Anda di halaman 1dari 12

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Parulian Simanjuntak

Ab tra!t "i !al Ga# in aut$n$m% &ra 'a b&&n a b$ttl&n&!k t$ $m& r&(i$n in $r)&r t$ a!'i&*& a !&rtain &!$n$mi! )&*&l$#m&nt+ T'& abilit% t$ in!r&a & t'&ir R&(i$nal Ori(inal In!$m& (PAD) in $r)&r t$ !$*&r t'&ir &,#&n)itur& n&&) m$r& &--$rt t$ )$ it+ Humban( Ha un)utan R&(i$n &,#&ri&n!& t'& am& ituati$n+ T'i r& &ar!' mainl% int&n) t$ anal%.& t'& r$l& $- R&(i$nal Ori(inal In!$m& in t'& -ram&/$rk t&rrit$r% aut$n$m% im#l&m&ntati$n in t'& r&(i$n $Humban( Ha un)utan+ T'& r& ult '$/ t'at a r&liabl& mat&rial -$r arran(in( #$li!% /'i!' )ir&!tl% #$int at t'& im#r$*&m&nt $- R&(i$nal Ori(inal In!$m& a a r&ali.ati$n $- t&rrit$r% aut$n$m% im#l&m&ntati$n alt'$u(' it i till -ar -r$m ati -a!ti$n+ It m&an t'at -i !al (a# i till /i)&+ In t'& -ram&/$rk $- t&rrit$r% aut$n$m% im#l&m&ntati$n0 it i a##r$*&) t'at R&(i$nal Ori(inal In!$m& #la% an im#$rtant r$l& in -inan!in( a)mini trati$n im#l&m&ntati$n an) r&(i$nal )&*&l$#m&nt+ T'&r&-$r&0 t'& &--$rt t$ minimi.& t'& )&#&n)&n!& t$/ar) !&ntral ($*&rnm&nt in t'& -utur& mu t b& r&ali.&)+ K&%/$r) 1 Aut$n$m%0 R&(i$nal0 In!$m&0 "i !al+ Latar B&lakan( M&m#&r'atikan b&rba(ai 'a il kajian #ara a'li m&nunjukkan ba'/a $t$n$mi )a&ra' &lama ini t&r($l$n( an(at k&!il )ili'at )ari in)ikat$r k&!iln%a k&/&nan(an0 jumla' bi)an( #&m&rinta'an0 )an P&n)a#atan A li Da&ra' (PAD) %an( )imiliki )a&ra' (H$& &in0 2333 1 4)+ Hal ini m&ru#akan (ambaran )ari #rakt&k #&m&rinta'an ma a lalu %an( )ilan)a i $l&' Un)an(5Un)an( N$m$r 6 Ta'un 789:+ D&n(an b&r#&(an( #a)a Un)an(5un)an( t&r &but0 maka #rakt&k %an( t&rja)i )i la#an(an b&ru#a &ntrali a i k&kua aan %an( an(at kuat0 &'in((a ma %arakat )i )a&ra' ti)ak m&miliki k&kua aan )an k& &m#atan untuk m&n(aktuali a ikan k&#&ntin(an )an #$t&n i )a&ra'n%a &n)iri (Mar)ia m$0 2333 1 69:)+ Pa)a ma a &karan( ini )&n(an #&ruba'an #ara)i(ma #&m&rinta'an %an( )itan)ai )&n(an la'irn%a Un)an(5Un)an( N$m$r 22 Ta'un 7888 t&ntan( #&m&rinta'an )a&ra' )an Un)an(5 Un)an( N$m$r 26 Ta'un 7888 t&ntan( #&rimban(an k&uan(an antara #&m&rinta' Pu at )an Da&ra' %an( t&la' )iruba' m&nja)i UU N$+ 42 ta'un 233: m&n(&nai #&m&rinta'an )a&ra' )an UU N$+ 44 Ta'un 233: #&rimban(an k&uan(an antara #&m&rinta' Pu at )an Da&ra'0 #&m&rinta' #u at m&n!$ba m&l&takkan k&mbali arti #&ntin( $t$n$mi )a&ra' #a)a #$ i i %an( &b&narn%a0 %aitu ba'/a $t$n$mi )a&ra' a)ala' k&/&nan(an )a&ra' $t$n$m untuk m&n(atur )an m&n(uru k&#&ntin(an ma %arakat &t&m#at m&nurut #rakar a &n)iri b&r)a arkan a #ira i ma %arakat & uai )&n(an #&raturan #&run)an(an+ K&/&nan(an )a&ra' t&r &but m&n!aku# &luru' bi)an( #&m&rinta'an0 k&!uali k&/&nan(an )alam bi)an( #$litik luar n&(&ri0 #&rta'anan k&amanan0 #&ra)ilan0 m$n&t&r )an -i kal0 a(ama0 &rta k&/&nan(an bi)an( lain+ Ot$n$mi )a&ra' m&ru#akan a#lika i )ari k&bijakan %an( m&n&ta#kan ba'/a kabu#at&n )an k$ta m&nja)i titik b&ratn%a+ Inti )ari #&lak anaan $t$n$mi )a&ra' a)ala' u#a%a untuk 7

m&ka imalkan 'a il %an( akan )i!a#ai )a&ra' t&r &but &kali(u m&n('in)ari k&rumitan5 k&rumitan bir$kra i %an( akan m&n('ambat #&rk&mban(an )a&ra' t&r &but+ D&n(an )&mikian0 tuntutan ma %arakat %an( a)a )i )a&ra' t&r &but akan )a#at )i/uju)kan &!ara n%ata )&n(an m&n&ra#kan $t$n$mi )a&ra' &!ara lua tan#a m&mb&ratkan k&uan(an #u at+ Inila' #&ntin(n%a #&lak anaan $t$n$mi )a&ra' aat ini+ K&/&nan(an %an( b&(itu lua t&ntun%a akan m&mba/a k$n &ku&n i5k$n &ku&n i t&rt&ntu ba(i )a&ra' untuk m&njalankan k&/&nan(annn%a itu+ Sala' atu k$n &ku&n in%a a)ala' ba'/a )a&ra' 'aru mam#u m&mbia%ai &mua k&(iatan #&m&rinta'an )an #&mban(unan %an( m&nja)i k&/&nan(ann%a S&jalan )&n(an 'al t&r &but0 K$ /ara (2333 1 6) m&n%atakan ba'/a )a&ra' $t$n$m 'aru m&miliki k&/&nan(an )an k&mam#uan untuk m&n((ali umb&r5 umb&r k&uan(ann%a &n)iri0 m&n(&l$la )an m&n((unakan k&uan(an &n)iri %an( !uku# m&ma)ai untuk m&mbia%ai #&n%&l&n((araan #&m&rinta'an )a&ra'n%a+ K&t&r(antun(an k&#a)a bantuan #u at 'aru &minimal mun(kin0 &'in((a PAD 'aru m&nja)i ba(ian umb&r k&uan(an t&rb& ar0 %an( )i)ukun( k&bijakan #&rimban(an k&uan(an #u at )an )a&ra' &ba(ai #ra %arat m&n)a ar )alam i t&m #&m&rinta'an n&(ara+ I %arat ba'/a PAD 'aru m&nja)i ba(ian umb&r k&uan(an t&rb& ar ba(i #&lak anaan $t$n$mi )a&ra' m&nunjukkan ba'/a PAD m&ru#akan t$l$k ukur t&r#&ntin( ba(i k&mam#uan )a&ra' )alam m&n%&l&n((arakan )an m&/uju)kan $t$n$mi )a&ra'+ Di am#in( itu PAD ju(a m&n!&rminkan k&man)irian uatu )a&ra'+ S&ba(aimana Sant$ $ (7886 1 23) m&n(&mukakan ba'/a PAD m&ru#akan umb&r #&n&rimaan %an( murni )ari )a&ra'0 %an( m&ru#akan m$)al utama ba(i )a&ra' &ba(ai bia%a #&n%&l&n((araan #&m&rinta'an )an #&mban(unan )a&ra'+ M& ki#un PAD ti)ak &luru'n%a )a#at m&mbia%ai t$tal #&n(&luaran )a&ra'0 namun #r$#$r i PAD t&r'a)a# t$tal #&n&rimaan )a&ra' t&ta# m&ru#akan in)ika i )&rajat k&man)irian k&uan(an uatu #&m&rinta' )a&ra'+ P&lak anaan $t$n$mi )a&ra' %an( )ititikb&ratkan #a)a )a&ra' kabu#at&n )an k$ta )imulai )&n(an a)an%a #&n%&ra'an &jumla' k&/&nan(an )ari #&m&rinta' #u at k& #&rinta' )a&ra' %an( b&r an(kutan+ Hal ini )ira akan #&rlu $l&' #&m&rinta' #u at #a)a aat ini a(ar ma in(5 ma in( )a&ra' (kabu#at&n )an k$ta) )a#at m&mbia%a #&mban(unan )a&ra'n%a )&n(an mak imal )an m&lak anakann%a b&r)a arkan k&ka%aan %an( )imiliki $l&' )a&ra' itu &n)iri+ Sumb&r #&mbia%aan #&ntin( )i )a&ra' b&ra al )ari P&n)a#atan A li Da&ra' (PAD) )imana k$m#$n&n utaman%a b&ra al )ari k&bijakan k&uan(an )a&ra' t&r &but+ PAD )a#at )ik&l$la &!ara lan( un( $l&' )a&ra' &'in((a )i#&r$l&' k&b&ba an untuk m&majukan )a&ra'n%a b&r)a arkan PAD %an( bia )i'a ilkan $l&' )a&ra' t&r &but+ S&!ara t&$riti 0 #&n(ukuran k&man)irian uatu )a&ra' )i)a arkan k&#a)a b& aran PAD %an( )i#&r$l&'n%a+ S&makin b& ar PAD uatu )a&ra' maka &makin mam#u )a&ra' t&r &but m&mbia%a b&lanjan%a &'in((a )a&ra' t&r &but akan &makin man)iri atau t&rl&#a )ari bantuan #u at+ D&n(an mak u) t&r &but maka ban%ak )a&ra' %an( m&n(u a'akan #&nin(katan PAD %an( )i!anan(kan $l&' )a&ra' t&r &but+ ;alau#un ban%ak )a&ra' %an( m&nja)i <lu#a )iri= )alam m&nin(katkan PAD )&n(an !ara %an( m&mb&ratkan #&r&k$n$mian &'in((a #&r&k$n$mian )-a&ra' t&r &but m&nja)i ti)ak b&rk&mban( atau t&rkun(kun( )&n(an #&raturan5#&raturan )a&ra' (#&r)a) %an( )ibuat untuk m&nin(katkan PAD+ Inila' %an( &'aru n%a m&nja)i #&r'atian &riu ba(i #&m&rinta' )a&ra' &'in((a #&nin(katan PAD akan )iikuti $l&' k&(aira'an #&rtumbu'an &k$n$mi )an bukann%a mala' m&mb&ratkan #ara #&laku5#&laku &k$n$mi+ 2

P&n)a#atan A li Da&ra' m& ki#un )i'ara#kan )a#at m&nja)i m$)al utama ba(i #&n%&l&n((araan #&m&rinta'an )an #&mban(unan0 #a)a aat ini k$n)i in%a ma i' kuran( m&ma)ai+ Dalam arti ba'/a #r$#$r i %an( )a#at )i umban(kan PAD t&r'a)a# T$tal P&n&rimaan Da&ra' (TPD) ma i' r&lati- r&n)a'+ S&ba(aimana %an( )ialami P&m&rinta' Kabu#at&n Humban( Ha un)utan0 &lama kurun /aktu ta'un an((aran 7887>7882 ? 2333 #r$#$r i PAD t&r'a)a# TPD rata5rata &b& ar 4208@ A+ Pr$#$r i &b& ar ini &b&narn%a ti)akla' t&rlalu k&!il bila )iban)in(kan )&n(an kabu#at&n>k$ta lain )i &luru' In)$n& ia+ S&#&rti 'aln%a #&n&litian %an( )ilakukan $l&' "i i#$l UGM b&k&rja ama )&n(an Ba)an Litban( D&#)a(ri m&nunjukkan ba'/a &lama 6 ta'un (78B@>78B9 ? 78B8>7883) &ba(ian b& ar Da&ra' Kabu#at&n>K$ta atau &ban%ak 794 Da&ra' Kabu#at&n>K$ta (68026 A )ari &luru' In)$n& ia) m&m#un%ai an(ka #r$ &nta & PAD t&r'a)a# t$tal #&n&rimaan )a&ra' )i ba/a' 76 A+ Lan)a an T&$ri S&ba(aimana t&rtuan( )alam #&nj&la an Un)an(5Un)an( N$m$r 26 ta'un 7888 t&ntan( #&m&rinta'an )a&ra' %an( t&la' )i#&rba'arui )&n(an UU N$+ 44 ta'un 233:0 %an( )imak u) )&n(an PAD a)ala' #&n&rimaan %an( )i#&r$l&' )a&ra' )ari umb&r5 umb&r )alam /ila%a'n%a &n)iri %an( )i#un(ut b&r)a arkan P&raturan Da&ra' & uai )&n(an #&raturan #&run)an(an %an( b&rlaku+ S&lanjutn%a umb&r5 umb&r PAD &ba(aimana t&la' )ik&mukakan #a)a bab t&r)a'ulu0 t&r)iri )ari b&b&ra#a un ur %aituC #ajak )a&ra'0 r&tribu i )a&ra'0 #&ru a'aan )a&ra'0 )an lain5lain #&n)a#atan %an( a'+ P&n(&rtian #ajak )a&ra' b&r)a arkan Un)an(5Un)an( N$+ 4: Ta'un 2333 a)ala' iuran /ajib %an( )ilakukan $l&' $ran( #riba)i atau ba)an k&#a)a )a&ra' tan#a imbalan lan( un( %an( &imban(0 %an( )a#at )i#ak akan b&r)a arkan #&raturan #&run)an(5un)an(an %an( b&rlaku0 %an( )a#at )i(unakan untuk #&mbia%aan #&n%&l&n((araan #&m&rinta'an )a&ra' )an #&mban(unan )a&ra'+ P&n(&rtian $t$n$mi )a&ra' b&r)a arkan Un)an(5Un)an( N$m$r 22 Ta'un 7888 a)ala' k&/&nan(an )a&ra' $t$n$m untuk m&n(atur )an m&n(uru k&#&ntin(an ma %arakat &t&m#at m&nurut #rakar a &n)iri b&r)a arkan a #ira i ma %arakat & uai )&n(an #&raturan #&run)an(5un)an(an+ D&n(an )&mikian #rin i# )a ar $t$n$mi )a&ra' b&r)a arkan un)an(5 un)an( t&r &but a)ala' m&n(atur #&n%&l&n((araan #&m&rinta'an )a&ra' %an( l&bi' m&n(utamakan )& &ntrali a i )&n(an a)an%a k&/&nan(an %an( lua 0 n%ata )an b&rtan((un( ja/ab k&#a)a )a&ra' &!ara #r$#$r i$nal %an( )i/uju)kan )&n(an a)an%a #&mba(ian )an #&man-aatan umb&r )a%a na i$nal %an( b&rk&a)ilan &rta a)an%a #&rimban(an k&uan(an antara #u at )an )a&ra'+ Dalam #an)an(an lain0 #a)a #rin i#n%a $t$n$mi )a&ra' a)ala' #&n%&ra'an /&/&nan( )ari P&m&rinta' Pu at k&#a)a P&m&rinta' Da&ra' untuk m&n(atur ruma' tan((an%a &n)iri+ P&mb&rian /&/&nan( k&#a)a )a&ra' %an( l&bi' lua an(at t&#at kar&na )a&ra' a)ala' %an( l&bi' m&n(&rti t&ntan( k$n)i in%a &n)iri+ P&mban(unan %an( )ilak anakan akan & uai )&n(an #ri$rita )a&ra' )an a #ira i ma %arakat+ Hal ini )ikar&nakan a)an%a #arti i#a i ma %arakat )alam akti-ita #$litik )i tin(kat )a&ra' &rta i t&m )&m$krati a i %an( )ijalankan & uai )&n(an tujuan $t$n$mi itu &n)iri (li'at Pra tij$ 0 2337 1 76)+ S&lain itu $t$n$mi )a&ra' l&bi' b&r$ri&nta i k&#a)a k&#&ntin(an ma %arakat (l&bi' b&r i-at k&rak%atan) )ari #a)a k&#&ntin(an P&m&rinta' Da&ra'+ Dalam arti ba'/a k&/&nan(an5 k&/&nan(an P&m&rinta' Da&ra' t&r &but &ba(ai alat )an -a ilitat$r untuk m&mb&rikan 4

#&la%anan k&#a)a ma %arakat0 m&n%&barkan a #ira i )an k&#&ntin(an rak%at0 m&mb&rikan -a ilita k&#a)a rak%at m&lalui #&ran &rta )an #&mb&r)a%aan ma %arakat+ P&n(&rtian $t$n$mi )a&ra' &ba(aimana )iuraikan )i ata t&rn%ata ma i' )i#&r &# ikan b&rb&)a )i antara b&b&ra#a kalan(an #&jabat )a&ra'+ Dalam arti ba'/a #&ma'aman m&n(&nai $t$n$mi )a&ra' ma i' b&rb&)a atu ama lain+ S&ba(aimana )ik&mukakan $l&' S%a'ru))in0 )kk (2333 1 45:) ba'/a t&r)a#at #&rb&)aan #&ma'aman $t$n$mi )a&ra' antara #&jabat P&m&rinta' Da&ra' Pr$#in i )&n(an #&jabat P&m&rinta' Da&ra' Kabu#at&n>K$ta0 antara DPRD Pr$#in i )&n(an DPRD Kabu#at&n>K$ta0 antara & ama #&jabat P&m&rinta' Da&ra' Pr$#in i )an & ama #&jabat P&m&rinta' Da&ra' Kabu#at&n>K$ta0 antara & ama DPRD Pr$#in i )an & ama DPRD Kabu#at&n>K$ta+ M&nurut UU N$+ 42 Ta'un 233: t&ntan( #&m&rinta' Da&ra'0 tujuan #&mb&rian $t$n$i )a&ra' a)ala' untuk m&ma!u #&m&rataan #&mban(unan )an 'a il5'a iln%a0 m&nin(katkan k& &ja't&raan rak%at0 m&n((alakkan #rakar a )an #&ran &rta akti- ma %arakat &rta #&nin(katan #&n)a%a(unaan #$t&n i )a&ra' &!ara $#timal )an t&r#a)u &!ara n%ata0 )inami )an b&rtan((un(ja/ab+ N%ata b&rarti #&m&b&rian $t$n$mi )a&ra' )i)a arkan #a)a -a!t$r5 -akt$r #&r'itun(an0 tin)akan )an k&bijak anaan %an( b&nar5b&nar m&njamin )a&ra' %an( b&r an(kutan0 )a#at m&n(uru ruma' tan((an%a &n)iri+ Dinami artin%a )i)a arkan #a)a k$n)i i #&rk&mban(an )an #&mban(unan+ B&rtan((un(ja/ab a)ala' #&mb&rian $t$n$mi %an( )iu#a%akan untuk m&m#&rlan!ar #&mban(unan )i #&l$ $k tana' air+ M&nurut Sara(i' (788@ 1 48) #&ran PAD &ba(ai umb&r #&mbia%aan #&mban(unan )a&ra' ma i' r&n)a'+ K&n)ati#un #&r$l&'an PAD &tia# ta'unn%a r&lati- m&nin(kat namun ma i' kuran( mam#u m&n((&nj$t laju #&rtumbu'an &k$n$mi )a&ra'+ Untuk b&b&ra#a )a&ra' %an( r&lati- minu )&n(an k&!iln%a #&ran PAD )alam APBD0 maka u#a%a atu5 atun%a a)ala' m&narik in*& ta i /a ta )$m& tik k& )a&ra' minu + P&n)&katan ini ti)akla' mu)a' )ilakukan &bab /a ta ju tru l&bi' b&r$ri&nta i k&#a)a )a&ra' %an( r&lati- m&n(untun(kan )ari &(i &k$n$mi+ M&li'at k&n%ataan %an( a)a ba'/a PAD %an( )i#&r$l&' #a)a umumn%a ma i' r&lati- r&n)a'0 maka ti)ak &)ikit P&m&rinta' Da&ra' %an( m&ra a k'a/atir m&lak anakan $t$n$mi )a&ra'+ Namun )&mikian Ra %i) (788: 1 7:) m&n(&mukakan ba'/a k&k'a/atiran %an( b&rl&bi'an ba(i )a&ra'0 t&rl&bi' ba(i )a&ra' mi kin )alam m&n('a)a#i $t$n$mi )a&ra' m& tin%a ti)ak #&rlu t&rja)i+ P&rtimban(an #&mb&rian $t$n$mi )a&ra' ti)akla' m& ti )ili'at )ari #&rtimban(an k&uan(an &mata0 &kiran%a #&rtimban(an ini ma i' t&ta# m&n)$mina i #&mb&rian $t$n$mi ini ti)ak akan t&rlak ana+ S&b&narn%a a#abila )ib&rikan m&kani m& k&/&nan(an %an( l&bi' lua )alam bi)an( k&uan(an0 maka P&m&rinta' Da&ra' )a#at m&n((ali )an m&n(&mban(kan #$t&n i %an( )imilikin%a+ S&ba(aimana )ik&mukakan $l&' Ga--ar (2333 1 :45::) ba'/a Un)an(5Un)an( N$m$r 22 Ta'un 7888 )i'ara#kan l&bi' m&n&kankan k&#a)a m&kani m& %an( m&mb&rikan k&/&nan(an %an( lua k&#a)a )a&ra' )alam bi)an( k&uan(an0 kar&na )&n(an k&/&nan(an t&r &but uan( akan )a#at )i!ari &mak imal mun(kin (follow function), t&ntu aja )&n(an m&m#&r'atikan #$t&n i )a&ra' &rta k&mam#uan a#arat #&m&rinta' untuk m&n(ambil ini iati- (una m&n&mukan umb&r5 umb&r k&uan(an %an( baru+ K&/&nan(an %an( lua ba(i )a&ra' akan )a#at m&n&ntukan mana umb&r )ana %an( )a#at )i(ali )an mana %an( &!ara #$t&n ial )a#at )ik&mban(kan+ :

Ha il )an P&mba'a an Akibat )ari #&mb&rlakukan un)an(5un)an( ini P&m&rinta' Kabu#at&n Humban( Ha un)utan m&lakukan #&n%& uaian>#&ruba'an #a)a jumla' mau#un j&ni #ajak )an r&tribu i %an( )it&ta#kan+ P&n%& uaian>#&ruba'an j&ni #ajak )a&ra' )an r&tribu i t&r &but )ilakukan untuk m&nin(katkan PAD )a&ra' t&r &but+ P&n%& uaian atau #&ruba'an %an( )ilakukan #&m&rinta' )a&ra' m&lalui P&raturan Da&ra' (P&r)a) )iu a'akan ti)ak m&namba' b&ban )ari #a)a #&mba%ar #ajak )a&ra' atau r&tribu i )a&ra' %aitu ma %arakat m&lainkan 'aru m&mban(un &man(at ma %arakat untuk m&mba%ar #ajak )a&ra' )an r&tribu i )a&ra' )&mi #&mban(unan )a&ra' t&r &but+ P&ruba'an atau #&n%& uaian %an( )ilakukan $l&' #&m&rinta' )a&ra'0 t&rn%ata m&mba/a )am#ak %an( #$ iti# t&r'a)a# #&nin(katan PAD Kabu#at&n Humban( Ha un)utan+ K&bijakan #&m&rinta' )a&ra' )alam m&n(atur an((arann%a t&la' )imuat )alam UU N$+ 42>233: t&ntan( #&m&rinta' )a&ra'+ K&bijakan an((aran m&ru#akan #&)$man umum )ari r&n!ana k&rja #&mban(unan )an m&ru#akan ba(ian )ari #&r&n!anaan $#&ra i$na an((aran )an al$ka i umb&r )a%a+ S&m&ntara ara' k&bijakan k&uan(an )a&ra' a)ala' k&bijakan #&n%u unan #r$(ram )an in)ika i k&(iatann%a #a)a #&n(&l$laan #&n)a#atan )an b&lanja )a&ra' &!ara &-&kti- )an &-i i&n+ Dalam m&n)ukun( #&n)anaan ata #&n%&ra'an $t$n$mi k&#a)a #&m&rinta' )a&ra'0 maka )ibuatla' UU N$+ 44>233: t&ntan( P&rimban(an K&uan(an Pu at )an Da&ra'+ K&uan(an #&m&rinta' )a&ra' ti)ak 'an%a m&n!&rminkan ara' )an k&bijakan -i !al )a&ra' )alam m&n)$r$n( #&mban(unan )a&ra' &!ara umum t&ta#i ju(a m&n((ambarkan &jau' mana tu(a )an k&/ajiban %an( )i&mbankan k&#a)a #&m&rinta' )a&ra' )alam #rin i# )& &ntrali a i+ S&!ara umum0 PAD Kabu#at&n Humban( Ha un)utan m&n(alami k&naikan %an( !uku# i(ni-ikan &tia# ta'unn%a mulai Ta'un 233@ ? 2373 /alau#un #a)a ta'un 23380 PAD Kabu#at&n ini m&n(alami #&nurunan+ P&nin(katan PAD t&r &but t&la' m&nj&la kan u a'a5 u a'a #&m&rinta' )a&ra' untuk m&nin(katkan #&n)a#atann%a m&lalui umb&r5 umb&r #&n)a#atan %an( a' )an t&la' )i#&r)akan $l&' #&m&rinta' )a&ra' t&r &but+ P&nin(katan PAD m&nunjukkan k&mam#uan #&m&rinta' )a&ra' m&nin(kat )alam m&mbia%ai #&mb&lanjaan rutinn%a )ari ta'un k& ta'un+ D&n(an makin m&nin(katn%a PAD )a&ra' t&r &but maka akan &makin ban%ak k&(iatan5k&(iatan #&m&rinta' %an( )i#&runtukkan untuk m&nin(katkan k& &ja't&raan ma %arakat ju(a akan &makin m&nin(kat+ K&mam#uan &#&rti ini %an( 'aru t&ta# )ilakukan $l&' #&m&rinta' )a&ra' kabu#at&n ini &tia# /aktun%a &'in((a #a)a ak'irn%a nanti0 #&m&&rinta' )a&ra' akan )a#at b&r)iri &n)iri )alam m&n%&l&n((arakan k&(iatan #&mban(unann%a tan#a 'aru la(i t&r(antun( #a)a )ukun(an )ana )ari #r$#in i atau #u at+ K$ntribu i %an( )imak u) )i ini a)ala' b& arn%a umban(an %an( )a#at )ib&rikan $l&' umb&r5 umb&r PAD t&r'a)a# b& arn%a jumla' PAD+ B& arn%a k$ntribu i ju(a )a#at m&n!&rminkan b& arn%a #&ran )ari ma in(5ma in( umb&r PAD t&r &but+ M&n(anali i k$ntribu i PAD ju(a )a#at m&nj&la kan &jau'mana k&b&r'a ilan #&m&rinta' )a&ra' untuk m&n(&l$la umb&r5 umb&r PAD t&r &but+ K$ntribu i %an( baik &'aru n%a m&nunjukkan k& &imban(an umban(an )ari umb&r5 umb&r PAD t&r'a)a# T$tal PAD #&r ta'unn%a+ K& &imban(an ini akan m&n!&rminkan #$t&n i %an( m&rata )ari #$t&n i5#$t&n i &k$n$mi %an( a)a )i kabu#at&n t&r &but+ D&n(an b&rimban(n%a umb&r5 umb&r PAD akan m&nja)ikan #&m&rinta' )a&ra' m&nja)i l&bi' mu)a' )alam m&n(&l$la k&uan(an )a&ra'n%a+ 6

Tab&l 7+ K$ntribu i umb&r5 umb&r PAD t&r'a)a# t$tal PAD (R&ali a i) Kabu#at&n Humban( Ha un)utan Ta'un An((aran 233@ 5 2373 ()alam Ru#ia') Ta'un Pajak R&tribu i P&n)a#atan P&n&rimaan An((aran Da&ra' Da&ra' Ha il Lain5lain P&n(&l$laan Da&ra' %an( K&ka%aan Sa' Da&ra' 7 2 4 : 233@ 2339 233B 2338 2373 8B70B690@38 702280@67063B 20@7@09B80:23 2037B06240@7B 203@@0:@60247 8770@2B092@ 20329038308:7 4033804@:0:89 209@60@22034B 20B@806B30@68 ::30@@40736 2890@::0@@@ 9@:02340@33 707390@99024@ 20@7206B80683 4088B0922066@ :03270B22027B 2096:0BBB0276 207690774073B 20:6B06B607@3

Sumb&r 1 La#$ran K&uan(an Ta'unan P&m)a0 233@ ? 2373+ T&rli'at ba'/a %an( #alin( b& ar #&rann%a )alam m&n%umban( PAD &jak ta'un an((aran anali i (233@) am#ai )&n(an ta'un an((aran 2373 a)ala' #&n&rimaan lain5lain %an( a' )ari #&m&rinta' )a&ra'0 )iikuti $l&' #ajak )a&ra'0 r&tribu i )a&ra' )an #&n('a ilan #&n(&l$laan k&ka%aan )a&ra'+ S&!ara umum k$ntribu i umb&r5 umb&r PAD t&r &but )ari ta'un k& ta'un m&n(alami -luktua i+ M& ki#un )&mikian &!ara ab $lut #&r$l&'an PAD k'u u n%a )ari #&n)a#atan 'a il #&n(&l$laan k&ka%aan )a&ra' m&n(alami tr&n) %an( m&naik )ari ta'un k& ta'un &m&ntara %an( lain m&n(alami -luktua i %an( ka)an(5ka)an( m&nurun )an ka)an(5ka)an( m&naik+ Laju #&rtumbu'an PAD akan m&nunjukkan a#aka' t&rja)i #&nin(katan atau #&nurunan )ari ta'un k& ta'un )alam #&n&litian ini+ Laju #&rtumbu'an PAD akan m&nj&la kan #&ranan umb&r5 umb&r PAD t&r'a)a# t$tal PAD a#aka' makin #&ntin( atau &makin ti)ak #&ntin(+ Hal ini #&rlu )ik&ta'ui $l&' #&n(ambil k&bijakan )i uatu )a&ra' untuk m&n&ntukan kala #ri$rita #&rbaikan )an #&n(&mban(an %an( akan )ilakukan #a)a ta'un b&rikutn%a untuk m&n&ntukan #r$(ram5#r$(ram #&n)atan(an #&n&rimaan )a&ra' t&r &but+ D&n(an m&n(&ta'ui k&b&ra)aan t&r &but maka #&m&rinta' )a&ra' )a#at m&n!anan(kan lan(ka'5lan(ka' untuk t&ta# m&m#&rta'ankan umb&r5 umb&r %an( m&nja)i #rima)$na )alam #&n&rimaan )a&ra'+ Anali i %an( l&bi' m&n)alam &'aru n%a m&ma ukkan &!ara rin!i un ur5un ur #&n&rimaan )ari &tia# umb&r5 umb&r PAD %an( a)a &'in((a akan t&rli'at &l&m&n5&l&m&n mana %an( m&nunjukkan laju #&rtumbu'an %an( m&mbaik akan main buruk+ P&n&litian lanjutan )&n(an )ata %an( l&bi' l&n(ka# )ibutu'kan untuk l&bi' baikn%a )an )alamn%a anali i t&r'a)a# #&rtumbu'an PAD )an umb&r5 umb&rn%a t&r &but+ Da#at )ili'at ba'/a Pajak0 R&tribu i Da&ra' )an P&n(&l$laan k&ka%aan )a&ra' m&miliki laju #&rtumbu'an %an( #$ iti#+ Ini m&nan)akan ba'/a t&la' t&rja)i #&nin(katan #&rtumbu'an )ari ta'un k& ta'un /alau#un )i ala' atu ta'un #&n&litian a)a %an( m&n(alami #&nurunan+ Akan t&ta#i &!ara k& &luru'an k&ti(a umb&r5 umb&r &k$n$mi )i ata t&la' m&n(alami laju #&rtumbu'an %an( #$ iti#+ S&m&ntara itu0 #&n&rimaan lain5lain %an( a' ju tru m&n(alami #&nurunan )ari ta'un k& ta'un+ Ini m&nan)akan ba'/a t&la' t&rja)i )&(ra)a i #&n&riman )i @

umb&r ini+ D&n(an )&mikian0 #&r'atian #&m&rinta' 'aru )i#u atkan #a)a umb&r ini untuk m&li'at #&rma ala'an %an( a)a )i umb&r t&r &but )an b&ru a'a untuk m&m#&rbaikin%a )an k&mu)ian m&nin(katkann%a )i k&mu)ian 'ari+ Akan t&ta#i0 a#abila )it&laa' l&bi' m&n)alam maka )a#at )ib&rikan ja/aban %an( l$(i t&r'a)a# itu %aitu a)an%a #&min)a'an b&b&ra#a #$ #&n&rimaan )ari #&n&rimaan lain5lain %an( a' k& umb&r #&n&rimaan #&n(&l$laan k&ka%aan )a&ra'+ D&n(an a)an%a #&ruba'an t&r &but maka akan )a#at )ij&la kan m&n(a#a t&rja)i #&rtumbu'an %an( n&(ati# #a)a #&n&rimaan lain5lain %an( a'+ Suatu )a&ra' $t$n$mi %an( b&rk&mban( )&n(an baik akan m&n('a ilkan DO" %an( makin lama makin m&nin(kat+ Hal ini & uai )&n(an %an( )i!anan(kan $l&' #&m&rinta' #u at ba'/a )a&ra' &'aru n%a )&n(an a)an%a k$n &# $t$n$mi )a&ra' )&n(an k&b&ba an untuk m&n(&l$la k&ka%aann%a &n)iri akan )a#at t&rl&#a )ari tan((un(an #u at+ Ban%ak )a&ra'5 )a&ra' #&m&karan %an( #a)a ak'irn%a m&ra a m&n%& al b&r#i a' )&n(an kabu#at&n atau k$ta in)ukn%an kar&na ti)ak )a#at m&n(&mban(kan )irin%a atau )&n(an kata lain DO" m&nunjukkan an(ka %an( &makin m&nurun+ In)&#&n)&n i uatu )a&ra' )alam m&n(&l$la k&uan(ann%a akan t&rli'at )&n(an j&la a#abila DO" )a&ra' t&r &but main tin((i )ari /aktu k& /aktu+ In)&#&n)&n i %an( )i#&r$l&' )a&ra' m&nunjukkan ba'/a )a&ra' t&r &but t&la' )a#at m&lakukan #&mbia%aan #a)a )irin%a &n)iri t&r'a)a# &(ala k&(iatan rutin mau#un #&mban(unann%a &'in((a ti)ak #&rlu la(i m&nun((u k&#a tian )ari #u at untuk m&n(&luarkan )anan%a ba(i #&mban(unan5#&mban(uan &k$n$mi %an( t&la' )i!anan(kan &b&lumn%a+ D&n(an &makin b& ar b&lanja %an( )a#at )itutu#i $l&' PAD uatu )a&ra' maka akan &makin mu)a' )a&ra' t&r &but untuk m&n%& uaikan #&n(&l$laan k&uan(ann%a )&n(an #r$(ram5#r$(ram #&mban(unan %an( akan )ilak anakan+ DO" m&n!&rminkan k&man)irian uatu )a&ra' t&r'a)a# #u at &'in((a )a&ra' t&r &but m&miliki k&l&lua aan untuk m&mili' #r$(ram5#r$(ram a#a ajaka' %an( )a#at )ik&rjakan untuk &tia# ta'un an((aran %an( b&rjalan+ D&n(an kata lain0 #&m&nu'an k&butu'an )a&ra' t&r &but u)a' )a#at )ilakukan )&n(an baik+ B&r)a arkan )ata %an( a)a0 maka b& arn%a k&mam#uan )a&ra' Kabu#at&n Humban( Ha un)utan )a#at )ik&ta'ui )&n(an m&m#&r'atikan nilai DO" %an( )i!a#ain%a0 &ba(aimana t&rli'at )alam Tab&l 2+ )i ba/a' ini+

Tab&l 2+ D&raja) Ot$n$mi "i kal (DO") Kabu#at&n Humban( Ha un)utan Ta'un 2339 5 2338
Ta'un 7 2339 233B 2338 PAD 2 9069@0238044: 807:602:60944 B0348084@0333 P&n&rimaan T$tal Da&ra' 4 4280@8@09620B84 4@@04@402430:B: 48304740B420639 Pr$#$r i (A) : 2+43 2+63 2+3@ K&t&ran(an 6 San(at Kuran( San(at Kuran( San(at Kuran(

Sumb&r 1 La#$ran K&uan(an Ta'unan P&m)a0 233@ ? 2373+ Ha il #&r'itun(an #a)a Tab&l )i ata m&nunjukkan ba'/a Kabu#at&n Humban( Ha un)utan ma i' )alam k$n)i i %an( an(at t&r(antun( )&n(an bantuan )ari Pu at+ Ini b&rarti ba'/a 9

kabu#at&n ini ma i' b&lum )a#at b&r)iri &n)iri )alam m&n(&l$la -i kaln%a+ K&t&r(antun(an %an( an(at b& ar ma i' t&rli'at )ari DO" kabu#at&n t&r &but %an( ma i' b&ra)a #a)a ki aran antara 307 ? 73A ( an(at kuran()+ K&t&r(antun(an %an( ma i' tin((i ini m&mbuat )a&ra' ini ti)ak akan )a#at m&n(&l$la #&n(&mban(an )a&ra'n%a &n)iri+ D&n(an m&li'at nilai DO" )a&ra' ini0 maka k&tia)aan bantuan )ari #u at k& )a&ra' akan an(at m&mba'a%akan k&b&rlan( un(an )a&ra' t&r &but #a)a ma a %an( akan )atan(+ An(ka DO" m&nunjukkan ba'/a k& &njan(an -i !al #a)a Kabu#at&n Humban( Ha un)utan ma i' m&nunjukkan an(ka %an( an(at b& ar+ Dalam $t$n$mi )a&ra' %an( &)an( b&rlan( un( &karan( ini0 k& &njan(an -i !al %an( makin b& ar m&n('aru kan )a&ra' t&r &but untuk m&lakukan b&rba(ai u#a%a (una m&m#&r$l&' #&n&rimaan %an( l&bi' b& ar la(i )i k&mu)ian 'ari (una m&mbia%ai &n)iri &mua #r$(ram #&nin(katan k& &ja't&raan ma %arakat )a&ra' t&r &but+ K& &njan(an -i !al %an( an(at b& ar akan m&n(akibatkan k&t&rtin((alan )a&ra' t&r &but )iban)in(kan )&n( n )a&ra' lainn%a &'in((a nantin%a akan m&nimbulkan k&t&rb&lakan(an )a&ra' )alam k&majuan %an( a)a+ S&!ara &k$n$mi0 an(ka DO" %an( an(at r&n)a' ini m&nunjukkan k&mam#uan %an( an(at r&n)a' ba(i )a&ra' t&r &but untuk m&lakukan #&mban(unan )an #&rtumbu'an &k$n$mi )&n(an baik k& )&#an+ An(ka DO" m&nunjukkan ba'/a tin(kat k&ma)irian kabu#at&n t&r &but ma i' an(at r&n)a'+ D&n(an an(ka DO" &#&rti %an( t&rt&ra #a)a Tab&l )i ata 0 maka Kabu#at&n ini 'aru l&bi' (iat la(i m&lakukan &(ala u a'a untuk m&nin(katkan kin&rja &k$n$min%a &'in((a akan t&rja)i #&nin(katan an(ka DO" )a&ra' t&r &but+ Kabu#at&n Humban( Ha un)utan m&miliki ban%ak #$t&n i5#$t&n i &k$n$mi %an( )a#at )i(ali m&nja)i #&n&rimaan )a&ra' t&r &but untuk m&namba' PAD )a&ra' t&r &but+ P&n((alian t&r'a)a# #$t&n i5#$t&n i &k$n$mi t&r &but 'aru )i!anan(kan $l&' #&m&rinta' )a&ra' k& )&#an a(ar #&rtumbu'an &k$n$mi m&nja)i l&bi' baik la(i )i k&mu)ian 'ari+ S&lain )&n(an m&n(ukur tin(kat k&mam#uan )a&ra'0 maka k& ia#an )a&ra' )alam m&lak anakan $t$n$mi )a&ra' #&rlu #ula )iukur tin(kat k&mam#uan rutin )a&ra'n%a+ Hal ini )imak u)kan untuk m&n(&ta'ui (ambaran )a&ra' t&r &but a#aka' mam#u m&n%&l&n((arakan k&(iatan5k&(iatan #&m&rinta'an &!ara rutin )&n(an bia%a %an( b&ra al )ari u a'a )a&ra' &n)iri0 %aitu PAD+ A#abila )a&ra' 'aru m&lakukan #&mbia%aan rutin )iluar PAD %an( )i#&r$l&'n%a maka 'al t&r &but m&nan)akan ba'/a )a&ra' t&r &but b&lum mam#u untuk m&mbia%ai k&(iatan rutinn%a &'in((a )ik'a/atirkan b&rba(ai k&(iatan ti)ak )a#at )ilakukan $l&' )a&ra' t&r &but+ L&bi' jau' %an( )imak u) )&n(an k&mam#uan rutin )a&ra' a)ala' ra i$ antara PAD )&n(an jumla' #&n(&luaran rutin )a&ra' ()i luar b&lanja #&(a/ai)+ B&lanja #&(a/ai )alam #&n(ukuran ini )ik&luarkan kar&na am#ai aat ini b&lanja #&(a/ai ma i' b&ra al )ari #&m&rinta' #u at %an( )i alurkan m&lalui #$ umban(an )an bantuan #a)a #&n&rimaan )a&ra' (mulai ta'un an((aran 2337 )i alurkan m&lalui Dana Al$ka i Umum)+ P&n(&!ualian ini 'an%a akan m&nunjukkan k&mam#uan rutin )a&ra' t&r &but m&nja)i l&bi' baik #a)a'al #a)a k&n%ataann%a &tia# )a&ra' ma i' an(at t&r(antun( #a)a bantuan )ari #u at m&lalui DAU )an )ana5)ana lainn%a+ Ti)ak t&rl&#a )ari itu0 ju(a b&rlaku #a)a Kabu#at&n Humban( Ha un)utan+ Dari DO" %an( t&la' )iba'a &b&lumn%a maka )a#at )ili'at ba'/a k&mam#uan rutin )a&ra' ini ma i' an(at r&n)a' kar&na DO" akan &jalan )&n(an KRD+ Kabu#at&n ini ma i' an(at t&r(antun( #a)a bantuan #u at &'in((a ma i' b&lum )a#at m&n('a ilkan #&n&rimaan %an( )a#at m&m&nu'i b&lanja rutinn%a+ Tan#a m&n(& am#in(kan #&ntin(n%a )ata0 akan t&ta#i )&n(an B

)ata %an( a)a u)a' )a#at )i)u(a ba'/a kabu#at&n ini ma i' b&lum )a#at m&lak anakan KRD )&n(an baik+ Hal inila' %an( nantin%a akan ja)i #&n('alan( ba(i )a&ra' t&r &but untuk m&lakukan #&n(&mban(an )a&ra'n%a atau /ila%a'n%a untuk m&n%u ul #&rtumbu'an )a&ra'5 )a&ra' lainn%a+ Tin(kat &-&kti-ita )iukur )&n(an m&mban)in(kan antara r&ali a i PAD )alam &ta'un )&n(an #$t&n i PAD+ D&n(an a um i ba'/a #&n('itun(an #$t&n i PAD b&lum )ilakukan (b&lum a)a)0 maka )i(unakan )ata tar(&t PAD &ba(ai #r$k in%a+ D&n(an #&r'itun(an t&r &but0 maka an(ka %an( )i#&r$l&' akan m&miliki makna ba'/a &makin k&!il an(ka &-&kti-ita n%a b&rarti &makin ti)ak &-&kti-+ S&balikn%a &makin b& ar an(ka &-&kti-ita n%a b&rarti &makin &-&kti-0 %an( m&n((ambarkan &makin baik kin&rja a)mini tra i #&n&rimaan PAD5n%a+ L&bi' lanjut 'a il #&r'itun(an &-&kti-ita )a#at )ili'at )alam Tab&l 4+ )i ba/a' ini+ Tab&l 4+ Tin(kat &-&kti-ita #&n(um#ulan P&n)a#atan A li Da&ra' Kabu#at&n Humban( Ha un)utan Ta'un An((aran 233@ 5 2373 (ru#ia') Tahun Target PAD Realisasi PAD Efektifitas Anggaran (%) 1 2 3 4 233@ 60676047B0@23 @04420B97088@ 77:+B 2339 60@8@0@960B27 9069@0238044: 744+3 233B B0:3804:6093@ 807:602:60944 73B+B 2338 809@908:B0493 B0348084@0333 B2+4 2373 76087:0736079: 73033902230@:7 @2+8 Sumb&r 1 La#$ran K&uan(an Ta'unan P&m)a0 233@ ? 2373+ B&r)a arkan Tab&l 4+ )i ata )a#at )ik&ta'ui nilai rata5rata &-&kti-ita #&n&rimaan PAD0 %aitu &b& ar 7330: A+ Hal ini m&nunjukkan ba'/a &!ara umum u#a%a #&lak anaan a)mini tra i #&n&rimaan PAD Kabu#at&n Humban( Ha un)utan u)a' an(at &-&kti- akan t&ta#i a)a b&b&ra#a ta'un %an( ma i' m&nunjukkan &-&kti- )an 'an%a !uku# &-&kti- %aitu ta'un 2338 )an 2373+ P&n&ta#an tar(&t #&n&rimaan $l&' #&m&rinta' )a&ra' &'aru n%a m&m#&r'atikan k&mam#uan #$t&n i &k$n$mi )a&ra' t&r &but &'in((a #&n&ta#an tar(&t m&nja)i l&bi' r&ali ti )an bukan 'an%a tujuan &mata+ P&n&ta#an tar(&t ju(a 'aru m&n(a!u #a)a tar(&t5tar(&t &b&lumn%a &'in((a ti)ak a)a l$m#atan tar(&t %an( t&rlalu tin((i a#abila ti)ak t&rja)i #&ruba'an %an( an(at )ramati #a)a #&n((alian #$t&n i &kt$r5 &kt$r &k$n$mi )i )a&ra' t&r &but+ D&n(an m&m#&r'atikan k&)ua #&rtimban(an t&r &but &rta #&rtimban(an5#&rtimban(an lainn%a &#&rti bia%a5bia%a %an( 'aru )ik&luarkan0 kuantita )an kualita umb&r )a%a manu ia %an( akan m&lak anakann%a maka &'aru n%a #&mbuatan tar(&t akan l&bi' baik )an r&ali a i ju(a ti)ak akan b&rb&)a jau' )&n(an tar(&t %an( t&la' )i!anan(kan &b&lumn%a+ K&li'atann%a untuk m&n)$n(krak k&mam#uan )a&ra' )alam m&mbia%a b&lanja )a&ra'n%a0 Kabu#at&n Humban( Ha un)utan ti)ak m&m#&r'atikan 'al t&r &but )i ata &'in((a m&mn&ntukan tar(&t %an( an(at jau' )i ata tar(&t5tar(&t ta'un &b&lumn%a #a)a ta'un 2338 8

)an 2373+ P&n&ta#an tar(&t %an( an(at tin((i ini akan ulit untuk )i#&nu'i $l&' #&m&rinta' )a&ra' %an( a)a+ T&rn%ata 'a il r&ali a i m&nunjukkan 'al %an( &na)a )&n(an ini+ R&ali a i PAD Kabu#at&n Humban( Ha un)utan ti)ak m&n(alami #&nin(katan %an( )ramati )ari ta'un k& ta'un+ Ini b&rarti ba'/a b&lum )i#&r$l&' k&(iatan5k&(iatan &k$n$mi %an( akan m&n)$n(krak #&n&rimaan )&n(an i(ni-ikan+ S&'in((a #&n&ta#an tar(&t %an( )ilakukan m&ru#akan uatu u a'a %an( ti)ak )a#at )imun(kinkan t&r!a#ai atau 'an%a im#ina aja a#abila k$n)i i &k$n$mi ma i' &#&rti aat ini+ Hal inila' %an( &'aru n%a m&n)a#at #&r'atian %an( m&n)a ar )ari #&m&rinta' kabu#at&n ini+ Prin i#5#rin i# #&n&ta#an an((aran )an PAD %an( b&rba i kin&rja 'aru )ilakukan untuk m&n&ntukan tar(&t PAD )a&ra' t&r &but &'in((a )&n(an )ik&ta'ui #a tin%a kin&rja &k$n$mi maka #&n&ta#an tar(&t akan )&n(an mu)a' )i!a#ai atau )ir&ali a ikan+ P&n&ta#an tar(&t %an( t&rlalu b&rani tan#a m&n((unakan alat5alat #&n(ukuran %an( )a#at )ian)alkan 'an%a akan m&mbuat u a'a5u a'a %an( akan )ilakukan $l&' #&m&rinta' )a&ra' m&nja)i ia5 ia b&laka+ P&n&ta#an tar(&t %an( t&rlalu tin((i akan m&mb&nani &mua a#arat %an( b&r'ubun(an )&n(an #&r$l&'an )ari PAD t&r &but+ P&n&ta#an tar(&t ju(a 'aru m&m#&r'atikan #&rk&mban(an5 #&rk&mban(an %an( t&rja)i &'in((a r&ali a i %an( t&rja)i ti)ak akan t&rlalu jau'+ K& im#ulan P&n&rimaan lain5lain %an( a' m&ru#akan !$ntribut$r t&rb& ar ba(i PAD )iban)in(kan )&n(an umb&r5 umb&r #&n&rimaan lainn%a /alau#un m&nunjukkan nilai %an( kuran( tabil+ Pajak )a&ra' )an r&tribu i )a&ra' m&n(ikuti )i b&lakan(n%a )&n(an #&n(&l$laan k&ka%aan &ba(ai umb&r %an( #alin( b&rk$ntribu i ba(i PAD+ Han%a aja k$ntribu i Pajak )an R&tribu i )a&ra' m&nunjukkan #$la %an( l&bi' tabil+ Laju #&rtumbu'an PAD m&nunjukkan an(ka %an( #$ iti#+ S&m&ntara itu0 laju #&rtumbu'an umb&r5 umb&r #&n&rimaan m&nunjukkan #&rilaku %an( b&rb&)a+ P&n&rimaan lain5lain %an( a' m&nunjukkan #&rtumbu'an %an( m&nurun &m&ntara #&n&rimaan )ari #&n(&l$laan k&ka%aan )a&ra' m&nunjukkan #&nin(katann %an( )ramati + Pajak )an R&tribu i )a&ra' m&nunjukkan tr&n) %an( #$ iti# )an tabil+ DO" Kabu#at&n Humban( Ha un)utan ma i' m&nunjukkan k&#a)a an(ka %an( ma i' an(at k&!il &'in((a k&t&r(antun(an )a&ra' t&r &but #a)a #u at ma i' an(at tin((i+ D&n(an kata lain0 #&mban(unan &k$n$mi %an( akan )ilakukan )i )a&ra' t&r &but akan ma i' an(at t&r(antun( #a)a )ana5)ana bantuan )ari #&m&rinta' #r$#in i )an Pu at+ K&mam#uan PAD Kabu#at&n Humban( Ha un)utan untuk m&m&nu'i #&mbia%aan rutin ju(a m&nunjukkan an(ka %an( ma i' r&n)a'+ D&n(an kata lain0 PAD %an( )i'a ilkan kabu#at&n t&r &but b&lum mam#u untuk m&m&nu'i b&lanja rutin )a&ra' t&r &but+ Pa)a 2 ta'un t&rak'ir &-&kti-ita a)mini tra i #&n&rimaan PAD m&nunjukkan 'al %an( m&n(k'a/atirkan kar&na an(kan%a %an( m&nurun m&nja)i !uku# &-&kti- kar&na nilain%a 'an%a b&rki ar antara @3 ? B3A aja+ ;alau#un #a)a a/aln%a m&nunjukkan an(ka %an( an(at &-&kti-+ Da-tar Pu taka 73

Da*&%0 K+D+078BB0 EP&mbia%aan P&m&rinta' Da&ra' ? Prakt&k5#rakt&k Int&rna i$nal )an R&l&*an in%a ba(i Dunia K&ti(aF0 UI Pr& 0 Dakarta+ D&*a 0 N+0 7889+ In)$n& ian E;'at )$ /& m&an b% D&!&ntrali.ati$nF Publi! A)mini trati$n an) D&*&l$#m&nt+ G$l+ 790 467 ? 4@9+ "ISIPOL5UGM0 78870 EP&n(ukuran K&mam#uan K&uan(an Da&ra' Tin(kat II Dalam Ran(ka Ot$n$mi Da&ra' Han( N%ata )an B&rtan((un( Da/abF0 Ba)an Litban( D&#)a(ri0 Dakarta+ Ga--ar0 A+0 23330 EK&bijak anaan Ot$n$mi Da&ra' )an Im#lika in%a t&r'a)a# P&n%&l&n((araan P&m&rinta'an )i Ma a M&n)atan(F0 Wacana0 E)i i 60 Ta'un II0 47 ? :@+ H$& &in0 B+0 23330 EOt$n$mi Da&ra' Dalam N&(ara K& atuan S&ba(ai Tan((a# T&r'a)a# A#r& ia i K&maj&mukan Ma %arakat )an Tantan(an Gl$bali a iF0 U a'a/an0 Ta'un IIII0 N$m$r 3:0 4 ? 74+ Ka'$0 H$ &- Ri/u0 7889+ Pr$ #&k Ot$n$mi Da&ra' )i N&(ara R&#ublik In)$n& iaC I)&nti-ika i B&b&ra#a "akt$r %an( M&m#&n(aru'i P&n%&l&n((araann%a0 P&n&rbit Raja Gra-in)$ P&r a)a0 Dakarta+ Kun!$r$0 Mu)rajat0 7886+ ED& &ntrali a i "i kal )i In)$n& iaF0 Pri ma N$+ : 1 4 ? 790 Dakarta+ K$ /ara0 E+0 2333+ EM&n%$n( $n( P&lak anaan Ot$n$mi Da&ra' B&r)a arkan Un)an(5 Un)an( N$m$r 22 Ta'un 78881 Suatu T&laa'an )an M&n%an(kut K&bijakan0 P&lak anaan )an K$m#l&k ita n%aF0 CSIS IIII N$+ 70 67 ? 62+ L&&0 D+R+0 )an Sn$/0 A+0 78890 EP$liti!al In!&nti*& an) O#timal Ta,ati$nF0 Publi! "inan!& R&*i&/0 G$l+ 260 :87 ? 63B+ Ma'i0 R+0 2333+ EPr$ #&k D& &ntrali a i )i In)$n& ia )itinjau )ari S&(i P&m&rataan antar Da&ra' )an P&nin(katan E-i i&n iF0 Anali i JSIS, Dakarta0 Ta'un IIII0 N$m$r 70 6: ? 6@+ Mar)ia m$0 23330 EPara)i(ma Baru P&n(&l$laan K&uan(an Da&ra' Untuk M&n%$n( $n( P&lak anaan Ot$n$mi Da&ra' 2337F0 Makala' S&minar HIMMEP, H$(%akarta. Ra)iant$0 Elia0 78890 EOt$n$mi K&uan(an Da&ra' Tin(kat II0 Suatu Stu)i )i Maluku0 Pri ma0 N$+ 40 48 ? 63+ Ra %i)0 R%aa M0 78880 K$n &#0 K&bijakan0 )an Im#l&m&nta i P$litik )an Manaj&m&n P&mban(unan Ot$n$mi Da&ra'0 Ba'an S&mil$ka Na i$nal0 Ot$n$mi Da&ra' )an P&rimban(an K&uan(an Pu at )an Da&ra'0 Ditj&n PUOD D&#)a(ri0 Dakarta+ R&k $'a)i#r$)j$0 S+0 788@0 K&uan(an N&(ara (Ek$n$mi Publik) T&$ri )an Prakt&k0 Durnal K&uan(an )an Akuntan i Publik0 G$lum& I0 N$m$r 70 9: ? 9B+

77

72