Anda di halaman 1dari 53

INSTRUMEN SKPM 2010

VERSI OKTOBER 2013

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DESKRIPSI SKOR SKPM 2010


STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

Aspek 1.1 Kriteria Kritikal SKOR

Gaya Kepimpinan Kepimpinan sekolah mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga sekolah ke arah pencapaian matlamat sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar mendapatkan maklum balas tentang gaya kepimpinannya dan memanfaatkannya untuk penambahbaikan seperti mewujudkan peti cadangan, melalui media sosial (seperti facebook, WhatsApp dan lain-lain) atau cara lain. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pengetua/Guru Besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi. Pengetua/Guru Besar bertindak secara proaktif untuk melaksanakan perubahan ke arah tindakan pembetulan/penambahbaikan. Pengetua/Guru Besar berintegriti dan bersikap profesional dalam melaksanakan hampir keseluruhan tindakannya. Pengetua/Guru Besar berpengetahuan luas untuk menjana idea yang bernas dan berkemahiran dalam memberi nasihat serta bimbingan. Pengetua/Guru Besar mengamalkan budaya berdaya saing yang menjadi ikutan warga sekolah dalam melaksanakan tugas. Pengetua/Guru Besar mendapat sokongan hampir keseluruhan warga sekolah.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3 SKOR 2

Pengetua/Guru Besar mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai mengikut situasi. Pengetua/Guru Besar melaksanakan perubahan ke arah penambahbaikan apabila diarah. Pengetua/Guru Besar berintegriti dan bersikap profesional dalam melaksanakan kebanyakan tindakannya. Pengetua/Guru Besar berpengetahuan dan berupaya memberi nasihat serta bimbingan dalam pengurusan rutin. Pengetua/Guru Besar mendapat sokongan kebanyakan warga sekolah.

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pengetua/Guru Besar kurang proaktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pengetua/Guru Besar kurang mampu melaksanakan perubahan ke arah penambahbaikan. Pengetua/Guru Besar kurang berpengetahuan dan kurang berkemahiran untuk menjana idea dan memberi nasihat serta bimbingan.

SKOR 1

Aspek 1.2 Kriteria Kritikal SKOR

Penetapan dan Pelaksanaan Hala Tuju Kepimpinan sekolah memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar mempunyai sistem penyebaran visi, misi dan sasaran kepada ibu bapa dan komuniti secara berkesan dan berterusan melalui laman web sekolah/blog sekolah/brosur/buletin/e-mel berkelompok/media sosial (seperti facebook, WhatsApp dan lainlain) poster dan carta atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pernyataan visi dan misi diperinci dengan jelas mengikut konteks sekolah. Pernyataan visi dan misi difahami oleh hampir keseluruhan warga sekolah. Visi dan misi dijadikan asas, panduan dan rujukan untuk merancang dan melaksanakan hampir keseluruhan program pemajuan sekolah. Visi dan misi menjadi hala tuju dalam menggerakkan warga sekolah untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh sebagai satu pasukan bagi mencapai matlamat sekolah.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pernyataan visi dan misi diperinci mengikut konteks sekolah. Pernyataan visi dan misi difahami oleh kebanyakan warga sekolah. Visi dan misi dijadikan asas, panduan dan rujukan untuk merancang dan melaksanakan kebanyakan program pemajuan sekolah.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pernyataan visi dan misi tidak diperinci mengikut konteks sekolah. Pernyataan visi dan misi kurang difahami oleh warga sekolah. Visi dan misi tidak dijadikan asas, panduan dan rujukan untuk merancang dan melaksanakan program pemajuan sekolah.

SKOR 1

Aspek 1.3 Kriteria Kritikal SKOR

Kemahiran Komunikasi Kepimpinan sekolah mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumat. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar mewujudkan pelbagai kaedah yang berkesan dalam menyampaikan maklumat untuk tindakan warga sekolah seperti laman web sekolah/ blog sekolah/ brosur/ buletin/e-mel berkelompok/ media sosial (seperti facebook, WhatsApp dan lain-lain). atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Pengetua/Guru Besar mengamalkan komunikasi pelbagai hala untuk berkongsi idea/maklumat dengan mengambil kira keperluan pihak yang berkepentingan untuk kemajuan sekolah. Pengetua/Guru Besar sedia mendengar dan memanfaatkan pandangan yang berbeza untuk kemajuan sekolah. Hampir keseluruhan arahan yang disampaikan adalah jelas untuk membolehkan warga sekolah melaksanakan tugas. Komunikasi berkesan Pengetua/Guru Besar membolehkan warga sekolah mengetahui dan memahami perkembangan terkini di sekolah dan dalam pendidikan negara. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pengetua/Guru Besar mengamalkan komunikasi pelbagai hala untuk berkongsi idea/maklumat untuk kemajuan sekolah. Pengetua/Guru Besar sedia mendengar tetapi kurang memanfaatkan pandangan yang berbeza. Kebanyakan arahan yang disampaikan adalah jelas untuk membolehkan warga sekolah melaksanakan tugas. Komunikasi berkesan Pengetua/Guru Besar membolehkan warga sekolah mengetahui perkembangan terkini di sekolah dan dalam pendidikan negara.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pengetua/Guru Besar mengamalkan komunikasi sehala. Kebanyakan keputusan dibuat oleh kepimpinan sekolah tanpa mengambil kira pandangan dan idea warga sekolah. Sangat sedikit arahan yang disampaikan adalah jelas untuk membolehkan warga sekolah melaksanakan tugas.

SKOR 1

Aspek 1.4 Kriteria Kritikal SKOR

Kemahiran Merancang Kepimpinan sekolah menerajui penyediaan perancangan strategik (pelan strategik, taktikal, dan operasi) untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar memanfaatkan teknologi terkini seperti alat/peranti elektronik untuk memantau penyediaan/pelaksanaan perancangan sekolah. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pengetua/Guru Besar menerajui penyediaan perancangan strategik yang merangkumi bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan, dan hal ehwal murid, kewangan, sumber manusia, kemudahan dan keperluan asas sekolah. Perancangan yang disediakan berasaskan analisis SWOT ( strength, weakness, opportunity, threat) /alat analisis lain yang bersesuaian yang mengambil kira konteks sekolah. Sasaran ditetapkan berdasarkan TOV (Take Off Value), potensi murid, isu yang dikenal pasti dan sumber yang ada. Strategi yang dirangka membolehkan hampir keseluruhan sasaran yang ditetapkan tercapai. Pemantauan dan penilaian dirancang bagi memastikan program dilaksanakan dengan berkesan.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pengetua/Guru Besar menerajui penyediaan perancangan strategik yang merangkumi bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan, dan hal ehwal murid. Perancangan yang disediakan berasaskan analisis SWOT ( strength, weakness, opportunity, threat) /alat analisis lain yang bersesuaian. Sasaran ditetapkan berdasarkan TOV (Take Off Value) murid. Strategi yang dirangka membolehkan kebanyakan sasaran yang ditetapkan tercapai. Pemantauan dan penilaian dirancang bagi memastikan program dilaksanakan. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pengetua/Guru Besar kurang berperanan dalam menyediakan perancangan strategik sekolah. Perancangan yang disediakan tidak berasaskan analisis SWOT ( strength, weakness, opportunity, threat) /alat analisis lain yang bersesuaian. Strategi yang dirangka kurang realistik untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pemantauan dan penilaian program tidak dirancang.

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 1.5 Kriteria Kritikal SKOR

Kemahiran Memotivasi dan Menggerakkan Warga Sekolah Kepimpinan sekolah memotivasikan warga sekolah untuk meningkatkan kualiti kerja. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar mempunyai kaedah yang berkesan dalam memotivasi dan menggerakkan warga sekolah seperti m engadakan Hari Kualiti Sekolah untuk memberikan pengiktirafan (anugerah khas) kepada guru yang cemerlang. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pengetua/Guru Besar memberi sokongan, galakan dan pengiktirafan, memberi peluang memajukan diri, menjaga kebajikan dan keselamatan warga sekolah. Pengetua/Guru Besar menghadiri hampir keseluruhan aktiviti sekolah untuk memotivasikan warga sekolah dalam melaksanakan tugas. Pengetua/Guru Besar mempunyai panduan yang jelas untuk memberi pengiktirafan dengan mematuhi kriteria yang ditetapkan. Hampir keseluruhan warga sekolah komited dalam melaksanakan tugas. Hampir keseluruhan hasil kerja warga sekolah berkualiti dan dilaksanakan melalui permuafakatan dan budaya kerja sepasukan.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pengetua/Guru Besar memberi sokongan, galakan dan pengiktirafan. Pengetua/Guru Besar menghadiri kebanyakan aktiviti sekolah. Kebanyakan warga sekolah komited dalam melaksanakan tugas. Kebanyakan hasil kerja warga sekolah berkualiti dan dilaksanakan melalui permuafakatan dan budaya kerja sepasukan.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pengetua/Guru Besar kurang memberi sokongan, galakan dan pengiktirafan. Sangat sedikit aktiviti sekolah dihadiri Pengetua/Guru Besar. Sangat sedikit warga sekolah komited dalam melaksanakan tugas.

SKOR 1

Aspek 1.6 Kriteria Kritikal SKOR

Kemahiran Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Kepimpinan sekolah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar berjaya mewujudkan kaedah yang berkesan seperti penubuhan panel akrab, rakan pembimbing, atau mentor mentee untuk menangani warga sekolah yang bermasalah (inovasi/kreativiti untuk mengatasi masalah). atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Hampir keseluruhan keputusan dibuat dengan tepat, mengambil kira semua faktor yang berkaitan dan mematuhi peraturan/prosedur. Pengetua/Guru Besar membuat keputusan secara individu atau kolektif mengikut keperluan. Pengetua/Guru Besar berupaya mengenal pasti punca dan menyelesaikan masalah secara adil. Hampir keseluruhan masalah dapat diselesaikan oleh Pengetua/Guru Besar. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 4

SKOR 3

Kebanyakan keputusan dibuat dengan tepat, mengambil kira semua faktor yang berkaitan dan mematuhi peraturan/prosedur. Pengetua/Guru Besar membuat keputusan secara individu. Kebanyakan masalah dapat diselesaikan oleh Pengetua/Guru Besar.

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.

Pengetua/Guru Besar kurang berupaya membuat keputusan. Sangat sedikit masalah dapat diselesaikan oleh Pengetua/Guru Besar.

Aspek 1.7 Kriteria Kritikal SKOR

Kepimpinan Instruksional Kepimpinan sekolah menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar menjadi pakar rujuk/penceramah/pembimbing peningkatan pendidikan di peringkat sekolah/daerah/negeri/kebangsaan.

dalam

program

atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pengetua/Guru Besar menentukan matlamat dan ketetapan yang jelas dan berfokus mengenai pelaksanaan kurikulum. Pengetua/Guru Besar mengajar sejumlah waktu yang ditetapkan. Pengetua/Guru Besar mencerap PdP dan memastikan PdP semua guru dicerap dan maklum balas secara individu disampaikan. Pengetua/Guru Besar menyelia hasil kerja atau tugasan dan pencapaian murid secara sistematik dan berterusan. Pengetua/Guru Besar menyelia perancangan pengajaran dan hasil kerja hampir keseluruhan guru berkaitan PdP secara tekal. Pengetua/Guru Besar mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi menyokong PdP yang berkesan untuk meningkatkan pencapaian akademik dan sahsiah murid.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pengetua/Guru Besar menentukan matlamat dan ketetapan mengenai pelaksanaan kurikulum. Pengetua/Guru Besar mengajar sejumlah waktu yang ditetapkan. Pengetua/Guru Besar mencerap PdP dan memastikan PdP semua guru dicerap. Pengetua/Guru Besar menyelia hasil kerja atau tugasan dan pencapaian murid. Pengetua/Guru Besar menyelia perancangan pengajaran dan hasil kerja kebanyakan guru berkaitan PdP. Pengetua/Guru Besar mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi menyokong PdP.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pengetua/Guru Besar kurang berusaha untuk menentukan matlamat dan ketetapan mengenai pelaksanaan kurikulum. Pengetua/Guru Besar tidak mengajar sejumlah waktu yang ditetapkan. Pengetua/Guru Besar tidak mencerap PdP. Pengetua/Guru Besar tidak menyelia hasil kerja atau tugasan dan pencapaian murid. Pengetua/Guru Besar kurang berusaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi menyokong PdP.

SKOR 1

Aspek 1.8 Kriteria Kritikal SKOR

Perkongsian Kepimpinan Kepimpinan sekolah mewujudkan perkongsian tanggungjawab bagi memupuk kesedaran tanggungjawab bersama dalam mengurus sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pengetua/Guru Besar memberi peluang dan membimbing secara sistematik kepimpinan pelbagai peringkat (Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia, dan lain-lain) dan berjaya meningkatkan kecekapan dan kelancaran pengurusan sekolah yang berkesan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pengetua/Guru Besar menurunkan kuasa untuk membolehkan keputusan dan tindakan bagi aspek yang sesuai dibuat dengan cekap dan berkesan. Hampir keseluruhan warga sekolah yang diberi tanggungjawab peka dan berkemahiran melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan untuk memajukan sekolah. Peluang untuk meningkatkan kecekapan memimpin wujud melalui pendedahan dan bimbingan termasuk latihan dalam perkhidmatan. Perkongsian kuasa yang diamalkan dapat meningkatkan kecekapan individu dan pengurusan sekolah. Sekolah beroperasi dengan lancar walaupun semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pengetua/Guru Besar menurunkan kuasa untuk membolehkan keputusan dan tindakan bagi aspek yang sesuai dibuat. Kebanyakan warga sekolah yang diberi tanggungjawab peka dan berkemahiran melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan untuk memajukan sekolah. Peluang untuk meningkatkan kecekapan memimpin wujud melalui program latihan dalam perkhidmatan. Sekolah beroperasi walaupun semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar.

SKOR 3 SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pengetua/Guru Besar tidak menurunkan kuasa bagi aspek pengurusan sekolah. Warga sekolah kurang diberi peluang dan latihan untuk meningkatkan kecekapan memimpin. Sekolah beroperasi dalam keadaan kurang terkawal semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar.

SKOR 1

STANDARD 2

PENGURUSAN ORGANISASI

Aspek 2.1 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Sumber Manusia Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja warga sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah menggunakan data dan maklumat keseluruhan guru dan anggota kumpulan pelaksana daripada sistem sedia ada/sistem tersendiri untuk mengagihkan tugas dan memberi pengiktirafan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Potensi, kemahiran dan pengalaman hampir keseluruhan guru dan anggota kumpulan pelaksana dikenal pasti dan tugas diagihkan secara seimbang untuk meningkatkan kualiti kerja, memberi kepuasan dan keseronokan bekerja. Prestasi kerja guru dan anggota kumpulan pelaksana dinilai secara sistematik, adil dan telus. Hasil penilaian dimaklumkan kepada guru dan anggota kumpulan pelaksana yang berkenaan untuk penambahbaikan. Program perkembangan staf dilaksanakan secara terancang dengan mengambil kira keperluan individu, kumpulan dan sekolah dengan menggunakan khidmat kepakaran dalaman atau luaran secara berkesan.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Potensi, kemahiran dan pengalaman kebanyakan guru dan anggota kumpulan pelaksana dikenal pasti dan tugas diagihkan secara seimbang untuk meningkatkan kualiti kerja, memberi kepuasan dan keseronokan bekerja. Prestasi kerja guru dan anggota kumpulan pelaksana dinilai secara adil dan telus. Program perkembangan staf dilaksanakan.

SKOR 3 SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.

SKOR 1

Potensi, kemahiran dan pengalaman sangat sedikit guru dan anggota kumpulan pelaksana dikenal pasti dan tugas diagihkan secara seimbang untuk meningkatkan kualiti kerja, memberi kepuasan dan keseronokan bekerja. Prestasi kerja guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak dinilai secara adil dan telus. Program perkembangan staf tidak dilaksanakan.

Aspek 2.2 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Prasarana Kemudahan prasarana diurus untuk memastikan keselesaan dan keselamatan warga sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah menyelenggara kemudahan asas dengan menggunakan kepakaran dalaman yang terdiri daripada guru/anggota kumpulan pelaksana/ibu bapa. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Hampir keseluruhan kemudahan fizikal dan kelengkapan asas sekolah mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan warga sekolah. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas diperiksa dan diselenggara untuk memastikannya dalam keadaan selamat, berfungsi dan digunakan secara optimum oleh warga sekolah. Rekod penyelenggaraan kemas kini. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan kemudahan fizikal dan kelengkapan asas sekolah mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan warga sekolah. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas diperiksa dan diselenggara untuk memastikannya dalam keadaan selamat, berfungsi dan digunakan oleh warga sekolah. Rekod penyelenggaraan disediakan. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas tidak mencukupi dan sekolah tiada inisiatif yang jelas untuk mengatasi kekurangan tersebut. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas tidak diperiksa dan diselenggara untuk memastikannya dalam keadaan selamat dan berfungsi.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

10

Aspek 2.3 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kewangan dan Aset Alih Kerajaan (Harta Modal dan Inventori) Kewangan dan aset alih kerajaan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6


SKOR 5

Pihak sekolah menerima anugerah dalam Pengurusan Kewangan daripada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)/Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran (Taraf Baik atau Sangat Baik) dalam tempoh tiga tahun terkini. atau inisiatif lain yang sesuai: (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

Kewangan sekolah diurus dengan mematuhi peraturan kewangan yang berkuat kuasa. Perbelanjaan dirancang berdasarkan peruntukan. Peruntukan kewangan dimanfaatkan sepenuhnya. Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran. Hampir keseluruhan harta modal dan inventori diurus secara cekap dengan melaksanakan semakan stok, penyelenggaraan dan pelupusan. Perbelanjaan dikawal dan dipantau secara terancang bagi memastikan pulangan yang optimum. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kewangan sekolah diurus dengan mematuhi peraturan kewangan yang berkuat kuasa. Perbelanjaan dirancang berdasarkan peruntukan. Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran. Kebanyakan harta modal dan inventori diurus secara cekap dengan melaksanakan semakan stok, penyelenggaraan dan pelupusan. Perbelanjaan dikawal dan dipantau. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sekolah menerima Laporan Audit Berteguran. Sangat sedikit harta modal dan inventori diurus secara cekap. Perbelanjaan tidak dikawal dan tidak dipantau.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

11

Aspek 2.4 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Data dan Maklumat Data dan maklumat diurus supaya mudah diakses dan dimanfaatkan. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah mewujudkan sistem yang berkesan bagi mengumpul, menyimpan dan menyebar maklumat dengan cepat dan tepat serta mudah diakses pada bila-bila masa dikehendaki (contoh: laman web sekolah/blog sekolah/brosur/buletin/e-mel berkelompok/ media sosial). atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Hampir keseluruhan data dan maklumat diperoleh dan disebar kepada warga sekolah. Hampir keseluruhan data dan maklumat disimpan dengan kaedah yang sistematik dan sesuai. Hampir keseluruhan data dan maklumat dikemas kini. Hampir keseluruhan data dan maklumat mudah diakses dan dianalisis. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan data dan maklumat diperoleh dan disebar kepada warga sekolah. Kebanyakan data dan maklumat disimpan dengan kaedah yang sistematik. Kebanyakan data dan maklumat dikemas kini. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit data dan maklumat diperoleh dan disebar kepada warga sekolah. Sangat sedikit data dan maklumat disimpan dengan kaedah yang sistematik dan sesuai. Sangat sedikit data dan maklumat dikemas kini.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

12

Aspek 2.5 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Sumber Pendidikan dan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) Sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Semua sumber pendidikan dan TMK disenaraikan/dikatalog menggunakan teknologi terkini dan diurus dengan cekap, berkesan dan mudah diakses untuk penggunaan secara maksimum. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Sumber pendidikan dan TMK yang pelbagai disediakan dengan mencukupi, terkini dan sesuai dengan keperluan pendidikan. Sumber pendidikan dan TMK disimpan secara sistematik, mudah diakses dan diselenggara secara terancang. Kepimpinan sekolah melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan sumber pendidikan dan TMK secara terancang.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Sumber pendidikan dan TMK yang pelbagai disediakan. Sumber pendidikan dan TMK disimpan secara sistematik dan mudah diakses. Kepimpinan sekolah melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan sumber pendidikan dan TMK. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sumber pendidikan dan TMK yang disediakan tidak mencukupi dan tidak terkini. Sumber pendidikan dan TMK disimpan secara tidak sistematik dan sukar diakses. Kepimpinan sekolah tidak melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan sumber pendidikan dan TMK.

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

13

Aspek 2.6 Kriteria Kritikal SKOR

Iklim Persekitaran dan suasana yang kondusif diwujudkan bagi memastikan kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah mempunyai inisiatif kendiri dalam mewujud dan mengekalkan persekitaran agar sentiasa kondusif atau menerima anugerah yang berkaitan daripada PPD/JPN/KPM. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Suasana yang mesra dan harmoni diwujud dan dikekalkan untuk meningkatkan semangat bekerja dalam kalangan warga sekolah. Tanggungjawab dan tugas dilaksanakan oleh hampir keseluruhan warga sekolah dengan semangat kekitaan dan kerja sepasukan. Persekitaran fizikal yang ceria, selesa dan selamat mendorong hampir keseluruhan warga sekolah menjalankan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Suasana sekolah mendorong hampir keseluruhan murid bersemangat untuk belajar. Hampir keseluruhan warga sekolah berpuas hati dan berasa bangga terhadap sekolah. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Suasana yang mesra dan harmoni diwujudkan dalam kalangan warga sekolah. Tanggungjawab dan tugas dilaksanakan oleh kebanyakan warga sekolah dengan semangat kekitaan dan kerja sepasukan. Persekitaran fizikal yang ceria, selesa dan selamat mendorong kebanyakan warga sekolah menjalankan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh. Suasana sekolah mendorong kebanyakan murid bersemangat untuk belajar. Kebanyakan warga sekolah berpuas hati dan berasa bangga terhadap sekolah.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Suasana kurang mesra dan harmoni dalam kalangan warga sekolah. Tanggungjawab dan tugas dilaksanakan oleh sangat sedikit warga sekolah dengan semangat kekitaan dan kerja sepasukan. Persekitaran fizikal kurang selesa dan kurang selamat untuk warga sekolah menjalankan tanggungjawab. Sangat sedikit warga sekolah berpuas hati dan berasa bangga terhadap sekolah.

SKOR 1

14

Aspek 2.7 Kriteria Kritikal SKOR

Permuafakatan Strategik Permuafakatan diwujudkan untuk memperoleh sumbangan dan sokongan pelbagai pihak bagi manfaat sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Ibu bapa, komuniti atau alumni memberi sumbangan secara berterusan sama ada dalam bentuk sumbangan dana, peralatan atau kepakaran seperti mengajar dalam kelas tambahan, menjadi pembantu di kelas prasekolah dan jurulatih sukan yang membawa kejayaan kepada pihak sekolah. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Hubungan erat dengan ibu bapa, komuniti atau alumni diwujudkan melalui pelbagai cara. Maklumat tentang program sekolah, pembangunan, pencapaian dan kejayaan sekolah dihebahkan untuk pengetahuan ibu bapa, komuniti atau alumni. Ibu bapa dan komuniti atau alumni memberi pelbagai bentuk sumbangan dan sokongan bagi menggerakkan program pendidikan sekolah ke arah kecemerlangan. Ibu bapa dan komuniti atau alumni berpuas hati dengan pencapaian dan kejayaan sekolah. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Hubungan erat dengan ibu bapa dan komuniti atau alumni diwujudkan. Maklumat tentang program sekolah, pencapaian dan kejayaan sekolah dihebahkan untuk pengetahuan ibu bapa. Ibu bapa memberi sumbangan dan sokongan bagi menggerakkan program pendidikan sekolah. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Hubungan erat dengan ibu bapa tidak diwujudkan. Maklumat tentang program sekolah, pencapaian dan kejayaan sekolah tidak dihebahkan untuk pengetahuan ibu bapa. Ibu bapa kurang memberi sumbangan dan sokongan kepada sekolah.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

15

Aspek 2.8 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Asrama Asrama diurus untuk memastikan keselesaan, keselamatan dan perkembangan sahsiah murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Mengurus/menyelenggara/mengekalkan atau menerima anugerah pengurusan asrama peringkat negeri/kebangsaan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan kemudahan fizikal dan kelengkapan asas asrama sekolah mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas asrama diselenggara dengan cekap bagi memastikan keselesaan dan keselamatan murid. Maklumat tentang anggota kumpulan pelaksana, penghuni, kemudahan dan penyelenggaraan disediakan dengan lengkap. Peraturan asrama dihebahkan dan dikuatkuasakan. Aktiviti pembelajaran dan aktiviti sosial dirancang dan dilaksanakan dengan mengambil kira keperluan murid. Makanan yang disediakan mencukupi dan berkualiti serta diuruskan dengan mematuhi peraturan kesihatan. Pemantauan pengurusan asrama dilaksanakan secara terancang.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan kemudahan fizikal dan kelengkapan asas asrama sekolah mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas asrama diselenggara. Maklumat tentang anggota kumpulan pelaksana dan penghuni disediakan dengan lengkap. Peraturan asrama dikuatkuasakan. Aktiviti pembelajaran dan aktiviti sosial dirancang dan dilaksanakan. Makanan yang disediakan mencukupi dan berkualiti serta diuruskan dengan mematuhi peraturan kesihatan. Pemantauan pengurusan asrama dilaksanakan. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas asrama sekolah tidak mencukupi dan tidak diselenggara. Maklumat tentang anggota kumpulan pelaksana dan penghuni tidak disediakan. Penguatkuasaan peraturan asrama longgar. Aktiviti pembelajaran dan aktiviti sosial tidak dirancang.

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

16

STANDARD 3 3.1 Aspek 3.1.1 Kriteria Kritikal SKOR

PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SUKAN, DAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN KURIKULUM Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum Ketetapan dibuat bagi kebangsaan. memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Kepatuhan kepada ketetapan pelaksanaan kurikulum secara berterusan berjaya membawa perubahan positif dan keselarasan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI), Surat Siaran, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum merangkumi peruntukan kewangan mata pelajaran, pentaksiran, latihan atau tugasan, pakej mata pelajaran yang ditawarkan mengikut keperluan dan sumber pendidikan dibuat dan dipatuhi untuk memastikan pelaksanaan kurikulum yang berkesan. Hampir keseluruhan ketetapan dinyatakan secara tersurat sebagai panduan pengurusan kurikulum. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat dan dipatuhi. Kebanyakan ketetapan dinyatakan secara tersurat sebagai panduan pengurusan kurikulum. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum yang dibuat tidak lengkap dan tidak mengikut keperluan sekolah. Sangat sedikit ketetapan dinyatakan secara tersurat sebagai panduan pengurusan kurikulum.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

17

Aspek 3.1.2 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Mata Pelajaran Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Peranan panitia mata pelajaran yang berkesan membantu guru meningkatkan kualiti PdP dengan menggunakan pelbagai sumber pendidikan/kaedah seperti video e-guru, eduweb TV, Lesson Study. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)

SKOR 5

Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan oleh panitia mata pelajaran. Panitia mata pelajaran merancang dan melaksanakan program bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru. Panitia mata pelajaran menggunakan peruntukan kewangan secara optimum untuk memastikan sumber pendidikan disedia dan digunakan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Perkembangan prestasi murid dalam mata pelajaran serta status pelaksanaan program panitia dipantau, dinilai, dilapor dan dibincangkan. Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PdP dikenal pasti. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan ketetapan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan oleh panitia mata pelajaran. Panitia mata pelajaran merancang dan melaksanakan program bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru. Panitia mata pelajaran menggunakan peruntukan kewangan untuk memastikan sumber pendidikan disedia dan digunakan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Perkembangan prestasi murid dalam mata pelajaran serta status pelaksanaan program panitia dilapor. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Panitia mata pelajaran tidak merancang program bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru. Panitia mata pelajaran tidak menggunakan peruntukan kewangan untuk memastikan sumber pendidikan disedia dan digunakan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Perkembangan prestasi murid dalam mata pelajaran serta status pelaksanaan program panitia tidak dilapor.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

18

Aspek 3.1.3 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Program Peningkatan Pencapaian Murid Program peningkatan pencapaian murid diurus untuk menyokong peningkatan prestasi murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Program peningkatan akademik dilaksanakan secara berjadual/terancang dengan mengambil kira tahap keupayaan dan masalah pembelajaran murid sehingga berjaya menunjukkan impak positif dalam pembelajaran murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Program/aktiviti kurikulum dirancang dan dilaksanakan untuk hampir keseluruhan mata pelajaran dan melibatkan murid di semua tahun atau tingkatan. Pelaksanaan program/aktiviti mengambil kira isu pembelajaran dan menjurus ke arah peningkatan ilmu, kemahiran serta pemupukan nilai dalam kalangan murid. Program/aktiviti yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan murid. Pemantauan program/aktiviti dilaksanakan secara terancang. Program/aktiviti yang dilaksanakan meningkatkan prestasi hampir keseluruhan murid/ mata pelajaran.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Program/aktiviti kurikulum dirancang dan dilaksanakan untuk kebanyakan mata pelajaran dan melibatkan murid di semua tahun atau tingkatan. Program/aktiviti dilaksanakan. Pemantauan program/aktiviti dilaksanakan. Program/aktiviti yang dilaksanakan meningkatkan prestasi kebanyakan murid/ mata pelajaran.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Program/aktiviti kurikulum dilaksanakan secara ad hoc dan melibatkan murid tertentu sahaja. Program/aktiviti kurikulum tidak dirancang. Pemantauan program/aktiviti tidak dilaksanakan. Program/aktiviti yang dilaksanakan tidak meningkatkan prestasi murid/ mata pelajaran.

SKOR 1

19

Aspek 3.1.4 Kriteria Kritikal SKOR

Jadual Waktu Jadual waktu diurus bagi membolehkan pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan dengan teratur. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak pentadbir memastikan pematuhan jadual waktu yang ditetapkan dengan menggunakan jadual waktu yang dimuat naik melalui teknologi terkini/alat/peranti elektronik seperti telefon pintar, tablet dan lain-lain. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Jadual waktu yang disediakan mematuhi peraturan pendidikan dan SPI yang berkuat kuasa serta mengambil kira kemudahan premis. Jadual Waktu Induk, Jadual Waktu Persendirian Guru, Jadual Waktu Kelas, Jadual Waktu Guru Ganti dan Jadual Waktu Penggunaan Bilik Khas disediakan dengan lengkap. Penyusunan waktu pengajaran yang sesuai dengan sesuatu mata pelajaran membolehkan masa PdP dimanfaatkan secara optimum. Jadual waktu disusun semula dengan segera apabila terdapat pertukaran guru atau keperluan tertentu. Jadual waktu yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya supaya masa instruksional dapat dimanfaatkan.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Jadual waktu yang disediakan mematuhi peraturan pendidikan dan SPI yang berkuat kuasa. Jadual Waktu Induk, Jadual Waktu Persendirian Guru, Jadual Waktu Kelas, Jadual Waktu Ganti dan Jadual Waktu Penggunaan Bilik Khas disediakan. Penyusunan waktu pengajaran yang sesuai dengan sesuatu mata pelajaran membolehkan masa PdP dimanfaatkan. Jadual waktu yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.

SKOR 1

Jadual waktu yang disediakan tidak mematuhi peraturan pendidikan dan SPI yang berkuat kuasa. Jadual waktu yang disediakan tidak lengkap dan tidak terkini. Jadual waktu yang ditetapkan tidak dipatuhi sepenuhnya.

20

Aspek 3.1.5 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Pentaksiran Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Hasil Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)/Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM)/Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) direkodkan dengan telus dan kemas kini mengikut panduan dalam Sistem Analisa Peperiksaan Sekolah (SAPS)/Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dan data tersebut dianalisis serta digunakan untuk tindakan pembetulan/penambahbaikan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pentaksiran dilaksanakan secara terancang dengan mematuhi SPI dan dokumen berkaitan PBS. Instrumen PBS disediakan dengan mematuhi prinsip pentaksiran, Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dan Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan soalan PKSR/PKSM disediakan berasaskan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Peraturan Penskoran PBS disediakan dengan tepat. Evidens terkini disimpan dengan lengkap dalam Fail Perkembangan Murid. Evidens terbaik disimpan dengan lengkap dalam Fail Showcase. Hasil PKSR/PKSM/PBS direkodkan dengan kemas kini. Jawatankuasa PBS merancang dan melaksanakan program bagi meningkatkan kualiti pelaksanaan pentaksiran. Aktiviti Penjaminan Kualiti iaitu Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan dan Pengesanan dijalankan dengan terancang. Keputusan pentaksiran dianalisis bagi mengesan pencapaian, mengenal pasti isu, kekuatan dan kelemahan murid.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pentaksiran dilaksanakan secara terancang. Instrumen PBS disediakan dan soalan PKSR/PKSM disediakan. Peraturan Penskoran PBS disediakan dengan tepat. Evidens disimpan dalam Fail Perkembangan Murid. Evidens terbaik disimpan dalam Fail Showcase. Hasil PKSR/PKSM/PBS direkodkan. Jawatankuasa PBS merancang dan melaksanakan program bagi meningkatkan kualiti pelaksanaan pentaksiran. Aktiviti Penjaminan Kualiti iaitu Pementoran/Penyelarasan/Pemantauan/Pengesanan dijalankan. Keputusan pentaksiran dianalisis bagi mengesan pencapaian. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Pentaksiran dilaksanakan secara tidak terancang. Hasil PKSR/PKSM/PBS tidak direkodkan. Keputusan pentaksiran tidak dianalisis.

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

21

3.2 Aspek 3.2.1 Kriteria Kritikal SKOR

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Kepatuhan kepada ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan secara berterusan berjaya membawa perubahan positif dan keselarasan dalam pelaksanaan kokurikulum dan sukan sekolah. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, Panduan Pengurusan PBS, dasardasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan merangkumi pemilihan guru penasihat/jurulatih, pendaftaran, perjawatan murid, kekerapan dan masa perjumpaan, perlembagaan, sukatan, mekanisme pemantauan, keselamatan, penilaian, pengiktirafan dan penghargaan dibuat dan dipatuhi untuk memastikan kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan secara berkesan. Hampir keseluruhan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat dengan kemas kini sebagai panduan pengurusan kokurikulum dan sukan.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, Panduan Pengurusan PBS, dasardasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat dan dipatuhi. Kebanyakan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat sebagai panduan pengurusan kokurikulum dan sukan.

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat. Sangat sedikit ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat.

22

Aspek 3.2.2 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kelab dan Persatuan Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh Kelab dan Persatuan. Kelab dan Persatuan menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan, dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. Aktiviti Kelab dan Persatuan dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh Kelab dan Persatuan. Aktiviti Kelab dan Persatuan dirancang dan dilaksanakan. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan. Pemantauan aktiviti dilaksanakan. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Aspek keselamatan murid tidak diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Aktiviti Kelab dan Persatuan tidak dilaksanakan. Peralatan dan kemudahan asas tidak dimanfaatkan. Rekod/evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid tidak disediakan. Pemantauan aktiviti tidak dilaksanakan.

SKOR 1

23

Aspek 3.2.3 Kriteria Kritikal

Pengurusan Badan Beruniform Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR

SKOR 6

Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dilaksanakan oleh Badan Beruniform. Badan Beruniform menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. Aktiviti Badan Beruniform dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dilaksanakan oleh Badan Beruniform. Aktiviti Badan Beruniform dirancang dan dilaksanakan. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan . Pemantauan aktiviti dilaksanakan . Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit ketetapan pelaksanaan kokurikulum dilaksanakan oleh Badan Beruniform. Aktiviti Badan Beruniform tidak dilaksanakan. Aspek keselamatan murid tidak diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas tidak dimanfaatkan . Pemantauan aktiviti tidak dilaksanakan . Rekod/evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid tidak disediakan.

SKOR 1

24

Aspek 3.2.4 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kelab Sukan dan Permainan Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan dalam program kelab sukan dan permainan untuk meningkatkan kehadiran murid dan mengukuhkan pengetahuan, kemahiran serta pembangunan sahsiah murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh kelab sukan dan permainan. Kelab sukan dan permainan menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan, dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan. Penyertaan murid dalam kelab sukan dan permainan berdasarkan bakat, minat dan potensi. Aktiviti kelab sukan dan permainan dirancang dengan mengambil kira aspek pengetahuan, kemahiran dan pembangunan sahsiah murid serta dilaksanakan sepanjang tahun persekolahan. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum. Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh kelab sukan dan permainan. Aktiviti kelab sukan dan permainan dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun persekolahan. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan. Pemantauan aktiviti dilaksanakan. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.

SKOR 1

Sangat sedikit ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh kelab sukan dan permainan. Aktiviti kelab sukan dan permainan tidak dirancang. Aspek keselamatan murid tidak diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti. Peralatan dan kemudahan asas tidak dimanfaatkan. Pemantauan aktiviti tidak dilaksanakan. Rekod/evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid tidak disediakan.

25

Aspek 3.2.5 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan Program sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan diurus untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi serta bakat murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolah. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah berjaya meningkatkan peratusan penglibatan murid yang tinggi dalam program sukan dan melahirkan pemain/pasukan sekolah yang menyerlah. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan dalam sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Hampir keseluruhan aktiviti sukan iaitu sukan dan permainan, merentas desa, sukantara, kejohanan olahraga tahunan dan kem sukan dilaksanakan dengan berpandukan kurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan. Hampir keseluruhan aktiviti yang dilaksanakan menarik, menyeronokkan, memberi pendedahan kemahiran asas dan meningkatkan sosialisasi dalam kalangan murid. Hampir keseluruhan program sukan untuk semua dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun. Program kecemerlangan untuk pasukan sekolah dan pelapis dirancang dan dilaksanakan. Pemantauan program sukan untuk semua dilaksanakan secara terancang. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan program sukan untuk semua. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan dalam sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Kebanyakan aktiviti sukan iaitu sukan dan permainan, merentas desa, sukantara, kejohanan olahraga tahunan dan kem sukan dilaksanakan. Kebanyakan aktiviti yang dilaksanakan menarik, menyeronokkan, memberi pendedahan kemahiran asas dan meningkatkan sosialisasi dalam kalangan murid. Kebanyakan program sukan untuk semua dirancang dan dilaksanakan. Pemantauan program sukan untuk semua dilaksanakan. Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan program sukan untuk semua. Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan. Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid. Skor direkodkan dalam SPPBS.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan dalam sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Sangat sedikit aktiviti sukan iaitu sukan dan permainan, merentas desa, sukantara, kejohanan olahraga tahunan dan kem sukan dilaksanakan. Sangat sedikit program sukan untuk semua dilaksanakan. Pemantauan program sukan untuk semua tidak dilaksanakan. Aspek keselamatan murid tidak diberi keutamaan semasa melaksanakan program sukan untuk semua. Rekod/evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid tidak disediakan.

SKOR 1

26

Aspek 3.2.6 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Pentaksiran Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid. DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Hasil pentaksiran kokurikulum dan sukan/Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) direkodkan dengan kemas kini dalam SPPBS dan data tersebut dianalisis serta digunakan untuk tindakan pembetulan/penambahbaikan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan dilaksanakan bagi setiap murid yang berkenaan pada setiap tahun berdasarkan dokumen berkaitan PBS dan skema pentaksiran yang ditetapkan oleh KPM. Markah pencapaian murid dibuat secara adil dan keputusan dimaklumkan kepada pihak ibu bapa/penjaga/pihak lain yang berkepentingan. Data pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan bagi setiap murid direkod dengan kemas kini dan disimpan dengan sistematik. Evidens disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid dengan lengkap sebelum direkod dalam SPPBS.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan dilaksanakan bagi setiap murid yang berkenaan pada setiap tahun berdasarkan dokumen berkaitan PBS dan skema pentaksiran yang ditetapkan oleh KPM. Markah pencapaian murid dibuat secara adil. Data pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan bagi setiap murid direkod. Evidens disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam SPPBS.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.

SKOR 1

Pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan tidak dilaksanakan. Data pentaksiran aktiviti kokurikulum dan sukan bagi setiap murid tidak direkod. Evidens tidak disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid.

27

3.3 Aspek 3.3.1 Kriteria Kritikal SKOR

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan Hal Ehwal Murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Kepatuhan kepada ketetapan pelaksanaan HEM secara berterusan berjaya membawa perubahan positif dan keselarasan dalam pelaksanaan HEM sekolah. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Ketetapan berkaitan pelaksanaan HEM dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. Ketetapan berkaitan pelaksanaan HEM merangkumi pengurusan disiplin, bimbingan dan kaunseling serta kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dibuat dan dipatuhi untuk memastikan pelaksanaan HEM yang berkesan. Hampir keseluruhan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat dengan kemas kini sebagai panduan pengurusan HEM.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Ketetapan berkaitan pelaksanaan HEM dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah. Ketetapan berkaitan pelaksanaan HEM dibuat dan dipatuhi. Kebanyakan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat sebagai panduan pengurusan HEM.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Ketetapan berkaitan pelaksanaan HEM yang dibuat tidak lengkap dan tidak mengikut keperluan sekolah. Sangat sedikit ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat.

SKOR 1

28

Aspek 3.3.2 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Disiplin Disiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6


SKOR 5

Pihak sekolah mewujudkan sistem pengesanan awal masalah disiplin yang berkesan dengan melaksanakan program seperti Sistem Traffic Light (warna hijau-tiada kesalahan, warna kuning-telah melakukan kesalahan, warna merah-zon bahaya/menghampiri tindakan berat). Kesannya, kes berkurangan dan masalah disiplin dapat dikawal. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan berkaitan pengurusan disiplin dipatuhi. Peraturan sekolah dikuatkuasakan dengan berkesan. Data dan maklumat kes disiplin disediakan dengan kemas kini. Program dirancang dan dilaksanakan menjurus ke arah peningkatan disiplin murid dan penyelesaian masalah yang dikenal pasti. Pemantauan program dilaksanakan secara terancang. Kemajuan disiplin murid dipantau secara terancang dan tindakan diambil dengan segera untuk memastikan isu/masalah tersebut tidak berulang dan tidak merebak. Disiplin kendiri dan amalan mematuhi peraturan sekolah berjaya dibentuk dalam kalangan hampir keseluruhan murid.

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3

Kebanyakan ketetapan berkaitan pengurusan disiplin dipatuhi. Peraturan sekolah dikuatkuasakan. Data dan maklumat kes disiplin disediakan. Program dirancang dan dilaksanakan. Pemantauan program dilaksanakan. Kemajuan disiplin murid dipantau. Amalan mematuhi peraturan sekolah berjaya dibentuk dalam kalangan kebanyakan murid.

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit ketetapan berkaitan pengurusan disiplin dipatuhi. Peraturan sekolah tidak dikuatkuasakan. Data dan maklumat kes disiplin tidak disediakan. Program tidak dilaksanakan. Kemajuan disiplin murid tidak dipantau .

SKOR 1

29

Aspek 3.3.3 Kriteria Kritikal SKOR

Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling (B&K) disediakan untuk membantu dan membimbing murid dari segi akademik, kokurikulum, sahsiah dan kerjaya. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Program dan aktiviti B&K memberi sahsiah/kepimpinan/disiplin murid.

impak

yang

positif

terhadap

peningkatan

atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan berkaitan pengurusan B&K dipatuhi. Program pemulihan, pencegahan dan pembangunan murid dirancang dan dilaksanakan berdasarkan isu dan masalah yang dihadapi murid. Kerjasama dengan warga sekolah dan ibu bapa diwujudkan untuk mengenal pasti masalah di peringkat awal dan mencegahnya daripada berlaku agar murid tidak terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat. Pemantauan program bimbingan dan kaunseling dilaksanakan secara terancang. Hampir keseluruhan murid mendapat perkhidmatan sesi kaunseling (individu/rakan sebaya/kelompok) mengikut keperluan murid/perancangan unit B&K.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan ketetapan berkaitan pengurusan B&K dipatuhi. Program pemulihan, pencegahan dan pembangunan murid dirancang dan dilaksanakan. Kerjasama dengan warga sekolah diwujudkan untuk menyelesaikan masalah. Pemantauan program bimbingan dan kaunseling dilaksanakan. Kebanyakan murid mendapat perkhidmatan sesi kaunseling (individu/rakan sebaya/kelompok) mengikut keperluan murid/perancangan unit B&K.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Program pemulihan, pencegahan dan pembangunan murid tidak dilaksanakan. Kerjasama dalam kalangan warga sekolah tidak diwujudkan untuk menyelesaikan masalah. Murid tidak mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

SKOR 1

30

Aspek 3.3.4 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Perkhidmatan Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid Pengurusan perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan keselamatan disediakan untuk memastikan kesejahteraan murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang diiktiraf atau boleh dicontohi. Contohnya:

SKOR 6

Pihak sekolah berjaya melaksanakan program yang berkesan untuk menangani masalah kesihatan seperti obesiti, penglihatan dan penyakit kulit dalam kalangan murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ketetapan berkaitan pengurusan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dipatuhi. Keperluan hampir keseluruhan murid dikenal pasti dan diberi bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Program kebajikan, kesihatan dan keselamatan dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan. Prestasi murid yang menerima bantuan dipantau. Maklumat berkaitan wabak atau penyakit yang berjangkit disebar luas untuk memberi kesedaran dan membolehkan masalah ditangani segera. Pemantauan program kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dilaksanakan secara terancang. Rekod kesihatan murid diurus dengan kemas kini.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang jelas tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3 SKOR 2

Kebanyakan ketetapan berkaitan pengurusan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dipatuhi. Keperluan kebanyakan murid dikenal pasti dan diberi bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Program kebajikan, kesihatan dan keselamatan dirancang dan dilaksanakan. Pemantauan program kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dilaksanakan. Rekod kesihatan murid diurus.

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit ketetapan berkaitan pengurusan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid dipatuhi. Keperluan sangat sedikit murid dikenal pasti dan diberi bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Program kebajikan, kesihatan dan keselamatan tidak dilaksanakan. Rekod kesihatan murid tidak diurus.

SKOR 1

31

STANDARD 4
Aspek 4.1 Kriteria Kritikal SKOR Penglibatan Murid

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:

SKOR 6

Keseluruhan (90-100%) murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/ murid dengan guru/murid dengan bahan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan ( 80-89%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan guru. Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/murid dengan guru/murid dengan bahan. Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan (50-69%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan guru. Kebanyakan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/ murid dengan guru/murid dengan bahan. Kebanyakan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit (0-24%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan guru. Sangat sedikit murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/murid dengan guru/murid dengan bahan. Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.

SKOR 1

32

Aspek 4.2 Kriteria Kritikal SKOR

Penguasaan Pembelajaran Murid Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/ amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:

SKOR 6

Keseluruhan murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. Murid memberi pandangan/idea yang sesuai atau mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan tajuk pelajaran. Hampir keseluruhan murid dapat mencapai objektif pembelajaran.

SKOR 5

SKOR 4 SKOR 3 SKOR 2 SKOR 1

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai ke.seluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. Kebanyakan murid dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. Sangat sedikit murid dapat mencapai objektif pembelajaran.

33

Aspek 4.3 Kriteria Kritikal SKOR

Hasil Kerja Murid Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/ amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:

SKOR 6

Keseluruhan murid dapat menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur/menyiapkan semua tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan/melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Hampir keseluruhan murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. Hampir keseluruhan murid menyiapkan tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan. Hampir keseluruhan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan (evidens) dengan betul. Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3

Kebanyakan murid menghasilkan tugasan atau latihan(evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. Kebanyakan murid menyiapkan tugasan atau latihan(evidens) yang diberikan. Kebanyakan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan(evidens) dengan betul. Kebanyakan murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan(evidens) secara konsisten.

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Sangat sedikit murid menghasilkan tugasan atau latihan(evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. Sangat sedikit murid menyiapkan tugasan atau latihan(evidens) yang diberikan. Sangat sedikit murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan(evidens).

SKOR 1

34

Aspek 4.4 Kriteria Kritikal SKOR

Perancangan dan Persediaan Guru Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6


SKOR 4

Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan memenuhi keperluan SPI yang berkuat kuasa dan mempunyai kelebihan seperti langkah-langkah pengajaran yang terperinci, sumber pendidikan yang sesuai, unsur Elemen Merentas Kurikulum (EMK) yang jelas, dan bahan penilaian mengikut kebolehan murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran(HSP) /Dokumen Standard Kurikulum (DSK) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. RPH disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Peraturan Penskoran PBS disediakan dengan tepat (jika berkenaan). Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula. Refleksi dicatat bagi setiap pelajaran dengan merujuk objektif pelajaran.

SKOR 5

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3

RPT yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan HSP/ DSK terkini. RPH disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula. Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran.

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. RPT atau RPH atau kedua-duanya tidak disediakan.

35

Aspek 4.5 Kriteria Kritikal SKOR

Kaedah Penyampaian Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Aktiviti PdP memberi peluang murid berfikir aras tinggi dengan menggunakan soalan aras tinggi/peta pemikiran/ peta minda. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid. Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). Aktiviti PdP yang dilaksanakan menarik dan menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti pemulihan/pengayaan/pengukuhan dilaksanakan dengan berkesan. Aktiviti PdP memupuk nilai dalam kalangan murid. Guru menyampaikan pelajaran dengan luwes mengikut situasi. Masa pelajaran digunakan secara optimum.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.


SKOR 3


SKOR 2

Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan murid. Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). Aktiviti PdP yang dilaksanakan menarik. Aktiviti pemulihan/pengayaan/pengukuhan dilaksanakan. Masa pelajaran digunakan secara optimum.

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.

SKOR 1

Guru kurang mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan keperluan murid. Aktiviti PdP yang dilaksanakan tidak menarik. Masa pelajaran tidak digunakan secara optimum.

36

Aspek 4.6 Kriteria Kritikal SKOR

Kemahiran Komunikasi Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Komunikasi guru (lisan dan bukan lisan) yang berkesan dapat menarik minat murid untuk menumpukan perhatian sepenuhnya dalam PdP. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudah difahami, sebutan yang jelas, tepat dan nada suara yang sesuai. Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan. Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul dan sebutan yang jelas. Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan. Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru kurang kemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan. Guru tidak memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.

SKOR 1

37

Aspek 4.7 Kriteria Kritikal SKOR

Penggunaan Sumber Pendidikan Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan dan memanfaatkan sumber yang ada di persekitaran bagi mengukuhkan pembelajaran murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai dengan tajuk/objektif pelajaran dan tahap keupayaan murid. Guru menggunakan sumber pendidikan untuk mewujudkan suasana yang menarik bagi meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan).

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai dengan tajuk/objektif pelajaran. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan).

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru tidak menggunakan sumber pendidikan yang sesuai.

38

Aspek 4.8 Kriteria Kritikal SKOR

Pentaksiran Pentaksiran yang berterusan meningkatkan keberkesanan PdP. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Guru berjaya memilih kaedah/instrumen pentaksiran yang sesuai dan menggunakannya secara berkesan untuk meningkatkan pembelajaran murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru menggunakan lebih daripada satu kaedah/instrumen untuk membuat pentaksiran formatif semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid. Guru menggunakan Peraturan Penskoran PBS untuk memastikan ketepatan pentaksiran murid (jika berkenaan). Guru memberi pelbagai tugasan atau latihan yang mencukupi berdasarkan ketetapan kurikulum/deskriptor PBS. Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan segera dalam PdP. Hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru membuat pentaksiran formatif semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid. Guru memberi pelbagai tugasan atau latihan. Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan pembetulan dalam PdP. Hasil kerja murid disemak secara konsisten.

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru tidak membuat pentaksiran formatif semasa PdP. Hasil kerja murid tidak disemak.

39

Aspek 4.9 Kriteria Kritikal SKOR

Teknik Penyoalan Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Guru berjaya memilih teknik penyoalan yang sesuai dan menggunakannya secara terancang untuk meningkatkan pemahaman murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru mengemukakan soalan yang bertepatan dengan dokumen yang berkaitan dengan PBS, tahap penguasaan murid dan meliputi pelbagai aras kognitif. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu, bercapah dan disebarkan ke seluruh kelas. Guru memberi masa yang mencukupi kepada murid untuk memikirkan jawapan/respons. Guru memberi respons yang sesuai dan positif terhadap jawapan murid. Guru berjaya meningkatkan minat hampir keseluruhan murid untuk terlibat dalam PdP.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami dan disebarkan ke seluruh kelas. Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid. Guru berjaya meningkatkan minat kebanyakan murid untuk terlibat dalam PdP.

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru mengemukakan soalan yang sukar difahami dan tidak disebarkan ke seluruh kelas. Guru tidak memberi respons terhadap jawapan murid.

40

Aspek 4.10 Kriteria Kritikal SKOR

Penguasaan Isi Kandungan Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Guru mempunyai pengetahuan yang terkini, merentasi kurikulum dan melangkaui keperluan dalam HSP/DSK serta berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. Guru berjaya menjelaskan konsep/fakta atau memberi jawapan dengan yakin, jelas dan tepat. Guru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkan situasi semasa atau pengalaman murid.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3

Guru menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. Guru dapat menjelaskan konsep/fakta. Guru menghuraikan isi pelajaran.

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru tidak berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. Guru tidak dapat menjelaskan konsep/fakta. Guru tidak menghuraikan isi pelajaran.

SKOR 1

41

Aspek 4.11 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang) Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan keberkesanan PdP. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Hasil kerja murid yang berkualiti atau sumber pendidikan yang sesuai dipamerkan di sudut mata pelajaran, dikemas kini, relevan dengan konsep yang dipelajari dan dimanfaatkan. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan menegaskan pematuhan peraturan kelas serta memastikan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka. Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3

Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. Guru mengawal tingkah laku murid dan memastikan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku).

SKOR 2 SKOR 1

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru tidak memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. Guru gagal mengawal tingkah laku murid.

42

Aspek 4.12 Kriteria Kritikal SKOR

Amalan Profesionalisme Keguruan Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru. DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

SKOR 6

Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah dan memperlihatkan perlakuan yang mencerminkan etika keguruan yang tinggi untuk dicontohi oleh guru-guru lain. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran. Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil serta bertimbang rasa terhadap pelbagai kumpulan kebolehan murid dalam kelasnya. Guru menepati masa. Guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati. Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran. Guru prihatin terhadap pendidikan murid . Guru menepati masa.

SKOR 3

SKOR 2

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. Guru tidak bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran. Guru tidak prihatin terhadap pendidikan murid. Guru tidak menepati masa.

SKOR 1

43

STANDARD 5 5.1 Aspek 5.1a Kriteria Kritikal SKOR (%)

KEMENJADIAN MURID KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH Penguasaan Tunjang Komunikasi Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi dalam tahun terkini.

Aspek 5.1b Kriteria Kritikal SKOR (%)

Penguasaan Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Peratus murid yang menguasai Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dalam tahun terkini.

Aspek 5.1c Kriteria Kritikal SKOR (%)

Penguasaan Tunjang Sains dan Teknologi Peratus murid yang menguasai Tunjang Sains dan Teknologi dalam tahun terkini.

Aspek 5.1d Kriteria Kritikal SKOR (%)

Penguasaan Tunjang Kemanusiaan Peratus murid yang menguasai Tunjang Kemanusiaan dalam tahun terkini.

Aspek 5.1e Kriteria Kritikal SKOR (%)

Penguasaan Tunjang Fizikal dan Estetika Peratus murid yang menguasai Tunjang Fizikal dan Estetika dalam tahun terkini.

Aspek 5.1f Kriteria Kritikal SKOR (%)

Penguasaan Tunjang Ketrampilan Diri Peratus murid yang menguasai Tunjang Ketrampilan Diri dalam tahun terkini.

5.2 Aspek 5.2a Kriteria Kritikal SKOR (%)


RD 5

KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Pencapaian Matlamat Tahunan Murid Berkeperluan Khas (Murid prasekolah, sekolah rendah dan menengah) Peratus murid mencapai matlamat tahunan individu yang ditetapkan dalam tahun terkini.

44

5.3 5.3.1 Aspek 5.3.1a Kriteria Kritikal SKOR (%)

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK- PKS SEKOLAH RENDAH Pencapaian Murid Sekolah Rendah dalam PKS (semua mata pelajaran) Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

Aspek 5.3.1b Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid Sekolah Rendah dalam PKS (Gred A) Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-4.99

3 5.00-9.99

4 10.00-14.99

5 15.00-19.99

6 Lebih drpd 20%

Aspek 5.3.1c Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Rendah dalam PKS (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

5.3.2 Aspek 5.3.2a Kriteria Kritikal SKOR (%)

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK- UPSR Pencapaian Murid Dalam UPSR (Keseluruhan) Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran UPSR terkini.

Aspek 5.3.2b Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid dalam UPSR (Gred A) Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran UPSR terkini. SKOR

Tiada

0.01-4.99

5.00-9.99

10.00-14.99

15.00-19.99

Lebih drpd 20%

Aspek 5.3.2c Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Dalam UPSR (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi UPSR terkini.

45

5.3.3 Aspek 5.3.3a

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK PKS SEKOLAH MENENGAH (TING. PERALIHAN/1 HINGGA TING. 3, TING. 4-5, TING. 6) Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting.Peralihan/1 - 3) dalam PKS (Keseluruhan) Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

Kriteria Kritikal SKOR (%)

ASPEK 5.3.3b Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting.Peralihan/1 - 3) Dalam PKS (Gred A) Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-4.99

3 5.00-9.99

4 10.00-14.99

5 15.00-19.99

6 Lebih drpd 20%

ASPEK 5.3.3c Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting.Peralihan/1 - 3) Dalam PKS (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

ASPEK 5.3.3d Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 4-5) Dalam PKS (Keseluruhan) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

ASPEK 5.3.3e Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 4-5) Dalam PKS (Gred A) Peratus murid mendapat Gred A (A+, A, A-) dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

SKOR 1 Tiada 2 0.01-0.99 3 1.00-1.99% 4 2.00-2.99% 5 3.00-3.99% 6 Lebih drpd 4.00

ASPEK 5.3.3f Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 4-5) Dalam PKS (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

46

ASPEK 5.3.3g Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKS (Keseluruhan) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

ASPEK 5.3.3h Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKS (Gred A) Peratus murid mendapat Gred A (A, A-) dalam semua mata pelajaram PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

SKOR 1 Tiada 2 0.01-0.99 3 1.00-1.99% 4 2.00-2.99% 5 3.00-3.99% 6 Lebih drpd 4.00

ASPEK 5.3.3i Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKS (PNGK) Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini.

5.3.4 Aspek 5.3.4a Kriteria Kritikal SKOR (%)

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK PMR, SPM, STPM DAN STAM) Pencapaian Murid Sekolah Menengah dalam PMR (Keseluruhan) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran PMR terkini.

Aspek 5.3.4b Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam PMR (Gred A) Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PMR terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-4.99

3 5.00-9.99

4 10.00-14.99

5 15.00-19.99

6 Lebih drpd 20.00

Aspek 5.3.4c Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam PMR (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PMR terkini.

47

Aspek 5.3.4d Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam SPM (Keseluruhan) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam semua mata pelajaran SPM terkini.

Aspek 5.3.4e Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam SPM (Gred A+, A, A-) Peratus murid mendapat Gred A (A+, A, A-) dalam semua mata pelajaran SPM terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-0.99

3 1.00-1.99%

4 2.00-2.99%

5 3.00-3.99%

6 Lebih drpd 4.00

Aspek 5.3.4f Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam SPM (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi SPM terkini.

Aspek 5.3.4g Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STPM (Keseluruhan) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran STPM terkini.

Aspek 5.3.4h Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STPM (Gred A, A-) Peratus murid mendapat Gred A (A, A-) dalam semua mata pelajaran STPM terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-0.99

3 1.00-1.99%

4 2.00-2.99%

5 3.00-3.99%

6 Lebih drpd 4.00

Aspek 5.3.4i Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STPM (PNGK) PNGK dinyatakan dalam bentuk peratus bagi STPM terkini.

Aspek 5.3.4j Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STAM (Maqbul) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya keputusan Maqbul (lulus) dalam STAM terkini.

48

Aspek 5.3.4k Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STAM (Mumtaz) Peratus murid mendapat keputusan Mumtaz (cemerlang) dalam STAM terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-0.99

3 1.00-1.99%

4 2.00-2.99%

5 3.00-3.99%

6 Lebih drpd 4.00

5.4 Aspek 5.4a Kriteria Kritikal SKOR (%)

KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN Pencapaian Murid dalam Kelab dan Persatuan (Keseluruhan) Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C dalam tahun terkini.

Aspek 5.4b Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid dalam Kelab dan Persatuan (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A dalam tahun terkini. SKOR

SKOR (%) 1 Tiada 2 0.01-4.99 3 5.00-9.99 4 10.00-14.99 5 15.00-19.99 6 Lebih drpd 20.00

Aspek 5.4c Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Kelab dan Persatuan (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam tahun terkini.

Aspek 5.4d Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Badan Beruniform (Keseluruhan) Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C dalam tahun terkini.

Aspek 5.4e Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid dalam Badan Beruniform (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A dalam tahun terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-4.99

3 5.00-9.99

4 10.00-14.99

5 15.00-19.99

6 Lebih drpd 20.00

49

Aspek 5.4f Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Badan Beruniform (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam tahun terkini.

Aspek 5.4g Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Sukan dan Permainan (Keseluruhan) Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C dalam tahun terkini.

Aspek 5.4h Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid dalam Sukan dan Permainan (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A dalam tahun terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-4.99

3 5.00-9.99

4 10.00-14.99

5 15.00-19.99

6 Lebih drpd 20.00

Aspek 5.4i Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Sukan dan Permainan (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam tahun terkini.

Aspek 5.4j Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Keseluruhan Aktiviti Kokurikulum dan Sukan (Keseluruhan) Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C bagi semua komponen kokurikulum dan sukan dalam tahun terkini.

Aspek 5.4k Kriteria Kritikal

Pencapaian Murid dalam Keseluruhan Aktiviti Kokurikulum dan Sukan (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A bagi semua komponen kokurikulum dan sukan dalam tahun terkini. SKOR

1 Tiada

2 0.01-4.99

3 5.00-9.99

4 10.00-14.99

5 15.00-19.99

6 Lebih drpd 20.00

Aspek 5.4l Kriteria Kritikal SKOR (%)

Pencapaian Murid dalam Keseluruhan Aktiviti Kokurikulum dan Sukan (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi semua komponen kokurikulum dan sukan dalam tahun terkini.

50

5.5 Aspek 5.5a Kriteria Kritikal SKOR SKOR 6

KEMENJADIAN SAHSIAH MURID Sikap dan Perlakuan Positif Murid memperlihatkan sikap dan tingkah laku positif. DESKRIPSI SKOR Semua ciri yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Di samping itu, murid mengamalkan sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani. Hampir keseluruhan murid: memperlihatkan kekemasan diri. memperlihatkan keyakinan diri. memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-menghormati. mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan menjaga kebersihan sekolah. menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandalisme. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan murid: memperlihatkan kekemasan diri. memperlihatkan keyakinan diri. memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-menghormati. mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan menjaga kebersihan sekolah. menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandalisme Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikit murid: memperlihatkan kekemasan diri. memperlihatkan keyakinan diri. memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-menghormati. mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan. menjaga kebersihan sekolah. menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandalisme.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

51

Aspek 5.5b Kriteria Kritikal

Disiplin Murid Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (kes ringan) tahun terkini. SKOR

1 Lebih drpd 10.01%

2 8.01-10.00%

3 6.01-8.00%

4 4.01-6.00%

5 2.01-4.00%

6 2% dan kurang

Aspek 5.5c Kriteria Kritikal

Disiplin Murid Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (kes sederhana) tahun terkini. SKOR

1 Lebih drpd 5.01%

2 4.01-5.00%

3 3.01-4.00%

4 2.01-3.00%

5 1.01-2.00%

6 1% dan kurang

Aspek 5.5d Kriteria Kritikal

Disiplin Murid Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (kes berat) tahun terkini. SKOR

1 Lebih drpd 2.51%

2 2.01-2.50%

3 1.51-2.00%

4 1.01-1.50%

5 0.51-1.00%

6 0.5% dan kurang

Aspek 5.5e Kriteria Kritikal

Kehadiran Murid Purata peratus kehadiran murid ke sekolah tahun terkini. SKOR

1 Kurang drpd 75%


:

2 75-89.99%

3 90-92.99%

4 93-94.99%

5 95-97.99%

6 Lebih drpd 98%

52

Anda mungkin juga menyukai