$ pe ultimele (u*inte (a ,i (um ar fi *rut s$ le apli(e armatorului, .n timp (e pri*irea lui s(rut$toare *roia par($ s$ p$trund$ p/n$ .n ad/n(ul inimii omului a(esta, at/t de (utez$tor .n(/t inter*enea pentru altul, (/nd el .nsu,i era dator s$ ,tie ($ a*ea ne*oie de indul)en4$. Morrel ro,i, ($(i nu se sim4ea (u (on,tiin4a to(mai (urat$ .n pri*in4a opiniilor politi(e. Fi, de altminteri, dest$inuirea pe (are i!o f$(use "ant<s .n (e pri*e,te .ntre*ederea (u marele mare,al ,i (ele (/te*a (u*inte pe (are i le adresase .mp$ratul, .l tulburau oare(um. ;d$u)$ totu,i, (u a((entul (elui mai profund interes6 : "omnule de Villefort, *$ implor, fi4i drept (um trebuie s$ fi4i2 bun a,a (um sunte4i totdeauna ,i da4i!ni!l repede pe bietul "ant<s. Cu*/ntul da4i!ni!l sun$ re*olu4ionar .n ure(3ea substitutului de pro(uror. %A3ei, da4i!ni!l, .,i zise el. u (um*a a(est "ant<s e afiliat *reunei se(te de (arbonari, .ntru(/t prote(torul lui .ntrebuin4eaz$, f$r$ s$!,i dea seama, formula (ole(ti*$= Comisarul mi!a spus, .mi pare, ($ l!a arestat .ntr!o (/r(ium$, .ntr!o so(ietate numeroas$6 nu (um*a (omplotau='

-e urm$, (u )las tare6 : "omnule, r$spunse el, po4i s$ fii pe deplin lini,tit ,i nu *ei fi apelat .n zadar la spiritul meu de dreptate da($ a(uzatul e ino(ent2 dar da($, dimpotri*$, e *ino*at, tr$im .ntr!o epo($ )rea, domnule, (/nd nepedepsirea ar fi un e5emplu fatal. Voi fi de(i ne*oit s$!mi fa( datoria. Fi, deoare(e a7unsese la u,a (asei sale lipit$ de palatul de 7usti4ie, intr$ m$re4, dup$ (e!l salut$ (u o polite4e de )3ea4$ pe neferi(itul armator, (are r$mase .mpietrit par($ .n lo(ul unde Villefort .l p$r$sise. ;nti(amera era plin$ de 7andarmi ,i de a)en4i de poli4ie2 .n mi7lo(ul lor, p$zit, .n*$luit .n pri*iri aprinse de ur$, st$tea (alm ,i nemi,(at de4inutul. Villefort str$b$tu anti(amera, arun($ spre "ant<s o pri*ire piezi,$ ,i dup$ (e lu$ un pa(3et pe (are i!l d$du un a)ent, disp$ru, spun/nd6 : S$ se adu($ de4inutul? >ri(/t de ful)er$toare ar fi fost pri*irea, ea .i a7unsese lui Villefort pentru a!,i forma o idee despre omul pe (are urma s$!l supun$ intero)atoriului. 0e(unos(use inteli)en4a .n fruntea lat$ ,i des(3is$, (ura7ul .n o(3ii fi(,i ,i .n spr/n(enele .n(runtate ,i Sin(eritatea .n buzele )roase, pe 7um$tate des(3ise, printre (are se *edea un ,ir dublu de din4i albi (a filde,ul. -rima impresie fusese fa*orabil$ lui "ant<s. "ar Villefort auzise de at/tea ori, (a pe un (u*/nt de politi($ profund$, ($ trebuie s$ le fere,ti de prima pornire, to(mai pentru ($ era bun$, .n(/t apli($ impresiei ma5ima a(easta f$r$ s$ 4in$ seama de diferen4a dintre a(este dou$ (u*inte. ,i .n$bu,i de(i instin(tele bune (are *roiau s$!i n$p$deas($ inima, pentru a da de a(olo asalt min4ii2 .,i potri*i la o)lind$ fi)ura de zile mari ,i se a,ez$ sumbru, amenin4$tor, dinaintea biroului. n (lipa urm$toare "ant<s intr$. +/n$rul era tot palid, dar (alm ,i z/mbitor. l salut$ pe 7ude($tor (u o polite4e fireas($, apoi (aut$ din o(3i un s(aun (a ,i (um s!ar fi aflat .n salonul armatorului Morrel. ;bia atun(i el .nt/lni pri*irea posomor/t$ a lui Villefort, pri*ire (ara(teristi($ oamenilor 7usti4iei, (are nu *or s$ li se (iteas($ )/ndul ,i (are fa( din o(3ii lor o sti(l$ f$r$ lu(iu. -ri*irea a(easta .i ar$t$ ($ se )$sea dinaintea (3ipului mo3or/t al 7usti4iei. : Cine e,ti dumneata ,i (um te (3eam$= ntreb$ Villefort r$sfoind notele pe (are a)entul i le predase (/nd a intrat ,i (are, .ntr!un (eas, de*eniser$ *oluminoase, .ntr!at/t (orup4ia spiona7elor se alipe,te de a(est (orp neferi(it (are sunt de4inu4ii. : "omnule, m$ numes( Admond "ant<s, r$spunse t/n$rul (u )las (alm ,i sonor. Sunt se(und pe bordul *asului %&araonul' (are apar4ine domnilor Morrel ,i fiul. : V/rsta dumitale= Continu$ Villefort. : ou$spreze(e ani, r$spunse "ant<s. : Ce f$(eai .n momentul (/nd ai fost arestat= : M$ aflam la osp$4ul lo)odnei mele, domnule, )l$sui "ant<s (u )las u,or mi,(at, .ntr! at/t de dureros era (ontrastul dintre momentele de bu(urie ,i (eremonia lu)ubr$ de a(um, .ntr!at/t (3ipul sumbru al domnului de Villefort s(otea .n relief fi)ura str$lu(itoare a lo)odni(ei lui. : ;sistai la osp$4ul lo)odnei dumitale= ntreb$ substitutul tres$rind f$r$ s$ *rea. : "a, domnule, sunt pe (ale s$ m$ .nsor (u o femeie pe (are o iubes( de trei ani. "e,i impasibil (a de obi(ei, Villefort fu izbit totu,i de (oin(iden4$, iar )lasul mi,(at al lui "ant<s, surprins .n toiul feri(irii, trezi .n taina sufletului s$u o fibr$ de simpatie6 se .nsura ,i el, era ,i el feri(it, iar feri(irea .i fusese tulburat$ pentru a (ontribui la nimi(irea bu(uriei unui om (are, (a ,i el, atin)ea feri(irea. ;propierea a(easta filosofi($, )/ndi el, *a fa(e o mare impresie (/nd am s$ m$ .napoiez .n salonul domnului de Saint!M8ran2 ,i .,i .nto(mi dinainte, .n (u)et, .n timp (e "ant<s a,tepta

alte .ntreb$ri, (u*intele antiteti(e (u a7utorul ($rora oratorii (onstruies( frazele (are smul) aplauze ,i (are, uneori, fa( impresie unei elo(*en4e ade*$rate. "up$ (e mi(ul spee(3 l$untri( fu .nto(mit, Villefort z/mbi (u )/ndul la efe(t ,i re*eni la "ant<s6 : Continu$, domnule, )l$sui el. : Ce *re4i s$ (ontinui= : S$ luminezi 7usti4ia. : S$!mi spun$ 7usti4ia asupra ($rui pun(t *rea s$ fie luminat$ ,i .i *oi spune tot (e ,tiu2 de(/t, ad$u)$ el la r/ndu!i (u un z/mbet, o .n,tiin4ez ($ nu ,tiu mare lu(ru. : ;i ser*it sub uzurpator= : 9rma s$ fiu .n(orporat .n marina militar$ (/nd a ($zut. : Se spune ($ opiniile dumitale politi(e sunt e5a)erate, spuse Villefort, ($ruia nu i se suflase un (u*/nt despre a(easta, dar (are nu se da .n l$turi s$ pun$ .ntrebarea a,a (um se pune o a(uzare. : >piniile mele politi(e, domnule= >, mi!e aproape ru,ine s$ spun dar eu nu am a*ut ni(iodat$ (eea (e se (3eam$ o opinie. Sunt .n */rst$ de abia nou$spreze(e ani, dup$ (um am a*ut onoarea s$ *$ spun. u ,tiu nimi(, nu sunt destinat s$ 7o( ni(i un rol, pu4inul (are sunt ,i *oi fi, da($ mi se a(ord$ lo(ul (are .l r/*nes(, .l *oi datora domnului Morrel. "e a(eea toate opiniile mele, nu politi(e, dar parti(ulare, se m$r)ines( la a(este trei sentimente6 .l iubes( pe p$rintele meu, .l respe(t pe domnul Morrel ,i o ador pe Mer(8d<s. Iat$, domnule, tot (e pot spune 7usti4iei. Vede4i ($ e prea pu4in interesant pentru ea. -e m$sur$ (e "ant<s *orbea, Villefort .i pri*ea (3ipul a,a de bl/nd ,i de des(3is ,i .i re*eneau .n memorie (u*intele rostite de 0en8e (are, f$r$ s$!l (unoas($, .i (eruse indul)en4a pentru a(uzat. Cu deprinderea pe (are substitutul (rimei ,i al (riminalilor o ($p$tase, *edea 4/,nind din fie(are (u*/nt al lui "ant<s do*ada ino(en4ei. ntr!ade*$r, t/n$rul, aproape ($ s!ar putea spune (opilul a(esta simplu, natural, elo(*ent, (u a(ea elo(*en4$ a inimii pe (are n!o )$se,ti ni(iodat$ (/nd o (au4i, plin de afe(4iune pentru to4i, deoare(e era feri(it ,i deoare(e feri(irea .i fa(e buni (3iar pe oamenii r$i, re*$rsa ,i asupra 7ude($torului bun$*oin4a (e!i deborda din inim$. Admond nu a*ea .n pri*ire, .n )las, .n )est, ori(/t de aspru fusese Villefort (u el, de(/t m/n)/iere ,i bun$tate pentru (el (are!l intero)a. %@a naiba, .,i spuse Villefort, e un b$iat ferme($tor ,i, n$d$7duies(, nu!mi *a fi )reu s$!i fa( pl$(erea lui 0en8e, .ndeplinind prima re(omandare dat$ de ea6 *oi ($p$ta astfel o str/n)ere de m/n$ .n fa4a lumii ,i un s$rut .n(/nt$tor .ntr!un un)3er.' Fi, la )/ndul a(esta, fi)ura lui Villefort se lumin$2 de a(eea, (/nd .,i ab$tu pri*irile de la (u)etul s$u la "ant<s, "ant<s, (are .i urm$rise mi,($rile (3ipului, z/mbea. : "omnule, spuse Villefort, (uno,ti nis(ai du,mani= : "u,mani= ntreb$ "ant<s2 am noro(ul de a .nsemna prea pu4in pentru (a situa4ia mea s$ mi!i fa($. n (e pri*e,te (ara(terul meu, poate (am repezit, am .n(er(at totdeauna s$!l .mbl/nzes( fa4$ de subordona4i. ;m sub ordinele mele ze(e sau doispreze(e matelo4i6 .ntreba4i!i, domnule ,i *$ *or spune ($ m$ iubes( ,i m$ respe(t$, nu (a pe un p$rinte. : Sunt prea t/n$r pentru a(easta. : "ar (a pe un frate mai mare. : "ar .n lips$ de du,mani, poate ($ ai in*idio,i6 *ei fi numit ($pitan la nou$spreze(e ani, (eea (e e un post .nalt .n meseria dumitale. +e *ei .nsura (u o femeie frumoas$, (are te iube,te, (eea (e e un noro( rar pe p$m/nt6 -oate ($ ambele preferin4e ale destinului 4i!au (reat nis(ai in*idio,i.

: "a, a*e4i dreptate. "e bun$ seam$, .i (unoa,te4i pe oameni mai bine de(/t mine ,i este (u putin4$, dar da($ in*idio,ii a(e,tia se )$ses( printre prietenii mei, *$ de(lar ($ prefer s$!i (unos(, pentru a nu m$ *edea silit s$!i ur$s(. : &a(i r$u, domnule. +rebuie totdeauna, pe (/t (u putin4$, s$ *ezi limpede .n 7urul dumitale2 ,i, .ntr!ade*$r, .mi pari un t/n$r a,a de *redni(, .n(/t m$ *oi abate pentru dumneata de la re)ulile obi,nuite ale 7usti4iei ,i te *oi a7uta s$ *ezi limpede, (omuni(/ndu!4i denun4ul (are te adu(e la mine6 iat$ 3/rtia a(uzatoare. 0e(uno,ti s(risul= Fi Villefort s(oase din buzunar s(risoarea, prezent/nd!o lui "ant<s. "ant<s pri*i ,i (iti. 9n nor tre(u pe fruntea lui ,i spuse6 : u, domnule, nu (unos( s(risul. A pref$(ut ,i totu,i e de o form$ destul de natural$. n ori(e (az, l!a a,ternut o m/n$ is(usit$. M$ bu(ur foarte mult, ad$u)$ el, pri*indu!l pe Villefort (u re(uno,tin4$, ($ am de!a fa(e (u un om (a dumnea*oastr$, ($(i .ntr!ade*$r in*idiosul meu este un ade*$rat du,man. Fi, .n ful)erul (are tre(u prin o(3ii t/n$rului (/nd rosti a(este (u*inte, Villefort putu s$!,i dea seama de ener)ia *iolent$ as(uns$ sub .nf$4i,area sa bl/nd$. : Fi, a(um, 3aide, )l$sui substitutul, r$spunde!mi sin(er, domnule, nu (a un a(uzat 7ude($torului, (i, a,a (um un om aflat .ntr!o situa4ie deli(at$, r$spunde altui om (are se intereseaz$ de el6 (e e ade*$rat .n a(uza4ia a(east$ anonim$= Fi Villefort arun($ pe birou, (u dez)ust, s(risoarea .napoiat$ de "ant<s. : +otul ,i nimi(, domnule ,i iat$ ade*$rul (urat, pe onoarea mea de marinar, pe iubirea mea pentru Mer(8d<s, pe *ia4a p$rintelui meu. : Vorbe,te, domnule, spuse (u )las tare Villefort. ;poi ad$u)$ .n ,oapt$6 %"a($ 0en8e ar putea s$ m$ *ad$, n$d$7duies( ($ ar fi mul4umit$ de mine ,i ($ nu mi!ar mai spune ($ sunt un t$ietor de (apete'. : S$ *ede4i6 ple(/nd din eapole, ($pitanul @e(l<re s!a .mboln$*it de fri)uri. "eoare(e nu a*em medi( pe bord, iar el nu a *rut s$ poposim .n ni(i un pun(t al (oastei, )r$bit (um era, s$ se du($ pe insula Alba, boala lui s!a .nr$ut$4it a,a de mult .n(/t, spre sf/r,itul (elei de!a treia zi, sim4ind ($ *a muri, m!a (3emat l/n)$ el. %"ra)$ "ant<s, mi!a spus el, 7ur$!mi pe onoarea ta ($ *ei fa(e (e am s$!4i spun. A *orba de interese (/t se poate de mari'. %4i 7ur, domnule ($pitan', i!am r$spuns eu. %Ai bine, .ntru(/t, dup$ moartea mea, (omanda *asului .4i apar4ine .n (alitate de se(und, *ei lua (omanda, te *ei .ndrepta spre insula Alba, *ei debar(a la -orto!&erra7o, *ei .ntreba de mare,alul (el mare, .i *ei .n(redin4a s(risoarea a(easta6 poate ($ atun(i, el .4i *a preda o alt$ s(risoare ,i *ei fi .ns$r(inat (u o misiune. Misiunea (are!mi era rezer*at$ mie, "ant<s, *a fi .ndeplinit$ de tine ,i toat$ (instea 4i se *a (u*eni 4ie'. %> *oi .ndeplini, domnule ($pitan, dar poate ($ nu am s$ a7un) a,a de u,or, (um (rede4i dumnea*oastr$, la marele mare,al'. %9ite un inel pe (are i!l *ei trimite, )l$sui ($pitanul ,i (are *a .ndep$rta toate difi(ult$4ile'. Spun/nd a(estea, mi!a .n(redin4at un inel. Ara ,i timpul6 peste dou$ (easuri a ($zut .n delir2 a doua zi a murit. : Fi (e!ai f$(ut atun(i= : Ceea (e trebuia s$ fa(, domnule, (eea (e ori(ine ar fi f$(ut .n lo(ul meu. n ori(e (az, ru)$min4ile unui muribund sunt sfinte, iar, la marinari, ru)$min4ile unui superior sunt ordine (are trebuie .ndeplinite. M!am .ndreptat de(i spre insula Alba, unde am a7uns a doua zi2 am (onsemnat toat$ lumea pe bord ,i am (obor/t sin)ur pe p$m/nt. ;,a (um pre*$zusem, am .nt/mpinat unele

)reut$4i pentru a a7un)e la mare,alul (el mare. I!am trimis .ns$ inelul (are urma s$!mi ser*eas($ drept semn de re(unoa,tere ,i toate u,ile s!au des(3is .n fa4a mea. M!a primit, m!a (er(etat (u pri*ire la ultimele .mpre7ur$ri ale mor4ii neferi(itului @e(l<re ,i, pre(um a(esta pre*$zuse, mi!a predat o s(risoare, .ns$r(in/ndu!m$ s!o du( personal la -aris. I!am f$)$duit, ($(i era *orba s$ .ndeplines( ultima *oin4$ a ($pitanului meu. ;m (obor/t pe 4$rm, am pus repede la pun(t toate (3estiunile de bord, apoi am aler)at s$!mi *$d lo)odni(a pe (are am re)$sit!o mai frumoas$ ,i mai iubitoare de(/t ori(/nd. Mul4umit$ domnului Morrel, am tre(ut peste toate piedi(ile e(leziasti(e. n sf/r,it, domnule, asistam, (um *!am spus, la osp$4ul de lo)odn$, m$ pre)$team s$ m$ ($s$tores( peste un (eas ,i .mi f$(eam so(oteala s$ ple( m/ine la -aris, (/nd, .n urma denun4ului pe (are dumnea*oastr$ ar$ta4i a!l dispre4ui tot at/t (/t ,i mine, am fost arestat. : "a, da, murmur$ Villefort, tot (e!mi spui pare a fi ade*$rat, iar da($ e,ti (ulpabil, e din impruden4$2 ba .n($ impruden4a este le)itimat$ de ordinele ($pitanului dumitale. napoiaz$!ne s(risoarea (are 4i s!a dat pe insula Alba, d$!mi (u*/ntul ($ te *ei prezenta la prima (3emare ,i du! te la prietenii dumitale. : ;, dar, sunt liber, domnule= A5(lam$ "ant<s .n (ulmea bu(uriei. : "a, dar d$!mi numai s(risoarea. : +rebuie s$ fie .n fa4a dumnea*oastr$, domnule2 ($(i mi s!a luat o dat$ (u (elelalte 3/rtii ,i re(unos( (/te*a .n pa(3etul a(esta. : ;,teapt$, spuse substitutul lui "ant<s, (are .,i lua m$nu,ile ,i p$l$ria, a,teapt$. Cui .i este adresat$= : "omnului oirtier, strada Co\!C8ron, -aris. +r$snetul da($ ar fi ($zut asupra lui Villefort ,i nu l!ar fi izbit mai ful)er$tor ,i mai nepre*$zut. 0e($zu .n fotoliul de unde se s(ulase pe 7um$tate, (a s$ a7un)$ la tean(ul (u 3/rtii (onfis(ate ,i frunz$rindu!l repede, s(oase s(risoarea fatal$ asupra ($reia arun($ o pri*ire p$truns$ de o )roaz$ de nespus. : "omnul oirtier, strada Co\!C8ron, num$rul 1[, murmur$ el, de*enind din (e .n (e mai palid. : "a, domnule, r$spunse "ant<s uimit. l (unoa,te4i= : u, r$spunse repede Villefort. 9n ser*ilor (redin(ios al re)elui nu!i (unoa,te pe (onspiratori. : A *orba de(i de o (onspira4ie= ntreb$ "ant<s (are, dup$ (e se (rezuse liber, .n(epea s$ fie (uprins de o )roaz$ mai mare de(/t (ea dint/i. n ori(e (az, domnule, *!am spus, nu a*eam 3abar de (uprinsul' depe,ei pe (are o purtam. : "a, relu$ Villefort (u )las .n$bu,it2 dar ,tii numele (elui ($ruia .i era adresat$. : -entru a i!o preda .n persoan$ trebuia s$!l ,tiu, domnule. : Fi n!ai ar$tat nim$nui s(risoarea= ntreb$ Villefort (itind ,i .n)$lbenindu!se pe m$sur$ (e (itea. : im$nui, domnule, pe (u*/nt de onoare. : u ,tie nimeni ($ erai purt$torul unei s(risori *enit$ de pe insula Alba ,i adresat$ domnului oirtier= : imeni, domnule, afar$ de (el (are mi!a predat!o. : A prea mult, totu,i, e prea mult? Murmur$ Villefort. &runtea lui Villefort se .ntune(a tot mai mult. Huzele lui albe, m/inile tremur$toare, o(3ii aprin,i f$(eau s$ trea($ prin (u)etul lui "ant<s (ele mai dureroase b$nuieli. "up$ (itirea s(risorii, Villefort .,i l$s$ (apul .n m/ini ,i r$mase o (lip$ (ople,it. : Vai, (e e, domnule= ntreb$ "ant<s (u sfial$.

Villefort nu r$spunse2 dar, dup$ (/te*a (lipe, .,i .n$l4$ (3ipul palid ,i des(ompus ,i mai (iti o dat$ s(risoarea. : Fi spui ($ nu ,tii (e (on4inea s(risoarea= 0elu$ Villefort. : 0epet pe onoarea mea, domnule, ($ nu ,tiu, )l$sui "ant<s. "ar (e a*e4i= V$ sim4i4i r$u= Vre4i s$ sun, s$ (3em a7utor= : u, domnule, spuse Villefort, ridi(/ndu!se repede. u te mi,(a, nu spune un (u*/nt. Au dau ordine ai(i, nu dumneata. : "omnule, spuse "ant<s 7i)nit, m$ )/ndeam s$ *$ *in .n a7utor, at/ta tot. : u am nimi(2 o ame4eal$ tre($toare. >(up$!te de dumneata, nu de mine. 0$spunde. "ant<s a,tepta intero)atoriul pe (are .l anun4a porun(a a(easta, dar .n zadar2 Villefort re($zu .n fotoliu, .,i tre(u o m/n$ .n)3e4at$ peste fruntea la( de sudoare ,i, pentru a treia oar$, se apu($ s$ re(iteas($ s(risoarea. %>, da($ ,tie (e (uprinde s(risoarea asta, murmur$ el ,i da($ afl$ *reodat$ ($ oirtier e tat$l lui Villefort, sunt pierdut, pierdut pentru de!a pururi', )/ndi el. Fi!l pri*ea din timp .n timp pe Admond, (a ,i (um pri*irea sa ar fi putut s$ zdrobeas($ bariera ne*$zut$ (e .n(3ide .n inim$ se(retele pe (are )ura le p$streaz$. : >, s$ nu ne mai .ndoim? A5(lam$ el deodat$. : "ar, .n numele (erului, domnule, stri)$ neferi(itul t/n$r, da($ *a .ndoi4i de mine, da($ m$ b$nui4i, intero)a4i!m$ ,i sunt )ata s$ *$ r$spund. Villefort f$(u o sfor4are *iolent$ ,i (u un ton pe (are *roia s$!l fa($ (/t mai si)ur6 : "omnule, )l$sui el, probele (ele mai )ra*e rezult$ pentru dumneata din intero)atoriu, a,a ($ nu pot, pre(um n$d$7duisem la .n(eput, s$ te pun .n libertate numaide(/t. nainte de a lua o astfel de m$sur$, sunt dator s$!l (onsult pe 7ude($torul de instru(4ie. "eo(amdat$ ai *$zut .n (e fel m!am purtat (u dumneata. : >, da, domnule, e5(lam$ "ant<s ,i *$ mul4umes( ($(i a4i fost pentru mine mai mult un prieten, de(/t un 7ude($tor. : Ai bine, domnule, am s$ te mai re4in prizonier, nu mult, (/t mai pu4in *oi putea. -rin(ipala do*ad$ (are e5ista .n (ontra dumitale e s(risoarea a(easta ,i *eziB Villefort se apropie de ($min, o arun($ .n fo( ,i r$mase a(olo p/n$ (/nd ea se pref$(u .n (enu,$. : Fi *ezi, urm$ el, o distru). : >, e5(lam$ "ant<s, dumnea*oastr$ sunte4i, domnule, mai mult de(/t 7usti4ia, sunte4i bun$tatea. : "ar as(ult$!m$, urm$ Villefort, .n4ele)i ($, dup$ un astfel de a(t, po4i s$ ai .n(redere .n mine, nu!i a,a= : >, domnule, porun(i4i ,i *$ *oi respe(ta ordinele. : u, spuse Villefort, apropiindu!se de t/n$r, nu ordine *reau s$!4i dau, .n4ele)i, (i sfaturi. : Spune4i ,i m$ *oi (onforma (a unor ordine. : ;m s$ te 4in p/n$ disear$ ai(i, .n palatul 7usti4iei. -oate ($ *a *eni ,i alt(ine*a s$!4i ia intero)atoriul. Spune!i tot (e mi!ai spus, dar ni(i un (u*/nt despre s(risoare. : V$ f$)$duies(, domnule. Se p$rea ($ Villefort implora ,i ($ a(uzatul .l lini,te,te pe 7ude($tor. : -ri(epi, spuse a(esta, arun(/nd o pri*ire asupra (enu,ei (are p$stra .n($ forma 3/rtiei ,i (are zbura pe deasupra fl$($rilor. S(risoarea este a(um distrus$, numai dumneata ,i eu ,tim ($ a e5istat2 nu!4i *a mai fi pus$ .n fa4$ ni(iodat$2 prin urmare, t$)$duie,te da($ 4i se pomene,te de ea, t$)$duie,te (u .ndr$zneal$ ,i e,ti sal*at.

: Voi t$)$dui, domnule, fi4i pe pa(e, )l$sui "ant<s. : Hine, bine, spuse Villefort, du(/nd m/na la ,nurul unei sonerii. ;poi, oprindu!se .n momentul (/nd era )ata s$ sune6 : umai s(risoarea asta ai a*ut!o= ntreb$ el. : umai. : 1ur$. "ant<s .ntinse m/na. : 1ur, )l$sui el. Villefort sun$. Comisarul intr$. Villefort se apropie de poli4ai ,i .i spuse (/te*a (u*inte la ure(3e2 (omisarul r$spunse printr!un simplu semn din (ap. : 9rmeaz$!l pe domnul, spuse Villefort lui "ant<s. "ant<s se .n(lin$, arun($ .n($ o pri*ire de re(uno,tin4$ spre Villefort ,i ie,i. "e .ndat$ (e u,a se .n(3ise .n urma lui, for4ele .l p$r$sir$ pe Villefort, (are ($zu aproape le,inat .ntr!un 7il4. ;poi, dup$ o (lip$6 : >, doamne, murmur$ el, iat$ de (e depinde *ia4a ,i noro(ul. "a($ pro(urorul ar fi fost la Marsilia, da($ 7ude($torul de instru(4ie ar fi fost (3emat .n lo(ul meu, eram pierdut. Iar 3/rtia, 3/rtia asta blestemat$, m$ z*/rlea .n pr$pastie. ;3, tat$, tat$, mereu o s$ fii tu o piedi($ pentru feri(irea mea pe lume ,i *e,ni( o s$ trebuias($ s$ lupt (u tre(utul t$u= -e urm$, deodat$, o ful)erare nea,teptat$ p$ru ($ .i tre(e prin minte, lumin/ndu!i (3ipul. 9n z/mbet se i*i pe )ura lui .n($ (rispat$, o(3ii buima(i de*enir$ fi(,i ,i se oprir$ par($ asupra unui )/nd. : "a, da, )l$sui el2 da, s(risoarea (are urma s$ m$ piard$, .mi *a fi poate un noro(. Caide, Villefort, la lu(ru? Fi, dup$ (e se asi)ur$ ($ a(uzatul nu mai era .n anti(amer$, substitutul de pro(uror ie,i la r/ndu!i ,i se .ndrept$ repede spre (asa lo)odni(ei sale. Capitolul VIII Castelul If. Str$b$t/nd anti(amera, (omisarul f$(u un semn spre doi 7andarmi, (are se a,ezar$ unul .n dreapta, altul .n st/n)a lui "ant<s. &u des(3is$ o u,$ (are (omuni(a din apartamentul pro(urorului (u palatul de 7usti4ie ,i merser$ (/t*a timp pe unul din a(ele (oridoare sumbre ,i mari (are .i .nfioar$ pe (ei (e tre(, (3iar da($ n!au ni(i un moti* de .nfiorare. "up$ (um apartamentul lui Villefort (omuni(a (u palatul de 7usti4ie, palatul de 7usti4ie (omuni(a (u .n(3isoarea, monument posomor/t, lipit de palat ,i pe (are .l pri*e,te (urios prin toate des(3iz$turile!i ($s(ate (lopotni4a m$n$stirii ;((oules, (e se .nal4$ .n fa4a ei. "up$ multe o(oli,uri prin (oridorul prin (are mer)ea, "ant<s *$zu des(3iz/ndu!se o u,$ (u un )3i,eu de fier. Comisarul d$du (u un (io(an trei lo*ituri, (are r$sunar$ pentru "ant<s (a ,i (um ar fi lo*it .n inima sa, u,a se des(3ise ,i (ei doi 7andarmi .l .mpinser$ u,or pe prizonierul (are ,o*$ia .n($. "ant<s tre(u pra)ul temut ,i u,a se .n(3ise .n urma lui (u z)omot. 0espira alt aer, un aer infe(tat ,i )reoi6 se afla .n .n(3isoare. &u (ondus .ntr!o (amer$ destul de (urat$, dar z$brelit$ ,i fere(at$. "e a(eea .nf$4i,area lo(uin4ei sale nu!l sperie prea mult. "e altminteri (u*intele substitutului de pro(uror, rostite (u un )las (are i se p$ruse lui "ant<s plin de interes, .i r$sunau .n($ .n ure(3e (a o dul(e promisiune de speran4$. Arau orele patru (/nd "ant<s fusese (ondus .n (amera sa. Ara, pre(um am spus, .n ziua de .nt/i martie2 prizonierul se pomeni, de(i, .n*$luit (ur/nd de noapte.

;tun(i sim4ul auzului spori la el o dat$ (u sim4ul *$zului (are se stinsese. @a (el mai mi( z)omot (are p$trundea p/n$ la d/nsul se s(ula repede ,i f$(ea un pas spre u,$, .n(redin4at ($ *eneau s$!l pun$ .n libertate2 dar (ur/nd, z)omotul se stin)ea .ntr!alt$ dire(4ie ,i "ant<s re($dea pe s($unelul lui. n sf/r,it, pe la (easurile ze(e seara, .n momentul (/nd "ant<s .n(epea s$ piard$ speran4a, se auzi un nou z)omot (are i se p$ru, de data a(easta, ($ se .ndreapt$ spre (amera sa. ntr!ade*$r, r$sunar$ pa,i pe (oridor ,i se oprir$ .n fa4a u,ii. > (3eie se r$su(i .n broas($, z$*oarele s(r/,nir$ ,i bariera imens$ de ste7ar se des(3ise, ar$t/nd deodat$, .n (amera mo!3or/t$, lumina orbitoare a dou$ tor4e. n lumina tor4elor "ant<s *$zu s(lipind s$biile ,i pu,tile a patru 7andarmi. naintase doi pa,i, dar r$mase ne(lintit .n lo( *$z/nd sporul de for4e. : M$ ($uta4i pe mine= ntreb$ "ant<s. : "a, r$spunse unul dintre 7andarmi. : "in partea domnului substitut de pro(uror= : "e bun$ seam$. : Hine, spuse "ant<s, sunt )ata s$ *$ urmez. Con*in)erea ($ era ($utat din partea domnului de Villefort alun)a ori(e temere neferi(itului t/n$r. Al .naint$ de(i, (u mintea (alm$, (u mersul liber, a,ez/ndu!se sin)ur .n mi7lo(ul es(ortei. > tr$sur$ a,tepta .n strad$, *izitiul st$tea pe (apr$, un )ardian st$tea l/n)$ *izitiu. : -entru mine e tr$sura asta= ntreb$ "ant<s. : -entru dumneata, r$spunse un 7andarm. 9r($? "ant<s *ru s$ fa($ oare(ari obie(4ii, dar porti4a tr$surii se des(3ise ,i se sim4i .mpins. u a*ea ni(i posibilitatea, ni(i m$(ar inten4ia de a se .mpotri*i, astfel ($ se *$zu a,ezat .ntr!o (lip$ .n fundul tr$surii, .ntre doi 7andarmi2 (eilal4i doi se a,ezar$ pe ban(3eta din fa4$ ,i )reoiul *e3i(ul porni (u un z)omot sinistru. -rizonierul .,i arun($ o(3ii spre des(3iz$turi6 erau z$brelite. S(3imbase doar .n(3isoarea. ;t/t numai ($ a(easta mer)ea ,i!l transporta .n )oan$ spre o 4int$ ne(unos(ut$. -rin )ratiile str/nse, .n(/t abia putea s$ trea($ m/na prin ele, "ant<s re(unos(u totu,i ($ mer)eau pe strada Caisserie ,i ($, prin strada Saint!@aurent ,i strada +aramis, se (obora spre (3ei. V$zu .n (ur/nd, printre )ratiile sale ,i printre )ratiile monumentului .n apropierea ($ruia se afla, str$lu(ind luminile de la Consi)ne. +r$sura se opri, )ardianul (obor., se apropie de (orpul de )ard$. Vreo doispreze(e solda4i ie,ir$ ,i se a,ezar$ la r/nd2 "ant<s *edea pu,tile lor s(lipind .n b$taia felinarelor de pe (3ei. %-entru mine se desf$,oar$ oare o astfel de for4$ militar$=' .,i spuse el. #ardianul, des(3iz/nd porti4a (are se .n(3idea (u (3eia, r$spunse a(estei .ntreb$ri, de,i nu rosti un (u*/nt6 "ant<s *$zu, printre (ele dou$ ,iruri de solda4i, un drum (roit pentru el, de la tr$sur$ p/n$ .n port. 1andarmii de pe ban(3eta din fa4$ (obor/r$ (ei dint/i, apoi .l (obor/r$ pe el, pe urm$ (ei din dreapta ,i din st/n)a lui .l urmar$. Merser$ spre o bar($ pe (are un marinar al *$mii o 4inea l/n)$ (3ei de un lan4. Solda4ii .l pri*ir$ pe "ant<s (u un aer de (uriozitate n$u($. ntr!o (lip$ el fu a,ezat la pupa *asului, tot .ntre (ei patru 7andarmi, pe (/nd )ardianul st$tea la prora. > z)/l4/itur$ *iolent$ dep$rt$ bar(a de bord ,i patru lop$tari */slir$ zdra*$n spre -ilon. C/nd, din bar($, fu s(os un stri)$t, lan4ul (are .n(3ide portul se (obor. ,i "ant<s *$zu ($ se afla .n a,a zisul &rioul, adi($ din(olo de rada portului. -rima pornire a prizonierului, )$sindu!se .n aer liber, fusese a(eea de bu(urie. ;(rul este aproape libertatea. 0espir$ de(i .n ad/n(ul pieptului adierea *ie, (are adu(e pe aripile ei toate

aromele ne(unos(ute ale nop4ii ,i ale m$rii. Cur/nd, totu,i, s(oase un oftat. +re(ea pe dinaintea 08ser*ei, unde fusese a,a de feri(it diminea4a, .n (easul de dinaintea arest$rii ,i, prin des(3iz$tura (elor dou$ ferestre, z)omotul *oios al unui bal r$zbea p/n$ la el. "ant<s .,i .mpreun$ m/inile, .,i .n$l4$ o(3ii la (er ,i se ru)$. Har(a .,i (ontinua drumul, tre(use de Cap de Mort, se afla .n fa4a )olfului -3aro, o(olea bateria. Mane*ra nu putea fi .n4eleas$ de "ant<s. : "ar unde m$ du(e4i= ntreb$ el pe un 7andarm. : ;i s$ afli (ur/nd. : "arB : u a*em *oie s$!4i d$m ni(i o e5pli(a4ie. "ant<s, (are era pe 7um$tate soldat, (onsidera absurd s$ pun$ .ntreb$ri unor subordona4i ($rora le era interzis s$ r$spund$, a,a ($ t$(u. ;tun(i, (ele mai (iudate )/nduri .i tre(ur$ prin minte6 deoare(e nu putea s$ fa($ un drum lun) (u o astfel de bar($, deoare(e ni(i un *as nu era an(orat .n dire(4ia spre (are mer)eau, .,i .n(3ipui ($ *a fi depus .ntr!un lo( dep$rtat de (oast$, spun/ndu!i!se ($ e liber. u era le)at, nu se f$(use ni(i o .n(er(are pentru a!i pune ($tu,e, (eea (e i se p$rea un semn bun. "e altminteri, nu!i spusese substitutul, a,a de bun (u el ($, da($ nu roste,te numele fatal de oirtier, nu are a se teme de nimi(= u distrusese Villefort, .n prezen4a lui, s(risoarea peri(uloas$, sin)ura do*ad$ (e e5istase .n (ontra sa= ;,tepta de(i, mut ,i .n)/ndurat, .n(er(/nd s$ str$pun)$ (u o(3ii marinarului deprins (u .ntuneri(ul ,i (u spa4iul .n bezna nop4ii. @$saser$ la dreapta insula 0atonneau, unde lumina un far, ,i, mer)/nd pe l/n)$ (oast$, a7unseser$ .n dreptul )olfului Catalanilor. ;(olo pri*irile prizonierului .,i .nte4ir$ ener)ia6 a(olo se afla Mer(8d<s ,i lui i se p$rea .n fie(are (lip$ ($ *ede s(3i4/ndu!se pe 4$rmul mo3or/t forma nel$murit$ a unei femei. Cum de nu!i spunea fetei un presentiment ($ iubitul ei tre(ea la trei sute de pa,i de ea= > sin)ur$ lumin$ str$lu(ea la Catalani. "up$ pozi4ia luminii, "ant<s .,i d$du seama ($ ea lumina (amera lo)odni(ei sale. Sin)ur$ Mer(8d<s *e)3ea .n toat$ (olonia. S(o4/nd un stri)$t puterni(, t/n$rul putea s$ fie auzit de lo)odni($. l re4inu o ru,ine nemoti*at$. Ce *or spune oamenii (are .l pri*eau, auzindu!l ($ stri)$ (a un smintit= 0$mase de(i t$(ut, (u o(3ii a4inti4i asupra luminii. n *remea asta bar(a .,i (ontinua drumul. -rizonierul nu se )/ndea .ns$ la bar($, el se )/ndea la Mer(8d<s. > ridi($tur$ de teren a(operi lumina. "ant<s se .ntoarse ,i obser*$ ($ bar(a pornea .n lar). n timp (e pri*ea (ufundat .n )/nduri, */slele fuseser$ .nlo(uite (u p/nze ,i bar(a .nainta a(um .mpins$ de */nt. Cu tot dez)ustul pe (are "ant<s il .n(er(a de a!i pune 7andarmului alte .ntreb$ri, se apropie de el, lu/ndu!i m/na6 : Camarade, .i spuse, pe (on,tiin4a ,i pe ran)ul dumitale de soldat, te implor s$ ai mil$ de mine ,i s$!mi r$spunzi. Au sunt ($pitanul "ant<s, fran(ez bun ,i loial, m$(ar ($ a(uzat de nu ,tiu (e tr$dare. 9nde m$ du(i= Spune!mi ,i, pe (u*/ntul meu de marinar, m$ *oi supune datoriei ,i m$ *oi resemna soartei.' 1andarmul .,i s($rpin$ ure(3ea, pri*i spre (amaradul s$u. ;(esta f$(u o mi,(are, (are *roia s$ spun$ par($6 %Cred ($ .n lo(ul unde ne afl$m nu mai e ni(i o piedi($' ,i 7andarmul se .ntoarse spre "ant<s6 : "umneata e,ti marsiliez ,i marinar ,i m$ .ntrebi .n(otro mer)em= : "a, ($(i, pe onoarea mea, nu ,tiu.

: u b$nuie,ti= : "elo(. : u este (u putin4$. : 4i 7ur pe (e am mai sf/nt .n lume. 0$spunde!mi, te implor. : "ar (onsemnul= : Consemnul nu te opre,te s$!mi (omuni(i (eea (e *oi afla peste ze(e minute, peste o 7um$tate de (eas, poate peste un (eas. ;t/t numai ($, p/n$ atun(i, .mi (ru4i *ea(uri de nesi)uran4$. +e .ntreb, (a ,i (um ai fi prietenul meu. 9ite, nu *reau ni(i s$ m$ re*olt, ni(i s$ fu)2 de altfel, nu pot. n(otro mer)em= : "a($ ai a*ea o(3ii le)a4i sau da($ n!ai fi ie,it ni(iodat$ din portul Marsiliei, ar trebui totu,i s$ )3i(e,ti unde mer)i. : u )3i(es(. : -ri*e,te atun(i .n 7urul dumitale. "ant<s se ridi($, .,i a4inti o(3ii spre pun(tul unde p$rea ($ se .ndreapt$ bar(a ,i, la o sut$ de st/n7eni .n fa4a lui, *$zu .n$l4/ndu!se st/n(a nea)r$ ,i dreapt$ pe (are, (a un adaos de sile5, se afla (astelul mo3or/t If. &orma (iudat$, .n(3isoarea .n 7urul ($reia domnea o a,a de profund$ )roaz$, fort$rea4a (are de trei sute de ani alimenta Marsilia (u tradi4iile ei lu)ubre, ar$t/ndu!se deodat$ lui "ant<s (are nu se )/ndea la ea, produse asupra lui efe(tul pe (are .nf$4i,area e,afodului .l fa(e asupra (ondamnatului la moarte. : "oamne, Castelul If? A5(lam$ el. Ce!o s$ fa(em a(olo= 1andarmul z/mbi. : u m$ du(e4i (um*a (a s$ m$ .ntemni4a4i= Continu$ "ant<s. Castelul If e o .n(3isoare de stat, destinat$ numai marilor *ino*a4i politi(i. Au nu am s$*/r,it ni(i o (rim$. Sunt la Castelul If 7ude($tori de instru(4ie sau alt fel de ma)istra4i= : mi .n(3ipui ($ a(olo nu sunt, spuse 7andarmul, de(/t un )u*ernator, temni(erii, o )arnizoan$ ,i ziduri bune. Caide, 3aide, prietene, nu mai fa(e at/ta pe miratul, ($ m$ fa(i s$ (red ($ r$spl$te,ti bun$*oin4a mea b$t/ndu!4i 7o( de mine. "ant<s str/nse m/na 7andarmului, )ata s$ i!o rup$. : Spui de(i, )l$sui el, ($ sunt dus la Castelul If (a s$ m$ .ntemni4eze= : "e bun$ seam$, spuse 7andarmul. n ori(e (az, (amarade, e de prisos s$ m$ str/n)i a,a de tare. : &$r$ alt$ informa4ie, f$r$ alt$ formalitate= ntreb$ t/n$rul. : &ormalit$4ile sunt .ndeplinite, informa4ia 4i!a fost dat$. : ;,adar, (u toat$ f$)$duiala domnului de Villefort= : u ,tiu da($ domnul de Villefort 4i!a f$)$duit (e*a, spuse 7andarmul, dar (eea (e ,tiu este ($ mer)em la Castelul If. Cei, dar (e fa(i= Camarazi, a7utor? Cu o mi,(are (a ful)erul, (are, totu,i fusese pre*$zut$ de o(3iul is(usit al 7andarmului, "ant<s *rusese s$ se arun(e .n mare2 dar patru m/ini *i)uroase .l re4inur$ .n momentul (/nd pi(ioarele lui p$r$seau puntea b$r(ii. C$zu la fund, url/nd de (iud$. : Hra*o? A5(lam$ 7andarmul, pun/nd un )enun(3i pe pieptul lui, bra*o? ;,a .4i 4ii (u*/ntul de marinar= S$ se mai .n(read$ (ine*a .n oamenii miero,i? Ai bine, dra)$ prietene, f$ a(um o mi,(are, una sin)ur$ ,i .4i tr/ntes( un )lon4 .n (ap. M!am ab$tut de la primul (onsemn, dar te asi)ur ($ n!am s$ m$ abat de la al doilea. Fi!,i (obor. .ntr!ade*$r (arabina spre "ant<s, (are sim4i */rful 4e*ii la t/mpl$.

Se )/ndi o (lip$ s$ fa($ mi,(area interzis$ ,i s$ sf/r,eas($ astfel .n (3ip *iolent (u nenoro(irea nea,teptat$ (e se ab$tuse asupra lui, prinz/ndu!l .n )3earele ei de *ultur. "ar to(mai pentru ($ nenoro(irea era nea,teptat$, "ant<s se )/ndi ($ ea nu putea s$ dureze. i re*enir$, pe urm$, .n minte, f$)$duielile domnului de Villefort2 pe urm$. : "e (e s$ n!o spunem moartea .n fundul unei b$r(i, *enit$ din m/na unui 7andarm, i se p$ru ur/t$. 0e($zu de(i pe fundul b$r(ii, s(o4/nd un urlet de turbare ,i fr$m/nt/ndu!,i m/inile (u furie. ;proape .n a(eea,i (lip$ o izbitur$ *iolent$ z)udui bar(a. 9n */sla, s$ri pe st/n(a pe (are pro*a mi(ii b$r(i o atinsese, o fr/n)3ie se desf$,ur$ .n 7urul unui s(ripete (are s(/r4/i ,i "ant<s .n4elese (a a7unseser$ ,i ($ bar(a era le)at$. ntr!ade*$r, pazni(ii (are!l 4ineau ,i de bra4e ,i de )ulerul 3ainei, .l silir$ s$ se ridi(e, .l .mpinser$ s$ (oboare pe 4$rm, ,i!l t/r/r$ spre treptele (are ur(au la poarta (itadelei, .n timp (e )ardianul, .narmat (u o flint$ (u baionet$, mer)ea .n urma lui. "ant<s nu f$(u, de altminteri, ni(i o .mpotri*ire zadarni($. n(etineala lui se datora mai mult iner4iei de(/t .mpotri*irii2 era amor4it ,i se (l$tina (a un om beat. V$zu din nou solda4i (are se .n,irau pe panta dreapt$, sim4i s($ri (are .l sileau s$ ridi(e pi(ioarele, obser*$ ($ tre(ea printr!o poart$ ,i ($ poarta se .n(3idea .n urma lui, dar toate a(estea, ma,inal, (a printr!o (ea4$, f$r$ s$ distin)$ nimi( limpede. u mai *edea ni(i marea. : Imensa durere a prizonierilor (are pri*es( spa4iul (u sentimentul (umplit al neputin4ei. Se f$(u un popas de un moment, .n r$stimpul ($ruia .n(er($ s$!,i adune )/ndurile. -ri*i .n 7uru!i2 se )$sea .ntr!o (urte p$trat$, format$ din patru ziduri .nalte. Se auzea pasul .n(et ,i re)ulat al sentinelelor ,i, ori de (/te ori ele tre(eau pe dinaintea a dou$ sau trei fas(i(ole de lumin$, proie(tate pe ziduri de lu(irea a dou$ sau trei lumini (are s(lipeau .nl$untrul (astelului, se *edea s(/nteind 4ea*a pu,tilor lor. ;,teptar$ (am ze(e minute. &iind si)uri ($ "ant<s nu mai putea s$ fu)$, 7andarmii .i d$duser$ drumul. -$rea ($ a,teapt$ ordine. Fi ordinele sosir$. : 9nde e de4inutul= ntreb$ o *o(e. : Iat$!l, r$spunser$ 7andarmii. : S$ m$ urmeze, s$!l du( unde .i e lo(ul. : Caide, spuser$ 7andarmii, .mpin)/ndu!l pe "ant<s. "e4inutul .l urm$ pe (ondu($torul s$u, (are!l duse .ntr!ade*$r .ntr!o sal$ aproape subteran$, ai ($rei pere4i )oi ,i umezi4i p$reau .mbiba4i de la(rimi. 9n fel de lampion, pus pe un s($unel, a ($rui fe,til$ plutea .ntr!o )r$sime infe(t$, ilumina pere4ii lu(io,i ai )roazni(ei .n($peri, ar$t/ndu!l lui "ant<s pe (ondu($torul s$u, un temni(er subaltern, prost .mbr$(at ,i (u mutra suspe(t$. : Iat$ (amera dumitale pentru noaptea asta, )l$sui el. A t/rziu ,i domnul )u*ernator s!a (ul(at. M/ine, (/nd o s$ se trezeas($ ,i!o s$ ia (uno,tin4$ de ordinele (are te pri*es(, poate (!o s$! 4i s(3imbe domi(iliul. -/n$ atun(i, iat$ p/ine, apa e .n ul(ior, paie (olo .n (ol42 e tot (e un de4inut poate s$!,i doreas($. Hun$ seara. Fi mai .nainte (a "ant<s s$ se fi )/ndit s$ des(3id$ )ura pentru a!i r$spunde, mai .nainte de a fi b$)at de seam$ unde punea temni(erul p/inea, mai .nainte de a!,i fi dat seama de lo(ul unde z$(ea ul(iorul, mai .nainte de a!,i fi .ndreptat o(3ii spre (ol4ul unde .l a,teptau paiele destinate s$!i ser*eas($ de pat, temni(erul luase lampionul ,i, .n(3iz/nd u,a, r$pise de4inutului lumina alburie (are .i ar$tase, (a la lumina unei ful)er, pere4ii umezi4i ai .n(3isorii. Se pomeni atun(i sin)ur, .n bezn$ ,i .n t$(ere, mut ,i posa(, (a bol4ile al ($ror fri) )la(ial .l sim4ea (obor/nd pe fruntea .n(ins$.

C/nd primele raze ale zilei aduser$ pu4in$ lumin$ .n *izuin$, temni(erul re*eni (u ordinul de a!l l$sa pe prizonier a(olo unde se )$sea. "ant<s nu!,i s(3imbase lo(ul. > m/n$ de fier .l 4intuise par($ .n (3iar pun(tul unde se oprise .n a7un. ;t/t numai ($ o(3ii s$i ad/n(i se as(undeau sub *alul umed al la(rimilor. St$tea ne(lintit ,i pri*ea .n p$m/nt. -etre(use astfel toat$ noaptea, .n pi(ioare, f$r$ s$ doarm$ o sin)ur$ (lip$. +emni(erul se apropie de el, se .n*/rti .n 7uru!i, .ns$ "ant<s nu p$ru ($!l *ede. l b$tu pe um$r2 "ant<s tres$ri ,i (l$tin$ din (ap. : !ai dormit= l .ntreb$ temni(erul. : u ,tiu, r$spunse "ant<s. +emni(erul .l pri*i (u mirare. : u 4i!e foame= Continu$ el. : u ,tiu, r$spunse iar$,i "ant<s. : Vrei (e*a= : ;, *rea s$!l *$d pe )u*ernator. +emni(erul .n$l4$ din umeri ,i ie,i. "ant<s .l urm$ri din o(3i, .ntinse m/inile spre u,a .ntredes(3is$, dar u,a se .n(3ise. -ieptul i se sf/,ie par($ .ntr!un lun) suspin. @a(rimile (are!i n$p$deau pieptul 4/,nir$ (a dou$ p/raie. C$zu .n )enun(3i, .n(ep/nd s$ se roa)e .ndelun), e*o(/nd .n minte .ntrea)a!i *ia4$ de alt$dat$ ,i .ntreb/ndu!se (e (rim$ s$*/r,ise .n *ia4a a(easta .n($ at/t de t/n$r$ s$ merite o pedeaps$ at/t de (rud$. Tiua tre(u astfel. ;bia da($ .n)3i4i (/4i*a dumi(a4i de p/ine ,i sorbi (/te*a pi($turi de ap$. 9neori r$m/nea 7os, (ufundat .n )/nduri, alteori se .n*/rtea de 7ur!.mpre7urul (elulei, (a un animal s$lbati( .n(3is .ntr!o (u,($ de fier. n spe(ial un )/nd .l s(otea din s$rite6 ($, .n timpul (/t fusese adus ai(i, ne,tiind unde era dus, r$m$sese a,a de (alm ,i de lini,tit, de,i ar fi putut de ze(e ori s$ se arun(e .n mare ,i, o dat$ .n ap$, )ra4ie is(usin4ei sale de a .nota, deprinderii, (are f$(ea din el unul dintre (ei mai iste4i (ufund$tori din Marsilia, ar fi putut s$ dispar$ sub ap$, s$ s(ape de pazni(i, s$ a7un)$ .n Italia sau .n Spania ,i de a(olo s$!i s(rie lo)odni(ei s$ *in$ la el. A5isten4a nu .l nelini,tea, indiferent de 4inut6 pretutindeni marinarii de ispra*$ sunt rari. Vorbea italiana (a un tos(an, spaniola (a un (opil al Ve(3ii Castilii, ar fi tr$it liber, feri(it, (u Mer(8d<s ,i (u tat$l s$u, ($(i tat$l s$u ar fi *enit dup$ el, .n timp (e a(um era prizonier .n(3is .n Castelul If, .n .n(3isoarea din (are nu se putea ie,i, ne,tiind (e se *a .nt/mpla (u p$rintele sau, (u Mer(8d<s ,i toate astea, pentru ($ (rezuse .n (u*/ntul lui Villefort. i *enea s$ .nnebuneas($. "e a(eea "ant<s se z*/r(olea furios pe paiele proaspete, (are .i fuseser$ aduse de temni(er. ; doua zi, la a(eea,i or$, temni(erul reintr$. : Ai, .l .ntreb$ a(esta. A,ti mai (uminte ast$zi de(/t ieri= "ant<s nu r$spunse. : Caida, de, .i spuse a(esta, pu4in (ura7. "ore,ti (e*a (are s$!mi stea .n putin4$= Cai, spune? : "ores( s$ *orbes( (u )u*ernatorul. : A3, e5(lam$ temni(erul (u ener*are, 4i!am mai spus ($ asta e (u neputin4$. : "e (e!i (u neputin4$= : -entru ($, prin re)ulamentul .n(3isorii, un prizonier n!are dreptul s$ (ear$ a,a (e*a. : "ar (e!i permis ai(i= ntreb$ "ant<s. : > 3ran$ mai bun$ (u plat$, plimbarea ,i (/teodat$ ($r4i. : !am ne*oie de ($r4i, n!am ni(i un (3ef s$ m$ plimb ,i )$ses( ($ 3rana este bun$. ;stfel ($ nu *reau de(/t un lu(ru6 s$!l *$d pe )u*ernator.

: "a($ .mi ba4i (apul repet/nd mereu a(ela,i lu(ru, )l$sui temni(erul, nu!4i mai adu( m/n(are. : Ai, ,i= Spuse "ant<s. "a($ nu!mi mai adu(i de m/n(are, am s$ mor de foame, at/ta tot. ;((entul (u (are "ant<s rosti (u*intele a(estea do*edi temni(erului ($ prizonierul s$u ar fi feri(it s$ moar$. "e a(eea, .ntru(/t ori(e prizonier .nseamn$ un (/,ti) de apro5imati* 5E de (entime pe zi pentru temni(erul s$u, a(esta (u)et$ la defi(itul (are ar rezulta pentru el prin moartea arestatului, astfel ($ relu$ (u ton mai bl/nd6 : ;s(ult$, (eea (e dore,ti dumneata este (u neputin4$. u mai (ere, ($(i nu s!a mai pomenit (a, la (ererea de4inutului, )u*ernatorul s$ *in$ .n (amera a(estuia. &ii (uminte, 4i se *a .n)$dui plimbarea ,i s!ar putea (a, .ntr!o zi, .n timp (e ai s$ te plimbi, )u*ernatorul s$ trea($. +e *ei adresa atun(i lui, da($ o s$ *rea s$!4i r$spund$, .l pri*e,te. : "ar, .ntreb$ "ant<s, (/t am s$ a,tept p/n$ (e .nt/mplarea se *a produ(e= : A3, )l$sui temni(erul, o lun$, trei luni, ,ase luni, poate un an. : A prea mult, e5(lam$ "ant<s2 *reau s$!l *$d numaide(/t. : u te l$sa obsedat de o sin)ur$ dorin4$ pe (are e imposibil s$ o .ndepline,ti, )l$sui temni(erul2 altminteri, p/n$ .n (in(ispreze(e zile, ai s$ .nnebune,ti. : Crezi= l .ntreb$ "ant<s. : "a, *ei fi nebun. ;,a .n(epe totdeauna nebunia. ;*em un e5emplu ai(i6 oferind .ntruna )u*ernatorului un milion (a s$!l pun$ .n libertate, (reierul abatelui (are lo(uia .n odaia a(easta .naintea dumitale s!a s(r/ntit. : Fi de (/nd a p$r$sit odaia asta= : "e doi ani. : @!au pus .n libertate= : u, l!au b$)at la (ar(er$. : ;s(ult$, spuse "ant<s, eu nu sunt abate ,i nu sunt nebun. -oate ($ am s$ de*in dar, din neferi(ire, .n (easul de fa4$ am .n($ 7ude(ata .ntrea)$6 .4i fa( alt$ propunere. : Care= : !am s$!4i promit un milion, ($(i n!am s$ 4i!l pot da. "ar am s$!4i ofer o sut$ de taleri da($ *rei, (/nd ai s$ mer)i (u prima o(azie la Marsilia, s$ (obori p/n$ la Catalani ,i s$ dai o s(risoare unei fete pe (are o (3eam$ Mer(8d<s2 ni(i m$(ar o s(risoare, doar dou$ r/nduri. : "a($ du( a(este dou$ r/nduri ,i sunt des(operit, .mi pierd lo(ul (are fa(e o mie de lire pe an, f$r$ s$ mai pun la so(oteal$ benefi(iile ,i 3rana2 *ezi de(i ($ a, fi un mare n$t$r$u ris(/nd o mie de lire (a s$ (/,ti) trei sute. : Ai, bine, spuse "ant<s, as(ult$ ,i ia aminte6 da($ refuzi s$ du(i fetei dou$ r/nduri sau m$(ar s!o .n,tiin4ezi ($ sunt ai(i, am s$ te p/ndes( .ntr!o zi dinapoia u,ii ,i, .n momentul (/nd intri, am s$!4i zdrobes( (apul (u s($unelul $sta. : M$ amenin4i= A5(lam$ temni(erul, f$(/nd un pas .napoi ,i lu/nd pozi4ie de ap$rare2 nu z$u, 4i se sminte,te (apul. ;batele a .n(eput (a dumneata, a,a ($, .n trei zile ai s$ fii nebun de le)at (a ,i el. oro( ($ .n (astelul If e5ist$ (ar(ere. "ant<s lu$ s($unelul ,i .l .n*/rti pe dup$ (ap. : Hine, bine, )l$sui temni(erul2 da($ *rei neap$rat, o s$!l .n,tiin4ez pe )u*ernator. : Hra*o, spuse "ant<s, pun/nd 7os s($unelul ,i a,ez/ndu!se pe el (u (apul ple(at, (u o(3ii r$t$(i4i, (a ,i (um de*enise (u ade*$rat nebun. +emni(erul ie,i, dar .n (lipa urm$toare se .napoie (u patru solda4i ,i (u un (aporal. : "in ordinul )u*ernatorului, spune el, (obor/4i!l pe prizonier la eta7ul de dedesubt. : ;di($ la (ar(er$= #l$sui (aporalul. : @a (ar(er$6 nebunii trebuie pu,i (u nebunii.

Cei patru solda4i .l apu(ar$ pe "ant<s, (are ($zu .ntr!un fel de apatie, ,i!i urm$ f$r$ .mpotri*ire. l silir$ s$ (oboare (in(ispreze(e trepte ,i des(3iser$ u,a unei (ar(ere, .n (are el intr$ murmur/nd6 : ;re dreptate, nebunii trebuie pu,i (u nebunii. 9,a se .n(3ise ,i "ant<s merse .nainte (u m/inile .ntinse, p/n$ (/nd sim4i zidul. ;tun(i se a,ez$ .ntr!un un)3er ,i r$mase nemi,(at, .n timp (e o(3ii, obi,nuindu!se treptat!treptat (u .ntuneri(ul, .n(epeau s$ distin)$ obie(tele. +emni(erul a*ea dreptate6 mai lipsea foarte pu4in (a "ant<s s$ .nnebuneas($. Capitolul IX Seara de lo)odn$. -re(um am spus, Villefort se .ndreptase iar$,i spre pia4a #rand!Cours ,i, reintr/nd .n (asa doamnei de Saint!M8ran, .i )$si pe musafirii pe (are .i l$sase la mas$ .n salon, la (afea. 0en8e .l a,tepta (u o ner$bdare .mp$rt$,it$ de toat$ so(ietatea. "e a(eea fu primit (u e5(lama4ii )enerale6 : Ai, t$ietorule de (apete, st/lp al statului, Hrutus re)alist, e5(lam$ unul, (e este= Spune. : Suntem amenin4a4i (um*a de un nou re)im al teroarei= ntreb$ altul. : C$p($unul din Corsi(a a ie,it oare din (a*erna lui= ntreb$ al treilea. : "oamn$ mar(3iz$, spuse Villefort, apropiindu!se de *iitoarea soa(r$, am *enit s$ *$ ro) s$ m$ s(uza4i ($ sunt ne*oit s$ *$ p$r$ses( astfelB "omnule mar(3iz, a, putea s$ am onoarea de a *$ spune dou$ (u*inte .n parti(ular= : Va s$ zi($ e (e*a (u ade*$rat )ra*= ntreb$ mar(3iza, obser*/nd norul (are .ntune(a fruntea lui Villefort. : ;t/t de )ra*, .n(/t sunt silit s$!mi iau (on(ediu de la dumnea*oastr$ pentru (/te*a zile. Vezi, prin urmare, (ontinu$ el, .ntor(/ndu!se spre 0en8e, (/t de )ra*$ e situa4ia. : -le(i, domnule= A5(lam$ 0en8e, in(apabil$ s$!,i as(und$ emo4ia pe (are i!o pri(inuia nea,teptata *este. : Vai, da, domni,oar$, r$spunse Villefort, trebuie. : Fi unde te du(i= ntreb$ mar(3iza. : Se(retul 7usti4iei, doamn$. +otu,i, da($ (ine*a de ai(i are (omisioa!ne pentru -aris, un prieten al meu *a ple(a ast$ sear$ ,i .,i *a lua (u pl$(ere a(east$ sar(in$. Musafirii se pri*ir$ .ntre ei. : Mi!ai (erut s$ st$m un moment de *orb$= ntreb$ mar(3izul. : "a, s$ tre(em .n (abinetul dumnea*oastr$, *$ ro). Mar(3izul .l lu$ pe Villefort de bra4 ,i ie,i (u el. : Ai, (e e= Vorbe,te? #l$sui mar(3izul (/nd a7unse .n (abinetul s$u. : S!au petre(ut lu(ruri pe (are le (red de (ea mai mare )ra*itate ,i (are re(lam$ ple(area mea .ndat$ la -aris. ;(um, mar(3ize, s(uz$!mi in!dis(re4ia ,i brutalitatea .ntreb$rii6 ai rente de stat= : +oat$ a*erea mea este .n efe(te. Vreo GEE!UEE de mii de fran(i : Ai bine, *inde!le, mar(3ize, *inde!le, ($(i altminteri e,ti ruinat. : "ar (um *rei s$ le */nd de ai(i= : ;i un a)ent de s(3imb, nu!i a,a= : "a. : "$!mi o s(risoare pentru el ,i s$ le */nd$ f$r$ s$ piard$ un minut, o se(und$2 poate ($ ,i a,a am s$ a7un) prea t/rziu. : "ra(e, s$ nu pierdem timpul? #l$sui mar(3izul.

Se a,ez$ la mas$ ,i s(rise o s(risoare a)entului s$u de s(3imb, ordon/ndu!i s$ */nd$ neap$rat. : ;(um, ($ am s(risoarea, spuse Villefort, .mp$turind!o (u )ri7$ .n portofel, .mi mai trebuie una. : -entru (ine= : -entru re)e. : -entru re)e= : "a. : "ar nu (utez s$!i s(riu a,a, deodat$, Maiest$4ii Sale. : "e a(eea ni(i nu!4i (er dumitale s$!i s(rii ,i te .ns$r(inez s$!i (eri domnului de Sal*ieu5. +rebuie s$!mi dea o s(risoare (u a7utorul ($reia s$ pot p$trunde la Maiestatea Sa, f$r$ a fi supus tuturor formalit$4ilor de audien4$ (are m$ pot fa(e s$ pierd un timp pre4ios. : "ar nu!l ai pe ministrul 1usti4iei, (are este liber s$ intre ori(/nd la +uileries ,i prin mi7lo(irea ($ruia po4i s$ a7un)i, fie zi, fie noapte, la re)e= : "a, f$r$ .ndoial$, dar este inutil s$ .mpart (u alt(ine*a meritul nout$4ii pe (are i!o du(. n4ele)i= Ministrul 1usti4iei m!ar pune .n mod fires( pe al doilea plan ,i mi!ar r$pi tot benefi(iul afa(erii. u!4i spun de(/t un lu(ru, mar(3ize6 (ariera mea este asi)urat$ da($ a7un) primul la +uileries, ($(i .i *oi fa(e re)elui un ser*i(iu pe (are el nu *a putea s$!l uite. : n (azul a(esta, dra)ul meu, du!te ,i f$!4i ba)a7ul. Au .l (3em pe Sal*ieu5 ,i!l pun s$ s(rie s(risoarea, (are .4i *a ser*i de liber$ tre(ere. : Hine, nu pierde timp, ($(i .ntr!un sfert de or$ trebuie s$ fiu .n tr$sur$. : Spune tr$surii s$ opreas($ .n fa4a por4ii. : i(i *orb$. M$ *ei s(uza fa4$ de mar(3iz$, nu!i a,a= Fi fa4$ de domni,oara de Saint! M8ran, pe (are o p$r$ses( .ntr!o astfel de zi (u un re)ret profund. : @e *ei )$si pe am/ndou$ .n (abinetul meu ,i ai s$ po4i s$!4i iei r$mas bun de la ele. : 4i mul4umes( de o sut$ de ori. >(up$!te de s(risoare. Mar(3izul sun$2 ap$ru un la(3eu. : Spune!i (ontelui de Sal*ieu5 ($ .l a,teptB ;(um plea($, urm$ mar(3izul, adres/ndu! se lui Villefort. : Hun, m$ .ntor( imediat. Fi Villefort ie,i .n )oan$. "ar la u,$ se )/ndi ($ un substitut de pro(uror re)al, (are ar fi *$zut mer)/nd (u pa,i iu4i, ris($ s$ tulbure odi3na unui ora, .ntre). ,i relu$ de(i mersul obi,nuit, (are era (/t se poate de ma)istral. T$ri la u,a sa, .n umbr$, o fantom$ alb$, (are .l a,tepta nemi,(at$. Ara frumoasa fat$ (atalan$ (are, nea*/nd *e,ti de la Admond, se furi,ase pe .nnoptate din -3aro, pentru a *eni s$ afle (auza arest$rii lo)odni(ului ei. @a apropierea lui Villefort, ea se desprinse de zidul l/n)$ (are st$tea rezemat$ ,i!i t$ie drumul. "ant<s .i *orbise substitutului despre lo)odni(a sa, astfel ($ Mer(8d<s n!a*u ne*oie s$ spun$ (ine este, pentru (a Villefort s!o re(unoas($. &u surprins de frumuse4ea ,i demnitatea femeii, iar (/nd ea .l .ntreb$ (e a de*enit iubitul ei, lui i se p$ru ($ el e a(uzatul ,i ea 7ude($torul. : >mul despre (are *orbe,ti, spuse Villefort r$stit, este foarte *ino*at ,i nu pot s$ fa( nimi( pentru el, domni,oar$. Mer(8d<s s(oase un suspin, dar (/nd Villefort .n(er($ s$ trea($ mai departe, ea .l opri din nou. : "ar (el pu4in unde este, .ntreb$ ea, (a s$ m$ pot interesa da($ e mort sau *iu= : u ,tiu. u!mi mai apar4ine, r$spunse Villefort.

St/n7enit de pri*irea (urat$ ,i de atitudinea imploratoare a fetei, el o respinse pe Mer(8d<s ,i intr$ .n(3iz/nd repede u,a, (a pentru a l$sa afar$ durerea (e i se adu(ea. "ar durerea nu se l$s$ respins$ astfel. ;semenea s$)e4ii mortale despre (are *orbe,te Vir)iliu, omul r$nit o ia (u el. Villefort intr$, .n(3ise u,a, dar, (/nd a7unse .n salon, pi(ioarele .l p$r$sir$2 s(oase un oftat, (are se!m$na (u un 3o3ot de pl/ns ,i ($zu .ntr!un 7il4. ;tun(i, .n ad/n(ul inimii lui bolna*e, .n(ol4i primul )r$unte al unui ul(er u(i)$tor. >mul pe (are .l sa(rifi(a ambi4iei sale, ino(entul (are pl$tea pentru p$rintele (ulpabil, i se ar$t$, palid ,i amenin4$tor, de m/n$ (u lo)odni(a sa, palid$ (a ,i el. Fi (u ei odat$ *eni remu,(area. u remu,(area (are .l fa(e pe bolna* s$ z*/(neas($ asemenea oamenilor (uprin,i de furii, despre (are *orbe,te literatura anti(3it$4ii, (i z)omotul surd ,i dureros (are, .n anumite momente, lo*e,te inima, r$nind!o (u amintirea unei a(4iuni tre(ute, ran$ ale ($rei dureri sf/,ietoare sap$ un r$u (e mer)e, ad/n(indu!se, p/n$ la moarte. ,i f$(u lo( atun(i, .n sufletul lui Villefort, .n($ o (lip$ de ,o*$ial$. Ceruse .n multe r/nduri, f$r$ alt$ emo4ie de(/t a(eea pro*o(at$ de lupta 7ude($torului (u a(uzatul, pedeapsa (u moartea .n (ontra aresta4ilor. Iar (ondamna4ii a(e,tia, e5e(uta4i )ra4ie ful)er$toarei lui elo(*en4e, (are (u(erise sau pe 7ude($tori, sau pe 7ura4i, nu l$saser$ ni(i m$(ar un nor pe fruntea sa, ($(i erau *ino*a4i, sau (el pu4in a,a .i (redea Villefort. "e data a(easta, .ns$, era alt(e*a6 apli(ase pedeapsa .n(3isorii pe *ia4$ unui ne*ino*at, unui ne*ino*at (are era pe (ale de a fi feri(it ,i ($ruia .i distru)ea nu numai libertatea, dar ,i feri(irea. "e ast$ dat$ el nu mai era 7ude($tor, era ($l$u. Sim4ea, )/ndindu!se, z*/(netul surd, pe (are l!am des(ris ,i (are p/!n$ atun(i .i era ne(unos(ut, r$sun/nd .n ad/n(ul inimii sale ,i n$p$dindu!i pieptul (u temeri *a)i. @a fel, printr!o suferin4$ *iolent$, instin(ti*$, este .n,tiin4at r$nitul, (are nu!,i *a apropia ni(iodat$, f$r$ s$ tremure, de!)etul de rana ($s(at$, s/n)er/nd$, mai .nainte (a ea s$ fie .n(3is$. "ar rana primit$ de Villefort era dintre a(elea (are nu se .n(3id, sau (are nu se .n(3id de(/t pentru a se des(3ide mai s/n)er/nde ,i mai dureroase de(/t .nainte. "a($, .n momentul a(esta, )lasul bl/nd al lui 0en8e ar fi r$sunat la ure(3ea lui, (er/ndu!i )ra4ie2 da($ frumoasa Mer(8d<s ar fi intrat spun/ndu!i6 %n numele "omnului, (are ne pri*e,te ,i ne 7ude($, d$!mi!l pe lo)odni(ul meu'2 da, fruntea a(easta, .n(o*oiat$ pe 7um$tate sub imperiul ne(e!sit$4ii, s!ar fi ple(at (u totul, iar m/inile!i .n)3e4ate ar fi semnat desi)ur, (u ori(e ris(, ordinul de punere .n libertate a lui "ant<s2 .ns$ ni(i un )las nu murmur$ .n t$(ere, iar u,a nu se des(3ise de(/t pentru (a *aletul lui Villefort s$ intre ,i s$ spun$ ($ erau .n3$ma4i (aii la (alea,($. Villefort se ridi($, sau, mai bine zis, 4/,ni (a un om (are biruie .ntr!o lupt$ l$untri($. ;ler)$ la dulap, turn$ .n buzunare tot aurul dintr!unul din sertare, se .n*/rti .ntr!o (lip$ .nsp$im/ntat prin (amer$, (u m/na pe frunte, arti(ul/nd (u*inte f$r$ ,ir2 apoi, .n sf/r,it sim4ind ($ *aletul .i pusese mantaua pe umeri, ie,i, se n$pusti .n tr$sur$ ,i porun(i (u )las s(urt s$!l du($ .n strada #rand!Cours la domnul de Saint!M8ran. eferi(itul "ant<s era (ondamnat. ;,a (um domnul de Saint!M8ran f$)$duise, Villefort )$si .n (abinet pe mar(3iz$ ,i pe 0en8e. T$rind!o pe 0en8e, t/n$rul tres$ri, ($(i i se p$ru ($ ea .i *a (ere din nou libertatea lui "ant<s. "ar, *ai, se impune s$ spunem, spre ru,inea e)oismului nostru, frumoasa fat$ nu era preo(upat$ de!(/t de un lu(ru6 de ple(area lui Villefort. l iubea pe Villefort, iar Villefort ple(a .n momentul (/nd trebuia s$!i de*in$ so4. Villefort nu putea spune (/nd *a re*eni, astfel ($ 0en8e, .n lo( s$!l depl/n)$ pe "ant<s, .l blestema pe omul (are, prin fapta lui, o desp$r4ea de lo)odni(ul ei. Ce trebuia s$ spun$ Mer(8d<s=

Hiata Mer(8d<s .l )$sise .n (ol4ul str$zii @o)e pe &ernand, (are o urm$rise. Se .napoiase la Catalani ,i, epuizat$, dezn$d$7duit$, se tr/ntise pe pat. &ernand .n)enun(3ease dinaintea patului ,i, str/n)/ndu!i m/na .n)3e4at$, pe (are Mer(8d<s nu se )/ndea s!o retra)$, o a(operea (u s$rut$ri aprinse, pe (are Mer(8d<s nu le sim4ea. Aa petre(u noaptea astfel. @ampa se stinse (/nd nu mai a*u ulei. &ata nu *$zu .ntuneri(ul, a,a (um nu *$zuse lumina, iar ziua re*eni f$r$ (a ea s!o *ad$. "urerea puse dinaintea o(3ilor ei un *$l (are nu!i .n)$duia s$!l *ad$ de(/t pe Admond. : ;, tu e,ti ai(i= Spuse ea, .n sf/r,it, .ntor(/ndu!se spre &ernand. : u te!am p$r$sit de ieri, r$spunse &ernand (u un suspin dureros. "omnul Morrel nu se d$duse b$tut2 aflase ($, dup$ intero)atoriu, "ant<s a fost dus la .n(3isoare. ;ler)ase atun(i la to4i prietenii s$i, se prezentase persoanelor din Marsilia (are puteau s$ aib$ influen4$, dar z*onul se ,i r$sp/ndise ($ t/n$rul a fost arestat, (a a)ent bonapartist, iar pentru ($, .n epo(a a(eea, (3iar (ei mai (utez$tori pri*eau (a un *is smintit ori(e .n(er(are a lui apoleon de a re*eni pe tron, el nu )$sise de(/t r$(eal$, temere sau refuz, pretutindeni. Se .napoiase a(as$ dezn$d$7duit, m$rturisindu!,i ($ situa4ia era )ra*$ ,i ($ nimeni nu!i putea *eni .n a7utor. @a r/ndu!i, Caderousse era foarte nelini,tit ,i foarte fr$m/ntat6 .n lo( s$ ias$, a,a (um f$(use domnul Morrel, .n lo( s$ .n(er(e (e*a .n fa*oarea lui "ant<s, pentru (are de altminteri nu putea fa(e nimi(, el se .n(3isese (u dou$ sti(le de *in, .n(er(/nd s$!,i .ne(e nelini,tea .n be4ie. "ar, .n starea de spirit .n (are se afla, dou$ sti(le erau prea pu4in, pentru a!i .ntune(a 7ude(ata. 0$m$sese de(i, prea beat (a s$ ple(e dup$ alt *in, nu .ndea7uns de beat pentru (a be4ia s$!i fi stins amintirile, a,ezat .n fa4a sti(lelor )oale, (u (oatele pe o mas$ s(3iload$, pri*ind (um danseaz$ .n r$sfr/n)erea lum/n$rii (u fe,tila lun)$, toate a(ele spe(tre pe (are Coffmann le!a sem$nat pe manus(risele sale umezite de pun(3, (a o pulbere nea)r$ ,i fantasti($. umai "an)lars nu era ni(i fr$m/ntat, ni(i nelini,tit. "an)lars era (3iar *oios, ($(i se r$zbunase pe un du,man ,i!,i asi)urase, pe bordul %&araonului', lo(ul pe (are se temea ($!l *a pierde. "an)lars era dintre oamenii a(eia ai (al(ulului, (are se nas( (u o pan$ dinapoia ure(3ii ,i (u o ($limar$ .n lo(ul inimii. +otul era pentru el, .n lume, s($dere sau .nmul4ire, iar o (ifr$ i se p$rea mult mai pre4ioas$ de(/t un om, (/nd (ifra putea s$ sporeas($ totalul pe (are omul .l putea s($dea. -rin urmare, "an)lars se (ul(ase la ora obi,nuit$ ,i dormea lini,tit. "up$ (e primise s(risoarea domnului de Sal*ieu5, Villefort o s$rutase pe 0en8e pe ambii obra7i, s$rutase m/na doamnei de Saint!M8ran, o str/nsese pe a mar(3izului ,i )onea a(um (u tr$sura pe drumul spre ;i5. H$tr/nul "ant<s se stin)ea de durere ,i de nelini,te. "espre Admond, ,tim (e a de*enit. Capitolul X Mi(ul (abinet de la +uileries. S$!l l$s$m pe Villefort pe drumul -arisului, unde, )ra4ie (elor trei (ai pe (are .i pl$te,te, str$bate distan4ele .n )oana mare ,i s$ p$trundem prin (ele dou$ sau trei saloane de dinainte, .n (abinetul mi( de la +uileries, (u fereastra z$brelit$, (unos(ut$ .ndea7uns de bine, deoare(e fusese (abinetul fa*orit al lui apoleon ,i al lui @udo*i( al XVIII!lea, iar ast$zi apar4ine lui @ouis! -3ilippe. n (abinetul a(esta, a,ezat la o mas$ de nu(, adus$ din CartYell ,i pe (are, printr!una din a(ele manii familiare marilor persona7e, o .ndr$)ea .n mod spe(ial, re)ele @udo*i( al XVIII!lea as(ulta distrat pe un b$rbat .ntre 5E ,i 52 ani, (u p$r ($runt, (u fi)ura aristo(rati($ ,i (u .mbr$($minte .n)ri7it$, f$(/nd .ntre timp .nsemn$ri pe mar)inea unui *olum de Cora4iu. : Adi4ia #r]p3ius, destul de in(ore(t$, de,i pre4uit$.

: Fi (are se preta mult p$trunz$toarelor obser*a4ii filolo)i(e ale Maiest$4ii sale. : Spui, prin urmare, domnuleB #l$sui re)ele. : C$ sunt (um nu se poate mai .n)ri7orat, sire. : Serios= u (um*a ai *isat ,apte *a(i )rase ,i ,apte *a(i slabe= : u, sire, ($(i asta nu ne!ar anun4a de(/t ,apte ani de bel,u) ,i ,apte ani de se(et$, iar (u un re)e pre*$z$tor (um este Maiestatea *oastr$, se(eta nu poate inspira temeri. : "espre (e alt fla)el este atun(i *orba, dra)$ Hla(as= : Sire, (red, am toate moti*ele s$ (red ($ o furtun$ se pre)$te,te la Sud. : S(umpul meu du(e, r$spunse @udo*i( al XVIII!lea, eu (red ($ e,ti r$u informat ,i, dimpotri*$, ,tiu si)ur ($ timpul este foarte frumos .n partea a(eea. "e,i om de spirit, @udo*i( al XVIII!lea iubea )luma ieftin$. : Sire, )l$sui domnul de Hla(as, (3iar da($ n!ar fi *orba de(/t s$ lini,ti4i un ser*itor fidel, n!ar putea Maiestatea *oastr$ s$ trimit$ .n @an)uedo(, .n -ro*en4a ,i .n "aup3in8 oameni si)uri, (are s$!i fa($ un raport asupra spiritului a(estor trei pro*in(ii= : Conimus surdis K4L, r$spunse re)ele, (ontinu/nd s$!,i adnoteze edi4ia din Cora4iu. : Sire, r$spunse (urteanul r/z/nd, (a s$ arate ($ .n4ele)e emisti3ul poetului, Maiestatea *oastr$ poate s$ aib$ absolut$ dreptate, bizuindu!se pe bunul sim4 al &ran4ei, eu (red .ns$ ($ nu m$ .n,el (u totul, tem/ndu!m$ de *reo tentati*$ disperat$. : "in partea (ui= : "in partea lui Honaparte, sau (el pu4in a partidului s$u. : "ra)$ Hla(as, (u obsesiile dumitale, m$ .mpiedi(i s$ lu(rez, )l$sui re)ele. : Iar pe mine, sire, (u si)uran4$ dumnea*oastr$ m$ .mpiedi(a4i s$ dorm. : ;,teapt$, dra)ul meu, a,teapt$, am o not$ admirabil$ pentru -astor \uum tra3eret K5L. ;,teapt$ ,i *ei (ontinua pe urm$. Se a,ternu o (lip$ de t$(ere .n timpul ($reia @udo*i( al XVIII!lea s(rise, (u o s(riere foarte m$runt$, o not$ nou$ .n mar)inea Cora4iului s$u. ;poi6 : Continu$, s(umpul meu du(e, spuse el, ridi(/ndu!se, (u aerul satisf$(ut al unui om (are (rede ($ a a*ut o idee, atun(i (/nd a (omentat ideea altuia. Continu$, te!as(ult. : Sire, spuse Hla(as, (are n$d$7duise o (lip$ ($!l *a (onfis(a pe Villefort .n folosul s$u, m$ *$d .n situa4ia de a *$ spune ($ nu simple z*onuri lipsite de temei, nu simple *orbe .n */nt m$ nelini,tes(. 9n om (u 7ude(at$, *redni( de toat$ .n(rederea mea ,i .ns$r(inat de mine (u supra*e)3erea Sudului Ndu(ele ,o*$i, rostind (u*intele a(esteaO, a sosit, spun/ndu!mi6 %9n mare peri(ol .l amenin4$ pe re)e'. ;tun(i am aler)at, sire. : Mala du(is a*i domum KGL, (ontinu$ @udo*i( al XVIII!lea, adnot/nd. : Maiestatea *oastr$ .mi porun(e,te s$ nu mai st$rui asupra a(estui subie(t= : u, dra)$ du(e, dar .ntinde m/na. : Care= : -e (are o *rei, (olo la st/n)a. : ;i(i, sire= : Au .4i spun la st/n)a ,i dumneata (au4i la dreapta. @a st/n)a mea *reau s$ spun. ;(olo, a,a? ;i s$ )$se,ti raportul ministrului poli4iei (u data de ieriB "ar uite!l (3iar pe domnul "andr8B u!i a,a ($ *rei s$ spui6 domnul "andr8= ntrerupse @udo*i( al XVIII!lea, adres/ndu! se u,ierului (are *enea .ntr!ade*$r s$!l anun4e pe ministrul poli4iei. : "a, sire, domnul baron "andr8, )l$sui u,ierul. : A5a(t, baron, urm$ @udo*i( al XVIII!lea, (u un z/mbet imper(eptibil. Intr$, baroane ,i po*este,te du(elui ultimele nout$4i pe (are le ,tii (u pri*ire la domnul de Honaparte. u ne

as(unde nimi( asupra situa4iei, ori(/t ar fi de )ra*$. Spune, insula Alba e oare un *ul(an ,i o s$ *edem 4/,nind de!a(olo r$zboiul .n*$p$iat, zburlit6 bella, 3orrida bella KUL= "omnul "andr8 se le)$na foarte )ra4ios pe sp$tarul unui 7il4, de (are .,i spri7inea m/inile ,i zise6 : ; bine*oit Maiestatea *oastr$ s$ (onsulte raportul de ieri= : "a, da. "ar spune!i ,i du(elui, (are nu!l poate )$si, (e (uprindea raportul. Istorise,te!i .n am$nunt (e fa(e pe insula lui, uzurpatorul. : "omnule, )l$sui baronul, adres/ndu!se du(elui, to4i ser*itorii Maiest$4ii sale au dreptul s$ se feli(ite pentru ,tirile re(ente (are ne *in de pe insula Alba. HonaparteB "omnul "andr8 .l pri*i pe @udo*i( al XVIII!lea (are, o(upat (u s(risul unei note, ni(i nu .nal4$ (apul. : Honaparte, (ontinu$ baronul, se pli(tise,te de moarte. Al st$ zile .ntre)i pri*ind (um lu(reaz$ minerii s$i din -orto!@on)one. : Fi se s(arpin$ (a s$!i trea($ ur/tul, )l$sui re)ele. : Se s(arpin$= ntreb$ du(ele. Ce *rea s$ spun$ Maiestatea *oastr$= : Ai, da, s(umpul meu du(e, ui4i ($ marele om, eroul, semizeul, e atins de o boal$ de piele (are .l mistuie6 pruri)o. : Mai mult de(/t at/t, domnule, du(e, (ontinu$ ministrul poli4iei, suntem aproape si)uri ($ .n s(urt$ *reme uzurpatorul *a fi nebun. : ebun= : ebun de le)at6 mintea .i sl$be,te, uneori pl/n)e (u la(rimi fierbin4i, sau r/de .n 3o3ote2 alteori st$ (easuri .ntre)i pe 4$rm, z*/rlind pietre .n ap$, iar (/nd piatra a f$(ut (in(i!,ase roto(oale, pare tot a,a de mul4umit (a ,i (um ar fi (/,ti)at un alt Maren)o sau un alt ;usterlitz. ;(estea, *e4i re(unoa,te, sunt semne de nebunie. : Sau de .n4elep(iune, domnule baron, sau de .n4elep(iune, )l$sui @udo*i( al XVIII!lea r/z/nd. Marii ($pitani ai anti(3it$4ii se distrau z*/rlind pietre .n mare. Vezi!l pe -lutar3 .n *ia4a lui S(ipio ;fri(anul. "omnul de Hla(as r$mase *is$tor fa4$ de nep$sarea ambilor. Villefort, (are nu *oise s$!i spun$ totul, pentru a r$pi alt(ine*a .ntre)ul benefi(iu al se(retului s$u, .i spusese totu,i destul (a s$!l nelini,teas($ )ra*. : Caide, 3aide, "andr8, spuse @udo*i( al XVIII!lea, Hla(as nu!i (on*ins .n($. +re(i la (on*ertirea uzurpatorului. Ministrul poli4iei se .n(lin$. : Con*ertirea uzurpatorului= Murmur$ du(ele, uit/ndu!se la re)e ,i la "andr8, (are alternau (a doi p$stori din Vir)iliu. 9zurpatorul e (on*ertit= : ;bsolut, s(umpul meu du(e, la bunele prin(ipii. A5pli($!i, baroane. : Iat$ (e este, domnule du(e, spuse ministrul (u (ea mai mare seriozitate. "e (ur/nd apoleon ,i!a tre(ut oamenii .n re*ist$ ,i deoare(e doi sau trei dintre r$(anii lui b$tr/ni, (um .i nume,te el, manifestau dorin4a de a se .napoia .n &ran4a, el le!a dat libertate, .ndemn/ndu!i s$!l ser*eas($ pe re)ele lor bun. ;(estea au fost propriile lui (u*inte, domnule du(e, 4i!o spun (u (ertitudine. : Ai, Hla(as, (e spui= #l$sui triumf$tor re)ele, .n(et/nd o (lip$ (er(etarea *oluminosului tom des(3is .n fa4a sa. : Spun, sire, ($ ori domnul ministru al poli4iei, ori noi ne .n,el$m. "ar, pentru ($ e (u neputin4$ (a ministrul poli4iei s$ se .n,ele, deoare(e el are .n paz$ si)uran4a ,i onoarea Maiest$4ii *oastre, probabil ($ )re,es( eu. +otu,i, sire, .n lo(ul Maiest$4ii *oastre, a, *rea s$ (er(etez persoana despre (are i!am *orbit. Voi st$rui (3iar (a Maiestatea *oastr$ s$!i fa($ onoarea a(easta.

: Cu pl$(ere, du(e, *oi primi pe ori(ine *ei *rea sub auspi(iile dumitale2 dar *reau s$!l primes( (u armele .n m/n$. "omnule ministru, ai un raport mai re(ent de(/t a(esta, ($(i el poart$ data de 2E februarie ,i suntem .n [ martie= : u, sire, dar a,tept unul din or$ .n or$. Sunt ple(at de ast$zi diminea4$ ,i poate ($, .n lipsa mea, a sosit. : "u!te la prefe(tur$, iar da($ nu e, atun(i, atun(i, (ontinu$ @udo*i( al XVIII!lea r/z/nd, fabri($ unul. u e a,a ($ lu(rul se obi,nuie,te= : >, sire, )l$sui ministrul. n pri*in4a a(easta, sla*$ "omnului, nu e ne*oie s$ se n$s(o(eas($ nimi(. &ie(are zi a(oper$ birourile noastre (u denun4urile (ele mai am$nun4ite (are pro*in de la o mul4ime de nenoro(i4i, (e n$d$7duies( un dram de re(uno,tin4$ pentru ser*i(iile pe (are nu le fa(, dar pe (are ar *rea s$ le fa($. Hat (/mpii ,i n$d$7duies( ($ .ntr!o zi, *reo .nt/mplare nea,teptat$ *a da prezi(erilor lor aparen4a unei realit$4i. : Hun, du!te, domnule, spuse @udo*i( al XVIII!lea ,i )/nde,te!te ($ te a,tept. : u .nt/rzii de(/t numai (/t e ne(esar s$ m$ du( ,i s$ *in, sire. n ze(e minute sunt .napoi. : Iar eu, sire, spuse domnul de Hla(as, m$ du( s$!l (aut pe mesa)erul meu. : Ia stai, ia stai, )l$sui @udo*i( al XVIII!lea. Hla(as, trebuie s$!4i s(3imbi armele. 4i *oi da un *ultur (u aripile desf$(ute, 4in/nd .n )3eare o prad$ (are .n(ear($ zadarni( s$!i s(ape, (u de*iza6 +ena5 K8L. : Sire, as(ult, spuse domnul de Hla(as, .nfr/n)/ndu!,i (u )reu ner$bdarea. : ;, *rea s$ te (onsult asupra pasa7ului a(esta6 Molli fu)iens an3elitu KVL2 ,tii, e *orba de (erbul (are fu)e din fa4a lupului. u e,ti */n$tor ,i mare dobor/tor de lupi= Cum )$se,ti titlul a(esta dublu de molli an3elitu= : ;dmirabil, sire. "ar mesa)erul meu este asemeni (erbului despre (are *orbi4i, ($(i a f$(ut 22E le)3e (u tr$sura ,i a(easta abia .n trei zile. : -$(at de osteneal$ ,i de fr$m/ntare, s(umpul meu du(e, (/nd noi a*em tele)raful ($ruia nu!i trebuie de(/t [!4 ore, f$r$ (a r$suflarea lui s$ sufere (/tu,i de pu4in. : >, sire, .l r$spl$ti4i r$u pe bietul t/n$r (are *ine a,a de departe ,i (u at/ta .nfl$($rare, pentru a (omuni(a Maiest$4ii *oastre o .n,tiin4are folositoare. V$ implor s$!l primi4i bine, m$(ar pentru domnul de Sal*ieu5, (are mi!l re(omand$. : "omnul de Sal*ieu5, ,ambelanul fratelui meu= : Al. : ntr!ade*$r se afl$ la Marsilia= : "e a(olo .mi s(rie. : 4i pomene,te ,i el (e*a despre (onspira4ia a(easta= : u, dar mi!l re(omand$ pe domnul de Villefort ,i m$ .ns$r(ineaz$ s$!l introdu( la Maiestatea *oastr$. : "omnul de Villefort= A5(lam$ re)ele2 mesa)erul se nume,te domnul de Villefort= : "a, sire. : Fi *ine din Marsilia= : n persoan$. : "e (e nu mi!ai spus numele lui numaide(/t= 0elu$ re)ele tr$d/nd pe fi)ura sa un .n(eput de .n)ri7orare. : Sire, .mi .n(3ipuiam ($ numele a(esta este ne(unos(ut Maiest$4ii *oastre. : u, nu, Hla(as. A un t/n$r serios, inteli)ent ,i mai (u seam$ ambi4ios2 ,i, la naiba, (uno,ti din auzite numele tat$lui s$u. : +at$l s$u=

: "a, oirtier. : oirtier )irondinul= oirtier senatorul= : "a, e5a(t. : Fi Maiestatea *oastr$ se folose,te de fiul unui astfel de om= : Hla(as, dra)ul meu, nu .n4ele)i nimi(. Qi!am spus ($ Villefort e ambi4ios. Ca s$ a7un)$ (ine*a, Villefort *a sa(rifi(a totul, (3iar pe p$rintele s$u. : n (azul a(esta, sire, s$!l introdu(= : Imediat, du(e. 9nde e= : M$ a,teapt$ 7os, .n tr$sura mea. : "u!te dup$ el. : ;ler). "u(ele ie,i (u *ioi(iunea unui t/n$r2 .nfl$($rarea re)alismului s$u sin(er .i d$dea 2E de ani. @udo*i( al XVIII!lea r$mase sin)ur, ab$t/ndu!,i o(3ii asupra Cora4iului s$u .ntredes(3is ,i murmur/nd6 1ustum et tena(em propositi *irum K1EL. "omnul de Hla(as re*eni (u iu4eala (u (are (obor/se. "ar, .n anti(amer$, fu ne*oit s$ in*o(e autoritatea re)elui. Caina pr$fuit$ a lui Villefort, *e,m/ntul lui .n (are nimi( nu era (onform (u 4inuta (ur4ii, st/rnise sus(eptibilitatea domnului Hrez8, (are fu nespus de uimit afl/nd preten4ia t/n$rului de a se prezenta .mbr$(at astfel .n fa4a re)elui. "ar du(ele .ndep$r!t$ toate difi(ult$4ile (u un sin)ur (u*/nt6 %>rdinul Maiest$4ii sale'2 ,i, .n (iuda obser*a4iilor pe (are maestrul de (eremonii (ontinua s$ le fa($ .n ap$rarea prin(ipiului, Villefort fu introdus. 0e)ele se afla a(olo unde .l l$sase du(ele. "es(3iz/nd u,a, Villefort se pomeni fa4$ .n fa4$ (u el. -rima mi,(are a t/n$rului ma)istrat fu de a se opri. : Intr$, domnule Villefort, )l$sui re)ele, intr$. Villefort salut$ ,i f$(u (/4i*a pa,i .nainte, a,tept/nd .ntreb$rile re)elui. : "omnule Villefort, (ontinu$ @udo*i( al XVIII!lea, du(ele de Hla(as sus4ine ($ ai (e*a important s$ ne spui. : Sire, domnul du(e are dreptate ,i n$d$7duies( ($ ,i Maiestatea *oastr$ *a fi de a(ord. : Mai .nt/i ,i .n primul r/nd, domnule, r$ul este, dup$ p$rerea dumitale, a,a de mare pre(um *rei s$ m$ fa(i s$ (red= : Sire, .l (red destul de mare, dar )ra4ie demersului pe (are l!am f$(ut, n$d$7duies( ($ nu e ireparabil. : Vorbe,te mai pe lar) da($ *rei, domnule, spuse re)ele, (are .n(epea s$ se lase influen4at de emo4ia (e tulburase fi)ura domnului de Hla(as ,i (are altera )lasul lui Villefort. Vorbe,te ,i, .n primul r/nd, .n(epe de la .n(eput, iubes( ordinea .n ori(e. : Sire, spuse Villefort, *oi fa(e Maiest$4ii *oastre un raport fidel, dar o *oi ru)a s$ m$ s(uze da($ tulburarea .n (are m$ )$ses( .ntune($ oare(um (u*intele mele. > o(3ire arun(at$ re)elui, dup$ introdu(erea a(easta insinuant$, .l asi)ur$ pe Villefort de bun$*oin4a au)ustului s$u auditor, .n(/t (ontinu$6 : Sire, am sosit (/t mai iute posibil la -aris pentru a (omuni(a Maiest$4ii *oastre ($ am des(operit, .n resortul fun(4iilor mele, nu unul din a(ele (omploturi *ul)are ,i f$r$ (onse(in4$, a,a (um se urzes( zilni( .n r/ndurile de 7os ale poporului ,i ale armatei, (i o (onspira4ie *eritabil$, o furtun$ (are amenin4$ (3iar tronul Maiest$4ii *oastre. Sire, uzurpatorul .narmeaz$ trei *ase2 ,i pune la (ale un proie(t, ne(3ibzuit poate, dar poate ,i )ra*, ori(/t de ne(3ibzuit ar fi. Cred ($, .n (easul a(esta, a p$r$sit insula Alba pentru a mer)e.

: 9nde= u ,tiu, dar (u si)uran4$ pentru a .n(er(a o debar(are, fie la eapole, fie pe (oastele +os(anei, de(i .n &ran4a. Maiestatea *oastr$ nu i)nor$ ($ su*eranul de pe insula Alba a p$strat rela4ii (u Italia ,i (u &ran4a. : "a, domnule, ,tiu, )l$sui re)ele foarte mi,(at ,i nu de mult s!au primit relat$ri ($ .n strada Saint!1a(\ues au a*ut lo( .ntruniri bonapartiste. "ar (ontinu$, te ro). Cum de ai ($p$tat a(este am$nunte= : Sire, ele rezult$ din intero)atoriul pe (are l!am luat unui om din Marsilia, pe (are .l supra*e)3eam de mult$ *reme ,i pe (are l!am arestat (3iar .n ziua ple($rii mele. >mul a(esta, marinar turbulent ,i de un bonapartism (are mi!era suspe(t, a fost .ntr!as(uns pe insula Alba. Al l! a *$zut pe marele mare,al (are l!a .ns$r(inat (u o misiune *erbal$ pentru un bonapartist din -aris, a!l ($rui nume nu l!am putut fa(e s$!l m$rturiseas($. "ar misiunea era s$!l .ns$r(ineze pe bonapartist (u pre)$tirea spiritelor pentru o .ntoar(ere Nsire, 4ine4i seama ($ intero)atoriul *orbe,teO, pentru o .ntoar(ere foarte apropiat$. : Fi unde!i omul= ntreb$ @udo*i( al XVIII!lea. : n .n(3isoare, Sire. : Fi lu(rul 4i s!a p$rut )ra*= : ;,a de )ra*, Sire, .n(/t e*enimentul surprinz/ndu!m$ .n mi7lo(ul unei serb$ri de familie, .n (3iar ziua lo)odnei mele, am p$r$sit totul, lo)odni($ ,i prieteni, am am/nat totul pentru a *eni s$ depun la pi(ioarele Maiest$4ii *oastre ,i temerile de (are eram (uprins ,i asi)urarea de*otamentului meu. : ;de*$rat, )l$sui @udo*i( al XVIII!lea. u era *orba de un proie(t de ($s$torie .ntre dumneata ,i domni,oara de Saint!M8ran= : &ii(a unuia dintre (ei mai fideli ser*itori ai Maiest$4ii *oastre. : "a, da2 dar s$ re*enim la (omplot, domnule de Villefort. : Sire, mi!e team$ ($ e mai mult de(/t un (omplot, mi!e team$ ($ e o (onspira4ie. : > (onspira4ie pe *remurile astea, spuse re)ele z/mbind, e un lu(ru u,or de pl$nuit, dar mai )reu de dus la (ap$t prin simplul fapt ($, restabilit de ieri pe tronul str$mo,ilor no,tri, a*em o(3ii des(3i,i deopotri*$ asupra tre(utului, asupra prezentului ,i asupra *iitorului. "e ze(e luni mini,trii mei spores( supra*e)3erea pentru (a litoralul Mediteranei s$ fie bine p$zit. "a($ Honaparte ar debar(a la eapole, .ntrea)a (oali4ie s!ar ridi(a, mai .nainte (a el s$ a7un)$ la -iombino. "a($ ar debar(a .n +os(ana, ar pune pi(iorul .n 4ar$ inami($. "a($ debar($ .n &ran4a, *a debar(a .mpreun$ (u o m/n$ de oameni, iar noi .i *om *eni lesne de 3a(, du,m$nit (um e de popula4ie. @ini,te,te!te, de(i, domnule. u (onta .ns$ mai pu4in pe re!(uno,tin4a noastr$ re)al$. : ;, iat$!l pe domnul "andr8? A5(lam$ du(ele de Hla(as. n momentul a(ela ministrul poli4iei ap$ru .ntr!ade*$r, .n pra)ul u,ii, palid, tremur/nd. -ri*irea lui (lipo(ea de par($ ar fi fost izbit de o lumin$ puterni($. Villefort f$(u un pas pentru a se retra)e. l re4inu .ns$ o str/n)ere de m/n$ a domnului de Hla(as. Capitolul XI C$p($unul din Corsi(a. @a apari4ia fi)urii tulburate a domnului "andr8, @udo*i( al XVIII!lea .mpinse (u *iolen4$ masa dinaintea ($reia se )$sea. : Ce ai, domnule baron= A5(lam$ el. -ari tulburat6 tulburarea, ezitarea a(easta au *reo le)$tur$ (u (e spunea domnul de Hla(as ,i (u (e mi!a (onfirmat domnul de Villefort= @a r/ndu!i, domnul de Hla(as se apropie repede de baron, dar .nfri(o,area (urteanului .mpiedi(a or)oliul omului de stat s$ triumfe. ntr!ade*$r, era mult mai bine pentru el s$ fie umilit de prefe(tul poli4iei de(/t s$!l umileas($ a(esta .ntr!o atare .mpre7urare. : SireB, .n)$im$ baronul.

: Ai, s$ auzim? Spuse @udo*i( al XVIII!lea. Ced/nd unei mi,($ri dezn$d$7duite, ministrul poli4iei se n$pusti la pi(ioarele lui @udo*i( al XVIII!lea, (are se trase un pas .napoi, .n(runt/nd spr/n(enele. : ;i de )/nd s$ *orbe,ti= ntreb$ el. : >, sire, (e )roazni($ nenoro(ire? Sunt de depl/ns. u m$ *oi (onsola ni(iodat$. : "omnule, spuse @udo*i( al XVIII!lea, .4i ordon s$ *orbe,ti. : Sire, uzurpatorul a p$r$sit insula Alba la 28 februarie ,i a debar(at la 1 martie. : 9nde= ntreb$ repede re)ele. : n &ran4a, sire, .ntr!un mi( port l/n)$ ;ntibes, .n )olful 1uan. : 9zurpatorul a debar(at .n &ran4a, l/n)$ ;ntibes, .n )olful 1uan, la 25E de le)3e de -aris, .n ziua de 1 martie ,i dumneata afli *estea a(easta abia ast$zi, [ martieB Ai, domnule, (eea (e .mi spui este (u neputin4$. >ri 4i s!a f$(ut un raport fals, ori e,ti nebun. : "in nenoro(ire, sire, este (/t se poate de ade*$rat. @udo*i( al XVIII!lea f$(u un )est de nedes(ris, de m/nie ,i spaim$ ,i se .n$l4$ (a ,i (um o lo*itur$ nepre*$zut$ .l lo*ise .n a(ela,i timp .n inim$ ,i .n fa4$. : n &ran4a= A5(lam$ el. 9zurpatorul .n &ran4a= "ar nu se *e)3ea a!supra omului a(esta= >ri poate (ine ,tie, erai de a(ord (u el= : >, sire, de(lar$ du(ele de Hla(as, un om (a domnul "andr8 nu poate fi a(uzat de tr$dare. Sire, eram (u to4ii orbi, iar ministrul poli4iei a .mp$rt$,it orbirea )eneral$, at/ta tot. : "arB Spuse Villefort2 apoi, oprindu!se deodat$6 a3, a3, iertare, sire, f$(u el .n(lin/ndu!se2 zelul de a *$ slu7i m$ .ndeamn$, Maiestatea *oastr$, s$ bine*oias($ a m$ s(uza. : Vorbe,te, domnule, *orbe,te (u .ndr$zneal$, spuse re)ele. Sin)ur dumneata ne!ai .n,tiin4at asupra nenoro(irii. ;7ut$!ne s$ ($ut$m remediul. : Sire, spuse Villefort, uzurpatorul e detestat .n sud2 (red ($, da($ se 3azardeaz$ .n sud, se pot r$z*r$ti (u u,urin4$ .n (ontra lui -ro*en4a ,i @an)uedo(ul. : "a, f$r$ .ndoial$, spuse ministrul, dar el .nainteaz$ prin #ap ,i Sisteron. : nainteaz$= nainteaz$= A5(lam$ @udo*i( al XVIII!lea. Vine *a s$ zi($ asupra -arisului= Ministrul poli4iei p$str$ o t$(ere (are e(3i*ala (u (ea mai (omplet$ m$rturisire. : Fi "aup3in8!ul, domnule, .l .ntreb$ re)ele pe Villefort, (rezi ($ el poate fi ridi(at (a -ro*en4a= : Sire, sunt m/3nit ($ trebuie s$ spun Maiest$4ii *oastre un ade*$r (rud2 dar spiritul "aup3in8!ului e departe de a(ela al -ro*en4ei ,i al @an!)uedo(ului. Monta)narzii sunt bonaparti,ti, sire. : ;,adar, murmur$ @udo*i( al XVIII!lea, uzurpatorul este bine informat. Fi (/4i oameni are (u el= : Sire, nu ,tiu, spuse ministrul poli4iei. : Cum nu ,tii= ;i uitat s$ te informezi to(mai .n pri*in4a a(easta= A drept ($ (3estiunea prezint$ pu4in$ importan4$, ad$u)$ el (u un z/mbet zdrobitor. : Sire, nu puteam s$ m$ informez. "epe,a (uprindea numai anun4area debar($rii ,i a drumului luat de uzurpator. : "ar (um 4i!a par*enit depe,a= ntreb$ re)ele. Ministrul ple($ fruntea ,i o ro,ea4$ *ie .i n$p$di fa4a. : -rin tele)raf, sire, .n)$im$ el. @udo*i( al XVIII!lea f$(u un pas .nainte ,i .,i .n(ru(i,$ bra4ele, a,a (um ar fi f$(ut apoleon.

: ;,adar, spuse el, .n)$lbenind de m/nie, ,apte armate (oalizate l!au r$sturnat pe omul a(esta. 9n mira(ol (eres( m!a rea,ezat pe tronul p$rin4ilor mei dup$ 25 de ani de e5il. n a(e,ti 25 de ani am studiat, am sondat, am analizat oamenii ,i lu(rurile din &ran4a a(easta (are mi!era f$)$duit$, pentru ($, a7uns la 4inta dorin4elor mele, o for4$ pe (are o 4ineam .n m/n$ s$ e5plodeze ,i s$ m$ zdrobeas($B : Sire, fatalitatea, murmur$ ministrul, sim4ind ($ o atare )reutate, at/t de ne.nsemnat$ pentru destin, a7un)ea s$ stri*eas($ un om. : Va s$ zi($, (eea (e spuneau despre noi du,manii no,tri este ade*$rat6 % !am .n*$4at nimi(, n!am uitat nimi('= "a($ eram tr$dat (a el, .n($ m$ (onsolam, dar s$ m$ )$ses( .n mi7lo(ul unor oameni ridi(a4i de mine la demnit$4i, (are trebuiau s$ *e)3eze asupra mea (u mult mai mult$ )ri7$ de(/t asupra lor, ($(i situa4ia mea este ,i a lor, .naintea mea ei nu erau nimi(, dup$ mine ei nu *or mai fi nimi( ,i s$ pier .n (3ip 7alni( prin in(apa(itate, prin inep4ie? >, da, domnule, ai dreptate6 fatalitatea? Ministrul st$tea .n(o*oiat sub .nfri(o,$toarea .n*ino*$4ire. "omnul de Hla(as .,i ,ter)ea fruntea plin$ de sudoare. Villefort z/mbea .n )/ndu!i, ($(i .,i sim4ea importan4a sporit$. : S$ (ad, (ontinu$ @udo*i( al XVIII!lea, (are sondase de la prima o!(3ire abisul .n (are se .n(lina monar3ia, s$ (ad ,i s$ aflu despre ($derea mea prin tele)raf. >3, a, fi preferat s$ ur( pe e,afodul fratelui meu, @udo*i( al XVI!lea, de(/t s$ (obor astfel s(ara de la +uileries alun)at de ridi(olB "omnule, dumneata nu ,tii (e .nseamn$ ridi(olul .n &ran4a ,i totu,i ar fi trebuit s$ ,tii. : Sire, sire, murmur$ ministrul, fie!*$ mil$B : ;propie!te, domnule de Villefort, (ontinu$ re)ele, adres/ndu!se t/n$rului (are, .n pi(ioare, nemi,(at ,i retras, urm$rea mersul (on*ersa4iei a(esteia .n (are plutea n$u( destinul unui re)at. ;propie!te ,i spune!i domnului ($ putea s$ afle dinainte tot (e nu a ,tiut. : Sire, era materialmente (u neputin4$ s$ se )3i(eas($ proie(tele pe (are omul a(esta le as(undea .ntre)ii lumi. : Materialmente (u neputin4$= "a, *orb$ mare, domnule. "in neferi(ire e5ist$ *orbe mari, (a ,i oameni mari, i!am m$surat eu. Materialmente (u neputin4$ unui ministru (are are o administra4ie, birouri, a)en4i, spioni ,i 15E de mii de fran(i fonduri se(rete, s$ ,tie (e se petre(e la GE de le)3e de (oastele &ran4ei= Ai, bine, uite!l pe domnul a(esta, (are n!a*ea ni(iuna din resursele dumitale la dispozi4ie, uite!l pe domnul, un simplu ma)istrat, (are ,tia mai mult de(/t dumneata, (u .ntrea)a dumitale poli4ie ,i (are mi!ar fi sal*at (oroana da($ a*ea (a dumneata dreptul s$ diri7eze un tele)raf. -ri*irea ministrului poli4iei se .ntoarse (u o e5presie de (iud$ profund$ asupra lui Villefort, (are .,i .n(lin$ (apul (u modestia triumfului. : u spun asta pentru dumneata, Hla(as, (ontinu$ @udo*i( al XVIII!lea, ($(i da($ n!ai des(operit nimi(2 ai a*ut (el pu4in inteli)en4a de a perse*era .n b$nuiala dumitale. ;ltul ar fi so(otit, poate, dest$inuirea domnului de Villefort (a ne.nsemnat$ sau su)erat$ de o ambi4ie *enal$. Cu*intele erau o aluzie la a(elea pe (are ministrul poli4iei le rostise at/t de .n(rez$tor (u un (eas .nainte. Villefort .n4elese 7o(ul re)elui. ;ltul s!ar fi l$sat poate dus de be4ia laudei. Al se temea .ns$ s$!,i fa($ un du,man de moarte din ministrul poli4iei, de,i sim4i ($ a(esta era pierdut .n (3ip ire*o(abil. ntr!ade*$r, ministrul (are, .n plenitudinea puterii sale, nu ,tiuse s$ )3i(eas($ taina lui apoleon, putea, .n z*/r(olirile a)oniei s!o intuias($ pe a lui Villefort. -entru a(easta era de a7uns s$!l (er(eteze pe "ant<s. i *eni de(i .n a7utor ministrului, .n lo( s$!l (ople,eas($. : Sire, spuse Villefort, repezi(iunea e*enimentului e de natur$ s$ do!*edeas($ Maiest$4ii *oastre ($ numai "umnezeu putea s$!l .mpiedi(e, st/rnind o furtun$. Ceea (e Maiestatea *oastr$

(rede, .n (e m$ pri*e,te, ($ ar fi efe(tul unei profunde perspi(a(it$4i, se datoreaz$ pur ,i simplu 3azardului. ;m profitat de a(est 3azard (a un ser*itor de*otat, at/ta tot. u!mi a(orda4i mai mult de(/t merit, sire, pentru a nu re*eni *reodat$ asupra primei impresii pe (are *$ *e4i fi f$(ut!o despre mine. Ministrul poli4iei mul4umi t/n$rului printr!o pri*ire elo(*ent$, iar Villefort .n4elese ($ izbutise .n proie(tul s$u, ($, adi($, f$r$ s$ piard$ din re(uno,tin4a re)elui, .,i f$(use un prieten pe (are putea s$ (onteze la ne*oie. : Hine, )l$sui re)ele. Fi a(um, domnilor, (ontinu$ el, .ntor(/ndu!se spre domnul de Hla(as ,i spre ministrul poli4iei, nu mai am ne*oie de dumnea*oastr$, astfel ($ pute4i s$ *$ retra)e4i. Ceea (e r$m/ne de f$(ut este de resortul ministrului r$zboiului. : Aste o feri(ire, sire, spuse domnul de Hla(as, ($ putem s$ ne bizuim pe armat$. Maiestatea *oastr$ ,tie (/t de de*otat$ )u*ernului Vostru o zu)r$*es( toate rapoartele. : u!mi mai pomeni de rapoarte. Ftiu a(um, du(e, (/t$ .n(redere se poate a*ea .n ele. ;, dar .n le)$tur$ (u rapoartele6 domnule baron, (e ai aflat nou (u pri*ire la afa(erea din strada Saint!1a(\ues= : ;supra afa(erii din strada Saint!1a(\ues= A5(lam$ Villefort, neput/ndu!,i re4ine un stri)$t. "ar oprindu!se numaide(/t6 : Iertare, sire, spuse el, de*otamentul meu pentru Maiestatea *oastr$ m$ fa(e s$ uit .ntruna, nu respe(tul (e am pentru ea. : 0espe(tul a(esta este prea ad/n( s$pat .n inima mea. : Ci re)ulile eti(3etei. : Spune, domnule, de(lar$ @udo*i( al XVIII!lea. ;i ($p$tat ast$zi dreptul de a intero)a. : Sire, r$spunse ministrul poli4iei, to(mai *eneam ast$zi s$ dau Maiest$4ii *oastre informa4iile noi pe (are le (ulesesem (u pri*ire la a(est e*eniment, (/nd aten4ia Maiest$4ii *oastre a fost ab$tut$ de teribila (atastrof$ din )olf. ;(este informa4ii n!ar mai prezenta a(um ni(i un interes pentru re)e. : "impotri*$, domnule, dimpotri*$, spuse @udo*i( al XVIII!lea, (red ($ afa(erea a(easta are o le)$tur$ dire(t$ (u a(eea (are ne preo(up$, iar moartea )eneralului ^uesnel ne *a pune poate pe (alea unui mare (omplot intern. ;uzind de numele )eneralului ^uesnel, Villefort se .nfior$. : ntr!ade*$r, sire, relu$ ministrul poli4iei, totul ar .ndrept$4i s$ se (read$ ($ moartea nu e rezultatul unei sinu(ideri, (um se b$nuise la .n(eput, (i al unui asasinat6 )eneralul ^uesnel ie,ea, dup$ (/t se pare, de la un (lub bonapartist, (/nd a disp$rut. 9n ne(unos(ut .l ($utase .n diminea4a a(eea ,i .i d$duse .nt/lnire .n strada Saint!1a(\ues. "in neferi(ire, *aletul )eneralului, (are .l piept$na .n momentul (/nd ne(unos(utul a fost introdus .n (abinet, a auzit bine ($ el men4iona strada Saint!1a(\ues, dar n!a re4inut num$rul. -e m$sur$ (e ministrul poli4iei d$dea re)elui @udo*i( al XVIII!lea a!(este informa4ii, Villefort, (are p$rea suspendat de buzele lui, ro,ea ,i p$lea. 0e)ele se .ntoarse spre el. : "umneata nu e,ti de p$rere (u mine, domnule de Villefort, ($ )eneralul ^uesnel, despre (are se putea (rede ($ e ata,at uzurpatorului, dar (are, .n realitate, era (u totul de partea mea, a pierit *i(tima unei (ap(ane bonapartiste= : Aste posibil, sire, r$spunse Villefort. "ar mai mult de(/t at/t nu se ,tie= : Suntem pe urmele omului (are i!a dat .nt/lnire. : -e urmele lui= 0epet$ Villefort. : "a, ser*itorul i!a dat semnalmentele. 9n b$rbat .ntre 5E!51 de ani, brun, (u o(3ii ne)ri a(operi4i de spr/n(ene )roase ,i purt/nd must$4i. Ara .mbr$(at (u o redin)ot$ albastr$ ,i a*ea la

butonier$ o rozet$ de ofi4er al @e)iunii de >noare. Ieri a fost urm$rit un indi*id ale ($rui semnalmente r$spund e5a(t (elor pe (are le!am men4ionat dar s!a pierdut la (ol4ul str$!zii 1ussienne ,i al str$zii Co\!C8ron. Villefort se spri7ini de sp$tarul unui 7il42 ($(i, pe m$sur$ (e ministrul poli4iei *orbea, el sim4ea (um p$m/ntul .i fu)e de sub pi(ioare. C/nd *$zu .ns$ ($ ne(unos(utul a s($pat de urm$rirea a)entului, respir$. : "omnule, .l *ei ($uta pe omul a(esta, spuse re)ele ministrului poli4iei. C$(i, da($ a,a (um totul m$ .ndrept$4e,te s$ (red, )eneralul ^uesnel, (are ne!ar fi fost at/t de folositor .n momentul a(esta, a ($zut *i(tima unei (rime, bonapartist$ sau nu, *reau (a asasinii lui s$ fie (runt pedepsi4i. Villefort a*u ne*oie de tot s/n)ele re(e pentru a nu tr$da )roaza inspirat$ de re(omandarea re)elui. : @u(ru (iudat, (ontinu$ re)ele (u o mi,(are de (iud$, poli4ia (rede ($ a spus totul atun(i (/nd a spus a fost s$*/r,it$ o (rim$ ,i ($ a f$(ut totul (/nd a ad$u)at6 suntem pe urma *ino*a4ilor. : Sire, n$d$7duies( ($, (el pu4in .n pri*in4a a(easta, Maiestatea *oastr$ *a fi satisf$(ut$. : Hine, *om *edea. u te mai re4in, baroane. "omnule de Villefort, desi)ur ($ e,ti obosit de ($l$toria lun)$ pe (are ai f$(ut!o. "u!te de te o!di3ne,te. ;i tras f$r$ .ndoial$ la p$rintele dumitale= > p/nz$ de lumin$ tre(u peste o(3ii lui Villefort. : u, sire, spuse el. ;m tras la 3otelul Madrid din strada +ournon. : "ar l!ai *$zut= : Sire, am ($utat s$ fiu adus .nt/i la domnul du(e de Hla(as. : "ar .l *ei *edea, .mi .n(3ipui. : u (red, Sire. : ;, ade*$rat, spuse @udo*i( al XVIII!lea, z/mbind .n a,a fel .n(/t s$ arate ($ repetatele!i .ntreb$ri nu au fost f$(ute f$r$ inten4ie. 9itam ($ dumneata e,ti .n (onfli(t (u domnul oirtier ,i ($ a(esta este un nou sa(rifi(iu f$(ut (auzei re)ale pentru (are trebuie s$ te desp$)ubes(. : Sire, bun$tatea pe (are mi!o arat$ Maiestatea *oastr$ e o re(ompens$ (are dep$,e,te a,a de mult toate ambi4iile mele, .n(/t nu mai am (e s$ (er re)elui. : !are a fa(e, domnule, nu te *om uita, fii si)ur2 p/n$ una alta Nre)ele desprinse (ru(ea @e)iunii de onoare pe (are o purta de obi(ei pe 3aina sa albastr$, l/n)$ (ru(ea Sf/ntului @udo*i(, deasupra pl$(ii ordinului Carmel ,i Saint!@azare ,i, d/nd!o lui VillefortO, p/n$ una alta, spuse el, ia (ru(ea a(easta. : Sire, )l$sui Villefort, Maiestatea *oastr$ se .n,eal$, (ru(ea a(easta este de ofi4er. : Ia!o a,a (um e, domnule, .i spuse @udo*i( al XVIII!lea. !am *reme s$ (er alta, Hla(as *ei a*ea )ri7$ s$ fie eliberat bre*etul domnului de Villefort. >(3ii lui Villefort se umezir$ (u o la(rim$ de bu(urie or)olioas$. @u$ (ru(ea ,i o s$rut$. : Fi a(um, .ntreb$ el, (are sunt ordinele pe (are Maiestatea *oastr$ .mi fa(e onoarea de a mi le da= : >di3ne,te!te at/t (/t sim4i ne*oie ,i )/nde,te!te ($, neput/ndu!m$ ser*i la -aris, po4i s$!mi fii la Marsilia de (el mai mare folos. : Sire, r$spunse Villefort .n(lin/ndu!se, .ntr!o or$ am p$r$sit -arisul. : "u!te domnule, spuse re)ele, iar da($ te *oi uita Nmemoria re)ilor e s(urt$O nu te teme s$!mi readu(i aminteB "omnule baron, d$ ordin s$ fie (3emat ministrul de r$zboi. 0$m/i, Hla(as.

: "omnule, .i spuse ministrul poli4iei lui Villefort, ie,ind de la +uileries, ai intrat pe poarta prin(ipal$ ,i (ariera dumitale este asi)urat$. %Va fi ea lun)$ oare=' murmur$ Villefort, salut/ndu!l pe ministrul a ($rui (arier$ era sf/r,it$ ,i ($ut/nd din o(3i o tr$sur$ s$ se .ntoar($ a(as$. > tr$sur$ tre(ea pe (3ei. Villefort .i f$(u un semn, tr$sura se apropie2 Villefort .,i d$du adresa ,i se arun($ .n fundul tr$surii l$s/ndu!se .n *oia *iselor sale ambi4ioase. -este ze(e minute, Villefort se afla la 3otel2 porun(i s$!i fie pre)$ti4i (aii peste dou$ ore ,i s$ i se ser*eas($ de7unul. +o(mai se a,ez$ la mas$, (/nd soneria r$sun$ sub o m/n$ *i)uroas$6 *aletul se duse s$ des(3id$, iar Villefort auzi un )las (are!i pronun4a numele. : Cine o fi aflat ($ sunt ai(i= Se .ntreb$ t/n$rul. n momentul a(ela, *aletul reintr$. : Ai, (e e= ntreb$ Villefort. Cine a sunat= Cine m$ (aut$= : 9n str$in (are nu *rea s$!,i spun$ numele. : Cum= 9n str$in (are nu *rea s$!,i spun$ numele= Fi (e pofte,te de la mine str$inul= : Vrea s$ *orbeas($ domnului. : Mie= : "a. : M!a numit= : ;bsolut. : Fi (um arat$ str$inul= : "omnule, e un b$rbat (am de (in(ize(i de ani. : S(urt= nalt= : Cam de talia domnului. : Hrun sau blond= : Hrun, foarte brun6 p$r ne)ru, o(3i ne)ri, spr/n(ene ne)re. : Fi .mbr$(at, .ntreb$ repede Villefort, .mbr$(at .n (e fel= : Cu o redin)ot$ albastr$, .n(3eiat$ de sus ,i p/n$ 7os, de(orat (u @e)iunea de onoare. : Al e, murmur$ Villefort, p$lind. : Ai, la naiba. : Spuse, ar$t/ndu!se .n pra) indi*idul ale ($rui semnalmente le!am dat .n dou$ r/nduri p/n$ a(um6 frumoase maniere. @a Marsilia e oare obi(eiul (a fiii s$!,i sileas($ p$rintele s$ fa($ anti(amer$= : +at$, e5(lam$ Villefort2 a,adar, nu m!am .n,elat, b$nuiam ($ e,ti dumneataB : ;tun(i, da($ b$nuiai ($ sunt eu, relu$ noul *enit, pun/ndu!,i bastonul .ntr!un (ol4 ,i p$l$ria pe un s(aun, d$!mi *oie, dra)$ #8rard, s$!4i spun ($ nu e delo( frumos din partea ta s$ m$ fa(i s$ a,tept at/ta. : @as$!ne, #ermain, )l$sui Villefort. Ser*itorul ie,i, tr$d/nd o *$dit$ uimire. Capitolul XII +at$l ,i fiul. "omnul oirtier. : C$(i .ntr!ade*$r el era. : l urm$ri din o(3i pe ser*itor, p/n$ (/nd a(esta .n(3ise u,a. ;poi, tem/ndu!se, desi)ur, s$ nu as(ulte .n anti(amer$, o redes(3ise imediat. -re(au4ia nu fu de prisos, iar iu4eala (u (are #ermain se retrase do*edi ($ el era s(utit de p$(atul (are i!a pierdut pe primii no,tri p$rin4i. "omnul oirtier se osteni apoi s$ .n(uie sin)ur u,a anti(amerei, dup$ (are .n(uie u,a (amerei de dormit, trase z$*oarele ,i se .napoie (u m/na .ntins$ spre Villefort, (are!i urm$rise toate mi,($rile (u o uimire din (are .n($ nu!,i re*enise.

: >, dra)ul meu #8rard, spuse el t/n$rului, pri*indu!l (u un z/mbet a ($rui e5presie putea fi definit$ ane*oie, ,tii ($ nu ai aerul de a fi .n(/ntat ($ m$ *ezi= : Ha da, tat$, )l$sui Villefort, sunt .n(/ntat, dar m$ a,teptam a,a de pu4in la *izita dumitale, .n(/t ea m!a (am uluit. : "ra)ul meu, urm$ domnul oirtier, a,ez/ndu!se, (red ($ ,i eu a, putea, s$!4i spun la fel. Cum, .mi anun4i lo)odna la Marsilia pentru 28 februarie, iar la [ martie e,ti la -aris= : +at$, nu te pl/n)e ($ sunt ai(i, spuse #8rard, apropiindu!se de domnul oirtier, ($(i am *enit pentru dumneata, iar ($l$toria mea te *a sal*a poate. : Serios= Spuse domnul oirtier, .ntinz/ndu!se molati( .n 7il42 serios= Ia po*este,te!mi, domnule ma)istrat. A desi)ur (e*a serios. : +at$, ai auzit *orbindu!se de un (lub bonapartist (are!,i 4ine ,edin4ele .n strada Saint! 1a(\ues= : um$rul 5[= "a, eu sunt *i(e!pre,edintele lui. : +at$, s/n)ele dumitale re(e m$ .nfioar$. : Ce *rei, dra)ul meu, (/nd ai fost pros(ris de monta)narzi, (/nd ai ie,it din -aris .ntr!o ($ru4$ (u f/n, (/nd ai fost fu)$rit prin (/mpiile Hordeau5!ului de (opoii lui 0obespierre, asta te o4ele,te pentru multe. Continu$ de(i. Ai, (e s!a petre(ut la (lubul din strada Saint!1a(\ues= : ; fost (3emat a(olo )eneralul ^uesnel ,i )eneralul ^uesnel. : -le(at la V seara de la el de!a(as$. : ; fost re)$sit a treia zi .n Sena. : Fi (ine 4i!a po*estit istoria asta 3azlie= : nsu,i re)ele, domnule. : Ai, bine, eu .n s(3imbul po*e,tii dumitale, (ontinu$ oirtier, .4i *oi (omuni(a o *este. : Cred ($ ,tiu, tat$, (e *rei s$!mi spuiB : ;, ,tii de debar(area Maiest$4ii sale mp$ratul= : +$(ere, tat$, te ro), mai .nt/i pentru dumneata ,i apoi pentru mine. "a, (uno,team *estea ,i o (uno,team (3iar .naintea dumitale, ($(i de trei zile )ones( nebun de la Marsilia la -aris, (u (iuda ($ nu pot trimite la 2EE de le)3e .naintea mea )/ndul (are .mi fri)e mintea. : "e a(um trei zile= A,ti nebun. ;(um trei zile .mp$ratul nu era .mbar(at. : !are a fa(e, ,tiam proie(tul. : Ai, (um= : -rintr!o s(risoare (are 4i!era adresat$ din insula Alba. : Mie= : "umitale ,i pe (are am surprins!o .n portofelul mesa)erului. "a($ s(risoarea ($dea .n m/inile alt(ui*a, .n (easul a(esta, tat$, ai fi fost poate .mpu,(at. -$rintele lui Villefort .n(epu s$ r/d$. : Caide, 3aide, spuse el, se pare ($ 0estaura4ia a .n*$4at de la impriu modul de a rezol*a )rabni( (3estiunileB mpu,(at, dra)ul meu= Ce pripit e,ti? "ar unde e s(risoarea= +e (unos( prea bine (a s$ m$ tem ($ ai l$sat!o pe unde*a. : ;m ars!o, de team$ s$ nu r$m/n$ *reun (r/mpei, ($(i s(risoarea .nsemna (ondamnarea dumitale. : Fi pierzania *iitorului dumitale, r$spunse oirtier (u r$(eal$. "a, .n4ele), dar n!am moti*e s$ m$ tem. : &a( mai mult de(/t at/t, domnule, te sal*ez. : @a naiba, (3estia de*ine mai dramati($6 e5pli($!te. : "omnule, re*in la (lubul din strada Saint!1a(\ues.

: Se pare ($ (lubul a(esta st$ .n sufletul domnilor de la poli4ie. "e (e nu l!au ($utat mai bine= @!ar fi )$sit. : u l!au )$sit, dar sunt pe urma lui. : Ftiu, $sta e (u*/ntul (onsa(rat6 (/nd poli4ia r$m/ne de ru,ine spune ($ e pe urme, iar )u*ernul a,teapt$ lini,tit ziua (/nd ea *a *eni s$ spun$, (u ure(3ile ple(ate, ($ urma e pierdut$. : "a, dar a fost )$sit un (ada*ru. #eneralul ^uesnel a fost u(is ,i, .n toate 4$rile din lume, a(easta se nume,te (rim$. : Crim$, zi(i= imi( nu do*ede,te ($ )eneralul a fost *i(tima unei (rime. Tilni( se )$ses( .n Sena oameni (are s!au arun(at din desperare, (are s!au .ne(at, ne,tiind s$ .noate. : +at$, ,tii foarte bine ($ )eneralul nu s!a .ne(at din desperare ,i ($ nu se s($lda nimeni .n Sena .n luna ianuarie. u, nu t$)$dui, moartea a(easta poart$ (alifi(ati*ul de (rim$. : Fi (ine a (alifi(at!o astfel= : C3iar re)ele. : 0e)ele= l (redeam destul de filosof (a s$ .n4elea)$ ($, .n politi($, nu e5ist$ (rim$. n politi($, dra)ul meu, ,tii (a ,i mine ($ nu e5ist$ oa!meni, (i idei. u sentimente, (i interese. n politi($ nu se u(ide un om, se suprim$ un obsta(ol, at/ta tot. Vrei s$ ,tii (um s!au petre(ut lu(rurile. Ai bine, am s$!4i spun. Credeam ($ putem s$ (ont$m pe )eneralul ^uesnel, fiind($ ne fusese re(omandat de pe insula Alba. 9nul dintre noi, se du(e la el ,i .l in*it$ s$ *in$ .n strada Saint!1a(\ues, la o adunare unde *a )$si prieteni. Al *ine ,i i se desf$,oar$ tot planul2 ple(area din insula Alba, debar(area proie(tat$. ;poi, dup$ (e el a as(ultat totul, a auzit totul, (/nd nu mai a*ea (e afla, r$spunde ($ este re)alist. &ie(are e pus s$ fa($ un 7ur$m/nt, el .l fa(e, dar (u at/ta rea *oin4$, .n(/t .nsemna mai de)rab$ a!l ispiti pe "umnezeu. Cu toate a(estea, )eneralul a fost l$sat s$ ias$ liber, absolut liber. ;(as$ nu s!a mai .ntors. Ce *rei, dra)ul meu= "e la noi a ple(at, dar o fi )re,it drumul, at/ta tot. Crim$? u z$u, m$ uime,ti, Villefort. "umneata, substitut de pro(uror re)al, (onstruind o a(uzare pe do*ezi a,a de ,ubredeB Mi!a *enit mie *reodat$ .n )/nd s$!4i spun, (/nd .4i e5er(i4i meseria de re)alist ,i fa(i s$ se taie (apul unuia dintre ai mei6 %&iule, ai s$*/r,it o (rim$=' u. ;m spus6 %&oarte bine, domnule, ai (omb$tut *i(torios. M/ine re*an,a.' : "ar, tat$, ia seama, re*an,a a(easta *a fi )roza*$, (/nd ne!o *om lua noi. : u te .n4ele). : +e bizui pe .ntoar(erea uzurpatorului= : M$rturises(. : +e .n,eli, tat$. u *a fa(e ni(i ze(e le)3e .n interiorul &ran4ei f$r$ s$ fie urm$rit, fu)$rit, prins (a o fiar$. : "ra)ul meu, .mp$ratul este .n momentul a(esta pe drumul spre #renoble, la 1E sau la 12 *a fi la @]on ,i la 2E sau 25 la -aris. : -opula4ia se *a ridi(aB : -entru a *eni .n .nt/mpinarea lui. : !are (u el de(/t (/4i*a oameni ,i se *or trimite (ontra lui armate. : Care *or forma o es(ort$ pentru intrarea .n (apital$. u z$u, dra)$ #8rard, nu e,ti de(/t un (opil. +e (rezi bine informat, pentru ($ un tele)raf .4i spune, la trei zile dup$ debar(are6 %9zurpatorul a debar(at la Cannes, (u (/4i*a oameni2 suntem .n urm$rirea lui.' "ar unde e= Ce fa(e= Cabar nu ai. A urm$rit, at/ta ,tii. Ai bine, *a fi urm$rit astfel p/n$ la -aris, f$r$ s$ se tra)$ un fo(. : #renoble ,i @]onul sunt ora,e fidele, (are!i *or opune o barier$ de netre(ut. : #renoble .i *a des(3ide por4ile (u entuziasm. @]onul .ntre) *a *eni s$!l .nt/mpine. Crede!m$, suntem tot at/t de bine informa4i (a ,i *oi, iar poli4ia noastr$ pre4uie,te (/t a *oastr$. Vrei o do*ad$= Vroiai s$!mi as(unzi ($l$toria dumitale ,i totu,i am ,tiut de sosirea dumitale la o

7um$tate de or$ dup$ (e ai tre(ut bariera. u i!ai dat adresa de(/t *izitiului. Ai bine, .4i (unos( adresa ,i do*ada este ($ *in e5a(t .n momentul (/nd te a,ezi la mas$. Sun$ de(i ,i (ere .n($ un ta(/m. Vom m/n(a .mpreun$. : ntr!ade*$r, r$spunse Villefort, pri*indu!,i p$rintele (u uimire2 .ntr!ade*$r, .mi pari bine informat. : Ai, doamne, lu(rul e foarte simplu. Voi, (are 4ine4i puterea, nu a*e4i de(/t mi7loa(ele pe (are le d$ banul. oi, (are o a,tept$m, le a*em pe a(elea pe (are le d$ de*otamentul. : "e*otamentul= ntreb$ Villefort r/z/nd. : "a, de*otamentul, a,a se nume,te .n termeni (insti4i ambi4ia (are n$d$7duie,te. Fi p$rintele lui Villefort .ntinse sin)ur m/na spre (ordonul soneriei pentru a (3ema ser*itorul, pe (are nu!l (3ema fiul. Villefort .i opri bra4ul. : Stai, tat$, .n($ un (u*/nt, )l$sui t/n$rul. : Spune. : >ri(/t de prost or)anizat$ ar fi poli4ia re)elui, ea ,tie totu,i un a!m$nunt )roza*. : Care= : Semnalmentele omului (are, .n diminea4a zilei (/nd a disp$rut )eneralul ^uesnel, s!a prezentat la el. : ;, istea4a poli4ie ,tie asta= Fi (are sunt a(estea= : +enul brun, p$r, fa*ori4ii ,i o(3i ne)ri, redin)ot$ albastr$ .n(3eiat$ p/n$ la b$rbie, rozeta de ofi4er al @e)iunii de onoare la butonier$, p$l$rie (u boruri lar)i ,i baston de trestie. : ;3a, ,tie asta= Spuse oirtier. Fi de (e atun(i nu a pus m/na pe om= : -entru ($ l!a pierdut ieri sau alalt$ieri la (ol4ul str$zii Co\!C8ron. : C/nd .4i spuneam (u ($ poli4ia *oastr$ este o proast$B : "a, dar dintr!un moment .ntr!altul poate s$!l )$seas($. : "a, spuse oirtier, pri*ind (u nep$sare .n 7uru!i. "a, da($ omul n!ar fi .n,tiin4at2 dar este, ,i, ad$u)$ el z/mbind, .,i *a s(3imba fizionomia ,i (ostumul. 0ostind (u*intele a(estea, el se ridi($, .,i s(oase redin)ota ,i (ra*ata, se .ndrept$ spre o mas$ pe (are erau pre)$tite toate obie(tele de toalet$ ale fiului s$u, lu$ un bri(i, .,i s$puni (3ipul ,i, (u o m/n$ perfe(t si)ur$, d$du 7os fa*ori4ii (ompromi4$tori (are ofereau poli4iei un do(ument a,a de pre4ios. Villefort .l pri*ea (u o )roaz$ .n (are intra ,i admira4ie. "up$ retezarea fa*ori4ilor, oirtier d$du p$rului alt$ form$2 lu$, .n lo(ul (ra*atei ne)re, una (olorat$, (are se afla deasupra unui )eamantan des(3is2 .mbr$($, .n lo(ul redin)otei albastre, .n(3eiat$ p/n$ la )/t, o redin)ot$ (afenie ,i r$s(roit$ a lui Villefort2 .n(er($ la o)lind$ p$l$ria (u boruri .ntoarse a t/n$rului, p$ru mul4umit de (um .i *enea ,i, l$s/ndu!,i bastonul de trestie .n (ol4ul ($minului unde!l pusese, f$(u s$ ,uiere .n m/na!i ner*oas$ o nuielu,$ de bambus (u (are ele)antul substitut d$dea mersului s$u a(ea dezin*oltur$ (e forma una din (alit$4ile!i de seam$. : Ai, spuse el, .ntor(/ndu!se spre fiul s$u, dup$ (e transformarea fu )ata, (rezi ($ poli4ia ta m$ re(unoa,te a(um= : u, tat$, .n)$im$ Villefort. Cel pu4in a,a n$d$7duies(. : ;(um, dra)$ #8rard, (ontinu$ oirtier, m$ .n(red .n pruden4a ta pentru a fa(e s$ dispar$ toate lu(rurile astea pe (are ti le las .n )ri7$. : >, fii lini,tit, tat$, spuse Villefort. : "a, da? ;(um (red ($ tu ai dreptate ,i ($ se prea poate, .ntr!ade*$r, s$!mi fi sal*at *ia4a. "ar fii pe pa(e, .4i *oi .napoia ser*i(iul (ur/nd. Villefort (l$tin$ din (ap.

: u e,ti (on*ins= : $d$7duies(, (el pu4in, ($ te .n,eli. : ;i s$!l mai *ezi pe re)e= : -oate. : Vrei s$ tre(i .n o(3ii lui drept profet= : +at$, profe4ii nenoro(irii sunt r$u *eni4i la (urte. : "a, dar .ntr!o zi sau alta li se fa(e dreptate. Fi, presupun/nd o a doua 0estaura4ie, *ei tre(e atun(i drept un om mare. : n sf/r,it, (e s$!i spun re)elui= : Spune!i a(estea6 %Sire, sunte4i .n,elat asupra spiritului armatei. Cel pe (are .l numi4i la -aris ($p($unul din Corsi(a ,i ($ruia la e*ers i se mai spune uzurpatorul, se nume,te de pe a(um la @]on, Honaparte ,i la #renoble, mp$ratul. l (rezi fu)$rit, urm$rit. Al mer)e, se repede (a *ulturul pe (are!l readu(e. Solda4ii pe (are .i (rezi a)oniz/nd de foame, fr/n4i de oboseal$, )ata s$ dezerteze, spores( (a atomii de z$pad$ .n 7urul ful)ului (are se pre(ipit$. Sire, plea($. @as$ &ran4a .n m/na ade*$ratului ei st$p/n (are n!a (ump$rat!o, (i a (u(erit!o. -lea($, sire, nu pentru ($ te!ar pa,te *reun peri(ol. : ;d*ersarul *ostru este dea7uns de tare (a s$ *$ )ra4ieze, (i pentru ($ ar fi umilitor pentru un nepot al Sf/ntului @udo*i( s$!,i datoreze *ia4a omului de la ;r(ole, de la Maren)o ,i de la ;usterlitz. Spune!i astea, #8rard, sau, mai bine zis, plea($, nu!i spune nimi(2 t$inuie,te!4i ($l$toria. u te l$uda (u (e!ai *enit s$ fa(i ,i (u (e!ai f$(ut la -aris. 0eia!4i postul, .ntoar(e!te la Marsilia noaptea, intr$ la tine printr!o u,$ dosni($ ,i r$m/i a(olo, (uminte, umil, ne,tiutor mai (u seam$ inofensi*, ($(i, de data a(easta .4i 7ur, *om pro(eda (u oameni *i)uro,i, (are!,i (unos( du,manii. "u!te, fiul meu, du!te, dra)$ #8rard, ,i, .n s(3imbul supunerii fa4$ de ordinele p$rinte,ti sau, da($ preferi, .n s(3imbul respe(tului pentru sfaturile unui prieten, te *om men4ine la lo(ul t$u. Va fi, ad$u)$ oirtier z/mbind, un mi7lo( pentru tine de a m$ sal*a .n($ o dat$ da($ bas(ula politi($ te *a readu(e pe tine sus ,i pe mine 7os. ;dio, dra)$ #8rard. @a *iitoarea ta ($l$torie, s$ tra)i la mine. Fi oirtier ie,i (u lini,tea (are nu!l p$r$sise o (lip$ (/t 4inuse ane*oioasa (on*ersa4ie. -alid ,i a)itat, Villefort aler)$ la fereastr$, desf$(u perdeaua ,i .l *$zu tre(/nd (alm, netulburat, printre doi sau trei oameni (u .nf$4i,are suspe(t$, as(un,i la (ol4ul str$zilor ,i (are st$teau poate a(olo (a s$!l aresteze pe omul (u fa*ori4i ne)ri, (u redin)ot$ albastr$ ,i (u p$l$rie (u boruri late. Villefort r$mase astfel .n pi(ioare, respir/nd )reu, p/n$ (/nd p$rintele s$u disp$ru la r$sp/ntia Huss]. ;tun(i se n$pusti asupra obie(telor p$r$site de el, b$)$ .n fundul )eamantanului (ra*ata nea)r$ ,i redin)ota albastr$, mototoli p$l$ria pe (are o */r. 7os, .ntr!un dulap, rupse bastonul de trestie .n trei, arun(/ndu!l .n fo(, .,i puse o ,ap($ de *oia7, (3em$ *aletul, .i interzise (u o pri*ire ploaia de .ntreb$ri pe (are a(esta se sim4ea .mboldit s$ le pun$, pl$ti nota 3otelului, s$ri .n tr$sura (are!l a,tepta pre)$tit$, afl$ la @]on ($ Honaparte intrase .n #renoble ,i, .n mi7lo(ul a)ita4iei (are domnea pe tot (uprinsul drumului, sosi la Marsilia, st$p/nit de to4i fiorii (are intr$ .n inima omului dimpreun$ (u ambi4ia ,i (u (ele dint/i onoruri. Capitolul XIII Cele o sut$ de zile. "omnul oirtier era un bun profet, iar lu(rurile se desf$,urar$ (u iu4eala pre*estit$ de el. Cunoa,te4i .ntoar(erea de pe insula Alba, .ntoar(ere (iudat$, mira(uloas$, (are, f$r$ pre(edent, *a r$m/ne probabil neimitat$ .n *iitor. @udo*i( al XVIII!lea nu .n(er($ de(/t .n mod slab s$ pre/nt/mpine )reaua lo*itur$. @ipsa de .n(redere .n oameni .i r$pea .n(rederea .n e*enimente. 0e)alitatea sau, mai bine zis, monar3ia

abia re(onstituit$ de el se (latin$ pe baza ei .n($ nesi)ur$ ,i un sin)ur )est al .mp$ratului n$rui .ntre)ul edifi(iu. : ;meste( inform de *e(3i pre7ude($4i ,i de idei noi. Villefort nu a*u de(i de la re)ele s$u de(/t re(uno,tin4a, nu numai inutil$ pentru moment, dar (3iar peri(uloas$ ,i (ru(ea de ofi4er al @e)iunii de onoare, pe (are a*u pruden4a s$ n!o arate, de,i domnul de Hla(as, a,a (um .i re(omandase re)ele, se )r$bi s$!i e5pedieze bre*etul. apoleon l!ar fi destituit desi)ur pe Villefort de nu s!ar fi aflat sub prote(4ia lui oirtier, de*enit atotputerni( la (urtea (elor > sut$ de Tile, at/t prin peri(olele pe (are le .nfruntase, (/t ,i prin ser*i(iile pe (are le adusese. ;stfel, pre(um f$)$duise, )irondinul de la V[ ,i senatorul de la 18EG o(roti pe (el (are .l o(rotise ,i pe el .n a7un. +oat$ puterea lui Villefort se m$r)ini de(i, .n r$stimpul a(estei e*o($ri a imperiului, a ($rui a doua ($dere putu de altminteri s!o pre*ad$ foarte u,or, la a .n$bu,i se(retul pe (are "ant<s fusese pe pun(tul de a!l di*ul)a. &u destituit numai pro(urorul re)al, b$nuit de moli(iune .ntru bonapartism. +otu,i puterea imperial$ abia fusese restabilit$, adi($ .mp$ratul abia o(upase -alatul +uileries, p$r$sit de @udo*i( al XVIII!lea ,i abia se lansaser$ ordinele sale numeroase ,i di*er)ente din (abinetul mi( unde, o dat$ (u Villefort, i!am introdus pe (ititorii no,tri ,i unde, pe masa de nu(, )$sise des(3is$ .n($, plin$ pe 7um$tate, taba(3era lui @udo*i( al XVIII!lea, ($, .n (iuda atitudinii ma)istra4ilor s$i, Marsilia .n(epu s$ simt$ p/lp/ind t$(iunii r$zboiului (i*il, totdeauna nestin,i (omplet la Sud. -u4in trebui atun(i (a represaliile s$ nu trea($ din(olo de t$r$boiul (u (are fur$ asedia4i re)ali,tii z$*or/4i prin (asele lor ,i de afronturile publi(e (are .i urm$rir$ pe (ei (e se .n(umetau s$ ias$. -rintr!un re*iriment fires(, *redni(ul armator pe (are l!am ar$tat (a apar4in/nd partidului popular, de*eni, la r/ndu!i, .n momentul a(esta. : u *om spune atotputerni(, ($(i domnul Morrel era un om prudent, oare(um timid, (a to4i (ei (are ,i!au f$(ut o .n(eat$ ,i trudni($ situa4ie (omer(ial$. : "ar .n m$sur$, de,i dep$,it de bonaparti,tii zelo,i (are!l tratau de moderat, .n m$sur$, zi(, s$ ridi(e )lasul pentru a fa(e s$ se aud$ o re(lama4ie. 0e(lama4ia a(easta, pre(um *e4i b$nui u,or, se referea la "ant<s. Villefort r$m$sese .n pi(ioare, de,i superiorul s$u ($zuse, iar ($s$toria sa, (u toate ($ nere*o(at$, fusese am/nat$ pentru timpuri mai bune. "a($ .mp$ratul .,i p$stra tronul, #8rard *a a*ea ne*oie de o alt$ alian4$, iar p$rintele s$u se *a .ns$r(ina s$ i!o )$seas($2 da($ o a doua 0estaura4ie .l *a readu(e pe @udo*i( al XVIII!lea .n &ran4a, influen4a domnului Saint!M8ran sporea dimpreun$ (u a sa, astfel ($, mai mult de(/t ori(/nd, ($s$toria de*enea iar$,i o partid$ str$lu(it$. Substitutul de pro(uror re)al r$mase de(i, deo(amdat$, primul ma)istrat din Marsilia (/nd, .ntr!o diminea4$, u,a sa se des(3ise ,i .i fu anun4at domnul Morrel. ;lt(ine*a s!ar fi )r$bit s$ *in$ .n .nt/mpinarea armatorului, iar prin )raba sa ,i!ar fi tr$dat sl$bi(iunea. Villefort era .ns$ un om superior, (are a*ea, da($ nu pra(ti(a, (el pu4in instin(tul tuturor lu(rurilor. II sili pe Morrel s$ fa($ anti(amer$, a,a (um ar fi f$(ut sub 0estaura4ie, (u toate ($ nu era nimeni la el, (i pentru simplul moti* ($ era re)ula (a un substitut de pro(uror re)al s$ obli)e la anti(amer$. ;poi, dup$ un sfert de or$ pe (are el .l .ntrebuin4$ (itind dou$ sau trei ziare de nuan4e diferite, porun(i (a armatorul s$ fie introdus. "omnul Morrel se a,tepta s$!l )$seas($ pe Villefort ab$tut. l )$si a,a (um .l *$zuse (u ,ase s$pt$m/ni .nainte, adi($ lini,tit, ferm, plin de a(ea polite4e re(e. : Cea mai de netre(ut dintre toate barierele (are despart omul ridi(at, de omul de r/nd.

Intrase .n (abinetul lui Villefort (on*ins ($ ma)istratul *a tremura *$z/ndu!l ,i, dimpotri*$, se pomenea .nfiorat ,i emo4ionat el dinaintea persona7ului is(oditor (are!l a,tepta (u (otul rezemat de birou. Se opri la u,$. Villefort .l pri*i (a ,i (um .l re(uno,tea (u )reu. n sf/r,it, dup$ (/te*a (lipe de e5aminare ,i de t$(ere, .n r$stimpul ($rora *redni(ul armator .,i r$su(ea p$l$ria .n m/ini6 : "omnul Morrel, da($ nu m$ .n,el= Tise Villefort. : "a, domnule, eu, r$spunse armatorul. : ;propie!te, (ontinu$ ma)istratul f$(/nd (u m/na un semn prote(tor ,i spune!mi ($rei .mpre7ur$ri datorez (instea *izitei dumitale. : u b$nui4i, domnule= ntreb$ Morrel. : u, (/tu,i de pu4in. Ceea (e nu m$ .mpiedi($ s$ fiu (/t se poate de dispus a!4i fi pe pla(, da($ lu(rul st$ .n puterea mea. : @u(rul depinde .n .ntre)ime de dumnea*oastr$, domnule, spuse Morrel. : A5pli($!te atun(i. : "omnule, (ontinu$ armatorul, re($p$t/ndu!,i si)uran4a pe m$sur$ (e *orbea ,i tare, de altminteri, pe dreptatea (auzei sale ,i a pozi4iei sale, *$ reaminti4i ($, (u (/te*a zile .nainte de a se afla de debar(area Maiest$4ii sale mp$ratul, *enisem s$ re(lam indul)en4a dumnea*oastr$ pentru un t/n$r nenoro(it, un marinar, se(und pe bordul bri(ului meu. Ara a(uzat, da($ *$ aminti4i, de le)$turile (u insula Alba. @e)$turile a(estea, (are erau o (rim$ pe atun(i, sunt ast$zi titluri de fa*oare. "umnea*oastr$, (are .l ser*ea4i pe @udo*i( al XVIII!lea, nu l!a4i mena7at, domnule. Ara4i dator s!o fa(e4i. ;st$zi .l ser*i4i pe apoleon ,i trebuie s$!l prote7a4i. A, de asemeni, datoria dumnea*oastr$. Vin de(i s$ *$ .ntreb (e a de*enit el. Villefort f$(u o sfor4are uria,$ s$ se st$p/neas($. : umele a(estui om= ntreb$ el. &ii bun ,i spune!mi numele lui. : Admond "ant<s. A*ident, Villefort ar fi preferat, (a .ntr!un duel, s$ primeas($ fo(ul ad*ersarului s$u de la 25 de pa,i, de(/t s$ aud$ rostit a(est nume .n fa4a sa. u (lipi totu,i. %n (3ipul a(esta, .,i spuse Villefort, n!au s$ m$ poat$ a(uza ($ am f$(ut din arestarea t/n$rului o (3estiune pur personal$.' : "ant<s= Admond "ant<s, zi(i= : "a, domnule. Villefort des(3ise atun(i un re)istru )ros, aflat .ntr!un sertar *e(in, tre(u la o mas$, de la mas$ tre(u la dosar ,i, .ntor(/ndu!se spre armator6 : A,ti si)ur ($ nu te .n,eli, domnule= i spuse el (u aerul (el mai natural. "a($ Morrel ar fi fost un om mai fin sau mai luminat asupra afa(erii, i s!ar fi p$rut bizar (a substitutul de pro(uror re)al s$!i r$spund$ .n (3estiuni (u totul str$ine de resortul lui. Fi s!ar fi .ntrebat de (e Villefort nu!l trimite la re)istrele .n(3isorii, la )u*ernatorii de .n(3isoare, la prefe(tul departamentului. "ar Morrel, ($ut/nd zadarni( teama pe (3ipul lui Villefort, nu mai *$zu din moment (e ori(e temere .i p$rea absent$ de(/t (ondes(enden4$. Villefort (al(ulase e5a(t. : u, domnule, spuse Morrel, nu m$ .n,el. "e altminteri .l (unos( pe bietul b$iat de ze(e ani ,i este .n ser*i(iul meu de patru. ;m *enit, *$ aminti4i, a(um ,ase s$pt$m/ni, ru)/ndu!*$ s$ fi4i drept (u bietul b$iat. M!a4i primit destul de r$u ,i mi!a4i r$spuns .n (3ip nemul4umit. >, re)ali,tii erau se*eri (u bonaparti,tii pe *remea a(eea. : "omnule, r$spunse Villefort, bra*/nd situa4ia (u iu4eala ,i (u s/n)ele!i re(e de totdeauna, eram re)alist pe *remea (/nd (redeam ($ Hourbonii sunt nu numai mo,tenitori

le)itimi ai tronului, dar ,i ale,ii na4iunii. ns$ .ntoar(erea mira(uloas$, ai ($rei martori am fost, mi!a do*edit ($ m$ .n,elam. #eniul lui apoleon a .n*ins. Monar3ul le)itim e monar3ul iubit. : Hra*o? Stri)$ Morrel, (u sin(eritatea!i nai*$, .mi fa(e pl$(ere s$ *$ aud *orbind astfel ,i nutres( speran4e pentru soarta lui Admond. : Ia stai, relu$ Villefort, r$sfoind alt re)istru. ;m )$sit6 un marinar, nu!i a,a, (are se .nsura (u o (atalan$= "a, da, .mi amintes( a(um. @u(rul era foarte )ra*. : Cum a,a= : Fti4i ($, ie,ind de la mine, a fost dus la arestul din -alatul 1usti4iei. : "a, ,i= : Ai ,i am raportat la -aris. ;m e5pediat 3/rtiile )$site asupra lui. Ce *rei, eram datorB Iar la 8 zile dup$ arestare, prizonierul a fost ridi(at. : 0idi(at= A5(lam$ Morrel. "ar (e s!a f$(ut (u bietul b$iat= : >, lini,te,te!te? > fi fost transportat la &enestrellers, la -i)nerol, pe insulele Sainte! Mar)uerite, (eea (e .n termeni administrati*i se (3eam$ ($ a fost e5ilat. ntr!o bun$ diminea4$ ai s$!l *ezi re*enind la (omanda *asului s$u. : S$ *in$ (/nd *a *rea, lo(ul lui este p$strat. "ar (um de nu s!a .napoiat p/n$ a(um= Cred ($ prima )ri7$ a 7usti4iei bonapartiste ar fi trebuit s$ fie punerea .n libertate a (elor .n(3i,i de 7usti4ia re)alist$. : u rosti a(uza4ii tari, s(umpe domnule Morrel, r$spunse Villefort. n toate trebuie s$ se pro(edeze le)al. >rdinul de .n(ar(erare *enise de sus, e ne*oie (a tot de sus s$ *in$ ,i ordinul de eliberare. Iar apoleon s!a .napoiat abia de 15 zile. S(risorile de anulare trebuie s$ fie e5pediate. : "ar, .ntreb$ Morrel, nu este ni(i o (ale (a s$ se )r$beas($ formalit$4ile, a(um (/nd noi triumf$m. ;m oare(ari prieteni, oare(are influen4$. -ot s$ ob4in ridi(area sentin4ei. : u s!a dat ni(i o sentin4$. : ;tun(i a arest$rii. : n materie politi($, nu e5ist$ re)istru de arest$ri. #u*ernele au uneori interesul (a un om s$ dispar$ f$r$ a l$sa urm$6 notele de .n(3isoare ar ($l$uzi (er(et$rile. : -oate ($ era astfel sub Hourboni, dar a(umB : "ra)$ domnule Morrel, a,a e .n toate timpurile. #u*ernele se su((ed ,i se aseam$n$. Ma,ina peniten(iar$, montat$ sub @udo*i( al XVIII!lea, mer)e ,i ast$zi aproape (a la Hastilia. mp$ratul a fost totdeauna mai stri(t .n (e pri*e,te re)ulamentul .n(3isorilor sale de(/t .nsu,i marele re)e, iar num$rul .n(ar(era4ilor, despre (are re)istrele nu p$streaz$ ni(i o urm$, este in(al(ulabil6 ;t/ta bun$*oin4$ ar fi zdrun(inat (3iar (ertitudinile, iar Morrel nu a*ea ni(i m$(ar b$nuieli. : "ar, .n sf/r,it, domnule de Villefort, spuse el, (e sfat mi!a4i da (are s$ )r$beas($ .ntoar(erea bietului "ant<s= : 9nul sin)ur, domnule. ;dreseaz$ o peti4ie ministerului 7usti4iei? : >, domnule, ,tim (e .nseamn$ peti4iile6 ministrul prime,te dou$ sute pe zi ,i nu (ite,te patru. : "a, relu$ Villefort, dar *a (iti o peti4ie trimis$ de mine, re(omandat$ de mine, adresat$ dire(t de mine. : Fi a4i *rea s$ trimite4i dumnea*oastr$ peti4ia a(easta= : Cu (ea mai mare pl$(ere. "ant<s putea s$ fie *ino*at atun(i. Al e .ns$ ino(ent ast$zi ,i e de datoria mea s$ redau libertatea a(eluia pe (are am fost dator s$!l ba) .n .n(3isoare. Villefort pre/nt/mpin$ astfel peri(olul unei an(3ete, pu4in probabil$, dar posibil$, an(3et$ (are ar fi .nsemnat, (u si)uran4$, pierzania lui.

: "ar (um se s(rie ministrului= : ;,az$!te ai(i, domnule Morrel, spuse Villefort, (ed/nd lo(ul s$u armatorului. 4i *oi di(ta. : ;*e4i bun$tatea a(easta= : i(i *orb$. S$ nu pierdem timp. ;m pierdut ,i a,a prea mult. : "a, domnule, s$ ne )/ndim ($ bietul b$iat a,teapt$, sufer$ ,i .,i pierde poate speran4a. Villefort se .nfior$ )/ndindu!se la prizonierul (are .l blestema .n t$(ere ,i .n .ntuneri(. Mersese .ns$ prea departe (a s$ poat$ da .napoi6 "ant<s trebuia s$ fie zdrobit .ntre ro4ile ambi4iei sale. : ;,tept, domnule, spuse armatorul, st/nd .n fotoliul lui Villefort, (u un (ondei .n m/n$. Villefort di(t$ atun(i o (erere prin (are, desi)ur, .ntr!un s(op e5(elent, e5a)era patriotismul lui "ant<s ,i ser*i(iile aduse de el (auzei bonapartiste. n (ererea a(easta "ant<s de*enise unul dintre (ei mai a(ti*i a)en4i ai .ntoar(erii lui apoleon. A*ident ($, *$z/nd o astfel de peti4ie, ministrul *a fa(e imediat dreptate, da($ dreptatea nu era p/n$ atun(i f$(ut$. "up$ (e peti4ia fu s(ris$, Villefort o re(iti (u )las tare. : ;,a, spuse el. Fi a(um .n(rede!te .n mine. : -eti4ia *a ple(a f$r$ .nt/rziere, domnule= : ;st$zi (3iar. : 0e(omandat$ de dumnea*oastr$= : Cea mai bun$ re(omanda4ie pe (are o pot pune, domnule, este de a (onfirma tot (e spui dumneata .n (erere. Villefort se a,ez$, la r/ndu!i ,i apli($ pe un (ol4 al peti4iei6 (ertifi(area sa. : ;(um, domnule, (e trebuie s$ fa(= ntreb$ Morrel. : S$ a,tep4i, relu$ Villefort. #arantez eu pentru tot. ;si)urarea .i d$du speran4e lui Morrel. -le($ de la substitutul de pro(uror re)al .n(/ntat de a(easta ,i se duse s$!l *esteas($ pe b$tr/nul p$rinte al lui "ant<s ($!,i *a re*edea .n (ur/nd fiul. Villefort, .n lo( s$ o trimit$ la -aris, p$str$ (u )ri7$ .n m/inile sale (ererea (are, sal*/ndu!l pe "ant<s .n prezent, .l (ompromitea a,a de n$prazni( .n *iitor, .n ipoteza (/nd pe *iitor .nf$4i,area Auropei ,i .ntors$tura e*enimentelor ar .n)$dui!o, adi($ .n (azul unei a doua 0estaura4ii. "ant<s r$mase de(i prizonier. -ierdut .n ad/n(imile (ar(erii sale, el nu auzi z)omotul formidabil al pr$bu,irii tronului lui @udo*i( al XVIII!lea ,i a(ela, mai n$prazni(, al n$ruirii imperiului. "ar Villefort urm$rise totul (u un o(3i *i)ilent, as(ultase totul (u o ure(3e atent$. "e dou$ ori, .n inter*alul s(urtei apari4ii imperiale, (are se nume,te (ele o sut$ de zile, Morrel re*enise, st$ruind mereu pentru eliberarea lui "ant<s ,i de fie(are dat$ Villefort .l lini,tise (u f$)$duieli ,i speran4e. n sf/r,it, sosi _aterloo, Morrel nu se mai ar$t$ la Villefort. ;rmatorul f$(use pentru t/n$rul s$u prieten tot (e omene,te se putea fa(e. ; .n(er(a tentati*e noi sub a doua 0estaura4ie, .nsemna a se (ompromite f$r$ folos. @udo*i( al XVIII!lea se reur($ pe tron. Villefort, pentru (are Marsilia era plin$ de amintiri de*enite pentru el remu,($ri, (eru ,i ob4inu lo(ul de pro(uror re)al, *a(ant la +oulouse. @a 15 zile dup$ instalarea sa .n noua re,edin4$ se .nsur$ (u domni,oara 0en8e de Saint!M8ran, al ($rei p$rinte era la (urte mai bine de(/t ori(/nd. Iat$ (um, de!a lun)ul (elor o sut$ de zile ,i dup$ _aterloo, "ant<s r$mase sub z$*oare, uitat, da($ nu de oameni, (el pu4in de "umnezeu.

"an)lars .n4elese toat$ )reutatea lo*iturii (u (are .l izbise pe "ant<s, (/nd .l *$zuse pe apoleon re*enind .n &ran4a. "enun4ul lui .,i atinsese 4inta ,i, (a to4i oamenii (u anumite .nsu,iri pentru (rim$, dar (u o inteli)en4$ mi7lo(ie pentru *ia4a obi,nuit$, numi a(east$ (oin(iden4$ bizar$ un de(ret al -ro*iden4ei. C/nd apoleon se, .napoie la -aris ,i (/nd )lasul s$u r$sun$ din nou, imperios, puterni(, "an)lars se .nfri(o,$. Se a,tept$ s$!l *ad$ .n fie(are (lip$ reap$r/nd pe "ant<s, "ant<s (are ,tia totul, "ant<s amenin4$tor ,i puterni( pentru toate r$zbun$rile. A5prim$ atun(i domnului Morrel dorin4a de a p$r$si ser*i(iul pe mare ,i (eru s$ fie re(omandat de el unui ne)ustor spaniol, la (are intr$ pe la sf/r,itul lui martie, adi($ dup$ 1E sau 12 zile de la intrarea lui apoleon la +uileries. -le($ de(i la Madrid ,i nu se mai auzi de el. &ernand nu pri(epu nimi(. "ant<s era absent, mai mult nu!i trebuia. Ce de*enise a(esta= u ($uta s$ afle. "e(/t, .n r$stimpul pe (are i!l l$sa absen4a lui, se str$dui s!o am$)eas($ pe Mer(8d<s asupra moti*elor ab!sen4ei ,i s$ f$ureas($ planuri de emi)rare ,i de r$pire. "in (/nd .n (/nd, de asemeni ,i a(estea erau (easurile sumbre ale *ie4ii sale, el se a,eza sus pe (apul -3aro, .n lo(ul unde se distin)e deopotri*$ Marsilia ,i satul Catalani, pri*ind trist, nemi,(at, (a o pas$re de prad$, da($ nu (um*a .l *ede, pe unu din (ele dou$ drumuri, pe t/n$rul frumos, (u mers sprinten, (u (apul sus, (are de*enise ,i pentru el mesa)erul unei )rele r$zbun$ri. ;tun(i, planul lui &ernand era f$(ut6 *a zdrobi (apul lui "ant<s (u un fo( de pu,($ ,i se *a sinu(ide apoi, pentru a da o (oloratur$ asasinatului. &ernand se am$)ea .ns$6 el nu s!ar fi sinu(is ni(iodat$, ($(i n$d$7duia mereu. ntre timp ,i printre at/tea flu(tua4ii dureroase, imperiul (3em$ o ul!tim$ rezer*$ de solda4i ,i to4i oamenii .n stare s$ poarte arme se n$pustir$ .n afara &ran4ei, la )lasul r$sun$tor al mp$ratului. &ernand ple($ .mpreun$ (u (eilal4i, p$r$sind (oliba ,i pe Mer(8d<s, ros de )/ndul mo3or/t ,i )roza* ($, .n urma lui, poate ri*alul *a re*eni ,i se *a .nsura (u a(eea pe (are el o iubea. "a($ &ernand s!ar fi sinu(is *reodat$, ar fi f$(ut!o, p$r$sind!o pe Mer(8d<s. ;ten4iile lui pentru Mer(8d<s, mila pe (are p$rea ($ o arat$ fa4$ de nenoro(irea ei, )ri7a de a!i satisfa(e dorin4ele (ele mai ne.nsemnate, produseser$ efe(tul pe (are se produ( totdeauna asupra inimilor )eneroase aparen4ele de*otamentului6 Mer(8d<s, (are .l iubise totdeauna pe &ernand .n (3ip prietenes(, .,i spori fa4$ de el (u un nou sentiment, re(uno,tin4a. : &rate, .i spuse ea, pun/nd sa(ul de re(rut pe umerii (atalanului, frate, sin)urul meu prieten, nu te l$sa u(is, nu m$ l$sa sin)ur$ pe lumea a(easta, unde pl/n) ,i unde *oi r$m/ne sin)ur$, (/nd tu nu *ei mai fi. Cu*intele a(estea, rostite .n momentul ple($rii, d$dur$ lui &ernand oare(are speran4$. "a($ "ant<s nu se .napoia, Mer(8d<s, *a putea, de(i, s$!i apar4in$ .ntr!o zi. Mer(8d<s r$mase sin)ur$ pe p$m/ntul sterp (are nu i se p$ruse ni(iodat$ a,a de arid, a*/nd (a orizont marea imens$. S($ldat$ .n la(rimi, asemenea f$pturii nebune, despre (are ne *orbe,te dureroasa po*este ($ era *$zut$ r$t$(ind mereu .n prea7ma satului Catalani. 9neori, oprindu!se sub soarele arz$tor al sudului, .n pi(ioare, ne(lintit$, mut$ (a o statuie, pri*ind Marsilia. ;lteori, a,ezat$ pe 4$rm, as(ult/nd )eam$tul m$rii, etern (a ,i durerea (i ,i .ntreb/ndu! se .ntruna da($ nu era mai bine s$ se ple(e .na!inte, s$ se lase dus$ de )reutatea ei, s$ se des(3id$ abisul ,i s!o .n)3it$, de(/t s$ sufere astfel (rudele alternati*e ale unei a,tept$ri f$r$ speran4$. u (ura7ul i!a lipsit fetei pentru a!,i .ndeplini planul, (i reli)ia i!a *enit .n a7utor ,i a sal*ato de sinu(idere. Caderousse fu (3emat (a ,i &ernand, numai ($ el, fiind mai */rstni( (u opt ani de(/t (atalanul ,i .nsurat, nu f$(u parte de(/t din a treia stri)are ,i fu e5pediat pe (oaste.

H$tr/nul "ant<s, (are nu mai era sus4inut de(/t de speran4$, o pierdu la ($derea mp$ratului. A5a(t la (in(i luni dup$ desp$r4irea de fiul s$u ,i aproape .n a(ela,i (eas (/nd a(esta fusese arestat, el .,i d$du ultima suflare .n bra4ele fetei. "omnul Morrel f$(u fa4$ tuturor (3eltuielilor de .nmorm/ntare ,i pl$ti mi(ile datorii pe (are b$tr/nul le f$(use .n timpul bolii. u era numai re(uno,tin4$ .n purtarea lui, era ,i (ura7. Sudul se afla .n fl$($ri ,i era o (rim$ s$ a7u4i, (3iar pe patul de moarte, p$rintele unui bonapartist a,a de peri(ulos (a "ant<s. Capitolul XIV -rizonierul furios ,i prizonierul nebun. @a *reun an dup$ .ntoar(erea lui @udo*i( al XVIII!lea, se produse o *izit$ a domnului inspe(tor )eneral al .n(3isorii. "ant<s auzi din fundul (ar(erei sale 3uruind ,i s(r/,nind, toate a(ele pre)$tiri (are st/rneau sus mult z)omot, .ns$ (are 7os ar fi fost z)omote ne.nsemnate pentru ori(e alt$ ure(3e de(/t a(eea a unui prizonier obi,nuit s$ as(ulte .n t$(erea nop4ii p$ian7enul (are .,i 4ese p/nza ,i ($derea periodi($ a stropului de ap$ ($ruia .i trebuie un (eas pentru a se forma pe ta*anul (ar(erei. H$nui ($ se petre(ea la (ei *ii (e*a neobi,nuit. +r$ia de a,a de mult$ *reme .ntr!un morm/nt, .n(/t se putea (onsidera de!a binelea (a mort. ntr!ade*$r, inspe(torul *izit$, una dup$ alta, (amerele, (elulele ,i (ar(erele. &ur$ intero)a4i numero,i prizonieri. Arau (ei pe (are bl/nde4ea sau .ndobito(irea lor .i re(omanda bun$*oin4ei administra4iei. Inspe(torul .i .ntreb$ (um erau 3r$ni4i ,i (e re(lama4ii a*eau de f$(ut. 0$spunser$ unanim ($ 3rana era nesuferit$ ,i re(lamau libertatea. Inspe(torul .i .ntreb$ atun(i da($ nu a*eau s$!i spun$ ,i alt(e*a. Ai (l$tinar$ din (ap. Ce alt bun de(/t libertatea pot s$ (ear$ prizonierii= Inspe(torul se .ntoarse z/mbind ,i .i spuse )u*ernatorului6 : u ,tiu de (e suntem trimi,i s$ fa(em turneele astea inutile. Cine *ede un prizonier, *ede o sut$, (ine aude un prizonier, aude o mie. +otdeauna a(ela,i lu(ru6 prost 3r$ni4i ,i ne*ino*a4i. Mai a*e4i al4ii= : "a, a*em prizonieri peri(ulo,i sau nebuni, pe (are .i 4inem la (ar(er$. : Caide, )l$sui inspe(torul (u un aer de profund$ oboseal$, s$ ne fa(em meseria p/n$ la (ap. S$ (obor/m .n (ar(ere. : ;,tepta4i, spuse )u*ernatorul, s$ trimitem m$(ar dup$ doi oameni. "e4inu4ii s$*/r,es( uneori, (3iar din sil$ de *ia4$ ,i pentru a fi (ondamna4i la moarte, a(te inutile, de dezn$de7de6 a4i putea fi *i(tima unui astfel de a(t. : @ua4i!*$ atun(i pre(au4iile, spuse inspe(torul. ntr!ade*$r, se trimise dup$ doi solda4i ,i se .n(epu (obor/rea pe o s(ar$ a,a de .mpu4it$, de infe(t$, de mu(ezit$, .n(/t simpla tre(ere printr!un atare lo( *$t$ma nepl$(ut *ederea, mirosul ,i respira4ia. : >3, f$(u inspe(torul, oprindu!se la 7um$tatea (obor/,ului. Cine dra(u poate s$ lo(uias($ ai(i= : 9n (onspirator dintre (ei mai prime7dio,i, (are ne e re(omandat .n mod spe(ial (a un om .n stare de ori(e. : A sin)ur= : "e bun$ seam$. : "e (/t timp e ai(i= : "e aproape un an. : Fi a fost b$)at la (ar(er$ din momentul intr$rii=

: u, domnule, doar dup$ (e a *rut s$ omoare pe )ardianul .ns$r(i!nat (u adu(erea 3ranei. : ; *rut s$!l omoare pe )ardian= : "a, domnule ,i ne *a l$muri (3iar a(esta. u!i a,a, ;ntoine= ntreb$ )u*ernatorul. : "a, a *rut s$ m$ u(id$, r$spunse )ardianul. : Ai, dar .n (azul a(esta omul e nebun. : Mai mult de(/t at/t, )l$sui )ardianul, este un demon. : Vre4i s$ se depun$ o pl/n)ere= ntreb$ inspe(torul pe )u*ernator. : Inutil, domnule. Aste .ndea7uns de pedepsit ,i a,a. "e altminteri a(um e aproape de nebunie ,i, dup$ e5perien4a pe (are ne!o dau obser*a4iile noastre, p/n$ .ntr!un an *a fi (omplet alienat. : ;tun(i (u at/t mai bine pentru el, spuse inspe(torul. "e*enind nebun absolut, *a suferi mai pu4in. -re(um se *ede, inspe(torul era un om plin de umanitate, *redni( de fun(4iile filantropi(e pe (are le .ndeplinea. : ;*e4i dreptate, domnule, spuse )u*ernatorul, iar refle5ia dumnea*oastr$ do*ede,te ($ a4i studiat profund natura uman$. ;stfel, a*em .ntr!o (ar(er$, (are nu e desp$r4it$ de a(esta de(/t prin *reo dou$ze(i de pi(ioare ,i .n (are se (oboar$ pe o alt$ s(ar$, un b$tr/n abate, fost ,ef de partid .n Italia, (are se afl$ ai(i din 1811, ($ruia i s!a smintit mintea pe la sf/r,i!tul lui 181[ ,i (are, din momentul a(ela, nu mai e fizi(e,te de re(unos(ut6 a(um pl/n)e, a(um r/de2 a(um sl$be,te, a(um se .n)ra,$. A mai bine s$!l *ede4i pe el de(/t pe a(esta. ebunia lui e amuzant$ ,i nu *$ *a .ntrista. : ;m s$!i *$d ,i pe unul ,i pe altul, r$spunse inspe(torul. +rebuie s$ ne fa(em meseria .n (3ip (on,tiin(ios. Inspe(torul era la primul s$u turneu ,i *roia s$ dea autorit$4ii o idee bun$ despre sine. : S$ intr$m de(i mai .nt/i la a(esta, ad$u)$ el. : Cu pl$(ere, r$spunse )u*ernatorul. Fi f$(u semn )ardianului (are des(3ise u,a. ;uzind s(/r4/itul z$*oarelor masi*e, stri)$tul 4/4/nelor ru)inite, "ant<s, )3emuit .ntr!un un)3er al (ar(erei unde primea (u o bu(urie nedes(ris$ d/ra de lumin$ (e se filtra printr!o ferestrui($ .n)ust$, z$brelit$, .n$l4$ (apul. V$z/nd un om ne(unos(ut, luminat de fa(lele pe (are le purtau doi )ardieni, ($ruia )u*ernatorul .i *orbea (u p$l$ria .n m/n$, .nto*$r$,it de doi solda4i, "ant<s b$nui despre (e era *orba ,i, (onstat/nd, .n sf/r,it, ($ i se prezint$ o(azia de a implora o autoritate superioar$, s$ri .nainte (u m/inile .mpreunate. Solda4ii .ntinser$ .ndat$ baioneta, (rez/nd ($ .n(ar(eratul se n$pustea (u )/nduri rele asupra inspe(torului. Inspe(torul f$(u un pas .napoi. "ant<s .,i d$du seama ($ a fost .nf$4i,at (a un om prime7dios. ;dun$ atun(i, .n pri*irea sa, toat$ umilin4a pe (are o poate (uprinde inima omului ,i, e5prim/ndu!se (u o elo(in4$ pioas$ (are .i uimi pe asisten4i, .n(er($ s$ mi,te sufletul musafirului s$u. Inspe(torul as(ult$ dis(ursul lui "ant<s p/n$ la (ap$t, apoi, .ntor(/ndu!se spre )u*ernator6 : Va ($dea .n de*o4iune, ,opti el. A de pe a(um dispus la sentimente mai bl/nde. Vezi, fri(a .,i fa(e efe(tul asupra lui. ; dat .napoi din fa4a baionetelor, iar un nebun nu d$ .napoi de la nimi(. ;m f$(ut .n a(east$ pri*in4$ obser*a4ii foarte (urioase la C3arenton. ;poi, .ntor(/ndu!se spre .n(ar(erat6 : n rezumat, )l$sui el, (e (eri=

: ntreb (e (rim$ am s$*/r,it. Cer s$ mi se dea 7ude($tori2 (er des(3iderea pro(esului meu2 (er, .n sf/r,it, s$ m$ .mpu,(a4i da($ sunt *ino*at, iar da($ nu, s$ m$ pune4i .n libertate. : A,ti bine 3r$nit= ntreb$ inspe(torul. : "a, (red, 3abar nu am. "ar a(easta nu are importan4$. Ceea (e trebuie s$ intereseze, nu numai pe mine, biet prizonier, dar ,i pe to4i slu7ba,ii (are fa( dreptate, pre(um ,i pe re)ele (are ne )u*erneaz$, e ($ un ne*ino*at s$ nu fie *i(tima unui denun4 infam ,i s$ nu moar$ sub z$*oare, blestem/ndu!,i ($l$ii. : A,ti tare umil ast$zi, spuse )u*ernatorul. !ai fost totdeauna a,a. Vorbeai (u totul altfel, dra)ul meu, .n ziua (/nd ai *rut s$!4i r$pui )ardianul. : A ade*$rat, domnule, spuse "ant<s ,i (er (u smerenie iertare omului a(esta (are a fost totdeauna bun (u mineB "ar (e *re4i, eram nebun, furios. : Fi nu mai e,ti= : u, domnule, ($(i (apti*itatea m!a .n(o*oiat, m!a fr/nt, m!a nimi(itB Sunt de a,a de mult$ *reme ai(i? : "e a,a de mult$ *reme= C/nd ai fost arestat= ntreb$ inspe(torul. : @a 28 februarie 1815, orele 2 dup$ amiaz$. Inspe(torul (al(ul$. : Suntem .n [E iulie 181G2 (e tot spui= u sunt de(/t ,aptespreze(e luni de (/nd e,ti prizonier. : "e(/t ,aptespreze(e luni= 0elu$ "ant<s. >, domnule, nu ,ti4i (e .nseamn$ ,aptespreze(e luni de .n(3isoare6 ,aptespreze(e ani, ,aptespreze(e *ea(uri, mai (u seam$ pentru un om (are, (a mine, era .n pra)ul feri(irii. -entru un om (are, (a mine, a*ea s$ se .nsoare (u femeia iubit$. -entru un om (are *edea des(3iz/ndu!se .n fa4a lui o (arier$ onorabil$ ,i ($ruia totul .i lipse,te a(um, (are, .n toiul (elei mai frumoase zile, (ade .n noaptea (ea mai profund$, (are .,i *ede (ariera nimi(it$, (are nu ,tie da($ a(eea (are .l iubea .l mai iube,te, (are 3abar nu are da($ p$rintele!i b$tr/n e mort sau *iu. Faptespreze(e luni de .n(3isoare pentru un om deprins (u aerul m$rii, (u independen4a marinarului, (u spa4iul, (u imensitatea, (u infinitul. "omnule, ,aptespreze(e luni de .n(3isoare sunt mai mult de(/t merit$ toate (rimele pe (are limba omeneas($ le arat$ (u denumirile (ele mai odioase. &ie!*$ mil$ de mine, domnule ,i (ere4i pentru mine, nu indul)en4a, (i asprimea. u o )ra4iere, (i o 7ude(at$2 7ude($tori, domnule, nu (er de(/t 7ude($tori. u i se pot refuza 7ude($tori unui a(uzat. : Hine, spuse inspe(torul, *om *edea. ;poi, .ntor(/ndu!se spre )u*ernator6 : @a drept *orbind, )l$sui el, neferi(itul .mi inspir$ mil$. C/nd *om ur(a, .mi *e4i ar$ta situa4ia lui. : "esi)ur, spuse )u*ernatorul. Cred .ns$ ($ *e4i )$si .mpotri*a lui note (umplite. : "omnule, (ontinu$ "ant<s, ,tiu ($ nu m$ pute4i s(oate de ai(i prin propria dumnea*oastr$ 3ot$r/re. "ar pute4i s$ transmite4i (ererea mea autorit$4ii2 pute4i s$ pro*o(a4i o an(3et$, pute4i, .n sf/r,it, fa(e s$ fiu 7ude(at. +ot (e (er este 7ude(ata6 S$ ,tiu (e (rim$ am s$*/r,it ,i la (e pedeaps$ sunt os/ndit. C$(i, *ede4i, nesi)uran4a e (3inul (el mai mare. : @$mure,te!m$, spuse inspe(torul. : "omnule, e5(lam$ "ant<s, .n4ele) dup$ )lasul dumnea*oastr$ ($ sunte4i mi,(at. "omnule, spune4i!mi s$ n$d$7duies(. : u!4i pot spune asta, r$spunse inspe(torul. -ot numai s$!4i f$)$duies( ($ *oi e5amina dosarul dumitale. : >, atun(i, domnule, sunt liber, sunt sal*at? : Cine te!a arestat= ntreb$ inspe(torul.

: "omnul de Villefort, r$spunse "ant<s. Vede4i!l ,i .n4ele)e4i!*$ (u el. : "omnul de Villefort nu mai e la Marsilia de un an, (i la +oulouse. : ;tun(i nu m$ mai mir$, murmur$ "ant<s. Sin)urul meu prote(tor este .ndep$rtat. : "omnul de Villefort a*ea *reun moti* de ur$ .n (ontra dumitale= ntreb$ inspe(torul. : i(iunul, domnule. Ha (3iar a fost bine*oitor (u mine. : ;, putea de(i s$ m$ .n(red .n notele pe (are le!a l$sat asupra dumitale sau pe (are mi le *a da= : -e deplin, domnule. : Hine, a,teapt$. "ant<s ($zu .n )enun(3i .n$l4/nd m/inile spre (er ,i murmur/nd o ru)$(iune prin (are .l re(omanda lui "umnezeu pe omul (are (obor/se .n .n(3isoarea sa, asemenea M/ntuitorului (e *ine s$ s(ape sufletele din in!fern. 9,a se .n(3ise, dar n$de7dea, (obor/t$ o dat$ (u inspe(torul, r$mase .n(3is$ .n (ar(era lui "ant<s. : Vre4i s$ *ede4i re)istrul .n(3isorii numaide(/t, .ntreb$ )u*ernatorul, sau s$ tre(em la (ar(era abatelui= : S$ sf/r,im .nt/i (u (ar(erele, r$spunse inspe(torul. "a($ a, ur(a la lumin$, n!a, mai a*ea poate (ura7ul s$!mi (ontinui trista misiune. : >, a(esta nu e un prizonier (a (el$lalt, iar nebunia lui e mai pu4in .ntrist$toare de(/t ra4iunea *e(inului s$u. : Fi (are e nebunia lui= : >3, o nebunie (iudat$6 se (rede posesorul unei (omori imense. n primul an al (apti*it$4ii, a oferit )u*ernului un milion, da($ )u*ernul *rea s$!l pun$ .n libertate2 .n al doilea an, dou$ milioane2 .n al treilea, trei milioane ,i a,a mai departe. A .n al (in(ilea an de (apti*itate2 *a (ere s$ *$ *orbeas($ .n se(ret ,i *$ *a oferi (in(i milioane. : Cm, (urios, .ntr!ade*$r, spuse inspe(torul. Fi (um .l (3eam$ pe milionar= : ;batele &aria. : um$rul 2U? #l$sui inspe(torul. : ;i(i e. "es(3ide, ;ntoine. #ardianul se e5e(ut$, iar pri*irea (urioas$ a inspe(torului se (ufund$ .n (ar(era abatelui nebun. "e obi(ei, a,a i se spunea prizonierului. n mi7lo(ul .n($perii, .ntr!un (er( desenat pe p$m/nt (u o bu(at$ de ten(uial$ desprins$ din zid, st$tea (ul(at un om aproape )ol, .ntr!at/t de zdren4uite .i erau straiele. "esena .n (er( linii )eometri(e foarte pre(ise ,i p$rea tot a,a de o(upat s$!,i rezol*e problema, (um era ;r3imede (/nd a fost u(is de un soldat al lui Mar(ellus. "e a(eea, ni(i nu se (linti la z)omotul pe (are .l f$(u u,a (ar(erei des(3iz/ndu!se ,i nu p$ru ($ se treze,te de(/t (/nd lumina tor4elor lumin$ (u o str$lu(ire solul umed pe (are lu(ra. ;tun(i se .ntoarse ,i *$zu (u mirare so(ietatea numeroas$, (are (obor/se .n (ar(era lui. Se ridi($ repede, lu$ o p$tur$ z*/rlit$ la pi(iorul patului 7alni( ,i se .nf$,ur$ (u )rab$ pentru a se prezenta str$inilor .ntr!o stare mai de(ent$. : Ce (eri dumneata= Spuse inspe(torul f$r$ s$!,i s(3imbe formula. : Au, domnule= #l$sui abatele (u uimire, nu (er nimi(. : u .n4ele)i= 0elu$ inspe(torul. Sunt trimisul )u*ernului, am misiunea s$ *in prin .n(3isori ,i s$ as(ult re(lama4iile prizonierilor. : >, atun(i, domnule, e alt(e*a? A5(lam$ repede abatele. Fi n$d$7duies( ($ ne *om .n4ele)e.

: Vede4i, ,opti )u*ernatorul, nu .n(epe pre(um *$ anun4asem= : "omnule, (ontinu$ prizonierul, eu sunt abatele &aria, n$s(ut la 0oma, fost 2E de ani se(retarul (ardinalului 0ospi)liosi. ;m fost arestat, nu ,tiu bine de (e, pe la .n(eputul anului 1811 ,i re(lam din momentul a(ela libertatea mea autorit$4ilor italiene ,i fran(eze. : "e (e autorit$4ilor fran(eze= ntreb$ )u*ernatorul. : -entru ($ am fost arestat la -iombino ,i .mi .n(3ipui ($, asemenea Milanului ,i &loren4ei, -iombino a de*enit (apitala *reunui departament fran(ez. Inspe(torul ,i )u*ernatorul se pri*ir$ r/z/nd. : @a naiba, dra)ul meu, )l$sui inspe(torul, nout$4ile dumitale din Italia nu sunt proaspete. : Ale dateaz$ din ziua (/nd am fost arestat, domnule, spuse abatele &aria. Fi deoare(e Maiestatea sa mp$ratul a (reat re)alitatea 0omei pentru fiul pe (are (erul i!l trimisese, .mi .n(3ipui ($, urm$rind (ursul (u(eririlor sale, el a .ndeplinit *isul lui Ma(3ia*eli ,i al lui Cezar Hor)ia, a(ela de a fa(e din .ntrea)a Italie un sin)ur ,i uni( re)at. : "omnule, spuse inspe(torul, -ro*iden4a a adus din feri(ire oare(ari s(3imb$ri planului a(esta )i)anti(, al ($rui partizan fierbinte .mi fa(i impresia ($ e,ti. : Aste sin)urul mi7lo( de a fa(e din Italia un stat puterni(, independent ,i feri(it, r$spunse abatele. : Se poate, r$spunse inspe(torul, dar nu am *enit ai(i (a s$ fa( (u dumneata un (urs de politi($ ultramontan$, (i pentru a te .ntreba, (eea (e am ,i f$(ut, da($ ai nis(ai re(lama4ii de formulat (u pri*ire la modul (um e,ti 3r$nit ,i ad$postit. : Crana e (a .n toate .n(3isorile, r$spunse abatele, adi($ foarte proast$. C/t pri*e,te lo(uin4a, o *ede4i6 e umed$ ,i nes$n$toas$, dar .ndea7uns de (on*enabil$ pentru o (ar(er$. ;(um nu e *orba de asta, (i de re*ela4iuni de (ea mai mare importan4$ ,i de (el mai .nalt interes pe (are am a le fa(e )u*ernului. : Iat$!ne la subie(t, ,opti )u*ernatorul inspe(torului. : Iat$ de (e sunt a,a de feri(it ($ *$ *$d, (ontinu$ abatele, (u toate ($ m!a4i deran7at dintr!un (al(ul foarte important (are, da($ reu,e,te, *a s(3imba poate sistemul lui eYton. -ute4i s$!mi a(orda4i fa*oarea unei (on*ersa4ii parti(ulare= : Cm, (e spuneam eu= &$(u )u*ernatorul. : V$ (unoa,te4i bine personalul, r$spunse inspe(torul z/mbind. ;poi, .ntor(/ndu!se spre &aria6 : "omnule, )l$sui el, (eea (e .mi (eri dumneata este (u neputin4$. : +otu,i, domnule, relu$ abatele, da($ ar fi *orba (a )u*ernul s$ (/,ti)e o sum$ enorm$, de e5emplu, o sum$ de (in(i milioaneB : Ai, nu z$u, spuse inspe(torul, .ntor(/ndu!se la r/ndu!i spre )u*ernator, a4i prezis p/n$ ,i (ifra. : 9ite, de(lar$ abatele obser*/nd ($ inspe(torul f$(ea o mi,(are pentru a se retra)e, nu e ne(esar s$ fim absolut sin)uri. "omnul )u*ernator *a putea s$ asiste la (on*orbirea noastr$. : "ra)$ domnule, spuse )u*ernatorul, din p$(ate ,tim dinainte ,i pe dinafar$ (e *ei spune. A *orba de (omorile dumitale, nu!i a,a= &aria .l pri*i pe omul bat7o(oritor, (u o(3i .n (are, un obser*ator dezinteresat ar fi *$zut desi)ur li($rirea 7ude($4ii ,i a ade*$rului. : &$r$ .ndoial$, spuse el2 despre (e *re4i s$ *orbes(, da($ nu despre asta= : "omnule inspe(tor, (ontinu$ )u*ernatorul, pot s$ *$ istorises( po*estea a(easta la fel de bine (a ,i abatele, ($(i de patru sau (in(i ani mi se .mpuiaz$ (apul (u ea.

: ;(easta do*ede,te, domnule )u*ernator, spuse abatele, ($ sunte4i asemenea oamenilor despre (are pomene,te s(riptura (are au o(3i ,i nu *$d, (are au ure(3i ,i nu aud. : "ra)$ domnule, spuse inspe(torul, )u*ernul e bo)at ,i, sla*$ domnului, nu are ne*oie de banii dumitale. -$streaz$!i de(i, pentru ziua (/nd *ei ie,i din .n(3isoare. >(3ii abatelui se dilatar$2 apu($ m/na inspe(torului. : "ar da($ nu ies din .n(3isoare, )l$sui el, da($ .mpotri*a ori($rei 7usti4ii sunt re4inut .n (ar(era a(easta, da($ mor f$r$ s$ fi .mp$rt$,it (ui*a se(retul meu, (omoara *a fi pierdut$. u e mai bine s$ profite de ea ,i )u*ernul ,i eu= Vom mer)e p/n$ la ,ase milioane. "a, *oi renun4a la ,ase milioane ,i m$ *oi mul4umi (u restul, da($ mi se red$ libertatea. : -e (u*/ntul meu, )l$sui inspe(torul .n ,oapt$, da($ nu s!ar ,tii ($ omul a(esta e nebun, el *orbe,te (u at/ta (on*in)ere, .n(/t ai (rede ($ spune ade*$rul. : u sunt nebun, domnule ,i spun (3iar ade*$rul, relu$ &aria, (are, (u fine4ea auzului (ara(teristi($ prizonierilor, nu pierduse un (u*/nt al inspe(torului. Comoara despre (are *$ *orbes( e5ist$ (u ade*$rat ,i sunt )ata s$ semnez o .n4ele)ere (u dumnea*oastr$, pe temeiul ($reia m$ *e4i du(e la lo(ul ar$tat de mine. Se *a s$pa p$m/ntul sub o(3ii no,tri, iar da($ mint, da($ nu se )$se,te nimi(, da($ sunt un nebun, (um spune4i ei bine, m$ *e4i readu(e .n (ar(era a(easta, unde *oi r$m/ne de!a pururi ,i unde *oi muri f$r$ s$ *$ mai (er, ni(i dumnea*oastr$, ni(i nim$nui, (e*a. #u*ernatorul .n(epu s$ r/d$. : A tare departe (omoara dumitale= ntreb$ el. : Cam la o sut$ de le)3e de ai(i, spuse &aria. : -o*estea nu e r$u ima)inat$, )l$sui )u*ernatorul. "a($ to4i prizonierii ar *rea s$ se amuze plimb/ndu!,i )ardienii o sut$ de le)3e ,i da($ )ardienii ar (onsim4i s$ fa($ o astfel de plimbare, ar fi un mi7lo( e5(elent pentru prizonieri de a!,i lua t$lp$,i4a, .ndat$ (e ar )$si o(azia, iar .ntr!o atare ($l$torie o(azia s!ar prezenta (u si)uran4$. : Mi7lo(ul e (unos(ut, spuse inspe(torul, iar domnul nu are ni(i m$!(ar meritul ori)inalit$4ii. ;poi, .ntor(/ndu!se spre abate6 : +e!am .ntrebat da($ e,ti bine 3r$nit= ntreb$ el. : "omnule, r$spunse &aria, 7ura4i!mi pe Cristos ($ m$ *e4i elibera da($ *!am spus ade*$rul ,i *$ *oi indi(a lo(ul unde e .n)ropat$ (omoara. : A,ti bine 3r$nit= 0epet$ inspe(torul. : "omnule, nu ris(a4i nimi( ,i *ede4i bine ($ nu urm$res( s$ fu), din moment (e (u *oi r$m/ne .n .n(3isoare .n timp (e se *a fa(e ($l$toria. : u r$spunzi .ntreb$rii mele, relu$ inspe(torul (u ener*are. : i(i dumnea*oastr$ (ererii mele, e5(lam$ abatele. &i4i de(i blestemat, (a ,i (eilal4i sminti4i (are n!au *rut s$ m$ (read$? u *re4i aurul meu, .l *oi p$stra. mi refuza4i libertatea, mi! o *a trimite "umnezeu. -le(a4i, nu mai am nimi( de spus. Fi z*/rlindu!,i p$tura, abatele ridi($ bu(ata de ten(uial$ ,i se a,ez$ din nou .n mi7lo(ul (er(ului s$u, unde .,i (ontinu$ liniile ,i (al(ulele. : Ce fa(e el a(olo= ntreb$ inspe(torul retr$)/ndu!se. : ,i so(ote,te (omorile, spuse )u*ernatorul. &aria r$spunse bat7o(urii a(esteia printr!o o(3ire plin$ de (el mai des$*/r,it dispre4. Ie,ir$. +emni(erul .n(uie u,a .n urma lor. : > fi posedat .ntr!ade*$r nis(ai*a (omori, spuse inspe(torul, ur(/nd s(ara. : Sau *a fi *isat ($ le are, r$spunse )u*ernatorul, iar a doua zi s!o fi trezit nebun.

: ntr!ade*$r, )l$sui inspe(torul (u nai*itatea (orup4iei. "a($ ar fi fost (u ade*$rat bo)at, n!ar fi stat la .n(3isoare. ;,a se sf/r,i a*entura pentru abatele &aria. 0$mase prizonier ,i .n urma a(estei *izite, reputa4ia lui de nebun amuzant spori. Cali)ula sau eron, ($ut$torii de (omori, dorni(i de imposibil, ,i!ar fi ple(at ure(3ea la (u*intele bietului om ,i i!ar fi a(ordat aerul pe (are .l r/*nea2 spa4iul pe (are .l pre4uia a,a de mult ,i libertatea pe (are se oferea s!o pl$teas($ a,a de s(ump. "ar re)ii din zilele noastre, men4inu4i .n limita probabilului, nu mai au (utezan4a de a *oi. Ai se tem de ure(3ea (are as(ult$ ordinele, de o(3iul (are s(ruteaz$ a(4iunile, nu mai simt superioritatea esen4ei lor di*ine2 sunt oameni .n(orona4i, at/ta lot. ;lt$dat$, ei se (redeau, sau (el pu4in spuneau ($ sunt fiii lui 1upiter ,i re4ineau (e*a din purt$rile de zeu ale p$rintelui lor. "oar nu se poate (ontrola (u u,urin4$ (eea (e tre(e din(olo de nori. ;st$zi re)ii se las$ lesne, a7un,i. Iar pentru ($ .ntotdeauna i!a repu)nat st$p/nirii despoti(e s$ arate la lumina zilei efe(tele temni4ei ,i ale torturii2 pentru ($ sunt pu4ine e5emple (a o *i(tim$ a in(3izi4iilor s$ fi putut reap$rea (u oasele sf$r/mate ,i (u pl$)ile s/n)er/nd, tot a,a nebunia, ul(er n$s(ut .n noroiul (ar(erelor, din (auza torturilor morale se as(unde aproape totdeauna (u )ri7$ .n lo(ul unde ea s!a n$s(ut sau, da($ iese, se *a .n)ropa .n *reun spital mo3or/t, unde medi(ii nu re(unos( ni(i omul, ni(i )/ndirea .n zdrean4$ inform$ pe (are le!o transmite temni(erul obosit. "e*enit nebun .n .n(3isoare, abatele &aria era (ondamnat prin .ns$,i nebunia sa la .n(3isoare *e,ni($. Cu pri*ire la "ant<s, inspe(torul se 4inu de (u*/nt. 9r(/nd la )u*ernator, (eru s$ i se prezinte re)istrul .n(3isorii. ota referitoare la prizonier era (on(eput$ astfel6 %A"M> " "; +`S Honapartist .n*er,unat. ; luat parte a(ti*$ la .ntoar(erea din Insula Alba. ; se 4ine .n (el mai mare se(ret ,i (ea mai stri(t$ supra*e)3ere.' ota a*ea alt s(ris ,i o alt$ (erneal$ de(/t restul re)istrului, (eea (e do*edea ($ fusese ad$u)at$ dup$ .n(ar(erarea lui "ant<s. ;(uza4ia era prea poziti*$ pentru a .n(er(a s!o (omba4i. Inspe(torul s(rise de(i sub a(olad$6 % imi( de f$(ut'. Vizita .l .n*iorase, pentru a spune astfel, pe "ant<s. "e (/nd intrase .n .n(3isoare, el uitase s$ 4in$ so(oteala zilelor2 dar inspe(torul i!a dat o nou$ dat$ ,i "ant<s n!a uitat!o. S(rise dinapoia lui, pe zid, (u o bu(at$ de ten(uial$ desprins$ din ta*an, [E iulie 181G ,i din momentul a(esta f$(u o (rest$tur$ .n fie(are zi, pentru (a m$sura timpului s$ nu!i mai s(ape. Tilele se s(urser$, apoi s$pt$m/nile, apoi lunile. "ant<s a,tepta mereu. n(epuse prin a fi5a eliber$rii sale un termen de (in(ispreze(e zile. -un/nd .n urm$rirea afa(erii sale 7um$tate din interesul pe (are p$ruse a!l do*edi, inspe(torului .i erau, desi)ur, de a7uns 15 zile. "up$ tre(erea (elor 15 zile .,i spuse ($ era absurd s$ (read$ ($ inspe(torul s!ar fi o(upat de el, .nainte de a se .napoia la -aris, iar .ntoar(erea la -aris nu putea s$ aib$ lo( de(/t dup$ terminarea turneului ,i turneul putea s$ dureze .n($ o lun$, dou$. ,i a(ord$ de(i trei luni .n lo( de 15 zile. "up$ (ele trei, luni un alt ra4ionament *eni .n a7utorul s$u, f$(/ndu!l s$!,i a(orde ,ase luni2 zilele una dup$ alta totaliz/ndu!le, *$zu ($ a,teptase ze(e luni. n a(este ze(e luni nu se s(3imbase nimi( din re)imul .n(3isorii sale. u r$zbise p/n$ la el ni(i o *este m/n)/ietoare. +emni(erul, .ntrebat, era mut (a de obi(ei. "ant<s .n(epu s$ se .ndoias($ de sim4urile sale, s$ (read$ ($, (eea (e el so(otea o amintire a memoriei sale nu era de(/t o 3alu(ina4ie a min4ii ,i ($ .n)erul (onsolator, ap$rut .n .n(3isoare, (obor/se la el pe aripa unui *is. "up$ un an, )u*ernatorul fu s(3imbat. >b4in/nd dire(4ia fortului Cam, lu$ (u el mai mul4i subordona4i ,i printre al4ii ,i pe temni(erul lui "ant<s. Veni un nou )u*ernator, ($ruia i se p$ru

prea )reu s$ .n*e4e numele prizonierilor s$i. ;stfel ($ (eru s$ i se (omuni(e numai numerele lor. >ribilul 3otel se (ompunea din 5E de (amere. @o(uitorii (amerelor fur$ numi4i (u num$rul .n($perii (e o(upau ,i neferi(itul t/n$r nu mai fu numit (u pronumele s$u, Admond, sau (u numele s$u, "ant<s2 el se numi nr. [4. Capitolul XV um$rul [4 ,i num$rul 2U "ant<s tre(u prin toate fazele nenoro(irii pe (are le sufer$ prizonierii uita4i .ntr!o .n(3isoare. n(epu (u or)oliul, (are e o urmare a speran4ei ,i o (on,tiin4$ a ino(en4ei. ;poi a7unse s$ se .ndoias($ de ino(en4a sa, (eea (e 7ustifi(a oare(um ideile )u*ernatorului asupra aliena4iei mintale, .n sf/r,it, ($zu de la .n$l4imea or)oliului ,i se ru)$, nu .ns$ lui "umnezeu, (i oamenilor. "umnezeu e ultima instan4$. enoro(itul (are ar trebui s$ .n(eap$ (u "omnul, nu .,i pune speran4ele .n Al, de(/t dup$ (e le!a epuizat pe toate (elelalte. "ant<s se ru)a de(i s$ fie s(os din (ar(er$ pentru a fi b$)at .ntr!alta, (3iar deza*anta7oas$ era totu,i o s(3imbare ,i i!ar fi pro(urat lui "ant<s o distra(4ie de (/te*a zile. Se ru)a s$ i se a(orde plimbarea, aerul, ($r4i, instrumente. imi( din toate a(estea nu i se a(ord$. !are a fa(e .ns$. Al (erea mereu. Se deprinsese s$ *orbeas($ (u noul temni(er, de,i a(esta era ,i mai mut de(/t (el *e(3i. "ar, s$ *orbe,ti unui om, (3iar mut, era .n($ o pl$(ere. "ant<s *orbea (a s$!,i aud$ sunetul propriului )las6 .n(er(ase s$ *orbeas($ sin)ur, dar atun(i .l (uprindea spaima. "eseori, de pe *remea (/nd era liber, "ant<s .,i f$(use o sperietoare din l$(a,urile de de4inu4i, (ompuse din *a)abonzi, bandi4i, asasini, a ($ror bu(urie netrebni($ pune laolalt$ or)ii de ne.n4eles ,i prietenii .nfri(o,$toare. ,i dori s$ fie arun(at .n *reuna din a(este (o(ini, (a s$ *ad$ ,i alte (3ipuri de(/t (3ipul temni(erului impasibil (are nu *oia s$ *orbeas($. 0e)reta o(na (u (ostumul ei infamant, (u lan4ul la pi(ior, (u pe(etea pe um$r. Cel pu4in (ondamna4ii la )alere tr$iau .n so(ietatea semenilor lor, respirau aerul, *edeau (erul, erau mai feri(i4i. l implor$ .ntr!o zi pe temni(er s$ (ear$ pentru el un to*ar$,, ori(are, (3iar da($ to*ar$,ul a(esta ar fi fost abatele nebun despre (are auzise. Sub s(oar4a temni(erului, ori(/t de aspr$ ar fi ea, r$m/ne totdeauna (e*a din om. ;(esta .l depl/nse de multe ori din ad/n(ul inimii, m$(ar ($ fi)ura sa nu spusese nimi(. +ransmise )u*ernatorului (ererea num$rului [4. "ar a(esta, prudent (a ,i (um ar fi fost un om politi(, .,i .n(3ipui ($ "ant<s *oia s$!i asmut$ pe prizonieri, s$ urzeas($ *reun (omplot, s$ se a7ute (u *reun prieten .ntr!o tentati*$ de e*adare ,i refuz$. "ant<s epuizase (er(ul resurselor omene,ti. ;,a (um am spus ($ trebuia s$ se .nt/mple, el se .nturn$ atun(i spre "umnezeu. +oate ideile pioase risipite .n lume ,i pe (are le spi(uies( nenoro(i4ii .n(o*oia4i de destin, .i r$(orir$ atun(i spiritul. ,i reaminti ru)$(iunile pe (are le .n*$4ase de la mama sa ,i le )$si un sens, alt$dat$ ne(unos(ut de el. C$(i, pentru omul feri(it, ru)$(iunea r$m/ne un ameste( monoton ,i )ol de sens, p/n$ .n ziua (/nd durerea *ine s$ e5pli(e neferi(itului a(est limba7 sublim, (u a7utorul ($ruia el *orbe,te lui "umnezeu. Se ru)$ de(i, nu (u ($ldur$, (i (u .n*er,unare. 0u)/ndu!se tare, nu se mai .nsp$im/nta de (u*intele sale. C$dea atun(i .n e5taz. l *edea pe "umnezeu ap$r/nd la fie(are (u*/nt pe (are .l pronun4a, .n(redin4a toate a(4iunile *ie4ii sale, umil$ ,i pierdut$, *oin4ei a(estui "umnezeu puterni(. ,i f$(ea le(4ii, .,i propunea sar(ini de .ndeplinit ,i, la sf/r,itul fie($rei ru)$(iuni, stre(ura dorin4a interesant$ pe (are oamenii izbutes( mult mai des s!o adreseze oamenilor de(/t "omnului6 %Fi iart$!ne nou$ )re,elile noastre, pre(um ,i noi iert$m )re,i4ilor no,tri.' n (iuda ru)$(iunilor sale fierbin4i, "ant<s r$mase prizonier. ;tun(i mintea i se posomor., un nor se .n)ro,$ .naintea o(3ilor s$i. "ant<s era un om simplu ,i f$r$ edu(a4ie. +re(utul r$m$sese pentru el a(operit de *$lul sumbru pe (are .l ridi(a ,tiin4a. n sin)ur$tatea (ar(erei ,i .n pustiul (u)et$rii sale, el nu putea s$ re(onstruias($ epo(ile

tre(ute, s$ re.nsufle4eas($ popoarele stinse, s$ re(l$deas($ ora,ele anti(e, pe (are ima)ina4ia le m$re,te ,i le poetizeaz$ ,i (are tre( pe dinaintea o(3ilor, )i)anti(e, luminate de fo(ul (erului, asemenea tablourilor babiloniene ale lui Martin. u a*ea de(/t tre(utul s$u, a,a de s(urt, prezentul s$u mo3or/t, *iitorul s$u a,a de .ndoielni(2 1V ani de lumin$ pentru a medita .ntr!o *e,ni($ noapte. i(i o distra(4ie de(i nu putea s$!i *in$ .n a7utor6 spiritul s$u ener)i( ,i (are n!ar fi *rut alt(e*a de(/t s$!,i ia zborul de!a lun)ul anilor, era for4at s$ r$m/n$ prizonier (a un *ultur .ntr!o (u,($. Se (rampona atun(i de o idee, de a(eea a feri(irii sale nimi(ite f$r$ moti* temeini( ,i printr!o )roazni($ fatalitate2 se .nd$r$tni(ea .n a(east$ idee, su(ind!o pe toate fe4ele, de*or/nd!o, pentru a spune astfel, (u din4i puterni(i, a,a (um, .n infernul lui "ante, ne.nduple(atul 9)olin de*oreaz$ (raniul ar3iepis(opului 0o)er. "ant<s n!a*usese de(/t o (redin4$ tre($toare, bazat$ pe putere. > pierdu a,a (um al4ii o pierd dup$ su((es. "e(/t, el nu profitase de ea. &uria urma as(etismului. Admond z*/rlea blesteme, (are .l f$(eau pe temni(er s$ se dea .napoi, .n)rozit. ,i zdrobea trupul de zidurile temni4ei, se le)a furios de tot (e .l .n(on7ura ,i, .n spe(ial, de el .nsu,i, de (ea mai ne.nsemnat$ (ontrarietate pe (are i!o pri(inuia un )r$unte de nisip, un fir de pai, un suflu de aer. ;tun(i s(risoarea denun4$toare pe (are o *$zuse, pe (are Villefort i!o ar$tase, pe (are o pip$ise, .i re*enea .n minte. &ie(are r/nd p/lp/ia pe perete asemenea (u*intelor Mane +3eMel -3ares ale lui Halt3azar. ,i spunea ($ ura oamenilor, nu r$zbunarea lui "umnezeu, .l (ufundase .n pr$pastia .n (are se afla. i z*/rlea pe oamenii a(e,tia ne(unos(u4i .n (3inurile ima)ina4iei sale aprinse ,i )$sea ($ (ele mai teribile (azne erau pentru el prea bl/nde ,i .n spe(ial prea s(urte. C$(i, dup$ (3in *enea moartea, iar .n moarte era, da($ nu odi3na, (el pu4in nesim4irea (are .i seam$n$. +ot spun/ndu!,i, .n le)$tur$ (u *r$7ma,ii s$i, ($ lini,tea era moartea ,i ($ (elui (are *rea s$ pedepseas($ (rud .i trebuie alte mi7loa(e de(/t moartea, el ($zu .n ne(lintirea posa($ a ideilor de sinu(idere2 *ai de (el (are, pe panta nenoro(irii, se opre,te la a(este sumbre idei? Aa e una din a(ele m$ri moarte (are se .ntind (a azurul *alurilor pure, dar .n (are .not$torul .,i simte din (e .n (e mai mult pi(ioarele prinse .ntr!un )lod de smoal$, (are .l atra)e spre ea, .l aspir$, .l .n)3esuie. C/nd este prins astfel ,i da($ a7utorul di*in nu!i *ine .n a7utor, totul este sf/r,it, fie(are sfor4are, pe (are o .n(ear($, .l afund$ mai ad/n( .n moarte. +otu,i, starea a(easta de a)onie moral$ e mai pu4in (ompli(at$ de(/t suferin4a de dinaintea ei ,i de(/t pedeapsa (are o *a urma poate2 o (onsolare ame4itoare, (are .i arat$ pr$pastia ($s(at$ iar .n fundul pr$pastiei, neantul. ;7uns ai(i, Admond )$si o (onsolare .n ideea sa. +oate durerile, toate suferin4ele, (orte)iul de spe(tre pe (are ele .l t/rau .n urma lor p$reau ($ .,i iau zborul din un)3erul .n(3isorii sale, unde .n)erul mor4ii putea s$!,i pun$ pi(iorul, lini,tit. "ant<s .,i pri*i (alm *ia4a de p/n$ atun(i, (u spaima *ie4ii *iitoare ,i alese a(east$ situa4ie de mi7lo(, (are .i p$rea un lo( de azil. %C/teodat$. : ,i spunea el atun(i. : n (ursele mele dep$rtate, (/nd eram .n($ om ,i (/nd omul a(esta liber ,i puterni( z*/rlea altor oameni (omenzi (are erau e5e(utate, am *$zut (erul a(operindu!se, marea .nfior/ndu!se ,i mu)ind, furtuna n$s(/nd .ntr!un (ol4 de (er ,i b$t/nd (a un *ultur )i)anti( (u aripile sale, ambele orizonturi. Sim4eam atun(i ($ *asul meu nu mai era de(/t un refu)iu neputin(ios, ($ *asul meu, u,or (a un ful) .n m/na unui uria,, tremura ,i se .nfiora. Cur/nd, .n z)omotul n$prazni( al *alurilor, .nf$4i,area st/n(ilor t$ioase anun4a moartea ,i moartea m$ .nsp$im/nta. &$(eam toate sfor4$rile s$ s(ap, .mpreun/nd for4ele omului (u .ntrea)a inteli)en4$ a marinarului, pentru a lupta (u "umnezeu. Aram feri(it pe atun(i, re*enirea la *ia4$ .nsemna re*enirea la feri(ire. Au nu (3emasem moartea, n!o alesesem. Somnul, .n sf/r,it, mi se p$rea tare pe patul de al)e ,i de pietre, m$ indi)nam, eu (are m$ (redeam o f$ptur$ pl$smuit$ dup$ (3ipul

lui "umnezeu, la )/ndul ($, dup$ moarte, *oi slu7i de 3ran$ )oelanzilor ,i *ulturilor. "ar azi e alt(e*a. ;m pierdut tot (e m$ putea fa(e s$ iubes( *ia4a, ast$zi moartea .mi z/mbe,te, (a o doi($ prun(ului pe (are .l lea)$n$. ;st$zi mor (um *reau ,i adorm obosit ,i fr/nt, a,a (um adormeam dup$ una din serile a(elea de dezn$de7de ,i furie, .n r$stimpul ($rora num$rasem trei mii de o(oluri prin (amer$, adi($ treize(i de mii de pa,i, adi($ aproape ze(e le)3e. "e .ndat$ (e )/ndul a(esta .n(ol4i .n mintea t/n$rului, el de*eni mai bl/nd, mai z/mbitor. Se .mp$($ mai bine (u patul tare ,i (u p/inea nea)r$, m/n($ mai pu4in, nu mai dormi ,i )$si aproape suportabil restul de e5isten4$ pe (are era si)ur ($ o *a l$sa ai(i (/nd *a *oi, a,a (um la,i o 3ain$ uzat$. Arau dou$ mi7loa(e de a muri6 unul simplu, s$!,i le)e batista de o )ratie a ferestrei ,i s$ se sp/nzure2 altul, pref$(/ndu!se ($ m$n/n($ ,i l$s/ndu!se s$ moar$ de foame. -rimul .i repu)n$ puterni( lui "ant<s. &usese (res(ut .n )roaza pira4ilor, oameni (are sunt sp/nzura4i de (atar)ele *aselor. Sp/nzur$toarea era de(i pentru el un (3in 7osni(, pe (are nu *oia s$ ,i!l apli(e sie,i. ;dopt$ de(i pe al doilea ,i .n(epu e5e(utarea lui (3iar din ziua a(eea. Se s(urser$ aproape patru ani .n alternati*ele pe (are le!am po*estit. @a sf/r,itul (elui de al doilea, "ant<s nu mai so(otise zilele ,i re($zuse .n a(ea ne,tiin4$ a timpului din (are .l s(osese alt$dat$ inspe(torul. "ant<s spusese6 %Vreau s$ mor', ,i!,i alesese felul a(esta de moarte2 .l e5aminase bine ,i, de team$ s$ nu re*in$ asupra 3ot$r/rii sale, .,i 7urase s$ moar$ astfel. C/nd mi se *a ser*i 3rana de diminea4$ ,i (ea de sear$, )/ndise el, *oi z*/rli alimentele pe fereastr$ ,i *oi a*ea aerul ($ le! am m/n(at. &$(u pre(um .,i f$)$duise. "e dou$ ori pe zi, prin des(3iz$tura mi($, z$brelit$, (are nu!i d$dea *oie s$ *ad$ de(/t (erul, el .,i z*/rlea 3rana, mai .nt/i (u *oio,ie, apoi (3ibzuind asupra ei, pe urm$ (u re)ret. ;*u ne*oie de amintirea 7ur$m/ntului pe (are ,i!l f$(use, (a s$ poat$ urm$ri (umplitul plan. &oamea, (u din4i as(u4i4i, .i .nf$4i,$ alimentele (are .l dez)ustau alt$dat$ .ntr!o form$ atr$)$toare ,i (u o arom$ fin$. Qinea uneori timp de un (eas, .n m/n$, ta(/mul (u pri*irile fi5ate asupra bu($4ilor de (arne putrezit$, sau asupra pe,telui infe(t ,i asupra p/inii ne)re ,i mu(ede. @uptau .n($ .ntr!.nsul ultimele instin(te ale *ie4ii, r$pun/ndu!i din (/nd .n (/nd 3ot$r/rea. ;tun(i (ar(era nu i se mai p$rea a,a de sumbr$, situa4ia lui era mai pu4in desperat$. Ara .n($ t/n$r, a*ea (am dou$ze(i ,i (in(i, dou$ze(i ,i ,ase de ani, .i mai r$m/neau de tr$it *reo (in(ize(i, adi($ de dou$ ori pe (/t tr$ise. n r$stimpul $sta imens, (/te .nt/mpl$ri puteau s$ for4eze por4ile, s$ n$ruias($ zidurile (astelului If ,i s$!l redea libert$4ii? ,i apropia atun(i din4ii de pr/nzul pe (are, +antal *oluntar, .l .ndep$rta de la )ur$2 dar atun(i .i re*enea .n minte 7ur$m/ntul, iar firea a(easta )eneroas$ se temea prea mult de!a se dispre4ui pe sine, (a s$!,i (al(e 7ur$m/ntul. +o(i de(i pu4ina e5isten4$ (are .i r$m/nea ,i *eni o zi (/nd nu mai a*u t$ria s$ se ridi(e pentru a z*/rli prin fereastr$ (ina (e i se adu(ea. ; doua zi nu mai *edea, abia auzea. +emni(erul .l (redea )ra* bolna*. Admond n$d$7duia .ntr!o moarte apropiat$. Tiua se s(urse astfel6 Admond sim4ea ($ .l (uprinde o *a)$ amor4eal$, (are nu era lipsit$ de!o anume senza4ie de bun$ dispozi4ie. #3ior$iturile ner*oase ale stoma(ului se potoliser$2 arsurile setei se (almaser$2 (/nd .n(3idea o(3ii, *edea o mul4ime de li($riri, asemeni (elor (are )ones( noaptea pe terenurile n$moloase6 erau (repus(ulul 4inutului a(ela ne(unos(ut (are se nume,te moarte. "eodat$, seara, pe la nou$, auzi un z)omot .n$bu,it .n peretele l/n)$ (are st$tea (ul(at. ;t/tea 7i*ine imunde st/rniser$ z)omotul .n .n(3isoare, .n(/t, pu4in (/te pu4in, Admond .,i deprinsese somnul, pentru a nu se mai tulbura de!a,a pu4in. "e data a(easta .ns$, fie ($ sim4urile

.i erau e5altate de abstinen4$, fie ($ .ntr!ade*$r, z)omotul era mai tare de(/t de obi(ei, fie ($ .n momentul suprem totul ($p$ta importan4$, Admond .,i .n$l4$ (apul s$ aud$ mai bine. 9n 3/r,/it e)al (are p$rea s$ tr$deze, fie o )3ear$ enorm$, fie un dinte puterni(, fie .n sf/r,it, ap$sarea *reunui instrument pe pietre. "e,i sl$bit, (reierul t/n$rului fu izbit de ideea banal$, mereu prezent$ .naintea aresta4ilor6 libertatea. T)omotul *enea a,a de e5a(t .n momentul (/nd ori(e alt z)omot .n(etase pentru el, .n(/t i se p$rea ($ "umnezeu se arat$, .n sf/r,it, milos (u suferin4ele sale ,i!i trimitea (a s$!l .n,tiin4eze s$ se opreas($ pe mar)inea morm/ntului unde pi(iorul i se (l$tina. Cine putea s$ ,tie da($ nu (um*a *reun prieten, *reuna din fiin4ele dra)i la (are se )/ndise a,a de des, .n(/t .i sleiser$ mintea, se o(upa de el .n momentul a(esta ,i ($uta s$ apropie distan4a (are .i desp$r4ea= "ar nu, f$r$ .ndoial$, Admond se .n,ela. Ara doar unul din *isele (are f/lf/ie la poarta mor4ii. +otu,i, Admond as(ulta mereu z)omotul. T)omotul dur$ *reo trei (easuri, apoi Admond auzi o n$ruire, dup$ (are z)omotul .n(et$. -este (/te*a ore, el se repet$, mai puterni( ,i mai apropiat. Admond .n(epu s$ se intereseze de mun(a a(easta (are .i 4inea de ur/t. "eodat$ intr$ temni(erul. Cam de opt zile de (/nd se 3ot$r/se s$ moar$, de patru zile de (/nd .n(epuse s$!,i pun$ proie(tul .n apli(are, Admond nu!i adresase omului ni(i un (u*/nt, ner$spunz/ndu!i (/nd a(esta l! a .ntrebat de (e boal$ se (rede atins ,i .ntor(/ndu!se la perete (/nd era pri*it (u prea mult$ aten4ie. "ar temni(erul putea s$ aud$ ast$zi zumzetul .n$bu,it, s$ se alarmeze, s$!i pun$ (ap$t ,i s$ zdrun(ine ast$zi (ine ,tie (e speran4$ a ($rei idee .n(/nta ultimele momente ale lui "ant<s. +emni(erul adu(ea de m/n(are. "ant<s se ridi($ pe pat ,i, umfl/ndu!,i *o(ea, .n(epu s$ *orbeas($ despre *erzi ,i us(ate, despre (alitatea proast$ a 3ranei pe (are o adu(ea, despre fri)ul din (ar(er$, murmur/nd ,i bomb$nind (a s$ aib$ dreptul de a stri)a mai tare, z)/nd$rind r$bdarea temni(erului, (are to(mai .n ziua a(eea soli(itase pentru arestatul bolna* o sup$ ,i p/ine proasp$t$ ,i (are!i adu(ea supa ,i p/inea. "in feri(ire, el (rezu ($ "ant<s aiureaz$. -use merindele pe masa s(3iload$ pe (are le punea de obi(ei ,i se retrase. @iber atun(i, Admond re.n(epu s$ as(ulte (u bu(urie. T)omotul de*enea a,a de l$murit, .n(/t a(um t/n$rul .l auzea f$r$ sfor4$ri. % i(i o .ndoial$, .,i spuse el, de *reme (e z)omotul (ontinu$, de,i e ziu$, .nseamn$ ($ *reun prizonier nenoro(it (a ,i mine, lu(reaz$ la eliberarea sa. >, (um l!a, a7uta da($ ar fi l/n)$ mine?' ;poi, deodat$, un nor posomor/t tre(u peste aurora de speran4$ .n mintea obi,nuit$ (u nenoro(irea ,i (are nu putea s$ se .n*e4e iar$,i de(/t ane*oie, (u bu(uriile omene,ti. n(ol4i ideea ($ z)omotul se datora lu(rului (/tor*a mun(itori pe (are )u*ernatorul .i .ntrebuin4a la repara4iile unei .n($peri al$turate. Ara lesne s$ se .n(redin4eze, dar (um s$ ri,te o .ntrebare= "esi)ur era foarte simplu s$ a,tepte sosirea temni(erului, s$!l pun$ s$ as(ulte z)omotul ,i s$ *ad$ mutra a(estuia, as(ult/nd. "ar, oferindu!,i o atare satisfa(4ie, nu .nsemna s$ tr$deze interese prea de pre4 pentru o mul4umire prea s(urt$= "in p$(ate, (apul lui Admond, (lopot )ol, era asurzit de zumzetul unei idei2 se sim4ea a,a de slab, .n(/t mintea .i plutea (a un abur ,i nu se putea (ondensa .n 7urul unei )/ndiri. Admond nu *$zu de(/t un mi7lo( pentru a da (ontur refle5iei ,i lu(iditate 7ude($4ii sale. ,i .ntoarse o(3ii spre supa fume)/nd$ .n($, pe (are temni(erul o pusese pe mas$, se ridi($, merse (l$tin/ndu!se p/n$ la ea, lu$ (ea,(a, o duse la buze ,i .n)3i4i b$utura (u o senza4ie ne)r$it$ de bine.

;*u atun(i (ura7 s$ se opreas($6 auzise ($ ni,te nenoro(i4i naufra)ia4i, )$si4i isto*i4i de foame, muriser$ de*or/nd (u l$(omie o 3ran$ prea substan4ial$. Admond puse pe mas$ p/inea, pe (are o ,i 4inea ia )ur$ ,i se duse s$ se (ul(e la lo(. Admond nu mai *roia s$ moar$. Sim4i (ur/nd ($ .n (reierul s$u reintra lumina. +oate ideile, nel$murite ,i aproape insesizabile, .,i reluau lo(ul .n (utia minunat$ unde o (aset$ mai mult poate a7un)e pentru a stabili superioritatea omului asupra animalelor. -utu s$ (u)ete ,i s$!,i .nt$reas($ (u)etul, 7ude(/nd. ,i spuse atun(i6 %S$ fa(em .n(er(area, dar f$r$ s$ prime7duim pe (ine*a. "a($ lu(r$torul e un mun(itor obi,nuit, n!am de(/t s$ bat .n zid. ;tun(i el se *a opri, ($ut/nd s$ )3i(eas($ (ine bate ,i .n (e s(op. Cum .ns$ mun(a lui *a fi nu numai le)al$, dar ,i porun(it$, el .,i *a relua lu(rul numaide(/t. "a($, dimpotri*$, e un prizonier, z)omotul pe (are .l *oi fa(e .l *a .nsp$im/nta, se *a teme ($ e des(operit, *a .n(eta lu(rul ,i nu!l *a relua de(/t seara (/nd *a so(oti ($ toat$ lumea e (ul(at$ ,i adormit$'. Admond se ridi($ din nou numaide(/t. ;(um pi(ioarele nu i se mai b$l$b$neau, iar pri*irile .i erau si)ure. Merse spre un (ol4 al (ar(erei, desprinse o piatr$ sl$bit$ de umezeal$ ,i re*eni b$t/nd .n perete .n (3iar lo(ul unde sunetul era mai pronun4at. H$tu de trei ori. "e la prima b$taie z)omotul .n(et$ (a prin farme(. Admond as(ult$ (u .n(ordare. +re(u un (eas, tre(ur$ dou$, nu se mai auzi ni(i un z)omot. Admond impusese .n partea (ealalt$ a zidului t$(ere absolut$. -lin de n$de7de, Admond m/n($ doi!trei dumi(a4i de p/ine, .n)3i4i (/te*a )/turi de ap$ ,i datorit$ (onstitu4iei puterni(e (u (are natura .l .nzestrase, se sim4i aproape (a .nainte. Tiua se s(urse, lini,tea dur$ .n($. Veni noaptea f$r$ (a z)omotul s$ fi re.n(eput. %A un prizonier', .,i spuse Admond, (u o bu(urie de ne)r$it. "in momentul a(ela, mintea i se .n*ior$, *ia4a .i re*eni (u *iolen4$, fiind a(ti*$. +re(u noaptea f$r$ (a z)omotul (el mai ne.nsemnat s$ se aud$. Admond nu .n(3ise o(3ii .n noaptea a(eea. Tiua re*eni, temni(erul intr$ adu(/nd pro*iziile. Admond le de*orase pe (ele dinainte, le de*or$ pe (ele de a(um, as(ult/nd .ntruna z)omotul (are nu re.n(epea, tremur/nd de team$ (a a(easta s$ nu fi .n(etat pentru totdeauna, f$(/nd .n (ar(er$ ze(e sau dou$spreze(e le)3e, smun(ind (easuri .ntre)i )ratiile ferestrui(ii, red/nd elasti(itate ,i *i)oare bra4elor printr!un e5er(i4iu dez*$4at de mult$ *reme, pre)$tindu!se, .n sf/r,it, s$ ia de piept destinul, a,a (um fa(e, .ntinz/ndu!,i bra4ele ,i fre(/ndu!,i (orpul (u ulei, lupt$torul (are se pre)$te,te s$ intre .n aren$. ;poi, .n inter*alele a(estei a(ti*it$4i fer*ente, el as(ulta da($ nu (um*a z)omotul se aude, ener*/ndu!se de pruden4a prizonierului, (are nu )3i(ea ($ fusese tulburat .n opera eliber$rii sale de un alt prizonier, (are era (el pu4in tot a,a de dorni( s$ fie liber (a ,i el. Se s(urser$ trei zile, adi($ U2 de (easuri u(i)$toare, num$rate minut (u minut. n sf/r,it, .ntr!o sear$, dup$ (e temni(erul .,i f$(use ultimul rond, pe (/nd, pentru a suta oar$, "ant<s .,i lipea ure(3ea de perete, i se p$ru ($ un zdrun(in imper(eptibil r$suna .n$bu,it .n (apul s$u pus .n atin)ere (u pietrele t$(ute. "ant<s se trase .napoi, pentru a!,i (alma (reierul zdrun(inat, f$(u (/te*a o(oluri prin (amer$ ,i!,i lipi iar$,i ure(3ea .n a(ela,i lo(. u mai .n($pea .ndoial$, din(olo se petre(ea (e*a. -rizonierul .,i d$duse seama de peri(olul a(4iunii sale ,i adoptase alta. "esi)ur ($, pentru a!,i (ontinua opera (u mai mult$ si)uran4$, .nlo(uise dalta (u le*ierul.

n(ura7at de des(operirea sa, Admond se 3ot$r. s$ *in$ .n a7utorul lu(r$torului neobosit. ,i mut$ mai .nt/i patul, .n spatele ($ruia i se p$rea ($ se .nf$ptuie,te a(4iunea de eliberare ,i ($ut$ din o(3i un obie(t (u (are s$ poat$ ata(a zidul, s$ dea 7os (imentul umed, .n sf/r,it, s$ desprind$ o piatr$. u i se ar$t$ nimi(. u a*ea ni(i (u4it ,i ni(i *reun instrument t$ios. umai fierul z$brelelor ,i se .n(redin4ase de at/tea ori ($ )ratiile erau bine fi5ate, .n(/t nu mai merita truda de a .n(er(a s$ le (linteas($. "rept ori(e mobilier, un pat, un s(aun, o mas$, o )$leat$, un ur(ior. @a pat erau, desi)ur, (ol4are de fier, dar a(este (ol4are erau fi5ate .n lemn prin ,uruburi. I! ar fi trebuit o ,urubelni4$ (a s$ s(oat$ ,uruburile ,i s$ smul)$ (ol4arele. @a mas$ ,i la s(aun, nimi(. @a )$leat$ fusese (/nd*a un m/ner, dar m/nerul fusese s(os. u!i mai r$m/nea lui "ant<s de(/t un mi7lo(6 s$ spar)$ ul(iorul ,i, (u una din bu($4ile t$iate .n un)3i, s$ se apu(e de lu(ru. +r/nti ul(iorul de o lespede ,i a(esta se f$(u 4$nd$ri. "ant<s alese dou$ sau trei (ioburi as(u4ite, le as(unse .n ro)o7in$ ,i le l$s$ pe (elelalte .mpr$,tiate pe 7os. Spar)erea ul(iorului era un a((ident prea fires( pentru (a (ine*a s$ se nelini,teas($. Admond a*ea toat$ noaptea .n fa4$ (a s$ lu(reze. "ar, .n .ntuneri(, treaba mer)ea )reu, ($(i era ne*oit s$ lu(reze pe b/7b/ite, ,i!,i d$du seama (ur/nd ($ to(ea instrumentul inform .ntr!o )resie mai tare. ;,ez$ de(i patul la lo( ,i a,tept$ ziua. > dat$ (u speran4a re($p$tase r$bdarea. ;s(ult$ noaptea .ntrea)$ ,i!l auzi pe minerul ne(unos(ut (are .,i (ontinua opera subteran$. Se lumin$ de ziu$, temni(erul intr$. "ant<s .i spuse ($, b/nd .n a7un din ul(ior, a(esta .i s($pase din m/n$ ,i se sp$rsese ($z/nd. +emni(erul ple($ bomb$nind dup$ un ul(ior nou, f$r$ s$! ,i dea osteneala de a lua (ioburile *e(3i. 0e*eni .n (lipa urm$toare, .i re(omand$ prizonierului mai mult$ )ri7$ ,i ie,i. "ant<s as(ult$ (u o bu(urie de nedes(ris s(/r4/itul broa,tei (are, ori de (/te ori se .n(3idea alt$dat$, .i str/n)ea inima. ;s(ult$ z)omotul pa,ilor (are se dep$rtau, apoi, (/nd z)omotul se stinse, el se n$pusti spre pat, pe (are .l urni ,i, la lumina razei palide (e p$trundea .n (ar(er$, putu s$ *ad$ treaba inutil$ f$(ut$ .n noaptea pre(edent$, (/nd izbise .n piatr$ .n lo( s$ izbeas($ .n ten(uiala (are o .n(on7ura. "in (auza umezelii, ten(uiala era sf$r/mi(ioas$. "ant<s *$zu (u o b$taie *oioas$ de inima ($ ten(uiala se desprinde bu(at$ (u bu(at$. Cr/mpeiele erau aproape ni,te atomi, e drept, dar, dup$ 7um$tate de (eas, "ant<s desprinsese (am un pumn de moloz. 9n matemati(ian ar fi putut s$ (al(uleze ($, .n *reo doi ani de lu(ru, presupun/nd ($ n!ai fi .nt/lnit ni(i o st/n($, se putea s$pa o tre(ere de dou$ pi(ioare p$trate ,i de dou$ze(i pi(ioare .n ad/n(ime. -rizonierul .,i repro,$ atun(i ($ n!a .ntrebuin4at la mun(a a(easta orele!i .ndelun)i, s(urse tot mai .n(et, pe (are le pierduse .n a,teptare, .n ru)$(iune, .n dezn$de7de. Ce oper$, ori(/t de ane*oioas$ ar fi fost ea, n!ar fi terminat!o .n (ei aproape ,ase ani de (/nd era .n(3is .n (ar(era a(easta? #/ndul .i d$du o nou$ ardoare. Izbuti .n trei zile, (u e5traordinare pre(au4ii s$ ia 7os (imentul ,i s$ despoaie piatra. -eretele era f$(ut din ($r$mizi, .n mi7lo(ul ($rora, pentru a li se spori tr$ini(ia, fusese fi5at$ din lo( .n lo( (/te o lespede. 9na din a(este lespezi, dez)3io(ase el aproape (u totul ,i trebuia a(um s!o zdrun(ine din al*eola ei. "ant<s .n(er($ (u un)3iile, dar un)3iile erau insufi(iente pentru opera4ia a(easta.

Cioburile ul(iorului introduse .n inter*ale se sf$r/mau atun(i (/nd *oia s$ se slu7eas($ de ele .n (3ip de p/r)3ie. "up$ un (eas de .n(er($ri zadarni(e, "ant<s .,i ,terse sudoarea de pe frunte, nelini,tit. Va fi de(i oprit astfel de la .n(eput ,i *a trebui s$ a,tepte, 4eap$n ,i inutil, (a *e(inul, (are, la r/ndu!i, se *a des(ura7a poate. : S$ fa($ totul= > idee .i tre(u prin minte2 r$mase .n pi(ioare z/mbind2 fruntea 7ila*$ de sudoare se z*/nt$ sin)ur$. +emni(erul adu(ea zilni( supa lui "ant<s .ntr!un (astron de tabl$. n (astron se )$sea supa sa ,i a(eea a altui prizonier, ($(i "ant<s remar(ase ($ *asul era sau plin, sau )ol pe 7um$tate, dup$ (um temni(erul .n(epea .mp$r4irea pro*iziilor (u el sau (u to*ar$,ul s$u. Castronul a*ea un m/ner de fier. @a m/nerul a(esta r/*nea "ant<s ,i l!ar fi pl$tit. : "a($ i se (ereau .n s(3imb (u ze(e ani din *ia4$. +emni(erul turna (on4inutul (astronului .n farfuria lui "ant<s. "up$ (e .,i m/n($ supa (u o lin)ur$ de lemn, "ant<s sp$la farfuria, (are .i ser*ea astfel .n fie(are zi. Seara, "ant<s puse farfuria pe p$m/nt, la 7um$tatea drumului dintre mas$ ,i u,$. C/nd intr$, temni(erul ($l($ .n farfurie ,i!o f$(u praf. "e data a(easta nu i se putea imputa nimi( lui "ant<s6 f$(use, este drept, )re,eala de a l$sa farfuria pe 7os, dar temni(erul era dator s$ *ad$ unde (al($. +emni(erul se mul4umi de(i s$ bomb$neas($. -ri*i apoi .n 7uru!i, (a s$ z$reas($ (e*a .n (are s$ toarne supa. Mobilierul lui "ant<s se rezuma numai la farfuria a(eea, astfel ($ nu a*ea .n(otro. : @as$ (astronul ai(i, .i spuse "ant<s. Fi s$!l iei m/ine (/nd .mi adu(i m/n(area. -o*a4a m$)ulea lene*ia temni(erului, (are nu a*ea astfel ne*oie s$ mai ur(e, s$ (oboare ,i iar s$ ur(e. @$s$ (astronul. "ant<s tres$lt$ de bu(urie. M/n($ de data asta repede supa ,i (arnea, (are, potri*it obi(eiului din .n(3isori, era pus$ la un lo( (u supa. "up$ (e a,tept$ un (eas, (a s$ fie si)ur ($ temni(erul nu!,i *a da seama, (linti patul din lo(, lu$ (astronul, introduse (ap$tul m/nerului .ntre piatra *$du*it$ de (iment ,i ($r$mizile .n(on7ur$toare ,i .n(epu s!o mi,te. > os(ila4ie u,oar$ .i ar$t$ lui "ant<s ($ lu(rul mer)e bine. ntr!ade*$r, dup$ un (eas, piatra era s(oas$ din zidul unde forma un )ol de mai bine de un pi(ior ,i 7um$tate .n diametru. "ant<s adun$ (u )ri7$ molozul, .l duse .n un)3erele .n($perii sale, s(ormoni p$m/ntul (enu,iu (u un (iob de ur(ior ,i a(operi molozul. Voind s$ se foloseas($ de noaptea .n (are 3azardul sau, mai bine zis, (ombina4ia sa*ant$ ima)inat$ de el .i pusese .n m/ini un instrument a,a de pre4ios, (ontinua s$ sape (u .nd$r$tni(ie. ;,ez$ .n zori piatra .n )aur$, .mpinse patul la perete ,i se (ul($. "e7unul se redu(ea la o bu(at$ de p/ine. +emni(erul intr$ ,i puse bu(ata de p/ine pe mas$. : Ai, nu!mi adu(i alt$ farfurie= ntreb$ "ant<s. : u, spuse )ardianul2 e,ti un stri($!tot, ai spart ur(iorul ,i, din (auza dumitale, am spart ,i farfuria. "a($ to4i prizonierii ar fa(e at/tea pa)ube, st$p/nirea n!ar mai putea s!o s(oat$ la (ap$t. 4i las (astronul ,i o s$ 4i se toarne supa .n el. -oate ($, .n felul $sta, n!o s$ mai stri(i toat$ )ospod$ria.

"ant<s .n$l4$ o(3ii la (er ,i .,i .mpreun$ m/inile sub p$tur$. Cr/mpeiul de fier (are .i r$m/nea d$dea, .n inima lui, na,tere unui elan de re(uno,tin4$ ($tre (er, mai *iu de(/t .i prile7uiser$ *reodat$ (ele mai feri(ite .nt/mpl$ri din *ia4$. H$)ase .ns$ de seam$ ($, de (/nd .n(epuse lu(rul, (el$lalt de4inut nu mai f$(ea nimi(. >ri(um, a(esta nu era un moti* (a el s$ se opreas($. "a($ *e(inul nu *enea la el, se *a du(e el la *e(in. Mun(i toat$ ziua f$r$ oprire. Seara s(osese din zid, )ra4ie noului instrument, peste ze(e pumni de sf$r/m$turi de ($r$mid$, de ten(uial$ ,i de (iment. C/nd *eni ora *izitei, .ndrept$ (/t putu m/nerul .n(o*oiat al (astronului ,i puse *asul la lo(ul s$u obi,nuit. #ardianul turn$ por4ia de sup$ ,i de (arne sau, mai bine zis, de sup$ ,i de pe,te, ($(i ziua a(eea era o zi de post ,i de trei ori pe s$pt$m/n$ de4inu4ii erau ne*oi4i s$ posteas($. ;r fi fost a(esta un mi7lo( de a (al(ula timpul, da($ de mult$ *reme "ant<s nu ar fi renun4at la el. "up$ (e turn$ supa, temni(erul se retrase. "ant<s *oi a(um s$ se .n(redin4eze da($ *e(inul s$u .n(etase .ntr!ade*$r s$ lu(reze. ;s(ult$. @ini,te (omplet$, (a .n r$stimpul (elor trei zile, (/nd lu(r$rile fuseser$ .ntrerupte. "ant<s oft$. "e bun$ seam$ *e(inul nu se .n(redea .n el. u se des(ura7$, totu,i ,i lu(r$ toat$ noaptea. "ar, dup$ dou$!trei (easuri de mun($, .nt/lni un obsta(ol. &ierul nu mai mu,(a ,i lune(a pe o suprafa4$ plan$. "ant<s pip$i obsta(olul (u m/inile ,i (onstat$ ($ atinsese o )rind$. #rinda str$b$tea, sau mai de)rab$ astupa .n .ntre)ime )aura pe (are "ant<s o .n(epuse. +rebuia s$ s(obeas($ a(um deasupra sau dedesubt. eferi(itul t/n$r nu se )/ndise la piedi(a a(easta. : >3, "oamne, e5(lam$ el, te ru)asem totu,i at/ta, .n(/t n$d$7duiam ($ m!ai auzit. "oamne, dup$ (e mi!ai r$pit libertatea *ie4ii, "oamne, dup$ (e mi!ai r$pit lini,tea mor4ii, "oamne (are m!ai (3emat iar$,i la *ia4$, "oamne, fie!4i mil$ de mine ,i nu m$ l$sa s$ mor .n dezn$de7de? : Cine *orbe,te de "umnezeu ,i totodat$ de dezn$de7de= ;rti(ul$ un )las (are p$rea ($ *ine de sub p$m/nt ,i (are, .n$bu,it de .ntuneri(, a7un)ea la t/n$r (u un a((ent sepul(ral. Admond sim4i ($ i se zb/rle,te p$rul pe (ap ,i se trase .napoi pe )enun(3i. : >, murmur$ el, aud un om *orbind? "e patru sau (in(i ani Admond nu!l auzise de(/t pe temni(er, iar pentru de4inu4i, temni(erul nu e un om6 este o u,$ *ie ad$u)at$ u,ii de ste7ar, e o )ratie de (arne ad$u)at$ )ratiilor de fier. : -entru numele lui "umnezeu, stri)$ "ant<s, dumneata (are ai *orbit, mai *orbe,te, m$(ar ($ *o(ea dumitale m!a speriat. Cine e,ti= : Cine e,ti dumneata= ntreb$ )lasul. : 9n de4inut nenoro(it, relu$ "ant<s, (are nu .nt/mpina ni(i o )reutate .n a r$spunde. : "in (e 4ar$= : &ran(ez. : umele dumitale= : Admond "ant<s. : Ce meserie ai= : Marinar. : "e (/t timp e,ti ai(i= : "e la 28 februarie 1815.

: Care e (rima dumitale= : Sunt ne*ino*at. : "ar pentru (e e,ti a(uzat= : ;m (onspirat pentru .ntoar(erea .mp$ratului. : Cum pentru .ntoar(erea .mp$ratului= mp$ratul nu mai este pe tron= : ; abdi(at la &ontainebleau, .n 1814 ,i a fost trimis pe insula Alba. "ar dumneata de (/nd e,ti ai(i, de nu ,tii toate astea= : "in 1811. "ant<s se .nfior$. >mul a*ea patru ani de .n(3isoare mai mult de(/t el. : Hine, nu mai s(obi, spuse )lasul, *orbind foarte repede. @$mure,te!m$ numai la (e .n$l4ime se )$se,te s(orbura pe (are ai f$(ut!o= : @a suprafa4a p$m/ntului. : Cum e as(uns$= : "inapoia patului meu. : -atul dumitale a fost (lintit din lo( de (/nd e,ti .n .n(3isoare= : i(iodat$. : 9nde r$spunde (amera dumitale= : ntr!un (oridor. : Fi (oridorul= : "$ .n (urte. : >3? Murmur$ )lasul. : Vai, dar (e e= A5(lam$ "ant<s. : nseamn$ ($ m!am .n,elat, ($ imperfe(4ia desenelor mele m!a am$)it, ($ defe(tul unui (ompas m!a pierdut, ($ o linie )re,it$ pe planul meu a e(3i*alat (u (in(ispreze(e pi(ioare .n realitate ,i ($ a (rezut ($ zidul pe (are .l s(obe,ti e a(ela,i al (itadelei. : "ar .n (azul a(esta d$deai .n mare. : ;sta ,i *oiam. : Fi da($ izbuteai= : M$ arun(am .not, a7un)eam la una din insulele (are .mpre7muies( Castelul If, fie insula "aume, fie insula +iboulen, fie (3iar (oasta ,i atun(i eram sal*at. : ;i fi putut s$ .no4i p/n$ a(olo= : "umnezeu mi!ar fi dat putere. ;(um .ns$, totul este pierdut. : +otul= : "a. ;stup$!4i )aura (u )ri7$, nu mai lu(ra, nu te mai o(upa (u nimi( ,i a,teapt$ *e,ti de la mine. : "ar (ine e,ti dumneata= Spune!mi (ine e,ti= : Au suntB um$rul 2U. : +e temi de mine= ntreb$ "ant<s. @ui Admond i se p$ru ($ aude un r/s amar str$pun)/nd bolta ,i *enind p/n$ la el. : >3, sunt un bun (re,tin, stri)$ Admond, )3i(ind instin(ti* ($ omul se )/ndea s$!l p$r$seas($. 4i 7ur pe Cristos ($ mai de)rab$ m!a, l$sa u(is de(/t s$ dau putin4$ ($l$ilor dumitale ,i alor mei s$ .ntre*ad$ umbra ade*$rului. "ar, pentru numele lui "umnezeu, nu m$ lipsi de prezen4a dumitale, nu m$ lipsi de )lasul dumitale. ;ltminteri .4i 7ur, ($(i sunt la (ap$tul puterilor mele, .mi sf$r/m (apul de zid ,i *ei a*ea pe (on,tiin4$ moartea mea. : Ce */rst$ ai= #lasul dumitale .mi pare de om t/n$r. : u ,tiu (e */rst$ am, ($(i nu am m$surat timpul de (/nd sunt a(i. Ceea (e ,tiu e ($ urma s$ .mplines( nou$spreze(e ani (/nd am fost arestat la 28 februarie 1815.

: i(i dou$ze(i ,i ,ase de ani, murmur$ )lasul. Caide, la */rsta asta omul nu e .n($ tr$d$tor. : >, nu, nu, .4i 7ur? 0epet$ "ant<s. Qi!am spus ,i .4i mai spun6 m!a, l$sa t$iat .n bu($4i, de(/t s$ te tr$dez. : ;i f$(ut bine ($ mi!ai *orbit, ai f$(ut bine ($ m!ai ru)at, ($(i m$ pre)$team de alt(e*a ,i pl$nuiam s$ m$ dep$rtez de dumneata. V/rsta dumitale m$ lini,te,te .ns$. Voi *eni la dumneata, a,teapt$!m$. : C/nd= : +rebuie s$ (al(ul$m ,ansele. @as$!m$ s$!4i dau eu semnalul. : "ar nu m$ *ei p$r$si, nu m$ *ei l$sa sin)ur, *ei *eni la mine, ori .mi *ei .n)$dui s$ *in eu la dumneata= Vom fu)i .mpreun$, iar da($ nu putem s$ fu)im, *om *orbi, dumneata despre oamenii pe (are!i iube,ti, eu despre oamenii pe (are .i iubes(. "e bun$ seam$ ($ iube,ti pe (ine*a. : Sunt sin)ur pe lume. : ;tun(i m$ *ei iubi pe mine. "a($ e,ti t/n$r am s$!4i fiu (amarad2 da($ e,ti b$tr/n *oi fi fiul dumitale. ;m un p$rinte, (are desi)ur ($ e de UE de ani, da($ tr$ie,te .n($. u!l iubeam de(/t pe el ,i pe o fat$ (are se numea Mer(8d<s. +ata nu m!a uitat, sunt si)ur2 dar ea, "umnezeu ,tie da($ ea se mai )/nde,te la mine. +e *oi iubi (um .l iubeam pe p$rintele meu. : Hine, spuse prizonierul, pe m/ine. ;(este (/te*a (u*inte fur$ spuse (u un a((ent (are .l (on*inse pe "ant<s. u (eru mai mult, se ridi($, a*u a(elea,i pre(au4ii pentru r$m$,i4ele s(oase din zid ,i .,i .mpinse patul la lo(. "in (lipa a(eea "ant<s se l$s$ (u totul .n *oia feri(irii. u *a mai fi sin)ur, poate (3iar *a fi liber. "istra(4ia da($ r$m/nea prizonier, era s$ aib$ un to*ar$,. Capti*itatea .mp$r4it$ nu mai e de(/t o semi(apti*itate. +/n)uirile .n (omun sunt aproape ru)$(iuni, ru)$(iunile f$(ute .n doi sunt aproape izb$*iri. "ant<s umbl$ toat$ ziua prin (ar(er$, (u inima n$p$dit$ de bu(urie. "in (/nd .n (/nd bu(uria .l .n$bu,ea. Se a,eza pe pat, ap$s/ndu!,i pieptul (u m/na. @a (el mai mi( z)omot pe (are .l auzea .n (oridor, se n$pustea spre u,$. > dat$ sau de dou$ ori .i tre(u prin minte teama ($ *a fi desp$r4it de omul pe (are nu!l (uno,tea ,i pe (are, totu,i, .l iubea. ;tun(i era 3ot$r/t6 .n momentul (/nd temni(erul *a .ndep$rta patul ,i .,i *a (obor. (apul s$ e5amineze des(3iz$tura, el i!l *a zdrobi (u lespedea pe (are se afla ul(iorul. Ftia bine ($ *a fi (ondamnat la moarte, dar nu *a muri de pli(tiseal$ ,i de dezn$de7de .n momentul (/nd nu *a mai auzi z)omotul (are .l readusese la *ia4$= +emni(erul *eni seara. "ant<s st$tea .n pat, p$r/ndu!i!se ($ de a(olo p$zea mai bine des(3iz$tura neterminat$. l pri*i, f$r$ .ndoial$, pe *izitatorul inoportun (u o(3ii (iuda4i, ($(i a(esta .i spuse6 : Ce, iar .nnebune,ti= "ant<s nu r$spunse nimi(. Se temea s$ nu!l tr$deze emo4ia )lasului. +emni(erul ie,i (l$tin/nd din (ap. C/nd se .ntune($, "ant<s (rezu ($ *e(inul s$u *a profita de t$(ere ,i de .ntuneri( pentru a re.nnoda (on*ersa4ia (u el, dar se .n,el$. oaptea se s(urse f$r$ (a *reun z)omot s$ r$spund$ a,tept$rii lui .nfri)urate. "ar a doua zi, dup$ *izita de diminea4$ ,i .n momentul (/nd .ndep$rtase patul de zid, auzi trei lo*ituri b$tute la inter*ale e)ale. Se repezi .n )enun(3i. : "umneata e,ti= Spuse el. Iat$!m$. : ; ple(at temni(erul= ntreb$ *o(ea. : "a, r$spunse "ant<s, n!o s$ se .ntoar($ de(/t desear$. ;*em do!u$spreze(e (easuri de libertate.

: -ot s$ *in= #l$sui *o(ea. : >, da, da, f$r$ .nt/rziere, (3iar a(um. +e ro). ndat$ porti4a de p$m/nt pe (are "ant<s, pierdut pe 7um$tate .n des(3iz$tur$, .,i spri7inea m/inile, p$ru ($ (edeaz$ sub el. Se arun($ .napoi, .n timp (e un mald$r de p$m/nt ,i de pietre desprinse se pr$bu,ea .ntr!o )aur$ (are se des(3isese dedesubtul *$)$unii f$(ute de el. ;tun(i, .n fundul )$urii .ntune(oase, a ($rei ad/n(ime nu putea s!o m$soare, *$zu i*indu!se .nt/i un (ap, pe urm$ umerii ,i, .n sf/r,it, un om .ntre), (are ie,i (u destul$ sprinteneal$ din s(orbur$. Capitolul XVI 9n sa*ant italian. "ant<s .l lu$ .n bra4e pe noul s$u prieten, a,teptat .ndelun) (u at/ta ner$bdare, ,i!l trase spre fereastr$, pentru (a lumina slab$ (e p$trundea .n (ar(er$ s$!l lumineze pe deplin. Ara un b$rbat s(und, (u p$r albit mai mult de ne(azuri de(/t de */rst$, (u o(3i p$trunz$tori, as(un,i sub spr/n(ene )roase, (are .n($run4eau, (u barba .n($ nea)r$, (obor/nd p/n$ pe piept6 sl$bi(iunea (3ipului br$zdat de zb/r(ituri profunde, linia (utez$toare a tr$s$turilor (ara(teristi(e, tr$dau un om deprins mai mult (u e5e(utarea fa(ult$4ilor morale de(/t a for4elor fizi(e. &runtea noului *enit era a(operit$ de sudoare. u se putea distin)e forma dint/i a *e,m/ntului s$u, ($(i el ($dea .n zdren4e. -$rea s$ aib$ (el pu4in G5 de ani, de,i dup$ o anumit$ *i)oare .n mi,($ri ai fi zis ($ are mai pu4ini de(/t a(eia pe (are .i ar$ta datorit$ .ndelun)ii (apti*it$4i. -rimi (u oare(are pl$(ere protest$rile entuziaste ale t/n$rului. Sufletu!i .n)3e4at p$ru ($ se .n($lze,te o (lip$ ,i ($ se tope,te .n (onta(tul (u sufletul arz$tor al a(estuia. i mul4umi pentru prietenia sa (u o anume ($ldur$, de,i se sim4ise foarte de(ep4ionat, )$sind .n($ o (ar(er$ a(olo unde (redea ($ .nt/lne,te libertatea. : S$ *edem mai .nt/i, spuse el, da($ e *reun mi7lo( s$ ,ter)em, pentru o(3ii temni(erilor dumitale, urmele tre(erii mele. +oat$ lini,tea noastr$ .n *iitor st$ .n ne,tiin4a lor de (ele (e s!au petre(ut. Se ple($ atun(i spre des(3iz$tur$, lu$ piatra pe (are o ridi($ u,or (u toat$ )reutatea (i ,i o b$)$ .n )aur$. : -iatra nu a fost desprins$ (um trebuie, spuse el, (l$tin/nd din (ap2 nu ai unelte= : "ar dumneata, .ntreb$ "ant<s (u uimire, dumneata ai= : Mi!am f$(ut (/te*a. ;far$ de o pil$, am tot (e .mi trebuie6 dalt$, (le,te, le*ier. : >3, a, fi (urios s$ *$d produsele a(estea ale r$bd$rii ,i pri(eperii dumitale? Spuse "ant<s. : 9ite mai .nt/i o dalt$. Fi .i ar$t$ o lam$ tare ,i as(u4it$, .nfipt$ .ntr!o bu(at$ de lemn de fa). : Cu (e ai f$(ut!o= ntreb$ "ant<s. : Cu una din barele patului meu. Cu instrumentul a(esta am s$pat .ntre)ul drum (are m! a adus p/n$ ai(i. Vreo (in(ize(i de pi(ioare. : Cin(ize(i de pi(ioare= A5(lam$ "ant<s (u )roaz$. : Vorbe,te mai .n(et, tinere, *orbe,te mai .n(et. "eseori se .nt/mpl$ s$ se tra)$ (u ure(3ea la u,ile prizonierilor. : Ai m$ ,tiu sin)ur. : !are a fa(e. : Fi spui ($ ai str$puns (in(ize(i de pi(ioare, (a s$ a7un)i p/n$ ai(i= : "a, (am asta e distan4a (are desparte (amera mea de a dumitale. ;t/t numai ($ am (al(ulat r$u (urba, nea*/nd un instrument de )eometrie pentru a .nto(mi s(ara propor4ional$. n lo( de 4E pi(ioare elips$, au fost 5E. Credeam, pre(um 4i!am spus, ($ *oi a7un)e la zidul dinafar$, ($!l *oi )$uri ,i m$ *oi arun(a .n mare. ;m mers de!a lun)ul (oridorului spre (are d$ (amera

dumitale, .n lo( s$ tre( pe dedesubt. +oat$ mun(a mea e pierdut$, ($(i (oridorul d$ .ntr!o (urte plin$ de santinele. : A drept, spuse "ant<s. "ar (oridorul nu a(oper$ de(/t o fa4$ a .n($perii mele ,i .n($perea mea are patru. : "a, f$r$ .ndoial$, dar .n primul r/nd este o latur$ al ($rei zid e format de st/n($2 ar trebui (a ze(e mineri .nzestra4i (u toate uneltele lor s$ mun(eas($ ze(e ani (a s$ str$pun)$ st/n(a2 (ealalt$ e desi)ur lipit$ de temelia apartamentului )u*ernatorului2 am ($dea .n be(iurile (are se .n(3id, probabil, (u (3eia ,i am fi prin,i. &a4a (ealalt$ d$. : Ia stai. : 9nde d$ ea= @atura .n (3estiune era a(eea unde se afla ferestrui(a prin (are *enea lumina, ferestrui(a (e se .n)usta p/n$ .n momentul (/nd l$sa libertate luminii ,i prin (are desi)ur, un (opil n!ar fi putut s$ trea($. Ara pre*$zut$ (u trei r/nduri de z$brele, (are puteau s$!l lini,teas($ de teama unei e*ad$ri pe temni(erul (el mai b$nuitor. -un/nd .ntrebarea, noul *enit trase masa sub fereastr$. : 9r($!te pe mas$, .i spuse el lui "ant<s. "ant<s se supuse, se ur($ pe mas$ ,i, )3i(ind inten4iile to*ar$,ului s$u, .,i spri7ini spatele pe perete ,i .ntinse m/inile. Cel (are .,i d$duse (a nume num$rul .n($perii sale ,i al ($rui nume ade*$rat "ant<s nu .l (uno,tea .n($, ur($ mai sprinten de(/t ar fi putut presupune */rsta lui2 (u o is(usin4$ de pisi($ sau ,op/rl$, .nt/i pe mas$, apoi de pe mas$ pe m/inile lui "ant<s, pe urm$ de pe m/inile lui, pe umeri. ;stfel, .n(o*oiat .n dou$, ($(i bolta (ar(erei .l .mpiedi(a s$ se .nal4e, .,i stre(ur$ (apul printre primele r/nduri de z$brele ,i putu atun(i s$ se ple(e .n 7os. -este o (lip$ .,i trase repede (apul. : >, .,i spuse el, b$nuisem? Fi lune($ de pe (orpul lui "ant<s pe mas$, iar de pe mas$ s$ri la p$m/nt. : Ce ai b$nuit= ntreb$ t/n$rul nelini,tit, s$rind la r/ndul s$u. H$tr/nul prizonier medita. : "a, zise el, asta e. Cea de!a patra latur$ a (ar(erei dumitale d$ .ntr!o )alerie e5terioar$, un fel de teras$, pe unde tre( patrulele ,i unde *e)3eaz$ santinelele. : A,ti si)ur= : ;m *$zut (3ipul soldatului ,i */rful pu,tii lui ,i nu m!am dat .napoi a,a de repede, de(/t de team$ s$ nu m$ z$reas($. : Ai, ,i= #l$sui "ant<s. : Vezi bine ($ e (u neputin4$ s$ fu)im prin (ar(era dumitale. : ;tun(i= Continu$ t/n$rul (u un a((ent intero)ator. : ;tun(i, spuse b$tr/nul de4inut, fa($!se *oia lui "umnezeu. Fi o umbr$ de resemnare profund$ se .ntinse pe tr$s$turile b$tr/nului. "ant<s pri*i (u uimire ,i admira4ie pe omul (are renun4a (u at/ta filosofie, la o speran4$ nutrit$ de!at/ta amar de *reme. : Vrei s$!mi spui a(um (ine e,ti= ntreb$ "ant<s. : Vai, da, da($ a(easta mai poate s$ te intereseze a(um (/nd nu!4i mai pot fi de *reun folos. : "umneata po4i s$ m$ m/n)/i ,i s$ m$ spri7ini, ($(i .mi pari tare printre (ei tari. H$tr/nul z/mbi (u triste4e. : Sunt abatele &aria, spuse el, prizonier din anul 1811, pre(um ,tii, .n (astelul If. Aram .ns$ de trei ani .n(3is .n fort$rea4a &enestrelle. n 1811 m!au transportat din -iemont .n &ran4a.

;m aflat atun(i ($ destinul, (are pe *remea a(eea .i p$rea supus, a d$ruit lui apoleon un fiu ,i ($ fiul a!(esta, .n lea)$n, a fost numit re)ele 0omei. u puteam ni(i pe departe s$ b$nuies( atun(i (eea (e mi!ai spus adineauri6 ($ peste patru ani, (olosul *a fi r$sturnat. "ar (ine domne,te .n &ran4a= apoleon al II!lea= : u, @udo*i( al XVIII!lea. : @udo*i( al XVIII!lea, fratele lui @udo*i( al XVII!lea= Ciudate ,i misterioase mai sunt 3ot$r/rile (erului? Ce!o fi *rut -ro*iden4a, s(obor/nd pe omul pe (are!l ridi(ase ,i ridi(/ndu!l pe (el pe (are!l s(obor/se= "ant<s .l urm$rea din o(3i pe omul (are uita o (lip$ propria!i soart$, preo(up/ndu!se astfel de destinele lumii. : "a, da, (ontinu$ el, e (a .n ;n)lia6 dup$ Carol I, CromYell, dup$ CromYell, Carol II, ,i, poate, dup$ 1a(\ues II, *reun )inere, *reo rud$, *reun prin4 de >rania? 9n stat3ouder, (are se *a fa(e re)e2 ,i atun(i noi (on(esii poporului, atun(i o (onstitu4ie, libertate? ;i s$ *ezi, tinere, spuse el, .ntor(/ndu!se spre "ant<s ,i pri*indu!l (u o(3i str$lu(itori, profunzi, a,a (um, desi)ur, a*eau profe4ii. A,ti .n($ t/n$r, ai s$ *ezi. : "a, da($ ies de ai(i. : ;, da, spuse abatele &aria. Suntem prizonieri, .ns$ .n unele momente uit ,i atun(i, pentru ($ o(3ii mei str$pun) zidurile (are m$ .n(3id, (red ($ sunt liber. : "ar de (e e,ti .n(3is= : Au= -entru ($ am *isat .n 18EU proie(tul pe (are apoleon a *enit s$!l .nf$ptuias($ .n 18112 pentru ($, asemeni lui Ma(3ia*eli, am *rut un imperiu mare ,i sin)ur, (ompa(t ,i puterni(, .n mi7lo(ul a(elor prin(ip$4ele, (are f$(eau din Italia un (uib de mi(i re)ate tirani(e ,i slabe2 pentru ($ am (rezut ($ )$ses( pe Cesar Hor)ia al meu .ntr!un nerod .n(oronat, (are s!a pref$(ut ($ m$ .n4ele)e pentru a m$ tr$da mai bine. Ara proie(tul lui ;le5andru al VI!lea ,i al lui Clement al VII!lea. Al *a e,ua totdeauna, pentru ($ ei l!au .ntreprins zadarni( ,i pentru ($ apoleon n!a putut s$!l termine. Cot$r/t lu(ru, Italia e blestemat$? Fi b$tr/nul (obor. (apul. "ant<s nu .n4ele)ea (um poate s$!,i ri,te un om *ia4a pentru astfel de interese2 e drept ($, da($ .l (uno,tea pe apoleon, deoare(e .l *$zuse ,i .i *orbise, 3abar n!a*ea .n s(3imb (ine era Clement al VII!lea ,i ;le5andru al VI!lea. : u e,ti dumneata preotul (are e so(otitB Holna*= ntreb$ "ant<s .n(er(/nd s$ .mp$rt$,eas($ p$rerea temni(erului ,i (are era p$rerea )eneral$ .n Castelul If. : Care e so(otit nebun, *rei s$ spui, nu!i a,a= : u .ndr$zneam, spuse "ant<s, z/mbind. : "a, da, (ontinu$ &aria (u un r/s amar, eu sunt (el (are este (rezut nebun. Au .i amuz, de!a,a de lun)$ *reme pe )azdele .n(3isorii ,i i!a, .n*eseli pe (opila,i, da($ ar fi (opii .n lo(a,ul a(esta al durerii f$r$ speran4$. "ant<s r$mase o (lip$ nemi,(at ,i t$(ut. : ;,adar, renun4i s$ mai fu)i= i spuse el. : V$d ($ fu)a e imposibil$. nseamn$ s$ m$ re*olt .mpotri*a lui "umnezeu .n(er(/nd (eea (e "umnezeu nu *rea s$ se .nf$ptuias($. : "e (e te des(ura7ezi= ;r fi, de asemenea, s$ (eri -ro*iden4ei prea mult, *r/nd s$ izbute,ti de la prima .n(er(are. u po4i s$ re.n(epi .ntr!alt$ dire(4ie (eea (e ai f$(ut .n dire(4ia asta= : "ar ,tii (e am f$(ut, (a s$!mi *orbe,ti (a s!o iau de la .n(eput= Ftii ($ mi!au trebuit patru ani pentru a fa(e uneltele pe (are le am= Ftii ($ de doi ani s(ormones( ,i sap un p$m/nt tare (a )ranitul= Ftii ($ a trebuit s$ desfa( pietre pe (are alt$dat$ n!a, fi (rezut ($ le pot (linti, ($ zile

.ntre)i au tre(ut .n mun(a asta de titan ,i ($, uneori, seara, eram feri(it (/nd putusem sf$r/ma un de)et de (iment *e(3i, de*enit la fel de tare (a piatra= Ftii, ,tii ($, pentru a depozita p$m/ntul ,i pietrele smulse, a trebuit s$ str$pun) bolta unei s($ri .n antre4elul ($reia toate sf$r/m$turile au fost r/nd pe r/nd .n)ropate, astfel ($ azi antre4elul e plin ,i ($ n!a, mai ,ti unde s$ pun un pumn de praf= Ftii, .n sf/r,it, ($!mi .n(3ipuiam ($ am a7uns la 4inta lu(rului meu, ($ m$ sim4eam tare, numai at/t (/t s$ .ndeplines( opera asta ,i ($ a(um "umnezeu nu d$ numai .nd$r$t 4elul, dar .l str$mut$ (ine ,tie unde= >3, .4i spun, .4i repet, de a(um .n(olo n!am s$ mai fa( nimi( pentru a!mi re(/,ti)a libertatea, de *reme (e "umnezeu *rea (a ea s$ fie pierdut$ pentru de!a pururi. Admond .,i (obor. (apul, (a s$ nu!i m$rturiseas($ omului ($ bu(uria de!a a*ea un to*ar$, .l .mpiedi(a s$ .mp$rt$,eas($, a,a (um s!ar fi (u*enit, durerea de4inutului de!a nu se fi putut sal*a. ;batele &aria se l$s$ pe patul lui Admond ,i Admond r$mase .n pi(ioare. +/n$rul nu se )/ndise ni(iodat$ la fu)$. Sunt lu(ruri (are par a,a de imposibile .n(/t ni(i nu te )/nde,ti s$ le .n(er(i ,i le e*i4i din instin(t. S$ sapi (in(ize(i de pi(ioare sub p$m/nt, s$ (onsa(ri a(estei opera4ii o mun($ de trei ani, (a s$ a7un)i, da($ izbute,ti, la un abis (e d$ .n mare2 s$ le arun(i de la 5E, de la GE, de la 1EE pi(ioare poate, pentru a4i sf$r/ma, ($z/nd, (apul de *reo st/n($, da($ )lon4ul santinelelor nu te!a u(is mai .nainte2 s$ fii obli)at, da($ s(api de toate a(este prime7dii, s$ fa(i .not, o le)3e era prea mult pentru a nu te resemna. : Fi am *$zut ($ "ant<s fusese (/t pe!a(i s$ .mpin)$ resemnarea p/n$ la moarte. "ar a(um, (/nd t/n$rul *$zuse un b$tr/n (are se (rampona de *ia4$ (u at/ta ener)ie, d/ndu!i e5emplul 3ot$r/rilor desperate, .n(epu s$ mediteze ,i s$!,i m$soare (ura7ul. ;lt(ine*a .n(er(ase (eea (e el ni(i nu se )/ndise s$ fa($2 altul, mai pu4in t/n$r, mai pu4in puterni(, mai pu4in .ndem/nati( de(/t el, .,i pro(urase, )ra4ie is(usin4ei ,i r$bd$rii, toate instrumentele de (are a*usese ne*oie pentru e5traordinara opera4ie pe (are numai o m$sur$toare )re,it$ o putuse .mpotmoli, altul f$(use toate a(estea. -rin urmare, nimi( nu!i era imposibil lui "ant<s. &aria str$punsese 5E de pi(ioare, el *a str$pun)e 1EE. &aria, la 5E de ani, pusese trei ani .n ser*i(iul operei sale, el nu a*ea de(/t 7um$tate din */rsta lui &aria, *a (onsa(ra ,ase2 &aria, abate, sa*ant, om al biseri(ii, nu se temuse s$ ri,te tra*ersarea de la Castelul If la insula "aume, 0atonneau sau @emaire2 el, Admond marinarul, el, "ant<s (ufund$torul .ndr$zne4, (are ($utase de at/tea ori o ramur$ de m$r)ean .n fundul m$rii, *a ,o*$i s$ fa($ o le)3e .not= C/t trebuia pentru a fa(e o le)3e .not= 9n (eas= Ai, ,i= u r$m$sese el ore .ntre)i pe mare, f$r$ s$ pun$ pi(iorul pe 4$rm= u, nu, "ant<s nu a*ea ne*oie de(/t s$ fie .n(ura7at printr!un e5emplu. +ot (e altul a f$(ut sau ar fi putut fa(e, *a fa(e ,i "ant<s. +/n$rul medit$ un moment. : ;m )$sit (e ($utai, .i spuse el b$tr/nului. &aria tres$ri. : "umneata= Spuse el ridi(/nd (apul (u un aer (are ar$ta ($, da($ "ant<s )l$suia ade*$rul, des(ura7area to*ar$,ului s$u nu *a fi de lun)$ durat$. Ai, (e ai )$sit= : Coridorul pe (are l!ai str$puns (a s$ *ii de la dumneata ai(i se .n!tinde .n a(eea,i dire(4ie (a ,i )aleria din afar$, nu!i a,a= : "a. : "e bun$ seam$ ($ el nu e mai departe de (in(ispreze(e pa,i. : Cel mult. : Ai bine, pe la 7um$tatea (oridorului *om )$uri un drum form/nd un fel de bra4 al unei (ru(i. "e data a(easta ia!4i bine m$surile. Vom da .n )aleria de afar$. 9(idem santinela ,i e*ad$m. -entru (a planul s$ izbuteas($, nu e ne*oie de(/t de (ura7 ,i dumneata ai. Vi)oarea mie nu!mi lipse,te. u *orbes( de r$bdare, dumneata ai do*edit, *oi do*edi ,i eu.

: > (lip$, r$spunse abatele. "umneata n!ai ,tiut, dra)ul meu to*ar$,, de (e natur$ este (ura7ul meu ,i (e .ntrebuin4are so(otes( s$ dau puterii mele. C/t pri*e,te r$bdarea, (red ($ am fost dea7uns de r$bd$tor, re.n(ep/nd .n fie(are diminea4$ mun(a nop4ii ,i .n fie(are noapte mun(a zilei. "ar pe atun(i, as(ult$!m$ tinere, mi se p$rea ($!l ser*eam pe "umnezeu eliber/nd una dintre f$pturile (are, fiind ne*ino*at$, nu putuse fi os/ndit$. : Ai, bine, .ntreb$ "ant<s, situa4ia nu e tot asta= >are, de (/nd m!ai .nt/lnit pe mine, te re(uno,ti (ulpabil= : u, dar nu *reau s$ de*in. Credeam p/n$ a(um ($ nu am de!a fa(e de(/t (u lu(ruri ,i iat$ ($ .mi propui s$ am a fa(e (u oameni. ;m putut s$ )$ures( un zid ,i s$ nimi(es( o s(ar$, dar nu *oi )$uri un piept ,i nu *oi nimi(i o e5isten4$. "ant<s s(3i4$ o mi,(are u,oar$ de surpriz$. : Cum, spuse el, put/nd s$ fii liber, te!ar opri un asemenea s(rupul= : "ar dumneata, )l$sui &aria, de (e nu l!ai r$pus .ntr!o sear$ pe temni(er (u pi(iorul mesei, de (e nu te!ai .mbr$(at (u 3ainele lui ,i de (e n!ai .n(er(at s$ fu)i= : -entru ($ ideea nu mi!a *enit, de(lar$ "ant<s. : -entru ($ ai o )roaz$ instin(ti*$ de a s$*/r,i o atare (rim$, o astfel de )roaz$, .n(/t ni(i nu te!ai )/ndit, relu$ b$tr/nul2 ($(i, .n lu(rurile simple ,i .n)$duite, poftele noastre naturale ne .n,tiin4eaz$ s$ nu ne abatem de la linia dreptului nostru. +i)rul (are *ars$ s/n)ele .n mod fires(, a ($rui destina4ie este asta, n!are ne*oie de(/t de un lu(ru6 (a mirosul s$u s$!i dea de *este ($ are o prad$ .n apropiere. Al se n$puste,te de .ndat$ spre prad$, (ade asupra ei ,i o sf/,ie. Aste instin(tul lui ,i se supune lui. "ar omul, dimpotri*$, se d$ .napoi din fa4a s/n)elui. u le)ile so(iale fa( s$ sim4im repulsie .n fa4a (rimei, (i le)ile naturale. "ant<s r$mase buim$(it. ;(easta era .ntr!ade*$r e5pli(a4ia (elor (e se petre(user$, f$r$ s$!,i dea seama, .n mintea sau, mai de)rab$, .n sufletul s$u, ($(i unele )/nduri *in din (ap ,i altele din inim$. : Fi apoi, (ontinu$ &aria, de aproape doispreze(e ani de (/nd sunt .n .n(3isoare, m!am )/ndit la toate e*ad$rile (elebre. !am *$zut s$ izbuteas($ de(/t foarte pu4ine. A*ad$rile feri(ite, e*ad$rile .n(ununate de su((es deplin, sunt (ele meditate (u )ri7$ ,i pre)$tite pe .ndelete2 a,a a s($pat du(ele de Heaufort din (astelul Vin(ennes2 abatele "ubu\uoi de la &or!lPa*b\ue ,i @atude din Hastilia. Mai sunt (ele pe (are le poate oferi 3azardul6 a(estea sunt (ele mai bune. Crede!m$, s$ a,tept$m un prile7, iar da($ pri!le7ul se prezint$, s$ profit$m de el. : "umneata ai putut s$ a,tep4i, spuse "ant<s oft/nd. Mun(a .ndelun)at$ .4i d$dea o .ndeletni(ire de fie(are (lip$, iar (/nd n!a*eai mun(a pentru a te distra, a*eai speran4ele pentru a te (onsola. : Fi apoi, spuse abatele, nu m$ .ndeletni(eam numai (u at/t. : "ar (e f$(eai= : S(riam sau studiam. : Vi se dau 3/rtie, (ondeie, (erneal$= : u, spuse abatele, dar .mi fa( eu. : 4i fa(i 3/rtie, (ondeie ,i (erneal$= A5(lam$ "ant<s. : "a. "ant<s .l pri*i (u admira4ie. ;bia .i *enea totu,i s$ (read$. &aria obser*$ .ndoiala!i u,oar$. : C/nd ai s$ *ii la mine, .i spuse el, am s$!4i ar$t o lu(rare .ntrea)$, rezultatul )/ndurilor, (er(et$rilor ,i refle5iilor .ntre)ii mele *ie4i pe (are o meditasem la umbra Colosseumului la 0oma, la pi(iorul (oloanei San!Mar(o la Vene4ia, pe malurile ;rno!ului la &loren4a ,i pe (are nu b$nuiam delo( ($, .ntr!o zi, temni(erii .mi *or l$sa r$)azul s!o realizeze .ntre (ele patru ziduri ale

Castelului If. A un +ratat asupra posibilit$4ii unei monar3ii )enerale .n Italia. Va al($tui un mare *olum in!\uarto. : Fi l!ai s(ris= : -e dou$ ($m$,i. ;m n$s(o(it un preparat (are fa(e (/rpa neted$ (a per)amentul. : Va s$ zi($, e,ti (3imist= : >are(um. @!am (unos(ut pe @a*oisier ,i sunt prieten (u Cabanis. : "ar pentru o astfel de lu(rare a trebuii s$ fa(i (er(et$ri istori(e. ;*eai de(i ($r4i= : ;*eam la 0oma, .n bibliote(a mea, *reo (in(i mii de *olume. Citindu!le ,i re(itindu! le, am des(operit ($, (u o sut$ (in(ize(i de lu(r$ri bine alese, ai, da($ nu rezultatul (omplet al (uno,tin4elor omene,ti, (el pu4in tot (e .i este de folos unui om s$ ,tie. ;m (onsa(rat trei ani din *ia4a mea (itind ,i re(itind a(este o sut$ (in(ize(i de *olume, astfel ($ le (uno,team aproape pe dinafar$ (/nd am fost arestat. Cu o u,oar$ sfor4are de memorie, mi le!am reamintit .n .n(3isoare pe deplin. ;stfel a, putea s$!4i re(it pe +u(idide, Xenofon, -lutar3, +it!@i*iu, +a(it, Strada, 1ornandes, "ante, Montai)ne, S3aMespeare, Spinoza, Ma(3ia*eli ,i Hossuet. u 4i!i amintes( de(/t pe (ei mai importan4i. : "ar, .n (azul a(esta, (uno,ti mai multe limbi= : Vorbes( (in(i limbi *ii, )ermana, fran(eza, italiana, en)leza ,i spaniola. Cu a7utorul limbii *e(3i, )rea(a, .n4ele) )rea(a modern$. ;t/t numai ($ o *orbes( prost dar o studiez .n momentul de fa4$. : > studiezi= #l$sui "ant<s. : "a, mi!am f$(ut un *o(abular din (u*intele pe (are le ,tiu, le!am aran7at, le!am (ombinat, le!am su(it ,i le!am r$su(it, astfel (a ele s$!mi poat$ a7un)e pentru a!mi e5prima )/ndul. Ftiu aproape o mie de (u*inte, adi($ tot (e!mi trebuie la ne*oie, de,i (red ($ .n di(4ionare sunt o sut$ de mii. "esi)ur nu *oi fi elo(*ent, dar m$ *oi fa(e .n4eles de minune ,i asta .mi a7un)e. "in (e .n (e mai .nm$rmurit, Admond .n(epea s$ )$seas($ aproape supranaturale fa(ult$4ile a(estui om (iudat. Vru s$ le )$seas($ *reun (usur ,i (ontinu$6 : "ar da($ nu 4i s!au dat (ondeie, spuse el, (u (e ai putut s$, s(rii tratatul a(esta a,a de *oluminos= : Mi!am f$(ut (u (ondeie admirabile, (are ar putea s$ fie preferate (ondeielor obi,nuite, da($ materia ar fi (unos(ut$2 (artila7ele (apetelor de pe,ti (are ni se ser*es( uneori .n zilele de post. "e a(eea m$ bu(ur totdeauna (/nd *$d *enind mier(urile, *inerile ,i s/mbetele, ($(i ele .mi dau speran4a de a spori pro*izia (u (ondeie, iar lu(r$rile mele istori(e, sunt m$rturises( .ndeletni(irea (ea mai pl$(ut$. Cobor/nd .n tre(ut, uit prezentul2 mer)/nd liber ,i independent .n istorie, nu!mi mai amintes( ($ sunt prizonier. : "ar (erneal$= Spuse "ant<s, (u (e 4i!ai f$(ut (erneal$= : Ara alt$dat$ un ($min .n (ar(era mea, )l$sui &aria. C$minul a fost astupat, fire,te, la (/t*a timp dup$ sosirea mea, iar ani de zile se f$(use .ntr!.nsul fo(2 interiorul lui e de(i ($ptu,it de funin)ine. +opes( funin)inea .ntr!o por4ie de *in, (are mi se d$ .n fie(are dumini($ ,i opera4ia .mi furnizeaz$ (erneal$ e5(elent$. -entru notele spe(iale, (are au ne*oie s$ atra)$ pri*irea, .mi .n4ep de)etul ,i s(riu (u s/n)e. : C/nd am s$ pot *edea toate a(estea= ntreb$ "ant<s. : C/nd ai s$ *rei, r$spunse &aria. : >, numaide(/t? A5(lam$ t/n$rul. : 9rmeaz$!m$, spuse abatele. Fi reintr$ .n (oridorul subteran unde disp$ru. "ant<s .l urm$. Capitolul XVII Camera abatelui.

"up$ (e tre(u, .n(o*oindu!se, dar (u destul$ u,urin4$, prin (oridorul subteran, "ant<s a7unse la e5tremitatea opus$, (are d$dea .n (amera abatelui. ;i(i tre($toarea se .n)usta, oferind abia spa4iul sufi(ient pentru (a un om s$ se poat$ stre(ura, t/r/ndu!se. Camera abatelui a*ea lespezi pe 7os. 0idi(/nd una dintre lespezile din un)3erul (el mai .ntune(os, el .n(epuse laborioasa opera4ie, al ($rei sf/r,it a fost *$zut de "ant<s. +/n$rul e5amin$ (amera (u mult$ luare aminte de .ndat$ (e intr$. @a prima *edere, (a nu prezenta nimi( deosebit. : Hun, spuse abatele, nu e de(/t 12 ,i un sfert2 a*em .n($ .n fa4a noastr$ (/te*a ore. "ant<s pri*i .n 7uru!i, (a s$ *ad$ .n (e orolo)iu putuse (iti abatele .n mod a,a de pre(is ora. : -ri*e,te raza zilei (are *ine prin fereastra mea, spuse abatele ,i pri*e,te pe zid liniile pe (are le!am tras. #ra4ie a(estor linii, (are sunt (ombinate (u dubla mi,(are a p$m/ntului ,i a elipsei des(rise .n 7urul soarelui ,tiu (/t e ora (u mai mult$ e5a(titate de(/t da($ a, a*ea un (eas, ($(i un (eas se deran7eaz$, pe (/nd soarele ,i p$m/ntul nu se deran7eaz$ ni(iodat$. "ant<s nu .n4elese nimi( din e5pli(a4ie. ,i .n(3ipuise totdeauna, *$z/nd soarele r$s$rind de dup$ mun4i ,i apun/nd .n Mediterana, ($ a(esta mer)ea, iar nu p$m/ntul. "ubla mi,(are a )lobului pe (are st$tea ,i de (are totu,i nu!,i d$dea seama, i se p$rea aproape imposibil$. Vedea, .n fie(are (u*/nt al interlo(utorului s$u, mistere ,tiin4ifi(e la fel de admirabile a fi s(ormonite (a ,i minele a(elea de aur ,i de diamante pe (are le *izitase, .ntr!o ($l$torie f$(ut$ de el, pe (/nd era .n($ aproape (opil, la #uzarate ,i la #ol(onda. : Caide, .i spuse el abatelui, sunt )r$bit s$!4i e5aminez (omorile2 abatele se .ndrept$ spre ($min, desprinse (u dalta pe (are o 4inea totdeauna .n m/n$ piatra (e forma alt$dat$ *atra ,i (are as(undea o (a*itate profund$. n (a*itatea a(easta erau .n(3ise toate obie(tele despre (are .i *orbise el lui "ant<s. : Ce *rei s$ *ezi mai .nt/i= l .ntreb$. : ;rat$!mi marea dumitale lu(rare asupra re)alit$4ii .n Italia. &aria s(oase din dulapul pre4ios trei sau patru suluri de (/rpe r$su(ite (a ni,te foi de papirus2 f/,ii de p/nz$ de patru de)ete l$4ime ,i de opt!spreze(e lun)ime. &/,iile numerotate erau a(operite (u un s(ris pe (are "ant<s .l putu (iti, ($(i erau s(rise .n limba matern$ a abatelui, adi($ .n italian$, idiom pe (are, .n (alitatea sa de pro*ensal, "ant<s .l .n4ele)ea perfe(t. : Vezi, ai(i este totul, .i spuse el. Sunt aproape opt zile de (/nd am s(ris (u*/ntul %Sf/r,it' .n 7osul f/,iei a ,aize(i ,i opta. ;u fost .ntrebuin4ate dou$ ($m$,i ale mele ,i toate batistele pe (are le a*eam. "a($ rede*in liber *reodat$ ,i se )$se,te .n .ntrea)a Italie un tipo)raf (are s$ .ndr$zneas($ a m$ tip$ri, reputa4ia mea e f$(ut$. : "a, *$d, r$spunse "ant<s. ;rat$!mi a(um, te ro), (ondeiele (u (are a fost s(ris$ lu(rarea. : 9ite!le, )l$sui &aria. Fi .i ar$t$ t/n$rului un be4i,or lun) de ,ase de)ete, )ros (a m/nerul unui penel, la (ap$tul ,i .n 7urul ($ruia era le)at (u a4$ unul din a(ele (artila)ii p$tate .n($ de (erneal$, despre (are abatele i!a *orbit lui "ant<s. Se prelun)ea (u un */rf ,i era (restat (a o pan$ obi,nuit$. "ant<s .l e5amin$, ($ut/nd din o(3i instrumentul (u (are putuse fi t$iat a,a de (ore(t. : ;, da, spuse &aria, bri(ea)ul, nu!i a,a= Al e (apodopera mea2 l!am f$(ut, (a ,i' (u4itul pe (are .l *ezi dintr!un sfe,ni( *e(3i de fier. Hri(ea)ul t$ia (a un bri(i. C/t pri*e,te (u4itul, el a*ea a*anta7ul ($ putea s$ ser*eas($ totdeodat$ de (u4it ,i de pumnal.

"ant<s e5amin$ obie(tele (u aten4ia (u (are, .n du)3enele de (uriozit$4i din Marsilia, e5aminase uneori instrumentele e5e(utate de s$lbati(i ,i aduse de pe m$rile Sudului, de ($tre, ($pitani de (urs$ lun)$. : n (e pri*e,te (erneala, spuse &aria, ,tii (um pro(edez6 o fa( pe m$sur$ (e am ne*oie. : M$ mir a(um de!un lu(ru, )l$sui "ant<s, ($ zilele 4i!au a7uns pen!tru toat$ mun(a a(easta. : ;*eam nop4ile, r$spunse &aria. : op4ile= A,ti de(i .nzestrat (a pisi(ile ,i *ezi limpede noaptea= : u, dar "umnezeu i!a dat omului inteli)en4a pentru a *eni .n a7utorul s$r$(iei sim4urilor sale6 mi!am pro(urat lumin$. : Cum= : "in (arnea (are mi se adu(e desfa( )r$simea, o topes( ,i s(ot din ea un fel de ulei (ompa(t. 9ite lum/narea mea. Fi abatele .i ar$t$ lui "ant<s un lampion la fel (u a(elea (are ser*es( la iluminatul publi(. : "ar fo(= : 9ite, dou$ pietre ,i ias($. : "ar (3ibrituri= : M!am pref$(ut ($ suf$r de!o boal$ de piele ,i am (erut pu(ioas$ (are mi s!a dat. "ant<s puse pe o mas$ obie(tele ,i .,i (obor. (apul, stri*it sub perse*eren4a ,i for4a a(estui spirit. : ;sta nu este totul, (ontinu$ &aria. C$(i nu trebuie s$ punem toate (omorile .ntr!o sin)ur$ taini4$. S!o .n(3idem pe a(easta. -user$ lespedea la lo(ul ei. ;batele pres$r$ pu4in praf pe deasupra, tre(u (u pi(iorul (a s$ ,tear)$ ori(e urm$, .naint$ spre pat ,i .l mi,($ din lo(. "inapoia ($p$t/iului, t$inuit$ de o piatr$ (are o .n(3idea aproape perfe(t, era o )aur$, iar .n )aur$ o s(ar$ de fr/n)3ie lun)$ de 25![E pi(ioare. "ant<s o e5amin$6 s(ara era de o tr$ini(ie (are rezista ori($rei .n(er($ri. : Cine 4i!a pro(urat fr/n)3ia ne(esar$ a(estei minunate lu(r$ri= n!treb$ "ant<s. : n primul r/nd (/te*a ($m$,i pe (are le a*eam, apoi (ear,afurile patului meu pe (are timp de trei ani (/t am stat (apti* la &enestrelle, le!am destr$mat. C/nd m!au transportat la (astelul If, am izbutit s$ adu( (u mine furti,a)ul. ;i(i am (ontinuat lu(rul. : "ar nu se obser*a ($ (ear,afurile de pat nu mai a*eau ti*uri= : @e (oseam la lo(. : Cu (e= : Cu a(ul a(esta. Fi abatele, desf$(/nd o ,u*i4$ din *e,mintele sale, ar$t$ lui "ant<s un os lun), as(u4it, pe (are .l purta la el. : "a, (ontinu$ &aria, m$ )/ndisem la .n(eput s$ desfa( )ratiile ,i s$ fu) prin fereastra (are e, pre(um *ezi, (e*a mai lat$ de(/t a dumitale ,i pe (are a, fi l$4it!o ,i mai mult .n momentul e*ad$rii. "ar am obser*at ($ fereastra d$dea .ntr!o (urte interioar$, astfel ($ renun4ai la proie(tul meu, (are era prea ris(ant. ;m p$strat (u toate a(estea s(ara, pentru o .mpre7urare nepre*$zut$, pentru una din a(ele e*ad$ri despre (are .4i *orbeam ,i pe (are 3azardul o pro(ur$. Cu aerul ($ e5amineaz$ s(ara, "ant<s se )/ndea de data a(easta la alt(e*a. i tre(use prin minte o idee. C$ omul a(esta, a,a de inteli)ent, de profund, *a *edea poate limpede .n bezna nenoro(irii sale, unde ni(iodat$ el n!a putut s$ distin)$ (e*a. : @a (e te )/nde,ti= ntreb$ abatele z/mbind ,i lu/nd (ufundarea lui "ant<s drept semnul (elei mai mari admira4ii.

: M$ )/ndes( .n primul r/nd la un lu(ru6 la inteli)en4a enorm$ pe (are a trebuit s!o (3eltuie,ti pentru a a7un)e ai(i unde ai a7uns. Ce ai fi f$(ut de*enind liber= : -oate nimi(6 prisosul min4ii mele s!ar fi e*aporat .n nimi(uri. A ne*oie de nenoro(ire pentru a s$pa anumite mine misterioase, t$inuite .n inteli)en4a uman$. -entru (a pulberea s$ e5plodeze, e ne*oie de presiune. Capti*itatea a reunit asupra unui sin)ur pun(t toate fa(ult$4ile mele risipite i(i!(olo. Ale s!au (io(nit .ntr!un spa4iu str/mt2 ,i ,tii ($, din (io(nirea norilor, rezult$ ele(tri(itatea, din ele(tri(itate ful)erul, din ful)er lumina. : u, nu ,tiu, spuse "ant<s ab$tut de i)noran4a sa. 9nele (u*inte pe (are dumneata le roste,ti sunt pentru mine (u*inte lipsite de .n4eles. "umneata e,ti feri(it ($ e,ti a,a de .n*$4at. ;batele z/mbi. : Spuneai adineauri ($ te )/nde,ti la dou$ lu(ruri. : "a. : Fi nu mi l!ai .mp$rt$,it de(/t pe primul. Care e al doilea= : ;l doilea e ($ mi!ai po*estit *ia4a dumitale ,i ($ nu o (uno,ti pe a mea. : Via4a dumitale, tinere, e prea s(urt$ (a s$ (uprind$ .nt/mpl$ri de oare(are importan4$. : Aa (uprinde o imens$ nenoro(ire, spuse "ant<s. > nenoro(ire pe (are n!am meritat!o ,i a, *rea (a s$ nu!l blestem pe "umnezeu, (um l!am blestemat uneori s$ m$ pot le)a de oamenii nenoro(irii mele. : n (azul a(esta te so(o4i ino(ent de faptul (are 4i se imput$. : ;bsolut ino(ent, pe (apul sin)urelor fiin4e (are .mi sunt dra)i, pe (apul p$rintelui meu ,i al lui Mer(8d<s. : Caide, istorise,te!mi po*estea dumitale, spuse abatele .n(3iz/nd taini4a ,i tr$)/nd patul la lo(. "ant<s istorisi atun(i (eea (e el numea po*estea sa ,i (are se m$r)inea la o ($l$torie .n India ,i la dou$ sau trei ($l$torii .n @e*ant. ;7unse, .n sf/r,it, la ultima (urs$, la moartea ($pitanului @e(l<re, la pa(3etul predat de el pentru marele mare,al, la .ntre*ederea (u marele! mare,al, la s(risoarea .n(redin4at$ de a(esta ,i adresat$ unui domn oirtier. n sf/r,it, la sosirea .n Marsilia, la .ntre*ederea (u p$rintele s$u, la dra)ostea lui Mer(8d<s, la osp$4ul de lo)odn$, la arestare, la intero)atoriu, la .n(3isoarea pro*izorie .n palatul 7usti4iei, .n sf/r,it, la .n(3isoarea definiti*$ .n Castelul If. ;7uns ai(i, "ant<s nu mai ,tia nimi(, ni(i m$(ar timpul de (/nd era de4inut. "up$ terminarea istorisirii, abatele refle(t$ ad/n(. : Aste, spuse el dup$ o (lip$, o a5iom$ de drept, de o mare ad/n(ime ,i (are se refer$ la (e .4i spuneam adineauri6 da($ un (u)et r$u nu se na,te odat$ (u .nto(mire fals$, natura omeneas($ respin)e (rima. +otu,i, (i*iliza4ia ne!a dat ne*oi, *i(ii, apetituri (are au uneori for7a de a ne fa(e s$ .n$bu,im instin(tele noastre bune ,i s$ ne .ndrume spre r$u. "e ai(i ma!5ima6 % "a($ *rei s$!l des(operi pe *ino*at, (aut$!l mai .nt/i pe (el ($ruia (rima .i poate fi util$'. Cui putea s$!i ser*eas($ dispari4ia dumitale= : >3, nim$nui? nsemn$m a,a de pu4in. : u r$spunde astfel, ($(i r$spunsul e lipsit ,i de lo)i($ ,i de filosofie. +otul e relati*, dra)ul meu prieten, de la re)ele (are st/n7ene,te pe *iitorul s$u su((esor, p/n$ la fun(4ionarul (are .l st/n7ene,te pe (el (e e supranumerar. "a($ re)ele moare, su((esorul mo,tene,te o (oroan$2 da($ fun(4ionarul moare, supranumerarul mo,tene,te o leaf$ de 12EE lire. Cele 12EE lire sunt lista lui (i*il$. Ale .i sunt tot a,a de ne(esare pentru a tr$i, (a ,i (ele 12 milioane ale unui re)e. &ie(are indi*id, de la treapta (ea mai de 7os p/n$ la (ea mai .nalt$ a s($rii so(iale, )rupeaz$ .n 7urul s$u o mi($ lume de interese a*/nd */rte7urile ,i atomii s$i, asemenea lumilor lui "es(artes. umai ($

lumile a(estea se l$r)es( pe m$sur$ (e ur($. > spiral$ r$sturnat$ (are se men4ine printr!un 7o( de e(3ilibru. S$ re*enim, de(i, la lumea dumitale. 9rma s$ fii numit ($pitanul %&araonului'= : "a. : 9rma s$ te .nsori (u o fat$ frumoas$= : "a. : ;*ea (ine*a interes (a dumneata s$ nu de*ii ($pitanul %&araonului'= ;*ea (ine*a interes (a dumneata s$ nu te .nsori (u Mer(8d<s= 0$spunde mai .nt/i la prima .ntrebare ordinea e (3eia tuturor problemelor. ;*ea (ine*a interes (a dumneata s$ nu de*ii ($pitanul %&araonului'= : u, eram foarte iubit pe bord. "a($ matelo4ii ar fi putut s$ alea)$ un (ondu($tor, sunt si)ur ($ m!ar fi ales pe mine. 9n sin)ur om a*ea oare(ari moti*e s$!mi poarte pi($. ;*usesem, (u (/t*a timp .nainte, o (eart$ (u el ,i .i propusesem un duel, pe (are!l refuzase. : ;3a? Cum se numea omul a(esta= : "an)lars. : Ce era el pe bord= : ;)ent (ontabil. : "a($ de*eneai ($pitan, l!ai fi 4inut la postul lui= : u, da($ lu(rul depindea de mine, ($(i mi se p$ruse ($ obser* oare(ari nere)uli .n so(otelile lui. : Hine, a asistat (ine*a la ultima dumitale (on*orbire (u ($pitanul @e(l<re= : u, eram sin)uri. : ; putut s$ aud$ (ine*a (on*ersa4ia dumnea*oastr$= : "a, ($(i u,a era des(3is$. Ha (3iarB Ia staiB "a, da, "an)lars a tre(ut pe a(olo e5a(t .n momentul (/nd ($pitanul @e(l<re .mi .n(redin4a pa(3etul pentru marele mare,al. : Hun, f$(u abatele, suntem pe (alea ade*$rului. ;i luat pe (ine*a (u dumneata 7os (/nd ai poposit pe insula Alba= : -e nimeni. : Qi s!a .n(redin4at o s(risoare= : "a, de marele mare,al. : Ce ai f$(ut (u s(risoarea= : ;m pus!o .n portofoliu. : ;*eai portofoliul la dumneata= Cum putea s$ stea .n buzunarul unui marinar un portofoliu (u o s(risoare ofi(ial$= : ;i dreptate, portofoliul meu era pe bord. : !ai b$)at pe bord s(risoarea .n portofoliu= : Ha da. : "in -orto!&erra7o p/n$ pe bord (e!ai f$(ut (u s(risoarea= : ;m 4inut!o .n m/n$. : C/nd ai ur(at pe %&araon', a putut s$ *ad$ ori(ine ($ 4ineai o s(risoare= : "a. : "an)lars (a ,i (eilal4i= : "an)lars (a ,i (eilal4i. : ;(um as(ult$!m$6 adun$!4i toate amintirile ,i re(onstituie. Cum era (on(eput denun4ul= : >, da. @!am re(itit de trei ori ,i fie(are (u*/nt mi!a r$mas .n memorie. : 0epet$!mi!l. "ant<s se re(ulese o (lip$. : Iat$!l, spuse el, te5tual6

%"omnul pro(uror re)al este .n,tiin4at, de un prieten al tronului ,i al reli)iei, ($ numitului Admond "ant<s, se(undul *asului R&araonS, sosit azi diminea4$ din Smirna, dup$ (e s!a oprit la eapole ,i -orto!&erra7o, i!au fost .n(redin4ate de ($tre Murat o s(risoare pentru uzurpator ,i de ($tre uzurpator o s(risoare pentru (omitetul bonapartist din -aris. "o*ada (rimei sale se poate fa(e arest/ndu!l, ($(i s(risoarea se *a )$si la el, sau la p$rintele s$u, sau .n (abina sa pe bordul R&araonuluiS.' ;batele .n$l4$ din umeri. : A limpede (a lumina zilei, spuse el. +rebuie s$ fi a*ut inima tare nai*$ ,i bun$ pentru a nu fi )3i(it lu(rul din (apul lo(ului. : Crezi= A5(lam$ "ant<s. >3, ar fi o mare m/r,$*ie? : Cum era s(risul obi,nuit al lui "an)lars= : 9n s(ris aple(at. : Cum era s(risul s(risorii anonime= : 9n s(ris r$sturnat. ;batele z/mbi. : Contraf$(ut, nu!i a,a= : -rea si)ur (a s$ fie (ontraf$(ut. : ;,teapt$, spuse el. @u$ pana, sau mai bine zis, (eea (e el numea pan$, o .nmuie .n (erneal$ ,i s(rise (u m/na st/n)$ pe o (/rp$ preparat$ .n a(est s(op, primele dou$ sau trei r/nduri ale denun4ului. "ant<s se trase .napoi ,i .l pri*i pe abate aproape (u )roaz$. : >, e uimitor, e5(lam$ el, (/t de mult seam$n$ s(risul a(ela (u a!(esta. : Ceea (e .nseamn$ ($ denun4ul fusese s(ris (u m/na st/n)$. ;m obser*at un lu(ru, (ontinu$ abatele. : Care= : C$ toate s(risorile s(rise (u m/na dreapt$ sunt *ariate ,i ($ toate s(risorile s(rise (u m/na st/n)$ se aseam$n$. : Va s$ zi($, ai *$zut, ai obser*at= : S$ (ontinu$m. : >, da, da? : S$ .n(er($m la a doua (3estiune. : ;s(ult. : ;*ea (ine*a interes (a dumneata s$ nu te .nsori (u Mer(8d<s= : "a, un t/n$r (are o iubea. : Cum .l (3eam$= : &ernand. : A un nume spaniol= : Ara (atalan. : Crezi ($ a(esta era (apabil s$ s(rie s(risoarea= : u, a(esta mi!ar fi dat o lo*itur$ de (u4it, at/ta tot. : "a, e .n firea spaniol$, un asasinat. > la,itate .ns$ nu. : "e altminteri, (ontinu$ "ant<s, el nu a*ea 3abar de toate am$nuntele (uprinse .n denun4. : u le!ai .mp$rt$,it nim$nui= : im$nui. : i(i (3iar iubitei dumitale=

: i(i (3iar lo)odni(ei mele. : ;tun(i e "an)lars. : >, a(um sunt si)ur. : ;,teapt$B "an)lars .l (uno,tea pe &ernand= : uB ba daB mi amintes(B : Ce= : Cu dou$ zile .nainte de ($s$toria mea i!am *$zut .mpreun$, la mas$, sub umbrarul b$tr/nului -amp3ile. "an)lars era prietenos ,i bat7o(oritor. &ernand era palid ,i tulburat. : Arau sin)uri= : u, a*eau (u ei un al treilea to*ar$,, (unos(ut apropiat al meu (are, f$r$ .ndoial$, le f$(use (uno,tin4$6 un (roitor (u numele de Caderousse, dar a(esta era beat. Ia staiB Ia staiB Cum de nu mi!a reamintit p/n$ a(um= @/n)$ masa la (are beau, am *$zut o ($limar$, 3/rtie, (ondeie N"ant<s duse m/na la frunteO. >3, ti($lo,ii, ti($lo,ii? : Vrei s$ mai ,tii (e*a= Spuse abatele r/z/nd. : "a, da, deoare(e dumneata )/nde,ti totul, deoare(e *ezi limpede .n toate, *reau s$ ,tiu de (e n!am fost intero)at de(/t o dat$, de (e nu mi s!au dat 7ude($tori ,i (um de sunt (ondamnat f$r$ 7ude(at$. : >3, asta e (e*a mai )ra*, spuse abatele. 1usti4ia are ($i sumbre ,i misterioase, pe (are le p$trunzi ane*oie. Ceea (e noi am f$(ut p/n$ a(um (u pri*ire la prietenii dumitale era un 7o( de (opii. Va trebui, .n pri*in4a a(easta, s$!mi dai indi(a4iile (ele mai pre(ise. : Caide, (er(eteaz$!m$, ($(i dumneata *ezi mai limpede .n *ia4a mea de(/t eu .nsumi. : Cine te!a intero)at= -ro(urorul re)al, substitutul, 7ude($torul de instru(4ie= : Substitutul. : Ara t/n$r, sau b$tr/n= : +/n$r6 dou$ze(i ,i ,apte sau dou$ze(i ,i opt de ani. : u e (orupt .n($, dar ambi4ios, spuse abatele. Cum s!a purtat (u dumneata= : Mai de)rab$ bl/nd de(/t se*er. : I!ai po*estit totul= : +otul. : Fi felul lui de a se purta s!a s(3imbat .n (ursul intero)atoriului= : > (lip$ purtarea lui s!a s(3imbat (/nd a (itit s(risoarea (are m$ (ompromitea. -$rea (ople,it par($ de nenoro(irea mea. : "e nenoro(irea dumitale= : "a. : Fi e,ti si)ur ($ el depl/n)ea nenoro(irea dumitale= : Mi!a dat (el pu4in o mare do*ad$ despre simpatia lui. : ;nume= : ; ars sin)ura pies$ (are m$ putea (ompromite. : Care= "enun4ul= : u, s(risoarea. : A,ti si)ur= : @u(rul s!a petre(ut .n fa4a mea. : Situa4ia se s(3imb$. >mul a(esta ar putea s$ fie o f$ptur$ mult mai m/r,a*$ de(/t .4i .n(3ipui. : -e (instea mea, m$ fa(i s$ m$ .nfior, spuse "ant<s. ;,adar, lumea e populat$ de ti)ri ,i de (ro(odili=? : "a. ;t/t numai ($ ti)rii ,i (ro(odilii (u dou$ pi(ioare sunt mai peri(ulo,i de(/t (eilal4i.

: S$ (ontinu$m, s$ (ontinu$m. : Cu pl$(ere. ; ars s(risoarea, spui= : "a, spun/ndu!mi6 %Vezi, nu e5ist$ de(/t do*ada asta (ontra dumitale, ,i!o nimi(es('. : -urtarea e prea sublim$ (a s$ fie natural$. : Crezi= : Sunt si)ur. Cui era adresat$ s(risoarea= : "omnului oirtier, strada Co\!C8ron o. 1[, la -aris. : -o4i s$ presupui ($ substitutul dumitale a*ea *reun interes (a s(risoarea s$ dispar$= : -oate ($ da. C$(i m!a silit s$ f$)$duies( .n dou$ sau trei r/nduri, .n interesul meu spunea el ($ nu *oi *orbi nim$nui despre s(risoarea a(easta ,i m!a pus s$ 7ur ($ nu *oi pronun4a numele s(ris pe adres$. : oirtier=B 0epet$ abatele, oirtier= ;m (unos(ut un oirtier la Curtea fostei re)ine a Atruriei, un oirtier (are fusese )irondin sub re*olu4ie. Cum .l (3ema pe substitutul dumitale= : "e Villefort. ;batele izbu(ni .n r/s. "ant<s .l pri*i buim$(it. : Ce ai= Spuse el. : Vezi raza asta de lumin$= ntreb$ abatele. : "a. : Ai bine, totul e a(um pentru mine mai (lar de(/t raza asta str$*ezie ,i luminoas$. Hiet (opil, biet t/n$r? Fi a fost bun (u dumneata ma)istratul= : "a. : Vredni(ul substitut a ars, a nimi(it s(risoarea= : "a. : Cinstitul furnizor al ($l$ului te!a pus s$ 7uri ($ nu *ei pronun4a ni(iodat$ numele de oirtier= : "a. : S$rmane orb, ,tii (ine era a(est oirtier=B oirtier era p$rintele lui. "a($ tr$snetul ar fi *$zut la pi(ioarele lui "ant<s, s$p/nd un abis .n fundul ($ruia se des(3idea infernul, efe(tul produs asupra lui ar fi fost mai pu4in prompt, mai pu4in ele(tri(, mai pu4in zdrobitor de(/t nea,teptatele (u*inte. Se ridi($ apu(/ndu!,i (apul .n m/ini, (a pentru a!l .mpiedi(a s$ e5plodeze. : -$rintele lui, p$rintele lui= A5(lam$ el. : "a, p$rintele lui, pe (are .l (3eam$ oirtier de Villefort, relu$ abatele. > lumin$ ful)er$toare tre(u atun(i prin (reierul de4inutului, tot (e r$m$sese .ntune(os fu .n (3iar (lipa a(eea ful)erat de o lumin$ str$lu(itoare. +$r$)$n$rile lui Villefort .n timpul intero)atoriului, s(risoarea nimi(it$, 7ur$m/ntul (erut, )lasul, implorator aproape, al ma)istratului, (are, .n lo( s$ amenin4e, implora par($, totul .i re*eni .n memorie. S(oase un stri)$t, se (l$tin$ o (lip$ (a un om beat, apoi se n$pusti prin des(3iz$tura (are du(ea de la (elula abatelui la a sa6 : >3, trebuie s$ fiu sin)ur, spuse el, (a s$ (u)et la toate astea. Fi, a7un)/nd .n (ar(era sa, ($zu pe patul unde temni(erul .l )$si seara st/nd (u o(3ii fi(,i, (u tr$s$turile (ontra(tate, dar ne(lintit ,i mut (a o statuie. n (easurile de medita4ie (are se s(urser$ (a ni,te se(unde, el luase o 3ot$r/re (umplit$ ,i f$(use un 7ur$m/nt formidabil. 9n )las .l trezi pe "ant<s din re*erie6 a(ela al abatelui &aria (are, primind la r/ndu!i *izita temni(erului, *enise s$!l in*ite pe "ant<s s$ (ineze (u el. Calitatea de nebun re(unos(ut ,i, mai

(u seam$ de nebun amuzant .i a(orda b$tr/nului prizonier (/te*a pri*ile)ii, (a de e5emplu, a(ela de a a*ea o p/ine (e*a mai alb$ ,i o sti(lu4$ (u *in, dumini(a. Iar ast$zi era to(mai dumini($ ,i abatele *enise s$!l in*ite pe t/n$rul to*ar$, s$ .mpart$ (u el p/inea ,i *inul. "ant<s .l urm$. +oate liniile (3ipului s$u se ref$(user$ ,i .,i reluaser$ lo(ul obi,nuit2 dar (u o ri)iditate ,i o t$rie, da($ se poate spune astfel, (are tr$dau o 3ot$r/re luat$. ;batele .l pri*i fi5. : mi pare r$u ($ te!am a7utat .n (er(et$rile dumitale ,i ($ 4i!am spus (ele (e 4i!am spus, )l$sui el. : "e (e= ntreba "ant<s. : -entru ($ 4i!am infiltrat .n inim$ un sentiment (are nu e5ista .ntr!.nsa6 r$zbunarea. "ant<s z/mbi. : S$ *orbim despre alt(e*a, spuse el. ;batele .l pri*i .n($ o (lip$ ,i (l$tin$ (u triste4e din (ap. -e urm$, a,a (um "ant<s .l ru)ase, *orbi despre alt(e*a. H$tr/nul de4inut era dintre oamenii a ($ror (on*ersa4ie, asemenea a(eleia a oamenilor (are au suferit mult, (on4ine informa4ii numeroase ,i un interes sus4inut. "ar ea nu era e)oist$, iar neferi(itul nu pomenea ni(iodat$ de nenoro(irile sale. "ant<s .i as(ulta (u admira4ie fie(are (u*/nt6 unele (orespundeau anumitor idei pe (are le a*ea ,i anumitor (uno,tin4e (are erau de resortul meseriei sale de marinar, altele se refereau la lo(uri ne(unos(ute ,i (a a(ele aurore boreale (are .i lumineaz$ pe na*i)atori la latitudinile australe ar$tau t/n$rului peisa7e ,i orizonturi noi, iluminate de lu(iri fantasti(e. "ant<s .n4elese (/t$ feri(ire ar fi pentru o al($tuire inteli)ent$ s$ urmeze spiritul a(esta ridi(at pe .n$l4imile morale, filosofi(e sau so(iale pe (are el era deprins s$ se 7oa(e. : ;r trebui s$ m$ .n*e4i (/te (e*a din (e ,tii dumneata, spuse "ant<s, m$(ar pentru (a s$ nu te pli(tise,ti (u mine. ;m impresia ($, de bun$ seam$, preferi sin)ur$tatea. : 9nui to*ar$, f$r$ edu(a4ie ,i f$r$ .nsemn$tate, a,a (um sunt eu. "a($ (onsim4i la (ererea mea, m$ obli) s$ nu!4i mai *orbes( de e*adare. ;batele z/mbi. : >3, (opilul meu, spuse el, ,tiin4a omeneas($ e tare m$r)init$, iar dup$ (e te *oi fi .n*$4at matemati(ile, fizi(a, istoria ,i (ele trei sau patru limbi *ii pe (are le *orbes(, *ei ,ti (e ,tiu eu6 iar toat$ a(east$ ,tiin4$ *oi putea s!o torn doar .n doi ani, din spiritul meu .ntr!al dumitale. : n doi ani= Spuse "ant<s. Crezi ($ a, putea s$ .n*$4 toate a(este lu(ruri .n doi ani= : n apli(area lor, nu. n prin(ipiile lor, da. ; .n*$4a nu .nseamn$ a ,ti. A5ist$ ,tiutori ,i e5ist$ sa*an4i6 pe unii .i fa(e memoria, pe al4ii filosofia. : "ar filosofia nu se poate .n*$4a= : &ilosofia nu se .n*a4$. &ilosofia este .mpreunarea ,tiin4elor dob/ndite (u )eniul (are le apli($. &ilosofia e norul str$lu(itor pe (are Crist a pus pi(iorul pentru a ur(a la (er. : Caide, spuse "ant<s, (e m$ .n*e4i .nt/i= Sunt )r$bit s$ .n(ep, mi!e sete de ,tiin4$. : +otul? Spuse abatele. ntr!ade*$r, din seara a(eea, de4inu4ii .nto(mir$ un plan de edu(a4ie (are .n(epu s$ fie e5e(utat de a doua zi. "ant<s a*ea o memorie prodi)ioas$, o u,urin4$ e5trem$ de (on(ep4ie. "ispozi4ia matemati($ a spiritului s$u .l f$(ea apt s$ .n4elea)$ totul prin (al(ul, .n timp (e poezia marinarului (ori7a tot (e putea s$ fie prea material .n demonstra4ia redus$ la us($(iunea (ifrelor, sau la re(titudinea liniilor. Ftia, de altminteri, italiana ,i pu4in din )rea(a pe (are o .n*$4ase .n ($l$toriile sale din >rient. Cu a7utorul a(estor dou$ limbi, .n4elese (ur/nd me(anismul tuturor (elorlalte, iar dup$ ,ase luni .n(epu s$ *orbeas($ spaniola, en)leza ,i )ermana.

;,a (um .i spuse abatele &aria, fie ($ distra(4ia oferit$ de studiu .i 4inea lo( de libertate, fie ($ pre(um l!am mai *$zut :, respe(tuos ri)id fa4$ de (u*/ntul s$u, el nu mai pomenea de e*adare, iar zilele se s(ur)eau pentru d/nsul repezi ,i instru(ti*e. "up$ un an era alt om. n (e!l pri*e,te pe abatele &aria, "ant<s obser*a ($, .n (iuda distra(4iei pe (are prezen4a sa o adusese (apti*it$4ii lui, el se posomora din zi .n zi. 9n )/nd ne.n(etat ,i etern p$rea ($ .i .mpresoar$ mintea. C$dea .n re*erii profunde, ofta f$r$ *oie, se ridi(a deodat$, .,i .n(ru(i,a bra4ele ,i se plimba mo3or/t .n 7urul (ar(erei. ntr!o zi, se opri brus( .n mi7lo(ul unuia din (er(urile repetate de o sut$ de ori, pe (are le des(ria .n 7urul .n($perii ,i e5(lam$6 : >, da($ nu ar fi santinele? : Santinelele n!au s$ fie de(/t at/ta timp (/t ai s$ *rei dumneata, spuse "ant<s, (are .i urm$rise )/ndul prin (utia (reierului (a printr!un (ristal. : Qi!am spus, r$spunse abatele, ($ eu m$ dau .n l$turi din fa4a unei (rime. : Fi totu,i, (rima, da($ e s$*/r,it$, *a fi s$*/r,it$ din instin(tul (onser*$rii noastre, dintr!un sentiment de ap$rare personal$. : !are a fa(e, nu *oi putea. : +e )/nde,ti totu,i. : Mereu, mereu, murmur$ abatele. : Fi ai )$sit un mi7lo(, nu!i a,a= l .ntreb$ repede "ant<s. : "a, da($ s!ar .nt/mpla s$ fie pus$ pe )alerie o santinel$ oarb$ ,i surd$. : Va fi oarb$, *a fi surd$, r$spunse t/n$rul (u un a((ent de 3ot$r/re (are .l .nfri(o,$ pe abate. : u, nu? A5(lam$ el. Cu neputin4$? "ant<s *ru s$!l re4in$ asupra a(estui subie(t, dar abatele (l$tin$ din (ap ,i refuz$ s$ mai r$spund$. +re(ur$ trei luni. : A,ti tare= l .ntreb$ .ntr!o zi abatele pe "ant<s. &$r$ s$ r$spund$, "ant<s lu$ dalta, o .ndoi (a pe o pot(oa*$ ,i o .ndrept$ la lo(. : +e!ai obli)a s$ nu u(izi santinela de(/t .n (az de absolut$ ne*oie= : "a, pe onoarea mea. : ;tun(i, spuse abatele, *om putea s$ e5e(ut$m planul nostru. : Fi (/t timp ne *a trebui pentru e5e(utarea lui= : Cel pu4in un an. : "ar am putea s$ ne!apu($m de lu(ru= : Imediat. : 9ite, *ezi, am pierdut un an? A5(lam$ "ant<s. : Crezi ($ l!am pierdut= Spuse abatele. : >, iart$!m$, iart$!m$? A5(lam$ Admond ro,ind. : Sst, spuse abatele. >mul nu e ni(iodat$ de(/t om ,i .n($ dumneata e,ti unul dintre (ei mai buni pe (are i!am (unos(ut. ;s(ult$ planul meu. ;batele ar$t$ atun(i lui "ant<s un desen pe (are .l s(3i4ase6 planul .n($perii sale, al a(eleia a lui "ant<s ,i al (oridorului (are le le)a una de alta. n mi7lo(ul )aleriei el fi5$ un ,an4 la fel (u a(elea (are se pra(ti($ .n mine. Fan4ul .i du(ea pe ambii prizonieri sub )aleria unde se plimba santinela. ;7un,i ai(i, ei f$(eau o s(obitur$ lar)$, desprindeau una din lespezile (are formau pardoseala )aleriei. @a un moment dat, lespedea se afunda sub )reutatea soldatului (are disp$rea .n)3i4it de s(obitur$2 "ant<s se n$pustea asupra lui .n momentul (/nd, ame4it de ($dere,

el nu se putea ap$ra, .l le)a, .i punea un ($lu, ,i atun(i am/ndoi, tre(/nd printr!una din ferestrele )aleriei, (oborau pe zidul e5terior (u a7utorul s($rii de fr/n)3ie ,i fu)eau. "ant<s b$tu din palme, iar o(3ii .i s(/nteiar$ de bu(urie. -lanul era a,a de simplu .n(/t trebuia s$ izbuteas($. Minerii se apu(ar$ .n a(eea,i zi de lu(ru, (u at/t mai mult$ tra)ere de inim$, (u (/t mun(a urma unui lun) repaus ,i nu f$(ea de(/t s$ (ontinue, dup$ toate probabilit$4ile, (u)etarea intim$ ,i se(ret$ a am/ndurora. u!i .ntrerupea alt(e*a de(/t ora la (are fie(are era ne*oit s$ se .napoieze .n (ar(era sa pentru a primi *izita temni(erului. Se deprinseser$ de altminteri s$ distin)$, dup$ z)omotul imper(eptibil al pa,ilor, momentul (/nd omul (obora, astfel ($ ni(iodat$ ei n!ar fi fost prin,i f$r$ *este. -$m/ntul pe (are!l e5tr$)eau din noua )alerie ,i (are ar fi umplut .n (ele din urm$ *e(3iul (oridor, era arun(at pu4in (/te pu4in, (u pre(au4ii e5traordinare, printr!una sau printr!alta din ferestrele (ar(erei lui "ant<s sau al lui &aria6 .l pul*erizau (u )ri7$, iar */ntul nop4ii .l du(ea departe f$r$ s$ lase urme. +re(u mai mult de un an .n mun(a a(easta, .ndeplinit$ (u o dalt$, un (u4it ,i o p/r)3ie de lemn. n de(ursul a(estui an, .n timp (e (ontinuau s$ lu(reze, &aria (ontinua instruirea lui "ant<s, *orbindu!i (/nd o limb$, (/nd alta, .n*$4/ndu!l istoria na4iunilor ,i a marilor oameni (are l$sau din timp .n timp, .n urma lor, una din a(ele d/re luminoase (e se nume,te )lorie. ;batele, om de lume, din lumea mare, a*ea pe deasupra, .n manierele sale, o m$re4ie melan(oli($, din (are, )ra4ie spiritului de asimilare (u (are natura .l .nzestrase, "ant<s se pri(epu s$ e5tra)$ a(ea polite4e ele)ant$ (e!i lipsea ,i purt$rile aristo(rati(e, (are nu se (ap$t$ de obi(ei de(/t prin (onta(tul (u (lasele ridi(ate sau (u so(ietatea oamenilor superiori. "up$ 15 luni, )aura era )ata2 s(obitura era f$(ut$ sub )alerie2 se auzea umbletul santinelei, iar (ei doi lu(r$tori, sili4i s$ a,tepte o noapte .ntune(oas$ ,i f$r$ lun$ pentru (a e*adarea lor s$ fie ,i mai si)ur$, nu mai a*eau de(/t o team$6 (a solul s$ nu se n$ruias($ prea de*reme sub pi(ioarele soldatului. ea7unsul fu .nl$turat, pun/nd o mi($ )rind$, pe (are o )$siser$ la temelii, (a suport. "ant<s era o(upat (u a,ezarea ei, (/nd .l auzi deodat$ pe abatele &aria r$mas .n (amera t/n$rului unde se .ndeletni(ea (u as(u4irea unei pene, destinat$ s$ 4in$ s(ara de fr/n)3ie2 abatele .l (3ema (u un a((ent de durere. "ant<s intr$ repede ,i .l z$ri pe abate .n pi(ioare, .n mi7lo(ul .n($perii, palid, (u sudoarea pe frunte, (u m/inile (rispate. : Vai, (e e= A5(lam$ "ant<s. : 0epede, repede, as(ult$!m$? Spuse abatele. "ant<s pri*i (3ipul li*id al lui &aria, o(3ii lui .n(er($na4i de un (er( */n$t, buzele!i albe, p$rul zb/rlit2 ,i, de spaim$, d$du drumul din m/n$ d$l4ii. : "ar (e s!a .nt/mplat= Stri)$ Admond. : Sunt pierdut, spuse abatele. ;s(ult$!m$. 9n r$u (umplit, u(i)$tor poate, m$ *a (uprinde2 a((esul sose,te, .l simt2 am fost atins de el (u un an .nainte de .n(ar(erarea mea. u e5ist$ pentru r$ul a(esta de(/t un lea(2 4i!i *oi spune6 alear)$ repede la mine, ridi($ pi(iorul patului, pi(iorul e s(obit2 *ei )$si a(olo o sti(lu4$ de (ristal, plin$ pe 7um$tate (u o li(oare ro,ie. ;d!o2 sau, mai bine zis, nu, nu, a, putea s$ fiu surprins ai(i, a7ut$!m$ s$ m$ .ntor( la mine (/t mai am oare(ari puteri. Cine ,tie (e se *a .nt/mpla .n timpul (/t *a dura a((esul? &$r$ s$!,i piard$ (apul, de,i nenoro(irea (are .l izbea era imens$, "ant<s (obor. .n (oridor, t/r/nd dup$ sine pe neferi(itul to*ar$, ,i adu(/ndu!l (u trud$ infinit$ p/n$ la e5tremitatea opus$ a7unse .n (amera abatelui. l depuse pe pat. : Mul4umes(, spuse abatele, .nfior/ndu!se din toate m$dularele, (a ,i (um ie,ea dintr!o ap$ .n)3e4at$. 9ite, r$ul *ine, am s$ (ad .n (atalepsie2 poate ($ n!am s$ fa( ni(i o mi,(are, poate ($ n!am s$ s(ot un )eam$t2 dar, de asemeni, poate ($ am s$ spume), ($ am s$ .n4epenes(, ($ am

s$ stri)2 (aut$ s$ nu se aud$ stri)$tele mele2 e important lu(rul a(esta, ($(i, atun(i poate m$ *or muta .n alt$ (amer$ ,i *om fi desp$r4i4i pentru totdeauna. C/nd m$ *ei *edea nemi,(at, re(e ,i (um s!ar spune, mort, abia .n (lipa a(eea auzi= : "es(le,teaz$!mi din4ii (u (u4itul, prelin)e .n )ura mea opt p/n$ la ze(e pi($turi din li(oarea a(easta, ,i!mi *oi re*eni, poate. : -oate= A5(lam$ .ndurerat "ant<s. : ;7utor? ;7utor? Stri)$ abatele2 m$B M$. M$. ;((esul fu a,a de subit ,i de *iolent, .n(/t neferi(itul de4inut nu mai putu s$ termine (u*/ntul .n(eput2 un nor tre(u pe fruntea sa, ful)er$tor ,i .ntune(at (a furtunile m$rii. Criza .i dilat$ o(3ii, .i str/mb$ )ura, .i .mpurpur$ obra7ii. Se z*/r(oli, spume)$, mu)i2 dar a,a (um el .i re(omandase, "ant<s .i .n$bu,i stri)$tele sub p$tur$. Criza dur$ dou$ (easuri. ;tun(i, mai 4eap$n de(/t un obie(t, mai palid ,i mai re(e de(/t marmura, mai fr/nt de(/t o trestie ($l(at$ .n pi(ioare, ($zu, se (3ir(i .ntr!o ultim$ (on*ulsie ,i de*eni li*id. Admond a,tept$ (a moartea aparent$ s$ (otropeas($ trupul ,i s$!l .n)3e4e2 atun(i lu$ (u4itul, introduse lama .ntre din4i, des(le,t$ (u trud$ nespus$ f$l(ile (rispate, num$r$ una dup$ alta ze(e pi($turi din li(oarea ro,ie ,i a,tept$. Se s(ursese un (eas f$r$ (a b$tr/nul s$ fa($ (ea mai mi($ mi,(are. "ant<s se temea ($ a a,teptat prea mult ,i!l pri*ea (u m/inile .nfundate .n p$r. n sf/r,it, o (uloare u,oar$ ap$ru pe obra7i, o(3ii, (are r$m$seser$ des(3i,i, f$r$ *edere, .,i re($p$tar$ pri*irea, un suspin slab s($p$ din )ur$, f$(u o mi,(are. : A sal*at? A sal*at? Stri)$ "ant<s. Holna*ul nu putea .n($ s$ *orbeas($, dar .ntinse (u o .n(ordare *$dit$ m/na spre u,$. "ant<s as(ult$ ,i auzi pa,ii temni(erului2 erau orele ,apte ,i "ant<s n!a*usese r$)azul s$ m$soare timpul. +/n$rul se n$pusti spre des(3iz$tur$, se afund$ .n ea, potri*i lespedea deasupra (apului ,i intr$ la el. -este o (lip$ u,a se des(3ise ,i, (a de obi(ei, temni(erul .l )$si pe pat. "e .ndat$ (e a(esta .ntoarse spatele, de .ndat$ (e z)omotul pa,ilor se pierdu pe (oridor, "ant<s, mistuit de nelini,te, porni .napoi, f$r$ s$ se )/ndeas($ la m/n(are, pe drumul pe (are .l f$(use ,i, ridi(/nd lespedea (u (apul, intr$ .n (amera abatelui. ;(esta .,i re*enise .n fire, dar st$tea tot .ntins, 4eap$n, f$r$ puteri, pe pat. : u (redeam ($ am s$ te mai *$d, .i spuse lui "ant<s. : "e (e= ntreb$ t/n$rul2 (redeai ($ *ei muri= : u2 dar totul este )ata pentru e*adarea dumitale ,i (redeam ($ ai s$ e*adezi. 0o,ea4a indi)n$rii (olor$ obra7ii lui "ant<s. : &$r$ dumneata= A5(lam$ el. M!ai (rezut .ntr!ade*$r (apabil de a(easta= : ;(um *$d ($ m!am .n,elat, spuse bolna*ul. >3, sunt tare slab, tare fr/nt, tare distrus. : Cura7, .4i *or re*eni for4ele, spuse "ant<s, a,ez/ndu!se l/n)$ patul lui &aria ,i lu/ndu!i m/inile. ;batele (l$tin$ din (ap. : 9ltima oar$, spuse el, a((esul a durat o 7um$tate de (eas, dup$ (are mi s!a f$(ut foame ,i m!am ridi(at sin)ur2 ast$zi nu!mi pot mi,(a ni(i pi(iorul, ni(i bra4ul drept. Capul mi!e .mp$ien7enit, (eea (e do*ede,te o .n)r$m$dire de s/n)e la (reier. ; treia oar$ *oi r$m/ne paralizat (omplet, sau *oi muri deodat$. : u, nu, lini,te,te!te, nu *ei muri2 al treilea a((es da($ te (uprinde, te *a )$si liber. +e *oi sal*a (a ,i a(um ,i mai bine de(/t a(um, ($(i *om a*ea toate a7utoarele ne(esare.

: "ra)ul meu, spuse b$tr/nul, nu te am$)i2 (riza (are a tre(ut m!a (ondamnat la .n(3isoare *e,ni($2 pentru a fu)i trebuie s$ pot mer)e. : Ai bine, *om a,tepta opt zile, o lun$, dou$ luni da($ trebuie2 .n inter*alul a(esta .4i *or re*eni for4ele2 totul e pre)$tit pentru fu)a noastr$ ,i a*em libertatea de a ale)e ora ,i momentul. n ziua (/nd te *ei sim4i destul de tare (a s$ .no4i, .n ziua a(eea *om pune planul .n apli(are. : u *oi mai .nota, spuse &aria2 bra4ul a(esta e paralizat, nu pentru o zi, (i pentru totdeauna. 0idi($!l ,i *ezi (/t (/nt$re,te. +/n$rul ridi($ bra4ul (are re($zu insensibil. S(oase un oftat. : u!i a,a, Admond, ($ e,ti (on*ins a(um= Spuse &aria2 (rede!m$, ,tiu (e spun6 de la primul ata( pe (are l!am a*ut, am meditat mereu. l a,teptam, ($(i e o mo,tenire de familie2 tata a murit la a treia (riz$, buni(ul meu de asemenea. Medi(ul (are mi!a (ompus li(oarea a(easta ,i (are nu e altul de(/t faimosul Cabanis, mi!a prezis a(eea,i soart$. : Medi(ul se .n,eal$, stri)$ "ant<s2 (/t pri*e,te paralizia dumitale, ea nu m$ st/n7ene,te2 te *oi lua pe umeri ,i *oi .nota sus4in/ndu!te. : Copilule, )l$sui abatele, e,ti marinar, e,ti .not$tor, ,tii prin urmare ($ un om .n($r(at (u o astfel de po*ar$ nu ar fa(e ni(i 8E de metri pe mare. u te mai l$sa am$)it de 3imerele (are nu pot .n,ela inima dumitale admirabil$2 *oi r$m/ne de(i ai(i p/n$ *a suna ora izb$*irii mele, (are nu mai poate s$ fie a(um de(/t a(eea a mor4ii. "umneata fu)i, plea($. A,ti t/n$r, iste4 ,i puterni(, nu te nelini,ti de mine, te dezle) de (u*/nt. : Hine, spuse "ant<s, bine, atun(i *oi r$m/ne ,i eu. ;poi, ridi(/ndu!se ,i .ntinz/nd o m/n$ solemn$ asupra b$tr/nului6 : -e s/n)ele lui Crist, 7ur ($ nu te *oi p$r$si' p/n$ la moartea dumitale? &aria .l pri*i pe t/n$rul a,a de nobil, de simplu, de superior ,i (iti pe tr$s$turile lui, .nsufle4ite de e5presia (elui mai (urat de*otament, sin(eritatea afe(4iunii ,i loialitatea 7ur$m/ntului. : Caide, spuse bolna*ul, a((ept, mul4umes(. -e urm$, .ntinz/ndu!i m/na6 : Vei fi poate r$spl$tit pentru de*otamentul a(esta a,a de dezinteresat, .i spuse el2 dar, deoare(e eu nu pot ,i dumneata nu *rei s$ ple(i, trebuie s$ astup$m subterana f$(ut$ sub )alerie. Soldatul ar putea s$ des(opere, mer)/nd, sonoritatea lo(ului s(obit, s$ atra)$ aten4ia unui inspe(tor ,i atun(i am fi des(operi4i ,i desp$r4i4i. "u!te ,i f$ treaba a(easta la (are eu, din neferi(ire, nu mai pot s$ te a7ut2 mun(e,te toat$ noaptea, da($ trebuie ,i nu re*eni la mine de(/t m/ine diminea4$, dup$ *izita temni(erului. 4i *oi spune (e*a important. "ant<s lu$ m/na abatelui, (are .l lini,ti printr!un z/mbet ,i ie,i (u supunerea ,i respe(tul pe (are le purta b$tr/nului prieten. Capitolul XVIII Comoara. C/nd "ant<s intr$ a doua zi diminea4$ .n (amera to*ar$,ului de (apti*itate, .l )$si pe &aria st/nd (u fi)ura (alm$. Sub raza (e se stre(ura prin ferestrui(a (elulei, el 4inea .n m/na st/n)$ sin)ura, *$ aminti4i, de (are se putea folosi un pete( de 3/rtie, ($reia obi,nuin4a de a fi .nf$,urat$, .i d$duse forma unui (ilindru (e nu mai *oia s$ se .ntind$. ;r$t$ 3/rtia lui "ant<s, .n t$(ere. : Ce!i asta= ntreb$ "ant<s. : -ri*e,te bine, spuse abatele z/mbind. : -ri*es( (u .n(ordare, )l$sui "ant<s ,i nu *$d de(/t o 3/rtie pe 7um$tate ars$, a*/nd s(3i4ate pe ea (ara(tere )oti(e (u o (erneal$ (iudat$.

: "ra)ul meu, spuse &aria, 3/rtia asta este pot s$!4i m$rturises( totul a(um, deoare(e te!am pus la .n(er(are (omoara mea, din (are, .n(ep/nd de ast$zi, 7um$tate .4i apar4ine. > sudoare re(e tre(u pe fruntea lui "ant<s. -/n$ ast$zi ,i de (/t timp? : Al e*itase s$!i *orbeas($ lui &aria despre (omoar$, sursa a(uza4iei de nebunie (e ap$sa asupra bietului abate2 (u deli(ate4ea!i instin(ti*$, Admond preferase s$ nu atin)$ (oarda a(easta dureros de *ibrant$2 iar la r/ndul s$u, &aria t$(use. @uase t$(erea b$tr/nului drept o re*enire la ra4iune2 ast$zi, (ele (/te*a (u*inte s($pate lui &aria dup$ o (riz$ a,a de penibil$ p$reau s$ anun4e o )ra*$ re(idi*$ a aliena4iei mintale. : Comoara dumitale= n)$im$ "ant<s. &aria z/mbi. : "a, spuse el2 .n toate pri*in4ele dumneata e,ti o inim$ nobil$, Admond ,i .n4ele) dup$ paloarea ,i fiorul dumitale (e se petre(e .n dumneata a(um. u, fii lini,tit, nu sunt nebun. Comoara e5ist$, "ant<s ,i da($ nu mi!a fost dat s!o posed eu, o *ei poseda dumneata2 nimeni n!a *oit s$ m$ as(ulte ,i s$ m$ (read$, deoare(e m$ so(otea nebun6 dar dumneata, (are ,tii desi)ur ($ nu sunt, as(ult$!m$ ,i ai s$ m$ (rezi pe urm$ da($ *rei. %>3, murmur$ Admond pentru sine, a luat!o iar$,i razna. enoro(irea asta .mi mai lipsea?' ;poi, (u )las tare6 : -rietene, .i spuse lui &aria, poate ($ a((esul te!a obosit2 nu *rei s$ te odi3ne,ti pu4in= M/ine *oi as(ulta, da($ dore,ti, po*estea dumitale, dar ast$zi nu *reau de(/t s$ te .n)ri7es(. "e altminteri, (ontinu$ el z/mbind, o (omoar$ e un lu(ru a,a de important pentru noi= : &oarte important, Admond, )l$sui b$tr/nul. Cine ,tie da($ m/ine, poim/ine, poate, nu *a *eni al treilea a((es= #/nde,te!te ($ atun(i totul se *a sf/r,i. "a, este drept2 m!am )/ndit deseori (u amar$ pl$(ere la bo)$4iile a(estea (are ar (onstitui feri(irea a ze(e familii ,i (are r$m/neau pierdute pentru oamenii (e m$ perse(utau. Ideea .mi ser*ea de r$zbunare ,i o )ustam pe .ndelete, .n noaptea (ar(erei mele ,i .n dezn$de7dea (apti*it$4ii. "ar a(um, (/nd de 3at/rul dumitale am iertat lumea, a(um (/nd te *$d t/n$r ,i plin de *iitor, (/nd m$ )/ndes( la toat$ feri(irea (e poate s$ rezulte pentru dumneata de pe urma unei astfel de re*ela4ii, .nt/rzierea m$ .nfioar$ ,i tremur de team$ ($ nu *oi putea asi)ura unui proprietar *redni( (a dumneata, st$p/nirea at/tor bo)$4ii .n)ropate. Admond .ntoarse (apul oft/nd. : St$ruie,ti .n ne.n(rederea dumitale, Admond= 9rm$ &aria2 )lasul meu nu te (on*in)e= V$d ($ ai ne*oie de do*ezi. Ai bine, (ite,te 3/rtia a(easta, pe (are nu am ar$tat!o nim$nui. : M/ine, prietene, spuse Admond, d/ndu!se .napoi ,i ne*r/nd s$ se (ompla($ .n nebunia b$tr/nului2 (redeam ($ suntem .n4ele,i, ($ nu *om *orbi despre subie(tul a(esta de(/t m/ine. : u *om *orbi despre el de(/t m/ine, dar (ite,te ast$zi 3/rtia. %S$ nu!l irit, )/ndi Admond.' Fi, lu/nd 3/rtia din (are 7um$tate lipsea, nimi(it$ fiind, desi)ur .n *reun a((ident, (iti6 %Comoara a(easta (are poate s$ se ur(e la dou$ taleri romani .n un)3iul (el mai dep a (elei de!a doua des(3iz$turi, (are de(lar ($!i apar4ine .n toat$ pro tar. 25 ;prilie 14V8' : Ai= Spuse &aria dup$ (e t/n$rul m/ntui le(tura. : "ar, r$spunse "ant<s, nu *$d ai(i de(/t r/nduri trun(3iate, (u*inte f$r$ ,ir2 frazele sunt .ntrerupte de fo( ,i r$m/n ne.n4elese. : -entru dumneata, prietene, (are le (ite,ti .nt/ia oar$, dar nu pentru mine, (are m!am trudit deasupra lor nop4i .n ,ir, (are am re(onstruit fie(are fraz$ ,i am (ompletat fie(are r/nd.

: Fi (rezi ($ ai )$sit t/l(ul r$mas .n aer= : Sunt si)ur ,i *ei 7ude(a2 dar, mai .nt/i, as(ult$ istoria 3/rtiei a(esteia. : +$(ere? A5(lam$ "ant<s? -a,iB se apropie, ple(B Cu bine. Fi, bu(uros ($ s($pa de po*estea ,i de e5pli(a4ia (are i!ar fi (onfirmat desi)ur nenoro(irea prietenului s$u, "ant<s se furi,$ (a o ,op/rl$ prin (oridorul .n)ust, .n timp (e &aria, (u puterile sporite din (auza spaimei, .mpin)ea (u pi(iorul lespedea ,i o a(operea (u o ro)o7in$ (a s$ as(und$ (r$p$turile pe (are n!a*usese timpul s$ le astupe. ;fl/nd de la temni(er de a((identul lui &aria, )u*ernatorul *enea s$ se asi)ure .n persoan$ de )ra*itatea lui. &aria .l primi st/nd, e*it$ ori(e )est (ompromi4$tor ,i izbuti s$ t$inuias($ )u*ernatorului paralizia (are u(isese 7um$tate din fiin4a sa. Se temea ($ )u*ernatorul, .nduio,at de el, .l *a transporta .ntr!o (elul$ mai s$n$toas$ ,i!l *a desp$r4i astfel de t/n$rul to*ar$,. "in feri(ire .ns$ nu se .nt/mpl$ a(easta, iar )u*ernatorul se retrase .n(redin4at ($ bietul nebun, pentru (are sim4ea .n ad/n(ul inimii o oare(are afe(4iune, nu era atins de(/t de o u,oar$ indispozi4ie. ntre timp, a,ezat pe pat, (u (apul .n m/ini, Admond .n(er(a s$!,i adune )/ndurile2 totul era a,a de (3ibzuit, de mare ,i de lo)i( la &aria, de (/nd .l (uno,tea, .n(/t nu putea s$ .n4elea)$ (um a(east$ suprem$ .n4elep(iune din toate pun(tele de *edere e aso(iat$ (u sminteala asupra unuia sin)ur6 se .n,ela &aria .n pri*in4a (omorii= Se .n,ela lumea .n pri*in4a lui &aria= "ant<s r$mase toat$ ziua .n (elula sa, ne.ndr$znind s$ se .napoieze la prietenul s$u. n(er(a s$ .ndep$rteze astfel momentul (/nd *a ($p$ta (ertitudinea ($ abatele e nebun. Con*in)erea a(easta fu, desi)ur, )roazni($ pentru el. "ar, spre sear$, dup$ ora obi,nuit$ de *izit$, &aria *$z/nd ($ t/n$rul nu re*ine, .n(er($ s$ par(ur)$ spa4iul (are!l desp$r4ea de el. Admond se .nfior$ auzind sfor4$rile dureroase pe (are b$tr/nul le f$(ea t/r/ndu!se. -i(iorul .i era 4eap$n ,i nu se mai putea a7uta ni(i (u bra4ul. Admond fu obli)at s$!l tra)$ spre el, ($(i sin)ur n!ar fi putut s$ ias$ ni(iodat$ prin des(3iz$tura .n)ust$ (e d$dea .n (amera lui "ant<s. : Iat$!m$ pornit (u .n*er,unare .n urm$rirea dumitale, spuse b$tr/nul (u un z/mbet luminos de bun$*oin4$. Credeai ($ po4i s$ s(api de )enerozitatea mea, dar te .n,eli. ;s(ult$. Admond *$zu ($ nu poate da .napoi6 .l a,ez$ pe b$tr/n pe pat ,i se a,ez$ l/n)$ el pe s($unel. : Ftii, spuse abatele, ($ eu eram se(retarul, intimul, prietenul (ardinalului Spada, ultimul dintre prin(ipii (u a(est nume. "atorez *redni(ului senior toat$ feri(irea pe (are am )ustat!o .n *ia4$. u era bo)at, de,i bo)$4iile familiei sale fuseser$ pro*erbiale, astfel ($ auzeam deseori spun/ndu!se6 %bo)at (a un Spada'. "ar el tr$ia (a ,i z*onul publi(, din reputa4ia asta de bo)$4ie. -alatul s$u a fost paradisul meu. I!am instruit nepo4ii, (are au murit, iar (/nd fu sin)ur pe lume, .i .napoiai printr!un de*otament absolut, tot (e el f$(use pentru mine .n ze(e ani. Cur/nd (asa (ardinalului nu mai a*u se(rete pentru mine2 .l *$zusem deseori pe monsenior lu(r/nd la (ompulsarea unor ($r4i anti(e ,i s(ormonind (u l$(omie, .n (olb, manus(rise de familie. ntr!o zi, pe (/nd .i luam .n nume de r$u *e)3erile zadarni(e ,i (ople,irea (are urma dup$ ele, el m$ pri*i z/mbind (u am$r$(iune ,i .mi des(3ise o (arte, (are este istoria ora,ului 0oma. ;i(i, la (apitolul dou$ze(i din *ia4a papei ;le5andru al VI!lea, erau r/ndurile urm$toare, pe (are nu le!am putut uita ni(iodat$6 %Marile r$zboaie ale 0oma)nei erau terminate. Cezar Hor)ia, (u(eritor, a*ea ne*oie de bani pentru a (ump$ra .ntrea)a Italie. -apa a*ea de asemeni ne*oie de bani pentru a sf/r,i (u @udo*i( al XII!lea, re)ele &ran4ei, (are era .n($ )roza*, de,i tre(use prin )rele .n(er($ri. +rebuia de(i s$ se fa($ o bun$ spe(ula4ie, lu(ru (are de*enea ane*oios .n biata Italie sleit$. Sfin4ia sa a*u o idee. Se 3ot$r. s$ fa($ doi (ardinali.

;le)/nd dou$ mari persona7e din 0oma, doi bo)a4i .n spe(ial, sf/ntul p$rinte (/,ti)a din spe(ula4ie urm$toarele6 *a a*ea de */nzare marile fun(4ii ,i .ns$r(in$rile ma)nifi(e, .n st$p/nirea ($rora erau (ei doi (ardinali2 .n afar$ de asta putea s$ (onteze pe un pre4 str$lu(it din */nzarea ambelor demnit$4i. 0$m/nea a treia parte din spe(ula4ie (are se *a *edea (ur/nd. -apa ,i Cezar Hor)ia )$sir$ mai .nt/i pe *iitorii (ardinali6 pe 1ean 0ospi)liosi, (are de4inea sin)ur patru dintre (ele mai .nalte demnit$4i ale Sf/ntului S(aun, apoi pe Cezar Spada, unul dintre (ei mai nobili ,i mai bo)a4i romani. Fi unul ,i altul b$nuiau pre4ul unei atari fa*ori din partea papei. Arau ambi4io,i. "up$ (e!i )$si, Cezar )$si (ur/nd ,i (ump$r$tori pentru fun(4iile lor. 0ospi)liosi ,i Spada pl$tir$ de(i (a s$ fie (ardinali, iar al4i opt pl$tir$ (a s$ fie (eea (e erau .nainte (ardinalii (rea4i a(um. >pt sute de mii de taleri intrar$ .n l$zile spe(ulatorilor. S$ tre(em la ultima parte a spe(ula4iei2 e timpul. Cople,ind (u aten4ii pe 0ospi)liosi ,i Spada, a(ord/ndu!le insi)nele (ardinalului, .n(redin4at ($, desi)ur, (i .,i adunaser$ a*erea fi5/ndu!se la 0oma, pentru a pl$ti datoria nefi(ti*$ a re(uno,tin4ei lor, papa ,i Cezar Hor)ia in*itar$ la mas$ pe (ei doi (ardinali. : ntre sf/ntul p$rinte ,i fiul s$u se i*i o dis(u4ie6 Cezar )/ndea ($ se poate re(ur)e la unul din mi7loa(ele pe (are le 4inea totdeauna la dispozi4ia prietenilor s$i intimi, adi($6 faimoasa (3eie (u (are ru)a anumite persoane s$ des(3id$ un anumit dulap. C3eia a*ea, din ne)li7en4a lu(r$torului, un as(u4i, mi(. C/nd for4ai (a s$ des(3izi dulapul, a ($rui broas($ era ane*oioas$, te .n4epai (u */rful ,i mureai a doua zi. Mai era inelul (u (ap de leu pe (are Cezar .l punea .n de)et (/nd d$ruia anumite str/n)eri de m/ini. @eul mu,(a epiderma m/inilor fa*orizate, iar dup$ 24 de ore mu,($tura era mortal$. Cezar propuse de(i p$rintelui s$u, fie s$!i trimit$ pe (ardinali s$!i des(3id$ dulapul, fie s$ d$ruias($ fie($ruia o (ordial$ str/n)ere de m/n$, iar ;le5andru al VI!lea .i r$spunse6 : S$ nu ne uit$m la un pr/nz (/nd e *orba de admirabilii (ardinali Spada ,i 0ospi)liosi. Ce*a .mi spune ($ *om re(/,ti)a banii (3eltui4i. "e altfel ui4i, Cezar, ($ o indi)estie se de(lar$ imediat, .n timp (e o .n4ep$tur$ sau o mu,($tur$ nu!,i fa(e efe(tul de(/t dup$ o zi sau dou$. Cezar se ple($ .n fa4a a(estui ra4ionament. "e a(eea (ardinalii fur$ in*ita4i la mas$. Masa fu a,ezat$ .n *ila pe (are papa o poseda l/n)$ Sf/ntul -etru din @iens, o ferme($toare lo(uin4$ pe (are (ardinalii o (uno,teau bine din reputa4ie. ;me4it de demnitatea!i nou$, 0ospi)liosi .,i pre)$ti stoma(ul ,i .nf$4i,area (ea mai bun$. >m prudent ,i (are .,i iubea numai nepotul, un t/n$r ($pitan (are .ndrept$4ea toate speran4ele, Spada lu$ 3/rtie, o pan$ ,i .,i f$(u testamentul. Spuse apoi nepotului s$!l a,tepte .n *e(in$tatea *ilei, dar se pare ($ ser*itorul nu l!a )$sit. Spada (uno,tea obi(eiul in*ita4ilor. "e (/nd (re,tinismul eminamente (i*ilizator .,i adusese pro)resele la 0oma, nu mai *enea din partea tiranului un (enturion s$!4i spun$6 RCezar *rea s$ moriS, (i un ambasador a letere *enea s$!4i spun$ din partea papei (u )ur$ z/mbitoare6 RSfin4ia sa *rea s$ lua4i masa (u eaS. Spada ple($ pe la orele dou$ spre Sf/ntul -etru din @iens2 papa .l a,tepta. -rima fi)ur$ (are izbi o(3ii lui Spada fu a(eea a nepotului s$u, )$tit ,i )ra4ios, ($ruia Cezar Hor)ia .i a(orda toate aten4iile. Spada .n)$lbeni2 iar Cezar, (are .i arun($ o pri*ire plin$ de ironie, l$s$ s$ se *ad$ ($ pre*$zuse totul ,i (ap(ana era bine .nto(mit$. M/n(ar$. Spada nu putuse s$!l .ntrebe pe nepotul s$u de(/t6 R;i primit mesa7ul meu=S epotul r$spunse ($ nu ,i .n4elese perfe(t *aloarea .ntreb$rii. Ara prea t/rziu .ns$, ($(i b$use un pa3ar (u un *in e5(elent pus deoparte pentru el de (3elnerul papei. Spada *$zu .n a(ela,i moment apropiindu!se o alt$ sti(l$ din (are i se oferi (u d$rni(ie. -este un (eas, un medi( .i de(lara pe

am/ndoi otr$*i4i. Spada murea .n pra)ul *ilei, nepotul murea la u,a sa, f$(/nd un semn pe (are ne*asta nu .l .n4elese. Cezar ,i papa se )r$bir$ .ndat$ s$ (otropeas($ mo,tenirea, sub prete5tul ($ut$rii 3/rtiilor defun(4ilor. "ar mo,tenirea se rezuma la at/t6 un pete( de 3/rtie pe (are Spada s(risese6 R@as nepotului meu dra) l$zile mele, ($r4ile mele, printre (are frumosul meu bre*iar (u (ol4urile aurite, dorind s$ p$streze amintirea a(easta de la un(3iul s$u iubitorS. Mo,tenitorii ($utar$ peste tot, admirar$ bre*iarul, sfeterisir$ mobilele ,i se mirar$ ($ Spada, om bo)at, era (el mai am$r/t dintre un(3i. "espre (omori, nimi(6 afar$ de (omorile de ,tiin4$ (uprinse .n bibliote($ ,i .n laboratoare. ;sta a fost tot. Cezar ,i tat$l s$u ($utar$, r$s(olir$ ,i spionar$, dar nu )$sir$ nimi(, sau prea pu4in6 ar)int$rie, (a de o mie de taleri ,i (am tot at/ta moned$6 nepotul a*usese .ns$ timpul s$ spun$ so4iei sale (/nd a *enit6 : Caut$ printre 3/rtiile un(3iului meu2 e a(olo un testament ade*$rat. Se f$(ur$ (er(et$ri (u ardoare mai mare poate de(/t a(eea depus$ de au)u,tii mo,tenitori. Tadarni(6 r$maser$ dou$ palate ,i o *ie .n spatele palatului. "ar, pe *remea a(eea, bunurile imobiliare a*eau o *aloare redus$2 (ele dou$ palate ,i *ia r$maser$ familiei, (a ne*redni(e de l$(omia papei ,i a fiului s$u. @unile ,i anii tre(ur$. ;le5andru al VI!lea muri otr$*it, ,ti4i din (e )re,eal$6 Cezar, otr$*it o dat$ (u el, s($p$ n$p/rlind (a un ,arpe ,i .mbr$(/nd un nou .n*eli,, .n (are otra*a l$sase urme asem$n$toare a(elora (are se *$d pe blana ti)rului2 .n sf/r,it, for4at s$ p$r$seas($ 0oma, el muri obs(ur .ntr!o .n($ierare no(turn$ ,i aproape uitat de istorie. "up$ moartea papei, dup$ e5ilul fiului, lumea se a,tepta s$ *ad$ familia relu/nd felul de *ia4$ pe (are .l du(ea pe timpul (ardinalului Spada2 dar nu se .nt/mpl$ astfel. &amilia Spada r$mase .ntr!o bo)$4ie .ndoielni($, un mister *e,ni( tre(u peste sumbra afa(ere ,i se z*oni ($ Cezar, mai is(usit de(/t p$rintele s$u, r$pise papei a*erea (elor doi (ardinali2 spun a (elor doi, deoare(e (ardinalul 0ospi)liosi, (are nu luase ni(i o m$sur$ de pre(au4ie, fu despuiat (omplet.' : u 4i se pare ($ p/n$ .n prezent po*estea este prea nes$buit$= Se .ntrerupse &aria. : "impotri*$, prietene, spuse "ant<s, am impresia ($ (ites( o (roni($ plin$ de interes. 9rmeaz$, te ro). : 9rmez6 %&amilia se obi,nui (u obs(uritatea a(easta. ;nii tre(ur$2 dintre urma,i, unii fur$ solda4i, al4ii diploma4i2 unii oameni ai biseri(ii, al4ii ban(3eri2 unii se .mbo)$4ir$, al4ii se ruinar$. ;7un) la ultimul din familie, la a(ela al ($rui se(retar am fost, Contele de Spada. l auzisem de multe ori pl/n)/ndu!se de dispropor4ia dintre a*utul ,i ran)ul s$u, astfel ($!l sf$tuisem s$ plaseze pu4inele bunuri (e!i r$m/neau .n rente *ia)ere2 .mi urm$ sfatul ,i .,i dubl$ *enitul. &aimosul bre*iar r$mase .n familie ,i .l poseda (ontele de Spada2 fusese p$strat din tat$ .n fiu, ($(i (lauza bizar$ a sin)urului testament )$sit f$(use din el o ade*$rat$ reli(*$, p$strat$ (u *enera4ie supersti4ioas$ .n familie2 era o (arte (olorat$, (u (ele mai frumoase fi)uri )oti(e ,i a,a de )rea din (auza aurului, .n(/t un ser*itor o purta totdeauna dinaintea (ardinalului .n zilele de mare solemnitate. V$z/nd 3/rtiile de tot felul, titluri, (ontra(te, per)amente, (are se p$strau .n ar3i*ele familiei ,i (are toate apar4inuser$ (ardinalului otr$*it, m$ apu(ai la r/ndul meu, asemeni (elor 2E de ser*itori, 2E de intenden4i, 2E de se(retari (are m$ pre(edaser$, s$ (er(etez formidabilele pa(3ete2 .n (iuda a(ti*it$4ii ,i a s/r)uin4ei (er(et$rilor mele, nu )$sii absolut nimi(. Citisem, totu,i, ba (3iar s(risesem o istorie e5a(t$ ,i aproape efemeridi($ a familiei Hor)ia, (u sin)urul s(op de a m$ .n(redin4a da($ prin(ipii a(e,tia ($p$taser$ un supliment de a*ere la moartea

(ardinalului meu Cezar Spada ,i nu (onstatasem de(/t sporirea (u bunurile (ardinalului 0ospi)liosi, to*ar$,ul s$u de nenoro(ire. Aram de(i aproape si)ur ($ de mo,tenire nu profitaser$ ni(i Hor)ia, ni(i familia, dar ea r$m$sese f$r$ st$p/n, (a a(ele (omori din po*e,tile arabe (are dorm .n s/nul p$m/ntului, sub pri*irile unui du3. S(oto(ii, num$rai, (al(ulai de o mie ,i o mie de ori *eniturile ,i (3eltuielile familiei .n de(urs de [EE de ani2 totul fu zadarni(2 eu r$m$sei .n ne,tiin4a mea, iar (ontele de Spada .n mizeria sa. -atronul meu muri. "in renta sa pe *ia4$, el a*ea, .n afar$ de 3/rtiiie de familie, bibliote(a al($tuit$ din 5EEE de *olume ,i faimosul bre*iar. Mi le l$s$ pe toate, dimpreun$ (u o mie de taleri romani, pe (are .i a*ea bani )3ea4$, (u (ondi4ia s$ pl$tes( litur)3iile ani*ersare ,i s$ .nto(mes( un arbore )enealo)i( ,i o istorie a (asei sale, (eea (e eu .ndeplinii (u toat$ e5a(titateaB @ini,te,te!te, dra)ul meu Admond, ne apropiem de sf/r,it. n 18EU, (u o lun$ .nainte de arestarea mea ,i la 15 zile dup$ moartea (ontelui de Spada, la 25 de(embrie *ei .n4ele)e numaide(/t (um de a r$mas .n amintirea mea data a(estei zile memorabile, re(iteam pentru a mia oar$ 3/rtiiie pe (are le (oordonam, ($(i palatul, apar4in/nd de a(um .n(olo unui str$in, trebuia s$ p$r$ses( 0oma pentru a m$ stabili la &loren4a, lu/nd (u mine 12 mii de lire, pe (are le posedam, bibliote(a ,i faimosul bre*iar. >bosit de studiul ne(urmat, indispus de pr/nzul )reu pe (are .l luasem, l$sai (apul s$!mi (ad$ pe m/ini ,i adormii6 erau (easurile trei dup$ amiaz$. M$ trezii (/nd pendula suna orele G. 0idi(ai (apul2 m$ aflam .n .ntuneri(ul (el mai profund. Sunai s$ mi se adu($ lumin$, nu *eni nimeni2 m$ 3ot$r/i atun(i s$ m$ ser*es( sin)ur. > deprindere de filosof, (are .n(epea s$ pun$ st$p/nire pe mine. @uai .ntr!o m/n$ o lum/nare pre)$tit$ )ata ,i (u (ealalt$, ($utai .n lipsa (3ibriturilor din (utie, o 3/rtie pe (are *roiam s!o aprind la o ultim$ r$m$,i4$ de fla($r$ (e p/lp/ia .n ($min2 tem/ndu!m$ .ns$, pe .ntuneri(, s$ nu iau o 3/rtie de pre4 .n lo(ul uneia inutile, ezitai, (/nd, deodat$ .mi adusei aminte ($ am *$zut .n faimosul bre*iar, (are era pus pe mas$, al$turi de mine, o 3/rtie *e(3e, .n)$lbenit$ (are p$rea ($ ser*ise (a semn pentru (arte ,i (are str$b$tuse *ea(urile, p$strat$ la lo(ul ei de *enera4ia mo,tenitorilor. C$utai b/7b/ind foaia inutil$, o )$sii, o r$su(ii ,i, apropiind!o de fla($ra muribund$, o aprinsei. "ar sub de)etele mele, (a prin farme(, pe m$sur$ (e fo(ul ur(a, *$zui r$s$rind din 3/rtia alb$ ni,te (ara(tere )$lbui2 atun(i m$ (uprinse )roaza6 str/nsei .n m/ini 3/rtia, .n$bu,ii fo(ul, aprinsei de!a dreptul lum/narea de la ($min, redes(3isei (u o emo4ie de nedes(ris s(risoarea mototolit$ ,i re(unos(ui ($ o (erneal$ misterioas$ ,i simpati($ s(3i4ase literele a(elea (are puteau fi *$zute numai .n (onta(tul (u ($ldura puterni($. Mai mult de o treime din 3/rtie fusese mistuit$ de fla($r$6 e 3/rtia pe (are ai (itit!o azi diminea4$2 re(ite,te!o, "ant<s2 pe urm$, dup$ (e *ei fi re(itito, am s$!4i (ompletez eu frazele .ntrerupte ,i sensul in(omplet. Fi, .ntrerup/ndu!se, &aria oferi 3/rtia lui "ant<s, (are, de data a(easta, re(iti (u l$(omie (u*intele urm$toare s(rise (u o (erneala ro,(at$, sem$n/nd (u ru)ina6 %;st$zi 25 ;pril 14V8, ;le5andru VI ,i tem/ndu!m$ ($, ne *a *roi s$ fie mo,tenitorul meu ,i!mi *a re ,i Henti*o)lio, (are au murit otr$*i4i, le)atarul meu uni*ersal, ($ am .n) deoare(e l!a *izitat (u mine, adi($ .n insula Monte!Cristo, tot (e pos tr$rii, diamante, bi7uterii2 ($ numai poate s$ se ur(e la *reo dou$ mil o *a )$si ridi(/nd a dou$ze(ea st/n )olf de est .n linie dreapt$. "ou$ des(3iz$ .n )rotele a(estea6 (omoara e .n un)3iul (el mai de (are (omoar$ i!o las ,i i!o (edez .n toat$ meu mo,tenitor. 25 aprilie 14V8. CAS

: ;(um, relu$ abatele, (ite,te ,i 3/rtia a(easta. Fi!i prezint$ lui "ant<s .n($ o fil$ (u alte fra)mente de r/nduri. "ant<s lu$ ,i (iti6 Ind in*itat la mas$ de Sfin4ia Sa mul4umit de!a m$ fi pus s$ pl$tes( ran)ul, zer*a soarta (ardinalilor Cr$par$ de(lar nepotului meu #uido Spada, ropat .ntr!un lo( pe (are .l (unoa,te )rotele mi(ii edam .n lin)ouri, moned$ de aur, pieeu (unos( e5isten4a (omorii, (are ioane de taleri romani ,i ($ el ($, .n((p/nd de la mi(ul turi au fost f$(ute p$rtat al (elei de!a doua2 proprietatea (a sin)urului ;0 c S-;";' &aria .l urm$rea (u o(3i aprin,i. : Fi (um, spuse el (/nd *$zu ($ "ant<s a7unsese la ultimul r/nd, apropie ambele (r/mpeie ,i d$!4i seama sin)ur. "ant<s se supuse2 (r/mpeiele apropiate d$deau urm$torul ansamblu6 %;st$zi 25 ;prilie 14V8, fiB Ind in*itat la mas$ de Sfin4ia Sa ;le5andru VI ,i tem/ndu!m$ ($, neB Mul4umit de!a m$ fi pus s$ pl$tes( ran)ul, *a *oi s$ fie mo,tenitorul meu ,i!mi *a rezer*a soarta (ardinalilor Cr$par$ ,i Henti*o)lio, (are au murit otr$*i4iB "e(lar nepotului meu #uido Spada, le)atarul meu uni*ersal, ($ am .n)B 0opat .ntr!un lo( pe (are .l (unoa,te deoare(e l!a *izitat (u mine, adi($ .nB #rotele mi(ii insule Monte!Cristo, tot (e posB Adam .n lin)ouri, moned$ de aur, pietr$rii, diamante, bi7uterii, ($ numaiB Au (u!nos( e5isten4a (omorii (are poate s$ ur(e la *reo dou$ milB ioane de taleri romani ,i ($ el o *a )$si ridi(/nd a dou$ze(ea st/nB C$, .n(ep/nd de la mi(ul )olf de est, .n linie dreapt$. "ou$ des(3iz$B +uri au fost f$(ute .n )rotele a(estea6 (omoara e .n un)3iul (el mai dep$rtat al (elei de!a doua, (are (omoar$ i!o las ,i i! o (edez .n toat$B -roprietatea sa sin)urului meu mo,tenitor. 25 aprilie 14V8 CASB ;0 c S-;";' : Ai, .n4ele)i .n sf/r,it= Spuse &aria. : Ara de(lara4ia (ardinalului Spada ,i testamentul ($utat de at/ta timp= #l$sui Admond .n($ ne.n(rez$tor. : "a, de o mie de ori da. : Cine a re(onstituit!o astfel= : Au, (are, (u a7utorul fra)mentului r$mas, am )3i(it restul, m$sur/nd lun)imea r/ndurilor (u a(eea a 3/rtiei ,i p$trunz/nd .n t/l(ul t$inuit (u a7utorul sim4ului *izibil, a,a (um te (ondu(i .ntr!o subteran$ dup$ un rest de lumin$ (e *ine de sus. : Fi (e ai f$(ut (/nd 4i s!a p$rut ($ ai ($p$tat (on*in)erea= : ;m *rut s$ ple( ,i am ple(at (3iar .n (lipa a(eea, lu/nd (u mine .n(eputul marii mele lu(r$ri asupra unit$4ii unui re)at al Italiei2 dar, de mult$ *reme, poli4ia imperial$, (are, pe *remea a(eea, *oia di*izarea pro*in(iilor, spre deosebire de (eea (e apoleon a *rut apoi, (/nd a ($p$tat un fiu, a*ea o(3ii asupra mea6 ple(area mea pre(ipitat$, a ($rei (auz$ nu putea (/tu,i de pu4in s!o )3i(eas($ .i trezi b$nuielile ,i, .n momentul (/nd m$ .mbar(am la -iombino, am fost arestat. ;(um, (ontinu$ &aria, pri*indu!l pe "ant<s (u o e5presie aproape p$rinteas($, a(um, prietene, ,tii tot at/t (/t ,i mine6 da($ s($p$m .mpreun$, 7um$tate din (omoara mea este a dumitale2 da($ mor ai(i ,i s(api sin)ur, ea .4i apar4ine .n .ntre)ime. : "ar, .ntreb$ "ant<s ,o*$ielni(, (omoara a(easta nu are pe (ine*a mai .ndrept$4it (a posesor de(/t noi=

: u, nu, fii pe pa(e, familia s!a stins (omplet ,i, de altminteri ultimul (onte Spada m!a f$(ut mo,tenitorul lui2 l$s/ndu!mi bre*iarul simboli(, mi!a l$sat (eea (e a(esta (on4inea6 nu, nu, lini,te,te!te2 da($ punem m/na pe a*ere, *om putea s$ ne bu(ur$m de ea f$r$ remu,($ri. : Fi spui ($ tezaurul (uprindeB : "ou$ milioane de taleri romani, (am 1[ milioane .n moneda noastr$. : Cu neputin4$? Spuse "ant<s .nfri(o,at de enormitatea sumei. : Cu neputin4$= Fi de (e= 0elu$ b$tr/nul. &amilia Spada era una dintre (ele mai *e(3i ,i mai puterni(e din se(olul al XV!lea. "e altminteri, pe *remurile a(elea, (/nd ori(e spe(ula4ie, ori(e industrie erau absente, .n)r$m$dirile de aur ,i de bi7uterii nu (onstituiau o raritate. A5ist$ ,i azi familii romane (are mor de foame l/n)$ un milion .n diamante ,i pietre pre4ioase, transmise prin ma7orat ,i de (are nu se pot atin)e. @ui Admond i se p$rea ($ *iseaz$6 plutea .ntre ne.n(redere ,i bu(urie. : !am p$strat a,a de .ndelun) timp se(retul fa4$ de dumneata, (ontinu$ &aria, de(/t, mai .nt/i, (a s$ te .n(er( ,i apoi (a s$ te uimes(2 da($ eu e*adam .nainte de a((esul meu de (atalepsie, te!a, fi (ondus la Monte!Cristo2 a(um. : ;d$u)$ el (u un suspin *ei (ondu(e dumneata. Ai, "ant<s, nu!mi mul4ume,ti= : -rietene, spuse "ant<s, (omoara .4i apar4ine numai dumitale ,i n!am ni(i un drept asupra ei6 nu!4i sunt rud$. : A,ti fiul meu, "ant<s? A5(lam$ b$tr/nul6 e,ti (opilul (apti*it$4ii mele2 situa4ia mea m$ (ondamn$ la (elibat2 "umnezeu te!a trimis la mine (a s$!l (onsolezi totodat$ pe omul (are nu putea fi p$rinte ei pe de4inutul (are nu putea fi liber. Fi &aria .ntinse bra4ul r$mas teaf$r spre t/n$rul (are se arun($ la )/tul lui pl/n)/nd. Capitolul XIX ;l treilea a((es. ;(um, (/nd (omoara, (are fusese at/ta timp obie(tul medita4iilor abatelui, putea s$ asi)ure .n *iitor feri(irea (elui pe (are &aria .l iubea (u ade*$rat (a pe un fiu, *aloarea ei sporise .n o(3ii lui2 (/nt$rea zilni( (antitatea (omorii, e5pli(/nd lui "ant<s binele pe (are putea s$!l fa($ prietenilor s$i, .n *remurile noastre moderne, un om (u 1[ sau 14 milioane2 ,i atun(i, (3ipul lui "ant<s se posomora, ($(i .i *enea .n minte 7ur$m/ntul de r$zbunare pe (are .l f$(use ,i se )/ndea (/t r$u poate s$ fa($ pe de alt$ parte du,manilor s$i, .n *remurile noastre moderne, un om (u o a*ere de 1[ sau 14 milioane. ;batele nu (uno,tea insula Monte!Cristo, dar "ant<s o (uno,tea6 tre(use deseori pe dinaintea insulei a(esteia, situat$ la 25 mile de -ianosa, .ntre Corsi(a ,i insula Alba, iar o dat$ poposise a(olo. Insula era, fusese totdeauna ,i e .n($ absolut pustie2 o st/n($ de form$ (oni($ aproape, (are pare a fi fost .mpins$ de un (ata(lism *ul(ani( din ad/n(ul abisului la suprafa4a m$rii. "ant<s .i f$(ea lui &aria planul insulei, iar &aria .i d$dea sfaturi lui "ant<s (um anume s$ )$seas($ (omoara. "ar "ant<s nu era (/tu,i de pu4in a,a de entuziast ,i mai (u seam$ .n(rez$tor (a b$tr/nul. Ara si)ur a(um ($ &aria nu!i nebun, iar modul (um a7unsese la des(operirea (are l$sase impresia nebuniei sale .i sporea admira4ia pentru el2 de asemeni .ns$ el nu putea s$ (read$ ($ depozitul, presupun/nd ($ e5istase, mai e5ista ,i a(um, iar (/nd nu pri*ea (omoara (a pe (e*a 3imeri(, o pri*ea (el pu4in (a pe (e*a absent. ntre timp, (a ,i (um destinul ar fi *rut s$ r$peas($ de4inu4ilor ultima lor speran4$ ,i s$ le arate ($ erau (ondamna4i la .n(3isoare *e,ni($, o nou$ nenoro(ire .i lo*i6 )aleria de pe mar)inea m$rii, (are amenin4a de mult$ *reme (u ruina fusese re(onstruit$2 temeliile fuseser$ reparate, iar )aura pe 7um$tate umplut$ de "ant<s, fusese astupat$ (u enorme (antit$4i de st/n($. "a($ nu lua m$sura a(easta de pre*edere, (are fusese, *$ aminti4i, su)erat$ t/n$rului de ($tre abate, nenoro(irea lor ar fi fost ,i mai mare, ($(i s!ar fi des(operit tentati*a de fu)$ ,i ar fi fost (u

si)uran4$ desp$r4i4i6 o nou$ poart$, mai puterni($, mai ne.nduple(at$ de(/t (elelalte, se .n(3isese de(i pentru ei. : Vezi bine, spunea t/n$rul (u o bl/nd$ triste4e lui &aria, ($ "umnezeu *rea s$!mi r$peas($ p/n$ ,i meritul a,a zisul meu de*otament pentru dumneata. Qi!am f$)$duit ($ *oi r$m/ne *e,ni( (u dumneata ,i nu mai am .n(otro2 nu *om mai a*ea (omoara, ni(iunul, ni(i altul ,i nu *om mai ie,i ni(iodat$ de ai(i. "e altminteri, ade*$rata mea (omoar$, prietene, nu e a(eea (are m$ a,teapt$ sub st/n(ile sumbre ale insulei Monte!Cristo, e prezen4a dumitale, e ,ederea noastr$, laolalt$, (/te (in(i!,ase (easuri pe zi, .n (iuda temni(erilor2 sunt razele de inteli)en4$, pe (are le!ai turnat .n (reierul meu, limbile pe (are le!ai .mpl/ntat .n memoria mea ,i (are .n(ol4es( a(olo (u toate ramifi(a4iile lor filolo)i(e. Ftiin4ele felurite pe (are le!ai f$(ut pentru mine a,a de lesni(ioase prin profunzimea (uno,tin4ei dumitale ,i prin pre(izia prin(ipiilor la (are le!ai redus. : Iat$ (omoara mea, prietene, iat$ (u (e m!ai f$(ut bo)at ,i feri(it. Crede!m$ ,i (onsoleaz$!te, ele pre4uies( pentru mine mai mult de(/t tonele de aur ,i l$zile (u diamante, (3iar problemati(e, a,a (um sunt norii (are se *$d diminea4a plutind pe mare, (are sunt so(oti4i drept p$m/nturi ,i (are se e*aporeaz$, se *olatilizeaz$ ,i dispar pe m$sur$ (e te apropii de ei. S$ te am l/n)$ mine (/t mai mult timp, s$ as(ult )lasul dumitale elo(*ent .mpodobindu!mi spiritul, ($lindu!mi sufletul, f$(/nd .ntrea)a mea f$ptur$ (apabil$ de lu(ruri mari ,i (umplite, da($ *oi fi *reodat$ liber. : 9mpl/ndu!le a,a de bine, .n(/t dez!n$de7dea .n (are eram )ata s$ (ad (/nd te!am (unos(ut, s$ nu!,i mai )$!seas($ lo( :, iat$ a*erea mea6 ea nu!i 3imeri($2 4i!o datorez (u ade*$rat ,i to4i su*eranii p$m/ntului, fie ei Cezar Hor)ia, nu *or izbuti s$ mi!o r$peas($. Tilele (are urmar$ au fost pentru (ei doi neferi(i4i, da($ nu zile feri(ite, (el pu4in zile (are au tre(ut destul de repede. &aria (are, ani .n ,ir, p$strase t$(erea asupra (omorii, pomenea a(um despre ea la ori(e o(azie. ;,a (um pre*$zuse, el r$m$sese paralizat de bra4ul drept ,i de pi(iorul st/n) ,i pierduse aproape ori(e speran4$2 dar *isa totodat$, pentru t/n$rul s$u to*ar$,, o eliberare sau o e*adare ,i se bu(ura pentru el. +em/ndu!se (a s(risoarea s$ nu fie .ntr!o zi r$t$(it$ sau pierdut$, .l silise pe "ant<s s!o .n*e4e pe dinafar$ ,i "ant<s o ,tia de la primul p/n$ la ultimul (u*/nt. imi(ise atun(i partea a doua, fiind si)ur ($ prima parte putea s$ fie )$sit$, dar f$r$ s$ se )3i(eas($ sensul ade*$rat. 9neori &aria petre(u (easuri .ntre)i d/nd lui "ant<s instru(4iuni (are a*eau s$!i ser*eas($ .n ziua (/nd *a fi liber. ;tun(i, o dat$ liber, din ziua, din (easul, din momentul (/nd *a fi liber, el urma s$ nu mai aib$ de(/t un sin)ur )/nd6 s$ a7un)$ la Monte! Cristo printr!un mi7lo( oare(are, s$ r$m/n$ a(olo sin)ur sub un prete5t (are s$ nu trezeas($ b$nuieli ,i. : > dat$ a(olo, o dat$ sin)ur. : S$ (aute a re)$si )rotele minunate ,i s$ s(ormoneas($ lo(ul indi(at. @o(ul indi(at este, *$ aminti4i, un)3iul .ndep$rtat al (elei de a doua des(3iz$turi. -/n$ una alta, orele tre(eau, da($ nu repede, (el pu4in suportabil. ;,a (um am spus, f$r$ s$ fi re($p$tat for4a m/inii ,i a pi(iorului, &aria re(/,ti)ase toat$ limpezimea inteli)en4ei sale ,i, .n afar$ de (uno,tin4ele morale asupra ($rora am st$ruit, el .l .n*$4ase pe t/n$rul to*ar$, meseria r$bd$toare ,i sublim$ a de4inutului, (are din nimi( ,tie s$ fa($ (e*a. Arau o(upa4i, prin urmare, .n permanen4$. : &aria tem/ndu!se s$ nu .mb$tr/neas($, "ant<s tem/ndu!se s$ nu!,i reaminteas($ tre(utul aproape stins ,i (are nu mai p/lp/ia .n str$fundul memoriei sale de(/t (a o lumin$ dep$rtat$, r$t$(it$ .n noapte2 lu(rurile de(ur)eau astfel (a .n a(ele e5isten4e .n (are nenoro(irea n! a zdrun(inat nimi( ,i (are se s(ur) ma,inal ,i (alm sub o(3iul pro*iden4ei.

"ar, sub (almul superfi(ial, erau poate .n inima t/n$rului ,i .n a b$tr/nului multe elanuri .nfr/nate, multe suspine .n$bu,ite, (are .,i (roiau drum atun(i (/nd &aria r$m/nea sin)ur ,i (/nd Admond se .ntor(ea la el. Admond se trezi .ntr!o noapte brus(, p$r/ndu!i!se ($ s!a auzit (3emat. "es(3ise o(3ii ,i .n(er($ s$ str$pun)$ bezna. umele s$u sau, mai bine zis, un )las 7alni( (e .n(er(a s$!i arti(uleze numele r$zbi p/n$ la el. Se ridi($ pe pat (u sudoarea nelini,tii pe frunte ,i as(ult$. i(i o .ndoial$, t/n)uirea *enea din (ar(era to*ar$,ului s$u. : "oamne, murmur$ "ant<s, nu (um*aB Fi .,i (linti patul, s(oase piatra, se n$pusti .n (oridor ,i a7unse la e5tremitatea opus$2 lespedea era ridi(at$. @a lumina l$mpii, informe ,i p/lp/inde, de (are am *orbit, Admond .l *$zu pe b$tr/n, palid, .n($ .n pi(ioare ,i 4in/ndu!se de lemnul patului. +r$s$turile lui erau s(3imonosite de simptomele oribile pe (are le (uno,tea ,i (are .l .nfri(o,aser$ at/ta, (/nd ele ap$ruser$ pentru .nt/ia oar$. : -rietene, spuse &aria, resemnat, .n4ele)i, nu!i a,a= !am ne*oie s$!4i spun mai mult. Admond s(oase un stri)$t .ndurerat ,i, pierz/ndu!,i (u totul mintea, se n$pusti spre u,$ stri)/nd6 : ;7utor, a7utor. &aria a*u .n($ puterea s$!l opreas($. : +$(ere, spuse el, altminteri e,ti pierdut? S$ nu ne mai )/ndim de(/t la dumneata, prietene, f$(/ndu!4i (apti*itatea suportabil$ sau e*adarea posibil$. Qi!ar trebui ani de zile (a s$ refa(i sin)ur tot (e am f$(ut eu ai(i ,i s!ar nimi(i .ntr!o (lip$, da($ supra*e)3etorii no,tri ar a*ea (uno,tin4$ ($ am fost .n4ele,i. "e altminteri, fii lini,tit, prietene, (ar(era pe (are o p$r$ses( nu *a r$m/ne mult$ *reme )oal$2 alt nenoro(it *a *eni s$!mi ia lo(ul. +e *ei .nf$4i,a a(estuia (a un .n)er sal*ator. Va fi poate t/n$r, puterni( ,i r$bd$tor (u dumneata, *a putea s$ te a7ute .n e*adarea pe (are (u o .mpiedi(am. u *ei mai a*ea, le)at$ de dumneata, o 7um$tate de (ada*ru, (are s$!4i paralizeze mi,($rile. Cot$r/t lu(ru, "umnezeu fa(e, .n sf/r,it, (e*a pentru dumneata6 .4i d$ mai mult de(/t .4i r$pe,te ,i e timpul s$ mor. Admond nu putu de(/t s$!,i .mpreune m/inile ,i s$ stri)e6 : >3, prietene, prietene, ta(i? ;poi, re($p$t/ndu!,i for4a, zdrun(inat$ o (lip$ de lo*itura nepre*$zut$ ,i (ura7ul fr/nt de (u*intele b$tr/nului6 : >3, spuse el, te!am mai sal*at o dat$, am s$ te sal*ez ,i a doua oar$? 0idi($ pi(iorul patului ,i s(oase fla(onul (u o treime plin$ .n($ de li(oarea ro,ie. : 9ite, spuse el, mai e din b$utura sal*atoare. 0epede, repede, spune!mi (e trebuie s$ fa( de data a(easta2 sunt instru(4iuni noi= Vorbe,te, prietene, te as(ult. : u mai e ni(i o speran4$, r$spunse &aria (l$tin/nd (apul2 dar n!are a fa(e, "umnezeu *rea (a omul pe (are l!a (reat ,i .n inima ($ruia a .nr$d$(inat a,a de ad/n( dra)ostea de *ia4$, s$ fa($ tot (e .i st$ .n putin4$ pentru a p$stra e5isten4a a(easta a,a de )rea uneori, a,a de s(ump$ .ntotdeauna. : "a, da, e5(lam$ "ant<s ,i te *oi sal*a, te asi)ur. : Ai bine, .n(ear($. &ri)ul pune st$p/nire pe mine2 simt (um s/n)ele n$p$de,te la (reier2 simt tremur$tura oribil$ (are fa(e s$!mi (l$n4$neas($ din4ii ,i s$!mi desfa($ oasele2 .n (in(i minute r$ul *a izbu(ni, .ntr!un sfert de or$ nu *a mai r$m/ne din mine de(/t un (ada*ru. : >3? A5(lam$ "ant<s (u inima fr/nt$ de durere.

: Vei pro(eda (a ,i .nt/ia oar$, .ns$ nu *ei mai a,tepta a,a de mult. n (easul a(esta toate resorturile *ie4ii sunt uzate, iar moartea (ontinu$ el ar$t/ndu!,i bra4ul ,i pi(iorul paralizate nu *a mai a*ea de f$(ut de(/t 7um$tate din treab$. "a($, dup$ (e mi!ai turnat dou$spreze(e pi($turi .n )ur$ .n lo( de ze(e, *ezi ($ nu!mi re*in, *ei turna restul. ;,az$!m$ a(um pe pat, ($(i nu m$ mai pot 4ine. Admond .l lu$ pe b$tr/n .n bra4e ,i!l depuse pe pat. : ;(um, prietene, spuse &aria, sin)ura m/n)/iere a *ie4ii mele am$r/te, dumneata pe (are (erul mi te!a dat (am t/rziu, .ns$ mi te!a dat (a dar nepre4uit ,i pentru (are .i mul4umes(2 .n momentul desp$r4irii de dumneata pentru de!a pururi, .4i urez toat$ feri(irea, toat$ prosperitatea pe (are o meri4i6 fiul meu, te bine(u*/ntez? +/n$rul ($zu .n )enun(3i rezem/ndu!,i (apul de patul b$tr/nului. : ;s(ult$ bine (e .4i spun .n momentul a(esta suprem6 (omoara familiei Spada e5ist$2 "umnezeu .n)$duie (a pentru mine s$ nu mai fie ni(i distan4$, ni(i piedi($. > *$d .n fundul )rotei a doua2 o(3ii mei str$pun) ad/n(ul p$m/ntului ,i sunt ului4i de at/tea bo)$4ii. "a($ izbute,ti s$ fu)i, aminte,te!4i ($ bietul abate, pe (are toat$ lumea .l (redea nebun, nu era. ;lear)$ la Monte!Cristo, profit$ de a*erea noastr$, profit$ de ea, ai suferit destul. > z)uduire *iolent$ .l .ntrerupse pe b$tr/n. "ant<s .n$l4$ (apul, *$zu o(3ii (are se in7e(tau (u ro,u6 p$rea ($ un *al de s/n)e ur(ase din piept la frunte. : ;dio? ;dio? Murmur$ b$tr/nul, str/n)/nd (on*ulsi* m/na t/n$rului. ;dio? : >, nu .n($, nu .n($? Stri)$ a(esta2 nu ne p$r$si2 "oamne, a7ut$!lB ;7utor? ;7utor. : +$(ere? +$(ere? Murmur$ muribundul6 s$ nu ne despart$, da($ m$ sal*ezi. : ;i dreptate. > da, da, fii lini,tit, te *oi sal*a? "e altminteri, (u toate ($ suferi mult, suferin4a e mai mi($ de(/t .nt/ia oar$. : >, nu te .n,ela2 suf$r mai pu4in, pentru ($ .n mine e mai pu4in$ for4$ pentru a suferi. @a */rsta dumitale ai (redin4$ .n *ia4$. -ri*ile)iul tinere4ii e s$ (read$ ,i s$ n$d$7duias($. "ar b$tr/nii *$d mai limpede moartea. >3, iat!oB Vine. S!a sf/r,itB Vederea mi se pierdeB Mintea .mi fu)eB "$!mi m/na, "ant<sB ;dio. ;dio. Fi, ridi(/ndu!se (u o ultim$ sfor4are .n (are .,i adun$ toate puterile6 : Monte!Cristo? Spuse el. u uita, Monte!Cristo? Fi re($zu pe pat. Criza a fost (umplit$6 m$dulare (3ir(ite, pleoape umflate, o spum$ s/n)er/nd$, un (orp nemi,(at. : Iat$ (e r$mase pe patul de durere, .n lo(ul f$pturii inteli)ente (are se (ul(ase (u o (lip$ .nainte. "ant<s lu$ lampa, o puse la ($p$t/iul patului, pe piatra ie,it$ .n relief ,i de unde li($rirea ei tremurat$ lumina (u o r$sfr/n)ere fantasti($ fi)ura des(ompus$ ,i trupul .n4epenit. ;,tept$ (u o(3ii fi5a4i momentul administr$rii remediului sal*ator. C/nd so(oti ($ momentul a *enit, lu$ (u4itul, des(le,t$ din4ii (are se .mpotri*ir$ mai pu4in de(/t .nt/ia oar$, num$r$ una dup$ alta dou$spreze(e pi($turi ,i a,tept$2 fiola mai (on4inea aproape .n($ o dat$ pe at/t. ;,tept$ ze(e minute, un sfert de or$, o 7um$tate de or$, nu se (linti nimi(. +remur/nd, (u p$rul zburlit, (u fruntea .n)3e4at$ de sudoare, el num$ra (lipele dup$ b$t$ile inimii. Cu)et$ atun(i ($ era timpul s$ fa($ ultima .n(er(are6 apropie fiola de buzele .n*ine4ite ale lui &aria ,i, f$r$ s$ mai aib$ ne*oie s$ des(le,teze f$l(ile (are r$m$seser$ des(3ise, turn$ toat$ li(oarea din ea.

0emediul produse un efe(t )al*ani(, o tremur$tur$ *iolent$ s(utur$ membrele b$tr/nului, o(3ii lui se redes(3iser$ )roazni(i la *edere, s(oase un suspin (are sem$na (u un stri)$t, apoi trupul .nfiorat re($zu pu4in (/te pu4in .n nemi,(are. 0$maser$ des(3i,i numai o(3ii. > 7um$tate de (eas, un (eas, un (eas ,i 7um$tate se s(urser$. n (easul a(esta ,i 7um$tate de nelini,te, Admond, aple(at deasupra prietenului s$u, (u m/na pe inima lui, sim4i r/nd pe r/nd (um trupul se r$(e,te ,i (um inima .,i stin)e b$taia tot mai surd$ ,i mai profund$. n sf/r,it, nu supra*ie4ui nimi(6 ultima tres$rire a inimii .n(et$. &a4a de*eni li*id$, o(3ii r$m$seser$ des(3i,i, dar pri*irea se stinse. Ceasurile erau ,ase ,i 7um$tate, diminea4a, ziua .n(epea s$ se arate ,i raza (i alburie, n$p$dind (ar(era, f$(ea s$ p$leas($ lumina muribund$ a l$mpii. 0$sfr/n)eri (iudate tre(eau peste (3ipul (ada*rului, d/ndu!i din (/nd .n (/nd aparen4e de *ia4$. C/t$ *reme dur$ lupta dintre zi ,i noapte, "ant<s mai putu s$ se .ndoias($2 dar, de .ndat$ (e ziua birui, el .n4elese ($ se afl$ sin)ur (u un (ada*ru. ;tun(i o )roaz$ profund$ ,i de ne.nfr/nt puse st$p/nire pe sine2 nu mai (utez$ s$ str/n)$ m/na (are at/rna .n 7osul patului, nu mai (utez$ s$!,i opreas($ o(3ii asupra o(3ilor fi(,i ,i albi, pe (are .n(er($ .n mai multe r/nduri, dar inutil, s$!i .n(3id$ ,i (are se des(3ideau mereu. Stinse lampa, o t$inui (u )ri7$ ,i fu)i, a,ez/nd (/t putu mai bine lespedea deasupra (apului s$u. Ara de altminteri timpul, ($(i temni(erul *enea. "e data a(easta, el .,i .n(epu *izita (u "ant<s2 ple(/nd din (ar(era lui, urma s$ trea($ .n a(eea a lui &aria ($ruia .i du(ea m/n(are ,i ruf$rie. imi( de altminteri nu indi(a la omul a(esta ($ el a*ea (uno,tin4$ de (ele .nt/mplate. Ie,i. "ant<s fu atun(i (uprins de un neast/mp$r nespus de a ,ti (e se *a petre(e .n (ar(era neferi(itului prieten2 reintr$ de(i .n )aleria subteran$ ,i a7unse la timp (a s$ aud$ e5(lama4iile )ardianului, (are (3ema .n a7utor. n (ur/nd (eilal4i temni(eri intrar$2 apoi se auzi pasul )reoi ,i re)ulat al solda4ilor. n urma solda4ilor sosi )u*ernatorul. Admond auzi 3/r,/itul patului pe (are era z)/l4/it (ada*rul2 auzi )lasul )u*ernatorului (are porun(ea s$ i se arun(e ap$ .n fa4$ ,i (are, *$z/nd ($ .n (iuda stropirii de4inutul nu!,i re*enea, trimise dup$ medi(. #u*ernatorul ie,i2 (/te*a (u*inte de (ompasiune a7unser$ la ure(3ile lui "ant<s, ameste(ate (u r/sete bat7o(oritoare. : Caide!3aide, spuse omul, nebunul s!a dus s$!,i )$seas($ (omorile2 ($l$torie bun$? : Cu toate milioanele lui n!o s$ aib$ (u (e!,i pl$ti )iul)iul, )l$sui altul. : >, de(lar$ al treilea )las, )iul)iurile de la Castelul If nu (ost$ s(ump. : -oate ($, fiind om al biseri(ii, se *or fa(e nis(ai*a (3eltuieli pentru el, spuse unul dintre primii interlo(utori. : > s$ aib$ atun(i onorurile sa(ului. Admond as(ulta, nu pierdea un (u*/nt, dar mare lu(ru nu .n4ele)ea. Cur/nd )lasurile se stinser$ ,i i se p$ru ($ (ei *eni4i p$r$seau .n($perea. +otu,i nu (utez$ s$ intre6 s!ar fi putut s$ fi l$sat *reun temni(er pentru p$zirea mortului. 0$mase de(i t$(ut, nemi,(at, 4in/ndu!,i r$suflarea. Cam dup$ un (eas, lini,tea fu .nsufle4it$ de un z)omot slab (are (res!(u treptat. Se .napoia )u*ernatorul, urmat de medi( ,i de mai mul4i ofi4eri. Se f$(u un moment de t$(ere6 de bun$ seam$, medi(ul se apropiase de pat ,i e5amina (ada*rul.

Cur/nd dis(u4iile .n(epur$. Medi(ul analiz$ pri(ina de(esului prizonierului ,i!l de(lar$ pe a(esta mort. ntreb$rile ,i r$spunsurile de(ur)eau (u o indiferen4$ (are .l indi)na pe "ant<s2 i se p$rea ($ toat$ lumea e datoare s$ simt$ pentru bietul abate o parte din afe(4iunea pe (are i!o purta el. : Sunt m/3nit de (ele (e!mi spui, )l$sui )u*ernatorul, r$spunz/nd (ertitudinii manifestate de medi( ($ b$tr/nul .ntr!ade*$r murise2 era un prizonier bl/nd, inofensi*, amuzant prin nebunia lui ,i, mai (u seam$, u,or de supra*e)3eat. : >, de(lar$ temni(erul, ar fi putut s$ nu fie p$zit delo( ,i ar fi r$mas (in(ize(i de ani ai(i )arantez f$r$ s$ .n(er(e o sin)ur$ tentati*$ de e*adare. : +otu,i, relu$ )u*ernatorul, (red ($ s!ar impune de ur)en4$, .n (iu!da (on*in)erii dumnea*oastr$ nu pentru ($ m$ .ndoies( de ,tiin4a (u (are sunte4i .nzestrat, dar pentru propria mea r$spundere :, s$ ne asi)ur$m ($ prizonierul e .ntr!ade*$r mort. 9n moment de t$(ere deplin$, .n r$stimpul ($reia "ant<s, mereu la p/nd$, so(oti ($ medi(ul e5amina ,i pip$ia .n($ o dat$ (ada*rul. : -ute4i fi lini,tit, spuse atun(i medi(ul, a murit6 *$ )arantez. : Fti4i, domnule, )l$sui )u*ernatorul st$ruind, noi nu ne mul4umim .n astfel de (azuri (u un simplu e5amen2 .n (iuda tuturor aparen4elor, *$ ro) m/ntui4i opera4ia, .ndeplinind formalit$4ile pres(rise de le)e. : S$ fie .n($lzite fiarele, spuse medi(ul2 serios *orbind e o pre(au4ie inutil$. >rdinul .n($lzirii fiarelor .l .nfior$ pe "ant<s. Se auzir$ pa,i )r$bi4i, s(/r4/itul u,ii, (/te*a trop$ituri interioare, iar peste (/te*a (lipe un temni(er se .napoia spun/nd6 : -oftim 7arul (u un fier. Se produse o t$(ere de o (lip$, apoi se auzi simitul ($rnurilor (are ardeau ,i al ($ror miros )ros ,i )re4os str$punse (3iar zidul dinapoia ($ruia "ant<s as(ulta (u oroare. C/nd sim4i mirosul de (arne uman$, (arbonizat$, sudoarea 4/,ni pe fruntea t/n$rului ,i a*u senza4ia ($ le,in$. : -re(um *ede4i, domnule, este mort, spuse medi(ul2 arsura .n ($l(/i e 3ot$r/toare2 bietul nebun este *inde(at de nebunia lui ,i liberat din (apti*itate. : u!l (3ema &aria= ntreb$ unul dintre ofi4erii (are .l .nto*$r$,eau pe )u*ernator. : "a, domnule, ,i, dup$ (/te pretindea, era un nume *e(3i2 de altminteri era foarte .n*$4at ,i (u destul$ 7ude(at$ asupra tuturor (3estiunilor (are nu *eneau .n atin)ere (u (omoara sa2 dar asupra a(esteia, trebuie s$ m$rturises(, nu admitea ripost$. : ;fe(4iunea pe (are noi o numim monomanie, spuse medi(ul. : !ai a*ut ni(iodat$ moti*e s$ te pl/n)i de el= ntreb$ )u*ernatorul pe temni(erul .ns$r(inat (u adu(erea pro*iziilor abatelui. : i(iodat$, domnule )u*ernator, r$spunse temni(erul, absolut ni(iodat$. Ha, dimpotri*$, uneori m$ distra foarte mult, spun/ndu!mi fel de fel de lu(ruri. ntr!o zi, (/nd ne*ast$!mea era bolna*$, el mi!a dat o re4et$ (are a *inde(at!o. : Ca!3a, r/se medi(ul, nu ,tiam ($ am a*ut a fa(e (u un (ole)2 n$d$7duies(, domnule )u*ernator, ad$u)a el r/z/nd, ($ .l *e4i trata (um se (u*ine. : "a, da, fii lini,tit, *a fi .n)ropat (u de(en4$ .n sa(ul (el mai nou pe (are .l *om putea )$si2 e,ti mul4umit= : +rebuie s$ .ndeplinim formalitatea a(easta .n fa4a dumnea*oastr$, domnule= ntreb$ un temni(er. : &$r$ .ndoial$, dar )r$bi4i!*$2 nu pot s$ r$m/n toat$ ziua ai(i.

Se auzir$ alte trop$ituri2 .n (lipa urm$toare un f/,/it de p/nz$ mototolit$ r$zbi la ure(3ile lui "ant<s, patul s(/r4/i pe ar(uri, un pas )reoi pasul unui om (are ridi(a o po*ar$ se propti pe lespede, apoi patul s(/r4/i din nou sub )reutatea pus$ de el. : -e desear$, spuse )u*ernatorul. : Se fa(e slu7b$ reli)ioas$= ntreb$ un ofi4er. : Cu neputin4$, r$spunse )u*ernatorul2 (apelanul (astelului mi!a (erut ieri (on(ediu, (a s$ fa($ un mi( *oia7 de opt zile la #]r<s ,i i!am )arantat pentru to4i de4inu4ii .n inter*alul $sta2 bietul abate n!a*ea de(/t s$ nu se )r$beas($ a,a de tare ,i ar fi a*ut re(*iemul s$u. : A3, spuse medi(ul (u impietatea oamenilor de meseria sa, este om al biseri(ii6 "umnezeu o s$ 4in$ seama ,i n!o s$ ofere iadului pl$(erea r$ut$(ioas$ de a!i trimite un preot. 9n 3o3ot de r/s urm$ )lumei de prost )ust. ntre timp (ontinua opera4ia .nmorm/nt$rii. : -e desear$, spuse )u*ernatorul, (/nd (a fu terminat$. : @a (e or$= ntreb$ temni(erul. : -e la ze(e sau unspreze(e. : Mortul trebuie *e)3eat= : "e (e= n(3ide4i (ar(era (a ,i (um ar fi *iu, at/ta tot. -a,ii se dep$rtar$ atun(i, )lasurile s($zur$ treptat, z)omotul u,ii (u broas(a ei 4$($nitoare ,i (u z$*oarele s(/r4/itoare se auzi, o lini,te mai posa($ de(/t a(eea a sin)ur$t$4ii lini,tea mor4ii n$p$di totul, p/n$ ,i sufletul .n)3e4at al t/n$rului. ;tun(i el ridi($ .n(eti,or lespedea (u (apul ,i arun($ o pri*ire (er(et$toare. n($perea era )oal$6 "ant<s ie,i din )alerie. Capitolul XX Cimitirul Castelului If. -e pat, (ul(at de!a lun)ul ,i slab luminat de lumina (e4oas$, (are p$trundea prin fereastr$, se *edea un sa( de p/nz$ )rosolan$, sub ale ($rei (ule lar)i se desena nel$murit$ o form$ lun)$, 4eap$n$6 ultimul )iul)iu al lui &aria, )iul)iu (are, dup$ spusa temni(erilor, (osta a,a de ieftin. -rin urmare totul se sf/r,ise. > desp$r4ire material$ e5ista de pe a(um .ntre "ant<s ,i b$tr/nul s$u prieten2 nu mai putea s$!i *ad$ o(3ii, (are r$m$seser$ des(3i,i (a pentru a pri*i din(olo de moarte, nu mai putea s$ str/n)$ m/na is(usit$, (are ridi(ase pentru el *$lul (e a(operea lu(rurile t$inuite. &aria, utilul, bunul to*ar$, (u (are se obi,nuise a,a de temeini(, nu mai e5ista de(/t .n amintirea sa. ;tun(i se a,ez$ la ($p$t/iul patului (umplit ,i se (ufund$ .ntr!o melan(olie sumbr$, amar$. Sin)ur? 0ede*enise sin)ur? 0e($zuse .n t$(ere, se re)$sea .n fa4a neantului? Sin)ur? i(i m$(ar *ederea, ni(i m$(ar )lasul sin)urei fiin4e omene,ti (are .l le)a .n($ de p$m/nt? u era mai bine s$ se du($, asemeni lui &aria ,i s$!l .ntrebe pe "umnezeu de eni)ma *ie4ii, (u ris(ul de a tre(e prin poarta lu)ubr$ a suferinzilor= Ideea sinu(iderii, iz)onit$ de prietenul s$u, .ndep$rtat$ de prezen4a lui, se .n$l4$ atun(i (a o fantom$ l/n)$ (ada*rul lui &aria. %"a($ a, putea s$ mor, spuse el, m!a, du(e unde se du(e el ,i (u si)uran4$ l!a, re)$si. "ar (um s$ mor= @u(ru foarte u,or, ad$u)$ el r/z/nd2 *oi r$m/ne ai(i, m$ *oi n$pusti asupra primului *enit, .l *oi )/tui ,i m$ *or )3ilotina.' "ar, deoare(e .n durerile mari (a ,i .n marile furtuni abisul se )$se,te .ntre dou$ (reste de *aluri, "ant<s se trase .napoi de la ideea mor4ii infamante ,i tre(u )rabni( de la dezn$de7de la o sete arz$toare de *ia4$ ,i libertate. %S$ mor= >, nu? A5(lam$ el2 nu am tr$it at/ta, nu am suferit at/ta pentru (a a(um s$ mor. Ara bine s$ mor (/nd luasem 3ot$r/rea (/nd*a, sunt ani de atun(i2 dar a(um ar .nsemna s$ *in prea mult .n a7utorul destinului meu ti($los. u2 *reau s$ tr$ies(, *reau s$ lupt p/n$ la (ap$t2 nu,

*reau s$ re(u(eres( feri(irea (are mi!a fost r$pit$. Mai .nainte de a muri uitam ($ am ($l$ii mei de pedepsit ,i poate, (ine ,tie, (/4i*a prieteni de r$spl$tit. "ar a(um *oi fi uitat ai(i ,i nu *oi mai ie,i din (amera mea de(/t (a &aria. C/nd rosti (u*intele a(estea, Admond r$mase nemi,(at, (u o(3ii fi(,i, (a un om izbit de o idee subit$, dar pe (are ideea .l .nsp$im/nt$2 se .n$l4$ deodat$, duse m/na la frunte, (a ,i (um a*ea ame4eal$, f$(u dou$!trei o(oluri prin .n($pere ,i se opri dinaintea patului. : >3, murmur$ el, (ine .mi trimite )/ndul a(esta= "umnezeule, tu= "e *reme (e numai mor4ii ies liberi de ai(i, s$ lu$m lo(ul mor4ilor. Fi, f$r$ s$ mai piard$ timpul de a re*eni asupra a(estei 3ot$r/ri, (a pentru a nu da (u)etului r$)azul s$ nimi(eas($ dezn$d$7duita 3ot$r/re, el se aple($ asupra sa(ului 3idos, .l desf$(u (u (u4itul lui &aria, s(oase (ada*rul din sa(, .l duse la el, .l (ul($ .n pat, .l a(operi (u zdrean4a (u (are se a(operea de obi(ei sin)ur, trase peste el p$tura, s$rut$ .n($ o dat$ fruntea .n)3e4at$, .n(er($ s$ .n(3id$ o(3ii rebeli (are (ontinuau s$ r$m/n$ des(3i,i, .nfri(o,$tori prin absen4a )/ndirii, .ntoarse (apul spre perete, pentru (a temni(erul, adu(/nd (ina, s$ (read$ ($ era (ul(at a,a (um f$(ea de obi(ei deseori, se .napoie .n )alerie, trase patul l/n)$ zid, reintr$ .n (ealalt$ .n($pere, lu$ din dulap a(ul, a4a, .,i arun($ zdren4ele, pentru (a sub p/nz$ s$ se simt$ trupul )ol, se stre(ur$ .n sa(ul spinte(at, se a,ez$ .n pozi4ia .n (are era (ada*rul, ,i!l (usu pe din$untru. I s!ar fi putut auzi b$t$ile inimii da($, din nenoro(ire, intra (ine*a .n momentul a(ela. "ant<s ar fi putut s$ a,tepte foarte bine p/n$ dup$ *izita de sear$, dar se temea (a nu (um*a )u*ernatorul s$!,i s(3imbe p/n$ atun(i 3ot$r/rea ,i s$ se ia (ada*rul. 9ltima lui speran4$ era atun(i pierdut$. n ori(e (az, planul lui era a(um .nto(mit. Iat$ (e se )/ndea s$ fa($. "a($, pe par(ursul drumului, )roparii ,i!ar fi dat seama ($ purtau o fiin4$ *ie, .n lo( s$ poarte un mort, "ant<s nu i!ar fi l$sat s$ se re(ulea)$2 (u o lo*itur$ *i)uroas$ de (u4it el ar fi despi(at sa(ul de sus p/n$ 7os, ar fi profitat de .nfri(o,area lor ,i ar fi fu)it2 da($ ar fi *rut s$!l opreas($, a*ea (u4itul. "a($ .l du(eau p/n$ la (imitir ,i!l depuneau .ntr!o )roap$, s!ar fi l$sat a(operit (u p$m/nt2 apoi, pentru ($ era noapte, el ,i!ar fi (roit, de .ndat$ (e )roparii .ntor(eau spatele, un drum prin lutul moale ,i ar fi fu)it6 n$d$7duia (a )reutatea de p$m/nt s$ nu fie prea mare, (a s!o poat$ s$lta. "a($ se .n,ela, da($ dimpotri*$ p$m/ntul era prea )reu, ar fi murit .n$bu,it ,i, (u at/t mai bine, totul se sf/r,ea. "ant<s nu m/n(ase din a7un, dar nu se )/ndise la foame .n timpul dimine4ii ,i nu se )/ndea ni(i a(um. Situa4ia sa era prea (riti($, pentru a!i .n)$dui s$!,i opreas($ )/ndul asupra altei idei. -rimul peri(ol pe (are .l .nt/mpina "ant<s era (a nu (um*a temni(erul, adu(/ndu!i (ina de la orele ,apte s$ obser*e substituirea operat$. "in feri(ire, .n *reo dou$ze(i de r/nduri, fie din mizantropie, fie din oboseal$, "ant<s .l primise pe temni(er (ul(at2 iar .n (azul a(esta, de obi(ei, omul depunea p/inea ,i supa pe mas$ ,i se retr$)ea .n t$(ere. "e data a(easta .ns$ temni(erul putea s$ se abat$ de la mutismul s$u, s$!i *orbeas($ lui "ant<s ,i, *$z/nd ($ nu r$spunde s$ se apropie de pat ,i s$ des(opere totul. C/nd (easurile ,apte seara se apropiar$, nelini,tile lui "ant<s .n(epur$ (u ade*$rat. Cu m/na ap$sat$ pe inim$, .n(er(a s$ astupe b$t$ile a(esteia, .n timp (e (u (ealalt$ .,i ,ter)ea de pe frunte sudoarea (are se prelin)ea de!a lun)ul t/mplelor. "in (/nd .n (/nd .l str$b$teau fiori prin tot (orpul ,i!i str/n)eau inima (a .ntr!o men)3in$ de )3ea4$. ;*ea atun(i senza4ia ($ moare. >rele se s(urser$ f$r$ s$ adu($ *reo mi,(are .n (astel ,i "ant<s .n4elese ($ de prima prime7die a

s($pat. Semn bun. n sf/r,it, (am la ora fi5at$ de )u*ernator, se auzir$ pa,i pe s(ar$. Admond .n4elese ($ a *enit momentul2 .,i adun$ tot (ura7ul, 4in/ndu!,i r$suflarea. ;r fi fost feri(it, da($ ar fi putut s$!,i re4in$ totodat$ ,i z*/(nirile pre(ipitate ale arterelor. Mi,(area se opri la u,$2 pa,ii erau dubli. "ant<s )3i(i ($ (ei doi )ropari *eneau la el. H$nuiala se s(3imb$ .n (ertitudine, (/nd auzi z)omotul pe (are ei .l f$(eau depun/nd lar)a. 9,a se des(3ise, o lumin$ *oalat$ r$zbi p/n$ la o(3ii lui "ant<s. V$zu, prin p/nza (are!l a(operea, dou$ umbre apropiindu!se de pat. ; treia, la u,$, 4in/nd un felinar .n m/n$. Cei doi oameni (are se apropiar$ de pat apu(ar$ sa(ul de un (ap$t ,i de altul. : A (am )reu pentru un b$tr/n a,a de slab, spuse unul ridi(/ndu!l de (ap. : Se zi(e ($ fie(are an spore,te (u (/te o 7um$tate de li*r$ )reutatea oaselor, )l$sui (el$lalt, lu/ndu!l de pi(ioare. : Qi!ai f$(ut le)$tura= ntreb$ primul. : ;, fi fost prost s$ ne .n($r($m (u o )reutate de prisos, spuse al doilea2 o fa( a(olo. : ;i dreptate2 s$ ple($m. %Ce le)$tur$=' se .ntreb$ "ant<s. Mutar$ pe pretinsul mort din pat, pe tar)$. Admond se .n4epenea (/t mai mult, (a s$!,i 7oa(e (/t mai bine rolul de r$posat. ;pu(ar$ tar)a ,i (orte)iul, luminat de omul (u felinar, (are mer)ea .nainte, ur($ s(ara. "eodat$ a(rul proasp$t ,i aspru al nop4ii .l n$p$di. "ant<s re(unos(u mistralul. ;*u o senza4ie subit$, plin$ totodat$ de *olupt$4i ,i de nelini,ti. -urt$torii f$(ur$ *reo dou$ze(i de pa,i, apoi se oprir$ ,i depuser$ tar)a pe sol. 9nul se dep$rt$, iar "ant<s .i auzi bo(an(ii r$sun/nd pe lespezi. %9nde sunt oare=' se .ntreb$ el. : Ftii ($ nu e u,or delo(= Spuse (el (are r$m$sese l/n)$ "ant<s a,ez/ndu!se pe mar)inea t$r)ii. -rimul sim4$m/nt al lui "ant<s fusese s$ e*adeze2 din feri(ire se st$p/ni. : Caide, lumineaz$!mi, animalule? #l$sui purt$torul (are se dep$rtase2 altminteri n!am s$ )$ses( ni(iodat$ (e (aut. >mul (u felinar se supuse .ndemnului, de,i, pre(um a4i *$zut, in*ita4ia nu fusese f$(ut$ .n termeni to(mai (on*enabili. %"ar (e o fi ($ut/nd=' se .ntreb$ "ant<s. "esi)ur ($ o sap$. > e5(lama4ie de satisfa(4ie ar$t$ ($ )roparul )$sise (eea (e ($uta. : n sf/r,it, spuse (el$lalt, nu mer)e prea lesne. : "a, r$spunse el, dar n!a pierdut nimi( a,tept/nd. Se apropie de Admond, (are auzi depun/ndu!se l/n)$ el un (orp )reu ,i r$sun$tor2 .n momentul a(ela o fr/n)3ie .i .n(on7ur$ pi(ioarele str/n)/ndu!i!le puterni( ,i dureros. : Ai, l!ai le)at= ntreb$ )roparul (are st$tuse de)eaba. : "a ,i .n($ bine, spuse (el$lalt6 .4i )arantez. : ;tun(i la drum. Fi tar)a ridi(at$ porni din nou. &$(ur$ *reo (in(ize(i de pa,i, apoi se oprir$ des(3iz/nd o u,$, pe urm$ iar pornir$. T)omotul *alurilor (e se sp$r)eau de st/n(ile pe (are e (onstruit (astelul a7un)ea tot mai l$murit la ure(3ea lui "ant<s, pe m$sur$ (e .naintau. : -roast$ *reme, spuse unul dintre purt$tori. u e bine s$ te afli pe mare .n noaptea asta. : "a, abatele este .n prime7die s$ se ude, )l$sui (el$lalt ,i izbu(nir$ .n r/s. "ant<s nu pri(epu prea bine )luma, dar p$rul i se zb/rli .n (ap.

: Hra*o, am a7uns, relu$ primul. : Mai departe, mai departe, spuse (el$lalt, ,tii bine ($ ultimul a r$mas .n drum, zdrobit de st/n(i ,i ($ )u*ernatorul ne!a (ertat a doua zi ($ suntem tr/ntori. &$(ur$ .n($ *reo patru, (in(i pa,i, ur(/nd mereu, apoi "ant<s sim4i ($ e apu(at de (ap ,i de pi(ioare ,i le)$nat. : 9na, spuser$ )roparii. : "ou$. : +rei? n momentul a(ela "ant<s se sim4i z*/rlit .ntr!un *id enorm, str$b$t/nd aerul (a o pas$re r$nit$, ($z/nd, ($z/nd mereu, (u o spaim$ (are!i .n)3e4a inima. "e,i tras .n 7os de un obie(t )reu (are .i pre(ipita zborul, i se p$ru ($ pr$bu,irea dur$ un se(ol. n sf/r,it, intr$ (u un z)omot .nfri(o,$tor, (a o s$)eat$, .ntr!o ap$ .n)3e4at$ (e!l f$(u s$ s(oat$ un stri)$t .n$!bu,it .n (3iar (lipa a(eea de s(ufundare. "ant<s fusese z*/rlit .n mare, la fundul ($reia .l t/ra o )3iulea de fier, le)at$ de pi(ioarele sale. Marea e (imitirul Castelului If. Capitolul XXI Insula +iboulen. $u(it, aproape sufo(at, "ant<s a*u totu,i prezen4a de spirit s$!,i 4in$ r$suflarea ,i, deoare(e m/na dreapt$, pre(um am spus, 4inea (u4itul des(3is, )ata pentru ori(e e*entualitate, el spinte($ repede sa(ul, s(oase bra4ul, pe urm$ (apul2 dar atun(i, .n (iuda mi,($rilor pe (are le f$(u, pentru a ridi(a )3iuleaua, se sim4i t/r/t la fund2 se .n(ord$ ($ut/nd fr/n)3ia (are!i le)a pi(ioarele ,i, (u o sfor4are suprem$, o t$ie e5a(t .n momentul (/nd se .n$bu,ea2 (u o lo*itur$ *i)uroas$ de pi(ior, el se .n$l4$ liber la suprafa4a m$rii, .n timp (e )3iuleaua t/ra .n ad/n(imile ne(unos(ute 4es$tura )rosolan$ (are fusese (/t pe!a(i s$!i de*in$ )iul)iu. "ant<s respir$ doar ,i se (ufund$ din nou2 ($(i prima pre(au4ie pe (are era dator s!o ia, era s$ e*ite pri*irile. C/nd reap$ru pentru a doua oar$, se afla la (el pu4in (in(ize(i de pa,i de lo(ul ($derii2 *$zu deasupra (apului un (er ne)ru ,i furtunos, pe suprafa4a ($ruia */ntul m$tura (/4i*a nori fu)ari, dez*$luind uneori un (ol4i,or de azur pun(tat de o stea2 dinaintea lui se .ntindea marea mo3or/t$ ,i mu)ind$ ale ($rei *aluri .n(epeau s$ (lo(oteas($, de par($ se apropia o furtun$, .n timp (e dinapoi se .n$l4a, (a o fantom$ amenin4$toare, )i)antul de )ranit al ($rui */rf sumbru p$rea un bra4 .ntins (a s$!,i .n,fa(e prada2 pe st/n(a (ea mai .nalt$ un felinar lumina dou$ umbre. I se p$ru ($ umbrele se ple(au asupra m$rii (u nelini,te2 desi)ur, (iuda4ii )ropari auziser$ stri)$tul pe (are el l!a s(os str$b$t/nd spa4iul. "ant<s se (ufund$ .n($ o dat$ ,i f$(u un drum destul de lun) .ntre dou$ ape2 mane*ra .i era alt$dat$ familiar$ ,i atr$)ea de obi(ei, .n 7urul lui, .n )olful -3aro, numero,i admiratori, (are .l pro(lamaser$ de foarte dese ori, (el mai is(usit .not$tor din Marsilia. C/nd re*eni la suprafa4a m$rii, felinarul disp$ruse. +rebuia sa se orienteze6 dintre insulele (are .n(on7oar$ Castelul If, (ele mai apropiate sunt 0atonneau ,i -omme)ue2 dar 0atonneau ,i -omme)ue sunt lo(uite2 la fel ,i mi(a insul$ "aume2 insula (ea mai si)ur$ era de(i +iboulen sau @emaire2 insulele +iboulen ,i @emaire se aflau la o le)3e de Castelul If. "ant<s se 3ot$r. s$ a7un)$ la una din a(este dou$ insule2 dar (um s$ le )$seas($ .n toiul nop4ii (are se .n)ro,a tot mai mult .n 7urul lui= V$zu s(lipind .n momentul a(esta, (a o stea, farul -lanier. Mer)/nd drept spre far, l$sa insula +iboulen mai la st/n)a2 apu(/nd spre st/n)a, a*ea de(i s$ .nt/lneas($ insula .n (ale.

"ar, am spus, de la (astelul If la insul$ era (el pu4in o le)3e. "eseori, .n .n(3isoare, &aria repeta t/n$rului, *$z/ndu!l ab$tut ,i lene,6 : "ant<s, nu te l$sa .n *oia mole,elii2 te *ei .ne(a da($ .n(er(i s$ fu)i ,i da($ for4ele dumitale n!au fost .ntre4inute. Sub unda )reoaie ,i amar$, (u*intele a(estea r$sunar$ .n ure(3ile lui "ant<s2 se )r$bise atun(i s$ ur(e la suprafa4$ ,i s$ spinte(e *alurile, (a s$ *ad$ da($ nu (um*a ,i!a pierdut for4ele2 (onstat$ (u bu(urie ($ lipsa de mi,(are for4at$ nu!i r$pise nimi( din putere ,i din a)ilitate ,i sim4i ($ era .n($ st$p/n pe elementul .n (are se 7u(ase de (opil. "e altminteri, fri(a, perse(utoare rapid$, dubl$ *i)oarea lui "ant<s2 as(ult$ aple(at pe (reasta *alurilor da($ nu a7un)e p/n$ la el *reun z*on. >ri de (/te ori se .n$l4a pe (oama unui *al, pri*irea lui )r$bit$ .mbr$4i,a orizontul *izibil ,i .n(er(a s$ se (ufunde .n bezn$2 fie(are *al mai .nalt de(/t (elelalte i se p$rea o bar($ pornit$ .n urm$rirea lui ,i atun(i .,i sporea sfor4$rile, (are .l .ndep$rtau desi)ur, dar a ($ror repetare a*ea s$!i sleias($ )rabni( puterile. Cu toate a(estea .nota, iar (astelul (umplit se topise .ntru(/t*a .n ne)ura no(turn$2 nu!l distin)ea, dar .n($ .l sim4ea. Se s(ursese un (eas, .n r$stimpul ($ruia "ant<s, e5altat de sim4$m/ntul libert$4ii (are!i n$p$dise toat$ fiin4a, (ontinua s$ spinte(e *alurile .n dire(4ia pe (are ,i!o (roise. %9ite, .,i spunea el, e aproape un (eas de (/nd .not, dar pentru ($ */ntul mi!e potri*ni(, am pierdut de bun$ seam$, un sfert din *itez$2 (u toate a(estea, da($ nu m!am .n,elat, sunt a(um aproape de +iboulenB "ar da($ m!am .n,elat=' 9n fior tre(u prin trupul .not$torului2 .n(er($ s$ fa($ o (lip$ pluta, spre a se odi3ni2 dar marea de*enea tot mai a)itat$ ,i .n4elese (ur/nd ($ mi7lo(ul a(esta de u,urare pe (are (ontase, era imposibil. %Ai bine, spuse el, fie, am s$ mer) p/n$ la (ap$t, p/n$ (/nd bra4ele se *or isto*i, p/n$ (/nd (/r(eii .mi *or n$p$di (orpul ,i atun(i m$ *oi du(e la fund.' n(epu s$ .noate (u for4a ,i (u imboldul dezn$de7dii. "eodat$ i se p$ru ($ (erul ,i a,a .ntune(os se posomora ,i mai mult, ($ un nor )ros, )reoi, (ompa(t (obora spre el2 .n a(ela,i timp sim4i o durere *iolent$ la )enun(3i6 ima)ina4ia .i spuse atun(i, (u *iteza ei in(al(ulabil$, ($ era izbitura unui )lonte ,i ($ .ndat$ *a auzi detun$tura fo(ului de arm$2 dar detun$tura nu r$sun$. "ant<s .ntinse m/na ,i sim4i o rezisten4$, .,i trase (el$lalt pi(ior ,i atinse p$m/ntul6 *$zu atun(i (e anume obie(t (onfundase (u un nor. @a dou$ze(i de pa,i de el se ridi(a un blo( de st/n(i bizare, pe (are le!ai fi luat drept un (uptor imens, pietrifi(at .n momentul (elei mai intense mistuiri6 era insula +iboulen. "ant<s se ridi($, f$(u (/4i*a pa,i .nainte ,i se .ntinse, mul4umind lui "umnezeu, pe */rfurile de )ranit (are i se p$rur$ .n momentul a(esta mai pl$(ute de(/t i se p$ruse *reodat$ (el mai moale pat. ;poi, .n (iuda */ntului, .n (iuda furtunii, .n (iuda ploii (are .n(epea s$ (ad$, fr/nt de oboseal$, adormi somnul ferme($tor al omului ($ruia trupul .i amor4e,te, dar al ($rui suflet *e)3eaz$ (u (on,tienta unei feri(iri nesperate. "up$ o or$ Admond se trezi sub bubuitura unei detun$turi imense2 furtuna se dezl$n4uise .n spa4iu ,i b$tea aerul (u zborul ei e5traordinar. "in (/nd .n (/nd, un ful)er (obora din (er (a un ,arpe de fo(, lumin/nd *alurile ,i norii (are se rosto)oleau unii .naintea altora, asemeni *alurilor unui 3aos imens. Cu pri*irea lui de marinar, "ant<s nu se .n,elase6 atinsese prima dintre (ele dou$ insule, (are e .ntr!ade*$r insula +iboulen. > ,tia stearp$, des(operit$, neoferind ni(i (el mai mi( azil2 dar (/nd furtuna se *a (alma, el se *a arun(a din nou .n mare ,i *a a7un)e .not pe insula @emaire, tot a,a de stearp$, dar mai mare ,i de(i mai ospitalier$.

> st/n($ mai .nalt$ oferi lui "ant<s un ad$post momentan. Se refu)ie a(olo ,i, aproape .n a(eea,i (lip$, furtuna izbu(ni (u toat$ furia ei. Admond sim4ea, tremur/nd, st/n(a sub (are se ad$postea2 *alurile, sp$r)/ndu!se de baza piramidei )i)anti(e, 4/,neau p/n$ la el2 de,i .n si)uran4$, se sim4ea .n mi7lo(ul z)omotului profund, .n mi7lo(ul ful)er$rilor orbitoare, (uprins de o ame4eal$6 i se p$rea ($ insula tremura sub el ,i ($, dintr!un moment .ntr!altul, (a un *as an(orat, .,i *a fr/n)e (ablul ,i!l *a t/r. .n */rte7ul imens. ,i aminti atun(i ($ nu m/n(ase de 24 de ore2 .i. Ara foame, .i era sete. "ant<s .ntinse m/inile ,i (apul ,i sorbi apa furtunii din s(obitura unei st/n(i. C/nd se .n$l4$, un ful)er, (are des(3idea par($ (erul p/n$ la pi(ioarele tronului str$lu(itor al lui "umnezeu, lumin$ spa4iul. n li($rirea ful)erului, "ant<s *$zu, .ntre insula @emaire ,i (apul Croisille, la un sfert de le)3e de el, ar$t/ndu!se (a un spe(tru (e lune(a de pe (reasta unui *al .n abis, un mi( *as de pes(ari, purtat totodat$ de furtun$ ,i de talaz2 .n (lipa urm$toare, fantoma reap$ru pe (oama altui *al, apropiindu!se (u repezi(iune n$prazni($. "ant<s *roia s$ stri)e, ($ut$ *reo zdrean4$ (a s!o a)ite .n aer, pentru a le ar$ta ($ se nenoro(eau, dar ei .,i d$deau sin)uri seama de asta. n lumina altui ful)er t/n$rul *$zu patru oameni (rampona4i de (atar)e ,i de ,arturi2 al (in(ilea st$tea la (/rma fr/nt$. >amenii, pe (are el .i *edea, .l *$zur$, desi)ur ,i ei, ($(i stri)$te disperate purtate de *i7elia ,uier$toare .i a7unser$ la ure(3e. "easupra, (atar)ul .n(o*oiat (a o trestie, ples($ia .n aer, (u b$t$i pre(ipitate, o p/nz$ zdren4uit$2 deodat$ le)$turile (are o 4ineau .n($ se rupser$ ,i ea disp$ru dus$ de ad/n(imile mo3or/te ale (erului, asemeni p$s$rilor mari, albe, (are se s(3i4eaz$ pe norii .ntune(o,i. n a(ela,i timp, se auzi o trosnitur$ .nfri(o,$toare2 stri)$te de a)onie a7unser$ p/n$ la "ant<s. Cramponat (a un sfin5 de st/n(a de unde se (ufunda spre abis, un ful)er nou .i ar$t$ mi(ul *as zdrobit ,i, printre sf$r/m$turi, (apete ,i fi)uri disperate, bra4e .ntinse spre (er. ;poi totul re($zu .n noapte2 spe(ta(olul n$prazni( a*usese durata unui ful)er. "ant<s se n$pusti pe panta lune(oas$ a st/n(ilor, (u ris(ul de a se rosto)oli .n mare2 pri*i, as(ult$, dar nu mai auzi ,i nu mai *$zu nimi(6 ni(i stri)$tele, ni(i sfor4$ri omene,ti2 doar furtuna, a(est mare lu(ru dumnezeies(, (ontinua s$ urle dimpreun$ (u */nturile ,i s$ spume)e dimpreun$ (u *alurile. -u4in (/te pu4in */ntul se potoli2 (erul rosto)oli spre apus nori mari, (enu,ii, dezumfla4i par($ de *i7elie2 azurul reap$ru, (u stelele (are erau mai s(/nteietoare de(/t ori(/nd2 (ur/nd, spre miaz$zi, o f/,ie lun)$, ro,iati($, desen$ la orizont ondula4ii alb$strii, ne)re2 *alurile r$bufnir$, o li($rire subit$ )oni pe (restele lor, s(3imb/nd (oamele spumoase .n (oame aurii. Ara ziu$. "ant<s r$mase .n(remenit ,i mut dinaintea m$re4ului spe(ta(ol, (a ,i (um .l *edea pentru .nt/ia oar$2 .ntr!ade*$r, de (/nd se afla la Castelul If .l uitase. Se .ntoarse spre fort$rea4$, (er(et/nd totodat$, (!o pri*ire .ndelun)$, rotit$, p$m/ntul ,i marea. Cl$direa sumbr$ ie,ea din s/nul *alurilor (u m$re4ia impun$toare a lu(rurilor nemi,(ate, (are par .n a(ela,i timp ($ supra*e)3eaz$ ,i (omand$. -uteau s$ fie (easurile (in(i6 marea se potolea treptat, treptat. %-este dou$!trei (easuri, .,i spuse Admond, temni(erul *a intra .n (amera mea, *a )$si (ada*rul bietului meu prieten, .l *a re(unoa,te, m$ *a ($uta zadarni( ,i *a da alarma. ;tun(i se *a )$si *$)$una, )aleria2 *or fi intero)a4i oamenii (are m!au z*/rlit .n mare ,i (are au auzit, desi)ur, stri)$tul s(os de mine. H$r(i pline (u solda4i .narma4i *or aler)a .ndat$ dup$ fu)arul nenoro(it, despre (are se ,tie bine ($ n!a a7uns departe. +unul *a .n,tiin4a toat$ (oasta ($ nu trebuie s$ se dea ad$post unui om (e *a fi .nt/lnit r$t$(ind )ol ,i fl$m/nd. Spionii ,i poli4i,tii din Marsilia *or fi .n,tiin4a4i ,i *or (utreiera (oasta, .n timp (e )u*ernatorul Castelului If *a porun(i

s$ (utreiere marea. ;tun(i, fu)$rit pe ap$, .mpresurat pe p$m/nt, (e *oi de*eni= Mi!e foame, mi! e fri), am arun(at p/n$ ,i (u4itul sal*ator (are m$ st/n7enea la .not2 sunt la (3eremul primului 4$ran (are *a *oi s$ (/,ti)e 2E de fran(i, pred/ndu!m$2 nu mai am ni(i puteri, ni(i idei, ni(i 3ot$r/ri. "oamne, "oamne, )/nde,te!te da($ nu am suferit destul ,i da($ po4i s$ fa(i pentru mine mai mult de(/t pot fa(e eu .nsumi? n momentul (/nd, .ntr!un delir prile7uit de isto*irea for4elor ,i de )olul din minte, Admond rostea .nturnat (u .n)ri7orare spre Castelul If, ru)$(iunea a(easta fierbinte, *$zu ap$r/nd .n zarea insulei -om<)ue, s(3i4/ndu!,i p/nza latin$ la orizont ,i asemeni unui pes($ru, (are zboar$ atin)/nd *alul, un *as mi(, pe (are numai o(3iul unui marinar .l putea re(unoa,te (a fiind o (orabie )eno*ez$, pe linia .n($ semi!.ntune(at$ a m$rii. Venea din portul Marsilia ,i se .ndrepta spre lar), .mpin)/nd spuma s(/nteietoare din dreptul prorei as(u4ite, (are des(3idea un drum mai u,or (oastelor ei rotunde. %>3, e5(lam$ Admond, (/nd m$ )/ndes( ($ .ntr!o 7um$tate de (eas a, a7un)e la na*a asta, da($ nu m!a, teme ($ *oi fi (er(etat, ($ *oi fi re(unos(ut (a fu)ar ,i dus .napoi la Marsilia? Ce s$ fa(= Ce s$ spun= Ce po*este s$ n$s(o(es( pentru (a ei s!o (read$= >amenii a(e,tia sunt to4i (ontrabandi,ti, pira4i pe 7um$tate. Sub prete5tul (abota7ului, ei adulme($ (oastele2 *or prefera s$ m$ */nd$ de(/t s$ fa($ o fapt$ bun$, stearp$. S$ a,tept$m. "ar a,teptarea este (u neputin4$6 mor de foame2 peste (/te*a (easuri for4ele slabe de (are mai dispun se *or du(e2 de altminteri ora *izitei se apropie2 alarma nu e .n($ dat$, poate ($ oamenii nu b$nuies( nimi(2 pot s$ m$ dau drept unul dintre matelo4ii mi(ului *as (are s!a zdrobit azi noapte. -o*estea nu e lipsit$ de temei2 nu m$ *a (ontrazi(e nimeni. Caidem.' Fi spun/nd (u*intele a(estea, "ant<s .,i .ndrept$ o(3ii spre lo(ul unde mi(a bar($ se sf$r/mase ,i tres$ri. "e (reasta unei st/n(i r$m$sese a)$4at$ boneta fri)ian$ a unuia dintre matelo4ii naufra)ia4i iar .n apropiere pluteau (/te*a r$m$,i4e de (aren$, bine .n4epenite, pe (are marea le .mpin)ea ,i le .ndep$rta de baza insulei ,i pe (are ele o b$teau (a ni,te berbe(i neputin(io,i. "ant<s lu$ 3ot$r/rea (/t ai (lipi2 se arun($ .n mare, .not$ spre bonet$, o puse pe (ap, lu$ o b/rn$ ,i se .ndrept$ .n (alea *asului. : ;(um sunt sal*at, murmur$ el. Iar (on*in)erea a(easta .i re.nsufle4i puterile. T$ri .n (ur/nd (orabia (are )onea .ntre Castelul If ,i farul -lanier. 9n moment "ant<s se temu ($, .n lo( de a mer)e de!a lun)ul (oastei, mi(ul *as *a porni .n lar), (um ar fi f$(ut de e5emplu el, da($ a*ea destina4ia spre Corsi(a sau Sardinia2 dar dup$ modul (um mane*ra, .not$torul .,i d$du seama (ur/nd ($ *asul dorea s$ trea($, pre(um e obi(eiul *aselor (are mer) .n Italia, .ntre insula 1aros ,i insula Calas(rai)ne. ntre timp, *asul ,i .not$torul se apropiau pe nesim4ite unul de altul2 f$(/nd un salt, mi(ul *as *eni (3iar la un sfert de le)3e de "ant<s. Al se ridi($ atun(i pe *aluri, flutur/ndu!,i boneta .n semn de alarm$2 dar nu!l *$zuse nimeni pe *asul (are (/rmi. "ant<s se )/ndi s$ stri)e2 m$sur$ .ns$ din o(3i distan4a ,i .n4elese ($ )lasul s$u nu *a a7un)e p/n$ la na*$, dus ,i a(operit de briza m$rii ,i de z)omotul *alurilor. Se feli(it$ atun(i pentru pre(au4ia (e luase de a se lun)i pe o b/rn$. -oate ($, sl$bit (um era, nu s!ar fi putut sus4ine pe mare p/n$ a7un)ea la (orabie2 ,i, (u si)uran4$ ($, da($, (eea (e era (u putin4$, (orabia tre(ea f$r$ s$!l *ad$, nu s!ar mai fi putut .napoia pe (oast$. "e,i aproape si)ur de drumul pe (are .l urma *asul, "ant<s .l .nso4i din o(3i (u nelini,te p/n$ .n momentul (/nd .l *$zu ab$t/ndu!se din nou ,i re*enind spre el.

naint$ atun(i .n .nt/mpinarea lui2 dar, mai .nainte (a el ,i *asul s$ se fi a7uns, a(esta .n(epu s$ *ireze din nou. ndat$, (u o sfor4are suprem$, "ant<s se ridi($ aproape .n pi(ioare, pe ap$, flutur/ndu!,i boneta ,i s(o4/nd unul din a(ele stri)$te 7alni(e pe (are le s(ot marinarii .n prime7die ,i (are seam$n$ (u t/n)uirea unui du3 al m$rii. "e data a(easta .l *$zur$ ,i auzir$. Corabia .ntrerupse mane*ra ,i .ndrept$ pro*a spre el. V$zu .n a(ela,i timp ($ se f$(eau pre)$tiri pentru lansarea unei ,alupe pe mare. n (lipa urm$toare ,alupa (u doi oameni se .ndrepta spre el, spinte(/nd marea (u dou$ */sle. "ant<s d$du drumul b/rnei, de (are (u)eta ($ nu mai are ne*oie ,i .not$ (u *i)oare pentru a e(onomisi 7um$tate din drum (elor (e *eneau la el. not$torul (ontase totu,i pe for4e aproape absente2 sim4i atun(i de (/t folos .i fusese bu(ata de lemn (are plutea 4eap$n$ la 1EE de metri de el. Hra4ele .n(epeau s$!i .n4epeneas($, pi(ioarele .,i pierduser$ elasti(itatea, mi,($rile de*eneau )rele ,i z*/(nitoare, pieptul .i )/f/ia. S(oase un stri)$t puterni(, */sla,ii .,i .nte4ir$ ener)ia iar unul .i stri)$ .n italiene,te6 : Cura7? Cu*/ntul a7unse la el .n momentul (/nd un *al, pe (are nu mai a*ea putere s$!l .nfrunte, tre(ea peste (apul s$u ,i .l a(operea (u spum$. 0eap$ru b$t/nd marea (u mi,($rile ine)ale ,i disperate ale unui om (are se .nea($, s(oase al treilea stri)$t ,i se sim4i afund/ndu!se .n mare, (a ,i (um ar fi a*ut .n($ de pi(ior )3iuleaua mortal$. ;pa tre(u peste (apul lui ,i, prin ap$, *$zu (erul li*id (u pete ne)re. > sfor4are *iolent$ .l readuse la suprafa4a m$rii. I se p$ru atun(i ($ era apu(at de p$r2 apoi nu mai *$zu nimi(, nu mai auzi nimi(2 era le,inat. C/nd redes(3ise o(3ii, "ant<s se pomeni pe puntea (or$biei (are .,i (ontinua drumul2 prima lui pri*ire a fost s$ *ad$ (e dire(4ie urma ea6 se dep$rtau tot mai mult de Castelul If. "ant<s era a,a de isto*it, .n(/t e5(lama4ia de bu(urie pe (are o s(oase fu luat$ drept un oftat de durere. -re(um am spus, era (ul(at pe punte6 un matelot .i fre(a bra4ele ,i pi(ioarele (!o bu(at$ de l/n$2 altul, pe (are .l re(unos(u, fiind (el (are .i stri)ase %(ura7', .i introdu(ea )/tul unei sti(le .n )ur$2 al treilea, un marinar b$tr/n, (are era totodat$ pilotul ,i patronul, .l pri*ea (u sentimentul milei e)oiste pe (are o .n(ear($ .n )enere oamenii pentru o nenoro(ire din (are au s($pat .n a7un ,i (are .i poate lo*i a doua zi. C/te*a pi($turi de rom din sti(l$ .n*iorar$ inima sl$bit$ a t/n$rului, .n timp (e fri(4iunile, pe (are matelotul .n)enun(3eat .n fa4a lui (ontinua s$ le efe(tueze (u bu(ata de l/n$, d$deau elasti(itate m$dularelor. : Cine e,ti dumneata= ntreb$ .ntr!o fran(ez$ stri(at$ patronul. : Au sunt, r$spunse "ant<s .ntr!o italieneas($ stri(at$, un matelot maltez2 *eneam din Sira(uza, .n($r(asem *in ,i panolin$. Vi7elia de azi noapte ne!a surprins la (apul Mor)ion ,i am fost zdrobi4i de st/n(ile de (olo. : "e unde *ii= : "e la st/n(ile de (are am a*ut noro(ul s$ m$ a)$4, .n timp (e bietul nostru ($pitan ,i!a sf$r/mat (apul. Cei trei to*ar$,i ai no,tri s!au .ne(at. Mi se pare ($ sunt sin)urul r$mas .n *ia4$2 am z$rit *asul dumnea*oastr$ ,i, tem/ndu!m$ s$ nu a,tept .ndelun) pe insula sin)urati($ ,i pustie, m!am 3azardat pe o epa*$ a *asului nostru (a s$ .n(er( s$ *in p/n$ la dumnea*oastr$. V$ mul4umes(, (ontinu$ "ant<s, mi!a4i sal*at *ia4a, eram pierdut, (/nd unul din matelo4ii dumnea*oastr$ m!a apu(at de p$r.

: Au sunt, spuse un matelot (u fi)ura sin(er$ ,i des(3is$, .n(adrat$ de fa*ori4i lun)i ne)ri2 ,i era timpul, te s(ufundai. : "a, )l$sui "ant<s .ntinz/ndu!i m/na, da, prietene, .4i mul4umes( .n($ o dat$. : -e le)ea mea, )l$sui marinarul, aproape st$m pe )/nduri2 (u barba dumitale de ,ase (o4i lun)ime ,i (u p$rul de un metru, p$reai mai mult un t/l3ar de(/t un om de treab$. "ant<s .,i aminti .ntr!ade*$r ($, de (/nd se afla la Castelul If, nu!,i retezase ni(i p$rul ni(i barba. : "a, spuse el, e un 7ur$m/nt pe (are l!am f$(ut la (atedrala del -ie de la #rota, .ntr!un moment de peri(ol6 ($, ze(e ani de zile, n!am s$!mi tai ni(i p$rul, ni(i barba. 1ur$m/ntul meu se .n(3eie ast$zi ,i era to(mai s$ m$ .ne( de ziua ani*ers$rii. : Ce s$ fa(em a(um (u dumneata= ntreb$ patronul. : >3, r$spunse "ant<s, (e *e4i *rea6 (orabia pe (are m$ aflam e pierdut$, ($pitanul e mort2 pre(um *ede4i, am s($pat, .ns$ (omplet )ol2 din feri(ire sunt un matelot destul de bun2 lep$da4i!m$ .n primul port unde *e4i poposi ,i am s$ )$ses( de lu(ru pe!un *as (omer(ial. : Cuno,ti Mediterana= : a*i)3ez pe ea de (/nd eram (opil. : Cuno,ti lo(urile bune pentru a(ostare= : Sunt pu4ine porturi, (3iar dintre (ele mai ane*oioase, .n (are eu s$ nu pot intra sau din (are s$ nu pot ie,i (u o(3ii .n(3i,i. : ;s(ult$, patroane, .ntreb$ matelotul (are .i stri)ase lui "ant<s %(ura7', da($ to*ar$,ul spune ade*$rul, (ine e (ontra (a el s$ r$m/n$ (u noi= : "a, da($ spune ade*$rul, )l$sui patronul (u aer de .ndoial$2 dar, .n starea .n (are nenoro(itul se )$se,te, el poate s$ f$)$duias($ mult ,i s$ se 4in$ de (u*/nt (um o putea. : M$ *oi 4ine mai mult de(/t am f$)$duit, rosti "ant<s. : Co3o, *om *edea? A5(lam$ patronul r/z/nd. : >ri(/nd, relu$ "ant<s ridi(/ndu!se. n(otro mer)e4i= : @a @i*orno. : Hine, atun(i .n lo( s$ )oni4i .n salturi, din (are (auz$ pierde4i un timp pre4ios, de (e nu str/n)e4i */ntul mai aproape= : -entru ($ am nimeri drept .n insula 0ion. : > s$ tre(e4i la mai mult de treize(i de metri de ea. : Ia pune m/na pe (/rm$, spuse patronul ,i o s$ ne d$m seama de pri(eperea dumitale. +/n$rul se a,ez$ la (/rm$, se .n(redin4$ printr!o presiune u,oar$ ($ *asul era as(ult$tor ,i *$z/nd ($, f$r$ s$ fie de prima (alitate, el nu se .mpotri*ea6 : @a fr/n)3ii? Spuse el. Cei patru matelo4i (are formau e(3ipa7ul, aler)ar$ la postul lor, .n timp (e patronul .i urm$rea din o(3i. : Fi a(um tra)e4i? >rdinul fu e5e(utat, (a ,i primul, iar mi(ul *as, .n lo( s$ (ontinue a )oni .n salturi, .n(epu s$ .nainteze spre insula 0ion, pe l/n)$ (are tre(u a,a (um "ant<s pre(izase, l$s/nd!o .n tribord la *reo treize(i de metri. : Hra*o? Spuse patronul. : Hra*o? 0epetar$ matelo4ii. Ai se uitau (u to4ii, minuna4i, la omul a ($rui pri*ire re)$sise o inteli)en4$ ,i al ($rui (orp, o *i)oare absolut de neb$nuit .ntr!.nsul.'

: Vede4i, spuse "ant<s p$r$sind (/rma, ($ *oi putea s$ *$ fiu de oare(are folos, (el pu4in .n timpul (ursei. "a($ nu m$ *re4i, la @i*orno, ei bine, m$ *e4i l$sa a(olo2 iar din solda pe primele luni *$ *oi .napoia 3rana mea p/n$ a(olo ,i *e,mintele pe (are mi le *e4i .mprumuta. : Hine, bine, spuse patronul2 o s$ ne putem .n4ele)e, da($ nu e,ti preten4ios. : 9n om este un om, spuse "ant<s2 (eea (e da4i (amarazilor, o s$!mi da4i ,i mie ,i )ata. : u este drept, )l$sui matelotul (are .l s(osese pe "ant<s din mare, ($(i dumneata ,tii mai mult de(/t noi. : "e (e dra(u te ameste(i= A treaba ta, 1a(opo= Spuse patronul2 e liber fie(are s$ se an)a7eze pentru suma (are!i (on*ine. : ;de*$rat, spuse 1a(opo2 f$(eam numai o obser*a4ie. : ;i fa(e mai bine .mprumut/nd fl$($ului $sta, (are e )ol, un pantalon ,i o bluz$, da($ ai (um*a de rezer*$. : u, )l$sui 1a(opo, dar am o ($ma,$ ,i un pantalon. : A tot (e!mi trebuie, spuse "ant<s2 .4i mul4umes(, prietene. 1a(opo lune($ 7os ,i ur($ .n (lipa urm$toare (u dou$ *e,minte, pe (are "ant<s le .mbr$($ (u o bu(urie de ne)r$it. : 4i mai trebuie (e*a= ntreb$ patronul. : > bu($4i($ de p/ine ,i .n($ o .n)3i4itur$ din romul (el stra,ni(, din (are am mai )ustat2 ($(i de mult$ *reme n!am luat nimi(. ntr!ade*$r, (am de patruze(i de ore. I se aduse lui "ant<s o bu(at$ de p/ine, iar 1a(opo .i prezent$ (londirul. : C/rma la babord? Stri)$ ($pitanul, .ntor(/ndu!se spre (/rma(i. "ant<s arun($ o o(3ire .n a(eea,i dire(4ie, du(/nd (londirul spre )ur$, dar pe drum .i r$mase la 7um$tate. : Cei, (e!o fi a(olo la Castelul If= ntreb$ patronul. ntr!ade*$r, un noura, alb, un nor (are atr$sese aten4ia lui "ant<s, se i*ise .n(unun/nd meterezele bastionului de sud ale Castelului If. n (lipa urm$toare, detun$tura unei e5plozii dep$rtate se stinse pe bordul (or$biei. Matelo4ii ridi(ar$ (apul, pri*indu!se unii pe al4ii. : Ce .nseamn$ asta= ntreb$ patronul. : > fi fu)it *reun prizonier azi noapte, spuse "ant<s ,i se tra)e tunul de alarm$. -atronul arun($ o pri*ire asupra t/n$rului (are, spun/nd (u*intele a(estea, dusese (londirul la )ur$2 .l *$zu .ns$ )ust/nd li(oarea din (londir (u at/ta (alm ,i at/ta pl$(ere, .n(/t, da($ ar fi a*ut *reo b$nuial$, b$nuiala i!a tre(ut doar prin minte ,i a murit .ndat$. : Stra,ni( de tare e romul $sta? Spuse "ant<s, ,ter)/ndu!,i (u m/ne(a fruntea la( de sudoare. : n ori(e (az, murmur$ patronul pri*indu!l, da($ e el, (u at/t mai bine2 ($(i am un om de ispra*$. Sub prete5tul ($ este obosit, "ant<s (eru atun(i s$ se a,eze la (/rm$. n(/ntat ($ e .nlo(uit, timonierul .l (onsult$ pe patron din o(3i, iar a(esta .i f$(u semn din (ap ($ poate s$ .n(redin4eze (/rma to*ar$,ului s$u. ;,ezat astfel, "ant<s putu s$ r$m/n$ (u o(3ii fi5a4i spre Marsilia. : n (/te ale lunii suntem= l .ntreb$ "ant<s pe 1a(opo, (are se a,ezase l/n)$ el, dup$ (e pierdu din *edere Castelul If. : n 28 februarie, r$spunse a(esta. : Ce an= Mai .ntreb$ "ant<s. : Cum (e an= ntrebi (e an=

: "a, )l$sui t/n$rul, te .ntreb (e an. : ;i uitat anul .n (are ne afl$m= : Ce *rei= Mi!a fost a,a de fri($ .n noaptea asta, spuse "ant<s r/z/nd, .n(/t era s$!mi pierd mintea2 a,a ($ memoria mea s!a tulburat toat$2 prin urmare, te .ntreb6 la 28 februarie al ($rui an suntem= : ;l anului 182V, spuse 1a(opo. Arau 14 ani e5a(t de (/nd "ant<s fusese arestat. Intrase la 1V ani .n Castelul If, ie,ea la [[ de ani. 9n z/mbet dureros tre(u pe buzele lui2 se .ntreb$ (e a de*enit Mer(8d<s .n r$stimpul .n (are (a l!a (rezut (u si)uran4$ mort. ;poi un ful)er de ur$ se aprinse .n o(3ii s$i, )/ndindu!se la (ei trei oameni ($rora le datora o a,a de lun)$ ,i de (rud$ (apti*itate. Fi re.nnoi, .mpotri*a lui "an)lars, &ernand ,i Villefort, 7ur$m/ntul de ne.nduple(at$ r$zbunare pe (are .l mai rostise .n .n(3isoare. Iar 7ur$m/ntul nu mai era o amenin4are stearp$, ($(i .n (easul a(esta, ni(i (ea mai bun$ bar($ de pe Mediterana n!ar fi putut s$ prind$ (orabia mi(u4$ (are )onea spre @i*orno (u p/nzele .ntinse. Capitolul XXII Contrabandi,tii. "ant<s tr$ise abia de o zi pe bord ,i .,i d$duse seama (u (ine a*ea a fa(e. &$r$ s$ fi fost la ,(oala abatelui &aria, *redni(ul st$p/n al %+inerei ;melia'. : ;(esta era numele (or$biei )eno*eze :, ,tia aproape toate limbile (are se *orbes( .n 7urul a(estui mare la( (e se nume,te Mediterana2 de la arab$ p/n$ la pro*ensal$2 putea astfel, lipsindu!se de t$lma(i, oameni totdeauna pli(ti(o,i ,i uneori indis(re4i, s$ (omuni(e .n (3ip foarte lesni(ios, fie (u *asele .nt/lnite pe mare, fie (u mi(ile b$r(i pe (are le obser*a de!a lun)ul (oastelor, fie, .n sf/r,it, (u oameni f$r$ nume, f$r$ patrie, f$r$ situa4ie, a,a (um se )$ses( totdeauna pe lespezile (3eiurilor din prea7ma porturilor m$rii ,i (are tr$ies( din mi7loa(e misterioase ,i t$inuite, (e se tra) par($ .n linie dire(t$ de la -ro*iden4$, deoare(e nu au ni(i o putin4$ de tr$i, *izibil$ (u o(3iul liber2 a4i )3i(it ($ "ant<s se afla pe bordul unui *as (e f$(ea (ontraband$. "e a(eea patronul .l primise pe "ant<s la bord (u oare(are ne.n(redere2 era (unos(ut foarte bine de to4i *ame,ii (oastei ,i, deoare(e .ntre domnii a(e,tia ,i el era un s(3imb de ,iretenii, unele mai .ndem/nati(e de(/t altele, .,i .n(3ipuise la .n(eput ($ "ant<s era un emisar al *$mii, (are .ntrebuin4a (alea a(easta in)enioas$, pentru a p$trunde (/te*a dintre se(retele meseriei. "ar (3ipul str$lu(it .n (are "ant<s s($pase din .n(ur($tur$, (/nd a .ndrumat *asul, .l (on*insese pe deplin2 apoi, (/nd a *$zut d/ra de fum plutind (a un fuior deasupra bastionului Castelului If ,i (/nd a auzit detun$tura .ndep$rtat$ a e5ploziei, s!a )/ndit o (lip$ ($ a primit la bord pe (el ($ruia i se a(ordau onorurile tunului, a,a (um a(estea sunt a(ordate intr$rilor ,i ple($rilor re)ilor2 faptul .l nelini,tea mai pu4in. : +rebuie spus. : "e(/t da($ noul *enit ar fi fost un *ame,2 dar a doua presupunere disp$ru (ur/nd (a ,i prima, *$z/nd lini,tea perfe(t$ a re(rutului. Admond a*u de(i a*anta7ul de a ,ti (e era patronul s$u, f$r$ (a a(esta s$ poat$ ,ti (ine era el2 ori(/te .n(er($ri f$(u b$tr/nul marinar sau (amarazii s$i, el se 4inu bine ,i nu dest$inui nimi(2 d$du numeroase am$nunte asupra eapolelui ,i asupra Maltei, pe (are le, (uno,tea (um (uno,tea Marsilia ,i se men4inu, (u o t$rie (are f$(ea (inste memoriei sale, la prima po*estire. >ri(/t de subtil era, )eno*ezul se l$s$ de(i p$($lit de Admond.

: n fa*oarea a(estuia pled/nd bl/nde4ea, e5perien4a nauti($ ,i, .n spe(ial, (ea mai is(usit$ ,iretenie. "ar poate ($ )eno*ezul f$(ea parte din (ate)oria oamenilor inteli)en4i, (are nu ,tiu ni(iodat$ de(/t (e trebuie s$ ,tie ,i (are nu (red de(/t (e au interesul s$ (read$. n situa4ia a(easta a7unser$ la @i*orno. Admond a*ea s$ trea($ ai(i un nou e5amen6 s$ *ad$ da($ se *a re(unoa,te sin)ur dup$ tre(erea (elor de 14 ani2 p$strase o idee .ndea7uns de pre(is$ despre (um era t/n$rul2 *a *edea a(um (e a de*enit b$rbatul. Va (iti dorin4a sa .n o(3ii (amarazilor2 poposise de *reo dou$ze(i de ori la @i*orno ,i (uno,tea, .n strada Sf/ntul &erdinand, un b$rbier. Intr$ la el s$!,i taie barba ,i p$rul. H$rbierul se uit$ (u mirare la omul (u plete lun)i ,i (u barba deas$ ,i nea)r$, (are sem$na (u un (ap frumos de +izzian. -e *remea a(eea nu erau .n($ la mod$ barba ,i p$rul lun)6 ast$zi un b$rbier s!ar mira da($ un b$rbat .nzestrat (u a,a de mari (alit$4i fizi(e ar (onsim4i s$ renun4e la ele. H$rbierul li*ornez se apu($ de lu(ru f$r$ s$ spun$ (e*a. "up$ terminarea opera4iei, (/nd .,i sim4i b$rbia ras$ (omplet, (/nd p$rul fu redus la lun)imea obi,nuit$, Admond (eru o o)lind$ ,i se pri*i. ;*ea atun(i, a,a (um am spus, treize(i ,i trei de ani, iar (ei paispreze(e ani de .n(3isoare produseser$, pentru a spune astfel, o mare s(3imbare moral$ .n fi)ura sa. "ant<s intrase la (astelul If (u (3ipul rotund, z/mbitor ,i .nflorit al t/n$rului feri(it, ($ruia primii pa,i .n *ia4$ i!au fost u,ori ,i (are se bizuise pe *iitor (a pe (ontinuarea natural$ a tre(utului. Se s(3imbase (u totul. &i)ura o*al$ se prelun)ise, )ura z/mbitoare ($p$tase tr$s$turile ferme ,i pre(izate (are indi($ 3ot$r/rea2 spr/n(enele se ar(uiser$ sub o (ut$ .n)/ndurat$, .n o(3i era .ntip$rit$ o triste4e ad/n($ din (are 4/,neau, la inter*ale, ful)er$ri sumbre, mizantropi(e, ur$2 tenul, .ndep$rtat at/ta timp de lumina zilei ,i de razele soarelui, ($p$tase (uloarea mat$ (are (onstituie frumuse4ea aristo(rati($ a oamenilor de la ord, (/nd (3ipul lor este .n(adrat de p$r ne)ru2 ,tiin4a profund$ pe (are o dob/ndise a r$sfr/nt pe .ntrea)a lui fi)ur$ o aureol$ de si)uran4$ inteli)ent$2 ($p$tase, de asemeni, de,i a*ea o statur$ .nalt$, *i)oarea .ndesat$ a trupului (are .,i (on(entreaz$ for4ele .ntr!.nsul. Ale)an4a formelor ner*oase ,i pl$p/nde .i urmase t$ria formelor rotun7ite ,i mus(uloase. 0u)$(iunile, suspinele ,i impre(a4iile .i s(3imbaser$ *o(ea, uneori .ntr!un timbru de o bl/nde4e (iudat$, alteori .ntr!o a((entuare aspr$ ,i aproape r$)u,it$. n afar$ de a(easta, mereu .n semi!obs(uritate ,i .n .ntuneri(, o(3ii s$i ($p$taser$ darul (urios de a distin)e obie(tele .n timpul nop4ii, asemenea o(3ilor 3ienei ,i lupului. Admond z/mbi *$z/ndu!se6 era (u neputin4$ (a prietenul s$u (el mai bun, da($ totu,i mai a*ea *reun prieten, s$!l re(unoas($2 nu se re(uno,tea ni(i el. -atronul %+inerei!;melia', (are 4inea mult s$ p$streze printre oamenii s$i un om de *aloarea lui Admond, .i oferise un a(ont din *iitoarele (/,ti)uri ,i Admond a((eptase2 prima lui )ri7$ ie,ind de la b$rbierul (are operase prima transformare, fu de(i, s$ intre .ntr!o pr$*$lie ,i s$ (umpere un *e,m/nt (omplet de matelot2 *e,m/ntul a(esta, pre(um ,ti4i, este (/t se poate de simplu6 se (ompune dintr!un pantalon alb, dintr!o ($ma,$ *$r)at$ ,i dintr!o bonet$ fri)ian$. n (ostumul a(esta, .napoindu!i lui 1a(opo ($ma,a ,i pantalonul .mprumuta4i, reap$ru Admond .n fa4a patronului %+inerei!;melia', ($ruia fu obli)at s$!i repete po*estea. -atronul nu *oia s$ re(unoas($ .n matelotul (o(3et ,i ele)ant pe omul (u barb$ deas$, (u al)e ameste(ate .n p$r ,i (u trupul muiat de apa m$rii, pe (are .l ur(ase, )ol, muribund, pe puntea *asului s$u.

Cu(erit de .nf$4i,area!i frumoas$, repet$ de(i lui "ant<s propunerile de an)a7are2 dar "ant<s, (are a*ea proie(tele sale, nu *oi s$ le a((epte de(/t pentru trei luni. "e altminteri e(3ipa7ul %+inerei!;melia' era foarte 3arni( ,i supus ordinelor unui patron obi,nuit s$ nu!,i piard$ *remea. Vasul se afla abia de opt zile la @i*orno ,i (oapsele!i rotunde erau pline (u muselinuri (olorate, (u bumba(uri pro3ibite, (u pudr$ en)lezeas($ ,i (u tutun, pe (are re)ia uitase s$!,i depun$ pe(etea. +oate a(estea trebuiau s$ ias$ din @i*orno porto!fran(o ,i s$ debar(e pe 4$rmul Corsi(ei, de unde anumi4i spe(ulatori .,i luau sar(ina s$ trea($ .n($r($tura .n &ran4a. -le(ar$2 Admond spinte($ din nou marea azurie, primul orizont a tinere4ii sale, pe (are o re*$zuse a,a de des .n *isurile din .n(3isoare. @$s$ la dreapta #or)ona, la st/n)a -ianosa ,i .naint$ spre patria lui -aoli ,i a lui apoleon. ; doua zi, ur(/nd pe punte. : @u(ru pe (are .l f$(ea totdeauna de*reme patronul .l )$si pe "ant<s rezemat de peretele *asului ,i pri*ind (u o(3i (iuda4i o .n)r$m$dire de st/n(i de )ranit, pe (are r$s$ritul soarelui le inunda (u o lumin$ roz$, insula Monte!Cristo. %+/n$ra!;melia' o l$s$ (am la trei sferturi de le)3e .n tribord ,i .,i (ontinu$ drumul spre Corsi(a. "ant<s se )/ndea, mer)/nd de!a lun)ul insulei (u nume a,a de r$sun$tor pentru el, ($ nu i!ar trebui de(/t s$ sar$ .n mare ,i, .ntr!o 7um$tate de (eas, ar fi pe p$m/ntul f$)$duin4ei. "ar (e s$ fa($ a(olo, f$r$ instrumente (u (are s$ des(opere (omoara, f$r$ arme (u (are s!o apere= "e altminteri, (e ar spune matelo4ii= Ce ar (u)eta patronul= Se impunea s$ a,tepte. "in feri(ire, "ant<s ,tia s$ a,tepte6 a,teptase 14 ani, libertatea2 putea foarte bine, a(um (/nd era liber, s$ a,tepte ,ase luni sau un an, bo)$4ia. !ar fi a((eptat oare libertatea ,i f$r$ bo)$4ie, da($ i s!ar fi propus= "e altfel, bo)$4ia a(easta nu era ea o 3imer$= $s(ut$ .n (reierul bolna* al bietului abate &aria, nu murise o dat$ (u el= A drept, s(risoarea (ardinalului Spada era (/t se poate de pre(is$. Fi "ant<s repet$ de la un (ap$t la altul, .n memorie, s(risoarea din (are nu uitase un (u*/nt. Veni seara6 Admond *$zu insula tre(/nd prin toate (ulorile pe (are (repus(ulul le adu(e (u el ,i pierz/ndu!se pentru toat$ lumea .n .ntuneri(2 dar el, a*/nd pri*irea deprins$ (u .ntuneri(ul .n(3isorii, a (ontinuat desi)ur s!o *ad$, ($(i r$mase ultimul pe punte. ; doua zi, se trezir$ .n fa4a ;leriei. ;u )onit toat$ ziua, iar seara luminile se aprinser$ pe (oast$. "up$ felul luminilor .,i d$dur$ probabil seama ($ puteau s$ debar(e, ($(i un felinar fu ur(at .n lo(ul pa*ilionului, pe (atar)ul mi(ului *as ,i se apropiar$ de 4$rm la o b$taie de pu,($. "ant<s remar(ase, pentru .mpre7ur$rile a(estea solemne, f$r$ .ndoial$, ($ patronul %+inerei!;melia' montase pe pi*ot, apropiindu!se de us(at, dou$ tunuri mi(i (a ni,te pu,ti de metereze, (are, f$r$ s$ fa($ z)omot mare puteau s$ trimit$ o )3iulea zdra*$n$ la o mie de pa,i. "ar, .n seara a(eea, pre(au4ia fu de prisos2 totul se petre(u .n (3ipul (el mai (alm ,i mai politi(os. -atru ,alupe se apropiar$ .n(eti,or de *asul (are, f$r$ .ndoial$, pentru a le fa(e onoare, d$du drumul propriei sale ,alupe pe mare2 (ele (in(i ,alupe se e5e(utar$ a,a de bine, .n(/t, la (easurile dou$ noaptea, .ntrea)a .n($r($tur$ tre(use de pe bordul %+inerei!;melia' pe us(at. -atronul %+inerei!;melia' era un om (u sim4ul ordinei a,a de dez*oltat, .n(/t, .n a(eea,i noapte, (/,ti)urile fur$ repartizate6 fie(are om .,i primi partea sa de 1EE lire tos(ane, adi($ apro5imati* 8E de fran(i .n moneda noastr$. "ar e5pedi4ia nu se sf/r,ise2 pornir$ spre Sardinia. Vasul des($r(at trebuia .n($r(at din nou.

; doua opera4ie de(urse .n (3ip tot a,a de feri(it (a ,i prima6 %+/n$ra!;melia' a*ea noro(. oua .n($r($tur$ era pentru du(atul @u(\ues. Se (ompunea aproape .n .ntre)ime din 4i)$ri de Ca*ana, din *in de Xeres ,i de Mala)a. ;*ur$ .ns$ de fur($, la ple(are, (u *ama. : Aterna du,man$ a patronului %+inerei!;melia'. 9n *ame, r$mase pe (aldar/m ,i doi matelo4i fur$ r$ni4i. "ant<s era unul dintre a(e,tia2 un )lon4 .i str$punsese mu,(3ii um$rului. "ant<s era aproape feri(it de .n($ierare ,i aproape mul4umit de ran$2 (a instan4e se*ere, ele .i ar$taser$ lui .nsu,i (um primea peri(olul ,i (u (e inim$ .ndura suferin4a. -ri*ise peri(olul r/z/nd ,i spusese (a filosoful )re(, primind lo*itura6 %durere, tu nu e,ti un r$u'. l e5aminase pe *ame,ul r$nit de moarte ,i, datorit$ .nfierb/nt$rii s/n)elui sau r$(irii sentimentelor omene,ti, pri*eli,tea nu!i produse de(/t o u,oar$ impresie. "ant<s se afla pe (alea pe (are *oia s!o par(ur)$ ,i mer)ea spre 4inta pe (are *oia s!o a7un)$2 inima lui .n(epea s$ se .mpietreas($ .n piept. V$z/ndu!l ($z/nd, 1a(opo l!a (rezut mort, s!a repezit la el, l!a ridi(at, iar apoi l!a .n)ri7it (a un (amarad admirabil. Va s$ zi($, lumea nu era a,a de bun$ (um o *edea do(torul -an)loss, dar ni(i a,a de rea (um o *edea "ant<s, de *reme (e omul (are nu a*ea de a,teptat de la to*ar$,ul s$u de(/t mo,tenirea p$r4ii sale din (/,ti) .n(er(a o a,a de *ie m/3nire *$z/ndu!l u(is= "in feri(ire, am spus, Admond era numai r$nit. #ra4ie unor ierburi (ulese .n anumite epo(i ,i */ndute (ontrabandi,tilor de femei b$tr/ne din Sardinia, rana se .n(3ise (ur/nd. Admond *oi atun(i s$!l ispiteas($ pe 1a(opo2 .i oferi, .n s(3imbul .n)ri7irilor primite de la el, partea sa de (/,ti)2 1a(opo refuz$ .ns$ (u indi)nare. "atorit$ de*otamentului simpati( pe (are 1a(opo .l ar$tase lui Admond din primul moment (/nd l!a *$zut, Admond a(orda lui 1a(opo o anume afe(4iune. "ar 1a(opo nu (erea mai mult2 )3i(ise instin(ti* la Admond superioritatea suprem$, superioritatea pe (are Admond izbutise s!o t$inuias($ fa4$ de (eilal4i. Fi, (u pu4inul d$ruit de Admond, *redni(ul marinar era mul4umit. "e a(eea, .n zilele lun)i de bord, (/nd *asul, aler)/nd .n si)uran4$ pe marea azurie, nu a*ea ne*oie, )ra4ie */ntului fa*orabil (e!i umfla p/nzele, de(/t de a7utorul (/rma(iului. : Admond, (u o 3art$ marin$ .n m/n$, de*enea institutorul lui 1a(opo, a,a (um bietul abate &aria fusese institutorul lui. i ar$ta as(unzi,urile (oastelor, .i e5pli(a *aria4iile busolei, .l .n*$4a s$ (iteas($ .n (artea mare, des(3is$ deasupra (apului nostru, (erul ,i unde "umnezeu a s(ris pe azur, (u litere de diamant. Iar (/nd 1a(opo .l .ntreba6 : @a (e bun s$ .n*e4i toate lu(rurile astea pe un biet matelot (a mine= Admond r$spundea6 : Cine ,tie= -oate ($ .ntr!o zi o s$ fii ($pitan de *as2 (ompatriotul t$u Honaparte a de*enit .mp$rat? 9itasem s$ spunem ($ 1a(opo era (orsi(an. +re(user$ dou$ luni 7um$tate .n (ursele a(estea. Admond de*enise tot a,a de is(usit na*i)ator, dup$ (um era alt$dat$ marinar .ndr$zne42 se .mprietenise (u to4i (ontrabandi,tii de pe (oast$. n*$4ase toate semnele masoni(e (u a7utorul ($rora a(e,ti semi!pira4i se re(unos( .ntre ei. +re(use de *reo dou$ze(i de ori pe dinaintea insulei Monte!Cristo f$r$ s$ )$seas($ m$(ar o dat$ prile7ul s$ debar(e. @uase de(i o 3ot$r/re6 "e .ndat$ (e an)a7amentul (u patronul %+inerei!;melia' se *a sf/r,i, el *a .n(3iria o bar($ mi($, pe (ont propriu N"ant<s a*ea putin4a, ($(i .n (ursele pe (are le f$(use str/nsese 1EE de pia,triO ,i, sub un prete5t oare(are, se *a du(e pe insula Monte!Cristo.

;i(i .,i *a fa(e, .n toat$ libertatea, (er(et$rile. u .n toat$ libertatea, ($(i *a fi, f$r$ .ndoial$, spionat de (ei (are .l *or (ondu(e. "ar pe lume se impune s$ ri,ti. n(3isoarea .l f$(use pe Admond prudent ,i ar fi *rut s$ nu ri,te nimi(. >ri(/t is(odise .ns$ .n minte, ori(/t de fe(und$ .i era ima)ina4ia, nu )$sea alte mi7loa(e pentru a a7un)e la insula dorit$ a,a de mult, de(/t s$ se lase (ondus. "ant<s plutea .n ,o*$iala a(easta (/nd patronul, (are ($p$tase o mare .n(redere .n el ,i (are 4inea foarte mult s$!l p$streze .n ser*i(iu, .l lu$ .ntr!o sear$ de bra4 ,i!l duse .ntr!o ta*ern$ de pe strada del >)lio, unde a*eau obi(eiul s$ se .nt/lneas($ (ei mai de seam$ (ontrabandi,ti din @i*orno. ;i(i se tratau .ndeob,te afa(erile. "ant<s mai intrase, .n dou$ sau trei r/nduri, .n bursa a(easta maritim$2 ,i, *$z/ndu!i pe (utez$torii pira4i, pe (are .i furnizeaz$ un litoral de aproape dou$ mii de le)3e, se .ntrebase de (/t$ putere n!ar dispune un om (are ar izbuti s$ impun$ *oin4a sa tuturor a(estor fii reuni4i sau dezbina4i. Ara *orba a(um de o mare afa(ere6 de un *as .n($r(at (u (o*oare tur(e,ti, (u stofe din @e*ant ,i (u (a,mir2 trebuia )$sit un teren neutru unde s(3imbul s$ se poat$ fa(e2 apoi s$ se .n(er(e arun(area obie(telor pe (oastele &ran4ei. C/,ti)ul era enorm, da($ reu,eau2 re*enea fie($rui om .ntre 5E ,i GE pia,tri. -atronul %+inerei!;melia' propuse (a lo( de debar(are insula Monte!Cristo, (are, fiind (omplet pustie ,i nea*/nd ni(i solda4i, ni(i *ame,i, pare s$ fi fost a,ezat$ .n mi7lo(ul m$rii, pe timpul >limpului p$)/n, de Mer(ur, zeul ne)ustorilor ,i al 3o4ilor, (lase pe (are noi le!am desp$r4it, dar pe (are anti(3itatea, dup$ (/te se pare, le a,eza .n a(eea,i (ate)orie. ;uzind numele de Monte!Cristo, "ant<s tres$ri de bu(urie2 se s(ul$ (a s$!,i as(und$ emo4ia ,i f$(u un o(ol prin ta*erna afumat$, unde toate idiomurile lumii (unos(ute se topiser$ .n limba fran($. n momentul (/nd se apropie din nou de doi interlo(utori, r$m$sese stabilit ($ *or poposi la Monte!Cristo ,i ($ *or ple(a a(olo .n noaptea urm$toare. l (onsultar$ pe Admond ,i el fu de p$rere ($ insula oferea toate )aran4iile posibile ,i ($, pentru a izbuti, a(4iunile mari a*eau ne*oie s$ fie s$*/r,ite repede. u se s(3imb$, prin urmare, nimi( din pro)ramul fi5at. Stabilir$ ($ *or porni a doua zi seara ,i ($, marea fiind frumoas$, iar */ntul fa*orabil, *or ($uta s$ se )$seas($ a treia zi, seara, .n apele insulei neutre. Capitolul XXIII Insula Monte!Cristo. n sf/r,it, )ra4ie unuia din a(ele noroa(e e5traordinare, (are li se .nt/mpl$ uneori (elor lo*i4i .ndelun) de soart$, "ant<s a*ea s$ a7un)$ la 4int$, printr!un mi7lo( simplu ,i natural, pun/nd pi(iorul pe insul$ f$r$ s$ inspire (ui*a *reo b$nuial$. l desp$r4ea numai o noapte de ple(area a,teptat$ a,a de mult. oaptea a(eea a fost una dintre (ele mai .nfierb/ntate din (/te a tr$it "ant<s. n timpul ei i se .nf$4i,ar$ .n minte, r/nd pe, r/nd, toate ,ansele bune ,i rele2 da($ .n(3idea o(3ii, *edea s(risoarea (ardinalului Spada, s(ris$, pe perete (u litere aprinse2 da($ adormea o (lip$, *isurile (ele mai nes$buite se .n*/rteau .n (reier. Cobora .n )rote (u lespezi de smaralde, (u pere4i de rubine, (u stala(tite de diamante. -erlele ($deau strop (u strop, a,a (um filtreaz$ de obi(ei apa subteran$. n(/ntat, uluit, Admond .,i umplea buzunarele (u nestemate2 apoi re*enea la lumin$, iar nestematele se s(3imbau .n simple pietre. n(er($ atun(i s$ intre iar$,i .n )rotele minunate, .ntre*$zute numai2 dar drumul se .n(ol$(ea .n spirale infinite2 intrarea de*enise iar$,i in*izibil$. C$uta zadarni( .n memoria obosit$, (u*/ntul ma)i( ,i misterios (are des(3idea pentru pes(arul

arab pe,terile splendide ale lui ;li!Haba. +otul era de prisos2 (omoara disp$rut$ rede*enise .n proprietatea du3urilor p$m/ntului, ($rora n$d$7duise o (lip$ s$ le!o r$peas($. Tiua *eni aproape la fel de .nfri)urat$ (um fusese ,i noaptea2 dar ea aduse lo)i(a .n a7utorul ima)ina4iei ,i "ant<s putu s$ .nto(meas($ un plan p/n$ atun(i *a) ,i plutitor .n (reier. Se .nser$ ,i, o dat$ (u seara, .n(epur$ pre)$tirile de ple(are. -re)$tirile erau pentru "ant<s un mi7lo( de a!,i as(unde a)ita4ia. +reptat!treptat ($p$tase asupra to*ar$,ilor s$i autoritatea de a le (omanda (a ,i (um ar fi fost st$p/nul *asului2 ,i, deoare(e ordinele sale erau totdeauna limpezi, pre(ise, lesne de e5e(utat, to*ar$,ii se supuneau nu numai (u )rab$, dar ,i (u pl$(ere. H$tr/nul marinar .l l$sa2 re(unos(u ,i el superioritatea lui "ant<s asupra (elorlal4i matelo4i ,i (3iar asupra sa. Vedea .n t/n$r un su((esor fires( ,i re)reta ($ nu are o fat$ (a s$!l .nl$n4uias($ pe Admond prin le)$tura a(easta. @a ,apte seara, totul fu )ata2 la ,apte ,i ze(e o(oleau farul, e5a(t (/nd farul se aprindea. Marea era (alm$, (u un */nt r$(oros *enind de la sud!est2 na*i)au sub un (er de azur, pe (are "umnezeu .,i aprindea de asemeni, r/nd pe r/nd, farurile faruri dintre (are fie(are este o lume. "ant<s de(lar$ ($ toat$ lumea poate s$ se (ul(e ,i ($ are el )ri7$ de (/rm$. C/nd Maltezul Na,a i se spunea lui "ant<sO f$(ea o astfel de de(lara4ie, era de a7uns ,i fie(are se du(ea lini,tit la (ul(are. Se .nt/mpla a(easta din (/nd .n (/nd2 z*/rlit de sin)ur$tate ,i lume, "ant<s sim4ea uneori ne*oia imperioas$ de sin)ur$tate. Fi (e sin)ur$tate mai imens$ ,i mai poeti($ s!ar putea (on(epe de(/t a(eea a unui *as (are plute,te izolat pe mare, .n .ntuneri(ul nop4ii, .n lini,tea imensit$4ii ,i sub pri*irile "omnului= "e data a(easta, sin)ur$tatea fu populat$ (u )/ndurile sale, noaptea luminat$ de iluziile sale, lini,tea .nsufle4it$ de f$)$duielile sale. C/nd patronul se trezi, na*a mer)ea (u toate p/nzele .ntinse2 nu era f/,ie de p/nz$ (are s$ nu fie umflat$ de */nt2 .naintau (u mai mult de dou$ le)3e ,i 7um$tate pe or$. Insula Monte!Cristo (re,tea la orizont. Admond .n(redin4$ st$p/nului *asul ,i se duse s$ se .ntind$ ,i el .n 3ama(2 dar, (u toate ($ petre(use o noapte de insomnie, nu putu s$ .n(3id$ o(3ii o (lip$. -este dou$ (easuri ur($ iar$,i pe punte2 *asul f$(ea o(olul insulei Alba. Arau .n dreptul Mare(ianei ,i mai sus de insula -ianosa, neted$, .n*erzit$. Se *edea .n$l4/ndu!se .n azurul (erului (reasta .n*$p$iat$ a insulei Monte!Cristo. "ant<s porun(i (/rma(iului s$ pun$ (/rma la babord pentru a l$sa -ianosa la dreapta2 (al(ulase ($ mane*ra *a s(urta drumul (u dou$ sau trei noduri. -e la (in(i seara a*ur$ pri*eli,tea (omplet$ a insulei. Se z$reau (ele mai m$runte detalii, )ra4ie limpezimii atmosferi(e (are e (ara(teristi($ luminii re*$rsat$ de razele soarelui .n apus. Admond mistuia din o(3i )r$mada de st/n(i, (are tre(ea prin toate (ulorile (repus(ulare, de la rozul *iu p/n$ la albastrul .n(3is2 din (/nd .n (/nd .i n$p$deau .n fa4$ *aluri de ($ldur$2 fruntea i se .mpurpura, un nor purpuriu tre(ea pe dinaintea o(3ilor s$i. i(i(/nd un 7u($tor a ($rui .ntrea)$ a*ere este .n 7o(, n!a a*ut, la o arun($tur$ de zaruri, nelini,tile pe (are Admond le resim4ea .n paro5ismele speran4ei. Veni noaptea2 la ze(e seara abordar$2 %+/n$ra!;melia' era prima la .nt/lnire. n (iuda puterii sale obi,nuite de st$p/nire, "ant<s nu se mai putu .nfr/na6 s$ri (el dint/i pe 4$rm2 da($ ar fi (utezat (a Hrutus, ar fi s$rutat p$m/ntul. Ara noapte .ntune(oas$2 dar, la (easurile 11, luna se ridi($ din mi7lo(ul m$rii, ar)int/ndu!i fie(are tres$rire2 apoi razele ei, pe m$sur$ (e se .n$l4ar$, .n(epur$ s$ zburde .n (as(ade albe de lumin$ pe st/n(ile .n)r$m$dite ale a(estui alt -elion.

Insula era (unos(ut$ de e(3ipa7ul %+inerei!;melia'6 era unul din popasurile ei obi,nuite. "ant<s o re(unos(use ori de (/te ori ($l$torise .n @e*ant, dar nu des(insese ni(iodat$ a(olo. l (er(et$ pe 1a(opo. : 9nde petre(em noaptea= ntreb$ el. : -$i, pe bordul (orabiei, r$spunse marinarul. : u ne!am sim4i mai bine .n )rote= : n (are )rote= : n )rotele insulei. : u (unos( ni(i o )rot$, spuse 1a(opo. > sudoare re(e tre(u pe fruntea lui "ant<s. : u e5ist$ ni(i o )rot$ la Monte!Cristo= ntreb$ el. : u. "ant<s r$mase o (lip$ ame4it2 apoi se )/ndi ($, poate, )rotele au fost a(operite .n urma (ine ,tie ($rui a((ident, sau (3iar astupate pentru mai mult$ si)uran4$, de (ardinalul Spada. n (azul a(esta se impunea )$sirea des(3iz$turii pierdute. Ara de prisos s!o (aute noaptea. "ant<s am/n$ de(i in*esti)a4ia pentru a doua zi. "e altminteri, un semnal arborat la o 7um$tate de le)3e pe mare ,i ($ruia %+/n$ra!;melia' .i r$spunse .ndat$ printr!un alt semnal, ar$t$ ($ sosise momentul s$ se apu(e de lu(ru. Vasul .nt/rziat, lini,tit de semnalul (are urma s$ indi(e ultimului sosit ($ se poate apropia (u toat$ si)uran4a, ap$ru .n (ur/nd, alb ,i t$(ut (a o fantom$, arun(/nd an(ora la *reo dou$ze(i metri de 4$rm. +ransportul .n(epu imediat. "ant<s se )/ndea, lu(r/nd, la uralele de bu(urie pe (are un sin)ur (u*/nt ar putea s$ le st/rneas($ printre oameni, da($ ar fi rostit (u )las tare )/ndul (e r$suna .n(et .n ure(3ea ,i .n inima lui. "ar, departe de a dest$inui minunatul se(ret, el se temea s$ nu fi spus prea mult ,i s$ nu fi trezit b$nuieli prin umbletu!i de (olo p/n$ (olo, prin .ntreb$rile repetate, prin obser*a4iile am$nun4ite ,i prin preo(uparea!i (ontinu$. "in feri(ire, (el pu4in pentru .mpre7urarea de fa4$, un tre(ut dureros r$sfr/n)ea pe fi)ura sa o triste4e de ne)r$it, iar lu(irile de *oio,ie .ntre*$zute sub a(est nor nu erau, la drept *orbind, de(/t ful)er$ri. imeni nu b$nuia prin urmare nimi(, iar (/nd a doua zi, lu/nd o pu,($, plumb ,i pulbere, "ant<s manifest$ dorin4a de a se du(e s$ u(id$ una din numeroasele (apre s$lbati(e (are erau *$zute s$rind din st/n($ .n st/n($, plimbarea lui nu fu pus$ de(/t pe seama pasiunii pentru */n$toare sau a dorin4ei de sin)ur$tate. umai 1a(opo st$rui s$!l urmeze. "ant<s nu *ru s$ se .mpotri*eas($, tem/ndu!se ($ astfel *a trezi oare(ari b$nuieli. "ar abia f$(u un sfert de le)3e ,i, )$sind prile7ul de a tra)e ,i de a u(ide un ied, .l trimise pe 1a(opo (u */natul la to*ar$,ii s$i, in*it/ndu!i s$!l fri)$ ,i s$!l anun4e printr!un fo( de pu,($, pentru a *eni s$!,i m$n/n(e por4ia, (/nd iedul *a fi fript2 (/te*a fru(te us(ate ,i o sti(l$ de *in de Monte -ul(iano a*eau s$ (ompleteze osp$4ul. "ant<s .,i (ontinu$ drumul, .ntor(/nd (apul din (/nd .n (/nd. ;7unse pe */rful unei st/n(i ,i *$zu, la o mie de pi(ioare sub el, pe to*ar$,ii la (are 1a(opo a7unse ,i (are se .ndeletni(eau, 3arni(i, (u pre)$tirile pentru de7unul sporit, )ra4ie is(usin4ei lui Admond, (u un lu(ru de seam$. Admond .i pri*i o (lip$ (u z/mbetul bl/nd ,i trist al omului superior. : -este dou$ (easuri, spuse el, oamenii a(e,tia au s$ ple(e, .mbo)$4i4i (u 5E de pia,tri, pentru a se du(e s$ (/,ti)e, ris(/ndu!,i *ia4a, al4i 5E2 *or re*eni apoi, a*/nd GEE de lire ,i *or risipi (omoara .n (ine ,tie (e ora,, (u m/ndria sultanilor ,i (u .n(rederea nababilor. ;st$zi, )ra4ie speran4ei, dispre4uies( bo)$4ia lor, (are mi se pare (ea mai profund$ mizerie2 m/ine, poate, dezam$)it, *oi fi ne*oit s$ pri*es( mizeria a(easta profund$ (a pe feri(irea suprem$. >, nu,

e5(lam$ Admond, asta nu se *a .nt/mpla2 sa*antul, omul (are nu )re,e,te, &aria, nu se *a fi .n,elat. "e altminteri a, prefera s$ mor de(/t s$ du( mai departe o *ia4$ mizer$ ,i inferioar$. ;stfel "ant<s, (are a(um trei luni nu n$zuia de(/t la libertate, nu se mai mul4umea (u libertatea ,i n$zuia la bo)$4ie2 *ina nu era a lui "ant<s, (i a lui "umnezeu (are, limit/nd puterea omului, i!a dat dorin4i infinite. ntre timp, pe un drum pierdut .ntre doi pere4i de st/n(i, mer)/nd pe o pote($ s$pat$ de torent ,i pe (are, dup$ toate probabilit$4ile, pi(iorul omenes( nu ($l(ase ni(i(/nd, "ant<s s!a apropiat de lo(ul unde .,i .n(3ipuia ($ au e5istat )rotele. naint/nd de!a lun)ul 4$rmului m$rii ,i e5amin/nd (u aten4ie serioas$ (ele mai ne.nsemnate obie(te de pe ea, i se p$ru ($ obser*$ pe anumite st/n(i ni,te (rest$turi f$(ute de m/na omului. Vremea (are arun($ asupra ori($rui lu(ru fizi( mantia ei de mu,(3i, a,a (um arun($ asupra lu(rurilor morale mantia uit$rii, p$rea ($ a respe(tat semnele a(estea f$(ute (u anume re)ularitate .n s(opul probabil de!a indi(a o (ale2 din lo( .n lo(, totu,i, semnele disp$reau sub tufe de mirt, (are .nfloreau .n bu(3ete mari .n($r(ate de flori, sau sub li(3eni parazi4i. Admond era ne*oit s$ dea .n l$turi atun(i, (ren)ile, sau s$ ridi(e mu,(3iul, pentru a re)$si semnele indi(atoare (are .l ($l$uzeau .n labirint. Semnele d$duser$, de altminteri, speran4e lui Admond. "e (e nu le!ar fi f$(ut oare (ardinalul, pentru (a, .n (azul unei (atastrofe pe (are el n!o putuse pre*edea a,a de (omplet$, ea s$ slu7eas($ de ($l$uz$ nepotului= @o(ul sin)urati( de ai(i era, .ntr!ade*$r, a(ela (are (on*enea unui om (e *roia s$ .n)roape o (omoar$. "ar semnele infidele nu atr$seser$ oare .n (3ip (redin(ios minunata ei tain$= Cu toate a(estea, la *reo GE de pa,i de port, lui Admond, pe (are a((identele de teren .l fereau .n($ de to*ar$,ii s$i, i se p$ru ($ (rest$turile se opres(2 at/t numai ($ ele nu du(eau la ni(i o )rot$. > st/n($ mare, rotund$, a,ezat$ pe o temelie solid$, era sin)ura 4int$ la (are ele p$reau ($ du(. Admond se )/ndi ($, .n lo( de a a7un)e la sf/r,it, nu era poate, dimpotri*$, de(/t la .n(eput2 se .ntoarse prin urmare pe drumul dinainte. n *remea asta (amarazii pre)$teau de7unul, se du(eau s$ ia ap$ de la iz*or, transportau p/inea ,i fru(tele pe us(at ,i fri)eau iedul. A5a(t .n momentul (/nd ei .l s(oteau din fri)area impro*izat$, z$rir$ pe Admond, (are, u,or ,i (utez$tor (a o (apr$, s$rea din st/n($ .n st/n($2 traser$ un fo( de pu,($ pentru a!i da semnalul. V/n$torul .,i s(3imb$ numaide(/t dire(4ia ,i re*eni la ei .n )oan$. "ar, .n momentul (/nd to4i .l urm$reau (u o(3ii .n zborul pe (are .l e5e(uta, so(otind ($ is(usin4a lui e o temeritate, Admond lune($ d/nd par($ dreptate temerilor lor2 .l *$zur$ (l$tin/ndu!se pe (reasta unei st/n(i s(o4/nd un stri)$t ,i disp$r/nd. Se n$pustir$ (u to4ii (!o sin)ur$ pornire, ($(i, .n (iuda superiorit$4ii sale, Admond le era dra)2 (u toate a(estea, 1a(opo a7unse (el dint/i. l )$si pe Admond lun)it, .ns/n)erat ,i aproape f$r$ (uno,tin4$2 se rosto)olise, desi)ur, de la o .n$l4ime de dou$spreze(e p/n$ la (in(ispreze(e pi(ioare. I se turnar$ .n )ur$ (/te*a pi($turi de rom, iar lea(ul (are mai fusese de mult folosit pentru el, produse ,i a(um a(ela,i efe(t. Admond redes(3ise o(3ii, se t/n)ui de o durere *ie la )enun(3i, de o )reutate mare la (ap ,i de z*/(niri nesuferite .n ,ale. Vrur$ s$!l transporte p/n$ la 4$rm2 dar, (/nd .l atinser$, (u toate ($ 1a(opo (ondu(ea opera4ia, el de(lar$ )em/nd ($ nu se simte .n stare s$ suporte transportul. n4ele)e4i ($ lui "ant<s nu i!a mai ars de m/n(are2 el (eru .ns$ (a to*ar$,ii s$i, (are nu a*eau moti*ele lui de a posti, s$ se .napoieze la lo(ul lor. "e(lar$, .ntru(/t .l pri*e,te, ($ nu a*ea ne*oie de(/t de pu4in$ odi3n$ ,i ($, la .ntoar(erea lui, au s$!l )$seas($ u,urat. Marinarii nu se l$sar$ prea mult ru)a4i2 marinarilor le era foame, aroma iedului a7un)ea p/n$ la (i ,i lupii de mare nu sunt (/tu,i de pu4in (eremonio,i. -este un (eas re*enir$. +ot (e Admond putuse fa(e, a fost s$ se t/ras!($ *reo ze(e pa,i pentru a se rezema de o st/n($ (u mu,(3i.

"ar departe de a se (alma, *iolen4a durerilor lui "ant<s sporise par($. H$tr/nul patron, ne*oit s$ ple(e .n (ursul dimine4ii, pentru a!,i depune .n($r($tura la )rani4ele -iemontului ,i &ran4ei, .ntre isa ,i &re7us, st$rui (a "ant<s s$ .n(er(e s$ se ridi(e. "ant<s f$(u sfor4$ri supraomene,ti, dar de fie(are dat$ re($dea t/n)uindu!se ,i .n)$lbenindu!se. : ;re ,alele fr/nte, ,opti patronul2 n!are a fa(e2 e un to*ar$, bun ,i nu trebuie p$r$sit2 s$ ($ut$m s$!l du(em p/n$ la (orabie. "ar "ant<s de(lar$ ($ prefer$ s$ moar$ a(olo unde era, de(/t s$ .n!dure durerile (res(/nde pe (are i le!ar pri(inui (ea mai slab$ mi,(are. : &ie (e!o fi, )l$sui patronul, dar nu trebuie s$ se spun$ ($ am l$sat f$r$ a7utor un to*ar$, de ispra*$ (a dumneata. u *om ple(a de(/t desear$. -ropunerea .i mir$ foarte mult pe matelo4i, (u toate ($ ni(iunul nu!l (omb$tu, (i dimpotri*$. -atronul era un om. ;,a de ri)id, .n(/t pentru prima oar$ oamenii .l *edeau ($ renun4$ la o .ntreprindere, sau ($ m$(ar z$bo*e,te .n .mplinirea ei. "e a(eea "ant<s nu *oi s$ se fa($ .n fa*oarea sa o a,a de )ra*$ abatere de la re)ulile dis(iplinei stabilite pe bord. : u, spuse el patronului, am fost un ne.ndem/nati( ,i se (u*ine s$ du( ponosul ne.ndem/n$rii mele. @as$!mi o mi($ pro*izie de pesme4i, o pu,($, pulbere ,i )loan4e, (a s$ u(id iezi sau m$(ar s$ m$ ap$r ,i o sap$ (a s$!mi (onstruies(, da($ .nt/rzia4i prea mult, un fel de (as$. : "ar ai s$ mori de foame, spuse patronul. : -refer s$ mor, r$spunse Admond, de(/t s$ .ndur durerile )roza*e pe (are mi le!ar pri(inui o sin)ur$ mi,(are. -atronul se .nturn$ spre *asul (are se le)$na .n mi(ul port, )ata s$ porneas($ .n lar). : Ce *rei s$ fa(em, Maltezule= #l$sui el. u putem s$ te p$r$sim ,i nu putem ni(i s$ r$m/nem. : -le(a4i, ple(a4i? Stri)$ "ant<s. : > s$ lipsim (el pu4in opt zile, spuse patronul, ba *a trebui s$ ne abatem din drum (a s$ te lu$m. : ;s(ult$, )l$sui "ant<s, da($ .n dou$!trei zile .nt/lni4i *reo (orabie de pes(ari, sau altfel de (orabie (are *ine prin lo(urile astea, pomeni4i!i de mine2 am s$ dau dou$ze(i ,i (in(i de pia,tri, (a s$ m$ du($ la @i*orno. "a($ nu )$se,ti, .napoiaz$!te. -atronul (l$tin$ din (ap. : ;s(ult$, patroane Halbi, e un mi7lo( s$ .mp$($m totul, spuse 1a(opo2 ple(a4i ,i r$m/n eu (u r$nitul s$!l .n)ri7es(. : 0enun4i la partea ta de (/,ti), .l .ntreb$ Admond, (a s$ r$m/i (u mine= : "a, spuse 1a(opo ,i f$r$ s$!mi par$ r$u. : A,ti un fl$($u de treab$, 1a(opo, )l$sui Admond. "umnezeu te *a r$spl$ti pentru bun$*oin4a ta2 dar .4i mul4umes(, n!am ne*oie de nimeni2 o zi sau dou$ de odi3n$ au s$ m$ .ntremeze ,i n$d$7duies( ($ *oi )$si printre st/n(ile astea nis(ai buruieni bune .mpotri*a lo*iturilor. Fi un z/mbet (iudat flutur$ pe buzele lui "ant<s. i str/nse m/na lui 1a(opo (u ($ldur$, dar r$mase nezdrun(inat .n 3ot$r/rea sa de a fi ,i de a r$m/ne sin)ur. Contrabandi,tii .l l$sar$ pe Admond .n pa(e ,i se dep$rtar$, nu f$r$ a .ntoar(e (apul de mai multe ori, f$(/ndu!i de fie(are dat$ semnele unui ($lduros r$mas bun, ($rora Admond le r$spundea numai (u m/na (a ,i (um nu putea s$ mi,te restul trupului. ;poi, dup$ (e ei disp$rur$6 %A (urios, murmur$ "ant<s r/z/nd, ($ printre oameni (a a(e,tia )$se,ti do*ezi de prietenie ,i a(te de de*otament'.

Se t/r. atun(i (u b$)are se seam$ p/n$ pe (reasta unei st/n(i (are!i as(undea pri*eli,tea m$rii ,i de a(olo *$zu (um (orabia termin$ pre)$tirile de ple(are, (um ridi($ an(ora ,i (um se lea)$n$ )ra4ios, (a un pes($ru, (e!,i ia zborul, (um porne,te. -este un (eas ea disp$ru (omplet2 (el pu4in, din lo(ul unde r$nitul r$m$sese, era (u neputin4$ s!o *ezi. ;tun(i "ant<s se s(ul$ mai sprinten ,i mai u,or de(/t unul dintre iezii (are z*/(neau printre mir4i ,i masti(i, pe st/n(ile s$lbati(e, lu$ pu,(a .ntr!o m/n$, sapa .ntr!alta ,i aler)$ la st/n(a unde se opreau (rest$turile pe (are le obser*ase pe st/n(i. %Fi a(um, e5(lam$ el amintindu!,i istoria pes(arului arab, po*estit$ de &aria. : ;(um RSesam, des(3ide!te?S.' Capitolul XXIV nm$rmurire. Soarele f$(use (am o treime din mersul s$u, iar razele de mai, (alde ,i .n*ior$toare, se a,terneau peste st/n(ile (are ,i ele p$reau sensibile ($ldu!rii r$sp/ndite de el2 mii de )reieri, ne*$zu4i prin ierburi, 4/r/iau monoton ,i (ontinuu2 frunzele de mirt ,i de m$slin se mi,(au .nfiorate, s(o4/nd un z)omot aproape metali(2 fie(are pas al lui Admond, pe )ranitul .n(ins, a! lun)a ,op/rle, (are p$reau smaralde2 z*/(neau departe, pe parapetele .n(linate, (apre s$lbati(e, (are atra) uneori */n$torii6 .ntr!un (u*/nt, insula era lo(uit$, *ie, .nsufle4it$ ,i totu,i Admond se sim4ea ai(i sin)ur sub m/na lui "umnezeu. n(er(a o anume emo4ie asem$n$toare temerii2 ne.n(rederea st/rnit$ de lumina zilei, (are ne fa(e s$ presupunem, (3iar .n pustiu, ($ o(3ii is(oditori sunt des(3i,i asupra noastr$. Sentimentul a fost a,a de puterni(, .n(/t, .n momentul (/nd s$ se apu(e de lu(ru, Admond se opri, l$s$ 7os sapa, lu$ pu,(a ,i se ur($ .n($ o dat$ pe st/n(a (ea mai .nalt$ a insulei ,i, de a(olo, .,i arun($ de 7ur .mpre7ur pri*irea. "ar, trebuie s$ spunem, (eea (e .i atrase luarea aminte nu a fost ni(i Corsi(a poeti($, ale ($rei (ase putea s$ le distin)$, ni(i Sardinia aproape ne(unos(ut$, (are *ine dup$ ea, ni(i insula Alba (u amintiri )i)anti(e, ni(i, .n sf/r,it, linia imper(eptibil$ (are se .ntindea .n zare ,i (are ar$ta o(3iului is(usit al marinarului, #eno*a (ea superb$ ,i @i*orno, ora,ul (omer(ial2 nu6 (i (or$bioara (are ple(ase .n zori, pre(um ,i (orabia )eno*ez$ (are pornise adineauri. -rima era pe (ale s$ dispar$ .n str/mtoarea Honifa(io2 (ealalt$, urm/nd drumul opus, mer)ea de!a lun)ul Corsi(ei, pe (are se pre)$tea s!o o(oleas($. -ri*eli,tea .l lini,ti pe Admond. ,i .ntoarse atun(i o(3ii asupra obie(telor (are .l .n(on7urau mai .ndeaproape2 se *$zu .n pun(tul (el mai ridi(at al insulei. : Statuie fira*$ a imensului piedestal2 dedesubtul lui, ni(i un om2 .n 7urul lui ni(i o bar($2 nimi(, de(/t marea azurie, (are b$tea temelia insulei ,i pe (are izbitura etern$ o .mpodobea (u o broderie de ar)int. Cobor. (u mers repede, .ns$ plin de pruden4$6 se temea foarte mult, .n momentul a(esta, de un a((ident asem$n$tor (elui pe (are!l simulase (u at/ta is(usin4$ ,i .n (3ip a,a de izbutit. -re(um am spus, "ant<s pornise .napoi pe drumul (rest$turilor .nsemnate pe st/n(i ,i *$zuse ($ linia du(ea la un )olf mi(, t$inuit (a o baie de nimf$ anti($2 )olful era destul de lar) la des(3iz$tur$ ,i destul de ad/n( .n (entru, pentru (a o bar($ mi($ s$ poat$ intra ,i s$ poat$ r$m/ne as(uns$. 9rm/nd atun(i firul indu(4iunilor, firul (are, .n m/inile abatelui &aria, ($l$uzise a,a de in)enios mintea a(estuia .n labirintul probabilit$4ilor, .,i .n(3ipui ($, ne*roind s$ fie *$zut, (ardinalul Spada abordase .n )olf, .,i t$inuise ai(i mi(ul *as, urmase linia indi(at$ de (rest$turi ,i, la (ap$tul liniei, .,i .n)ropase (omoara. -resupunerea a(easta l!a readus pe "ant<s l/n)$ st/n(a (ir(ular$.

-e Admond .l nelini,tea ,i .i r$sturna toate ideile un sin)ur lu(ru6 (um de a putut fi ur(at$ st/n(a a(easta, (are (/nt$rea poate (in(i!,ase mii de M), pe baza unde se odi3nea f$r$ .ntrebuin4area unor for4e (onsiderabile= "eodat$ lui "ant<s .i *eni .n )/nd6 %.n lo( s!o ur(e, au (obor/t!o poate.' Fi se ridi($ pe st/n($, *r/nd s$ (aute lo(ul unde fusese prima ei baz$. V$zu .ntr!ade*$r, (ur/nd, ($ o pant$ u,oar$ fusese s(obit$. St/n(a alune(ase pe baz$ ,i se oprise .n lo(ul a(esta2 o alt$ st/n($, mare (/t o piatr$ obi,nuit$ de (onstru(4ie, .i ser*ise de proptea2 pietre ,i pietri(ele fuseser$ potri*ite (u )ri7$ pentru a t$inui ori(e semn tr$d$tor2 mi(a lu(rare de zid$rie a fost a(operit$ (u lut, iarba a (res(ut, mu,(3iul s!a .ntins, (/te*a semin4e de mirt ,i de masti( s!au oprit a(olo, astfel ($ b$tr/na st/n($ p$rea (ontopit$ a(um (u solul. "ant<s ridi($ (u b$)are de seam$ p$m/ntul ,i re(unos(u, sau i se p$ru ($ re(unoa,te, in)enioasa strata)em$. Se apu($ s$ lo*eas($ (u sapa peretele intermediar (imentat de timp. "up$ o mun($ de ze(e minute, peretele (ed$ ,i o )aur$ .n (are puteai b$)a bra4ul fu des(3is$. "ant<s retez$ m$slinul (el mai puterni( pe (are .l )$si, .l (ur$4i de (ren)i, .l introduse .n )aur$ ,i f$(u din el o p/r)3ie. "ar st/n(a era prea )rea ,i proptit$ prea solid de st/n(a inferioar$ pentru ($ o putere omeneas($, (3iar de ar fi fost puterea lui Cer(ule, s!o poat$ (linti. "ant<s (u)et$ atun(i ($ trebuia ata(at$ .ns$,i propteaua. "ar (um= "ant<s .,i arun($ pri*irea .mpre7ur, a,a (um fa( oamenii (are se afl$ .n .n(ur($tur$ ,i se opri asupra unui (orn de oaie s$lbati($, plin (u pulbere, l$sat de prietenul s$u 1a(opo. T/mbi6 n$s(o(irea infernal$ .i *a fa(e ser*i(iul. "ant<s s$p$ (u a7utorul sapei .ntre st/n(a superioar$ ,i a(eea pe (are ea era pus$, o )alerie de min$, a,a (um fa( pionierii (/nd *or s$ (ru4e bra4ului omenes( o osteneal$ prea mare, apoi o .ndop$ (u pulbere2 pe urm$, destr$m/ndu!,i batista ,i r$su(ind!o .n praful de pu,($, f$(u din ea o fe,til$. "up$ (e d$du fo( fe,tilei, "ant<s se dep$rt$. A5plozia nu .nt/rzie6 st/n(a superioar$ fu ridi(at$ .ntr!o (lip$ de in(al(ulabila for4$, st/n(a inferioar$ zbur$ .n 4$nd$ri2 prin mi(a des(3iz$tur$ f$(ut$ mai dinainte de "ant<s 4/,ni o puzderie de inse(te .nsp$im/ntate, iar o ,op/rl$ enorm$ pazni(ul misteriosului drum se rosto)oli pe *olutele ei alb$strii ,i disp$ru. "ant<s se apropie6 lipsit$ de reazem, st/n(a superioar$ .n(lina spre abis2 is(usitul (er(et$tor .i f$(u o(olul, alese lo(ul (el mai ,ubred, propti p/r)3ia .ntr!o mu(3ie ,i, asemeni lui Sisif, se .n(ord$ (u toat$ puterea .n st/n($. St/n(a, zdrun(inat$ de z)uduitur$, se (l$tin$2 "ant<s .,i spori sfor4$rile6 p$rea unul dintre +itanii (are dezr$d$(inau mun4ii, pentru a se r$zboi (u mai!marele zeilor. n sf/r,it, st/n(a (ed$, se rosto)oli, se pr$bu,i ,i disp$ru .n)3i4it$ de mare. Aa l$sa des(operit un lo( (ir(ular ,i ar$ta o *eri)$ de fier pe(etluit$ .n mi7lo(ul unei lespezi p$trate. "ant<s s(oase un stri)$t de bu(urie ,i de uimire6 ni(iodat$ un mai m$re4 rezultat nu .n(ununase o prim$ .n(er(are. Vru s$ (ontinue2 pi(ioarele .i tremurau .ns$ a,a de tare, inima .i b$tea .ns$ a,a de *iolent, un nor a,a de arz$tor tre(ea pe dinaintea o(3ilor s$i .n(/t fu ne*oit s$ se opreas($.

Momentul de ,o*$ire a*u durata ful)erului. Admond b$)$ p/r)3ia .n *eri)$, o s$lt$ (u *i)oare ,i lespedea se des(3ise dez*$luind panta abrupt$ a unei s($ri (are se afunda .n umbra unei )rote din (e .n (e mai .ntune(oase. ;lt(ine*a s!ar fi n$pustit, ar fi s(os e5(lama4ii de bu(urie2 "ant<s se opri, se .n)$lbeni, se .ndoi. %Caide, s$ fim b$rba4i? ,i spuse el. "eprin,i (u .mpotri*irile, s$ nu ne l$s$m ab$tu4i de o de(ep4ie2 altminteri .nseamn$ ($ am suferit de)eaba. Inima se fr/n)e (/nd, dup$ (e a fost dilatat$ peste m$sur$, de speran4a (u respira4ie ($ldu4$, reintr$ ,i se .n(3ide .n realitatea re(e. &aria a *isat2 (ardinalul Spada n!a .n)ropat nimi( .n )rota a(easta, poate ($ n!a *enit ni(iodat$ ai(i, sau da($ a *enit Cezar Hor)ia, a*enturierul iste4, potlo)arul neobosit ,i sumbru, a *enit dup$ el, i!a des(operit urma, s!a 4inut dup$ a(elea,i semne (a mine, a ridi(at piatra (a mine ,i, (obor/nd .naintea mea, nu mi!a mai l$sat nimi(.' St$tu un moment nemi,(at, pe )/nduri, (u o(3ii fi5a4i asupra des(3iz$turii sumbre. %;(um .ns$, (/nd nu mai (ontez pe nimi(, (/nd mi!am spus ($ ar fi o nebunie s$ p$strez *reo speran4$, urmarea a*enturii e pentru mine o simpl$ (3estiune de (uriozitate.' Fi r$mase mai departe, nemi,(at, medit/nd. %"a, da, e o a*entur$ s$!4i )$se,ti lo(ul .n *ia4a de umbr$ ,i lumin$ a banditului re)al, .n 4es$tura e*enimentelor (iudate (are (ompun (ana*aua b$l4at$ a e5isten4ei sale2 desi)ur ($ .nt/mplarea a(easta de po*este s!a .nl$n4uit (u altele2 da, Hor)ia a *enit .ntr!o noapte ai(i, (!o f$(lie .ntr!o m/n$, (u o spad$ .ntr!alta, .n timp (e, la dou$ze(i de pa,i de el, poate ($ la poalele st/n(ii, st$teau posomor/4i ,i amenin4$tori doi zbiri is(odind p$m/ntul, aerul ,i marea, pe (/nd st$p/nul lor intra, asemenea mie, s(utur/nd bezna (u bra4ul s$u puterni( .n*$p$iat. %"a2 dar (e o fi f$(ut Cezar (u zbirii ($rora le!a .mp$rt$,it se(retul= Se .ntreba "ant<s. Ceea (e s!a f$(ut, .,i r$spunse el z/mbind, (u (io(lii lui ;lari(, (are au fost .nmorm/nta4i dimpreun$ (u .n)ropatul. Cu toate a(estea, da($ a *enit, (ontinu$ "ant<s, a des(operit ,i a luat (omoara2 Hor)ia, omul (are (ompara Italia (u o an)3inare ,i (are o m/n(a foaie (u foaie, (uno,tea prea bine .ntrebuin4area timpului pentru a!,i pierde *remea (u a,ezarea la lo( a st/n(ii. S$ (obor/m.' Cobor. atun(i, (u z/mbetul .ndoielii pe buze, murmur/nd a(est ultim (u*/nt al .n4elep(iunii umane6 %-oateB' "ar, .n lo(ul beznei pe (are se a,teptase s!o )$seas($, .n lo(ul unei atmosfere opa(e ,i *i(iate, "ant<s nu *$zu de(/t o li($rire u,oar$ des(ompus$ .n lumina alb$strie2 aerul ,i lumina se stre(urau nu numai prin des(3iz$tura (are fusese f$(ut$, (i ,i prin z)/rieturile st/n(ilor ne*$zute de afar$ ,i printre (are se z$rea azurul (erului, unde se 7u(au (ren)ile tre!mur$toare ale ste7arilor *erzi ,i li)amentele spinoase, a)$4$toare, ale s(aie4ilor. "up$ (/te*a (lipe de ,edere .n )rota a ($rei atmosfer$ mai mult ($ldu4$ de(/t 7ila*$, mai mult .nmiresmat$ de(/t fad$, era pentru temperatura insulei (eea (e li($rirea albastr$ era pentru soare, pri*irea lui "ant<s, obi,nuit$, pre(um am spus, (u .ntuneri(ul, putu s$ is(odeas($ (ele mai .ndep$rtate un)3ere ale (a*ernei pe,tera era de )ranit, iar pere4ii ei s(/nteiau (a ni,te diamante. %Iat$, .,i spuse Admond z/mbind, (omorile pe (are de bun$ seam$ le!a l$sat (ardinalul2 iar bunul abate, *$z/nd .n *is pere4ii s(/nteietori, ,i!a alimentat speran4ele!i bo)ate.' "ar "ant<s .,i reaminti (u*intele testamentului, pe (are .l ,tia pe dinafar$6 %n un)3erul (el mai .ndep$rtat al (elei de a doua des(3iz$turiB' "ant<s p$trunsese numai .n prima )rot$2 trebuia s$ (aute a(um intrarea (elei de a doua.

"ant<s se orient$6 a doua )rot$ se afunda, desi)ur, .n interiorul insulei2 e5amin$ mu(3iile pietrelor ,i izbi .ntr!unul din pere4ii (are i se p$ru ($ e a(ela al des(3iz$turii, mas(at$, desi)ur, pentru mai mult$ si)uran4$. Sapa r$sun$ o (lip$ s(o4/nd din st/n($ un sunet mat, a ($rui t$rie .mbrobon$ de sudoare fruntea lui "ant<s2 .n sf/r,it, minerului st$ruitor i se p$ru ($ o por4iune din peretele de )ranit r$spundea (u un e(ou mai surd ,i mai profund apelului2 .,i apropie pri*irea arz$toare de perete ,i re(unos(u, (u sim4ul .n(ar(eratului, (eea (e altul poate n!ar fi re(unos(ut6 ($ a(olo e o des(3iz$tur$. +otu,i, pentru a nu fa(e o treab$ inutil$, "ant<s, (are (a ,i Cezar Hor)ia studiase *aloarea timpului, is(odi (eilal4i pere4i (u sapa, (er(et$ solul (u patul pu,tii, desf$(u nisipul .n lo(urile suspe(te ,i, ne)$sind nimi(, nere(unos(/nd nimi(, re*eni la por4iunea de perete (are s(otea sunetul m/n)/ietor. Izbi din nou, (u mai mult$ putere. V$zu atun(i (e*a (iudat6 ($, sub lo*iturile instrumentului, un fel de ten(uial$, asem$n$toare a(eleia apli(at$ pe pere4i pentru zu)r$*irea fres(elor, se ridi(a ,i ($dea (a ni,te solzi, dez*$luind o piatr$ alburie ,i moale (um sunt pietrele obi,nuite de (onstru(4ie. "es(3iz$tura st/n(ii fusese astupat$ (u pietre de alt$ natur$, apoi peste pietre fusese .ntins stratul de ten(uial$2 pe urm$, pe ten(uial$, au fost imitate (uloarea ,i (ristalinul )ranitului. "ant<s izbi atun(i (u (ap$tul as(u4it al sapei (are intr$ pu4in .n peretele!u,$. nsemna ($ ai(i trebuie s$ (aute. -rintr!un mister (iudat al .nto(mirii omene,ti, (u (/t do*ezile ($ &aria nu se .n,elase .l asi)urau pe "ant<s prin .n)r$m$direa lor, (u at/t inima lui ,o*$ielni($ se l$sa st$p/nit$ de .ndoial$ ,i, aproape, de des(ura7are6 e5perien4a nou$, (are ar fi trebuit s$!i dea o for4$ nou$, .i slei ,i for4a pe (are o mai a*ea6 sapa (obor., lune(/nd aproape din m/inile lui2 o puse pe p$m/nt, .,i ,terse fruntea ,i ur($ spre lumin$ sub prete5tul ($ *rea s$ *ad$ da($ nu .l spioneaz$ (ine*a, dar, .n realitate, pentru ($ a*ea ne*oie de aer, pentru ($ sim4ea ($ e )ata s$ le,ine. Insula era pustie, iar soarele .n asfin4it p$rea (!o a(oper$ (u o(3iul lui de fo(2 departe, b$r(i mi(i de pes(ari .,i desf$(eau aripile pe marea albastr$ (a safirul. "ant<s nu m/n(ase .n($ nimi(6 dar m/n(area ar fi 4inut prea mult .ntr!un astfel de moment2 trase o .n)3i4itur$ de rom ,i se .napoie .n )rot$, (u inima .nt$rit$. Sapa (are i se p$ruse a,a de )rea, de*enise a(um u,oar$2 o ridi($ de par($ ar fi fost un ful) ,i se apu($ din nou, *i)uros de lu(ru. Constat$, dup$ (/te*a lo*ituri, ($ pietrele nu erau zidite, (i puse numai unele peste altele ,i a(operite (u ten(uiala despre (are am pomenit2 */r. .ntr!una din (r$p$turi */rful sapei, ap$s$ pe (oad$ ,i *$zu (u bu(urie ($ piatra (ade la pi(ioarele sale. "in momentul a(ela "ant<s nu mai a*u de(/t s$ tra)$ fie(are piatr$ (u (ol4ul de fier al sapei ,i fie(are piatr$ ($zu al$turi de (ea dint/i. "ant<s ar fi putut s$ intre de la prima des(3iz$tur$2 .nt/rziind .ns$ (u (/te*a (lipe, .nsemna ($ am/na (ertitudinea, a)$4/ndu!se de speran4$. n sf/r,it, dup$ o nou$ ezitare de!o (lip$, "ant<s tre(u din prima )rot$ .n a doua. ; doua )rot$ era mai s(und$, mai .ntune(oas$ ,i mai .nfri(o,$toare de(/t .nt/ia2 aerul, (are nu p$trundea ai(i de(/t prin des(3iz$tura f$(ut$ .n momentul a(ela, a*ea mirosul *i(iat, pe (are "ant<s se mirase ($ nu l!a )$sit .n prima. "ant<s l$s$ aerului de afar$ timpul s$ .n*ioreze atmosfera moart$ ,i intr$. @a st/n)a des(3iz$turii era un un)3i profund ,i .ntune(os. "ar am spus ($, pentru o(3iul lui "ant<s, .ntuneri(ul nu e5ista. Is(odi (u pri*irile a doua )rot$6 era )oal$ (a ,i .nt/ia.

Comoara, da($ e5ista, fusese .n)ropat$ .n un)3erul .ntune(os. >ra .n(ord$rii sosise2 "ant<s (are se afla .ntre bu(uria suprem$ ,i dezn$de7dea suprem$, nu mai a*ea de f$(ut alt(e*a de(/t s$ sape dou$ pi(ioare de p$m/nt. naint$ spre un)3er ,i, (uprins par($ de o 3ot$r/re subit$, ata($ solul (u .ndr$zneal$. "up$ a (in(ea sau a ,asea lo*itur$ de sap$, fierul r$sun$ pe fier. i(i(/nd un to(sin funebru, ni(i(/nd un )las .nfiorat nu produse un atare efe(t asupra (elui (are .l auzi. Cer(et$ al$turi de lo(ul unde mai (er(etase ,i .nt/lni a(eea,i rezisten4$, dar nu a(ela,i sunet. : A un (uf$r de lemn .n(er(uit (u fier, .,i spuse el. n momentul a(ela o umbr$ fu)ar$ tre(u, a(operind lumina. "ant<s d$du drumul sapei, apu($ pu,(a, ie,i prin des(3iz$tur$ ,i se n$pusti spre lumin$. > (apr$ s$lbati($ s$rise pe deasupra primei intr$ri a )rotei ,i rodea iarba la (/4i*a pa,i. -rile7ul de a!,i asi)ura (ina era bun, dar "ant<s se temea (a nu (um*a detun$tura pu,tii s$ atra)$ pe (ine*a. C3ibzui un moment, retez$ un arbore (u r$,in$, .l aprinse la fo(ul .n($ fume)/nd unde (ontrabandi,tii .,i fripseser$ de7unul ,i se .napoie (u tor4a. u *oia s$ piard$ ni(i un am$nunt din (ele (e *a *edea. ;propie tor4a de )aura inform$, neterminat$ ,i *$zu ($ nu se .n,elase6 lo*iturile lui izbir$ r/nd pe r/nd .n fier ,i .n lemn. nfipse tor4a .n p$m/nt ,i se apu($ iar$,i de lu(ru. C/t ai (lipi, un lo( de trei pi(ioare lun)ime pe dou$ l$4ime fu s$pat ,i "ant<s putu s$ re(unoas($ atun(i un (uf$r de ste7ar, .n(er(uit (u fier (izelat. n mi7lo(ul (apa(ului s(/nteiau, pe o pla($ de ar)int pe (are p$m/ntul n!o putuse *$t$ma, armele familiei Spada, adi($ o spad$ .nfipt$ .ntr!o pa7ur$ o*al$, a,a (um sunt pa7urele italiene, a*/nd deasupra o p$l$rie de (ardinal. "ant<s le re(unos(u u,or6 abatele &aria i le desenase de at/tea ori. u mai .n($pea .ndoial$6 (omoara era ai(i. u fuseser$ luate at/tea m$suri de pre*edere pentru a se pune .n lo(ul a(esta un (uf$r )ol? C/t ai (lipi, p$m/ntul din 7urul (uf$rului fu s(os ,i "ant<s *$zu ap$r/nd, r/nd pe r/nd, broas(a de la mi7lo( .ntre dou$ balamale ,i m/nerele pere4ilor laterali2 totul era (izelat a,a (um se (izela pe *remea a(eea (/nd arta f$(ea (a metalele (ele mai de r/nd s$ de*in$ pre4ioase. "ant<s lu$ (uf$rul de m/nere ,i .n(er($ s$!l salte6 (u neputin4$. "ant<s .n(er($ s$!l des(3id$6 broas(a ,i balamalele erau .n(3ise2 (redin(io,ii pazni(i nu *roiau par($ s$!,i dea (omoara. "ant<s introduse partea t$ioas$ a sapei .ntre (apa( ,i (uf$r, ap$s$ pe (oada sapei ,i (apa(ul, dup$ (e s(r/,ni, s$ri din lo(. > des(3iz$tur$ lar)$ f$(u inutile fier$riile (are ($zur$ la r/ndu!le, str/n)/nd .n($ .n un)3iile lor s(/ndurile *$t$mate2 (uf$rul fu des(3is. > febr$ ame4itoare puse st$p/nire pe "ant<s2 lu$ pu,(a, o .n($r($ ,i o a,ez$ al$turi. n(3ise mai .nt/i o(3ii, a,a (um fa( (opiii pentru a z$ri, .n noaptea s(/nteietoare a ima)ina4iei lor, stele mai multe de(/t pot num$ra pe un (er luminat .n($, pe urm$ .i des(3ise ,i r$mase .nm$rmurit. +rei desp$r4ituri s(indau (uf$rul. n primul s(/nteiau taleri de aur (u refle5e ro,iati(e. n a doua, lin)ouri nestrun7ite, a,ezate .n ordine, dar (are nu a*eau de(/t )reutatea ,i *aloarea aurului.

n sf/r,it, .n a treia, pe 7um$tate plin$, Admond */ntur$ (u m/na diamantele, rubinele, perlele (are (as(ad$ str$lu(itoare s(oteau, ($z/nd unele peste altele, z)omotul )rindinei .n ferestre. "up$ (e atinse, pip$i, dup$ (e .,i .nfund$ m/inile .nfiorate .n aur ,i .n nestemate, Admond se ridi($ ,i porni prin (a*erne (u e5altarea tremur/nd$ a omului )ata s$!,i piard$ mintea. S$ri pe o st/n($, de unde putea s$ des(opere marea ,i nu z$ri nimi(. Ara sin)ur, absolut sin)ur, (u bo)$4iile!i in(al(ulabile, e5traordinare, fabuloase, (are .i apar4ineau6 dar *isa, ori era treaz= ;*ea un *is fu)ar sau str/n)ea .n bra4e o realitate= Sim4ea ne*oia s$!,i re*ad$ aurul ,i totu,i .,i d$dea seama ($, .n momentul a(esta, nu ar a*ea t$ria s$ suporte *ederea lui. ,i puse o (lip$ m/inile pe (re,tetul (apului, (a pentru a .mpiedi(a 7ude(ata s$ fu)$2 apoi se n$pusti prin insul$, f$r$ s$ urmeze un drum, ($(i nu sunt drumuri .n insula Monte!Cristo, (i o anume linie, iz)onind (aprele s$lbati(e ,i .nfri(o,/nd p$s$rile m$rii (u stri)$tele ,i (u )esti(ul$rile sale. -e urm$ re*eni pe un drum o(olit, .ndoindu!se .n($, n$pustindu!se din prima )rot$ .n a doua ,i re)$sindu!se .n fa4a minei de aur ,i diamante. "e data a(easta, ($zu .n )enun(3i, ap$s/ndu!,i (u m/inile (on*ulsi*e inima z*/(nitoare ,i murmur/nd o ru)$(iune, pe (are numai "umnezeu o putea .n4ele)e. Se sim4i .n (ur/nd mai (alm ,i mai feri(it, ($(i abia din (easul a(esta .n(epea s$ (read$ .n feri(irea sa. Se apu($ atun(i s$!,i (al(uleze a*erea6 erau o mie de lin)ouri de aur a (/te dou$ sau trei li*re fie(are2 f$(u apoi un tean( de dou$ze(i ,i (in(i de mii de taleri aur, put/nd s$ *aloreze fie(are optze(i de fran(i .n moneda noastr$ a(tual$, a*/nd to4i efi)ia papei ;le5andru al VI!lea ,i a pre(ede sorilor lui ,i (onstat$ ($ desp$r4itura nu era de(/t pe 7um$tate )olit$2 m$sur$, .n sf/r,it, de ze(e ori (apa(itatea ambelor sale m/ini .n perle, pietr$rii, diamante, dintre (are multe montate de (ei mai buni bi7utieri ai epo(ii, prezentau o *aloare de e5e(u4ie remar(abil$, (3iar al$turi de *aloarea lor intrinse($. "ant<s *$zu ($ lumina s(ade ,i ($ se stin)e pu4in (/te pu4in2 se temu s$ nu fie surprins .n (a*ern$ ,i ie,i (u pu,(a .n m/n$. > bu(at$ de pesmet ,i (/te*a .n)3i4ituri de *in formar$ (ina sa. ;,ez$ apoi piatra la lo(, se (ul($ deasupra ,i dormi numai (/te*a (easuri, a(operind intrarea )rotei (u trupul s$u. oaptea a(easta a fost, .n a(ela,i timp, una din a(ele nop4i deli(ioase ,i (umplite, pe (are omul (u ful)er$toare emo4ii le mai tr$ise de dou$ sau trei ori p/n$ atun(i. Capitolul XXV e(unos(utul. Veni ziua. "ant<s o a,tepta de mult (u o(3ii des(3i,i. @a primele ei raze se s(ul$, se ur($, a,a (um f$(use .n a7un, pe (ea mai .nalt$ st/n($ a insulei, (a s$ e5ploreze .mpre7urimile2 (a ,i .n a7un totul era pustiu. Admond (obor., ridi($ piatra, .,i umplu buzunarele (u nestemate, a!,ez$ la lo( (/t putu mai bine s(/ndurile, fier$riile (uf$rului, .l a(operi (u p$m/nt, b$t$tori p$m/ntul, arun($ pe deasupra nisip, pentru (a lo(ul r$s(olit de (ur/nd s$ semene (u restul solului2 ie,i din )rot$, puse lespedea (um fusese mai .nainte, )r$m$di peste lespede pietrele de diferite m$rimi, introduse p$m/nt .n inter*ale, .nfipse .n inter*ale mirt ,i b$l$rii, stropi noile planta4ii pentru (a ele s$ par$ *e(3i, ,terse urmele pa,ilor s$i din prea7ma lo(ului ,i a,tept$ (u neast/mp$r .ntoar(erea to*ar$,ilor. u mai era *orba a(um s$!,i trea($ timpul pri*ind aurul, diamantele ,i s$ r$m/n$ la Monte!Cristo (a un balaur (e p$ze,te inutile (omori. +rebuia s$ se .ntoar($ a(um .n *ia4$, printre oameni ,i s$ ia .n so(ietate ran)ul, influen4a, puterea pe (are le d$ .n lume bo)$4ia. : -rima ,i (ea mai mare dintre puterile de (are (reatura omeneas($ poate dispune. Contrabandi,tii re*enir$ .n a ,asea zi. "ant<s re(unos(u de departe forma ,i mersul %+inerei!;melia'. Se t/r. p/n$ .n port (a -3ilo(tet r$nit, iar (/nd to*ar$,ii s$i abordar$, el le

anun4$ t/n)uindu!se, .n($ o .mbun$t$4ire sensibil$2 la r/ndul s$u as(ult$ istorisirea a*enturierilor. Aste drept, izbutiser$2 dar abia depuseser$ .n($r($tura, ($ fuseser$ .n,tiin4a4i ($ un bri( aflat .n supra*e)3ere, la +oulon, ie,ise din port ,i se .ndrepta spre ei. &u)iser$ atun(i (a ful)erul, re)ret/nd ($ "ant<s, (are ,tia s$ dea o *itez$ a,a de mare *asului, nu se afla (u d/n,ii, (a s$!l (ondu($. ntr!ade*$r, z$riser$ (ur/nd *asul urm$ritor2 dar, a7uta4i de noapte ,i o(olind (apul Corsi(ei, s($paser$. -e s(urt, ($l$toria nu fusese rea2 ,i to4i, .n spe(ial 1a(opo, re)retau ($ "ant<s lipsise pentru a a*ea partea sa la benefi(ii, parte (are se ur(a la 5E de pia,tri. Admond r$mase nezdrun(inat2 nu z/mbi m$(ar, auzind .n,irarea a*anta7elor din (are s!ar fi .mp$rt$,it, pu4ind s$ p$r$seas($ insula2 iar pentru (a %+/n$ra!;melia' nu *enise la Monte! Cristo de(/t pentru el, se .mbar($ .n seara a(eea ,i .,i urm$ patronul la @i*orno. @a @i*orno se duse la un e*reu ,i */ndu (u (/te (in(i mii de fran(i, patru din (ele mai mi(i diamante ale sale, A*reul ar fi putut s$ se informeze (um de a*ea un matelot atari obie(te2 se feri .ns$, ($(i (/,ti)a (/te o mie de fran(i la fie(are. Cump$r$ a doua zi o bar($ nou!nou4$, pe (are o d$du lui 1a(opo, ad$u)/nd darului a(esta o sut$ de pia,tri, pentru (a omul s$ poat$ an)a7a un e(3ipa72 ,i asta (u (ondi4ia (a 1a(opo s$ mear)$ la Marsilia s$ se intereseze de un b$tr/n (u numele de @ouis "ant<s, (are lo(uia .n ;ll8es des Meil3an, pre(um ,i de o fat$ (are lo(uia .n satul Catalani ,i pe (are o (3ema Mer(8d<s. ;(um i se p$ru lui 1a(opo ($ *iseaz$6 Admond .i po*esti ($ se f$(use marinar dintr!o pornire nebuneas($, deoare(e familia .i refuza banii ne(esari e5isten4ei, dar ($, a7un)/nd la @i*orno, .n(asase mo,tenirea unui un(3i, (are .l f$(use uni(ul s$u mo,tenitor. Adu(a4ia superioar$ a lui "ant<s d$dea po*estirii o atare *erosimilitate, .n(/t 1a(opo nu se .ndoi o (lip$ de ade*$rul spuselor fostului s$u to*ar$,. -e de alta parte, pentru ($ an)a7amentul lui Admond pe bordul %+inerei!;melia' e5pirase, "ant<s .,i lu$ r$mas bun de la marinarul (are .n(er($ la .n(eput s$!l re4in$, dar (are, afl/nd (a ,i 1a(opo, de po*estea (u mo,tenirea, renun4$ la speran4a de a .nfr/n)e 3ot$r/rea fostului s$u matelot. ; doua zi 1a(opo se .ndrepta spre Marsilia2 urma s$!l )$seas($ pe Admond la Monte! Cristo. n ziua a(eea, "ant<s ple($ f$r$ s$ spun$ unde mer)e, desp$r4indu!se de e(3ipa7ul %+inerei!;melia', a(ord/ndu!i o splendid$ )ratifi(a4ie ,i de patron, (u f$)$duiala ($ .ntr!o zi sau alta .i *a trimite *e,ti. "ant<s se duse la #eno*a. n momentul sosirii sale, se f$(ea proba unui mi( ]a(3t, (omandat de un en)lez, (are, auzind ($ )eno*ezii sunt (ei mai buni (onstru(tori de pe Mediterana, *roise s$ aib$ un ]a(3t (onstruit la #eno*a. An)lezul fi5ase pre4ul la patruze(i de mii de fran(i6 "ant<s oferi ,aize(i de mii, (u (ondi4ia (a *asul s$!i fie predat (3iar .n ziua a(eea. An)lezul ple(ase s$ fa($ o plimbare prin Al*e4ia, a,tept/nd terminarea *asului. 9rma s$ se .ntoar($ peste trei s$pt$m/ni sau o lun$2 (onstru(torul se )/ndi ($ a*ea timpul s$ pun$ altul pe ,antier. "ant<s .l duse pe (onstru(tor la un e*reu, intr$ (u el .n odaia din fund ,i e*reul num$r$ (onstru(torului ,aize(i de mii de fran(i. Constru(torul se oferi s$!i al($tuias($ lui "ant<s un e(3ipa72 "ant<s .i mul4umi .ns$, spun/nd ($ era obi,nuit s$ na*i)3eze sin)ur ,i ($ sin)urul lu(ru pe (are .l dorea era s$ se e5e(ute .n (abin$, la ($p$t/iul patului, un dulap se(ret .n (are s$ fie trei desp$r4ituri, de asemeni se(rete. "$du m$sura (ompartimentelor, (are fur$ e5e(utate a doua zi. -este dou$ (easuri, "ant<s ie,ea din portul #eno*ei, es(ortat de pri*irile unei mul4imi de (urio,i, (are *roiau s$!l *ad$ pe seniorul spaniol obi,nuit s$ na*i)3eze sin)ur.

"ant<s se des(ur($ de minune, (u a7utorul (/rmei, f$r$ s$ aib$ ne*oie s!o p$r$seas($, impuse *asului toate mi,($rile *oite2 *asul p$rea o f$ptur$ inteli)ent$, )ata s$ se supun$ (elui mai mi( imbold, astfel ($ "ant<s re(unos(u .n )/ndu!i ($ )eno*ezii .,i meritau reputa4ia de (ei mai buni (onstru(tori din lume. Curio,ii urm$rir$ mi(ul *as din o(3i, p/n$ (e .l pierdur$ din *edere ,i atun(i .n(epur$ dis(u4ii pentru a ,ti .n(otro mer)e2 unii .n(linar$ pentru Corsi(a, al4ii pentru insula Alba, unii se ar$tar$ )ata s$ pun$ r$m$,a) ($ mer)e .n Spania, al4ii sus4inur$ ($ .n ;fri(a2 nim$nui nu!i tre(u .ns$ prin minte insula Monte!Cristo. Cu toate a(estea "ant<s mer)ea la Monte!Cristo. ;7unse ai(i .n amur)ul zilei urm$toare2 na*a era e5(elent$ ,i par(ursese distan4a .n treize(i ,i (in(i de (easuri, "ant<s re(unos(use perfe(t forma (oastei2 ,i, .n lo( s$ abordeze .n portul obi,nuit, arun($ an(ora .n mi(ul )olf. Insula era pustie2 p$rea ($ nimeni nu s!a mai ab$tut pe ai(i de la ple(area lui "ant<s2 se duse la (omoar$2 totul era .n starea .n (are o l$sase. ; doua zi a*erea imens$ era transportat$ pe bordul ]a(3tului ,i .n(3is$ .n (ele trei (ompartimente ale dulapului se(ret. "ant<s a,tept$ .n($ opt zile. +imp de opt zile el .,i purt$ ]a(3tul .n 7urul insulei, studiindu!l, a,a (um un ($l$re4 studiaz$ un (al6 dup$ tre(erea a(estui timp, el .i (uno,tea toate (alit$4ile ,i defe(tele2 "ant<s .,i f$)$dui s$ sporeas($ unele ,i s$ t$m$duias($ altele. n a opta zi, "ant<s *$zu un *as mi( .ndrept/ndu!se spre insul$ (u p/nzele .ntinse ,i re(unos(u bar(a lui 1a(opo2 f$(u un semnal ($ruia 1a(opo .i r$spunse, iar peste dou$ (easuri bar(a se afla l/n)$ el. @a (ele dou$ .ntreb$ri puse de Admond r$spunsul era trist. H$tr/nul "ant<s murise. Mer(8d<s disp$ruse. Admond as(ult$ ambele *e,ti (u fi)ura (alm$2 dar (obor. .ndat$ pe us(at, interzi(/nd s$ fie urm$rit. 0e*eni peste dou$ (easuri2 doi oameni din bar(a lui 1a(opo tre(ur$ pe ]a(3t s$!l a7ute ,i el porun(i s$ se dea dire(4ia spre Marsilia. -re*edea moartea p$rintelui2 dar (e de*enise Mer(8d<s= &$r$ s$!,i di*ul)e taina, Admond nu putea s$ dea instru(4iuni .ndestul$toare unui a)ent2 de altminteri *oia s$!,i ia ,i alte informa4ii, pentru (are nu se putea .n(rede de(/t .n sine. >)linda .i ar$tase la @i*orno ($ nu ris($ s$ fie re(unos(ut2 de altminteri, a*ea a(um la dispozi4ie toate mi7loa(ele de a se de)3iza. ntr!o diminea4$ de(i, urmat de mi(a bar($, ]a(3tul intr$ (ura7os .n portul Marsiliei ,i se opri e5a(t a(olo unde, .n seara de trist$ amintire, fusese .mbar(at pentru (astelul If. u f$r$ o anume .nfiorare "ant<s *$zu *enind spre el, (u bar(a, un 7andarm. "ar, (u st$p/nirea perfe(t$ pe (are o dob/ndise, "ant<s .i prezent$ un pa,aport en)lez (ump$rat la @i*orno2 ,i, )ra4ie a(estui do(ument str$in, mult mai respe(tat .n &ran4a de(/t un a(t al nostru, el (obor. f$r$ difi(ult$4i pe us(at. -rima fiin4$ pe (are "ant<s o z$ri pun/nd pi(iorul pe Cannebiera a fost un matelot de pe %&araon'. >mul ser*ise sub ordinele lui ,i se )$sea ai(i (a pentru a!l asi)ura pe "ant<s asupra s(3imb$rilor petre(ute (u d/nsul. Merse drept spre om ,i .i puse mai multe .ntreb$ri, la (are a(esta r$spunse f$r$ s$ dea de b$nuit m$(ar, prin (u*inte sau prin .nf$4i,are, ($ .,i reaminte,te s$! l mai fi *$zut (/nd*a pe omul (e!i *orbea. "ant<s d$du matelotului o moned$ .n (3ip de mul4umire pentru l$muririle lui2 .n (lipa urm$toare .l auzi pe om aler)/nd dup$ d/nsul. "ant<s se .ntoarse.

: M$ ierta4i, domnule, )l$sui matelotul, dar (u si)uran4$ ($ *!a4i .n,elat2 a4i (rezut ($ .mi da4i o pies$ de doi fran(i ,i mi!a4i dat un napoleon mare. : ntr!ade*$r, prietene, m!am .n,elat, spuse "ant<s2 dar pentru ($ (instea dumitale merit$ o r$splat$, mai ia .n($ unul, pe (are te ro) s$!l prime,ti, (a s$ bei .n s$n$tatea mea (u (amarazii dumitale. Matelotul .l pri*i pe Admond (u at/ta uimire, .n(/t ni(i nu se )/ndi s$!i mul4umeas($2 ,i .l pri*i (um se dep$rta spun/nd6 : A *reun nabab (are *ine din India. "ant<s .,i (ontinu$ drumul2 fie(are pas pe (are .l f$(ea .i (ople,ea inima (u o emo4ie nou$2 toate amintirile (opil$riei, amintiri ne,terse, mereu prezente .n (u)et, se .n$l4au ai(i la fie(are (ol4 de pia4$, la fie(are (ol4 de strad$, la fie(are piatr$ de r$sp/ntie. ;7un)/nd la (ap$tul str$zii oailles ,i z$rind ;ll8es de Meil3an, sim4i ($ )enun(3ii .i sl$bes( ,i fu (/t pe!a(i s$ (ad$ sub ro4ile unei tr$suri. Merse, .n sf/r,it, p/n$ la (asa unde st$tuse p$rintele s$u. &lorile disp$ruser$ din mansarda unde alt$dat$ m/na b$tr/nului le .mpletea (u at/ta )ri7$. Se rezem$ de un (opa( ,i r$mase (/t*a timp .n)/ndurat, pri*ind ultimele eta7e ale bietei ($su4e2 .naint$, .n sf/r,it, spre poart$, tre(u pra)ul, .ntreb$ da($ nu e *reo lo(uin4$ liber$ ,i, (u toate ($ o(upat$, st$rui a,a de mult s$ *iziteze lo(uin4a de la al (in(ilea eta7, .n(/t portarul ur($ ,i (eru, (a din partea unui str$in, persoanelor (are o(upau apartamentul, .n)$duin4a de a *edea (ele dou$ .n($peri. -ersoanele (are o(upau mi(a lo(uin4$ erau un t/n$r ,i o t/n$r$ femeie, ($s$tori4i numai de opt zile. V$z/ndu!i pe (ei doi tineri, "ant<s s(oase un oftat ad/n(. "e altminteri, nimi( nu!i mai reamintea lui "ant<s apartamentul p$rintelui s$u2 nu mai era a(ela,i tapet2 mobilele *e(3i, prietenele (opil$riei lui Admond, prezente (u toate am$nuntele lor .n amintirea sa, disp$ruser$. umai pere4ii erau a(eea,i. "ant<s se .ndrept$ spre pat6 o(upa a(ela,i lo( (a ,i patul fostului (3iria,2 f$r$ s$ *rea, o(3ii lui Admond se umplur$ de la(rimi2 de bun$ seam$ ($, .n lo(ul a(esta, se stinsese b$tr/nul pomenind numele fiului s$u. +inerii .l pri*eau (u mirare pe b$rbatul (u frunte se*er$, pe ai ($rui obra7i (ur)eau dou$ la(rimi mari, f$r$ (a fi)ura lui s$ se .n(runte. "ar, deoare(e ori(e durere poart$ (u ea sfin4enia ei, tinerii nu puser$ ne(unos(utului ni(i o .ntrebare2 se retraser$ doar mai .n fund (a s$!l lase s$ pl/n)$ .n *oie, iar (/nd el ple($, .l .nso4ir$, spun/ndu!i ($ poate s$ re*in$ (/nd *a *rea ,i ($ lo(uin4a lor s$ra($ *a fi totdeauna primitoare (u el. +re(/nd la eta7ul de 7os, Admond se opri .n fa4a altei u,i ,i .ntreb$ da!($ (roitorul Caderousse lo(uie,te .n($ a(olo. "ar portarul .i r$spunse ($ omul despre (are pomenea f$(use treburi proaste ,i ($ 4inea a(um un 3an mi( pe ,oseaua Helle!#arde!Heau(aire. "ant<s (obor., .ntreb$ de adresa proprietarului (asei din ;ll8es de Meil3an, se duse la el, se d$du drept lordul _ilmore Na(estea erau numele ,i titlul de pe pa,aportul s$uO ,i (ump$r$ ($su4a pentru suma de dou$ze(i ,i (in(i de mii de fran(i. Aa nu *alora ni(i (in(ispreze(e mii. "ar "ant<s ar fi pl$tit!o ,i (u o 7um$tate de milion da($ i!ar fi (erut. n (3iar ziua a(eea tinerii de la eta7ul (in(i fur$ .n,tiin4a4i de notarul (are f$(use (ontra(tul ($ noul proprietar le las$ libertatea s$!,i alea)$ ori(e apartament din (as$, f$r$ s$ le sporeas($ (3iria, (u (ondi4ia s$!i (edeze (ele dou$ (amere o(upate de ei. Ciudata .nt/mplare st/rni (omentarii timp de peste opt zile printre lo(uitorii din ;ll8es de Meil3an ,i d$du lo( la o sumedenie de presupuneri dintre (are ni(iuna nu era e5a(t$. "ar (eea (e (u deosebire z$p$(i toate min4ile ,i tulbur$ toate spiritele, a fost ($, .n seara a(eea, omul (are fusese *$zut intr/nd .n (asa din ;ll8es de Meil3an se plimb$ prin mi(ul sat

Catalani ,i intr$ .ntr!o ($su4$ de pes(ari, unde r$mase mai mult de un (eas, interes/ndu!se de (/te*a persoane (are muriser$ sau disp$ruser$ de mai bine de (in(ispreze(e sau ,aispreze(e ani. ; doua zi, oamenii la (are intrase primir$ .n dar o bar($ (atalan$ absolut nou$, .nzestrat$ (u dou$ n$*oade ,i (u o nad$. Hie4ii oameni ar fi *rut s$!i mul4umeas($ )enerosului is(oditor2 dar, ple(/nd de la ei, l!au *$zut d/nd (/te*a ordine unui marinar, ur(/nd pe (al ,i ie,ind din Marsilia prin poarta ;i5. Capitolul XXVI Canul de la -ont du #ard. Cei (are, (a mine, au str$b$tut pe 7os sudul &ran4ei, au putut s$ remar(e, .ntre Helle)arde ,i Heau(aire, (am la 7um$tatea drumului dintre sat ,i ora,, dar mai apropiat de Heau(aire de(/t de Helle)arde, un 3an mi( unde sp/nzur$ pe o tabl$ (e s(/r4/ie la (ea mai u,oar$ adiere de */nt, o )rotes($ .nf$4i,are a podului #ard. @u/nd (a dire(4ie (ursul 03onului, mi(ul 3an este situat pe partea st/n)$ a drumului, (u spatele spre flu*iu2 el e .mpre7muit de o )r$din$6 adi($, fa4a opus$ (elei (are ofer$ ($l$torilor poarta d$ spre o .mpre7muire, unde se (a4$r$ (/4i*a m$slini (3ir(i4i ,i (/4i*a smo(3ini s$lbati(i (u frunzi,ul ar)intat de praf2 printre ei (res(, (a le)ume, ardei ,i (eap$2 .n sf/r,it, la unul din (ol4uri, (a o santinel$ uitat$, un pin mare, rotat, .,i .nal4$ melan(oli( tulpina fle5ibil$, .n timp (e */rful lui, desf$(ut (a un e*antai, trosne,te sub un soare de treize(i de )rade. +o4i a(e,ti arbori mari sau mi(i se .n(o*oaie .n dire(4ia unde bate mistralul, unul din (ele trei fla)ele ale -ro*en4ei2 (elelalte dou$ erau, pre(um se ,tie sau nu se ,tie, r/ul "uran(e ,i -arlamentul. I(i!(olo, pe .ntinderea .n(on7ur$toare (e seam$n$ (u un mare la( de pulbere, *e)eteaz$ (/te*a tulpine de )r/u, pe (are 3orti(ultorii 4inutului le (ulti*$, desi)ur, din (uriozitate ,i (are ser*es( de pr$7in$ (/te unui )reier (e urm$re,te (u (/nte(u!i as(u4it, monoton, pe ($l$torii r$t$(i4i prin +ebaida a(easta. "e *reo ,apte sau opt ani, mi(ul 3an era 4inut de un b$rbat ,i o femeie (are a*eau (a ser*itor o fat$ (u numele +rinette ,i un ar)at (u numele -a(aud2 dubla (oopera4ie, (are f$(ea, de altminteri, (u prisosin4$ fa4$ ne!*oilor ser*i(iului, de (/nd un (anal s$pat de la Heau(aire la ;i)ues!Mortes .nlo(uise ($r$u,ia (u *apoare ,i dili)en4a (u tr$sura. Ca pentru a spori p$rerile de r$u ale neferi(itului 3an)iu, (analul tre(ea, .ntre 03Znul (are .l alimenteaz$ ,i drumul (are .l sea($, la *reo sut$ de pa,i de 3anul pe (are l!am des(ris pe s(urt. Can)iul putea s$ fie un om .ntre patruze(i ,i patruze(i ,i (in(i de ani, .nalt, us(at ,i ner*os, un ade*$rat tip meridional (u o(3i .nfunda4i ,i s(lipitori, (u nas (oroiat ,i (u din4i albi (a ai unui animal (arni*or. -$rul, (are, .n (iuda atin)erilor */rstei, p$rea ($ nu se 3ot$r$,te s$ albeas($, era, (a ,i barba rotun7it$ (e purta, des, (re4 ,i abia pres$rat (u (/te*a fire albe. +enul bronzat din fire, se bronzase ,i mai mult din (auza deprinderii nenoro(itului de a sta de diminea4$ p/n$ seara .n pra)ul u,ii (a s$ *ad$ de nu!i *ine, pe 7os sau (u tr$sura, *reun mu,teriu6 a,teptare aproape totdeauna dezam$)it$, .n r$stimpul ($reia el nu opunea ardoarei mistuitoare a soarelui alt$ ap$rare pentru fa4$ de(/t o basma ro,ie, .nnodat$ pe (ap, a,a (um poart$ spaniolii (u (at/ri. >mul a(esta era *e(3ea noastr$ (uno,tin4$, #aspard Caderousse. e*ast$!sa, dimpotri*$, (are se numise (a fat$ Madeleine 0adelle, era o femeie palid$, slab$, boln$*i(ioas$2 n$s(ut$ .n *e(in$tatea 4inutului ;rles, ea *$zuse m$(ar ($ p$stra tr$s$turile primiti*e ale tradi4ionalei frumuse4i a (ompatrio4ilor s$i (um (3ipul i se ruineaz$ .n(et!.n(et .n a((esul aproape (ontinuu al fri)urilor as(unse, a,a de obi,nuite .n r/ndurile popula4iei din prea7ma iazurilor de la ;i)ues!Mortes ,i a b$l4ilor de la Camar)ue. St$tea de(i aproape totdeauna pe lo(, d/rd/ind .n fundul (amerei de la .nt/iul eta7, fie lun)it$ .ntr!un 7il4, fie rezemat$ de pat, .n timp (e b$rbatul ei p$zea la u,$ (a o santinel$2 ,edere pe (are o prelun)ea (u at/t mai mult$ pl$(ere, (u (/t, ori de (/te ori se afla (u 7um$tatea!i a(r$, a(easta .l urm$rea (u

*e,ni(ele ei t/n)uiri .mpotri*a soartei, t/n)uiri la (are b$rbatul nu r$spundea de obi(ei de(/t (u a(este (u*inte filosofi(e6 : +a(i, Car(onta. ;,a *rea "umnezeu. -ore(la se datora faptului ($ Madeleine 0adelle era n$s(ut$ .n satul Car(onta, situat .ntre Salon ,i @ambes(. Iar potri*it unui obi(ei de prin partea lo(ului, dup$ (are oamenii sunt numi4i (u un pronume .n lo( s$ fie numi4i (u numele lor, so4ul .nlo(uise (u denumirea a(easta numele de Madeleine, prea bl/nd ,i prea muzi(al pentru limba7ul lui aspru. S$ nu (rede4i totu,i, .n (iuda pretinsei resemn$ri fa4$ de 3ot$r/rile -ro*iden4ei, ($ 3an)iul nostru nu!,i d$dea seama de starea de mizerie .n (are .l (ufundase p$($tosul (anal de la Heau(aire ,i ($ .l l$sau netulburat t/n)uirile ne.n(etate ale femeii sale. Ca to4i meridionalii, el era un om sobru, f$r$ ne*oi prea mari, dar, *anitos .n (e pri*e,te lu(rurile e5terioare2 de a(eea, pe timpul prosperit$4ii sale, nu l$sa s$ trea($ ni(i o serbare, ni(i o pro(esiune, f$r$ s$ se arate, dimpreun$ (u Car(onta. : Al .n (ostumul pitores( al b$rba4ilor de la Sud, (are 4ine totodat$ de (atalan ,i de andaluz, ea (u *e,m/ntul .n(/nt$tor al femeilor din ;rles, (are pare .mprumutat #re(iei ,i ;rabiei2 dar, pu4in (/te pu4in, lan4uri de (eas, (oliere, (ordoane (u nenum$rate (ulori, (orsa7e brodate, *este de (atifea, (iorapi (u (ol4uri ele)an4i, )3ete b$l4ate, pantofi (u (atar$mi de ar)int, disp$ruser$ astfel ($ nemaiput/ndu!se ar$ta la .n$l4imea splendorii de alt$dat$, #aspard Caderousse renun4ase, pentru el ,i pentru ne*ast$, la toate alaiurile mondene, ale ($ror z)omote *oioase le auzea (u (iud$ p/n$ .n 3anul lui s$ra(, 3an pe (are (ontinua s$!l 4in$ mai mult (a ad$post de(/t (a afa(ere. Caderousse st$tuse, (a de obi(ei, o parte din diminea4$ .n fa4a u,ii, plimb/ndu!,i pri*irea melan(oli($ de la un pete( 7upuit de *erdea4$, unde (iu)uleau (/te*a )$ini, la ambele e5tremit$4i ale drumului pustiu, (are se afunda .ntr!o parte la sud ,i .n alta la nord, (/nd, deodat$, )lasul .n$(rit al ne*estei .l sili s$!,i p$r$seas($ postul2 intr$ morm$ind ,i ur($ sus, l$s/nd totu,i u,a dat$ .n l$turi (a pentru a!i pofti pe ($l$tori s$ nu!l uite .n tre(ere. n momentul (/nd Caderousse intr$, ,oseaua amintit$ de noi ,i pe (are o par(ur)eau pri*irile lui, era tot a,a de )oal$ ,i de sin)urati($ pre(um era pustiul la sud. Se .ntindea alb$ ,i infinit$, .ntre dou$ ,iruri de (opa(i sl$b$no)i ,i .n4ele)eai perfe(t ($ ni(i un ($l$tor, liber s$!,i alea)$ alt$ or$ din zi, nu s!ar 3azarda .n a(east$ n$prasni($ Sa3ar$. +otu,i, .n (iuda tuturor probabilit$4ilor, da($ r$m/nea la postu!i, Caderousse ar fi putut s$ *ad$ i*indu!se dinspre Helle)arde, un ($l$re4 ,i un (al, (are *eneau (u mersul a(ela (instit ,i prietenos (e indi($ le)$turile (ele mai bune dintre (al ,i ($l$re42 (alul era un arm$sar (u mersul lin2 ($l$re4ul era un preot .mbr$(at .n ne)ru, (u o p$l$rie .n trei (ol4uri, .n (iuda ($ldurii mistuitoare a soarelui aflat atun(i la n$miezi2 nu mer)eau am/ndoi de(/t .ntr!un trap foarte moderat. C/nd a7unse .n dreptul u,ii, )rupul se opri6 (u )reu 4i!ai fi dat seama da($ animalul a oprit omul, sau da($ omul a oprit animalul2 .n ori(e (az, .ns$, ($l$re4ul (obor. ,i, tr$)/nd (alul de ($p$stru, .l le)$ de .n*/rtitoarea unui oblon d$r$p$nat, (e nu se mai 4inea de(/t .ntr!o balama2 apoi, .naint/nd spre u,$, ,ter)/ndu!,i (u o batist$ ro,ie de bumba( fruntea la( de sudoare, preotul b$tu de trei ori .n pra) (u (ap$tul )3intuit al bastonului (e 4inea .n m/n$. 9n dul$u ne)ru se s(ul$ .ndat$ ,i f$(u (/4i*a pa,i, l$tr/nd ,i ar$t/ndu!,i (ol4ii albi, as(u4i4i2 .ndoit$ demonstra4ie ostil$ (e do*edea nedeprinderea lui (u lumea. 9n pas )reoi (l$tin$ f$r$ .nt/rziere bara de lemn (e se .n$l4a de!a lun)ul peretelui ,i pe (are o (obora, .n(o*oindu!se de!a!nd$ratelea st$p/nul bietei lo(uin4e la u,a ($reia se afla preotul. : ;(um, a(um? #l$suia Caderousse foarte uimit. u *rei s$ ta(i, Mar)ottin= u *$ fie fri($, domnule, latr$ .ns$ nu mu,($. "ori4i *in, nu!i a,a=

: C$(i e o ($ldur$ afurisit$B ;3, ierta4i!m$, se .ntrerupse Caderousse *$z/nd (u (e fel de ($l$tor a*ea a fa(e2 ierta4i!m$, nu ,tiam (u (ine am onoarea2 (e dori4i, (e *re4i, domnule abate= Sunt la ordinele dumnea*oastr$. -reotul .l pri*i dou$ sau trei se(unde (u o luare aminte (iudat$2 p$ru (3iar ($ .n(ear($ s$ atra)$ asupr$!i aten4ia 3an)iului2 apoi, *$z/nd ($ tr$s$turile a(estuia nu e5primau alt sentiment de(/t mirarea ($ nu prime,te un r$spuns, so(oti ($ e timpul s$ pun$ (ap$t uimirii ,i spuse (u un a((ent italian, foarte pronun4at6 : u e,ti dumneata domnul Caderousse= : "a, domnule, )l$sui 3an)iul mai mirat poate de .ntrebare de(/t fusese de t$(ere, (u sunt2 #aspard Caderousse, la ordinele dumnea*oastr$. : #aspard CaderousseB "a, mi se pare ($ a(esta e pronumele ,i numele2 lo(uiai (/nd*a .n ;ll8es de Meil3an, nu!i a,a= @a al patrulea= : ;de*$rat. : Fi te .ndeletni(eai a(olo (u profesiunea de (roitor= : "a, dar treburile au mers prost2 e a,a de (ald .n p$($toasa a(eea de Marsilie, .n(/t (red ($ .n (ele din urm$ oamenii n!au s$ se mai .mbra(e delo(. "ar, .n le)$tur$ (u ($ldura6 nu *re4i s$ *$ r$(ori4i, domnule abate= : Ha da2 d$!mi o sti(l$ din *inul (el mai bun ,i *om relua (on*ersa4ia, da($ *rei, de a(olo de unde o l$s$m. : Cum *$ fa(e pl$(ere, domnule abate, spuse Caderousse. Fi, pentru a nu pierde o(azia de a plasa una din ultimele sti(le (u *in de Ca3ors (are .i r$m/neau, Caderousse se )r$bi s$ ridi(e un (3epen) t$iat (3iar .n podeaua (amerei de la parter, (e ser*ea totodat$ de sal$ ,i de bu($t$rie. C/nd, dup$ (in(i minute, reap$ru, .l )$si pe abate pe un s($unel, (u (otul rezemat de o mas$ lun)$, .n timp (e Mar)ottin, (are p$rea a fi .n(3eiat pa(e (u el, .n4ele)/nd ($, .mpotri*a obi(eiului, (iudatul ($l$tor *a lua (e*a, .ntindea spre ,oldul lui )/tul us(at ,i o(3ii lan)uro,i. : A,ti sin)ur= l .ntreb$ abatele pe 3an)iu, .n timp (e a(esta punea dinaintea lui sti(la ,i un pa3ar. : >, da, sin)ur sau aproape, domnule abate2 ($(i ne*asta nu m$ poate a7uta la nimi(, deoare(e biata Car(onta este mereu bolna*$. : ;, e,ti .nsurat= Spuse preotul (u anume interes, arun(/nd .n 7uru!i o pri*ire, (e p$rea ($ pre4uie,te la slaba lui *aloare mobilierul mena7ului s$ra(. : #$si4i ($ nu!s bo)at, nu!i a,a, domnule abate= Spuse Caderousse oft/nd2 ei, (e *re4i= u e de a7uns ($ (ine*a s$ fie om (umse(ade pentru a!i mer)e bine. ;batele fi5$ asupra lui o pri*ire str$pun)$toare. : "a, om (umse(ade2 pot s$ m$ laud (u asta, domnule, spuse 3an)iul .nfrunt/nd pri*irea abatelui (u o m/n$ pe piept ,i (l$tin/nd din (ap2 iar .n epo(a noastr$ nu toat$ lumea poate s$ spun$ asta. : Cu at/t mai bine da($ meritul (u (are te lauzi este ade*$rat, )l$sui abatele2 ($(i am (redin4a ferm$ ($, mai (ur/nd sau mai t/rziu, omul de treab$ e r$spl$tit ,i omul r$u pedepsit. : Meseria dumnea*oastr$ este de a spune astfel, domnule abate2 asta e meseria dumnea*oastr$, relu$ Caderousse (u o e5presie amar$. @a urma urmei, omul e liber s$ nu (read$ *orbele dumnea*oastr$. : &a(i r$u ($ *orbe,ti astfel, domnule, spuse abatele, ($(i poate .4i *oi da eu .nsumi, (ur/nd, o do*ad$ a afirma4iilor mele. : Ce *re4i s$ spune4i= ntreb$ Caderousse (u uimire.

: Vreau s$ spun ($, .n primul r/nd, trebuie s$ m$ asi)uri da($ dumneata e,ti (el pe (are .l (aut eu. : Ce do*ezi *re4i s$ *$ dau= : ;i (unos(ut .n 1814 sau 1815 un marinar (u numele de "ant<s= : "ant<s= "a, desi)ur ($ l!am (unos(ut pe bietul Admond. Ara (3iar unul dintre (ei mai buni prieteni ai mei, e5(lam$ Caderousse, a ($rui fi)ur$ fu n$p$dit$ de o ro,ea4$ purpurie, .n timp (e o(3ii limpezi ,i si)uri ai abatelui p$reau ($ se dilatau pentru a!l .n*$lui .n .ntre)ime de (el intero)at. : "a, mi se pare ($ .l (3ema Admond. : C$ .l (3ema Admond, mititelul= A tot a,a de si)ur (um este si)ur ($ pe mine m$ (3eam$ #aspard Caderousse. Fi (e a de*enit, domnule, bietul Admond= Continu$ 3an)iul2 l!a4i (unos(ut (um*a= Mai tr$ie,te= A liber= A feri(it= : ; murit prizonier, mai dezn$d$7duit ,i mai 7alni( de(/t o(na,ii (are .,i t/r$s( )3iuleaua la o(na din +oulon. > paloare mortal$ urm$, pe fi)ura lui Caderousse, ro,e4ei (are pusese la .n(eput st$p/nire pe ea. ntoarse (apul ,i abatele .l *$zu ,ter)/ndu!,i o la(rim$ (u un (ol4 al basmalei ro,ii de pe (ap. : Hietul b$iat? Murmur$ Caderousse. Iat$ .n($ o do*ad$ despre (e *$ spuneam, domnule abate, ($ "umnezeu nu e bunde(/t (u oamenii r$i. ;3, (ontinu$ Caderousse (u limba7ul (olorat al oamenilor de la sud, lumea mer)e din r$u .n mai r$u2 de ar ($dea o dat$ din (er, dou$ zile de!a r/ndul, pulbere ,i un (eas fo(, pentru (a totul s$ se ispr$*eas($. : Se pare ($ .l iube,ti din toat$ inima pe b$iatul a(esta, domnule, )l$sui abatele. : "a, mi!era foarte dra), spuse Caderousse, (u toate ($ .mi repro,ez ($ o (lip$ i!am pizmuit noro(ul. "e atun(i .ns$, *$ 7ur pe (u*/ntul meu, ($ i!am depl/ns mult soarta nenoro(it$. Se f$(u o t$(ere de o (lip$ .n r$stimpul ($reia pri*irea fi5$ a abatelui nu .n(et$ s$ (er(eteze fizionomia mobil$ a 3an)iului. : @!a4i (unos(ut ,i dumnea*oastr$ pe bietul b$iat= Continu$ Caderousse. : ;m fost (3emat la patul lui de moarte (a s$!i dau ultimele a7utoare ale reli)iei, r$spunse abatele. : Fi de (e a murit= ntreb$ Caderousse (u *o(e )/tuit$. : "e (e se poate muri .n .n(3isoare, (/nd ai treize(i de ani, da($ nu din (auza .n(3isorii= Caderousse .,i ,terse sudoarea (are .i (ur)ea pe frunte. : Ceea (e e (iudat .n toate astea, urm$ abatele, e ($ pe patul de moarte, 7ur/nd pe (ru(ifi5ul al ($rui pi(ior .l s$ruta, "ant<s m!a .n(redin4at ($ nu (uno,tea ade*$rata (auz$ a (apti*it$4ii sale. : A ade*$rat, e ade*$rat, murmur$ Caderousse2 nu putea s!o ,tie2 nu, domnule abate, bietul (opil nu min4ea. : -e a(eea m!a ru)at s$ limpezes( nenoro(irea pe (are el n!a putut!o limpezi ni(iodat$ ,i s$!i reabilitez memoria, da($ (a a fost p/n)$rit$ (um*a. Fi, de*enind tot mai fi5$, pri*irea abatelui de*ora e5presia aproape sumbr$ (are se i*i pe (3ipul lui Caderousse. : 9n en)lez bo)at, (ontinu$ abatele, to*ar$,ul lui de nenoro(ire ,i (are a ie,it din .n(3isoare la a doua 0estaura4ie, poseda un diamant de o mare *aloare. -$r$sind .n(3isoarea, el a *rut s$ lase lui "ant<s (are, .n timpul unei boli pe (are o suferise l!a .n)ri7it (a un frate, o m$rturie a re(uno,tin4ei sale d$ruindu!i diamantul. n lo( s$ se ser*eas($ de el pentru a!,i (orupe temni(erii, (are, de altminteri, puteau s$!l ia ,i pe urm$ s$!l tr$deze, "ant<s p$str$ diamantul

pentru (azul (/nd *a ie,i din .n(3isoare2 ($(i, da($ ie,ea din .n(3isoare, e5isten4a lui era asi)urat$ prin simpla */nzare a diamantului. : ;,adar, era un diamant de mare *aloare= ntreb$ Caderousse (u o(3i aprin,i. : +otul e relati*, (ontinu$ abatele2 de o mare *aloare pentru Admond, ($(i diamantul era pre4uit la (in(ize(i de mii de fran(i. : Cin(ize(i de mii de fran(i= Spuse Caderousse, .n (azul a(esta era (/t o nu($. : u to(mai, )l$sui abatele2 dar .4i *ei da seama sin)ur, ($(i .l am la mine. Caderousse ($ut$ par($ sub *e,mintele abatelui (omoara despre (are *orbea. ;batele s(oase din buzunar o (utiu4$ nea)r$ de piele, o des(3ise ,i f$(u s$ str$lu(eas($ sub o(3ii ului4i ai lui Caderousse s(/nteietoarea minune montat$ pe un inel admirabil. : Fi asta *aloreaz$ (in(ize(i de mii de fran(i= : &$r$ montur$, (are ,i (a pre4uie,te (e*a, spuse abatele. n(3ise (utia ,i b$)$ .n buzunar diamantul (are (ontinua s$ str$lu(eas($ .n ad/n(ul (u)etului lui Caderousse. : "ar (um de a*e4i dumnea*oastr$ diamantul, domnule abate= ntreb$ Caderousse. Admond *!a f$(ut mo,tenitorul lui= : u, (i e5e(utorul lui testamentar. %;*eam trei prieteni buni ,i o lo)odni($, mi!a spus el6 sunt si)ur ($ to4i patru m$ re)ret$ amarni(2 unul din a(e,ti buni prieteni se numea Caderousse.' Caderousse se .nfior$. %Cel$lalt, (ontinu$ abatele f$r$ s$ par$ ($ obser*$ emo4ia lui Caderousse, (el$lalt se numea "an)lars2 al treilea. : ; ad$u)at el de,i ri*alul meu, m$ iubea de asemeni.' 9n z/mbet diaboli( lumin$ tr$s$turile lui Caderousse, (are f$(u o mi,(are pentru a!l .ntrerupe pe abate. : Stai, spuse abatele, las$!m$ s$ sf/r,es( ,i, da($ ai *reo obser*a4ie de f$(ut, ai s!o fa(i .ndat$. %Cel$lalt, de,i ri*alul meu, m$ iubea ,i el ,i se numea &ernand6 (/t pri*e,te pe lo)odni(a mea, numele ei eraB u!mi mai adu( aminte numele lo)odni(ei' spuse abatele. : Mer(8d<s, )l$sui Caderousse. : "a, da, a,a (, Mer(8d<s, relu$ abatele (u un oftat .n$bu,it. : Ai, ,i= ntreb$ Caderousse. : "$!mi o (an$ (u ap$, spuse abatele. Caderousse se )r$bi s$!l satisfa($. ;batele umplu pa3arul ,i b$u (/te*a .n)3i4ituri. : 9nde eram= ntreb$ el pun/nd pa3arul pe mas$. : @o)odni(a se numea Mer(8d<s. : "a, a,a e. %V$ *e4i du(e la MarsiliaB' tot "ant<s *orbe,te, .n4ele)i= : Cum s$ nu. %Ve4i *inde diamantul, *e4i fa(e (in(i p$r4i ,i le *e4i .mp$r4i .ntre a(e,ti buni prieteni, sin)urele fiin4e (are m!au iubit pe p$m/nt.' : Cum (in(i p$r4i= #l$sui Caderousse. u mi!a4i numit de(/t patru persoane. : -entru ($, dup$ (/te mi s!a spus, a (in(ea a muritB ; (in(ea era p$rintele lui "ant<s. : >, da, spuse Caderousse mi,(at de sim4$mintele (are se (io(neau .ntr!.nsul. >, da, bietul om a murit.

: ;m aflat de .nt/mplarea a(easta, la Marsilia, r$spunse abatele, trudindu!se s$ par$ indiferent, dar moartea s!a .nt/mplat de!a,a de mult$ *reme, .n(/t n!am putut (ule)e ni(i un am$nunt. Ftii (e*a despre sf/r,itul b$tr/nului= : Ai, (ine ar putea s$ ,tie mai bine de(/t mine= Spuse Caderousse. @o(uiam u,$ .n u,a (u b$tr/nul. Vai, da, dup$ abia un an de la dispari4ia fiului s$u, bi(iul b$tr/n a .n(3is o(3ii. : "ar din (e (auz$ a murit= : Medi(ii i!au numit boalaB > )astroenterit$ mi se pare2 (ei (are .l (uno,teau au spus ($ a murit de durereB Iar eu (are aproape l!am *$zut murind, spun ($ a muritB Caderousse se opri. : "e (e a murit= 0elu$ (u .n(ordare preotul. : ; murit de foame. : "e foame= A5(lam$ abatele s$rind de pe s(aun. i(i (ele mai de r/nd animale nu mor de foame. C/inii (are 3oin$res( pe str$zi )$ses( o m/n$ miloas$ (are le arun($ o bu(at$ de p/ine2 ,i un om, un (re,tin a murit de foame, printre al4i oameni, (are .,i spun (re,tini (a ,i el= Cu neputin4$? >, e (u neputin4$. : ;m spus (e am spus, )l$sui Caderousse. : Fi r$u ai f$(ut, )l$sui o *o(e pe s(ar$2 pentru (e te ameste(i= H$rba4ii se .ntoarser$ ,i *$zur$, printre ,ip(ile balustradei, (apul boln$*i(ios al Car(ontei2 ea se t/r/se p/n$ a(olo ,i as(ulta (on*ersa4ia st/nd pe ultima treapt$, (u (apul spri7init pe )enun(3i. : -entru (e te ameste(i tu, femeie= Spuse Caderousse. "omnul (ere informa4ii ,i buna (re,tere m$ obli)$ s$ i le dau. : "a, dar pruden4a te obli)$ s$ i le refuzi. "e unde ,tii (u (e s(op te pune s$ *orbe,ti, n$t$r$ule= : Cu un s(op foarte bun, doamn$, .4i )arantez, spuse abatele. So4ul dumitale nu are de (e se teme, numai s$ r$spund$ (u sin(eritate. : u are de (e se teme= >amenii .n(ep prin f$)$duieli frumoase, pe urm$ se mul4umes( s$ spun$ ($ nu a*em de (e ne teme2 pe urm$ (i plea($ f$r$ s$ respe(te nimi( din (e au spus ,i, .ntr!o bun$ diminea4$, nenoro(irea (ade peste s$ra(, f$r$ s$ ,tie de unde .i *ine. : &ii lini,tit$, bun$ femeie, nenoro(irea nu *i se *a tra)e de la mine, *$ asi)ur. Car(onta mai morm$i (/te*a (u*inte (are nu putur$ fi auzite, .,i l$s$ din nou pe )enun(3i (apul, o (lip$ ridi(at ,i (ontinu$ s$ d/rd/ie prad$ fri)urilor, l$s/nd libertate so4ului s$ (ontinue (on*ersa4ia, dar .n a,a fel .n(/t ea s$ nu piard$ ni(i un (u*/nt. n *remea asta abatele b$use (/te*a .n)3i4ituri de ap$ ,i se lini,tise. : ;,adar, relu$ el, bietul b$tr/n era at/t de p$r$sit de toat$ lumea, .n(/t a murit de o astfel de moarte= : >, domnule, urm$ Caderousse, ni(i (atalana Mer(8d<s, ni(i domnul Morrel nu l!au p$r$sit2 dar bietul b$tr/n ($p$tase o antipatie profund$ pentru &ernand, a(ela pe (are "ant<s *i l!a pus .n r/ndul prietenilor s$i, (ontinu$ Caderousse (u un z/mbet ironi(. : Fi nu era= Spuse abatele. : #aspard, #aspard, murmur$ femeia din (apul s($rii, ia seama la (e spui. Caderousse f$(u o mi,(are de ener*are ,i, f$r$ s$ a(orde *reun r$spuns (elei (are .l .ntrerupea6 : -o4i s$ fii prietenul omului a ($rui femeie o r$pe,ti= 0$spunse el abatelui. "ant<s (are era o inim$ de aur .i numea prieteni pe to4i oamenii $,tiaB Hietul Admond? @a drept *orbind, e mai bine ($ n!a ,tiut nimi(2 i!ar fi fost prea )reu s$!i ierte .n (easul mor4iiB Fi, ori(e s!ar spune,

(ontinu$ Caderousse, .n limba7ul s$u, (are nu era lipsit de o poezie aspr$, mi!este mai fri($ de blestemul mor4ilor de(/t de ura *iilor. : $t$r$ule? Spuse Car(onta. : Ftii, *a s$ zi($, urm$ abatele, (e a f$(ut &ernand .n (ontra lui "ant<s= : Ha bine ($ nu? : ;tun(i *orbe,te. : #aspard, f$ (e *rei, e,ti st$p/n, spuse femeia2 dar da($ m!ai (rede, nu ai spune nimi(. : "e data asta (red ($ ai dreptate, femeie, )l$sui Caderousse. : -rin urmare nu *rei s$ spui nimi(= 9rm$ abatele. : @a (e bun= Spuse Caderousse. "a($ b$iatul ar tr$i ,i ar *eni la mine s$!,i (unoas($ o dat$ pentru totdeauna prietenii ,i du,manii, nu zi( ba, dar el e .n p$m/nt, dup$ (/te .mi spune4i, a,a ($ nu mai poate s$ nutreas($ ur$, nu mai poate s$ se r$zbune. S$ stin)em totul. : Vrei .n (azul a(esta, spuse abatele, s$ d$ruies( oamenilor pe (are .i ar$4i (a prieteni netrebni(i ,i pref$(u4i, o re(ompens$ destinat$ fidelit$4ii= : ;de*$rat, a*e4i dreptate, spuse Caderousse. "e altminteri, (e ar .nsemna pentru ei, a(um, mo,tenirea bietului Admond= > pi($tur$ de ap$ .n mare. : 9nde mai pui ($ oamenii a(e,tia pot s$ te stri*eas($ (u o mi,(are, spuse femeia. : Cum adi($= ;u de*enit bo)a4i ,i puterni(i= : ;, nu (unoa,te4i po*estea lor= : u, po*este,te!mi!o. Caderousse p$ru ($ st$ un moment pe )/nduri. : Ai, nu2 ar fi o po*este prea lun)$, spuse el. : A,ti liber s$ ta(i, prietene, )l$sui abatele, (u a((entul (elei mai profunde indiferen4e ,i .4i respe(t s(rupulele2 de altminteri, fapta dumitale e fapta unui om (u ade*$rat bun6 prin urmare s$ nu mai *orbim. Ce misiune a*eam eu= > simpl$ formalitate. ;m s$ */nd prin urmare diamantul. Fi s(oase diamantul din buzunar, des(3ise (utia ,i .l ar$t$ o(3ilor ului4i ai lui Caderousse. : Ia *ino, femeie, s$ *ezi? Spuse a(esta (u *o(e r$)u,it$. : 9n diamant= #l$sui Car(onta s(ul/ndu!se ,i (obor/nd (u pa,i destul de si)uri s(ara2 (e e (u diamantul= : u auzi, femeie= Spuse Caderousse2 un diamant pe (are b$iatul ni l!a d$ruit6 mai .nt/i p$rintelui s$u, (elor trei prieteni, &ernand, "an)lars ,i eu ,i lo)odni(ei lui, Mer(8d<s. "iamantul *aloreaz$ (in(ize(i de mii de fran(i. : Vai, (e frumoas$ bi7uterie? Spuse ea. : n (azul $sta, spuse Caderousse, a (in(ea parte din sum$ ne apar4ine nou$= : "a, domnule, r$spunse abatele, plus partea p$rintelui lui "ant<s, pe (are m$ (red .ndrept$4it s!o repartizez tuturor. : "e (e tuturor= ntreb$ Car(onta. : -entru ($ era4i (ei patru prieteni ai lui Admond. : Cei (are tr$deaz$ nu sunt prieteni, murmur$ .n$bu,it, la r/ndul ei, femeia. : "a, da, r$spunse Caderousse, asta zi(eam ,i eu2 e aproape o profanare, aproape un sa(rile)iu s$ se r$spl$teas($ tr$darea ,i, poate (rima. : "umneata ai *rut, relu$ abatele (u lini,te, b$)/nd diamantul la lo( .n buzunarul sutanei2 d$!mi a(um adresa prietenilor lui Admond (a s$ pot .ndeplini ultima lui dorin4$. Sudoarea (ur)ea .n stropi )rei de pe fruntea lui Caderousse2 .l *$zu pe abate s(ul/ndu!se, .ndrept/ndu!se spre u,$ (a pentru a z*/rli o pri*ire (alului ,i .napoindu!se. Caderousse ,i femeia se pri*eau (u o e5presie (e nu poate fi des(ris$.

: "iamantul ne!ar re*eni nou$ .n .ntre)ime, spuse Caderousse. : Crezi= 0$spunse femeia. : 9n om al biseri(ii nu poate s$ ne .n,ele. : &$ (um *rei, )l$sui femeia2 eu nu m$ ameste(. Fi se ur(a din nou pe s(ar$, d/rd/ind2 din4ii .i (l$n4$neau .n (iuda ($ldurii arz$toare. -e ultima treapt$ ea se opri o (lip$. : #/nde,te!te bine, #aspard, spuse el. : Sunt 3ot$r/t, de(lar$ Caderousse. Car(onta intr$ .n (amera ei, oft/nd2 se auzi podeaua trosnind sub pa,ii ei, p/n$ (/nd a7unse la 7il4ul unde ($zu )reoaie. : Ce ai 3ot$r/t= ntreb$ abatele. : S$ *$ spun totul, r$spunse el. : Cred ($ e lu(rul (el mai bun pe (are .l ai de f$(ut, )l$sui preotul2 nu pentru ($ 4in s$ ,tiu lu(rurile pe (are ai *rea s$ mi le as(unzi2 dar, da($ po4i s$!mi a7u4i s$ .mpart mo,tenirea dup$ dorin4a testatorului ar fi mai bine. : $d$7duies( ,i eu, r$spunse Caderousse (u obra7ii .n*$p$ia4i de ro,ea4a n$de7dii ,i a l$(omiei. : +e as(ult, spuse abatele. : Sta4i, relu$ Caderousse, s!ar putea s$ ne .ntrerup$ (ine*a .n momentul (el mai interesant ,i ar fi nepl$(ut2 de altminteri, nu e ne*oie s$ ,tie (ine*a ($ a4i *enit ai(i. Se duse la u,a 3anului ,i o .n(3ise pun/nd de!a (urmezi,ul ei, pentru mai mult$ pre*edere, dru)ul de noapte. ntre timp abatele .,i alese lo(ul, (a s$ as(ulte .n *oie2 se a,ezase .ntr!un un)3er, pentru a r$m/ne .n umbr$, .n timp (e lumina *a ($dea din plin pe fi)ura interlo(utorului. Cu (apul aple(at, (u m/inile .mpreunate sau, mai bine zis, (rispate, se pre)$tea s$ as(ulte (u toat$ luarea aminte. Caderousse apropie un s(aun ,i se a,ez$ .n fa4a lui. : Qine seama ($ eu nu te .mpin) la nimi(, rosti )lasul tremur/nd al Car(ontei, (a ,i (um ea ar fi putut s$ *ad$ prin podea s(ena (e se pre)$tea. : Hine, bine, s$ nu mai *orbim, spuse Caderousse2 iau asupra mea totul. Fi .n(epu. Capitolul XXVII Istorisirea : Mai .nt/i, domnule, spuse Caderousse, *$ ro) s$!mi f$)$dui4i un lu(ru. : Care= ntreb$ abatele. : Ca ni(iodat$, da($ *$ folosi4i de am$nuntele pe (are *i le dau, s$ nu se afle ($ ele *in de la mine, ($(i, (ei despre (are *$ *orbes( sunt bo)a4i ,i puterni(i ,i, da($ m!ar atin)e numai (u */rful de)etului, m!ar zdrobi (a pe un pa3ar. : &ii lini,tit, prietene, spuse abatele. Au sunt preot ,i spo*edaniile mor .n pieptul meu2 aminte,te!4i ($ noi n!a*em alt s(op de(/t s$ .ndeplinim (u *redni(ie ultima dorin4$ a prietenului nostru. Vorbe,te de(i, f$r$ p$rtinire ,i f$r$ ur$2 spune ade*$rul, numai ade*$rul2 eu nu (unos( ,i, probabil, n!am s$ (unos( ni(iodat$ persoanele despre (are .mi *ei *orbi2 de altminteri sunt italian, nu fran(ez2 apar4in lui "umnezeu ,i nu oamenilor ,i *oi reintra .n m$n$stirea mea din (are n!am ie,it de(/t pentru a .ndeplini ultima dorin4$ a unui muribund. Cate)ori(a f$)$duial$ p$ru ($ i!a dat lui Caderousse oare(are si)uran4$. : n (azul a(esta, spuse Caderousse, *reau, ba mai mult de(/t at/t sunt dator s$ l$mures( asupra unor prietenii pe (are bietul Admond le (redea sin(ere ,i de*otate. : Fi .n(epem (u p$rintele lui, te ro), spuse abatele. Admond mi!a *orbit mult de b$tr/nul a(esta pentru (are a*ea o dra)oste ad/n($.

: -o*estea e trist$, domnule, spuse Caderousse, (l$tin/nd din (ap2 (unoa,te4i, de bun$ seam$, .n(eputurile. : "a, r$spunse abatele2 Admond mi!a po*estit .nt/mpl$rile .n momentul, (/nd a fost arestat .ntr!o (/r(iumioar$ de l/n)$ Marsilia. : @a %08ser*e'. >, da, par($ *$d s(ena de a(olo. : u era (3iar la osp$4ul lui de lo)odn$= : "a ,i osp$4ul (are .n(epuse (u *oio,ie a a*ut un sf/r,it trist6 un (omisar de poli4ie, .nso4it de patru solda4i a intrat ,i "ant<s a fost arestat. : ;(i se opre,te (eea. Ce ,tiu ,i eu, domnule, )l$sui preotul2 "ant<s nu ,tia alt(e*a de(/t (eea (e era .n str/ns$ le)$tur$ (u el, ($ n!a mai *$zut pe ni(iuna dintre (ele (in(i fiin4e despre (are 4i!am pomenit ,i ni(i n!a mai auzit de ele. : 9ite. "up$ arestarea lui "ant<s, domnul Morrel a aler)at s$ se informeze6 informa4iile au fost triste. H$tr/nul s!a .ntors sin)ur a(as$, ,i!a s(os 3aina de nunt$ pl/n)/nd, s!a plimbat toat$ ziua prin (amer$, iar seara nu s!a (ul(at delo(, ($(i eu lo(uiam dedesubtul lui ,i l!am auzit toat$ noaptea umbl/nd2 trebuie s$ spun ($ n!am dormit ni(i eu, ($(i durerea bietului p$rinte m$ m/3nea mult ,i fie(are pas al lui .mi m$(ina inima, (a ,i (um ar fi ($l(at pe pieptul meu. ; doua zi Mer(8d<s a *enit la Marsilia s$ implore prote(4ia domnului Villefort6 n!a ($p$tat nimi(2 dar tot atun(i ea s!a dus la b$tr/n. C/nd l!a *$zut a,a de posomor/t ,i de ab$tut, ($(i el petre(use noaptea f$r$ s$ se (ul(e ,i nu m/n(ase nimi( din a7un, a *rut s$!l ia (u d/nsa, dar b$tr/nul nu a primit. % u, spuse el, nu *oi p$r$si (asa, ($(i bietul meu (opil m$ iube,te .n primul r/nd pe mine ,i, da($ iese din .n(3isoare, la mine *a aler)a mai .nt/i. Ce ar spune el da($ eu n!a, fi ai(i s$!l a,tept=' ;s(ultam toate astea de la fereastr$, ($(i a, fi *rut ($ Mer(8d<s s$!l .nduple(e pe b$tr/n s! o urmeze6 pa,ii (are r$sunau .n fie(are zi pe (apul meu, nu!mi l$sau o (lip$ de odi3n$. : "ar dumneata nu ur(ai la b$tr/n s$!l m/n)/i= ntreb$ preotul. : >, domnule, r$spunse Caderousse, nu!i po4i (onsola de(/t pe (ei (are *or s$ fie (onsola4i ,i el nu *oia6 de altminteri, nu ,tiu de (e, dar mi se p$rea ($ .i este sil$ s$ m$ *ad$. Cu toate a(estea, .ntr!o noapte, (/nd l!am auzit suspin/nd, nu m!am mai putut st$p/ni ,i am ur(at2 dar, a7un)/nd la u,$, el nu mai suspina, se ru)a. !a, putea s$ *$ repet, domnule, (u*intele elo(*ente ,i implor$rile 7alni(e rostite de el2 erau mai mult de(/t pietate, erau mai mult de(/t durere2 de a(eea eu, (are nu sunt bi)ot ,i nu!i suf$r pe iezui4i, mi!am spus atun(i6 Aste un noro( ($ sunt sin)ur ,i ($ bunul "umnezeu nu mi!a dat (opii, ($(i, da($ a, fi p$rinte ,i a, sim4i o durere (a a bietului b$tr/n, neput/nd s$ )$ses( .n memorie sau inim$ tot (e el spunea lui "umnezeu, m! a, arun(a de!a dreptul .n mare, (a s$ nu m$ mai (3inuies(. : Hietul p$rinte? Murmur$ preotul. : "in zi .n zi el tr$ia mai sin)ur ,i mai izolat2 deseori domnul Morrel ,i Mer(8d<s *eneau s$!l *ad$2 .ns$ u,a lui era .n(uiat$2 ,i, de,i eram si)ur ($ se afla a(as$, nu r$spundea. ntr! o zi, (/nd .mpotri*a obi(eiului a primito pe Mer(8d<s ,i (/nd biata (opil$, disperat$ (a .ns$,i, .n(er(a s$!l .nt$reas($6 %Crede!m$, fii(a mea, .i spuse el, e mort2 ,i, .n lo( s$!l a,tept$m noi, ne a,teapt$ el2 sunt feri(it, eu (are sunt (el mai b$tr/n ,i (are de(i am s$!l *$d (el dint/i.' >ri(/t de. Hine ne!ar fa(e, *ede4i dumnea*oastr$, .n(et$m (ur/nd s$ *edem lumea (are ne .ntristeaz$2 b$tr/nul "ant<s r$mase .n (ele din urm$ (u totul sin)ur2 nu mai *edeam ur(/nd din (/nd .n (/nd la el de(/t oameni ne(unos(u4i, (are (oborau (u (/te un pa(3et2 am .n4eles atun(i (e era (u pa(3etele astea6 *indea pu4in (/te pu4in (e a*ea, (a s$ tr$ias($. n sf/r,it, b$tr/nul a7unse la anan)3ie2 datora trei trimestre2 fu amenin4at (u darea afar$2 el (eru un r$)az de opt zile ,i i se a(ordar$. Cunos( am$nuntul deoare(e proprietarul, ie,ind de la el, a intrat la mine.

n primele trei zile l!am auzit umbl/nd (a de obi(ei6 dar, .n a patra, nu mai auzii nimi(. M$ .n(umetai s$ ur(6 u,a era .n(3is$2 .ns$, prin broas(a u,ii .l z$rii a,a de )alben ,i de fr/nt .n(/t, d/ndu!mi seama ($ e bolna*, l!am .n,tiin4at pe domnul Morrel ,i am aler)at la Mer(8d<s. S!au )r$bit s$ *in$. "omnul Morrel a adus un medi(2 medi(ul a (onstatat o )astroenterit$ ,i a ordonat diet$. Aram de fa4$, domnule ,i n!am s$ uit ni(iodat$ z/mbetul b$tr/nului auzind re4eta. "in momentul a(ela ,i!a des(3is u,a6 a*ea o s(uz$ (a s$ nu mai m$n/n(e2 medi(ul ordonase diet$. ;batele s(oase un )eam$t. : -o*estea *$ intereseaz$, nu!i a,a, domnule= Spuse Caderousse. : "a, r$spunse abatele2 e .nduio,$toare. : Mer(8d<s re*eni2 .l )$si a,a de s(3imbat, .n(/t, (a ,i prima dat$, *ru s$!l transporte la ea. ;(easta era ,i p$rerea domnului Morrel, (are *oia s$!l ridi(e (u sila2 dar b$tr/nul stri)$ at/ta .n(/t lor li se f$(u fri($. Mer(8d<s r$mase la ($p$t/iul patului. "omnul Morrel se dep$rt$, f$(/nd semn (atalanei ($ las$ o pun)$ pe ($min. "ar, .narmat (u re4eta medi(ului, b$tr/nul nu *oi s$ ia nimi(. n sf/r,it, dup$ dou$ zile de dezn$de7de ,i nem/n(are, b$tr/nul .,i d$du sufletul, blestem/ndu!i pe (ei (are .i pri(inuiser$ nenoro(irea ,i spun/ndu!i lui Mer(8d<s6 %"a($ .l mai *ezi pe Admond al meu spune!i ($ mor bine(u*/nt/ndu!l.' ;batele se ridi($, f$(u dou$ o(oluri prin (amer$ du(/nd o m/n$ .nfiorat$ la )/tle7ul us(at. : Fi (rezi ($ a muritB : "e foameB "omnule, de foame? Spuse Caderousse. A tot a,a de a!de*$rat (e spun (um e ade*$rat ($ noi doi ne )$sim ai(i. Cu o m/n$ (on*ulsi*$, abatele apu($ pa3arul (u ap$, pe 7um$tate .n($ plin, .l )oli dintr!o .n)3i4itur$ ,i se a,ez$ din nou, (u o(3ii .nro,i4i ,i (u obra7ii palizi. : M$rturise,te ($ e o mare nenoro(ire? Spuse el (u *o(e r$)u,it$. : Cu at/t mai mare, domnule, (u (/t "umnezeu nu are ni(i un ameste( ,i (u (/t numai oamenii sunt de *in$. : S$ tre(em la oamenii a(e,tia, )l$sui abatele2 dar )/nde,te!te, (ontinu$ el (u ton aproape amenin4$tor, ($ te!ai obli)at s$!mi spui totul6 (are sunt oamenii (e l!au f$(ut pe fiu s$ moar$ de disperare ,i pe p$rinte de foame= : "oi oameni (are .l pizmuiau, domnule, unul din dra)oste, altul din ambi4ie6 &ernand ,i "an)lars. : Fi (um s!a manifestat in*idia lor= : @!au denun4at pe Admond (a a)ent bonapartist. : "ar (are dintre am/ndoi l!a denun4at= Care dintre am/ndoi a fost *ino*atul ade*$rat= : ;m/ndoi, domnule2 unul a s(ris s(risoarea, altul a pus!o la po,t$. : Fi unde a fost s(ris$ s(risoarea= : C3iar la %08ser*e', .n a7unul nun4ii. : Hine, bine, murmur$ abatele. >3, &aria, &aria, (/t de mult (uno,teai tu oamenii ,i lu(rurile? : Ce!a4i spus, domnule= ntreb$ Caderousse. : imi(, relu$ preotul2 (ontinu$. : "an)lars a s(ris denun4ul (u m/na st/n)$, pentru (a s(risul s$ nu fie re(unos(ut ,i &ernand l!a e5pediat. : "ar, e5(lam$ abatele deodat$, erai ,i dumneata a(olo? : Au= #l$sui Caderousse uimit2 (ine *!a spus= ;batele *$zu ($ mersese prea departe.

: imeni, spuse el, dar da($ e,ti a,a de bine informat asupra tuturor am$nuntelor, era ne*oie s$ fii ,i dumneata de fa4$. : A drept, )l$sui Caderousse (u *o(e .n$bu,it$, eram ,i eu. : Fi nu te!ai .mpotri*it ti($lo,iei= Spuse abatele. n (azul a(esta e,ti (ompli(ele lor. : "omnule, spuse Caderousse, mi!au dat s$ beau p/n$ (/nd aproape .mi pierdusem mintea. u mai *edeam de(/t (a printr!o (ea4$2 spusei tot (e poate s$ spun$ un om .n starea asta2 ei mi!au r$spuns, .ns$, ($ au *rut s$ fa($ o )lum$ ,i ($ )luma nu *a a*ea urm$ri. : ; doua zi, domnule, a doua zi ai *$zut bine ($ a*ea2 (u toate a(estea n!ai spus nimi(2 erai, totu,i, de fa4$ (/nd a fost arestat. : "a, domnule, eram ,i am *rut s$ *orbes(, am *rut s$ spun totul, dar "an)lars m!a 4inut. %Fi da($ e *ino*at (um*a, mi!a spus el, da($ .ntr!ade*$r a poposit pe insula Alba, da($ .ntr!ade*$r este .ns$r(inat (u o s(risoare pentru (omitetul bonapartist din -aris, da($ s(risoarea se )$se,te la el (ei (are l!au spri7init au s$ fie so(oti4i (ompli(ii lui'. M$rturises( ($ mi!a fost fri($ de politi($, a,a (um ea se f$(ea pe atun(i2 am t$(ut2 re(unos(, a fost o la,itate, dar nu o (rim$. : n4ele), ai .n(3is o(3ii, at/ta tot. : "a, domnule, r$spunse Caderousse ,i asta e ($in4a mea zi ,i noapte. V$ 7ur ($ .i (er deseori iertare lui "umnezeu, (u at/t mai mult (u (/t fapta a(easta, sin)ura pe (are am s$ mi!o repro,ez .n toat$ *ia4a mea, este desi)ur pri(ina ne(azurilor mele. Isp$,es( o (lip$ de e)oism2 de a(eea .i spun totdeauna Car(ontei (/nd se pl/n)e6 %+a(i, ne*ast$, a,a *rea "umnezeu'. Fi Caderousse (obor. (apul, (u toate semnele unei ade*$rate ($in4e. : Hine, domnule, spuse abatele, ai *orbit (u sin(eritate2 (/nd (ine*a se .n*inuie,te astfel, merit$ iertarea. : "in neferi(ire, spuse Caderousse, Admond a murit ,i nu m!a iertat. : u ,tia, spuse abatele. : "ar poate ($ a(um ,tie, de(lar$ Caderousse, se zi(e ($ mor4ii ,tiu totul. > (lip$ de t$(ere6 abatele se s(ulase ,i se plimba .n)/ndurat2 se .napoie la lo(ul s$u ,i se a,ez$. : Mi!ai pomenit .n dou$!trei r/nduri de un anume domn Morrel, spuse el. Cine era omul a(esta= : Ara armatorul %&araonului', patronul lui "ant<s. : Fi (e rol a 7u(at omul a(esta .n trista afa(ere= ntreb$ abatele. : 0olul unui om (instit, (ura7os ,i .ntristat, domnule. "e dou$ze(i de ori el a inter*enit pentru Admond2 (/nd .mp$ratul s!a .napoiat, el a s(ris, s!a ru)at, a amenin4at .ntr!at/t .n(/t, sub a doua 0estaura4ie, a fost perse(utat foarte mult (a bonapartist. n ze(e r/nduri, pre(um *!am spus, *enise la b$tr/nul "ant<s s$!l ia (u el, iar .n a7unul, sau (u dou$ zile .nainte de moartea lui, *!am mai spus, l$sase pe ($min o pun)$ (u (are s!au pl$tit datoriile b$tr/nului ,i s!a f$(u fa4$ .nmorm/nt$rii, a,a ($ bietul b$tr/n a putut (el pu4in s$ moar$, pre(um tr$ise, f$r$ s$ pri(inuias($ ne(az (ui*a. -un)a o am eu .n($, o pun)$ mare de re4ea ro,ie. : Fi, .ntreb$ abatele, mai tr$ie,te domnul Morrel= : "a, spuse Caderousse. : n (azul a(esta, (ontinu$ abatele, desi)ur ($ el e un om bine(u*/ntat de "umnezeu, bo)atB &eri(itB Caderousse z/mbi amar. : "a, feri(it (a mine, spuse el. : "omnul Morrel este (um*a nenoro(it= A5(lam$ abatele.

: Sufer$ mizeria ,i, mai mult de(/t at/t, dezonoarea. : Cum a,a= : "a, relu$ Caderousse, (um *$ spun, dup$ dou$ze(i ,i (in(i de ani de mun($, dup$ (e a dob/ndit (el mai onorabil lo( .n (omer4ul Marsiliei, domnul Morrel este ruinat (omplet. ; pierdut (in(i *ase .n doi ani, a dat trei falimente n$prasni(e ,i nu mai are speran4a de(/t .n %&araonul' pe (are .l (omanda bietul "ant<s ,i (are urmeaz$ s$ se .napoieze din Indii (u o .n($r($tur$ de (/rm/z ,i de indi)o. "a($ se .nea($ ,i *asul a(esta, este pierdut. : Fi, spuse abatele, are ne*ast$, (opii, nenoro(itul= : "a, are o ne*ast$, (are se poart$ (a o sf/nt$, are o fat$, (e urma s$ se m$rite (u un b$rbat pe (are!l iubea, dar pe (are familia nu!l mai las$ s$ se .nsoare (u o fat$ ruinat$2 are, .n sf/r,it, un fiu lo(otenent .n armat$2 .n4ele)e4i .ns$ bine ($ toate a(estea .i spores( durerea bietului om, .n lo( s!o u,ureze. "a($ ar fi sin)ur, ,i!ar zbura (reierii ,i ar s($pa. : A )roazni(? Murmur$ preotul. : Iat$ (um r$spl$te,te "umnezeu *irtutea, spuse Caderousse. 9ite, (u (are nu am f$(ut ni(iodat$ o fapt$ rea, afar$ de a(eea pe (are *!am po*estito, sunt .n mizerie. "up$ (e o s$!mi *$d ne*asta murind de fri)uri, f$r$ s$ pot fa(e (e*a pentru ea, am s$ mor de foame, (um a murit b$tr/nul "ant<s, .n timp (e &ernand ,i "an)lars se s(ald$ .n aur. : "ar (um= : -entru ($ lor totul le!a mers din plin, .n timp (e oamenilor (umse(ade le mer)e r$u. : Ce a de*enit "an)lars, (el mai *ino*at nu!i a,a= : Insti)atorul= : Ce a de*enit= ; p$r$sit Marsilia. ; intrat, pe baza re(omanda4iei domnului Morrel (are nu!i (uno,tea (rima, fun(4ionar la un ban(3er spaniol2 .n epo(a r$zboiului Spaniei, el a intrat (u o parte .n furniturile armatei fran(eze ,i a f$(ut a*ere2 atun(i, (u primii bani, a 7u(at, ,i!a .ntreit ,i ,i!a .mp$trit (apitalurile ,i, r$m/n/nd *$du* dup$ fii(a ban(3erului s$u, s!a .nsurat pe urm$ (u o *$du*$, doamna de ar)onne, fii(a domnului Ser*ieu5, ,ambelanul a(tualului re)e, (are se bu(ur$ de (ea mai mare tre(ere. "e*enind milionar, a fost f$(ut baron, astfel ($ el e a(um baronul "an)lars, are un palat .n strada Mont!Hlan(, ze(e (ai .n )ra7duri, ,ase la(3ei .n anti(amer$ ,i nu mai ,tiu (/te milioane .n (asa de fier. : ;3a? &$(u abatele (u a((ent (iudat2 ,i este feri(it= : &eri(it= Cine ar putea s$ spun$= enoro(irea sau feri(irea sunt taina zidurilor2 zidurile au ure(3i, dar n!au limb$2 da($ po4i fi feri(it (u o a*ere mare, atun(i "an)lars e feri(it. : Fi &ernand= : Cu &ernand s!a .nt/mplat alt(e*a. : "ar (um de a putut fa(e a*ere un biet pes(ar (atalan, f$r$ mi7loa(e, f$r$ edu(a4ie= M$rturises( ($ nu .n4ele). : Se .nt/mpl$ ,i asta pe lume2 de bun$ seam$ ($, .n *ia4a lui, e o tain$ pe (are nu o (unoa,te nimeni. : "ar, .n sf/r,it, pe (e trepte *izibile a ur(at el la a*erea asta sau la pozi4ia .nalt$ pe (are o o(up$= : @a am/ndou$, domnule, la am/ndou$2 are ,i a*ere ,i situa4ie. : "umneata .mi spui o po*este. : S!ar p$rea ($ e po*este, dar as(ulta4i ,i *e4i pri(epe. Cu (/te*a zile .nainte de .ntoar(erea .mp$ratului, &ernand fusese am/nat de la re(rutare. Hourbonii .l l$sar$ .n pa(e la Catalani, dar apoleon re*eni, o .n(orporare e5traordinar$ fu de(retat$ ,i &ernand fu ne*oit s$ ple(e. -le(ai ,i eu2 dar, pentru ($ eram mai b$tr/n de(/t &ernand ,i pentru ($ m$ .n(ur(asem (u biata mea femeie, am fost trimis numai pe (oast$.

&ernand a fost .nre)imentat .n trupele a(ti*e, a a7uns la frontier$ (u re)imentul ,i a luat parte la b$t$lia lui @i)n]. n noaptea (e urm$ b$t$liei, el era de planton la u,a )eneralului (are a*ea le)$turi se(rete (u du,manul. n noaptea a(eea )eneralul urma s$ se .nt/lneas($ (u en)lezii. i propuse lui &ernand s$!l .nso4eas($2 &ernand primi, p$r$si postul ,i .l urm$ pe )eneral. &apta (are l!ar fi t/r/t pe &ernand .n fa4a unui (onsiliu de r$zboi, da($ apoleon r$m/nea pe tron, .i ser*i de re(omanda4ie pe l/n)$ Hourboni. 0e*eni .n &ran4a (u epoletul de sublo(otenent2 ,i, deoare(e prote(4ia )eneralului, (are se bu(ura de .nalt$ tre(ere, nu l!a p$r$sit, el era ($pitan .n 182[, (u prile7ul r$zboiului din Spania, adi($ .n momentul (/nd "an)lars .n(epea primele afa(eri. &ernand era spaniol, a,a ($ a fost trimis la Madrid s$!,i dea seama de spiritul (ompatrio4ilor s$i2 .l .nt/lni pe "an)lars, intr$ (u el .n *orb$, f$)$dui )eneralului un spri7in printre re)ali,tii din (apital$ ,i din pro*in(ii, primi f$)$duieli, lu$ la r/ndul s$u an)a7amente, .,i ($l$uzi re)imentul pe drumurile (unos(ute numai de el, prin str/mtori p$zite de re)ali,ti ,i, .n sf/r,it, aduse .n a(east$ s(urt$ (ampanie at/t de mari ser*i(ii .n(/t, dup$ luarea +ro(aderului, fu numit (olonel ,i ($p$t$ (ru(ea de ofi4er al @e)iunii de >noare, (u titlul de (onte. : "estin? "estin? Murmur$ abatele. : "a, dar as(ulta4i6 n!am ispr$*it. "up$ terminarea r$zboiului din Spania, (ariera lui &ernand era prime7duit$ de pa(ea .ndelun)at$ (are f$)$duia s$ domneas($ .n Auropa. umai #re(ia se r$z*r$tise .mpotri*a +ur(iei ,i .n(epuse r$zboiul pentru independen4$2 to4i o(3ii erau .ndrepta4i spre ;tena6 era la mod$ (a )re(ii s$ fie depl/n,i ,i spri7ini4i. &$r$ s$!i o(roteas($ f$4i,, dup$ (um ,ti4i, )u*ernul fran(ez tolera mi)ra4iile par4iale. &ernand (eru ,i ($p$t$ permisiune de a se du(e s$ ser*eas($ .n #re(ia, r$m/n/nd totu,i .ns(ris .n (ontroalele armatei. "up$ (/t*a timp se afl$ ($ (ontele de Mor(erf a(esta era numele lui intrase .n ser*i(iul lui ;li!-a,a, (u )radul de )eneral inspe(tor. ;li!-a,a fu u(is, pre(um ,ti4i2 dar, .nainte de a muri, el r$spl$ti ser*i(iile lui &ernand l$s/ndu!i o sum$ .nsemnat$, (u (are &ernand se .napoie .n &ran4a, unde .i fu (onfirmat )radul de lo(otenent!)eneral. : ;,a ($ ast$zi=B ntreb$ abatele. : ;,a ($ ast$zi, urm$ Caderousse, el posed$ un palat minunat la -aris .n strada Celder nr. 2U. ;batele des(3ise )ura, st$tu un moment (a un om (e ezit$, dar f$(/nd o sfor4are6 : Fi Mer(8d<s= #l$sui el2 mi s!a spus ($ ea a disp$rut. : "a, a disp$rut, spuse Caderousse, a,a (um dispare soarele (a s$ r$sar$ a doua zi mai str$lu(itor. : ; f$(ut ,i ea situa4ie= ntreb$ abatele (u un z/mbet ironi(. : Mer(8d<s e .n momentul a(esta una dintre (ele mai mari doamne din -aris, spuse Caderousse. : Continu$, )l$sui abatele. Mi se pare ($ as(ult istorisirea unui *is. "ar am *$zut eu .nsumi lu(ruri a,a de e5traordinare, .n(/t (ele pe (are mi le spui m$ mir$ mai pu4in. : Mer(8d<s a fost la .n(eput dezn$d$7duit$ de lo*itura (are i!l r$pea pe Admond. V!am *orbit de st$ruin4ele ei pentru p$rintele lui "ant<s. n toiul dezn$de7dii a lo*it!o o nou$ durere6 ple(area lui &ernand, a ($rui (rim$ (a n!o (uno,tea ,i pe (are .l pri*ea (a pe fratele ei. &ernand ple($, Mer(8d<s r$mase sin)ur$. Se s(urser$ pentru ea trei luni de la(rimi6 ni(i o *este de la Admond, ni(i o *este de la &ernand2 nimi( .n fa4a o(3ilor, de(/t un b$tr/n (are se stin)ea de disperare. ntr!o sear$, dup$ (e st$tuse toat$ ziua, (um a*ea obi(eiul, la r$sp/ntia (elor dou$ drumuri (are mer) de la Marsilia la Catalani, se .napoie a(as$ mai ab$tut$ de(/t p/n$ atun(i6 ni(i iubitul,

ni(i prietenul nu *eneau pe unul sau pe altul din drumuri ,i nu a*ea *e,ti ni(i de la unul, ni(i de la (el$lalt. I se p$ru deodat$ ($ aude un pas (unos(ut6 se .ntoarse (u nelini,te, poarta se des(3ise ,i .l *$zu pe &ernand .n uniforma de sublo(otenent. Al nu .nsemna o parte din (eea (e ea pl/n)ea, (i o parte din *ia4a ei tre(ut$. Mer(8d<s apu($ m/inile lui &ernand (u o pornire pe (are a(esta o lu$ drept dra)oste ,i (are nu era de(/t bu(uria de a nu mai fi sin)ur$ pe lume ,i de a re*edea, .n sf/r,it, un prieten dup$ lun)ile ore ale triste4ii sin)urati(e. Fi apoi, se (u*ine s$ spun6 &ernand nu fusese ni(iodat$ du,m$nit2 el nu era iubit, at/ta tot2 altul o(upa .ntrea)a inim$ a fetei ,i a(est altul era absentB "isp$rutB -oate mort. @a )/ndul a(esta, Mer(8d<s izbu(nea .n pl/ns ,i .,i fr/n)ea m/inile de durere2 dar )/ndul pe (are .l respin)ea alt$ dat$, (/nd .i era stre(urat de alt(ine*a, .i re*enea a(um sin)ur .n minte2 de altfel, la r/ndul s$u, b$tr/nul "ant<s i spunea .ntruna6 %Admond al nostru a murit ($(i, da($ n!ar fi mort, s!ar .napoia'. H$tr/nul muri, pre(um *!am spus6 poate ($, da($ tr$ia, Mer(8d<s n!ar fi de*enit ni(iodat$ ne*asta altuia2 ($(i el ar fi mustrat!o pentru ne(redin4a ei. &ernand .,i d$du seama. C/nd afl$ de moartea b$tr/nului, re*eni. "e data a(easta era lo(otenent. @a prima ($l$torie nu!i spusese fetei ni(i un (u*/nt de dra)oste2 la a doua .i reaminti ($ o iubea. Mer(8d<s .i (eru .n($ ,ase luni (a s$!l a,tepte ,i s$!l pl/n)$ pe Admond. : @a drept *orbind, spuse abatele (u un z/mbet amar, asta f$(ea optspreze(e luni .n total. Ce ar putea s$ (ear$ mai mult iubitul (el mai adorat= Murmur$ apoi (u*intele poetului en)lez6 &railt], t3] name is Yoman K11L? : -este ,ase luni, relu$ Caderousse, nunta a*u lo( la biseri(a ;((oules. : Hiseri(a unde ea urma s$ se m$rite (u Admond, murmur$ preotul, numai lo)odni(ul era s(3imbat, at/ta tot. : Mer(8d<s se ($s$tori de(i, (ontinu$ Caderousse, dar, (u toate ($ .n o(3ii tuturora ea p$ru lini,tit$, i!a lipsit pu4in s$ le,ine (/nd a tre(ut pe dinaintea %08ser*ei', unde, (u un an ,i 7um$tate .nainte, fusese ofi(iat$ lo)odna ei (u (el pe (are ar fi *$zut ($!l iubea .n($ da($ ar fi .ndr$znit s$ pri*eas($ .n taini4a inimii. &ernand, mai feri(it, dar nu mai lini,tit, ($(i eu l!am *$zut .n epo(a a(eea ,i se temea .ntruna de .ntoar(erea lui Admond, &ernand, a,adar, a*u )ri7$ s$!,i ia .ndat$ ne*asta ,i s$ se e5ileze2 erau .n a(ela,i timp prea multe peri(ole ,i amintiri la Catalani. @a opt zile dup$ nunt$, ple(ar$. : Fi ai mai *$zut!o pe Mer(8d<s= ntreb$ preotul. : "a, .n momentul r$zboiului din Spania, la -erpi)nan, unde &ernand o l$sase, ea f$(ea atun(i edu(a4ia fiului ei. ;batele tres$ri. : ; fiului ei= Spuse el. : "a, r$spunse Caderousse, a mi(ului ;lbert. : "ar (a s$!,i instruias($ fiul, (ontinu$ abatele, a primit ,i ea o edu(a4ie. Mi se pare ($ l! am auzit pe Admond spun/nd ($ (a era fii(a unui simplu pes(ar, frumoas$ dar in(ult$. : >, spuse Caderousse, el .,i (uno,tea a,a de pu4in lo)odni(a? "omnule, Mer(8d<s ar fi putut s$ de*in$ re)in$, .n (azul (/nd (oroana ar fi trebuit s$ se pun$ numai pe (apetele (ele mai frumoase ,i mai inteli)ente. ;*erea ei sporea ,i (a sporea dimpreun$ (u a*erea. n*$4a desenul, .n*$4a muzi(a, .n*$4a toate. "e altminteri (red, .ntre noi fie zis, ($ ea nu f$(ea toate a(estea de(/t pentru a se distra, pentru a uita ,i ($ nu!,i b$)a at/tea lu(ruri .n (ap, de(/t (a s$ (ombat$ (e a*ea .n inim$. "ar a(um se (u*ine s$ spunem totul, (ontinu$ Caderousse2 a*erea ,i onorurile au m/n)/iat!o, desi)ur. A bo)at$, e (ontes$ ,i (u toate a(esteaB

Caderousse se opri. : Cu toate a(estea, (e= ntreb$ abatele. : Cu toate a(estea sunt si)ur ($ nu e feri(it$, spuse Caderousse. : Fi (e te fa(e s$ (rezi= : S$ *ede4i6 (/nd m!am sim4it prea nenoro(it, am (u)etat ($ *e(3ii mei prieteni au s$ m$ a7ute. M!am dus la "an)lars, dar ni(i nu m!a primit. ;m fost la &ernand, (are mi!a trimis o sut$ de fran(i prin *aletul s$u. : n (azul a(esta nu i!ai *$zut ni(i pe unul, ni(i pe altul= : u, dar doamna de Mor(erf m!a *$zut. : Cum= : C/nd am ie,it, o pun)$ a ($zut la pi(ioarele mele, (on4inea 25 de ludo*i(i2 am ridi(at repede (apul ,i am *$zut!o pe Mer(8d<s, (are tr$)ea perdeaua. : Fi domnul de Villefort= ntreb$ abatele. : >, el nu fusese prietenul meu, pe el nu!l (uno,team, nu a*eam (e!i (ere. : "ar nu ,tii (e a de*enit el ,i partea pe (are a a*ut!o .n nenoro(irea lui Admond= : u, ,tiu numai ($, la (/t*a timp dup$ (e l!a arestat, el s!a .nsurat (u domni,oara de Saint!M8ran ,i a p$r$sit Marsilia (ur/nd. &$r$ .ndoial$ ($ noro(ul .i *a fi z/mbit (a ,i (elorlal4i, f$r$ .ndoial$ ($ e bo)at (a "an)lars ,i stimat (a &ernand2 *ede4i, eu sin)ur am r$mas s$ra(, am$r/t ,i uitat de "umnezeu. : +e .n,eli, prietene, spuse abatele6 "umnezeu poate s$ par$ uneori (a uit$ (/nd dreptatea lui se odi3ne,te, dar *ine totdeauna un moment (/nd .,i adu(e aminte ,i do*ada uite! o. ;batele s(oase diamantul din buzunar ,i d/ndu!l lui Caderousse6 : 9ite, prietene, .i spuse el, ia diamantul a(esta, ($(i e al dumitale. : Cum numai al meu= A5(lam$ Caderousse. >, domnule, nu *$ bate4i 7o( de mine= : "iamantul urma s$ fie .mp$r4it .ntre prietenii s$i. Admond nu a*ea de(/t un sin)ur prieten, astfel ($ .mp$r4irea de*ine de prisos. Ia diamantul ,i *inde!l, .4i repet, *aloreaz$ (in(ize(i de mii de fran(i ,i n$d$7duies( ($ suma *a putea s$ te s(oat$ din mizerie. : "omnule, spuse Caderousse, .ntinz/nd (u sfial$ o m/n$ ,i ,ter)/nd (u (ealalt$ sudoarea (are!i brobonea fruntea2 domnule, nu fa(e4i o )lum$ din feri(irea sau din dezn$de7dea unui om? : Au ,tiu (e e feri(irea ,i (e e dezn$de7dea ,i nu m!a, 7u(a ni(iodat$ (u sentimentele. Ia!l de(i, dar .n s(3imbB Caderousse (are atin)ea diamantul, .,i trase m/na. ;batele z/mbi. : n s(3imb, (ontinu$ el, d$!mi pun)a de m$tase ro,ie pe (are domnul Morrel o l$sase pe ($minul b$tr/nului "ant<s ,i (are mi!ai spus e .n($ .n posesia dumitale. "in (e .n (e mai uimit, Caderousse se .ndrept$ spre un dulap mare de ste7ar, .l des(3ise ,i d$du abatelui o pun)$ lun)$ de m$tase ro,ie .n*e(3it$, .n 7urul ($reia lune(au dou$ *eri)i de metal poleite (/nd*a. ;batele o lu$ ,i, .n lo(ul ei, d$du lui Caderousse diamantul. : >, domnule, sunte4i un om al lui "umnezeu? A5(lam$ Caderousse2 ($(i nimeni nu ,tia ($ Admond *!a dat diamantul ,i a4i fi putut s$!l p$stra4i. %Hine, .,i spuse .n(et abatele, tu ai fi f$(ut!o, pare!seB' ;batele se s(ul$, .,i lu$ p$l$ria ,i m$nu,ile. : u!i a,a, spuse el, ($ tot (e mi!ai spus este ade*$rat ,i ($ pot s$ dau toat$ (rezarea (u*intelor dumitale=

: -ri*i4i, domnule abate, spuse Caderousse2 .n un)3erul peretelui e un Crist de lemn sf/nt2 pe s(rin e e*an)3elia ne*estei mele2 des(3ide4i (artea ,i *$ *oi 7ura pe ea (u m/na .ntins$ spre Crist, *$ *oi 7ura pe m/ntuirea sufletului meu, pe (u*/ntul meu de (re,tin ($ *!am spus toate lu(rurile a,a (um s!au petre(ut ele ,i (um .n)erul oamenilor le *a spune la ure(3ea lui "umnezeu .n ziua 7ude($4ii din urm$. : Hine, spuse abatele, (on*ins de a((entul (u (are Caderousse rostea ade*$rul, bine2 .4i dores( (a banii s$!4i fie de folos. ;dio, eu m$ du( departe de oamenii (are .,i fa( at/ta r$u unii altora. Fi, des(otorosindu!se (u trud$ de entuziastele porniri ale lui Caderousse, abatele ridi($ sin)ur dru)ul de la u,$, ie,i, ur($ pe (al, .l salut$ .n($ o dat$ pe 3an)iu, (are se pierdea .n (u*inte z)omotoase de desp$r4ire ,i ple($ urm/nd dire(4ia pe (are *enise. C/nd Caderousse .ntoarse (apul, o *$zu dinapoia lui pe Car(onta, mai palid$ ,i mai tremur$toare de(/t ori(/nd. : Aste ade*$rat (e!am auzit= ntreb$ ea. : Cum= C$ ne!a dat diamantul numai nou$= Spuse Caderousse aproape nebun de bu(urie. : "a. : imi(, mai ade*$rat, ($(i uite!l. &emeia .l pri*i o (lip$2 apoi, (u )las .n$bu,it6 : Fi da($ o fi fals= #l$sui ea. Caderousse se .n)$lbeni ,i se (l$tin$. : &als= Murmur$ el, fals= "e (e mi!ar fi dat un diamant fals= : Ca s$ afle se(retul t$u f$r$ s$!l pl$teas($, n$t$r$ule. Caderousse r$mase o (lip$ ame4it sub po*ara presupunerii. : >, spuse el dup$ o (lip$, lu/ndu!,i p$l$ria pe (are o puse peste basmaua ro,ie .nnodat$ .n 7urul (apului2 *om *edea .n (ur/nd. : Fi (um= : @a Heau(aire este t/r)2 sunt a(olo bi7utieri din -aris2 m$ du( s$ li!l ar$t. +u p$ze,te (asa, ne*ast$, peste dou$ (easuri m$ .napoiez. Fi Caderousse se n$pusti din (as$, pornind .n )oan$ pe drumul opus (elui pe (are apu(ase ne(unos(utul. %Cin(ize(i de mii de fran(i? Murmur$ Car(onta (/nd r$mase sin)ur$. Sunt baniB "ar nu sunt o a*ere.' Capitolul XXVIII 0e)istrele .n(3isorilor. n ziua urm$toare a(eleia (/nd, pe drumul Helle)arde!Heau(aire, se petre(use s(ena pe (are am des(ris!o, un b$rbat .ntre treize(i, treize(i ,i doi de ani, .mbr$(at (u un fra( albastru, (u pantaloni de nanMin ,i (u *est$ alb$, a*/nd totodat$ ,i a((entul britani(, se prezent$ primarului de Marsilia. : "omnule, .i spuse el, sunt primul fun(4ionar al (asei +3omson ,i &ren(3 din 0oma. Suntem de ze(e ani .n rela4ii (u (asa Morrel ,i fiul din Marsilia. ;*em aproape o sut$ de mii de fran(i an)a7a4i .n a(este rela4ii ,i suntem oare(um nelini,ti4i, deoare(e se spune ($ firma e amenin4at$ (u ruina6 soses(, prin urmare, dire(t de la 0oma pentru a *$ (ere informa4ii asupra (asei. : "omnule, r$spunse primarul, ,tiu .ntr!ade*$r, ($ de patru sau (in(i ani, nenoro(irea par( a!l urm$ri pe domnul Morrel2 a pierdut, r/nd pe r/nd, patru sau (in(i *apoare, a dat trei sau patru falimente2 dar, de,i eu .nsumi sunt (reditorul s$u (u ze(e mii de fran(i, nu *$ pot da ni(i o l$murire asupra situa4iei sale. ntreba4i!m$ (a primar (e )/ndes( despre domnul Morrel ,i *$ *oi

r$spunde ($ e un om (ore(t p/n$ la ri)iditate ,i ($, p/n$ .n prezent, a f$(ut fa4$ tuturor an)a7amentelor sale, (u perfe(t$ e5a(titate. Iat$ (e *$ pot spune, domnule6 da($ *re4i s$ afla4i mai mult, adresa4i!*$ domnului de Ho*ille, inspe(torul .n(3isorilor, (are st$ .n strada de oailles, num$rul 152 mi se pare ($ el are dou$ sute de mii de fran(i plasa4i .n (asa Morrel ,i, da($ el are .ntr!ade*$r moti*e s$ se team$, .ntru(/t suma lui e mai .nsemnat$ de(/t a mea, .l *e4i )$si probabil .n pri*in4a a(easta mai bine informat de(/t mine. An)lezul p$ru ($ apre(iaz$ suprema deli(ate4e a primarului, salut$, ie,i ,i se .ndrept$ (u pasul (ara(teristi( fiilor Marei Hritanii spre strada indi(at$. "omnul de Ho*ille se afla .n (abinetul s$u. C/nd .l z$ri, en)lezul s(3i4$ o mi,(are de surpriz$, (are p$ru s$ arate ($ nu pentru prima oar$ se afl$ .n fa4a (elui pe (are .l *izita. "omnul de Ho*ille era a,a de dezn$d$7duit, .n(/t se *edea ($ toate fa(ult$4ile min4ii sale, (ufundate .n )/ndul (are!l mun(ea .n a(el moment, nu .n)$duia ni(i memoriei, ni(i ima)ina4iei r$)azul de a r$t$(i .n tre(ut. Cu (almul na4iunii sale, en)lezul .i puse aproape .n a(eia,i termeni .ntrebarea pe (are o pusese primarului Marsiliei. : >, domnule, e5(lam$ domnul de Ho*ille, din nenoro(ire temerile dumnea*oastr$ sunt (um nu se poate mai .ntemeiate ,i a*e4i .n fa4a dumnea*oastr$ un om disperat. ;*eam dou$ sute de mii de fran(i plasa4i .n (asa Morrel, a(e,ti dou$ sute de mii de fran(i erau zestrea fii(ei mele, pe (are n$d$7duiam s$ o m$rit peste (in(ispreze(e zile2 a(e,ti dou$ sute de mii de fran(i erau rambursabili6 o sut$ de mii la 15 ale lunii (urente, o sut$ de mii la 15 ale lunii *iitoarei. l .n,tiin4asem pe domnul Morrel asupra dorin4ei mele ,i anume (a rambursarea s$ se fa($ e5a(t ,i el a *enit ai(i, domnule, a(um abia o 7um$tate de (eas, spun/ndu!mi ($, da($ *asul s$u %&araonul' nu sose,te p/n$ la 15 se *a )$si .n imposibilitate s$ e5e(ute plata. : "ar, )l$sui en)lezul, a(easta seam$n$ foarte mult (u o t$r$)$nareB : Spune4i, domnule, ($ a(easta seam$n$ (u un faliment? A5(lam$ domnul de Ho*ille disperat. An)lezul p$ru ($ refle(teaz$ o (lip$, apoi spuse6 : Va s$ zi($, domnule, (rean4a *$ inspir$ temeri= : > so(otes( pierdut$. : 9ite, *!o (ump$r eu. : "umnea*oastr$= : "a, eu. : "ar (u o redu(ere enorm$, f$r$ .ndoial$B : u, pentru dou$ sute de mii de fran(i2 (asa noastr$, ad$u)$ en)lezul r/z/nd, nu fa(e astfel de afa(eri. : Fi pl$ti4iB : -e,in. An)lezul s(oase din buzunar un tean( de ban(note, (are puteau s$ (onstituie .n($ o dat$ pe at/t suma de a ($rei soart$ domnul de Ho*ille se temea. 9n ful)er de bu(urie tre(u pe fi)ura domnului de Ho*ille. Cu toate a(estea, el f$(u o sfor4are s$ se st$p/neas($ ,i spuse6 : "omnule, *$ .n,tiin4ez ($, dup$ toate probabilit$4ile, nu *e4i a*ea ni(i ,ase la sut$ din suma a(easta. : u m$ pri*e,te, r$spunse en)lezul, e treaba (asei +3omson ,i &ren(3, .n numele ($reia lu(rez. -oate ($ ea are interes s$ )r$beas($ ruina unei (ase ri*ale. Ceea (e ,tiu .ns$, domnule, e ($ sunt )ata s$ *$ num$r suma .n s(3imbul transferului pe (are mi!l *e4i fa(e2 *$ *oi (ere numai un drept de (urta7.

: Hine.n4eles, domnule, e5(lam$ domnul de Ho*ille. Comisionul este de obi(ei unu ,i 7um$tate, *re4i doi= Vre4i trei= Vre4i (in(i= n sf/r,it, *re4i mai mult= Vorbi4i. : "omnule, relu$ en)lezul r/z/nd, eu sunt (a ,i (asa mea6 nu fa( afa(eri de a(east$ natur$2 nu6 dreptul meu de (urta7 este (u totul altul. : Vorbi4i, domnule, *$ as(ult. : "umnea*oastr$ sunte4i inspe(torul .n(3isorilor= : "e mai bine de 14 ani. : Qine4i re)istrele de intrare ,i ie,ire= : &$r$ .ndoial$. : 0e)istrelor a(estea le sunt al$turate desi)ur, notele (u pri*ire la de4inu4i= : &ie(are de4inut are dosarul s$u. : "omnule, eu am fost instruit la 0oma de un nenoro(it de abate (are a disp$rut deodat$. ;m aflat apoi ($ fusese de4inut la (astelul If ,i a, *rea s$ am oare(ari am$nunte asupra mor4ii sale. : Cum .l (3ema= : ;batele &aria. : >, mi!l reamintes( perfe(t? A5(lam$ domnul de Ho*ille, era nebun. : ;,a se spunea. : ;, era (u si)uran4$? : Se poate2 ,i (um se manifesta nebunia lui= : -retindea ($ ,tie de o (omoar$ imens$ ,i oferea sume nebune,ti )u*ernului da($ l!ar pune .n libertate. : Hietul de el2 ,i a murit= : "a, domnule, a(um (in(i sau ,ase luni, .n februarie. : ;*e4i o memorie e5(elent$, domnule, da($ *$ aminti4i a,a de bine datele. : mi adu( aminte de a(easta pentru ($ moartea nenoro(itului a fost .nso4it$ de o .mpre7urare (iudat$. : Se poate (unoa,te a(ea .mpre7urare= ntreb$ en)lezul (u o e5presie de (uriozitate pe (are un obser*ator profund s!ar fi mirat )$sind!o pe (3ipul s$u fle)mati(. : >, da, domnule. Car(era abatelui se )$sea la o dep$rtare de patruze(i ,i (in(i (in(ize(i de pi(ioare de a(eea a unui fost a)ent bonapartist, a unuia (are (ontribuise .n m$sura (ea mai mare la .ntoar(erea uzurpatorului .n 1815, om foarte 3ot$r/t ,i foarte prime7dios. : Serios= #l$sui en)lezul. : "a, r$spunse domnul de Ho*ille2 am a*ut prile7ul s$!l *$d pe omul a(esta .n 181G sau 181U ,i n!am (obor/t .n (ar(era sa de(/t (u un pi(3et de solda4i6 omul mi!a produs o profund$ impresie ,i nu!i *oi uita fi)ura ni(iodat$. An)lezul z/mbi imper(eptibil. : Fi spunea4i, domnule, relu$ el, ($ ambele (ar(ereB : Arau desp$r4ite printr!o distan4$ de (in(ize(i de pi(ioare2 se pare ($ a(est Admond "ant<sB : -e omul prime7dios .l (3emaB : Admond "ant<s. "a, domnule2 se pare ($ a(est Admond "ant<s .,i pro(urase sau .,i fabri(ase unelte, ($(i s!a )$sit un (oridor prin (are prizonierii (omuni(au. : Coridorul fusese f$(ut, desi)ur, .n s(op de e*adare= : A5a(t, din neferi(ire .ns$, pentru prizonier, abatele &aria a fost lo*it de un ata( de (atalepsie ,i a murit. : n4ele). &aptul a pus (ap$t proie(telor de e*adare.

: -entru mort, da, r$spunse domnul de Ho*ille, dar nu pentru (el *iu2 dimpotri*$, "ant<s a *$zut .ntr!asta un mi7lo( de a!,i )r$bi fu)a2 el .,i .n(3ipuia, f$r$ .ndoial$, ($ prizonierii mor4i .n (astelul If erau .nmorm/nta4i .ntr!un (imitir obi,nuit2 la transportat pe defun(t .n (amera sa, i!a luat lo(ul .n sa(ul unde fusese (usut ,i a a,teptat momentul .nmorm/nt$rii. : A un mi7lo( temerar, (are indi($ oare(are (ura7, relu$ en)lezul. : >, *!am spus, domnule, ($ omul era foarte prime7dios2 din feri(ire a des(otorosit el .nsu,i )u*ernul de temerile pe (are a(esta le a*ea .n pri*in4a lui. : Cum= : Cum= u .n4ele)e4i= : u. : Castelul If nu are (imitir, mor4ii sunt arun(a4i pur ,i simplu .n mare, dup$ (e li se lea)$ de pi(ioare o )3iulea. : Fi= Spuse en)lezul, (a ,i (um ar fi .n4eles ane*oie. : Fi i s!a le)at o )3iulea de pi(ioare, pe urm$ a fost az*/rlit .n mare. : ;de*$rat= A5(lam$ en)lezul. : "a, domnule, (ontinu$ inspe(torul. V$ .n(3ipui4i mirarea fu)arului (/nd s!a sim4it arun(at de pe .n$l4imea st/n(ilor, a, fi *rut s$!i *$d (3ipul .n momentul a(ela. : ;r fi fost )reu. : !are a fa(e, spuse domnul de Ho*ille, pe (are si)uran4a re($p$t$rii (elor dou$ sute de mii de fran(i ai s$i .l .n*eselea2 n!are a fa(e, mi!l .n(3ipui. Fi izbu(ni .n r/s. : Fi eu, spuse en)lezul. Fi .n(epu s$ r/d$ la r/ndu!i, dar a,a (um r/d en)lezii, adi($ printre din4i. : Va s$ zi($, urm$ en)lezul re($p$t/ndu!,i (el dint/i st$p/nirea de sine, *a s$ zi($ fu)arul s!a .ne(at= : "e!a binelea. : n (3ipul a(esta, )u*ernatorul (astelului a s($pat totodat$ ,i de furios ,i de nebun= : A5a(t. : "ar, desi)ur ($ e*enimentul a fost (onsemnat .n *reun a(t= ntreb$ en)lezul. : "a, da, a(tul mortuar. n4ele)e4i ($ rudele lui "ant<s, da($ are rude, puteau s$ aib$ interesul de a se .n(redin4a ($ el e mort sau *iu. : ;,a ($ a(um ei pot s$ fie lini,ti4i da($ .l mo,tenes(. ; murit pentru totdeauna. : >, da. Fi li se *a elibera (ertifi(atul (/nd *or *rea. : &oarte bine, spuse en)lezul. "ar s$ re*enim la re)istre. : ;de*$rat. C3estia a(easta ne!a dep$rtat de ele. Ierta4i!m$. : S$ *$ iert= -entru (e= -entru .nt/mplarea po*estit$= C/tu,i de pu4in2 ea mi s!a p$rut (urioas$. : Fi e, .ntr!ade*$r. ;,adar dori4i, domnule, s$ *ede4i tot (e!i .n le)$tur$ (u bietul dumnea*oastr$ abate, (are era .ntr!ade*$r .ntru(3iparea bl/nde4ii= : Mi!ar fa(e pl$(ere. : +re(e4i .n (abinetul meu ,i *$ *oi ar$ta. +re(ur$ am/ndoi .n (abinetul domnului de Ho*ille. +otul era ai(i .ntr!ade*$r .n ordine perfe(t$6 fie(are re)istru la num$rul s$u, fie(are dosar .n (ompartimentul s$u. Inspe(torul .l pofti pe en)lez .n 7il4 ,i!i puse dinainte re)istrul ,i dosarul (u pri*ire la (astelul If, d/ndu!i r$)azul s$ le frunz$reas($ .n timp (e el, a,ezat .ntr!un (ol4, .,i (itea ziarul.

An)lezul )$si lesne dosarul (u pri*ire la abatele &aria. Se pare .ns$ ($ istoria po*estit$ de domnul de Ho*ille .l interesase mult, deoare(e, dup$ (e a luat (uno,tin4$ de primele piese, a (ontinuat s$ frunz$reas($, p/n$ (/nd a a7uns la do(umentele lui Admond "ant<s. #$si ai(i fie(are lu(ru la lo(ul s$u6 denun4ul, intero)atoriul, peti4ia lui Morrel, apostila domnului de Villefort. ndoi .n(eti,or denun4ul, .l b$)$ .n buzunar, (iti intero)atoriul ,i *$zu ($ numele lui oirtier nu era tre(ut, par(urse (ererea (u data de 1E aprilie 1815, prin (are, sf$tuit de substitut, Morrel e5a)era, (u inten4ii admirabile deoare(e apoleon domnea atun(i. : Ser*i(iile pe (are "ant<s le f$(use (auzei imperiale ,i pe (are (ertifi(atul lui Villefort le .nt$rea. n4elese totul. Cererea ($tre apoleon, p$strat$ de Villefort, de*enise, sub a doua 0estaura4ie o arm$ (umplit$ .n m/inile pro(urorului. u se mai mir$ de(i r$sfoind re)istrul de nota pus$ .n a(olad$ .n dreptul numelui s$u. %A"M> " "; +`S Honapartist .n*er,unat2 a luat parte a(ti*$ la .ntoar(erea din insula Alba. ; se 4ine .n (el mai mare se(ret ,i sub (ea mai stri(t$ supra*e)3ere.' Sub r/ndurile a(estea era s(ris de o alt$ m/n$6 %V$zut nota de mai sus, nimi( de f$(ut'. Compar/nd s(risul a(oladei (u a(el al (ertifi(atului plasat sub (ererea lui Morrel, ($p$t$ (ertitudinea ($ nota a(oladei a*ea a(ela,i s(ris (a ,i (ertifi(atul, ($ era s(ris$ de m/na lui Villefort. C/t pri*e,te nota urm$toare, en)lezul .n4elese ($ (a fusese (onsemnat$, de bun$ seam$, de *reun inspe(tor pe (are informa4ia amintit$ de noi .l pusese .n imposibilitate s$ dea (urs interesului ar$tat. -re(um am spus, din dis(re4ie ,i (a s$ nu!l st/n7eneas($ pe ele*ul abatelui &aria .n (er(etare, inspe(torul se dep$rtase (itind "rapelul ;lb. u!l *$zu de(i pe en)lez .ndoind ,i b$)/nd .n buzunar denun4ul s(ris de "an)lars sub umbrarul de la %08ser*e' purt/nd data po,tei din Marsilia, 2U februarie, orele ,ase seara. Se (u*ine s$ spunem .ns$ ($, (3iar da($ l!ar fi *$zut, el d$dea prea pu4in$ importan4$ 3/rtiei ,i prea mult$ importan4$ (elor dou$ sute de mii de fran(i pentru a se .mpotri*i faptei en)lezului, ori(/t de in(ore(t$ ar fi fost ea. : Mul4umes(, spuse en)lezul, .n(3iz/nd re)istrul (u z)omot. ;m (e .mi trebuie. ;(um e r/ndul meu s$!mi 4in f$)$duiala6 fa(e4i!mi un simplu transfer al (rean4ei dumnea*oastr$, re(unoa,te4i prin el ($ a4i primit banii ,i *$ *oi num$ra suma. Ced$ lo(ul la birou domnului de Ho*ille, (are se a,ez$ f$r$ mofturi ,i se )r$bi s$ fa($ transferul (erut, .n timp (e en)lezul num$ra biletele de ban($ pe mar)inea biroului. Capitolul XXIX Casa Morrel. Cel (e ar fi p$r$sit Marsilia (u (/4i*a ani .nainte, (unos(/nd interiorul (asei Morrel ,i s!ar fi .napoiat .n epo(a la (are am a7uns noi, ar fi )$sit ai(i o mare s(3imbare. n lo(ul atmosferei de *ia4$, de bun$stare ,i de feri(ire (are se desprinde, pentru a spune astfel, dintr!o (as$ pe (ale de prosperitate2 .n lo(ul fe4elor *oioase, (are se ar$tau dinapoia perdelelor de la ferestre, ale fun(4ionarilor )r$bi4i (e str$bat (oridoarele (!o pan$ pe dup$ ure(3e2 .n lo(ul (ur4ii pline de baloturi, r$sun/nd de stri)$tele ,i r/setele fa(torilor, ar fi )$sit de la prima *edere (e*a trist ,i mort. n (oridorul pustiu ,i .n (urtea )oal$, dintre numero,ii fun(4ionari (are populau alt$dat$ birourile, r$m$seser$ numai doi6 unul, un t/n$r de 2[ sau 24 de ani, anume Ammanuel 0a]mond, (are era .ndr$)ostit de fii(a domnului Morrel ,i astfel r$m$sese .n ser*i(iul (asei, de,i p$rin4ii s$i se trudiser$ s$!l s(oat$2 altul, un (asier b$tr/n, (3ior, (u numele de Co(l<s, pore(l$ dat$ de tinerii (e populau (/nd*a stupul mare ,i z)omotos, ast$zi aproape nelo(uit ,i (are

.i .nlo(uise ade*$ratul nume .ntr!o a,a m$sur$ .n(/t, probabil, n!ar mai fi .ntors (apul da($ a(um l!ar fi (3emat (ine*a pe numele s(ris .n a(te. Co(l<s r$m$sese .n ser*i(iul domnului Morrel, iar .n situa4ia bunului om se produsese o (iudat$ s(3imbare. &usese .n$l4at totodat$ la )radul de (asier ,i (obor/t la ran) de ser*itor. Cu toate a(estea, el r$m$sese a(ela,i Co(l<s, bun, r$bd$tor, de*otat, dar infle5ibil fa4$ de aritmeti($, sin)urul pun(t .n (are 4inuse piept lumii .ntre)i, (3iar domnului Morrel, ne(unos(/nd de(/t tabla lui -ita)ora, pe (are o ,tia (a pe de)ete, ori(um ai fi .ntors!o ,i .n ori(e )re,eal$ ai fi .n(er(at s$!l ba)i. n mi7lo(ul triste4ii )enerale (e n$p$dise (asa Morrel, Co(l<s r$m$sese de altminteri sin)urul netulburat. S$ nu ne .n,el$m .ns$ .n pri*in4a a(easta2 (almul lui nu se datora lipsei de afe(4iune (i, dimpotri*$, unei (on*in)eri nezdrun(inate. ;semeni ,oare(ilor (are, se spune, p$r$ses( r/nd pe r/nd. 9n *as (ondamnat dinainte de soart$ s$ piar$ .n mare, astfel .n momentul (/nd ridi($ an(ora nu mai r$m/ne ni(iunul pe bord tot a,a, dup$ (um am spus, mul4imea de slu7ba,i (are tr$iau de pe urma (asei armatorului p$r$siser$, r/nd pe r/nd birourile ,i ma)aziile2 Co(l<s .i *$zuse pe to4i (um se .ndep$rteaz$, f$r$ s$ se )/ndeas($ m$(ar a!,i da seama de (auza ple($rii lor2 totul, pre(um am spus, se redu(ea pentru Co(l<s la o (3estiune de (ifre ,i, de dou$ze(i de ani de (/nd se afla .n ser*i(iul (asei Morrel, el *$zuse .ntotdeauna ($ pl$4ile se opreau la birourile des(3ise .n (3ip a,a de re)ulat .n(/t nu admitea ($ re)ularitatea a(easta se poate opri ,i ($ pl$4ile se pot suspenda, a,a (um un morar, (e posed$ o moar$ alimentat$ (u apa unui r/u bo)at, nu admite ($ r/ul poate s$ nu mai (ur)$. ntr!ade*$r, p/n$ atun(i nimi( nu ,tirbise (on*in)erea lui Co(l<s. -l$4ile de la sf/r,itul de lun$ se efe(tuaser$ (u o pun(tualitate ri)uroas$. Co(l<s des(operise o )re,eal$ de UE de (entime, s$*/r,it$ de domnul Morrel .n dauna sa, iar .n a(eea,i zi adusese (ele ,apteze(i de (entime e5(edent domnului Morrel (are, (u un z/mbet melan(oli(, le luase ,i le tr/ntise .ntr!un sertar aproape )ol, spun/nd6 : Hine, Co(l<s, dumneata e,ti perla (asierilor. Fi Co(l<s se retr$sese, nespus de mul4umit2 ($(i un elo)iu al domnului Morrel, perla oamenilor (umse(ade din Marsilia, .l m$)ulea pe Co(l<s mai mult de(/t o )ratifi(a4ie de (in(ize(i de taleri. "ar, de la .n(3eierea a(easta de lun$, .ndeplinit$ .n (3ip a,a de *i(torios, domnul Morrel tr$ise (easuri (rude2 pentru a fa(e fa4$ situa4iei, .,i adunase toate mi7loa(ele ,i, tem/ndu!se s$ nu se r$sp/ndeas($ z*onul difi(ult$4ilor sale (/nd *a fi *$zut ($ re(ur)e la m$suri e5treme, .ntreprinsese o ($l$torie la b/l(iul din Heau(aire, pentru a *inde (/te*a bi7uterii ale ne*estei ,i (opilei sale, pre(um ,i o parte din ar)int$rie. #ra4ie a(estui sa(rifi(iu, lu(rurile se desf$,uraser$ ,i de data a(easta spre (instea (asei Morrel2 dar (asa r$m$sese (omplet )oal$. Creditul, .nfri(o,at de z*onul (are (ir(ula, se retr$sese (u e)oismul s$u obi,nuit2 iar pentru a fa(e fa4$ (elor 1EE de mii de fran(i (e trebuiau rambursa4i la 15 ale lunii prezente domnului de Ho*ille, pre(um ,i (elorlal4i o sut$ de mii de fran(i (are a*eau s(aden4a la 15 ale lunii *iitoare, domnul Morrel nu mai n$d$7duia de(/t .n re.ntoar(erea %&araonului', a ($rui ple(are .i fusese anun4at$ de un *as (e ridi(ase an(ora o dat$ (u el ,i (are a7unsese la destina4ie. "ar *asul a(esta, *enind, (a ,i %&araon', din Cal(utta, sosise de (in(ispreze(e zile, pe (/nd, (u pri*ire la %&araon', nu a*ea ni(i o *este. n a(east$ stare a lu(rurilor, se .nf$4i,$ domnului Morrel, a doua zi dup$ (e .n(3eiase (u domnul de Ho*ille importanta afa(ere pe (are am des(ris!o, trimisul (asei +3omson ,i &ren(3 din 0oma. l primi Ammanuel. +/n$rul, pe (are fie(are fi)ur$ nou$ .l .nsp$im/nta, ($(i o fi)ur$ nou$ anun4a un nou (reditor (are, .n nelini,tea sa, *enea s$!l (er(eteze pe ,eful (asei, t/n$rul *ru s$!i

(ru4e patronului nepl$(erea a(estei *izite6 .l is(odi pe noul *enit2 dar noul *enit de(lar$ ($ nu a*ea (e!i spune domnului Ammanuel ,i ($ *roia s$ *orbeas($ domnului Morrel .n persoan$. Ammanuel .l (3em$, oft/nd, pe Co(l<s. Co(l<s *eni ,i t/n$rul .i porun(i s$!l (ondu($ pe str$in la domnul Morrel. Co(l<s o lu$ .nainte, urmat de str$in. -e s(ar$ .nt/lnir$ o fat$ frumoas$, .ntre 1G!1U ani, (are .l pri*i pe str$in (u nelini,te. Co(l<s nu obser*$ e5presia de pe (3ipul ei (are, totu,i, p$ru ($ n!a s($pat str$inului. : "omnul Morrel este .n (abinetul domniei sale, nu!i a,a, domni,oar$ 1ulie= ntreb$ (asierul. : "a, (el pu4in a,a (red, )l$sui fata ezit/nd2 *ezi mai .nt/i, Co(l<s, da($ tata este .n birou ,i anun4$!l pe domnul. : ;r fi inutil s$ m$ anun4e, domni,oar$, r$spunse en)lezul. "omnul Morrel nu .mi (unoa,te numele. >mul n!are de(/t s$ spun$ ($ eu sunt fun(4ionarul domnilor +3omson ,i &ren(3 din 0oma, (u (are (asa p$rintelui dumnea*oastr$ este .n le)$turi. &ata p$li ,i (ontinu$ s$ (oboare, .n timp (e Co(l<s (u str$inul (ontinuau s$ ur(e. Aa intr$ .n biroul lui Ammanuel, iar Co(l<s, (u a7utorul unei (3ei pe (are o a*ea la el ,i (are .i anun4a patronului intr$rile spe(iale, des(3ise o u,$ t$iat$ .n un)3iul spalierului de la eta7ul al II!lea, .l introduse pe str$in .ntr!o anti(amer$, mai des(3ise o u,$ pe (are o .n(3ise dup$ el, ,i, dup$ (e .l l$s$ un minut sin)ur pe trimisul (asei +3omson ,i &ren(3, reap$ru, f$(/ndu!i semn ($ poate s$ intre. An)lezul intr$, .l )$si pe domnul Morrel la o mas$, studiind (oloanele .nsp$im/nt$toare ale re)istrelor .n (are era tre(ut pasi*ul. V$z/ndu!l pe str$in, domnul Morrel .n(3ise re)istrul, se ridi($ ,i oferi un s(aun2 apoi, dup$ (e *$zu ($ str$inul a luat lo(, se a,ez$ ,i el. -atruspreze(e ani .l s(3imbaser$ mult pe *redni(ul ne)ustor, (are, la */rsta de treize(i ,i ,ase de ani la .n(eputul a(estei po*estiri, era a(um .n pra)ul */rstei de (in(ize(i2 p$rul .i albise, fruntea i se br$zdase de )ri7i2 .n sf/r,it, pri*irea sa, alt$dat$ a,a de ferm$ ,i 3ot$r/t$, de*enise *a)$, ne3o!t$r/t$, p$r/nd ($ se teme s$ nu fie silit$ a se opri asupra unei idei sau a!supra unui om. An)lezul se uit$ la el (u un sentiment de (uriozitate ,i interes. : "omnule, spuse Morrel, a ($rui st/n7enire p$rea sporit$ de e5aminarea str$inului, a4i dorit s$!mi *orbi4i= : "a, domnule. Fti4i din partea (ui *in, nu!i a,a= : "in partea (asei +3omson ,i &ren(3, a,a (el pu4in mi!a spus (asierul. : V!a spus ade*$rul, domnule. Casa +3omson ,i &ren(3 a*ea .n (ursul a(estei luni ,i al lunii *iitoare, trei sau patru sute de mii de fran(i de pl$tit .n &ran4a ,i, (unos(/nd ri)uroasa dumnea*oastr$ e5a(titudine, a str/ns toate 3/rtiile pe (are le!a putut )$si, purt/nd semn$tura a(easta ,i m!a .ns$r(inat (a, pe m$sur$ (e 3/rtiile a7un) la s(aden4$, s$ le .n(asez ,i s$ dau .ntrebuin4are fondurilor. Morrel s(oase un oftat ad/n( ,i .,i tre(u m/na peste fruntea a(operit$ de sudoare. : ;,adar, domnule, .ntreb$ Morrel, a*e4i poli4e is($lite de mine= : "a, domnule, pentru o sum$ destul de .nsemnat$. : -entru (e sum$= ntreb$ Morrel (u o *o(e pe (are ($uta s!o fa($ lini,tit$. : -ofti4i, mai .nt/i spuse en)lezul, s(o4/nd un tean( din buzunar pofti4i un transfer de dou$ sute de mii de fran(i f$(ut (asei noastre de domnul Ho*ille, inspe(torul .n(3isorilor. 0e(unoa,te4i ($ datora4i suma a(easta domnului de Ho*ille= : "a, domnule, un plasament pe (are l!a f$(ut la mine a(um aproape (in(i ani, (u patru 7um$tate la sut$.

: Fi pe (are trebuie s$!l rambursa4iB : 1um$tate la (in(ispreze(e ale lunii a(esteia, 7um$tate la (in(ispreze(e ale lunii *iitoare. : A5a(t. -ofti4i apoi [2.5EE fran(i6 poli4e semnate de dumnea*oastr$ ,i tre(ute la ordinul nostru, de ($tre ter4e persoane. : @e re(unos(, spuse Morrel, a ($rui fi)ur$ era .mbu7orat$ de ru,ine la )/ndul ($, pentru .nt/ia oar$ .n *ia4a sa, nu *a putea, probabil, s$!,i onoreze semn$tura2 asta e totul= : u, domnule, mai am pentru sf/r,itul lunii *iitoare *alorile a(estea pe (are ni le!au tre(ut (asa -as(al ,i (asa _ild ,i +urner din Marsilia, (am 55.EEE de fran(i6 .n total 28U.5EE fran(i. u se poate des(rie suferin4a pe (are neferi(itul Morrel o .n(er(a .n timpul a(estei enumer$ri. : 28U,5EE fran(i? 0epet$ el ma,inal. : "a, domnule, r$spunse en)lezul. u *$ *oi as(unde .ns$, (ontinu$ el dup$ un moment de t$(ere, ($, re(unos(/ndu!se totu,i (ore(titudinea dumnea*oastr$ irepro,abil$ p/n$ .n prezent, (ir(ul$ .n Marsilia z*onul ($ nu sunte4i .n stare a fa(e fa4$ .ndatoririlor. Morrel se .n)$lbeni )roazni( .n fa4a a(estei ie,iri aproape brutale. : "omnule, spuse el, p/n$ .n prezent ,i sunt mai bine de dou$ze(i ,i patru de ani de (/nd am primit (asa din m/inile p$rintelui meu, (are ,i el o administrase treize(i ,i (in(i de ani p/n$ .n prezent, ni(i o 3/rtie semnat$ Morrel ,i fiul nu a fost prezentat$ la (as$ f$r$ a fi pl$tit$. : "a, ,tiu, r$spunse en)lezul, dar *orbi4i!mi sin(er, (a .ntre oameni de onoare. "omnule, *e4i pl$ti poli4ele a(estea (u a(eea,i e5a(titate= Morrel tres$ri ,i!l pri*i (u mai mult$ si)uran4$ de(/t p/n$ atun(i pe (el (are .i *orbea astfel. : ntreb$rilor puse (u sin(eritatea a(easta, spuse el, trebuie s$ li se dea un r$spuns sin(er. "a, domnule, *oi pl$ti da($, pre(um n$d$7duies(, *asul meu sose,te (u bine, ($(i sosirea lui .mi *a reda (reditul pe (are a((identele repetate, a ($ror *i(tim$ am fost, mi l!au r$pit2 da($ .ns$, din nenoro(ire, %&araonul', ultima resurs$ pe (are (ontez, nu *ineB @a(rimile ur(ar$ .n o(3ii bietului armator. : Ai, bine, .ntreb$ interlo(utorul s$u, da($ a(east$ ultim$ resurs$ nu *ine= : ;tun(i, (ontinu$ Morrel, mi!e )reu s$ spunB "ar, deprinz/ndu!m$ (u nenoro(irea, trebuie s$ m$ deprind ,i (u ru,ineaB ;tun(i (red ($ *oi fi ne*oit s$ suspend pl$4ile. : u a*e4i prieteni (are s$ *$ poat$ a7uta .n .mpre7urarea de fa4$= Morrel z/mbi (u triste4e. : n afa(eri, domnule, spuse el, ,ti4i bine ($ nu e5ist$ prieteni, ($ nu e5ist$ de(/t parteneri. : ntr!ade*$r, murmur$ en)lezul. ;,adar, nu mai a*e4i de(/t o speran4$= : 9na sin)ur$. : 9ltima= : 9ltima. : -rin urmare, da($ speran4a a(easta se spulber$B : Sunt pierdut, domnule, pierdut (u totul. : C/nd *eneam la dumnea*oastr$, intra .n port un *as. : Ftiu, domnule. 9n t/n$r (are a r$mas de*otat )3inionului meu, .,i petre(e o parte din timp pe o teras$ deasupra (asei, .n speran4a ($ .mi *a anun4a (el dint/i o *este bun$. ;m aflat de la el despre sosirea na*ei. : Fi nu e a dumnea*oastr$= : u, e o na*$ din Hordeau5, %#ironda'2 *ine ,i ea din Indii, dar nu e a mea.

: -oate ($ a a*ut (uno,tin4$ despre %&araon' ,i *a adu(e *reo ,tire. : S$ *$ spun, domnule6 m$ tem aproape tot at/ta de a afla *e,ti (u pri*ire la *asul meu, (a ,i de a r$m/ne .n nesi)uran4$. esi)uran4a e .ns$ o n$de7de. "omnul Morrel ad$u)$ apoi (u )las .n$bu,it6 : nt/rzierea nu este fireas($2 %&araonul' a ple(at din Cal(utta la 5 februarie6 ar trebui s$ fie ai(i de mai bine de o lun$. : Ce!i asta= ntreb$ en)lezul (iulind ure(3ea. Ce poate s$ fie z)omotul a(esta= : "oamne, (e o mai fi= A5(lam$ Morrel .n)$lbenindu!se. ntr!ade*$r, pe s(ar$ se is(ase o )$l$)ie mare, se auzeau trop$ituri, se auzi (3iar un stri)$t de durere. Morrel se ridi($ s$ des(3id$ u,a, dar for4ele .l p$r$sir$ ,i re($zu .n 7il4. ;mbii b$rba4i r$maser$ unul .n fa4a (eluilalt, Morrel tremur/nd din toate m$dularele, str$inul pri*indu!l (u o e5presie de ad/n($ mil$. T)omotul .n(etase, dar Morrel p$rea ($ a,teapt$ (e*a2 z)omotul a*ea o (auz$ ,i trebuia s$ aib$ o urmare. Str$inului i se p$ru ($ ur($ (ine*a tiptil s(ara ,i ($ pa,ii, (are erau ai mai multor persoane, se opres( pe spalier. > (3eie fu */r/t$ .n broas(a primei u,i ,i u,a s(/r4/i .n 4/4/ni. : umai dou$ persoane au (3eile a(estei u,i, murmur$ Morrel2 Co(l<s ,i 1ulie. ; doua u,$ se des(3ise .n a(eea,i (lip$ ,i fata ap$ru, palid$, (u obra7ii s($lda4i .n la(rimi. Morrel se ridi($ tremur/nd ,i se spri7ini de bra4ul 7il4ului, ($(i n!ar fi putut s$ r$m/n$ .n pi(ioare. #lasul *roia s$ .ntrebe, dar el nu mai a*ea )las. : +at$, spuse fata .mpreun/ndu!,i m/inile, iart!o pe (opila ta ($ e adu($toarea unei *e,ti rele. Morrel se .n)$lbeni )roazni(2 1ulie se arun($ .n bra4ele lui. : +at$, tat$, )l$sui ea, (ura7? : ;,adar %&araonul' a pierit= ntreb$ Morrel (u *o(e su)rumat$. &ata nu r$spunse, dar f$(u un semn afirmati* din (ap, spri7init$ la pieptul p$rintelui ei. : Fi e(3ipa7ul= ntreb$ Morrel. : A sal*at, spuse fata, sal*at de *asul din Hordeau5, (are a intrat .n port. Morrel ridi($ m/inile la (er, (u o e5presie de resemnare ,i de re(uno,!tin4$ sublim$. : "oamne, .4i mul4umes(? Spuse Morrel, (el pu4in nu m$ lo*e,ti de(/t pe mine. >ri(/t de fle)mati( era en)lezul, o la(rim$ .i umezi pleoapa. : Intra4i, spuse Morrel, intra4i, ($(i .mi .n(3ipui ($ sunte4i to4i la u,$. ntr!ade*$r, abia rostise a(este (u*inte ,i doamna Morrel intr$ pl/n)/nd2 Ammanuel o urma2 .n fund, .n anti(amer$, se *edeau ,apte sau opt marinari (u fi)uri aspre, pe 7um$tate )oi. @a *ederea oamenilor, en)lezul tres$ri2 f$(u un pas (a pentru a mer)e spre ei, dar se st$p/ni ,i se retrase .n un)3erul (el mai .ntune(os ,i mai .ndep$rtat al (abinetului. "oamna Morrel se a,ez$ .n 7il4, lu/nd o m/n$ a so4ului ei .ntr!ale sale, .n timp (e 1ulie r$mase rezemat$ de pieptul p$rintelui. Ammanuel se oprise la 7um$tatea (amerei, p$r/nd ($ ser*e,te de le)$tur$ .ntre )rupul familiei Morrel ,i marinarii (are st$teau la u,$. : Cum s!a .nt/mplat= ntreb$ Morrel. : ;propie!te -enelon, spuse t/n$rul ,i po*este,te .nt/mplarea. 9n matelot b$tr/n, bronzat de soarele e(uatorului, .naint$ .n*/rtind .n m/ini resturile unei p$l$rii. : Hun$ ziua, domnule Morrel, )l$sui el, (a ,i (um ar fi p$r$sit Marsilia .n a7un ,i ar fi sosit din ;i5 sau +oulon.

: Hun$ ziua, prietene, spuse armatorul, neput/ndu!se .mpiedi(a de a z/mbi printre la(rimi2 dar unde!i ($pitanul= : Cit pri*e,te pe ($pitan, domnule Morrel, a r$mas bolna* la -alma2 dar, (u *oia lui "umnezeu, n!o s$ fie nimi( ,i o s$!l *ede4i *enind peste (/te*a zile, tot a,a de teaf$r (a dumnea*oastr$ ,i (a mine. : HineB ;(um *orbe,te, -enelon, spuse domnul Morrel. -enelon .,i tre(u bu(ata de tutun, pe (are o morfolea .n )ur$, dintr!o parte .n alta, puse m/na la )ur$, se .ntoarse, z*/rli .n anti(amer$ un s(uipat ne)ri(ios, .ntinse pi(iorul ,i, b$l$b$nindu!se de pe un pi(ior pe altul, .n(epu6 : "omnule Morrel, spuse el, ne aflam (am .ntre (apul Hlan( ,i (apul Ho]ader, mer)/nd (u briz$ zdra*$n$ spre sud!sud!*est, dup$ (e ne trudisem timp de opt zile de (alm, (/nd ($pitanul #aumard se apropie de mine trebuie s$ *$ spun, eram la (/rm$ ,i .mi zi(e6 %+at$ -enelon, (e )/nde,ti de norii $,tia (are se ridi($ la orizont=' +o(mai m$ uitam ,i eu la ei .n momentul a(ela. %Ce s$ )/ndes(, domnule ($pitan= M$ )/ndes( ($ ur($ par($ mai iute de(/t au dreptul ,i ($ sunt mai ne)ri de(/t se (u*ine unor nori (are n!ar a*ea )/nduri rele.' %;sta e ,i p$rerea mea, zi(e ($pitanul ,i m$ du( s$!mi iau toate m$surile. ;*em prea multe p/nze pentru */ntul (are se *a st/rni (ur/nd. Cei, str/n)e4i p/nzele?' Ara ,i timpul2 ordinul nu se e5e(utase .n($ ,i */ntul era pe urma noastr$. %Hun, zi(e ($pitanul, a*em .n($ prea multe p/nze, str/n)e4i p/nza (ea mare?' -este (in(i minute, p/nza (ea mare era .nf$,urat$. %Ai, tat$ -enelon, .mi zi(e ($pitanul, (e ai de tot mo4$i din (ap=' %n lo(ul dumnea*oastr$ eu n!a, r$m/ne pe a(eea,i dire(4ie.' %Cred ($ ai dreptate, b$tr/ne, zise el, o s$ a*em o r$bufnire stra,ni($ de */nt.' %>, domnule ($pitan, .i r$spund eu, ne a,teapt$ o furtun$ n$prasni($.' V/ntul se *edea *enind a,a (um *ezi *enind pulberea la Montredon, noro( ($ a*ea de!a fa(e (u un om (are .l (uno,tea. %S$ se fa($ dou$ o(3iuri la (atar)e? Stri)$ ($pitanul.' : ;t/ta nu era dea7uns pentru lo(urile a(elea, spuse en)lezul. #lasul 3ot$r/t, sonor ,i nea,teptat, f$(u pe to4i (ei de fa4$ s$ tresar$. -enelon duse m/na la o(3i ,i!l pri*i pe (el (are (ontrazi(ea (u at/ta putere mane*ra ($pitanului. : ;m f$(ut mai mult de(/t at/t, domnule, )l$sui b$tr/nul marinar (u oare(are respe(t, ($(i am str/ns bri)antina ,i am ($utat s!o lu$m .naintea furtunii. : Vasul era prea *e(3i (a s$ suporte mane*ra, spuse en)lezul. : nto(mai. ;sta ne!a ,i pierdut. "up$ dou$spreze(e (easuri de z)/l4/ire, a p$truns apa. %-enelon, .mi zi(e ($pitanul, (red ($ ne s(ufund$m, b$tr/ne2 d$!mi mie (/rma ,i (oboar$ .n (al$.' i dau (/rma, (obor2 apa era de trei pi(ioare. 9r(, stri)/nd6 %@a pompe? @a pompe?' "a, dar era prea t/rziu. @umea se apu($ de treab$2 (red .ns$ ($, (u (/t s(oteam, (u at/ta intra mai mult. Ai, da($ e *orba s$ ne s(ufund$m am zis dup$ patru (easuri de mun($, s$ ne s(ufund$m6 omul nu moare de(/t o dat$. %dsta e e5emplul pe (are .l dai tu, b$tr/ne -enelon= Tise ($pitanul2 ei bine, a,teapt$.' Se duse ,i lu$ o pere(3e de pistoale din (abina sa. %Celui dint/i (are p$r$se,te pompa, spuse el, .i zbor (reierii?' : &oarte bine? Spuse en)lezul. : imi( nu d$ mai mult (ura7 de(/t (3ibzuin4$, (ontinu$ marinarul, mai (u seam$ ($ .ntre timp *remea se luminase ,i */ntul .n(etase, nu e .ns$ mai pu4in ade*$rat ($ apa ur(a mereu2 nu mult, dar ur(a. "ou$ de)ete pe (eas, *ede4i dumnea*oastr$, nu .nseamn$ mare lu(ru2 dar, .n

dou$spreze(e (easuri, ele fa( dou$ze(i ,i patru de de)ete ,i dou$ze(i ,i patru de de)ete fa( dou$ pi(ioare. "ou$ pi(ioare ,i (u trei pe (are le a*eam dinainte, fa( (in(i. Iar (/nd un *as are (in(i pi(ioare de ap$ .n burt$, .nseamn$ ($ e bolna* de dropi($. %Caide, zise ($pitanul, a7un)e2 domnul Morrel n!o s$ aib$ nimi( de spus2 am f$(ut (e am putut (a s$ sal*$m *asul2 s$ ($ut$m (um s$ sal*$m oamenii. @a ,alup$, (opii ,i (/t mai repedeB' ;s(ulta4i, domnule Morrel, (ontinu$ -enelon, nou$ ne era tare dra) %&araonul', dar ori(/t de mult .,i iube,te marinarul *asul, el .,i iube,te ,i mai mult pielea. "e a(eea, n!am a,teptat s$ ni se spun$ de dou$ ori2 .ntre timp *asul se t/n)uia ,i p$rea ($ ne spune6 %-le(a4i, 3aide, ple(a4i'. Fi bietul %&araon' nu min4ea2 .l sim4eam (um se s(ufund$ sub pi(ioarele noastre. C/t ai (lipi, ,alupa se afla .n mare ,i noi to4i opt .n$untru. C$pitanul a (obor/t (el din urm$, adi($ nu, nu a (obor/t, ($(i nu *roia s$ p$r$seas($ *asul, a,a ($ l!am luat eu .n bra4e ,i l!am arun(at (amarazilor, dup$ (are am s$rit ,i eu. Ara ,i timpul. n momentul (/nd am s$rit, puntea a plesnit (u un z)omot de e5plozie. "up$ ze(e minute el s!a s(ufundat (u partea dinainte, apoi (u partea de dinapoi, pe urm$ a .n(eput s$ se .n*/rteas($ .n 7uru!i (a un (/ine (are *rea s$!,i prind$ (oada. Fi pe urm$, bun$ seara, s!a sf/r,it. %&araonul' murise. oi am r$mas trei zile f$r$ s$ bem ,i f$r$ s$ m/n($m2 a,a ($ *orbeam s$ tra)em la sor4i, (a s$ ,tim (ine o s$!i 3r$neas($ pe (eilal4i, (/nd z$rir$m %#ironda'2 i!am f$(ut semnale, ne!a *$zut, s!a .ndreptat spre noi, ne!a trimis ,alupa, ne!a sal*at. ;,a s!au petre(ut lu(rurile, domnule Morrel, pe (u*/ntul meu de (inste ,i de marinar. u!i a,a, fra4ilor= 9n murmur )eneral de aprobare ar$t$ ($ po*estitorul ob4inuse toate sufra)iile prin ade*$rul fondului ,i prin pitores(ul detaliilor. : Hine, prieteni, spuse domnul Morrel, sunte4i oameni de treab$ ,i ,tiam dinainte ($, .n nenoro(irea (are m$ lo*ea, nu e5ist$ alt *ino*at de(/t destinul meu. A *oin4a lui "umnezeu ,i nu *ina oamenilor. S$ sl$*im *oin4a lui "umnezeu. C/t *i se (u*ine= : A3, s$ nu mai *orbim de asta, domnule Morrel. : "impotri*$, s$ *orbim, spuse armatorul (u un z/mbet trist. : ;tun(i ni se (u*ine pe trei luni, )l$sui -enelon. : Co(l<s, pl$te,te (/te dou$ sute de fran(i fie($ruia. n alte .mpre7ur$ri, prieteni, (ontinu$ Morrel, a, fi ad$u)at6 d$ fie($ruia ,i (/te dou$ sute de fran(i )ratifi(a4ie, dar timpurile sunt )rele, prieteni, iar pu4inii bani (are .mi r$m/n nu!mi mai apar4in. S(uza4i!m$ ,i s$ nu m$ iubi4i mai pu4in pentru asta. -enelon f$(u o min$ de .nduio,are, se .ntoarse spre to*ar$,ii s$i, s(3imb$ (/te*a (u*inte (u ei ,i re*eni. : n pri*in4a asta, domnule Morrel, spuse el tre(/ndu!,i )3emoto(ul de tutun .n (ealalt$ parte a )urii ,i z*/rlind .n anti(amer$ un al doilea s(uipat (are se duse s$ 4in$ to*$r$,ie primuluiB : n pri*in4a asta. : n (e pri*in4$= : ; banilorB : Ai, (e e= : "omnule Morrel, to*ar$,ii zi( ($ deo(amdat$ le a7un) (/te (in(ize(i de fran(i ,i ($ pentru rest au s$ a,tepte. : V$ mul4umes(, prieteni, *$ mul4umes(? A5(lam$ domnul Morrel ad/n( mi,(at2 sunte4i suflete )eneroase2 dar lua4i banii, lua4i!i ,i, da($ )$si4i un ser*i(iu bun, an)a7a4i!*$. Sunte4i liberi.

9ltima parte a frazei produse un efe(t uluitor asupra *redni(ilor marinari. Se pri*ir$ unii pe al4ii, .nfri(o,a4i. -enelon, a ($rui respira4ie se t$iase, fu (/t pe!a(i s$ .n)3it$ )3emoto(ul de tutun, noro( ($ dusese din timp m/na la )/tle7. : Cum, domnule Morrel, spuse el (u *o(e su)rumat$, ne (on(edia4i= Sunte4i, *a s$ zi($, nemul4umit de noi= : u, (opii, )l$sui armatorul, nu, nu sunt nemul4umit de *oi, dimpotri*$2 nu *$ (on(ediez, dar (e *re4i= u mai am ni(i un *as, nu mai am ne*oie de marinari. : Cum nu mai a*e4i ni(i un *as= Spuse -enelon. > s$ (onstrui4i altele, a,tept$m. Sla*$ domnului, ,tim (e .nseamn$ ne*oia. : u mai am bani s$ (onstruies( *ase, -enelon, spuse armatorul (u un z/mbet trist2 nu pot de(i s$ primes( oferta *oastr$, ori(/t de bine*oitoare ar fi. : ;tun(i, da($ nu a*e4i bani, nu trebuie s$ ne pl$ti4i2 *om fa(e (um a f$(ut bietul %&araon', *om tra)e pe dra(u de (oad$. : "estul, destul, prieteni? Spuse Morrel su)rumat de emo4ie. -le(a4i, *$ ro). e *om re)$si .n *remuri mai bune. Ammanuel, ad$u)$ armatorul, .nso4e,te!i ,i s$ ai )ri7$ (a dorin4ele mele s$ fie .ndeplinite. : Cel pu4in o s$ ne re*edem, domnule Morrel= ntreb$ -enelon. : "a, prieteni, n$d$7duies(, (el pu4in, du(e4i!*$. Fi f$(u un semn lui Co(l<s, (are porni .nainte. Marinarii .l urmar$ pe (asier ,i Ammanuel .i urm$ pe marinari. : ;(um, spuse armatorul so4iei ,i fii(ei sale, l$sa4i!m$ sin)ur o (lip$2 am de *orbit (u domnul. Fi ar$t$ din o(3i pe mandatarul (asei +3omson ,i &ren(3, (are r$m$sese .n pi(ioare, nemi,(at .n un)3erul s$u, (/t timp durase s(ena la (are nu luase parte de(/t prin (ele (/te*a (u*inte pe (are le!am relatat. &emeile .,i .n$l4ar$ o(3ii asupra str$inului pe (are .l uitaser$ (omplet ,i se retraser$2 dar, retr$)/ndu!se, fata z*/rli spre om o pri*ire sublim$ de implorare, ($reia el .i r$spunse printr!un z/mbet pe (are un obser*ator re(e s!ar fi mirat *$z/ndu!l ($ .n(ol4e,te pe fi)ura a(eea de )3ea4$. H$rba4ii r$maser$ sin)uri. : "omnule, spuse Morrel, re($z/nd .n 7il4, a4i *$zut totul, a4i auzit totul, a,a ($ nu mai am (e s$ *$ (omuni(. : ;m *$zut, domnule, spuse en)lezul, ($ *i s!a .nt/mplat o nou$ nenoro(ire, nemeritat$ (a ,i (ealalt$ ,i lu(rul m!a .nt$rit .n dorin4a de a *$ fi pe pla(. : >, domnule? Spuse Morrel. : 9ite, (ontinu$ str$inul. Au sunt unul dintre prin(ipalii dumnea*oastr$ (reditori, nu!i a,a= : Sunte4i (el pu4in a(ela (are posed$ *alorile (u (ea mai s(urt$ s(aden4$. : "ori4i un termen pentru a!mi pl$ti= : 9n termen ar putea s$!mi sal*eze onoarea ,i, (a atare, *ia4a. : C/t (ere4i= Morrel ,o*$i. : "ou$ luni, spuse el. : Hine, spuse str$inul, *$ a(ord trei. : Crede4i .ns$ ($ firma +3omson ,i &ren(3B : &i4i lini,tit, domnule, iau asupra mea totul. Suntem azi .n (in(i iunie. : "a.

: Ai bine, s(3imba4i!mi toate (rean4ele, pentru (in(i septembrie2 iar .n ziua de (in(i septembrie, la 11 diminea4a Npendula ar$ta .n momentul a(ela e5a(t orele 11O m$ *oi prezenta la dumnea*oastr$. : V$ *oi a,tepta, domnule, spuse Morrel ,i *e4i fi pl$tit2 altminteri *oi fi mort. 9ltimele (u*inte fur$ pronun4ate at/t de .n(et, .n(/t str$inul nu putu s$ le aud$. Crean4ele fur$ s(3imbate, (ele *e(3i fur$ rupte, iar bietul armator *$zu ($ are m$(ar trei luni .naintea sa pentru a!,i .n(orda sfor4$rile. An)lezul primi mul4umirile lui (u (almul (ara(teristi( na4iunii sale ,i se desp$r4i de Morrel (are .l (onduse, bine(u*/nt/ndu!l, p/n$ la u,$. -e s(ara o .nt/lni pe 1ulie. &ata se pref$(ea ($ (oboar$, dar .n realitate .l a,tepta. : >, domnule? Spuse ea .mpreun/ndu!,i m/inile. : "omni,oar$, )l$sui str$inul, *e4i primi .ntr!o zi o s(risoare semnat$B Simbad MarinarulB V$ ro) s$ *$ (onforma4i .nto(mai (elor (uprinse .n s(risoare, ori(/t de (iudate *i se *or p$rea. : "a, domnule, r$spunse 1ulie. : mi f$)$dui4i= : V$ 7ur. : Hine. ;dio, domni,oar$? 0$m/ne4i totdeauna o fat$ bun$ ,i sf/nt$ (um sunte4i ,i n$d$7duies( ($ "umnezeu *$ *a. 0$spl$ti, d/ndu!*i!l pe Ammanuel (a so4. 1ulie s(oase un mi( stri)$t, de*eni ro,ie (a o (irea,$ ,i se 4inu de ramp$ s$ nu (ad$. Str$inul .,i (ontinu$ drumul f$(/ndu!i un semn de desp$r4ire. n (urte .l .nt/lni pe -enelon, (are 4inea .n fie(are m/n$ (/te un fi,i( de o sut$ de fran(i ,i p$rea ($ nu se 3ot$r$,te s$!l ia. : Vino .n(oa(e, prietene, .i spuse el2 am s$!4i *orbes(. Capitolul XXX 5 septembrie. +ermenul a(ordat de mandatarul (asei +3omson ,i &ren(3, .n momentul (/nd Morrel se a,tepta mai pu4in, i se p$ru bietului armator una din a(ele (otituri (are anun4$ omului ($ soarta s!a s$turat, .n sf/r,it, s$ se mai 4in$ de (apul lui. -o*esti .n ziua a(eea, fii(ei, so4iei sale ,i lui Ammanuel (e i s!a .nt/mplat ,i un dram de speran4$, da($ nu de lini,te, reintr$ .n familie. "in p$(ate, .ns$, Morrel n!a*ea a fa(e numai (u (asa +3omson ,i &ren(3, (are se ar$tase fa4$ de el a,a de bine*oitoare. -re(um spusese, .n (omer4 ai parteneri, nu prieteni. C/nd se )/ndea profund, nu .n4ele)ea ni(i atitudinea )eneroas$ a domnilor +3omson ,i &ren(3 fa4$ de el2 nu ,i!o e5pli(a de(/t prin refle5ia inteli)ent e)oist$ pe (are (asa *a fi f$(ut!o6 e mai bine s$ spri7inim un om (are ne datoreaz$ aproape trei sute de mii fran(i ,i s$ a*em a(e,ti trei sute de mii de fran(i peste trei luni, de(/t s$!i )r$bim ruina ,i s$ ne ale)em (u ,ase sau opt la sut$ din (apital. "in nenoro(ire. : &ie ur$, fie orbire :, nu to4i partenerii lui Morrel (u)etar$ la fel, ba (/4i*a (u)etar$ dimpotri*$. -oli4ele subs(rise de Morrel fur$ de(i prezentate la (as$ (u o s(rupuloas$ ri)oare dar, )ra4ie termenului a(ordat de en)lez, Co(l<s pl$ti .n termen. Co(l<s (ontinu$ de(i s$ r$m/n$ .n lini,tea sa fatidi($. umai domnul Morrel *$zu (u )roaz$ ($, da($ ar fi a*ut s$ ramburseze la 15 ale lunii (ei (in(ize(i de mii de fran(i ai lui de Ho*ille ,i la treize(i (ele [25EE fran(i .n poli4e pentru (are, (a ,i pentru (rean4a inspe(torului .n(3isorii, a*ea un termen, ar fi fost .n($ din luna a(eea un om pierdut. -$rerea .ntre)ului (omer4 din Marsilia era ($, sub lo*iturile repetate (are .l (ople,eau, Morrel nu putea s$ reziste. 9imirea fu de(i mare (/nd se *$zu ($ .ndatoririle de la sf/r,itul lunii erau e5e(utate (a de obi(ei. +otu,i .n(rederea nu reintr$ .n spirite, astfel ($ se am/n$ pentru sf/r,itul lunii *iitoare depunerea bilan4ului neferi(itului armator.

ntrea)a lun$ tre(u .n sfor4$ri nemaipomenite din partea lui Morrel pentru a!,i reuni resursele. ;lt$dat$ 3/rtia lui era luat$ (u .n(redere ,i (3iar (erut$. Morrel .n(er($ s$ ne)o(ieze 3/rtii pe nou$ze(i de zile ,i )$si toate b$n(ile .n(3ise. "in feri(ire, Morrel a*ea (/te*a .n(as$ri pe (are putea s$ le .n(aseze. n(as$rile se operar$6 Morrel se )$si de(i din nou .n m$sur$ s$ fa($ fa4$ an)a7amentelor la sf/r,itul lui iulie. "e altfel mandatarul (asei +3omson ,i &ren(3 nu mai fusese *$zut la Marsilia. ; doua sau a treia zi dup$ *izita la domnul Morrel, a(esta disp$ruse2 iar pentru ($ la Marsilia nu a*usese le)$turi de(/t (u primarul, (u inspe(torul .n(3isorilor ,i (u domnul Morrel, tre(erea nu l$sase de(/t amintirea diferit$ pe (are (ele trei persoane o p$straser$ despre el. Se pare ($ matelo4ii %&araonului' .,i )$siser$ an)a7ament, ($(i ,i ei disp$ruser$. C$pitanul #aumard, .ns$n$to,it de indispozi4ia (are .l re4inuse la -alma, re*eni. u a*ea (ura7 s$ se prezinte domnului Morrel. ;(esta afl$ .ns$ ($ a sosit ,i se duse s$!l *ad$. Vredni(ul armator ,tia dinainte, din po*estirea lui -enelon, de purtarea (ura7oas$ a ($pitanului (u prile7ul nenoro(irii ,i .n(er(a el s$!l (onsoleze. i adu(ea solda pe (are ($pitanul #aumard n!ar fi (utezat s!o .n(aseze. -e (/nd (obora s(ara, domnul Morrel .l .nt/lni pe -enelon, (are ur(a. -enelon d$duse, pare!se, o bun$ .ntrebuin4are banilor, ($(i era .mbr$(at .n 3aine noi. T$rindu!l pe armator, *redni(ul timonier p$ru foarte .n(ur(at2 se trase .n un)3erul (el mai .ndep$rtat al spalierului, .,i tre(u buma,(a de tutun de la st/n)a la dreapta ,i de la dreapta la st/n)a, rosto)olind o(3ii mari, .nfri(o,a4i ,i nu r$spunse de(/t printr!o str/n)ere sfioas$, m/inii pe (are domnul Morrel i!o .ntinse (u prietenia de totdeauna. "omnul Morrel atribui .n(ur($tura lui -enelon ele)an4ei a(estuia2 era *$dit ($ bietul om nu se sim4ea la lar)ul s$u .ntr!un astfel de lu52 se an)a7ase de(i, f$r$ .ndoial$, pe bordul altui *as, iar ru,inea lui se datora, da($ s!ar putea spune astfel, faptului ($ nu purtase mai mult$ *reme doliul dup$ %&araon'. -oate (3iar ($ *enea s$!i adu($ la (uno,tin4$ ($pitanului #aumard noro(ul s$u ,i s$!i transmit$ oferte din partea noului st$p/n. %Hie4ii oameni, spuse Morrel dep$rt/ndu!se, numai de *!ar iubi st$p/nul (um *$ iubeam eu ,i de a4i fi mai feri(i4i de(/t mineB' @una au)ust se s(urse .n .n(er($ri mereu repetate de Morrel pentru ridi(area *e(3iului s$u (redit sau pentru des(3iderea unuia nou. @a 2E au)ust se afl$ .n Marsilia ($ o(upase un lo( .n dili)en4$ ,i se spuse atun(i ($ bilan4ul *a fi depus la sf/r,itul lunii (urente ,i ($ Morrel ple(ase dinainte pentru a nu asista la a(tul (rud, d/nd, f$r$ .ndoial$, dele)a4ie fun(4ionarului s$u Ammanuel ,i (asierului Co(l<s. "ar, .n (iuda tuturor pre*ederilor, la [1 au)ust, (asa se des(3ise (a de obi(ei. Co(l<s ap$ru (alm, dinaintea )rila7ului, e5amin$ (u a(eea,i aten4ie 3/rtia (e i se prezent$ ,i, de la prima p/n$ la ultima, pl$ti poli4ele (u a(eea,i e5a(titate. Venir$ (3iar dou$ ramburs$ri, pe (are domnul Morrel le pre*$zuse ,i pe (are Co(l<s le pl$ti (u a(eea,i pun(tualitate (a ,i poli4ele armatorului. @umea nu mai .n4ele)ea nimi( ,i (u tena(itatea profe4ilor de *e,ti rele, am/na falimentul pentru sf/r,itul lui septembrie. @a .nt/i, Morrel sosi6 era a,teptat (u mult$ .n(ordare de .ntrea)a familie2 din ($l$toria la -aris urma s$ r$sar$ ultima (ale de m/ntuire. Morrel se )/ndise la "an)lars, ast$zi milionar ,i alt$dat$ .ndatoratul s$u, deoare(e, pe temeiul re(omanda4iei lui Morrel, intr$ "an)lars .n ser*i(iul ban(3erului spaniol la (are .n(epuse s$ str/n)$ a*erea sa imens$. Se spunea ($ "an)lars poseda .ntre ,ase ,i opt milioane ,i un (redit nelimitat. &$r$ s$ s(oat$ un taler din buzunar, "an)lars putea s$!l sal*eze pe Morrel2 nu a*ea de(/t s$ )aranteze un .mprumut ,i Morrel era sal*at. Morrel se )/ndise de mult$ *reme la "an)lars2 dar e5ist$ repulsii instin(ti*e pe (are nu le putem .nfr/na, astfel ($ Morrel .nt/rziase (/t mai mult s$ re(ur)$ la a(est mi7lo( suprem. ;*usese dreptate, ($(i s!a .napoiat zdrobit de umilin4a unui refuz.

"e a(eea, la .napoiere, Morrel nu a s(os ni(i o t/n)uire, nu a formulat ni(i o (/rtire2 ,i!a .mbr$4i,at, pl/n)/nd, ne*asta ,i fii(a, a .ntins o m/n$ prietenoas$ lui Ammanuel, s!a .n(3is .n (abinetul de la al doilea ,i l!a (3emat pe Co(l<s. : "e data a(esta, .i spuser$ femeile lui Ammanuel, suntem pierdu4i. ;poi, .ntr!o s(urt$ (onsf$tuire 4inut$ .ntre ele, 3ot$r/ser$ (a 1ulie s$!i s(rie fratelui s$u aflat .n )arnizoan$ la imes s$ *in$ numaide(/t. Hietele femei sim4eau instin(ti* ($ a*eau ne*oie de toate for4ele lor pentru a fa(e fa4$ lo*iturii (e le amenin4a. "e altminteri, de,i .n */rst$ de abia 22 de ani, Ma5imilien Morrel a*ea o mare influen4$ asupra p$rintelui s$u. Ara un t/n$r ener)i( ,i drept. n momentul (/nd fusese *orba s$ .mbr$4i,eze o (arier$, p$rintele n!a *rut s$!i impun$ dinainte un *iitor, astfel ($ a (onsultat .n(lin$rile t/n$rului Ma5imilien. ;(esta de(larase atun(i ($ *rea s$ urmeze (ariera militar$2 f$(use .n (onse(in4$ studii e5(elente, intrase prin (on(urs la ,(oala polite3ni($ ,i ie,ise sublo(otenent .n re)imentul 5[ de infanterie. "e4inea de un an )radul a(estea ,i a*ea f$)$duiala ($ *a fi a*ansat lo(otenent la prima o(azie. @a re)iment, Ma5imilien Morrel era (itat (a p$str$tor ri)id, nu numai al tuturor obli)a4iilor impuse soldatului, dar ,i al tuturor .ndatoririlor propuse omului ,i nu i se spunea de(/t Stoi(ul. Se .n4ele)e ($ mul4i dintre (ei (are .i spuneau astfel, .i repetau pore(la deoare(e o auziser$, f$r$ s$ ,tie (e .nseamn$. -e a(est t/n$r .l (3emau .n a7utor mama ,i sora s$ le sus4in$ .n .mpre7urarea )ra*$ .n (are .,i d$deau seama ($ a*eau s$ se )$seas($. u se .n,elaser$ asupra )ra*ita4ii .mpre7ur$rii, ($(i, dup$ o (lip$ de la intrarea domnului Morrel .n (abinetul s$u (u Co(l<s, 1ulie .l *$zu pe a(esta ie,ind, palid, tremur/nd, (u (3ipul tulburat. Vru s$!l (er(eteze .n momentul (/nd tre(ea pe l/n)$ ea2 dar bietul om, (ontinu/nd s$ (oboare s(ara (u o )rab$ neobi,nuit$, se m$r)ini s$ stri)e ridi(/nd bra4ele la (er6 : >, domni,oar$, domni,oar$, (e )roazni($ nenoro(ire? Cine ,i!ar fi .n(3ipuit a,a (e*a= n (lipa urm$toare, 1ulie .l *$zu ur(/nd iar$,i, (u dou$!trei re)istre )roase, (u un portofoliu ,i (u o pun)$ (u bani. Morrel (onsult$ re)istrele, des(3ise portofoliul, num$r$ banii. +oate mi7loa(ele sale erau .ntre ,ase ,i opt mii de fran(i, iar intr$rile, p/n$ la 5 ale lunii, .ntre patru ,i (in(i mii2 (eea (e f$(ea un a(ti* de paispreze(e mii de fran(i, fa4$ de o poli4$ de 28U5EE fran(i. i(i m$(ar nu se putea (on(epe s$ pl$teas($ m$(ar un a(onto. +otu,i, (/nd (obor. la mas$, Morrel p$rea de a7uns de (alm. Calmul lui le .nfri(o,$ pe femei mai mult de(/t (ea mai profund$ triste4e. "up$ mas$ Morrel a*ea obi(eiul s$ ias$2 se du(ea s$!,i ia (afeaua la (er(ul -3o(eenilor ,i s$ (iteas($ Semaforul. n ziua a(eea nu ie,i, (i ur($ din nou .n biroul s$u. Co(l<s p$rea buim$(it (u totul. St$tuse o parte din zi .n (urte, pe o piatr$, (u (apul )ol sub un soare de treize(i de )rade. Ammanuel .n(er($ s$ le lini,teas($ pe femei, dar nu era delo( (on*in)$tor. +/n$rul (uno,tea prea .ndeaproape afa(erile (asei (a s$ nu!,i dea seama ($ o mare (atastrof$ apas$ asupra familiei Morrel. Veni noaptea6 femeile *e)3ear$, n$d$7duind ($ Morrel, (obor/nd din (abinetul s$u, *a intra la ele2 dar .l auzir$ tre(/nd prin dreptul u,ilor lor, ($l(/nd u,or, tem/ndu!se desi)ur, s$ nu!l (3eme. +raser$ (u ure(3ea2 el intr$ .n (amera sa ,i .n(uie u,a pe din$untru.

"oamna Morrel o trimise pe fat$ la (ul(are, apoi, la o 7um$tate de or$ dup$ ple(area 1uliei, se s(ul$, .,i s(oase pantofii ,i se furi,$ .n (oridor, s$ pri*eas($ prin )aura (3eii (e f$(ea so4ul ei. T$ri .n (oridor o umbr$ (e se retr$)ea6 era 1ulie, (are, nelini,tit$ ,i ea, o luase .naintea mamei. &ata *eni la doamna Morrel. : S(rie, )l$sui ea. &emeile se .n4eleser$ f$r$ s$!,i *orbeas($. "oamna Morrel se ple($ .n dreptul broa,tei. ntr!ade*$r, Morrel s(ria2 dar (eea (e fata nu remar(ase, remar($ doamna Morrel6 so4ul (i s(ria pe 3/rtie timbrat$. i *eni ideea )roza*$ ($ el .,i f$(ea testamentul, se .nfior$ ,i totu,i a*u puterea s$ nu spun$ nimi(. ; doua zi domnul Morrel p$rea (/t se poate de (alm2 st$tu .n biroul s$u (a de obi(ei, (obor. la mas$ (a de obi(ei, dar dup$ mas$ .,i (3em$ fii(a l/n)$ el. > str/nse .n bra4e ,i o 4inu mult$ *reme, la pieptul lui. Seara, 1ulie .i spuse mamei sale ($, de,i tat$l p$ruse (alm, ea obser*ase ($ inima .i b$tea n$*alni(. Celelalte dou$ zile se s(urser$ aproape .n a(ela,i fel. n seara zilei de 4 septembrie, Morrel .i (eru din nou fii(ei sale (3eia de la (abinet. 1ulie tres$ri, pentru ($ (ererea a(easta i se p$ru sinistr$. "e (e .i (erea tat$l (3eia p$strat$ .ntotdeauna de ea, .n($ de pe (/nd era (opil$ ,i pe (are el nu i!o (erea de(/t atun(i (/nd *oia s!o pedepseas($. Aa .l pri*i. : +at$, (u (e 4i!am )re,it de *rei s$!mi iei (3eia .napoi= : !ai )re,it (u nimi(, (opila mea, .i r$spunse neferi(itul, ($ruia .ntrebarea at/t de simpl$ .i umpluse o(3ii de la(rimi. !ai )re,it (u nimi(, dar am eu ne*oie de ea. 1ulie se pref$(u ($!i (aut$ (3eia. : Cred (!am l$sat!o .n odaia mea, spuse ea. Fi ple($. "ar .n lo( s$ se du($ .n odaia ei, (obori ,i d$du fu)a s$!l (onsulte pe Ammanuel. : u!i da (3eia tat$lui t$u, spuse a(esta, iar m/ine diminea4$, da($ e (u putin4$, nu te dep$rta de el. Aa .n(er($ s$!l des(oas$ pe Ammanuel, dar a(esta nu ,tia alt(e*a, sau nu *oia s$ spun$. n noaptea de 4 spre 5 septembrie, doamna Morrel r$mase tot timpul (u ure(3ea lipit$ de perete. -/n$ la trei diminea4a .l auzi pe so4ul ei umbl/nd nelini,tit prin (amer$. ;bia la (easurile trei el se tr/nti pe pat. &emeile petre(ur$ noaptea .mpreun$. "in seara de a7un, ele .l a,teptau pe Ma5imilien. @a (easurile opt, domnul Morrel intr$ .n (amera lor. Ara (alm, dar fr$m/ntarea din timpul nop4ii se (itea pe (3ipul palid, r$*$,it. &emeile nu .ndr$znir$ s$!l .ntrebe da($ a dormit bine. Morrel fu mai bun de(/t ori(/nd (u so4ia sa ,i mai dr$)$stos (u fii(a sa, pe (are nu se putea s$tura pri*ind!o ,i .mbr$4i,/nd!o. 1ulie .,i reaminti de re(omandarea lui Ammanuel ,i *ru s$!,i urmeze p$rintele (/nd ie,i2 dar a(esta o respinse (u bl/nde4e6 : 0$m/i l/n)$ mama ta, .i spuse el. 1ulie *ru s$ insiste. : ;,a *reau eu? Spuse Morrel.

-entru .nt/ia oar$ Morrel spunea fii(ei sale6 %;,a *reau eu?', dar spuse a(este (u*inte (u un a((ent p$truns de o bl/nde4e at/t de p$rinteas($, .n(/t 1ulie nu (utez$ s$ mai fa($ un pas. 0$mase pe lo( .n pi(ioare, mut$ ,i nemi,(at$. n (lipa urm$toare u,a se redes(3ise, sim4i dou$ bra4e (are o .n(on7urau ,i o )ur$ (are se lipea de fruntea ei. n$l4$ o(3ii ,i s(oase o e5(lama4ie de bu(urie. : Ma5imilien, fr$4ioare? A5(lam$ ea. ;uzind stri)$tul, doamna Morrel aler)$ ,i se arun($ .n bra4ele fiului ei. : Mam$, spuse t/n$rul, uit/ndu!se r/nd pe r/nd la doamna Morrel ,i la fii(a ei, (e e= Ce s!a .nt/mplat= S(risoarea *oastr$ m!a .nsp$im/ntat ,i am *enit .n )oan$. : 1ulie, spuse doamna Morrel f$(/nd semn t/n$rului, du!te ,i spune tat$lui t$u ($ a sosit Ma5imilien. &ata d$du buzna din apartament dar, pe prima treapt$ a s($rii )$si un om (u o s(risoare .n m/n$. : u sunte4i dumnea*oastr$ domni,oara 1ulie Morrel= #l$sui omul (u un foarte pronun4at a((ent italian. : "a, domnule, r$spunse 1ulie (u )las pierit2 dar (e dore,ti= u te (unos(. : Citi4i s(risoarea a(easta, spuse omul .ntinz/ndu!i o 3/rtie. 1ulie ,o*$ia. : A *orba de sal*area p$rintelui dumnea*oastr$, spuse mesa)erul. &ata .i smulse 3/rtia din m/n$. ;poi o des(3ise repede ,i (iti6 %"u(e4i!*$ numaide(/t .n ;ll8es de Meil3ane, intra4i .n (asa (u nr. 15, (ere4i port$resei (3eia (amerei de la a? V!lea, intra4i .n (amera a(eea, lua4i de pe (ol4ul ($minului o pun)$ din re4ea de m$tase ro,ie ,i da4i pun)a a(easta p$rintelui dumnea*oastr$. A ne(esar s!o aib$ .nainte de (easurile 11. ;4i f$)$duit ($ m$ *e4i as(ulta orbe,te, *$ reamintes( f$)$duiala. SIMH;" M;0I ;09@' &ata s(oase un stri)$t de bu(urie, ridi($ o(3ii, ($ut$ pe omul (are .i d$duse biletul spre a!i pune o .ntrebare, dar omul disp$ruse. ,i arun($ .n($ o dat$ o(3ii asupra 3/rtiei, s!o (iteas($ din nou ,i obser*$ ($ a*ea un post s(riptum. Citi6 %A ne(esar s$ .ndeplini4i misiunea a(easta .n persoan$ ,i sin)ur$2 da($ *eni4i .nso4it$, sau da($ alt(ine*a s!ar prezenta, portarul *a r$spunde ($ nu ,tie despre (e este *orba'. -ost!s(riptumul fu o puterni($ domolire a bu(uriei fetei. u a*ea oare moti*e s$ se team$, nu i se .ntindea o (urs$= Ino(en4a nu!i .n)$duia s$ ,tie (am (e peri(ole putea s$ .nt/mpine o fat$ la */rsta ei, dar nu e ne*oie s$ (uno,ti peri(olul pentru a te teme de el. "e remar(at ($ to(mai prime7diile ne(unos(ute inspir$ (ele mai mari spaime. 1ulie ,o*$ia. Se 3ot$r. s$ (ear$ un sfat. "ar, dintr!un sim4$m/nt (urios, nu re(urse ni(i la mama, ni(i la fratele ei, (i la Ammanuel. Cobori, .i po*esti (e i s!a .nt/mplat .n ziua (/nd mandatarul (asei +3omson ,i &ren(3 *enise la p$rintele ei2 .i istorisi s(ena de pe s(ar$, .i repet$ f$)$duiala pe (are o f$(use ,i .i ar$t$ s(risoarea. : +rebuie s$ te du(i, domni,oar$, spuse Ammanuel. : S$ m$ du(= Murmur$ 1ulie.

: "a, te *oi .nso4i eu. : "ar n!ai *$zut ($ trebuie s$ fiu sin)ur$= Spuse 1ulie. : Vei fi sin)ur$, r$spunse t/n$rul, dar te *oi a,tepta la (ol4ul str$zii Muzeului, iar da($ .nt/rzii .n a,a fel .n(/t s$ m$ .n)ri7orez, te *oi ($uta ,i .4i )arantez ($ *a fi *ai ,i amar de (ei despre (are *ei a*ea moti*e s$ te temi. : ;,adar, Ammanuel, )l$sui fata ,o*$ind, p$rerea dumitale este s$ r$spund in*ita4iei= : "a, nu 4i!a spus mesa)erul ($ e *orba de sal*area p$rintelui dumitale= : "ar (e peri(ol .l p/nde,te, Ammanuel= ntreb$ fata. Ammanuel ,o*$i o (lip$, dar dorin4a de a o 3ot$r. pe fat$ f$r$ .nt/rziere .l birui. : ;s(ult$, .i spuse el, ast$zi e 5 septembrie, nu!i a,a= : "a. : ;zi, la 11, tat$l dumitale are aproape trei sute de mii de fran(i de pl$tit. : "a, ,tiu. : Ai bine, spuse Ammanuel, .n (as$ nu sunt ni(i (in(ispreze(e mii. : n (azul a(esta (e se *a .nt/mpla= : "a($ ast$zi, p/n$ la 11, tat$l dumitale n!a )$sit pe (ine*a (are s$!i *in$ .n a7utor, *a fi obli)at la amiaz$ s$ se de(lare .n stare de faliment. : >3, *ino, *ino? A5(lam$ fata tr$)/ndu!l pe t/n$r dup$ ea. ntre timp, doamna Morrel spusese fiului ei totul. +/n$rul ,tia bine ($, .n urma repetatelor nenoro(iri .nt/mplate p$rintelui s$u, se f$(user$ mari s(3imb$ri .n (3eltuielile (asei, dar nu ,tia ($ lu(rurile au a7uns at/t de departe. 0$mase zdrobit. ;poi, deodat$, d$du buzna afar$, ur($ repede s(ara, ($(i .l (redea pe p$rintele s$u .n (abinet, dar b$tu zadarni(. n momentul (/nd se afla la u,a (abinetului, auzi u,a apartamentului des(3iz/ndu!se2 .ntoarse (apul ,i .,i *$zu p$rintele. n lo( s$ ur(e drept la (abinetul s$u, domnul Morrel intrase .n (amer$, iar a(um ie,ea. "omnul Morrel s(oase un stri)$t de uimire z$rindu!l pe Ma5imilien2 nu ,tia de sosirea t/n$rului. 0$mase nemi,(at, str/n)/nd (u bra4ul st/n) un obie(t pe (are .l 4inea as(uns sub redin)ot$. Ma5imilien (obor. repede s(ara ,i se arun($ de )/tul p$rintelui2 dar, deodat$ se trase .napoi, l$s/ndu!,i numai m/na dreapt$ pe pieptul tat$lui s$u. : +at$, spuse el de*enind palid (a moartea, de (e 4ii sub redin)ot$ dou$ pistoale= : M$ temeam s$ nu fiu *$zut ,i *$d ($ n!am s($pat, spuse Morrel. : +at$? +at$? -entru numele lui "umnezeu, e5(lam$ t/n$rul, (e fa(i (u armele= : Ma5imilien, r$spunse Morrel pri*indu!,i 4int$ fiul, tu e,ti b$rbat, un b$rbat (u sim4ul onoarei, *ino, .4i *oi spune. Fi Morrel ur($ (u pa,i si)uri spre (abinet, .n timp (e Ma5imilien .l urm$ (l$tin/ndu!se. Morrel des(3ise u,a ,i o .n(3ise dup$ fiul s$u, apoi str$b$tu anti(amera, se apropie de birou, puse pistoalele pe (ol4ul mesei ,i arat$ (u */rful de)etului un re)istru des(3is. n re)istru era (onsemnat$ situa4ia e5a(t$. Morrel a*ea de pl$tit, peste o 7um$tate de ora, 28U.5EE fran(i. -oseda .n total 15.25U fran(i. : Cite,te, spuse Morrel. +/n$rul (iti ,i r$mase un moment zdrobit. Morrel nu spunea un (u*/nt6 (e ar fi putut s$ spun$ mai mult de(/t sentin4a ne.nduple(at$ a (ifrelor=

: Fi ai f$(ut totul, tat$, (a s$ pre/nt/mpini nenoro(irea= ntreb$ t/n$rul dup$ o (lip$. : "a, r$spunse Morrel. : u (ontai pe ni(i o intrare= : -e ni(iuna. : ;i epuizat toate resursele= : +oate. : Fi peste o 7um$tate de (eas, .ntreb$ Ma5imillien, (u )las posomor/t, numele nostru este dezonorat= : S/n)ele spal$ dezonoarea, spuse Morrel. : ;i dreptate, tat$ ,i te .n4ele). ;poi, .ntinz/nd m/na spre pistoale6 : 9nul e pentru dumneata ,i unul pentru mine, spuse el, .4i mul4umes(. Morrel .i opri m/na. : "ar pe mama ,i pe sora ta (ine le *a 3r$ni= 9n fior tre(u prin (orpul t/n$rului. : +at$, spuse el, )/nde,te!te6 .mi (eri s$ tr$ies(= : "a, .4i (er, relu$ Morrel, ($(i e,ti dator, Ma5imilien, tu e,ti (alm ,i puterni(B u e,ti un om obi,nuit, nu!4i (omand nimi(, nu!4i porun(es( nimi(, .4i spun numai6 e5amineaz$ situa4ia (a ,i (um ai fi un str$in ,i 7ude($ sin)ur. +/n$rul (3ibzui un moment, apoi o e5presie de resemnare sublim$ tre(u prin o(3ii s$i2 .,i s(oase apoi, (u o mi,(are .n(eat$ ,i trist$ epoletul ,i (ontra epoletul, .nsemnele )radului s$u. : Hine, spuse el .ntinz/nd m/na lui Morrel, mori .n pa(e tat$, eu *oi tr$i? Morrel f$(u o mi,(are )ata s$ se arun(e la pi(ioarele fiului s$u. Ma5imilien .l atrase la piept ,i ambele inimi b$tur$ o (lip$ una l/n)$ alta. : Ftii ($ nu e din *ina mea= Spuse Morrel. Ma5imilien z/mbi. : Ftiu, tat$, ($ e,ti omul (el mai (instit pe (are l!am (unos(ut. : Hine6 .ntoar(e!te a(um la mama ,i la sora la. : +at$, )l$sui t/n$rul .ndoindu!,i )enun(3ii, bine(u*/nteaz$!m$. Morrel lu$ .n m/ini (apul fiului s$u, .l apropie ,i!l s$rut$ de mai multe ori6 : >, da, da, spuse el, te bine(u*/ntez .n numele meu ,i .n numele a trei )enera4ii de oameni f$r$ (usur, as(ult$ (e spun ei prin )lasul meu6 -ro*iden4a poate s$ re(l$deas($ edifi(iul pe (are nenoro(irea l!a nimi(it. V$z/nd ($ am murit de o astfel de moarte, se *or .nduio,a de tine (3iar (ei mai ne.nduple(a4i2 4ie .4i *or d$rui poate r$)azul pe (are mi l!ar fi refuzat mie2 (aut$ atun(i (a termenul ru,inos de %faliment' s$ nu fie rostit2 a,eaz$!te la lu(ru, mun(e,te, lupt$ (u ardoare ,i (ura7, tinere6 tr$i4i, tu, mama ,i sora ta, din stri(tul ne(esar, pentru ($, zi (u zi, bunurile (elor fa4$ de (are sunt dator, s$ sporeas($ ,i s$ fru(tifi(e .n m/na ta. #/nde,te!te ($ *a fi o zi frumoas$, o zi mare, solemn$, a(eea a reabilit$rii, ziua (/nd *ei spune .n biroul a(esta6 %-$rintele meu a murit pentru ($ nu putea s$ fa($ (e fa( eu ast$zi2 dar a murit lini,tit ,i (alm, pentru ($ murind, ,tia ($ eu o *oi fa(e.' : +at$, tat$, e5(lam$ t/n$rul, da($ totu,i ai putea s$ tr$ie,ti= : "a($ tr$ies(, totul se s(3imb$2 da($ tr$ies(, interesul se s(3imb$ .n .ndoial$, mila .n .n*er,unare2 da($ tr$ies(, nu mai sunt de(/t un om (are nu ,i!a respe(tat (u*/ntul, (are ,i!a ($l(at an)a7amentele, pe s(urt, nu mai sunt de(/t un falit. "a($ mor, dimpotri*$, )/nde,te!te, Ma5imilien, (ada*rul meu nu mai este de(/t a(ela al unui om (umse(ade, nenoro(it. +r$ind, (ei mai buni prieteni .mi *or o(oli (asa. "a($ mor, Marsilia .ntrea)$ m$ urmeaz$ pl/n)/nd p/n$ la ultimul l$(a,2 tr$ind, 4ie 4i!e ru,ine de numele meu2 da($ mor, ridi(i (apul ,i spui6 %Au sunt fiul (elui (are s!a sinu(is, deoare(e, pentru .nt/ia oar$, a fost silit s$ nu!,i 4in$ (u*/ntul'.

+/n$rul s(oase un )eam$t, dar p$ru resemnat. -entru a doua oar$ (on*in)erea reintra, nu .n inima, (i .n (on,tiin4a sa. : Iar a(um, spuse Morrel, las$!m$ sin)ur ,i (aut$ de .ndep$rteaz$ femeile. : u *rei s!o mai *ezi pe sora mea= ntreb$ Ma5imilien. > ultim$ ,i .n$bu,it$ speran4$ t$inuia t/n$rul .n le)$tur$ (u .ntre*ederea a(easta, de a(eea o propunea. "omnul Morrel (l$tin$ din (ap. : ;m *$zut!o azi diminea4$, spuse el ,i mi!am luat r$mas bun de la ea. : !ai *reo re(omandare spe(ial$ s$!mi fa(i, tat$= ntreb$ Ma5imilien, (u *o(e alterat$. : Ha da, fiul meu, o re(omandare sa(r$. : Spune, tat$. : Casa +3omson ,i &ren(3 este sin)ura (are, din e)oism poate. : "ar n!am dreptul s$ (ites( .n inima oamenilor. : S!a .nduio,at de mine. Mandatarul ei, (el (are peste ze(e minute se *a .nf$4i,a s$ .n(aseze suma unei trate de 28U.5EE fran(i, nu mi!a a(ordat, (i mi!a oferit trei luni. Casa a(easta s$ fie rambursat$ (ea dint/i, fiul meu, omul a(esta s$!4i fie sf/nt. : "a, tat$, spuse Ma5imilien. : Fi a(um, .n($ o dat$ adio, )l$sui Morrel2 du!te, du!te, am ne*oie s$ fiu sin)ur, *ei )$si testamentul meu .n biroul din (amera de (ul(are. +/n$rul r$mase .n pi(ioare, .n(remenit, nea*/nd de(/t puterea de *oin4$, dar nu ,i de .nf$ptuire. : ;s(ult$, Ma5imilien, spuse p$rintele s$u, .n(3ipuie,te!4i ($ eu sunt soldat (a ,i tine, ($ am primit ordinul s$ (u(eres( o redut$ ,i ($ ,tii ($ *oi fi u(is, (u(erind!o2 n!ai s$!mi spui (e .mi spuneai adineauri6 %"u!te, tat$, ($(i tu dezonorezi r$m/n/nd ,i e mai bun$ moartea de(/t ru,inea'. : "a, da, spuse t/n$rul, da. Fi str/n)/ndu!l (on*ulsi* pe Morrel .n bra4e6 : "u!te, tat$, )l$sui el. Fi d$du buzna din (abinet. "up$ (e fiul s$u ie,i, Morrel r$mase o (lip$ .n pi(ioare, (u o(3ii a4inti4i asupra u,ii2 apoi .ntinse m/na, )$si ,nurul unei sonerii ,i sun$. -este o (lip$ ap$ru Co(l<s. u mai era omul de alt$dat$2 ultimele trei zile de .n(er($ri .l zdrobiser$. #/ndul a(esta6 Casa Morrel *a .n(eta pl$4ile, .l .n(o*oia spre p$m/nt mai mult de(/t l!ar fi (ople,it al4i dou$ze(i de ani. : Hunul meu Co(l<s, spuse Morrel (u un a((ent a ($rui e5presie n!ar putea fi redat$, r$m/i .n anti(amer$. C/nd domnul a(ela, (are a mai *enit a(um trei luni .l ,tii, mandatarul (asei +3omson ,i &ren(3 *a *eni, s$!l anun4i. Co(l<s nu r$spunse2 f$(u un semn din (ap, se a,ez$ .n anti(amer$ ,i a,tept$. Morrel re($zu pe s(aun2 o(3ii i se .ndreptar$ spre pendul$6 .i mai r$m/neau ,apte minute, at/ta tot6 a(ul mer)ea (u o iu4eal$ de ne(rezut, i se p$rea ($ .l *ede mer)/nd. Ceea (e se petre(u atun(i, .n momentul a(ela suprem, .n mintea omului (are, t/n$r .n($, din (auza unui ra4ionament poate fals, dar (el pu4in .n aparen4$ 7ust, urma s$ se despart$ de tot (e iubea pe lume ,i s$ p$r$seas($ *ia4a, (are a*ea pentru el toate bu(uriile familiei, e (u neputin4$ de des(ris. ;r fi trebuit s$!i *ezi, (a s$!4i fa(i o idee, fruntea a(operit$ de sudoare ,i totu,i resemnat$, o(3ii plini de la(rimi ,i totu,i .n$l4a4i la (er. ;(ul mer)ea .ntruna, pistoalele a,teptau .n($r(ate2 .ntinse m/na, lu$ unul ,i murmur$ numele fii(ei sale.

@$s$ apoi arma mortal$ 7os, lu$ (ondeiul ,i s(rise (/te*a (u*inte. I se p$rea ($ nu spusese .ndea7uns adio, (opilei adorate. Se .ntoarse apoi spre pendul$2 nu mai so(otea (u minutul, (i (u se(unda. 0elu$ arma, .ntredes(3ise )ura ,i!,i fi5$ o(3ii asupra a(ului2 apoi tres$ri la z)omotul pe (are .l f$(ea sin)ur, tr$)/nd (o(o,ul. n momentul a(ela o sudoare mai re(e .i tre(u pe frunte, o nelini,te mai u(i)$toare .i .n(le,t$ inima. ;uzi u,a s($rii s(/r4/ind .n 4/4/ni2 apoi se des(3ise u,a (abinetului s$u. -endula st$tea )ata s$ sune orele 11. Morrel nu .ntoarse (apul, a,tepta (u*intele lui Co(l<s6 %Mandatarul (asei +3omson ,i &ren(3'. Fi apropie arma de )ur$B "eodat$ auzi un stri)$t6 )lasul fii(ei sale. Se .ntoarse ,i o z$ri pe 1ulie2 pistolul .i s($p$ din m/ini. : +at$? A5(lam$ fata (u r$suflarea )/tuit$ ,i aproape moart$ de bu(urie, e,ti sal*at? Fi se arun($ .n bra4ele lui, .n$l4/nd .n m/n$ o pun)$ de re4ea ro,ie. : Sal*at, (opila mea= #l$sui Morrel. Ce *rei s$ spui= : "a, sal*at, uite, uite? Spuse fata. Morrel lu$ pun)a ,i tres$ri, ($(i o amintire *a)$ .i reaminti ($ obie(tul i!a apar4inut (/nd*a. ntr!o desp$r4itur$ era poli4a de 28U.5EE fran(i. -oli4a era a(3itat$. n (ealalt$ era un diamant de m$rimea unei alune (u a(este trei (u*inte s(rise pe un pete( de per)ament6 %Testrea 1uliei'. Morrel .,i tre(u m/na peste frunte, (redea ($ *iseaz$. n momentul a(ela pendula sun$ orele 11. +imbrul *ibr$ pentru el (a ,i (um fie(are lo*itur$ a (io(anului de o4el *ibra .n inima lui. : Copila mea, e5pli($!mi, spuse el. 9nde ai )$sit pun)a= : ntr!o (as$ din ;ll8es de Meil3an nr.15, pe (ol4ul ($minului unei od$i4e de la eta7ul al V!lea. : n (azul a(esta, e5(lam$ Morrel, pun)a nu e a ta. 1ulie .ntinse p$rintelui s$u s(risoarea pe (are o primise de diminea4$. : Fi ai fost sin)ur$ .n (asa a(eea= Spuse Morrel dup$ (e o (iti. : +at$, Ammanuel m$ .nso4ea. +rebuia s$ m$ a,tepte la (ol4ul str$zii Muzeului2 dar, lu(ru (iudat, la .ntoar(ere el nu mai era a(olo. : "omnule Morrel? A5(lam$ o *o(e pe s(ar$. "omnule Morrel? : A )lasul lui, spuse 1ulie. n momentul a(ela Ammanuel intr$ (u fi)ura tulburat$ de bu(urie ,i de emo4ie. : &araonul'? Stri)$ el. %&araonul'? : Ai, (e!i (u %&araonul', ai .nnebunit, Ammanuel= Ftii bine ($ e pierdut. : &araonul'? "omnule, este semnalat %&araonul'. %&araonul' intr$ .n port. Morrel re($zu pe s(aun f$r$ puteri, mintea lui refuza s$ pun$ .n ordine .n,iruirea de e*enimente nemaipomenite, e5traordinare. Intr$ .ns$ ,i fiul s$u. : +at$, e5(lam$ Ma5imilien, (e tot spuneai ($ %&araonul' este pierdut= ; fost semnalat ,i intr$ .n port.

: "ra)ii mei, spuse Morrel, da($ este a,a ar trebui s$ (red .ntr!o minune a lui "umnezeu. A (u neputin4$, (u neputin4$. "ar un lu(ru real ,i nu mai pu4in e5traordinar, era pun)a pe (are o 4inea .n m/n$, era poli4a a(3itat$, era diamantul splendid. : >, domnule, spuse ,i Co(l<s, (e .nseamn$ asta= %&araonul'? : Caidem, (opii, spuse Morrel ridi(/ndu!se, 3ai s$ *edem ,i, .ndur$!se "omnul de noi, da($ ,tirea nu e ade*$rat$. Cobor/r$. @a 7um$tatea s($rii a,tepta doamna Morrel6 biata femeie nu (utezase s$ ur(e. ntr!o (lip$ a7unser$ la Cannebi<re. n port, lume imens$. +o4i se d$dur$ .n l$turi .n fa4a lui Morrel. : &araonul'? %&araonul'? Spuneau toate *o(ile. ntr!ade*$r. : @u(ru minunat, e5traordinar :, .n fa4a turnului Saint!1ean, un *as purt/nd pe pupa (u*intele a(estea s(rise (u litere albe6 %&araonul' NMorrel ,i &iul din MarsiliaO, asem$n$tor .ntru totul (eluilalt %&araon' ,i .n($r(at (a ,i (el$lalt (u (/rm/z ,i indi)o, arun(a an(ora ,i!,i str/n)ea p/nzele2 pe punte ($pitanul #aumard d$dea ordine, iar -enelon f$(ea semne domnului Morrel. u mai .n($pea .ndoial$6 sim4urile m$rturiseau, iar ze(e mii de persoane *eneau .n a7utorul m$rturiei. n momentul (/nd Morrel ,i fiul se .mbr$4i,au .n aplauzele .ntre)ului ora,, martor al minunii, un b$rbat al ($rui (3ip era pe 7um$tate a(operit de o barb$ nea)r$ ,i (are, as(uns dinapoia )3eretei unei santinele, (ontempla s(ena (u .nduio,are, murmur$ (u*intele a(estea6 %&ii feri(it, suflet nobil2 fii bine(u*/ntat pentru tot binele pe (are l!ai f$(ut ,i!l *ei mai fa(e2 iar re(uno,tin4a mea s$ r$m/n$ .n umbr$ (a ,i binefa(erea ta.' Fi, (u un z/mbet .n (are bu(uria ,i feri(irea se o)lindeau, el p$r$si ad$postul unde st$tea as(uns ,i, f$r$ (a *reo f$ptur$ s$!l obser*e. : ntr!at/t de mult era preo(upat fie(are de e*enimentul zilei :, (obor. pe una din mi(ile s($ri (e ser*es( de debar(ader, stri)/nd de trei ori6 : 1a(opo? 1a(opo? 1a(opo? ;tun(i o ,alup$ *eni spre el, .l primi ,i!l (onduse la un ]a(3t bo)at, pe puntea ($ruia s$ri (u sprinteneala unui marinar2 pri*i de ai(i, .n($ o dat$, pe Morrel, (are pl/n)/nd de bu(urie, .mp$r4ea str/n)eri de m/ini prietene,ti mul4imii ,i mul4umea (u o *a)$ pri*ire binef$($torului ne(unos(ut, pe (are .l ($uta par($ .n (er. %Fi a(um, spuse ne(unos(utul, adio bun$tate, omenie, re(uno,tin4$B ;dio tuturor sentimentelor (are .nflores( inimaB M!am substituit -ro*iden4ei pentru a r$spl$ti pe (ei buniB "umnezeul r$zbun$tor s$!mi dea lo(ul s$u, (a s$!i pedepses( pe (ei r$i?' &$(u un semnal ,i, (a ,i (um n!ar fi a,teptat de(/t a(est semnal (a s$ ple(e, ]a(3tul porni .n lar). Capitolul XXXI Italia Simbad marinarul. -e la .n(eputul anului 18[8 se aflau la &loren4a doi tineri (are apar4ineau (elei mai ele)ante so(iet$4i din -aris, unul *i(ontele ;lbert de Mor(erf, altul baronul &ranz dPApina]. Se .n4eleseser$ ($ *or petre(e (arna*alul din anul a(ela la 0oma, unde &ranz, (are de aproape patru ani tr$ia .n Italia, *a ser*i lui ;lbert de (i(erone. "ar, pentru ($ nu este pu4in lu(ru s$ petre(i (arna*alul la 0oma, .n spe(ial (/nd nu 4ii s$ te (ul(i .n pia4a -oporului sau .n Campo!Va((ino, s(riser$ lui -astrini, proprietarul 3otelului @ondra, din pia4a Spaniei, ru)/ndu!l s$ le re4in$ un apartament (onfortabil.

-astrini r$spunse ($ nu mai a*ea la dispozi4ia lor de(/t dou$ (amere ,i un (abinet, situate al se(ondo piano ,i ($ le ofer$ pentru suma ne.nsemnat$ de un ludo*i( pe zi. +inerii a((eptar$, apoi *oind s$ se foloseas($ de timpul (are .i r$m/nea, ;lbert ple($ la eapole. &ranz r$mase la &loren4a. "up$ (e se bu(ur$ (/t*a timp de *ia4a ora,ului familiei Medi(i, dup$ (e se plimb$ .ndelun) prin Adenul a(ela denumit Casinele, dup$ (e fusese primit de amfitrionii admirabili (are fa( onorurile &loren4ei, .i *eni )ustul ($(i *$zuse Corsi(a, lea)$nul lui Honaparte s$ se du($ pe Insula Alba, marele popas al lui apoleon. "esprinse de(i, .ntr!o sear$, o bar(3etta din *eri)a de fier (are o pe(etluia de (3eiul portului @i*orno, se .nf$,ur$ .n manta ,i spuse marinarilor doar a(este (u*inte6 %@a insula Alba'. Har(a p$r$si portul a,a (um pas$rea de mare .,i p$r$se,te (uibul, iar a doua zi .l debar($ pe &ranz la -orto &erra7o. &ranz str$b$tu insula imperial$, dup$ (e ($l(ase toate urmele l$sate de pa,ii uria,ului ,i se .mbar($ la Mar(iana. @a dou$ (easuri dup$ (e p$r$sise 4$rmul, el re*eni pe us(at, (obor/nd la -ianosa unde .l a,teptau i se spunea stoluri infinite de pot/rni(3i ro,ii. V/n$toarea fu proast$. &ranz u(ise (u mult$ trud$ (/te*a pot/rni(3i sl$b$noa)e ,i, (a ori(e */n$tor (are s!a ostenit de)eaba, re*eni .n bar(a sa, indispus. : ;, da($ A5(elen4a *oastr$ ar *rea, .i spuse st$p/nul b$r(ii, ar fa(e o */n$toare frumoas$? : 9nde= : Vede4i insula a(eea= Continu$ st$p/nul .ntinz/nd de)etul spre sud ,i ar$t/nd o form$ (oni($ (e ie,ea din marea pi(tat$ (u (el mai frumos indi)o. : Ai, (e e (u insula a(easta= ntreb$ &ranz. : A insula Monte!Cristo, r$spunse li*ornezul. : "ar n!am permisiunea s$ */nez .n insula a(easta. : A5(elen4a *oastr$ n!are ne*oie, insula e pustie. : @a naiba, )l$sui t/n$rul, o insul$ pustie .n mi7lo(ul Mediteranei= Curios lu(ru? : Fi natural, A5(elen4$. Insula este un ban( de st/n(i iar pe toat$ .ntinderea ei nu se )$se,te poate un po)on de p$m/nt arabil. : Fi a (ui este insula= : ; +os(anei. : Ce */nat am s$ )$ses( a(olo= : Mii de (apre s$lbati(e. : Care tr$ies( lin)/nd pietrele, spuse &ranz (u un z/mbet ne.n(rez$tor. : u, (i p$s(/nd buruienile, mir4ii, masti(ii (are (res( printre pietre. : Fi unde am s$ m$ (ul(= : n )rote sau la bord, .nf$,urat .n manta. "e altminteri, da($ A5(elen4a *oastr$ *oie,te, *om putea s$ ple($m .ndat$ dup$ */n$toare2 ,ti4i ($ noi putem s$ */slim tot a,a de bine noaptea (a ,i ziua ,i ($, .n lipsa p/nzei, a*em lope4ile. "eoare(e .i r$m/nea .n($ destul timp lui &ranz s$!,i )$seas($ to*ar$,ul ,i pentru ($ nu mai a*ea moti*e s$ du($ )ri7a lo(uin4ei la 0oma, a((ept$ propunerea de a se desp$)ubi de prima */n$toare. @a r$spunsul lui afirmati*, matelo4ii s(3imbar$ .ntre ei (/te*a (u*inte pe ,optite. : Ai, (e s!a .nt/mplat nou= ntreb$ el. A *reun obsta(ol= : u, de(lar$ st$p/nul2 dar suntem datori s$ .n,tiin4$m pe A5(elen4a *oastr$ ($ insula e .n (ontuma(ie.

: Ce .nseamn$ asta= : C$, .ntru(/t Monte!Cristo este nelo(uit$ ,i ser*e,te uneori de popas (ontrabandi,tilor ,i pira4ilor (are *in din Corsi(a, din Sardinia sau din ;fri(a, *om fi sili4i da($ *reun semn tr$deaz$ ,ederea noastr$ .n insul$ s$ fa(em o (arantin$ de ,ase zile (/nd ne *om .ntoar(e la @i*orno. : "ra(e, (3estia asta s(3imb$ problema? Fase zile? A5a(t (/t i!a trebuit lui "umnezeu s$ z$misleas($ lumea. Aste (am mult, (opii. : "ar (ine *a spune ($ A5(elen4a sa a fost la Monte!Cristo= : >, eu nu? A5(lam$ &ranz. : i(i noi, spuser$ matelo4ii. : n (azul a(esta, 3aidem la Monte!Cristo. St$p/nul d$du (omenzile2 .ndreptar$ bar(a spre insul$ ,i .n(epur$ s$ pluteas($ .n dire(4ia ei. &ranz a,tept$ des$*/r,irea opera4iei, iar (/nd pornir$ pe noul drum, (/nd p/nza fu umflat$ de briz$, iar (ei patru marinari .,i o(upar$ lo(urile. : +rei .n fa4$, unul la (/rm$ :, re.nnod$ (on*ersa4ia. : "ra)ul meu #aetano, .i spuse el st$p/nului, mi!ai spus mi se pare ($ insula Monte! Cristo ser*ea de refu)iu pira4ilor, (eea (e (red ($ formeaz$ un altfel de */nat de(/t (aprele. : "a, A5(elen4$ ,i *!am spus ade*$rul. : Ftiam de e5isten4a (ontrabandi,tilor, dar .mi .n(3ipuiam ($, dup$ (u(erirea ;l)erului ,i nimi(irea 0e)en4ei, pira4ii nu mai e5ist$ de(/t .n romanele lui Cooper ,i ale ($pitanului Marr]at. : A5(elen4a *oastr$ se .n,eal$6 (u pira4ii este (a ,i (u bandi4ii (are sunt .ntruna e5termina4i de papa @eon al XII!lea ,i (are totu,i .i opres( zilni( pe ($l$tori p/n$ la por4ile 0omei. !a4i auzit ($, abia a(um ,ase luni, .ns$r(inatul de afa(eri al &ran4ei pe l/n)$ Sf/ntul S(aun a fost 7efuit la (in(i sute de pa,i de Velletri= : Ha da. : Ai bine, da($ A5(elen4a *oastr$ ar lo(ui (a noi la @i*orno, ar auzi din (/nd .n (/nd ($ un *as mi(, .n($r(at (u m$rfuri, sau un ]a(3t en)lezes( dr$)u4, (are era a,teptat la Hastia, la -orto &erra7o sau la Ci*ila!Ve((3ia nu a sosit, ($ nu se ,tie (e a de*enit ,i ($, f$r$ .ndoial$, se *a fi sf$r/mat de *reo st/n($. St/n(a pe (are a .nt/lnit!o e o bar($ 7oas$ ,i str/mt$, (ondus$ de ,ase sau opt oameni, (are l!au surprins .n str/mtoarea *reunei insuli4e s$lbati(e ,i nelo(uite, a,a (um bandi4ii opres( ,i 7efuies( o dili)en4$ la un (ol4 de p$dure. : "ar, relu$ &ranz, (are st$tea mereu lun)it .n bar($, de (e persoanele ($rora li se .nt/mpl$ astfel de a((idente nu re(lam$, nu atra) asupra pira4ilor r$zbunarea st$p/nirii fran(eze, sardine sau tos(ane= : "e (e= ntreb$ #aetano (u un z/mbet. : "a, de (e= : -entru ($, mai .nt/i, se transport$ de pe *as sau de pe ]a(3t .n bar($, tot (e este bun de luat2 apoi sunt le)ate m/inile ,i pi(ioarele e(3ipa7ului, se prinde de )/tul fie($rui om o )3iulea, se fa(e o )aur$ de m$rimea unui butoi .n (3ila *asului (apturat, se ur($ pe punte, ferestrui(ile sunt .n(3ise ,i apoi se tre(e .n bar($. "up$ ze(e minute *asul .n(epe s$ se pl/n)$ ,i s$ )eam$, apoi s$ se s(ufunde. @a .n(eput se las$ pe o parte, a!poi pe alta, pe urm$ se ridi($, dup$ a(eea se afund$ din nou, din (e .n (e mai mult. "eodat$ r$sun$ un z)omot (a o detun$tur$ de tun6 aerul nimi(e,te puntea. ;tun(i *asul se a)it$ (a un .ne(at (e se zbate, .n)reuindu!se la fie(are mi,(are. n (ur/nd apa, .n$bu,it$ .n (a*it$4i, z*/(ne,te (a ni,te trombe li(3ide pe (are le!ar z*/rli prin n$rile sale un (a,alot )i)anti(. n sf/r,it s(oate un ultim 3or($it, se .n*/rte,te pentru (ea din urm$ oar$ .n 7uru!i

,i se s(ufund$ s(obind .n abis o p/lnie imens$, (are se .n*/rte,te o (lip$, se a(oper$ pu4in (/te pu4in ,i dispare apoi (omplet2 dup$ (in(i minute, numai o(3iul lui "umnezeu ar mai putea s$ (aute, .n ad/n(ul m$rii (alme, *asul disp$rut. : n4ele)e4i a(um, ad$u)$ patronul z/mbind, (um se fa(e ($ *asul nu re*ine .n port ,i de (e e(3ipa7ul nu mai re(lam$= "a($ #aetano po*estea (ele de mai sus .nainte de a propune e5pedi4ia, de bun$ seam$ ($ &ranz ar fi 7ude(at de dou$ ori .nainte de a se .n(umeta la drum2 dar ,i porniser$ ,i i se p$ru ($ ar fi o la,itate s$ dea .napoi. Al era unul dintre oamenii (are nu alear)$ dup$ o(azii peri(uloase, dar (are da($ o(azia *ine .n .nt/mpinarea lor. : 0$m/n (u s/n)e re(e, neal!terat, pentru a o (ombate6 era unul dintre oamenii (u *oin4$ (alm$, (are nu pri*es( o prime7die .n *ia4$ de(/t (a pe un ad*ersar .n duel, (are .i (al(uleaz$ mi,($rile, .i studiaz$ for4a, (are nu se )r$bes(, dar (are ni(i nu z$bo*es( pentru a l$sa impresia la,it$4ii, (are .n4ele)/nd dintr!o pri*ire toate a*anta7ele lor, u(id dintr!o sin)ur$ lo*itur$. : A3, relu$ el, am str$b$tut Si(ilia ,i Calabria, am na*i)at dou$ luni .n ;r3ipela) ,i n!am *$zut ni(iodat$ umbra unui bandit sau a unui pirat. : "e a(eea ni(i n!am spus a(estea A5(elen4ei sale (a s!o .ndemn s$ renun4e la proie(t, )l$sui #aetano2 m!a .ntrebat ,i am r$spuns. : "a, dra)$ #aetano, iar (on*ersa4ia (u dumneata este (/t se poate de interesant$2 de a(eea, pentru ($ *reau s$!mi prelun)es( pl$(erea, 3aidem la Monte!Cristo. ntre timp se apropiau repede de (ap$tul *oia7ului. Sufla un */nt zdra*$n, astfel ($ bar(a f$(ea ,ase!,apte mile pe or$. -e m$sur$ (e se apropiau, insula ie,ea par($ tot mai mare din s/nul m$rii2 iar .n atmosfera limpede a ultimelor raze ale zilei, se distin)ea, asemenea )3iulelelor dintr! un arsenal, mormanul de st/n(i .n)r$m$dite unele peste altele, iar printre ele se *edeau .n(ol4ind buruienile ro,ii ,i *erdele (opa(ilor. "e,i matelo4ii p$reau pe deplin lini,ti4i, era *$dit ($ aten4ia lor st$tea treaz$ ,i ($ pri*irea lor (er(eta o)linda *ast$ pe (are lune(au ,i al ($rei orizont .l populau numai (/te*a b$r(i de pes(ari (u p/nze albe, le)$n/ndu!se (a ni,te pes($ru,i deasupra *alurilor. u mai a*eau p/n$ la Monte!Cristo de(/t *reo (in(ispreze(e mile, (/nd soarele .n(epu s$ asfin4eas($ dinapoia Corsi(ei, ai ($rei mun4i se i*eau la dreapta, desen/ndu!,i pe (er dantel$ria sumbr$2 a(est morman de pietre, asem$n$tor uria,ului ;damastor, se .n$l4a amenin4$tor .n fa4a b$r(ii, ($reia .i t$inuia soarele2 pu4in (/te pu4in umbra ur(a din mare, alun)/nd par($ ultima r$sfr/n)ere a zilei (e se stin)ea, .n sf/r,it, raza luminoas$ fu )onit$ p/n$ la pis(ul (onului, unde se opri un moment (a o tromb$ .n*$p$iat$ de *ul(an2 .n (ele din urm$ umbra n$p$di treptat (reasta, a,a (um n$p$dise baza ,i insula nu se mai ar$t$ de(/t (a un munte (enu,iu (e se .ntune(a mereu. -este o 7um$tate de (eas era noapte deplin$. "in feri(ire marinarii se aflau .n lo(urile lor obi,nuite, pe (are le (uno,teau p/n$ la (ea mai ne.nsemnat$ st/n($ a ar3ipela)ului tos(an, ($(i .n mi7lo(ul .ntuneri(ului profund (are .n*$luia bar(a, &ranz n!ar fi r$mas (u totul lini,tit. Corsi(a disp$ruse .n .ntre)ime, insula Monte! Cristo de*enise in*izibil$, dar matelo4ii p$reau ($ sunt .nzestra4i, (a l]n5ul, (u darul de a *edea .n bezn$, iar (/rma(iul (are st$tea la (/rm$ nu tr$da ni(i (ea mai mi($ ezitare. +re(use aproape un (eas de la apusul soarelui, (/nd lui &ranz i se p$ru ($ z$re,te la un sfert de mil$, pe st/n($, o form$ mo3or/t$2 era .ns$ a,a de )reu s$ se distin)$ (e*a, .n(/t, tem/ndu!se s$ nu st/rneas($ 3azul matelo4ilor s$i, (onfund/nd (/4i*a nori plutitori (u us(atul, t$(u. "ar deodat$ o lumin$ mare ap$ru pe 4$rm2 p$m/ntul putea s$ semene (u un nor, dar fo(ul nu era un meteor. : Ce!i (u lumina a(eea= ntreb$ el. : Sst? Spuse patronul, este un fo(.

: "ar spuneai ($ insula e nelo(uit$. : Spuneam ($ nu are o popula4ie stabil$, .ns$ am spus ($ ea e un lo( de popas pentru (ontrabandi,ti. : Fi pentru pira4i? : Fi pentru pira4i, spuse #aetano repet/nd (u*intele lui &ranz, de a(eea am dat ordin s$ tre(em din(olo de insul$ ($(i, pre(um *ede4i, fo(ul e la spatele nostru. : "ar (red ($ fo(ul e mai de)rab$ un moti* de lini,te de(/t de .n)ri7orare, (ontinu$ &ranz. >amenii (are s!ar teme s$ fie *$zu4i n!ar aprinde fo(ul a(esta. : >, asta nu .nseamn$ nimi(? #l$sui #aetano, da($ a4i putea s$ *$ da4i seama, .n bezn$, de pozi4ia insulei, a4i *edea ($, a,ezat a,a (um este, fo(ul nu poate fi z$rit ni(i de pe (oast$, ni(i de la -ianosa, (i numai din lar)ul m$rii. : ;,adar, te temi ($ fo(ul ne poate anun4a (e*a r$u= : Va trebui s$ ne .n(redin4$m de asta, relu$ #aetano (u o(3ii a4inti4i .ntruna asupra stelei p$m/nte,ti. : Fi (um s$ ne asi)ur$m= : Ve4i *edea. #aetano se sf$tui (u to*ar$,ii s$i, iar dup$ (in(i minute de dis(u4ii e5e(utar$ .n t$(ere o mane*r$ (u a7utorul ($reia, (/t ai (lipi, (otir$2 re*enir$ atun(i pe drumul pe (are .l f$(user$, iar la (/te*a se(unde dup$ s(3imbarea de dire(4ie fo(ul disp$ru, as(uns de o mi,(are de teren. C/rma(iul imprim$ atun(i o dire(4ie nou$ mi(ului *as, (are se apropia *$dit de insul$ ,i .n (ur/nd nu se afla la o dep$rtare mai mare de (in(ize(i de pa,i. #aetano (obor. p/nza, iar bar(a r$mase pe lo(. Se f$(use totul .n (ea mai mare lini,te ,i, de altminteri, din momentul s(3imb$rii drumului, ni(i un (u*/nt nu fusese rostit pe bord. #aetano, (are propusese e5pedi4ia, .,i asumase toat$ r$spunderea. Cei patru matelo4i nu!l pierdeau din o(3i, pre)$tindu!,i */slele ,i st/nd )ata s$ se slu7eas($ de lope4i, lu(ru (are, )ra4ie .ntuneri(ului, nu era )reu. &ranz .,i (er(et$ armele (u s/n)ele re(e pe (are i!l (unoa,tem2 a*ea dou$ pu,ti (u (/te dou$ 4e*i ,i o (arabin$2 le .n($r(a, e5amin$ tr$)a(iurile ,i a,tept$. n *remea asta, st$p/nul lep$dase mantaua (u )lu)$ ,i ($ma,$, .,i prinsese pantalonii .n 7urul ,alelor ,i, deoare(e era des(ul4, nu a*usese ne*oie s$ se des(otoroseas($ ni(i de .n($l4$minte, ni(i de (iorapi. mbr$(at, sau mai bine zis, dezbr$(at (um era, duse un de)et la buze, f$(/nd semn s$ se p$streze (ea mai deplin$ t$(ere ,i, d/ndu!,i drumul .n mare, .not$ spre 4$rm (u at/ta b$)are de seam$, .n(/t era (u neputin4$ s$ se aud$ (el mai mi( z)omot. "oar dup$ brazda fosfores(ent$ pe (are o luau mi,($rile lui, putea s$ i se obser*e urma. n (ur/nd disp$ru ,i brazda6 #aetano a7unsese, desi)ur, pe us(at. @umea de pe mi(ul *as r$mase ne(lintit$ *reme de o 7um$tate de or$, dup$ (are a(eea,i brazd$ luminoas$ fu *$zut$ reap$r/nd l/n)$ 4$rm ,i apropiindu!se. n (lipa urm$toare #aetano ap$ru l/n)$ bar($. : Ai, (e e= ntrebar$ .n a(ela,i timp &ranz ,i (ei patru matelo4i. : Ce s$ fie= Spuse el, sunt (ontrabandi,ti spanioli, at/t numai ($ au (u ei doi bandi4i (orsi(ani. : Fi (e fa( bandi4ii (orsi(ani (u (ontrabandi,tii spanioli= : Ai, "oamne, oamenii trebuie s$ se a7ute unii pe al4ii, A5(elen4$, de(lar$ #aetano (u ton de profund$ (aritate (re,tin$. "eseori bandi4ii se simt (am .n(ol4i4i pe p$m/nt, de 7andarmi sau de (arabinieri ,i atun(i )$ses( o bar($, iar .n bar($ b$ie4i (umse(ade (a noi. Vin s$ (ear$ ospitalitate .n (asa noastr$ plutitoare. Cum o s$ refuz$m a7utor unui nenoro(it (are e urm$rit= i primim ,i,

pentru mai mult$ si)uran4$, pornim .n lar). u ne (ost$ nimi( ,i sal*$m *ia4a sau (el pu4in libertatea unuia dintre semenii no,tri, (are, la o(azie, re(unoa,te ser*i(iul (e i!am f$(ut, indi(/ndu!ne un lo( bun unde am putea s$ debar($m m$rfurile noastre, f$r$ a fi deran7a4i de (urio,i. : ;3a, spuse &ranz, e,ti ,i dumneata un fel de (ontrabandist, dra)$ #aetano= : Ai, (e *re4i, A5(elen4$= Spuse el (u un z/mbet (e nu se poate des(rie, fa(e omul de toate, trebuie s$ tr$im. : ;tun(i (uno,ti oamenii (are o(up$ Monte!Cristo la (easul a(esta. : >are(um. oi marinarii suntem (a fran(masonii6 ne re(unoa,tem dup$ anumite semne. : Fi (rezi ($ n!am a*ea moti*e s$ ne temem, debar(/nd= : C/tu,i de pu4in2 (ontrabandi,tii nu sunt 3o4i. : "ar (ei doi bandi4i (orsi(aniB 0elu$ &ranz, (al(ul/nd dinainte toate ris(urile. : Ai, "oamne, spuse #aetano, nu sunt ei de *in$ ($ sunt bandi4i2 de *in$ e autoritatea. : Cum a,a= : &$r$ .ndoial$2 sunt urm$ri4i ($ au 7upuit o piele nu alt(e*a, (a ,i (um n!ar fi .n firea Corsi(ei s$ se r$zbune. : Ce .n4ele)i prin a fi 7upuit o piele= ;u asasinat un om= ntreb$ &ranz (ontinu/ndu!,i (er(et$rile. : n4ele) ($ au u(is un du,man, relu$ st$p/nul, (eea (e e (u totul alt(e*a. : Caidem atun(i s$ (erem )$zduire (ontrabandi,tilor ,i bandi4ilor, spuse t/n$rul. Crezi ($ ne!o a(ord$= : &$r$ ni(i o .ndoial$. : C/4i sunt= : -atru, A5(elen4$ ,i (u (ei doi bandi4i, ,ase. : A5a(t (/4i suntem noi. e afl$m de(i, .n (azul (/nd domnii a(e,tia s!ar ar$ta (u toane, la e)alitate ,i de(i .n m$sur$ s$!i .nfr/n$m. ;,adar, .n($ o dat$, 3aidem la Monte!Cristo. : "a, A5(elen4$, dar ne *e4i .n)$dui s$ mai lu$m (/te*a pre(au4iuni= : Cum s$ nu, dra)ul meu. &ii .n4elept (a estor ,i prudent (a 9l]sse. Mai mult de(/t .4i permit, te ro) (3iar. : ;tun(i, t$(ere, )l$sui #aetano. +oat$ lumea t$(u. -entru un om (are, (a &ranz, pri*ea ori(e lu(ru prin ade*$rata lui prism$, situa4ia f$r$ a fi prime7dioas$ nu era lipsit$ de o anume )ra*itate. Se )$sea .n .ntuneri(ul (el mai profund, izolat .n mi7lo(ul m$rii, (u marinari (are nu!l (uno,teau ,i (are nu a*eau ni(i un moti* s$!i fie de*ota4i2 (are ,tiau ($ a*ea la el (/te*a mii de fran(i ,i (are, .n ze(e r/nduri, da($ nu (u in*idie, (el pu4in din (uriozitate, .i e5aminaser$ armele, (are erau foarte frumoase. -e de alt$ parte urma s$ des(ind$, f$r$ alt$ es(ort$ de(/t oamenii a(e,tia, pe o insul$ (u un nume foarte reli)ios, dar (are nu p$rea s$ f$)$duias($ lui &ranz alt$ ospitalitate de(/t a(eea oferit$ de (al*ar lui Iisus, )ra4ie (ontrabandi,tilor ,i bandi4ilor. ;poi istoria *aselor s(ufundate, pe (are o (rezuse e5a)erat$ .n timpul zilei, i se p$rea mai *erosimil$ noaptea. "e a(eea, plasat (um era .ntre .ndoitul peri(ol, poate ima)inar, nu!i sl$bea pe oameni din o(3i ,i nu l$sa pu,(a din m/n$. ntre timp marinarii .n$l4aser$ din nou p/nzele ,i reluaser$ brazda pe (are o mai ad/n(iser$ la du(ere ,i la *enire. n .ntuneri( &ranz, obi,nuit .ntru(/t*a a(um (u bezna, distin)ea uria,ul de )ranit pe (are bar(a .l o(olea, apoi, tre(/nd din nou de (ol4ul unei st/n(i, z$ri fo(ul (are str$lu(ea mai puterni( de(/t p/n$ atun(i, iar .n 7urul fo(ului obser*$ (in(i sau ,ase persoane. 0$fr/n)erea lui se .ntindea la o sut$ de pa,i .n mare. #aetano o(oli lumina, men4in/nd totu,i bar(a .n partea neluminat$. ;poi, (/nd ea fu e5a(t .n fa4a fo(ului, o .ndrept$ spre el ,i intr$

(u bra*ur$ .n (er(ul luminos, inton/nd un (/nte( de pes(ari al ($rui refren .l repetau .n (or to*ar$,ii s$i. @a primul (u*/nt al (/nte(ului oamenii din 7urul fo(ului se ridi(aser$ ,i se apropiaser$ de debar(ader, (u o(3ii fi5a4i asupra b$r(ii a ($rei for4$ ,i ale ($rei inten4ii se str$duiau *$dit s$ le apre(ieze. n (ur/nd ei p$rur$ ($ au e5aminat!o .ndea7uns ,i se a,ezar$ din nou, (u e5(ep4ia unuia sin)ur (are r$mase .n pi(ioare, pe 4$rm, .n 7urul fo(ului unde se fri)ea o ($pri!oar$ .ntrea)$. C/nd bar(a a7unse la *reo dou$ze(i de pa,i de us(at, omul de pe 4$rm f$(u ma,inal (u (arabina )estul unei santinele (e a,teapt$ o patrul$ ,i stri)$ .n diale(t sard6 : Cine e= Stai? &ranz .,i .n($r($ atun(i (u r$(eal$ armele. #aetano s(3imb$ (u omul (/te*a (u*inte, din (are ($l$torul nu .n4elese nimi(, dar (are, de bun$ seam$, .l pri*eau. : A5(elen4a sa, .ntreb$ st$p/nul, *rea s$!,i spun$ numele, sau s$ r$m/n$ ne(unos(ut= : "e bun$ seam$ ($ numele meu le e (u totul ne(unos(ut2 spune!le numai, de(lar$ &ranz, ($ sunt un fran(ez (are ($l$tore,te de pl$(ere. "up$ (e #aetano transmise r$spunsul a(esta, santinela d$du un ordin unuia dintre oamenii de la fo(, (are se ridi($ .ndat$ ,i disp$ru printre st/n(i. Se f$(u t$(ere. &ie(are p$rea preo(upat de treburile sale6 &ranz de debar(are, matelo4ii de p/nze, (ontrabandi,tii de ($prioar$. "ar, .n nep$sarea a(easta aparent$, se obser*au unii pe al4ii. >mul (are se dep$rtase, reap$ru deodat$ dinspre partea opus$ a(eleia pe unde disp$ruse. &$(u un semn din (ap santinelei, (are se .ntoarse spre ei ,i se m$r)ini s$ rosteas($ doar a(este (u*inte6 SPa((ommodi. Italienes(ul sPa((ommodi este intradu(tibil2 el *rea s$ spun$ totodat$6 *eni4i, intra4i, fi4i bine *eni4i, fa(e4i (a la dumnea*oastr$ a(as$, sunte4i st$p/ni. Seam$n$ (u fraza a(eea a lui Moli<re (are .l uimea a,a de mult pe bur)3ezul )entilom prin (antitatea de lu(ruri (e (on4inea. Matelo4ii nu a,teptar$ s$ li se spun$ de dou$ ori2 din patru lope4i bar(a a7unse la us(at. #aetano s$ri pe 4$rm, s(3imb$ alte (/te*a (u*inte .n ,oapt$ (u santinela. +o*ar$,ii s$i (obor/r$ unul dup$ altul2 *eni, .n sf/r,it ,i r/ndul lui &ranz. Al a*ea una din pu,ti de!a (urmezi,ul pieptului, #aetano a*ea (ealalt$ pu,($, un matelot .i 4inea (arabina. Costumul s$u era totodat$ de artist ,i de dand], (eea (e nu inspir$ )azdelor ni(i o b$nuial$ ,i de(i ni(i o nelini,te. -riponir$ bar(a de 4$rm, f$(ur$ (/4i*a pa,i .n ($utarea unui bi*ua( (omod2 dar, f$r$ .ndoial$, pun(tul spre (are se .ndreptau nu (on*enea (ontrabandistului (are .ndeplinea ser*i(iul de pazni(, deoare(e .i stri)$ lui #aetano6 : u, nu pe a(olo, *$ ro). #aetano .n)$im$ o s(uz$ ,i, f$r$ s$ mai st$ruias($, .naint$ spre partea opus$, .n timp (e doi matelo4i aprinseser$ ni,te tor4e la fo(, pentru a lumina drumul. &$(ur$ *reo treize(i de pa,i ,i se oprir$ pe!o mi($ esplanad$ .n(on7urat$ de st/n(i .n (are fuseser$ s(obite ni,te s(aune asem$n$toare oare(um unor mi(i )3erete, unde santinela ar putea s$ stea a,ezat$. "e 7ur .mpre7ur (re,teau, .n *ine de p$m/nt *e)etal, (/4i*a ste7ari piti(i ,i tufi,uri dese de mir4i. &ranz aple($ o tor4$ ,i .,i d$du seama, dup$ un morman de (e!nu,$, ($ nu des(operise (el dint/i (onfortul lo(alit$4ii a(esteia ,i ($, desi)ur, (a era una dintre popasurile obi,nuite ale *izitatorilor nomazi de pe insula Monte!Cristo. n(ordarea sa .n(etase2 dup$ (e a pus pi(iorul pe us(at, dup$ (e a *$zut atitudinea, da($ nu prieteneas($ (el pu4in indiferent$, a amfitrionilor, preo(up$rile sale disp$ruser$, iar .n (onta(tul (u aroma ($prioarei, (are se fri)ea .n bi*ua(ul de al$turi, preo(up$rile se s(3imbaser$ .n poft$ de m/n(are.

i aduse la (uno,tin4$ a(easta lui #aetano, (are .i r$spunse ($ nimi( nu poate fi mai simplu de(/t o (in$ atun(i (/nd ai, (um a*eau ei .n bar($, p/ine, *in, ,ase pot/rni(3i ,i un fo( bun pentru a le fri)e. : "e altminteri, ad$u)$ el, da($ A5(elenta *oastr$ )$se,te ($ aroma ($prioarei este a,a de ispititoare, pot s$ m$ du( ,i s$ ofer *e(inilor no,tri dou$ din p$s$rile pe (are le a*em pentru o felie din patrupedul lor. : "u!te, #aetano, du!te, )l$sui &ranz2 dumneata e,ti .ntr!ade*$r n$s(ut (u )eniul ne)o(ierii. ntre timp, matelo4ii smulser$ m$nun(3iuri de buruieni ,i f$(ur$ le)$turi, ($rora le d$dur$ fo(, (eea (e produse un 7ar destul de respe(tabil. &ranz a,tepta de(i (u ner$bdare, adulme(/nd .ntruna aroma ($prioarei, .ntoar(erea st$p/nului, (/nd a(esta reap$ru ,i *eni la el (u un aer foarte nelini,tit. : Ai, (e e= Ce s!a .nt/mplat= ntreb$ el. ;u respins propunerea noastr$= : "impotri*$, de(lar$ #aetano, (ondu($torul ($ruia i s!a spus ($ sunte4i un t/n$r fran(ez *$ in*it$ s$ lua4i masa (u el. : Ai, dar (ondu($torul a(esta e un om foarte (i*ilizat, spuse &ranz ,i nu *$d de (e a, refuza, (u at/t mai mult (u (/t adu( partea mea de (in$. : >, nu!i *orba de asta2 el are de m/n(are mai mult de(/t este ne*oie, dar pune o (ondi4ie (iudat$ *enirii dumnea*oastr$ la el. : @a el= ntreb$ t/n$rul, ,i!a (onstruit (um*a o (as$, ai(i= : u, dar are un ($min foarte (onfortabil dup$ (/t se spune. : l (uno,ti pe (ondu($torul a(esta= : ;m auzit *orbindu!se de el. : "e bine sau de r$u= : Fi .ntr!un fel ,i .ntr!altul. : "ra(e? Fi (are este (ondi4ia= : S$ *$ l$sa4i le)at la o(3i ,i s$ nu s(oate4i le)$tura de(/t (/nd *$ *a in*ita el. &ranz s(rut$ (/t mai mult pri*irea lui #aetano, (a s$ afle (e anume as(undea propunerea lui. : Ai, da, )l$sui a(esta, r$spunz/nd )/ndirii lui &ranz, ,tiu bine, lu(rul merit$ s$ fie (3ibzuit. : "umneata (e ai fi f$(ut .n lo(ul meu= ntreb$ t/n$rul. : Au (are nu am nimi( de pierdut, a, mer)e. : ;i a((epta= : "a, (el pu4in din (uriozitate. : Aste, *a s$ zi($, (e*a (urios de *$zut la (ondu($torul a(esta= : ;s(ulta4i, )l$sui #aetano (obor/nd *o(ea, nu ,tiu da($ (eea (e se spune este ade*$ratB Se opri, uit/ndu!se da($ nu (um*a *reun str$in .l as(ult$. : Fi (e se spune= : C$ a(est (ondu($tor tr$ie,te .ntr!o subteran$ pe l/n)$ (are palatul -itti este prea pu4in lu(ru. : Ce *is? Murmur$ &ranz, a,ez/ndu!se la lo(. : >, nu e un *is, (ontinu$ patronul, e o realitate. Cama, (/rma(iul de pe %Saint! &erdinand', a intrat .ntr!o zi a(olo ,i a ie,it .nm$rmurit, spun/nd ($ astfel de (omori nu e5ist$ de(/t .n basme.

: Ai, dar ,tii ($, spun/ndu!mi a(estea, m!ai fa(e s$ (obor ,i .n pe,tera lui ;li!Haba= #l$sui &ranz. : A5(elen4$, *!am spus (e am auzit ,i eu. : ;tun(i m$ sf$tuie,ti s$ a((ept= : >, nu spun asta. A5(elen4a *oastr$ fa(e (um *a (rede. !a, *rea s$!i dau un sfat .ntr!o .mpre7urare (a a(easta. &ranz medit$ (/te*a (lipe, .n4elese ($ omul a(ela a,a de bo)at nu putea s$!i *oias($ r$ul, lui (are a*ea numai (/te*a mii de fran(i2 ,i deoare(e nu .ntrez$rea, .n toat$ (3estiunea, de(/t o (in$ admirabil$, a((ept$. #aetano porni (u r$spunsul lui. +otu,i, am spus, &ranz era pre*$z$tor, de a(eea *oi s$ aib$ (/t mai multe am$nunte asupra (iudatului ,i misteriosului amfitrion. Se .ntoarse de(i spre matelotul (are, .n timpul dialo)ului, 7umulise pot/rni(3ile, (u )ra*itatea unui om m/ndru de .ndeletni(irile sale ,i!l .ntreb$ (u (e putuser$ s$ *in$ ai(i oamenii a(eia, deoare(e nu se *edeau a(olo ni(i b$r(i, ni(i (or$bii. : Au nu sunt .n)ri7orat despre partea a(easta ,i (unos( *asul (u (are ei ($l$tores(, de(lar$ matelotul. : Aste un *as frumos= : "ores( unul la fel A5(elen4ei *oastre, (a s$ fa($ o(olul lumii. : Cam (e (apa(itate are= : Cam o sut$ de butoaie. "e altminteri, e un *as (urios, un ]a(3t (um spun en)lezii, dar (onfe(4ionat .n a,a (3ip .n(/t s$ .nfrunte marea pe ori(e *reme. : Fi unde a fost (onstruit= : u ,tiu. Cred (u toate astea ($ este )eno*ez. : Fi (um .ndr$zne,te un ,ef de (ontrabandi,ti s$!,i (onstruias($ un ]a(3t pentru (omer4ul s$u .n portul #eno*ei= Continu$ &ranz. : Au n!am spus ($ proprietarul ]a(3tului e un (ontrabandist, de(lar$ matelotul. : u, dar mi se pare ($ a spus #aetano. : #aetano *$zuse e(3ipa7ul de departe, dar .n($ nu *orbise (u ni!meni. : "ar da($ omul a(esta nu e un ,ef de (ontrabandi,ti, (e este= : 9n nobil bo)at (are ($l$tore,te de pl$(ere. %Caida, de, )/ndi &ranz, persona7ul e (u at/t mai misterios (u (/t *ersiunile se bat (ap .n (ap.' : Fi (um .l (3eam$= : C/nd .l .ntreab$ (ine*a, el r$spunde ($ se nume,te Simbad Marinarul. M$ .ndoies( .ns$ ($ a(esta este numele lui ade*$rat. : Simbad Marinarul= : "a. : Fi unde lo(uie,te nobilul a(esta= : -e mare. : "in (e 4ar$ este= : u ,tiu. : @!ai *$zut= : 9neori. : Ce fel de om e= : A5(elen4a *oastr$ .,i *a da sin)ur$ seama. : Fi unde o s$ m$ primeas($= : &$r$ .ndoial$ ($ .n palatul a(ela subteran despre (are *!a *orbit #aetano.

: Fi n!a4i a*ut ni(iodat$ (uriozitatea, (/nd a4i poposit ai(i ,i a4i )$sit insula pustie, s$ .n(er(a4i a p$trunde .n palatul ferme(at= : >, ba da, A5(elen4$, de(lar$ matelotul2 ba de mai multe ori (3iar2 totdeauna .ns$ (er(et$rile noastre au fost zadarni(e. ;m s(oto(it pe,tera de 7ur .mpre7ur ,i n!am )$sit (ea mai mi($ tre(ere. Se spune de altfel ($ u,a nu se des(3ide (u o (3eie, (i (u un (u*/nt ma)i(. : Cot$r/t lu(ru, murmur$ &ranz, am intrat .ntr!o po*este din > mie ,i una de nop4i. : A5(elen4a sa *$ a,teapt$, spuse dinapoia lui o *o(e pe (are o re(unos(u6 *o(ea santinelei. oul *enit era .nto*$r$,it de doi oameni din e(3ipa7ul ]a(3tului. n lo(ul ori($rui r$spuns, &ranz .,i s(oase batista ,i o prezent$ (elui (are .i *orbise. &$r$ a rosti un (u*/nt, i se le)ar$ o(3ii (u o )ri7$ (e tr$da temerea (a el s$ nu s$*/r,eas($ *reo indis(re4ie2 dup$ a(eea fu pus s$ 7ure ($ nu *a .n(er(a .n ni(i un (3ip s$!,i s(oat$ le)$tura. 1ur$. ;tun(i (ei doi oameni .l luar$ de (/te un bra4 ,i el merse ($l$uzit de ei, (u santinela .nainte. Sim4i, dup$ *reo treize(i de pa,i, dup$ aroma tot mai ispititoare a ($prioarei, ($ tre(ea din nou pe dinaintea bi*ua(ului6 fu silit apoi s$!,i (ontinue drumul .n($ *reo (in(ize(i de pa,i, .naint/nd, desi)ur, .n dire(4ia unde #aetano nu fusese l$sat s$ p$trund$6 interdi(4ie (are se e5pli(a a(um. Cur/nd dup$ s(3imbarea de atmosfer$ .n4elese ($ intra .ntr!o subteran$2 dup$ (/te*a (lipe de mers auzi un trosnet ,i i se p$ru ($ atmosfera se s(3imb$ iar$,i de*enind ($ldu4$, .nmiresmat$2 sim4i, .n sf/r,it, ($ pi(ioarele sale ($l(au pe un (o*or )ros ,i moale2 ($l$uzele .l p$r$sir$. 9rm$ o (lip$ de t$(ere ,i un )las spuse .ntr!o fran4uzeas($ (ore(t$, de,i (u un a((ent str$in6 : &i4i bine*enit la mine, domnule2 pute4i s$ *$ s(oate4i batista. &ire,te ($ &ranz nu a,tept$ s$ i se repete de dou$ ori in*ita4ia2 s(oase batista ,i se pomeni .n fa4a unui b$rbat .ntre [8!4E de ani, purt/nd un *e,m/nt tunisian, adi($ un fes ro,u (u un (iu(ure lun), albastru, de m$tase, o *est$ nea)r$ de posta* brodat$ .n aur, pantaloni sta(o7ii lar)i ,i umfla4i, )3etre de a(eea,i (uloare, brodate (u aur (a ,i *esta ,i papu(i )albeni2 un (a,mir splendid .i str/n)ea mi7lo(ul, iar un 3an)er as(u4it ,i .n(o*oiat tre(ea prin (in)$toare. "e,i de o paloare aproape li*id$, b$rbatul a*ea o fi)ur$ deosebit de frumoas$2 o(3ii lui erau *ii ,i str$pun)$tori2 nasul drept ,i aproape la ni*el (u fruntea indi(a tipul )re( .n toat$ puritatea lui, iar din4ii albi (a perlele ie,eau admirabil sub musta4a nea)r$ (are .i .n(adra. "oar paloarea lui era (iudat$2 p$rea un om .n(3is de mult$ *reme .ntr!un morm/nt ,i (are nu putuse re($p$ta (arna4ia (elor *ii. &$r$ s$ fie .nalt de statur$, era bine f$(ut ,i, asemenea oamenilor de la sud, a*ea m/inile ,i pi(ioarele mi(i. Ceea (e .ns$ .l uimi pe &ranz (are (ara(terizase istorisirea lui #aetano, un *is, fu somptuozitatea mobilierului. +oat$ (amera era tapetat$ (u stofe tur(e,ti de (uloare ($r$mizie, (u flori de aur. ntr!o firid$ se afla un fel de di*an a*/nd deasupra un trofeu de arme arabe (u te(i de ar)int ,i (u m/nere (are s(/nteiau de nestemate2 din plafon at/rna o lamp$ de (ristal, *ene4ian, de o form$ ,i o (uloare ferme($toare, iar pi(ioarele se odi3neau pe un (o*or tur(es( .n (are se afundau p/n$ la )lezn$2 perdele at/rnau la u,a prin (are &ranz intrase ,i la o alt$ u,$ (e l$sa tre(erea .ntr!o a doua (amer$, (are p$rea splendid iluminat$. ;mfitrionul .l l$s$ un moment pe &ranz .n *oia uimirii sale ,i, de altminteri, .l e5amina ,i el, nesl$bindu!l din o(3i. : "omnule, .i spuse, .n sf/r,it, *$ (er de o mie de ori iertare pentru pre(au4iile (e *i s!au pretins spre a fi adus la mine2 dar, deoare(e .n marea parte a timpului, insula e pustie, da($

se(retul lo(uin4ei mele ar fi (unos(ut, a, )$si desi)ur, la .napoiere, (uibul a(esta .ntr!o stare destul de proast$, lu(ru (are mi!ar displ$(ea enorm, nu pentru pa)uba .n sine, (i pentru ($ n!a, mai putea s$ m$ despart (/nd *reau de restul p$m/ntului. Voi ($uta a(um s$ *$ fa( s$ uita4i mi(a nepl$(ere, oferindu!*$ (eea (e desi)ur nu n$d$7duia4i ($ *e4i )$si ai(i, adi($ o (in$ a((eptabil$ ,i un pat bun. : ;, nu, s(umpul meu amfitrion, r$spunse &ranz, nu e ne*oie s$ *$ s(uza4i. ;m *$zut totdeauna ($ oamenilor (are p$trundeau .n palate ferme(ate li se le)au o(3ii6 )/ndi4i!*$ la 0aoul din Cu)3eno4ii. u am de (e m$ pl/n)e, ($(i (eea (e dumnea*oastr$ .mi ar$ta4i, aminte,te minunile din > mie ,i una de nop4i. : V$ *oi spune (a @u(ullus6 "a($ a, fi ,tiut ($ *oi a*ea onoarea *izitei dumnea*oastr$, m!a, fi pre)$tit. n sf/r,it .ns$, a,a (um este pustni(ia mea, *!o pun la dispozi4ie ,i a,a (um este (ina mea, *!o ofer. ;li, ne ser*e,ti= ;proape .n a(eea,i (lip$ perdeaua se d$du .n l$turi ,i un ne)ru nubian, .ntune(at (a abanosul, .mbr$(at (u o simpl$ bluz$ alb$, f$(u semn st$p/nului ($ putea s$ trea($ .n sala de m/n(are. : ;(um, spuse ne(unos(utul lui &ranz, nu ,tiu da($ sunte4i de p$rerea mea, dar )$ses( ($ nimi( nu e mai st/n7enitor de(/t de a r$m/ne dou$ sau trei (easuri .ntre patru o(3i f$r$ a ,ti (u (e nume sau (e titlu s$ ne *orbim. 0emar(a4i ($ respe(t prea mult le)ile ospitalit$4ii pentru a *$ .ntreba .n pri*in4a numelui sau titlului dumnea*oastr$2 *$ ro) numai s$!mi ar$ta4i o denumire oare(are (u a7utorul ($reia s$ *$ pot adresa (u*/ntul. ntru(/t m$ pri*e,te, pentru a *$ u,ura, *$ *oi informa ($ mie mi se spune .ndeob,te Simbad Marinarul. : Iar eu, de(lar$ &ranz, *$ *oi spune ($, .ntru(/t nu!mi lipse,te, pentru a fi .n situa4ia lui ;ladin, de(/t faimoasa lamp$ minunat$, nu *$d ni(i o piedi($ .n a m$ numi pentru moment ;ladin. "enumirile nu ne *or s(oate din >rientul unde, sunt ispitit s$ (red, am fost transportat prin puterea unui )eniu bun. : obile ;ladin, )l$sui atun(i (iudatul amfitrion, a4i auzit, nu!i a,a, ($ suntem ser*i4i. V$ ro) s$ bine*oi4i a intra .n sala de m/n(are2 preaumilul dumnea*oastr$ ser*itor o ia .nainte s$ *$ arate drumul. Fi, d/nd .n l$turi perdeaua, Simbad tre(u .naintea lui &ranz. &ranz tre(ea dintr!o .n(/ntare .ntr!alta2 masa era splendid ser*it$. "up$ (e se .n(redin4$ .n pri*in4a a(estui pun(t important, .,i plimb$ o(3ii .n 7ur. Sala de m/n(are nu era mai pu4in splendid$ de(/t budoarul pe (are .l p$r$sise2 era toat$ din marmur$, (u basoreliefuri anti(e de (ea mai mare *aloare, iar la ambele e5tremit$4i ale s$lii prelun)i, dou$ minunate statui 4ineau pe (apete (o,uri de fru(te. Co,urile (on4ineau dou$ piramide de fru(te admirabile2 anana,i de Si(ilia, rodii din Mala)a, porto(ale din insulele Haleare, piersi(i din &ran4a ,i smo(3ine din +unis. Cina se (ompunea dintr!un fazan fript, .n(on7urat de mierle din Corsi(a, de o ,un($ de mistre4, de o pulp$ de ($prioar$ preparat$ t$t$re,te, de un (al(an splendid ,i o lan)ust$ )i)anti($. Inter*alele dintre ta(/murile mari erau umplute de ta(/muri mi(i (uprinz/nd )ust$rile. +a(/murile erau de ar)int, farfuriile de por4elan 7aponez. &ranz se fre($ la o(3i s$ se .n(redin4eze ($ nu *iseaz$. umai ;li a*ea *oie s$ ser*eas($ ,i se a(3it$ foarte bine. Musafirul .i aduse laude fa4$ de )azd$. : "a, )l$sui a(esta, f$(/nd onorurile (inei (u (ea mai mare si)uran4$2 da, e un biet om (are mi!e foarte de*otat ,i (are se a(3it$ (/t poate mai bine de datoria sa. ,i adu(e aminte ($ i! am sal*at *ia4a ,i, deoare(e 4inea pare!se la (apul s$u, mi!a p$strat oare(are re(uno,tin4$ ($ l!am sal*at. ;li se apropie de st$p/n, .i lu$ m/na ,i i!o s$rut$.

: obile Simbad, )l$sui &ranz, a, fi prea indis(ret .ntreb/ndu!*$ .n (e .mpre7ur$ri a4i s$*/r,it fapta a(easta frumoas$= : >, e (/t se poate de simpl$? 0$spunse amfitrionul. Se pare ($ .mpieli4atul d$duse t/r(oale pe l/n)$ seraiul beiului din +unis mai mult de(/t .i era .n)$duit unui fl$($u de (uloarea lui2 astfel ($ beiul l!a (ondamnat s$ i se taie limba, m/na ,i (apul6 limba .n prima zi, m/na .n a doua ,i (apul .n a treia. "orisem dintotdeauna s$ am .n ser*i(iul meu un mut, a,!teptai s$ i se taie limba ,i .i propusei pe urm$ beiului s$ mi!l dea .n s(3imbul unei admirabile pu,ti (u dou$ 4e*i, (are .n a7un mi se p$ruse ($ a st/rnit dorin4ele n$l4imii sale. Al ,o*$i o (lip$, ($(i 4inea foarte mult s$ termine (u nenoro(itul. "ar ad$u)ai pu,tii un (u4it de */n$toare en)lezes(, (u (are ,tirbisem iata)anul n$l4imii sale, astfel ($ beiul se 3ot$r. s$!i (ru4e m/na ,i (apul, dar (u (ondi4ia s$ nu mai (al(e ni(iodat$ prin +unis. 0e(omanda4ia era de prisos. C/nd ne(redin(iosul z$re,te de departe (oasta ;fri(ii, el se as(unde .n fundul ]a(3tului ,i nu!l mai po4i s(oate de a(olo de(/t (/nd ]a(3tul iese din raza (elei de a treia p$r4i a lumii. &ranz r$mase un moment t$(ut ,i .n)/ndurat, ne,tiind (e s$ (read$ despre *oio,ia (rud$ (u (are amfitrionul .i istorisise .nt/mplarea. : Fi, asemenea onorabilului marinar al ($rui nume l!a4i luat, spuse el s(3imb/nd (on*ersa4ia, dumnea*oastr$ *$ petre(e4i *ia4a ($l$torind= : "a, e o dorin4$ pe (are o a*eam .ntr!un timp (/nd nu )/ndeam delo( ($ am s!o pot .ndeplini, spuse ne(unos(utul z/mbind. ;m mai formulat (/te*a dorin4e, (are, n$d$7duies(, se *or .ndeplini toate pe r/nd. "e,i Simbad rostise (u*intele a(estea (u (el mai mare s/n)e re(e, o(3ii s$i z*/rliser$ o pri*ire de (iudat$ fero(itate. : ;4i suferit mult, domnule P= l .ntreb$ &ranz. Simbad tres$ri ,l!l pri*i 4int$. : "up$ (e *ede4i ($ am suferit= ntreb$ el. : "up$ toate, de(lar$ &ranz2 dup$ )lasul, pri*irea, paloarea ,i dup$ .ns$,i *ia4a pe (are o du(e4i. : Au tr$ies( *ia4a (ea mai feri(it$ pe (are mi!o pot .n(3ipui, o ade*$rat$ *ia4$ de pa,$2 sunt re)ele (rea4iunii6 m$ simt bine .ntr!un lo(, r$m/n2 m$ pli(tises(, ple(2 sunt liber (a pas$rea, am aripi (a ea2 oamenii (are m$ .n(on7oar$ mi se supun la un semn. M$ amuz din (/nd .n (/nd b$t/ndu!mi 7o( de 7usti4ia omeneas($, r$pindu!i un bandit pe (are ea .l (aut$, un (riminal pe (are .l urm$re,te. ;poi eu am 7usti4ia mea, 7osni($ ,i .nalt$, f$r$ am/nare ,i f$r$ apel, (are (ondamn$ sau (are absol*$ ,i ($reia nimeni nu i se poate .mpotri*i. >, da($ a4i fi )ustat *ia4a mea, n!a4i mai *rea alta ,i nu *!a4i mai .napoia ni(iodat$ .n lume, afar$ doar de (azul (/nd ar trebui s$ realiza4i (ine ,tie (e proie(t mare? : "e e5emplu, o r$zbunare? Spuse &ranz. e(unos(utul fi5$ asupra t/n$rului una din a(ele pri*iri (are se ad/n(es( .n str$fundul inimii ,i min4ii. : "e (e o r$zbunare= ntreb$ el. : -entru ($, relu$ &ranz, .mi fa(e4i impresia unui om (are, perse(utat de so(ietate, are de li(3idat (u ea o so(oteal$ (umplit$. : Ai bine, *$ .n,ela4i, )l$sui Simbad r/z/nd. : 0/sul lui (iudat (are .i ar$ta din4ii albi, as(u4i4i2 a,a (um m$ *ede4i, (u sunt un fel de filantrop ,i poate ($, .ntr!o zi, *oi *eni la -aris s$ fa( (on(uren4$ domnului ;ppert ,i omului (u Mi(a Mantie ;lbastr$. : Fi *e4i fa(e ($l$toria a(easta pentru .nt/ia oar$=

: >, da. Vi se pare (am (urios, nu!i a,a= V$ asi)ur .ns$ ($ nu sunt eu de *in$ da($ am .nt/rziat at/ta, .ntr!o zi sau .ntr!alta lu(rul se *a .nt/mpla. : Fi (rede4i ($ *e4i fa(e ($l$toria (ur/nd= : u ,tiu .n($, depinde de anumite .mpre7ur$ri supuse unor (ombina4ii nesi)ure. : ;, *rea s$ fiu a(olo (/nd *e4i *eni2 *oi ($uta s$ *$ r$spl$tes(, pe (/t .mi *a sta .n putin4$, ospitalitatea pe (are mi!o d$rui4i a,a de lar) la Monte!Cristo. : ;, a((epta oferta dumnea*oastr$ (u mult$ pl$(ere, de(lar$ amfitrionul2 din p$(ate .ns$, da($ *in, *oi *eni poate in(o)nito. ntre timp, osp$4ul .nainta ,i p$rea ser*it doar pentru &ranz2 ($(i ne(unos(utul abia se atinsese de una sau dou$ din bu(atele splendidului festin (e!i oferise ,i ($ruia musafirul nea,teptat .i a(orda o (inste foarte mare. n sf/r,it, ;li aduse desertul sau, mai bine zis, lu$ (o,urile din m/inile statuilor ,i le puse pe mas$. ;,ez$ .ntre ambele (o,uri o (up$ mi($ de ar)int, a(operit$ (u un (apa( din a(ela,i metal. 0espe(tul (u (are ;li adusese (upa a4/4$ (uriozitatea lui &ranz. S$lt$ (apa(ul ,i *$zu o past$ *erzuie, (are sem$na (u o dul(ea4$ di*in$, dar (are .i era absolut ne(unos(ut$. -use la lo( (apa(ul, tot a,a de ne,tiutor asupra (on4inutului (upei (a ,i .nainte de a!l fi ridi(at, ,i, .ndrept/ndu!,i o(3ii asupra amfitrionului, .l *$zu z/mbind. : u!i a,a ($ nu pute4i s$ )3i(i4i, .i spuse a(esta, (e fel de aliment (on4ine mi(ul *as ,i ($ el *a intri)$= : M$rturises(. : Ai bine, dul(ea4a a(easta *erzuie nu e ni(i mai mult ni(i mai pu4in de(/t ambrozia pe (are C8b< o ser*ea la masa lui 1upiter. : "esi)ur .ns$, )l$sui &ranz, ($, tre(/nd prin m/na oamenilor, ambrozia ,i!a pierdut numele (eres( lu/nd unul omenes(. Cum se nume,te .n limba7 de r/nd in)redientul a(esta pentru (are, de altminteri, nu simt o atra(4ie deosebit$= : +o(mai faptul a(esta tr$deaz$ ori)inea noastr$ material$, e5(lam$ Simbad2 de multe ori noi tre(em astfel pe l/n)$ feri(ire, f$r$ s!o *edem, f$r$ s!o pri*im, sau, da($ am *$zut!o ,i pri*it!o, f$r$ s!o re(unoa,tem. "umnea*oastr$ sunte4i un om poziti* ,i aurul e zeul dumnea*oastr$, )usta4i de ai(i, iar minele din -eru, #uzarat ,i #olonda *i se *or des(3ide. Sunte4i un om (u ima)ina4ie, sunte4i poet2 )usta4i de ai(i ,i barierele posibilului au s$ dispar$, *i se *or des(3ide (/mpiile infinitului, *$ *e4i plimba (u inima ,i (u spiritul des($tu,ate, .n domeniul f$r$ de mar)ini al re*eriei. Sunte4i ambi4ios, aler)a4i dup$ m$re4iile p$m/ntului2 )usta4i de ai(i ,i .ntr!un (eas *e4i fi re)e, nu re)ele unui mi( re)at, t$inuit .n *reun (ol4 al Auropei, (a &ran4a, Spania sau ;n)lia, (i re)ele lumii, re)ele uni*ersului, re)ele (rea4iunii. +ronul dumnea*oastr$ *a fi .n$l4at pe muntele unde Satan l!a dus pe Iisus2 ,i, f$r$ a a*ea ne*oie s$!i adu(e4i oma)ii, f$r$ s$ fi4i silit a!i s$ruta )3eara, *e4i fi su*eranul st$p/n pe toate re)atele p$m/ntului. Spune4i, nu e ispititor (eea (e *$ ofer ,i nu e un lu(ru foarte u,or= -ri*i4i? Spun/nd a(easta, des(operi la r/ndu!i (upa de ar)int, (are (on4inea substan4a at/t de l$udat$, lu$ o lin)uri4$ din dul(ea4a ma)i($, o duse la )ur$ ,i o sa*ur$ pe .ndelete (u o(3ii .n(3i,i pe 7um$tate ,i (u (apul pe spate. &ranz .i l$s$ r$)azul s$ )uste minunea preferat$ apoi, (/nd *$zu ($ ,i!a mai re*enit6 : n definiti*, .ntreb$ el, (e este lu(rul a(esta a,a de pre4ios= : ;4i auzit despre H$tr/nul de pe Munte, (el (are a *rut s$!l asasineze pe &ilip!;u)ust= : &$r$ .ndoial$. : Ai bine, ,ti4i ($ el domnea peste o *ale bo)at$, (are domina muntele de unde .,i luase numele pitores(. n *alea a(easta erau )r$dini minunate, plantate de Cassen!ben!Saba3, iar .n

)r$dinile a(estea se aflau pa*ilioane izolate. Al .,i poftea ale,ii .n pa*ilioane ,i le d$dea s$ m$n/n(e spune Mar(o!-olo o anume buruian$ (are .i transporta .n rai, printre plante *e,ni( .nflorite, printre fru(te .ntotdeauna (oapte ,i femei totdeauna *ir)ine. "ar (eea (e tinerii ar3iferi(i4i luau drept realitate, era *is2 .ns$ un *is a,a de pl$(ut, de .mb$t$tor ,i *oluptuos, .n(/t se *indeau (u trup ,i suflet (elui (e li!l d$ruise ,i, supun/ndu!se ordinelor lui (a unor ordine ale lui "umnezeu, se du(eau s$ lo*eas($ la (ap$tul lumii *i(tima ar$tat$, murind .n (3inuri f$r$ s$ se pl/n)$, (u sin)ura idee ($ moartea pe (are o .ndurau nu era de(/t o tre(ere spre *ia4a de .n(/nt$ri pe (are o )ustaser$, )ra4ie buruienii sfinte ser*it$ .n fa4a dumnea*oastr$. : n (azul a(esta, e5(lam$ &ranz, e *orba de 3a,i,. "a, (unos( 3a,i,ul, (el pu4in dup$ nume. : ;4i )3i(it, nobile ;ladin, e 3a,i,, (el mai bun ,i mai (urat 3a,i, (are se fa(e la ;le5andria, 3a,i,ul lui ;bu)or, omul uni(, omul ($ruia ar trebui s$ i se .nal4e un palat (u ins(rip4ia6 e)ustorului de feri(ire. : @umea re(unos($toare. : Fti4i ($ simt ne*oia s$!mi dau seama sin)ur de ade*$rul sau de e5a)erarea laudelor dumnea*oastr$= #l$sui &ranz. : "a4i!*$ seama sin)ur, dar s$ nu *$ opri4i la prima e5perien4$2 ($ .n ori(e lu(ru, sim4urile trebuies( obi,nuite (u o impresie nou$, bl/nd$ sau *iolent$, trist$ sau *oioas$. atura d$ o lupt$ .mpotri*a substan4ei di*ine, natura (are nu e f$(ut$ pentru bu(urie ,i (are se a)a4$ de durere. Se impune (a natura .nfr/nt$ s$ su(ombe .n lupt$ (u realitatea, s$ urmeze *isul2 ,i atun(i *isul st$p/ne,te, atun(i *isul de*ine *ia4$ ,i *ia4a *is2 dar (e deosebire .n transfi)urarea a(easta? Compar/nd durerile e5isten4ei reale (u desf$t$rile e5isten4ei fi(ti*e, nu *e4i mai *oi s$ tr$i4i ni(iodat$, (i s$ *isa4i mereu. C/nd *e4i p$r$si lumea a(easta pentru lumea altora, *i se *a p$rea ($ tre(e4i de la o prim$*ar$ napolitan$ la o iarn$ lapon$, *i se *a p$rea ($ p$r$si4i paradisul pentru p$m/nt ,i (erul pentru iad. Musafirule, )ust$ 3a,i,ul? "rept ori(e r$spuns, &ranz lu$ o lin)uri4$ din pasta minunat$, pe m$sura a(eleia luat$ de amfitrion ,i o duse la )ur$. : "ra(e, e5(lam$ el, dup$ (e .n)3i4i dul(ea4a di*in$, nu ,tiu .n($ da($ rezultatul *a fi a,a de pl$(ut pre(um spune4i, dar lu(rul nu mi se pare sa*uros a,a (um afirma4i. : -entru ($ (erul )urii dumnea*oastr$ nu e .n($ deprins (u sublimul substan4ei pe (are o )ust$. Spune4i!mi6 *!au pl$(ut din (apul lo(ului stridiile, (eaiul, berea en)lezeas($, trufele, lu(ruri pe (are le!a4i adorat apoi= i .n4ele)e4i oare pe romanii (are preparau fazanii (u putrezi(iuni ,i pe (3inezii (are m$n/n($ (uiburi de r/ndunele= >, nu? Ai bine, la fel e (u 3a,i,ul2 m/n(a4i!l numai opt zile ,i ni(i o 3ran$ din lume nu *i se *a mai p$rea ($ atin)e fine4ea )ustului a(esta pe (are .l so(oti4i ast$zi poate fad ,i )re4os. S$ tre(em, de altminteri, .n (amera de al$turi, adi($ .n (amera dumnea*oastr$, iar ;li ne *a ser*i (afeaua ,i ne *a da pipe. Se ridi(ar$ am/ndoi ,i, .n timp (e a(ela (are .,i d$duse numele de Simbad ,i pe (are l!am numit ,i noi astfel din (/nd .n (/nd pentru a putea s$!i d$m, (a ,i musafirului s$u, o denumire oare(are, transmitea (/te*a porun(i ser*itorului, &ranz intr$ .n (amera de al$turi. ;(easta a*ea o mobil$ mai simpl$, de,i nu mai pu4in bo)at$. Ara de o form$ rotund$ ,i un mare di*an o .n(on7ura. "ar di*anul, pere4ii, plafonul ,i par(3etele erau a(operite (u bl$nuri minunate, netede ,i moi, asemeni (elor mai moi (o*oare2 bl$nuri de ti)ri din Hen)al (u dun)i atr$)$toare2 bl$nuri de pantere de la Cap, (u pete z)lobii (a a(ela (are i se arat$ lui "ante, .n sf/r,it, bl$nuri de urs din Siberia, de *ulpi din or*e)ia, iar toate a(este bl$nuri erau z*/rlite din bel,u) unele peste altele, .n(/t se p$rea ($ mer)i pe (el mai des )azon ,i ($ te odi3ne,ti pe patul (el mai m$t$sos.

Se (ul(ar$ am/ndoi pe di*an2 (iubu(uri, (u tuburi de iasomie ,i (u imamele de (3i3limbar, se aflau la .ndem/na lor, pre)$tite .n a,a fel .n(/t s$ n!ai ne*oie s$ fumezi de dou$ ori dintr!unul sin)ur. @uar$ fie(are (/te unul. ;li le aprinse ,i ie,i dup$ (afea. 9rm$ un moment de t$(ere, .n r$stimpul ($ruia Simbad se l$s$ .n *oia )/ndurilor, (are p$reau ($!l preo(up$ ne.n(etat, (3iar .n toiul (on*ersa4iei, iar &ranz (ed$ re*eriei mute .n (are (azi aproape totdeauna (/nd fumezi un tutun e5(elent (e pare ($ du(e, o dal$ (u fumul toate )ri7ile min4ii, .napoindu!i .n s(3imb fum$torului toate *isurile sufletului. ;li aduse (afeaua. : Cum o *re4i= ntreb$ ne(unos(utul2 fran4uze,te sau tur(e,te, tare sau u,oar$, .ndul(it$ sau nu= 0$m/ne la ale)erea dumnea*oastr$6 se poate prepara .n toate felurile. : ;m s!o beau tur(e,te, r$spunse &ranz. : Fi fa(e4i foarte bine, e5(lam$ amfitrionul2 a(easta do*ede,te ($ a*e4i .n(lin$ri pentru *ia4a oriental$. >3, *ede4i dumnea*oastr$, orientalii sunt sin)urii oameni (are ,tiu s$ tr$ias($. Au, ad$u)$ el, (u unul din a(ele z/mbete (iudate (are nu .i s($pau t/n$rului, dup$ (e .mi *oi termina treburile la -aris, m$ *oi du(e s$ mor .n >rient. Iar da($ atun(i *re4i s$ m$ )$si4i, *a trebui s$ m$ ($uta4i la Cairo, la Ha)dad sau la Ispa3an. : Va fi lu(rul (el mai u,or, )l$sui &ranz, ($(i am impresia ($!mi (res( aripi de *ultur, iar (u a(este aripi a, fa(e o(olul lumii .n 24 de ore. : ;3a, 3a,i,ul .,i produ(e efe(tul2 ei bine, desfa(e4i!*$ aripile ,i zbura4i .n re)iunile supraomene,ti, nu *$ teme4i de nimi(, se *e)3eaz$ asupra dumnea*oastr$, iar da($, asemenea a(elora ale lui I(ar, aripile dumnea*oastr$ se *or topi .n soare, noi *om fi ai(i s$ *$ primim. i spuse atun(i (/te*a (u*inte arabe lui ;li, (are f$(u un )est de supunere ,i se retrase, dar f$r$ s$ se .ndep$rteze. n &ranz se produ(ea o transformare bizar$. +oat$ oboseala fizi($ a zilei, toate .n(ord$rile min4ii prile7uite de .nt/mpl$rile din timpul serii, disp$reau (a .n primul moment de odi3n$, (/nd tr$ie,ti .n($ .ndea7uns pentru a sim4i somnul *enind. I se p$rea ($ trupul s$u (ap$t$ o u,urin4$ imaterial$, ($ spiritul i se limpeze,te .n mod e5traordinar, ($ sim4urile .,i dubleaz$ fa(ult$4ile2 orizontul se l$r)ea .ntruna, dar nu orizontul sumbru pe (are plutea o spaim$ nel$murit$ ,i pe (are .l *$zuse .nainte de a adormi, (i un orizont albastru, str$*eziu, imens, (u tot azurul m$rii, (u toate r$sfr/n)erile soarelui, (u toate miresmele */ntului2 apoi, printre (/nte(ele matelo4ilor s$i a,a de limpezi ,i de (lare, .n(/t ai fi al($tuit din ele o armonie di*in$, da($ puteai s$ le notezi, ar$t/ndu! se insula Monte!Cristo, nu (a o st/n($ amenin4$toare pe *aluri, (i (a o oaz$ pierdut$ .n pustiu2 pe urm$, pe m$sur$ (e bar(a se apropia, (/nte(ele de*eneau mai numeroase, ($(i o armonie *r$7it$ ,i misterioas$ ur(a de pe insul$ spre "umnezeu, (a ,i (/nd o z/n$ (a @orele], sau un *r$7itor (a ;mp3ion, ar fi *rut s$ atra)$ un suflet sau s$ (onstruias($ un ora,. n sf/r,it, bar(a atinse 4$rmul, dar f$r$ sfor4are, f$r$ z)uduitur$, a,a (um buzele atin) buzele ,i el intr$ .n pe,ter$, f$r$ (a pe,tera ferme($toare s$ .n(eteze. Cobor. sau, mai bine zis, i se p$ru ($ (oboar$ (/te*a trepte, respir/nd un aer proasp$t, .mb$ls$mat, (a a(ela (are, desi)ur, domnea .n 7urul pe,terei Cir(eei, pl$smuit din miresme (are dispun sufletul la *isare, din ($lduri (are ard sim4urile ,i re*$zu tot (e *$zuse .naintea somnului, de la Simbad amfitrionul fantasti(, p/n$ la ;li ser*itorul mut2 apoi totul p$ru ($ se ,ter)e ,i se (onfund$ sub o(3ii s$i (a ultimele umbre ale unei lanterne ma)i(e pe (are o stin)i ,i se re)$si .n (amera (u statui luminat$ numai de una din a(ele l$mpi anti(e ,i palide (e *e)3eaz$ .n toiul nop4ii asupra somnului sau *olupt$4ii. Arau a(elea,i statui bo)ate .n form$, .n lu5 ,i .n poezie, o(3ii ma)neti(i, (u z/mbete las(i*e, (u plete admirabile. Arau -3r]neea, Cleopatra, Mesalina, marile (urtezane2 apoi, printre umbrele impudi(e, se stre(ur$ (a o raz$ (urat$, (a un .n)er (re,tin .n mi7lo(ul >l]mpului, una din

a(ele fi)uri (aste, una din a(ele umbre (alme, una din a(ele *iziuni bl/nde (e p$rea ($ .,i *oaleaz$ fruntea *ir)inal$ sub impurit$4ile de marmur$. I se p$ru atun(i ($ (ele trei statui .,i .mpreunaser$ iubirile pentru un sin)ur b$rbat ,i ($ b$rbatul era el, ($ se apropiau de patul unde el *isa un al doilea somn, (u pi(ioarele pierdute .n tuni(ele lor lun)i, albe, (u s/nul )ol, (u p$rul desf$,ur/ndu!se (a o und$, (u una din a(ele atitudini .n fa4a ($rora zeii su(ombau, dar ($rora sfin4ii le rezistau, (u una din a(ele pri*iri infle5ibil$ ,i arz$toare (a pri*irea ,arpelui a4intit$ asupra p$s$rii ,i ($ el se l$sa .n *oia pri*irilor dureroase (u o .n(le,tare *oluptuoas$, (u un s$rut. &ranz a*u impresia ($ .n(3idea o(3ii ,i ($, prin ultima pri*ire z*/rlit$ .n 7urul s$u, .ntre*edea statuia pudi($ (e se *oala .n .ntre)ime2 apoi, dup$ (e o(3ii i se .n(3iser$ pentru lu(rurile reale, sim4urile i se des(3iser$ pentru impresiile imposibile. 9rm$ atun(i o *oluptate f$r$ r$)az, o iubire f$r$ odi3n$, (a a(eea pe (are profetul o f$)$duia ale,ilor s$i. +oate )urile de piatr$ de*enir$ *ii, toate piepturile de*enir$ (alde, astfel ($, pentru &ranz, (are .ndura pentru .nt/ia oar$ st$p/nirea 3a,i,ului, iubirea a(easta era aproape o durere, *oluptatea aproape o tortur$, (/nd sim4ea pe )ura sa .nsetat$, buzele statuilor moi ,i re(i (a inelele unei ,op/rle, dar (u (/t bra4ele sale .n(er(au s$ respin)$ dra)ostea ne(unos(ut$, (u at/t buzele sufereau *ra7a *isului misterios, astfel ($ dup$ o lupt$ pentru (are ,i!ar fi dat sufletul, se de(lar$ .n*ins ,i ($zu )/f/ind, ars de oboseal$, isto*it de *oluptate, sub s$rut$rile amantelor de marmur$ ,i sub .n(/nt$rile *isului f$r$ de pere(3e. Capitolul XXXII +rezire. C/nd &ranz .,i re*eni, obie(tele e5terioare p$reau o a doua parte a *isului2 i se p$ru ($ se afl$ .ntr!un morm/nt unde p$trundea ane*oie, (a o pri*ire miloas$, o raz$ de soare. ntinse m/na ,i sim4i piatra2 se a,ez$ .n (apul oaselor6 era (ul(at, .n burnusul s$u, pe un pat de ierburi us(ate, foarte moale ,i foarte .nmiresmat. "isp$ruse ori(e n$lu(ire ,i, (a ,i (um statuile n!ar fi fost de(/t umbre ie,ite din morminte .n timpul *isului, pieriser$ o dat$ (u trezirea. &$(u (/4i*a pa,i spre pun(tul de unde *enea lumina2 a)ita4iei *isului .i urma (almul realit$4ii. Se *$zu .ntr!o pe,ter$. naint$ spre des(3iz$tur$ ,i, prin u,a fi5at$, z$ri un (er albastru ,i o mare azurie. ;erul ,i apa s(/nteiau .n razele soarelui de diminea4$2 matelo4ii st$teau pe 4$rm, *orbind ,i r/z/nd, la ze(e pa,i de mare, bar(a se le)$na (u )ra4ie .n an(ora ei. Sa*ur$ (/te*a (lipe briza r$(oroas$ (are .i tre(ea peste frunte, as(ult/nd z)omotul slab al *asului (are se mi,(a ,i l$sa pe st/n(i o dantel$ de spum$ alb$ (a ar)intul2 se l$s$ f$r$ s$ mediteze, f$r$ s$ (u)ete, .n *oia farme(ului di*in (are este .n ordinea firii, mai (u seam$ (/nd te treze,ti dintr!un *is fantasti(2 apoi, pu4in (/te pu4in, *ia4a de afar$, a,a de (alm$, de pur$, de m$rea4$, .i reaminti (iud$4enia somnului ,i amintirile .n(epur$ s$!i re*in$ .n memorie. ,i aminti de sosirea pe insul$, de prezentarea .n fa4a unui ,ef de (ontrabandi,ti, de un palat subteran plin de splendori, de un osp$4 e5(elent ,i de o lin)uri4$ de 3a,i,. "ar, .n fa4a realit$4ii din toiul zilei, i se p$rea ($ tre(use (el pu4in un an de la .nt/mpl$rile a(elea, .ntr!at/t de *iu era *isul .n )/ndul sau ,i .ntr!at/t de mare era lo(ul (e!l o(upa .n mintea sa. "e a(eea, din (/nd .n (/nd, ima)ina4ia a,eza .n mi7lo(ul matelo4ilor sau punea s$ str$bat$ o st/n($ ori s$ se le)ene .n bar($ una din umbrele (are .i .nstelaser$ noaptea (u s$rut$rile lor. ;*ea de altminteri (apul perfe(t liber ,i trupul perfe(t odi3nit6 ni(i o toropeal$ .n (reier, (i, dimpotri*$, o bun$ dispozi4ie )eneral$, o poft$ de a se bu(ura de aer ,i de soare, mai mare (a ori(/nd. Se apropie de(i (u *oio,ie, de matelo4i. "e .ndat$ (e!l *$zur$, a(e,tia se ridi(ar$, iar st$p/nul se apropie de el.

: obilul Simbad, .i spuse a(esta, ne!a .ns$r(inat s$ adu(em A5(elen4ei *oastre salut$rile sale ,i ne!a spus s$ *$ (omuni($m p$rerea sa de r$u ($ nu ,i!a putut lua r$mas bun2 n$d$7duie,te .ns$ ($!l *e4i s(uza, afl/nd ($ o (3estiune foarte ur)ent$ .l (3eam$ la Mala)a. : Va s$ zi($, dra)ul meu #aetano, spuse &ranz, totul e de(i realitate2 e5ist$ un om (are m!a primit pe insul$, (are mi!a oferit o ospitalitate re)al$ ,i (are a ple(at .n timp (e eu dormeam= : nto(mai, .n(/t pri*i4i mi(ul s$u ]a(3t (are se dep$rteaz$, iar da($ *e4i *rea s$ lua4i luneta ,i s$ pri*i4i, *e4i re(unoa,te probabil )azda dumnea*oastr$ .n mi7lo(ul e(3ipa7ului s$u. Spun/nd a(estea, #aetano .ntinse bra4ul .n dire(4ia unui mi( ]a(3t (are se .ndrepta spre sudul Corsi(ii. &ranz s(oase luneta, o potri*i ,i o .ndrept$ spre lo(ul indi(at. #aetano nu se .n,ela. @a pupa *asului, misteriosul str$in st$tea .n pi(ioare, .ntors spre d/nsul ,i 4in/nd, (a ,i el, o lunet$ .n m/n$2 era .mbr$(at .n *e,m/ntul (u (are se ar$tase .n a7un musafirului s$u ,i!,i flutura batista .n semn de adio. &ranz .i .napoie salutul, s(o4/nd la r/ndul s$u batista ,i flutur/nd!o la fel. "up$ o se(und$, un nor u,or de fum se ridi($ la pupa *asului, se desprinse )ra4ios ,i se .n$l4$, .n(et, spre (er2 pe urm$, o detun$tur$ slab$ a7unse p/n$ la &ranz. : ;uzi4i, spuse #aetano. V$ spune adio. +/n$rul .,i lu$ (arabina ,i o des($r($ .n aer, dar f$r$ speran4$ ($ z)omotul *a putea s$ str$bat$ distan4a (are desp$r4ea ]a(3tul de (oast$. : Ce ordon$ A5(elen4a *oastr$= ntreb$ #aetano. : Mai .nt/i, s$!mi aprinzi o tor4$. : ;, da, .n4ele), de(lar$ st$p/nul2 (a s$ ($uta4i intrarea apartamentului *r$7it. Cu mult$ pl$(ere, A5(elen4$, da($ lu(rul *$ amuz$2 *a *oi da tor4a (erut$. M!a mun(it ,i pe mine )/ndul a(esta ,i mi!am .n)$duit s$ (aut .n trei sau patru r/nduri. "ar a trebuit s$ renun4. #io*anni, ad$u)$ el, aprinde o tor4$ ,i d$!o A5(elen4ei sale. #io*anni se supuse. &ranz lu$ tor4a ,i intr$ .n subteran$, urmat de #aetano. 0e(unos(u lo(ul unde se trezise pe patul de ierburi .n($ r$*$,ite dar, ori(/t .,i plimb$ tor4a pe .ntrea)a suprafa4$ e5terioar$ a pe,terii, nu *$zu nimi( alt(e*a de(/t. : "up$ ni,te urme de fum ($ al4ii .naintea lui f$(user$ zadarni( a(elea,i (er(et$ri. u l$s$ totu,i ni(i un pete( din zidul de )ranit, de nep$truns, (a ,i *iitorul, f$r$ s$!l e5amineze2 nu *$zu o z)/rietur$ .n (are s$ nu */re lama (u4itului de */n$toare2 nu remar($ un pun(t reliefat pe (are s$ nu apese, .n speran4a ($ *a (eda2 dar totul fu de)eaba, astfel ($ pierdu, f$r$ *reun rezultat, dou$ (easuri (u (er(etarea a(easta. n (ele din urm$, renun4$2 #aetano triumfa. C/nd &ranz se .napoie pe pla7$, ]a(3tul se mai *edea doar (a un pun(t alb la orizont2 se ser*i de lunet$, dar ni(i prin ea nu se mai putea distin)e (e*a. #aetano .i reaminti ($ *enise pentru */n$toarea de (apre, (eea (e el uitase (omplet. @u$ pu,(a ,i .n(epu s$ (utreiere insula (u aerul omului (are .ndepline,te o datorie, mai de)rab$ de(/t simte o pl$(ere, iar dup$ un sfert de or$ u(ise o (apr$ ,i dou$ ($prioare. "ar (aprele, de,i s$lbati(e ,i sprintene (a ni,te ($prioare, sem$nau prea mult (u (aprele noastre domesti(e, astfel ($ &ranz nu le pri*ea (a pe un */nat. "e altfel, era din a7un (u ade*$rat eroul unei po*e,ti din > mie ,i una de nop4i ,i se sim4ea atras, f$r$ s$ *rea, spre pe,ter$. ;tun(i, (u toat$ z$d$rni(ia primei (er(et$ri, o lu$ de la (ap, dup$ (e .i spuse lui #aetano s$ fri)$ o ($prioar$. ; doua *izit$ dur$ destul, ($(i, la .napoiere, ($prioara era fript$ ,i masa pre)$tit$.

&ranz se a,ez$ .n lo(ul unde, .n a7un, oamenii *eniser$ s$!l in*ite la (ina misteriosului amfitrion ,i z$ri .n($ o dat$, (a pe un pes($ru, le)$nat pe (reasta unui *al, mi(ul ]a(3t (e (ontinua s$ .nainteze spre Corsi(a. : "ar, .i spuse lui #aetano, m!ai anun4at ($ nobilul Simbad se .ndreapt$ spre Mala)a, .n timp (e mie mi se pare ($ mer)e dire(t spre -orto!Ve((3io. : u *$ mai adu(e4i aminte, de(lar$ patronul, ($ *!am spus ($ printre oamenii e(3ipa7ului s$u se )$ses( deo(amdat$ doi bandi4i (orsi(ani= : ;de*$rat. Fi se du(e s$!i lase pe (oast$= ntreb$ &ranz. : nto(mai. >, el este un om, e5(lam$ #aetano, (are nu se teme ni(i de "umnezeu, ni(i de dia*ol, dup$ (/t se spune ,i (are s!ar abate (u (in(ize(i de le)3e din drum (a s$ a7ute un nenoro(it. : "ar a(est fel de bine ar putea s$!l pun$ .n (onfli(t (u autorit$4ile 4$rii unde e5er(it$ a(est )en de filantropie, spuse &ranz. : Ai ,i (e!i pas$ lui de autorit$4i= ntreb$ #aetano r/z/nd. ,i bate 7o( de ele. !au de(/t s$ .n(er(e s$!l urm$reas($. Mai .nt/i, ]a(3tul s$u nu e o na*$, (i o pas$re ,i ar lua!o (u trei noduri din dou$spreze(e .naintea unei fre)ate2 ,i apoi, n!are de(/t s$ se refu)ieze ,i el pe (oast$. u *a )$si oare, pretutindeni, prieteni= Mai limpede de(/t ori(e era faptul ($ nobilul Simbad, amfitrionul lui &ranz, a*ea onoarea s$ se )$seas($ .n le)$turi (u (ontrabandi,tii ,i bandi4ii de pe toate (oastele Mediteranei, (eea (e arat$ ($ o(up$ o pozi4ie destul de (iudat$. -e &ranz nu!l mai re4inea nimi( la Monte!Cristo. -ierduse ori(e speran4$ de a des(operi se(retul pe,terii, astfel ($ se )r$bi s$ de7uneze, porun(ind oamenilor s$ aib$ bar(a pre)$tit$ pentru momentul (/nd *a termina. -este o 7um$tate de or$ se afla la bord. Mai arun($ o pri*ire asupra ]a(3tului6 a(esta st$tea )ata s$ dispar$ .n )olful -orto! Ve((3io. "$du semnalul ple($rii. n momentul (/nd bar(a se punea .n mi,(are, ]a(3tul disp$rea. > dat$ (u el, se ,ter)ea ultima realitate a nop4ii pre(edente2 de a(eea, osp$4ul, Simbad, 3a,i,ul ,i statuile .n(epeau s$ se topeas($ pentru &ranz .n a(ela,i *is. Har(a merse toat$ ziua ,i toat$ noaptea2 iar a doua zi, (/nd soarele r$s$ri, disp$ruse ,i insula Monte!Cristo. "e .ndat$ (e &ranz puse pi(iorul pe p$m/nt, uit$, (el pu4in momentan, .nt/mpl$rile petre(ute ,i .,i termin$ .ndatoririle de pl$(ere ,i de polite4e la &loren4a, nemaia*/nd alt$ preo(upare, de(/t s$!,i .nt/lneas($ to*ar$,ul (are .l a,tepta la 0oma. -le($ de(i, iar s/mb$t$ seara a7unse (u dili)en4a .n -ia4a V$mii. ;partamentul, pre(um *!am spus, era re4inut dinainte, astfel ($ nu mai a*ea de(/t s$ se du($ la 3otelul lui -astrini2 lu(rul nu to(mai u,or, ($(i mul4imea umplea str$zile, iar 0oma se afla .n prada 3$rm$laiei .n$bu,ite ,i febrile din prea7ma marilor e*enimente. Fi la 0oma sunt patru mari e*enimente pe an6 Carna*alul, S$pt$m/na Sf/nt$, Sf/ntul 7ur$m/nt ,i Sf/ntul -etru. +ot restul anului, ora,ul re(ade .n apatia lui posa($, stare intermediar$ .ntre *ia4$ ,i moarte, (are .l fa(e s$ semene (u un popas .ntre lumea a(easta ,i (ealalt$. -opas sublim, 3alt$ plin$ de poezie ,i (ara(ter, unde &ranz mai poposise .n (in(i sau ,ase r/nduri ,i pe (are, de fie(are dat$, o )$sise mai minunat$ ,i mai fantasti($. Str$b$tu .n (ele din urm$ )loata (are era din (e .n (e mai numeroas$ ,i mai a)itat$ ,i a7unse la 3otel. "e (um .ntreb$, i se r$spunse (u obr$zni(ia spe(ifi($ *izitiilor de tr$suri re4inute ,i 3an)iilor (u (amere o(upate ($ nu mai e5ista ni(i un lo( pentru el la 3otelul @ondra. i trimise atun(i lui -astrini (artea de *izit$ ,i pomeni de ;lbert de Mor(erf. Mi7lo(ul reu,i, ($(i -astrini

.nsu,i *eni repede, s(uz/ndu!se ($ a l$sat pe A5(elen4a sa s$ a,tepte, (ert/ndu!,i ser*itorii, lu/nd sfe,ni(ul din m/na (i(eronelui (are pusese st$p/nire pe ($l$tor ,i se pre)$tea s$!l du($ la ;lbert, (/nd a(esta .i ie,i .n .nt/mpinare. ;partamentul re4inut se (ompunea din dou$ ($m$ru4e ,i un (abinet. Camerele d$deau spre strad$, .mpre7urare pe (are -astrini o s(oase .n e*iden4$ (a fiind o (alitate nepre4uit$. 0estul eta7ului era .n(3iriat unui persona7 foarte bo)at, despre (are se (redea ($ e si(ilian sau maltez2 3otelierul nu putu s$ spun$ e5a(t ($reia din (ele dou$ na4iuni .i apar4inea ($l$torul. : &oarte bine, 7up/ne -astrini, zise &ranz, dar ne!ar trebui numaide(/t o (in$ pentru seara a(easta ,i o (alea,($ pentru m/ine ,i pentru zilele urm$toare. : C/t pri*e,te (ina, r$spunse 3an)iul, *e4i fi ser*i4i .ndat$2 dar .n (e pri*e,te (alea,(aB : Ai, (um .n (e pri*e,te (alea,(a=? A5(lam$ ;lbert. 1up/ne -astrini, s$ nu )lumim. e trebuie o (alea,($. : "omnule, .i spuse 3an)iul, *om fa(e tot (e ne *a st$ .n putin4$ s$ ($p$t$m una. Mai mult, nu *$ pot spune. : Fi (/nd a*em r$spunsul= ntreb$ &ranz. : M/ine diminea4$, r$spunse 3an)iul. : @a naiba, spuse ;lbert. > s!o pl$tim mai s(ump, at/ta tot. +ariful se (unoa,te6 la "raMe sau la ;arpn, dou$ze(i ,i (in(i de fran(i .n zilele obi,nuite ,i treize(i sau treize(i ,i (in(i de fran(i dumini(ile ,i s$rb$torile2 pune (in(i fran(i pe zi (omisionul, .n total patruze(i de fran(i ,i s$ nu mai *orbim. : Mi!e tare team$ ($, oferind (3iar .ndoit, domnii a(eia n!au s$ ne poat$ pro(ura. : S$ se pun$ atun(i (aii la tr$sura mea. A (am 3odoro)it$ de ($l$torie, dar n!are a fa(e. : u se *or )$si (ai. ;lbert se uit$ la &ranz (a un om ($ruia i se d$ un r$spuns de ne.n4eles. : ;i auzit, &ranz= !au (ai, spuse. "ar nu se pot ($p$ta ni(i (ai de dili)en4$= : Sunt .n(3iria4i to4i de7a de (in(ispreze(e zile, astfel ($ n!au mai r$mas de(/t (aii absolut ne(esari pentru ser*i(iu. : Ce spui de asta= ntreb$ &ranz. : Spun ($, atun(i (/nd un lu(ru tre(e din(olo de .n4ele)erea mea, nu z$bo*es( asupra lui (i tre( la altul. 1up/ne -astrini, e )ata masa= : "a, A5(elen4$. : Ai, bine, mai .nt/i s$ (in$m. : "ar (alea,(a ,i (aii= ntreb$ &ranz. : &ii pe pa(e, dra)$ prietene, *or *eni sin)uri6 totul e (3estie de pre4. Fi, sub a(ea admirabil$ filosofie (are nu (rede nimi( (u neputin4$ (/t$ *reme .,i simte pun)a doldora sau portofelul bine ($ptu,it, Mor(erf m/n($, se (ul($, adormi f$r$ )ri7$ ,i *is$ ($ aler)$ .n (arna*al .ntr!o (alea,($ (u ,ase (ai. Capitolul XXXIII Handi4i romani. ; doua zi, &ranz se trezi (el dint/i ,i de (um se trezi, sun$. Torn$itul (lopo4elului nu se stinsese .n($ ,i -astrini .nsu,i .,i f$(u apari4ia. : Ai, bine, a*eam dreptate ieri, A5(elen4$, (/nd nu *oiam s$ *$ f$)$duies( nimi(, )l$sui 3otelierul triumf$tor, f$r$ s$ a,tepte m$(ar .ntrebarea lui &ranz. V!a4i )/ndit prea t/rziu, astfel ($ nu mai e5ist$ ni(i o (alea,($ la 0oma, pentru ultimele trei zile, se .n4ele)e. : ;di($ pentru (ele (/nd ea .mi este absolut ne(esar$, zise &ranz. : Ce, nu e5ist$ (alea,($= ntreb$ ;lbert intr/nd. : A5a(t, dra)$ prietene, r$spunse &ranz ,i ai )3i(it din (apul lo(ului. : ;dmirabil ora, 0oma asta etern$?

: A5(elen4$, relu$ -astrini (are dorea s$ men4in$ (apitala lumii (re,tine la o anumit$ demnitate .n o(3ii ($l$torilor s$i, nu mai e ni(i o (alea,($ .n(ep/nd de dumini($ diminea4$ p/n$ mar4i seara, dar pe urm$ *e4i )$si ,i (in(ize(i da($ *re4i. : +ot e (e*a ,i asta, spuse ;lbert. ;st$zi e 7oi, (ine ,tie (e se poate .nt/mpla p/n$ dumini($. : ;u s$ soseas($ ze(e, dou$spreze(e mii de ($l$tori (are *or spori difi(ult$4ile, r$spunse &ranz. : "ra)ul meu, )l$sui Mor(erf, s$ ne bu(ur$m de prezent ,i s$ nu .ntune($m *iitorul. : Cel pu4in o s$ putem a*ea o fereastr$= ntreb$ &ranz. : Spre (e= : Ai, la naiba, spre strada prin(ipal$? : ;, da, o fereastr$? A5(lam$ -astrini. Cu neputin4$, absolut (u neputin4$. Mai era una la eta7ul al (in(ilea al palatului "oria ,i a fost .n(3iriat$ unui prin4 rus pentru dou$ze(i de 4e(3ini pe zi. +inerii se pri*eau (u un aer buim$(it. : "ra)ul meu, .i spuse &ranz lui ;lbert, ,tii (e ar fi mai bine de f$(ut= S$ petre(em (arna*alul la Vene4ia. ;(olo, (el pu4in, da($ nu )$sim o tr$sur$, *om )$si )ondole. : ;, nu, e5(lam$ ;lbert. ;m 3ot$r/t s$ *$d (arna*alul la 0oma, ,i!l *oi *edea (3iar da($ ar fi s$ stau pe pi(ioroan)e. : Hra*o, asta e o idee admirabil$, mai (u seam$ pentru a stin)e lampioanele? A5(lam$ &ranz. e *om de)3iza .n poli,ineli *ampiri sau .n lo(uitori din @andes ,i *om a*ea un su((es nebun. : A5(elen4ele *oastre dores( totu,i o tr$sur$ p/n$ dumini($= : @a dra(u? u (um*a .4i .n(3ipui ($ o s$ (utreier$m str$zile 0omei pe 7os, (a ni,te port$rei= Spuse ;lbert. : M$ )r$bes( s$ e5e(ut ordinele A5(elen4elor *oastre, )l$sui -astrini2 *$ .n,tiin4ez numai ($ tr$sura are s$ (oste ,ase pia,tri pe zi. : Iar eu, dra)$ domnule -astrini, spuse &ranz, eu, (are nu sunt (a *e(inul nostru milionarul, te .n,tiin4ez la r/ndu!mi ($, .ntru(/t *in la 0oma pentru a patra oar$, (unos( pre4ul (ale,tilor .n zilele obi,nuite, dumini(ile ,i s$rb$torile. 4i *om da doispreze(e pia,tri pentru ast$zi, m/ine ,i poim/ine ,i o s$!4i r$m/n$ totu,i un (/,ti) frumu,el. : Cu toate a(estea, A5(elen4$B Spuse -astrini, .n(er(/nd s$ se .mpotri*eas($. : Fter)e!o, s(ump$ )azd$, ,ter)e!o, .i ,uier$ &ranz2 altminteri m$ *oi to(mi eu .nsumi (u affettatorele dumitale (are e ,i al meu2 un prieten *e(3i (are m!a 7umulit de mul4i bani p/n$ a(um ,i (are, .n speran4a ($ m$ *a mai 7umuli, are s$ se mul4umeas($ (u un pre4 mai mi( de(/t a(ela pe (are 4i!l ofer. -rin urmare, *ei pierde diferen4a ,i numai din *ina dumitale. : u *$ osteni4i, A5(elen4$, spuse -astrini (u z/mbetul ne)ustorului italian (are se de(lara .n*ins2 m$ *oi sili ,i n$d$7duies( ($ *e4i fi mul4umit. : Hra*o, a,a mai .n4ele) ,i eu? : C/nd dori4i tr$sura= : -este un (eas. : -este un (eas *a fi la u,$. ntr!ade*$r, peste un (eas, tr$sura .i a,tepta pe tineri. > tr$sur$ modest$, (are, .n *ederea solemnit$4ii, fusese ridi(at$ la ran)ul de (alea,($, dar, .n (iuda .nf$4i,$rii ei medio(re, tinerii fur$ bu(uro,i ($ au un atare *e3i(ul pentru trei zile. : A5(elen4$, stri)$ (i(eronele *$z/ndu!l pe &ranz ($ .,i s(oate nasul prin fereastr$, s$ apropii, (upeul de palat=

>ri(/t de obi,nuit era &ranz (u l$ud$ro,enia italian$, se sim4i .ndemnat s$ pri*eas($ .n 7ur2 dar (u*intele i se adresau (3iar lui. &ranz era %A5(elen4a', %(upeul' era tr$sura, %palatul' era 3otelul @ondra. ntre)ul )eniu fanfaron al na4iei se )$sea .ntr!o sin)ur$ fraz$. &ranz ,i ;lbert (obor/r$. Cupeul se apropie de palat. A5(elen4ele lor .,i lun)ir$ pi(ioarele pe ban(3ete, (i(eronele s$ri pe s(aunul de dinapoi. : 9nde dores( A5(elen4ele lor s$ le (ondu(= : Mai .nt/i la Sf/ntul -etru ,i pe urm$ la Colosseum, spuse ;lbert (a un ade*$rat parizian. "ar nu ,tia un lu(ru6 ($ ai ne*oie de o zi (a s$ *ezi Sf/ntul -etru ,i de o lun$, (a s$!l studiezi. Tiua tre(u de(i nef$(/nd alt(e*a de(/t s$ pri*eas($. "eodat$, prietenii b$)ar$ de seam$ ($ asfin4ea. &ranz s(oase (easul6 erau orele patru ,i 7um$tate. -ornir$ .ndat$ pe drumul spre 3otel. @a u,$, &ranz porun(i *izitiului s$ fie )ata pentru orele opt. Voia s$!i arate lui ;lbert Colosseumul sub (lar de lun$, a,a (um .i ar$tase Sf/ntul -etru .n plin$ zi. C/nd .i ar$4i unui prieten un ora, pe (are l!a mai *$zut, pui a(eea,i (o(3et$rie (a ,i (/nd i!ai ar$ta o femeie .l ($rei amant ai fost. -rin urmare, &ranz .i s(3i4$ *izitiului itinerariul2 urma s$ ias$ prin poarta del -opolo, s$ mear)$ de!a lun)ul zidului e5terior ,i s$ reintre prin poarta San!#io*anni. ;stfel, Colosseumul le ap$rea f$r$ ni(i o pre)$tire ,i f$r$ (a &orumul, Capitoliul. ;r(ul lui Septimiu Se*er, +emplul lui ;ntoniu ,i &austin ,i Via Sa(ra *or ser*i de trepte puse .n drum pentru a!l mi(,ora. Se a,ezar$ la mas$. -astrini le f$)$duise oaspe4ilor s$i un festin e5(elent, dar le d$du o (in$ oare(are2 nimi( de zis. @a sf/r,itul (inei intr$ ,i el. &ranz (rezu la .n(eput ($ *enise pentru a primi (omplimente ,i se pre)$tea s$ i le adreseze, (/nd a(esta .l .ntrerupse de la primele (u*inte6 : A5(elen4$, )l$sui el, aprobarea dumnea*oastr$ m$ bu(ur$2 dar nu pentru asta am *enitB : ;i *enit s$ ne spui (um*a ($ ai )$sit o tr$sur$= ntreb$ ;lbert aprinz/ndu!,i 4i)ara. : C/tu,i de pu4in, ba (3iar a4i fa(e bine, A5(elen4$, s$ nu *$ mai )/ndi4i la tr$sur$ ,i s$ *$ resemna4i. @a 0oma, lu(rurile sunt sau nu sunt (u putin4$. C/nd *i s!a spus ($ nu sunt (u putin4$, s!a terminat. : @a -aris e mult mai (omod6 (/nd un lu(ru nu se poate, .l pl$te,ti .ndoit ,i ai .ndat$ (eea (e (eri. : ;,a .i aud spun/nd pe to4i fran(ezii, zise -astrini (am .n4epat, de a(eea nu .n4ele) de (e mai plea($ .n ($l$torie. : umai nebunii ,i pro,tii (a noi ($l$tores(, spuse ;lbert, z*/rlind fle)mati( fumul .n ta*an ,i r$sturn/ndu!se le)$nat pe pi(ioarele de dinapoi ale 7il4ului. >amenii (umin4i nu!,i p$r$ses( palatul din strada Celder, bule*ardul #and ,i Caf8 de -aris. Se .n4ele)e ($ ;lbert lo(uia .n strada sus!numit$, ($!,i f$(ea .n fie(are zi promenada pe bule*ard ,i ($ lua masa zilni( la sin)ura (afenea unde se (ineaz$, (/nd totu,i te afli .n termeni buni (u (3elnerii. -astrini r$mase o (lip$ t$(ut2 era *$dit ($!,i pre)$tea r$spunsul (are, f$r$ .ndoial$, nu i se p$rea to(mai limpede. : "ar, .n sf/r,it, *enise,i (u un s(op anumit, i se adres$ &ranz .ntrerup/nd refle5iile )eo)rafi(e ale 3otelierului. Vrei s$ ne e5pui obie(tul *izitei dumitale= : ;, da. Iat$, a4i (omandat (alea,(a pentru orele opt= : A5a(t. : ;*e4i inten4ia s$ *izita4i il Colosseo=

: ;di($ Colosseumul= : A totuna. : &ie. : ;4i spus *izitiului s$ ias$ prin poarta del -opolo, s$ fa($ o(olul zidurilor ,i s$ reintre prin poarta San!#io*anni= : ;(estea sunt propriile mele (u*inte. : Itinerariul este (u neputin4$. : Cu neputin4$= : Sau (el pu4in foarte peri(ulos. : -eri(ulos= Fi de (e= : "in (auza faimosului @ui)i Vampa. : Mai .ntii, s(umpul meu amfitrion, (ine e faimosul @ui)i Vampa= ntreb$ ;lbert. Al poate fi faimos la 0oma, dar te .n,tiin4ez ($ e ne(unos(ut la -aris. : Cum, nu!l (unoa,te4i= : !am a(east$ onorare. : !a4i auzit ni(iodat$ rostindu!se numele lui= : i(iodat$. : Ai bine, el e un bandit pe l/n)$ (are "eseraris ,i #asparone sunt (opii ne*ino*a4i. : ;ten4ie, ;lbert, stri)$ &ranz, a*em, .n sf/r,it, de!a fa(e (u un bandit. : +e pre*in, s(umpul meu amfitrion, ($ nu *oi (rede un (u*/nt din (e ne *ei spune. Fi a(um, *orbe,te (/t *ei *rea, te as(ult. %; fost odat$B' Ai, 3aide? -astrini se .ntoarse spre &ranz, (are i se p$rea mai (u 7ude(at$. Se (u*ine s$ re(unoa,tem ($ bietul om )$zduise mul4i fran(ezi .n *ia4a sa, dar ni(iodat$ nu .n4elesese o anume latur$ a spiritului lor. : A5(elen4$, spuse el (u mult$ )ra*itate, adres/ndu!se, pre(um am spus lui &ranz2 da($ *ede4i .n mine un min(inos, este de prisos s$ *$ spun (e *oiam2 pot totu,i s$ adau) ($ era .n interesul A5(elen4elor *oastre. : "ra)$ domnule -astrini, i se adres$ &ranz, ;lbert nu!4i spune ($ e,ti un min(inos, .4i spune doar ($ nu te *a (rede, at/ta tot. Au .ns$ .4i *oi da (rezare, fii pe pa(e. Vorbe,te de(i. : Cu toate a(estea, A5(elen4$, .n4ele)e4i bine ($ da($ se pune la .ndoial$ sin(eritatea meaB : "ra)ul meu, relu$ &ranz, dumneata e,ti mai sus(eptibil de(/t Casandra (are, totu,i, era profet$ ,i pe (are nu o as(ulta nimeni2 .n timp (e dumneata e,ti si)ur pe (el pu4in 7um$tate din auditoriul pe (are .l ai. Caide, ia lo( ,i spune!ne (e este (u domnul Vampa. : V!am spus, A5(elen4$, ($ e un bandit a,a (um n!am *$zut .n($ de la faimosul Mastrilla. : Ai, (e le)$tur$ ar( banditul (u ordinul pe (are l!am dat *izitiului s$ ias$ prin poarta del -opolo ,i s$ se .ntoar($ prin poarta San!#io*anni= : Aste, ($ a4i putea s$ ie,i4i printr!una, dar m$ .ndoies( ($ *$ *e4i .ntoar(e prin (ealalt$, r$spunse -astrini. : "e (e= ntreb$ &ranz. : -entru ($, o dat$ (u *enirea nop4ii, nu mai e,ti .n si)uran4$ la (in(ize(i de pa,i de por4i. : -e onoarea dumitale= A5(lam$ ;lbert. : "omnule *i(onte, spuse -astrini 7i)nit .n($ p/n$ .n ad/n(ul inimii de .ndoiala lui ;lbert, (ele (e *i le spun nu sunt pentru dumnea*oastr$, (i pentru to*ar$,ul dumnea*oastr$, (are (unoa,te 0oma ,i (are ,tie ($ nu se )lume,te (u lu(rurile astea.

: "ra)ul meu, spuse ;lbert adres/ndu!se lui &ranz, se anun4$ pentru noi o a*entur$ admirabil$6 *om umple tr$sura (u pistoale, (u tromboane ,i (u pu,ti (u dou$ 4e*i. "a($ @ui)i Vampa *ine s$ ne aresteze, .l arest$m. l adu(em la 0oma, .l d$ruim Sfin4iei sale, (are ne *a .ntreba (um anume ar putea r$spl$ti un ser*i(iu a,a de mare. ;tun(i, noi .i (erem pur ,i simplu un (upeu ,i doi (ai din )ra7durile sale ,i *edem (arna*alul .n tr$sur$. u mai spun ($, probabil, poporul roman, re(unos($tor, ne *a .n(orona pe Capitoliu ,i ne *a pro(lama, (a pe Curtius ,i pe Coratius Co(les, sal*atorii patriei. n timp (e ;lbert *orbea, -astrini f$(ea o mutr$ pe (are zadarni( am .n(er(a s!o des(riem. : n primul r/nd, .l .ntreb$ &ranz pe ;lbert, de unde o s$ iei pistoalele, tromboanele ,i pu,tile (u dou$ 4e*i (u (are *rei s$ )3iftuie,ti tr$sura= : Cu si)uran4$ ($ nu din arsenalul meu, spuse el, ($(i, la +errasina, mi s!a luat p/n$ ,i (u4itul pumnal2 dar 4ie= : Mie mi s!a f$(ut la fel la ;\ua!-endenta. : S(umpul meu amfitrion, )l$sui ;lbert aprinz/ndu!,i a doua 4i)ar$ de la restul (elei dint/i, ,tii ($ e foarte (omod$ pentru 3o4i m$sura a(easta ,i ($ .mi fa(e impresia ($ a fost luat$ pe 7um$tate .n .n4ele)ere (u ei= &$r$ .ndoial$, -astrini )$si )luma ris(ant$, ($(i nu r$spunse de(/t pe 7um$tate, adres/ndu! se numai lui &ranz (a sin)urei fiin4e .n4elepte (u (are se putea .n4ele)e. : A5(elen4a sa ,tie ($ nu e obi(eiul s$ ne ap$ram atun(i (/nd sunte4i ata(a4i de bandi4i. : Cum= A5(lam$ ;lbert al ($rui (ura7 se re*olt$ la ideea de a se l$sa 7efuit f$r$ a (r/(ni, (um nu e obi(eiul= : u, ($(i ori(e ap$rare ar fi zadarni($. Ce *re4i s$ fa(em .mpotri*a unei duzini de bandi4i, (are ies dintr!un ,an4, dintr!o (o(ioab$ sau din!tr!un apedu(t ,i (are ne iau la o(3i to4i deodat$= : Ai, la dra(u, *reau s$ m$ las u(is? A5(lam$ ;lbert. Can)iul se .ntoarse spre &ranz (u un aer (are *oia s$ spun$6 Cot$r/t lu(ru, A5(elen4$, to*ar$,ul dumnea*oastr$ e nebun. : "ra)ul meu ;lbert, relu$ &ranz, r$spunsul t$u e sublim ,i *aloreaz$ (/t a(el s$ moar$ al b$tr/nului Corneille6 at/t numai ($, atun(i .n($ Cora4iu r$spundea astfel, era *orba de sal*area 0omei, iar lu(rul merita osteneala. 0emar($ .ns$ ($, .ntru(/t ne pri*e,te, e *orba numai de satisfa(erea unui (apri(iu ,i ($ ar fi ridi(ol s$ ne ris($m *ia4a pentru un (apri(iu. : -er Ha((o? A5(lam$ -astrini. Hra*o, asta .nseamn$ a *orbi (u 7ude(at$. ;lbert .,i turn$ un pa3ar de la(rima (risti pe (are .l sorbi (u .n)3i4ituri mi(i, morm$ind (u*inte ne.n4elese. : Ai, 7up/ne -astrini, relu$ &ranz, a(um (/nd to*ar$,ul meu s!a li!ni,tit ,i (/nd dumneata ai putut s$ pre4uie,ti dispozi4iile mele pa(ifi(e, spune!mi (e e (u seniorul @ui)i Vampa= Aste p$stor sau nobil= A t/n$r sau b$tr/n= A m$runt sau .nalt= Tu)r$*e,te!mi!l pentru ($, da($ .l .nt/lnim (um*a .n lume (a pe Sbo)ar sau pe @ara, s$!l putem (el pu4in re(unoa,te. : u *$ pute4i adresa alt(ui*a mai bine de(/t mie, A5(elen4$, pentru a ($p$ta am$nunte e5a(te, ($(i l!am (unos(ut pe @ui)i Vampa de (opil2 iar .ntr!o zi, (/nd eu .nsumi ($zusem .n m/na lui mer)/nd de la &erealtino la ;latri, ,i!a amintit, spre noro(ul meu, de (uno,tin4a noastr$ *e(3e2 m!a l$sat s$ ple(, nu f$r$ a m$ di7mui dar, numai dup$ (e mi!a d$ruit un (eas foarte frumos ,i mi!a po*estit *ia4a lui. : S$ *edem (easul, spuse ;lbert. -astrini s(oase din buzunar un minunat Hre)uet purt/nd numele autorului s$u, pe(etea -arisului ,i o (oroan$ de (onte. : -oftim, )l$sui el.

: "ra(e? A5(lam$ ;lbert, te feli(it, am ,i eu unul aproape asem$n$torB N.,i s(oase (easul din buzunarul *esteiO ,i m!a (ostat trei mii de fran(i. : S$ as(ult$m po*estea, spuse &ranz la r/ndu!i, tr$)/nd un 7il4 ,i f$(/ndu!i semn lui -astrini s$ se a,eze. : A5(elen4ele lor permit= ntreb$ amfitrionul. : Ai, la naiba, spuse ;lbert, nu e,ti predi(ator, dra)ul meu, (a s$ *orbe,ti .n pi(ioare. Can)iul se a,ez$, dup$ (e adres$ fie($ruia (/te un salut respe(tuos, (are a*ea (a s(op s$ arate ($ e )ata s$ dea asupra lui @ui)i Vampa toate informa4iile (e le doreau. : Ia stai, )l$sui &ranz oprindu!l pe -astrini .n momentul (/nd a(esta des(3idea )ura2 spui ($ l!ai (unos(ut pe @ui)i Vampa de (opil= Aste, *a s$ zi($, t/n$r= : "e bun$ seam$ ($ e t/n$r, abia a*ea dou$ze(i ,i doi de ani. >3o, e un fl$($u (are o s$ a7un)$ departe, fi4i si)ur. : Ce spui, ;lbert, de asta= A frumos (a la dou$ze(i ,i doi de ani s$!,i fa($ (ine*a o reputa4ie, spuse &ranz. : "a, desi)ur la */rsta asta ni(i ;le5andru, Cezar ,i apoleon, (are au st/rnit oare(are */l*$ .n lume, nu erau a,a de .nainta4i. : Va s$ zi($, relu$ &ranz adres/ndu!se )azdei, eroul a ($rui po*este o *om auzi, nu are de(/t dou$ze(i ,i doi de ani= : ;bia, a,a (um am a*ut onoarea s$ *$ spun. : Aste .nalt sau s(und= : "e statur$ mi7lo(ie. Cam (a A5(elen4a sa, spuse amfitrionul, ar$t/ndu!l pe ;lbert. : Mul4umes( de (ompara4ie, )l$sui a(esta, .n(lin/ndu!se. : Continu$, 7up/ne -astrini, relu$ &ranz z/mbind de sus(eptibilitatea prietenului s$u. C$rei (lase din so(ietate .i apar4ine= : Ara un simplu (iob$na, la ferm$ (ontelui de San!&eli(e, situat$ .ntre -alestrina ,i la(ul #abri. Se n$s(use la -ampinara ,i intrase la */rsta de (in(i ani .n ser*i(iul (ontelui. -$rintele s$u, de asemenea p$stor la ;na)ni, a*ea o mi($ turm$ a sa ,i tr$ia din l/na oilor ,i din ne)o4ul (u laptele pe (are *enea s$!l */nd$ la 0oma. "e (opil .n($, mi(ul Vampa a*ea un (ara(ter (iudat. ntr!o zi, la */rsta de ,apte ani, *eni la preotul din -alestrina, ru)/ndu!l s$!l .n*e4e (ititul. Ara lu(ru ane*oios, ($(i t/n$rul (ioban nu putea s$!,i p$r$seas($ turma. Hunul preot *enea .ns$ .n fie(are zi s$ 4in$ slu7ba .ntr!un t/r)u,or s$r$($(ios (are nu era .n stare s$ pl$teas($ un preot ,i (are, nea*/nd ni(i m$(ar un nume, era (unos(ut sub a(ela de dellPHor)o. Al .i propuse lui @ui)i s$!i ias$ .n (ale la ora .ntoar(erii ,i s$!l .n*e4e astfel le(4ia, .n,tiin4/ndu!l ($ le(4ia *a fi s(urt$ ,i ($, prin urmare, *a trebui s$ profite de ea. Copilul primi (u bu(urie. n fie(are zi @ui)i .,i du(ea turma s$ pas($ pe drumul dintre -alestrina ,i Hor)o. n fie(are zi, la nou$ diminea4a, preotul tre(ea, se a,eza pe mar)inea unui ,an4 ,i (iob$na,ul as(ulta le(4ia din (artea de ru)$(iuni a preotului. "up$ trei luni ,tia s$ (iteas($. u era de a7uns2 trebuia a(um s$ .n*e4e s$ s(rie. -reotul trimise, printr!un profesor din 0oma, trei alfabete6 unul (u litere mari, unul (u litere potri*ite ,i unul (u litere sub4iri ,i .i ar$ta ($, urm$rind alfabetul pe o pla($, putea, (u a7utorul unui (ui, s$ .n*e4e s$ s(rie. n a(eea,i s(ar$, dup$ (e turma se .ntor(ea la ferm$, mi(ul Vampa aler)a la l$($tu,ul din -alestrina, lu$ un piron, .l ($li, .l (io($ni, .l rotun7i ,i f$(u din el un fel de stil anti(. ;dun$ a doua zi o pro*izie de pl$(i ,i se apu($ de lu(ru. "up$ trei luni, ,tia s$ s(rie.

9imit de inteli)en4a lui profund$ ,i mi,(at de aptitudinea pe (are o a*ea, preotul .i d$du mai multe (aiete, un pa(3et (u pene ,i un bri(ea). > nou$ .n*$4$tur$ (are .ns$ nu .nsemna nimi( pe l/n)$ (ea dint/i. -este opt zile, m/nuia pana a,a (um m/nuia ,i stiletul. -reotul istorisi .nt/mplarea (ontelui de San!&eli(e, (are se 4inu s$!l *ad$ pe (iob$na,, .l puse s$ (iteas($ ,i s$ s(rie .n fa4a lui. ;poi .i porun(i intendentului s$!l a,eze la mas$ (u ser*itorii ,i .i d$du doi pia,tri pe lun$. Cu banii a(e,tia, @ui)i (ump$ra ($r4i ,i (reioane. "o*edise la toate obie(tele u,urin4a de imita4ie pe (are o a*ea ,i asemenea lui #iotto, (opil, desena pe pl$(i, oile sale, arborii, (asele. ;poi, (u */rful bri(ea)ului, .n(epu s$ (resteze lemnul ,i s$!i dea tot felul de forme. +ot a,a .n(epuse -inelli, s(ulptorul popular. > fat$ de ,ase sau ,apte ani, adi($ (e*a mai mi($ de(/t Vampa, p$zea ,i ea oile .ntr!o ferm$ .n*e(inat$ (u -alestrina2 era orfan$, se n$s(use la Valmontone ,i o (3ema +ereza. Copiii se .nt/lneau, se a,ezau al$turi, .,i l$sau turmele s$ se ameste(e ,i s$ pas($ .mpreun$, *orbeau, r/deau ,i (/ntau2 apoi, seara, ale)eau oile (ontelui de San!&eli(e din (/rdul oilor baronului de Cer*etri ,i se desp$r4eau, .napoindu!se fie(are la ferma lui, (u f$)$duiala de a se .nt/lni din nou a doua zi diminea4a. ; doua zi se 4ineau de (u*/nt ,i (re,teau astfel unul l/n)$ altul. Vampa .mplini doispreze(e ani ,i mi(a +ereza unspreze(e. ntr!un timp, instin(tele lor naturale se dez*oltau. n afar$ de .n(linarea pentru art$ pe (are @ui)i o .mpinsese (/t putuse mai departe .n sin)ur$tatea sa, el a*ea )luma trist$, a((ese de .nfl$($rare, se m/nia din nimi( ,i era ironi( totdeauna. i(i un b$iat din -ampinara, -alestrina sau Valmontone nu putuse, nu numai s$ e5er(ite *reo influen4$ asupra lui, dar m$(ar s$!i de*in$ to*ar$,. +emperamentul s$u *o!luntar, .n(linat totdeauna s$ pretind$ f$r$ (a *reodat$ s$ fa($ *reo (on(esie, .ndep$rt$ de el ori(e pornire prieteneas($, ori(e demonstra4ie de simpatie. Sin)ur$ +ereza (omanda (u un (u*/nt, (u o pri*ire, (u un )est (ara(terului a(esta .ntre), (are se .n(o*oia sub m/na unei femei ,i (are, sub m/na ori($rui b$rbat s!ar fi .n(ordat )ata s$ plesneas($. +ereza era, dimpotri*$, *ioaie, sprinten$ ,i *oioas$, dar foarte (o(3et$. Cei doi pia,tri pe (are intendentul (ontelui de San!&eli(e .i d$dea lui @ui)i, pre4ul mi(ilor lu(r$ri s(ulptate pe (are le *indea ne)ustorilor din 0oma, erau (3eltui4i pentru (er(ei de perle, pentru (oliere de sti(l$, pentru a)rafe de aur. ;stfel, )ra4ie d$rni(iei t/n$rului s$u prieten, +ereza era (ea mai frumoas$ ,i mai ele)ant$ 4$ran($ din .mpre7urimile 0omei. Copiii (ontinuar$ s$ (reas($, petre(/ndu!,i zilele .mpreun$ ,i l$s/ndu!se .n *oia instin(telor firii lor primiti*e. "e a(eea, .n (on*ersa4iile, .n dorin4ele, .n *isurile lor, Vampa se *edea totdeauna ($pitan de *apor, )eneral de armat$ sau )u*ernatorul unei pro*in(ii. +ereza se *edea bo)at$, .mbr$(at$ .n (ele mai frumoase ro(3ii ,i urmat$ de ser*itori .n li*rea. ;poi, dup$ (e .,i petre(user$ toat$ ziua brod/ndu!,i *iitorul (u asemenea arabes(uri nebune ,i s(/nteietoare, se desp$r4eau, du(/ndu!,i fie(are oile .n staul ,i re($z/nd din .n$l4imea *isurilor, .n netrebni(ia situa4iei lor ade*$rate. ntr!o zi, t/n$rul p$stor spuse intendentului (ontelui ($ a *$zut un lup ie,ind din mun4ii Sabiniei ,i d/nd t/r(oale turmei sale. Intendentul .i d$du o pu,($2 asta urm$rea Vampa. nt/mpl$tor, pu,(a era o admirabil$ arm$ de Hres(ia, z*/rlind )lon4ul (a o (arabin$ en)lezeas($2 .ns$, .ntr!o zi, (ontele r$pun/nd o *ulpe r$nit$, .i sf$r/mase patul ,i az*/rlise pu,(a la ma)azie.

-entru un s(ulptor (a Vampa, faptul nu .nsemna o )reutate. A5amin$ patul ori)inal, (al(ul$ (e trebuia s(3imbat ,i f$(u un alt pat, .mpodobit (u ornamente a,a de minunate .n(/t, da($ ar fi *rut s$ */nd$ la ora, numai lemnul, ar fi (/,ti)at, desi)ur, (in(ispreze(e sau dou$ze(i de pia,tri. "ar nu!i tre(ea prin minte a,a (e*a. > pu,($ fusese mult$ *reme *isul t/n$rului. n toate 4$rile unde independen4a ia lo(ul libert$4ii, prima ne*oie pe (are ori(e inim$ tare, ori(e (ara(ter puterni( o .n(ear($ e a(eea a unei arme (are asi)ur$ totdeauna ata(ul ,i ap$rarea ,i (are, f$(/ndu!l pe a(ela (e o poart$ (umplit, .l fa(e, deseori ,i temut. "in momentul a(ela, Vampa d$rui toate (lipele libere e5er(i4iului (u pu,(a. Cump$r$ pulbere ,i )loan4e ,i totul de*eni pentru el o 4int$2 trun(3iul m$slinului trist, piperni(it ,i (enu,iu, (are (re,tea pe (oastele mun4ilor Sabinei, *ulpea (are ie,ea din b/rlo)ul ei, seara pentru a .n(epe */n$toarea no(turn$ ,i *ulturul (are plutea .n *$zdu3. "e*eni .n (ur/nd a,a de .ndem/nati(, .n(/t +ereza .,i .nfr/n)ea fri(a (e o .n(er(ase la .n(eput auzind detun$tura ,i se .n*eseli *$z/nd pe t/n$rul ei to*ar$, (um .nfi)e )lon4ul pu,tii a(olo unde *oia, (u tot at/ta pre(izie, (a ,i (um l!ar fi .nfipt (u m/na. ntr!o sear$, un lup ie,i .ntr!ade*$r, dintr!o p$dure de brazi .n apropierea ($reia tinerii a*eau obi(eiul s$ stea2 lupul nu f$(use ni(i ze(e pa,i pe (/mp ,i era mort. M/ndru de ispra*a sa, Vampa .l .n($r($ pe umeri ,i!l aduse la ferm$. +oate a(este am$nunte .i d$deau lui @ui)i o anume reputa4ie .n .mpre7urimile fermei6 oriunde se )$se,te, omul superior .,i (reeaz$ o droaie de admiratori. Se *orbea prin partea lo(ului despre t/n$rul p$stor (a despre (el mai .ndem/nati(, mai puterni( ,i mai bra* (ontadino (are tr$ia pe o raz$ de ze(e le)3e2 ,i, (u toate ($, la r/ndul ei, +ereza era so(otit$ .ntr!un (er( mai .ntins drept una dintre (ele mai frumoase fete ale Sabiniei, nimeni nu se .n(umeta s$!i spun$ un (u*/nt de dra)oste, ($(i se ,tia ($ Vampa o iube,te. Fi, (u toate a(estea, tinerii nu!,i spuseser$ ni(iodat$ ($ se iubes(. Cres(user$ al$turi (a doi arbori (are .,i ameste($ r$d$(inile sub p$m/nt, (u (ren)ile .n aer, (u mireasma la (er2 dorin4a lor de a se *edea era .ns$ a(eea,i. "orin4a de*enise o ne*oie ,i ei .n4ele)eau mai de)rab$ moartea, de(/t desp$r4irea pentru o zi. +ereza a*ea ,aispreze(e ani ,i Vampa ,aptespreze(e. -e *remea a(eea .n(epu s$ se *orbeas($ mult despre o band$ de t/l3ari (are se or)anizau .n mun4ii @epini. +/l3$ria n!a fost ni(iodat$ st/rpit$ serios .n *e(in$tatea 0omei. 9neori lipses( ($petenii, dar, (/nd un (ondu($tor apare, rareori .i lipse,te o band$. Celebrul Cu(umetto, .n(ol4it .n ;bruzzi, alun)at din re)atul eapolului unde .nfruntase un ade*$rat r$zboi, str$b$tuse #a!ri)liano, (a ,i Manfred ,i se refu)iase .ntre Sonnino ,i Iuperno pe malurile ;masinei. Al se .ndeletni(ea (u reor)anizarea unei bande ,i mer)ea pe urmele lui "e(esaris ,i #asparone pe (are n$d$7duia (a, .n (ur/nd, s$!i .ntrea($. umero,i tineri din -alestrina, &ras(ati ,i -ampinara disp$rur$. @umea fu la .n(eput nelini,tit$ de soarta lor, dar se afl$ (ur/nd ($ intraser$ .n banda lui Cu(umetto. "up$ (/t*a timp, Cu(umetto de*eni obie(tul aten4iei )enerale. Se spuneau despre a(est ,ef de bandi4i .nt/mpl$ri de o .ndr$zneal$ e5traordinar$ ,i de o brutalitate re*olt$toare. ntr!o zi, el r$pi o fat$, pe fii(a in)inerului 3otarni( din &rosinone. @e)ile bandi4ilor sunt (ate)ori(e2 o fat$ apar4ine mai .nt/i (elui (e o r$pe,te, apoi (eilal4i o tra) la sor4i, astfel ($ nenoro(ita ser*e,te pentru pl$(erile .ntre)ii bande, p/n$ (/nd t/l3arii o p$r$ses( sau p/n$ (/nd ea moare.

C/nd p$rin4ii sunt .ndea7uns de bo)a4i s!o r$s(umpere, se trimite un mesa)er (are trateaz$ r$s(ump$rarea. Capul prizonierului r$spunde pentru si)uran4a emisarului. "a($ r$s(ump$rarea e refuzat$, prizoniera e os/ndit$ f$r$ apel. &ata a*ea un iubit .n banda lui Cu(umetto, .l (3ema Carlini. 0e(unos(/ndu!l pe t/n$r, ea .ntinse bra4ele spre el ,i se (rezu sal*at$. "ar bietul Carlini, *$z/nd!o, .,i sim4i inima zdrobit$, ($(i ,tia (e soart$ o a,teapt$. +otu,i, pentru ($ era fa*oritul lui Cu(umetto, pentru ($ .mp$rt$,ise (u el timp de trei ani prime7diile, pentru ($ .i sal*ase *ia4a (obor/nd (u un fo( de pistol un (arabinier (e ridi(ase sabia deasupra (apului a(estuia, n$d$7duia ($, el, Cu(umetto, *a a*ea oare(are mil$. l lu$ de(i pe ,ef la o parte, .n timp (e fata, rezemat$ de trun(3iul unui pin falni( (e se .n$l4a .n mi7lo(ul unei poiene din p$dure, .,i a(operise fa4a (u basmaua pitoreas($ a 4$r$n(ilor romane, ferind!o de pri*irile desfr/nate ale bandi4ilor. i istorisi totul, dra)ostea lui pentru prizonier$, 7ur$mintele lor de (redin4$ ,i (um, .n fie(are noapte, de (/nd se aflau prin partea lo(ului, .,i d$deau .nt/lnire .ntr!o ruin$. n seara a(eea, Cu(umetto l!a trimis pe Carlini .ntr!un sat .n*e(inat, astfel ($ n!a putut s$ *in$ la .nt/lnire, dar Cu(umetto se afla .nt/mpl$tor a(olo, spunea el ,i atun(i a r$pit!o pe fat$. Carlini .,i implor$ ,eful s$ fa($ o e5(ep4ie de 3at/rul lui ,i s!o ierte pe 0ita, spun/ndu!i ($ tat$l ei era bo)at ,i *a pl$ti o r$s(ump$rare bun$. Cu(umetto p$ru ($ se las$ (on*ins de ru)$min4ile prietenului s$u ,i .l puse s$ )$seas($ un p$stor pe (are s$!l poat$ trimite la &rosinone, la tat$l 0itei. ;tun(i, Carlini se apropie *oios de fat$, .i spuse ($ e sal*at$ ,i o .ndemn$ s$ s(rie p$rin4ilor ei o s(risoare prin (are s$!i anun4e (e s!a .nt/mplat ,i s$ le (omuni(e ($ r$s(ump$rarea ei a fost fi5at$ la trei sute de pia,tri. @i se a(orda un termen de dou$spreze(e (easuri, adi($ p/n$ a doua zi, la nou$ diminea4a. "up$ (e s(risoarea a fost f$(ut$, Carlini o lu$ numaide(/t ,i aler)$ .n ($utarea unui mesa)er. #$si un t/n$r p$stor (are .,i .n(3idea turma. Mesa)erii fire,ti ai bandi4ilor sunt (iobanii, (are tr$ies( .ntre ora, ,i munte, .ntre *ia4a s$lbati($ ,i *ia4a (i*ilizat$. +/n$rul (ioban porni numaide(/t, f$)$duind ($ p/n$ .ntr!un (eas *a fi la &rosinone. Carlini se .napoie plin de bu(urie la iubita Iui s$!i anun4e *estea (ea bun$. #$si banda .n poian$, unde se osp$ta (u *oio,ie din pro*iziile pe (are bandi4ii le luau de la 4$rani sub form$ de tribut. C$ut$ zadarni( printre (omesenii *eseli pe Cu(umetto ,i pe 0ita. ntreb$ unde sunt2 bandi4ii r$spunser$ (u un 3o3ot de r/s. > sudoare re(e se prelinse pe fruntea lui Carlini ,i sim4i o .n(r/n(enare a nelini,tii. 0epet$ .ntrebarea. 9n (omesean umplu un pa3ar (u *in de >r*ietto ,i i!l .ntinse spun/nd6 : n s$n$tatea *iteazului Cu(umetto ,i a frumoasei 0ita. n momentul a(ela, lui Carlini i se p$ru ($ aude un stri)$t de femie. #3i(i totul. @u$ pa3arul, .l arun($ .n fa4a (elui (are i!l .ntindea ,i se n$pusti .n dire(4ia stri)$tului. @a o sut$ de pa,i de a(olo, .n spatele unui tufi,, o )$si pe 0ita le,inat$ .n bra4ele lui Cu(umetto. C/nd .l z$ri pe Carlini, Cu(umetto se ridi($ 4in/nd (/te un pistol .n fie(are m/n$. Handi4ii se pri*ir$ o (lip$6 unul (u z/mbetul desfr/ului pe buze, altul, (u paloarea mor4ii pe frunte. S!ar fi (rezut ($, .ntre (ei doi se *a .nt/mpla (e*a )roazni(. -u4in (/te pu4in .ns$, tr$s$turile lui Carlini se destinser$. M/na pe (are o dusese la unul din pistoalele de la br/u ($zu moale de!a lun)ul trupului. 0ita st$tea (ul(at$ .ntre ei. @una lumina s(ena. : Ai, ai .ndeplinit misiunea pe (are 4i!ai luat!o= l .ntreb$ Cu(umetto.

: "a, ($pitane, r$spunse Carlini ,i m/ine .nainte de nou$ p$rintele 0itei *a fi ai(i (u banii. : Hra*o. -/n$ atun(i o s$ petre(em o noapte *esel$. &ata este .n(/nt$toare ,i ai .ntr! ade*$r )usturi bune, me,tere Carlini. "e a(eea, pentru ($ nu sunt e)oist, ne *om .napoia la to*ar$,ii no,tri ,i *om tra)e la sor4i (ui s$ apar4in$ a(um. : ;,adar, e,ti 3ot$r/t s!o la,i .n *oia le)ii (omune= ntreb$ Carlini. : "e (e a, fa(e o e5(ep4ie pentru ea= : Crezusem ($ dup$ ru)a meaB : Fi (e e,ti tu mai mult de(/t (eilal4i= : ;de*$rat. : &ii .ns$ pe pa(e, relu$ Cu(umetto r/z/nd, mai (ur/nd sau mai t/rziu .4i *a *eni ,i 4ie r/ndul. "in4ii lui Carlini se .n(le,tar$ s$ se sf$r/me. : Caide, *ii= l (3em$ Cu(umetto, f$(/nd un pas spre to*ar$,i. : +e urmezB Cu(umetto se dep$rt$ f$r$ s$!l piard$ pe Carlini din o(3i, ($(i se temea, desi)ur, s$ nu!l lo*eas($ pe la spate. "ar nimi( din bandit nu tr$da o inten4ie du,m$noas$. Al st$tea .n pi(ioare, (u bra4ele pe piept, l/n)$ 0ita, (are era tot le,inat$. Cu(umetto se )/ndi o (lip$ ($ t/n$rul o *a lua .n bra4e ,i *a fu)i (u ea. -rea pu4in .i p$sa .ns$ a(um6 a*usese de la 0ita (eea (e a *rut, iar (/t pri*e,te banii, trei sute de pia,tri .mp$r4i4i bandei .nsemnau o sum$ a,a de mi($ .n(/t nu se prea sin(3isea. ,i (ontinu$ de(i drumul spre poian$, dar spre marea lui mirare, Carlini sosi aproape o dat$ (u el. : S$ tra)em, s$ tra)em la sor4i? Stri)ar$ bandi4ii z$rindu!l pe ,ef. Fi o(3ii tuturor s(/nteiar$ de be4ie ,i de pofte, .n timp (e fla($ra 7arului z*/rlea asupra lor o lumin$ ro,iati($, f$(/ndu!i s$ semene (u demonii. Cererea lor era dreapt$2 de a(eea ,eful f$(u din (ap un semn, anun4/nd ($ este de a(ord. -user$ toate numele .ntr!o p$l$rie numele lui Carlini .mpreun$ (u ale (elorlal4i iar (el mai t/n$r din band$ s(oase din urna impro*izat$ un bile4el. Hile4elul (on4inea numele lui "ia*ola((io, a(ela (are .n(3inase .n s$n$tatea ,efului ,i ($ruia Carlini .i r$spunsese arun(/ndu!i pa3arul .n obraz. -rintr!o ran$ lat$, des(3is$ de la t/mpl$ la )ur$, s/n)ele .i (ur)ea .n *aluri. V$z/ndu!se fa*orizat de noro(, "ia*ola((io s(oase un 3o3ot de r/s. : C$pitane, spuse el, Carlini nu a *rut adineauri s$ bea .n s$n$tatea ta. -ropune!i s$ bea .ntr!a mea, *a a*ea poate mai mult respe(t pentru tine de(/t pentru mine. &ie(are se a,tepta la o e5plozie din partea lui Carlini2 dar, spre marea mirare a tuturor, el lu$ un pa3ar .ntr!o m/n$, o sti(l$ .n (ealalt$, apoi umpl/nd pa3arul6 : n s$n$tatea ta, "ia*ola((io? Spuse el (u *o(e absolut lini,tit$ ,i d$du pe )/t (on4inutul, f$r$ (a m/na s$!i tremure. -e urm$, a,ez/ndu!se l/n)$ fo(6 : -artea mea de m/n(are, spuse, (ursa pe (are am f$(ut!o mi!a st/rnit pofta? : +r$ias($ Carlini? Stri)ar$ t/l3arii. : Hra*o, iat$ (e .nseamn$ s$ pri*e,ti lu(rurile (a un to*ar$, bun. Fi to4i ref$(ur$ (er(ul .n 7urul fo(ului .n timp (e "ia*ola((io se .ndep$rta. Carlini m/n(a ,i bea (a ,i (um nimi( nu se .nt/mplase. Handi4ii .l pri*eau (u mirare, ne.n4ele)/nd nimi( din nep$sarea lui, (/nd auzir$ dinapoia lor r$sun/nd pe p$m/nt un pas )reoi. ntoarser$ (apul ,i!l z$rir$ pe "ia*ola((io 4in/nd!o pe fat$ .n bra4e. Capul ei era r$sturnat, iar

p$rul lun) .i at/rna p/n$ la p$m/nt. -e m$sur$ (e intrau .n raza de lumin$ proie(tat$ de fo(, se z$rea paloarea fetei ,i paloarea banditului. ;pari4ia a*ea (e*a (iudat ,i solemn, .n(/t se ridi(ar$ to4i, afar$ de Carlini, (are r$mase 7os (ontinu/nd s$ bea ,i s$ m$n/n(e, (a ,i (um .n 7urul s$u nu s!ar fi .nt/mplat nimi(. "ia*ola((io (ontinua s$ .nainteze, .n t$(erea (ea mai profund$ ,i o depuse pe 0ita la pi(ioarele ($pitanului. ;tun(i, toat$ lumea putu s$ *ad$ (auza palorii fetei ,i a palorii banditului6 0ita a*ea un (u4it .nfipt p/n$ .n pr$sele sub s/nul st/n). +oate pri*irile se .ndreptar$ asupra lui Carlini6 tea(a era )oal$ la br/ul lui. : ;3a, spuse ,eful, pri(ep a(um de (e Carlini a r$mas .n urm$. >ri(e fire s$lbati($ poate s$ .n4elea)$ o fapt$ mare2 de,i poate ni(iunul dintre bandi4i n!ar fi f$(ut (e f$(use Carlini, to4i .n4eleser$ (e f$(use el. : Ai, spuse Carlini ridi(/ndu!se la r/ndu!i ,i apropiindu!se de (ada*ru (u m/na pe pistol, mai e (ine*a (are .mi r/*ne,te femeia= : u, spuse ,eful, este a ta? ;tun(i, Carlini o lu$ .n bra4e ,i o s(oase din (er(ul de lumin$ pe (are .l proie(ta fla($ra fo(ului. Cu(umetto or/ndui (a de obi(ei santinelele, iar bandi4ii se (ul(ar$, .nf$,ura4i .n mantale, .n 7urul 7arului. @a miezul nop4ii, santinela d$du alarma ,i .ntr!o (lip$ ,eful ,i to*ar$,ii s$i s$rir$ .n pi(ioare. +at$l 0itei *enea (3iar el s$ adu($ r$s(ump$rarea. : 9ite, .i spuse el lui Cu(umetto, .ntinz/nd o pun)$ (u bani, uite trei sute de pistoli. "$! mi (opila? "ar f$r$ s$ pun$ m/na pe bani, ,eful .i f$(u semn s$!l urmeze. H$tr/nul se supuse. Se dep$rtar$ am/ndoi sub (opa(i, printre (ren)ile str$b$tute de razele lunii. n sf/r,it, Cu(umelto se opri .ntinz/nd bra4ul ,i ar$t/nd b$tr/nului dou$ f$pturi )3emuite la tulpina unui (opa(6 : Cere!o pe fii(a ta lui Carlini, spuse2 .4i *a da so(oteal$ el. Fi se .napoie la to*ar$,ii s$i. H$tr/nul r$mase nemi,(at, (u o(3ii fi(,i. Sim4ea ($ deasupra (apului s$u plute,te o nenoro(ire ne(unos(ut$, imens$, nemaipomenit$. &$(u, .n sf/r,it, (/4i*a pa,i spre )rupul inform. ;uzind z)omotul pe (are b$tr/nul .l f$(ea .naint/nd spre el, Carlini .n$l4$ (apul, iar formele ambelor f$pturi .n(epur$ s$ se arate mai l$murite o(3ilor b$tr/nului. > femeie st$tea (ul(at$ pe p$m/nt, (u (apul pe )enun(3ii unui b$rbat aple(at deasupra ei. 0idi(/ndu!se, b$rbatul a des(operit (3ipul femeii pe (are o 4inea str/ns, la piept. H$tr/nul .,i re(unos(u fii(a, iar Carlini .l re(unos(u pe b$tr/n. : +e a,teptam, .i spuse banditul tat$lui 0itei. : Mi,elule, stri)$ b$tr/nul, (e ai f$(ut= Fi pri*ea (u )roaz$ la 0ita, palid$, nemi,(at$, .ns/n)erat$, (u un (u4it .n piept. > raz$ de lun$ ($dea asupra ei lumin/nd!o (u o li($rire alburie. : Cu(umetto a *iolat!o pe fii(a ta, spuse banditul, iar pentru ($ eu o iubeam, am u(is!o2 ($(i, dup$ el, ea urma s$ ser*eas($ de 7u($rie .ntre)ii bande. H$tr/nul nu rosti un (u*/nt, de*eni doar palid (a un spe(tru. : ;(um, )l$sui Carlini, da($ am )re,it, r$zbun!o. Smulse (u4itul din pieptul fetei ,i, ridi(/ndu!se, .l oferi (u o m/n$ b$tr/nului, .n timp (e (u (ealalt$ .,i desf$(ea *e,m/ntul ,i .nf$4i,a pieptul )ol. : ;i f$(ut bine, .i spuse b$tr/nul (u )las .n$bu,it. mbr$4i,eaz$!m$, fiul meu.

Carlini se arun($ pl/n)/nd .n bra4ele p$rintelui iubitei. Arau primele la(rimi pe (are le *$rsa omul a(esta s/n)eros. : ;(um, .i spuse b$tr/nul lui Carlini, a7ut$!m$ s$!mi .n)rop (opila. Carlini ($ut$ dou$ unelte, iar tat$l ,i iubitul .n(epur$ s$ s(obeas($ p$m/nlul la tulpina unul ste7ar ale ($rui (ren)i stufoase *or a(operi morm/ntul fetei. "up$ (e morm/ntul fu s$pat, b$tr/nul o .mbr$4i,$ (el dint/i, pe urm$ o .mbr$4i,$ t/n$rul, lu/nd!o unul de pi(ioare, altul de spate, o (obor/r$ .n )roap$. n)enun(3ear$ de o parte ,i de alta ,i spuser$ ru)$(iunile pentru mor4i. -e urm$ z*/rlir$ p$m/ntul peste (ada*ru, p/n$ (/nd )roapa se a(operi. : 4i mul4umes(, fiul meu, spuse b$tr/nul. ;(um las$!m$ sin)ur. : "arB Murmur$ a(esta. : @as$!m$, .4i porun(es(. Carlini se supuse. Se duse la to*ar$,ii s$i, se .nf$,ur$ .n manta ,i p$ru .n (ur/nd ($ doarme tot a,a de profund (a ,i (eilal4i. Cot$r/ser$ .n a7un s$ s(3imbe tab$ra. Cu un (eas .nainte de ziu$, Cu(umetto .,i trezi oamenii ,i d$du ordine de ple(are. "ar Carlini nu *ru s$ p$r$seas($ p$durea, f$r$ a ,ti (e a de*enit p$rintele 0itei. Se .ndrept$ spre lo(ul unde .l l$sase. l )$si pe b$tr/n sp/nzurat de una din (ren)ile ste7arului (are adumbrea morm/ntul fii(ei sale. &$(u atun(i deasupra (ada*rului unuia ,i deasupra morm/ntului (eleilalte, 7ur$m/ntul ($!i *a r$zbuna. u putu .ns$ s$!,i 4in$ 7ur$m/ntul, ($(i peste dou$ zile, .ntr!o .nt/lnire (u (arabinierii romani fu u(is. ns$ bandi4ii se mirar$ ($ st/nd (u fa4a spre inami(, el primise un )lon4 .ntre umeri. 9imirea .n(et$ (/nd un bandit atrase to*ar$,ilor s$i aten4ia ($ Cu(umetto se )$sea la ze(e pa,i .n urma lui Carlini (/nd a(esta ($zuse. n diminea4a ple($rii din p$durea de la &rosinone, el .l urm$rise pe Carlini .n .ntuneri(, .i auzise 7ur$m/ntul ,i, pre*$z$tor, i!o luase .nainte. Se mai po*esteau .n le)$tur$ (u teribilul ,ef de band$ alte ze(e .nt/mpl$ri nu mai pu4in (urioase de(/t a(easta. ;stfel, de la &ondi p/n$ la -erusa, toat$ lumea tremura la auzul numelui de Cu(umetto. nt/mpl$rile a(estea fuseser$ de multe ori subie(t de (on*ersa4ii .ntre @ui)i ,i +ereza. &ata tremura (umplit auzind po*estirile2 Vampa o lini,tea .ns$ (u un z/mbet, izbindu!,i arma (are slobozea a,a de bine )lon4ul2 apoi, da($ ea nu se lini,tea, .i ar$t$ la o sut$ de pa,i un (orb ($4$rat pe o (rean)$ us(at$, .l lua la o(3i, des($r(a pu,(a ,i pas$rea ($dea izbit$, la pi(iorul (opa!(ului. Vremea se s(ur)ea. ntre timp, tinerii 3ot$r/ser$ ($ se *or ($s$tori (/nd au s$ .mplineas($ Vampa dou$ze(i de ani ,i +ereza nou$spreze(e. Arau am/ndoi orfani ,i nu trebuiau s$ (ear$ permisiunea de(/t st$p/nului lor. > (eruser$ ,i o ($p$taser$. ntr!o zi, pe (/nd *orbeau despre proie(tul lor, auzir$ dou$ sau trei fo(uri de pu,($2 apoi, deodat$, un om ie,i din p$durea l/n)$ (are tinerii .,i 4ineau de obi(ei turmele la p$s(ut ,i aler)$ spre ei. C/nd a7unse .n apropierea lor, le spuse6 : Sunt urm$rit, pute4i s$ m$ as(unde4i= +inerii .,i d$dur$ seama ($lu)$rul era un bandit2 dar .ntre 4$ranul ,i banditul roman e5ist$ o simpati( .nn$s(ut$, datorit$ ($reia primul e totdeauna )ata s$ *in$ .n a7utorul (elui de al doilea. &$r$ s$ spun$ un (u*/nt, Vampa aler)$ la piatra (are astupa intrarea pe,terii lor. "/nd la o parte piatra, f$(u semn fu)arului s$ se refu)ieze .n ad$postul ne(unos(ut, puse piatra la lo( ,i se a,ez$ din nou l/n)$ +ereza.

umaide(/t, patru (arabinieri ($l$ri ap$rur$ la mar)inea p$durii2 trei p$reau .n ($utarea fu)arului, al patrulea t/ra de )/t un bandit prizonier. Cei trei (arabinieri s(oto(ir$ lo(ul dintr!o o(3ire, .i z$rir$ pe tineri, aler)ar$ la ei .n )alop ,i!i (er(etar$. Ai nu *$zuser$ nimi(. : -$(at, spuse bri)adierul, ($(i (el pe (are!l ($ut$m este ,eful. : Cu(umetto= u se putur$ opri s$ e5(lame .ntr!un )las @ui)i ,i +ereza. : "a, r$spunse bri)adierul. Fi deoare(e pe (apul lui e pus un pre4 de o mie de taleri romani, *i s!ar fi (u*enit *ou$ (in(i sute da($ ne d$dea4i a7utor s$!l prindem. +inerii s(3imbar$ o pri*ire. Hri)adierul n$d$7dui o (lip$. Cin(i sute de taleri romani .nseamn$ trei mii de fran(i ,i trei mii de fran(i sunt o a*ere pentru doi bie4i orfani (are *or s$ se ($s$toreas($. : "a, p$(at, spuse Vampa, .ns$ nu l!am *$zut. Carabinierii r$s(olir$ 4inutul .n fel ,i (3ip, dar de)eaba. ;poi r/nd pe r/nd, disp$rur$. Vampa se duse atun(i s$ tra)$ bolo*anul ,i Cu(umetto ie,i. Al .i *$zuse prin (r$p$turile por4ii de )ranit pe tineri st/nd de *orb$ (u (arabinierii, b$nuise subie(tul (on*ersa4iei lor, (itise pe (3ipul lui @ui)i ,i al +erezei 3ot$r/rea de a nu!l preda ,i s(oase din buzunar o pun)$ plin$ de aur, oferindu!le!o. "ar Vampa .n$l4$ (apul (u m/ndrie, o(3ii +erezei s(/nteiar$, .ns$, )/ndindu!se la bi7uteriile s(umpe ,i la *e,mintele frumoase pe (are ar putea s$ le (umpere (u pun)a plin$ de aur. Cu(umetto era un dia*ol foarte is(usit. Al luase forma unui bandit, .n lo( s!o ia pe a(eea a unui ,arpe. i surprinse pri*irea, re(unos(u .n +ereza o *redni($ fii($ a A*ei ,i reintr$ .n p$dure, .ntor(/nd de mai multe ori (apul, sub prete5tul ($ .,i salut$ liberatorii. +re(ur$ mai multe zile f$r$ s$!l mai *ad$ pe Cu(umetto, f$r$ s$ mai aud$ de el. Capitolul XXXIV Vampa : Se apropia timpul (arna*alului, (ontinu$ -astrini. Contele de San!&eli(e anun4$ un mare bal mas(at, unde (ea mai ele)ant$ lume a 0omei fu in*itat$. +ereza 4inea foarte mult s$ *ad$ balul. @ui)i (eru prote(torului s$u intendentul, .n)$duin4a, pentru (a ,i pentru el, de a asista, as(un,i printre ser*itorii (asei. n)$duin4a le fu a(ordat$. Halul era dat de (onte mai mult pentru a fa(e pl$(ere fii(ei sale, Carmela, pe (are o adora. Carmela a*ea e5a(t */rsta ,i statura +erezei, iar +ereza era (el pu4in tot a,a de frumoas$ (a ,i Carmela. n seara balului, +ereza .,i puse (ea mai frumoas$ toalet$, (ele mai s(umpe a)rafe, m$r)elele (ele mai str$lu(itoare. -urta (ostumul femeilor din &ras(ati. @ui)i purta .mbr$($mintea de s$rb$toare, at/t de pitoreas($ a 4$ranului roman. Se ameste(ar$ am/ndoi, a,a (um li se .n)$duise, printre ser*itori ,i 4$rani. -etre(erea era minunat$. u numai ($ *ila era luminat$ str$lu(itor, dar mii de lanterne (olorate at/rnau prin arborii )r$dinii. "e a(eea, .n (ur/nd in*ita4ii se re*$rsar$ pe terase, pe alei. @a fie(are r$sp/ntie erau o or(3estr$, bufete ,i r$(oritoare2 lumea se oprea, (adriluri se formau ,i se dansa a(olo unde .i pl$(ea fie($ruia s$ danseze. Carmela era .mbr$(at$ (a o femeie din Sonnino. Honeta .i era brodat$ numai (u perle, a)rafele din p$r erau din aur ,i diamante, (ordonul de m$tase tur(eas($, (u flori mari, brodate, surtu(ul ,i fusta de (a,mir, ,or4ul de muselin$ indian$, nasturii (orsetului din pietre s(umpe. ;lte dou$ to*ar$,e ale sale erau .mbr$(ate, una (a o femeie din ettuno, (ealalt$, (a o femeie din 0i(eia.

-atru tineri apar4in/nd (elor mai bo)ate ,i mai nobile familii din 0oma le .nso4eau, (u a(ea libertate italian$ (are nu!,i )$se,te pere(3ea .n ni(i o alt$ 4ar$ din lume6 erau, la r/ndul lor, .mbr$(a4i (a 4$rani din ;lbano, Valletri, Ci*ita!Castellana ,i Sora. Se .n4ele)e ($ *e,mintele a(estor 4$rani (a ,i *e,mintele 4$r$n(ilor s(/nteiau de aur ,i pietre s(umpe. Carmelei .i *eni ideea de a fa(e un (adril, dar lipsea o femeie. -ri*i .n 7ur, .ns$ ni(iuna dintre in*itate nu a*ea un (ostum la fel (u al ei ,i (u al to*ar$,elor sale. Contele de San!&eli(e i!o ar$t$, printre 4$r$n(i, pe +ereza, (are se spri7inea de bra4ul lui @ui)i. : mi dai *oie, tat$= ntreb$ Carmela. : i(i *orb$, r$spunse (ontele. u ne afl$m .n (arna*al= Carmela se ple($ spre t/n$rul (are o .nso4ea *orbind ,i .i spuse (/te*a (u*inte, ar$t/ndu!i! o pe fat$ (u de)etul. +/n$rul urm$ri (u o(3ii m/na frumoas$ (are .i ser*ea de ($l$uz$, f$(u un )est de supunere ,i *eni la +ereza s!o in*ite la (adrilul (ondus de fii(a (ontelui. +ereza .,i sim4i fi)ura .n*$p$iat$ de o fla($r$. l (er(et$ (u pri*irea pe @ui)i6 nu e5ista putin4$ de refuz. @ui)i l$s$ .n(eti,or bra4ul +erezei ,i +ereza, .ndep$rt/ndu!se (u ele)antul (a*aler, intr$ tremur/nd .n (adrilul aristo(rati(. "esi)ur ($, .n o(3ii unui artist, *e,m/ntul e5a(t ,i sobru al +erezei ar fi a*ut (u totul alt (ara(ter de(/t a(ela al Carmelei ,i al to*ar$,ilor ei, dar +ereza era o fat$ fri*ol$ ,i (o(3et$. Hroderiile muselinei, florile (ordonului, str$lu(irea (a,mirului o uluiau, r$sfr/n)erea safirelor ,i a diamantelor .i lua mintea. @a r/ndu!i, @ui)i sim4ea n$s(/nd .n el un sim4$m/nt ne(unos(ut6 o durere .n$bu,it$ .i mu,(a par($ inima, iar de a(olo aler)a .nfiorat$ prin *ine ,i punea st$p/nire pe tot (orpul. 9rm$ri din o(3i (ele mai ne.nsemnate mi,($ri ale +erezei ,i ale (a*alerului, (/nd m/inile li se atin)eau, sim4ea par($ ame4eli, arterele .i z*/(neau (u *iolen4$, iar .n ure(3i p$rea ($ .i r$sun$ b$taia unui (lopot. C/nd .,i *orbeau, (u toate ($ +ereza as(ulta sfioas$, (u o(3ii (obor/4i, pala*rele (a*alerului ei. : "ar pentru ($ @ui)i (itea .n o(3ii .nfl$($ra4i ai t/n$rului ($ pala*rele a(estea erau (omplimente, i se p$rea ($ p$m/ntul se .n*/rte,te (u el ,i ($ toate *o(ile iadului .i sufl$ idei de (rim$ ,i de asasinat. ;tun(i, tem/ndu!se s$ nu se lase dus de nebunia sa, se a)$4$ (u o m/n$ de bolta l/n)$ (are st$tea, iar (u (ealalt$ str/n)ea (on*ulsi* pumnalul (u pr$sele s(ulptate, pe (are .l 4inea la br/u ,i pe (are, f$r$ s$!,i dea seama, .l s(otea din (/nd .n (/nd din tea($. @ui)i era )elos2 sim4ea ($, dus$ de firea ei (o(3et$ ,i trufa,$, +ereza putea s$!i s(ape. Fi totu,i, t/n$ra 4$ran($, sfioas$ ,i aproape speriat$ la .n(eput :, .,i *enise (ur/nd .n fire. ;m spus ($ +ereza era frumoas$. u am spus totul2 +ereza era )ra4ioas$, )ra4ia a(eea s$lbati($, mult mai puterni($ de(/t )ra4ia noastr$ s(3imonosit$ ,i afe(tat$. ;*u aproape onorurile (adrilului6 dar da($ ea a pizmuit!o pe fii(a (ontelui San!&eli(e, n! am .ndr$zni s$ spunem ($, la r/ndu!i, Carmela nu era )eloas$ de ea. "e a(eea frumosul (a*aler o readuse (u multe (omplimente la lo(ul de unde a luat!o ,i unde @ui)i o a,tepta. n dou$ sau trei r/nduri, .n timpul (ontradansului, fata .i z*/rlise o pri*ire ,i, de fie(are dat$, .l *$zuse palid, (u tr$s$turile (rispate. Ha, .ntr!un r/nd, lama (u4itului pe 7um$tate tras din tea($ .i luase o(3ii (a un ful)er sinistru. "e a(eea, aproape tremur/nd, ea relu$ bra4ul iubitului. Cadrilul a*usese (el mai mare su((es ,i era *$dit ($ se *orbea de repetarea lui2 se .mpotri*ea numai Carmela. "ar (ontele de San!&eli(e .,i ru)$ (u at/ta )in)$,ie fii(a .n(/t, .n (ele din urm$, ea (onsim4i. ndat$, un (a*aler .naint$ s!o in*ite pe +ereza, f$r$ de (are (ontradansul nu putea s$ aib$ lo(, dar fata disp$ruse.

ntr!ade*$r, @ui)i nu se sim4ise .n stare s$ .ndure .n($ o .n(er(are ,i, pe 7um$tate (u binele, pe 7um$tate (u for4a, o tr$sese pe +ereza .ntr!un alt pun(t al )r$dinii. +ereza (edase f$r$ s$ *rea. Aa *$zuse .ns$ din fi)ura tulburat$ a t/n$rului ,i .n4elese din t$(erea lui .ntret$iat$ de tres$riri ner*oase ($ (e*a (iudat se petre(ea .ntr!.nsul. u era s(utit$ ni(i ea de o fr$m/ntare l$untri($ ,i, f$r$ s$ fi f$(ut totu,i (e*a r$u, pri(epea ($ @ui)i a*ea dreptul s!o do7eneas($. -entru (e= u ,tia. Sim4ea, (u toate a(estea, ($ mustr$rile ar fi fost meritate. +otu,i, spre marea uimire a +erezei, @ui)i r$mase mut ,i ni(i un (u*/nt nu!i .ntredes(3ise buzele (/t 4inu serata. umai dup$ (e fri)ul nop4ii iz)oni musafirii din )r$dini ,i dup$ (e u,ile *ilei se .n(3iser$, oaspe4ii urm/nd s$ petrea($ .n$untru, el o duse pe +ereza a(as$2 apoi, (/nd ea se pre)$tea s$ intre, o .ntreb$6 : +ereza, la (e te )/ndeai (/nd dansai .n fa4a tinerei (ontese de San!&eli(e= : M$ )/ndeam, r$spunse fata (u toat$ sin(eritatea sufletului ei, ($ a, da 7um$tate din *ia4$ s$ am o .mbr$($minte (a a(eea purtat$ de ea. : Fi (e .4i spunea (a*alerul= : C$ n!ar at/rna de(/t de mine s!o am ,i ($ n!a, a*ea de spus de(/t un (u*/nt pentru a(easta. : ;*ea dreptate, r$spunse @ui)i. > dore,ti .ntr!ade*$r, (u .nfl$($rarea de (are spui= : "a. : Ai bine, o s!o ai. &ata .n$l4$ (apul (u uimire, dar fi)ura lui era a,a de posomor/t$ ,i de )roza*$, .n(/t (u*/ntul .i .n)3e4$ pe buze. "e altminteri, spun/nd a(estea, @ui)i se dep$rtase. +ereza .l urm$ri din o(3i, .n noapte, (/t putu s$!l z$reas($, apoi, dup$ (e disp$ru, intr$ la ea, oft/nd. n noaptea a(eea, se .nt/mpl$ un mare e*eniment, f$r$ .ndoial$, din impruden4a *reunui ser*itor (are uitase s$ stin)$ luminile. &o(ul se aprinse la *ila San!&eli(e (3iar .n dependin4ele apartamentului frumoasei Carmela. +rezit$ .n toiul nop4ii de lumina fl$($rilor, ea s$rise din pat, se .nf$,urase .n (apot ,i .n(er(ase s$ fu)$ pe u,$, dar (oridorul prin (are trebuia s$ trea($ era prad$ in(endiului. ;tun(i reintrase .n (amer$ r$(nind dup$ a7utor, (/nd, deodat$, fereastra aflat$ la dou$ze(i de pi(ioare de p$m/nt se des(3isese. 9n t/n$r 4$ran d$duse buzna .n apartament, o luase .n bra4e ,i, (u o putere ,i o a)ilitate supraomeneas($, o transportase pe iarba peluzei, unde a le,inat. C/nd ,i!a *enit .n fire, tat$l ei se afla l/n)$ ea. > .n(on7urau to4i ser*itorii, d/ndu!i a7utoare. ;rsese o arip$ .ntrea)$ a *ilei dar n!a*ea importan4$, de *reme (e Carmela era s$n$toas$ ,i teaf$r$. Sal*atorul ei fu ($utat pretudindeni, dar el nu se mai ar$t$. +oat$ lumea fu .ntrebat$, .ns$ nimeni nu .l *$zuse. Carmela fusese a,a de tulburat$, .n(/t nu!l re(unos(use. "e altminteri, deoare(e (ontele era fabulos de bo)at, pa)uba pri(inuit$ de fl$($ri .nsemna prea pu4in pentru el, e5(ept/nd peri(olul prin (are tre(use Carmela ,i (are, prin felul mira(ulos al sal*$rii ei, i se p$ruse mai de)rab$ o nou$ fa*oare a -ro*iden4ei, de(/t o nenoro(ire ade*$rat$. ; doua zi, la (easul obi,nuit, tinerii se re)$sir$ .n mar)inea p$durii. @ui)i *enise (el dint/i. > .nt/mpin$ pe fat$ (u mult$ *oio,ie, p$r/nd ($ a uitat (u totul s(ena din a7un. +ereza era *$dit .n)/ndurat$, dar, *$z/ndu!l pe @ui)i bine dispus, ar$t$ la r/ndu!i nep$sarea z)lobie (are era (ara(teristi($ felului ei de a fi (/nd nimi( n!o tulbura. @ui)i o lu$ de bra4 ,i o (onduse p/n$ la intrarea pe,terii. ;i(i se opri. n4ele)/nd ($ era *orba de (e*a neobi,nuit, fata .l pri*i 4int$. : +ereza, spuse @ui)i, mi!ai spus asear$ ($ ai da totul (a s$ ai o .mbr$($minte la fel (u (ea a fii(ei (ontelui. : "a, r$spunse +ereza uimit$, dar eram nebun$, (/nd am rostit a(easta. : Fi eu 4i!am r$spuns6 bine, o *ei a*ea.

: "a, spuse fata, a ($rei uimire (re,tea la fie(are (u*/nt al lui @ui)i, dar de bun$ seam$ ($ ai r$spuns astfel, (a s$!mi fa(i pl$(ere. : u 4i!am f$)$duit ni(iodat$ nimi( pe (are s$ nu 4i!l fi dat, +ereza, spuse @ui)i (u trufie. Intr$ .n pe,ter$ ,i .mbra($!te. "$du piatra la o parte ,iei ar$t$ +erezei pe,tera luminat$ de dou$ lum/n$ri (are ardeau de o parte ,i de alta a unei o)linzi minunate2 pe masa )rosolan$, (ioplit$ de @ui)i, se )$seau (olierul de perle ,i a)rafele de diamante2 pe un s(aun, al$turi, era restul .mbr$($mintei. +ereza s(oase un stri)$t de bu(urie ,i, f$r$ s$ se intereseze de unde *enea .mbr$($mintea, f$r$ s$ mai z$bo*eas($ mul4umindu!i lui @ui)i, d$du buzna .n pe,tera transformat$ .n (abinet de toalet$. n urma ei @ui)i .mpinse piatra la lo(, ($(i z$rise pe (reasta unui mi( d/mb, din (auza ($ruia din lo(ul unde se )$sea el -alestrina nu putea s$ se *ad$, un ($l$tor ($lare. ;(esta se oprise o (lip$, par($ nesi)ur de drum, profil/ndu!se pe azurul (erului (u a(ea pre(izie de (ontur (ara(teristi($ dep$rt$rilor din 4inuturile meridionale. T$rindu!l pe @ui)i, ($l$torul .,i .ndemn$ (alul .n )alop spre el. @ui)i nu se .n,elase2 ($l$torul (are mer)ea de la -alestrina la +i*oli era nel$murit asupra drumului. +/n$rul i!l ar$t$, dar, pentru ($ la un sfert de mil$ mai .n(olo drumul se desp$r4ea .n trei pote(i ,i pentru ($, a7uns la a(este trei pote(i ($l$torul putea s$ se r$t$(eas($ din nou, .l ru)$ pe @ui)i s$!i ser*eas($ de ($l$uz$. @ui)i .,i s(oase mantaua ,i o a,ez$ pe p$m/nt, .,i arun($ pe umeri (arabina ,i, u,urat de *e,m/ntul )reoi, o lu$ .naintea ($l$torului (u pasul repede al munteanului pe (are pasul unui (al abia poate s$!l urmeze. n ze(e minute, @ui)i ,i ($l$torul fur$ la r$sp/ntia indi(at$ de t/n$rul p$stor. C/nd a7unser$ ai(i, el .ntinse (u un )est m$re4, (a de .mp$rat, m/na spre ($rarea pe (are ($l$torul trebuia s!o urmeze. : ;(esta e drumul dumnea*oastr$, A5(elen4$, spuse el. ;(um n!o s$ *$ mai r$t$(i4i. : -rime,te!4i r$splata, zise ($l$torul, d$ruindu!i t/n$rului p$stor (/te*a monede. : Mul4umes(, spuse @ui)i tr$)/ndu!,i m/na, eu fa( un ser*i(iu, nu!l */nd. : "ar, da($ refuzi o plat$, prime,ti (el pu4in un (adou= ntreb$ ($l$torul (are p$rea de altminteri obi,nuit (u diferen4a .ntre slu)$rni(ia omului de la ora, ,i m/ndria 4$ranului. : ;, da, asta e alt(e*a. : ;tun(i, spuse ($l$torul, ia a(e,ti doi 4e(3ini *ene4ieni ,i d$!i lo)odni(ei tale (a s$!,i fa($ din ei o pere(3e de (er(ei. : Iar dumnea*oastr$ lua4i pumnalul a(esta, spuse t/n$rul p$stor2 nu *e4i )$si altul (u pr$sele mai bine s(ulptate, de la ;lbano p/n$ la Ci*ita!Castellana. : -rimes(, r$spunse ($l$torul2 dar .n (azul a(esta eu sunt .ndatoratul t$u, ($(i pumnalul pre4uie,te mai mult de doi 4e(3ini. : -entru un ne)ustor, poate, dar pentru mine (are l!am s(ulptat sin)ur, el pre4uie,te abia un piastru. : Cum te (3eam$= ntreb$ ($l$torul. : @ui)i Vampa, r$spunse p$storul (u aerul (u (are ar fi r$spuns ;le5andru, re)ele Ma(edoniei. "ar pe dumnea*oastr$= : Au, spuse ($l$torul, m$ numes( Simbad marinarul. &ranz dPApina] s(oase un stri)$t de uimire. : Simbad marinarul= ntreb$ el. : "a, relu$ po*estitorul, a(esta e numele pe (are ($l$torul i l!a spus lui Vampa. : Ai, dar (e ai .mpotri*a a(estui nume= ntrerupse ;lbert. A un om foarte frumos, iar a*enturile a(estui domn m!au amuzat, trebuie s$ m$rturises(, foarte mult .n tinere4ea mea.

&ranz nu st$rui. umele de Simbad marinarul trezise .ntr!.nsul, a,a (um a4i .n4eles, o lume .ntrea)$ de amintiri, a,a (um trezise .n a7un numele (ontelui de Monte!Cristo. : Continu$, spuse el )azdei. : Vampa b$)$ (u dispre4 (ei doi 4e(3ini .n buzunar ,i se .napoie a)ale pe drumul pe (are *enise. ;7un)/nd la dou$ sau trei sute de pa,i de pe,ter$, i se p$ru ($ aude un stri)$t. Se opri as(ult/nd. "up$ o (lip$, .,i auzi numele pronun4at, l$murit. Stri)$tul *enea dinspre pe,ter$. Se n$pusti (a o ($prioar$ arm/ndu!,i pu,(a din fu)$ ,i a7unse .n mai pu4in de un minut pe (oama d/mbului din fa4a a(eluia unde .l z$rise pe ($l$tor. ;i(i, stri)$tul %;7utor?' a7unse la el mai l$murit. ,i arun($ o(3ii asupra spa4iului pe (are!l domina2 un b$rbat o r$pea pe +ereza, asemenea (entaurului essus. >mul (are se .ndrepta spre p$dure era la trei sferturi de drum, .ntre pe,ter$ ,i p$dure. Vampa m$sura inter*alul2 omul a*ea (el pu4in dou$ sute de pa,i .naintea lui, astfel ($ nu e5ista (3ip s$!l a7un)$ mai .nainte (a a(esta intre .n p$dure. +/n$rul p$stor se opri (a ,i (um pi(ioarele sale ar fi prins r$d$(ini. ,i spri7ini patul pu,tii de um$r, .n$l4$ .n(eti,or 4ea*a .n dire(4ia r$pitorului, .l o(3i o (lip$ ,i trase. 0$pitorul se opri s(urt6 )enun(3ii i se .n(o*oiar$ ,i ($zu, t/r/nd!o .n ($dere ,i pe +ereza. "ar +ereza se ridi($ .ndat$. &u)arul r$mase (ul(at, zb$t/ndu!se .n z*/r(olirile a)oniei. Vampa se n$pusti .ndat$ spre +ereza, ($(i, la ze(e pa,i de muribund, pi(ioarele ei se fr/nser$ ,i ($zu .n )enun(3i. +/n$rul se temea (a nu (um*a )lon4ul (are .l r$pusese pe inami( s!o fi r$nit ,i pe lo)odni($. "in feri(ire nu a*ea nimi(, sin)ur$ )roaza paralizase puterile +erezei. "up$ (e @ui)i se .n(redin4$ ($ ea era teaf$r$ se .ndrept$ spre r$nit. ;(esta .,i d$duse sufletul (u pumnii .n(le,ta4i, (u )ura (ontra(tat$ de durere, (u p$rul zb/rlit sub sudoarea a)oniei. >(3ii lui r$m$seser$ des(3i,i ,i amenin4$tori. Vampa se apropie de (ada*ru ,i .l re(unos(u pe Cu(umetto. "in ziua (/nd banditul fusese sal*at de (ei doi tineri el se .ndr$)ostise de +ereza ,i 7urase ($ fata *a fi a lui. "in ziua a(eea o spionase ,i, profit/nd de momentul (/nd iubitul (i a l$sat!o sin)ur$ pentru a ar$ta ($l$torului drumul, o r$pise ,i o (redea a lui, dar )lon4ul lui. Vampa, ($l$uzit de o(3irea si)ur$ a t/n$rului p$stor, .i str$punsese inima. Vampa .l pri*i o (lip$ f$r$ (a emo4ia (ea mai mi($ s$ se tr$deze pe (3ipul lui, .n timp (e +ereza, tremur/nd .n($, nu .ndr$znea s$ se apropie de banditul mort de(/t (u pa,i m$run4i ,i arun($ ,o*$ind o pri*ire asupra (ada*rului, peste um$rul iubitului ei. "up$ o (lip$ Vampa se .ntoarse spre fat$6 : ;3a, spuse, te!ai .mbr$(at, a(um e r/ndul meu s$ m$ )$tes(. +ereza era .mbr$(at$ din (re,tet p/n$ .n t$lpi (u .mbr$($mintea fii(ei (ontelui de San! &eli(e. Vampa lu$ (orpul lui Cu(umetto .n bra4e, .l duse .n -e,ter$, .n timp (e +ereza r$m/nea a(um afar$. "a($ un al doilea ($l$tor ar fi tre(ut atun(i, el ar fi *$zut (e*a (iudat6 o p$stori4$ p$zindu! ,i oile (u o ro(3ie de (a,mir, (u (er(ei ,i (olier de perle, (u a)rafe de diamante ,i (u nasturi de safire, smaralde ,i rubine. &$r$ .ndoial$, s!ar fi (rezut din nou .n epo(a lui &lorian ,i ar fi afirmat, .napoindu!se la -aris, ($ a .nt/lnit p$stori4a ;lpilor la poalele mun4ilor Sabini. "up$ un sfert de (eas, Vampa ie,i din pe,ter$. Costumul lui nu era mai pu4in ele)ant, .n )enul s$u, de(/t al +erezei. ;*ea o 3ain$ de (atifea purpurie, (u nasturi de aur (izelat, o *est$ de m$tase a(operit$ (u broderii, o e,arf$ roman$ .nnodat$ .n 7urul )/tului, o (artu,ier$ de aur ,i m$tase ro,ie!*erde, pantaloni azurii de (atifea, prin,i sub )enun(3i (u paftale de diamante, )3ete din piele de ($prioar$ .mpestri4ate (u mii de arabes(uri ,i o p$l$rie de (are f/lf/iau a)$4ate pan)li(i multi(olore. "ou$ (easuri .i at/rnau la br/u ,i un pumnal era .nfipt .n (artu,ier$. +ereza

s(oase un stri)$t de admira4ie. Cu .mbr$($mintea a(easta, Vampa sem$na unei pi(turi de @eopold 0obert sau S(3netz. mbr$(ase (ostumul (omplet al lui Cu(umetto. +/n$rul obser*$ efe(tul pe (are .l produ(ea asupra lo)odni(ei sale ,i un z/mbet de m/ndrie .i .nflori pe buze. : ;(um, .i spuse el +erezei, e,ti )ata s$ .mp$r4i soarta (u mine, ori(are ar fi a(easta= : >, da? Stri)$ fata (u entuziasm. : S$ m$ urmezi oriunde am s$ mer)= : -/n$ la (ap$tul lumii. : ;tun(i, ia!m$ de bra4 ,i s$ ple($m, ($(i n!a*em timp de pierdut. &ata .,i tre(u bra4ul pe sub al iubitului, f$r$ m$(ar s$!l .ntrebe unde o du(e, ($(i, .n momentul a(ela, el i se p$rea frumos, m/ndru ,i puterni( (a un zeu. Intrar$ .n p$dure. Se .n4ele)e ($ toate pote(ile muntelui erau (unos(ute de Vampa2 merse de(i prin p$dure f$r$ s$ ,o*$ias($ o (lip$, de,i nu era ni(i un drum (roit, dar re(unos(/nd (alea (e trebuia urmat$ dup$ arbori ,i tufi,uri. Merser$ astfel *reun (eas ,i 7um$tate. ;7unser$ .n lo(ul (el mai umbros al p$durii. 9n p/r/u (u albia se(at$ du(ea .ntr!o (3eie de munte, ad/n($. Vampa o luase pe drumul a(esta (iudat (are, str/ns .ntre dou$ maluri ,i .ntune(at de umbra deas$ a pinilor, p$rea, (u e5(ep4ia po*/rni,ului mai bl/nd, pote(a Infernului despre (are *orbe,te Vir)iliu. +ereza, (uprins$ iar$,i de temeri, *$z/nd .nf$4i,area lo(ului a(ela s$lbati( ,i pustiu, se str/n)ea l/n)$ ($l$uza ei f$r$ s$ spun$ un (u*/nt. "ar, pentru ($ .l *edea (al(/nd mereu (u pa,i e)ali, iar pe fi)ura lui se r$sfr/n)ea o lini,te profund$, a*ea puterea s$!,i as(und$ emo4ia. "eodat$, la ze(e pa,i de ei, un om p$ru ($ se deslipe,te de l/n)$ un (opa( dinapoia ($ruia st$tea as(uns ,i .l lu$ pe Vampa la o(3i. : i(i un pas mai mult? Stri)$ el, altminteri e,ti mort. : Caida, de, spuse Vampa, ridi(/nd m/na (u un )est de dispre4 .n timp (e +ereza, nemait$inuindu!,i )roaza, se str/n)ea .ntr!.nsul de (/nd se sf/,ie lupii .ntre ei= : Cine e,ti tu= ntreb$ santinela. : Au sunt @ui)i Vampa, (iobanul de la ferma San!&eli(e. : Ce *rei= : Vreau s$ *orbes( (u to*ar$,ii t$i, (are se afl$ .n poiana 0o((a Hian(a. : ;tun(i urmeaz$!m$, spuse santinela, sau, mai bine zis, de *reme (e (uno,ti lo(ul, mer)i .nainte. Vampa z/mbi (u dispre4 *$z/nd m$sura de pre(au4ie a banditului. > lu$ .nainte, (u +ereza ,i .,i (ontinu$ drumul (u a(ela,i pas ap$sat, lini,tit, (are!l adusese p/n$ ai(i. "up$ (in(i minute, banditul le f$(u semn s$ se opreas($. +inerii as(ultar$. Handitul imit$ de trei ori stri)$tul (orbului. 9n (ron($nit r$spunse .ntreitului apel. : Hun, )l$sui banditul. -o4i s$!4i (ontinui drumul. @ui)i ,i +ereza pornir$ mai departe. "ar, pe m$sur$ (e .naintau, +ereza se str/n)ea tremur/nd l/n)$ iubitul ei, ($(i printre (opa(i se *edeau ap$r/nd arme ,i s(/nteind 4e*i de pu,($. -oiana 0o((a Hian(a se afla pe */rful unui munte mi(, (are, desi)ur, alt$dat$, fusese un *ul(an *ul(an stins mai .nainte (a 0emus ,i 0omulus s$ fi p$r$sit ;lba pentru a *eni s$ (onstruias($ 0oma. +ereza ,i @ui)i atinser$ pis(ul ,i se pomenir$ fa4$ .n fa4$ (u *reo dou$ze(i de bandi4i. : 9ite un t/n$r (are te (aut$ ,i (are dore,te s$!4i *orbeas($, raport$ santinela. : Fi (e *rea s$ ne spun$= ntreb$ a(ela (are, .n lipsa (ondu($torului, 4inea lo( de ($pitan. : Vreau s$ spun ($ m$ pli(tises( (u meseria de p$stor, spuse Vampa.

: ;3a, .n4ele), morm$i a)3iotantul, ai *enit s$ te primim .n r/ndurile noastre= : S$ fie bine *enit? Stri)ar$ mai mul4i bandi4i din &errusino, -ampinara ,i ;na)ni, (are!l re(unos(user$ pe @ui)i Vampa. : "a, dar *in s$ *$ (er alt(e*a de(/t s$ fiu to*ar$,ul *ostru. : Fi (e *ii s$ ne (eri= ntrebar$ bandi4ii (u uimire. : S$ fiu ($pitanul *ostru, spuse t/n$rul. Handi4ii izbu(nir$ .n r/s. : Fi (e ai f$(ut (a s$ n$zuie,ti la (instea asta= ntreb$ a)3iotantul. : @!am u(is pe (ondu($torul *ostru, Cu(umetto, ale ($rui straie sunt pe mine, spuse @ui)i ,i am dat fo( *ilei San!&eli(e, (a s$ d$ruies( o ro(3ie de nunt$ lo)odni(ei mele. -este un (eas, @ui)i Vampa era ales ($pitan .n lo(ul lui Cu(umetto. : Ai, dra)$ ;lbert, spuse &ranz, .ntor(/ndu!se spre prietenul s$u, (e )/nde,ti a(um despre (et$4eanul @ui)i Vampa= : Spun ($ e un mit ,i ($ n!a e5istat ni(iodat$, r$spunse ;lbert. : Ce e a(eea mit= ntreb$ -astrini. : ;r trebui prea mult (a s$!4i e5pli(, dra)ul meu amfitrion, r$spunse &ranz. Fi zi(i ($ maestrul Vampa .,i e5er(it$ .n momentul a(esta profesiunea prin .mpre7urimile 0omei= : Cu o (utezan4$ de (are, p/n$ la el, ni(i un alt bandit nu a dat do*ad$. : Va s$ zi($, poli4ia a .n(er(at zadarni( s$!l prind$= : Ce *re4i= Al este .n4eles deodat$ (u p$storii de pe (/mpie, (u pes(arii +ibrului ,i (u (ontrabandi,tii de pe (oast$. A ($utat prin mun4i, el e pe flu*iu2 e urm$rit pe flu*iu, a7un)e .n lar)ul m$rii. ;poi, deodat$, (/nd .l (rezi refu)iat .n insula del #i)lio, del #uanouti sau Monte! Cristo, .l *ezi reap$r/nd la ;lbano, la +i*oli sau la 0i((ia. : Fi (um pro(edeaz$ (u ($l$torii= : >, foarte simplu? "up$ distan4a la (are se )$ses( de ora,, el le .n)$duie opt (easuri, dou$spreze(e (easuri sau o zi, (a s$ pl$teas($ r$s(ump$rarea, apoi, dup$ tre(erea a(estui timp, le mai a(ord$ un (eas de )ra4ie. "a($ .n al ,aize(ilea minut a a(estui (eas n!are banii, zboar$ (reierii prizonierului (u un fo( de pistol, sau .i .nfi)e pumnalul .n inim$ ,i )ata. : Ai, ;lbert, .l .ntreb$ &ranz pe to*ar$,ul s$u, mai e,ti dispus$ s$ mer)i la Colosseum prin bule*ardele e5terioare= : ;bsolut, spuse ;lbert, da($ drumul e mai pitores(. n momentul a(ela, sunar$ orele dou$, u,a se des(3ise ,i ap$ru *izitiul. : A5(elen4$, zise el, tr$sura *$ a,teapt$. : Caide la Colosseum, spuse &ranz. : -rin poarta del -opolo, A5(elen4$, sau pe str$zi= : @a dra(u, pe str$zi? A5(lam$ &ranz. : "ra)ul meu, zise ;lbert ridi(/ndu!se la r/ndu!i ,i aprinz/ndu!,i a treia 4i)ar$, nu z$u, te (redeam mai (ura7os. +inerii (obor/r$ s(ara ,i se ur(ar$ .n tr$sur$. Capitolul XXXV ;r$tarea. &ranz )$sise o (ale de mi7lo( pentru (a ;lbert s$ a7un)$ la Colosseum f$r$ a tre(e pe dinaintea *reunei ruine anti(e ,i de(i f$r$ (a mersul la pas s$ r$peas($ un de)et m$(ar din )i)anti(ile propor4ii ale (olosului. Vor lua!o pe *ia Sistinia, *or s(urta un un)3i drept6 pe dinaintea Sfintei Maria!Mare ,i *or a7un)e prin *ia 9rbana ,i San!-ietro .n Vin(oli p/n$ la *ia del Colosseo. Itinerariul a(esta oferea de altminteri alt a*anta76 a(ela de a nu!l abate (u nimi( pe &ranz de la impresia (e i!o produsese istoria po*estit$ de -astrini ,i .n (are se )$sea ameste(at

amfitrionul misterios de la Monte!Cristo. "e a(eea, se rezemase .n un)3erul s$u ,i re($zuse .n (er(et$rile f$r$ sf/r,it al ($ror obie(t era el .nsu,i ,i ($rora nu le putuse )$si un r$spuns mul4umitor. "e altfel, .n($ un lu(ru i!l reamintise pe prietenul s$u Simbad marinarul6 le)$turile misterioase dintre t/l3ari ,i matelo4i. Spusele lui -astrini (u pri*ire la refu)iul pe (are .l )$sea Vampa .n b$r(ile pes(arilor ,i (ontrabandi,tilor, .i reaminteau lui &ranz de (ei doi bandi4i (orsi(ani )$si4i (in/nd (u e(3ipa7ul mi(ului ]a(3t (are se ab$tuse din drum ,i a(ostase la -orto! Ve((3io (u sin)urul s(op de a!i (obor. pe us(at. umele pe (are ,i!l d$dea amfitrionul de la Monte!Cristo, rostit de amfitrionul de la 3otelul @ondra, .i do*edea ($ (el dint/i 7u(a a(ela,i rol filantropi( pe (oastele de la -iombino, Ci*iia!Ve((3ia, >stia, #aete (a ,i pe a(elea ale Corsi(ii, +os(anei ,i Spaniei2 ,i, deoare(e, dup$ (/te .,i putea aminti &ranz, amfitrionul .i pomenise de +unis ,i -alermo, .nsemna ($ el .mbr$4i,a un (er( de rela4ii destul de .ntins. "ar, ori(/t de puterni(e ar fi fost toate a(este )/nduri asupra min4ii t/n$rului, ele se risipir$ .n (lipa (/nd *$zu .n$l4/ndu!se .n fa4a sa ima)inea sumbr$ ,i )i)anti($ a Colosseumului, prin des(3iz$turile ($ruia luna proie(ta razele lun)i ,i palide (e (ad .n o(3ii fantomelor. +r$sura se opri la (/4i*a pa,i de Mesa Sudans. Vizitiul des(3ise portiera. +inerii s$rir$ din tr$sur$ ,i se pomenir$ .n fa4a unui (i(erone r$s$rit par($ din p$m/nt. &iind($ .i urmase ,i a(ela de la 3otel, a(um a*eau dou$ ($l$uze. A (u neputin4$ de altminteri s$ e*i4i la 0oma a(est lu5 al ($l$uzelor6 .n afar$ de (i(eronele )eneral (are se a)a4$ de tine .n momentul (/nd (al(i pra)ul 3otelului ,i (are nu te mai p$r$se,te de(/t .n ziua (/nd ie,i din ora,, se )$se,te un (i(erone spe(ial ata,at fie($rui monument ,i aproape, a, spune, fie($rei p$rti(ele de monument. V$ .n(3ipui4i, de(i, ($ nu puteau s$ lipseas($ (i(eroni la Colosseum, adi($ la monumentul despre (are Mar4ial spunea6 %Memp3is poate s$ .n(eteze a mai l$uda mira(olele barbare ale piramidelor sale, s$ nu mai (/nte minunile Hab]lonului, totul *a (eda .n fa4a mun(ii imense a amfiteatrului Cezarilor ,i toate *o(ile faimei sunt da!toare s$ se uneas($ pentru a l$uda monumentul a(esta'. &ranz ,i ;lbert nu .n(er(ar$ s$ se sustra)$ tiraniei )3idului. "e altminteri, a(easta ar fi (u at/t mai )reu, (u (/t numai ($l$uzele au dreptul s$ par(ur)$ monumentul (u tor4e. u se .mpotri*ir$ prin urmare delo( ,i se predar$ le)a4i (ondu($torilor lor. &ranz (uno,tea promenada, deoare(e, o mai b$tuse de ze(e ori. "ar, deoare(e to*ar$,ul s$u, mai no*i(e, punea pentru prima oar$ pi(iorul .n monumentul lui &la*ius Vespasian, trebuie s$ m$rturises(, spre lauda sa, ($, .n (iuda p$l$*r$)elii i)norante a ($l$uzelor, era foarte impresionat. u po4i a*ea ni(i o idee, despre m$re4ia unei atare ruine ale ($rei propor4ii sunt dublate de misterioasa str$lu(ire a lunii meridionale (u raze (e par un asfin4it de o((ident, da($ nu ai *$zut!o. "e a(eea, dup$ (e f$(u o sut$ de pa,i sub porti(urile interioare, p$r$sindu!l pe ;lbert .n seama ($l$uzelor (are nu *oiau s$ renun4e la dreptul e5(lusi* de a!i ar$ta .n toate am$nuntele )roapa (u lei, lo7a )ladiatorilor, podiumul Cezarilor, .n)/nduratul &ranz ur($ pe o s(ar$ 7um$tate ruinat$ ,i, l$s/ndu!i s$!,i (ontinue drumul simetri(, el se a,ez$ la umbra unei (oloane .n fa4a unei s(obituri (e!i .n)$duia s$ .mbr$4i,eze )i)antul de )ranit .n toat$ splendida lui .ntindere. &ranz se afla a(olo (am de un sfert de or$. nso4it de (ei doi purt$tori de tor4e, ie,ise dintr! un *omitoriu aflat .n (ealalt$ e5tremitate a Colosseumului2 (a ni,te umbre (are urm$res( un li($rit de fo(, ei (oborau din treapt$ .n treapt$ spre lo(urile rezer*ate *estalelor, (/nd i se p$ru ($ aude rosto)olindu!se .n ad/n(urile monumentului o piatr$ desprins$ din s(ara situat$ .n fa4a (elei pe (are ur(ase el (a s$ a7un)$ ai(i. &$r$ .ndoial$, nu e un lu(ru neobi,nuit o piatr$ (are se desprinde sub pi(iorul timpului ,i se rosto)ole,te .n abis. "e data a(easta .ns$, i se p$rea ($ piatra (edase sub pi(ioarele unui om ,i ($ un z)omot de pa,i a7un)ea p/n$ la el, (u toate ($ f$ptura ne*$zut$ f$(ea totul (a s$!l .n$bu,e.

ntr!ade*$r, dup$ o (lip$, se ar$t$ un om ie,ind treptat din umbr$, pe m$sur$ (e ur(a s(ara al ($rei orifi(iu situat .n fa4a lui &ranz era luminat de lun$, dar ale ($rei trepte, pe m$sur$ (e (oborai, se afundau .n bezn$. -utea s$ fie un ($l$tor (a ,i el, prefer/nd o medita4ie solitar$ fle($relii banale a ($l$uzelor ,i .n (onse(in4$, apari4ia sa nu a*ea nimi( surprinz$tor. "ar, dup$ ,o*$iala (u (are ur(a ultimele trepte, dup$ felul (um, a7uns pe platform$, se opri ,i p$ru ($ as(ult$, era *$dit ($ *enise a(olo (u un s(op anumit ,i ($ a,tepta pe (ine*a. Cu o mi,(are instin(ti*$, &ranz se as(unse (/t putu mai mult .n spatele (oloanei. @a ze(e pa,i de lo(ul unde se )$seau am/ndoi, bolta era desfundat$ ,i o des(3iz$tur$ rotund$, (a a(eea a unui pu4, permitea s$ se z$reas($ (erul .nstelat. n 7urul des(3iz$turii prin (are, poate de sute de ani, r$zbeau razele lunii, (re,teau tufi,uri ale ($ror forme, *erzi ,i pl$p/nde, se desprindeau pe azurul mat al firmamentului, .n timp (e liane .nalte ,i tulpini puterni(e de ieder$ sp/nzurau de pe terasa superioar$, le)$n/ndu!se sub bolt$ (a ni,te fr/n)3ii plutitoare. -ersona7ul, a ($rui misterioas$ sosire atr$sese aten4ia lui &ranz, st$tea .ntr!o semi! penumbr$ (are nu!i .n)$duia s$!i distin)$ tr$s$turile, dar (are nu era totu,i destul de .ntune(at$ (a s$!l .mpiedi(e s$!i e5amineze .mbr$($mintea. Ara .nf$,urat .ntr!o manta lar)$, (afenie, (u o pulpan$ (are, z*/rlit$ peste um$rul st/n), .i as(undea partea de 7os a fe4ei, .n timp (e p$l$ria (u boruri late .i a(operea partea superioar$. umai e5tremitatea *e,mintelor era luminat$ de lumina piezi,$ (e tre(ea prin des(3iz$tur$, permi4/nd s$ se distin)$ un pantalon ne)ru, (are a(operea, (o(3et, o (izm$ de la(. >mul apar4inea, e*ident, da($ nu aristo(ra4iei, (el pu4in .naltei so(iet$4i. St$tea a(olo de (/te*a minute ,i .n(epu s$ dea semne *$dite de ner$bdare, (/nd un z)omot u,or se auzi pe terasa superioar$. n (lipa a(eea, o umbr$ p$ru ($ a(oper$ lumina. 9n om se ar$t$ .n des(3iz$tur$, .,i (ufund$ pri*irea str$pun)$toare .n .ntuneri( ,i z$ri omul (u manta. Se a)$4$ .ndat$ de lianele (are sp/nzurau ,i de iederele plutitoare, alune($ pe ele ,i, a7un)/nd la trei sau patru pi(ioare de sol, s$ri sprinten 7os. ;(esta purta (ostumul unui +ranste*erin. : S(uza4i!m$, A5(elen4$, spuse el .n diale(t roman, ($ *!am f$(ut s$ a,tepta4i. ;m .nt/rziat doar (/te*a minute. ;(um au sunat orele ze(e la Saint!1ean de @atran. : Au am *enit mai .nainte, nu dumneata e,ti .n .nt/rziere, r$spunse str$inul, f$r$ (eremonie, (u (el mai (urat a((ent tos(an. "e altminteri, (3iar da($ m$ l$sai s$ a,tept, mi!a, fi .n(3ipuit ($ te re4ine un moti* independent de *oin4a dumitale. : Fi a4i fi a*ut dreptate, A5(elen4$2 *in de la (astelul San!;n)elo ,i am tre(ut prin toate )reut$4ile (a s$ *orbes( (u Heppo. : Cine e Heppo= : 9n slu7ba, al .n(3isorii, ($ruia i!am f$(ut un mi( *enit (a s$ aflu (e se petre(e .n (astelul Sfin4iei sale. : ;3a, *$d ($ e,ti pre*$z$tor, dra)ul meu. : Ce *re4i, A5(elen4$= u se ,tie ni(iodat$ (e se poate .nt/mpla2 poate ($ .ntr!o zi am s$ fiu ,i eu prins .n plas$, (a bietul -eppino ,i o s$ am ne*oie de un ,oare(e (a s$ road$ (/te*a plase ale .n(3isorii. : -e s(urt, (e ai aflat= : Vor fi dou$ e5e(u4ii mar4i, la orele dou$, a,a (um e obi(eiul la 0oma, (u prile7ul des(3iderii s$rb$torilor mari. 9n (ondamnat *a fi mazzolato, un nenoro(it (are a u(is un preot (e! l (res(use ,i (are nu merit$ ni(i un interes. Cel$lalt *a fi de(apitato ,i a(esta e bietul -eppino. : Ce *rei, dra)ul meu, *oi inspira4i o )roaz$ a,a de mare, nu numai st$p/nirii pontifi(ale, dar ,i re)atelor *e(ine, .n(/t e neap$rat$ ne*oie s$ se dea un e5emplu.

: "ar -eppino ni(i nu fa(e parte din banda mea, e un biet (ioban (are n!a f$(ut alt$ (rim$ de(/t ($ ne!a pro(urat alimente. : Ceea (e fa(e (a el s$ fie so(otit (ompli(ele *ostru. -re(um, *ezi, sunt plini de aten4ii (u el, ($(i, .n lo( s$!l r$pun$ a,a (um *ei fi dumneata da($ au s$ te prind$, se *or mul4umi s$!l )3ilotineze. "e altminteri, se *a adu(e o *aria4ie .n pl$(erile poporului ,i *a fi un spe(ta(ol pentru toate )usturile. : ;far$ de a(ela pe (are i!l pre)$tes( eu ,i la (are nu se a,teapt$, de(lar$ +ranste*erinul. : "ra)$ prietene, d$!mi *oie s$!4i spun ($ .mi pari pe pun(tul de a fa(e o prostie, relu$ omul (u mantaua. : Sunt 3ot$r/t la ori(e (a s$ .mpiedi( e5e(u4ia nenoro(itului (are se afl$ la str/mtoare pentru *ina de a m$ fi ser*it2 la naiba, m!a, so(oti un la, da($ nu a, fa(e (e*a pentru bietul b$iat. : Fi (e ai s$ fa(i= : ;m s$ pun dou$ze(i de oameni .n 7urul e,afodului, iar .n momentul (/nd .l *or adu(e, la semnalul dat de mine, ne *om n$pusti (u pumnalele asupra es(ortei ,i!l *om r$pi. : Mi se pare foarte ris(ant ,i (red ($ planul meu e mai bun de(/t al dumitale. : Fi (are e planul dumnea*oastr$, A5(elen4$= : ;, da ze(e mii de pia,tri (ui*a pe (are .l ,tiu ,i (are *a ob4ine am/narea e5e(u4iei lui -eppino pentru la anul, apoi, .n timpul anului, a, da .n($ o mie de pia,tri (ui*a pe (are de asemenea .l (unos( ,i i!a, .nlesni e*adarea din .n(3isoare. : Sunte4i si)ur de reu,it$= : -ardieu? Spuse .n fran4uze,te omul (u mantaua. : V$ ro)= ntreb$ +ranste*erinul. : Spun, dra)ul meu, ($ a, fa(e mai mult (u sin)ur (u aurul meu, de(/t dumneata ,i to4i oamenii dumitale, (u pumnalele, pistoalele, (arabinele ,i tromboanele lor. @as$!m$ pe mine s$ lu(rez. : Minunat, dar, da($ nu izbuti4i, noi *om fi ori(/nd )ata. : &i4i ori(/nd )ata, da($ *$ fa(e pl$(ere, dar te asi)ur ($ eu .l *oi sal*a. : H$)a4i de seam$ ($ e 3ot$r/t pentru poim/ine, mar4i, nu mai a*e4i de(/t ziua de m/ine. : "a, dar ziua se (ompune din dou$ze(i ,i patru de ore, fie(are or$ se (ompune din ,aize(i de minute, fie(are minut din ,aize(i de se(unde2 .n 8G.4EE de se(unde se pot fa(e multe lu(ruri. : Cum s$ afl$m, A5(elen4$, da($ a4i izbutit= : &oarte simplu. ;m .n(3iriat ultimele trei ferestre ale (afenelei 0ospoli. "a($ am ob4inut am/narea, (ele dou$ ferestre din (ol4 *or fi a(operite (u damas( )alben, iar a(eea din mi7lo( *a a*ea damas( alb (u o (ru(e ro,ie. : Minunat? Fi prin (ine *e4i (omuni(a am/narea= : +rimite!mi pe unul din oamenii dumitale de)3izat .n ($lu)$r s$ i!o dau. #ra4ie (ostumului s$u *a a7un)e p/n$ la pi(iorul e,afodului ,i *a preda do(umentul ,efului (onfreriei (are, la r/ndu!i, .l *a preda ($l$ului. -/n$ atun(i, (omuni(a4i *estea a(easta lui -eppino, s$ nu moar$ (um*a de fri($ sau s$!,i piard$ mintea, ($(i ar .nsemna ($ am f$(ut o (3eltuial$ inutil$. : A5(elen4$, zise 4$ranul, eu *$ sunt de*otat (u trup ,i suflet, iar dumnea*oastr$ sunte4i .n(redin4at de a(easta, nu!i a,a= : $d$7duies( (el pu4in. : Ai, bine, da($ .l sal*a4i pe -eppino, *$ *oi purta .n *iitor mai mult de(/t de*otament, *$ *oi purta supunere. : Ia seama la (e spui, dra)ul meu. -oate ($ .ntr!o zi am s$!4i reamintes(, deoare(e s!ar putea s$ am ,i eu ne*oie de tine *reodat$.

: A5(elen4$, m$ *e4i )$si atun(i, .n (eas de ne*oie, a,a (um *!am )$sit eu a(um. C3iar de *!a4i afla la (ap$tul (el$lalt al lumii, nu trebuie de(/t s$!mi s(rie4i6 %&$ asta' ,i eu o *oi fa(eB : Ssst? Spuse ne(unos(utul. ;ud z)omot. : Sunt ni,te ($l$tori (are *iziteaz$ Colosseumul (u f$(lii. : u trebuie s$ ne )$seas($ .mpreun$. Copoii de ($l$uze ar putea s$ te re(unoas($ ,i ori(/t de onorabil$ ar fi prietenia dumitale, dra)ul meu, da($ s!ar afla ($ suntem le)a4i unul de (el$lalt, mi!e team$ ($ le)$tura a(easta ar ,tirbi (e*a din (reditul meu. : ;,adar, da($ a*e4i am/narea= : &ereastra de la mi7lo( .mbr$(at$ .n damas( (u o (ru(e ro,ie. : "a($ n!o a*e4iB= : +rei (ulori )albene. : Fi atun(i= : ;tun(i, dra)ul meu, m/nuie,te pumnalul .n *oie, .4i .n)$dui ,i *oi fi a(olo (a s$ te *$d la lu(ru. : Cu bine, A5(elen4$. Au (ontez pe dumnea*oastr$ ,i dumnea*oastr$ (onta4i pe mine. "up$ a(este (u*inte, +ranste*erinul disp$ru pe s(ar$, .n timp (e ne(unos(utul, a(operindu!,i ,i mai mult fi)ura (u mantaua, tre(u la doi pa,i de &ranz ,i (obor. .n aren$ pe treptele e5terioare. n (lipa urm$toare &ranz .,i auzi numele r$sun/nd sub bol4i. l (3ema ;lbert. ;,tept$ p/n$ (/nd (ei doi se .ndep$rtar$, ne*r/nd s$ le arate ($ au a*ut un martor (are, da($ nu le!a *$zut (3ipul, totu,i n!a pierdut un (u*/nt din (on*orbirea lor. -este ze(e minute, &ranz )onea spre 3otelul Spania as(ult/nd (u o neaten4ie nepoliti(oas$ dizerta4ia sa*ant$ pe (are ;lbert o f$(ea, dup$ -liniu ,i Calpurnius, asupra re4elelor (u 4epi de fier (are .mpiedi(au animalele s$lbati(e s$ se n$pusteas($ asupra spe(tatorilor. l l$s$ s$ *orbeas($ f$r$ s$!l (ontrazi($. Ara )r$bit s$ r$m/n$ sin)ur, pentru a medita .n tain$ ia s(ena petre(ut$ .n fa4a sa. "intre (ei doi oameni, unul .i era, (u si)uran4$, ne(unos(ut. l *edea ,i .l auzea pentru .nt/ia oar$, dar nu tot a,a era (u (el$lalt. Cu toate ($ nu!i z$rise (3ipul (ufundat mereu .n umbr$ sau as(uns de manta, infle5iunile )lasului .l izbiser$ prea mult (/nd le!a auzit prima oar$, (a ele s$ mai poat$ r$suna *reodat$ .n apropierea sa f$r$ s$ le re(unoas($. Cu deosebire .n intona4iile ironi(e era (e*a strident ,i metali( (are .l f$(use s$ tresar$ .n ruinele Colosseumului, ($ ,i .n pe,tera de la Monte!Cristo. "e a(eea, a*ea ferma (on*in)ere ($ omul a(esta nu e altul de(/t Simbad marinarul. n ori(e alt$ .mpre7urare, (uriozitatea inspirat$ de a(est om ar fi fost a,a de mare, .n(/t i s! ar fi ar$tat .n fa4$. "e data a(easta .ns$, (on*ersa4ia pe (are o auzise era prea intim$ (a s$ nu!l re4in$ teama (3ibzuit$ ($ apari4ia sa nu i!ar fi fost pl$(ut$. l l$sase de(i s$ se dep$rteze, pre(um a4i *$zut, dar f$)$duindu!,i, ($ da($ .l *a mai .nt/lni, s$ nu piard$ al doilea prile7 a,a (um .l pierduse pe primul. &ranz era prea fr$m/ntat de )/nduri (a s$ doarm$ bine. ,i petre(u noaptea e*o(/nd toate .mpre7ur$rile (are se le)au de omul din pe,ter$ ,i de ne(unos(utul de la Colosseum ,i (are tindeau s$ fa($ din ambele persona7e un sin)ur indi*id. Cu (/t se )/ndea mai mult, (u at/t p$rerea sa se .nt$rea. ;dormi spre ziu$, astfel ($ nu se trezi de(/t foarte t/rziu. Ca ade*$rat parizian, ;lbert .,i luase m$surile de pre(au4ie pentru seara. +rimisese dup$ o lo7$ la teatrul ;r)entina. &ranz a*ea de s(ris (/te*a s(risori .n &ran4a, astfel ($ l$s$ pentru toat$ ziua tr$sura lui ;lbert. @a orele (in(i, ;lbert se .napoie. -redase s(risorile de re(omanda4ie, a*ea in*ita4ii pentru fie(are sear$ ,i *$zuse 0oma. > zi .i fusese dea7uns pentru toate a(estea. Ha, a*usese timp s$ se

informeze ,i asupra piesei (are se 7u(a ,i asupra a(torilor. -iesa era intitulat$ -arisina2 a(torii se numeau6 Coselli, Moriani ,i Spe(ia. +inerii no,tri nu erau, pre(um *ede4i, to(mai neferi(i4i6 *or asista la reprezenta4ia uneia dintre (ele mai bune opere a autorului @u(iei di @ammermoor, (/ntat$ de trei dintre (ei mai renumi4i arti,ti ai Italiei. ;lbert nu se putuse obi,nui (u teatrele ultramoderne, (u or(3estra din(olo de (are nu se tre(e ,i (are n!au ni(i bal(oane, ni(i lo7i des(operite2 .i era )reu unui om (are .,i a*ea stalul s$u la Houffes ,i lo(ul s$u .n lo7a >perei. Ceea (e nu!l .mpiedi(a pe ;lbert s$ se )$teas($ .n (ulori b$t$toare, ori de (/te ori mer)ea la >per$ (u &ranz. +oalete zadarni(e, ($(i, trebuie s$ m$rturisim spre ru,inea unuia dintre (ei mai *redni(i reprezentan4i ai aristo(ra4iei noastre, de patru luni de zile de (/nd (utreiera Italia .n lun) ,i .n lat, ;lbert nu a*usese ni(i o a*entur$. n(er(a uneori s$ )lumeas($ pe tema a(easta, .n fond .ns$, era, el, ;lbert de Mor(erf, unul dintre tinerii (ei mai ($uta4i, era )roza* de nemul4umit de insu((esul s$u. @u(ru era (u at/t mai penibil (u (/t, potri*it deprinderii modeste a s(umpilor no,tri (ompatrio4i, ;lbert ple(ase din -aris (u (on*in)erea ($ *a a*ea .n Italia (ele mai mari su((ese ,i ($ *a *eni s$ fa($ deli(iile bule*ardului #and (u istorisirea a*enturilor sale. "in p$(ate, nu se .nt/mplase nimi(6 ferme($toarele (ontese )eno*eze, florentine ,i napolitane, r$m$seser$ fidele nu so4ilor, (i aman4ilor lor, iar ;lbert ($p$tase (ruda (on*in)ere ($ italien(ele au asupra fran4uzoai(elor (el pu4in a*anta7ul ($ sunt fidele infidelit$4ii lor. u *reau s$ spun ($, .n Italia, nu sunt, (a pretutindeni, e5(ep4ii. Fi (u toate a(estea, ;lbert era nu numai un (a*aler de perfe(t$ ele)an4$, (i ,i un om (u mult spirit, .n plus, era *i(onte2 *i(onte de noble4e nou$, este drept, dar ast$zi (/nd nu se mai arat$ do*ezile, (e import$ ($ ea dateaz$ din 1[VV sau din 1815= -e deasupra, a*ea un *enit de (in(ize(i de mii de lire. Ara mai mult de(/t trebuie, pre(um *ede4i, spre a fi la mod$ la -aris. Se sim4ea de(i .ntru(/t*a umilit ($ .n($ nu a fost remar(at serios de nimeni .n ni(iunul din ora,ele pe unde tre(use. $d$7duia .ns$ s$!,i s(oat$ pa)uba la 0oma, (arna*alul fiind, .n toate 4$rile (are (elebreaz$ a(easta onorabil$ institu4ie, o epo($ de libertate unde (ele mai se*ere f$pturi se las$ .ndemnate spre o fapt$ de nebunie. Fi, deoare(e (arna*alul se des(3idea a doua zi, era foarte important (a ;lbert s$!,i lanseze prospe(tul .nainte de des(3idere. ;,adar, .n(3iriase .n a(est s(op una din lo7ile (ele mai ar$toase din teatru ,i se )$tise .n mod irepro,abil. @o7a se )$sea la primul ran), (el (are .nlo(uie,te la noi )aleria. "e altminteri ,i primele trei eta7e sunt tot a,a de aristo(rati(e unele (a ,i altele ,i de a(eea li se spune ran)uri nobile. @o7a .n (are putea s$ .n(ap$ f$r$ a fi .n)3esuite, dou$spreze(e persoane, .i (ostase pe (ei doi prieteni (e*a mai pu4in de(/t o lo7$ de patru persoane la ;mbi)u. ;lbert mai nutrea o speran4$6 da($ izbutea s$ o(upe un lo( .n inima unei frumoase romane, *a putea, .n mod fires(, s$ (u(ereas($ ,i un posto .n tr$sur$ ,i de(i s$ *ad$ (arna*alul dintr!un *e3i(ul aristo(rati( sau dintr!un bal(on prin(iar. +oate a(este (onsidera4ii .l f$(eau mai s($p$r$tor de spirit (a ori(/nd. St$tea (u spatele la a(tori, aple(/ndu!se pe 7um$tate din lo7$ ,i (er(et/nd toate femeile dr$)u4e (u un lornion foarte lun). Fi totu,i, ni(i o femeie frumoas$ nu r$spl$tea (u o sin)ur$ pri*ire, m$(ar din (uriozitate, mane*rele lui ;lbert. ntr!ade*$r, fie(are *orbea despre treburile sale, despre amorurile ,i pl$(erile sale, despre (arna*alul (are se des(3idea a doua zi dup$ S$pt$m/na Sf/nt$, f$r$ s$ ia seama un sin)ur moment la a(tori sau la pies$, (u e5(ep4ia momentelor indi(ate, (/nd fie(are se .ntor(ea s$ aud$ un fra)ment din re(itati*ul lui Coselli, s$ aplaude *reo not$ str$lu(it$ a lui Moriani sau s$ stri)e %Hra*o', Spe(iei. ;poi (on*ersa4iile parti(ulare re.n(epeau. Spre sf/r,itul primului a(t, u,a unei lo7i (are r$m$sese )oal$ p/n$ atun(i se des(3ise ,i &ranz *$zu intr/nd o persoan$ ($reia a*usese onoarea s$!i fie prezentat la -aris ,i pe (are o

(redea .n($ .n &ran4a. ;lbert *$zu mi,(area pe (are o f$(u prietenul s$u la apari4ia f$pturii ,i .ntor(/ndu!se spre el, .l .ntreb$6 : > (uno,ti pe femeia a(easta= : "a, (um 4i se pare= : &erme($toare, dra)ul meu ,i blond$. >3, adorabil p$r? A fran4uzoai($= : A *ene4ian$. : Fi (um o (3eam$= : Contesa #. : >, o (unos( dup$ nume? A5(lam$ ;lbert, se spune ($ e tot a,a de spiritual$ pe (/t e de frumoas$. "ra(e, (/nd m$ )/ndes( ($ a, fi putut s$!i fiu prezentat la ultimul bal al doamnei de Villefort ,i ($ am ne)li7at. Sunt un mare n$t$r$u. : Vrei s$ repar eu )re,eala a(easta= ntreb$ &ranz. : Cum, o (uno,ti a,a de aproape .n(/t po4i s$ m$ (ondu(i .n lo7a ei= : ;m a*ut onoarea s$!i *orbes( de trei sau patru ori, dar s$ ,tii ($ este destul pentru a nu (omite o nepolite4e. n momentul a(ela, (ontesa .l z$ri pe &ranz ,i .i f$(u (u m/na un semn )ra4ios, la (are el r$spunse printr!o respe(tuoas$ .n(linare din (ap. : ;, dar mi se pare ($ e,ti .n rela4ii intime (u ea, spuse ;lbert. : 9ite, nu ai dreptate ,i asta ne *a fa(e pe noi, fran(ezii, s$ s$*/r,im .ntotdeauna prostii nenum$rate. n Spania ,i mai (u seam$ .n Italia, nu. +rebuie s$ 7ude(i ni(iodat$ intimitatea oamenilor dup$ libertatea raporturilor. ;m fost .n termeni de simpatie (u (ontesa, at/ta tot. : Simpatie de inim$= ntreb$ ;lbert r/z/nd. : u, de spirit, r$spunse &ranz (u seriozitate. : Fi (u (e o(azie= : Cu o(azia unei promenade la Colosseum, asemenei a(eleia pe (are am f$(ut!o noi. : Sub (lar de lun$= : "a. : Sin)uri= : ;proape. : Fi a4i *orbitB : "espre mor4i. : ntr!ade*$r, un subie(t foarte re(reati*, e5(lam$ ;lbert. Ai, bine, eu .4i f$)$duies( ($, da($ am noro(ul s$ fiu (a*alerul frumoasei (ontese la o astfel de promenad$, nu!i *oiB Vorbi de(/t despre *ii. : Fi poate ($ o s$ fa(i r$u. : -/n$ una alta, m$ prezin4i, (um mi!ai f$)$duit= : "e .ndat$ (e se las$ (ortina. : Ce afurisit de lun) e a(tul $sta prim? : ;s(ult$ finalul, este foarte frumos ,i Coselli .l (/nt$ admirabil. : "a, dar (e turnur$? : Spe(ia e (um nu se poate mai dramati($. : n4ele)i ($, atun(i (/nd ai auzit!o pe Sonta)a ,i pe MalibranaB : u 4i se pare ($ metoda lui Morlani e e5(elent$= : u!mi pla( brunii (are (/nt$ blond. : ;3, dra)ul meu, spuse &ranz .ntor(/ndu!se, .n timp (e ;lbert (ontinua s$ arun(e o(3eade, e,ti prea preten4ios.

n sf/r,it, (ortina ($zu spre marea satisfa(4ie a *i(ontelui de Mor(erf, (are .,i lu$ p$l$ria, .,i potri*i repede p$rul, (ra*ata ,i man,etele ,i!i atrase aten4ia lui &ranz ($!l a,teapt$. "eoare(e la r/ndul ei (ontesa, pe (are &ranz o .ntreb$ din o(3i, .i ar$t$ printr!un semn ($ e bine *enit, &ranz nu mai z$bo*i pentru a satisfa(e )raba lui ;lbert, astfel ($, .nso4it de to*ar$,ul s$u (are profita de drum s$!,i re(tifi(e (utele )ulerului ,i re*erele 3ainei, f$(u o(olul 3emi(i(lului ,i b$tu la lo7a num$rul 4, unde se afla (ontesa. Imediat, t/n$rul (are st$tea l/n)$ ea, .n fa4a lo7ei, se ridi($ (ed/nd, dup$ obi(eiul italian, lo(ul s$u noului *enit (are, la r/ndu!i, e dator s$!l (edeze atun(i (/nd o alt$ *izit$ se prezint$. &ranz .l prezent$ pe ;lbert (ontesei (a pe unul dintre (ei mai distin,i tineri ai no,tri prin pozi4ia sa so(ial$ ,i prin inteli)en4a sa, (eea (e de altminteri era ade*$rat, ($(i la -aris ,i .n mediul .n (are tr$ia, ;lbert era un (a*aler f$r$ (usur. ;d$u)$ am$nuntul ($, dezn$d$7duit de a nu fi ,tiut s$ profite de ,ederea (ontesei la -aris pentru a i se prezenta, l!a .ns$r(inat pe el s$ repare )re,eala a(easta, misiune de (are se a(3ita ru)/nd!o pe (ontes$, pe l/n)$ (are ar fi a*ut ne*oie el .nsu,i de o prote(4ie, s$!i s(uze indis(re4ia. Contesa r$spunse adres/ndu!i lui ;lbert un salut ferme($tor ,i .ntinz/ndu!i m/na lui &ranz. In*itat de ea, ;lbert o(up$ lo(ul )ol din fa4$, iar &ranz se a,ez$ .n r/ndul al doilea, .n spatele (ontesei. ;lbert )$sise un admirabil subie(t de (on*ersa4ie6 -arisul. i *orbea (ontesei despre (uno,tin7ele lor (omune. &ranz .n4elese ($ prietenul s$u se afla pe (alea (ea bun$. l l$sa .n *oie ,i (er/ndu!i )i)anti(a lorniet$, se apu($ la r/ndu!i s$ e5ploreze sala. Sin)ur$ .n fa4a unei lo7i, plasat$ la al treilea ran) *iza*i de ei, st$tea o femeie splendid$, .mbr$(at$ (u un (ostum )re(es( pe (are .l purta (u at/ta )ra4ie .n(/t se *edea ($ este (ostumul ei natural. n spatele ei, .n umbr$, se s(3i4a (onturul unui b$rbat al ($rui (3ip nu putea fi *$zut. &ranz .ntrerupse (on*ersa4ia lui ;lbert ,i a (ontesei, .ntreb/nd!o pe a(easta da($ o (unoa,te pe frumoasa albanez$ (are merita s$ atra)$ aten4ia nu numai a b$rba4ilor, dar ,i a femeilor. : u, spuse ea. +ot (e ,tiu e ($ se )$se,te la 0oma de la .n(eputul sezonului, ($(i la des(3iderea teatrului, am *$zut!o a(olo unde este ,i a(um, iar de o lun$ de zile nu a lipsit de la ni(i o reprezenta4ie, uneori fiind .nso4it$ de b$rbatul (are e (u ea .n momentul a(esta, iar alteori urmat$ numai de un ser*itor ne)ru. : Cum *i se pare, (ontes$= : A5trem de frumoas$. "esi)ur ($ Medora sem$na (u femeia a(easta. &ranz ,i (ontesa s(3imbar$ un z/mbet. Aa .n(epu s$ *orbeas($ iar$,i (u ;lbert, iar &ranz s$!,i pri*eas($ albaneza. Cortina se ridi($ asupra baletului. Ara unul din a(ele bune balete italiene, puse .n s(en$ de faimosul Cenri, (are .,i f$(use, (u titlul de (ore)raf .n Italia, o reputa4ie (olosal$, pierdut$ apoi de nenoro(it .n teatrul nauti(, unul din a(ele balete unde toat$ lumea, de la primul p/n$ la ultimul, ia parte a,a de a(ti* la a(4iune, .n(/t o sut$ (in(ize(i de persoane fa( .n a(ela,i moment a(ela,i )est ,i ridi($ simultan a(ela,i bra4 sau a(ela,i pi(ior. Haletul se intitula -oli,(a. &ranz era prea preo(upat de frumoas$!i )re(oai($ pentru a se o(upa de balet, ori(/t de interesant ar fi fost a(esta. Aa urm$rea (u o pl$(ere *$dit$ spe(ta(olul, pl$(ere (are (ontrasta enorm (u nep$sarea profund$ a .nso4itorului ei. C/t timp dur$ (apodopera (ore)rafi($, a(esta nu f$(u o mi,(are, p$r/nd s$ )uste pl$(erile (ere,ti ale unui somn (alm ,i feri(it, .n (iuda z)omotului infernal pe (are .l f$(eau trompetele ,i 4imbalele din or(3estr$.

n sf/r,it, baletul se .n(3eie ,i (ortina ($zu .n aplauzele freneti(e ale unui parter *r$7it. #ra4ie obi(eiului de a t$ia opera printr!un balet, antra(tele sunt foarte s(urte .n Italia, (/nt$re4ii a*/nd timpul s$ se odi3neas($ ,i s$!,i s(3imbe (ostumul .n timp (e dansatorii .,i e5e(ut$ piruetele. ;l doilea a(t .n(epu. @a primele atin)eri ale ar(u,ului, &ranz .l *$zu pe somnoros ridi(/ndu!se .n(et ,i apropiindu!se de )re(oai($, a(easta se .ntoarse spre el, .i adres$ (/te*a (u*inte ,i se spri7ini din nou pe balustrada lo7ii. &i)ura interlo(utorului ei era tot .n umbr$, astfel ($ &ranz nu putea s$!i distin)$ ni(i o tr$s$tur$. Cortina se ridi($, aten4ia lui &ranz fu .n mod natural atras$ de a(tori, astfel ($ o(3ii s$i p$r$sir$ o (lip$ lo7a frumoasei )re(oai(e .ndrept/ndu!se spre s(en$. ;(tul .n(epe, dup$ (um ,ti4i, (u duetul *isului. -arisina, (ul(at$, tr$deaz$ .n fa4a lui ;zzo se(retul dra)ostei sale pentru 9)o, so4ul .n,elat tre(e prin toate furiile )eloziei p/n$ (/nd, (on*ins ($ femeia e infidel$, o treze,te anun4/ndu!i apropiata sa r$zbunare. "uetul este unul din (ele mai frumoase, mai e5presi*e ,i mai teribile din (/te au ie,it din (ondeiul fe(und al lui "onizetti. &ranz .l auzea pentru a treia oar$ ,i, de,i nu era un meloman pasionat, duetul produse asupra lui un efe(t profund. Se pre)$tea de(i s$!,i al$ture aplauzele aplauzelor s$lii (/nd, m/inile sale, )ata s$ se .mpreune, r$maser$ .ndep$rtate, iar stri)$tul de %Hra*o' (are .i s($pa din )ur$ se stinse pe buze. H$rbatul din lo7$ se ridi(ase, iar (apul s$u, )$sindu!se .n lumin$, &ranz .l re(unos(u pe misteriosul lo(uitor de la Monte!Cristo, pe a(ela a ($rui statur$ ,i al ($rui )las i se p$ruse ($ le!a re(unos(ut .n a7un, .n ruinele Colosseumlui. u mai .n($pea .ndoial$, (iudatul ($l$tor lo(uia la 0oma. "esi)ur ($ e5presia fi)urii lui &ranz era .n armonie (u tulburarea pe (are apari4ia o produ(ea .n spiritul s$u, deoare(e (ontesa .l pri*i, izbu(ni .n r/s ,i .l .ntreb$ (e are. : "oamn$ (ontes$, r$spunse &ranz, *!am .ntrebat da($ o (unoa,te4i pe femeia albanez$, *$ *oi .ntreba a(um da($ .l (unoa,te4i pe so4ul ei= : u mai mult de(/t pe ea, r$spunse (ontesa. : u l!a4i remar(at ni(iodat$= : Iat$ o .ntrebare spe(ifi( fran4uzeas($. Fti4i bine ($ pentru noi, italien(ele, nu e5ist$ .n lume alt b$rbat de(/t a(ela pe (are .l iubim. : A drept, zise &ranz. : n ori(e (az, ad$u)$ ea, pun/ndu!,i la o(3i bino(lul lui ;lbert ,i .ndrept/ndu!l spre lo7$, e desi)ur *reun proasp$t e53umat, *reun mort ie,it din )roap$ (u permisiunea )roparului, ($(i mi se pare )roazni( de palid. : +otdeauna e a,a, r$spunse &ranz. : ;, .l (unoa,te4i, .ntreb$ (ontesa. ;tun(i *$ *oi .ntreba eu (ine este. : ;m impresia ($ l!am mai *$zut ,i mi se pare ($ .l re(unos(. : n4ele) .ntr!ade*$r, spuse (a f$(/nd o mi,(are (u umerii s$i frumo,i, (a ,i (um un fior i!ar fi tre(ut prin *ine, .n4ele) ($, atun(i (/nd ai *$zut o dat$ un astfel de om, nu!l mai ui4i. ;,adar, efe(tul .n(er(at de &ranz nu era o impresie spe(ial$, ($(i ,i alt$ persoan$ sim4ea la fel. : Ce (rede4i despre omul a(esta= > .ntreb$ &ranz pe (ontes$, dup$ (e (a .l mai pri*i o dat$ (u bino(lul. : C$ mi se pare a fi lordul 0ut3Yen .n (arne ,i oase. ntr!ade*$r, e*o(area lui H]ron .l izbi pe &ranz. "a($ un om .l putea fa(e s$ (read$ .n e5isten4a *ampirilor, apoi a(esta era. : +rebuie s$ aflu (ine este, zise &ranz s(ul/ndu!se.

: >, nu, e5(lam$ (ontesa. u, nu m$ l$sa, (ontez pe dumneata pentru a m$ (ondu(e a(as$ ,i te re4in. : Serios, *$ e fri($= i spuse &ranz ple(/ndu!se la ure(3ea ei. : ;s(ult$, .i spuse ea, H]ron mi!a 7urat ($ el (rede .n *ampiri, mi!a spus ($ a *$zut unul, mi!a des(ris (3ipul lor. Ai bine, este .ntrutotul asem$n$tor6 p$r ne)ru, o(3i mari .n (are s(/nteiaz$ o fla($r$ (iudat$, paloare mortal$. Mai obser*$ ($ nu este (u o femeie (a toate femeile, e (u o str$in$B > )re(oai($, o s(3ismati($B &$r$ .ndoial$ o ma)i(ian$ (a ,i el. +e ro), nu ple(a. 9rm$re,te!l m/ine, da($ *rei, dar .4i de(lar ($ ast$zi te re4in. &ranz st$rui. : ;s(ult$, spuse ea ridi(/ndu!se, eu ple(, nu pot s$ r$m/n p/n$ la sf/r,itul spe(ta(olului. ;m in*ita4i. ;i s$ fii a,a de pu4in )alant .n(/t s$!mi refuzi to*$r$,ia dumitale= u e5ista alt r$spuns de(/t s$!,i ia p$l$ria, s$ des(3id$ u,a ,i s$ ofere bra4ul (ontesei, (eea (e ,i f$(u. Contesa era .ntr!ade*$r nespus de tulburat$ ,i ni(i &ranz nu putea s$ s(ape de o anume spaim$ supersti4ioas$, (u at/t mai natural$ (u (/t (eea (e la (ontes$ era produsul unei senza4ii instin(ti*e, la el era rezultatul unei amintiri. Sim4i ($ ea tremura (/nd se ur($ .n tr$sur$. > (onduse p/n$ a(as$. ;(olo nu era nimeni ,i nu era (/tu,i de pu4in a,teptat$. > do7eni. : ntr!ade*$r, .i spuse ea, nu m$ simt bine ,i am ne*oie s$ fiu sin)ur$. Vederea omului a(ela m!a tulburat. &ranz .n(er($ s$ r/d$. : u r/de, .i spuse ea. i(i dumitale nu!4i *ine s$ r/zi. &$)$duie,te!mi un lu(ru. : Care= : &$)$duie,te!mi!l. : +ot (e *e4i *rea, (u e5(ep4ia de a nu renun4a la des(operirea omului a(ela. ;m moti*e pe (are nu *i le pot spune s$ aflu (ine este, de unde *ine ,i .n(otro se du(e. : "e unde *ine, nu ,tiu, dar unde se du(e, pot s$!4i spun2 (u si)uran4$ ($ .n infern. : S$ re*enim la f$)$duiala pe (are o (erea4i de la mine, (ontes$, zise &ranz. : ;, da, s$ te .napoiezi dire(t la 3otel ,i s$ nu (au4i s$!l *ezi pe omul a(esta .n seara asta. A5ist$ anumite afinit$4i .ntre persoanele de (are te despar4i ,i persoanele pe (are le .nt/lne,ti. u ser*i de intermediar .ntre omul a(ela ,i mine. M/ine, alear)$ dup$ el da($ *rei, dar s$ nu mi!l prezin4i ni(iodat$, da($ nu dore,ti s$ mor de spaim$. Cu a(estea zise, bun$ seara, (aut$ de dormi, eu ,tiu bine (ine dintre noi nu *a dormi. Cu a(este (u*inte, (ontesa .l p$r$si pe &ranz, l$s/ndu!l .n dilema de a nu ,ti da($ ea s!a amuzat pe so(oteala lui sau da($ a sim4it .ntr!ade*$r teama pe (are o e5primase. C/nd se .napoie la 3otel, &ranz .l )$si pe ;lbert .n 3alat, .n pantaloni de (as$, tol$nit *oluptuos .ntr!un fotoliu ,i fr$m/nt/ndu!,i 4i)ara. : ; tu e,ti= Spuse el. -e (u*/ntul meu, nu te a,teptam de(/t m/ine. : "ra)$ ;lbert, r$spunse &ranz, sunt bu(uros ($ am prile7ul de a!4i spune o dat$ pentru totdeauna ($ ai (ea mai )re,it$ idee despre femeile italiene. Cred totu,i ($ insu((esele tale amoroase ar fi trebuit s$ te *inde(e. : Ai, (e *rei= u po4i .n4ele)e nimi( (u afurisitele de femei. 4i dau m/na, 4i!o str/n), .4i *orbes( .n ,oapt$, se las$ (onduse a(as$2 (u un sfert din manierele a(estea o parizian$ ,i!ar pierde reputa4ia. : Ai, bine, to(mai ($ nu au nimi( de as(uns, pentru ($ tr$ies( .n lumina soarelui, fa( a,a de pu4ine mofturi .n frumoasa 4ar$ unde r$sun$ si, (um spune "ante. "e altminteri, ai *$zut (um s!a speriat (ontesa=

: "e (e s!a speriat= "e domnul a(ela (umse(ade (are st$tea .n fa4a noastr$ (u frumoasa )re(oai($= Au .ns$ am *rut s$ m$ l$mures( asupra lor ,i (/nd au ie,it le!am .n(ru(i,at drumul .n (oridor. u ,tiu de unde dra(u ai luat tu toate ideile a(elea despre alt$ lume. A un t/n$r foarte frumos, foarte ele)ant, f$(/nd impresia ($ se .mbra($ .n &ran4a, la Hlin sau la Cumann2 (am palid, este drept, dar ,tii ($ paloarea e un semn de distin(4ie. &ranz z/mbi. ;lbert a*ea ,i el preten4ia ($ e palid. : "e a(eea, .i spuse &ranz, sunt (on*ins ($ ideile (ontesei (u pri*ire la omul a(esta nu au ni(i un temei. ; *orbit l/n)$ tine ,i ai auzit *reun (u*/nt= : ; *orbit, dar .n romai($. ;m re(unos(ut idiomul dup$ (/te*a (u*inte )re(e,ti po(ite. +rebuie s$!4i spun, dra)ul meu, ($ la (ole)iu eram foarte tare .n )rea($. : Va s$ zi($, *orbea romai(a= : -robabil. : u mai .n(ape .ndoial$, murmur$ &ranz, e el. : Ce spui= : imi(. Ce f$(eai ai(i= : 4i rezer*am o surpriz$. : Care= : Ftii ($ nu se poate pro(ura ni(i o (alea,($= : @a naiba, am f$(ut zadarni( tot (e era omene,te (u putin4$ s$ se fa($. : Ai bine, eu am a*ut o idee minunat$. &ranz .l pri*i pe ;lbert (u aerul ($ nu are prea mare .n(redere .n ima)ina4ia lui. : "ra)ulmeu, spuse ;lbert, m$ onorezi (u o pri*ire (are ar merita s$!4i (er repara4ie. : Sunt )ata s$ 4i!o a(ord, s(umpe prietene, da($ ideea este in)enioas$ dup$ (um spui. : ;s(ult$. : ;s(ult. : u se poate pro(ura ni(i o tr$sur$, nu!i a,a= : u. : i(i (ai= : i(i. : "ar se poate pro(ura o ($ru4$= : -oate. : > pere(3e de boi= : -robabil. : Ai, bine, dra)ul meu, s!a f$(ut. -un s$ se de(oreze ($ru4a, ne .mbr$($m .n se(er$tori napolitani ,i .ntru(3ip$m .n mod natural tabloul ma)nifi( al lui @eopold 0obert. "a($, pentru mai mult$ asem$nare, (ontesa *rea s$ adopte (ostumul unei femei din -ouzzole sau din Sorrento, tra*estirea *a fi luat$ drept ori)inalul &emeii (u (opilul. : "ra(e, e5(lam$ &ranz, de data asta a*e4i dreptate, domnule ;lbert, ($(i ideea dumnea*oastr$ e .ntr!ade*$r feri(it$B : Fi (/t se poate de na4ional$, dra)ul meu. A3ei, domnilor romani, (rede4i ($ o s$ aler)$m pe 7os, pe str$zile *oastre, (a ni,te lazzaroni ,i a(easta pentru ($ nu a*e4i ($le,ti ,i (ai= Ai, bine, *om n$s(o(i. : Fi ai mai .mp$rt$,it (ui*a ima)ina4ia asta triumf$toare= : ;mfitrionului nostru. @!am (3emat (/nd am *enit ,i i!am e5primat dorin4ele mele. M!a asi)urat ($ nu e5ist$ (e*a mai u,or. Au *oiam s$ poleies( (oarnele boilor, *a trebui de(i s$ renun4$m. : Fi unde este el=

: Cine= : ;mfitrionul nostru. : n ($utare. M/ine ar fi fost prea t/rziu. : ;,adar ne *a adu(e r$spunsul (3iar .n seara a(easta= : l a,tept. 9,a se des(3ise .n momentul a(ela ,i 7up/nul -astrini .,i */r. (apul. : -ermesse= ntreb$ el. : Hine.n4eles ($ e permis? A5(lam$ &ranz. : Ai, ai )$sit pentru noi o ($ru4$ ,i boii= ntreb$ ;lbert. : ;m )$sit mai mult de(/t at/t, r$spunse el (u aerul perfe(t mul4umit de sine. : S(umpul meu amfitrion, ia seama, )l$sui ;lbert2 mai mult, este du,manul binelui. : A5(elen4ele *oastre s$ aib$ .n(redere .n mine, spuse -astrini (u ton si)ur de el. : Ai, (e este= l .ntreb$ &ranz. : Fti4i ($ spuse 3an)iul (ontele de Monte!Cristo lo(uie,te pe a(ela,i (oridor (u dumnea*oastr$= : mi .n(3ipui, spuse ;lbert, deoare(e )ra4ie lui suntem )$zdui4i (a doi studen4i din strada Saint! i(olas!du!C3ardonnet. : Ai, bine, el (unoa,te .n(ur($tura .n (are *$ afla4i ,i *$ ofer$ dou$ lo(uri .n tr$sura sa ,i dou$ lo(uri la ferestrele sale din palatul 0ospoli. ;lbert ,i &ranz se pri*ir$. : "ar, .ntreb$ ;lbert, se (u*ine s$ a((ept$m oferta str$inului, un om pe (are nu!l (unoa,tem= : Ce fel de om e (ontele de Monte!Cristo= l .ntreb$ &ranz pe 3otelier. : 9n mare nobil si(ilian sau maltez, dar nobil (a un Hor)3ese ,i bo)at (a o min$ de aur. : Cred ($ da($ omul a(esta e a,a de bine(res(ut (um .l des(rie amfitrionul nostru, .i spuse &ranz lui ;lbert, ar fi trebuit s$ ne trimit$ in*ita4ia .ntr!alt mod, fie s(riindu!ne, fieB n a(el moment se auzi o b$taie .n u,$. : Intr$, spuse &ranz. 9n ser*itor, .mbr$(at .ntr!o li*rea de o ele)an4$ des$*/r,it$ se ar$t$ .n pra)ul (amerei. : "in partea (ontelui de Monte!Cristo pentru domnul &ranz dPApina] ,i pentru domnul *i(onte ;lbert de Mor(erf, spuse el. Fi prezent$ 3otelierului dou$ ($r4i de *izit$ pe (are a(esta le .nm/n$ tinerilor. : "omnul Conte de Monte!Cristo, (ontinu$ ser*itorul, (ere domnilor permisiunea de a se prezenta (a *e(in m/ine diminea4$ la dumnealor. Va a*ea onoarea s$ se informeze pe l/n)$ domni la (e or$ *or fi *izibili. : Ai nu, spuse ;lbert lui &ranz, nu se poate obie(ta nimi(. : Spune (ontelui, r$spunse &ranz, ($ noi *om a*ea onoarea s$!l *izit$m. Ser*itorul se retrase. : Iat$ (e se (3eam$ a fa(e un asalt de ele)an4$, zise ;lbert. Cot$r/t lu(ru, a*eai dreptate, 7up/ne -astrini, (ontele dumitale de Monte!Cristo e un om irepro,abil. : ;,adar, .i a((epta4i oferta= ntreb$ amfitrionul. : >, da, r$spunse ;lbert. Cu toate a(estea, .4i m$rturises(, re)ret ($ru4a noastr$ ,i pe se(er$tori, iar da($ nu ar fi fereastra palatului 0ospoli (are s$ (ompenseze (eea (e pierdem, (red ($ a, re*eni la prima mea idee. Ce spui, &ranz= : Spun ($ ,i pe mine m$ 3ot$r$s( tot ferestrele palatului 0ospoli, r$spunse &ranz. ntr!ade*$r, oferta (elor dou$ lo(uri la o fereastr$ a palatului 0ospoli .i reamintise lui &ranz (on*ersa4ia pe (are o auzise .n ruinele Colosseumului, .ntre ne(unos(ut ,i +ranste*erin,

(on*ersa4ie .n (are omul (u manta .,i luase an)a7amentul de a ob4ine )ra4ierea (ondamnatului. Iar da($ omul (u manta era, dup$ (um toate .l .ndemnau pe &ranz s$ (read$, a(ela a ($rui apari4ie .n sala ;r)entina .l intri)ase a,a de mult, .l *a re(unoa,te f$r$ .ndoial$ ,i atun(i nimi( nu!l *a .mpiedi(a s$!,i satisfa($ pe deplin (uriozitatea. &ranz petre(u o parte din noapte *is/nd la (ele dou$ apari4ii ,i dorind s$ se fa($ ziu$. ; doua zi se *a l$muri totul, iar de data a(easta, da($ nu (um*a amfitrionul s$u de la Monte!Cristo poseda inelul lui #])es ,i )ra4ie a(estui inel fa(ultatea de a se fa(e in*izibil, era *$dit ($ nu!i *a mai s($pa. "e a(eea, se trezi .nainte de (easurile opt. ea*/nd a(elea,i moti*e (a &ranz s$ fie matinal, ;lbert dormea .n($ dus. &ranz .l (3em$ pe 3otelier, (are se prezent$ (u slu)$rni(ia!i obi,nuit$. : 1up/ne -astrini, .l .ntreb$ el, nu are lo( ast$zi o e5e(u4ie= : "a, A5(elen4$, dar da($ m$ .ntreba4i pentru a a*ea o fereastr$, *!a4i )/ndit prea t/rziu. : u, relu$ &ranz, de altminteri, da($ a, 4ine s$ *$d neap$rat spe(ta(olul, (red ($ a, )$si lo( pe -in(io. : >, .mi .n(3ipuiam ($ A5(elen4a *oastr$ nu *rea s$ se (ompromit$ (u toat$ )loata. : -robabil ($ n!am s$ m$ du(, zise &ranz. ;, dori .ns$ (/te*a am$nunte. : ;nume= : ;, *rea s$ ,tiu num$rul (ondamna4ilor, numele lor ,i felul supli(iului lor. : "e minune, A5(elen4$. +o(mai mi s!au adus ta*olettele. : Ce!s alea ta*olette= : +a*olettele sunt ni,te t$bli4e de lemn (are .n a7unul e5e(u4iilor se sp/nzur$ la toate (ol4urile str$zii ,i pe (are se lipes( numele (ondamna4ilor, (auza (ondamn$rii ,i felul (aznelor. S(opul .n,tiin4$rii este de a!i pofti pe (redin(io,i s$ se roa)e lui "umnezeu (a *ino*a4ii s$ se ($ias($ sin(er. : Fi 4i se adu( ta*olettele pentru (a dumneata s$ adau)i ru)$(iunile dumitale la a(elea ale (redin(io,ilor= ntreb$ &ranz, (u aer .ndoielni(. : u, A5(elen4$. M!am .n4eles (u lipitorul ,i el mi le adu(e, a,a (um .mi adu(e afi,ele spe(ta(olelor, pentru ($, da($ unii dintre ($l$torii mei dores( s$ asiste la e5e(u4ie, s$ ,tie. : Ai, dar asta e o aten4ie nespus de deli(at$? A5(lam$ &ranz. : >, pot s$ m$ laud ($ fa( tot (e!mi st$ .n putin4$ pentru a!i satisfa(e pe nobilii str$ini (are m$ onoreaz$ (u .n(rederea lor, )l$sui -astrini z/mbind. : mi dau seama ,i *oi repeta a(easta ori(ui, fii si)ur. -/n$ una alta, a, dori s$ (ites( una din ta*olette. : A foarte lesne, spuse amfitrionul des(3iz/nd u,a, am dat ordin s$ se pun$ una pe (oridor. Ie,i, desprinse ta*oletta ,i o prezint$ lui &ranz. Iat$, (u*/nt (u (u*/nt, t$lm$(irea afi,ului6 %Se adu(e la (uno,tin4$ tuturor ($ mar4i 22 februarie, prima zi a Carna*alului, *or fi, prin 3ot$r/rea tribunalului, e5e(uta4i .n pia4a del -opolo numi4ii ;ndrea 0ondolo, *ino*at de asasinat asupra foarte respe(tabilei ,i *eneratei persoane a lui don Cezar +erlini, (anoni(ul biseri(ii Saint! 1eande!@atranz ,i numitul -epino, zis 0o((a -riori, .n*inuit de (ompli(itate (u nesuferitul bandit @ui)i Vampa ,i (u oamenii din banda sa. -rimul, *a fi mazzoloto. Iar al doilea, de(apitato. Sufletele (aritabile sunt ru)ate s$ (ear$ lui "umnezeu o ($in4$ sin(er$ pentru nenoro(i4ii (ondamna4i.' Ara e5a(t (e auzise &ranz alalt$ieri, .n ruinele Colosseumului ,i nimi( nu fusese s(3imbat .n pro)ram6 numele (ondamna4ilor, (auza supli(iului lor ,i felul e5e(u4iei erau e5a(t a(elea,i.

;stfel, dup$ toate probabilit$4ile, +ranste*erinul nu era altul de(/t banditul @ui)i Vampa, iar omul (u manta, Simbad marinarul (are, la 0oma (a ,i la -orto!Ve((3io ,i la +unis, (ontinua e5pedi4iile sale filantropi(e. Vremea tre(ea, erau orele nou$, iar &ranz se pre)$tea s$!l s(oale pe ;lbert (/nd, spre marea sa mirare, .l *$zu ie,ind .mbr$(at )ata din (amer$. Carna*alul .i 3uruise .n (ap ,i!l trezise mai de*reme de(/t spera prietenul s$u. : ;(um, (/nd suntem )ata am/ndoi, (rezi, dra)ul meu domn -astrini, ($ putem s$ ne prezent$m (ontelui de Monte!Cristo= l .ntreb$ &ranz pe 3otelier. : >, da, desi)ur, r$spunse a(esta, (ontele de Monte!Cristo e foarte matinal ,i sunt si)ur ($ este s(ulat de mai bine de dou$ (easuri. : Crezi ($ nu fa(em *reo )af$ prezent/ndu!ne la el a(um= : i(iuna. : n (azul a(esta, ;lbert, da($ e,ti )ataB : n .ntre)ime )ata, spuse ;lbert. : Caide s$ mul4umim *e(inului nostru pentru amabilitatea sa. : Caide. &ranz ,i ;lbert nu a*eau de str$b$tut de(/t (oridorul. Can)iul le!o lu$ .nainte ,i sun$ pentru ei. 9n ser*itor des(3ise. : I si)nori fran(esi, spuse 3an)iul. Ser*itorul se .n(lin$ ,i le f$(u semn s$ intre. Str$b$tur$ dou$ .n($peri mobilate (u un lu5 pe (are nu (redeau ($!l pot )$si .n 3otelul 7up/nului -astrini ,i, .n sf/r,it, a7unser$ .ntr!un salon de o ele)an4$ des$*/r,it$. 9n (o*or tur(es( era .ntins pe par(3et, iar mobilele (ele mai (onfortabile .,i ofereau pernele dolofane ,i sp$tarele r$sturnate. +ablouri minunate, e5e(utate de mae,tri ,i trofee de arme splendide at/rnau pe pere4i, iar perdele lar)i de tapiserie f/lf/iau .n fa4a u,ilor. : A5(elen4ele lor sunt ru)ate s$ ia lo(, )l$sui ser*itorul, m$ du( s$!l anun4 pe domnul (onte. Fi disp$ru printr!una din u,i. n momentul (/nd u,a se des(3ise, sunetul unei )uzla a7unse p/n$ la (ei doi prieteni, dar se stinse .ndat$6 u,a .n(3is$ imediat nu .n)$duise, pentru a spune astfel, s$ p$trund$ .n salon de(/t o fr/ntur$ de armonie. &ranz ,i ;lbert s(3imbar$ o pri*ire ,i .,i .ndreptar$ o(3ii asupra mobilelor, tablourilor ,i armelor. +oate a(estea li se p$rur$ la a doua *edere mai minunate (3iar de(/t la prima. : Ai, (e spui= ,i .ntreb$ &ranz prietenul. : -e le)ea mea, dra)ul meu, spun ($, desi)ur, *e(inul nostru e *reun a)ent de s(3imb (are a 7u(at D la baisse asupra fondurilor spaniole sau *reun prin4 (are *oia7eaz$ in(o)nito. : Sst? &$(u &ranz, *om afla numaide(/t. 9ite!l. ntr!ade*$r, s(/r4/itul unei u,i a7unse p/n$ la musafiri ,i, aproape .ndat$, prin tapiseria ridi(at$, intr$ proprietarul tuturor bo)$4iilor din$untru. ;lbert .naint$ .n .nt/mpinarea lui, dar &ranz r$mase pironit pe lo(. Cel (are intrase nu era altul de(/t omul (u manta de la Colosseum, ne(unos(utul din lo7$, amfitrionul misterios de la Monte!Cristo. Capitolul XXXVI Mazzolata : "omnilor, *$ ro) s$ primi4i toate s(uzele mele, spuse (ontele de Monte!Cristo intr/nd, ($ m!am l$sat anun4at, dar m$ temeam s$ nu fiu indis(ret prezent/ndu!m$ eu mai de*reme la dumnea*oastr$. Mi!a4i (omuni(at de altminteri ($ *e4i *eni ,i am stat la dispozi4ia dumnea*oastr$.

: oi, &ranz ,i (u mine, suntem obli)a4i s$ *$ e5prim$m mii de mul4umiri, domnule (onte, spuse ;lbert. e s(oate4i, .ntr!ade*$r, dintr!o mare .n(ur($tur$ ,i eram pe (ale s$ n$s(o(im (ele mai fantasti(e *e3i(ule, .n momentul (/nd ne!a par*enit )ra4ioasa dumnea*oastr$ in*ita4ie. : >3, e *ina n$t$r$ului de -astrini ($ *!am l$sat a,a de mult$ *reme .n .n(ur($tur$, zise (ontele, f$(/nd semn tinerilor s$ ia lo( pe di*an. u!mi spusese ni(i un (u*/nt mie (are, sin)ur ,i izolat (um sunt ai(i, nu ($utam de(/t un prile7 pentru a fa(e (uno,tin4$ (u *e(inii mei. "in momentul (/nd am aflat ($ pot s$ *$ fiu de folos (u (e*a, a4i *$zut (u (/t$ )rab$ am prins o(azia pentru a *$ prezenta (omplimentele mele. +inerii se .n(linar$. &ranz nu )$sise .n($ un (u*/nt de spus, nu luase .n($ ni(i o 3ot$r/re ,i, deoare(e nimi( nu ar$ta la (onte dorin4a de a!l re(unoa,te sau dorin4a de a fi re(unos(ut, nu ,tia da($ trebuie s$ fa($ *reo aluzie la tre(ut, sau s$ lase *iitorului r$)azul de a!i adu(e noi do*ezi. "e altminteri, .n(redin4at fiind ($ el se )$sea .n a7un .n lo7$, nu putea s$ r$spund$ la fel de poziti* ($ tot el se afla alalt$ieri la Colosseum. Cot$r. de(i s$ lase lu(rurile .n *oia lor, f$r$ a da (ontelui (e*a de .n4eles. ;*ea de altminteri o superioritate asupra lui6 .i (uno,tea se(retul, .n timp (e, dimpotri*$, (ontele nu putea s$ aib$ ni(i o influen4$ asupra lui &ranz, (are nu a*ea nimi( de as(uns. Se 3ot$r. totu,i s$ .ndrepte (on*ersa4ia asupra unui pun(t (are, p/n$ una alta, putea s$ l$mureas($ anume b$nuieli. : "omnule (onte, .i spuse el, ne!a4i oferit lo(uri .n tr$sur$ ,i la ferestrele dumnea*oastr$ din palatul 0ospoli, a4i putea s$ ne spune4i a(um (um o s$ ne pro(ur$m un lo( .n pia4a del -opolo= : ;, da, e drept, spuse (ontele (u aer distrat ,i pri*indu!l pe Mor(erf (u aten4ie .n(ordat$, e .n pia4a del -opolo *reo e5e(u4ie= : "a, r$spunse &ranz, *$z/nd ($ el *enea sin)ur a(olo unde *oia s$!l adu($. : Sta4i, sta4i, mi se pare ($ i!am spus ieri administratorului meu s$ se o(upe de a(easta, poate o s$ *$ fa( ,i a(est mi( ser*i(iu. ntinse m/na spre un (ordon de sonerie, pe (are .l trase de trei ori. : V!a4i preo(upat *reodat$, .i spuse el lui &ranz, de .ntrebuin4area timpului ,i de mi7lo(ul de a simplifi(a a(est du!te!*ino al ser*itorilor= Au am studiat (3estiunea. C/nd sun o dat$, e pentru *aletul meu, de dou$ ori e pentru ser*itorul 3otelului, de trei ori, pentru administratorul meu. n modul a(esta, nu pierd ni(i un minut ,i ni(i un (u*/nt. Iat$!l pe omul nostru. Cei doi *$zur$ intr/nd un indi*id .ntre 45 ,i 5E de ani, (are i se p$ru lui &ranz ($ seam$n$ (a dou$ pi($turi de ap$ (u (ontrabandistul (are!l introdusese .n pe,ter$, dar (are nu ar$ta (/tu,i de pu4in ($!l re(unoa,te. ,i d$du seama ($ a,a era (u*/ntul de ordine. : "omnule Hertu((io, .ntreb$ (ontele, te!ai interesat, dup$ (um 4i!am porun(it ieri, s$!mi pro(uri o fereastr$ spre pia4a del -opolo= : "a, A5(elen4$, r$spunse administratorul, dar era prea t/rziu. : Cum, spuse (ontele .n(runt/nd spr/n(enele, nu 4i!am spus ($ *reau s$ am una= : Fi A5(elen4a *oastr$ are, o are pe a(eea (are era .n(3iriat$ prin4ului @obanieff. ;m fost .ns$ obli)at s!o pl$tes( (u o sut$B : Hine, bine, domnule Hertu((io, s(ute,te!i pe domni de toate a(este am$nunte de )ospod$rie. ;i fereastra, e tot (e trebuie. "$ *izitiului adresa (asei ,i r$m/i pe s(ar$ pentru a ne (ondu(e. ;t/t? "u!te? Intendentul salut$ ,i f$(u un pas spre a se retra)e. : ;, relu$ (ontele, f$!mi pl$(erea ,i .ntreab$!l pe -astrini da($ a primit ta*oletta ,i da($ *rea s$!mi trimit$ pro)ramul e5e(u4iei. : u mai e ne*oie, inter*eni &ranz, s(o4/nd (arnetul din buzunar. ;m a*ut ta*olettele sub o(3i ,i le!am (opiat.

: Hine, .n (azul a(esta, domnule Hertu((io, po4i s$ te retra)i, nu mai am ne*oie de dumneata. S$ ni se anun4e numai (/nd e ser*it de7unul. "omnii .mi fa( onoarea de a de7una (u mine= Continu$ el, .ntor(/ndu!se spre (ei doi prieteni. : "omnule (onte, ar .nsemna s$ abuz$m, spuse ;lbert. : u, dimpotri*$, .mi fa(e4i mult$ pl$(ere. mi *e4i .napoia ser*i(iile .ntr!o zi, la -aris, unul sau altul sau, poate, am/ndoi. "omnule Hertu((io, .n)ri7e,te s$ se pun$ trei ta(/muri. @u$ (arnetul din m/na lui &ranz. : Spuneam de(i, (ontinu$ el (u tonul (u (are ar fi (itit -etittes ;ffi(3es, ($ %*or fi e5e(uta4i ast$zi, 22 februarie, numi4ii ;ndrea 0ondolo, *ino*at de asasinat asupra foarte respe(tabilei ,i *eneratei persoane a lui don Cezar +erlini, (anoni(ul biseri(ii Saint!1ean!de! @atran ,i numitul -eppino, zis 0o((a -riori, .n*inuit de (ompli(itate (u nesuferitul bandit @u!i)i Vampa ,i (u oamenii din banda saB Cm? -rimul *a fi mazzolato, al doilea de(apitato'. "a, .ntr! ade*$r, relu$ (ontele, a,a urmau s$ se petrea($ lu(rurile la .n(eput, mi se pare .ns$ ($ de ieri a sur*enit o s(3imbare .n ordinea ,i mersul (eremoniei. : Cm? &$(u &ranz. : "a. Ieri, la (ardinalul 0ospi)liosi, unde am petre(ut seara, se *orbea de (e*a .n sensul unei am/n$ri a(ordate unuia dintre (ondamna4i. : @ui ;ndrea 0ondolo= ntreb$ &ranz. : uB "e(lar$ (u ne)li7en4$ (ontele, (eluilaltB Narun($ o pri*ire asupra (arnetului, (a pentru a!,i reaminti numeleO lui -eppino zis ,i 0o((a -riori. ;(easta *$ pri*eaz$ de o )3ilotinare, dar *$ r$m/ne mazzolato, (are e un supli(iu foarte (urios, (/nd .l *ezi prima ,i (3iar a doua oar$, .n timp (e primul, pe (are, desi)ur, ($ .l (uno,ti, e prea simplu, prea oto*a6 nimi( nea,teptat .ntr! .nsul. Mandaia nu se .n,al$, nu tremur$, nu lo*e,te )re,it, nu se repet$ de treize(i de ori (a soldatul (are t$ia (apul (ontelui de C3arlais ,i ($ruia, de altfel, poate ($ .nsu,i 0i(3elieu i!l re(omandase pe os/ndit. >, s$ nu!mi *orbi4i de europeni .n (e pri*e,te supli(iile, adau)$ (ontele (u dispre4. Ai nu se pri(ep ,i sunt la */rsta (opil$riei sau, mai bine zis, la */rsta b$tr/ne4ii .n materie de (ruzime. : S!ar p$rea, domnule (onte, r$spunse &ranz, ($ a4i f$(ut un studiu (omparat al supli(iilor la diferite popoare. : Sunt pu4ine a(elea pe (are s$ nu le fi *$zut, zise (ontele (u r$(eal$. : Fi a4i )$sit pl$(ere asist/nd la spe(ta(olele a(estea oribile= : -rimul meu sim4$m/nt a fost repulsia, al doilea indiferen4a, al treilea (uriozitatea. : Curiozitatea= Cu*/ntul e )roza*, ,ti4i= : "e (e= u e5ist$ .n *ia4$ de(/t o preo(upare )ra*$ (a moartea. Ai, bine, nu e (urios s$ studiezi .n (/te feluri sufletul poate s$ ias$ din (orp ,i (um anume, dup$ (ara(tere, temperamente ,i (3iar dup$ mora*urile 4$rii, indi*izii suport$ tre(erea suprem$ de la fiin4$ la neant= n (e m$ pri*e,te, *$ )arantez un lu(ru6 ($, (u (/t ai *$zut mai mult pe al4ii murind, (u at/t 4i se pare mai u,or s$ mori. ;stfel, dup$ p$rerea mea, moartea este poate un supli(iu, dar nu o isp$,ire. : u *$ .n4ele) to(mai bine, zise &ranz, l$muri4i!m$, ($(i nu *$ pot spune, (/t de mult .mi a4/4$ (uriozitatea *orbele dumnea*oastr$. : ;s(ulta4i, zise (ontele. NFi pe (3ipul s$u se ar$t$ m/nia, a,a (um (3ipul altuia se (oloreaz$ (u s/n)e.O "a($ un om a r$pus prin torturi nemaipomenite, prin (3inuri nesf/r,ite, pe tat$l, mama, iubita dumnea*oastr$, .n sf/r,it, pe una din a(ele fiin4e (are, (/nd sunt smulse din inim$, las$ un )ol etern ,i o ran$ totdeauna s/n)er/nd$, (rede4i ($ repara4ia pe (a!re *!o a(ord$ so(ietatea e .ndestul$toare, deoare(e fierul )3ilotinei a tre(ut .ntre baza o((ipitalului ,i mu,(3ii trapezi ai u(i)a,ului ,i pentru ($ el, (are *!a f$(ut s$ tr$i4i ani de suferin4e morale, a tre(ut prin (/te*a (lipe de dureri fizi(e=

: "a, ,tiu, zise &ranz, 7usti4ia omeneas($ e insufi(ient$ din pun(tul de *edere al (onsol$rii. Aa poate s$ *erse s/n)ele .n s(3imbul s/n)elui, at/ta tot. +rebuie s$ i se (ear$ (e poate, iar nu alt(e*a. : Fi .n($ eu *$ supun ai(i un (az material, relu$ (ontele, a(ela (/nd so(ietatea, ata(at$ prin moartea unui indi*id .n fundamentul pe (are ea se reazem$, r$zbun$ moartea prin moarte, dar nu e5ist$ milioane de dureri (are pot s$ sf/,ie sufletul omului f$r$ (a so(ietatea s$ se o(upe (/tu,i de pu4in de el, f$r$ s$!i ofere mi7lo(ul ne.ndestul$tor al r$zbun$rii despre (are *orbeam adineauri= u e5ist$ (rime pentru (are 4eapa tur(ilor, ulu(ul persanilor, ner*ii r$su(i4i ai ir(3iezilor ar fi supli(ii prea bl/nde ,i pe (are, totu,i, so(ietatea indiferent$ le las$ nepedepsite=B 0$spunde4i, nu e5ist$ astfel de (rime= : "a, relu$ &ranz, iar duelul e tolerat pentru a le pedepsi. : >3, duelul? A5(lam$ (ontele, nu z$u, )lumea4$ manier$ de a a7un)e la 4int$ (/nd 4inta este r$zbunarea. 9n om 4i!a r$pit iubita, un om 4i!a sedus ne*asta, un om 4i!a dezonorat fii(a2 dintr!o *ia4$ .ntrea)$ (are a*ea dreptul s$ a,tepte de la "umnezeu partea de feri(ire f$)$duit$ de el ori($rei f$pturi omene,ti, (/nd a (reat!o, fa(e o e5isten4$ de durere, de mizerie sau de infamie ,i te (rezi r$zbunat pentru ($ a(estui om (are 4i!a stre(urat .n minte delirul ,i .n inim$ dezn$de7dea, i!ai dat o lo*itur$ de sabie .n piept sau i!ai trimis un )lon4 .n (ap= Caida, de? 9nde mai pui ($, de multe ori, el iese triumf$tor din lupt$, reabilitat .n o(3ii lumii ,i oare(um iertat de "umnezeu. u, (ontinu$ (ontele, da($ ar fi s$ m$ r$zbun *reodat$, nu .n felul a(esta m!a, r$zbuna. : ;,adar, dumnea*oastr$ dezaproba4i duelul= ;,adar, nu *!a4i bate .n duel= ntreb$ la r/ndu!i ;lbert, uimit ($ aude o teorie a,a de (iudat$. : >, ba da? Spuse (ontele. S$ ne .n4ele)em. M!a, bate .n duel pentru un moft, pentru o insult$, pentru o dezmin4ire, pentru o palm$ ,i a(esta (u at/t mai mult$ nep$sare, (u (/t, )ra4ie is(usin4ei pe (are am dob/ndit!o .n toate e5er(i4iile (orporale ,i deprinderii (u prime7dia, a, fi aproape si)ur ($!mi u(id ad*ersarul. >, da, m!a, bate .n duel pentru toate a(estea, dar pentru o durere lent$, profund$, infinit$, etern$, a, pl$ti, da($ ar fi posibil, (u o durere la fel a(eluia (e mi! a pri(inuit!o6 o(3i pentru o(3i, dinte pentru dinte, (um spun orientalii mae,trii no,tri .n toate, ale,ii Crea4iunii, (are au ,tiut s$!,i fa($ o *ia4$ din *isuri ,i un paradis din realit$4i. : "ar, .i spuse &ranz (ontelui, (u teoria a(easta, (are *$ fa(e 7ude($tor ,i ($l$u .n propria dumnea*oastr$ (auz$, e )reu s$ p$stra4i o m$sur$ din (are s$ s($pa4i .ntruna puterii le)ii. 9ra e oarb$, furia e n$u($, iar (el (are .,i toarn$ r$zbunarea ris($ s$ bea o b$utur$ amar$. : "a, da($ e s$ra( ,i ne.ndem/nate(, nu da($ e milionar ,i iste4. "e altminteri, amuzamentul pentru el e ultimul supli(iu despre (are pomeneam adineauri, (el pe (are filantropi(a re*olu4ie fran(ez$ l!a substituit sf/,ierii ,i ro4ii. Ai, bine, (e e supli(iul da($ s!a r$zbunat= @a drept *orbind, .mi pare aproape r$u ($, dup$ toate probabilit$4ile, mizerabilul -eppino nu e de(apitato, (um spun ei, a4i *edea (/t dureaz$ opera4ia ,i da($ .ntr!ade*$r merit$ s$ se *orbeas($ de ea. "ar, pe (instea mea, domnilor, a*em un (iudat subie(t de (on*ersa4ie pentru o zi de (arna*al. Cum de am a7uns ai(i= ;, .mi reamintes(6 mi!a4i (erut un lo( la fereastra mea. Hine, o s$!l a*e4i. Mai .nt/i, s$ ne a,ez$m .ns$ la mas$, deoare(e, uite, ni se *este,te ($ suntem ser*i4i. ntr!ade*$r, un ser*itor des(3ise una din (ele patru u,i ale salonului ,i rosti (u*intele ma)i(e6 : ;l suo (ommodo? +inerii se ridi(ar$ ,i tre(ur$ .n sufra)erie. n timpul de7unului (are era e5(elent ,i ser*it (u o distin(4ie infinit$, &ranz ($ut$ pri*irea lui ;lbert spre a (iti .n impresia pe (are nu se .ndoia ($ o produseser$ (u*intele amfitrionului lor.

"ar, fie ($ datorit$ nep$s$rii sale de totdeauna el nu le a(ordase mult$ luare!aminte, fie ($ (on(esia pe (are (ontele de Monte!Cristo i!a f$(ut!o .n pri*in4a duelului l!a .mp$(at (u a(esta, fie, .n sf/r,it, ($ ante(edentele pe (are le!am po*estit, (unos(ute numai de &ranz, sporiser$ .ntr! .nsul efe(tul teoriilor (ontelui, ober*$ ($ to*ar$,ul s$u era (/t de (/t preo(upat2 dimpotri*$, el se .nfrupta din bun$t$4ile pr/nzului (a unul (omandat de patru sau (in(i luni la bu($t$ria italieneas($, adi($ la una dintre (ele mai proaste bu($t$rii din lume. Contele abia se atin)ea de fie(are fel. -$rea ($, a,ez/ndu!se la mas$ (u in*ita4ii s$i, .ndeplinea o simpl$ datorie de polite4e ,i ($ a,tepta ple(area lor pentru a i se ser*i nis(ai lu(ruri (iudate sau spe(iale. &$r$ *oie, &ranz .,i reaminti spaima pe (are (ontele o inspirase (ontesei #. Fi (on*in)erea ei ($ omul ar$tat .n lo7a din fa4a ei, (ontele adi($, era un *ampir. @a sf/r,itul de7unului, &ranz .,i s(oase (easul. : Ai, (e fa(e4i= i .ntreb$ (ontele. : e *e4i s(uza, domnule (onte, r$spunse &ranz, dar mai a*em o mul4ime de lu(ruri de f$(ut. : ;nume= : !a*em (ostume ,i ast$zi tra*estiul e de ri)oare. : S$ nu *$ preo(upa4i de asta. ;*em, dup$ (/te .mi pare, .n pia4a del -opolo, o (amer$ parti(ular$2 *oi porun(i s$ fie aduse (ostumele pe (are *e4i *rea s$ mi le indi(a4i ,i ne *om mas(a .ndat$. : "up$ e5e(u4ie= A5(lam$ &ranz. : i(i *orb$. "up$, .n timpul ei sau .nainte de ea, (um *e4i *rea. : n fa4a e,afodului= : A,afodul fa(e parte din s$rb$toare. : "omnule (onte, am refle(tat, zise &ranz, *$ mul4umes( pentru amabilitatea dumnea*oastr$, dar m$ *oi m$r)ini s$ a((ept un lo( .n tr$sura dumnea*oastr$, un lo( la fereastra palatului 0ospoli ,i *$ *oi l$sa libertatea s$ dispune4i de lo(ul meu la fereastra din pia4a del -opolo. : V$ pre*in ($ pierde4i un lu(ru foarte (urios, r$spunse (ontele. : Mi!l *e4i po*esti dumnea*oastr$, relu$ &ranz ,i sunt (on*ins ($, auzita din )ura dumnea*oastr$, istorisirea m$ *a impresiona aproape tot at/t (/t ,i *ederea s(enei. "e altminteri, .n mai multe r/nduri mi!am propus s$ asist la o e5e(u4ie, dar ni(iodat$ n!am putut s$ m$ 3ot$r$s(2 tu (e zi(i, ;lbert= : Au, r$spunse *i(ontele, am pri*it e5e(utarea lui Castain), (red .ns$ ($ eram (am (3er(3elit .n ziua a(eea. Ara .n ziua (/nd am terminat (ole)iul ,i petre(usem noaptea la nu ,tiu (e (abaret. : u e un moti* (a, da($ n!a4i f$(ut (e*a la -aris, s$ nu fa(e4i .n str$in$tate6 omul ($l$tore,te pentru a se instrui ,i s(3imb$ lo(ul pentru a *edea. #/ndi4i!*$ (e fi)ur$ *e4i fa(e (/nd *e4i fi .ntrebat6 (um se fa( e5e(u4iile la 0oma= Fi (/nd *e4i r$spunde6 nu ,tiu. Fi apoi, se spune ($ os/nditul e un ti($los (are a u(is (u *$traiul un bun (anoni( (e!l (res(use (a pe fiul s$u. Ce "umnezeu, (/nd u(izi un om al biseri(ii, iei o arm$ mai potri*it$ de(/t un *$trai, mai (u seam$ (/nd a(est om al biseri(ii este, poate, p$rintele nostru. "a($ a4i ($l$tori .n Spania, *!a4i du(e s$ *ede4i luptele de tauri= Ai bine, .n(3ipui4i!*$ ($ *om *edea o lupt$, aminti4i!*$ de *e(3ii romani din (ir(, de */n$torile unde se u(ideau trei sute de lei ,i o sut$ de oameni. ;minti4i!*$ de (ei optze(i de mii de spe(tatori (are b$teau din palme, de matroanele .n4elepte (e!,i du(eau a(olo fetele de m$ritat ,i de .n(/nt$toarele *estale (are f$(eau (u de)etul un ferme($tor semn (e .nsemna6 3aide, las$ lene*ia, d$!l )ata pe omul a(esta (are e pe trei sferturi mort. : Mer)i, ;lbert= ntreb$ &ranz.

: >, da, dra)ul meu? Fo*$iam (a ,i tine, dar elo(*en4a (ontelui m$ (on*in)e. : Caide, da($ *rei, zise &ranz, dar, du(/ndu!m$ .n pia4a del -opolo, dores( s$ tre( prin strada prin(ipal$, se poate domnule (onte= : -e 7os, da. n tr$sur$, nu. : ;tun(i am s$ mer) pe 7os. : Aste absolut ne(esar s$ tre(e4i prin strada prin(ipal$= : "a, am (e*a de *$zut a(olo. : Ai bine, *om tre(e prin strada prin(ipal$, trimitem tr$sura s$ ne a,tepte .n pia4a del -opolo, prin strada del Habuino, nu!mi pare r$u de altminteri ni(i mie ($ tre( prin strada prin(ipal$, deoare(e am s$ *$d da($ ordinele pe (are le!am dat au fost e5e(utate. : A5(elen4$, spuse ser*itorul des(3iz/nd u,a, un om .mbr$(at ($lu)$re,te 4ine s$ *$ *orbeas($. : ;, da, )l$sui (ontele, ,tiu (ine e. "omnilor, *$ ro) s$ tre(e4i iar$,i .n salon, *e4i )$si pe masa din mi7lo( 4i)$ri e5(elente de Ca*ana, *in ,i eu .ntr!o (lip$. +inerii se ridi(ar$ ,i ie,ir$ printr!o u,$, .n timp (e (ontele, dup$ (e se s(uz$ iar, ie,ea prin (ealalt$. ;lbert, (are era un mare amator ,i (are, de (/nd se afla .n Italia, nu so(otea (a un sa(rifi(iu m$runt faptul ($ e pri*at de 4i)$rile de la Caf8 de -aris, se apropie de mas$ ,i s(oase un stri)$t de bu(urie z$rind 3a*ane ade*$rate. : Ai, (e )/nde,ti despre (ontele de Monte!Cristo= l .ntreb$ &ranz. : Ce )/ndes(= Spuse ;lbert uimit ($ to*ar$,ul s$u .i pune o astfel de .ntrebare. #/ndes( ($ e un b$rbat ferme($tor, (are .,i .ndepline,te de minune .ndatoririle de )azd$, (are a *$zut mult, a studiat mult, a meditat mult, (are apar4ine (a Hrutus ,(olii stoi(e ,i (are, ad$u)$ el s(o4/nd (u *oluptate un fum (e ur(a .n spiral$ spre ta*an. : Mai presus de ori(e posed$ 4i)$ri e5(elente. ;(easta era p$rerea lui ;lbert (u pri*ire la (onte, dar deoare(e &ranz ,tia ($ ;lbert are preten4ia de a nu!,i forma o p$rere asupra oamenilor ,i lu(rurilor de(/t dup$ refle5ii mature, nu .n(er($ s$ ,i!o s(3imbe pe a sa. : ;i remar(at .ns$ (e*a (iudat= #l$sui el. : ;nume= : ;ten4ia (u (are te pri*ea. : -e mine= : "a, pe tine. ;lbert medit$. : ;, ni(i o mirare, spuse el s(o4/nd un oftat. @ipses( de aproape un an din -aris ,i desi)ur ($ straiele mele sunt de pe alt$ lume. Contele m$ *a fi (rezut un pro*in(ial. @$mure,te!l tu, dra)$ prietene ,i spune!i, ro)u!te, la (el dint/i prile7 ($ se .n,eal$. &ranz z/mbi2 .n (lipa urm$toare (ontele reintr$. : Iat$!m$, domnilor, spuse el, stau la dispozi4ia dumnea*oastr$, ordinele sunt date. +r$sura se du(e sin)ur$ spre pia4a del -opolo, iar noi o *om lua, da($ *re4i, prin strada prin(ipal$. @ua4i (/te*a din 4i)$rile astea, domnule de Mor(erf. : >, (u mult$ pl$(ere, spuse ;lbert, ($(i 4i)$rile dumnea*oastr$ italiene,ti sunt ,i mai rele de(/t ale re)iei. C/nd *e4i *eni la -aris *$ *oi .napoia totul. : u .n(ape refuz. $d$7duies( s$ *iu .ntr!o zi ,i, deoare(e .mi permite4i, *oi bate la u,a dumnea*oastr$. Caide4i, domnilor, 3aide4i, n!a*em timp de pierdut. S$ ple($m, e dou$spreze(e ,i 7um$tate.

Cobor/r$ tustrei. Vizitiul primi ultimele ordine din partea st$p/nului s$u ,i o lu$ pe *ia del Habuino, .n timp (e pietonii ur(au prin pia4a Spaniei ,i prin *ia &rattina, (are ie,ea de!a dreptul .ntre palatul &iano ,i palatul 0ospoli. -ri*irile lui &ranz se a4intir$ asupra ferestrelor ultimului palat. u uitase semnalul (on*enit .n Colosseum .ntre omul (u manta ,i transte*erinul. : Care sunt ferestrele dumnea*oastr$= l .ntreb$ el pe (onte, (u ton (/t se poate de natural. : 9ltimele trei, r$spunse a(esta (u o ne)li7en4$ (are nu a*ea nimi( pref$(ut, ($(i nu putea s$ )3i(eas($ .n (e s(op era pus$ .ntrebarea. >(3ii lui &ranz se .ndreptar$ repede asupra (elor trei ferestre. &erestrele laterale erau a(operite (u damas( )alben, iar (ea din mi7lo( (u damas( alb, a*/nd o (ru(e ro,ie. >mul (u manta se 4inuse de (u*/nt fa4$ de +ranste*erin ,i nu mai .n($pea .ndoial$, omul (u manta era (3iar (ontele. Cele trei ferestre erau .n($ )oale. "e altminteri, pretutindeni se f$(eau pre)$tiri. Se a,ezau s(aune, se .n$l4au tribune, se de(orau ferestre. M$,tile nu puteau s$ apar$, tr$surile nu puteau s$ (ir(ule de(/t .n sunetele (lopotului. Sim4eai .ns$ m$,tile .n spatele tuturor ferestrelor, tr$surile .n spatele tuturor por4ilor. &ranz, ;lbert ,i (ontele (oborau pe strada prin(ipal$. -e m$sur$ (e se apropiau de -ia4a -oporului, mul4imea de*enea mai deas$, iar deasupra (aptelor mul4imii se *edeau ridi(/ndu!se dou$ lu(ruri6 obelis(ul (u (ru(e, (are indi($ (entrul pie4ii, iar .n fa4a obelis(ului, e5a(t .n pun(tul .ntret$ierii *izuale a str$zilor del Habuino, del Corso ,i di 0ipetta, (ele dou$ b/rne prin(ipale ale e,afodului .ntre (are s(lipea (u4itul rotun7it al mandaiei. n (oltul str$zii, .l )$sir$ pe administratorul (ontelui, (are .,i a,tepta st$p/nul. &ereastra, .n(3iriat$ (u un pre4 desi)ur e5orbitant, pe (are (ontele nu *oise s$!l .mp$rt$,eas($ in*ita4ilor s$i, se )$sea la al doilea eta7 al marelui palat situat .ntre strada del Habuino ,i -in(io. Ara, (um am spus, un fel de (abinet de toalet$ r$spunz/nd .ntr!o (amer$ de (ul(are. n(3iz/nd u,a (amerei de (ul(are, o(upan4ii (abinetului erau nestin)3eri4i. -e s(aune fuseser$ a,ezate (ostume de paia4$ din atlas alb ,i albastru, (/t se poate de ele)ante. : "eoare(e a4i l$sat .n seama mea ale)erea (ostumelor, le spuse (ontele (elor doi prieteni, *i le!am pre)$tit pe a(estea. Mai .nt/i, pentru ($ sunt la mod$ a(um ,i apoi, pentru ($ sunt mai (omode, fiind($ nu se *ede pe ele pudra. &ranz auzi nedeslu,it (u*intele (ontelui ,i nu pre4ui poate la 7usta ei *aloare a(east$ nou$ amabilitate, ($(i toat$ aten4ia lui era atras$ de spe(ta(olul pe (are!l oferea pia4a del -opolo ,i de instrumentul (umplit (are (onstituia .n momentul de fa4$ prin(ipala ei podoab$. &ranz *edea pentru prima dat$ o )3ilotin$. Spunem )3ilotin$, ($(i mandaia italienilor este (onstruit$ aproape dup$ a(ela,i model (a ,i instrumentul fran(ez u(i)$tor. Cu4itul, de forma unei se(eri, (are reteaz$ (u partea (on*e5$, (ade mai de aproape, at/ta tot. "oi oameni a,eza4i pe s(/ndura (u bas(ul$, unde e (ul(at (ondamnatul, de7unau .n a,teptare ,i m/n(au, dup$ (/te putu s$ *ad$ &ranz, p/ine (u (/rna4i. 9nul ridi($ se/ndura podelei, de sub (are s(oase o sti(l$ (u *in, trase o du,($ ,i tre(u sti(la to*ar$,ului s$u. Cei doi oameni erau a7utoarele ($l$ului. umai la *ederea a(estei pri*eli,ti, &ranz .,i sim4i fruntea a(operit$ de sudoare. Condamna4ii, adu,i din a7un, seara, din Car(eri uo*a .n biseri(u4a Santa!Maria!del -opolo, petre(user$ noaptea *e)3ea4i fie(are de (/te doi preo4i, .ntr!o (apel$ .n(ins$, .n(3is$ (u un )rila7 prin fa4a ($ruia se plimbau santinele s(3imbate din or$ .n or$. 9n dublu ,ir de (arabinieri a,eza4i de fie(are parte a u,ii biseri(ii se .ntindea p/n$ la e,afodul .n 7urul ($ruia f$(ea (er(, l$s/nd liber un drum (am de ze(e pi(ioare l$4ime, ,i, .n 7urul

)3ilotinei, un spa4iu de o sut$ de pa,i .n (ir(umferin4$. 0estul pie4ii era .n4esat de b$rba4i ,i femei. Multe femei .,i 4ineau (opiii pe umeri. "ep$,ind )loata (u .n$l4imea lor, (opiii erau admirabil plasa4i. "/mbul -in(io p$rea un amfiteatru *ast (u treptele a(operite de spe(tatori. Hal(oanele (elor dou$ biseri(i (are formeaz$ un)3iul str$zilor del Habuino ,i di 0ipetta erau pline de (urio,i pri*ile)ia4i. +reptele peristilelor p$reau un *al mi,($tor ,i pestri4, pe (are un flu5 ne.n(etat .l .mpin)ea spre por4io6 fie(are asperitate a zidului (are putea s$ ofere lo( unui om .,i a*ea statuia sa .nsufle4it$. Contele a*ea de(i dreptate2 (eea (e este mai (urios .n *ia4$ e spe(ta(olul mor4ii. Fi totu,i, .n lo(ul lini,tii pe (are p$rea ($ o impune solemnitatea spe(ta(olului, o 3$rm$laie )roza*$ ur(a din r/ndurile )loatei, 3$rm$laie al($tuit$ din r/sete, 3uiduieli ,i stri)$te *oioase. Ara *$dit, de asemenea, a,a (um spusese (ontele, ($ e5e(u4ia nu .nsemna alt(e*a pentru popor de(/t .n(eputul (arna*alului. "eodat$, z)omotul .n(et$ (a prin farme(2 u,a biseri(ii se des(3isese. ,i f$(u apari4ia o (onfrerie de ($lu)$ri, .n*e,m/nta4i .n sa( (enu,iu, )$urit numai .n dreptul o(3ilor, (u (/te o lum/nare aprins$ .n m/n$. n frunte mer)ea ($petenia (onfreriei. n urma ($lu)$rilor p$,ea un b$rbat .nalt. H$rbatul era )ol, a(operit numai (u un pantalon s(urt din p/nz$, .n partea st/n)$ a*ea a)$4at un (u4it mare, as(uns .n tea($. -e um$rul drept purta un buzdu)an )reu, de fier. Ara ($l$ul. Ara .n($l4at (u sandale prinse de pi(ior (u sfori. "up$ ($l$u mer)eau, .n ordinea .n (are urmau s$ fie e5e(uta4i, -eppino ,i ;ndrea. &ie(are era .nso4it de doi preo4i. i(iunul, ni(i (el$lalt nu a*eau o(3ii le)a4i. -eppino mer)ea (u pas destul de si)ur. &$r$ .ndoial$, fusese informat de (ele (e se puseser$ la (ale. ;ndrea era spri7init de fie(are bra4 de (/te un preot. ;m/ndoi s$rutau, din timp .n timp, (ru(ifi5ul pe (are li!l .ntindea du3o*ni(ul. V$z/nd spe(ta(olul, &ranz sim4i ($ i se taie pi(ioarele. Se uit$ la ;lbert. ;(esta era palid (a ,i ($ma,a sa ,i, (u o mi,(are ma,inal$ z*/rli departe 4i)ara, de,i nu o fumase de(/t 7um$tate. Sin)ur (ontele p$rea netulburat. Ha p$ru ($ o .mbu7orare u,oar$ *oia s$ str$pun)$ paloarea li*id$ a obra7ilor s$i. $rile .i frem$tau (a unui animal s$lbati( (are adulme($ s/n)ele, iar buzele, u,or .ntredes(3ise, ar$tau din4ii albi, mi(i ,i as(u4i4i, (a de ,a(al. Cu toate a(estea, (3ipul s$u a*ea o e5presie de bl/nde4e sur/z$toare, pe (are &ranz n!o mai *$zuse la el. n spe(ial o(3ii s$i ne)ri erau admirabili prin e5presia lor (atifelat$ ,i bun$. ntre timp, (ondamna4ii se apropiau de e,afod ,i, pe m$sur$ (e .naintau, li se puteau distin)e tr$s$turile (3ipului. -eppino era un fl$($u frumos, .ntre 24 ,i 2G de ani, (u tenul ars de soare, (u pri*irea liber$ ,i s$lbati($. Qinea (apul sus ,i p$rea ($ adulme($ */ntul (a s$ *ad$ din(otro *ine liberatorul. ;ndrea era )ros ,i s(urt. &i)ura sa de o (ruzime bestial$ nu tr$da */rsta. -utea s$ aib$ (am [E de ani. @$sase barba s$!i (reas($ .n .n(3isoare. Capul .i ($dea pe un um$r, pi(ioarele i se t$iau, .ntrea)a sa f$ptur$ se supunea par($ unei mi,($ri .n (are *oin4a nu mai 7u(a ni(i un rol. : M!a4i anun4at par($, .i spuse &ranz (ontelui, ($ n!o s$ fie de(/t o e5e(u4ie. : V!am spus ade*$rul, r$spunse a(esta (u r$(eal$. : +otu,i, *$d doi (ondamna4i. : "a, dar pe unul .l a,teapt$ moartea, iar (el$lalt mai are de tr$it ani mul4i. : Cred .ns$ ($, da($ e s$ *in$ )ra4ierea, nu mai este timp de pierdut. : "e a(eea, uite!o ($ *ine. -ri*i4i? Spuse (ontele.

ntr!ade*$r, .n momentul (/nd -eppino a7un)ea la pi(iorul mandaiei, un ($lu)$r (are p$rea s$ fie .n .nt/rziere str$b$tu ,irul f$r$ (a solda4ii s$!l .mpiedi(e ,i, .naint/nd spre ($petenia (onfreriei, .i .nm/n$ o 3/rtie .mp$turit$ .n patru. -ri*irea a)er$ a lui -eppino nu pierduse ni(i un detaliu. C$petenia (onfreriei desf$(u 3/rtia, o (iti ,i ridi($ m/na. : "omnul fie bine(u*/ntat ,i Sfin4ia s$ fie l$udat$? Spuse el (u )las tare ,i r$spi(at. Se a(ord$ )ra4ia *ie4ii pentru un (ondamnat. : Iertare? Stri)$ poporul .ntr!un )las. >, iertare? @a auzul (u*/ntului %iertare', ;ndrea z*/(ni, .,i .n$l4$ (apul. : Iertare pentru (ine= A5(lam$ el. -eppino r$mase nemi,(at, t$(ut, (u respira4ia )/f/itoare. : Aste )ra4iat de pedeapsa (u moartea -eppino zis 0o((a -riori, spuse ($petenia (onfreriei. Fi .ntinse 3/rtia ($pitanului de (arabinieri (are, dup$ (e o (ili, i!o .napoie. : Iertare pentru -eppino= Stri)$ ;ndrea trezit din starea de toropeal$ .n (are p$ruse (ufundat. "e (e mil$ pentru el ,i pentru mine nu= +rebuia s$ murim .mpreun$. Mi se f$)$duise ($ el o s$ moar$ .naintea mea2 nu e drept s$ mor sin)ur. u *reau s$ mor sin)ur, nu *reau. Fi se smulse din m/inile preo4ilor, (3ir(indu!se, url/nd, )em/nd ,i f$(/nd sfor4$ri smintite pentru a rupe fr/n)3iile (are .l le)au. C$l$ul le f$(u semn a7utoarelor, (are s$rir$ de pe e,afod ,i .l .n,f$(ar$ pe (ondamnat. : Ce e= l .ntreb$ &ranz pe Conte, ($(i, *orbindu!se .n diale(t roman, nu prea .n4elesese bine. : Ce s$ fie= Spuse (ontele. u .n4ele)e4i= Creatura omeneas($ (e *a muri este furioas$ ($ semenul s$u nu moare o dat$ (u ea ,i, da($ ar l$sa!o liber$, l!ar sf/,ia (u un)3iile ,i (u din4ii .n lo( s$!i .n)$duie s$ se bu(ure de *ia4a de (are ea *a fi lipsit$. >3, >ameni? >ameni? Spe(ie de (ro(odili, (um spune Warl Moor, e5(lam$ (ontele, .ntinz/nd pumnii spre )loat$. C/t de bine *$ re(unos( ,i (/t de mult sunte4i .ntotdeauna *redni(i de *oi? ;ndrea ,i a7utoarele ($lu)$rului se rosto)oleau .n praf. Condamnatul stri)a mereu6 %+rebuie s$ moar$? Vreau s$ moar$? u e drept s$ fiu u(is sin)ur'. : -ri*i4i, pri*i4i, (ontinu$ (ontele, apu(/ndu!i pe tineri de m/n$. -ri*i4i, ($(i, pe (u*/ntul meu, e (urios. 9ite un om (are se resemnase (u soarta sa, (are mer)ea la e,afod, (are urma s$ moar$, (a un la,, este drept, dar, .n sf/r,it, f$r$ .mpotri*ire ,i f$r$ s$ (/rteas($. Fti4i (e .i d$dea oare(are for4$= Fti4i (e!l m/n)/ia= Fti4i (e!l f$(ea s$!,i suporte (3inul= &aptul ($ un altul .mp$rt$,ea zbu(iumul s$u. C$ un altul a*ea s$ moar$ (a ,i el. C$ un altul a*ea s$ moar$ .naintea lui. "u(e4i dou$ oi la m$(el$rie, doi boi la abator ,i fa(e4i unul dintre animale s$ .n4elea)$ ($ to*ar$,ul s$u nu *a muri6 oaia *a be3$i de bu(urie, boul *a mu)i de pl$(ere, dar omul pe (are "umnezeu l!a f$(ut dup$ (3ipul s$u, omul ($ruia "umnezeu i!a impus (a prim$, uni($, suprem$ le)e dra)ostea de aproapele s$u, omul ($ruia "umnezeu i!a dat )las pentru a!,i e5prima (u)etarea, (e *a stri)a afl/nd ($ to*ar$,ul s$u e sal*at= 9n blestem. >noare omului, (apodopera naturii, re)ele (rea4iunii? Fi (ontele izbu(ni .n r/s, dar un r/s (umplit, (are ar$ta ($, desi)ur, el suferise )roza* pentru a a7un)e s$ r/d$ astfel. ntre timp, lupta (ontinua ,i spe(ta(olul era )roazni(. Cele dou$ slu)i .l du(eau pe ;ndrea la e,afod. +ot poporul era (ontra lui ,i dou$ze(i de mii de )lasuri stri)au (a unul sin)ur6 %@a moarte? @a moarte?' &ranz se trase .napoi, dar (ontele .i apu($ bra4ul ,i!l 4inu .n dreptul ferestrei. : Ce fa(i=? i spuse. Mil$= u z$u? A bine plasat$? "a($ a4i auzi l$tr/nd un (/ine turbat, a4i lua pu,(a, *!a4i n$pusti .n strad$, a4i u(ide f$r$ mil$ bietul animal (are, la urma urmei, n!ar

a*ea alt$ *in$ de(/t ($ a fost mu,(at de alt (/ine ,i ($ .napoiaz$ (eea (e i s!a dat2 ,i iat$ ($ *$ e mil$ de un om pe (are nu l!a mu,(at alt om, (are totu,i ,i!a u(is binef$($torul ,i (are, a(um, nemaiput/nd s$ u(id$, fiind($ are m/inile le)ate, *rea din r$s!puteri s$!l *ad$ murind pe to*ar$,ul s$u de (apti*itate, pe (amaradul s$u de nenoro(ire. u, nu, pri*i4i? -ri*i4i? ndemnul de*enise aproape inutil. &ranz era par($ fas(inat de oribilul spe(ta(ol. Cele dou$ a7utoare .l ur(aser$ pe (ondamnat pe e,afod ,i a(olo, .n (iuda sfor4$rilor, mu,($turilor ,i stri)$telor sale, .l siliser$ s$ .n)enun(3eze. n *remea asta, ($l$ul se a,ezase al$turi, (u buzdu)anul pre)$tit. @a un semn, a7utoarele se .ndep$rtar$. Condamnatul *ru s$ se ridi(e, dar, mai .nainte de a a*ea timpul, buzdu)anul .l lo*i peste t/mpla st/n)$. Se auzi un z)omot .n$bu,it, surd2 os/nditul ($zu (a o *it$ (u fa4a la p$m/nt, apoi, (u o z*/r(olire, se .ntoarse pe spate. ;tun(i, ($l$ul arun($ buzdu)anul, s(oase (u4itul de la br/u ,i dintr!o sin)ur$ lo*itur$ .i t$ie bere)ata. ;poi, ur(/ndu!se pe p/nte(, .n(epu s$!l lo*eas($ (u pi(ioarele. @a fie(are ap$sare, un *al de s/n)e 4/,nea din )/tul (ondamnatului. &ranz nu mai putu s$ rabde. Se trase .napoi ,i ($zu aproape le,inat .ntr!un 7il4. ;lbert r$mase .n pi(ioare, (u o(3ii .n(3i,i, dar a)$4/ndu!se de perdelele ferestrei. Contele st$tea drept ,i triumf$tor, (a un .n)er al p$(atului. Capitolul XXXVII Carna*alul la 0oma. C/nd &ranz .,i re*eni .n fire, .l )$si pe ;lbert b/nd un pa3ar (u ap$ ,i tr$d/nd prin paloarea sa ($ a*ea mare ne*oie s$ bea ,i pe (onte, (are .,i punea (ostumul de paia4$. ;run($ ma,inal o(3ii spre pia4$. "isp$ruse totul6 e,afod, ($l$i, *i(time2 nu mai r$m$sese de(/t poporul, z)omotos, preo(upat, *oios. Clopotul de pe Citolio, (e nu bate de(/t pentru moartea papei ,i pentru des(3iderea (arna*alului, tr$)ea de zor. : Ai, (e s!a .nt/mplat= l .ntreb$ el pe (onte. : imi(, absolut nimi(, dup$ (um *ede4i, spuse a(esta. S$ ne .mbr$($m .ns$ repede, ($(i a .n(eput (arna*alul. : ;,a!i, r$spunse &ranz. "in toat$ )roz$*ia s(enei, mai st$ruie doar umbra unui *is. : ntr!ade*$r, n!a4i a*ut alt(e*a de(/t un *is, un (o,mar. : "a, eu, dar (ondamnatul= : +ot un *is ,i el. ;t/t numai, ($ el a r$mas adormit, .n timp (e dumnea*oastr$ *!a4i de,teptat2 ,i (ine ar putea spune (ine este mai noro(os= : "ar -eppino, .ntreb$ &ranz, (e s!a .nt/mplat (u el= : -eppino e un fl$($u lipsit de (el mai m$runt amor propriu ,i (are, spre deosebire de oamenii (are sunt furio,i (/nd nu li se d$ aten4ie, a fost .n(/ntat *$z/nd ($ interesul tuturor se .ndreapt$ spre to*ar$,ul s$u. n (onse(in4$, a profitat de o(azie pentru a se furi,a prin mul4ime ,i a dispare f$r$ m$(ar s$ mul4umeas($ bunilor preo4i (are .l .nso4iser$. Cot$r/t lu(ru, omul e un animal foarte in)rat ,i foarte e)oistB "ar, .mbr$(a4i!*$. 9ite, domnul de Mor(erf *$ d$ e5emplu. ;lbert .,i tr$)ea ma,inal pantalonii de (atifea peste pantalonii s$i ne)ri ,i peste .n($l4$mintea de la(. : Ai, ;lbert, .l .ntreb$ &ranz, e,ti dispus pentru nebunii= Caide, r$spunde!mi sin(er. : u, spuse a(esta, dar m$ bu(ur a(um de (ele (e am *$zut ,i .n4ele) (e spunea domnul (onte6 ($, dup$ (e ai asistat o dat$ la un astfel de spe(ta(ol, numai el .4i mai poate da emo4ii. : 9nde mai pune4i ($ numai .n momentul a(ela se pot fa(e studii asupra (ara(terelor, ad$u)$ (ontele. -e prima treapt$ a e,afodului, moartea smul)e mas(a pe (are omul a purtat!o .ntrea)a *ia4$ ,i ade*$ratul (3ip se arat$. +rebuie s$ re(unoa,tem ($ a(ela al lui ;ndrea nu era pl$(ut la *edereB Cidos t/l3arB S$ ne .mbr$($m, domnilor? ;r fi fost ridi(ol din partea lui &ranz s$ fa($ mofturi ,i s$ nu urmeze e5emplul to*ar$,ilor s$i. mbr$($ de(i ,i el (ostumul ,i!,i puse mas(a. ;(easta nu era mai palid$ de(/t fi)ura sa.

"up$ (e terminar$ (u toaleta, (obor/r$. +r$sura a,tepta la u,$, plin$ de (onfeti ,i de flori. Intrar$ .n r/nd. Cu )reu s!ar putea ima)ina o deosebire mai des$*/r,it$ .ntre spe(ta(olul de a(um ,i (el de mai .nainte. n lo(ul pri*eli,tii de moarte, sumbr$ ,i t$(ut$, pia4a del -opolo prezenta .nf$4i,area unei or)ii neutre, z)omotoase. M$,ti nenum$rate ap$reau, n$*$lind de pretutindeni, 4/,nind prin u,i, (obor/nd prin ferestre. +r$surile r$s$reau la toate (ol4uri de strad$, .n($r(ate (u pierro4i, arle(3ini, dominouri, mar(3izi, transte*erini )rote,ti, (a*aleri, 4$rani. +o4i stri)au, )esti(ulau, z*/rleau ou$ pline (u f$in$, (onfeti, flori2 ata(au (u *orba ,i (u proie(tile prieteni ,i str$ini, (unos(u4i ,i ne(unos(u4i, f$r$ (a (ine*a s$ aib$ dreptul de a se sup$ra, f$r$ s$ fa($ alt(e*a de(/t s$ r/d$. &ranz ,i ;lbert erau asemenea oamenilor (are, pentru a fi smul,i dintr!o m/3nire *iolent$, sunt du,i la o petre(ere ,i (are, pe m$sur$ (e beau ,i se .mbat$, simt o perdea tr$)/ndu!se .ntre tre(ut ,i prezent. Vedeau mereu sau, mai bine zis, (ontinuau s$ simt$ urmele (elor *$zute. "ar, pu4in (/te pu4in, be4ia )eneral$ .i (u(eri. ;*ur$ senza4ia ($ ra4iunea ,o*$ielni($ .i p$r$se,te. n(er(au o ne*oie (iudat$ de a se .mp$rt$,i din )$l$)ia a(eea, din mi,(are, din ame4eal$. 9n pumn de (onfeti .l izbi pe Mor(erf dintr!o tr$sur$ al$turat$, a(operindu!l de pulbere, pe el ,i pe to*ar$,ii s$i. Confetiile .i .n4epar$ )/tul ,i toat$ por4iunea (3ipului neap$rat$ de mas($, de par($ ar fi fost izbit (u o sut$ de a(e. Ale .i .mpinser$ .n b$t$lia )eneral$, .n (are erau an)a7ate toate m$,tile. Se ridi($ la r/ndul s$u .n tr$sur$, */r. m/inile .n sa(i ,i, (u toat$ for4a ,i .ndem/narea de (are era (apabil trimise, la r/ndul s$u, *e(inilor, ou$ ,i bomboane. "in momentul a(ela, lupta era an)a7at$. ;mintirea lu(rurilor *$zut$ de ei (u o 7um$tate de (eas .nainte se ,terse (omplet din mintea (elor doi tineri, ($(i spe(ta(olul pestri4, mi,($tor, ne(u)etat, din fa4a o(3ilor lor (onstituia o di*ersiune. Contele de Monte!Cristo nu fusese, pre(um am spus, impresionat ni(i o (lip$. n(3ipui4i!*$ strada prin(ipal$ mare ,i frumoas$, str$7uit$ de la un (ap la altul de palate (u (/te patru sau (in(i eta7e, a*/nd bal(oanele )arnisite (u tapiserii ,i ferestrele drapate. n(3ipui4i! *$, la bal(oanele ,i ferestrele a(estea, trei sute de mii de spe(tatori romani, italieni, str$ini, *eni4i din (ele patru p$r4i ale lumii. +oate aristo(ra4iile reunite, aristo(ra4ie de na,tere, de bani, de )eniu. &emei .n(/nl$toare (are, atrase de spe(ta(ol, se .n(o*oaie peste bal(oane, se aplea($ .n afara ferestrelor, arun($ asupra tr$surilor (e tre( o )rindin$ de (onfeti. ;tmosfera, .mb/(sit$ de bomboane (are (ad ,i de flori (are ur($. ;poi, pe pa*a7ul str$zilor, o mul4ime *oioas$, nebun$, (u (ostume tr$snite6 *erze )i)anti(e (are se plimb$, (apete de bi*oli (are mu)es( pe trupuri omene,ti, (/ini (are mer) par($ pe pi(ioarele de dind$r$t2 o mas($ se .nal4$ .n mul4ime, iar .n a(east$ ispitire a Sf/ntului ;nton *isat$ de Callot, o ;starte arat$ o fi)ur$ ferme($toare. Vrei s!o urm$re,ti ,i e,ti desp$r4it de demoni asem$n$tori a(elora (are 4i se arat$ .n *is. n(3ipui4i!*$ toate a(estea ,i *e4i a*ea o slab$ idee despre (arna*alul de la 0oma. @a al doilea tur, (ontele opri tr$sura ,i le (eru to*ar$,ilor s$i permisiunea de a se desp$r4i, l$s/ndu!le tr$sura la dispozi4ie. &ranz ridi($ o(3ii6 se )$seau .n fa4a palatului 0ospoli, iar la fereastra din mi7lo(, (ea drapat$ (u damas( alb, a*/nd pe el o (ru(e ro,ie, st$tea un domino albastru, sub (are ima)ina4ia lui &ranz ,i!o .n(3ipuia f$r$ trud$ pe frumoasa )re(oai($ de la teatrul ;r)entina. : "omnilor, spuse (ontele s$rind 7os, (/nd *$ *e4i pli(tisi de a fi a(tori ,i *e4i *rea s$ rede*eni4i spe(tatori, ,ti4i ($ a*e4i lo( la ferestrele mele. -/n$ atun(i, dispune4i de *izitiu, de tr$sur$ ,i de ser*itorii mei. ;m uitat s$ spunem ($ *izitiul (ontelui era .mbr$(at .ntr!o blan$ de urs ne)ru, e5a(t (a (eea a lui >dr] din 9rsul ,i pa,a ,i ($ (ei doi la(3ei (are st$teau .n pi(ioare, dind$r$tul (ale,tii,

a*eau (ostume de maimu4e *erzi, potri*ite pe statura lor ,i m$,ti (u resorturi, (u (are se str/mbau la tre($tori. &ranz mul4umi (ontelui pentru .ndatoritoarea sa ofert$. ;lbert (o(3eta (u o tr$sur$ plin$ de 4$r$n(i romane, oprit$, (a ,i (ea a (ontelui, de unul din popasurile obi,nuite (/nd se mer)e .n ,ir. "in neferi(ire pentru el, ,irul .,i relu$ mi,(area ,i, .n timp (e (obora spre -ia4a -oporului, tr$sura (are .i atr$sese aten4ia ur(a spre palatul Vene4iei. : >, dra)ul meu, .i spuse el lui &ranz, n!ai *$zutB= : Ce= ntreb$ &ranz. : 9ite, (alea,(a a(eea, (are se du(e, .n($r(at$ (u 4$r$n(i romane. : u. : Ai bine, am si)uran4a ($ femeile a(elea sunt .n(/nt$toare. : Ce p$(at ($ e,ti mas(at, dra)ul meu ;lbert, spuse &ranz. Ara momentul s$!4i s(o4i pa)uba pentru dezam$)irile tale amoroase. : "a, r$spunse ei pe 7um$tate r/z/nd, pe 7um$tate serios. $d$7duies( ($ n!o s$ se termine (arna*alul f$r$ s$!mi ofere o desp$)ubire. n (iuda speran4ei lui ;lbert, ziua tre(u f$r$ alt$ a*entur$ de(/t .nt/lnirea repetat$ de dou$ sau trei ori a (ale,tii (u 4$r$n(i romane. @a una din a(este .nt/lniri, din .nt/mplare sau .ntr!adins, mas(a lui ;lbert se desprinse. Al lu$ atun(i restul florilor ,i le arun($ .n (alea,($. &$r$ .ndoial$, una din ferme($toarele femei, pe (are ;lbert le )3i(ea sub (ostumul (o(3et de 4$ran($, fu mi,(at$ de )alanteria lui ($(i, la r/ndu!i, (/nd se .nt/lnir$ din nou, .i arun($ un bu(3et de *iolete. ;lbert se n$pusti asupra bu(3etului. "eoare(e &ranz n!a*ea un moti* s$ (read$ ($ .i e adresat lui, .l l$s$ pe ;lbert s$ pun$ m/na pe el. ;lbert .l .nfipse *i(torios la butonier$ ,i tr$sura .,i (ontinu$ drumul triumf$tor. : Ai, a(esta e un .n(eput de a*entur$, .i spuse &ranz. : 0/zi (/t pofte,ti, r$spunse ;lbert, .ns$ eu (red ($ este. "e a(eea, nu m$ mai despart de bu(3et. : Hine.n4eles, zise &ranz r/z/nd, e un semn de re(unoa,tere. "e altminteri, )luma lu$ (ur/nd un (ara(ter de realitate, ($(i, du,i mereu de (urent, &ranz ,i ;lbert se .n(ru(i,ar$ din nou (u tr$sura (ontadinelor, femeia (are .i z*/rlise lui ;lbert bu(3etul b$tu din palme *$z/ndu!l la butoniera lui. : Hra*o, dra)ul meu, bra*o? i spuse &ranz. @u(rurile se anun4$ de minune. Vrei s$ te las= 4i este mai pl$(ut s$ fii sin)ur= : u, se .mpotri*i el, s$ nu brus($m nimi(. u *reau s$ m$ las antrenat (a un prost la prima demonstra4ie, la o .nt/lnire sub orolo)iu, (um spunem noi despre balul de la >per$. "a($ frumoasa 4$ran($ simte pofta s$ mear)$ mai departe, o *om re)$si m/ine sau, mai bine zis, ne *a re)$si ea. mi *a da atun(i un semn de *ia4$ ,i *oi *edea (e am de f$(ut. : ntr!ade*$r, dra)$ ;lbert, spuse &ranz, e,ti .n4elept (a estor ,i prudent (a 9lise. Iar da($ Cir(e a ta izbute,te s$ te pres(3imbe .n *reo fiar$, de bun$ seam$ ($ ea *a fi tare .ndem/nati($ sau puterni($. ;lbert a*ea dreptate. &rumoasa ne(unos(ut$ se 3ot$r/se desi)ur s$ nu .mpin)$ mai departe lu(rurile .n ziua a(eea. C$(i, de,i tinerii f$(ur$ .n($ dou$!trei tururi, nu mai *$zur$ (alea,(a pe (are o ($utar$ din o(3i6 disp$ruse, f$r$ .ndoial$, pe una din str$zile al$turate.

0e*enir$ atun(i la palatul 0ospoli, dar (ontele disp$ruse ,i el (u dominoul albastru. &erestrele tapetate (u damas( )alben (ontinuau s$ fie o(upate de persoane pe (are, f$r$ .ndoial$, le in*itase el. n momentul a(ela, (lopotul, (are sunase des(3iderea (arna*alului, b$tu retra)erea. Firul de pe Corso se rupse .ndat$ ,i (/t ai (lipi, tr$surile disp$rur$ pe str$zile laterale. &ranz ,i ;lbert se aflau .n momentul a(ela .n dreptul *ilei delle Maratte. Vizitiul apu($ pe ea .n t$(ere ,i, a7un)/nd de!a lun)ul palatului -oli, .n pia4a Spaniei, se opri .n fa4a 3otelului. -astrini .,i .nt/mpin$ oaspe4ii .n pra)ul u,ii. -rima )ri7$ a lui &ranz fu s$ se informeze asupra (ontelui ,i s$!,i e5prime re)retul ($ nu l! a )$sit la timp, dar -astrini .l lini,ti spun/ndu!i ($ a(esta a (omandat .n($ o tr$sur$ ,i ($ tr$sura a(easta *enise s$!l ia la (easurile patru de la palatul 0ospoli. Ara .ns$r(inat din partea lui, s$ le ofere (elor doi prieteni (3eia lo7ei sale la teatrul ;r)entina. &ranz .l .ntreb$ pe ;lbert (e are de )/nd s$ fa($, dar ;lbert 4inea s$ pun$ .n apli(are ni,te proie(te mari .nainte de a se )/ndi s$ mear)$ la teatru. n (onse(in4$, .n lo( s$ r$spund$, .l .ntreb$ pe -astrini da($ poate s$!i pro(ure un (roitor. : 9n (roitor= ntreb$ 3an)iul. -entru (e= : Ca s$ ne fa($ p/n$ m/ine ni,te straie de 4$rani romani, (/t mai ele)ante (u putin4$, spuse ;lbert. -astrini (l$tin$ din (ap. : S$ *$ fa($ p/n$ m/ine dou$ (ostume= A5(lam$ el. S$ m$ ierte A5(elen4ele *oastre, dar asta e o preten4ie fran4uzeas($. "ou$ (ostume? C/nd, de ast$zi p/n$ .n opt zile, nu *e4i )$si (u si)uran4$ un (roitor (are s$ *rea s$ (oas$ ,ase nasturi la o *est$, (3iar de i!a4i pl$ti fie(are bu(at$ (u un taler? : +rebuie s$ renun4 atun(i la 3ainele pe (are le dores(= : u, pentru ($ *om a*ea 3ainele a(estea de )ata. @$sa4i!m$ s$ m$ o(up eu ,i m/ine *e4i )$si la de,teptare o (ole(4ie de p$l$rii, *este ,i pantaloni de (are *e4i fi mul4umi4i. : "ra)ul meu, spuse &ranz lui ;lbert, s$ ne .n(redem .n amfitrionul nostru. Al ne!a mai do*edit ($ este pri(eput. S$ (in$m de(i .n lini,te ,i dup$ mas$ s$ mer)em s$ *edem Italiana la ;l)er. : Hine, s$ mer)em la Italiana la ;l)er2 spuse ;lbert. #/nde,te!te .ns$, 7up/ne -astrini, ($ eu ,i domnul (ontinu$ el ar$t/nd!l pe &ranz 4inem neap$rat s$ a*em m/ine *e,mintele pe (are le!am (erut. Can)iul .,i asi)ur$ .n($ o dat$ oaspe4ii s$ n!aib$ ni(i o )ri7$, ($ *or fi ser*i4i dup$ pla(. &ranz ,i ;lbert ur(ar$ apoi pentru a lep$da (ostumele de paia4e. "ezbr$(/ndu!l pe al s$u ;lbert str/nse (u )ri7$ bu(3etul de *iolete6 era semnul de re(unoa,tere pentru a doua zi. -rietenii se a,ezar$ la mas$, dar, .n timp (e m/n(au, ;lbert nu se putu .mpiedi(a s$ nu remar(e deosebirea .ntre meritele respe(tabile ale bu($tarului lui -astrini ,i (ele ale bu($tarului (ontelui de Monte!Cristo. ;de*$rul .l sili pe &ranz s$ m$rturiseas($, .mpotri*a rezer*elor pe (are p$rea s$ le aib$ fa4$ de (onte, ($ paralela nu era .n a*anta7ul bu($tarului lui -astrini. @a desert, ser*itorul se inform$ despre ora pentru (are tinerii doreau tr$sura. ;lbert ,i &ranz se pri*ir$, tem/ndu!se s$ nu fie indis(re4i. Ser*itorul .i .n4elese. : A5(elen4a sa, (ontele de Monte!Cristo, le spuse el, a dat ordine (ate)ori(e (a tr$sura s$ r$m/n$ toat$ ziua la dispozi4ia .n$l4imilor *oastre, (are pot de(i s$ dispun$ de ea f$r$ teama de a fi indis(re4i. +inerii se 3ot$r/r$ s$ profite p/n$ la (ap$t de amabilitatea (ontelui ,i porun(ir$ s$ se .n3ame (aii, .n timp (e ei .,i *or s(3imba toaleta de zi (u una de sear$. Merser$ apoi la teatrul ;r)entina ,i se instalar$ .n lo7a (ontelui.

n timpul primului a(t, (ontesa #. Intr$ .n lo7a ei. ,i .ndrept$ imediat pri*irea .n dire(4ia unde .l *$zuse pe (onte .n a7un, astfel ($!i z$ri pe &ranz ,i pe ;lbert .n lo7a (elui despre (are .i e5primase lui &ranz, (u dou$ze(i ,i patru de ore .nainte, o opinie a,a de (iudat$. @ornieta ei era .ndreptat$ asupra lui (u at/ta st$ruin4$, .n(/t &ranz .,i d$du seama ($ ar fi o (ruzime s$ mai z$bo*eas($ .n a!i satisfa(e (uriozitatea. "e a(eea, uz/nd de pri*ile)iul a(ordat spe(tatorilor teatrelor italiene,ti, (are fa( din s$lile de spe(ta(ol, saloane de re(ep4ie, prietenii .,i p$r$sir$ lo7a, du(/ndu!se s$!i prezinte (ontesei oma)iile lor. Cum intrar$ .n lo7a ei, ea .i f$(u semn lui &ranz s$ se a,eze pe lo(ul de onoare. ;lbert lu$ lo( .n spatele lor. : S!ar p$rea, spuse ea, abia d/ndu!i lui &ranz r$)azul s$ se a,eze, ($ n!a4i a*ut (e*a mai ur)ent de f$(ut de(/t de a le)a (uno,tin4$ (u noul lord 0ut3Yen, ($(i *$d ($ a4i de*enit (ei mai buni prieteni. : &$r$ s$ fim a,a de a*ansa4i, pre(um sunte4i, .ntr!o intimitate re(ipro($, nu pot t$)$dui, doamn$ (ontes$, r$spunse &ranz, ($ am abuzat toat$ ziua de amabilitatea sa. : Cum toat$ ziua= : -e (u*/ntul meu, (3iar a,a. ;zi diminea4$ am a((eptat de7unul s$u, .n timpul (arna*alului am aler)at pe Corso .n tr$sura sa, .n sf/r,it, ast$ sear$ *enim la spe(ta(ol .n lo7a sa. : ;,adar, .l (unoa,te4i= : "a ,i nu. : Cum adi($= : A o po*este lun)$. : -e (are mi!o *e4i istorisi= : V!ar .nfi(o,a prea mult. : 9n moti* .n plus. : ;,tepta4i (el pu4in (a istoria s$ aib$ un deznod$m/nt. : &ie, prefer istoriile (omplete. -/n$ una alta, (um *!a4i .nt/lnit= Cine *!a prezentat lui= : imeni, dimpotri*$, el ni s!a prezentat. : C/nd= : ;sear$, (/nd m!am desp$r4it de dumnea*oastr$. : -rin (e mi7lo(ire= : >, "oamne, prin mi7lo(irea foarte )roazni($ a 3an)iului nostru. : St$ de(i la 3otelul Spaniei (a ,i dumnea*oastr$= : u numai .n a(ela,i 3otel, dar ,i pe a(ela,i (oridor. : Cum .l (3eam$= C$(i, f$r$ .ndoial$, .i ,ti4i numele. : Contele de Monte!Cristo. : Ce nume e a(esta= u e un nume de ras$. : u, e numele unei insule pe (are a (ump$rat!o. : Fi e (onte= : Conte tos(an. : n sf/r,it, trea($ ,i asta, .mpreun$ (u (elelalte, ad$u)$ (ontesa, (are apar4inea uneia dintre (ele mai *e(3i familii din .mpre7urimile Vene4iei. Fi (e fel de om este el= : ntreba4i!l pe *i(ontele de Mor(erf. : ;uzi4i, domnule, sunt trimis$ la dumnea*oastr$, spuse (ontesa. : ;m fi preten4io,i da($ nu l!am )$si .n(/nt$tor, doamn$, r$spunse ;lbert. 9n prieten de ze(e ani n!ar fi f$(ut pentru noi mai mult de(/t a f$(ut el ,i a(easta (u o )ra4ie, o deli(ate4e ,i o polite4e (are indi($, .ntr!ade*$r, un om de lume.

: Caida, de, spuse (ontesa r/z/nd, *e4i *edea ($ *ampirul meu este pur ,i simplu *reun nou .mbo)$4it, (are *rea s$ i se ierte milioanele ,i (are a adoptat pri*irea lui @ara pentru a nu fi (onfundat (u domnul de 0ots(3ild. "ar pe ea a4i *$zut!o= : Care ea= ntreb$ &ranz z/mbind. : &rumoasa )re(oai($ de ieri. : u. i se pare ($ am auzit sunetul )uzlei sale, dar ea a r$mas (u totul in*izibil$. : "ra)$ &ranz, )l$sui ;lbert, (/nd spui in*izibil$ .nseamn$ ($ *rei s$ fa(i pe misteriosul. Cine era oare dominoul albastru de la fereastra (u damas( alb= : Fi unde se )$sea fereastra (u damas( alb= ntreb$ (ontesa. : @a palatul 0ospoli. : Contele a*ea trei ferestre la palatul 0ospoli= : "a. ;4i tre(ut (um*a pe strada prin(ipal$= : &$r$ .ndoial$. : Ai bine, a4i remar(at dou$ ferestre tapetate (u damas( )alben ,i o fereastr$ (u damas( alb a*/nd o (ru(e ro,ie= ;(este trei ferestre erau ale (ontelui. : ;3a, dar omul a(esta e un nabab? Ftii (/t (ost$ trei ferestre (a a(elea, pentru opt zile de (arna*al ,i .n($ la palatul 0ospoli, adi($ .n pozi4ia (ea mai frumoas$= : "ou$ sau trei sute de taleri romani. : Spune4i dou$, trei mii. : ;3, dra(e? : Insula a(eea .i produ(e oare a(est *enit frumos= : Insula= Aa nu!i produ(e un )olo)an. : ;tun(i de (e a (ump$rat!o= : "in fantezie. : Aste, *a s$ zi($, un ori)inal= : &apt e ($ mi s!a p$rut destul de e5(entri(, spuse ;lbert. "a($ ar lo(ui la -aris, da($ ar fre(*enta spe(ta(olele noastre, 4i!a, spune, dra)ul meu, sau ($ e un )lume4 de prost )ust (are pozeaz$ sau ($ e un nenoro(it pe (are literatura l!a pierdut. ; a*ut .ntr!ade*$r ast$zi de diminea4$ dou$, trei ie,iri *redni(e de "idier sau de ;nton]. n momentul a(ela intr$ un musafir ,i, potri*it obi(eiului, &ranz (ed$ lo(ul s$u noului *enit. mpre7urarea a(easta a*u (a rezultat s(3imbarea subie(tului (on*ersa4iei. -este un (eas, (ei doi prieteni se .napoiau la 3otel. -astrini se o(upase de tra*estiurile lor pentru a doua zi ,i le f$)$dui ($ au s$ fie mul4umi4i de ini4iati*a lui inteli)ent$. ntr!ade*$r, a doua zi, la orele nou$, el intr$ .n (amera lui &ranz, (u un (roitor .n($r(at (u opt sau ze(e (ostume de 4$rani romani. -rietenii aleser$ dou$ (ostume asem$n$toare, (are se potri*eau taliei lor ,i .i spuser$ 3otelierului s$ le (oas$ *reo dou$ze(i de metri de pan)li(i la fie(are p$l$rie ,i s$ le pro(ure dou$ din a(ele .n(/nt$toare e,arfe de m$tase, (u dun)i .ntret$iate ,i (olorate *iu, (u (are, .n zilele de s$rb$toare oamenii din popor .,i .n(in) de obi(ei mi7lo(ul. ;lbert era ner$bd$tor s$ *ad$ (um .i *a *eni noua .mbr$($minte6 o *est$ ,i un pantalon de (atifea albastr$, (iorapi broda4i, pantofi (u (atarame ,i o 3ain$ de m$tase. ;lbert nu putea, de altminteri, de(/t s$ (/,ti)e (u (ostumul a(esta pitores(. Iar (/nd (entura .i str/nse talia ele)ant$, (/nd p$l$ria u,or .n(linat$ pe o parte l$s$ pe um$rul s$u *aluri de pan)li(i, &ranz m$rturisi ($ .mbr$($mintea o(up$ de multe ori un lo( important .n superioritatea fizi($ pe (are o atribuim anumitor popoare. +ur(ii, a,a de pitore,ti alt$dat$, .n 3alatele lor lun)i, .n (ulori *ii, nu sunt oare 3ido,i a(um (u redin)otele albastre, .n(3eiate ,i (u fesurile )re(e,ti (are le dau aparen4a unor sti(le de *in (u pe(e4i ro,ii=

&ranz .l (ompliment$ pe ;lbert (are, .n pi(ioare, .n fa4a o)linzii, .,i z/mbea (u un aer de satisfa(4ie lipsit de ori(e e(3i*o(. n momentul a(ela intr$ (ontele de Monte!Cristo. : "omnilor, li se adres$ el, deoare(e, ori(/t de pl$(ut ar fi un to*ar$, de petre(ere, libertatea este ,i mai pl$(ut$, am *enit s$ *$ spun ($, pentru ast$zi ,i pentru zilele urm$toare, las la dispozi4ia dumnea*oastr$ tr$sura de (are *!a4i ser*it ieri. Cotelierul nostru *!a spus, desi)ur, ($ mai am alte trei sau patru tr$suri .n pensiune la el. -rin urmare, nu *$ ab4ine4i6 folosi4i!*$ .n toat$ *oia de ea, fie pentru pl$(ere, fie pentru afa(eri. nt/lnirea noastr$, da($ a*em s$ ne spunem (e*a, e la palatul 0ospoli. +inerii .n(er(ar$ s$ obie(teze (e*a, dar nu a*eau, la drept (u*/nt, ni(i un moti* serios s$ refuze o ofert$ (are, de altminteri, le era pl$(ut$. ;((eptar$ de(i. Contele de Monte!Cristo r$mase (am un sfert de (eas (u ei, *orbind despre toate lu(rurile (u o u,urin4$ e5trem$. -re(um a4i putut s$ remar(a4i, el era .n (urent (u literatura tuturor 4$rilor. > o(3ire arun(at$ asupra pere4ilor salonului s$u le do*edise, lui &ranz ,i lui ;lbert, ($ era amator de tablouri. C/te*a (u*inte lipsite de preten4ie, arun(ate .n trea($t, le do*edi ($ ,tiin4ele nu!i erau str$ine. -$rea ($ s!a o(upat mai ales (u (3imia. -rietenii nu a*eau preten4ia s$ .napoieze (ontelui de7unul oferit de el. ;r fi fost o )lum$ prea proast$ s$!i ofere, .n s(3imbul e5(elentului s$u pr/nz, masa medio(r$ a lui -astrini. i spuseser$ a(easta, pe ,leau ,i el le primi s(uzele, apre(iind deli(ate4ea lor. ;lbert era .n(/ntat de manierele (ontelui, pe (are numai ,tiin4a lui .l .mpiedi(a s$!l re(unoas($ drept un autenti( )entilom. @ibertatea de a dispune .n .ntre)ime de tr$sur$ .l (ople,ea de bu(urie .n mod deosebit. ;*ea *ederile sale asupra )ra4ioaselor 4$r$n(i ,i, deoare(e ele i se ar$taser$ .n a7un .ntr!o tr$sur$ e5trem de ele)ant$, nu!i p$rea r$u s$ (ontinuie a se .nf$4i,a .n a(east$ pri*in4$ pe pi(ior de e)alitate. @a ora unu ,i 7um$tate tinerii (obor/r$. Vizitiul ,i la(3eii a*useser$ ideea de a!,i .mbr$(a li*relele peste bl$nurile de animale, (eea (e le d$dea un aer ,i mai )rotes( de(/t .n a7un, astfel ($ &ranz ,i ;lbert le adresar$ laude. ;lbert .,i prinsese, sentimental, bu(3etul de *iolete *e,te7ite la butonier$. -ornir$ la primul sunet al (lopotului ,i se repezir$ .n strada prin(ipal$ prin *ia Vittoria. @a al doilea tur, un bu(3et de *iolete proaspete porni dintr!o (alea,($ .n($r(at$ (u femei paia4e ,i (are ($zu .n (alea,(a (ontelui, .i ar$t$ lui ;lbert ($, asemenea lui ,i prietenului s$u, 4$r$n(ile din a7un s(3imbaser$ (ostumul ,i ($, din .nt/mplare sau dintr!un sentiment identi( a(eluia al s$u, .n timp (e el adoptase (u )alanterie (ostumul lor, ele .l .mbr$(aser$ pe al s$u. ;lbert puse bu(3etul proasp$t .n lo(ul (eluilalt, dar p$str$ bu(3etul *e,te7it .n m/n$ iar, (/nd se .nru(i,$ din nou (u (alea,(a, .l duse, .ndr$)ostit, la buze. #estul p$ru ($ st/rne,te bu(uria nu numai (elei (are .l arun(ase, dar ,i *eselelor ei to*ar$,e. Tiua fu la fel de .nsufle4it$ (a ,i .n a7un. Ha, e probabil ($ un obser*ator profan ar fi (onstatat o sporire a z)omotului ,i a *oio,iei. l z$rir$ o (lip$ pe (onte la fereastra lui, dar (/nd tr$sura tre(u din nou, el disp$ruse. Se .n4ele)e ($ s(3imbul de (o(3et$rii .ntre ;lbert ,i paia4a (u bu(3etele de *iolete dur$ toat$ ziua. Seara, .napoindu!se, &ranz )$si o s(risoare de la ambasad$. I se adu(ea la (uno,tin4$ ($ *a a*ea onoarea s$ fie primit a doua zi de Sfin4ia sa. >ri de (/te ori *enise la 0oma, el soli(itase ,i ob4inuse a(eea,i fa*oare2 ,i, at/t din reli)iozitate, (/t ,i din re(uno,tin4$, nu *oia s$ pun$ pi(iorul .n (apitala lumii (re,tine f$r$ a depune respe(tuosul s$u oma)iu la pi(ioarele unuia din urma,ii Sf/ntului -etru (are a dat e5emplul rar al tuturor *irtu4ilor.

u se )/ndea, de(i, .n ziua a(eea, la (arna*al. C$(i, .n (iuda bun$t$4ii (u (are .,i .n(on7oar$ m$re4ia, totdeauna te pre)$te,ti s$ te .n(lini (u un respe(t plin de emo4ie pofund$ .n fa4a nobilului ,i sf/ntului b$tr/n (are se nume,te #ri)ore al XVI!lea. C/nd ie,i de la Vati(an, &ranz se .napoie dire(t la 3otel, (3iar e*it/nd s$ trea($ pe strada prin(ipal$. "u(ea (u sine o (omoar$ de )/nduri pioase, pentru (are (onta(tul bu(uriilor nebune ale (arna*alului ar fi .nsemnat o profanare. @a (easurile (in(i ,i ze(e minute, ;lbert se .napoie. Ara .n (ulmea bu(uriei. -aia4a .,i reluase (ostumul de 4$ran($ ,i, .n(ru(i,/ndu!se (u (alea,(a lui ;lbert, .,i ridi(ase mas(a. Ara .n(/nt$toare. &ranz .i e5prim$ lui ;lbert (omplimentele sale sin(ere. Al le primi, (a unul ($ruia i se (u*ine. 0e(unos(use, spunea el, dup$ anumite semne de ele)an4$ inimitabil$, ($ frumoasa ne(unos(ut$ apar4inea, desi)ur, (elei mai .nalte aristo(ra4ii. Ara 3ot$r/t s$!i s(rie a doua zi. -rimind dest$inuirea a(easta, &ranz b$)$ de seam$ ($ ;lbert *oia par($ s$!i (ear$ (e*a ,i totu,i ezita. Al st$rui, de(lar/ndu!i dinainte ($ e )ata s$ fa($ .n folosul lui toate sa(rifi(iile (are .i *or sta .n putin4$. ;lbert se l$s$ ru)at e5a(t timpul pe (are .l pretindea o polite4e prieteneas($. n (ele din urm$, el .i m$rturisi ($ i!ar fa(e un ser*i(iu l$s/ndu!l a doua zi sin)ur .n (alea,($. ;lbert punea .n seama neaten4iei prietenului s$u bun$tatea e5trem$ pe (are o a*usese frumoasa 4$ran($ s(o4/ndu!,i mas(a. Se .n4ele)e ($ &ranz nu era at/t de e)oist .n(/t s$!l opreas($ pe ;lbert la 7um$tatea unei a*enturi (e f$)$duia, totodat$, s$ fie pl$(ut$ pentru (uriozitatea lui ,i m$)ulitoare pentru amorul propriu. Cuno,tea .ndea7uns perfe(ta indis(re4ie a *redni(ului s$u prieten pentru a fi si)ur ($ a(esta .l *a 4ine la (urent (u (ele mai m$runte detalii ale noro(ului s$u2 ,i deoare(e .n (ei doi sau trei ani de (/nd str$b$tea Italia .n lun) ,i .n lat, nu a*usese ,ansa ni(i m$(ar s$ s(3i4eze o astfel de a*entur$2 &ranz era dorni( s$ afle (um de(ur) lu(rurile. i f$)$dui de(i lui ;lbert ($ se *a m$r)ini s$ pri*eas($ a doua zi spe(ta(olul de la ferestrele palatului 0ospoli. ntr!ade*$r, a doua zi, .l *$zu pe ;lbert tre(/nd .n sus ,i .n 7os. ;*ea un bu(3et enorm pe (are, f$r$ .ndoial$, .l .ns$r(inase s$ fie purt$torul epistolei sale amoroase. -robabilitatea se s(3imb$ .n (ertitudine (/nd &ranz re*$zu a(ela,i bu(3et, remar(abil printr!un (er( de (amelii albe, .n m/na unei .n(/nt$toare paia4e, .mbr$(ate .n atlas roz. "e a(eea, seara, n!a mai fost bu(urie, a fost delir. ;lbert nu se .ndoia ($ frumoasa ne(unos(ut$ .i *a r$spunde pe a(eea,i (ale. &ranz i!o lu$ .nainte, spun/ndu!i ($ 3$rm$laia .l obosea ,i ($ era 3ot$r/t s$ .ntrebuin4eze ziua urm$toare re*$z/ndu!,i 7urnalul ,i lu/nd note. ;lbert nu se .n,elase de altminteri .n pre*ederi. ; doua zi seara, &ranz .l *$zu d/nd n$*al$ .n (amer$ ,i a)it/nd ma,inal un pete( de 3/rtie pe (are .l 4inea de un (ol4. : Ai, m!am .n,elat= Spuse el. : ; r$spuns= A5(lam$ &ranz. : Cite,te. Cu*/ntul fu rostit (u o intona4ie (are nu se poate reprodu(e. &ranz lu$ biletul ,i (iti6 %Mar4i seara, la ,apte, (oboar$ .n tr$sura dumitale .n fa4a *ilei dei -ontefi(i ,i urmeaz!o pe 4$ran(a roman$ (are .4i *a lua lum/narea. C/nd *ei a7un)e pe prima treapt$ a biseri(ii San! #ia(omo ai )ri7$, pentru (a ea s$ te poat$ re(unoa,te, s$ .nnozi o pan)li($ roz pe um$rul (ostumului dumitale de paia4$. -/n$ atun(i, nu m$ *ei mai *edea. Statorni(ie ,i dis(rete. % : Fi, (e zi(i de asta, s(umpe prietene= i spuse el lui &ranz, dup$ (e a(esta termin$ le(tura.

: Ti( ($ lu(rul ia (ara(terul unei a*enturi foarte pl$(ute, r$spunse &ranz. : @a fel (red ,i eu, spuse ;lbert ,i mi!e tare team$ (!o s$ mer)i sin)ur la balul du(elui de Hra((iano. &ranz ,i ;lbert primiser$ .n diminea4a a(eea (/te o in*ita4ie din partea (elebrului ban(3er roman. : Ia seama, dra)$ ;lbert, spuse &ranz, *a fi la du(e toat$ aristo(ra4ia, iar da($ frumoasa ta ne(unos(ut$ fa(e (u ade*$rat parte din aristo(ra4ie nu *a putea s$ lipseas($ de a(olo. : C$ *a fi sau nu a(olo, eu .mi men4in p$rerea asupra ei, (ontinu$ ;lbert. ;i (itit biletul= : "a. : Cuno,ti edu(a4ia s$r$($(ioas$ pe (are o primes( .n Italia femeile din bur)3ezie= : "a, r$spunse &ranz. : Ai bine, re(ite,te biletul, e5amineaz$ s(risul ,i (aut$!mi o )re,eal$ de limb$ sau de orto)rafie. ntr!ade*$r, s(risul era .n(/nt$tor ,i orto)rafia irepro,abil$. : A,ti predestinat, .i spus &ranz lui ;lbert, .napoindu!i biletul pentru a doua oar$. : 0/zi (/t *ei *rea, )lume,te (/t pofte,ti, .i stri)$ ;lbert, eu sunt .ndr$)ostit. : >, m$ .nfri(o,ezi? A5(lam$ &ranz2 ,i *$d nu numai ($ am s$ mer) sin)ur la balul du(elui de Hra((iano, dar ,i ($, poate, am s$ m$ .ntor( sin)ur la &loren4a. : &apt e ($, da($ ne(unos(uta mea e la fel de simpati($ pe (/t e de frumoas$, .4i de(lar ($ m$ stabiles( la 0oma ,i, de altminteri, am a*ut totdeauna o .n(lina4ie pronun4at$ pentru ar3eolo)ie. : Caida, de, .n($ o .nt/lnire sau dou$ (a a(easta ,i sunt si)ur ($ le *oi *edea membru al ;(ademiei de Ins(rip4ii ,i ;rte &rumoase. &$r$ .ndoial$, ;lbert se pre)$tea s$ dis(ute (u seriozitate drepturile sale la fotoliul a(ademi(, dar fur$ anun4a4i ($ sunt ser*i4i, iar la ;lbert, dra)ostea nu era (/tu,i de pu4in potri*ni($ apetitului. Se )r$bi de(i, (a ,i prietenul s$u, s$ se a,eze la mas$, r$m/n/nd s$ reia dis(u4ia dup$ a(eea. "up$ mas$, fu anun4at (ontele de Monte!Cristo. "e dou$ zile tinerii nu!l z$riser$. > afa(ere, spuse -astrini, l!a (3emat la Ci*ita!Ve((3ia. -le(ase .n a7uns, seara ,i se .napoiase abia de o 7um$tate de (eas. Contele fu .n(/nt$tor. &ie ($ se obser*a, fie ($ prile7ul nu trezea .ntr!.nsul fibrele r$ut$(ioase pe (are anumite .mpre7ur$ri le f$(user$ s$ r$sune .n dou$ sau trei r/nduri .n (u*intele! i amare, el fu aproape (a toat$ lumea. >mul a(esta era pentru &ranz o ade*$rat$ eni)m$. Contele nu se putea .ndoi ($ t/n$rul ($l$tor nu l!a re(unos(ut ,i, totu,i, ni(i m$(ar un (u*/nt nu p$rea s$ tr$deze ($!,i amintea s$!l mai fi *$zut .n alt$ parte. @a r/ndu!i, ori(/t ar fi *rut &ranz s$ fa($ aluzie la prima lor .ntre*edere, temerea de a!i de*eni antipati( unui om (are .i (ople,ise, pe el ,i pe prietenul s$u, (u aten4ii, .l re4inea2 (ontinu$ de(i s$ se p$streze .n a(eea,i rezer*$ (a ,i el. Contele aflase ($ (ei doi prieteni au *rut s$ ia o lo7$ la teatrul ;r)entina ,i ($ li s!a r$spuns ($ toate sunt .n(3iriate. @e adu(ea, .n (onse(in4$, (3eia lo7ei sale. Cel pu4in a(esta era moti*ul aparent al *izitei. &ranz ,i ;lbert s(3i4ar$ o .mpotri*ire, in*o(/nd temerea de a nu!l pri*ea pe el, dar (ontele le r$spunse ($ mer)/nd .n seara a(eea la teatrul -alli, lo7a sa la teatrul ;r)entina *a fi pierdut$ da($ ei nu profit$ de ea. ;si)urarea .i determin$ pe prieteni s$ a((epte. &ranz se obi,nuise pu4in (/te pu4in (u paloarea (ontelui, (are .l izbise a,a de puterni( (/nd l!a .nt/lnit prima oar$. u se putea .mpiedi(a de a re(unoa,te frumuse4ea (apului lui se*er, a ($rui paloare era sin)urul (usur sau poate prin(ipala (alitate. ;de*$rat erou al lui H]ron, &ranz

nu putea nu numai s$!l *ad$, dar m$(ar s$ se )/ndeas($ la el, f$r$ a!,i ima)ina fi)ura a(eea sumbr$ pe umerii lui Manfred sau sub p$l$ria lui @ara. ;*ea a(ea (ut$ a frun4ii (are indi($ prezen4a ne.n(etat$ a unui )/nd amar2 a*ea a(ei o(3i arz$tori (are (ites( .n str$fundul sufletelor2 a*ea buza semea4$ ,i bat7o(oritoare, (are d$ (u*intelor un (ara(ter parti(ular, )ra4ie ($ruia ele se )ra*eaz$ ad/n( .n memoria (elor (e le as(ult$. Contele nu mai era t/n$r. ;*ea 4E de ani (el pu4in ,i .n4ele)ea de minune ($ el e f$(ut s$ domine asupra tinerilor pe (are .i *a .nt/lni. n realitate, printr!o ultim$ asem$nare (u eroii fantasti(i ai poetului en)lez, (ontele p$rea .nzestrat (u darul fas(ina4iei. ;lbert nu mai ispr$*ea (u noro(ul pe (are el ,i &ranz .l a*useser$ .nt/lnind un astfel de om. &ranz era mai pu4in entuziasmat ,i totu,i sim4ea influen4a pe (are ori(e om superior o e5er(it$ asupra (elor din prea7ma sa. Se )/ndea la proie(tul pe (are (ontele .l manifestase .n dou$ sau trei r/nduri, de a *eni la -aris ,i nu se .ndoia ($ datorit$ (ara(terului s$u e5(entri(, fi)urii sale (ara(teristi(e ,i a*erii (olosale (e!o a*ea, (ontele *a produ(e (el mai mare efe(t. Fi totu,i, nu dorea s$ fie la -aris (/nd el *a *eni. Seara tre(u a,a (um tre( de obi(ei serile la teatru, .n Italia, nu as(ult/ndu!i pe (/nt$re4i, (i f$(/nd *izite ,i *orbind. Contesa #. Voia s$ readu($ (on*ersa4ia asupra (ontelui, dar &ranz o anun4$ ($ are (e*a mult mai interesant s$!i (omuni(e ,i, .n (iuda protestelor de fals$ modestie ale lui ;lbert, .i istorisi marele e*eniment (are de trei zile forma obie(tul preo(up$rilor lor. "eoare(e a*enturile a(estea nu sunt rare .n Italia, (el pu4in da($ e s$!i (redem pe ($l$tori, (ontesa nu se ar$t$ delo( s(epti($ ,i!l feli(it$ pe ;lbert pentru .n(eputul unei a*enturi (are f$)$duia s$ se termine .n mod a,a de satisf$($tor. Se desp$r4ir$, f$)$duindu!,i ($ se *or .nt/lni la balul du(elui de Hra((iano, unde 0oma .ntrea)$ era in*itat$. n sf/r,it, *eni ziua de mar4i, ultima ,i (ea mai z)omotoas$ dintre zilele (arna*alului. Mar4i, teatrele se des(3id la ze(e diminea4a, ($(i, dup$ orele opt seara, se intr$ .n post. Mar4i, to4i (ei (are din lips$ de timp, de bani sau de entuziasm n!au luat .n($ parte la serb$rile pre(edente se .n*$lm$,es( .n ba(anal$, se las$ antrena4i de or)ie ,i adu( partea lor de z)o!mot ,i de mi,(are la a)ita4ia ,i la z)omotul )eneral. "e la orele dou$ p/n$ la (in(i, &ranz ,i ;lbert urmar$ alaiul, s(3imb/nd (onfeti (u tr$surile din sensul opus ,i (u pietonii (are (ir(ulau printre pi(ioarele (ailor, printre ro4ile (upeurilor, f$r$ s$ se fi .nt/mplat .n .n*$lm$,eala )roazni($, un sin)ur a((ident, o sin)ur$ (eart$, o sin)ur$ .n($ierare. Italienii sunt oameni ideali .n pri*in4a a(easta. S$rb$torile sunt pentru ei s$rb$tori ade*$rate. ;utorul a(estei po*estiri, (are a lo(uit .n Italia (in(i sau ,ase ani, nu!,i aminte,te s$ fi *$zut *reodat$ o solemnitate tulburat$ de unul din a(este e*enimente (are ser*es( totdeauna de (orolar solemnit$4ilor noastre. ;lbert triumfa .n (ostumul s$u de paia4$. ;*ea pe um$r un nod din pan)li($ roz, ale ($rei (apete ($deau p/n$ la )lezne. Ca s$ nu produ($ ni(i o (onfuzie .ntre el ,i &ranz, a(esta .,i p$strase (ostumul de 4$ran roman. Cu (/t ziua .nainta, (u at/t 3$rm$laia de*enea mai mare. u e5ista, pe toate (aldar/murile, .n toate tr$surile, la toate ferestrele, o )ur$ (are s$ ta($, un bra4 (are s$ r$m/n$ lene,. Cu ade*$rat o *i7elie omeneas($, al($tuit$ .ntr!un tunet de stri)$te ,i dintr!o )rindin$ de bomboane, de bu(3ete, de ou$, de porto(ale, de flori. @a (easurile trei, z)omotul unor po(nitori (are r$sunar$ .n a(ela,i timp .n -ia4a -oporului ,i la palatul Vene4iei str$pun)/nd (u )reu tumultul, anun4$ ($ .n(ep aler)$rile.

;ler)$rile sunt unul din episoadele (ara(teristi(e ultimelor zile de (arna*al. @a z)omotul artifi(iilor, tr$surile rupser$ pe dat$ r/ndul, refu)iindu!se fie(are .n strada lateral$ (ea mai apropiat$ de lo(ul unde se aflau. +oate a(este mi,($ri se fa( de altminteri (u o .ndem/nare de ne.n(3ipuit ,i (u o iu4eal$ f$r$ pere(3e, f$r$ (a poli4ia s$ se preo(upe (/tu,i de pu4in s$ fi5eze fie($ruia lo(ul sau s$!i arate drumul. -ietonii se lipir$ l/n)$ palat, apoi se auzi un z)omot mare de (ai ,i zorn$it de s$bii. > e(3ip$ de (arabinieri aler)a .n )alop pe toat$ l$r)imea str$zii prin(ipale, (ur$4ind!o pentru a fa(e lo( barberilor. C/nd (arabinierii a7unser$ la palatul Vene4ia, r$sunetul altor po(nitori anun4$ ($ strada este liber$. ;proape imediat, .ntr!o 3$rm$laie imens$, uni*ersal$, nemaipomenit$, tre(ur$, (a ni,te umbre, ,apte sau opt (ai a4/4a4i de stri)$tele a trei sute de mii de persoane ,i de (ra*a,ele (are .i .mboldeau din spate. ;poi, tunul de la (astelul San!;n)elo trase trei sal*e, (eea (e .nsemna ($ num$rul trei (/,ti)ase. Imediat, f$r$ alt semnal, tr$surile se puser$ din nou .n mi,(are n$*$lind spre Corso, re*$rs/ndu!se prin toate str$zile, (a ni,te torente .nfr/nate o (lip$ ,i (are se arun($ toate deodat$ .n albia flu*iului alimentat de ele, iar *alul imens .,i relu$ mai zorit de(/t ori(/nd (ursul .ntre dou$ 4$rmuri de )ranit. "ar un nou element de z)omot ,i de mi,(are se ameste(ase .n mul4ime6 intraser$ .n s(en$ ne)ustorii de mo((oli. Mo((oli sau mo((oletti sunt lum/n$ri a ($ror )rosime *ariaz$ ,i (are de,teapt$ printre a(torii marii s(ene (e .n(3eie (arna*alul roman dou$ preo(up$ri opuse6 a(eea de a!,i p$stra mo((oletto aprins$ ,i a(eea de a stin)e mo((oletto altora. Cu mo((oletto este (a ,i (u *ia4a6 omul n!a )$sit .n($ un mi7lo( de a o transmite ,i de4ine a(est mi7lo( de la "umnezeu. "ar el a des(operit o mie de mi7loa(e de a o r$pi. A drept ($, pentru a(east$ suprem$ opera4ie, dia*olul i!a *enit .ntru(/t*a .n a7utor. Mo((oletto se aprinde apropiind!o de alt$ lumin$. Cine *a des(rie .ns$ nenum$ratele mi7loa(e n$s(o(ite pentru a stin)e mo((oleto, foalele )i)anti(e, stin)$toarele monstruoase, e*antaiele supraomene,ti= &ie(are se )r$bi, de(i, s$ (umpere mo((oletti. &ranz ,i ;lbert f$(ur$ la fel. oaptea se apropia repede ,i o dat$ (u stri)$tul de Mo((oli? 0epetat de )lasurile stridente ale nenum$ra4ilor ne)ustori, dou$ sau trei stele .n(epur$ s$ s(lipeas($ deasupra mul4imii. ; fost (a un semnal. "up$ ze(e minute, (in(ize(i de mii de lumini s(/nteiar$ (obor/nd de la palatul Vene4ia .n -ia4a -oporului ,i ur(/nd din -ia4a -oporului la palatul Vene4ia. -$rea s$rb$toarea fo(urelelor. u po4i a*ea o idee despre a(east$ ima)ine da($ nu ai *$zut!o. n(3ipui4i!*$ toate stelele desprinz/ndu!se de pe (er ,i .n*$lm$,indu!se pe p$m/nt .ntr!un dans smintit. +otul, .nso4it de stri)$te pe (are ni(i o ure(3e omeneas($ nu le!a auzit .n($ pe restul )lobului. n momentul a(esta nu mai e5ist$ ni(i o deosebire so(ial$. Camalul se ata,eaz$ prin4ului, prin4ul transte*erinului, transte*erinul bur)3ezului, fie(are sufl/nd, stin)/nd, reaprinz/nd. "a($ b$tr/nul Aol ar ap$rea .n momentul a(esta, el ar fi pro(lamat re)ele lum/n$rilor, iar ;\uilon mo,tenitor prezumti* al (oroanei. #oana nebun$, .n*$p$iat$ dur$ *reo dou$ (easuri2 strada prin(ipal$ era luminat$ (a .n toiul zilei, astfel ($ tr$s$turile spe(tatorilor se distin)eau p/n$ la eta7ul al treilea ,i al patrulea. "in (in(i .n (in(i minute, ;lbert .,i s(otea (easul. n sf/r,it, (easul ar$t$ orele ,apte.

Cei doi prieteni se )$seau (3iar .n dreptul *ilei dei -ontefi(i. ;lbert s$ri din (alea,($ (u mo((oletto .n m/n$. "ou$ sau trei m$,ti *rur$ s$ se apropie de el, s$ i!o stin)$ sau s$ i!o smul)$, dar, bo5er is(usit, ;lbert .i rosto)oli pe r/nd la ze(e pa,i de el ,i .,i (ontinu$ drumul spre biseri(a San!#ia(omo. +reptele erau ti(site de (urio,i ,i de m$,ti (are luptau s$!,i smul)$ unii altora tor4a din m/n$. &ranz .l urm$ri pe ;lbert din o(3i ,i .l *$zu pun/nd pi(iorul pe prima treapt$, apoi, aproape numaide(/t, o mas($ purt/nd (ostumul bine(unos(ut al 4$r$n(ii (u bu(3et, .ntinse bra4ul ,i, f$r$ (a el s$ opun$ *reo rezisten4$, ea .i smulse mo((oletto. &ranz se afla prea departe (a s$ aud$ (u*intele s(3imbate de ei. &$r$ .ndoial$ .ns$ ($ ele nu a*eau nimi( du,m$nos, ($(i .i *$zu, pe ;lbert ,i pe 4$ran($, dep$rt/ndu!se la bra4. C/t*a timp .i urm$ri prin mul4ime dar, pe *ia Ma(ello, .i pierdu din *edere. "eodat$, r$sun$ sunetul (lopotului (are da semnalul .n(3iderii (arna*alului. Fi .n (lipa a(eea, toate lum/n$rile se stinser$ (a prin farme(. -ar($ o sin)ur$ ,i imens$ r$bufnire de */nt nimi(ise totul. &ranz se pomeni .n .ntuneri(uf (el mai profund. n a(ela,i timp, toate stri)$tele .n(etar$ (a ,i (um suflul puterni( (e luase luminile lua, totodat$, z)omotul. u se mai auzi de(/t 3uruitul (upeurilor (are adu(eau m$,tile pe la (asele lor. u se mai *$zur$ de(/t luminile stin)3ere (are s(lipeau .n spatele ferestrelor. Carna*alul se sf/r,ise. Capitolul XXXVIII Cata(ombele de la San!Sebastian. -oate ($ &ranz nu .n(er(ase ni(iodat$ p/n$ atun(i o impresie a,a de t$ioas$, o tre(ere a,a de rapid$ de la *oio,ie la triste4e, (a .n momentul a(esta. -$rea ($, sub adierea ma)i($ a unui demon al nop4ii, 0oma se s(3imbase .ntr!un imens morm/nt. -rintr!o .nt/mplare (are sporea intensitatea beznelor, luna, .n de(re,tere atun(i, nu a*ea s$ se ridi(e de(/t pe la unspreze(e seara. Str$zile tra*ersate de t/n$r erau de(i, (ufundate .n .ntuneri(ul (el mai ad/n(. ;ltminteri drumul era s(urt. "up$ ze(e minute, tr$sura sa sau, mai bine zis, a (ontelui se opri .n fa4a 3otelului @ondra. Masa a,tepta. "ar, deoare(e ;lbert .n,tiin4ase ($ nu (rede s$ se .napoieze (ur/nd, &ranz se a,ez$ la mas$ f$r$ el. -astrini, obi,nuit s$!i *ad$ m/n(/nd .mpreun$, se inform$ de (auzele absen4ei lui2 dar &ranz se m$r)ini s$ r$spund$ ($ ;lbert primise alalt$ieri o in*ita4ie la (are se dusese. Stin)erea subit$ a mo((olettelor, .ntuneri(ul (are .nlo(uise lumina, lini,tea (are urmase z)omotului l$saser$ .n mintea lui &ranz o anume triste4e, nu lipsit$ de .n)ri7orare. Cin$ foarte t$(ut, .n (iuda amabilit$4ilor amfitrionului s$u, (are intr$ de dou$ sau trei ori s$!l .ntrebe da($ nu are ne*oie de (e*a. &ranz era 3ot$r/t s$!l a,tepte pe ;lbert (/t de t/rziu. Ceru de(i tr$sura pentru orele unspreze(e ru)/ndu!l pe -astrini s$!i dea de *este imediat, (3iar da($ ;lbert re*ine la 3otel doar pentru (/te*a (lipe. @a (easurile unspreze(e, ;lbert nu se .napoiase. &ranz se .mbr$($ ,i ple($, anun4/ndu!l pe 3otelier ($ *a petre(e noaptea la du(ele de Hra((iano. Casa du(elui de Hra((iano e una dintre (ele mai ferme($toare din 0oma. So4ia lui, una dintre ultimele mo,tenitoare ale familiei Colona, .ndepline,te onorurile .n mod des$*/r,it. "e a(eea, serb$rile pe (are le d$ el au o faim$ european$. &ranz ,i ;lbert *eniser$ la 0oma (u s(risori de re(omanda4ie pentru el, a,a se fa(e ($ prima .ntrebare adresat$ lui &ranz a fost (u pri*ire la to*ar$,ul de ($l$torie. &ranz r$spunse ($ l!a p$r$sit .n momentul (/nd se stin)eau lum/n$rile ,i l!a pierdut din *edere pe *ia Ma(ello. : n (azul a(esta, nu s!a .napoiat= ntreb$ du(ele. : @!am a,teptat p/n$ a(um, r$spunse &ranz.

: Fi ,ti4i unde se du(ea= : u prea2 (u toate a(estea, (red ($ era *orba de o .nt/lnire. : "ra(e, spuse du(ele, proast$ zi sau, mai bine zis, proast$ noapte pentru a .nt/rzia. u!i a,a, doamn$ (ontes$= 9ltimele (u*inte se adresau (ontesei #., (are to(mai sosise ,i se plimba la bra4ul domnului +orlonia, fratele du(elui. : "impotri*$, )$ses( ($ e o noapte .n(/nt$toare, r$spunse (ontesa, iar (ei (e sunt ai(i n! au s$ se pl/n)$ de(/t de un lu(ru6 ($ *a tre(e prea iute. : "e a(eea, relu$ du(ele z/mbind, eu nu *orbes( de persoanele (are sunt ai(i. Ale nu .nt/mpin$ alte prime7dii de(/t b$rba4ii s$ se .ndr$)osteas($ de dumnea*oastr$, iar femeile s$ se .mboln$*eas($ de )elozie ($ *$ *$d a,a de frumoas$. M$ refer la (ei (are 3oin$res( pe str$zile 0omei. : Ai, "oamne, (ine 3oin$re,te pe str$zile 0omei la ora a(easta, da($ nu pentru a mer)e la bal= ntreb$ (ontesa. : -rietenul nostru, ;lbert de Mor(erf, doamn$ (ontes$, pe (are l!am l$sat .n urm$rirea ne(unos(utei sale pe la orele ,apte seara, zise &ranz ,i pe (are de atun(i nu l!am mai *$zut. : Cum ,i nu ,ti4i unde este= : C/tu,i de pu4in. : Fi are arme la el= : Aste (ostumat (a paia4$. : "umnea*oastr$ (are (unoa,te4i 0oma mai bine de(/t el, n!ar fi trebuit s$!l l$sa4i, .i spuse du(ele lui &ranz. : Ca s$!l opres( ar fi fost tot una (u a .n(er(a s$ opres( num$rul trei (are a (/,ti)at ast$zi premiul (ursei, r$spunse &ranz2 ,i apoi, (e *re4i s$ i se .nt/mple= : Cine ,tie= oaptea e foarte .ntune(oas$, iar +ibrul e prea aproape de *ia Ma(ello. &ranz sim4i un fior tre(/ndu!i prin *ine la auzul spuselor du(elui ,i al (ontesei. : "e a(eea, am dat de ,tire la 3otel ($ am onoarea s$ petre( noaptea la dumnea*oastr$, domnule du(e, spuse &ranz ,i urmeaz$ s$ mi se anun4e ai(i .napoierea lui. : 9ite, )l$sui du(ele, mi se pare ($ to(mai *$ (aut$ un ser*itor al meu. "u(ele nu se .n,ela. T$rindu!l pe &ranz, ser*itorul se apropie de el. : A5(elen4$, spuse a(esta, st$p/nul 3otelului @ondra *$ .n,tiin4eaz$ ($ un om *$ a,teapt$ la el (u o s(risoare din partea *i(ontelui de Mor(erf. : Cu o s(risoare din partea *i(ontelui= A5(lam$ &ranz. : "a. : Fi (ine este omul= : u ,tiu. : "e (e n!a *enit s$ mi!o adu($ ai(i= : Mesa)erul nu i!a dat ni(i o e5pli(a4ie. : Fi unde!i mesa)erul= : ; ple(at de .ndat$ (e m!a *$zut intr/nd .n sala de bal pentru a *$ da de *este. : >, "oamne, du(e4i!*$ repede, spuse (ontesa. Hietul t/n$r, poate i s!a .nt/mplat un a((ident. : ;ler), stri)$ &ranz. : V$ *om re*edea (a s$ ne da4i nout$4i= ntreb$ (ontesa. : "a, da($ nu este nimi( )ra*. ;ltminteri, nu )arantez ni(i de mine. : n ori(e (az, pruden4$? Tise (ontesa. : >, fi4i pe pa(e?

&ranz .,i lu$ p$l$ria ,i porni .n )oan$. "$duse drumul tr$surii, porun(indu!i s$ se .napoieze la (easurile dou$. "in feri(ire .ns$, palatul Hra((iano (are r$spunde, dintr!o parte .n strada prin(ipal$, din (ealalt$ .n pia4a Sfin4ilor ;postoli, e abia la ze(e minute dep$rtare de 3otelul @ondra. ;propiindu!se de 3otel, &ranz *$zu un om .n mi7lo(ul str$zii. u se .ndoi o (lip$ ($ a(esta era mesa)erul lui ;lbert. >mul era .nf$,urat .ntr!o manta lar)$. Merse spre el2 dar, spre marea mirare a lui &ranz, omul des(3ise *orba. : Ce pofti4i, A5(elen4$= ntreba el f$(/nd un pas .napoi, (a omul (e dore,te s$ r$m/n$ .n )ard$. : u dumneata mi!ai adus o s(risoare de la *i(ontele de Mor(erf= ntreb$ &ranz. : A5(elen4a *oastr$ lo(uie,te la 3otelul lui -astrini= : "a. : Fi e to*ar$,ul de ($l$torie al *i(ontelui= : "a. : Cum se nume,te A5(elen4a *oastr$= : Haron &ranz dPApina]. : n (azul a(esta s(risoarea e adresat$ A5(elen4ei *oastre. : A *reun r$spuns= ntreb$ &ranz lu/ndu!i s(risoarea din m/n$. : "a, (el pu4in a,a n$d$7duie,te prietenul dumnea*oastr$. : ;tun(i ur($ la mine s$ 4i!l dau. : -refer s$!l a,tept ai(i, spuse mesa)erul r/z/nd. : "e (e= : A5(elen4a *oastr$ *a .n4ele)e dup$ (e *a (iti s(risoarea. : -rin urmare te re)$ses( ai(i= : &$r$ .ndoial$. &ranz intr$. -e s(ar$ se .nt/lni (u -astrini. : Ai, a4i *$zut= l .ntreb$ a(esta. : Ce s$ *$d= 0$spunse &ranz. : @!a4i *$zut pe omul (are dorea s$ *$ *orbeas($ din partea prietenului dumnea*oastr$= l .ntreb$ el pe &ranz. : "a, l!am *$zut ,i mi!a dat s(risoarea a(easta. ;prinde, te ro), la mine. Can)iul d$du ordin unui ser*itor s$ mear)$ .naintea lui &ranz (u o lum/nare. +/n$rul obser*ase la -astrini un aer preo(upat ,i aerul a(esta .i sporise dorin4a de a (iti s(risoarea lui ;lbert. Se apropie de lum/nare de .ndat$ (e ea fu aprins$ ,i def$(u 3/rtia. S(risoarea era s(ris$ de m/na lui ;lbert ,i semnat$ de el. &ranz o re(iti de dou$ ori, .ntr!at/t de uluitor era (on4inutul ei. Iat$!l6 %"ra)$ prietene, de .ndat$ (e *ei primi prezenta, fii bun ,i ia din portofelul meu, pe (are .l *ei )$si .n sertarul p$trat la biroului, s(risoarea de (redit2 adau)!o ,i pe a ta da($ nu este dea7uns. ;lear)$ la +orlenia, ia imediat de la el patru mii de pia,tri ,i .nm/neaz$!i adu($torului. Aste absolut$ ne*oie (a suma s$!mi fie adresat$ f$r$ .nt/rziere. u st$ruies( mai mult, bizuindu!m$ pe tine a,a (um ,i tu ai putea s$ te bizui pe mine. -. S. I Helie*e noY to italian banditti K12L. -rietenul t$u, ;@HA0+ "A M>0CA0&.' "edesubtul a(estor r/nduri erau s(rise de o m/n$ str$in$ a(este (/te*a (u*inte .n italiene,te6

%Se alle ,ei della mattina le \uattro mila piastre non sono nelle mie mani, alle sette il (onte ;lberto a*ra (essato di *i*ere. % @9I#I V;M-;. ; doua semn$tur$ .i e5pli($ totul lui &ranz, (are a(um .n4elese refuzul mesa)erului de a ur(a. Strada i se p$rea mai si)ur$ de(/t (amera lui &ranz6 ;lbert ($zuse .n m/inile faimosului ($pitan de bandi4i, .n e5isten4a ($ruia refuzase at/ta timp s$ (read$. u era *reme de pierdut. ;ler)$ la birou, .l des(3ise, )$si .n sertarul indi(at portofelul ,i s(risoarea de (redit6 ea reprezenta .n total ,ase mii de pia,tri, dar din (ele ,ase mii de pia,tri, ;lbert (3eltuise trei mii. &ranz nu a*ea ni(i o s(risoare de (redit. "eoare(e lo(uia la &loren4a ,i *enise la 0oma numai pentru a petre(e ,apte!opt zile, luase o sut$ de ludo*i(i, iar din a(e,ti o sut$ de ludo*i(i, mai a*ea (el mult (in(ize(i. Ara ne*oie de(i de .n($ ,apte!opt sute de pia,tri pentru (a am/ndoi, &ranz ,i ;lbert, s$ poat$ str/n)e suma (erut$. A drept ($ &ranz putea s$ se bizuie .ntr!un astfel de (az pe bun$*oin4a domnilor +orlonia. Se pre)$tea de(i s$ se .ntoar($ la palatul Hra((iano f$r$ a pierde o (lip$, (/nd deodat$ o idee luminoas$ .i tre(u prin minte. Se )/ndi la (ontele de Monte!Cristo. &ranz se pre)$tea s$!l (3eme pe -astrini, (/nd .l *$zu pe a(esta i*indu!se .n u,$. : "ra)$ domnule -astrini, .i spuse repede, (rezi ($ domnul (onte e a(as$= : "a, A5(elen4$, s!a .napoiat. : ; a*ut timp s$ se (ul(e= : M$ .ndoies(. : Sun$ atun(i, te ro), la u,a lui ,i (ere!i .n numele meu permisiunea de a m$ prezenta la el. -astrini se )r$bi s$ urmeze instru(4iunile. -este (in(i minute era .napoi. : Contele .l a,teapt$ pe A5(elen4a *oastr$, spuse el. &ranz str$b$tu (oridorul ,i un ser*itor .l introduse la (onte. ;(esta se afla .ntr!un (abinet mi(, pe (are &ranz nu!l *$zuse .n($ ,i (are era .n(on7urat de di*ane. Contele .i ie,i .n (ale. : Ai, (e */nt *$ adu(e la ora a(easta= l .ntreb$ el. u (um*a *eni4i s$ m$ in*ita4i la mas$= ;r fi tare amabil din partea dumnea*oastr$. : Vin s$ *$ *orbes( .ntr!o (3estiune )ra*$. : > (3estiune= ntreb$ (ontele pri*indu!l pe &ranz (u pri*irea lui profund$, (ara(teristi($. "espre (e (3estiune= : Suntem sin)uri= Contele se duse la u,$ ,i re*eni. : -erfe(t sin)uri, spuse el. &ranz .i .ntinse s(risoarea lui ;lbert. : Citi4i!o, .i spuse el. Contele (iti s(risoarea. : Cm? &$(u el. : ;4i luat (uno,tin4$ de post!s(riptum= : "a, spuse el, *$d6 %Se alle ,ei della mattina le \uattro mila piastre non sono nelle mie mani, alle sette il (onte ;lberto a*ra (essato di *i*ere K1[L. % @9I#I V;M-; : Ce spune4i despre asta= ntreb$ &ranz. : ;*e4i suma (are *i s!a (erut= : "a, minus opt sute de pia,tri.

Contele se duse la birou, .l des(3ise, ,i, tr$)/nd un sertar plin (u aur, zise6 : $d$7duies( ($ nu!mi *e4i fa(e in7uria de a *$ adresa altuia de(/t mie= : "impotri*$, *ede4i ($ am *enit dire(t la dumnea*oastr$, spre &ranz. : Fi *$ mul4umes(. -oftim. Fi f$(u semn lui &ranz s$ s(oat$ din sertar. : A ne(esar s$ trimit suma a(easta lui @ui)i Vampa= ntreb$ t/n$rul, pri*indu!l la r/ndul s$u 4int$ pe (onte. : Ai, "oamne, spuse el, 7ude(a4i ,i dumnea*oastr$6 post!s(riptumul e pre(is. : Cred ($ da($ *!a4i da osteneala s$ ($uta4i, a4i )$si un mi7lo( (are ar simplifi(a mult t/r)ul, spuse &ranz. : ;nume= ntreb$ (ontele uimit. : "e e5emplu, da($ am mer)e s$!l )$sim .mpreun$ pe @ui)i Vampa, sunt si)ur ($ nu ne! ar refuza libertatea lui ;lbert. : Mie= Fi (e influen4$ (rede4i ($ am eu asupra banditului= : u i!a4i f$(ut oare unul din a(ele ser*i(ii (are nu se uit$= : ;nume= : !a4i sal*at dumnea*oastr$ *ia4a lui -eppino= : ;3a, (ine *!a spus asta= : Ce *$ intereseaz$= Ftiu. Contele r$mase o (lip$ t$(ut (u spr/n(enele .n(runtate. : "a($ m!a, du(e s$!l )$ses( pe Vampa, m!a4i .nso4i= : "a($ to*$r$,ia mea nu *!ar fi prea nepl$(ut$B : Ai, bine, fie. +impul e frumos, o plimbare .n (/mpia 0omei nu poate s$ ne fa($ de(/t bine. : +rebuie s$ lu$m arme= : Ce s$ fa(em (u ele= : Hani= : "e prisos. 9nde e omul (are a adus biletul= : n strad$. : ;,teapt$ r$spunsul= : "a. : +rebuie s$ ,tim unde mer)em. M$ du( s$!l (3em. : Inutil, n!a *rut s$ ur(e. : @a dumnea*oastr$ poate, dar la mine nu *a fa(e mofturi. Contele se duse la fereastra (abinetului (e d$dea spre strad$ ,i fluier$ .ntr!un anumit mod. >mul (u manta se desprinse de l/n)$ zid ,i .naint$ p/n$ .n mi7lo(ul str$zii. : Salite? Stri)$ (ontele (u tonul (u (are ar fi dat ordin unui ser*itor. Mesa)erul se supuse f$r$ .nt/rziere, f$r$ ,o*$ial$, (u )rab$ (3iar, ,i, ur(/nd (ele patru trepte ale peronului, intr$ .n 3otel. -este (in(i minute era la u,a (abinetului. : ;, tu e,ti, -eppino= Spuse (ontele. "ar, .n lo( s$ r$spund$, -eppino se arun($ .n )enun(3i, apu($ m/na (ontelui ,i o s$rut$ de mai multe ori. : ;3a, .i spuse (ontele, .n($ n!ai uitat ($ 4i!am sal*at *ia4a. Ciudat, ($(i au tre(ut de atun(i opt zile. : u, A5(elen4$ ,i n!am s$ uit ni(iodat$, r$spunse -eppino (u un a((ent de profund$ re(uno,tin4$. : i(iodat$ este prea mult. n sf/r,it, .ns$ este destul ,i a,a, ($ .4i .n(3ipui. S(oal$!te ,i r$spunde!mi.

-eppino .i arun($ lui &ranz o pri*ire nelini,tit$. : >, po4i s$ *orbe,ti .n fa4a A5(elen4ei sale? Spuse el. Aste un prieten al meu. : -ermite4i!mi s$ *$ dau a(est titlu, spuse .n fran(ez$ (ontele, .ntor(/ndu!se spre &ranz. A ne*oie, pentru a m$ri .n(rederea omului. : -o4i s$ *orbe,ti .n fa4a mea, zise &ranz, sunt un prieten al (ontelui. : ;tun(i e bine, spuse -eppino, .ntor(/ndu!se la r/ndu!i spre (onte. A5(elen4a *oastr$ s$ m$ .ntrebe ,i *oi r$spunde. : Cum a ($zut *i(ontele ;lbert .n m/inile lui @ui)i= : A5(elen4$, (alea,(a fran(ezului s!a .n(ru(i,at de mai multe ori (u a(eea .n (are se )$sea +ereza. : ;manta ($pitanului= : "a. &ran(ezul i!a f$(ut o(3i dul(i, +ereza s!a distrat r$spunz/ndu!i, fran(ezul i!a arun(at bu(3ete2 i!a arun(at ,i ea2 toate a(estea, bine.n4eles, (u .n*oirea ($pitanului (are se )$sea .n a(eea,i (alea,($. : Cum, e5(lam$ &ranz, @ui)i Vampa se )$sea .n (alea,(a 4$r$n(ilor romane= : Al era (el (are (ondu(ea, de)3izat (a *izitiu, r$spunse -eppino. : -e urm$= ntreb$ (ontele. : -e urm$, fran(ezul s!a demas(at. +ereza, tot (u .n*oirea ($pitanului, a f$(ut la fel. &ran(ezul a (erut o .nt/lnire, +ereza i!a a(ordat .nt/lnirea (erut$, numai ($, .n lo(ul +erezei, pe treptele biseri(ii San!#ia(omo a fost Heppo. : Cum, .l .ntrerupse iar$,i &ranz, 4$ran(a a(eea (are i!a smuls lum/nareaB= : Ara un fl$($u de (in(ispreze(e ani, r$spunse -eppino2 dar nu e ni(i o ru,ine pentru prietenul dumnea*oastr$ ($ a fost prins2 Heppo a .n3$4at ,i pe al4ii. : Fi Heppo l!a s(os dintre ziduri= ntreb$ (ontele. : nto(mai. > (alea,($ a,tepta la (ap$tul *iei Ma(ello. Heppo s!a ur(at .n$untru, in*it/ndu!l pe fran(ez s$!l urmeze. ;(esta nu s!a l$sat ru)at de dou$ ori. I!a oferit (u )alanterie m/na dreapt$ lui Heppo ,i s!a a,ezat l/n)$ el. Heppo l!a anun4at atun(i ($!l (ondu(e la o *il$ situat$ la o le)3e de 0oma. &ran(ezul i!a dat asi)ur$ri lui Heppo ($ e )ata s$!l urmeze p/n$ la (ap$tul lumii. Vizitiul a ur(at pe strada di 0ipetta, a a7uns la poarta San!-aulo, iar la dou$ sute de pa,i, .n (/mpie, fiind($ fran(ezul de*enea prea (utez$tor, Heppo i!a pus o pere(3e de pistoale .n )/t2 *izitiul a oprit numaide(/t (aii, s!a r$su(it pe s(aun ,i a f$(ut la fel. n a(ela,i timp, patru dintr!ai no,tri, (are erau as(un,i pe malurile ;lmului, s!au n$pustit asupra tr$surii. &ran(ezul a*ea (3ef s$ se apere, ba (3iar, dup$ (/te am auzit, l!a (am )/tuit pe Heppo, .ns$ nu putea fa(e nimi( .mpotri*a a (in(i oameni .narma4i. ; trebuit s$ se predea. @!au (obor/t din tr$sur$, au mers de!a lun)ul malurilor r/ule4ului ,i l!au (ondus la +ereza ,i la @ui)i, (are .l a,teptau .n (ata(ombele de la San!Sebastian. : Ai, dar mi se pare ($ istoria a(easta este interesant$, spuse (ontele .ntor(/ndu!se spre &ranz. Ce spune4i dumnea*oastr$, ($ sunte4i (unos($tor= : Spun ($ a, )$si!o foarte nostim$, r$spunse &ranz, da($ s!ar fi .nt/mplat altuia de(/t bietului ;lbert. : &apt este, spuse (ontele, ($ da($ nu m$ )$sea4i, noro(ul l!ar fi (ostat (am s(ump pe prietenul dumnea*oastr$. &i4i .ns$ pe pa(e, *a s($pa doar (u spaima. : Fi este ne*oie s$!l ($ut$m= ntreb$ &ranz. : Ha bine ($ nu. Cu at/t mai mult, (u (/t el se )$se,te .ntr!un lo( foarte pitores(. Cunoa,te4i (ata(ombele de la San!Sebastian= : u, n!am (obor/t ni(iodat$ a(olo, dar .mi f$)$duiam s$ (obor .ntr!o zi. : 9ite, a*e4i prile7ul ,i ar fi )reu s$ )$si4i altul mai bun. ;*e4i tr$sura=

: u. : u e nimi(2 mi se 4ine de obi(ei una .n3$mat$ zi ,i noapte. : n3$mat$ )ata= : "a, sunt o fiin4$ foarte (apri(ioas$. +rebuie s$ *$ spun ($, uneori, s(ul/ndu!m$ dup$! mas$ la mi7lo(ul nop4ii, .mi *ine pofta s$ pornes( unde*a ,i ple(. Contele sun$ o dat$ ,i (ameristul intr$. : Spune s$ se s(oat$ tr$sura din ,opron, spuse el ,i ia pistoalele din buzunare. u e ne*oie s$!l s(oli pe *izitiu, *a (ondu(e ;li. -este o (lip$ se auzi 3uruitul tr$surii (are se oprea .n dreptul por4ii. Contele s(oase (easul. : "ou$spreze(e ,i 7um$tate, spuse el. ;m fi putut ple(a de ai(i la (in(i diminea4a ,i .n($ s$ a7un)em la timp2 dar poate ($ .nt/rzierea l!ar fi f$(ut pe to*ar$,ul dumnea*oastr$ s$ petrea($ o noapte rea, a,a ($ e mai bine s$ mer)em repede ,i s$!l s(oatem din m/inile tr$d$torilor. Mai sunte4i 3ot$r/t s$ m$ .nso4i4i= : Mai mult de(/t ori(/nd? : ;tun(i *eni4i. &ranz ,i (ontele ie,ir$, urma4i de -eppino. @a poart$ )$sir$ tr$sura. ;li st$tea pe (apr$. &ranz .l re(unos(u pe s(la*ul mut din pe,tera de la Monte!Cristo. &ranz ,i (ontele ur(ar$ .n tr$sura (are era un (upeu. -eppino se a,ez$ l/n)$ ;li ,i pornir$ .n )alop. ;li primise ordine dinainte, ($(i o lu$ pe strada prin(ipal$, str$b$tu Campo!Va((ino, ur($ pe strada San!#re!)orio ,i a7unse la poarta San!Sebastian. ;(i, portarul *ru s$ le fa($ oare(are difi(ult$4i, dar (ontele de Monte!Cristo .i prezent$ o autoriza4ie a )u*ernatorului 0omei de a intra .n ora, ,i de a ie,i la ori(e or$ din zi ,i noapte. Hara fu de(i ridi(at$, portarul primi un ludo*i( pentru osteneal$ ,i tre(ur$. "rumul, pe (are .l urma tr$sura era *e(3ea (ale ;ppiana str$7uit$ de morminte. "in lo( .n lo(, .n lumina lunii (are .n(epea s$ se .nal4e, lui &ranz i se p$rea ($ *ede o santinel$ desprinz/ndu!se dintr!o ruin$. "ar, .ndat$, la un semn s(3imbat .ntre -eppino ,i santinel$, ea reintra .n umbr$ ,i disp$rea. Cu pu4in .nainte de (ir(ul Cara(alla, tr$sura se opri. -eppino des(3ise portiera, iar (ontele ,i &ranz (obor/r$. : -este ze(e minute, .i spuse (ontele to*ar$,ului s$u, *om a7un)e. l lu$ apoi pe -eppino de!o parte, .i d$du un ordin .n ,oapt$ ,i -eppino porni dup$ (e se pre*$zu (u o tor4$ pe (are o s(oase din (uf$rul (upeului. Se s(urser$ .n($ (in(i minute, .n r$stimpul ($rora &ranz .l *$zu pe (ioban afund/ndu!se pe o pote($ mi($, printre deni*el$rile de teren (are formeaz$ solul (on*ulsionat al ,esului 0omei ,i disp$r/nd .n ierburile .nalte, ro,iati(e, (are par (oama zburlit$ a unui leu )i)anti(. : ;(um, spuse (ontele, s$!l urm$m. &ranz ,i (ontele pornir$, la r/ndul lor pe a(eea,i ($rare, (are dup$ o sut$ de pa,i, .i duse pe o pant$ .n(linat$, din fundul unei */l(ele. n (ur/nd, z$rir$ doi oameni *orbind .n umbr$. : +rebuie s$ mer)em mai departe sau s$ a,tept$m= ntreb$ &ranz pe (onte. : S$ mer)em. "esi)ur ($ -eppino a .n,tiin4at santinela despre sosirea noastr$. ntr!ade*$r, unul dintre (ei doi oameni era -eppino, iar (el$lalt era un bandit, pus a(olo de paz$. &ranz ,i (ontele se apropiar$. Handitul salut$. : A5(elen4$, spuse -eppino adres/ndu!se (ontelui, da($ *re4i s$ m$ urma4i, )ura (ata(ombelor e la doi pa,i de ai(i. : Hine, spuse (ontele, ia!o .nainte.

ntr!ade*$r, dup$ un p/l( de tufi,uri ,i .n mi7lo(ul (/tor*a st/n(i, ap$ru o des(3iz$tur$ prin (are un om (u )reu putea tre(e. -eppino se stre(ur$ (el dint/i. "ar, de .ndat$ (e f$(u (/4i*a pa,i, tre(erea subteran$ se l$r)i. ;tun(i se opri, .,i aprinse tor4a ,i se .ntoarse s$ *ad$ da($ este urmat. +erenul se afunda printr!o pant$ lin$ ,i treptat se l$r)ea. &ranz ,i (ontele erau .ns$ ne*oi4i s$ mear)$ aple(a4i ,i (u )reu ar fi putut s$ mear)$ al$turi. Mai f$(ur$ *reo (in(ize(i de pa,i astfel, pe urm$ .i opri stri)$tul6 Cine e= Stai? V$zur$ atun(i s(lipind .n .ntuneri(, pe 4ea*a unei (arabine, r$sfr/n)erea propriei lor tor4e. : -rieten? Spuse -eppino. naint$ sin)ur ,i ,opti (/te*a (u*inte (elei de a doua santinele (are, (a ,i prima, salut$ f$(/nd semn *izitatorilor no(turni ($ pot s$!,i (ontinue drumul. n spatele santinelei, era o s(ar$ de *reo dou$ze(i de trepte. &ranz ,i (ontele (obor/r$ ,i se pomenir$ la o r$sp/ntie ma(abr$. Cin(i drumuri se desp$r4eau, asemenea razelor unei stele, iar zidurile, s(obite de ni,te firide suprapuse, a*/nd forma unor si(rie, ar$tau ($ intraser$, .n sf/r,it, .n (ata(ombe. ntr!o )rot$ a ($rei .ntindere nu putea fi distins$ se *edeau ziua (/te*a r$sfr/n)eri de lumin$. Contele puse m/na pe um$rul lui &ranz. : Vre4i s$ *ede4i o tab$r$ de bandi4i .n repaus= l .ntreb$ el. : "esi)ur, r$spunse &ranz. : Hine, *eni4i (u mineB -eppino, stin)e tor4a. -eppino as(ult$, astfel ($ &ranz ,i (ontele se pomenir$ .n .ntuneri(ul (el mai profund. "ar, la *reo (in(ize(i de pa,i .naintea lor, (ontinuau s$ danseze de!a lun)ul zidurilor (/te*a li($riri ro,iati(e, de*enite ,i mai *izibile (/nd -eppino .,i stinsese fa(la. naintar$ .n t$(ere, (ontele ($l$uzindu!l pe &ranz (a ,i (um ar fi fost .nzestrat (u darul bizar de a *edea .n bezn$. "e altfel ,i &ranz distin)ea mai u,or drumul, pe m$sur$ (e se apropiau de refle5ele (are .i ($l$uzeau. +rei ar(ade, dintre (are (ea de la mi7lo( ser*ea de poart$, le l$sa tre(erea liber$. ;r(adele se des(3ideau .ntr!o parte, spre (oridorul unde erau (ontele ,i &ranz, iar .n alta, spre o .n($pere mare, p$trat$, .n(on7urat$ de firide la fel (u a(elea despre (are am mai *orbit. n mi7lo(ul .n($perii se .n$l4au patru pietre (e ser*iser$ alt$dat$ de altar, a,a (um indi(a (ru(ea .nfipt$ .n($ deasupra lor. > sin)ur$ lamp$ a,ezat$ pe un (ap$t de (oloan$ lumina (u o lumin$ palid$, ,o*$ielni($, (iudat$ s(ena (are se oferea o(3ilor (elor doi *izitatori as(un,i .n umbr$. 9n b$rbat st$tea 7os, spri7init (u (otul de (oloan$ ,i (itea (u spatele spre ar(adele prin a ($ror des(3iz$tur$ .l pri*eau noii sosi4i. Ara @ui)i Vampa, (ondu($torul bandei. "e 7ur .mpre7urul lui, )rupa4i dup$ toane, (ul(a4i .n mantale sau rezema4i de un fel de ban($ de piatr$, (are .n(on7ura (olumbarul, se odi3neau *reo dou$ze(i de t/l3ari. &ie(are a*ea (arabina la .ndem/n$. n fund, t$(ut$, abia *izibil$ ,i asem$n$toare unei armuri, o santinel$ se plimba .n lun) ,i .n lat .n dreptul unei des(3iz$turi (are nu se z$rea, pentru ($ a(olo bezna p$rea ,i mai )roas$. C/nd (ontele so(oti ($ &ranz ,i!a desf$tat .ndea7uns pri*irile urm$rind pitores(ul tablou, puse de)etul la )ur$ re(omand/ndu!i t$(ere ,i, ur(/nd (ele trei trepte (are du(eau din (oridor .n (olumbar, intr$ .n .n($pere prin ar(ada de la mi7lo( ,i .naint$ spre Vampa, (are era a,a de ad/n( (ufundat .n le(tur$ .n(/t nu auzi z)omotul pa,ilor.

: Cine e= Stri)$ santinela atent$ ,i (are *$zu, la li($rirea l$mpii, o umbr$ m$rindu!se dinapoia ($pitanului. ;uzind stri)$tul, Vampa s$ri .n sus, s(o4/nd .n a(ela,i timp un pistol de la br/u. C/t ai (lipi, to4i bandi4ii fur$ .n pi(ioare ,i dou$ze(i de 4e*i de (arabin$ se .ndreptar$ asupra (ontelui. : "ra)ul meu Vampa, spuse a(esta lini,tit, (u )las (/t se poate de (alm ,i f$r$ (a un sin)ur mu,(3i s$!i tresar$ pe fi)ur$, mi se pare ($ se fa( prea multe formalit$4i pentru primirea unui prieten. : ;rmele 7os? Stri)$ ($pitanul f$(/nd un semn porun(itor (u o m/n$, .n timp (e (u (ealalt$ .,i s(otea respe(tuos p$l$ria. ;poi, .ntor(/ndu!se spre misteriosul persona7 (are domina toat$ s(ena6 Ierta4i!m$, domnule (onte, .i spuse, dar m$ a,teptam a,a de pu4in la onoarea *izitei dumnea*oastr$ .n(/t nu *!am re(unos(ut. : Se pare ($ ai memoria s(urt$ .n toate pri*in4ele, Vampa, *orbi (ontele ,i ($ nu ui4i numai fi)ura oamenilor, dar ,i an)a7amentele .n(3eiate (u ei. : Fi (e an)a7amente am uitat, domnule (onte, .ntreb$ banditul (u tonul (elui (are, da($ a s$*/r,it o )re,eal$, nu *rea de(/t s!o repare. : u ne!am .n4eles, spuse (ontele, ($ nu numai persoana mea, dar ,i a prietenilor mei .4i *or fi sa(re= : Fi (u (e m!am ab$tut de la (on*en4ie, A5(elen4$= : ;i r$pit .n ast$ sear$ ,i l!ai transportat ai(i pe *i(ontele ;lbert de Mor(erf. Ai, bine, (ontinu$ (ontele (u a((ent (are .l .nfior$ pe &ranz, t/n$rul a(esta fa(e parte dintre prietenii mei. +/n$rul st$ .n a(ela,i 3otel (u mine, t/n$rul s!a plimbat pe Corso timp de opt zile .n (alea,(a mea ,i totu,i, .4i repet, l!ai r$pit, l!ai transportat ai(i ,i, ad$u)$ (ontele s(o4/nd s(risoarea din buzunar, ai (erut pre4 de r$s(ump$rare (a ,i (um ar fi primul *enit. : Voi de (e nu m!a4i .n,tiin4at (um stau lu(rurile= Spuse ($pitanul, .ntor(/ndu!se spre oamenii (are se traser$ to4i dinaintea pri*irii sale. "e (e m!a4i silit s$!mi (al( (u*/ntul fa4$ de un om (a domnul (onte, (are 4ine .n m/n$ *ia4a noastr$, a tuturora= -e s/n)ele lui Cristos, da($ mi! a, .n(3ipui ($ unul dintre *oi a ,tiut ($ t/n$rul era prietenul A5(elen4ei sale, i!a, zbura (reierii (u m/na mea. : Ai, 4i!am spus ($ la mi7lo( e o eroare= Tise (ontele, .ntor(/ndu!se spre &ranz. : u sunte4i sin)ur= ntreb$ Vampa nelini,tit. : Sunt (u persoana ($reia .i era adresat$ s(risoarea a(easta ,i ($reia am *rut s$!i do*edes( ($ @ui)i Vampa e un om de (u*/nt. Veni4i, A5(elen4$, .i spuse el lui &ranz, @ui)i Vampa *$ *a spune sin)ur ($ e foarte m/3nit de )re,eala pe (are a s$*/r,it!o. &ranz se apropie. C$pitanul f$(u (/4i*a pa,i spre ei. : &i4i bine *enit printre noi, A5(elen4$, .i spuse el. ;4i auzit (e *!a spus (ontele ,i (e i!am r$spuns eu6 *oi ad$u)a ($ n!a, *rea (a, pentru (ele patru mii de pia,tri la (are fi5asem r$s(ump$rarea prietenului dumnea*oastr$, s$ se fi .nt/mplat a(est fapt. : "ar unde e prizonierul, .ntreb$ &ranz, pri*ind de 7ur!.mpre7ur (u nelini,te. u!l *$d. : $d$7duies( ($ nu i s!a .nt/mplat nimi(= Tise (ontele .n(runt/nd spr/n(enele. : -rizonierul e a(olo, spuse Vampa, ar$t/nd (u m/na fund$tura .n dreptul ($reia se plimba banditul de santinel$. i *oi da de *este eu .nsumi ($ e liber. C$pitanul .naint$ spre lo(ul ar$tat de el (a ser*ind de .n(3isoare lui ;lbert, iar &ranz ,i (ontele .l urmar$. ! : Ce fa(e prizonierul= ntreb$ Vampa pe santinel$. : C$pitane, nu ,tiu, r$spunse a(esta. "e mai bine de un (eas nu l!am mai auzit mi,(/ndu! se.

: Veni4i, A5(elen4$, spuse Vampa. Contele ,i &ranz ur(ar$ ,apte sau opt trepte, a*/nd .naintea lor pe ($pitan, (are trase un z$*or ,i .mpinse o u,$. ;tun(i, la li($rirea unei l$mpi asem$n$toare a(eleia (are lumina (olumbarul, putur$ s$!l *ad$ pe ;lbert .nf$,urat .ntr!o manta pe (are i!o .mprumutase un bandit, (ul(at .ntr!un un)3er ,i dormind dus. : Caida, de, nu e to(mai r$u pentru un om (are urma s$ fie .mpu,(at la ,apte diminea4a, spuse (ontele (u z/mbetul (e!i era (ara(teristi(. Vampa .l pri*ea pe ;lbert dormind, (u oare(are admira4ie. Se *edea ($ do*ada a(easta de (ura7 nu!l l$sa re(e. : ;*e4i dreptate, domnule (onte, spuse el, omul a(esta e, de bun$ seam$, prietenul dumnea*oastr$. ;poi, apropiindu!se de ;lbert ,i atin)/ndu!l pe um$r, spuse6 : A5(elen4$, *$ ro) s$ *$ s(ula4i. ;lbert .ntinse bra4ele, .,i fre($ pleoapele ,i des(3ise o(3ii. : ;3a, spuse el, dumneata e,ti, ($pitane= @a naiba, ar fi trebuit s$ m$ la,i s$ dorm. Visam un *is .n(/nt$tor, *isam ($ dansam )alopul la +orlonia (u (ontesa #. ,i s(oase (easul pe (are .l p$strase (a s$!,i dea seama de timpul s(urs. : 9nu ,i 7um$tate noaptea, spuse. "e (e dra(u m$ s(oli la ora ast$. : Ca s$ *$ spun ($ sunte4i liber, A5(elen4$? : "ra)ul meu, relu$ ;lbert (u des$*/r,it$ libertate de spirit, 4ine minte pe *iitor ma5ima a(easta a lui apoleon (el Mare6 % u m$ trezi4i de(/t pentru *e,tile rele'. "a($ m$ l$sai s$ dorm, terminam )alopul ,i 4i!a, fi fost re(unos($tor toat$ *ia4aB Qi s!a pl$tit *a s$ zi($ r$s(ump$rarea mea= : u, A5(elen4$. : ;tun(i (um sunt liber= : Cine*a ($ruia nu pot a!i refuza nimi( a *enit s$ *$ re(lame. : -/n$ ai(i= : -/n$ ai(i. : "ra(e, a(est (ine*a este foarte amabil. ;lbert pri*i .n 7uru!i ,i!l z$ri pe &ranz. : Cum, tu, dra)$ &ranz, .mpin)i de*otamentul p/n$ ai(i= i spuse el. : u eu, r$spunse &ranz, (i *e(inul nostru, domnul (onte de Monte!Cristo. : >, la naiba, domnule (onte, spuse ;lbert (u *oio,ie, potri*indu!,i (ra*ata ,i man,etele. Sunte4i un om (u ade*$rat pre4ios ,i n$d$7duies( ($ m$ *e4i primi (a pe *e,ni(ul dumnea*oastr$ .ndatorat, mai .nt/i pentru (3estia (u tr$sura, apoi pentru a(easta. Fi .ntinse m/na (ontelui (are se .nfior$ .n momentul (/nd s$ i!o dea pe a sa, dar (are, totu,i, i!o d$du. Handitul pri*ea s(ena (u aer buim$(it. Ara de bun$ seam$, deprins s$!,i *ad$ prizonierii tremur/nd .n fa4a lui ,i iat$ ($ a*ea unul a ($rui dispozi4ie ironi($ nu suferise ni(i o ,tirbire. &ranz era .n(/ntat ($ ;lbert sus4inuse, (3iar fa4$ de un bandit, onoarea na4ional$. : "ra)$ ;lbert, .i spuse, da($ te )r$be,ti, *om mai a*ea timp s$ .n(3eiem noaptea la +orlonia. 4i *ei relua )alopul de unde l!ai .ntrerupt, astfel ($ nu!i *ei p$stra pi($ lui senior @ui)i, (are s!a purtat .n .mpre7urarea a(easta (a un om )alant. : ;de*$rat, spuse el, ai dreptate ,i *om putea s$ fim a(olo la (easurile dou$. Senior @ui)i, (ontinu$ ;lbert, mai e *reo formalitate de .ndeplinit pentru a m$ desp$r4i de A5(elen4a *oastr$= : i(iuna, domnule, r$spunse banditul ,i sunte4i liber (a aerul. : n (azul a(esta, *ia4a e pl$(ut$ ,i *esel$. Veni4i, domnilor, *eni4i.

9rmat de &ranz ,i de (onte, ;lbert (obor. s(ara ,i str$b$tu sala mare, p$trat$. Handi4ii st$teau .n pi(ioare (u p$l$riile .n m/n$. : -eppino, spuse ($pitanul, d$!mi tor4a? : "ar (e *rei s$ fa(i= ntreb$ (ontele. : V$ (ondu(, spuse ($pitanul. A (ea mai mi($ onoare pe (are o pot .napoia A5(elen4ei *oastre. Fi, lu/nd tor4a aprins$ din m/inile p$storului, merse .naintea oaspe4ilor s$i, nu (a un *alet (are .ndepline,te o oper$ de ser*ilism, (i (a un re)e (are .,i pre(ede ambasadorii. C/nd a7unse la poart$, se .n(lin$. : Fi a(um, domnule (onte, spuse el, *$ repet s(uzele mele ,i n$d$7duies( ($ nu *e4i p$stra ni(i o (iud$ pentru (ele .nt/mplate. : u, dra)$ Vampa, spuse (ontele. "e altminteri, dumneata .4i r$s(umperi )re,elile .ntr! un mod a,a de )alant, .n(/t sunt aproape ispitit s$!4i mul4umes( pentru (ele f$(ute. : "omnilor, relu$ ($pitanul .ntor(/ndu!se spre tineri, poate ($ in*ita4ia nu *i se *a p$rea to(mai atr$)$toare. "ar, da($ *$ *a *eni pofta s$!mi mai fa(e4i o *izit$, *e4i fi bine *eni4i oriunde m$ *oi afla. &ranz ,i ;lbert salutar$. Contele ie,i primul, apoi ;lbert. &ranz r$mase ultimul. : A5(elen4a *oastr$ *rea s$ m$ .ntrebe (e*a= Spuse Vampa z/mbind. : "a, m$rturises(, r$spunse &ranz. ;, fi (urios s$ ,tiu (e (iteai (u at/ta aten4ie (/nd am sosit noi. : Comentariile lui Cezar, spuse banditul. A (artea mea de predile(4ie. : Cai, nu *ii= ntreb$ ;lbert. : Ha da, iat$!m$, r$spunse &ranz. Fi ie,i la r/ndu!i, din )/rli(i. &$(ur$ (/4i*a pa,i pe (/mpie. : ;, pardon, spuse ;lbert .napoindu!se. mi dai *oie, ($pitane= Fi .,i aprinse 4i)ara de la tor4a lui Vampa. : ;(um, domnule (onte, )l$sui el, (ea mai mare )rab$ (u putin4$. "ores( )roza* s$ .n(3ei noaptea la du(ele de Hra((iano. 0e)$sir$ tr$sura unde o l$saser$. Contele .i spuse lui ;li un sin)ur (u*/nt arab ,i (aii pornir$ .n )oan$. Arau fi5 orele dou$ la (easul lui ;lbert, (/nd (ei doi prieteni intrar$ .n sala de dans. ntoar(erea lor st/rni senza4ie. "ar, deoare(e intrau .mpreun$, toate .n)ri7or$rile (u pri*ire la ;lbert .n(etar$ pe dat$. : "oamn$, spuse *i(ontele de Mor(erf apropiindu!se de (ontes$, a4i a*ut ieri bun$tatea s$!mi f$)$dui4i un )alop. Vin (am t/rziu ,i re(lam )ra4ioasa f$)$duin4$, dar prietenul meu, a ($rui sin(eritate o (unoa,te4i, *$ *a de(lara ($ nu sunt eu de *in$. Fi, deoare(e muzi(a to(mai d$dea semnalul *alsului, ;lbert .,i tre(u bra4ul pe dup$ talia (ontesei ,i disp$ru (u ea .n */rte7ul dansatorilor. n *remea asta, &ranz se )/ndea la .nfiorarea (iudat$ (are str$b$tuse trupul (ontelui de Monte!Cristo .n momentul (/nd a fost oare(um ne*oit s$!i dea m/na lui ;lbert.

S&g0FI+
K1L Cine are to*ar$,, are ,i st$p/n.

K2L Ca4$ K[L ;rmele s$ (edeze lo(ul to)ei. K4L C/nt$m surzilor. K5L C/nd p$storul le .n(/nt$. KGL "u(i mere la (asa buni(ului. KUL &rumoas$, nespus de frumoas$. K8L Care 4ine tare de (e*a2 .nd$r$tni(. KVL &u)ind, (u respira4ia t$iat$. K1EL H$rbat drept ,i tena(e .n inten4iile sale. K11L estatorni(ie, numele t$u este femeie? K12L ;(um (red ($ e5ist$ bandi4i italieni. K1[L "a($ la orele ,ase diminea4a (ei patru mii de pia,tri nu sunt .n m/inile mele, la (easurile ,apte *i(ontele ;lbert *a .n(eta s$ e5iste.