Anda di halaman 1dari 8

www.hukumonline.

com

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.26 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN PENGGUNAAN/PENGGANTIAN BENDERA KAPAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa a!am Pe"a#$"an Peme"in#ah N%m%" &' Tah$n ())( #en#ang Pe"*a+a!an #e!ah ia#$" *e#en#$an mengenai +enga aan *a+a!, b. bahwa -ebaga! #in a* !an.$# In-#"$*-i P"e-i en N%m%" & Tah$n ())& #en#ang Pembe" a/aan In $-#"i Pe!a/a"an, ma*a +e"!$ i!a*$*an +ena#aan *emba!i #en#ang -i-#em an +"%-e $" +e!a*-anaan +engg$naan an +enggan#ian ben e"a *a+a! a"i ben e"a a-ing *e ben e"a In %ne-ia /ang +enga aann/a me!a!$i +embang$nan *a+a! ba"$ a#a$ +embe!ian *a+a! be*a- a"i !$a" nege"i, 0. bahwa be" a-a"*an +e"#imbangan -ebagaimana ima*-$ h$"$1 a, +e"!$ menga#$" +en/e e"hanaan -i-#em an +"%-e $" +enga aan *a+a! an +engg$naan2+enggan#ian ben e"a *a+a! engan Pe"a#$"an Men#e"i Pe"h$b$ngan. Menginga#: '. Un ang3Un ang N%m%" (' Tah$n '44( #en#ang Pe!a/a"an 5Lemba"an Tah$n '44( N%m%" 46, Tambahan Lemba"an Nega"a N%m%" 78479, (. Pe"a#$"an Peme"in#ah N%m%" &' Tah$n ())( #en#ang Pe"*a+a!an 5Lemba"an Tah$n ())( N%m%" 4&, Tambahan Lemba"an Nega"a N%m%" 8((:9, 7. Pe"a#$"an P"e-i en N%m%" 4 Tah$n ())& #en#ang Ke $ $*an, T$ga-, ;$ng-i, Kewenangan, S$-$nan O"gani-a-i Kemen#e"ian Nega"a RI -ebagaimana i$bah #e"a*hi" engan Pe"a#$"an P"e-i en N%m%" <( Tah$n ())&, 8. Pe"a#$"an Men#e"i Pe"h$b$ngan N%m%" KM.< Tah$n ())& #en#ang Peng$*$han Ka+a!, &. Pe"a#$"an Men#e"i Pe"h$b$ngan N%m%" KM.87 Tah$n ())& #en#ang O"gani-a-i an Ta#a Ke".a De+a"#emen Pe"h$b$ngan -ebagaimana i$bah #e"a*hi" engan Pe"a#$"an Men#e"i Pe"h$b$ngan N%m%" KM.<( Tah$n ())&.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

MEMUTUSKAN: Mene#a+*an: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN PENGGUNAAN2PENGGANTIAN BENDERA KAPAL BAB I PENGADAAN KAPAL Pasal 1 Penga aan *a+a! $n#$* i a1#a" -ebaga! *a+a! be"ben e"a In %ne-ia a+a# i!a*$*an engan 0a"a mema-$**an *a+a! a"i !$a" nege"i bai* *a+a! bang$nan ba"$ ma$+$n *a+a! be*a- be"ben e"a a-ing. Penga aan *a+a! -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9, #i a* meme"!$*an i=in nam$n wa.ib memen$hi +e"-/a"a#an *e-e!ama#an *a+a! an +en0egahan +en0ema"an a"i *a+a!, -e"#a memi!i*i %*$men *a+a! /ang -ah an ma-ih be"!a*$ a"i nega"a ben e"a a-a! *a+a!. Pasal 2

5'9

5(9

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

5'9

Ka+a! /ang a+a# i a1#a" -ebaga! *a+a! be"ben e"a In %ne-ia a a!ah: a. b. *a+a! engan $*$"an #%na-e *%#%" : 5GT :9 a#a$ Iebih, imi!i*i %!eh wa"ga nega"a In %ne-ia a#a$ ba an h$*$m /ang i i"i*an be" a-a"*an h$*$m In %ne-ia an be"*e $ $*an i In %ne-ia.

5(9

Pen a1#a"an *a+a! -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9, a+a# i!a*$*an i *an#%" +$-a# Di"e*#%"a# >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# a#a$ +e!ab$han3+e!ab$han -ebagai be"i*$#: a. b. 0. . e. 1. g. h. i. .. *. I. m. n. %. +. A. ". -. #. $. B. Amb%n, Bagan Sia+i3a+i, Ba!i*+a+an, Ban.a"ma-in, Ba#am, Be!awan, Beng*$!$, Ben%a, Bi#$ng, @i!a0a+, @i"eb%n, D%ngga!a, D$mai, G%"%n#a!%, >ambi, >a/a+$"a, Ken a"i, K$+ang, Lemba", Lh%*-e$mawe, L$w$*, Ma*a--a", 11. gg. hh. ii. ... **. II. mm. nn. %%. ++. AA. w. ?. /. =. aa. bb. 00. . ee. Mana %, Man%*wa"i, Ma$me"e, Meneng, Me"a$*e, Pa!embang, Pan.ang, Pe*anba"$, P%n#iana*, Sabang, Sama"in a, Sam+i#, Sib%!ga, S%"%ng, Tan.$ng Ema-, Tan.$ng Pe"a*, Tan.$ng Pinang, Tan.$ng P"i%*, Te!$* Ba/$", Te"na#e, T$a!.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

579

Pe!a*-anaan +en a1#a"an +a a +e!ab$han -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5(9, i!a*$*an %!eh +e.aba# be"wenang be" a-a"*an +e"-/a"a#an -e-$ai engan *e#en#$an /ang be"!a*$.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

BAB II PENGGUNAAN BENDERA KAPAL Pasal 3 Pemi!i* *a+a! /ang ba"$ ibang$n i!$a" nege"i /ang a*an i a1#a"*an $n#$* a+a# mengg$na*an ben e"a In %ne-ia -ebagai ben e"a *ebang-aan ha"$- membe"i#ah$*an -e0a"a #e"#$!i- *e+a a Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# engan me!am+i"*an: a. *%n#"a* +embang$nan *a+a! /ang i!ega!i-a-i N%#a"i- a#a$ %!eh +e.aba# +eme"in#ah /ang be"wenang a"i nega"a #em+a# *a+a! ibang$n, an b. gamba"3gamba" "an0ang bang$n *a+a! /ang #e!ah i-ah*an. Kh$-$- bagi *a+a! +enang*a+ i*an, -e!ain +e"-/a"a#an -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 wa.ib i!eng*a+i engan "e*%men a-i a"i Men#e"i /ang be"#angg$ng .awab a!am bi ang *egia#an +enang*a+an i*an. Pembe"i#ah$an -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 ia.$*an a+abi!a *a+a! #e!ah -ia+ $n#$* i+e"i*-a a!am "ang*a +ene"bi#an -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a!. Pasal 4 Be" a-a"*an +embe"i#ah$an -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 7 a/a# 5'9, Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# membe"i*an +e#$n.$* +e!a*-anaan +engg$naan ben e"a an +e"-e#$.$an +engg$naan nama -e"#a +ene#a+an #an a +anggi!an -ebagai *a+a! In %ne-ia *e+a a +e.aba# i Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia i #em+a# *a+a! ibang$n engan #emb$-an *e+a a +emi!i* *a+a!. Da!am ha! i #em+a# *a+a! ibang$n #i a* #e" a+a# Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia, +e#$n.$* +e!a*-anaan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 ibe"i*an *e+a a +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! /ang ibe"i #$ga- %!eh Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# $n#$* me!a*-ana*an +engg$naan ben e"a. Pe#$n.$* +e!a*-anaan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9, i#e"bi#*an a!am wa*#$ +a!ing !ama & 5!ima9 ha"i *e".a -e.a* #angga! +ene"imaan +embe"i#ah$an a"i +emi!i* *a+a! /ang i!eng*a+i engan %*$men -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 7 a/a# 5'9. Pasal 5 Se-$ai engan +e#$n.$* +e!a*-anaan +engg$naan ben e"a -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 8, +e.aba# +a a Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia i #em+a# *a+a! ibang$n a#a$ +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! /ang ibe"i #$ga- me!a*-ana*an +engg$naan ben e"a me!a*$*an: a. +ene!i#ian #e"ha a+ *e!eng*a+an %*$men /ang i-/a"a#*an me!i+$#i: '9 *%n#"a* +embang$nan *a+a! /ang i!ega!i-a-i %!eh N%#a"i- a#a$ +e.aba# +eme"in#ah /ang be"wenang a"i nega"a #em+a# *a+a! ibang$n, (9 be"i#a a0a"a -e"ah #e"ima *a+a!, 79 -$"a# *e#e"angan +embang$nan *a+a!, 89 "e*%men a-i a"i Men#e"i /ang be"#angg$ng .awab a!am bi ang *egia#an +enang*a+an i*an, *h$-$- bagi *a+a! +enang*a+ i*an, an &9 gamba"3gamba" "an0ang bang$n *a+a! /ang #e!ah i-ah*an. b. Peng$*$"an an +eme"i*-aan na$#i-, #e*ni- an "a i% -e"#a +en0egahan +en0ema"an a"i *a+a!. Peng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 h$"$1 b, i!a*$*an %!eh +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! +a a Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia i #em+a# *a+a! ibang$n.

5'9

5(9

579

5'9

5(9

579

5'9

5(9

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

579

Da!am ha! i Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia #i a* #e" a+a# +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a!, Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# men$ga-*an +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! a"i *an#%" +e"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia #e" e*a# a#a$ a"i Di"e*#%"a# >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# $n#$* me!a*-ana*an +eng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 h$"$1 b. Pasal 6 Pengg$naan ben e"a -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 8 han/a a+a# i!a*-ana*an a+abi!a ha-i! +ene!i#ian #e"ha a+ %*$men -e"#a +eng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! & a/a# 5'9 #e!ah memen$hi +e"-/a"a#an -e-$ai engan *e#en#$an /ang be"!a*$. Pengg$naan ben e"a -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 i!a*-ana*an engan men/e"ah*an -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! /ang i#e"bi#*an %!eh +eme"in#ah In %ne-ia. S$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! /ang i#e"bi#*an %!eh +eme"in#ah In %ne-ia -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5(9 #e" i"i a"i: a. S$"a# U*$" Semen#a"a engan ma-a be"!a*$ ( 5 $a9 b$!an, b. S$"a# Tan a Kebang-aan Ka+a! Semen#a"a engan ma-a be"!a*$ 7 5#iga9 b$!an, 0. Se"#i1i*a# SOLAS Semen#a"a engan ma-a be"!a*$ 7 5#iga9 b$!an, . Se"#i1i*a# MARPOL Semen#a"a engan ma-a be"!a*$ 7 5#iga9 b$!an, e. Se"#i1i*a# Ke-e!ama#an Semen#a"a engan ma-a be"!a*$ 7 5#iga9 b$!an. Pe!a*-anaan +engg$naan ben e"a -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5(9 i#$ang*an a!am be"i#a a0a"a +engg$naan ben e"a /ang i#an a#angani %!eh +emi!i* *a+a! a#a$ na*h% a an +e.aba# /ang me!a*-ana*an +engg$naan ben e"a. BAB III PENGGANTIAN BENDERA KAPAL Pasal Pemi!i* *a+a! be*a- be"ben e"a a-ing /ang a*an igan#i ben e"a an a*an i a1#a"*an -ebagai *a+a! be"ben e"a In %ne-ia ha"$- membe"i#ah$*an -e0a"a #e"#$!i- *e+a a Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# engan me!am+i"*an: a. b$*#i +emba/a"an 5Bi!! %1 Sa!e9 /ang i!ega!i-a-i %!eh N%#a"i- a#a$ %!eh +e.aba# +eme"in#ah /ang be"wenang a"i nega"a ben e"a a-a! *a+a!, b. be"i#a a0a"a -e"ah #e"ima *a+a! 5P"%#%0%! %1 De!iBe"/ an A00e+#an0e9, 0. -$"a# *e#e"angan +engha+$-an 5De!e#i%n @e"#i1i0a#e9 /ang i#e"bi#*an %!eh nega"a ben e"a a-a! *a+a!, . -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! /ang i#e"bi#*an %!eh nega"a ben e"a a-a! *a+a!, an e. gamba" "an0angan $m$m bang$nan *a+a! 5Gene"a! A""angemen#2GA9. Kh$-$- bagi *a+a! +enang*a+ i*an, -e!ain +e"-/a"a#an -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 wa.ib i!eng*a+i engan "e*%men a-i a"i Men#e"i /ang be"#angg$ng .awab a!am bi ang *egia#an +enang*a+an i*an. A+abi!a +emi!i* be!$m a+a# men$n.$**an -$"a# *e#e"angan +engha+$-an -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 b$#i" 0, $n#$* *e+e"!$an +enggan#ian ben e"a a+a# ig$na*an -$"a# *e#e"angan a"i nega"a ben e"a a-a! *a+a! /ang men/a#a*an #i a* *ebe"a#an a#a+enggan#ian ben e"a *a+a! ima*-$ men.a i *a+a! be"ben e"a In %ne-ia. Pasal ! Penggan#ian ben e"a *a+a! -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! : i!a*-ana*an i +e!ab$han In %ne-ia #em+a# *a+a! be"a a. A#a- +e"min#aan +emi!i*, +enggan#ian ben e"a *a+a! a+a# i!a*-ana*an i +e!ab$han i !$a" nege"i a!am ha!:

5'9

5(9 579

589

5'9

5(9

579

5'9 5(9

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

a. b.

*a+a! a*an !ang-$ng be"%+e"a-i i !$a" nege"i, +e"a#$"an nega"a ben e"a a-a! *a+a!, mewa.ib*an *a+a! /ang #e!ah i.$a! *e+a a wa"ga nega"a a-ing ha"$- -ege"a i0%"e# 5 e!e#e 9 an a1#a" nega"a ben e"a a-a!.

5'9

5(9

579

Pasal " Be" a-a"*an +embe"i#ah$an -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! : a/a# 5'9, Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# membe"i*an +e#$n.$* +e!a*-anaan +enggan#ian ben e"a an +e"-e#$.$an +engg$naan nama -e"#a +ene#a+an #an a +anggi!an -ebagai *a+a! In %ne-ia *e+a a A +e!2Ka*an+e! a#a$ *e+a a +e.aba# i Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia i #em+a# +e!a*-anaan +enggan#ian ben e"a *a+a! engan #emb$-an *e+a a +emi!i* *a+a!. Da!am ha! i #em+a# *a+a! a*an me!a*-ana*an +enggan#ian ben e"a #i a* #e" a+a# Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia, +e#$n.$* +e!a*-anaan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 ibe"i*an *e+a a +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! /ang ibe"i #$ga- %!eh Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# $n#$* me!a*-ana*an +enggan#ian ben e"a *a+a! i !$a" nege"i. Pe#$n.$* +e!a*-anaan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9, i#e"bi#*an a!am wa*#$ +a!ing !ama & 5!ima9 ha"i *e".a -e.a* #angga! +ene"imaan +embe"i#ah$an a"i +emi!i* /ang i!eng*a+i engan %*$men -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! : a/a# 5'9. Pasal 10 Se-$ai engan +e#$n.$* +e!a*-anaan -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 4, A +e!2Ka*an+e! a#a$ +e.aba# i Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia i #em+a# *a+a! be"a a a#a$ +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! /ang ibe"i #$ga- me!a*-ana*an +enggan#ian ben e"a me!a*$*an: a. +ene!i#ian #e"ha a+ *e!eng*a+an %*$men /ang i-/a"a#*an -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! : a/a# 5'9, b. +eng$*$"an an +eme"i*-aan na$#i-, #e*ni- an "a i% -e"#a +en0egahan +en0ema"an a"i *a+a!. Peng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 h$"$1 b, $n#$* *a+a! /ang gan#i ben e"a i +e!ab$han In %ne-ia -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 6 a/a# 5'9, i!a*$*an %!eh +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! i Kan#%" A +e!2Kan+e! #em+a# +enggan#ian ben e"a *a+a! i!a*$*an. Peng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 h$"$1 b, $n#$* *a+a! /ang gan#i ben e"a i +e!ab$han i !$a" nege"i -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! 6 a/a# 5(9 i!a*-ana*an %!eh +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! i Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia i #em+a# *a+a! be"a a. Da!am ha! i +e!ab$han i !$a" nege"i #em+a# *a+a! a*an i!a*$*an +enggan#ian ben e"a #i a* #e" a+a# +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a!, a#a-. +e"min#aan +emi!i* *a+a!, Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# $n#$* men$ga-*an +e.aba# +eme"i*-a *e-e!ama#an *a+a! a"i Kan#%" Pe"wa*i!an Re+$b!i* In %ne-ia #e" e*a# a#a$ a"i Di"e*#%"a# >en e"a! Pe"h$b$ngan !a$# $n#$* me!a*-ana*an +eng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5'9 h$"$1 b. Pasal 11 Penggan#ian ben e"a han/a a+a# i!a*-ana*an a+abi!a ha-i! +ene!i#ian #e"ha a+ %*$men -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! : a/a# 5'9 -e"#a +eng$*$"an an +eme"i*-aan -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! ') a/a# 5'9 h$"$1 b #e!ah memen$hi +e"-/a"a#an -e-$ai engan *e#en#$an /ang be"!a*$. Penggan#ian ben e"a i!a*-ana*an engan menggan#i -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! /ang i#e"bi#*an %!eh +eme"in#ah nega"a ben e"a a-a! *a+a! engan -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! /ang i#e"bi#*an %!eh +eme"in#ah In %ne-ia. S$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! /ang i#e"bi#*an %!eh +eme"in#ah In %ne-ia -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5(9 #e" i"i a"i -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! < a/a# 579.

5'9

5(9

579

589

5'9

5(9

579

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

589

Pe!a*-anaan +enggan#ian ben e"a -ebagaimana ima*-$ +a a a/a# 5(9 i#$ang*an a!am be"i#a a0a"a +enggan#ian ben e"a /ang i#an a#angani %!eh +emi!i* *a+a! a#a$ na*h% a an +e.aba# /ang me!a*-ana*an +enggan#ian ben e"a. Pasal 12 a!am Pa-a! & a/a# 5'9 h$"$1 b an Pa-a! ') a/a# 5'9 h$"$1 b,

Peng$*$"an -ebagaimana ima*-$ #i a* +e"!$ i!a*$*an a!am ha!: a. *a+a! #e!ah memi!i*i -$"a# $*$" be" a-a"*an *%nBen-i in#e"na-i%na! #en#ang +eng$*$"an *a+a! /ang be"!a*$, /ang i#e"bi#*an %!eh +eme"in#ah nega"a ben e"a a-a! *a+a! a#a$ ba an *!a-i1i*a-i /ang ia*$i -e-$ai engan *e#en#$an /ang be"!a*$, an b. +emi!i* men/e"ah*an a1#a" $*$" 50a!0$!a#i%n -hee#9 an gamba" "an0angan $m$m bang$nan *a+a! 5Gene"a! A""angemen#2GA9. BAB I# KETENTUAN LAIN$LAIN Pasal 13 Ma-a be"!a*$ -$"a# an -e"#i1i*a# *a+a! -emen#a"a -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! < a/a# 579 han/a a+a# i+e"+an.ang a+abi!a +emi!i* #e!ah menga.$*an +e"m%h%nan +en a1#a"an *a+a! *e -a!ah -a#$ #em+a# +en a1#a"an *a+a! -ebagaimana ima*-$ a!am Pa-a! ( a/a# 5(9 /ang i!eng*a+i engan %*$men /ang i-/a"a#*an a!am +e"a#$"an +en a1#a"an *a+a!. BAB # PENUTUP Pasal 14 Dengan be"!a*$n/a Pe"a#$"an ini, ma*a Ke+$#$-an Men#e"i Pe"h$b$ngan N%m%" KM.'8 Tah$n '44< #en#ang Pen/e e"hanaan Ta#a 0a"a Penga aan Dan Pen a1#a"an Ka+a!, Ke+$#$-an Men#e"i Pe"h$b$ngan N%m%" KM.' Tah$n ())( #en#ang Pen/em+$"naan Ke+$#$-an Men#e"i Pe"h$b$ngan N%m%" KM.'8 Tah$n '44< #en#ang Pen/e e"hanaan Ta#a @a"a Penga aan Dan Pen a1#a"an Ka+a!, in/a#a*an #i a* be"!a*$. Pasal 15 Di"e*#$" >en e"a! Pe"h$b$ngan La$# me!a*$*an +engawa-an an +engen a!ian #e"ha a+ +e!a*-anaan Pe"a#$"an ini. Pasal 16 Pe"a#$"an ini m$!ai be"!a*$ +a a #angga! i#e#a+*an.

Di#e#a+*an Di >a*a"#a, Pa a Tangga! 7) Mei ())< MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, T# . M. HATTA RA>ASA 5C9

www.hukumonline.com

Anda mungkin juga menyukai