Anda di halaman 1dari 4

MASA/KELAS TEMA 3 MATA PELAJARAN 11.15-12.

45 AM BAHASA MELAYU UNIT 11 Standard Kandun an

HIDUP SELAMAT

SIMPAN DENGAN SELAMAT 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi ba a!a, iaitu ab"ad, !u#u #ata,$er#ataan,%ra!a dan ayat dengan betu&. 2.2 membaca dan mema ami $er#ataan,%ra!a dan ayat dari$ada $e&bagai !umber dengan !ebutan yang betu& '.2 menu&i! !ecara me#ani! berda!ar#an ba an yang diberi dengan betu& dan #ema!. (.1 mema ami dan mengguna#an g)&)ngan #ata dengan betu& mengi#ut #)nte#!. 1.2.( mendengar,mema ami dan menge"a $er#ataan yang mengandungi dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng, *)#a& berganding.digra% dan #)n!)nan bergabung dengan betu& dan te$at. 2.2.2 membaca dan mema ami %ra!a yang mengandungi $er#ataan dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng,*)#a& berganding,digra% dan #)n!)nan bergabung dengan !ebutan yang betu&. Murid membaca $er#ataan yang diberi dengan betu&. Menu&i! !u#u#ata tertutu$ dengan cara yang betu& dan #ema!. Me+arna gambar , dari$ada murid da$at membaca $er#ataan muda yang diberi.

1 ARI!

Standard P"#$"%a&aran

A't()(t(

I#*a'

SELASA

MASA/KELAS TEMA MATA K"+(,atan PELAJARAN !(-('a%. 11.15-12.45 AM PEN.. KESIHATAN 1 B UNIT Standard Kandun an Standard P"#$"%a&aran A't()(t(

Penya&a gunaan .a an.

1.0 Mengeta ui $e&bagai "eni! ubat. 1.0.1 1.0.( Mematu i $re!#ri$!i d)#t)r a$abi&a mengambi& ubat.

1.0.( Memberi !ebab ubat !e!e)rang tida# !e&amat untu# )rang &ain.

Murid bercerita $enga&aman. Murid mene&iti $re!#ri$!i d)#t)r. , dari$ada murid da$at membaca $er#ataan muda yang diberi.

I#*a' MASA/KELAS TEMA 3 MATAPELAJ ARAN 10.15-11.15 AM BAHASA MELAYU UNIT 11 Standard Kandungan

HIDUP SELAMAT

SIMPAN DENGAN SELAMAT 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi ba a!a, iaitu ab"ad, !u#u #ata,$er#ataan,%ra!a dan ayat dengan betu&. 2.2 membaca dan mema ami $er#ataan,%ra!a dan ayat dari$ada $e&bagai !umber dengan !ebutan yang betu& '.2 menu&i! !ecara me#ani! berda!ar#an ba an yang diberi dengan betu& dan #ema!. (.1 mema ami dan mengguna#an g)&)ngan #ata dengan betu& mengi#ut #)nte#!. 1.2.( mendengar,mema ami dan menge"a $er#ataan yang mengandungi dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng, *)#a& berganding.digra% dan #)n!)nan bergabung dengan betu& dan te$at. 2.2.2 membaca dan mema ami %ra!a yang mengandungi $er#ataan dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng,*)#a& berganding,digra% dan #)n!)nan bergabung dengan !ebutan yang betu&. Murid membaca $er#ataan yang diberi dengan betu&. Menu&i! !u#u#ata tertutu$ dengan cara yang betu& dan #ema!. Me+arna gambar , dari$ada murid da$at membaca $er#ataan muda yang diberi.

1 ARI

Standard P!"#!$a%aran

A&t'('t'

I")a&

-A.U /.(

MASA/KELAS TEMA 3 HIDUP SELAMAT MASA/KELAS TEMA Penya&a gunaan .a an. MATAPELAJARA MATA K"+(,atan N PELAJARAN !(-('a%. 11.15-1*.+5 AM UNIT 11 SIMPAN DENGAN SELAMAT PEN.. UNIT 1.0 Mengeta ui $e&bagai "eni! ubat. KESIHATAN BAHASA Standard Kandungan 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi ba a!a, iaitu MELAYU ab"ad, !u#u #ata,$er#ataan,%ra!a dan ayat dengan betu&. 14.15 2 1445 Standard 1.0.1 Mematu2.2 i $re!#ri$!i a$abi&a mengambi& ubat. dan ayat dari$ada membaca d)#t)r dan mema ami $er#ataan,%ra!a 1! Kandun an 1.0.0 $e&bagai !umber dengan !ebutan yang betu& '.2 menu&i! !ecara me#ani! berda!ar#an ba an yang diberi dengan betu& dan #ema!. 11.15 2 11.45 Standard 1.0.( Memberi !ebab ubat !e!e)rang tida# !e&amat untu# )rang &ain. (.1 mema ami dan mengguna#an g)&)ngan #ata dengan betu& 1A P"#$"%a&aran mengi#ut #)nte#!. 1 ARI Standard P!"#!$a%aran 1.2.( mendengar,mema ami dan menge"a $er#ataan yang A't()(t( Murid bercerita $enga&aman. mengandungi dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng, *)#a& Murid mene&iti $re!#ri$!i d)#t)r. berganding.digra% dan #)n!)nan bergabung dengan betu& dan I#*a' te$at. 2.2.2 membaca dan mema ami %ra!a yang mengandungi ,$er#ataan dari$ada dua murid da$at $er#ataan muda yang diberi. atau tiga membaca !u#u #ata,di%t)ng,*)#a& berganding,digra% dan #)n!)nan bergabung dengan !ebutan yang betu&. I")a& Murid membaca $er#ataan yang diberi dengan betu&. Menu&i! !u#u#ata tertutu$ dengan cara yang betu& dan #ema!. Me+arna gambar , dari$ada murid da$at membaca $er#ataan muda yang diberi.

A&t'('t'

2HAMIS 3.(

MASA/KELAS MATAPELAJARAN 1.15 2 1.45

TEMA UNIT

K"+(,atan M"nta%/ E#0+( dan S0+(a%. Penguru!an Menta& dan Em)!i. 2.1 Mema ami $era!aan. 2.1.1 Mem$amer#an $era!aan yang dia&ami !e$erti gembira, !edi , ta#ut, mara dan ma&u. Murid bermain #)ta# beracun dengan iringan murid. Murid me&a#)n#an meme# mu#a. , dari$ada murid da$at membaca $er#ataan muda yang diberi.

PEN.. KESIHATAN Standard Kandun an 1 3 Standard P"#$"%a&aran A't()(t(

I#*a'

MASA42ELAS MATAPELA5A-AN 12.1( 7 1.1( PM SAINS 1 A-I8

.IDANG TA5U2

'.

HAI6AN

Standard 2andungan '.1 Mengana&i!i! ai+an dan ba agian Standard Pembe&a"aran

ai+an.

Murid b)&e 9 '.1.1 Mengena& $a!ti ai+an yang terda$at di !e#e&i&i&ng !e$erti #ucing,i#an burung,u&ar,#ata#,&i$a!,!i$ut dan rama:rama. '.1.2 Mengena& $a!ti ba agian:ba agian tubu ai+an iaitu mata,mu&ut,te&inga,$aru ,,!aya$,e#)r,!iri$,!i!i#,bu&u,tandu#,!e!ungut dan cang#erang. '.1.' Membanding dan membe;a#an ba agian tubu !atu ai+an dengan ba agian tubu ai+an yang &ain.

A#ti*iti

Penerangan guru Perbincangan Me+arna gambar , dari$ada murid b)&e menyebut nama:nama di !e#e&i&ing murid. HIDUP SELAMAT SIMPAN DENGAN SELAMAT 1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi ba a!a, iaitu ab"ad, !u#u #ata,$er#ataan,%ra!a dan ayat dengan betu&. 2.2 membaca dan mema ami $er#ataan,%ra!a dan ayat dari$ada $e&bagai !umber dengan !ebutan yang betu& '.2 menu&i! !ecara me#ani! berda!ar#an ba an yang diberi dengan betu& dan #ema!. (.1 mema ami dan mengguna#an g)&)ngan #ata dengan betu& mengi#ut #)nte#!. 1.2.( mendengar,mema ami dan menge"a $er#ataan yang mengandungi dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng, *)#a& berganding.digra% dan #)n!)nan bergabung dengan betu& dan te$at. 2.2.2 membaca dan mema ami %ra!a yang mengandungi $er#ataan dua atau tiga !u#u #ata,di%t)ng,*)#a& berganding,digra% dan #)n!)nan bergabung dengan !ebutan yang betu&. ai+an yang ada

Im$a#

MASA/KELAS MATAPELAJARAN 14.15- 11.15 AM BAHASA MELAYU

TEMA 3 UNIT 11 Standard Kandun an

1 ARI!

Standard P"#$"%a&aran

A't()(t(

Murid membaca $er#ataan yang diberi dengan betu&. Menu&i! !u#u#ata tertutu$ dengan cara yang betu& dan #ema!. Me+arna gambar

I#*a'

, dari$ada murid da$at membaca $er#ataan muda yang diberi.