Anda di halaman 1dari 1

STRATEGI

Definisi
Satu susunan pendekatan dan kaedah uantuk mencapai matlamat dengan menggunakan tenaga, masa dan kemudahan yang diperolehi secara optimum

PENDEKATAN
Definisi
Hala tuju atau arah yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan juga diertikan sebagai to come near to in any sense

KAEDAH
Definisi
Satu rencana yang menyeluruh untuk mencapai tujuan. Hassan Langgulung (1981 ) kaedah bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Cara guru untuk mencapai objektif pengajaran

TEKNIK
Definisi
Kamaruddin Hj Husin & Siti Hajar HJ Abdul Aziz, Pengajian Melayu III. Teknik ialah pengendalian satu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai objektif.

Konsep
Satu perancangan yang diatur untuk mencapai matlamat bagi membentuk kejayaan. Pertimbangan terhadap teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.

Konsep
Abstrak. Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Berlandaskan model dan prinsip seperti konkrit kepada abstrak atau mudah kepada susah.

Konsep
Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun dan teratur. Terdapat pemeringkatan dalam menyampaikan idea.

Konsep
Lebih khusus, spesifik dan tidak terbatas penggubalannya. Bertujuan untuk menarik minat murid mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Jenis Strategi
Berpusatkan guru Berpusatkan bahan

Jenis Pendekatan
Induktif Deduktif Eklektik Komunikatif Tematik Kostruktivisme Masteri Kontekstual

Jenis Kaedah
Natural Tatabahasa terjemahan Terus Ajuk Hafaz Linguistik Kod kognitif Bahasa komuniti Oral-aural

Jenis Teknik
Mimos .Improvisasi Simulasi Pantomin Teater Bercerita Mestamu Dikon Main peranan

Berpusatkan murid
Berpusatkan masalah