Anda di halaman 1dari 162

1

(Contraportada) EL VIA-CRUCIS DE TODOS LOS HOMBRES Cristianos, creyentes y ateos. Indi erentes y sectarios. Traidores y !ea!es. Honrados y sin"er#$en%as. Mon&r'(icos y re)(*!icanos. De+,cratas, &cratas y a(t,cratas. Lo*os y corderos. -a!o+as y ser)ientes. V.cti+as y "erd(#os. Intri#antes, tra+)osos y !adrones. -o*res y ricos. Con s(erte o sin e!!a. A+*iciosos, con or+istas y re*e!des. De c(a!'(ier ideo!o#.a, )artido o sindicato. Vencedores y "encidos. Vendedores y "endidos. En a"or, en contra, o a! +ar#en de !a I#!esia. Con !a +ano a*ierta o e! )(/o cerrado. En coc0e, en +oto, o si+)!es )eatones. De todos !os 0o+*res.

-or'(e todos, a !a corta o a !a !ar#a1 )or !as *(enas o )or !as +a!as1 a! )rinci)io, a! +edio o a! in1 )or +&s '(e ne#(e+os s( e2istencia, recorrere+os en n(estra "ida este ine"ita*!e ca+ino de! VIA CRUCIS

RAMON CUE, S. J.

EL VIA-CRUCIS DE TODOS LOS HOMBRES

MADRID 1456

Con las debidas licencias

CUBIERTA8 MEMLI9: ;La -iedad<. Deta!!e. Ca)i!!a Rea! de :ranada.

NDICE

Se ina(#(ra e! +(seo de !a in>(sticia............................................................5 1.a Estacin: Jess es condenado a muerte.................................................7 C(atro +i!!ones de +i!.+etros c?*icos de cr(%..........................................3@ 2.a Estacin: Jess carga con la cruz........................................................25 Todas !as )iedras tienen (n no+*re............................................................75 3.a Estacin: Jess cae por primera ez....................................................37 La es'(ina en '(e a#(ardan !as +adres .....................................................=@ !." Estacin: Jess encuentra a su #adre..................................................!5 Un catedr&tico en !a ciencia de !!e"ar !a cr(%..............................................@7 5. Estacin: El Cirineo carga con la cruz de Jess....................................53 La +(>er '(e !e ro*, !a cara a Dios...........................................................A= $.a Estacin: %a &ernica limpia el rostro de Jess..................................$! Vo!"i, a tro)e%ar en !a +is+a )iedra..........................................................53 7.a Estacin: Jess cae por segunda ez....................................................72 B se#(ir&n !!orando todas !as +(>eres de! +(ndo.......................................54 '.a Estacin: Jess (a)la a las (i*as de Jerusal+n.....................................7, Los !adrones, +&s (ertes, no cayeron n(nca..............................................4C ,.a Estacin: Jess cae por tercera ez.....................................................,La "enda '(e de iende n(estros o>os...........................................................46 1-." Estacin: Jess es despo*ado de sus estidos......................................,' Cristo no co*r, n(nca s(s derec0os de a(tor............................................1C4 11." Estacin: Jess es cla ado en la cruz................................................1-, -artida !e#a!i%ada de de (nci,n.................................................................13= 12.a Estacin: Jess muere en la Cruz.....................................................12! E! re#reso a !a +adre con !a "ida rota.......................................................17= 13.a Estacin: Jess es descolgado de la Cruz........................................13! Un se)(!cro )restado )ara tres d.as...........................................................1=A 1!.a Estacin: Jess es enterrado en un sepulcro....................................1!$

A MARIA DE 9ADARET, Madre, Doctora y :(.a de! V.a-Cr(cis. A 9UESTRAS MADRES CRISTIA9AS, '(e de ni/os, nos ense/aron a *esar !a cr(%1 y, ya 0o+*res, nos ay(daron a car#ar con e!!a. A TA9TAS MUEERES DEL MU9DO, an,ni+as y si!enciosas, '(e aco+)a/an y con ortan a !os 0o+*res en s( V.a Do!orosa.

SE INAUGURA EL MUSEO DE LA INJUSTICIA

1.a Estacin J!s"s !s c#n$!na$# a %&!'t!

Un a+i#o ar'(e,!o#o +e 0a*.a ase#(rado *a>o )a!a*ra y #arant.a )ro esiona! '(e se conser"a*a en Eer(sa!Fn e! !(#ar e2acto '(e sir"i, de escenario 0ist,rico )ara !a -ri+era Estaci,n de! V.a-Cr(cis. Es decir, e! sitio a(tFntico en '(e e! :o*ernador Ro+ano, -oncio -i!ato, +ont, e! a)arato e2terno >(r.dico )ara condenar a +(erte a Cristo. G(e no se trata*a so!a+ente de (na +era !oca!i%aci,n de! edi icio '(e a!*er#ara e! tri*(na!, sino de !a +is+a sa!a concreta en !a '(e se sent, so!e+ne+ente e! :o*ernador )ara dictar !a sentencia de +(erte y !a"arse !as +anos. M&s toda".a8 a ir+a*a +i a+i#o ar'(e,!o#o '(e se 0a*.a desc(*ierto !a )a"i+entaci,n a(tFntica de! Tri*(na!, !as +is+.si+as !osas ro+anas '(e sost("ieron !a i#(ra 0ier&tica y atro)e!!ada de Cristo, c(ando Este oy, decir o icia!+ente a! :o*ernador Ro+ano8 ;Re(s es +ortis< ;G(edas condenado a +(erte<. De ser esto "erdad Hy !a so!"encia de +i a+i#o era inc(estiona*!eH !a 0(+anidad 0a*.a rescatado y esta*a en )osesi,n de (no de !os !(#ares 5

+&s sensaciona!es de !a 0istoria8 !a sa!a a(tFntica de! Tri*(na! en !a '(e se )ron(nci, !a sentencia +&s in>(sta de todos !os tie+)os. 9o )(de descansar esa noc0e )ensando en !a "isita '(e i*a a rea!i%ar a !a +a/ana si#(iente. La noc0e entera transc(rri, en (na ininterr(+)ida s(cesi,n de s(e/os y "i#i!ias, en '(e se +e%c!a*an, sin ronteras c!ara+ente de!i+itadas, !as antas.as y !os rec(erdos, !as "i"encias y !as )esadi!!as. Esa noc0e co+)rend. (n )oco +e>or !a a!(cinante no"e!a ;E! -roceso<, escrita Hy "i"idaH )or otro >(d.o, Ia Ja, con reta%os +a! 0i!"anados de s(e/os, d(er+e-"e!as y rea!idades. Mi a+i#o ar'(e,!o#o no 0a*.a '(erido ade!antar+e deta!!es concretos de! desc(*ri+iento sensaciona!. Insisti, en '(e de*.a yo so!o, sin )re>(icios ni )re"ias a+*ientaciones, en rentar+e con e! 0a!!a%#o. Tan s,!o +e dio !a !oca!i%aci,n8 est& en e! interior de! act(a! Con"ento de !as Da+as de Si,n, en e! arran'(e de !a V.a Do!orosa, cerca de !a e2)!anada de! Te+)!o, so*re e! "ie>o so!ar de !a Torre Antonia. B a!!& +e diri#. !a +a/ana si#(iente, !i*erado ya de +i noc0e an#(stiosa. -ero i*a dis#(stado )or'(e !!e#a*a con retraso. Bo 0(*iera '(erido 0acer ese ca+ino 0acia e! -retorio a !a +is+a 0ora en '(e !o recorri, Cristo8 y )isar !as !osas ro+anas de! Tri*(na!, a !a 0ora Ha)ro2i+ada a! +enosH en '(e Cristo !as )is,1 es decir, ;a! a!*a<, se#?n e! dato de San E(an en s( -asi,n1 en n(estro 0orario, a!rededor de !as seis de !a +a/ana. B yo +e 0a*.a dor+ido. Des)(Fs de (na noc0e a!*orotada y s(dorosa de s(e/os y )esadi!!as, ca., ya rendido, de +adr(#ada1 c(ando 0a*.a ca!c(!ado )recisa+ente sa!ir )ara e! -retorio. L!e"a*a c(atro 0oras de retraso. Co+o sie+)re. -arece '(e es +i triste y "er#on%oso sino !!e#ar sie+)re tarde a !as citas de Cristo. Mientras yo dor+.a, destro%ada +i sensi*i!idad, Cristo 0a*.a sido cond(cido ya ante e! :o*ernador Ro+ano. A estas 0oras, !as die% de !a +a/ana, en '(e yo +e a)res(ra*a 0acia e! -retorio, ya esta*a +(y ade!antado e! -roceso de Cristo. -or eso a)retF e! )aso y tratF de encontrar ata>os a tra"Fs de !as ca!!e>(e!as de! Vie>o Eer(sa!Fn. -ronto !a ati#a +e o*!i#, a detener+e. Entonces co+)rend. '(e ca+ina*a c(esta arri*a. B recordF (n dato +&s de San E(an, '(e esta*a yo re"i"iendo en +i ace!erada res)iraci,n8 e! -retorio en '(e Ees?s (e >(%#a6

do y condenado, '(eda*a en (no de !os )(ntos +&s e!e"ados de !a ci(dad1 y era desi#nado "(!#ar+ente )or (na )a!a*ra 0e*rea '(e reco#e San E(an8 ;:a**at0a<, es decir, c(+*re o a!t(ra. 9o e+)e%a*a +a! !a "eri icaci,n de !os datos ar'(eo!,#icos. E"idente+ente yo esta*a s(*iendo1 !a c(esta 0a*.a renado +is )risas1 y en !a *re"e )a(sa '(e +e i+)(so, !e di +enta!+ente !as #racias a +i a+i#o ar'(e,!o#o )or no 0a*er+e ade!antado nin#?n dato. Es +&s sa*roso ir!os "eri icando y desc(*riendo )ersona!+ente. C(ando a! in re+ontF !a c(esta eran !as die% y c(arto de !a +a/ana. In+ediata+ente !oca!icF, a +i i%'(ierda, e! Con"ento de !as Da+as de Si,n, (ndadas )or dos >(d.os a!sacianos con"ertidos1 !os -adres A! onso y Teodoro de Ratis*ona en 16=3, )ara dedicarse en a)osto!ado, oraci,n y sacri icio a !a con"ersi,n, de !os >(d.os. Trece a/os +&s tarde e! -adre A! onso de Ratis*ona e+)e%, a co+)rar en Eer(sa!Fn (nos "ie>.si+os y a*andonados so!ares1 0acina+iento in or+e de esco+*ros y *as(ras, encres)a+iento de +a!e%as y a(!!idos de #atos sa!"a>es, '(e a!#(nos sos)ec0a*an corres)onder a! )osi*!e e+)!a%a+iento de !a Torre Antonia, cerca de !a e2)!anada de! Te+)!o. Ter+inado e! Con"ento y s( insta!aci,n so*re (n so!ar )res(nta+ente sa#rado e 0ist,rico, !as Da+as de Si,n, ay(dadas y diri#idas )or !a )resti#iosa Esc(e!a de Ar'(eo!o#.a de !os -adres Do+inicos de Eer(sa!Fn, )residida )or e! instinto 0ist,rico y +.stico de! -adre Vincent, co+en%aron !as e2ca"aciones en e! s(*s(e!o de! Con"ento. La *?s'(eda +&s intensa y a ort(nada coincide con !a eta)a de 1435 a 1473. K(e entonces c(ando a)areci, e! -retorio. B yo '(er.a "er!o y "eri icar!o. -or eso esta*a )(!sando con i+)aciencia e! ti+*re de !a )(erta1 y )or'(e a !as die% y c(arto de !a +a/ana, a ina!es de Mar%o, e! so! ya +o!esta en Eer(sa!Fn. Un so!, '(e sin consideraci,n, ca.a so*re +., ati#ado ya y s(doroso. -or eso insist. a)retando n(e"a+ente e! ti+*re. A +i se#(nda !!a+ada se a*ri, !a )(erta. En !a resca )en(+*ra a)areci, (na re!i#iosa, Da+a de Si,n, '(F reacciona*a ante +i i+)aciente re)i'(eteo de! ti+*re con (na serena y nat(ra! sonrisa. 4

9o t("e tie+)o de or+(!ar +i deseo. Lo de*.a #ritar en +is o>os. -or eso, ade!ant&ndose a +is )a!a*ras, +e in"ita*a !a re!i#iosa en (n in#!Fs de acento internaciona!1 H-ase, )ase. -adre... Ba dentro de! "est.*(!o !e e2)(se +i )ro),sito1 HMadre, '(isiera "isitar, si es )osi*!e, e! Lit,strotos... -ero e!!a ya i*a de!ante, a*riendo ca+ino y sir"iFndo+e de #(.a8 H9at(ra!+ente, -adre1 con +(c0o #(sto. S.#a+e, )or a"or. Disc(!)e '(e )ase !a )ri+era1 as. !e ense/o e! ca+ino... B !a se#(.. 9o +e )re#(ntFis )or d,nde1 i#noro si atra"esa+os sa!as, )atios o corredores. Bo so!a+ente atend.a a se#(ir!a1 y e!!a ta+*iFn )arec.a tener )risa co+o yo. Hasta '(e a*ri, (na )(erta y se "o!"i, )ara ad"ertir+e8 HC(idado a0ora, -adre1 "a+os a *a>ar (na esca!era. B encendiendo (na !(% e!Fctrica desa)areci, )or e! 0(eco. Ind(da*!e+ente est&*a+os *a>ando a! s,tano de! Con"ento. La esca!era, e+)inada y estrec0a, nos o*!i#a*a a descender con !entit(d. 9os acerc&*a+os, e"idente+ente, a! -retorio, a! Tri*(na! en '(e Cristo (e condenado a +(erte. -or eso, c(ando )isa+os ya e! )!ano, yo +irF a +i a!rededor, escr(tando !os rincones y *(sc&ndo!o con +is sentidos tensos, +ientras o.a '(e !a Da+a de Si,n +e rec!a+a*a desde otro 0(eco '(e se a*r.a en e! s,tano8 H9o, -adre1 no est& a'(.1 +&s a*a>o, +&s a*a>o... B t("e '(e diri#ir+e a! se#(ndo 0(eco de esca!era )or e! '(e e!!a 0a*.a e+)e%ado ya a descender. HLM&s a*a>oM H)re#(nta*a yo con e2tra/e%a. HS.1 +&s a*a>o, +&s a*a>o Hi*a re)itiendo e!!a de!ante de +., +ientras descend.a+os, y a0ora +&s !enta+ente, )or (na se#(nda esca!era '(e )er ora*a atre"ida+ente e! s(*s(e!o de Eer(sa!Fn. HM&s a*a>o, +&s a*a>o, +&s a*a>o... LMe !o se#(.a ad"irtiendo e!!a o +e !o i*a re)itiendo yoM O era (n eco en !a resonancia +isteriosa de !a 0istoria... 9o )odr.a ase#(rar!o1 )ero s., '(e a'(e! ines)erado se#(ndo tra+o de esca!era s(*terr&nea, +e )arec.a inter+ina*!e, an#(stioso, in inito. 9o en "ano est&*a+os *a>ando dos +i! a/os de 0istoria. 1C

Cada esca!,n e'(i"a!.a a (n descenso de +edio si#!o... So*re todo, no en "ano est&*a+os *a>ando 0asta !a cota +&2i+a de !a in>(sticia entre !os 0o+*res8 condenar a +(erte a !a +is+a Inocencia y E(sticia de Dios. 9osotros *a>&*a+os esca!,n tras esca!,n, )a(sada+ente. -i!ato !o 0i%o de (n so!o #o!)e y con (na so!a rase8 ;Eres reo de +(erte.< Me acordF de El .ante en s( descenso a! In ierno. Vir#i!io era s( #(.a. A +. ta+*iFn +e )arec.a estar *a>ando a! a*is+o de otro +isterioso In ierno8 e! de !a E(sticia 0(+ana '(e se atre"e a condenar a Dios. Mi #(.a, esta "e%, era (na +(>er, (na "ir#en. B (na Da+a. LSe !!a+ar.a Beatri% c,+o !a Da+a '(e #(io a El .ante en e! -ara.soM Mi ca+ino conci!ia*a entonces In ierno y -ara.so. In ierno de condena )ara Dios. -ara.so de !i*eraci,n )ara !os 0o+*res. LSe !!a+ar& Beatri%M 9o )(de )re#(nt&rse!o. Ha*.a+os !!e#ado. La "o% de +i #(.a +e sit(, *r(sca+ente en !a rea!idad8 H-adre, Fste es e! -retorio. A'(. e! Se/or (e condenado a +(erte... H(*o (na *re"e )a(sa de si!encio in inito. HLo de>o. -adre. -re erir& '(edarse so!o en este sitio. B sin es)erar +i res)(estaN !a Da+a de Si,n desa)areci, de +i "ista y co+en%, a s(*ir !as esca!eras. S(s )asos se (eron )erdiendo y a!e>ando, )erce)ti*!es )ri+ero 0asta a!can%ar e! s,tano1 casi )erdidos des)(Fs a! irse a!e>ando, )or e! se#(ndo tra+o ascensiona! 0acia e! so! y e! aire a!e#re de a'(e!!a +a/ana !(+inosa de Mar%o... Hasta '(e se 0i%o e! si!encio a*so!(to. Entonces +e sent. a*andonado y so!o en !a )ro (ndidad a*is+a! de +i descenso. NNN Todo '(er.a "er!o y de"orar!o con !os o>os a! +is+o tie+)o en (n 0a+*re de "eri icaci,n 0ist,rica. Arri*a, +e c(*r.a y a*r(+a*a (na *,"eda de+asiado *a>a. 9o +e interesa*a. S( +is+a c(r"at(ra, tra%ada )ocos a/os 0ac.a, )ara sostener e! 11

s,tano, +e e+)(>a*a insistente+ente a '(e +irara a*a>o, a! )a"i+ento '(e esta*a )isando. Ba>F !os o>os, !os )aseF !enta+ente co+o (na aso+*rada caricia )or todo e! en!osado y +e '(edF +(do de e+oci,n. Era (na s()er icie co+o de (nos doscientos cinc(enta +etros c(adrados, c(*ierta toda e!!a )or des+es(radas !osas ro+anas. L(e#o +e con ir+aron e2acta+ente +is c&!c(!os8 de +etro, a +etro y +edio de !ar#o. E! es)esor a!can%a*a e! +edio +etro. Esta*an todas s(rcadas )or (nas estr.as )ara!e!as, co+o )e'(e/os cana!es, )ara reco#er e! a#(a de !a !!("ia, ya '(e estas )iedras corres)ond.an a! en!osado de (n )atio a*ierto a !a inte+)erie. B ten.an #ra*adas en e! #ranito (nas i#(ras +isteriosas1 si#nos y se/a!es de (n >(e#o en e! '(e inter"en.an !os dados y a! '(e se dedica*an !os so!dados ro+anos entreteniendo s(s ocios en !os t(rnos de #(ardia. E! >(e#o consist.a en (n ca+ino %i#%a#(eante en or+a de !a*erinto, )or e! '(e se !!e#a*a a (na corona rea!, +eta de! #anador y #ra*ada con Fn asis en e! #ranito. Todas !as c(r"as de! ca+ino esta*an se/a!i%adas con (na )a!a*ra #rie#a, +isteriosa+ente re)etida8 ;Basi!e(s<. ;Rey<. Esta "e% e! "encedor i*a a ser Cristo, a '(ien !os so!dados ro+anos ce/ir.an (na corona re#ia de es)inas. B e! +is+o #o*ernador redactar.a !a !&)ida con+e+orati"a, +and&ndo!a co!ocar so*re s( ca*e%a8 ;Ees?s 9a%areno, Rey de !os E(d.os.< Ta*!ero de >(e#o, en ta+a/o nat(ra!, corres)ondiente a! )atio ro+ano de !a Torre Antonia y descrito )or San E(an en !a -asi,n con otra )a!a*ra #rie#a8 ;!it,strotos<, '(e '(iere decir ;en!osado<. A!!., en e! Lit,strotos, co+o a !as once de !a +a/ana +and, +ontar -i!ato (n Tri*(na!, (na tari+a o tri*(na en se+ic.rc(!o y so*re e!!a, entroni%ada !a si!!a c(r(!. Hac.a "einte si#!os. De )ronto +e )areci, '(e )or enci+a de +i ca*e%a desa)arec.a !a *,"eda *a>a '(e +e a!*er#a*a, con toda !a edi icaci,n s()er)(esta de! Con"ento, 0asta '(e a)areci,, a!t.si+a, !a *,"eda de! cie!o. Una catarata de so! se estre!!, contra e! en!osado de! Lit,strotos. Le"antF +&s !os o>os8 arri*a en !os c(atro &n#(!os de! )atio se er#(.an, en e! a%(!, !as c(atro torres ro+anas '(e !o !an'(ea*an, co+o c(atro a!t.si+os cent(riones, ro+anos... Me en"o!"i, (n #riter.o in"isi*!e en (n o!ea>e creciente y c0i!!,n '(e +e des#arra*a !os o.dos8 HOCr(ci .ca!oP OCr(ci .ca!oP 13

Ba>F !os o>os. En !a si!!a c(r(! so*re !a tari+a de! Tri*(na!, esta*a sentado e! :o*ernador -oncio -i!ato. Se !a"a*a !as +anos so!e+ne+ente en (na >o aina de )!ata. So*re e! r.o en!osado de! )a"i+ento 0a*.a (nos )ies desn(dos. Los )ies de (n reo. K(i s(*iendo !os o>os )or e!!os, !enta+ente, 0asta !!e#ar a !os de Ees?s, tristes y serenos, '(e +e asaetea*an rec!a+ando )iedad y or+(!ando re)roc0es a! +is+o tie+)o. Un eco tr&#ico se#(.a re)itiendo, co+o (n tr(eno !e>ano y eterno, '(e n(nca +(ere, !a sentencia +&s in>(sta de !a 0istoria8 HEres reo de +(erte. Ca. de rodi!!as so*re e! "ie>.si+o )a"i+ento ro+ano 0asta tocar con +i rente !a s()er icie )(!i+entada de! #ranito. HEres reo de +(erte Hre)et.a !a sentencia re"o!ando a +i a!rededor con !ocos a!eta%os, co+o (n cie#o y re)(#nante )&>aro ne#ro '(e #ira y #ira en e! Lit,strotos desde 0ace dos +i! a/os8 HEres reo de +(erte. 9o sF c(&nto tie+)o est("e as. de rodi!!as. En !a eternidad de! Lit,strotos se )ierde toda naci,n de tie+)o. C(ando a! in !e"antF !a ca*e%a ad"ert. (nas #otas !i'(idas y trans)arentes '(e sa!)ica*an e! #ranito de! s(e!o a +is )ies. S.1 es "erdad1 )odr.an ser !&#ri+as de +is o>os. Ha*.an !!orado. O )odr.an ser sa!)icad(ras de! a#(a con '(e -i!ato se !a", es)ectac(!ar+ente !as +anos. Terri*!e inc,#nita )ara e! 0o+*re '(e se interro#a so*re !a a(tenticidad de s( !!anto y de s( a+or a Dios. LL&#ri+as de "erdad o a#(a +entirosa de a(to>(sti icaci,nM LA(tFntico !!anto de! cora%,nM LO re)etici,n de! a#(a co*arde de -i!atoM 9o !o sF. Lo sa*e Dios. NNN Me se#(.a i+)resionando a'(e! )a"i+ento en!osado de )oderosas y ro*(stas )iedras ro+anas.

17

LC,+o )(dieron a#(antar, sin )(!"eri%arse, a'(e!!a In>(sticiaM La condenaci,n o icia! de !a Inocencia O icia!. Si a!#(na "e% e2isti, en (n 0o+*re !a inocencia a*so!(ta (e entonces, en Cristo. A#(antaron !as !osas ro+anas1 no en "ano or+an (na costra i+)enetra*!e y acora%ada de #ranito con +edio +etro de es)esor. A#(antaron !a arsa re)(#nante de a'(e! >(icio8 (n reo '(e !!e#a ya )re>(%#ado y condenado de ante+ano. Con a!sas ac(saciones y con testi#os co+)rados. Un >(icio sin a*o#ado de ensor. Sin (na so!a "o% '(e se a!ce en s( ay(da. Un >(icio en '(e e! isca! ad'(iere )resencia y "o% +(!tit(dinaria de t(r*a a+otinada y ronca, *orrac0a de odio. Un isca! '(e es toda !a 0(+anidad entera. Un >(icio en '(e e! >(e% re)ite en )?*!ico, o*sesi"a+ente, 0asta e! sarcas+o, '(e e! reo es inocente, '(e no enc(entra +oti"o de condena1 y, sin e+*ar#o, ter+ina conden&ndo!o. Un >(icio en '(e, a! in, (n c0anta>e )o!.tico decide y arranca !a sentencia8 ;Si no !o condenas, no eres a+i#o de! CFsar<. B (e condenado. A +(erte. LC,+o )(dieron estas )iedras, )or d(ras '(e )are%can, a#(antar ta+a/a In>(sticiaM Las +irF, escr(t&ndo!as, (na "e% +&s. B +e dio !a i+)resi,n de '(e e!!as, a s( "e%, +e +ira*an a +., )idiFndo+e co+)rensi,n y )iedad. En cada (no de !os )oros de s( #ranito se a*ri, (n o>o +in?sc(!o, )ero "i".si+o, co+o (na )()i!a de a! i!er, y todo e! en!osado ro+ano +e conte+)!a*a con a'(e!!a +irada, des#arradora y +(da de in initas )()i!as s()!icantes... Me dio )ena, in+ensa )ena, de a'(e!!as !osas ro+anas destinadas a a#(antar en s( )ie! tan 0(+i!!ante sentencia. Co+)rend. s( co!or +ar i!e/o, de c(tis sin san#re, a+ari!!o de "er#$en%a, )&!ido en des+ayo de (na "ida '(e se "a... B en ese instante adi"inF e! )or'(F de s( oc(!ta+iento d(rante "einte si#!os. K(eron estas +is+as !osas, a"er#on%adas )or !a in>(sticia de !os 0o+*res, !as '(e rec!a+aron s( )ro)ia desa)arici,n. Sent. e! c!a+or '(e s(*.a desde e! #ranito 0(+i!!ado 0asta !as c(atro torres "i#.as '(e desde arri*a se aso+a*an a! Lit,strotos. Las !osas de! )a"i+ento s()!ica*an a !as )iedras de !as torres8 HCaed so*re nosotras, se)(!tadnos *a>o e! )eso de "(estros esco+*ros. Escondednos de !a "ista de !os 0o+*res. Li*radnos de! so! y de !a !(% 1=

'(e i!(+inan n(estro esti#+a. LC,+o )odFis a#(antar, torres er#(idas, tanta i#no+iniaM LG(F 0acFis de )ie en !a a!t(ra, si !a +is+a E(sticia 0a rodado )or !os s(e!osM Des)!o+aos so*re nosotras1 a)!astadnos, escondednos, se)(!tadnos. B cayeron !as Torres. Los +is+os ro+anos, en !a con'(ista de Eer(sa!Fn )or !as !e#iones de Tito, se encar#aron de derr(+*ar!as c(arenta a/os des)(Fs de !a +(erte de Cristo. ;B no '(ed, )iedra so*re )iedra.< Las #(erras y !os asedios, '(e cien "eces aso!aron a !a ci(dad sa#rada de Eer(sa!Fn, (eron a+ontonando esco+*ros so*re esco+*ros. E! #rosor de !as r(inas s()er)(estas !!e#a a a!can%ar !os n(e"e y die% +etros de a!t(ra. En !a )ro (ndidad de s( desa)arici,n, a)!astadas )or tone!adas y tone!adas de r(inas y esco+*ros, !as )iedras de! Lit,strotos escondieron s( "er#$en%a d(rante "einte si#!os. NNN -ero !as )iedras de! Lit,strotos se en#a/aron en s(s c&!c(!os. Ha*.an i+a#inado, y con ra%,n, '(e des)(Fs de !a s()re+a in>(sticia '(e conden, a Cristo, ya no "o!"er.a a 0a*er +&s in>(sticias so*re !a tierra1 '(e !a condena de Cristo i*a a traer !a >(sticia a! +(ndo1 '(e en nin#?n !(#ar de !a tierra se )er)etrar.a ya e! +&s +.ni+o atro)e!!o1 y, )or tanto, e!!as so!as i*an a ser !as ?nicas )iedras in>(stas de! (ni"erso, +arcadas a (e#o, en s( carne "i"a, con e! +&s "er#on%oso esti#+a. -or eso 0a*.an )odido desa)arecer. -or'(e *asta*a ya (n so!o condenado inocente, Cristo. K(e tan in inita esa in>(sticia '(e a! )a#ar Dios ese )recio, 0a*.a co+)rado ya !a >(sticia )ara todos !os 0o+*res. B ya no 0a*r.a tri*(na!es ar*itrarios, ni >(eces "endidos, ni testi#os co+)rados, ni c0anta>es, ni atro)e!!os, ni condenas de !os inocentes y de !os dF*i!es... Reinar.a !a E(sticia en todas )artes. As. !o )ensaron !as )iedras de! Lit,strotos. B as. !o 0a*.a )!aneado ta+*iFn e! -adre a! entre#ar a s( Hi>o. -ero !a +a!dad de !os 0o+*res 0i%o racasar !os )!anes de Dios. Dos +i! a/os a#(antaron !as )iedras a"er#on%adas de! Lit,strotos s( "o!(ntario escondi+iento, a)!astadas y *orradas de !a #eo#ra .a )or in#entes esco+*ros. Dos +i! a/os sin atre"erse a !e"antar s( rente 0(+i!!ada, es)erando '(e se i+)(siera !a >(sticia en !a tierra. 1@

Hasta '(e se cansaron de es)erar. B rec!a+aron de n(e"o s( a)arici,n )ara ec0ar a0ora en cara a !os 0o+*res todas s(s c(otidianas in>(sticias y en rentar!os a !a condena de Cristo. Rec!a+aron a #ritos s( a)arici,n. B "inieron !as Da+as de Si,n, !os ar'(e,!o#os y !os escrit(ristas, !os tFcnicos e2ca"adores y !os o*reros. Un !a+ento de si#!os !os !!a+a*a y atra.a +isteriosa+ente desde !as cie#as )ro (ndidades en e! s(*s(e!o de Eer(sa!Fn. -icos y )a!as, e2ca"ando a+orosa+ente !a tierra, se#(.an instinti"a+ente !a !!a+ada s(*terr&nea '(e !os #(ia*a. La >(sticia, a)!astada y o!"idada, i+)on.a s( "o% in !e2i*!e atra"esando +i!!ones de Ji!os de esco+*ros, y dos +i! a/os de o!"ido. Hasta '(e a)areci, e! )a"i+ento entero de! Lit,strotos, co+o (n in+enso )er#a+ino desenro!!ado con (na "ie>.si+a condena escrita en s(s !osas. -ero esta "e% !a sentencia condenatoria se "o!".a contra toda !a H(+anidad y en no+*re de Cristo atro)e!!ado den(ncia*a "a!iente+ente !a in>(sticia con '(e, (nos a otros H#randes y )e'(e/os, a!tos y *a>os, )o*res y ricos, dF*i!es y )oderososH, nos condena+os +(t(a+ente, todos !os d.as, 0er+anos contra 0er+anos. B yo esta*a entonces conte+)!&ndo!o, e2tendido a +is )ies, e! Lit,strotos de-Cristo, ac(s&ndo+e y ac(s&ndonos. Vo!".a a ser (n tri*(na! '(e nos cita*a en s(s )iedras a todos !os 0o+*res )ara )edirnos c(entas, en no+*re de Cristo, de n(estras in>(sticias con !os de+&s. Bo !o +ira*a y !o +ira*a, s(*y(#ado y des)a"orido a! +is+o tie+)o. -or'(e ya no era so!a+ente e! tri*(na! concreto '(e e! si#!o )ri+ero conden, a (n Ho+*re Dios, a Cristo, )ersona>e de !a 0istoria. Era (n tri*(na! eterno y (ni"ersa!, de todas !as F)ocas, )ara todos !os 0o+*res, en !a +&s san#rante act(a!idad. Ba no era (na )(ra y "enera*!e re!i'(ia ar'(eo!,#ica de (n )asado +(erto, coti%a*!e s,!o co+o (na )ie%a de +(seo. Era (na )a"orosa rea!idad de (n )resente "i"o, en )erenne e2i#encia condenatoria. 1A

Bo "i, con )as+o y con +iedo, c,+o i*an desa)areciendo a +i a!rededor !as )aredes circ(ndantes '(e enc(adra*an y ce/.an e! )a"i+ento de! Lit,strotos. Bo "i c,+o, a! +is+o tie+)o, 0(.a !a *,"eda y se es (+a*a e! con"ento de !as Da+as de Si,n, +ientras si+(!t&nea+ente !as !osas ro+anas i*an s(*iendo y s(*iendo 0asta e+er#er y sit(arse en e! +is+o ni"e! e2terior de !a act(a! ci(dad de Eer(sa!Fn. Bo "i, con o>os desor*itados, c,+o crec.a y crec.a e! Lit,strotos a +i a!rededor, ensanc0&ndose si+(!t&nea+ente )or !os c(atro )(ntos cardina!es. Co+o si e! Lit,strotos (era (n "o!c&n en er()ci,n y !a !a"a irresisti*!e y "i"a de s(s !osas ro+anas, a"an%ara y a"an%ara en todos !os sentidos, rec(*riendo toda !a s()er icie de !a tierra1 c(r"&ndose +&s y +&s 0asta en"o!"er!a y en!osar!a tota!+ente. Ba e! Lit,strotos no era (n )a"i+ento de doscientos cinc(enta +etros c(adrados. Ha*.a crecido des+es(rada+ente8 era a0ora (n )a"i+ento '(e a!can%a*a !os '(inientos die% +i!!ones de Ji!,+etros c(adrados1 i#(a!a*a, c(*r.a y orra*a con s(s !osas !a s()er icie entera de !a tierra. 9(estro )!aneta #ira*a en !os es)acios co+o (n a!(cinante y #i#antesco tri*(na!, en e! '(e !os 0o+*res nos conden&*a+os in>(sta+ente, (nos a otros1 sin cansancio, sin re)oso ni tre#(a1 en !a s(cesi,n de !os d.as y !as noc0es, sin res)etar e! t(rno de !as estaciones1 ac(+(!ando a/o tras a/o, si#!o so*re si#!o, odios, in>(sticias, +a!'(erencias y atro)e!!os. En s( "(e!o este!ar, entre e! tie+)o y e! es)acio, !a tierra era (n Lit,strotos "o!ante, donde cada 0o+*re, a! +is+o tie+)o '(e se sent.a condenado )or !os otros, condena*a F! a s( "e% a !os de+&s. 9o 0ay ni (n so!o )a!+o de tierra de este +e%'(ino )!aneta donde (n -i!ato, sie+)re redi"i"o Hco*arde, in>(sto, a+*icioso, "en#ati"o, cr(e! o a)ro"ec0adoH no 0aya +ontado s( tari+a y entroni%ado s( si!!a c(r(!, )ara condenar a a!#?n inocente. Cada (no nos eri#i+os en >(e% de !os de+&s1 y !o condena+os )ri+ero en e! tri*(na! )ri"ado de n(estros )ensa+ientos, )ara or+(!ar des)(Fs )?*!ica+ente !a sentencia, en !a con"ersaci,n, !a tert(!ia, e! ca F... Ta+*iFn !as re(niones tFcnicas de cons(!ta y asesora+iento se con"ierten +(c0as "eces en tri*(na!es donde se condena en a!sos o e2a#erados testi+onios, a (n 0er+ano a(sente '(e con"iene e interesa des)resti#iar y e!i+inar. Hay in or+adores, o icia!es y o iciosos, '(e se dedican #!otona+ente a redactar actas de ac(saci,n. Hay corres)onsa!es e)isto!ares '(e todos !os d.as, )ara )oder conci!iar e! s(e/o, con !a 15

satis acci,n de (n de*er c(+)!ido, tienen '(e escri*ir (na carta a !as a!t(ras corres)ondientes, con den(ncias o condenas de a!#?n )r,>i+o. B !os 0ay, tan co*ardes y re)(!si"os, '(e ni si'(iera se atre"en a dar !a cara y esc()en !a en"idia ac(sadora en (na carta an,ni+a '(e es (n 0i>o sin )adre, o +e>or, (na 0i>a de +a!a +adre... B 0ay Hco!+o de !a in>(sticia y !a co*ard.aH '(ien desde !a a!t(ra de s( si!!a c(r(! se atre"e a condenar a (n in erior )or e! testi+onio +e%'(ino de (n an,ni+o. A)ro"ec0a+os todos !os +edios de co+(nicaci,n a n(estro a!cance )ara ac(sa+os, >(%#arnos y condenarnos8 cartas, te!e#ra+as y te!F ono1 cons(!tas y enc(estas1 )rensa, te!e"isi,n y radio. Re)eti+os, nat(ra!+ente, si es necesario Hco+o en e! >(icio de CristoH, e! c0anta>e )o!.tico8 ;no eres a+i#o de! CFsar<. O en no+*re de !a re!i#i,n nos ras#a+os !as "estid(ras a! +is+o tie+)o '(e 0ace+os tri%as !a 0onra de n(estro 0er+ano8 ;es (n *!as e+o, L'(F +ayor testi+onio '(erFisM<. As. "e.a yo !a tierra, con"ertida en (n #i#antesco Lit,strotos, en (n "ocin#!ero tri*(na! 0ir"iente de odios y rencores, rodando )esada, tor)e y triste, en !os es)acios, con s( car#a de tres +i! +i!!ones de 0o+*res, de condenados, (nos a otros. NNN Hasta '(e "o!". a !a rea!idad y ca. en !a c(enta de '(e en ese +o+ento +e encontra*a yo so!o, co+)!eta+ente so!o, en (no de !os !(#ares +&s +isteriosos y tr&#icos de! (ni"erso. :irF !a ca*e%a a +i a!rededor8 nadie. Vac.o a*so!(to. La *,"eda +e )rod(c.a a0o#o. Sit(ado en e! s(*s,tano de! con"ento, +e sent.a co+o )erdido en e! centro de !a tierra. De! e2terior, !e>ano y 0er+Ftico no +e !!e#a*a e! +&s +.ni+o r(ido. 9i (n eco si'(iera. 9o )erci*.a ni e! !atido de !a tierra c(yo seno +e rodea*a. Co+o si se 0(*iera )arado, sin !atidos ya, e! cora%,n de! (ni"erso. Sent. !a an#(stia de !as c&rce!es. E! ais!a+iento )a"oroso de !os )resos en ce!das de casti#o, con )aredes de corc0o y !oc(ra de si!encio. Me )arec.a "i"ir en (na c&+ara de tort(ra1 (n re !ector *r(ta! +e a)(/a!, !a cara8 H;O0a*!aP O0a*!aP Ocon iesa de (na "e%P<H +e (r#.a, en !as tinie*!as, (na "o% sin rostro. HOHa*!a, es in?ti! resistirP A(n'(e #rites, )idiendo a(2i!io, nadie "a a o.rte. 9adie. Ha*!a de (na "e%. 16

(((
C(ando "o!". a a*rir !os o>os se#(.a arrodi!!ado. En c(c!i!!as. B s(da*a. 9o 0a*.a nadie. B sin e+*ar#o, A!#(ien esta*a a!!. con+i#o. Lo sent.a. Escr(tF todos !os rincones sin !o#rar !oca!i%ar!o. Esta*a en todas )artes. Lo in"ad.a todo. -ero e! recinto )er+anec.a "ac.o. -a"orosa+ente "ac.o. B deso!ado. Co+o in?ti!. Sin destino. L-or '(F no se !e 0a*r.a *(scado (na ina!idadM E! !oca! o rec.a tentadoras )osi*i!idades y s(#erencias. B e+)ecF a redactar (na i+a#inaria !ista de destinos y a)!icaciones. A'(., en e! Lit,strotos, se de*.a con"ocar (n Con#reso Internaciona! de E(sticia, )ara rati icar, (na "e% +&s, !os Derec0os H(+anos. A'(., )recisa+ente, donde !a >(sticia 0(+ana 0a*.a atro)e!!ado !os Derec0os Di"inos. -ero, Les '(e se )(eden res)etar de "erdad !os Derec0os H(+anos si no se res)etan, co+o c!a"e y ci+iento >(r.dico, !os Derec0os de DiosM G(F concentraci,n, a'(., de todos !os >(eces de !a tierra, con s( co!ecci,n co+)!eta de sentencias, cada (no, enc(adernada, de*a>o de! *ra%o. G(F asa+*!ea de isca!es, con s( 0a*i!idad +a'(ia"F!ica de arti+a/as y s( destre%a de arti!(#ios ac(satorios. G(F re(ni,n de a*o#ados de ensores, "endidos de ante+ano, antes de co+en%ar e! )!eito. G(F re)(#nante 0or+i#(ero de testi#os a!sos y co+)rados, con e! 0edor de s( >(ra+ento en s( *oca )odrida. A! d.a si#(iente, c(ando a?n a)este e! Lit,strotos, (na re(ni,n )!enaria de todos !os c(!)a*!es y cri+ina!es '(e 0an sido a*s(e!tos so!e+ne+ente )or !a E(sticia 0(+ana. Son tantos, '(e 0a*r.a '(e or#ani%ar, d.as y d.as, t(rnos di"ersos. La ?!ti+a asa+*!ea, des)(Fs de desin ectar !a sa!a de! conta#io y e! o!or de !as anteriores +(c0ed(+*res, ser.a )ara con"ocar, )resididos )or Cristo, a todos !os Inocentes condenados >(r.dica y so!e+ne+ente a !o !ar#o de !a 0istoria )or todos !os tri*(na!es ci"i!es, +i!itares, )o!.ticos, re!i#iosos y ec!esi&sticos. LC(&ntos t(rnos 0ar.an a!taM S,!o Dios !o sa*e. B, Oc!aro '(e !o sa*eP 14

A ort(nada+ente. NNN Todas estas s(cesi"as asa+*!eas y concentraciones no o*stan )ara insta!ar de initi"a+ente en e! Lit,strotos e! Arc0i"o co+)!eto de !as in>(sticias 0(+anas. La co!ecci,n .nte#ra de todos !os )rocesos a!sos y +entirosos. A(n'(e ten#a+os +&s tone!adas de )a)e! y de in>(sticia '(e es)acio donde arc0i"ar!as, todo ca*r.a en e! Lit,strotos8 !a tFcnica +oderna red(ce y a)rieta todos !os "o!(+inosos !e#a>os de (n )roceso en (na *re"e ca>ita de +icro i!+es. In>(sticia concentrada. -or +&s '(e ya todos estos )rocesos !os tiene Cristo arc0i"ados en s( cere*ro, donde !os conoce1 y en s( cora%,n, donde !e d(e!en. En Cristo est& !a "erdad y !a >(sticia de todas !as cosas1 )or +(c0o '(e !os 0o+*res !as 0aya+os a!si icado. E! )roceso de! asesinato de Eo0n Iennedy dicen '(e est& encerrado en (na ca>a (erte '(e s,!o )odr& a*rirse a !os setenta y cinco a/os de s( +(erte1 c(ando 0ayan desa)arecido todos !os )osi*!es co!a*oradores de !a #eneraci,n asesina... Todos !os )rocesos in>(stos de !a 0(+anidad, arc0i"ados en !a Ca>a K(erte de! Lit,strotos, ser&n +ostrados )?*!ica+ente a !a !(% de !a "erdad, c(ando 0ayan )asado todas !as #eneraciones +entirosas de !os 0o+*res8 c(ando sea con#re#ada !a ?!ti+a asa+*!ea tota! de !a 0(+anidad, en !a '(e Cristo dir& !a ?!ti+a y de initi"a )a!a*ra. Mientras tanto, e! Lit,strotos de Eer(sa!Fn si#(e siendo8 !a Catedra! de !a In>(sticia, e! Arc0i"o de !as Ka!si icaciones, e! M(seo de Cera de !os >(eces "endidos, !a C&+ara *!indada de !as Tort(ras8 a'(. a%otaron a Cristo y !o coronaron de es)inas, !a Ce!da de !os Casti#os, !a C0eJa s(*terr&nea, !a Ca>a K(erte de !as Tra+)as y !as Mentiras. E! a/o 1477, a! c(+)!irse !os dos +i! a/os de !a sentencia in>(sta contra Cristo, (n #r()o de >(ristas >(d.os re"is, en Eer(sa!Fn e! )roceso de -i!ato, recti ic, !a sentencia y re0a*i!it, a Cristo. In?ti!, a(n'(e di#na, re0a*i!itaci,n. 3C

Lo '(e '(iere y e2i#e Cristo es '(e de>e+os ya de condenarnos !os 0o+*res, (nos a otros, in>(sta+ente. Este es e! sentido de !a Condena In>(sta '(e Cristo ace)t,1 reconci!iarnos con s( -adre )ara '(e nos reconci!i&ra+os !(e#o (nos con otros. Esta es !a Verdad '(e trae Cristo. A'(. -i!ato interr(+)i, *r(sca+ente e! )roceso )ara 0acer!e a Cristo !a #ran )re#(nta8 B, L'(F es !a VerdadM -ero HLt("o +iedo a !a res)(estaM, L+iedo a !a "erdadMH !e "o!"i, !a es)a!da a Cristo '(e se '(ed, con !a )a!a*ra en !a *oca. A'(. si#(e, a!eteando, en e! Lit,strotos, !a Verdad de s( res)(esta. NNN Un r(ido e2tra/o "ino *r(sca+ente a ro+)er +i +editaci,n. Ven.a de! e2terior y se i*a acercando #rad(a!+ente. A!#(ien *a>a*a con )risa e! tra+o s()erior de esca!era. LG(iFn )odr.a serM -arec.a (na so!a )ersona. B +(>er, )or !as )isadas *re"es, !i#eras y +en(das. Una +(>er. B +e acordF entonces de '(e (e )recisa+ente (na "o% e+enina !a ?nica '(e se a"ent(r, en a"or de Cristo, en a'(e! )reciso !(#ar, +ientras !o esta*an >(%#ando. Todos !os 0o+*res, 0asta !os )ocos a+i#os con in !(encia en !as a!t(ras )o!.ticas, en+(decieron entonces y se a#a%a)aron en !as so+*ras. Co+o 0oy. Co+o sie+)re. S,!o 0a*!, (na +(>er8 C!a(dia -r,c(!a, !a es)osa de! :o*ernador -oncio -i!ato, '(ien +and, a s( +arido, +ientras act(a*a en e! tri*(na!, (n recado e+enino, a)res(rado y (r#ente8 9o !o condenes1 es (n >(sto, (n inocente. Lo s()o en s(e/os. O !o int(y,. -ara (na +(>er es casi !o +is+o8 s(e/o o int(ici,n. -ara -i!ato, e! >(e%, no sir"i, de nada1 )recisa+ente )or eso8 s(e/os y "isiones y cora%onadas de +(>eres. K(e !o ?nico '(e se a!%, en a"or de Cristo. Sin "a!or nin#(no >(r.dico. B !o condenaron. E! recado !e !!e#, a -i!ato, interr(+)iendo e! >(icio, con )risa e+enina, co+o de )(nti!!as. 31

I#(a! '(e esa +(>er, '(e *a>a*a ya, con )isadas cada "e% +&s )resentes, )or !a se#(nda esca!era. Hasta '(e se 0i%o "isi*!e. Era !a +is+a Da+a de Si,n '(e sir"iFndo+e de #(.a +e 0a*.a cond(cido 0asta e! Lit,strotos. H-erdone. -adre, '(e !e interr(+)a H+e di>o acerc&ndoseH, es '(e no +e acordF de indicar!e antes otro desc(*ri+iento ar'(eo!,#ico +(y interesante '(e est& a'(. +is+o y '(e de*e (sted "isitar. Ven#a con+i#o. B +e enca+in, a otro 0(eco de esca!era '(e se#(.a a0ondando y )er orando e! s(*s(e!o de Eer(sa!Fn. A +edida '(e descend.a+os (n a+*iente, 0?+edo y resco, '(e s(*.a a n(estro enc(entro, nos i*a en"o!"iendo. H9o !e e2tra/e. -adre Hco+enta*a +i #(.aH, nos acerca+os a !as dos #randes )iscinas s(*terr&neas, sit(adas de*a>o de! Lit,strotos. Se trata de !os de),sitos de reser"a, '(e a*astec.an de a#(a a !a orta!e%a Antonia en caso de #(erra o de asedio. M.re!os. E ecti"a+ente, est&*a+os a! *orde de dos cisternas rectan#(!ares y )ara!e!as de idFntico ta+a/o, or+a y constr(cci,n. HSon, co+o "e, o*ra ro+ana, anterior a Cristo1 dos cisternas con +&s de dos +i! a/os de "ida. Las incisiones )ara!e!as, ta!!adas arri*a en e! )a"i+ento de! Lit,strotos, )atio a*ierto a! aire !i*re, cond(c.an, )or s(s +in?sc(!os cana!es, e! a#(a de !a !!("ia, '(e era !(e#o reco#ida en estos de),sitos de )iedra, en donde dese+*ocan ta+*iFn in"isi*!es +anantia!es s(*terr&neos. Mi!enarios de),sitos1 )ero, co+o )(ede co+)ro*ar, est&n a?n en (so. Un c0a)(%,n en estas cisternas )odr.a ser )e!i#roso )ara '(ien no se)a nadar Hsonri, !a Da+a de Si,nH, e! a#(a tiene dos +etros de )ro (ndidad. B ade+&s, est& +(y r.a. Casi 0e!ada. Bo conte+)!a*a en +(da sor)resa a'(e!!as dos !.'(idas s()er icies. Me o rec.an todo e! +isterio in+,"i! de !as a#(as '(ietas en !as )iscinas s(*terr&neas. La '(iet(d est&tica y !a so+*ra ne#ra con"ert.an s(s )(!i+entados )!anos en dos "ie>.si+os es)e>os, c(yo a%o'(e, en +(c0as )artes, )arec.a o)aco y roto. De )ronto conte+)!F +i )ro)ia i+a#en, so!itaria, re !e>ada en e! a#(a. Esta*a otra "e% so!o. Vo!". !a ca*e%a en *(sca de +i #(.a. La Da+a de Si,n 0a*.a "(e!to a es (+arse, discreta+ente, sin dar+e yo c(enta. E+)ecF a sentir r.o. Una 0(+edad #F!ida +e !!e#a*a a !os 0(esos. 33

E! 0ie!o de !a in>(sticia 0ace tiritar a! 0o+*re des)o>ado y desn(do de s(s +&s e!e+enta!es derec0os, en !a +&s deso!ada de !as inte+)eries. B en !as cisternas no 0a*.a a#(a8 esta*an !!enas de !&#ri+as. L!anto ac(+(!ado de si#!os y #eneraciones. -or oc(!tos e in"isi*!es cana!es, !a 0(+anidad, desde todos !os rincones de !a tierra, "ert.a a'(. e! !!anto seco, y '(e+ante '(e a*rasa !os o>os a! sentirse ".cti+a in>(sta de (n atro)e!!o. La in>(sticia no arranca c0orros de !&#ri+as. Se !!ora )oco. Se s( re +&s. Cada !&#ri+a es (n r.o concentrado de !!anto. Sin e+*ar#o, !as dos cisternas esta*an co!+adas, 0asta re*osar. -o*re 0(+anidad. Mir.adas de #eneraciones estr(>adas. Me 0e!a*a. 9o )od.a +&s. Me sent.a so!itario e inde enso en +edio de (n #!aciar. B s(*. corriendo !a esca!era 0acia e! Lit,strotos. 9ecesita*a e! ca!or de Cristo1 esas *rasas sie+)re encendidas '(e nos o rece a todos !os des"a!idos e! a+or de s( Di"ina Condena. E ecti"a+ente, en e! Lit,strotos, >(nto a Cristo, condenado in>(sta+ente, e+)ecF a entrar en ca!or. Ca!or recon ortante '(e +e desent(+ec.a y a!e#ra*a !os 0(esos 0e!ados y rotos. B "o!". a caer de rodi!!as so*re e! )rodi#io de a'(e!!as aso+*rosas )iedras redentoras. H:racias. Se/or, )or t( Condena a +(erte. -od.as 0a*ernos redi+ido sin )asar )or !a 0(+i!!aci,n y "i!i)endio de !os tri*(na!es, con (na +(erte #!oriosa y 0eroica, )ro"ocada )or !a "io!encia de (n )(/a!, en (n asesinato, (na e+*oscada, (n sec(estro. V.cti+a de !a "io!encia .sica '(e derra+ara t( san#re. -ero intacto t( )resti#io y t( a+a1 sin !a re inada "io!encia +ora! '(e te a)(/a!, >(r.dica+ente en e! no+*re sacrosanto de !a !ey, dec!ar&ndote c(!)a*!e. Eres (n reo "(!#ar. :racias, Se/or. La sentencia de -i!ato, co+o e2i#.a en estos casos e! derec0o ro+ano, (e co+(nicada in+ediata+ente a Ro+a, donde '(ed, arc0i"ada )ara sie+)re en !a Direcci,n :enera! de Se#(ridad. H:racias. Se/or1 0as '(erido )asar )ara sie+)re a !a 0istoria con ;antecedentes )ena!es<. En !os arc0i"os de !a >(sticia 0(+ana tienes (na ic0a irredi+i*!e8 reo de +(erte. T( )e!i#rosidad socia! a!can%, e! +&2i+o ni"e!. Condenado a +(erte con dos "(!#ares atracadores de ca+inos. B )or esta ic0a t(ya, in a+ante e in>(sta, son '(e+adas )ara sie+)re n(estras >(stas ic0as de +erecida y c(!)a*!e condenaci,n1 son destr(idos !os arc0i"os de n(estras co+)ro*adas in>(sticias )ersona!es y se 37

nos concede (n edicto )!enario de a*so!(ci,n. De a+or. -or t( condena a +(erte. :racias. Se/or.

3=

CUATRO MILLONES DE MILMETROS C)BICOS DE CRU*

+.a Estacin J!s"s ca',a c#n -a c'&.


Todos !os "iernes, a !as tres de !a tarde, se ce!e*ra (n V.a-Cr(cis )?*!ico )or !as ca!!es de Eer(sa!Fn. Es Fsta (na de !as "i"encias +&s entra/a*!es '(e )(ede e2)eri+entar (n cristiano. -ero nadie se i!(sione i+a#inando '(e "an a coincidir s(s )ies, )isada so*re )isada, en !as +is+.si+as )iedras '(e )is, Cristo car#ado con !a cr(%, ya '(e este )a"i+ento 0ist,rico y di"ino '(eda se)(!tado a die% o '(ince +etros de )ro (ndidad, *a>o s(cesi"os o!ea>es de esco+*ros. Sin e+*ar#o, e! ca+ino de! V.a-Cr(cis, arri*a, a"an%a )ara!e!o a! itinerario enterrado a*a>o. Eer(sa!Fn se i*a reconstr(yendo so*re !os +is+os )!anos, conser"ando tena% y ie!+ente e! +is+o "ie>.si+o y +i!enario tra%ado de s(s ca!!es. Es co+o si e! tronco, +i! "eces des+oc0ado y enterrado, reto/ara, +&s arri*a, to%(da+ente, en e! +is+o sitio1 )or'(e !as ra.ces H!os )ri+eros ci+ientosH i+)osi*!e e2tir)ar!as, an(dadas a!!& a*a>o, )er+anecen "i"as e intactas. Ta! "e% sea Eer(sa!Fn e! n?c!eo (r*ano con ra.ces +&s )ro (ndas, de die% a '(ince +etros, en sentido "ertica!. E! )a"i+ento a(tFntico '(e )is, Cristo se conser"a act(a!+ente s,!o en !a )ri+era y en !as cinco ?!ti+as estaciones. E! Lit,strotos y e! Ca!"ario. Con s,!o (nir estos dos e2tre+os, si#(iendo e! !a*erinto tradiciona! de ca!!es, es'(inas, encr(ci>adas y c(estas, se reconstr(ye en e! 3@

)!ano de !a act(a! Eer(sa!Fn, ca!cado y s()er)(esto a! anti#(o, e! ca+ino de! V.a-Cr(cis. E! tro%o +edi,, de !a '(inta a !a sF)ti+a estaci,n, se si#(e !!a+ando o icia!+ente ;Ca!!e de !a A+ar#(ra<. Los otros tra+os tienen s(s no+*res )ec(!iares, &ra*es o >(d.os. -ero, es i#(a!1 !o de +enos son !os no+*res de !as distintas ca!!es. Todo e! itinerario, de !a )ri+era a !a ?!ti+a estaci,n, de !a condena a +(erte 0asta !a cr(% y e! se)(!cro, todo es ca!!e de !a A+ar#(ra, Ca+ino de! Ca!"ario o V.a Do!orosa. E!. V.a-Cr(cis no !o 0acen !os no+*res de !as ca!!es, e! V.a-Cr(cis !o 0ace (n 0o+*re '(e ca+ina )or !as ca!!es H!as '(e seanH con !a cr(% a c(estas. Desde (n Tri*(na! in>(sto '(e !e car#a e! +adero de !a Cr(% so*re !os 0o+*ros, 0asta (n +ont.c(!o, e! Ca!"ario, donde !e c!a"an y !e )onen a E! so*re esa +is+a Cr(%. Es'(e+a si+)!e1 )ero ine"ita*!e y eterno. 9o es c(esti,n de !etreros. A )esar de !os no+*res escritos en s(s es'(inas H*e!!os, #!oriosos, anecd,ticos o )intorescosH todas !as ca!!es, de todos !as ci(dades de! +(ndo tienen (n no+*re en co+?n '(e !as i#(a!a y (ni ica8 todas se !!a+an ;Ca!!e de !a A+ar#(ra<. La )ri+era ca!!e !a rot(raron !os )ies de Ad&n y E"a '(e a*andona*an a s(s es)a!das (n -ara.so -erdido. B a !os )ocos +etros, tras s(s )ri+eros )asos, en e! )ri+er &r*o! con '(e se cr(%aron ya 0a*.a (n carte! se/a!i%ador, con (na !ec0a '(e a)(nta*a 0acia ade!ante y (n !etrero '(e an(ncia*a8 ;Ca!!e de !a A+ar#(ra<. Ca!!e +adre y +atri% de todas. Todas arrancan y )arten de a'(F!!a. -or ese )ri+er 0i!o se !!e#a a! o"i!!o y a !a +ade>a act(a! de! !a*erinto (r*ano Hca!!es, a"enidas, )aseos, *(!e"ares, ca!!e>as y )asadi%os de todos !os )(e*!os, a!deas, "i!!as y ci(dades de! (ni"erso. C(a!'(ier an,ni+o ca+ino '(e ina(#(re y estrene (n 0o+*re en e! ca+)o, e! +onte, !a se!"a o e! desierto, e+)ie%a a !!a+arse, y a ser, a(to+&tica+ente, ;Ca!!e de !a A+ar#(ra<. -or'(e )or todas estas r(tas e itinerarios, des i!a+os !os 0o+*res, tarde o te+)rano, a! +edio, a! in o a !o !ar#o de toda !a "ida, con n(estra cr(% a c(estas. En e! tr& ico de n(estros )(e*!os y ci(dades, 0ay sie+)re (n )orcenta>e ine"ita*!e, in"isi*!e, )ero rea!.si+o, de 0o+*res '(e )asan y a"an%an ca+ino de! Ca!"ario. En !os )!anos y en !as #(.as t(r.sticas se an(ncian con no+*res tentadores8 G(inta A"enida, Ca+)os E!.seos, Unter den Linden, :ran V.a, Sent -a(!i de Ha+*(r#o, e! Rin# de Viena... Esceno#ra .a y decorado de (na arsa. En !a rea!idad son y se !!a+an ;Ca!!e de !a A+ar#(ra<, ;Ca+ino de! Ca!"ario<, ;V.a Do!orosa<. 3A

Cristo en Eer(sa!Fn, con s( V.a-Cr(cis, '(iso trans or+ar, #!ori icar y redi+ir, este itinerario y ca+ino de do!ores, 0asta con"ertir!o en +,d(!o y es'(e+a, (n#ido )or s( A+or y di"ini%ado )or s( -ersona. -or eso, c(ando se 0a "i"ido, no se o!"ida >a+&s ese senci!!o V.aCr(cis de todos !os "iernes, a !as tres de !a tarde, )or !as ca!!es de Eer(sa!Fn. NNN Des)(Fs de )ron(nciar -i!ato !a sentencia de +(erte, Cristo '(eda trans erido >(r.dica+ente a! )oder y >(risdicci,n de! Cent(ri,n ro+ano, '(e !!e#a as. o icia!+ente a constit(irse en d(e/o a*so!(to de! c(er)o de Cristo 0asta re+atar en E! !a sentencia. E! Cent(ri,n es e! d(e/o y res)onsa*!e de Cristo en esta eta)a '(e se desarro!!a desde !a sentencia de -i!atos 0asta !a certi icaci,n !e#a! de s( +(erte en !a Cr(%. Mar.a (e !a )ri+era d(e/a +aterna! de! C(er)o de Cristo. La I#!esia, a s( e>e+)!o, !a s(cesora de Mar.a, d(e/a y de)ositar.a a+orosa de! C(er)o E(car.stico de! Se/or a tra"Fs de !os si#!os. Entre Mar.a y !a I#!esia, en (na eta)a e2ce)ciona! de c(atro 0oras, (n an,ni+o y a ort(nado Cent(ri,n )a#ano ser& s( d(e/o y res)onsa*!e !e#a!. En !a Cena de! E(e"es Cristo entre#, a !os A),sto!es e! )oder so*re s( C(er)o. -ero se !es ade!antar& e! Cent(ri,n, e>erciendo, e! )ri+ero, este do+inio. B en contacto, e! )ri+ero, con e! C(er)o sacri icado de Cristo, antes '(e !a de (nci,n, certi icar&, "a!iente+ente, e! )ri+ero, !a Di"inidad de! +(erto8 ;Verdadera+ente este 0o+*re era 0i>o de Dios.< Una de !as )ri+eras inter"enciones de! Cent(ri,n (e ordenar a !os so!dados '(e tra>eran (na cr(%. En (n tr&#ico a!+acFn de !a Torre Antonia se a+ontona*an )re"isora+ente cr(ces de todos !os )esos y ta+a/os, a +edida de !os )osi*!es reos. B (na "e% +(erta y desc!a"ada !a ".cti+a, !as cr(ces, c(+)!ido s( o icio, re#resa*an a! a!+acFn, en es)era de otro ser"icio a otro condenado. Cristo no estren, nin#(na cr(%. Es a*s(rdo i+a#inar '(e ac(dieran entonces !os so!dados a (n *os'(e )r,2i+o a esco#er y ta!ar (n &r*o! con c(yo tronco )re)araran (na cr(% n(e"a )ara Cristo. 9o 0a*.a tie+)o8 era !a ".s)era, ya a"an%ada, de !a -asc(a >(d.a1 (r#.a c(+)!ir y re+atar !a 35

sentencia de +(erte antes de )onerse e! so!. 9o era 0ora de !a*rar cr(ces n(e"as, sino de a)ro"ec0ar !as ya e2istentes y ya (sadas y en ser"icio. Cr(ces '(e se !i+)iaron con )oco es+ero y escr?)(!o des)(Fs de !a ?!ti+a e>ec(ci,n1 y '(e )or eso "ienen con restos de san#re seca de! ?!ti+o cr(ci icado, incr(stada en !as r(#osidades de s(s n(dos. E! n(e"o reo, rente a! 0ec0o *r(ta! de s( cr(ci i2i,n, no tiene ya +ar#en de sensi*i!idad )ara 0acer ascos y re+i!#os ante (na cr(%, ya (sada ayer, )or otros condenados. -recisa+ente eso *(sca*a Cristo8 so!idari%arse con !as cr(ces, ya en (so, de s(s 0er+anos !os 0o+*res. Incor)orarse a !a reata tr&#ica de !os condenados y ser (no +&s en !a i!a, )ara !i*erarnos a todos. 9o estren, (na cr(% !a+ante )ara E!. Un +ode!o es)ecia!. G(er.a n(estra cr(%, ya (sada )or nosotros, )ara 0acer!a s(ya y as. di"ini%ar!a. G(er.a (na cr(% transida y +o>ada )or e! s(dor, !a san#re y e! !!anto de otros 0o+*res. Una cr(% '(e se 0a*.a estre+ecido ya en e! aire con !os estertores de !os +ori*(ndos anteriores y as. derrotar de initi"a+ente entre s(s *ra%os a !a +(erte. En s( +is+o terreno. -or eso, o*edeciendo a! Cent(ri,n, !os so!dados, des)(Fs de +edir a o>o !a a!t(ra de Cristo, esco#ieron (na cr(% en e! a!+acFn. B acertaron8 !e i*a a Cristo a !a +edida. Se !a car#aron so*re !a es)a!da. NNN -ero en rea!idad, !a cr(% '(e a0ora a)arece )?*!ica y so!e+ne+ente, s,!o "iene de! a!+acFn de !a Torre Antonia en a)ariencia. La cr(% ya esta*a desde e! )rinci)io en !a "ida de Cristo. A0ora ad'(iere )resencia rea!, )?*!ica y tan#i*!e. Ba !a !!e"a*a a c(estas desde '(e naci,. En Be!Fn. Me>or dic0o8 antes8 en !a Encarnaci,n. Cristo car#, con !a cr(% en e! instante +is+o en '(e ace)t, y se car#, con !a nat(ra!e%a 0(+ana. Esa es !a cr(% radica!1 (nda+ento de todos !os do!ores y de todas !as cr(ces8 ser 0o+*re. Una nat(ra!e%a 0(+ana e2'(isita+ente sensi*!e y dotada )ara e! s( ri+iento1 so*re !a c(a! )esa*an ade+&s todos !os )ecados de! +(ndo de !os '(e Cristo ace)t, res)onsa*i!i%arse "o!(ntaria+ente con todas s(s consec(encias.

36

La nat(ra!e%a 0(+ana de Cristo.se con"ierte as. en (n a(tFntico a!+acFn de cr(ces, in inita+ente +&s s(rtido '(e e! de !a Torre Antonia. Todas !as !!e"a dentro. I+)resiona )ensar '(e este a!+acFn de cr(ces se !o da s( Madre Mar.a1 )(es e!!a, en de initi"a, es !a '(e !e 0ace )art.ci)e, con e! don de s( carne y s( san#re, de !a nat(ra!e%a 0(+ana. Antes '(e e! Cent(ri,n y !os so!dados (e Mar.a, !a Madre, '(ien car#, so*re Dios e! )eso de !a cr(%. B a! +is+o tie+)o. Mar.a, en !a Encarnaci,n, car#a*a ta+*iFn con !a cr(% de! Hi>o. Mar.a '(ed, e+*ara%ada de Dios1 )ero ta+*iFn de !a Cr(% y !a -asi,n. En s(s entra/as !!e"a*a (n Hi>o, '(e ser.a s( cr(%. B s( #!oria. En e! Ca!"ario *rotar&n a! e2terior !as !&#ri+as de s(s o>os1 )ero ya !as !!e"a*a dentro1 en !a cr(% radica! '(e es ser Madre de Dios. -or'(e s( Maternidad Di"ina es ta+*iFn )ara e!!a otro a!+acFn de cr(ces. 9o nos en#a/e+os8 nace+os ya con !a cr(%1 !a tene+os dentro de nosotros +is+os. En e! +isterio de n(estra )o*re nat(ra!e%a 0(+ana, r&#i!, +e%'(ina y )ecadora. Ha*r&, es cierto, (n -i!ato '(e nos condene, (n Sanedr.n '(e nos ac(se, (n Cent(ri,n con (n )i'(ete de so!dados H cada (no sa*e+os !os no+*resH '(e e>ec(ten en nosotros !a sentencia. -arece '(e !a cr(% "iene de (era, de! e2terior1 '(e irr(+)e, a>ena y e2tra/a, co+o (n atracador, en n(estro &+*ito )ro)io y )ersona! de e!icidad. 9o nos en#a/e+os1 !a cr(% es a!#o entra/a*!e '(e todos !!e"a+os dentro8 es )arte inte#rante de n(estro ser. -ero est& so!idari%ada y redentora+ente (nida a !a de Cristo. -or eso e! Redentor no '(iso 0acer E! so!o, en so!itario, s( V.aCr(cis, car#ando con s( cr(%. Esco#i, a dos 0o+*res, dos !adrones, condenados co+o E!, )ara '(e !e aco+)a/aran todo e! ca+ino. -or'(e ni E!, ni nosotros, ca+ina+os, en so!itario, )or !a V.a Do!orosa. De! a!+acFn de !a Torre Antonia !os so!dados tra>eron tres cr(ces, )ara (na si+*,!ica trinidad eterna de condenados a +(erte. Tr.o si+*,!ico en e! '(e se a)rieta y condensa toda !a 0(+anidad. 9o (e (n a%ar ni (n ca)ric0o. Era necesaria !a co+)a/.a de !os dos !adrones. La -asi,n no es (n en,+eno e2c!(si"o, 0er+Ftico y centrado en !a i#(ra de Cristo. A ort(nada+ente, todos so+os )rota#onistas en E! y con E!, en ese ca+ino 0acia e! Ca!"ario. 34

NNN A !os tres condenados !es ec0aron s( cr(% enci+a. Son, (n c!arina%o &s)ero y enFr#ico. E! Cent(ri,n dio !a orden de a"an%ar. Cristo, car#ado con s( cr(%, ca+ina*a so*re !osas ro+anas. B sin sa!ir de e!!as, )isando sie+)re !a ca!%ada, Cristo, )ri+er 9a%areno de !a 0istoria 0(*iera !!e#ado a Ro+a y a !as :a!ias1 a Tarra#ona, Dara#o%a, Le,n, MFrida, Se"i!!a, C&di%... Todas !as ca!%adas ro+anas retrans+itieron e! eco, !osa a !osa, de !as )isadas de Cristo. Todas !as )iedras ro+anas, a! )erci*ir!o Hs.+*o!o de! Derec0oH se a"er#on%aron ante !a in>(sticia. B todas se estre+ecieron ante e! 9(e"o Mensa>e de E(sticia y Li*ertad '(e tra.an )ara todo e! Uni"erso, a'(e!!as )isadas, do!oridas y "aci!antes de a'(e! condenado a +(erte. A/os des)(Fs, !os A),sto!es, )isando ta+*iFn ca!%adas ro+anas, in"adir.an e! I+)erio de !os CFsares con e! Mensa>e de Cristo, insta!&ndose en s( +is+a +etr,)o!i y oc()ando s(s )ro"incias. B en Ro+a +orir.a, en cr(% ta+*iFn, e! )ri+er -a)a. A0ora, se inicia*a en Eer(sa!Fn, so*re )iedras de ca!%ada ro+ana '(e arranca*a de! Lit,strotos, !a :ran Marc0a de Cristo1 !a +&s re"o!(cionaria, tena% y d(radera de toda !a Historia. Desde '(e Cristo, con !a cr(% a c(estas, a"an%, s( )ie y +arc, e! )ri+er )aso, ya no 0ay '(ien !a deten#a ni !a rene. S()era en d(raci,n, e icacia y (ni"ersa!idad a todas !as #randes +arc0as de !os 0o+*res. 9i A!e>andro !!e#ando 0asta e! Indo1 ni CFsar atra"esando e! R(*ic,n, ni An.*a! in"adiendo a E(ro)a, ni CortFs )enetrando 0asta e! cora%,n de MF>ico, ni 9a)o!e,n en s( ca+)a/a de R(sia... Todos son 0istoria )asada. Las 0(e!!as de estas +arc0as se 0an *orrado. La Marc0a de Cristo si#(e siendo rea!idad )resente1 est& incr(stada en e! tie+)o8 e! (t(ro nace ya con e!!a en s(s entra/as. Este Ho+*re-Dios si#(e irre rena*!e, )isando e! tie+)o, conte+)or&neo de todas !as #eneraciones, con s( cr(% a c(estas. Aco+)a/a a todos !os )(e*!os en s(s +arc0as do!orosas.

7C

B(scad!o, )or'(e !o encontrarFis, entre !as +(!tit(des #re#arias, cond(cidas a #o!)e de !&ti#o, de !os de)ortados, !os des0eredados, !os desarrai#ados. Ca+ina, codo con codo, entre !a tro)a 0(+i!!ada y 0ara)ienta de !os )risioneros de #(erra. L!e"a es)osas en s(s +anos, (no +&s, en !a reata, +(da y encor"ada de !os )resos y !os ca(ti"os. K(e esc!a"o entre !os esc!a"os, c(ando !os ca%a*an en !as se!"as de A rica )ara "ender!os en A+Frica. Era ne#ro entre !os ne#ros, en s(s +arc0as si!enciosas, r.os 0ondos de ne#ras es)(+as, )idiendo !a i#(a!dad y e! a+or. Lo 0an )isado y a)!astado, carne de ca/,n, en !as #(erras y *ata!!as de !a 0(+anidad, !as )e%(/as de !os e!e antes, !as c(adri#as de !os carros ro+anos, !a ca*a!!er.a a! ata'(e y !os tan'(es de acero... Ha desa)arecido entre e! )o!"o de !os desiertos, !a e2)!osi,n de !a +etra!!a, !os esco+*ros de !os *o+*ardeos1 e! incendio de *o+*as de a%( re y de na)a!+1 !as irradiaciones de !os e2)!osi"os at,+icos... Cay, y desa)areci,, )ara "o!"er a !e"antarse, redi"i"o sie+)re, e incor)orarse (na "e% +&s, tena% y so!idaria+ente, a todas !as +arc0as do!orosas y tr&#icas de s(s 0er+anos !os 0o+*res... B co+o !a tierra nos res(!ta ya )e'(e/a, 0e+os or#ani%ado !as Marc0as Es)acia!es a !a !(na, a Ven(s, a Marte... Ta+*iFn !a cr(% to+a )arte en estos "(e!os y #ira )or !os es)acios. A !a "(e!ta de (n "ia>e a !a L(na, (n astrona(ta r(so re#res, a !a tierra +(erto en s( c&)s(!a. Dentro H in"isi*!eH 0a*.a (na cr(%. I+)osi*!e e!i+inar!a. B Cristo anda*a )or a!!.... Desde '(e dio s( )ri+er )aso so*re )iedras ro+anas en Eer(sa!Fn con !a cr(% a c(estas no 0a cesado, ni cesar&, de ca+inar. S( +arc0a Redentora es irre"ersi*!e. Son s(yos Hy !a es)eranH todos !os ca+inos de !os 0o+*res. NNN A'(e! d.a Hno !o o!"idarF >a+&sH era "iernes en Eer(sa!Fn y )or eso est&*a+os re)itiendo !a +arc0a de Cristo, a !as tres de !a tarde, en a'(e! V.a-Cr(cis '(e recorr.a e! tradiciona! itinerario de !as Catorce Estaciones. 71

Un c(arto de 0ora antes yo a#(arda*a ya en e! !(#ar de !a -ri+era Estaci,n. -ero ya otras +(c0as )ersonas se +e 0a*.an ade!antado. -or eso +e '(edF (n )oco re%a#ado, co+o a! +ar#en, )ara )oder o*ser"ar y reco#er !os +&s +.ni+os deta!!es. Adi"ina*a '(e a'(e!!a concentraci,n de ie!es +e i*a a ense/ar +(c0as cosas. Se#(.an !!e#ando, )res(rosas, +&s y +&s )ersonas. C(ando dio co+ien%o !a -ri+era Estaci,n yo ca!c(!o '(e ser.a+os, a!rededor de trescientos. A"an%a+os (nos )asos )ara detenernos ante !a )(erta de (na )e'(e/a Ca)i!!a en !a '(e se con+e+ora !a Se#(nda Estaci,n. ;Ees?s car#a con !a cr(%.< Bo est(dia*a e! #r()o desde +i )r,2i+o o*ser"atorio. 9o conoc.a a nadie. Todos Fra+os e2tra/os (nos )ara otros. Todos 0a*.a+os !!e#ado de di"ersos )a.ses )or distintos ca+inos. Ha*.a #ente de todos !os co!ores, y de todas !as ra%as. En e! !e"e +(r+(!!o de !as oraciones se ad"ert.a e! acento y !a )ron(nciaci,n de !as +&s "ariadas !en#(as. Esta*an )resentes todas !as edades8 ni/os y ancianos1 >,"enes y ad(!tos1 "estidos con todos !os at(endos8 +ini a!das, )anta!ones "a'(eros, ca+isas de)orti"as, *!(sas !i#eras, tra>es co+)!etos, ca+isa y cor*ata... Co!!ares y a+(!etos a! c(e!!o1 *o!sas y )a'(etes en !as +anos1 #a as de so!, so+*reros, a!#(na +anti!!a, +&'(inas oto#r& icas, )ris+&ticos, radiocassettes en *ando!era... HEes?s car#a con !a Cr(% Han(nci, en "o% a!ta y en !at.nH (n -adre Kranciscano '(e #(ia*a e! V.a-Cr(cis. En este +o+ento, )or !a )(erta a*ierta de !a Ca)i!!a sacaron (na cr(% de +adera de ta+a/o nat(ra!. Si 0ay a!#(na ci(dad en !a '(e sea !,#ica !a a)arici,n y !a )resencia de !a Cr(%, es, sin d(da, Eer(sa!Fn. S( c(na y s( )atria. En otro sitio, y en distintas circ(nstancias, !a a)arici,n s?*ita de (na cr(% #i#ante, )rod(ce sin '(erer, instinti"a+ente, (n rec0a%o (!+inante y a(to+&tico. La )resencia de !a cr(% as(sta y re)e!e. -ro"oca !a es)antada. Si se di*(>a o se )resiente en e! 0ori%onte de n(estra e2istencia, no )ode+os e"itar (n )ri+er +o"i+iento de 0(ida. B 0are+os !o i+)osi*!e )or a!e>ar!a y e!i+inar!a. -or eso +e sor)rendi, !a reacci,n instinti"a de a'(e!!as trescientas )ersonas a! a)arecer !a cr(%. K(e (n +o"i+iento (n&ni+e y +asi"o de 73

acerca+iento a e!!a. La +(!tit(d *asc(!,, !itera!+ente, en *!o'(e, 0acia !a cr(%. Desde esta Se#(nda Estaci,n !os .e!es '(e asisten a! V.a-Cr(cis )(eden ir )ortando !a cr(% a !o !ar#o de !a V.a Do!orosa. -ero no !a car#a en 0o+*ros (na so!a )ersona1 se !a trans)orta acostada 0ori%onta!+ente +antenida en e! aire )or !as +anos y *ra%os de todo (n #r()o co+)acto, '(e a)i/&ndose *a>o e!!a !a !!e"a en "i!o. C(ando 0ay (n O*is)o )resente se !e concede e! derec0o y )rerro#ati"a de acercarse e! )ri+ero a !a cr(%. LSer& e! reconoci+iento de '(e (n O*is)ado es !a cr(% de +ayor res)onsa*i!idad y !a '(e +&s necesita e! contacto y !a (er%a de !a Cr(% de CristoM Lo '(e +e sor)rendi, (e '(e en a'(e!!a +(!tit(d, ec(&ni+e, ed(cada y de"ota, todos, a! +is+o tie+)o '(er.an a)oderarse, !os )ri+eros, de !a cr(%. B )or tocar y !!e"ar !a cr(%, !a #ente, descontro!ada y tensa, )erd.a !a ed(caci,n, se e+)(>a*an (nos a otros, y entre +(t(os )isotones y coda%os, !(c0a*an )or a*rirse )aso y sit(arse !os )ri+eros. Todo, )or tocar y !!e"ar (na cr(%, siendo as. '(e en !a rea!idad de s(s "idas, toda a'(e!!a #ente, 0a*r.a reaccionado a! re"Fs, 0(yendo y esca)ando de s( )ro)ia e indi"id(a! cr(% )ersona!. -or'(e de )ronto, desde +i discreto o*ser"atorio, yo )(de co+)ro*ar c,+o a cada (na de a'(e!!as trescientas )ersonas !e *rota*a en e! 0o+*ro derec0o (na cr(% )ro)ia '(e a todos o*!i#a*a a *a>ar !a ca*e%a y c(r"ar !a es)a!da. A)arecieron trescientas cr(ces. B eran trescientos na%arenos '(e rea!i%a*an !a Se#(nda Estaci,n con s( )ersona! cr(% a c(estas. HEes?s car#a con !a cr(% Hre)et.a e! -adre Kranciscano. -ero yo "e.a '(e todos, !os trescientos, car#a*an con !a s(ya. La c0ica de !a +ini a!da, e! +(c0ac0o de !a +e!ena y e! )anta!,n "a'(ero, e! ca*a!!ero de tra>e y cor*ata, !a se/ora con +anti!!a, e! 0o+*re de ca+isa de)orti"a, y !a >o"encita de *!(sa ca!ada y !i#era... Todos. Sin e2ce)ci,n. La cr(% era co+)ati*!e con todo1 con !as #a as de so!, !os co!!ares !!a+ati"os, !os a+(!etos de +ar i!, !as +&'(inas oto#r& icas, !os )ris+&ticos y !os radio-cassettes... 9ada !a e!i+ina*a. Le i*a a todo. B con todo se a"en.a. 9o 0a*.a nadie, nadie, sin s( cr(%. Hasta !os ni/os1 a s( )eso y +edida. Trescientas cr(ces. 77

Si cada (no )ose.a ya s( )ro)ia e ina!iena*!e cr(%, L)or '(F a'(e! incontro!ado a &n de tocar y !!e"ar otra cr(%M L9o *asta*a con !a )ro)iaM G(e es !a +is+a, e2acta+ente !a +is+a, de Cristo. NN/ Entonces co+)rend. ta+*iFn !a a*s(rda des)ro)orci,n, (era de toda !,#ica, con '(e !os cristianos trata+os a !as re!i'(ias, '(e !!a+a+os a(tFnticas, de !a cr(% 0ist,rica de Cristo, y e! trato '(e dedica+os a !as cr(ces a(tFnticas Hy a'(. s. '(e no a!!a !a a(tenticidadH '(e !!e"a+os todos en !a "ida. Si n(estras cr(ces de cristianos son !a +is+a cr(% de Cristo '(e se re)ite y se do*!a en nosotros1 si e! "a!or de !a +(erte de Cristo tiene e! )oder de trans or+ar n(estras cr(ces indi"id(a!es en !a s(ya )ro)ia, L)or '(F +a!deci+os !as n(estras y "enera+os !a de CristoM L-or '(F a n(estra cr(% !a trata+os a )atadas, +ientras a (n trocito +in?sc(!o de !a cr(% de Cristo !o co!oca+os en (n re!icario de oro o de )!ataM L-or '(F odia+os n(estra )ro)ia cr(% a! tie+)o '(e *esa+os !a de CristoM Ind(da*!e+ente )or'(e no aca*a+os de creer, de "erdad, '(e n(estra cr(% )ersona!, es !a +is+a de Cristo, )royectada y re)etida en nosotros. E! +(ndo cristiano, co+o a'(e!!os trescientos co+)a/eros +.os de V.a-Cr(cis en Eer(sa!Fn, se !an%, &"ido y de"astador so*re !a +adera de !a cr(% 0ist,rica de Cristo. C(ando (e desc(*ierta y !oca!i%ada en tie+)o de Constantino y Santa E!ena. Todo e! +(ndo )ed.a y rec!a+a*a (n trocito de a'(e!!a +adera +i!a#rosa. B eran tantas y tan )oderosas !as de+andas, era tanto e! a+or con '(e se e2i#.a, '(e no 0(*o +&s re+edio '(e )artir, y "o!"er a )artir +i!es de "eces en +in?sc(!os trocitos !a cr(% a(tFntica de Cristo, '(e '(ed,, de este +odo, re)artida )or toda !a #eo#ra .a de! (ni"erso. Cada tro%o se co!oc, en (n re!icario, tan *e!!o y s(nt(oso co+o !o )er+it.an !as )osi*i!idades de! a ort(nado )oseedor. -or'(e e! a+or, sin +edida, se "o!ca*a so*re !as re!i'(ias en *esos y adoraciones. E! ta+a/o de! tro%o '(e )od.a conse#(irse de !a cr(%, de)end.a, es nat(ra!, de! ta+a/o y !a cate#or.a de !a )ersona '(e !o so!icita*a8 Reyes, Cardena!es, -r.nci)es, O*is)os, -a!acios, Catedra!es, Monasterios, A*ad.as, Co!e#iatas... A +ayor ta+a/o en !a in !(encia y !a no*!e%a, +ayor )eda%o en e! tro%o de re!i'(ia. 7=

A*s(rdo re)arto de !a Cr(% de Cristo. E! +(ndo cristiano, co+o res(!tado de esta a+orosa de)redaci,n est& in(ndado de in initos re!icarios, donde se #(arda y se "enera HLi#n(+ Cr(cisH !a +adera de !a cr(%. B todos, nat(ra!+ente, )roc!a+an y de+(estran, con se!!os y !acres, !a a(tenticidad de s( re!i'(ia. NNN Bo +e 0a*.a )re#(ntado +(c0as "eces, Lc(&nta +adera a(tFntica de !a cr(% de Cristo 0a*r& re)artida )or e! +(ndoM Si se re(nieran !os tro%os dis)ersos en (n so!o *!o'(e, L'(F "o!(+en a!can%ar.aM Hasta '(e, c(ando +enos !o es)era*a, +e !!e#, (na res)(esta. Un so!"ente er(dito se 0a*.a dedicado a rea!i%ar e! c&!c(!o, y des)(Fs de 0a*er !oca!i%ado !as )rinci)a!es re!i'(ias conocidas y re#istradas, !!e#a*a a !a conc!(si,n de '(e 0a*.a, re)artidos )or todo e! +(ndo, +&s de c(atro +i!!ones de +i!.+etros c?*icos de +adera a(tFntica de !a Cr(% de Cristo. Sa!"o e+inentes e2ce)ciones, !a +ayor.a de !os tro%os contro!ados tienen '(e ser +edidos )or +i!.+etros. B yo +e "o!".a a )re#(ntar, L)or '(F ese a &n de conse#(ir a toda costa, a c(a!'(ier )recio, (nos +i!.+etros de +adera a(tFntica de !a cr(%, c(ando todos tene+os en n(estra "ida (na cr(% entera y a(tFntica de ta+a/o nat(ra!M Tan #rande, en +adera, co+o !a de Cristo1 y tan a(tFntica co+o !a s(ya, )(es e! "a!or de s( san#re trans i#(ra n(estras cr(ces. B !as cristi ica a todas. L-or '(F re)(diar +i cr(%, entoncesM Si es !a de Cristo en +., L)or '(F no con"ertir+e yo en a(tFntico re!icario, '(e ostenta y )orta, en +i c(er)o, con do!or y con #o%o, !a +is+a cr(% de Cristo a !o !ar#o de +i "idaM De!ante de +. esta*a, en Eer(sa!Fn, a !as tres de !a tarde, !a )r(e*a )a!+ar.a8 trescientos 0o+*res ca+ina*an !enta+ente )or !a V.a Do!orosa con s( cr(% a c(estas. Era !a 0ora ca!(rosa y )esada de !a siesta. Las ca!!es esta*an "ac.as. 7@

A! )asar, en !a acera, a !a )(erta de (na casa, tres &ra*es c,+oda+ente sentados (+a*an s( )i)a )er (+ada, e! nar#(i!F, en (n re inado si*aritis+o orienta!. Ante e!!os, indi erentes y !e>anos, )as&*a+os nosotros, !os trescientos, car#ados con n(estra cr(%. -ero a! i>ar+e *ien en !os tres &ra*es )(de ad"ertir '(e ta+*iFn e!!os ten.an )(esta s( cr(% a! 0o+*ro. A )esar de !a *(taca y !a )i)a1 e! ta*aco y e! )er (+e... Esta*an (+ando, indo!entes, s( nar#(i!F con s( cr(% a c(estas. Uno de e!!os, con !os o>os entornados, )arec.a dor+ir sa*rosa+ente !a siesta. Ta+*iFn con s( cr(%. Los trescientos, car#ando n(estra cr(%, )as&*a+os ante e!!os re%ando cada (no, en s( idio+a corres)ondiente8 ;Te adora+os, Se/or, y te *endeci+os, )or'(e con !a santa Cr(% redi+iste a! +(ndo.< Se +e%c!a*an, a! (n.sono, en !a +is+a oraci,n, todas !as !en#(as, idio+as y dia!ectos... B )ensF8 Lc,+o se dir& ;cr(%< en c0ino, en r(so, en >a)onFs, en 0ind?, en &ra*e, en +a!ayoM... I#(a!. -or'(e !a cr(% es i#(a! )ara todos. 9o tiene ronteras, no res)eta ra%as, no )ertenece a (n so!o idio+a... La cr(% es (na rea!idad internaciona! '(e nos i#(a!a y >(nta a todos. La cr(% es e! s()re+o "a!or 0(+ano Hy di"inoH '(e )odr.a, si '(isiFra+os, (nirnos, )aci icarnos, 0er+anarnos a todos !os 0o+*res. Dios as. !o '(iere1 y Fstos son s(s )!anes. L-odr&n coincidir a!#?n d.a !os )!anes de !os 0o+*res con !os )!anes de DiosM

7A

TODAS LAS /IEDRAS TIENEN UN NOMBRE

0.a Estacin J!s"s ca! 1#' 1'i%!'a 2!.


He+os a"an%ado (nos +etros so!a+ente. 9o +(c0os +&s de sesenta1 y ya nos detene+os de n(e"o )ara con+e+orar otra Estaci,n, !a Tercera8 HEes?s cae en tierra )or )ri+era "e%. He+os descendido desde !a a!t(ra de !a Torre Antonia, c(esta a*a>o, 0asta !!e#ar a (n t.)ico cr(ce de ca!!es. E(e#o de es'(inas. E! sitio tiene de todo8 n(do de co+(nicaciones, re)oso de desoc()ados y a)ostadero de c(riosos. Se !!a+a, en &ra*e, ;Uad<, e! Va!!e1 y en 0e*reo ;Tiro)e,n<, ca!!e de ;!os G(eseros<. -ero s( no+*re radica! es, ante todo, ;V.a Do!orosa< )or'(e a'(. Cristo cay, en tierra )or )ri+era "e% *a>o e! )eso de !a cr(%. NNN 75

G(F cosa, Cristo1 te )asa e2acta+ente i#(a! '(e a nosotros. E! )ri+er e ecto de (na cr(%, c(ando se nos "iene enci+a, es 0ace+os rodar )or e! s(e!o, t(+*arnos, a)!astarnos. L(e#o, ya nos ire+os !e"antando y entonando )oco a )oco. Me cons(e!a constatar '(e a Ti te )asa !o +is+o. Te aca*an de ec0ar !a Cr(% enci+a, 0as co+en%ado a ca+inar y a !os sesenta +etros no )(edes +&s y !a cr(% te tira a! s(e!o. Co+o a nosotros. B sin '(erer, (no )re#(nta8 Lc,+o a#(antaste tan )ocoM E! V.a-Cr(cis tiene catorce estaciones1 y a !a tercera ya r(edas )or !a tierra. Es "erdad '(e est&s e2ten(ado. T( ?!ti+a noc0e 0a *atido e! rFcord de todas !as noc0es en ins(!tos, interro#atorios, *o etadas, idas y "enidas, a%otes y tort(ras... Es "erdad '(e t? ya ten.as so*re t(s 0o+*ros e! )eso de toda (na in inita noc0e de!irante y sat&nica. B enci+a te 0an "o!cado so*re !a es)a!da ra>ada a !ati#a%os e! +adero de !a cr(%. Es "erdad '(e 0as tenido '(e *a>ar!o )or !a ca!!e en )endiente. B c(esta a*a>o )esa +&s !a car#a, se nos "iene +&s a#resi"a+ente enci+a1 nos e+)(>a, sin '(erer, 0acia ade!ante, nos o*!i#a a ace!erar !a +arc0a, '(e, a! in, no )ode+os renar, con )e!i#ro de )erder !a esta*i!idad, dar (n tras)iF y rodar )or e! s(e!o. B as., >(sta+ente ca.ste a! ter+inar !a c(esta. En e! cr(ce. Entre estas es'(inas. De todos +odos, )ara ser '(ien eres, '(F )oco a#(antaste. 9i sesenta +etros. NNN En Eer(sa!Fn, sin e+*ar#o, !e dan a (no otra "ersi,n di erente de esta )ri+era ca.da8 HEs "erdad todo eso '(e (sted dice de !a de*i!idad de! Se/or, de !a +a!a noc0e, de !a ca!!e c(esta a*a>o... Es "erdad. -ero, +ire (sted, a!ta !a ra%,n )rinci)a! de !a ca.da1 y es Fsta8 e! Se/or *a>a*a )or !a )endiente con (n )aso (n )oco ace!erado, )ero a! !!e#ar a este cr(ce, (na )iedra se inter)(so, tro)e%aron en e!!a !os )ies de! Se/or y cay, a! s(e!o. La 76

c(!)a*!e, en de initi"a, es !a )iedra. M.re!a. Est& a'(.. Co+)r(F*e!o. Es Fsta. Esta. B !e ense/an a (no en Eer(sa!Fn !a )iedra c(!)a*!e. Se !a se/a!an a (no con e! dedo e2tendido den(nci&ndo!a y ac(s&ndo!a i+)!aca*!e+ente8 HA0. !a tiene (sted. -iedra de "erdad, )(ra )iedra, sin cora%,n ni entra/as. 9o t("o )iedad de Cristo. M.re!a. A! se/a!ar!a con e! dedo !os 0o+*res trans ieren a e!!a toda s( c(!)a*i!idad y se '(edan tan tran'(i!os sintiFndose inocentes )or'(e !a )iedra, esa )iedra, t("o toda !a c(!)a. NNN E ecti"a+ente a!!. 0ay (n #ran )edr(sco, *erro'(e/o y anti)&tico, '(e !a #ente e+)ie%a +irando con o>os a#resi"os y ac(sadores1 a !a '(e si#(e conte+)!ando des)(Fs +&s serena+ente, )ara aca*ar, arrodi!!&ndose de )ronto >(nto a !a )iedra, acarici&ndo!a a+orosa+ente con !a +ano y *es&ndo!a a! in co+o a (na re!i'(ia, )or'(e en e!!a tro)e%aron !os )ies de! Se/or. A +. +e da*a )ena de !a )iedra, )er)et(a+ente ac(sada y de!atada ante toda !a 0(+anidad )ere#rina en Eer(sa!Fn. -&!ida de "er#$en%a. I+)otente, en s( )Ftrea +(de%, )ara )rotestar y de enderse. A(tFntica+ente )etri icada en s( in inita triste%a. -or'(e es +entira. Una #rosera ca!(+nia. Esa )o*re )iedra es a*so!(ta+ente inocente. De 0a*er e2istido 0ace "einte si#!os, ta! )iedra des)iadada '(e )ro"oc, "o!(ntaria+ente !a ca.da de Cristo, se 0a!!ar.a a!!& a*a>o, en e! s(*s(e!o de Eer(sa!Fn, a die% o doce +etros de )ro (ndidad, enterrada y a)!astada )or !os esco+*ros y !as r(inas de (na ci(dad tantas "eces destr(ida. Es +entira. Ea+&s e2isti, ta! )iedra. -ero es i#(a!. Los 0o+*res !a necesita+os1 y sin +&s, !a in"enta+os, !a trae+os de donde sea, y !a )!anta+os en e! sitio '(e nos con"iene )ara descar#ar en e!!a n(estra c(!)a*i!idad. A!!. est&1 en ese cr(ce de ca!!es. La 0(+anidad entera !e 0a trans erido s( c(!)a. B nos !a"a+os !as +anos co+o -i!ato. HA Cristo nadie !e e+)(>,. 9in#(no tiene !a c(!)a de nada. 9adie en a*so!(to. K(e esa )iedra. M.re!a. 74

NNN Cristo si#(e cayendo y cayendo en !as ca!!es de n(estra "ida. En !as es'(inas, en !as aceras, en !os cr(ces, en !as c(netas de n(estra e2istencia 0ay 0er+anos ca.dos en tierra y a)!astados )or s( cr(%. A0. est&n. En e! tr& ico de n(estras ci(dades. A(n'(e )ase+os de !ar#o, a(n'(e +ire+os a otro !ado, a(n'(e a)rete+os e! )aso, a(n'(e do*!e+os !a es'(ina y ca+*ie+os de acera )ara no encontrarnos con e!!os. A0. est&n. -ero todos nos !a"a+os !as +anos. Todos so+os inocentes. 9adie, nadie tiene !a c(!)a. OK(e (na )iedraP HHer+ano, L)or '(F ca.steM HMira8 yo ten.a +i )resti#io en !a ci(dad, en e! c.rc(!o de a+i#os y conocidos en '(e yo +e +o".a. Era esti+ado. Ten.a (n *(en no+*re, !i+)io y 0onrado. -ero, de )ronto, a!#(ien !an%, a! "iento (na ca!(+nia contra +.. La reco#ieron, !a re)itieron, !a )ro)a!aron. B a'(. estoy, ca.do en tierra8 derri*ado desde e! )resti#io de +i *(en no+*re 0asta e! *arro de !a "er#$en%a y !a des0onra... HDi#a (sted '(e no. 9o (e as.. 9o. 9adie !e 0a ca!(+niado, L"erdad '(e noM 9o. Bo no, ni yo, ni yo... 9adie. Es '(e tro)e%, en (na )iedra, sa*e (sted. 9adie !o '(iere +a!. K(e (na )iedra. Ma!a s(erte. OLa )iedraP HHer+ano, L)or '(F ca.steM HBo "i".a con cierto desa0o#o en (na *(ena sit(aci,n econ,+ica a+i!iar. A (er%a de tra*a>o1 )ero "i".a+os 0o!#ada+ente, sin an#(stias, ni a)(ros. De )ronto (n #r()o de a+i#os y conocidos +e ani+, a to+ar )arte en (n ne#ocio. In"ert. en F! todo !o '(e ten.a+os. A! )rinci)io todo i*a +(y *ien. L(e#o, todo se co+)!ic,. Bo no !o 0e aca*ado de co+)render n(nca. Me "i en"(e!to en (n s(cio c0anta>e, ?nico +edio )ara rec()erar !o in"ertido. Me resist.. 9o '(ise +anc0ar+e. B a'(. estoy. Ca.do. Arr(inado. H9o. 9o. 9o es eso H)rotestan !os a+i#os, !os conocidos, !os *an'(eros, !os conse>eros, !os socios ca)ita!istas, !os tFcnicosH... 9o. 9ada de eso. A'(. nadie, nin#(no de nosotros, tene+os !a c(!)a. K(e (na +a!a s(erte '(e !e toc, a F!. Sin c(!)a de nadie. Una )iedra. Tro)e%, en (na )iedra. Eso es todo. OLa )iedraP =C

HHer+ano, L)or '(F ca.steM HCirc(nstancias incontro!a*!es de +i "ida +e or%aron a ir a (n )!eito. Cons(!tF antes con (n a*o#ado, a+i#o de +is a+i#os... Desde e! )ri+er +o+ento, a! conocer +i caso, ase#(r, '(e +i as(nto era c!ar.si+o8 yo !!e"a*a toda !a ra%,n1 no ca*.a !a +&s )e'(e/a d(da. Lo +is+o +e re)et.an !os ay(dantes y )asantes '(e tra*a>a*an en e! des)ac0o de +i a*o#ado. Todos +e ani+a*an a coro8 ade!ante. La ca(sa es s(ya. E"idente. Usted tiene toda !a ra%,n. -ero, )or !o "isto, no *asta tener toda !a ra%,n1 ade+&s, a! +enos, en +i caso, 0ay '(e tener +&s dinero e in !(encias '(e e! contrario. B a'(. estoy8 con e! )!eito )erdido y arr(inado. Me '(itaron toda !a ra%,n1 y e! )oco dinero '(e ten.a... H9o !e 0a#a (sted caso. Ha*!a, es nat(ra!, a ectado )or e! res(!tado de! )!eito Ha ir+an !os a*o#ados, !os )asantes, !os ay(dantes, !os !etrados, !os >(eces, !os tri*(na!esH1 no se !o to+e (sted en c(enta. Ta+)oco nosotros !o 0ace+os. E! res(!tado de (n >(icio, (sted !o sa*e, es sie+)re i+)re"isi*!e. 9adie, nadie es c(!)a*!e. Todo i*a so*re r(edas1 )ero s(r#i, (na )iedra, tro)e%, y cay,. Eso es todo. OLa )iedraP HB t?, 0er+ano, L)or '(F ca.steM H-re)ara*a (nas o)osiciones. Lo de>F todo )ara est(diar y do+inar *ien !os te+as. Era +i ?!ti+a o)ort(nidad. Todos +e ani+a*an. K(i a)ro*ando !os distintos e>ercicios con e! n?+ero (no. G(eda+os dos o)ositores so!a+ente )ara !a ?!ti+a )r(e*a. Todos +e da*an a entender discreta+ente '(e !a )!a%a era +.a. G(e yo era e! +e>or )re)arado1 con e! +&s *ri!!ante e2)ediente8 n?+ero (no en todos !os e>ercicios. -ero a ?!ti+a 0ora !!e#, (na reco+endaci,n desde !as a!t(ras H+(y a!tas, c!aroH ;i+)oniendo< a! otro o)ositor, +i contrincante. B a'(. +e tiene (sted, ca.do en tierra, con +i *ri!!ante e2)ediente y +is n?+eros ;(no<... H9o, se/or, no. Estas cosas de !as o)osiciones son +(y serias. Los o)ositores n(nca )(eden co+)render s(s de!icadas i+)!icaciones '(e )(eden )ro"ocar desa#rada*!es sos)ec0as Hc!a+an (n&ni+es !os 0onora*!es se/ores de! tri*(na!H, !o sa*e+os )or )ro)ia y "ie>a e2)eriencia. B sin c(!)a de nadie, nat(ra!+ente. Ta+*iFn !os n?+ero ;(no< )(eden dar, con +a!a s(erte, (n tro)e%,n a! ina!. Eso 0a sido todo. Senci!!a+ente8 (na )iedra y (n tro)e%,n. OLa )iedraP NN/ -ero, L'(iFn es !a )iedraM LD,nde est&M LC,+o esM LG(iFn !a "ioM LC,+o se !!a+aM =1

-or'(e )arece (na )iedra antas+a. In"isi*!e. Indetecta*!e. B )or eso +&s )e!i#rosa. Act?a, )or !o "isto, desde (na ca(te!osa, )ero e icac.si+a c!andestinidad, de>ando en !as ca!!es s(s ".cti+as derri*adas, +ientras esca)a sie+)re a toda i+)osi*!e identi icaci,n. -or s(erte +.a, (na +a/ana, sin )retender!o, yo di con !a )ista de esta +isteriosa y antas+a! )iedra. K(e en e! M(seo de! -rado. A)ro"ec0ando, co+o tantas "eces, (n rato )erdido, +e +et. en e! -rado1 )ero no a !a ca%a de antas+as, sino en *(sca de descanso en !a conte+)!aci,n de! arte. -asa*a de !ar#o a tra"Fs de !as sa!as de! Renaci+iento Ita!iano en *(sca de Mante#na1 '(er.a s(+er#ir+e (na "e% +&s en ese F2tasis '(e es ;E! tr&nsito de !a Vir#en<. -ero, no sF )or '(F, )(es no s(e!o 0acer!o, +e det("e (n +o+ento en !a sa!a dedicada a Ra ae!. Sin sa*er c,+o, +e encontrF ante s( ;-as+o de Sici!ia<, donde Ra ae! reco#e )recisa+ente e! +o+ento de Cristo ca.do en tierra, ca+ino de! Ca!"ario. Kr.o y (n )oco escF)tico, con !,#ica de raciocinio, +&s '(e con "i*raci,n estFtica, conte+)!a*a y re)asa*a !a escena, co+)(esta ta+*iFn r.a, i+)eca*!e y raciona!+ente1 c(ando, de )ronto, en !a )arte *a>a de! !ien%o, en +edio de !a ".a Do!orosa, >(nto a Cristo ca.do en tierra desc(*ro !a ;)iedra< de Eer(sa!Fn '(e 0i%o tro)e%ar des)iadada+ente a! Se/or. De !a ria!dad )asF a !a c(riosidad, )ri+ero1 a! interFs, des)(Fs1 )ara ter+inar en aso+*ro, en )as+o y en e+oci,n. -or'(e Ra ae! +e desc(*r.a a!!. !a c!a"e de !a )iedra antas+a1 ten.a ya todos !os datos )ara identi icar!a. 9o era ya (na )iedra an,ni+a e i+)ersona! '(e car#a*a con !as c(!)as a>enas. Era !a )iedra a(tFntica '(e 0i%o tro)e%ar y caer a Cristo. -ero ten.a no+*re )ro)io. Ra ae!, con s(s )ince!es, 0a*.a ir+ado e! c(adro, en !a +is+a )iedra8 Ra ae! de Ur*ino. La )iedra ya ten.a no+*re. Se !!a+a*a Ra ae!. Me>or dic0o8 Ra ae! con esa*a ser !a )iedra '(e 0i%o caer a Cristo. 9o trans er.a s( c(!)a a !a )iedra, co+o 0ace+os nosotros, )ara sentirnos inocentes. Le trans er.a s( no+*re y s( )ersona, ace)tando s( res)onsa*!e y )ersona! c(!)a*i!idad de )iedra. Bo, Ra ae!, (i !a )iedra1 )or +i c(!)a cay, Cristo. =3

Ba no sa!. a'(e!!a tarde de !a Sa!a de Ra ae! en e! M(seo de! -rado. Me sentF ante e! c(adro, )ara +editar y a)render de s( "a!iente y sincera con esi,n. Las )iedras en '(e tro)ie%an y caen !os 0o+*res no son an,ni+as. Todas !as )iedras de Eer(sa!Fn tienen no+*re. B todas !as )iedras de todas !as ca!!es, en todas !as ".as Do!orosas de! (ni"erso. 9o "a!e tirar !a )iedra y esconder !a +ano. Es in?ti!. C(ando )on#o ca!c(!ada+ente !a )iedra )ara '(e tro)iece +i 0er+ano, '(eda en e!!a escrito +i no+*re. A(n'(e no se "ea. La )iedra '(eda ya ir+ada. -er ecta+ente identi ica*!e. La )iedra soy yo. Bo8 in inita+ente +&s d(ro y cr(e! '(e !a +is+a )iedra. Hay ;)ersonas-)iedras<, c(yo tr&#ico destino es o*stac(!i%ar !os )asos de !os de+&s )ara '(e tro)iecen y cai#an. B se )asan !a "ida t(+*ando a !a #ente. S(s ca+inos est&n !!enos de 0er+anos ca.dos y derrotados en !as c(netas... NNN Ta+*iFn yo (i y soy )iedra. -or eso '(iero 0acer constar +i con esi,n )?*!ica. Lo 0a*.a ido +ad(rando en Eer(sa!Fn, a'(e! "iernes, a !o !ar#o de toda !a tarde. Decid. rea!i%ar!o ya de noc0e. Me 0os)eda*a en !a Casa 9o"a de !os -adres Kranciscanos. En Eer(sa!Fn anoc0ece +(c0o +&s )ronto. Casi no 0ay cre)?sc(!o. Las so+*ras caen casi re)entina+ente so*re !a ci(dad. Todo (n s.+*o!o. Des)(Fs de cenar *(s'(F (na o)ort(nidad y sa!. so!o de !a Hos)eder.a. 9o *(sca*a ni !a )(*!icidad ni e! teatro. Si#(iendo e! !a*erinto de !a ci(dad "ie>a, +e diri#. a! ;UadTiro)e,n< donde se con+e+ora !a Tercera Estaci,n. A esas 0oras, !as ca!!es ya so!itarias de Eer(sa!Fn )rod(c.an (na sensaci,n de an#(stia y deso!aci,n. Co+o si !a ci(dad, des0a*itada, se 0(*iera '(edado tr&#ica+ente "ac.a. En e! '(icio de (na )(erta dor+.a (n ni/o ac(rr(cado. LDor+idoM LM(ertoM =7

De (n +ont,n de *as(ra re"(e!ta, sa!t, 0(yendo (n )erro as(stado '(e se )erdi, en !as so+*ras. C(ando !!e#(F a !a Tercera Estaci,n +e diri#. en *(sca de !a )iedra. A!!. esta*a. Me )areci, +&s triste, so!itaria y c(!)a*!e en !a ca!!e osc(ra y "ac.a. MirF a +i a!rededor8 nadie. Esta*a yo so!o. Me arrodi!!F >(nto a !a )iedra. La acariciF s(a"e+ente. B +e estre+ec. a! co+)ro*ar '(e esta*a ti*ia, con te+)erat(ra 0(+ana. A tra"Fs de s( )ie! +e !!e#a*a a +i +ano co+o (n !e"e y aco+)asado !atido... Sa'(F (n rot(!ador '(e !!e"a*a )re)arado y !enta+ente escri*. +i no+*re so*re !a )iedra. L(e#o !a *esF. B !e )ed. )erd,n. La )iedra '(eda*a ya ir+ada en Eer(sa!Fn. Bo era '(ien 0a*.a derri*ado en tierra 0ace "einte si#!os a Cristo ca+ino de! Ca!"ario. Bo soy e! '(e si#(e siendo )iedra d(ra en !os ca+inos de +is 0er+anos. MirF a! cie!o8 no 0a*.a sa!ido a?n nin#(na estre!!a. La osc(ridad era a*so!(ta. 9o se 0a*.a aso+ado a?n !a !(na. Era te+)rano toda".a. En Eer(sa!Fn !a !(na nace a"an%ada ya !a noc0e. Sa!dr& dentro de (nas 0oras, a esc(dri/ar, ce!osa y ena+orada, co+o todas !as noc0es, rinc,n a rinc,n, todos !os escondri>os y reco"ecos de Eer(sa!Fn, s( ci(dad )redi!ecta entre todas !as de! (ni"erso. 9otar& a!#o e2tra/o en esta )iedra1 y !a *a/ar& toda en s( !(% )ara reconocer!a. B entonces !a !(na de Eer(sa!Fn de!etrear& !enta+ente en !a noc0e de! "iernes +i no+*re escrito en !a )iedra. La )(nta a!t.si+a de (n ci)rFs se estre+ecer& a! i!o de !a +adr(#ada r.a. B (n #a!!o !e>ano cantar& )or )ri+era "e%...

==

LA ES3UINA EN 3UE AGUARDAN LAS MADRES

4.5 Estacin J!s"s !nc&!nt'a a s& Ma$'!


G(F &ci! es ta!ar (n &r*o!, )or a!to y ro*(sto '(e se yer#a, y derri*ar!o en tierra. Basta (n 0ac0a. -ero (na "e% ca.do en e! s(e!o es in?ti! tratar de )!antar!o otra "e% y conse#(ir '(e retorne a "i"ir con rondas y )&>aros. G(F &ci! es ta!ar a (n 0o+*re y desde !a a!t(ra de s( )resti#io, s( sit(aci,n a+i!iar y socia! derri*ar!o en tierra 0asta e! *arro, e! descrFdito y !a *ancarrota. A(n'(e ta!ado, e! 0o+*re )(ede, en a*so!(to, "o!"er a ser )!antado y !!e#ar a reto/ar y a crecer de n(e"o, !!en&ndose otra "e% de rondas y de +?sica. En a*so!(to, si )(ede. -ero en !a rea!idad y en !a )r&ctica, '(F di .ci!. Casi i+)osi*!e. De! 0o+*re ca.do, co+o de s( 0er+ano e! &r*o!, todos 0acen !e/a. G(F di .ci!, casi +i!a#roso, encontrar (na +ano "a!iente y a+i#a '(e, arries#&ndo!o todo, se acer'(e a !e"antar!o c(ando a s( a!rededor todos este>an y a)!a(den en corro s( derri*o. As. esta*a Ees?s, ca.do en )!ena ca!!e, a*arrotada de #ente, a !a !(% descarada e i+)!aca*!e de! so!, en )!eno +ediod.a. =@

Ca.do y destronado desde !a +&2i+a )o)(!aridad y )resti#io 0asta "erse con"ertido en (n "(!#ar condenado a +(erte '(e entre dos )resos co+(nes es cond(cido a! s()!icio. B e! '(e +(!ti)!ic, !os )anes y !os )eces, e! '(e ca+in, so*re e! o!ea>e en e*recido, e! '(e res(cit, a !os +(ertos y e2)(!s, con e! !&ti#o a !os +ercaderes de! Te+)!o, no tiene a0ora (er%as ni )ara !!e"ar, co+o (n 0o+*re, e! )eso de s( cr(%. B 0a rodado )or e! s(e!o a)!astado )or e!!a. Hoy )(eden +&s !os dos !adrones. B son +&s (ertes. Ees?s ya no )(ede rodar +&s *a>o. Las t(r*as '(e ayer !o "itorea*an, 0oy se )as+an y se aso+*ran, desconcertadas, ante s( incon+ens(ra*!e e ina(dita ca.da. Es "erdad '(e a s( a!rededor %(+*an en rec0i !a !os ins(!tos y !os si!*idos. -ero !a +asa ca!!a a)!astada )or (n +(do )a"or. NNN OG(F di .ci!, "erdad 0er+ano ca.do, tratar de !e"antarse (n 0o+*re en esas circ(nstancias, derri*ado y 0(ndido en )!ena ca!!eP 9o se trata de! si+)!e es (er%o .sico )ara tensar !os +?sc(!os y *(scando (n a)oyo, e+)e%ar a er#(irse )oco a )oco. Se necesita Hy esto es !o di .ci!H otro )(nto de a)oyo en e! e2terior. 9o .sico. 9i en !a tierra. Hace a!ta (n )(nto de a)oyo 0(+ano, +ora!. B )or eso, 0er+ano, !e"antas )ri+ero !enta+ente !a ca*e%a y !a +(e"es, ca(ta y )reca"ida+ente en derredor y *(scas con t(s o>os descon iados otros o>os a+i#os y se#(ros en '(e a)oyarte. Unos o>os ie!es '(e a#(anten t( +irada y en !os '(e t? te a)oyes (erte y se#(ro. LLos encontrar&sM Desde e! s(e!o )aseas t(s o>os tristes de ani+a! a)a!eado )or !a #ente '(e te +ira y te rodea. HA'(e! es (n conocido. S., )ero a0ora ya no te conoce. 9i si'(iera te +ira. -asa de !ar#o. HA'(e! es (n a+i#o1 nos '(ere+os desde ni/os. =A

Era (n a+i#o. Ba no !o es. O*ser"a c,+o "(e!"e !a ca*e%a )ara des)istar ante (n esca)arate y esca*(!!irse !(e#o, sin +irarte, entre !a #ente. HA'(e! es (n )ariente. Un )ri+o. Un 0er+ano. Lo era. A0ora se detiene a! "erte en e! s(e!o, se acerca y te #rita )ara '(e todos !o oi#an8 ;T? ya no eres de !os n(estros1 no '(ere+os nada conti#o, nos 0as des0onrado a todos1 rene#a+os de ti.< HEse es (n rico con '(ien yo +e trata*a... S., )ero a0ora t? est&s arr(inado y no te necesita. 9i te conoce. HEse es (n )ersona>e in !(yente, )(ede ec0ar+e (na +ano1 +e de*e (n a"or. S., )ero a0ora t? ya no !e sir"es a F! )ara nada. A! contrario, t( ca.da )odr.a )er>(dicar!e. O*ser"a con '(F nat(ra!idad si#(e indi erente s( ca+ino con !a rente +(y a!ta... B cierras, 0er+ano, !os o>os de ra(dados y 0eridos. Esos o>os t(yos '(e rastrea*an otros o>os, )ara a#arrarse a e!!os, *(scando (n )(nto de a)oyo. Esos o>os t(yos '(e 0an sido rec0a%ados "io!enta+ente )or todos1 o*!i#ados a res*a!ar )or !as )ersonas a*a>o, 0asta e! s(e!o, )ara cerrarse desen#a/ados des)(Fs en !a noc0e de s( so!edad y s( a*andono. I+)osi*!e !e"antarse, si nos a!tan (nos o>os, donde se a#arren, se#(ros y ir+es, !os n(estros. NNN A ort(nada+ente T? si !os tienes, Cristo. M.ra!os. En rente de ti. Cerca. En esa es'(ina. A0. te es)eran, *ien a*iertos, (nos o>os a !os '(e )(edes asirte (erte y a#arrarte ir+e, )ara !e"antarte y )onerte de )ie. M.ra!os8 !os o>os de Mar.a, t( Madre. A0. !a tienes, )(nt(a!1 >(sto, des)(Fs de t( ca.da. Es (na cita a !a '(e no a!!an >a+&s !as +adres. E!!as se !as arre#!an )ara estar sie+)re >(nto a s(s 0i>os derri*ados. Ta! "e% no asistieron, )or'(e no se cont, con e!!as )ara ce!e*rar !os tri(n os de! 0i>o. 9o i+)orta. A(n'(e nadie !as !!a+e, )resienten !a ca.da, adi"inan e! sitio y !!e#an a !a 0ora e2acta. Ea+&s a!!an ni se e'(i"ocan. =5

A0. tienes a !a t(ya. Cristo. A0. est& Mar.a8 discreta y recatada, sin '(erer !!a+ar !a atenci,n, a+)ar&ndose (n )oco de !a +(!tit(d en e! res#(ardo de !a es'(ina. Sin '(erer e20i*irse a !os de+&s1 )ero o reciFndose toda )ara '(e t? !a "eas *ien. M.ra!a8 ca!!ada. M(da. Sin ata'(es 0istFricos, sin #estos teatra!es. 9i (n a!arido, ni (n #rito, ni (n +o"i+iento descontro!ado. Es !a +(>er y !a +adre (erte. Sa*e '(e T? !a necesitas serena y tran'(i!a. A0. !a tienes. Se 0a tra#ado, enFr#ica, e! !!anto y !a sa!i"a 0asta e! ondo de s( ser. Se 0a secado !as !&#ri+as '(e roda*an ca(da!osas )or s(s +e>i!!as. Ha er#(ido !a ca*e%a. Ha co+)(esto s( +anto y s( "estido. Ha cr(%ado, (na en otra, s(s +anos ir+es so*re s( seno. B 0a tratado de a*rir, +&s y +&s #randes )ara Ti, esos dos o>os enro>ecidos y *ri!!antes '(e te o rece sin )ar)adeos, serenos y se#(ros. Mira, Cristo ca.do1 !e"anta !a ca*e%a. G(F s(erte, !a t(ya, a! contar con ta!es o>os. NNN Cristo a!%, !a ca*e%a y +ir, a Mar.a. S(s o>os a)a!eados *(scaron !os de s( Madre. B se c!a"aron en e!!os. Mar.a a#(ant, ir+e !a +irada de! Hi>o. Los o>os de Cristo se a#arra*an +&s y +&s a !os de s( Madre, 0asta '(edar tota!+ente so!dados (nos con otros. C(ando Mar.a sinti, se#(ros, en !os s(yos, !os o>os de! Hi>o, (e tirando de Q!, !enta, s(a"e+ente, )oco a )oco. Era (n i+&n irresisti*!e y d(!ce '(e !o i*a !e"antando1 y e! c(er)o de Cristo ca.do, o*ediente a! tir,n de !os o>os +aternos, se i*a a!%ando, !e"ant&ndose, 0asta '(edar, a! in, en )ie. 9o 0(*o (na so!a )a!a*ra. 9i (n #esto si'(iera. Todo !o dec.an y !o rea!i%a*an !os o>os. Cristo esc(c0a*a, sin )a!a*ras, e! +ensa>e recon ortante de s( Madre8 HAde!ante, Hi>o, ade!ante. A'(. +e tienes, +&s ie! a Ti '(e n(nca.

=6

Todos te 0an a*andonado, Hi>o, )ero yo no. Te 0an traicionado, "endido y ne#ado1 )ero yo te '(iero +&s '(e n(nca. Te 0an condenado )?*!ica y o icia!+ente1 )ero yo )roc!a+o t( inocencia. Te 0an ins(!tado, a#otado y a*o eteado1 yo te *eso y te *eso, in inita+ente, con +is o>os. Dicen '(e 0as racasado, '(e te 0as 0(ndido1 y !os t(yos, desen#a/ados, te 0an "(e!to !a es)a!da, en co*arde des*andada. -ero, a'(. est& t( Madre8 yo si#o creyendo en Ti, +&s y +&s, en t( )a!a*ra, en t( e+)resa, en t(s +i!a#ros, en t( destino, en t( a+or. Creo +&s (erte '(e n(nca. Hi>o. C(ando yo ten.a '(ince a/os !e di>e a t( -adre '(e yo era s( esc!a"a y '(e se c(+)!iera en +. s( )a!a*ra. A ti te !o 0e re)etido sie+)re, d.a a d.a. T? !o sa*es. B +&s en esta 0ora, Hi>o, a'(. +e tienes, ie! e incondiciona! )ara c(anto '(ieras1 '(e se 0a#a en +. t( )a!a*ra, Hi>o1 a(n'(e sea de do!or, de !&#ri+as, de san#re... Ade!ante, Hi>o, c(enta con t( Madre. A'(. +e tienes. NNN Mientras 0a*!a*an !os o>os de Mar.a, Cristo (e a!%&ndose, 0asta '(edar otra "e% er#(ido so*re !a V.a Do!orosa. Enca>, otra "e% !a cr(% so*re s(s 0o+*ros, a"an%, (n )aso 0acia ade!ante, #(ardando en !os s(yos !os o>os de s( Madre, y contin(, de n(e"o s( ca+ino 0acia e! Ca!"ario. NNN Dic0osos !os 0o+*res '(e en !as ca.das de s( "ida, )or tr&#icas y a(n c(!)a*!es '(e sean, sienten a s( !ado, +(y cerca de e!!os, !a )resencia incondiciona! de (na +(>er Hes)osa o +adreH decidida a !e"antar!os. Des#raciado e! 0o+*re '(e en s( r(ina, s( racaso, s( derr(+*a+iento +ora! o econ,+ico, co+)r(e*a '(e s( +(>er des".a y !e "(e!"e !a ca*e%a, '(e no '(iere +irar!o, '(e !e esconde !os o>os, )ara '(e no !ea en e!!os, !o '(e e!!a no )(ede ni '(iere disi+(!ar y '(e a!!. est& escrito8 e! desencanto, e! desa+or, !a ac(saci,n y !o '(e es +&s do!oroso, e! des)recio.

=4

Des#raciado e! 0o+*re '(e 0(ndido y a)!astado )or !a "ida H c(!)a*!e o inocenteH, siente '(e a s( a!rededor, dando "(e!tas y acos&ndo!o co+o (na ".*ora, s( +(>er !e si!"a y esc()e todo s( "eneno8 HSi esto se "e.a "enir. Esto yo ya !o 0a*.a )ro eti%ado 0ace +(c0o tie+)o. B te !o 0a*.a ad"ertido. Esto !o )resent.an y adi"ina*an todos, 0asta !os tontos. Todos, +enos t?, '(e no 0as '(erido 0acer caso de t( +(>er y 0as )re erido se#(ir e! conse>o de t(s a+i#os. -(es, anda con e!!os, '(e e!!os te ec0en a0ora (na +ano. -or'(e si crees '(e a +. +e "as a arrastrar conti#o, te e'(i"ocas. Hasta a!!. )odr.a+os !!e#ar. Con+i#o no c(entes. Ba !o sa*es. T? +is+o te !o *(scaste. A#(anta a0ora !as consec(encias. B e! 0o+*re ca.do siente '(e !e aca*an de asestar !a ?!ti+a )atada, !a +&s do!orosa1 e! e+)(>,n '(e a!ta*a, e! de initi"o, )ara rodar 0asta !a si+a, sin e ni es)eran%a, de tr&#icas e i+)re"isi*!es consec(encias. Bo !e )ido a Dios )ara todos !os 0o+*res Ha+i#os o ene+i#osH '(e si (n d.a se enc(entran co+o Cristo derri*ados en !a c(neta de s( "ida, sientan '(e (na +(>er se arrodi!!a a+orosa a s( !ado )ara tratar de !e"antar!os, +ientras !es "a diciendo s(a"e+ente8 HAnda, soy yo, t( +(>er1 anda, ay?da+e (n )oco con t( es (er%o y "er&s co+o te !e"antas. Anda. Arri*a. Esto !e )(ede )asar a c(a!'(iera. A(n'(e !o 0ayas )erdido todo, a'(. +e tienes a +.. Anda, "a+os a e+)e%ar otra "e%. 9o te i+)orte !o '(e di#an !os de+&s. -ara +. eres e! +is+o. B si#o creyendo en ti, en t(s )osi*i!idades, en t( es (er%o. B so*re todo, te a+o1 y a0ora +&s '(e n(nca. Un d.a HLte ac(erdasMH te >(rF, c(ando nos casa+os, '(e estar.a sie+)re a t( !ado, '(e )od.as contar con+i#o8 en e! F2ito y en e! racaso, en !as )enas y en !as a!e#r.as, en !a "ida y en !a +(erte. -(es a'(. +e tienes. C(enta a0ora con+i#o. Anda. A),yate en +.. As.. LVesM Va+os otra "e%, >(ntos !os dos, a e+)e%ar de n(e"o. OAnda, ade!anteP Dios conceda a todos !os 0o+*res (na +(>er as. H+adre, es)osa, no"ia, 0er+ana, 0i>aH, en !as es'(inas do!orosas de s( V.a-Cr(cis )or !a "ida. Una +(>er '(e se )are%ca a Mar.a, !a Madre de Ees?s. NNN En e! V.a-Cr(cis de! Viernes Santo no era (no so!o e! 0o+*re condenado a +(erte, sino tres. @C

B !os tres +arc0a*an >(ntos con s( cr(% a c(estas. 9o )ode+os, ni de*e+os, se)arar!os n(nca. M(ti!ar.a+os (nda+enta!+ente e! es'(e+a de! V.a-Cr(cis. B si 0(*o tres 0o+*res, tres )o*res desdic0ados, ca+ino de! )at.*(!o, no 0a*r.a s,!o (na +adre, Mar.a, en !a ca!!e1 sino otras dos +&s, aco+)a/ando a !os 0i>os, entre !a #ente, y 0aciFndose a e!!os )resentes y "isi*!es )ara ay(dar!os y con ortar!os. A(n'(e )ro*a*!e+ente !a )resencia y co+)a/.a de !as +adres de !os dos !adrones no )ro"ocar.a en e!!os )recisa+ente !a serenidad y e! &ni+o, sino !a re*e!d.a y !a )rotesta "io!enta. Estas dos )o*res +(>eres '(e ir.an >(ntas, )(esto '(e s(s 0i>os eran a+i#os y co+)inc0es, con s(s #ritos 0istFricos y enron'(ecidos, con s(s #estos teatra!es y des#arrados, con s( !!anto (rioso y de!irante, ter+inar.an )or '(e*rar y 0acer esta!!ar !os ner"ios de a'(e!!os in e!ices condenados, '(e conta#iados )or e!!as, co+en%aron ya entonces a *!as e+ar1 y *!as e+ando (eron c!a"ados en !a cr(%. -or'(e se#(ra+ente !as dos +(>eres encontraron s( ".cti+a, "en#&ndose as. de s( desdic0a, en Ees?s y !o ac(saron a #ritos de ser e! c(!)a*!e, de 0a*er ade!antado, con !a s(ya, !a condena de s(s 0i>os, '(e de otro +odo 0(*ieran )odido *ene iciarse en !a c&rce!, donde esta*an se#(ros, de (n )osi*!e ind(!to o a+nist.a. -ronto !os !oca!i%,, desde s( o)(esta ori!!a de serenidad y si!encio !a Madre de Ees?s. Ha*.a (n a*is+o entre e!!as. B a(n'(e a'(e!!os ins(!tos, *!as e+ias y ac(saciones se diri#.an a s( Hi>o, Mar.a e+)e%, co+)adeciFndo!as #enerosa+ente1 !(e#o, a"an%ado e! ca+ino, !!e#, a co+)render!as, a! sa*er!as +adre co+o e!!a, de 0i>os condenados, y c(ando !!e#aron a! Ca!"ario Mar.a sa*.a '(e !as a+a*a con todo s( cora%,n. Arri*a esta*an !os tres 0i>os >(ntos, +(y cerca, en s(s tres cr(ces, codo con codo1 cr(% con cr(%. A*a>o 0a*.a dos #r()os se)arados y distantes. E! de Mar.a, Madre de Ees?s, con E(an y !as )iadosas +(>eres de :a!i!ea. B e! de !as +adres de !os dos !adrones, con s( #ente y s(s a+istades.

@1

Arri*a, !os dos !adrones, '(e e+)e%aron *!as e+ando, )asaron de !a *!as e+ia a !a oraci,n, y '(edaron citados con Cristo )ara re(nirse !os tres, esa +is+a tarde, en s( Reino. S., !os tres. A*a>o, !as dos +adres, Lno ir.an ta+*iFn, )oco a )oco, a! rit+o de !os 0i>os, trans or+&ndose +isteriosa+ente !as dosM Mira*an arri*a !os 0i>os y !as cr(ces. Mira*an a*a>o a Mar.a y s( #r()o, si!encioso y sereno. Todo !as o*!i#a*a a ca+*iar. 9ecesita*an ca+*iar. Ten.an 0a+*re incansa*!e de cons(e!o, de cari/o, de a+or. Insensi*!e+ente, sin darse a)enas c(enta, en (n instinto irresisti*!e, se (eron acercando, )oco a )oco, !os dos #r()os e+eninos. Se atra.an +(t(a+ente. A+*os se necesita*an )ara co+)!etarse. Se encontraron a! in. Se (ndieron en (n so!o #r()o. Las +adres de !os dos !adrones ter+inaron en !os *ra%os de Mar.a, !a Madre de Ees?s. B en ese a*ra%o encontraron !o '(e necesita*an8 !a )a%, e! )erd,n, e! a+or. Arri*a, en !as cr(ces, 0a*.a s,!o tres c(er)os +(ertos e in+,"i!es. Los tres 0i>os, "i"os, y >(ntos, entra*an )(nt(a!es, codo con codo, )or !a )(erta de! -ara.so en e! Reino de! -adre. B Mar.a e+)e%a*a ya a e>ercer co+o Madre de !a I#!esia.

@3

UN CATEDR6TICO EN LA CIENCIA DE LLEVAR LA CRU*

7. Estacin E- Ci'in!# ca',a c#n -a c'&. $! J!s"s


A decir "erdad, (eron c(atro !os 0o+*res '(e !!e"aron !a cr(% a c(estas en e! )ri+er V.a-Cr(cis de !a 0istoria. Tres cr(ces1 )ero c(atro !os car#adores. Cada !adr,n, !a s(ya. La de Cristo (e co+)artida )or Si+,n e! Cireneo. 9ada de esto esta*a )re"isto ni ca!c(!ado. Todo (e s(r#iendo co+o a! a%ar. A)ro"ec0ando !a condena de Cristo, -i!ato conden, ta+*iFn a dos )resos co+(nes '(e esta*an en ca)i!!a, en es)era, +&s o +enos !ar#a, de c(+)!irse s( casti#o. As. -i!ato se !a"a*a de n(e"o !as +anos ante !a or%ada y ar*itraria e>ec(ci,n de Ees?s, '(e ya no i*a a ser !a in>(sta condena de (n inocente, sino !a >(sta y !e#a! de dos "(!#ares atracadores. Es !a a)!icaci,n concreta a Dios de esa 0i),crita receta de !a )o!.tica 0(+ana, con !a '(e tantas "eces se trata de e'(i!i*rar y disi+(!ar e! atro)e!!o *r(ta! e in>(sto de (n inocente, con !a condenaci,n !e#a! de dos c(!)a*!es1 )ara '(e a)are%can todos +e%c!ados y re"(e!tos en (n +is+o @7

)roceso. Con !o '(e a(+enta y crece !a in>(sticia )ara todos1 (na n(e"a y +&s re inada condena )ara e! inocente1 y (na o)ort(nista decisi,n '(e e>ec(ta a !os c(!)a*!es. -or'(e !os dos !adrones no ten.an nada '(e "er con e! )roceso de Ees?s. K(e (na deter+inaci,n de -i!ato a! 0i!o de !os aconteci+ientos. 9ecesita*a (n cri+en, ya '(e Ees?s era inocente, y se acord, de !os dos !adrones. -or eso i*an rene#ando contra -i!ato, contra Ees?s, contra !a >(sticia, contra !a sociedad y contra !a cr(% '(e !!e"a*an a c(estas. NNN E! c(arto car#ador, Si+,n de Cirene, ta+)oco ten.a "inc(!aci,n a!#(na con Cristo. Las circ(nstancias '(e !o tra>eron a! V.a-Cr(cis (eron a?n +&s ca)ric0osas y a*s(rdas '(e a'(e!!as de !os !adrones. E!!os, tarde o te+)rano, esta*an condenados a aca*ar en !a cr(%. Si+,n de Cirene, 0onrado y tra*a>ador a carta ca*a!, >a+&s 0a*.a i+a#inado tener '(e !!e"ar en s( "ida !a cr(% de (n )at.*(!o a c(estas. B sin e+*ar#o, a!!. esta*a con e!!a so*re s(s 0o+*ros. Los ca+inos de Dios son desconcertantes e i+)ensa*!es )ara n(estras cortas )re"isiones 0(+anas. En !a +a/ana de a'(e! Viernes Santo, y en !a +is+a ci(dad de Eer(sa!Fn, Cristo y e! Cireneo, se)arados )or (nos dos Ji!,+etros de distancia, esta*an oc()ados cada (no en !o s(yo. Cristo, en e! Lit,strotos, !a +ayor a!t(ra de !a ci(dad, en s( )roceso ante -i!ato. E! Cireneo, a*a>o, en (na inca de !as a (eras de Eer(sa!Fn, en s( !a*ran%a. Cada (no en s(s cosas, co+o so!e+os !os 0o+*res or#ani%ar !a "ida8 Dios, a !o s(yo, a!!& arri*a. B yo, a !o +.o, a'(. a*a>o. B '(e se res)eten !as distancias en (n re)arto adec(ado de oc()aciones. Sin inter erencias de! cie!o en !a tierra. E ecti"a+ente, e! Cireneo, nada ten.a '(e "er con Ees?s de 9a%aret. Ta! "e% ni !o conoc.a. A(n'(e s()iese, de o.das, '(iFn era. Q! esta*a +(y oc()ado en s( inca y en s( tra*a>o. Todo e! tie+)o era )oco. -or eso a'(e!!a +a/ana, +ientras !as t(r*as y !os c(riosos se +o"i!i%a*an )ara asistir a! -roceso en e! Lit,strotos, F!, co+o todos !os d.as, se (e a !o @=

s(yo, a s( tra*a>o, a s( ca+)o. E! no dis)on.a de tie+)o )ara tirar!o ca!!e>eando y c(rioseando con !os 0o!#a%anes y desoc()ados. B en s( inca !!e"a*a ya tra*a>ando "arias 0oras. Si+,n de Cirene no ten.a nada '(e "er con Ees?s de 9a%aret, )ero Ees?s s. ten.a +(c0o '(e "er con e! Cireneo, a(n'(e Fste ni !o sos)ec0ara si'(iera. Co+o a !as die% de !a +a/ana, -i!ato, sentado rit(a!+ente en s( si!!a c(r(! )ro+(!#, contra Cristo !a sentencia de +(erte. A esa +is+a 0ora, +&s o +enos, e! Cireneo e+)e%, a reco#er s(s a)eros de !a*ran%a )ara #(ardar!os en !a casa de !a inca y s(*ir tran'(i!o y des)acio 0acia s( casa, )(es era !a ".s)era so!e+ne de !a -asc(a y ten.a '(e de>ar!o todo )re)arado )ara s( ce!e*raci,n antes de !a )(esta de! so!. -oco tie+)o des)(Fs sa!.a Ees?s de! Lit,strotos con !a cr(% a c(estas 0acia !as a (eras de !a ci(dad, en direcci,n oeste, )ara ser cr(ci icado de! otro !ado de !a +(ra!!a. B a! +is+o tie+)o cerra*a e! Cireneo !a )(erta de !a casa y de !a inca y desde !as a (eras to+a*a e! ca+ino 0acia e! este, y en i!a*a e! sendero '(e s(*.a a !a ci(dad, )ara atra"esar !a +(ra!!a y reco#erse en s( casa. Dos ca+inos de dos 0o+*res, en direcci,n contraria Hcada c(a! a !o s(yoH, '(e "an a cr(%arse en !a +itad de! itinerario. Si+,n de Cirene ni !o sa*e ni !o sos)ec0a. 9o tiene nada '(e "er con ese condenado. -ero Ees?s si !o sa*e y !o *(sca, )or'(e tiene +(c0o '(e "er con Si+,n de Cirene. Ca+inos de Dios. Ca+inos de! 0o+*re. G(e tantas "eces se enc(entran y se cr(%an a )esar y en contra de n(estras )re"isiones. NNN E! Cireneo s(*.a 0acia Eer(sa!Fn 0aciendo s(s c&!c(!os. 9o i+a#ina*a '(e todo !e i*a a sa!ir a! re"Fs. Antes de atra"esar !a )(erta de !a +(ra!!a y s(+er#irse en e! tr& ico de !a ci(dad "o!"i, !a "ista a! ca+)o desde !a a!t(ra. G(F !i+)io, '(F sano. A'(e!!o era !o s(yo. 9o re#resar.a a !a inca 0asta dentro de tres d.as, se#?n !o e2i#.a e! descanso re!i#ioso de !a -asc(a. -ero no i+a#ina*a '(e i*a a ser otro Si+,n de Cirene, co+)!eta+ente distinto y trans or+ado, e! '(e "o!"er.a a !a inca. @@

Se des)idi, de s( ca+)o con cari/o y atra"es, !a +(ra!!a. -ronto co+en%aron a a!!ar!e s(s c&!c(!os y )re"isiones. Las ca!!es esta*an a*arrotadas de #ente '(e o*stac(!i%a*a s(s )asos. A +edida '(e se adentra*a en !a ci(dad crec.a e! #ent.o. Hasta '(e de )ronto se encontr, renado sin )oder se#(ir ade!ante. La ca!!e esta*a cortada. Los so!dados ro+anos i+)ed.an e! acceso )(es esta*a des i!ando )or e!!a (n corte>o o icia!. B a!!. '(ed, Si+,n de Cirene, entre !as i!as de !os c(riosos, asistiendo a! des i!e y es)erando se desa!o>ara !a ca!!e )ara )rose#(ir s( ca+ino 0acia s( casa. -ronto s()o de '(F se trata*a8 Ees?s de 9a%aret era cond(cido con !a cr(% a c(estas )ara ser e>ec(tado en e! Ca!"ario. Ba se !e )od.a distin#(ir8 era a'(e! de! +edio... C(ando est("o +&s cerca, Si+,n de Cirene !o +ir, +&s des)acio8 era !a )ri+era "e% '(e !o "e.a. 9o se conoc.an. A! )asar Ees?s a !a a!t(ra )recisa+ente de! Cireneo, e! corte>o se det("o. H(*o cons(!tas y ca+*io de i+)resiones entre e! Cent(ri,n, !os or#ani%adores y !os ariseos. E! Cireneo es)era*a '(e e! des i!e se )(siera de n(e"o en +arc0a. Se esta*an retrasando de+asiado s(s c&!c(!os. -ero de )ronto, sin sa*er c,+o, a!#(ien '(e !o 0a*.a "isto y !oca!i%ado, se acerc, a Si+,n, !o co#i, de (n *ra%o, !o o*!i#, a sa!ir a !a ca!!e, !o e+)(>, 0acia donde esta*an !os tres condenados y a )esar de todas s(s )rotestas !e ec0aron enci+a !a cr(% de Ees?s y !e or%aron a car#ar con e!!a, detr&s de Q!, 0asta e! Ca!"ario. NNN LG(F es !o '(e rea!+ente s(cedi,M 9(nca !o sa*re+os a ciencia cierta. Los tres E"an#e!istas '(e tras+iten e! 0ec0o no dan +&s e2)!icaciones. Todo '(eda, co+o tantas "eces, en e! E"an#e!io y en !a "ida, en e! eni#+a de (na +isteriosa e!ecci,n de Dios a! esco#er a (n 0o+*re )ara (n *e!!o y do!oroso destino. B Dios nos de>a a*ierto todo (n +ar#en de con>et(ras y )osi*i!idades )ara n(estra +editaci,n y n(estro a)rendi%a>e. @A

E"idente+ente Ees?s esta*a tan dF*i! y des a!!ecido '(e de se#(ir con e! tra"esa/o 0ori%onta! de !a cr(% Hc(arenta Ji!os de )esoH so*re s(s 0o+*ros, se corr.a e! ries#o de '(e no !!e#ara "i"o a! Ca!"ario. B esto 0a*.a '(e e"itar!o a toda costa. La sentencia de +(erte ten.a '(e c(+)!irse co+o !o ordena*a !a !ey ro+ana8 c!a"&ndo!o "i"o en !a cr(% donde de*er.a +orir. E! Cent(ri,n esta*a )reoc()ado8 toda !a res)onsa*i!idad era s(ya. B !os >e es de! Sanedr.n, '(e "i#i!a*an de cerca e! c(+)!i+iento e2acto de !a sentencia arrancada )or e!!os a! #o*ernador ro+ano, a"isaron seria+ente a! Cent(ri,n de! estado cr.tico de! reo. Esto no )(ede se#(ir as.. Hay '(e to+ar (na decisi,n. E! Cent(ri,n or+(!, !a ?nica so!(ci,n8 !i*erar a Ees?s de !a cr(% y '(e otro car#(e con e!!a. LOtroM -ero, L'(iFnM 9in#?n >(d.o ace)tar.a es)ont&nea+ente ta! o icio in a+ante. La cr(% era (n )at.*(!o1 (n instr(+ento )a#ano de s()!icio1 so!a+ente con tocar!o, (n >(d.o '(eda*a conta+inado !e#a!+ente1 c(&nto +&s si !o car#a*a so*re s( c(er)o 0asta e! Ca!"ario. B con +ayor #ra"edad y consec(encias re!i#iosas y +ora!es en esta ".s)era so!e+ne de !a -asc(a. -or eso !a decisi,n de! Cent(ri,n t("o '(e ser i+)(esta a !a (er%a. B, L)or '(F )recisa+ente e! Cireneo '(e ni 0a*.a asistido a! )roceso, ni "en.a entre !os c(riosos, sino '(e, co+o s(*raya !itera!+ente San Marcos, ;re#resa*a de! ca+)o y esta*a de )aso<M E! Cent(ri,n no ten.a a(toridad )ara i+)oner s( decisi,n a (n >(d.o. LG(iFn )(do inter"enir entonces con tanta (er%a +ora! co+o )ara o*!i#ar a Si+,n de CireneM LSer.a e! Cireneo criado o esc!a"o de a!#?n )ersona>e in !(yente conocido de! Cent(ri,n1 sier"o de a!#?n +ie+*ro de! Sanedr.n >(d.o1 o ta! "e% +e>or, esc!a"o de a!#?n a+i#o y ad+irador oc(!to de Cristo '(e o reci, !a co!a*oraci,n de s( criado )ara car#ar con !a cr(%M LG(iFn era entonces Si+,n de CireneM LUn sier"o #reco->(d.o, )ro"eniente de !a Cirenaica, co!onia #rie#a en A ricaM LO ta! "e% Hy esta inter)retaci,n es irresisti*!e+ente sed(ctora H, (n esc!a"o ne#ro, i+)ortado de Cirene, en e! continente a ricanoM Un 0o+*re ne#ro detr&s de Cristo car#ando con !a cr(% redentora1 s.+*o!o y )resencia eterna de toda (na ra%a '(e ca+ina )or !a 0istoria con @5

!a cr(% de s( co!or so*re s( c(er)o, entre e! des)recio y !a +ar#inaci,n de tantos *!ancos... NNN Ees?s no di>o (na so!a )a!a*ra c(ando !e !i*eraron de !a cr(%. -ero Si+,n de Cirene, '(e a?n se resist.a y )rotesta*a, "io '(e +ientras !e ec0a*an "io!enta+ente !a cr(% enci+a, !os o>os de Ees?s se c!a"a*an insistentes en F!. B ya no )(do o!"idar >a+&s a'(e!!a +irada in inita+ente triste y a#radecida. Una "e% co!ocado e! Cireneo detr&s de Ees?s, e! Cent(ri,n dio !a orden de +arc0a y e! corte>o se )(so otra "e% en +o"i+iento. -ara Si+,n de Cirene co+en%a*a (n ca+ino n(e"o en s( "ida1 (n ca+ino '(e i*a a trans or+ar radica!+ente s( e2istencia )ersona! y !a de s( a+i!ia. B )ara todos !os 0o+*res s(r#.a (n s.+*o!o y (n )rototi)o eterno. Si+,n de Cirene, detr&s de Cristo, co+en%a*a e! a)rendi%a>e de car#ar con !a cr(%, 0asta !!e#ar a doctorarse y #rad(arse en tan di .ci! ciencia. Si+,n de Cirene '(edar& )ara toda !a I#!esia, en e! )ri+er V.aCr(cis de !a 0istoria, co+o Catedr&tico y Maestro en e! arte s()re+o de !!e"ar !a Cr(%. NNN E+)e%, co+o todos8 o)oniendo !a +&2i+a resistencia. B car#ando con e!!a )or'(e !itera!+ente se !a ec0aron enci+a. 9o 0a*.a esca)atoria )osi*!e. La cr(% !!e#, co+o sie+)re1 astidi&ndo!e todos s(s )!anes. Ca+ina*a co+o (n ani+a! re*e!de y sa!"a>e, do+ado y 0(+i!!ado )or (n y(#o *r(ta! '(e no )od.a sac(dirse de enci+a. -ero 0a*.a a!#o n(e"o y de initi"o1 e! sitio '(e !e 0a*.an asi#nado8 detr&s de Cristo. Esta circ(nstancia i*a a ser !a c!a"e de (na aso+*rosa trans or+aci,n. Ba Cristo 0a*.a ade!antado !a ,r+(!a8 ;E! '(e '(iera se#(ir+e, '(e to+e s( cr(% y "en#a detr&s de +..< @6

9i e! Cent(ri,n '(e !o sit(, a!!., ni Si+,n de Cirene conoc.an esta ,r+(!a redentora de! Maestro. -ero !a c(+)!.an sin sa*er!o. E! Cireneo +arc0a*a en e! sitio e2acto8 detr&s de Cristo. G(e era, )or otra )arte, e! +&s )ri"i!e#iado o*ser"atorio )ara no )erder deta!!e de c(anto )(diera acaecer. De 0a*er )odido sit(ar (na c&+ara +,"i! de te!e"isi,n )ara ca)tar y retras+itir e! V.a-Cr(cis, e! sitio con +&s rec(rsos y )osi*i!idades era e! de! Cireneo. S(s o>os eran (na a(tFntica c&+ara +,"i!, '(e detr&s de Cristo no )erd.a ni (no so!o de s(s +o"i+ientos1 y '(e #irando a s(s !ados )od.a reco#er en a+*as ori!!as !as i+&#enes y reacciones de! #ent.o en !a ca!!e, !as "entanas y !as a%oteas. E! Cireneo, c(rioso, e+)e%, e ecti"a+ente o*ser"ando y reco#iendo todas !as reacciones Hcaras, #estos, #ritosH de !as escenas '(e se s(ced.an a s(s !ados. -ero !!e#, (n +o+ento en '(e ya s,!o !e interes, (na cosa8 ese reo +isterioso '(e +arc0a*a de!ante de F!1 a'(e!!a i#(ra dF*i! y "aci!ante '(e de "e% en c(ando se des)!o+a*a so*re e! )a"i+ento de !a ca!!e )ara !e"antarse de n(e"o y se#(ir ade!ante1 a'(e! Ees?s de 9a%aret '(e trata*a de er#(ir s( es)a!da y ca+inar derec0o, )ero '(e i+)otente y e2ten(ado aca*a*a )or inc!inarse y do*!arse1 a'(e!!a si!(eta destro%ada y cons(+ida, centro de ins(!tos y de si!*idos, '(e a d(ras )enas se ten.a so*re s(s )ies, y '(e sin e+*ar#o aca*a*a i+)oniFndose a todos )or (n irresisti*!e se/or.o y +a>estad '(e e+ana*a de a'(e! c(er)o +isterioso. Los o>os de Si+,n de Cirene, sed(cidos y )resos, ya no )(dieron desentenderse ni des)e#arse de a'(e! Ees?s 9a%areno '(e !e )reced.a. A0ora ya s,!o !e interesa*a reco#er y i!+ar en s(s o>os !os )ri+eros )!anos, a )ocos +etros, de Cristo. B !a cr(% !e e+)e%, a )esar a! Cireneo de (n +odo distinto. Co+o si !a +a>estad y e! se/or.o de! reo se conta#iaran ta+*iFn a !a cr(% de s( s()!icio. Ta+*iFn a'(e! tronco, con s(s c(arenta Ji!os de )eso, se (e trans or+ando. E! )eso era e! +is+o, no 0a*.a dis+in(ido8 c(arenta Ji!os. -ero con ser c(arenta, )esa*a distinto1 se !!e"a*a +e>or, sa*iendo '(e eran de ese Ees?s '(e +arc0a*a de!ante y +irando s( i#(ra sed(ctora e irresisti*!e. @4

Si+,n de Cirene ten.a (nas +anos e2)ertas en &r*o!es '(e F! in>erta*a y )oda*a en !a inca. S(s +anos sa*.an tocar y acariciar !os troncos. Con s(s dedos a)reta*a !a s()er icie r(#osa de !a cr(%1 era (n tronco distinto, (n &r*o! di erente. B todo, )or !a "inc(!aci,n '(e ten.a a'(e!!a cr(% con Ees?s, e! 0o+*re a '(ien se#(.a y !o trans or+a*a todo y todo !o re"o!(ciona*a. -or'(e ta+*iFn Si+,n de Cirene esta*a ca+*iando sin darse c(enta. Ha*.a de>ado de re*e!arse y )rotestar. De s( interior s(r#.a (na ace)taci,n serena1 y Hcosa a*s(rdaH 0asta #(stosa, '(e 0a*.a e!i+inado a'(e! odio '(e a! )rinci)io sinti, contra !os '(e !e or%aron a car#ar con a'(e! s()!icio in a+e. LIn a+eM L-or '(FM Ba no. -ertenec.a a! 0o+*re '(e i*a de!ante y )or ser s(yo )artici)a*a de s( no*!e%a. B ya ni !e i+)orta*a e! '(e 0(*iera des0ec0o s(s )!anes1 ya no !e (r#.a re#resar a s( casa. G(e es)erara !a ce!e*raci,n de !a -asc(a. A0ora !e interesa*a e! ina! de a'(e!!a a"ent(ra en '(e se encontra*a +etido. Le interesa*a, so*re todo, a'(e! Ees?s de 9a%aret. B a"an%a*a tras F!, con !os o>os encandi!ados, co!#ados de s( )ersona. LC,+o y )or '(F (n condenado a +(erte )(ede sed(cir!e a (no, 0asta o!"idarse de '(e #ra"itan so*re !a )ro)ia es)a!da !os c(arenta Ji!os de s( cr(%M NNN Se e2tra/, e! Cireneo c(ando !a co+iti"a se det("o de initi"a+ente. Ha*.an !!e#ado a! Ca!"ario. LTan )rontoM Los '(e !e or%aron a car#ar con !a cr(% se !a '(itaron de enci+a. Ees?s de 9a%aret se 0a*.a "(e!to 0acia Si+,n de Cirene y !o +ira*a.R Con s(s o>os, sin )a!a*ras, !e a#radec.a s( ay(da. E! Cireneo, in+,"i!, ta+*iFn !o +ira*a. A!#(ien !e dio (n e+)(>,n diciFndo!e8 HVen#a, ya )(edes !ar#arte, #racias. AC

-ero F!, c!a"ado en e! s(e!o, se#(.a +irando a Ees?s, a '(ien !os so!dados e+)e%a*an a desn(dar )ara cr(ci icar!o. LLar#arseM LA d,ndeM Ba no 0a*.a (er%a 0(+ana ca)a% de arrancar a! Cireneo de! Ca!"ario. Lo '(e i*a a s(ceder a!!. era ta+*iFn cosa s(ya. Se sent.a ya atado y "inc(!ado )ara sie+)re con a'(e! Ees?s. So*re todo con s( cr(ci i2i,n y +(erte. A'(e!!a cr(% '(e F! 0a*.a car#ado a !o !ar#o de! V.a-Cr(cis !e da*a derec0o a '(edarse a!!.. 9o co+o (n "(!#ar c(rioso, sino co+o (n a(tFntico co!a*orador. Asist.a a !a tra#edia s()re+a de! Ca!"ario no co+o (n an,ni+o co+)arsa, sino con s( no+*re )ro)io y s( )a)e! )ersona!.si+o. En e! Ca!"ario todo se i*a a centrar en !a cr(%. HB esa cr(% es ta+*iFn +.a, +.a. 9adie de !os '(e est&n a'(. !a 0a tocado, acariciado y '(erido co+o yo. 9adie. Esa cr(% es ta+*iFn +.a. B si Ees?s "a a de>ar entre s(s *ra%os s( san#re, s( a#on.a y s( "ida1 antes 0e de>ado yo en ese +is+o tronco +i es (er%o, +i ati#a y +i a+or. Si+,n de Cirene )resent.a y adi"ina*a, sin )oder or+(!ar!o, '(e en !a cr(ci i2i,n +isteriosa y en !a +(erte de ese Ees?s inocente, F! )on.a ta+*iFn a!#o s(yo, '(e Ees?s ace)ta*a e incor)ora*a a s( sacri icio. Lo !ey, en !os o>os de Cristo )or !a +anera inde ini*!e en '(e !o 0a*.a +irado. E! sitio de! Cireneo esta*a en e! Ca!"ario. B ya no se +o"i, de a!!.. Los so!dados i%aron a! in !a cr(% '(e se )royect, contra (n cie!o tor+entoso y a#resi"o. B !os o>os de Si+,n de Cirene se a*rieron de n(e"o rente a !a cr(% co+o (na c&+ara i!+adora, Hesta "e% i>a y est&ticaH '(e resisti, !as tres 0oras de Cristo c!a"ado en !a cr(%. En s( cr(%. H-or'(e esa cr(% es ta+*iFn +.a, +.a... NNN Toda !a a+i!ia de! Cireneo se 0i%o cristiana. San Marcos, en s( E"an#e!io diri#ido a !a I#!esia de Ro+a, nos 0a*!a de s(s dos 0i>os, A!e>andro y R( o, '(e "i".an ya en !a ca)ita! de! i+)erio c(ando e! E"an#e!ista redact, s( E"an#e!io. A1

San -a*!o, en s( carta a !os Ro+anos, +anda sa!(dos )ara R( o, a! '(e !!a+a ;e!e#ido de! Se/or< y )ara !a +adre de R( o, Hes)osa de Si+,n de CireneH a !a '(e San -a*!o !!a+a ta+*iFn cari/osa+ente ;+i +adre< '(e era ser ta+*iFn (n )oco +adre de a'(e!!a )ri+era I#!esia. B e+)ie%a as. a a)arecer y a or+(!arse ya esa es)ecia! +aternidad '(e )(ede y de*e e>ercer !a +(>er y es)osa cristiana desde s( 0o#ar en e! de s( res)ecti"a co+(nidad ec!esia!. LHa*r.a +(erto ya )ara entonces Si+,n de Cirene, a(tFntico y )ri"i!e#iado ;e!e#ido de! Se/or< '(e )or !a cr(% !!e#, a Cristo con toda s( a+i!iaM -ro*a*!e+ente. -ero )or !os te2tos citados so*re"i".a s( "enerada +e+oria en a'(e!!a )ri+iti"a y entra/a*!e )ri+era I#!esia de Ro+a. B (no se i+a#ina en !as re(niones de a'(e!!os cristianos esta rase con !a '(e eran )resentados a !os n(e"os '(e !!e#a*an !os 0i>os de! Cireneo8 HB estos dos son A!e>andro y R( o, c(yo )adre car#, con !a cr(% de! Se/or ca+ino de! Ca!"ario. Los n(e"os en !a re(ni,n !os a*ra%a*an y *esa*an con en"idia, +ientras !os dos 0i>os s(*raya*an #o%osos y reconocidos8 HS., n(estro )adre !!e", !a cr(% de! Se/or. B )roc!a+a*an as. )?*!ica+ente s(s +&s "enerada y #!oriosa 0erencia. NNN Herencia inca!c(!a*!e. E! !e#ado de +&s "a!or '(e Si+,n de Cirene de>, a s(s 0i>os. B '(e a )esar de eso no i#(ra*a en !a testa+entaria de! )adre. Si es '(e Si+,n 0i%o testa+ento, cosa +(y i+)ro*a*!e. Se trata de (na 0erencia "ita! '(e se trans+ite de a!+a a a!+a, sin )a)e!es ni notarios. Co+o )adre +(ri, sin testar. B co+o catedr&tico e2i+io en !a ciencia de !!e"ar !a cr(% se nos (e sin de>arnos escrito (n tratado, )or *re"e '(e (era, so*re esta di .ci! y necesaria es)ecia!idad. C(&nto dar.a+os )or 0a*er!o conocido )ersona!+ente )ara entre"istar!o y arrancar!e (nos conse>os e icaces )ara !a )r&ctica de tan ind,+ita asi#nat(ra '(e no aca*a+os n(nca ni si'(iera de a)ro*ar. Ante !a i+)osi*i!idad de s(s res)(estas directas yo int(yo !o '(e F! )odr.a res)onde+os. Ta! "e% nos "iniera a decir en s(stancia, +&s o +enos8 HLLa ciencia de !!e"ar !a cr(%M LUnos conse>os )ara car#ar con e!!aM A3

E! )ri+ero, '(e no te 0a#as i!(siones8 !a cr(% no te #(star& n(nca. Sie+)re te )ro"ocar& tensi,n y "io!encia. Ea+&s te 0ar&s a e!!a. En c(anto !o consi#(ieras, en c(anto e+)e%ara a #(starte de "erdad, de>ar.a de ser cr(%. -or eso, no te desani+es >a+&s. C(enta sie+)re, sin sor)resas, con t( rec0a%o. -ara e+)e%ar, )ara se#(ir, )ara ter+inar. -or eso es cr(%. E! se#(ndo conse>o. -onte ense#(ida, c(anto antes, detr&s de Cristo. B no !o )ierdas de "ista. La c!a"e es s( -ersona. 9o es '(e nos ca+*ie ni '(e nos a!i#ere !a cr(%1 si#(e intacta, )esa i#(a!1 se#(i+os sin co+)render!a. -ero co+)rende+os a Cristo y !o a+a+os, y ese contacto )ersona! con Cristo nos ca+*ia a nosotros. 9o ace)ta+os !a cr(% )or ser cr(%1 ace)ta+os a Cristo, y )or E!, !a cr(%. E!!a no nos con"ence >a+&s. -ero s. !a -ersona de Cristo '(e nos sed(ce y nos con'(ista. 9o !o )ierdas de "ista. Sie+)re detr&s. E! tercer conse>o es '(e si '(ieres !!e"ar +e>or t( cr(%, car#(es, a! +is+o tie+)o con !a de otro. Lo a)rend. !!e"ando, so*re !a +.a, !a de! Maestro. T? )(edes !!e"ar !a de (n 0er+ano t(yo. L9o es otro CristoM B "er&s c,+o ca+*ia todo radica!+ente. En !a ciencia cristiana (na cr(% so!a )esa +&s '(e dos. En e! +(ndo cristiano de !as cr(ces no "a!en "(estros siste+as de )esas y +edidas1 ni "(estras s(+as y restas. En !a cr(%, si s(+as cr(ces, restas )eso. Si tratas de restar en t( e#o.s+o s(+as y +(!ti)!icas t( )ro)ia cr(%. C(ando enci+a de !a t(ya car#as con !a de (n 0er+ano, !a )ro)ia se a!i#era, se a!e#ra, !e nacen a!as... Si te centras en t( cr(% )ersona!, t? so!o, a! +ar#en de todo y de todos, te )esar& +&s, 0asta con"ertirse en (na o*sesi,n '(e te a)!aste. L-or '(F no te 0aces, co+o yo, Cireneo de t( 0er+anoM Merece !a )ena. Sin )erder >a+&s de "ista a Cristo. Esa es !a c!a"e.

A7

LA MUJER 3UE LE ROB8 LA CARA A DIOS

9.a Estacin La V!'nica -i%1ia !- '#st'# $! J!s"s


G(F in>(sta, a!sa y a*(rrida !a tesis '(e trata de i#(a!ar a! 0o+*re y a !a +(>er. 9o !os i#(a!a8 !os recorta, !os ta!a, !os ac0ata. A a+*os. A ort(nada+ente, des+intiendo !as tesis o*sesi"as y te,ricas est& !a rea!idad )a!)itante de !a +(>er y e! 0o+*re en e! es)ect&c(!o "i"o y es)ont&neo de s(s di erencias. G(e L'(iFn es +e>orM Los dos son +e>ores. Los dos, 0o+*re y +(>er, dis)onen de (na esca!a s()re+a y es)ec. ica de "a!ores '(e !os di erencia, !os co+)!e+enta y !os enri'(ece a! +is+o tie+)o. I#(a!ar!os es +(ti!ar!os. A !os dos a !a "e%. Son distintos )ara Dios. Son s( o*ra +aestra8 as. !os 0i%o, as. !os '(iere y as. !os >(%#a. B (eron ta+*iFn distintos con Cristo, (n 0o+*re y (na +(>er, e! Cireneo y !a Ver,nica, '(e to+aron )arte con E! en e! V.a-Cr(cis. E! Cireneo es 0o+*re y car#a a !o !ar#o de! ca+ino con !a cr(%. Tiene +?sc(!os, resistencia y +a/a )ara e!!o. La Ver,nica es +(>er y con s( c0a! en>(#a e! rostro des i#(rado y san#rante de Cristo. Tiene (n cora%,n sensi*!e y (nos dedos e2)ertos )ara !as 0eridas y !as !&#ri+as. B O'(F *ien distri*(idos a+*os )a)e!esP A=

C!aro '(e )ro*a*!e+ente ta+*iFn !a Ver,nica 0(*iera )odido car#ar, +e>or o )eor, con !os c(arenta Ji!os de !a cr(%. -ero a nadie se !e oc(rri, si'(iera ec0ar +ano de (na +(>er y o*!i#ar!a a trans)ortar e! +adero. En c(anto a! c0a!, "a+os a de>ar!o de initi"a+ente en !as +anos de!icadas de s( d(e/a. -or'(e a! Cireneo, con c0a! entre s(s +anos !o )ondr.a+os en (n trance rid.c(!o y co+)ro+etido '(e no nos )erdonar.a n(nca. A cada c(a! !o s(yo. B si son es)ec. ica+ente distintos !os ser"icios '(e )restan a Cristo y !os instr(+entos con '(e !e sir"en, es ta+*iFn radica!+ente di erente e! co+)orta+iento con '(e !o rea!i%an. Esta "e%, co+o tantas, !a di erencia se a)(nta a a"or de !a +(>er. B e! '(e )eor )arado '(eda es e! 0o+*re. A Si+,n de Cirene 0ay '(e or%ar!o "io!enta+ente, 0(+i!!ando y do+ando s( re*e!d.a, a '(e car#(e con !a cr(%. La Ver,nica, a! contrario, es)ont&nea+ente, )or s( )ro)ia iniciati"a, se !an%a decidida, se a*re )aso entre !a #ente y !os so!dados, y se acerca a Ees?s. Las +(>eres '(e act?an en !a -asi,n de Cristo nos de>an a !os 0o+*res )or !os s(e!os. Me>or dic0o, so+os !os 0o+*res !os '(e nos co+)orta+os "er#on%osa+ente con Cristo. B ta! "e% !a do+inante '(e condiciona esta cond(cta sea !a co*ard.a. -ara +ayor 0(+i!!aci,n de n(estro or#(!!o, )or'(e a!ardea+os de "a!ientes y a !a 0ora de !a "erdad nos esca*(!!i+os y de>a+os so!o a! Maestro. En !a -asi,n de! Viernes Santo. B en todos !os "iernes santos de !a 0istoria1 '(e son casi todos !os d.as de !a se+ana. A !os 0o+*res nos )ierde !a c0(!er.a. B so+os co*ardes. Las +(>eres nos "encen en a+or. B son "a!ientes. Los 0o+*res ra%ona+os +&s, a "eces de+asiado. Tanto, '(e en ria+os y a)a#a+os e! a+or. Las +(>eres a+an +&s, 0asta a*rasar e incendiar s(s ra%ones. NNN La Ver,nica a+a*a. -or eso no t("o tie+)o ni de )ensar!o. Si !o ca!c(!a, no !o 0ace. A@

O*edeci, in+ediata+ente a! cora%,n. Si s( +arido 0(*iera estado a s( !ado, entre !a #ente, a *(en se#(ro '(e !a 0(*iera renado, s(>et&ndo!a )or (n *ra%o. Lo +enos '(e i*a a co+eter era (na i+)r(dencia. B (na te+eridad. Ade+&s de (n ries#o. G(e )odr.a ser inter)retado co+o (na )ro"ocaci,n y (n desa .o a !a a(toridad y a! orden )?*!ico contro!ado )or !os so!dados ro+anos c(yas i!as ten.a '(e ro+)er y atra"esar )ara )oder !!e#ar 0asta Ees?s, '(e en a'(e!!as circ(nstancias era (n reo ca+ino de! s()!icio, entre#ado a! contro! e2c!(si"o y !e#a! de! Cent(ri,n1 e inaccesi*!e )or tanto, dentro de (n ordena+iento >(r.dico, a c(a!'(iera intro+isi,n )ri"ada, )or *ien intencionada '(e (era. Estos son ra%ona+ientos de 0o+*res. B )ara 0o+*res. Mientras e! +arido de !a Ver,nica de in.a y or+(!a*a esta sit(aci,n >(r.dica '(e aconse>a*a, )or tanto, a*stenerse de toda intro+isi,n, '(ed&ndose '(ieta y se#(ra, sin arries#arse, entre !a #ente, ya s( +(>er esta*a arrodi!!ada ante e! Se/or1 y a)ro"ec0ando (na de s(s ca.das, !e esta*a !i+)iando e! )o!"o, e! s(dor, e! )o!"o y !os sa!i"a%os '(e des i#(ra*an s( rostro. B se deten.an s(s +anos a+orosas en s(s o>os, )or'(e e!!a, +(>er, sa*.a '(e e! s(dor y !a san#re no !e de>a*an "er1 y !e !i+)ia*a c(idadosa+ente !os !a*ios )ara '(e no se tra#ara e! )o!"o, 0ec0o costra, )e#ado en e!!os. Ta+*iFn !o sa*.a co+o +(>er. S( an&!isis y est(dio de! rostro de Cristo i*a )or otros ca+inos. OC(&ntas "eces 0a*.a !i+)iado !as caras de s(s ni/os, enro>ecidas, s(dorosas y )o!"orientas c(ando re#resa*an a casa de >(#ar con !os co+)a/eros, des)(Fs de 0a*er rodado )or e! s(e!oP B !e !i+)i, !a cara a Cristo, co+o a (n 0i>o #rande, '(e roda*a ta+*iFn tr&#ica+ente )or !os ca+inos1 +a!trec0o y +a!0erido )or s(s 0er+anos ca.nes... B ta! "e%, sin '(erer, +ientras !e !i+)ia*a e! rostro, s(s !a*ios re)et.an en "o% *a>a esta a+orosa !a+entaci,n irre)ri+i*!e8 H-o*re 0i>o. -o*re 0i>o. -o*re 0i>o. E! Cireneo, +(y cerca, asist.a, co+)!acido, a a'(e!!a escena de !a Ver,nica, '(e considera*a co+o (na act(aci,n !,#ica y necesaria de (na +(>er. B e"oca*a !as +anos de s( +adre !i+)i&ndo!e s( cara siendo ni/o, +ientras F! )rotesta*a y se re*(!!.a entre s(s *ra%os. L-or '(F este "io!ento y (ni"ersa! rec0a%o de !os ni/os a '(e nos !i+)ien e! rostroM AA

Cristo en ca+*io, 0o+*re ya, a*andona*a e! s(yo, #(stoso y a#radecido a !as +anos co+)asi"as de !a Ver,nica. Todo 0a*.a sido r&)ido, >(sto y ca!c(!ado. Co+o instinti"a+ente !o sa*en 0acer !as +(>eres. Los so!dados, '(e sor)rendidos )or s( decisi,n y s( .+)et( no t("ieron ni tie+)o si'(iera )ara )ensar en renar!a y detener!a, !a "e.an a0ora, ter+inada ya s( o*ra, tratando de !e"antarse de! s(e!o )ara retornar a s( sitio entre !a #ente. -ero n(nca se 0(*ieran atre"ido a arrancar!a "io!enta+ente de s( co+)asi"a actit(d1 son cosas de !as +(>eres y de !as +adres y todos !os 0i>os !as co+)rende+os y res)eta+os )or +(y so!dados y #(ardadores de! orden '(e nos sinta+os. NNN C(ando !a Ver,nica, de re#reso a s( sitio entre !a t(r*a, trat, de do*!ar (n )oco a'(e! c0a! '(e tra.a re"(e!to entre s(s +anos, se '(ed, +(da e in+,"i! de aso+*ro a! e2tender!o en e! aire. E! c0a! esta*a !i+)io, sin +anc0a ni 0(e!!a a!#(na de san#re o de s(dor, sin )o!"o ni sa!i"a. B en e! centro de! c0a! esta*a i+)resa !a cara de! Se/or, ta! c(a! era c(ando e!!a !a 0a*.a !i+)iado. Desde !a te!a !os dos o>os de Cristo, in inita+ente +ansos y !(+inosos, !a +ira*an a#radecidos. Era e! )re+io a s( a+or y a s( "a!ent.a. M&s, +(c0o +&s '(e e! a!i"io .sico so*re s( rostro +a!trec0o y do!orido, Cristo '(er.a a#radecer!e e! desa .o de s( a+or '(e tan #enerosa+ente se 0a*.a arries#ado ante todos y contra todos. Krente a !a des*andada tota! de !os s(yos, !a Ver,nica era !a ?nica )ersona '(e se 0a*.a atre"ido )?*!ica+ente a dar )or Q! !a cara. B en reco+)ensa Cristo !e da*a ta+*iFn s( cara i+)resa en s( c0a!. Le de>a*a, en rec(erdo, s( retrato. Me>or dic0o, (n a(torretrato, rea!i%ado )or E! +is+o con (na tFcnica irre)eti*!e8 !a i+)resi,n directa, )or contacto, de s( rostro a tra"Fs de! a+or y de !a san#re. La Ver,nica, !oca de >?*i!o, no )(do ni '(iso oc(!tar !a d&di"a. Asi, e!e#ante+ente, con .ndice y )(!#ar de s(s dos +anos e! +i!a#roso c0a!, !o a!%, airosa+ente c(anto )(do y !o 0i%o #irar en derredor )ara '(e todos !o ad+iraran +ientras )re#ona*a a "oces e! )rodi#io8 HOMirad, +irad8 e! rostro de Ees?s de 9a%aretP OMi!a#ro, +i!a#ro8 +e 0a de>ado s( retrato en e! c0a!8 +i!a#roP A5

E! arte cristiano se ena+or, de esta escena, !a 0i%o s(ya y se #o%, en re)etir!a y +(!ti)!icar!a. -ero en s( trata+iento 0a 0a*ido (n )roceso de e!i+inaci,n se!ecti"a de e!e+entos. Si a! )rinci)io se retrat, !a escena ie! e .nte#ra+ente con toda !a teatra!idad de! escenario y s(s +(!tit(dinarios actores, )oco a )oco (eron desa)areciendo deta!!es accesorios y es)ectac(!ares Hedi icios, &r*o!es, t(r*as, ca*a!!os, so!dadosH )ara en ocar ?nica+ente a Ees?s y a !a Ver,nica. Inc!(so !!e#, a desa)arecer !a i#(ra de Cristo y '(edar so!a+ente !a Ver,nica, sin )aisa>e ni F)oca, eterna+ente consa#rada en ese #esto s(yo tan e+enino, co+o aso+&ndose a! *a!c,n dorado y s(nt(oso de !as +o!d(ras en !os c(adros, o a !as !o#ias renacentistas y *arrocas de !os reta*!os, )ara +ostrar a! +(ndo !a cara de Cristo. B )arece re)etir a !a 0(+anidad, )ero a0ora en )roc!a+a de a+or, e! +is+o #rito con '(e -i!ato, co+o >(e% y #o*ernador ro+ano, )resent, a Ees?s ante !as t(r*as8 ;Ecce Ho+o. Este es e! Ho+*re.< -ara e! :reco !a Ver,nica es (na i#(ra entra/a*!e y '(erida, a !a '(e !!e#a a es)a/o!i%ar, toc&ndo!e !a ca*e%a con (na s(ti! +anti!!a *!anca. As. nos !a encontra+os en e! M(seo de Santa Cr(% de To!edo. Visitando !a Breta/a tro)ecF en (n cr(ce de ca+inos ca+)estres con !a sor)resa de (na Ver,nica de )iedra sentada en !a esca!inata de (n Cr(cero. En !a !e>an.a !!orosa y "erde de! )aisa>e se adi"inan !os )(e*!ecitos cercanos. A!!. !a Ver,nica es (na a!deana de a'(e!!os a!rededores '(e a! )asar )or e! ca+ino >(nto a! cr(cero de )iedra se sent, en s(s esca!ones y a!%, en a!to s( "e!o )ara +ostrar a !os '(e )asa*an e! rostro de Cristo. B no se !e"ant, ya +&s !a Ver,nica1 a!!. se '(ed, in+,"i! en !a )iedra, in+o"i!i%ando ta+*iFn a! )aisa>e en e! F2tasis conte+)!ati"o, )re#onera de! rostro do!orido de Cristo ante !os 0o+*res. NNN -or des#racia1 y no )recisa+ente creada )or e! arte, 0a a)arecido otra "ersi,n, dia+etra!+ente o)(esta, de !a Ver,nica. Ver,nica a! re"Fs. O Ver,nica ne#ati"a. G(e encarnan y rea!i%an en s( "ida +(c0as +(>eres. Inconta*!es. De+asiadas. A6

Ta+*iFn "an )or !os ca+inos de !a "ida *(scando !as caras +a!trec0as, san#rantes y des i#(radas de !os 0o+*res. -ero no )ara en>(#ar e! !!anto, resta/ar !a san#re y !i+)iar e! )o!"o y !a sa!i"a, de"o!"iFndo!es as. (n rostro sano, !i+)io y *e!!o. A! re"Fs. Se dedican a 0(r#ar en todos !os *as(reros de !a sociedad, a re"o!"er !as a#(as corro+)idas de todas !as c!oacas y +(!adares, )ara entresacar con e! #anc0o a i!ado de s( c(riosidad +a!sana, todos !os c0is+es #roseros, todos !os c(entos deni#rantes, todas !as ca!(+nias )(tre actas. Andan a ca%a de !os 0er+anos ca.dos en !as c(netas de !a "ida )ara reco#er s(s rostros ta! co+o est&n8 con todo e! esc&nda!o, !a s(ciedad y e! )ecado8 y +ostrar!os as., !as +anos en a!to, a !os c(atro "ientos. Ver,nicas a! re"Fs, )roc!a+ando ta+*iFn en "o% a!ta s( )re#,n de eria8 HMiren, +iren todos. Ecce (omo. Este es e! 0o+*re8 .>ense *ien. Miren '(F cara tiene (!ano. Conte+)!en, se/ores, e! ?!ti+o retrato de +en#ano... B si#(e e! rec(ento deta!!ado, +etic(!oso y !acerante de! ?!ti+o c0is+e, de !a ca!(+nia reciFn ac(/ada, de! +&s sensaciona! e ina(dito esc&nda!o. Ver,nicas a! re"Fs, '(e a)ro"ec0an )ara s( acti"idad di a+ante todos !os +edios +odernos8 e! correo, !os an,ni+os, e! te!F ono... B si dis)onen de (na )!(+a *ien a i!ada, !a )rensa. Ver,nicas a! re"Fs, '(e +(c0as "eces a!ardean de ser cristianas y '(e son ca)aces de des)e!!e>ar a! )r,>i+o con !os +is+os !a*ios con '(e ese d.a co+(!#aron e! C(er)o y !a San#re de Cristo. Ver,nicas a! re"Fs, '(e a ir+an con+o"erse y !!orar ante e! rostro san#rante de Cristo y '(e no tienen e+)ac0o en 0erir y ensan#rentar !a cara de Cristo en s(s 0er+anos. NNN C!aro '(e 0ay ta+*iFn !e#iones inconta*!es de Ver,nicas a(tFnticas. En todas )artes. A!!. +is+o, en Eer(sa!Fn, en e! itinerario de! V.a-Cr(cis, >(nto a! sitio de esta Se2ta Estaci,n de !a Ver,nica, tienen s( +odesta "i"ienda !as Her+anas de! -adre Ko(ca(!d. E,"enes rancesas en s( +ayor.a, '(e 0an ren(nciado a !as co+odidades de s( casa y a+i!ia1 a! dis r(te tentador de !a "ida socia!1 a A4

!a c(!t(ra, a! arte y !os es)ect&c(!os, y se 0an "enido a Eer(sa!Fn )ara a!i"iar e! do!or de !os 0o+*res. Vi"en en !a Se2ta Estaci,n. K.sica+ente, )or'(e a'(. 0an insta!ado s( casa. Es)irit(a!+ente, )or'(e s( "ida es )er)et(ar e! a+or de !a Ver,nica. E!!as sa*en +(y *ien en '(F ca!!es est&n !os 0o#ares de !os &ra*es '(e +&s !as necesitan1 y todas !as +a/anas se re)arten y ac(den a estas estaciones do!orosas de! eterno V.a-Cr(cis de !os 0o+*res, )ara )asar a!!. e! d.a !a"ando ro)a, )re)arando !a co+ida y c(idando a !os ni/os, +ientras !!enan !a so!edad de !os ancianos con s( cari/o y ense/an a sonre.r a !os en er+os... -recisa+ente c(ando e"oc&*a+os en e! V.a-Cr(cis de Eer(sa!Fn !a Se2ta Estaci,n de !a Ver,nica )asaron a n(estro !ado, &#i!es y >("eni!es, dos Her+anas de! -adre Ko(ca(!d, con s( e"an#F!ica t?nica de dri! a%(!ado y s( #r&ci! "e!o *!anco a !a ca*e%a. Bo )ensF8 no 0ace a!ta e"ocar !a i#(ra de !a Ver,nica. A'(. est& )resente. 9o 0acen a!ta i+&#enes ni estat(as. A'(. "iene !a Ver,nica "i"a. NNN E! arte, '(e 0a*.a concentrado e! te+a de !a Ver,nica, e!i+inando +(c0ed(+*res y escenarios, 0asta red(cir!o a so!o !a +(>er )rota#onista con e! c0a! +i!a#roso entre s(s +anos, si#(i, a inando +&s y +&s e! )roceso de)(rati"o de! te+a, 0asta conse#(ir s( +&s )(ra e2)resi"idad en (n so!o e!e+ento8 !a cara de Cristo. Ba no !e 0i%o a!ta !a Ver,nica. Desa)areci, de! c(adro !a +(>er con s(s *ra%os e2tendidos y s(s +anos H.ndice y )(!#ar e2'(isita+ente (nidosH s(>etando e! c0a! )rodi#ioso. B '(ed, e! "e!o so!o, s(s)endido, sin dedos, en e! aire. G(ed, so!o e! rostro de Cristo. La Santa Ka%. Mara"i!!osa *?s'(eda tras !o de initi"o. De initi"o acierto de !o esencia!8 !a cara de Cristo. LE2isti, a!#(na "e% !a Ver,nicaM LHistoria, tradici,n, !eyenda, i!(si,n y s(e/o de! a+or cristianoM 5C

Tres ci(dades, a! +enos, a ir+an )oseer e! "e!o a ort(nado de !a Ver,nica con e! rostro de! Se/or8 e! Vaticano, EaFn en Es)a/a y Lyon en Krancia. LTres rostros de Cristo co+o rec(erdo y )resencia en e! +(ndoM LS,!o tresM La rea!idad e"an#F!ica !o nie#a, a+)!iando e! n?+ero 0asta e! in inito. Donde 0aya (n )o*re, (n triste, (n 0a+*riento, (n en er+o, (n encarce!ado, a!!. est& Cristo. Todos !os dF*i!es, todos !os '(e s( ren, tienen Hy sonH !a cara de Cristo, 9o tres. In initos Cristos. 9os a!tan Ver,nicas.

51

VOLVI8 A TRO/E*AR EN LA MISMA /IEDRA

:.a Estacin J!s"s ca! 1#' s!,&n$a 2!.


Cristo, Lotra "e% )or tierraM B yo, '(e +e i!(sionF )ensando '(e t? i*as a ser !a e2ce)ci,n c(a!i icada )ara des+entir esa re#!a 0(+i!!ante )or !a '(e se de ine a! 0o+*re co+o e! ?nico ani+a! '(e tro)ie%a dos "eces en !a +is+a )iedra. -ero co+)rendo '(e t? eres i#(a! '(e todos nosotros. B co+o nosotros, re)ites !a ca.da. En tan )oco tie+)o. B a tan corta distancia. Dicen '(e !a )ri+era "e% ca.ste en tierra )or'(e descend.as )or !a ca!!e c(esta a*a>o1 y e! )eso de !a cr(%, ace!erando !a +arc0a, dese'(i!i*r, t(s )asos. -ero es '(e e! ca+ino a0ora es c(esta arri*a1 con (na s(*ida +(y !!e"adera y s(a"e. 9o es co+o )ara caerse. Ade+&s, a0ora ca+inas sin !a car#a de !a cr(%. 9o )(edes ec0ar!e a e!!a !a c(!)a. Detr&s de ti !a trans)orta e! Cireneo. 53

LC,+o )(ede >(sti icarse t( reca.daM Tota!, Cristo, '(e (na "e% )or c(esta arri*a y otra "e% )or c(esta a*a>o, T? 0as tro)e%ado Hy ca.doH en !a +is+a )iedra. NNN B, Lte e2tra/as de estas +is )e'(e/as ca.dasM LTe )as+as a! "er+e a0ora rodar )or e! s(e!oM Es '(e te 0as o!"idado de +i #ran ca.da. La Otra. La )ri+era. Hace treinta y tres a/os. La ca.da radica! de donde arrancan, co+o !,#icos es!a*ones de (na ine"ita*!e cadena, todas estas )e'(e/as ca.das. A0ora doy con +i ca*e%a en e! s(e!o desde (na a!t(ra '(e no a!can%a !os dos +etros, )(es ca+ino ya encor"ado y "aci!ante. Es tanta +i de*i!idad, '(e Dios ya no )(ede +antener er#(ida ni si'(iera !a a!t(ra de! c(er)o '(e +e dio co+o 0o+*re. -ero 0ace treinta y tres a/os ca. so*re !a tierra desde (na distancia in inita. Desde !a a!t(ra inaccesi*!e de +i di"inidad. Las +edidas de '(e t? dis)ones no te ca)acitan ni )ara e+)e%ar a rastrear esa distancia. Es in?ti! '(e trates de ca!c(!ar!a. Es Dios, '(e cay, desde s( eternidad e!i%, sin tie+)o y sin es)acio, 0asta encontrarse (na noc0e, tiritando de r.o en (n )ese*re. Esa s. '(e (e ca.da. 9o. 9o +ires a! cie!o, ni )re#(ntes a !os astros, )ara i+a#inar!a. Ese so!, '(e se esconde a"er#on%ado entre !as n(*es )ara no "er+e en e! s(e!o, !o tienes a (nos cent.+etros de ti, si !o co+)aras con !a a!t(ra in inita de Dios. Medida sin +edida. Ca. desde Dios 0asta e! 0o+*re. Hace treinta y tres a/os. B desde entonces si#o cayendo y cayendo sin de>ar de rodar. LTe e2tra/a esta se#(nda ca.da en e! V.a-Cr(cisM 9o tiene i+)ortancia. Desde 0ace treinta y tres a/os +i "ida es caer y caer... NNN OCaer y des)e/arse desde !a a!t(ra de DiosP Ees(cristo dice en e! E"an#e!io de San L(cas, en (na e2)resi,n (!#(rante, '(e E! ;"io caer a Satan&s desde e! cie!o co+o (n rayo<. 57

9adie sa*e +&s de !a a!t(ra de estas ca.das '(e e! +is+o Cristo, ya '(e )(ede, co+o Dios y co+o 0o+*re a! +is+o tie+)o, +edir!as en s( in inita sa*id(r.a y e2)eri+entar!as en !a !a'(e%a de s( carne. 9o ser.a i+)ro*a*!e '(e Mi!ton, e! )oeta #enesiaco de ;E! -ara.so -erdido<, se 0(*iera )odido ins)irar en esta rase de Cristo )ara descri*ir !a ca.da de Satan&s, c(ando, derrotado en !a *ata!!a de !os &n#e!es, (e des)e/ado 0asta e! a*is+o. -ara s(*rayar !a distancia, Mi!ton rec(rre a! actor tie+)o, y a ir+a '(e Satan&s est("o c(arenta d.as con s(s c(arenta noc0es atra"esando en s( ca.da e! )a"oroso "ac.o '(e se)ara e! cie!o de! in ierno. B (no se i+a#ina a Satan&s c(arenta d.as y c(arenta noc0es, rodando )or !os es)acios, entre a(roras, cre)?sc(!os, noc0es y +ediod.as1 c0ocando con !os astros, enred&ndose en !a V.a L&ctea1 ras#&ndose !as a!as con !as )(ntas a i!adas y r.as de !as estre!!as1 de t(+*o en t(+*o, de #a!a2ia en #a!a2ia, atra.do y rec0a%ado a! +is+o tie+)o )or !as (er%as +a#nFticas de! a+or y de! odio1 des)edido "io!enta+ente, co+o (n +a!dito de Dios y de s(s creat(ras, de todas !as conste!aciones, 0asta estre!!arse, des)e/ado, en e! ondo sin ondo, de! odio, !a +(erte y !a desdic0a eterna. La ca.da de! An#e! de Mi!ton d(ra c(arenta d.as y aca*a en e! a*is+o. Es !a antas.a de (n )oeta. La ca.da de! Ver*o de Dios no ter+ina en !a Encarnaci,n, a! to+ar !a nat(ra!e%a 0(+ana, ni se aca*a en Be!Fn a! to+ar tierra. Cristo si#(e cayendo a !o !ar#o de s(s treinta y tres a/os, con s(s d.as y s(s noc0es. -ero todo es consec(encia de! +isterio (nda+enta!8 !a Encarnaci,n. En esa in inita ca.da ya est&n antici)ados ine"ita*!e+ente todos !os s(*si#(ientes y necesarios tro)ie%os y res*a!ones. En !a Encarnaci,n se a)rieta s( #er+en y se+i!!a. La Encarnaci,n no s,!o )osi*i!ita y e2)!ica, sino '(e e2i#e (n contin(o rodar de Dios )or !os s(e!os. C(ando se cae de tan a!to no aca*a de caerse n(nca. La roca des)rendida desde !a c(+*re a!t.si+a de !a Trinidad se )reci)ita "erti#inosa+ente )or !a !adera a*a>o, '(e*r&ndose, des#a>&ndose y 0aciFndose a/icos en in initos tro%os '(e +(!ti)!ican en n?+ero in inito !a ca.da... 5=

NNN L-or '(F, )(es, ese )as+o, a0ora, a! "er+e )or e! s(e!oM L9o +e "iste rodar 0asta e! estiFrco! de (n esta*!o entre !os ani+a!esM L9o +e conte+)!aste ca.do y 0(+i!!ado en e! rito san#rante y )ri+iti"o de !a Circ(ncisi,nM Me e+)(>aron y rodF, desterrado y )erse#(ido, 0asta E#i)to. Sent. c,+o e! Dia*!o trata*a de e+)(>ar+e ta+*iFn desde e! )in&c(!o de! Te+)!o. Me ro%aron s(s +anos re)(#nantes. G(isieron des)e/ar+e )or (n )reci)icio +is )ro)ios )aisanos en 9a%aret. En e! H(erto de !os O!i"os sent. en +is +e>i!!as y en +i *oca, c,+o sa*e e! )o!"o de !a tierra, +e%c!ado con s(dor r.o y con san#re e+)a"orecida. RodF doce "eces en e! Cen&c(!o 0asta !os )ies de +is A),sto!es )ara !a"&rse!os con +is +anos. Me 0an atro)e!!ado en todos !os tri*(na!es1 ca. desde !a Inocencia y !a E(sticia 0asta !a c(!)a*i!idad y !a condena. L-(de caer +&s *a>o, co+o Dios, c(ando e! Sanedr.n >(d.o +e dec!ar, o icia!+ente ;*!as e+o<M LG(ieres '(e r(ede +&s a?n '(e !as treinta +onedas con '(e +e "endieron y '(e ni !a a"aricia de !os sacerdotes '(iso ace)tar )ara s( Te+)!oM C(ando !as t(r*as, a #ritos, )re irieron a Barra*&s, yo sent. '(e +e des)e/a*an )or de*a>o de !os atracadores '(e +atan y ro*an )or !os ca+inos. Herodes +e )roc!a+, !oco y +e "isti, co+o ta!1 era arrancar!e a Dios !a ra%,n y rec!(ir!o, entre !o'(eros, en (n +anico+io. Tanto y tan *a>o rodF. B !o '(e +e resta a?n en !a cr(% 0asta '(e se des)!o+e y cai#a +i ca*e%a +(erta so*re e! )ec0o. -ero antes tendrF '(e )asar )or e! +isterioso rec0a%o de +i -adre y sentir+e 0(ndido 0asta e! a!+a en e! a*andono esencia! sin sa*er )or '(F... LTe e2tra/a a0ora '(e "aci!en +is )ies y cai#a )or se#(nda "e% en e! V.a-Cr(cisM 5@

NNN 9o, Se/or. Ba no +e e2tra/a. Co+)rendo ya e! )or'(F de t(s ca.das, '(e radica en t( nat(ra!e%a 0(+ana. Caes, en de initi"a, )or'(e eres 0o+*re. B +e a!e#ro, )or tanto, con todo +i ser, de t(s ca.das y de s( ca(sa1 )or'(e a0ora T?, a t( "e%, ta+*iFn co+)rendes, y no te e2tra/as, de +is ca.das. Bo ta+*iFn cai#o )or'(e soy 0o+*re. Los dos !!e"a+os en !a de*i!idad esencia! de n(estra nat(ra!e%a 0(+ana !a se+i!!a de n(estras ca.das. 9o +e e2tra/a '(e r(edes )or e! s(e!o. 9i T? te e2tra/as de +is re"o!cones. Los dos so+os 0o+*res. B !os dos nos co+)rende+os. NNN A(n'(e 0ay (na di erencia a*is+a! entre t(s ca.das y !as +.as. Las t(yas se de*en a (na !a'(e%a .sica. Las +.as son e ecto de (na de*i!idad +ora!. En !as t(yas '(eda a sa!"o, s(*!i+ada, t( inocencia. En !as +.as se +ani iesta, y +e de!ata, +i c(!)a*i!idad. -ero si esta di erencia est& contra +. y +e condena, 0ay otra di erencia a +i a"or '(e +e sa!"a. En +is ca.das se des)!o+a (n )o*re 0o+*re. En !as t(yas r(eda )or e! s(e!o todo (n Dios. B es )recisa+ente esa Di"inidad ca.da !a '(e co+)ensa y e'(i!i*ra !as ca.das de !os 0o+*res. La '(e )erdona +i c(!)a*i!idad. La '(e +e ec0a (na +ano y +e )one de )ie. La '(e se so!idari%a con +i de*i!idad y co+)arte +is racasos. -or'(e en t(s ca.das, sa!"o !a conciencia de c(!)a y de )ecado, T? '(isiste e2)eri+entar todo !o '(e nosotros senti+os c(ando cae+os8 !a 0(+i!!aci,n de !a i+)otencia, !a "er#$en%a de !a de*i!idad, !a "eri icaci,n .nti+a de !a !i+itaci,n )ersona!, y !a +ani estaci,n )?*!ica de! racaso. 5A

T? sa*es !o '(e es )isar en a!so, tro)e%ar en !o i+)re"isto, ca!c(!ar +a! e! )aso, )erder e! e'(i!i*rio, *(scar a)oyo y no encontrar!o, "aci!ar en e! a*is+o, cerrar !os o>os, a!!ar!e a (no !as +anos y dar de *r(ces, *r(ta!+ente, contra e! s(e!o... B es)erar (n +o+ento, as. des)!o+ados, sin atre"erse a +o"ernos, a "er '(F es !o '(e se +e 0a roto. O si +e 0e )artido e! a!+a. T? conoces e! sa*or de! *arro en t( *oca, e! esco%or de! )o!"o en t(s o>os, !a '(e+ad(ra de! roce y e! restre#,n en t( )ie!1 y e! si!*ido de !a *(r!a y !a rec0i !a en t(s o.dos. B todo esto, +isteriosa+ente, 0a '(erido sa*er!o y "i"ir!o !a Di"inidad. NNN B en esta se#(nda ca.da 0as '(erido e2)eri+entar (na es)ecia! y +&s re inada e2)resi,n de !a de*i!idad 0(+ana8 !a de caer sin cr(%, )(esto '(e te !a !!e"a e! Cireneo1 caer sin !a ra%,n y e! )eso de (na car#a "isi*!e1 caer )or'(e s., sin >(sti icaci,n '(e 0a#a ra%ona*!e !a ca.da, '(e es (n +odo +(y triste de caer1 y '(e a "eces, +&s de !o '(e sos)ec0an n(estros c&!c(!os, e2)eri+enta+os !os 0o+*res. C(ando !os de+&s nos "en caer y rodar (na y otra "e% )or e! s(e!o, sin '(e a)are%ca (na cr(% "isi*!e '(e nos e+)(>e1 c(ando )arece, y as. !o >(%#an, '(e cae+os )or )(ro ca)ric0o, )or'(e nos da !a #ana1 )or'(e no 0ace+os !o +&s +.ni+o )or e"itar!o1 a! contrario, a ir+an '(e dis r(ta+os o reciendo a !os de+&s, r."o!a+ente, e! es)ect&c(!o )intoresco de n(estros tro)e%ones. B T?, Se/or, '(e ca.ste sin !a >(sti icaci,n de (na cr(% "isi*!e, sa*es '(e 0ay otras cr(ces in"isi*!es e interiores1 oc(!tas y escondidas1 incon esadas e incon esa*!es1 secretas y +(das, '(e )esan y d(e!en in+ensa+ente +&s '(e !as "isi*!es, y '(e )ro"ocan (nas ca.das, s(e!tas o en cadena, '(e a "eces son tr&#ica+ente do!orosas. LVerdad, Se/or, '(e no se cae )or )(ro ca)ric0oM L9i )or e! #(sto de caerM :racias )or'(e '(isiste caer sin cr(%. B #racias, )or'(e t? conoces y )esas n(estras cr(ces incon esadas y secretas. NNN 55

Lo +&s )a"oroso y deso!ador en e! 0o+*re ca.do de*e ser, Se/or, sentirse y sa*erse so!o en s( ca.da1 so!o y desasistido en s( de*i!idad1 so!o y a*andonado en s( c(!)a*i!idad. La +&s tr&#ica so!edad de*e ser !a de! 0o+*re y s( )ecado, en e! desierto a*so!(to de s( i+)otencia. -ero desde '(e T? ca.ste, Se/or, nadie )(ede sentirse so!o en s( ca.da y s( )ecado. Te ade!antaste y ca.ste T? )ri+ero. La so+*ra a+orosa de t(s ca.das nos es)era ya en todos !os ca+inos8 en todas !as es'(inas y !os cr(ces1 en todas !as c(netas, !as c(estas y !os a*is+os. T(s ca.das s(a"i%an y a*!andan n(estras )iedras, a! o+*ran n(estros ca+inos, aco!c0an cari/osa+ente n(estros #o!)es y tro)e%ones. 9adie cae so!o. 9adie )eca so!o. Ba esta*a a!!. Cristo, ca.do en tierra, )ara a+orti#(ar e! #o!)e. -ara reco#er n(estra de*i!idad en s( orta!e%a. -ara darnos s( +ano y )onernos de )ie.

56

; SEGUIR6N LLORANDO TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO

<.a Estacin J!s"s =a>-a a -as =i?as $! J!'&sa-@n


Otra "e% !a )resencia e+enina en e! V.a-Cr(cis. B en cada n(e"a y s(cesi"a act(aci,n !a +(>er se "a 0aciendo +&s "isi*!e, +&s +(!tit(dinaria, +&s "a!iente y +&s c!a+orosa. En esta +area e+enina cada o!a '(e a"an%a es +&s )(>ante e in"asora. K(e )ri+ero (n discreto recado '(e !a es)osa in"isi*!e de -i!ato 0ace !!e#ar a s( +arido tratando de e"itar !a condena a +(erte. L(e#o, res#(ardada en !a so+*ra de !a es'(ina y en !a )en(+*ra de s( +anto, !a +irada +(da de Mar.a, '(e '(isiera ser "ista so!a+ente )or s( Hi>o1 y a '(ien e! Hi>o )re iere conte+)!ar E! so!o y )ara E! s,!o. 54

Des)(Fs, !a irr()ci,n de !a Ver,nica, des*ordando !a "i#i!ancia de !os so!dados, 0asta in"adir !a %ona )ro0i*ida y entrar en contacto directo con e! +is+o reo. B a0ora, todo (n #r()o de +(>eres, #estic(!ante y sonoro, '(e en )ri+era i!a, ni se oc(!tan ni se recatan, )ara #o!)earse e! )ec0o, +ientras )rorr(+)en, con !&#ri+as, en '(e>as y !a+entaciones. De n(e"o !a +(>er "(e!"e a dar !a +edida arries#ada y "a!iente de s( a+or. B a ser distinta de! 0o+*re. A+i#os de Ees?s 0a*.a +(c0os entre e! #ent.o. -ero an,ni+os, escondidos y ca+( !ados. Cada (no en so!itario y )or s( c(enta. Tratando, +(t(a+ente, de e"itarse. I#nor&ndose todos. Con !a consi#na t&cita de a!!. nadie conoce a nadie. Des"iando a tie+)o, no ya !os sa!(dos, sino !as +iradas1 no sea '(e a!#(ien Hsie+)re 0ay a!#(ien "i#i!ando donde +enos se )iensaH trate de "inc(!ar y re!acionar a (no con otro, en (nas circ(nstancias en '(e todo #r()o, a(n'(e sea de so!o dos, )(ede ser sos)ec0oso y, )or tanto, detenido. Los a+i#os de Ees?s, c(ando 0ay )e!i#ro, !o aco+)a/a+os desde !e>os, sin (nirnos, sin or#ani%a+os, sin co+)ro+eternos. Las +(>eres, en ca+*io, a )esar de! *(!!icio y e! #ent.o, con (n instinto certero, se adi"inaron !as '(e sent.an i#(a!, se (eron acercando y a)ro2i+ando, 0asta (nirse y a)retarse en (n so!o #r()o1 y >(ntas, )roc!a+ar )?*!ica+ente s( do!or y s(s !&#ri+as. -or'(e es Fste (n #r()o es)ont&neo '(e se i+)ro"is, y or#ani%, entonces, en !a +is+a ca!!e, so*re !a +arc0a, y '(e esta*a or+ado e2c!(si"a+ente )or +(>eres '(e "i".an en Eer(sa!Fn. Es San L(cas '(ien as. !o 0ace constar e2)resa+ente1 )ara distin#(ir!o de otro #r()o, ta+*iFn de +(>eres, )ero todas de :a!i!ea, '(e desde s( tierra se 0a*.an des)!a%ado 0asta E(dea, si#(iendo y aco+)a/ando a Cristo1 y '(e ie!es y "a!ientes )ersistir&n 0asta e! ina! en e! Ca!"ario, >(nto a !a cr(% de! Maestro. Es todo (n 0ec0o sinto+&tico y )ro Ftico )ara !a 0istoria de !a I#!esia esta arries#ada )resencia de dos #r()os or#ani%ados de +(>eres en !a -asi,n de Cristo. Or#ani%ados )or e!!as +is+as. Las +(>eres son !as ?nicas '(e se +antienen or#ani%adas. En o)osici,n a !a co*arde des*andada de !os 0o+*res. Cristo, desde 0ac.a tres a/os, 0a*.a estr(ct(rado, E! +is+o, o icia!+ente, (n #r()o esco6C

#ido (no a (no, de doce, c(ya !ista doc(+entada reco#e "arias "eces e! E"an#e!io. :r()o o icia!, +i+ado, instit(ido y )ri"i!e#iado )or Cristo. Esta or#ani%aci,n estr(ct(rada de !os Doce se di!(ye en !a -asi,n. E(nto a !a !ista o icia! de s(s no+*res e!e#idos se )(ede en rentar, a do*!e co!(+na, !a !ista ne#ra de s(s traiciones, "entas, ne#aciones y a*andonos. Los #r()os e+eninos, !os '(e !as +is+as +(>eres or#ani%aron )or s( c(enta, (n )oco a! +ar#en, sin reconoci+iento o icia!, sin e2i#ir nada de Cristo, con or+&ndose con '(e to!erara >(nto a Q! s( )resencia, a(n'(e (era a "eces (n )oco a!e>ada, discreta sie+)re, sin dis r(tar de !a inti+idad constante y en"idiada concedida a !os Doce, estos #r()os e+eninos son !os ie!es y "a!ientes '(e dan !a cara )or Cristo en !a 0ora de! ries#o y e! )e!i#ro. A0ora, en esta Octa"a Estaci,n, es e! #r()o es)ont&neo de !as +(>eres de Eer(sa!Fn. Las 0a (nido e! +is+o e!e+enta! e instinti"o do!or de +adres e 0i>as1 se #o!)ean e! )ec0o y >(ntas i+)ro"isan y !an%an a! aire s(s !a+entaciones des#arradas y )o)(!ares, entre ayes y !&#ri+as, a! )aso de! Se/or. Madres, es)osas y 0er+anas, '(e so*re a'(e! )o*re reo, so!o y desdic0ado, )royectan !a "isi,n do!orosa y tr&#ica de s( )ro)io +arido o 0i>o, y !e dicen, es)ont&neas e irre rena*!es a Cristo, !o '(e en i#(a!es circ(nstancias, de "er!o as. arrastrado )or !a ca!!e, !e #ritar.an a (n ser '(erido. Es e! cora%,n '(ien #rita. E! cora%,n de Eer(sa!Fn. 9o !a Eer(sa!Fn de! Te+)!o, !a aristocracia o !a c(!t(ra. Esa es !a '(e conden, a Ees?s )or +edio de s(s sacerdotes, s(s doctores y s(s ariseos. Es e! cora%,n e+enino de! )(e*!o, inc(!to y 0asta ana! a*eto, )ero !i+)io y sano, co+o )ara conser"ar "i"a s( ca)acidad de co+)adecerse y de co+)artir en !a ca!!e e! do!or de !os de+&s. En !os ayes de a'(e!!as +(>eres #rita*an ta+*iFn !as )iedras de Eer(sa!Fn. A! c!a"&rse+e en !os o.dos este ;OayP< a#(do y a i!ado de Eer(sa!Fn '(e reco#e San L(cas en e! V.a-Cr(cis yo co+)rendo e! )or'(F de esos ;ayes< !acerantes con '(e ras#an e! aire !as Saetas de Se"i!!a. Es e! +is+o Ees?s '(e )asa. B es e! +is+o )(e*!o '(e !!ora. NNN 61

Entonces s(cedi, !o ines)erado e ins,!ito. A! esc(c0ar s(s ;ayes<, Cristo se detiene1 y con E!, '(e es s( e>e, '(eda renada toda !a co+iti"a. Se "(e!"e entonces 0acia e! #r()o de !as +(>eres y !es diri#e e! +&s !ar#o )ar!a+ento de-toda !a -asi,n. Tanto +&s e!oc(ente, c(anto '(e Cristo, e! Viernes Santo, a)rieta s(s !a*ios y ado)ta (na )ost(ra 0er+Ftica y +(da. C(ando 0a*!e ser& co+o or%ado, a re'(eri+iento de s(s inter)e!antes, )ara contestar Hy no sie+)reH a s(s )re#(ntas, con !as )a!a*ras +edidas y esc(etas. -i!ato, or#(!!oso, !!e#a a )erder !os ner"ios y sa!ta, +o!esto, ante s( si!encio8 ;B a +., Lno +e contestasM< Herodes no !o#rar& ni si'(iera sa*er c,+o es e! ti+*re de s( "o%. En ca+*io estas +(>eres '(e no e2i#en ni es)eran res)(esta, '(e no )re#(ntan nada, '(e !an%an s,!o en "(e!o !os ayes de s(s !a+entaciones a! aire !i*re de Eer(sa!Fn, consi#(en, sin )retender!o, '(e Cristo !es dedi'(e s( +&s e2tensa inter"enci,n ora! en !a -asi,n. Un so!o te2to en '(e se (ni icaran todas !as res)(estas '(e -i!ato consi#(i, arrancar!e, no a!can%ar.a !a di+ensi,n es)ont&nea y !(ida de este +ensa>e tre+endo y tr&#ico '(e Cristo dedica, de (n so!o a!iento, a !as co+)asi"as +(>eres de Eer(sa!Fn. Lar#a !a inter"enci,n. -ero desconcertante e! contenido. -or'(e c(ando (no es)era*a de Cristo d(!ces y s(+isas e2)resiones de a#radeci+iento )ara e! sincero coro de !a+entaciones con '(e !e !!oran !as +(>eres, se '(eda (no 0erido y )ert(r*ado )or e! tono de Cristo, sin aca*ar de c!asi icar!o co+o rF)!ica d(ra, co+o arisco des".o o co+o a"iso y a+onestaci,n de (n ine"ita*!e y +erecido casti#o '(e !as es)era. O !as tres cosas a! +is+o tie+)o. A !os ;ayes< co+)asi"os de !as +(>eres, )arecen re)!icar otros ;ayes< a+ena%adores en Cristo. D(re%a +&s 0iriente y a#resi"a, si se to+a en c(enta, !a deso!ada sit(aci,n de! reo, '(e ca+ina a t(+*os, sin tenerse en )ie1 y '(e a )esar de todo, enc(entra (er%as )ara rec0a%ar !a co+)asi,n '(e !e *rindan, de"o!"iFndose!a a !as +(>eres en tr&#ica a+onestaci,n. 9ada +&s a!so. Un an&!isis, sit(ado en a'(e! )reciso +o+ento 0ist,rico de Eer(sa!Fn, con todas s(s circ(nstancias, nos 0ace )erci*ir e! tono entra/a*!e de "o% 63

con '(e Cristo )ron(nci, estas )a!a*ras y e! in inito !atido de raternidad redentora '(e s( +ensa>e encerra*a. NNN Hoy, esta Octa"a Estaci,n, se con+e+ora en Eer(sa!Fn en +edio de !a +&s *(!!iciosa y )intoresca ca!!e co+ercia! de !a ci(dad "ie>a8 e! Doco, c(*ierto y a*o"edado en toda s( !on#it(d. Ha*.a '(e desc(*rir !a ca!!e, des+ontando s(s *,"edas, de"o!"iFndo!e e! cie!o a! aire !i*re, )ara reconstr(ir e! a(tFntico escenario 0ist,rico de esta Octa"a Estaci,n. B con F! (na c!a"e )ara s( inter)retaci,n. -or'(e Cristo ca+ina*a entonces, cerca ya de !a -(erta E(diciaria, )or (na ca!!e )ara!e!a a !a +(ra!!a de Eer(sa!Fn. A s( derec0a se recorta*a, contra e! a%(! intenso y radiante de (n cie!o a +ediod.a, !a si!(eta 0ori%onta! y dentada de !as a!+enas, en e! recinto noroeste de !a ci(dad. La co+iti"a *ordea*a en concreto e! se#(ndo +(ro. Detr&s de F!, a! norte, no +(y distante, se er#(.a, so*re (n terreno +&s e!e"ado, !a tercera +(ra!!a, '(e a inter"a!os aso+a*a s(s a!+enas entre !as casas1 y en !a '(e se a!%a*an dos atre"idas y estratF#icas torres +i!itares. La +&s a!ta y conocida se !!a+a*a ;-se ino<. -(nto ne(r&!#ico y "ita! en !a de ensa de Eer(sa!Fn. Entre desa iantes torres y a i!adas a!+enas arrastra*a Cristo s( encor"ada i#(ra, c(ando !!e#, a s(s o.dos e! !!anto de !as +(>eres y s(s des#arradas !a+entaciones. Se det("o. Trat, de incor)orarse (n )oco +&s )ara "er!as, a!%, !a ca*e%a y conte+)!, !a escena '(e !e rodea*a. Era (n a(tFntico escenario +i!itar. Un recinto a+(ra!!ado. Los so!dados ro+anos "i#i!a*an y +anten.an e! orden. Las )(ntas de s(s !an%as 0er".an a! so! de! +ediod.a. Un !e>ano c!ar.n i*a, a !o !e>os, a*riendo )aso a !a co+iti"a. E! ca*a!!o de! Cent(ri,n res*a!a*a, ner"ioso, en !as )(!i+entadas )iedras ro+anas. Lo cerca*an #ritos, c0i!!idos, ins(!tos, *!as e+ias. -or s( rente a*a>o #otea*an 0i!os de san#re... AI nordeste, !a torre ;-se ino< se )er i!a*a a+ena%adora. B en rente de Q! (n #r()o a)retado de +(>eres H+adres, es)osas, 0i>as, 0er+anasH se #o!)ea*an e! )ec0o y )rorr(+).an en !!antos y !a+entaciones. L-ara '(F +&sM 67

A(n'(e Cristo no !os necesita*a co+o Dios, todos a'(e!!os e!e+entos *F!icos '(e !e rodea*an, )ro"ocaron en s( "isi,n y antas.a de 0o+*re, !a e"ocaci,n de esa tra#edia ine"ita*!e '(e ator+enta*a sie+)re s( sensi*i!idad y '(e a+ena%a*a ine2ora*!e a Eer(sa!Fn. La destr(cci,n de !a ci(dad )or !os ro+anos e! a/o 5C. 9o era !a )ri+era "e% '(e !a "isi,n de !as )iedras de Eer(sa!Fn arranca*a !&#ri+as a !os o>os de Cristo8 ;9o '(edar& en ti )iedra so*re )iedra.< -ero estas )iedras en concreto '(e a0ora !e ce/.an y '(e E! conte+)!a*a, este recinto a+(ra!!ado, estas torres )r,2i+as, i*an a ser )recisa+ente e! escenario decisi"o en '(e se >(#ar.a e! asa!to decisi"o a !a ci(dad. Desde esa Torre ;-se ino< to+ada )re"ia+ente )or !os ro+anos se a)oyar.a toda !a acci,n #(errera. B en este +(ro se a*rir.a !a *rec0a )or donde se des*ordar.a en !a ci(dad sitiada, in(nd&ndo!a y con'(ist&ndo!a, e! torrente de"astador de !os sitiadores. E! asedio )ri+ero, e! asa!to y !a con'(ista des)(Fs, i*an a ensan#rentar todas estas )iedras. L-or '(iFn !!ora*an, entonces, esas +(>eresM L-or Cristo, )or e!!as +is+as, )or s(s 0i>os, es)osos y 0er+anosM La sa*id(r.a de Dios y !a "isi,n )ro Ftica de Cristo, s()er)on.an, co+o tantas "eces, !os )!anos y !os escenarios, e! )resente y e! (t(ro, !a san#re de 0oy y !a de +a/ana. -ara e! Dios-Ho+*re, todo era )resente en !a )ers)ecti"a di"ina y )ro Ftica1 todo !e do!.a y !o )adec.a ya de ante+ano en s( e2'(isita sensi*i!idad 0(+ana, +isteriosa+ente (nida a s( di"inidad. L-or '(iFn !!ora*an, entonces, esas +(>eresM L-or E!M L-or e!!asM -or'(e +(c0as de esas +is+as +adres, es)osas, 0i>as y 0er+anas, i*an a a)retarse dentro de treinta y tantos a/os, en otro coro i#(a!, so*re estas +is+as )iedras de Eer(sa!Fn, )ara !!orar y !a+entarse. Mientras o.a s(s !a+entaciones, Cristo "i".a ya antici)ada+ente, (nida y "inc(!ada a s( -asi,n, !a destr(cci,n de Eer(sa!Fn1 y s(s escenas tr&#icas, se )royecta*an, co+o re!&+)a#os, so*re a'(e!!as )iedras y a'(e!!a +(!tit(d '(e !o aco+)a/a*a a! s()!icio de !a cr(%. La #(erra de Eer(sa!Fn d(r, tres a/os. -ero !os ?!ti+os cinco +eses de asedio, a)retando y a0o#ando a !a ci(dad 0asta estran#(!ar!a s()eraron !as +&s s&dicas antas.as. 6=

Las descri)ciones '(e e! 0istoriador K!a"io Eose o nos de>, de a'(e!!os cinco +eses de asedio, !as "i".a a0ora Cristo do!orosa+ente. Los ro+anos cr(ci ica*an a todos !os >(d.os '(e de (na ( otra +anera ca.an en s(s +anos. Eran tantos !os condenados a ser cr(ci icados '(e ya no encontra*an troncos donde c!a"ar!os1 todos !os &r*o!es de !os a!rededores de !a ci(dad 0a*.an sido ya ta!ados )ara con"ertir!os en cr(ces. Ha*.an a#otado !a +adera. Dentro de )oco en e! Ca!"ario se a!%ar&n tres cr(ces. Cristo )residir& cr(ci icado en +edio. -ero en e! a/o 5C Eer(sa!Fn estar& cercada y ce/ida )or (na +(ra!!a de 0i>os s(yos cr(ci icados )or !os ro+anos. Eer(sa!Fn tendr& (na #i#antesca corona "i"a de cr(ces 0incada en s( ca*e%a. L-or '(iFn !!oran, entonces, esas +(>eresM Dentro de !a ci(dad, asediada i+)!aca*!e+ente y red(cida a! es)acio interior de s(s +(ra!!as e+)e%aron a a+ontonarse !os cad&"eres. Eer(sa!Fn ya no ten.a ni tierra )ara enterrar a s(s +(ertos, '(e a+ontonados en todas )artes se con"ert.an en a(tFnticos ene+i#os +orta!es de !os "i"os '(e '(eda*an. Los +(ertos )od.an desencadenar otra #(erra )eor8 !a )este. Ha*.a '(e des0acerse de e!!os. B !os >(d.os decidieron arro>ar!os, a! a+)aro de !a noc0e, )or !as )(ertas de !a ci(dad '(e se a*r.an en a!to so*re e! ca+)o. K!a"io Eose o transcri*e (na ci ra incre.*!e8 en +enos de tres +eses (eron arro>ados (era +&s de cien +i! cad&"eres... Los >(d.os +(ertos dentro de !as +(ra!!as se )(dr.an as. >(nto a !os >(d.os '(e 0a*.an sido cr(ci icados (era de !a ci(dad. HL-or '(iFn !!oran esas +(>eresM Con e! asedio a)areci, e! 0a+*re en !a ci(dad +a!decida. B con e! 0a+*re !os ro*os y !os cr.+enes. -ara c(!+inar en (n 0ec0o tan +aca*ro y de#enerado '(e des*ord,, co+o noticia, !as +(ra!!as de Eer(sa!Fn y !!e#, 0asta !os o.dos at,nitos de! +is+o e+)erador Ti*erio. A ir+a e! 0istoriador >(d.o K!a"io Eose o '(e (n d.a (nos so!dados )asando de "i#i!ancia )or (na ca!!e de Eer(sa!Fn sitiada, )erci*ieron a tra"Fs de !a )(erta (n ins,!ito y a)etitoso o!or a carne asada '(e !es sed(>o y det("o a! instante. L!a+aron insistente+ente a !a )(erta y a! "er '(e nadie '(er.a a*rir!a, !os so!dados 0a+*rientos !a derri*aron y !e e2i#ieron a !a d(e/a de !a casa, ?nica +oradora, '(e !os con"idara a a'(e! est.n de carne asada. C(ando !a d(e/a cedi, a s( "io!enta e2i#encia y !es )resent, !a carne, !os so!dados, trastornados y des)a"oridos 0(yeron corriendo... La 6@

+(>er aca*a*a de asar a s( 0i>ito de (n a/o y se !o esta*a co+iendo. B !a +adre, )(nt(a!i%a K!a"io Eose o, se !!a+a*a Mar.a... L9o es !,#ico '(e esas +(>eres se #o!)een e! )ec0o y '(e #riten s(s !a+entaciones entre !as )iedras de Eer(sa!FnM Esto es !o '(e "e.a Ees?s en esta Octa"a Estaci,n de s( V.a-Cr(cis ca+ino de! Ca!"ario. Con esta )a"orosa "isi,n )ro Ftica en e! cora%,n y en !os o>os !es 0a*!, a a'(e!!as )o*res +(>eres '(e !!ora*an )or E!, inconscientes de s( )ro)ia des#racia, sin sos)ec0ar si'(iera e! (t(ro tr&#ico '(e !as a#(arda*a8 ;9o !!orFis )or +.. L!orad, +e>or, )or "osotras y )or "(estros 0i>os.< A'(e!!as +(>eres no entend.an de! todo !o '(e Cristo !es '(er.a decir1 )ero e! tono de s( "o%1 e! +isterio de s(s )a!a*ras y e! as)ecto de s( i#(ra !as (e i+)resionando de ta! +odo '(e se (eron a)a#ando !as !a+entaciones en s(s !a*ios. Hasta '(edar +(das y at,nitas sin )oder de>ar de conte+)!ar!o. S( i#(ra osci!ante y +edio encor"ada no )od.a tenerse en )ie1 s( rostro )arec.a e! de (n *o2eador "encido a '(ien s( contrario se 0art, de #o!)ear a +ansa!"a8 (n !a*io roto, !os ),+(!os a+oratados y san#rantes, !os )&r)ados tan 0inc0ados '(e a)enas )od.a a*rir !os o>os. S( +irada !!e#a*a a !as +(>eres a tra"Fs de dos rendi>as desi#(a!es y o*!ic(as. S( "o%, enron'(ecida y "e!ada sa!.a arrastr&ndose, )or s( #ar#anta reseca y )o!"orienta. B dec.a8 H9o !!orFis )or +.. L!orad, +e>or, )or "osotras y )or "(estros 0i>os. S.8 se#(.an co+)adeciFndo!o. -ero e+)e%a*an a sentirse as(stadas y a+ena%adas. 9o #rita*a ni "oci era*a co+o (n ener#?+eno. En s( in inita de*i!idad 0a*.a (na rea!e%a y (na +a>estad '(e !as s(*y(#a*a. S( "o%, '(e era (n so)!o casi ina(di*!e, se !es c!a"a*a con !a ir+e%a certera de (n dardo. B )or !as rendi>as, con san#re y )o!"o de s(s o>os, sa!.a (na !(% '(e *a/a*a !as conciencias e i!(+ina*a e! (t(ro8 HSi en !e/o "erde se 0ace esto1 en e! seco, L'(F se 0ar&M LSerian as. !os )ro etasM 6A

Q! 0a*.a a ir+ado c(ando )redica*a '(e Q! era +&s '(e !os )ro etas. -arec.a "erdad. Si no est("iera tan +a!trec0o y des i#(rado )odr.a e+)e%arse a sos)ec0ar si )(diera ser ta! "e% e! 0i>o de Dios. NNN E! Cent(ri,n ten.a )risa y (r#i, !a +arc0a. Ees?s +ir, a#radecido a !as +(>eres de Eer(sa!Fn y contin(, s( ca+ino. -ero e!!as ya no )odr.an o!"idar >a+&s !os o>os d(!ces e irresisti*!es de a'(e! 0o+*re, s( "o% in'(ietante y +isteriosa. Treinta y tantos a/os +&s tarde e+)e%aron a entender Ha(n'(e n(nca de! todoH s(s )a!a*ras desconcertantes '(e a !o !ar#o de esos a/os a!o>adas en s( +e+oria y en s(s cora%ones, 0a*.an ido )re)arando y orta!eciendo a a'(e!!as +adres, es)osas e 0i>as, )ara e! d.a ine"ita*!e de !a tra#edia. C(ando Fsta !!e#, s()ieron a#radecer e! +ensa>e redentor '(e !as de>, e! Maestro c(ando )asa*a a'(e! Viernes ca+ino de! Ca!"ario. NNN B ta+*iFn nosotros, Se/or, te !o a#radece+os 0oy, des)(Fs de dos +i! a/os. -or'(e ta+*iFn entonces nos 0a*!aste a nosotros. La Octa"a Estaci,n (e !a Estaci,n de !a :(erra. -ara a'(e!!as +(>eres, s( #(erra en concreto, (e !a de Eer(sa!Fn, e! a/o 5C, en !a '(e no '(ed, )iedra so*re )iedra. -ero !a #(erra 0a se#(ido, y se#(ir&, )resente en e! +(ndo. La "isi,n de Ees?s no se '(ed, estancada en e! a/o 5C. S( +irada, '(e *arre toda !a 0istoria, t("o ta+*iFn )resentes y "i"as, en a'(e!!a Estaci,n todas !as #(erras de !os 0o+*res. A'(e! #r()o de +(>eres i*a ca+*iando "erti#inosa+ente de cara, de at(endo, de F)oca. Ad'(irieron s(cesi"a+ente !os rostros, !as acciones y !os co!ores de todas !as ra%as. S(s !a*ios se !a+enta*an en todas !as !en#(as '(e 0a*!an todos !os 0o+*res. Lo ?nico '(e )er+anec.a en e!!as, idFntico sie+)re, era e! !!anto. -or'(e todas !as +(>eres de! +(ndo !!oran i#(a!1 con e! +is+o des#arrador descons(e!o, c(ando !a #(erra !es arranca a s(s 0o+*res H0i>os, +aridos, 0er+anosH *r(ta!+ente de s(s *ra%os. 65

Cristo !o sa*.a +(y *ien. Aca*a*a de "er !!orando desconso!ada en e! '(icio de (na es'(ina a s( )ro)ia Madre a! "er c,+o arrastra*an a s( Hi>o a !a #(erra +&s in>(sta y des)iadada8 !a de! odio s(*stancia! en e! Ca!"ario. -or eso Cristo s()o >(ntar y 0er+anar en s( "isi,n y en s(s )a!a*ras a todas !as +(>eres y a todas !as #(erras, >(nto con s( )ro)ia Madre, Mar.a. En !a Octa"a Estaci,n de! V.a-Cr(cis ret(+*aron, !e>anas y )resentes, todas !as #(erras de !a 0istoria. E! s(e!o '(e )isa*an !os )ies desn(dos de Cristo se estre+eci, con e! te+*!or de todos !os *o+*ardeos1 y !a tre)idaci,n se !e s(*i, c(er)o arri*a 0asta s( cere*ro. Esc(adri!!as ensordecedoras de a"iones destr(ctores enso+*recieron e! aire de Eer(sa!Fn '(e '(ed, des#arrado en tiras incandescentes. Cristo sent.a '(e !e a!ta*a e! o2.#eno )ara se#(ir res)irando. Se a0o#a*a. Mi!es de *o+*arderos de>a*an caer *o+*as de a%( re, de na)a!+, de #ases as i2iantes y esteri!i%antes. B (n 0on#o #i#antesco se a!%, so*re Eer(sa!Fn y se a*ri, so*re e!!a co+o (n an(ncio )ro Ftico de e2)!osi,n y radiaci,n at,+ica. Un eco !e>ano recorda*a8 ;Eer(sa!Fn, Eer(sa!Fn, c(&ntas "eces '(ise co*i>arte *a>o +is a!as co+o !a #a!!ina a s(s )o!!(e!os1 )ero t? no '(isiste<, )or'(e Eer(sa!Fn re)resenta*a )ara Cristo e! a+or '(e Q! ten.a a todos !os 0o+*res y todas !as ci(dades de! +(ndo. So)!, (n "iento )est. ero '(e *arri, !a "isi,n de! 0on#o at,+ico1 s( o!or )ro"oca*a n&(seas8 o!.a a carne 0(+ana asada en !os 0ornos cre+atorios... E! odio de !a #(erra se#(.a de"orando y cons(+iendo a !os 0o+*res. OC,+o no i*an a !!orar y !a+entarse a'(e!!as +(>eres, y !as de! a/o 5C y !as de todas !as #(erras en todos !os tie+)osP NNN Cristo ter+in, s( +ensa>e a !a 0(+anidad en !a Estaci,n de !a :(erra, con (na rase +isteriosa, '(e es a! +is+o tie+)o (na teor.a di"ina, (na i!(+inaci,n trascendente y (na s(*!i+aci,n redentora. B !es di>o a !as +(>eres8 H-or'(e si en e! !e/o "erde se 0ace esto, en e! seco, L'(F se 0ar&M 66

E! tronco "erde, >(#oso de sa"ia, re ractario y re*e!de a! casti#o de! (e#o, ya '(e no tiene )ecado, es E!. La !e/a seca, '(e car#ada de )ecados e in>(sticias, atrae y rec!a+a !a "en#an%a de !as !!a+as, so+os !os 0o+*res. -ero Cristo, e! !e/o "erde, '(iso, "o!(ntaria+ente, a(n'(e con !a )rotesta c0irriante de s( sa"ia inocente, cons(+irse en (n casti#o '(e no !e corres)ond.a y ser )asto de (n (e#o in>(sto, )ara so!idari%arse con n(estros )ecados. Cristo arri+, s( !e/o "erde a n(estra !e/a seca. Her+anada, a*ra%ada y >(nta, toda !a !e/a, inocente y c(!)a*!e, "erde y seca. Dios 0a ace)tado (na so!a 0o#(era. En e! centro est& s( Hi>o. La !e/a seca !o en"(e!"e y !o rodea. Todo arde, se '(e+a y se a*rasa. Cristo y !os 0o+*res. La inocencia y e! )ecado. E! >(sto y !os c(!)a*!es. E! (e#o, '(e e+)e%, siendo casti#o, aca*a con"irtiFndose en )(ri icaci,n trans or+adora y )(ri icante. -or'(e Cristo tiene e! )oder y !a (er%a de con"ertir e! (e#o de casti#o en !!a+as de a+or. Este es e! secreto de s( redenci,n8 0acer '(e n(estros do!ores )artici)en ta+*iFn de s( e icacia trans or+ante. Octa"a Estaci,n. To+a, Se/or, n(estra !e/a seca, a+ont,na!a so*re t( tronco "erde y '(e e! (e#o redentor de esa 0o#(era, i!(+ine, )(ri i'(e y redi+a a! +(ndo. Un d.a di>iste8 HBo 0e "enido a traer (e#o a !a tierra. B, L'(F 0e de '(erer sino '(e ardaM A'(. est& n(estra !e/a seca. -rFnde!e (e#o. B a*rasa a! +(ndo en t( a+or.

64

Los !adrones, +&s (ertes, no cayeron n(nca

A.a Estacin J!s"s ca! 1#' t!'c!'a 2!.


B con esta, Se/or, ya "an tres ca.das. L9o te *asta*a con dosM Ba sF '(e T? '(er.as s(*rayar t( de*i!idad )ara acercarte +&s a nosotros y '(e te sintiFra+os as., de "erdad, 0er+ano n(estro. Co+)rendo '(e e! n?+ero dos, a(n'(e en !a re)etici,n reitera !a ca.da, no es ta+)oco de+asiado e!oc(ente, )(es (n se#(ndo tro)e%,n )(ede ac0acarse a (na +a!a s(erte o a (na )(ra cas(a!idad. E! n?+ero tres, en ca+*io, ya es otra cosa1 tres ca.das ya son (na a ir+aci,n rot(nda y con"incente. Caer tres "eces no es (na si+)!e cas(a!idad. Tres ca.das son (n testi+onio e"idente de t( de*i!idad '(e nos con"ence a todos. E! n?+ero tres ya de>a a*ierta y sin !.+ite a!#(no !a )osi*i!idad de +&s ca.das1 '(e, )or otra )arte, no es necesario '(e se rea!icen. Bastan estas tres. 4C

Te acercan a nosotros. 9os )arece+os, Se/or. Te s(ceden !as cosas i#(a!. A nosotros >a+&s nos "iene (na )ena so!a1 en cadena. 9i s,!o (na des#racia o (n racaso1 en serie. O en a!("i,n. C(ando se )onen !as cosas +a! 0ay '(e )re)ararse8 todo se )one +a!. Las ca!a+idades nos caen enci+a )or rac0as1 y sie+)re aco+)a/adas. -or eso te a#radece+os +&s esta Tercera Ca.da, en e! (+*ra! +is+o de! Ca!"ario, a )(nto de !!e#ar, c(ando 0(*ieras )odido e"itar!a &ci!+ente con (n )oco de interFs y de es (er%o. :racias, Se/or, )or e! n?+ero tres de t(s ca.das. NNN E! es'(e+a act(a! y de initi"o de! V.a-Cr(cis '(e 0a !!e#ado 0asta nosotros, s()erando todos !os "ai"enes y +oda!idades de distintas F)ocas y tradiciones, con+e+ora s,!o tres ca.das, '(e es e! n?+ero +.ni+o entre !as di"ersas ci ras, '(e de !as ca.das de! Se/or con+e+ora*an otros V.aCr(cis. Ha*.a di erentes itinerarios, )ara todos !os #(stos y de"ociones, donde e! n?+ero de ca.das osci!a*a desde tres 0asta treinta y dos. En +(c0as tradiciones se insist.a en siete ca.das, *(scando !a a)oyat(ra consa#rada ya de !a ci ra *.*!ica. Ta! "e% con e! n?+ero de treinta y dos, +&s '(e e! rec(ento de !as ca.das de Cristo se )retend.a '(e e! cristiano se en rentara con e! n?+ero y e! c,+)(to de s(s inn(+era*!es Hy o!"idadasH ca.das )ersona!es. -or des#racia, L'(iFn )(ede dar !a ci ra e2acta de s(s )ecadosM LG(iFn se atre"e a a ir+ar '(e no )asan de treinta y dosM De todos +odos, )ara a"er#on%arnos Hy )ara )erdonarnosH *asta (na so!a ca.da de Cristo. 9o i+)orta e! n?+ero. 9(estro act(a! V.a-Cr(cis de+(estra, (na "e% +&s, '(e 0a )re"a!ecido e! sentido so*rio, certero y sa*io de ese n?+ero tres. NNN En t( V.a-Cr(cis, Se/or, 0ay (n *(scado y re)etido rit+o ternario. Tres condenados a +(erte. Tres cr(ces. B tres ca.das. 41

Lo !,#ico 0(*iera sido (n re)arto e'(itati"o8 (na cr(% y (na ca.da )ara cada (no de !os condenados. -ero T? +is+o eres e! +a! re)artidor. T( cr(% !a co+)artes Hy se !a car#asH a Si+,n de Cirene. B en ca+*io T? so!o aca)aras !as tres ca.das8 !a t(ya )ro)ia, y !as otras dos '(e de*.an distri*(irse entre !os dos !adrones. -or eso T? eres e! ?nico '(e r(eda "er#on%osa+ente tres "eces )or e! s(e!o, +ientras t(s dos co+)a/eros de condena y de s()!icio recorrieron ir+es todo e! trayecto desde e! Lit,strotos 0asta e! Ca!"ario. Con '(F des)recio te +irar.an a Ti, '(e no eras ca)a% de #(ardar e! e'(i!i*rio. Les da*as +oti"os )ara '(e co+entaran8 HB, Leres T? e! -ro eta, e! rey de !os E(d.os, e! '(e )(ede reconstr(ir e! Te+)!o en tres d.asM OTres d.asP Lo '(e si )(edes de "erdad es tro)e%ar y caer de *r(ces tres "eces en (na so!a tarde. Si de "erdad eran a(tFnticos t(s +i!a#ros, L)or '(F a0ora ni si'(iera te a#(antas de )ieM Es +&s &ci! '(e +(!ti)!icar !os )anes y )eces, res(citar +(ertos, o ca+inar so*re e! +ar. Ka!sario, c(ando no )isas se#(ro ni so*re tierra ir+e. G(F *ra"o y d(ro est("iste con !as +(>eres '(e se co+)adecieron de ti. -ero s,!o de *oca. Va!ent.a de )a!a*ras. Los 0o+*res de "erdad !o de+(estran con !as o*ras. B !a )ri+era es ca+inar derec0o. Sin dar tras)iFs co+o (n *orrac0o. B eso '(e 0as conse#(ido desentenderte de t( cr(% y !ar#&rse!a a otro )or !as *(enas... B !os dos !adrones saca*an +&s e! )ec0o1 y tratando de de+ostrar '(e s( cr(% )ara e!!os no ten.a i+)ortancia, ca+ina*an er#(idos y derec0os, des)reciando co+o a (n se/orito *(r#(Fs y sin rea/os a a'(e! )o*re 0o+*re '(e ya i*a )or !a tercera ca.da. HA'(. !os ?nicos (ertes so+os nosotros dos. Ma!a s(erte nos toc, con !a co+)a/.a de este des#raciado '(e no a#(anta derec0o ni c(atro )asos se#(idos. NNN B era "erdad. Los 0o+*res eran !os (ertes. Dios era e! '(e tro)e%a*a y ca.a. La in>(sticia, !a c(!)a y e! )ecado ca+ina*an derec0os. La inocencia y !a >(sticia roda*an )or e! s(e!o. 43

Co+o tantas "eces. Co+o sie+)re. B !os !adrones, rea ir+&ndose en s( orta!e%a, se re.an y *(r!a*an or#(!!osos de Dios. H9osotros no nos cae+os. So+os +&s (ertes. En !os ca+inos de !a "ida, +ientras Dios si#(e cayendo, es &ci! cr(%arse y ca+inar a! )aso, con 0o+*res, '(e ins( icientes y or#(!!osos, se atre"en a re)etir !a +is+a desa iante a ir+aci,n8 HMire, (sted8 yo no ten#o de '(F arre)entir+e. B +enos, de '(F con esar+e. Bo no ten#o nin#?n )ecado. B se estiran +&s en s( arro#ante "ertica!idad, +ientras des)recian, desde s( a!t(ra, a !os '(e reconoce+os n(estros )ecados. HSe !o re)ito. Bo no 0e ca.do n(nca. Soy 0onrado. E(sto. Bo no 0e ro*ado ni +atado a nadie. 9o 0ay )eor )ecado '(e e! de so*er*ia. E! +&s re inado. 9i +&s )e!i#rosa ca.da '(e !a de! or#(!!o. La ca.da de! so*er*io no se "e1 no cae 0acia a*a>o, +anc0&ndose s( carne, con )o!"o y *arro. E! so*er*io cae 0acia arri*a, tratando de (s(r)ar!e a Dios e! sitio1 y +anc0ando s( cere*ro con !os +entirosos res)!andores de (na ro*ada i+)eca*i!idad. En !a ca.da 0acia a*a>o, )or +(y a!ta '(e sea, )ronto se toca tierra, y se )a!)a en e! c0o'(e, do!orosa+ente, !a )ro)ia de*i!idad. En !a ca.da 0acia arri*a, e! a*is+o es tan )ro (ndo, '(e a "eces no se toca ondo. B se "i"e en )er)et(a ca.da )ensando '(e se crece +&s1 )or'(e no 0a !!e#ado e! c0o'(e toda".a. En !a ca.da 0acia a*a>o, e! #o!)e contra !a tierra des)ierta n(estra 0(+i!dad. B esta+os sa!"ados. A*ri+os !os o>os. En !a ca.da 0acia arri*a crece n(estro or#(!!o y se de)(ra, re inada, n(estra so*er*ia, +&s cie#a cada "e%. E! 0o+*re cae 0acia a*a>o, se desca!a*ra1 y 0(+i!!ado, )(ede "o!"er a !e"antarse. Dios !e ec0a (na +ano. Satan&s cae 0acia arri*a, )ensando sie+)re '(e s(*e, y en ese roce "erti#inoso, s( or#(!!o incandescente se a*rasa y cons(+e en s( )ro)ia adoraci,n. S( so*er*ia !o 0a ais!ado. Est& tr&#ica+ente so!o. 47

:racias, Se/or, )or n(estras ca.das. Con )o!"o, con san#re, con rot(ras y desca!a*ros. En e!!os a)rende+os n(estra +edida e2acta8 !a )e'(e/e% y !a de*i!idad, a! +edir, con n(estro )o*re c(er)o, !a tierra y e! *arro. -or'(e anda*a a!ardeando en )?*!ico H(n )oco co+o !os dos !adronesH de '(e F! era (erte y no 0a*r.a '(ien !o t(+*ara8 H;A(n'(e todos, Oyo noP< B ya "e.a a !os de+&s A),sto!es rodando )or tierra, +ientras F! s,!o se +anten.a en )ie. Con (n -a)a as., *ra"(c,n y (n )oco c0(!o HOa(n'(e todos yo noP H t( I#!esia no )od.a ir a nin#(na )arte. B +enos a! Ca!"ario, '(e es, a in de c(entas, s( destino. -edro necesita*a +edir e! s(e!o. B se "ino a*a>o, a !a )ri+era. Tres "eces se#(idas. 9o !o t(+*, nin#(no de !os A),sto!es, '(e F! "e.a ya derrotados. 9i (n so!dado ornido. 9i si'(iera (n 0o+*re. -ara t(+*ar a -edro *ast, e! si+)!e e+)(>,n, in#en(o y sin +a!icia, de (na criada. B )ara co!+o, co+o !os co*ardes y !os *oca%as, cay, ec0ando >(ra+entos. -ero T? esta*as a! '(ite. -asaste )or donde -edro esta*a ca.do, !o +iraste, y !o !e"antaste con !os o>os. L9o te !e"ant, a Ti ta+*iFn de esa +anera, con e! i+&n de s( +irada, t( Madre, Mar.aM -edro, ya en )ie, ro+)i, a !!orar. E! 0o+*re '(e !!ora co+o -edro ya tiene en s( !!anto (na #arant.a )ara no reincidir en s( ca.da. E! 0o+*re '(e !!ora co+o -edro, ya no desa .a a !os de+&s8 ;a(n'(e todos, yo no<. E! '(e !!ora co+o -edro se +e%c!a raterna!+ente con s(s 0er+anos y se so!idari%a con e!!os8 ;Bo ta+*iFn.< Ese era e! -a)a '(e T? necesitas y *(sca*as. Ba !o tienes8 #racias a s(s tres ca.das. 4=

G(e '(edaron e'(i!i*radas y co+)ensadas con !as t(yas. Ta+*iFn tres. L(e#o, ya res(citado, aca*ar&s con tres e2i#entes y do!orosos tirones 0asta !a a!t(ra de! a+or8 H-edro, L+e a+as +&s '(e FstosM -ero -edro, escar+entado de s(s desa ort(nados a!ardes ya no se atre"e a 0acer >(ra+entos. 9i si'(iera de a+or. Desde s(s 0(esos, toda".a do!oridos )or !os tres re"o!cones de s(s ca.das, !e dicta s( 0(+i!dad esta a(tFntica or+(!aci,n cristiana8 HSe/or. T? !o sa*es todo. T? sa*es '(e te a+o. Ba '(e 0e de caer, ensF/a+e esta ciencia, Se/or. G(iero a)render de -edro. -on#o en t(s +anos +is tro)ie%os y res*a!ones. Se/or8 )or'(e T? sa*es y +ides +is ca.das, sa*es ta+*iFn y +ides !o '(e 0ay en +. de a+or. NNN La I#!esia naci, en e! a+or y !a 0(+i!dad. -or'(e Cristo sa*.a '(e s( I#!esia, i#(a! '(e -edro, s( )ri+er -a)a, se#(ir.a cayendo. S( 0istoria es (n ca+ino. Co+o e! de! Ca!"ario, donde se s(ceden !as ca.das. Cristo, '(e (e de!ante, cay, tres "eces a'(e!!a tarde. La I#!esia, '(e !o si#(e detr&s, 0a ca.do inn(+era*!es "eces en !os "einte si#!os de s( V.aCr(cis. La I#!esia es Cristo, encarnado otra "e% y )resente, en ese or#anis+o "i"o '(e or+an s(s o*is)os, s(s sacerdotes, s(s .e!es, s(s ".r#enes... Ho+*res, todos8 con todas !as consec(encias y de*i!idades de n(estra !i+itada y "(!nera*!e 0(+anidad8 e'(i"ocaciones, e#o.s+os, tanteos, traiciones y )ecados. -or eso !a 0istoria de !a I#!esia no es )recisa+ente (n des i!e tri(n a! con )a!+as y a!e!(yas1 sino (n V.a-Cr(cis inter+ina*!e, con tro)e%ones y ca.das. B nadie )(ede '(edarse indi erente, ya '(e es n(estra +adre, a! "er!a )or e! s(e!o. 4@

Ante !a I#!esia ca.da no ca*e +&s '(e (na reacci,n i!ia!8 !a de acercarse a e!!a con in inito cari/o y co+)rensi,n1 y ay(dar!a a+orosa+ente a !e"antarse. Sin e+*ar#o, 0oy )arece s(r#ir en s(s +is+os 0i>os, otra reacci,n, triste y desconcertante. Son +(c0os, !os '(e "iFndo!a )or e! s(e!o se acercan a co+)ro*ar, +edir y "eri icar, todos !os deta!!es a#ra"antes de! res*a!,n y de! desca!a*ro. B !e"antan acta, c(yas co)ias distri*(yen, di"(!#an y )(*!ican. Se encaran con e!!a y !!e#an a ac(sar!a y deni#rar!a. E(sti ican esta cond(cta, a ir+ando '(e !o ?nico '(e )retenden es !e"antar!a de! s(e!o, a!%ar!a en )ie de n(e"o, y )oner!a en condiciones de rea!i%ar !as e2i#encias e"an#F!icas '(e !e +arc, Cristo. A*s(rda y desnat(ra!i%ada t&ctica en (n 0i>o, tratar de !e"antar a s( +adre ca.da, entre ins(!tos, cr.ticas ne#ati"as, condenas y +a!os tratos. C(ando de rodi!!as, en )!eno %oco de Eer(sa!Fn con+e+or&*a+os !a Tercera Ca.da de Cristo, acert, a )asar )or !a ca!!e (n &ra*e cond(ciendo (n asno "ie>o '(e trans)orta*a en dos serones (na des+es(rada car#a de !e/a. Los '(e 0ac.a+os e! V.a-Cr(cis, nos a)reta+os de rodi!!as, >(nt&ndonos (n )oco +&s )ara de>ar )aso a! asno. Bo no sF si e! ani+a! se as(st, ante e! r(+or de !a #ente '(e re%a*a1 yo no sF si res*a!, en a'(e!!as )iedras )(!i+entadas y #astadas )or e! (so1 e! caso es '(e e! )o*re asno se "ino a! s(e!o, con toda s( car#a de !e/a. Ante e! ani+a! ca.do, s( d(e/o reaccion, (riosa+ente y co+en%, a )e#ar!e con (na (sta en s(s )o*res ancas, des)e!!e>adas y secas, +ientras )re er.a sonoras y +a!0(+oradas inter>ecciones en &ra*e, '(e a!terna*a con #o!)es y )(nta)iFs. E! ani+a!, )e#ado a! s(e!o y a)!astado )or !a car#a, se estre+ec.a de do!or y de +iedo. Bo +e acordF, ine"ita*!e+ente, de Cristo. LTratar.an de !e"antar!o !os so!dados, i#(a! '(e a! asno, entre ins(!tos, #o!)es y )atadasM B ta+*iFn +e acordF de n(estra +adre !a I#!esia. B +e do!i, en e! a!+a, e! '(e a +(c0os no !es d(e!a, c(ando !a ins(!tan y #o!)ean )ara '(e se !e"ante. A t( I#!esia ca.da, Cristo, 0ay '(e tratar!a con a+or, i#(a! '(e a Ti8 )or'(e T? eres !a I#!esia. 4A

B encarnado en t( I#!esia Hen nosotrosH t? si#(es ca+inando )or !a 0istoria en e! eterno V.a-Cr(cis de !a V.a Do!orosa.

45

LA VENDA 3UE DEBIENDE NUESTROS OJOS

1C.5 Estacin J!s"s !s $!s1#?a$# $! s&s 2!sti$#s


Eer(sa!Fn es (na )er)et(a y desconcertante sor)resa. LC,+o i*a yo a i+a#inar+e n(nca '(e !a +&s adec(ada )re)araci,n )ara +editar y co+)render !a DFci+a Estaci,n de! V.a-Cr(cis i*a a ser (n )aseo )re"io a !o !ar#o de !a +&s *(!!iciosa ca!!e co+ercia! de Eer(sa!Fn, s(+er#ido, y casi n&( ra#o, entre tiendas, rec!a+os, #ent.o y esca)aratesM As. (e. Ba 0a*.a sido (na sor)resa e! '(e n(estro V.a-Cr(cis, en !as tres ?!ti+as Estaciones recorridas Hsiete, oc0o y n(e"eH transc(rriera en )!eno ;Ba%ar<, en !a ca!!e TariJ e! A+(d. 9(nca sos)ec0F '(e (n Ba%ar orienta! )(diera con"ertirse en escenario )ara (n V.a-Cr(cis. De todos +odos, >a+&s, antes, se +e 0(*iera oc(rrido dar a nadie este conse>o8 si (sted '(iere "i"ir y co+)render +e>or !a DFci+a Estaci,n, dese )ri+ero (n *(en )aseo, de tiendas y esca)arates, )or !a G(inta A"enida, !os Ca+)os E!.seos, !a :ran V.a +adri!e/a... recorra antes !a +&s tentadora ca!!e co+ercia! '(e ten#a a +ano. Des)(Fs, re !e2ione, +edite, y 46

a*ra !os o>os )ara conte+)!ar a Cristo desn(do, des)o>ado de s(s "estid(ras. Ser& distinto. As. !o e2)eri+enta+os en Eer(sa!Fn. Ha*r.a+os recorrido, co+o en (n tercio de Ji!,+etro, e! Ba%ar de !a ci(dad "ie>a. Qra+os (n r.o !ento, entre dos ori!!as de co+ercios. 9(estro ca+inar, )a(sado y )rocesiona!, era (n +oroso dea+*(!ar entre tiendas y esca)arates, co+o si (Fra+os de co+)ras. Con estratF#icas )aradas '(e )er+it.an o*ser"ar detenida+ente tantos o*>etos tentadores co+o so!icita*an n(estra atenci,n. Esa +arc0a !enta o rec.a (n &ci! *!anco a todos !os rec!a+os H o.dos, o>os, o! atoH. En a'(e!!a ca!!e a*o"edada se concentra*an +&s a#resi"a+ente todos !os caracter.sticos o!ores orienta!es, '(e en o!eadas s(cesi"as o en (na +area si+(!t&nea nos i*an en"o!"iendo8 )er (+es y esencias, (ertes y aceitosos8 con ites d(!%ones1 ca F t(rco )er (+ado1 n(e% +oscada, +enta, c!a"o, a%a r&n, a>on>o!.... B a'(e!!a r& a#a, intensa y recon ortante, c(ando (na de n(estras )aradas coincidi, ante (na car)inter.a en c(ya interior )en(+*ra esta*an aserrando +adera de cedro. 9(nca i+a#inF '(e en !a +adera )(diera a)retarse ta! intensidad de )er (+e... -ose.dos ya )or !a +area de !os o!ores, nos cerca*a si+(!t&nea+ente, !a in"asi,n irresisti*!e de !os o*>etos, so*re todo !os e2,ticos, '(e desde !a in+o"i!idad de s(s esca)arates, )on.an en +o"i+iento n(estra c(riosidad )ri+ero, n(estro deseo y a+*ici,n des)(Fs8 !a )!ata, e! +ar i!, e! n&car y e! >ade con todas s(s or+as y "o!?+enes1 !as es+era!das y !os *ri!!antes con s(s #(i/os tentadores1 !os rasos y !os *rocados1 !as a! o+*ras )ersas1 !as sedas y !os da+ascos1 !as *a*(c0as )(ntia#(das, !os c0a!es *ordados... E"idente+ente nosotros entonces ni co+)r&*a+os ni ad'(ir.a+os nada )or'(e est&*a+os con+e+orando re!i#iosa y de"ota+ente e! V.aCr(cis1 nada nos !!e"&*a+os en !as +anos, no sa!.a+os de! Ba%ar con nin#?n )a'(ete "isi*!e. -ero inconsciente+ente, en n(estros o>os se 0a*.an ido a+ontonando y a!+acenando tantos y tantos o*>etos tentadores, '(e sa!.a+os con +edio Ba%ar en n(estras )()i!as1 y e! )ro),sito de "o!"er, en +e>or o)ort(nidad, )ara co+)rar deter+inados re#a!os. Sent.a+os '(e (na "e% +&s se 0a*.a des)ertado en nosotros, tensa y do!orosa, !a a+*ici,n de tener, de co+)rar, de ad'(irir, de )oseer, de co!eccionar. Cosas, cosas, cosas... 44

La a+*ici,n de !as cosas, '(e co+o otra cr(%, car#a so*re n(estras es)a!das, renando y o)ri+iendo !os "(e!os de! a!+a. -or'(e as. re#resa+os sie+)re des)(Fs de aso+arnos a !os esca)arates8 a*r(+ados )or !a car#a in"isi*!e de cosas '(e n(estra a+*ici,n 0a co!#ado de todos n(estros sentidos. 9o )ode+os con tantas. Se nos "an cayendo en e! ca+ino. Van c0orreando !as cosas des)rendidas de n(estro c(er)o. Son tantas, '(e desa)arece+os, en n(estra !i*ertad y )ersona!idad, en"(e!tos y oc(!tos )or !as s(cesi"as car#as de cosas '(e nos ec0a+os enci+a, esc!a"os de n(estra a+*ici,n. Cosas, cosas, cosas... NNN C(ando !!e#a+os a! Ca!"ario, en !a DFci+a Estaci,n, nos encontra+os a Cristo, desn(do, sentado en (na roca. Los so!dados, c(+)!iendo !as nor+as ro+anas '(e re#(!a*an e! s()!icio de !a cr(ci i2i,n, 0a*.an des)o>ado a Cristo de todos s(s "estidos y desn(do es)era*a )aciente+ente se (!ti+aran todos !os )re)arati"os )ara acostarse en !a cr(% y ser c!a"ado en e!!a. As. !o encontra+os, sentado en (na )iedra, desn(do a !a inte+)erie, tiritando de ie*re y de "er#$en%a. A s(s )ies, en e! s(e!o, yac.an, en (n !e"e +ont,n, s(s "estidos, '(e ya no eran de Q!, )(es )asa*an a )ro)iedad de !os so!dados '(e e>ec(ta*an !a sentencia. As. !o encontra+os, desn(do, !os '(e !!e#&*a+os car#ados y a*r(+ados de cosas y cosas, en !os o>os, en !os deseos, en !os )ro),sitos, en !a a+*ici,n... 9os dio in+ensa "er#$en%a. Q! nos +ira*a con in inita )ena y co+)asi,n. B e+)e%a+os a tratar de des)o>arnos de todo !o '(e a+onton&*a+os en n(estros deseos y a+*iciones, )ara '(edarnos, ante Cristo desn(do, so!a+ente con !o '(e !!e"&*a+os )(esto. 9os )arec.a '(e era !a ?nica +anera, (n )oco di#na, de co+)arecer ante Cristo8 ;Con !o )(esto.< Sin +&s. 1CC

Co+)rendi+os '(e esa rase )od.a ser"ir )ara e2)resar !a senci!!e% y dis)oni*i!idad cristiana '(e e2i#e e! E"an#e!io8 ;Vi"ir con !o )(esto<, rente a !os c&!c(!os insacia*!es, >a+&s satis ec0os, de !a a+*ici,n y e! e#o.s+o. LG(F +enos '(e )resentarnos ante Cristo s,!o con !o )(esto, c(ando a Q! !os so!dados !e 0a*.an '(itado 0asta !o )(esto y sin nada ya '(e )onerse enci+a es)era*a desn(do )ara ser )(esto en !a cr(%M As. 0a*.a !!e#ado Cristo a! des)o>o tota!. A !o !ar#o de todo e! )roceso de !a -asi,n !e 0an ido arrancando s(s +&s e!e+enta!es derec0os, desn(d&ndo!o de s(s +&s esencia!es )rerro#ati"as 0(+anas y di"inas. Des)o>ado y des)ose.do en s( )ersona, >(r.dica y di"ina, a*so!(ta+ente de todo, so!a+ente !e '(eda*an (nos )o*res "estidos )ara c(*rir s( c(er)o. B se !os arrancaron ta+*iFn )ara cons(+ar e! e2)o!io. B es)era*a, desn(do, '(e !o cr(ci icaran. NNN Te !o '(itaron todo, Cristo. B +e acordF de !os )resos, '(e a! in#resar en !a c&rce! son o*!i#ados a desn(darse y des)o>arse de todas s(s )ertenencias. C!aro '(e a !os )resos !es "isten s( tra>e carce!ario y en (na !ista doc(+entada consta todo !o '(e entre#aron )ara de"o!"Frse!o en s( d.a con !a !i*ertad. T( des)o>o es in inita+ente +ayor y de initi"o. Me acordF de (na a+i!ia a '(ien !a >(sticia 0(+ana 0a*.a e+*ar#ado todos s(s *ienes y arro>ado de s( casa. E! +atri+onio y tres 0i>os )e'(e/os e+)(>a*an, ca!!e ade!ante, en (n carro+ato, (nas ca+as y (nos co!c0ones. LA d,nde ir.anM T( e+*ar#o (e tota!8 0asta !os "estidos. Me acordF de a'(e!!a ni/a '(e !!ora*a so!a >(nto a! r.o des*ordado sentada ta+*iFn en (na )iedra. Con s( dedo trata*a de se/a!ar+e (n sitio, ya in"isi*!e, en e! a#(a. A!!. 0a*.a estado s( casa. La riada se !o 0a*.a !!e"ado todo. Ta+*iFn a s(s )adres. 9o ten.a nada, ni a nadie. Esta*a so!a. B !!ora*a sentada en (na )iedra. Me acordF de! arr(inado, '(e todo !o )erdi, y est& en !a ca!!e. De! >(*i!ado, '(e des)ose.do de s( tra*a>o, siente '(e !e a!ta (na ra%,n )ara se#(ir "i"iendo. 1C1

De! anciano, '(e a*andonado )or s(s 0i>os en (n asi!o, se sienta so!o a! so!, a "er si se !e ca!ienta (n )oco e! a!+a '(e tirita de r.o. Cristo desn(do, sentado en (na roca, a !a inte+)erie de! Ca!"ario. LVerdad '(e )ensa*as en todos e!!os +ientras te+*!a*as de ie*re y de "er#$en%aM LVerdad '(e te si#(es sentando, co+)a/ero in"isi*!e y raterna!, 0aciFndo!es co+)a/.a, >(nto a todos !os a*andonados, !os des)ose.dos y !os des)o>ados de !a "idaM NNN G(F es)ect&c(!o, Cristo, si todos !os '(e nos !!a+a+os cristianos y nos enor#(!!ece+os de ser!o, t("iFra+os '(e ir )asando, de (no en (no, )or !a e2)!anada de! Ca!"ario )ara ir co!ocando, de!ante de Ti, desn(do en (na roca, todas n(estras cosas8 )ro)iedades, ri'(e%as, cosas... G(F "er#$en%a y ac(sadora 0(+i!!aci,n )ara +(c0os. G(F con orta*!e cons(e!o )ara otros8 +(y )ocos. G(F con (si,n y contraste )ara !a +ayor.a. Casi todos. -or'(e !a ci+a ac0atada de! Ca!"ario es (na )e'(e/a e2)!anada donde c()ieron !as tres cr(ces y (n se)(!cro, rec(*ierto 0oy todo )or (na so!a c?)(!a, en !a Bas.!ica circ(!ar de! Santo Se)(!cro. M(y )e'(e/a tiene '(e ser (na inca )ara '(e '(e)a en !a e2)!anada de! Ca!"ario sin des*ordar!a. G(ien ten#a "arias incas !o "ence y s()era c(+)!ida+ente. Los #randes terratenientes dis)onen de terreno )ara c(*rir y rec(*rir inn(+era*!es "eces e! Ca!"ario. Medi+os !as tierras )or &reas, )or Ji!,+etros, )or d.as de *(eyes. Los cristianos )odr.a+os ar*itrar otra ori#ina! (nidad de +edida8 (n Ca!"ario. LC(&ntos Ca!"arios +iden t(s incasM LC(&ntos Ca!"arios tienes en tierras, incas y )osesionesM Lo triste ser.a '(e enci+a a!#(na de esas incas sir"iera e ecti"a+ente de Ca!"ario )ara a!#(ien. Con cr(ci i2i,n y +(erte. Mora! o econ,+ica. 9o nos ca*en !as incas, Cristo, en t( e2)!anada. 1C3

9i !as cosas, ni !os )isos, ni !os c0a!Fs de "erano y "acaciones. Lo in"adi+os y oc()a+os todo. LD,nde a)arca+os entonces e! coc0e en e! Ca!"arioM O !os coc0es. -or'(e !a es)osa y !os 0i>os dis)onen de! s(yo )ro)io e inde)endiente. Tendr&s '(e a)artarte de esa roca donde est&s sentado en t( desn(de% y *(scarte otro sitio )ara de>ar es)acio a n(estra in"asi,n de cosas y cosas. Ante t( des)o>o a*so!(to, des)!e#a+os, Cristo, e! a!arde de n(estras "a>i!!as e2tran>eras1 e! deste!!o de n(estra )!ata Ha! so! de! Ca!"ario ta! "e% te 0iera !os o>os y e! cora%,nH1 e! !(>o de n(estras )orce!anas y +ar i!es1 !a e20i*ici,n de n(estros c(adros1 e! ca)ric0o costoso de n(estras co!ecciones... B !as )ie!es. B !as >oyas. -ara )oner ante Ti n(estro dinero en ne#ocios y en e ecti"o, no 0ace a!ta sitio1 *asta (n c0e'(e con (na ci ra8 (n )a)e!. G(e oc()a +(y )oco sitio en e! Ca!"ario, )ero '(e esc!a"i%a y encadena n(estra "ida y n(estro cora%,n. NNN Con ieso, Cristo, '(e en e! Ca!"ario !e d(e!en a (no !os o>os y e! a!+a ante e! des i!e o ensi"o y a*r(+ador de n(estros !(>os y derroc0es. B '(e no )(edo a)artar !a "ista de ese )e'(e/o +ont,n '(e or+an en e! s(e!o, >(nto a Ti, t(s "estidos. Dice San E(an '(e !os so!dados, a '(ienes ya )ertenec.an )or !ey, 0icieron c(atro )artes con e!!os y se !as re)artieron1 (na )ara cada so!dado. 9o aca*o de entender c,+o !o '(e T? !!e"a*as )(esto )odr& dar tanto de s., co+o )ara or+ar c(atro !otes. LDa*a tanto de s. !a so*riedad de t(s "estidos, en t( a+*iente y en !a F)oca, co+o )ara '(e a cada so!dado !e tocara, a! +enos, (na )ie%a enteraM 9o es &ci!. -or eso !o '(e de*ieron 0acer (e )artir, )or e>e+)!o, en c(atro )artes t( +anto. Ba '(e i*an a 0acer !o +is+o con t( t?nica, co+o a ir+a San E(an, )ero a! co+)ro*ar '(e esta*a te>ida en (na so!a )ie%a, sin cost(ra, decidieron ri ar!a, sin )artir!a. K(e (n des)o>o tota! '(e se cons(+, do!orosa+ente ante t( "ista, c(ando !o )oco '(e te 0a*.an '(itado !o ras#a*an y di"id.an en c(atro )artes )ara re)art.rse!o. C!aro '(e a nosotros, Cristo, '(e a0ora te co+)adece+os, nos es)era e! +is+o ina!1 e! des)o>o a*so!(to. 1C7

Todo eso '(e 0e+os co!ocado ante Ti en e! Ca!"ario, y !o '(e no )(di+os )oner )or'(e ya no ten.a+os sitio, todo nos !o '(itar&n1 co+o a Ti !os "estidos. Ba !a "ida +is+a, a! ir a"an%ando y adentr&ndonos en e!!a, se encar#a de irnos desn(dando, )oco a )oco, a(n'(e cada "e% +&s de )risa, y cada a/o '(e )asa con +&s descaro. B so+os co+o e! &r*o! '(e (n d.a se enc(entra con '(e ya no da !ores, y a! oto/o si#(iente ya no tiene r(to. Ma/ana e+)ie%an a caFrse!e !as 0o>as y a )erder !a ronda. -asado, se !e "an !os )&>aros de>ando sin +?sica !as ra+as. Hasta secarse (n d.a y '(edar co+o t?, desn(dos, en !a so!edad y e! desa+)aro. B nos re+ata !a +(erte. 9o "ere+os, ta! "e%, e! re)arto de n(estras cosas, tan a+orosa y a+*iciosa+ente a+ontonadas en "ida1 )ero n(estros descendientes 0ar&n ta+*iFn !otes con e!!os )ara re)art.rse!as. B es )re eri*!e, Cristo, no asistir ni "er e! re)arto. T?, en e! ondo, t("iste s(erte1 !os c(atro so!dados se arre#!aron entre e!!os a+istosa+ente, sin re/ir, sin en rentarse ni ac(dir en )!eito a !os tri*(na!es. 9o !!e#aron a !as +anos. 9i si'(iera se ins(!taron. Es )re eri*!e, Cristo, no asistir a n(estro re)arto, )ara no "er co+o ri/en !os 0er+anos, co+o s(r#en !os odios y !as "en#an%as1 y c,+o, +ientras )arten !a 0erencia, )arten ta+*iFn y des#arran en >irones, !a (nidad raterna! de (n 0o#ar '(e 0a*.a sido te>ido )or e! a+or en (na so!a )ie%a, sin cost(ras ni re+iendos. Co+o t( t?nica. T? t("iste +&s s(erte8 !os so!dados no se atre"ieron a ras#ar!a. LDes#arrar&n n(estros 0i>os e! a*ra%o raterna! de! 0o#arM LO a)rendieron ya, ta! "e%, de nosotros, s(s )adres, esta tr&#ica !ecci,n, )or'(e ya nosotros, co+o 0i>os, nos re)arti+os con odios y "io!encias !a 0erencia de s(s a*(e!osM Los c(atro so!dados eran )a#anos. -ero s()ieron re)artir !as cosas sin des#arrar !a con"i"encia y !a raternidad 0(+ana. B ace)taron, sin )rotestas, !a cie#a decisi,n de !os dados. G(F )ena '(e !os cristianos no se)a+os co+)artir. 9i ace)tar, sin )!eitos ni re"anc0as, !a decisi,n )ensada y a+orosa+ente ca!c(!ada de (nos )adres en s( testa+ento. Sa*er 0acer !otes con !as cosas, de>ando intacto y sin )artir e! cora%,n. 1C=

As. te c!a"aron en !a cr(%8 desn(do. Sin aten(ar ni )a!iar en nada, ese +isterio, tan do!oroso )ara Ti, tan in inita+ente conso!ador )ara nosotros, de t( desn(de% a*so!(ta. La e20i*ici,n desn(da de! cr(ci icado or+a*a )arte, co+o casti#o, de! s()!icio sa!"a>e de !a cr(ci i2i,n. Si se trata*a de (na +(>er, se !e conced.a, '(e )or )(dor, (era cr(ci icada de es)a!da a! )?*!ico, dando s( cara a! +adero. -ero si era (n 0o+*re, '(e a#(antara. LG(F )(dor ni sensi*i!idad )od.a tener (n acineroso '(e 0a*.a "io!ado sin )(dor !as !eyes, 0asta ser condenado a! +&s in a+ante de !os s()!iciosM LG(e T? eras distinto, Se/orM De ac(erdo. In inita+ente. -ero !o terri*!e y decisi"o es '(e siendo distinto te 0a*.an i#(a!ado a !os cri+ina!es. M&s a?n8 te 0a*.an tratado )eor '(e a e!!os. T( )roceso es !a s(+a de todos !os atro)e!!os, .sicos y +ora!es, di"inos y 0(+anos. Ha*.a (na consi#na t&cita y dia*,!ica de e2tre+ar conti#o e! c(+)!i+iento de todas !as )rescri)ciones !e#a!es en !a e>ec(ci,n de! s()!icio. Es a*s(rdo )ensar '(e conti#o, a! !!e#ar este +o+ento, se t("iera (na consideraci,n o (eras o*>eto de (n trato e2ce)ciona!. De ser!o, (e en Ti, de e2ce)ci,n, e! +a! trato, !a cr(e!dad y !a in>(sticia. Si t("iste (n )ri"i!e#io (e e! de )a#ar sie+)re t( de(da +&s a!!& de! ?!ti+o centa"o. B si te !i*raron de car#ar con !a cr(%, no (e (n )ri"i!e#io1 era e! ?nico +edio de conser"arte "i"o )ara )oder cr(ci icarte y arrancarte des)(Fs a )eda%os, esa "ida '(e te )ro!on#a*an y re#a!a*an. Erais tres !os condenados a +(erte. Menos )osi*i!idades, )or tanto, de e2ce)ciones. I#(a!es !os tres1 desn(dos !os tres1 en !a tota! e20i*ici,n '(e i+)on.a e! s()!icio. E! es)ect&c(!o de (n cr(ci icado era es)antoso. -ero e! desn(do, en a'(e!!a carne c!a"ada y +ac0acada, en a'(e! c(er)o con"(!sionado y retorcido en a'(e!!a )i!tra a 0(+ana '(e era (n #e+ido y (n a!arido enroscado a (n )a!o, )asa*a a se#(ndo tFr+ino. De>a*a ya de ser (n desn(do o ensi"o de! )(dor, )ara con"ertirse, entre !os c!a"os, !as con"(!siones y !a san#re, en (n tor+ento +&s, a*sor*ido y 1C@

centrado en a'(e! +a)a re)e!ente de tort(ras '(e era e! c(er)o de (n 0o+*re c!a"ado en (na cr(%. Ante (n cr(ci icado, !os o>os, a#otada y s()erada !a sensi*i!idad )or e! es)ect&c(!o +aca*ro de a'(e!!a carne, ensartada co+o !a de (n ani+a! en c(atro #anc0os, ya no tienen ni tie+)o, ni ca)acidad, ni atenci,n, )ara i>arse y detenerse en e! )(dor desc(*ierto y )ro anado. Ante (n cr(ci icado, Se/or, es tan into!era*!e !a "isi,n, '(e (no aca*a a)retando !os o>os y ta)&ndose!os con a+*as +anos, )or'(e ya !o 0a "isto todo y ya no to!era "er +&s. B es i+)osi*!e, no 0ay resistencia )ara se#(ir +irando. Ante (n cr(ci icado, Se/or, se 0(nde (no y na( ra#a en e! a*is+o +isterioso de s( do!or. NNN -ero c(ando ese cr(ci icado eres T?, Cristo, entonces es di erente. C(ando eres T?, !os o>os no se cierran, ni se a)rietan, ni se ta)an con !as +anos. C(ando eres T?, !os o>os se a*ren +&s, y +&s y +&s, )ara "erte +e>or, )ara no )erder deta!!e1 )ara recorrerte, y e2)!orarte y sa*erte todo1 )ara '(e a (er%a de conte+)!arte, se nos '(eda #ra*ado en !a retina, en e! cora%,n y en e! a!+a t( c(er)o cr(ci icado. B +ir&ndote. Se/or, e+)ie%a (no a adi"inar e! +isterio redentor de t( desn(de%. Esa desn(de% tota!, con !a '(e '(isiste )roc!a+ar, c!ara y "a!iente+ente, desde !a cr(%, !a "erdad +ara"i!!osa de t( Encarnaci,n. OVerdadera+ente, Se/or, e! Ver*o se 0i%o CarneP Esa desn(de% es !a re"e!aci,n di& ana, descorridos !os "e!os, arrancados !os "estidos, de t( Encarnaci,n redentora. De "erdad. Se/or, to+aste n(estra 0(+anidad con todas s(s consec(encias1 !as +&s .nti+as, !as +&s secretas. A0ora ta+*iFn co+)rendo )or '(F '(isiste )asar )or !a 0(+i!!aci,n de !a circ(ncisi,n1 )ara '(e no d(d&ra+os y a#radeciFra+os, !a rea!idad de t( carne. De "erdad. Se/or, ace)taste (n c(er)o i#(a! '(e e! de !os !adrones. Sin 0acer!e ascos. 9o 0ay di erencias. Est& )atente y c!aro. De "erdad. Se/or, t( c(er)o es co+o n(estro c(er)o. Co+o +i )o*re c(er)o. :racias, Cristo, desn(do en !a cr(%. 1CA

C(ando dentro de tres 0oras se des#arre y descorra e! "e!o '(e c(*re e! Sancta Sanctor(+ de! Te+)!o, a)arecer& '(e est& deso!ada+ente "ac.o. -ero a! arrancarte t(s "estidos y descorrerse e! "e!o de t( desn(de%, 0a a)arecido ante !a 0istoria !a )!enit(d de! a+or di"ino en !a "erdad y e! +isterio de t( carne. NNN La desn(de% tota! (e s,!o en e! Ca!"ario. Hoy, es !,#ico '(e a n(estros Cristos en cr(% !es ci/a+os !a cint(ra con (n )a/o. -or res)eto, )or )(dor, )or cari/o. -ero, sincera+ente, ese )a/o se !o )one+os a Cristo, L)or E! o )or nosotrosM Es (na )(ra o renda de a+or a Cristo con !a '(e trata+os de e"itar!e a Q! (na "er#$en%a o (n sonro>o, Lo es en e! ondo (na de ensa e#o.sta con !a '(e trata+os de e"itar '(e s( ran n(estros o>os y se )ert(r*e n(estra sensi*i!idadM L-or Q! s,!o1 o +&s *ien )or nosotrosM Ta! "e%, si so+os sinceros, )or !os dos. -or )iedad, )ensando en Q!1 )or c,+oda tran'(i!idad )ensando en nosotros. Una "e% +&s c(+)!i+os e! "ie>o re r&n8 ;O>os '(e no "en, cora%,n '(e no siente.< Lo )e!i#roso. Se/or, es '(e este "ie>.si+o y e#o.sta rec(rso !o a)!ica+os contin(a y siste+&tica+ente en n(estra "ida8 no "er ni o.r nada '(e )(eda 0acernos s( rir1 nada '(e 0iera n(estros o>os, ni co+)ro+eta n(estro cora%,n. B as. nos )asa+os !a "ida )oniendo )a/os y "endas so*re !as )enas, !os do!ores, !as triste%as y !as in>(sticias '(e )adecen n(estros 0er+anos. Bastante )enas tiene (no ya en s( )ro)ia e2istencia, co+o )ara car#arse enci+a con !os s( ri+ientos de !os de+&s. G(e cada )a!o a#(ante s( "e!a. B no es )oco. B se#(i+os ta)ando con )a/os !os do!ores a>enos, co+o c(*ri+os con "e!os t( cint(ra en t(s i+&#enes. E! caso es no "er1 no enterarse1 no s( rir. 1C5

-ero en este >(e#o )e!i#roso y e#o.sta de !as "endas y !os )a/os, 0ay cristianos '(e, ca!c(!ada+ente, "an +&s a !o se#(ro toda".a1 y deciden )onerse !a "enda e!!os +is+os, so*re s(s )ro)ios o>os, ta)onarse 0er+Ftica+ente s(s o.dos y acora%arse e! cora%,n con (na ar+ad(ra *!indada. B ya )(eden, as., a"an%ar tran'(i!os )or !a "ida entre !os 0o+*res8 ni "en, ni oyen, ni 0ay do!or a!#(no en s(s 0er+anos '(e )(eda 0acer i+)acto en s( cora%,n8 !o !!e"an *!indado a )r(e*a de s( ri+ientos a>enos. As. se e2)!ica (no, Se/or, '(e T? !es )(edas re)roc0ar a! ina! de s( "ida, res(+iendo y condenando s( ca!c(!ada y e#o.sta e2istencia8 HT("e 0a+*re, sed, do!or, so!edad... y no +e 0icisteis caso. -asasteis insensi*!es e indi erentes ante M.. HLC(&ndo, Se/or, si no te "i+osM HOC,+o i*ais a "er+e, si os 0a*.ais )(esto (na "enda en !os o>os )ara no "er a !os )o*res. En e!!os esta*a Bo. Los )o*res son !a cara "isi*!e de Dios. Co!ocad+e (n )a/o en !a cint(ra. Lo ace)to. -ero no os )on#&is (na "enda en !os o>os. Los conden&is a no "er+e ya +&s en este +(ndo. 9i en toda !a eternidad.

1C6

CRISTO NO COBR8 NUNCA SUS DERECHOS DE AUTOR

11.5 Estacin J!s"s !s c-a2a$# !n -a c'&.


;B !o cr(ci icaron.< E! E"an#e!io no a/ade +&s. 9i )inta !a escena. 9i descri*e !os deta!!es. La rase es todo (n desa .o a !a so*riedad, a !a e2actit(d y a! !aconis+o. Basta (n so!o "er*o8 ;cr(ci icar<. 9o 0ace a!ta +&s. Todo est& dic0o. Es i+)osi*!e a)retar +&s tort(ra en (na so!a )a!a*ra. C(ando !a 0(+anidad ac(/, este "er*o a#ot, !a )osi*i!idad de s()erar!o. In?ti! tratar de en(nciar +(erte +&s *&r*ara. A! incor)orarse este "er*o a! diccionario todas !as )a!a*ras, en (na instinti"a reacci,n, se estre+ecieron des)a"oridas. Co+o si ta+*iFn a e!!as !as cr(ci icaran. B se a*ro'(e!aron todas, cerrando i!as, )ara e2)(!sar de s(s !istas este "er*o in0(+ano y sa!"a>e. L(e#o adi"inaron y )resintieron '(e a tra"Fs de ese "er*o ;cr(ci icar<, todo e! (ni"erso, y con F! ta+*iFn !as )a!a*ras, ser.an !i*eradas y redi+idas. 1C4

B e! "er*o ;cr(ci icar<, (e ad+itido en e! diccionario con todo s( +isterio de do!or y de #!oria. -ero en e! Ca!"ario de>, de ser so!o )a!a*ra, )ara con"ertirse en (n 0ec0o y rea!i%arse, sin aten(antes ni !i+itaciones, en s( +&2i+a e2)resi,n de *ar*arie .sica en !a )ersona de Cristo1 )or'(e todo E!, carne y es).rit(, (e cr(ci icado. B a(to+&tica+ente, so*re ese Cristo i%ado en a!to y co!#ado de (n )a!o, cay, ta+*iFn, en s( )!enit(d y sin aten(antes, (na +a!dici,n di"ina '(e desde 0ac.a si#!os esta*a )ro+(!#ada )or MoisFs, !e#is!ador de Ba0"F, en e! !i*ro de! De(terono+io8 ;Todo e! '(e sea co!#ado de (n )a!o ser& +a!dito de Dios.< San -a*!o, e2)erto conocedor de !a Anti#(a Ley y de! Misterio de Cristo, no d(d, en con ir+ar!o "a!iente+ente en s( Carta a !os :&!atas8 ;Cristo en !a cr(% se con"irti, a s. +is+o, )or nosotros, en (na +a!dici,n.< Eso es (n Cristo cr(ci icado8 (n c?+(!o de +a!diciones di"inas y 0(+anas. La cr(% se 0ace con dos tra"esa/os '(e son dos +a!diciones. E! tra"esa/o 0ori%onta!, )ara!e!o a !a tierra, rea!i%a en e! c(er)o de Cristo !a +a!dici,n de !os 0o+*res con e! +&s *r(ta! de !os casti#os1 )or e! tra"esa/o "ertica!, '(e a)(nta en desa .o a! cie!o, desciende (!+inada, !a +a!dici,n di"ina, '(e cr(ci ica ta+*iFn e! a!+a con e! rec0a%o y e! re)(dio de Dios. B Cristo, en e! cr(ce de !as dos +a!diciones. S(>eto a e!!as con c!a"os. Hec0o, todo E!, +a!dici,n. NNN -or'(e so*re Cristo #ra"ita*an todos !os cr.+enes y )ecados de toda !a 0(+anidad1 ya '(e Q! 0a*.a ace)tado "o!(ntaria+ente res)onsa*i!i%arse de todos y car#ar!os so*re s( )ersona con todas s(s consec(encias. 9(nca, en nin#?n +o+ento de !a 0istoria, 0a 0a*ido ni 0a*r&, tanto )ecado ni tanto cri+en >(nto, co+o a'(e! Viernes Santo en Eer(sa!Fn a !as tres de !a tarde. Cristo, +isteriosa+ente, !a 0a*.a an(nciado y ca!i icado co+o !a 0ora y e! )oder de !as tinie*!as. As. (e. 9o 0ay (na 0ora con tanta )resencia y 0acina+iento de +a!dad. Ha*.an sido citados todos !os )ecados. B todos H)asados, 11C

)resentes y (t(rosH ac(dieron, sin a!tar (no so!o, desde s(s +&s secretas y )esti!entes +adri#(eras. Todos cayeron co+o (na )!a#a de !an#osta so*re Cristo, en"o!"iFndo!o y des i#(r&ndo!o 0asta oc(!tar s( i#(ra, y a)arecer, co!#ado en !a cr(%, co+o (n re)(#nante raci+o y co!+ena de )ecados e in>(sticias. 9o es e2tra/o '(e !a )resencia de tanta +a!dad Htoda !a de! (ni"ersoH atra>era !a +a!dici,n di"ina1 y '(e Cristo, sintiFndose +a!dito, )re#(ntara en (n #rito des#arrador y desconcertante8 HDios +.o, Dios +.o, L)or '(F +e 0as desa+)aradoM Esto es (n Cristo en cr(%8 (n +a!dito. Esto es cr(ci icar a (n 0o+*re8 con"ertir!o en +a!dici,n. Esto es !o '(e rea!i%aron en Cristo !os c(atro so!dados ro+anos y !o '(e 0acen constar !os c(atro E"an#e!istas, c(ando a ir+an, sin co+entarios, !ac,nica+ente, co+o en (n )arte te!e#r& ico8 ;K(e cr(ci icado.< NNN Lo !,#ico y nor+a!, Cristo, ser.a '(e a! "erte as. cr(ci icado, 0(yFra+os de Ti, co+o de (n a)estado y (n +a!dito1 "o!"iendo !os o>os )ara no "er !a carnicer.a into!era*!e de t( c(er)o1 y res#(ardando e! a!+a )ara e"itar e! conta#io de esa +a!dici,n '(e irradia co+o (na onda +ort. era t( )ersona. B sin e+*ar#o. Cristo, conti#o s(cede todo !o contrario. Cr(ci icado y +a!dito, eres (n i+&n irresisti*!e. B )ara toda !a 0(+anidad, de (na o de otra +anera, t( cr(% se con"ierte en (n )o!o ine!(di*!e de atracci,n '(e tira de nosotros 0acia Ti. -or'(e T? !o sa*.as y conta*as con e!!o1 y esta*as tan se#(ro '(e te atre"iste a an(nciar!o en "ida, en a'(e! desa .o )ro Ftico, arries#ado y rot(ndo8 ;B yo, c(ando sea !e"antado en a!to, arrastrarF 0acia +. todas !as cosas.< Ten.as ra%,n8 desde '(e !os c(atro so!dados ro+anos te c!a"aron en !a cr(%, eres, i%ado en a!to, e! centro de! (ni"erso1 y as., c!a"ado y +a!dito en !a cr(%, est&s )resente en todas )artes y en todas )resides !a 0istoria de !os 0o+*res. Si a!#(ien, e! Viernes Santo, en e! Ca!"ario, )idiendo (n i+)osi*!e +in(to de si!encio so*re e! #riter.o de !os ins(!tos, !as *!as e+ias y !as carca>adas, se 0(*iera atre"ido a )ronosticar, se/a!ando a! cr(ci icado de! +edio, '(e !a co)ia de ese odiado Cristo, san#riento y re)(!si"o, se i*a a 111

con"ertir )ara !os 0o+*res, a tra"Fs de !os si#!os, en !a i+a#en +&s '(erida y adorada, todos !e 0(*ieran tenido )or irre+edia*!e+ente !oco. B e! Sanedr.n de !os E(d.os, )or *!as e+o8 +erecedor, )or tanto, de ser ta+*iFn, a s( "e%, cr(ci icado. A'(e!!a inconce*i*!e !oc(ra es 0oy (na )ortentosa rea!idad. B a'(e!!a *!as e+ia (na )resencia de Dios entre !os 0o+*res. Si (n re)ortero act(a!, con s( c&+ara oto#r& ica, )resente, )or (n a*s(rdo en e! Ca!"ario, 0(*iera )odido i!+ar, no ya (n re)orta>e co+)!eto, sino (na so!a oto#ra .a de Cristo c!a"ado en !a cr(%, 0a*r.a conse#(ido !a oto +&s so!icitada, !a +e>or )a#ada1 !a oto in inita e incansa*!e+ente re)etida y co)iada1 sin )erder >a+&s act(a!idad, ni )asar n(nca de +oda, a tra"Fs de !os si#!os. La oto de Cristo, c!a"ado en !a cr(%, se#(ir.a siendo, 0oy y sie+)re, !a oto Bestse!!er >a+&s i+*atida1 ni en e! n?+ero, ni en e! tie+)o, ni en e! es)acio. B +enos, en e! a+or. 9o 0(*o ot,#ra o en e! Ca!"ario. 9i 0i%o a!ta. E! arte (ni"ersa!, s(*!i+ando e! rea!is+o de! re)orta>e oto#r& ico, se 0a con"ertido en e! intFr)rete ena+orado de Cristo c!a"ado en !a cr(%. E! )ri+er Cr(ci icado (e 0ec0o a #o!)es de +arti!!o y des#arro de carne )or (n )i'(ete de "erd(#os en e! Ca!"ario. B sa!i, *arato, co*raron )oco8 s( )a#a consisti, en re)artirse !os +odestos "estidos de !a ".cti+a. Las co)ias y !as inter)retaciones )osteriores, (eron rea!i%adas )or !os )ince!es, !os cince!es y !as #(*ias de !os #randes +aestros '(e con s(s disc.)(!os, en todas !as F)ocas, con"irtieron s(s ta!!eres en +onte Ca!"ario, donde !a ins)iraci,n y e! a+or re)rod(c.an, sie+)re n(e"a, sie+)re eterna, !a cr(ci i2i,n de Cristo. E! Viernes Santo en e! Ca!"ario no 0(*o ot,#ra os. -ero en ca+*io est("ieron )resentes todos !os +aestros y artesanos H)intores, ta!!istas, i+a#ineros, esc(!toresH de! arte (ni"ersa!. In"isi*!es. -ero )resentes. Visi*!es y )resentes, so*re todo, )ara !a sa*id(r.a de Dios, '(e "e.a co+o !os artistas cerca*an s( cr(%, ena+orados1 co+o +onta*an ca*a!!etes, e2tend.an y tensa*an !ien%os, a i!a*an cince!es, acaricia*an +&r+o!es, +e%c!a*an co!ores y ca!c(!a*an rit+os y "o!?+enes en +aderas, es+a!tes, +ar i!es y +eta!es... Cristo, desde !a cr(%, reconoci, s(s caras, distin#(i, s(s esti!os y s()o s(s no+*res1 se !!a+a*an Ve!&%'(e%, E! :reco, Kra An#F!ico, Mi#(e! 113

An#e!, Monta/Fs, D(r*ar&n, Leonardo, R(*ens, Mante#na, M(ri!!o, Ti%iano, Van der Sayden... I+)osi*!e contar!os. S()era*an en n?+ero a !os so!dados de !a co+iti"a y a !os "erd(#os '(e !o cr(ci icaron1 a !os sesenta y (n +ie+*ros de! Sanedr.n '(e decret, s( +(erte, y a !os escri*as y ariseos '(e conte+)!a*an satis ec0os e! F2ito de s( odio. Eran +&s, in+ensa+ente +&s, !os +aestros y artesanos '(e !o #!ori ica*an )or +edio de! arte y de! a+or, '(e !as t(r*as "oci erantes '(e !o acorra!a*an con ins(!tos, carca>adas y *!as e+ias. Los "erd(#os, a*a>o, se re)art.an s(s "estidos. E! arte, +ientras tanto, acaricia*a a+orosa+ente s( carne !acerada y desn(da1 y co)ia*a y re)et.a incansa*!e+ente, )ara tornar a co)iar!a, en todas !as F)ocas, con !a e2)resi,n de todos !os esti!os, )or +edio de todos !os +ateria!es, s( I+a#en cr(ci icada. G(F F2ito, Cristo. Si desde e! )rinci)io 0(*ieras ido co*rando !os derec0os de a(tor '(e te corres)onden en )ro)iedad e2c!(si"a, ser.as +(!ti+i!!onario. G(F cataratas de oro, t(s !i'(idaciones. 9o e2iste (n te+a +&s co)iado y re)etido. I+)osi*!e contro!ar e! n?+ero inca!c(!a*!e de ediciones1 +enos a?n red(cir a ci ras !a cantidad tota! de e>e+)!ares. Has *atido todos !os records de F2ito, "entas y )(*!icidad. Una tarde, *orrac0o de a)!a(sos y de dro#a a!(cin,#ena, (no de !os Beat!es, Eo0n, se atre"i, a )roc!a+ar so!e+ne+ente )or te!e"isi,n, ante todo e! +(ndo, '(e e!!os eran +&s )o)(!ares '(e Ees(cristo. T? te 0a*r&s sonre.do *enF"o!o. 9i !o to+aste en c(enta. T? sa*es, +e>or '(e nadie, adonde )(ede !!e#ar e! or#(!!o de !os 0o+*res1 so*re todo en co+)!icidad con !a dro#a. 9i t("iste '(e re)etir!e a! -adre t( ,r+(!a )erdonadora de! Viernes Santo8 ;9o sa*en !o '(e 0acen.< Ba !a )ron(nciaste, (na "e% )or sie+)re, )ara todas n(estras e'(i"ocaciones, ce#(eras y )ecados. NNN B con e! arte (ni"ersa!, a!!. esta*an ta+*iFn )resentes en e! Ca!"ario, !a teo!o#.a y !a 0istoria1 !a i!oso .a, !a +edicina y !a antro)o!o#.a1 !a socio!o#.a y !a )sico!o#.a1 e! sa*er y !a c(!t(ra de toda !a 0(+anidad, '(e 117

atra.dos )or a'(e! a*is+o insonda*!e de +a!dici,n y de a+or, trata*an de des"e!ar!o y co+)render!o. S( cr(% *ate todas !as +arcas +(ndia!es de )resencia y )residencia. -reside !as ci(dades y !os )(e*!os desde !a so!e+ne )ree+inencia de !as torres, !os ca+)anarios y !as ac0adas1 )reside !as cascadas de oro )o!icro+ado de !os reta*!os, desde e! corona+iento ci+ero de s(s t.+)anos y re+ates1 )reside, a*a>o, !a E(carist.a, )royectando s( so+*ra i+)rescindi*!e so*re e! ara de! sacri icio1 )reside, >(nto a !a -i!a Ba(tis+a! e! !(ir )erenne de! +anantia! de !a "ida cristiana1 )reside y r(*rica e! >(ra+ento y contrato de a+or de !os es)osos, '(e '(eda ir+ado )or !a cr(%. Se +ete en !os 0o#ares y )reside co+o !ecci,n y (r#encia de s()re+a entre#a, e! !ec0o cony(#a! de !os )adres1 )reside, desde !a +esita de noc0e, !a a!co*a de !os 0i>os. -reside, desde e! testero )rinci)a! !os des)ac0os de !os a*o#ados, y es concordia1 !as cons(!tas de !os +Fdicos8 se ade!anta a !os dia#n,sticos1 !os di"anes de !os )si'(iatras, es s()re+o e'(i!i*rio1 !as sa!as de !a E(sticia8 Q! tiene !a ?!ti+a )a!a*ra... Co!#ado a! c(e!!o de in initos cristianos, a)retado contra s( )ec0o, carne con carne, )reside todos !os !atidos de s(s cora%ones, re#istrando en s( contacto #enerosidades y )ecados. So*re s( carne, d.a y noc0e, !!e"a e! contro! a+oroso de s(s "idas. -reside, entre !as +anos de !os +ori*(ndos, )er)et(o a#oni%ante, desde a'(e! Viernes Santo, todas !as a#on.as de !os cristianos. B )reside ie!+ente, en er#(ida a!erta, a !a ca*ecera de todas !as t(+*as, e! s(e/o tran'(i!o de s(s +(ertos. Mientras re#resan !os "i"os a !as e2i#encias i+)!aca*!es de !a "ida '(e si#(e, Cristo, c!a"ado en s( cr(%, )er)et(o a+i#o y co+)a/ero, es e! ?nico '(e se '(eda en e! ce+enterio, in+,"i! e ina+o"i*!e, >(nto a !a t(+*a de !os s(yos. Ta! "e%, !a or+(!aci,n +&s *re"e y e!oc(ente de! F2ito o*tenido )or Cristo c!a"ado en !a cr(% sea a ir+ar rot(nda+ente, sin e2a#eraci,n ni reser"as, '(e e! cr(ci i>o es e! o*>eto '(e 0a reci*ido, en "einte si#!os, +&s *esos de !a 0(+anidad. E! o*>eto +&s *esado de !a 0istoria. Me>or dic0o8 e! 0o+*re +&s *esado. -or'(e n(estros *esos, no son )ara e! o*>eto1 )or enci+a y a tra"Fs de F!, !os *esos de !a 0(+anidad a)(ntan y se destinan a !a -ersona +is+a de Cristo c!a"ada en !a Cr(%.

11=

B as. e! cr(ci icado '(e se a!%a en e! Ca!"ario co+o s(+a de +a!diciones, se con"ierte en si#no de *endici,n, cita de *esos y centro de a+or. Mi!es de cr(ci icados, si#!os antes, !o 0a*.an )recedido en tan 0orroroso s()!icio1 y +i!es ta+*iFn, si#!os des)(Fs, (eron e>ec(tados co+o E!. -ero (no so!o entre tantos condenados, Cristo, 0a conse#(ido H)or '(FH tan re"o!(cionaria #!ori icaci,n. NNN LC(&! es t( secreto, Se/orM L9o )odr.as con iar+e esa t( ,r+(!a )rodi#iosa, ca)a% de trans or+ar, in"irtiFndo!o radica!+ente, de ne#ati"o en )ositi"o, de racaso en #!or.a, e! s()!icio de !a cr(%M 9ecesito esa ,r+(!a, Cristo, )or'(e !a cr(% +e )ersi#(e1 a +. y a todos !os 0o+*res, sin e2ce)ci,n a!#(na. E! E+)erador Constantino 0ace +i! seiscientos a/os )(*!ic, (na !ey a*o!iendo )ara sie+)re e! s()!icio de !a cr(%. 9adie, n(nca, )or nin#(na ca(sa, en nin#?n !(#ar de! I+)erio ro+ano )odr.a en ade!ante ser cr(ci icado. K(e (n 0o+ena>e a t( -ersona y (n >(sto desa#ra"io de !a +is+a Ro+a, '(e c(atro si#!os antes, te 0a*.a e>ec(tado con e! s()!icio +&s in a+e. -ero e! decreto de Constantino, a )esar de s( *(ena "o!(ntad y de !a ir+a i+)eria! '(e !o a"a!a*a 0a sido co+)!eta+ente in?ti!. La cr(% no 0a )odido, ni )odr& n(nca, ser a*o!ida. A todos nos *(sca y nos )ersi#(e. B tarde o te+)rano, en todas )artes, en "ida o en +(erte, todos aca*a+os cr(ci icados. De (na o de otra +anera. A(n'(e no a)are%can a! e2terior !os dos +aderos cr(%ados de! )at.*(!o. -ero, a !a corta o a !a !ar#a, a todos nos a#(arda !a cr(%. En n(estra "ida todos re)eti+os esta UndFci+a Estaci,n de! V.a Cr(cis, todos con>(#a+os, en e! do!or de n(estra carne y n(estro es).rit(, este "er*o +a!dito8 ser cr(ci icado. Todos. -or eso, Cristo, con .a+e t( secreto. Da+e t( ,r+(!a. EnsF/a+e a con>(#ar ese "er*o +a!dito, trans or+&ndo!o en sonrisa y #!oria entre +is !a*ios, a(n'(e se)an a 0ie! y a san#re. 11@

LC(&! es t( recetaM HE! a+or. Vo!car so*re !a cr(% todo e! a+or, 0asta '(edar con e! cora%,n )artido. HE! a+or. Me>or dir&s, Cristo, t( a+or1 '(e es (n a+or di"ino1 con toda !a car#a y e! )eso de Dios en ese a+or. -(diste trans or+ar !a cr(% en t( a+or )recisa+ente )or ser Dios. -ero yo dis)on#o, Cristo, de (n )e'(e/.si+o a+or 0(+ano. Li+itado, co*arde, +e%'(ino. Mi a+or, de (n si+)!e y )o*re 0o+*re, es inca)a% de trans or+ar e! s()!icio de +i cr(%. Esa e+)resa s()era +is (er%as. HDe ac(erdo. -ero )ara eso, y )or eso, yo '(ise ser cr(ci icado. -ara '(e )(dieras a/adir a t( )e'(e/o a+or 0(+ano +i in inito a+or di"ino. HMe s(ena todo, Cristo H)erdonaH a +(y *e!!as )a!a*ras... HLo sF. 9(nca aca*&is de iaros de +.. Mis )ro+esas e2ceden "(estra ca)acidad de i!(si,n. En +is o reci+ientos 0ay (n so*rante '(e esca)a a "(estros s(e/os. B no +e creFis. -or eso '(ise 0aceros (na de+ostraci,n )?*!ica e! Viernes Santo, en esta UndFci+a Estaci,n, de!ante de toda !a +(!tit(d '(e )(do co+)ro*ar!a. B entonces ya os di +i ,r+(!a, os ense/F s( a)!icaci,n y os de+ostrF +i e icacia. LTa+)oco de esto te ac(erdasM H-re iero '(e T? +e !o rec(erdes, Se/or. HBien. -ara 0acer esta de+ostraci,n '(ise '(e otros dos 0o+*res +e aco+)a/aran en e! +is+o s()!icio. -or eso, Fra+os tres !os cr(ci icados. Bo esta*a en e! +edio. E ecti"a+ente, !os dos !adrones, (no a cada !ado, reaccionaron entonces, i#(a! '(e "osotros a0ora ante !a cr(%8 se retorc.an, *!as e+a*an, +a!dec.an a! (n.sono de! cie!o y de !a tierra, re*e!&ndose iera+ente. Eran a +is !ados co+o dos )erros ra*iosos atados a !a cr(% con !a cadena de s(s c(atro c!a"os, de !a '(e tira*an sa!"a>e+ente, ras#&ndose +&s y +&s !a carne, +ientras !adra*an desa iantes contra +. y contra todos !os '(e se acerca*an. En e! Ca!"ario 0a*.a (n cr(ci i>o, e! )ri+ero, Bo, !a*rado )or e! a+or, y dos 0o+*res deses)erados '(e en cada *!as e+ia acrecenta*an +&s y +&s s( )ro)ia +a!dici,n. Entonces, Bo, desde +i centro, co+encF +i o*ra. B e+)e%, +i de+ostraci,n. -ri+ero con (no. Des)(Fs "endr.a e! otro... TratF, s(a"e y si!enciosa+ente, de co+(nicar!e +i a+or. E+ana*a de +i ser co+o (na in"isi*!e (er%a +a#nFtica '(e i*a en"o!"iFndo!o y )enetr&ndo!o, 0asta 11A

in"adir!o tota!+ente. Lo acaricia*a y a! +is+o tie+)o !o 0er.a. Era *&!sa+o, )ero ta+*iFn ca(terio do!oroso. Era s(s(rro i+)erce)ti*!e '(e aca*a*a en #rito e2i#ente. Era +i a+or di"ino y redentor co+)artido en F!. 9o entender&s ta! "e%, e! c,+o1 )ero todos co+)ro*aron !a trans or+aci,n8 de>, de retorcerse, de +a!decir y *!as e+ar. De>aron de ras#arse !as 0eridas, )or'(e ya no tira*a de !os c!a"os. Hasta se !e s(a"i%aron !os ras#os de s( cara, se !e i!(+inaron !os o>os, "o!"i, a M. !a ca*e%a y co+en%, a re%arT todos !o oyeron1 HAc(Frdate de +., Se/or, c(ando estFs en t( Reino. HHoy estar&s Con+i#o en e! -ara.so. OBa 0a*.a dos Cr(ci i>os en e! Ca!"arioP L(e#o, +&s tarde, a)areci, e! tercer cr(ci i>o. -or'(e a(n'(e no reco>an !os E"an#e!istas, ta+*iFn e! otro !adr,n ter+in, entre#&ndose a !a irresisti*!e in"asi,n trans or+ante de +i a+or. B aca*, ta+*iFn re%ando. A(n'(e no en "o% a!ta. 9o es necesario. -ero s. en e! si!encio +isterioso de! Ca!"ario. B Bo !o o.. -or eso c(ando !a +(erte nos ca!!, de initi"a+ente a !os tres, c(ando se 0i%o en e! Ca!"ario e! si!encio +&s denso y a*is+a! de !a 0istoria, en !a c(+*re de! +onte se a!%a*an tres cr(ci i>os. Uno di"ino, y dos 0(+anos. Qra+os !os tres, co+o (n tr.)tico, con idFntico te+a8 e! a+or. Si )re ieres, (n tr.)tico de es)e>os. Los dos de !os !ados, re)rod(c.an y co)ia*an e! +ode!o de! +edio. K(eron !os tres )ri+eros cr(ci i>os de !a cristiandad. E! Ca!"ario co+en%, a !as doce de! +ediod.a, con (n Cristo en cr(% y dos !adrones *!as e+os. B aca*, a !as tres de !a tarde con tres Cristos8 e! ori#ina!, di"ino, en e! centro8 y dos co)ias, dos rF)!icas, a s(s !ados. Todo, )or o*ra y arte de +i a+or, co+(nicado y ace)tado !i*re+ente )or !os 0o+*res. B todo, en tres 0oras. -ara e! a+or no c(enta e! tie+)o. Esa es +i ,r+(!a y +i receta. M(y senci!!a1 )ero, !o recono%co, +(y do!orosa. Bo (i )or de!ante. Dos !adrones detr&s. S.#(e!os. Merece !a )ena. NNN 115

Estas s. '(e (eron co)ias y rF)!icas a(tFnticas de Cristo en cr(%. Co)ias "i"as, en e! ca/a+a%o tosco de !a carne y en e! !ien%o s(ti!.si+o de! a!+a, '(e s()eran a todas !as o*ras de arte de !os +aestros in+orta!es. Una so!a de estas co)ias "i"as, (n 0o+*re so!o, '(e )or e! a+or se trans or+a en )e'(e/o cristo cr(ci icado, "a!e in inita+ente +&s '(e todos !os !ien%os y estat(as de Cristo '(e e! arte e20i*e en s(s +(seos y e! c(!to "enera en s(s te+)!os. B s( n?+ero, an,ni+o y oc(!to, cata!o#ado en e! cora%,n de Dios, s()era in inita+ente !a ci ra de !as o*ras +aestras de! arte (ni"ersa!. Estos cristos cr(ci icados, "i"os 0oy y s( rientes, no )residen ostentosa+ente !a "ida de !os 0o+*res, '(e e"itar.an +irar!os, "o!"iendo !a ca*e%a, )or'(e s( )resencia es inc,+oda y s( testi+onio do!oroso se con"ierte en (na t&cita re)(!sa o (na into!era*!e condena. Sin e+*ar#o, estos cristos cr(ci icados, in"isi*!es y arrinconados, oc()an 0oy (na )resencia )ri"i!e#iada entre !os 0o+*res, y son )ara Dios (na )residencia redentora '(e co+)ensa y e'(i!i*ra !os )ecados, !as in>(sticias y !as a*erraciones de !a 0(+anidad. Con ieso +i )redi!ecci,n )or e! te+a de Cristo c!a"ado en !a cr(%1 +i o*sesi,n )or esta UndFci+a Estaci,n de! V.a Cr(cis. Es tan (erte e instinti"a '(e sin dar+e c(enta e+)ecF a co!eccionar Cristos cr(ci icados. B ten#o dos co!ecciones. En (na, !a se!ecci,n se 0ace )or !a ca!idad de! arte. En !a otra, )or e! testi+onio do!oroso de !a "ida. Una, co!ecciona i+&#enes H+ar i! o +aderaH de! +(ndo art.stico. La otra, cristos )a!)itantes, )eda%os de "ida. Ho+*res. Las dos co!ecciones "an )ara!e!as. -ero tienen +(y distinta "a!oraci,n. Mi co!ecci,n de cristos art.sticos no "a!e +(c0o, ya '(e +is )osi*i!idades econ,+icas n(nca +e )er+itieron ad'(irir *(enas )ie%as. Sin e+*ar#o, en +i co!ecci,n de cristos "i"os c!a"ados en cr(%, ten#o "erdaderas o*ras +aestras '(e no se co+)ran con dinero Hno 0ay oro )ara )a#ar!asH sino '(e se co!eccionan en e! )as+o y en e! aso+*ro de! rec(erdo, se insta!an y se conte+)!an en e! +(seo .nti+o de !a +e+oria, dando #racias a Dios )or 0a*er tenido !a s(erte de tro)e%ar, sin *(scar!os, en !os ca+inos +isteriosos de !a "ida, con estos a(tFnticos cristos cr(ci icados, "i"os y do!ientes. 116

G(iero e"ocar a'(. tres o c(atro no+*res de +i !ar#o y )recioso cat&!o#o, )ie%as +aestras a!o>adas en e! +(seo entra/a*!e de +is rec(erdos. Me atre"o a consi#nar s( no+*re a(tFntico, s( santo y se/a, )or'(e ya s,!o son +e+oria entre !os 0o+*res. S( )resencia "i"a est& ya en Dios. Ed(ardo1 c(ando nos conoci+os, !a e!icidad des*orda*a t(s +is+os c&!c(!os. Ten.as c(arenta y c(atro a/os, (na es)osa ena+orada y siete 0i>os '(e se +ira*an en ti. 9o )od.as )edir +&s ni a t(s ne#ocios, ni a t(s a+i#os. A !os tres a/os, c(ando "o!"i+os a "ernos, te encontrF en t( casa de Las Arenas, c!a"ado en !a cr(% de (n carro de r(edas. -ar&!isis )ro#resi"a irre"ersi*!e. Me !o 0a*.a ade!antado t( +(>er. B '(e t? ya !o sa*.as ta+*iFn. Bo ten.a +iedo a esta "isita. Te+.a en rentar+e con t( carro de r(edas. B conti#o en F!. T? +is+o sa!iste a reci*ir+e con a!*oro%o, +ani)(!ando &#i!+ente con t(s +anos, a?n 0&*i!es, !os +ecanis+os de t( cr(%T B sonre.as co+o sie+)re, y c0ar!a*as e (si"o co+o sie+)re, entre e! *(!!icio de t(s siete 0i>os, '(e se +ira*an +&s en ti y e! ir y "enir de t( es)osa '(e +e )arec.a +&s ena+orada toda".a. Todo era en t( casa i#(a! '(e antes. E! ?nico '(e se sent.a distinto era yo. Ad"ert. '(e esta*as es)iando !a o)ort(nidad de (n +o+ento en '(e a so!as )(dieras con iar+e a!#o. B acertF. C(ando a! in !!e#, ese instante, *re"e co+o (n re!&+)a#o, di>iste en "o% *a>a, a toda )risa8 H-adre, '(iero decirte (na cosa. G(iero '(e se)as '(e soy in+ensa+ente e!i% en este carro de r(edas. A!#(ien "en.a ya. Miraste a (n cr(ci i>o '(e )resid.a !a sa!a, co+o d&ndo+e !a c!a"e de t( con idencia y "o!"iste !a ca*e%a a t( es)osa '(e re#resa*a )or e! )asi!!o, con dos de t(s 0i>os... B +e )areci, '(e !os +ira*as casi co+o )idiFndo!es )erd,n )or t( e!icidad, sa*iendo '(e e!!os Ht( +(>er so*re todoH s( r.an tanto )or ti. Bo no t("e tie+)o de contestarte, Ed(ardo. B (e +e>or. LG(F te 0(*iera dic0o, di#no de t( con idenciaM Ta+)oco "o!". a "erte. Te (iste a! cie!o en t( carro de r(edas. B #(ardo en +i co!ecci,n t( (rti"a con idencia8 (na inFdita -a!a*ra de Cristo c!a"ado en !a cr(%. :racias, Ed(ardo. T?, L(cio, ten.as diecin(e"e a/os. Ha*.as nacido y te 0a*.as criado en e! *arrio a!e#re y e'(."oco de Bi!*ao. Las c0icas te ri a*an. T( si+)at.a y t( F2ito eran arro!!adores8 toca*as !a #(itarra, canta*as, eras (n *ai!ar.n incansa*!e... Entonces no nos conoc.a+os. L(e#o, de )ronto, a)areci, en 114

t( cadera (n c&ncer de 0(eso. C(ando te enteraste de! dia#n,stico, te encaraste con ;e! C(!)a*!e< y !e desa iaste8 ;Si te 0as cre.do '(e yo "oy a a#(antar esto, te e'(i"ocas. A +is diecin(e"e a/os. -ri+ero +e s(icido.< -as, (n a/o. B )or t( a!+a )asaron +(c0as cosas. Entonces !!e#(F yo a Bi!*ao a dar (nas con erencias. T? te enteraste, y )or (nos a+i#os +e +andaste (n recado8 '(er.as "er+e, )or'(e +e 0a*.as o.do (nas c0ar!as )or Te!e"isi,n so*re Mi Cristo Roto. Ac(d. a !a c!.nica y te encontrF en !a ca+a de !a cr(%. S,!o ten.as (n c!a"o en t( carne8 e! c&ncer de cadera '(e te de"ora*a a +ordiscos t(s 0(esos >,"enes en t( or#anis+o re*osante de "ida. C0ar!a+os y c0ar!a+os. LC,+o 0a*.as conse#(ido ena+orarte de ese +odo de CristoM LG(iFn te !o 0a*.a )resentado y re"e!adoM LC,+o 0a*.as !!e#ado a Q!, desde t( *arrio ;a!e#re< de Bi!*aoM Co!eccionF, entre +(c0as, tres con idencias t(yas8 ;-adre 0an tratado de !!e"ar+e a Lo(rdes y yo +e 0e ne#ado. Ten#o +iedo de '(e !a Vir#en +e c(re. B yo no '(iero c(rar+e.< B a'(e!!a otra8 ;Me 0an dic0o '(e esto "a )ara !ar#o1 entonces yo ten#o '(e 0acer (n trato n(e"o con Ees(cristo1 e! trato '(e ten.a+os era +&s corto. B yo so!o, ya no a#(anto...< La re!i#iosa en er+era +e cont, c,+o te resist.as a '(e te a)!icaran ca!+antes1 ten.a '(e inter"enir y o*!i#arte e! +Fdico. B "o!".as a insistir8 ;Bo no !e )ido a Cristo '(e +e c(re. 9o '(iero. 9o se !o )ida (sted ta+)oco. -.da!e so!a+ente '(e +e dF (er%as...< Entra*an y sa!.an t(s a+i#os, !as )are>as de no"ios de t( *arrio, '(e "en.an a "isitarte. B t? co#.as t( #(itarra y canta*as con e!!os 0asta '(e ya no )od.as +&s. Bo "e.a c,+o e!!os "o!".an !a ca*e%a !i+)i&ndose (na !&#ri+a. O +ira*an a! Cristo en cr(% '(e )resid.a t( ca+a. Te "isitF "arias "eces en esos d.as. Sie+)re esta*a t( 0a*itaci,n !!ena de #ente >o"en. De t( *arrio. Los atra.as. Los trans or+a*as. Meses des)(Fs reci*. e! recordatorio de t( +(erte. Lo ten#o en +i +(seo de cristos cr(ci icados en "ida. B t? sa*es, L(cio, c(&ntas "eces 0a*!o conti#o. Man(e! Lo%ano :arrido. En Linares. -ero todos te !!a+&*a+os Lo!o. E+)ecF a conocerte a tra"Fs de t(s !i*ros '(e +e i+)resionaron desde e! )ri+er +o+ento. -ero c(ando te conoc. en )ersona, e! a(tor des*anc, a s(s !i*ros. Cada !i*ro +e da*a a!#o t(yo, (n )edacito de t( es).rit( i+)reso en e! )a)e!. -ero t? eras !a s(+a y e! tota!, "i"o y )a!)itante, de todo !o '(e 0a*.as escrito, y de !o '(e te !!e"aste dentro, sin )oder!o escri*ir, )or'(e no te dieron tie+)o. Una r& a#a de +etra!!a, incr(stada en t( co!(+na "erte*ra! t("o !a c(!)a de todo. UO-ero ;Otro< 0a*.a tenido !a c(!)a de !a r& a#aPV Una )ar&!isis '(e a"an%a*a, i+)!aca*!e, +i!.+etro a 13C

+i!.+etro, i*a in(ti!i%ando, )oco a )oco, casi i+)erce)ti*!e+ente, t( c(er)o. G(F !enta, )ero se#(ra, in"asi,n destr(ctora. -ero )ara ti, Lo!o, era co+o (na a*s(rda +area de a+or '(e in(nda*a t( ser. T(s )ri+eros !i*ros, dedicados todos a! te+a de! do!or-a+or, !os escri*iste con t( )ro)ia +ano. C(ando !a +area s(*i, 0asta t(s dedos !e dicta*as t(s )ensa+ientos a L(cia, t( 0er+ana, '(e era todo !o '(e ten.as en !a "ida1 y '(e era )ara ti 0er+ana, +adre, no"ia, en er+era... La ?!ti+a "e% '(e te "isitF '(edF anonadado. La +area se 0a*.a a)oderado de ti de ta! +odo '(e eras !a rea!i%aci,n e2acta de (n t.t(!o t(yo8 ;E! &r*o! desn(do<. Esta*as des)o>ado de casi todo. B toda".a '(isiste dedicar+e e! ?!ti+o de t(s !i*ros. 9o te da*as >a+&s )or "encido. T("o '(e ac(dir L(c.a. A*ri, e! !i*ro )or !a )ri+era )&#ina y !o co!oc, de!ante de ti en t( +esa1 arri+, t( *ra%o, '(e no )od.as +o"er, )(so e! *o!.#ra o entre t(s dedos '(e a)ret, a s( a!rededor, y sit(, so*re !a )&#ina t( +ano... La #(ia*a e! instinto, )or'(e ya no "e.as si'(iera. La +area 0a*.a ce#ado t(s o>os. C(ando L(c.a +e entre#, e! !i*ro dedicado rec(erdo '(e +e ad"ertiste8 ;Bo creo '(e no "a a entender, -adre, !a !etra de +i dedicatoria.< La +irF. B te +ent.. B te a ir+F '(e c,+o no, '(e c!aro '(e !a entend.a. Tan s,!o adi"ina*a a!#(na si!a*a. E! !i*ro se tit(!a8 ;Bien"enido, a+or<. Todo (n res(+en de t( "ida. -ara ti, co+o )ara Cristo, do!or es e'(i"a!ente de a+or. Conser"o, Lo!o, t( !i*ro dedicado, en +i +(seo de cristos "i"os cr(ci icados. B c(ando, de "e% en c(ando, re)aso t( dedicatoria, )ienso '(e si a Cristo !e 0(*ieran desc!a"ado !a +ano derec0a )ara dedicar+e s( E"an#e!io, ta+)oco 0(*iera entendido !os #ara*atos de s( !etra, ator+entada y +o>ada toda con s( san#re. -or'(e t( dedicatoria, Lo!o, es ta+*iFn (na s(cesi,n de #ara*atos. La c!a"e )ara inter)retar!os es e! a+or. E! t.t(!o de t( !i*ro y de t( "ida8 ;Bien"enido, a+or<. T( ,r+(!a y t( secreto. Ke!i)e naci, en !a R?a de San -edro, )or donde entra*a, desde La*aco!!a, en Santia#o de Co+)oste!a, e! ca+ino de !as -ere#rinaciones en *(sca de !a Catedra! y s( se)(!cro a)ost,!ico. De +(y ni/o, (na )ar&!isis in anti! !e in+o"i!i%, )ara sie+)re. 9i !os +edios tera)F(ticos de entonces, ni !as )osi*i!idades econ,+icas de !a a+i!ia, )er+itieron a)!icar!e a Ke!i)e (n adec(ado trata+iento de re0a*i!itaci,n. S( cr(% '(ed, +arcada sin re+edio. S( "ida consist.a en ser tras!adado )or !a +a/ana, desde s( ca+a, a (na si!!a co!ocada >(nto a (na "entana '(e se a*r.a so*re !a R?a de San -edro. Esas eran s(s oc()aciones, s(s ca+inos, s(s itinerarios. Todo s( (ni"erso se red(>o a (n )e'(e/o rect&n#(!o, so*re 131

e! ir y "enir de !a #ente en s( trasie#o diario )or !a ca!!e. As. se 0i%o +(c0ac0o, ado!escente, 0o+*re +ad(ro. -asaron a/os y a/os. Todo e! r.o de (na e2istencia )or e! 0(eco de (na "entana. Ea+&s 0a*.a sa!ido de s( casa. 9o conoc.a +&s ca+ino '(e e! de s( !ec0o a s( si!!a. 9o 0a*.a "isto ni !a catedra!, ni e! -,rtico de !a :!oria, ni !a -!a%a de! O*radoiro. Vi"iendo en e!!a, >a+&s 0a*.a )odido ca!!e>ear )or !as r?as de (na de !as ci(dades +&s *e!!as de! (ni"erso. -asaron !os a/os. Me>or, !a sit(aci,n econ,+ica de !os s(yos. B ya 0o+*re, +&s '(e +ad(ro, oy, '(e !e i*an a co+)rar (n +oderno carrito de r(edas. Lo rec0a%, instinti"a+ente. 9o !o '(er.a. De nin#(na +anera. Lo ani+a*an a )or .a8 HVer&s, te !!e"are+os )or !as r?as, a !a -!a%a de! O*radoiro, a !a Catedra!. O-ero si no 0as "isto n(nca e! -,rtico de !a :!oriaP Anda, tienes '(e "er!o. H9o '(iero "er!o Hres)ondi, Ke!i)e !ac,nico. B a/adi, en "o% +&s *a>a, co+o )ara s. +is+oH8 -re iero "er e! otro -,rtico de !a :!oria, e! de "erdad, a !a entrada de! -ara.so... Ten.a ra%,n Ke!i)e. G(er.a #(ardar y conser"ar intacto e! tesoro de s( sacri icio a !o !ar#o de toda (na "ida. Merec.a !a )ena reser"ar s(s o>os sin !a i+)resi,n de nin#?n +on(+ento de a'(. a*a>o, )ara estrenar!os en !a "isi,n de! -,rtico a(tFntico, a!!& arri*a. LG(iFn !e ense/, a Ke!i)e, cr(ci icado en e! rect&n#(!o de (na "entana >(nto a !a R?a de San -edro, d.a a d.a, esta ciencia de! a+orM Entre tantas )ersonas co+o se deten.an en !a ca!!e, >(nto a s( "entana, )ara c0ar!ar con F!, Lno se detendr.a ta+*iFn, de "e% en c(ando, (n +isterioso -ersona>e, '(e dea+*(!a eterna+ente )or !as r?as de !a "ida, con !as !!a#as en s(s +anos y e! cora%,n )artidoM NNN He recordado c(atro e>e+)!ares so!a+ente de +i co!ecci,n )artic(!ar de cristos "i"os c!a"ados en s( cr(%. La co!ecci,n co+)!eta !a tiene Dios. Los *(sca, !os +i+a y !os #(arda, con a(tFntica )asi,n de co!eccionista di"ino. 9o se !e esca)a ni (n so!o e>e+)!ar. Los tiene ce!osa+ente !oca!i%ados en !os sitios +&s in"eros.+i!es e insos)ec0ados8 c&rce!es, ca+)os de concentraci,n, c0a*o!as, c!.nicas, *(0ardi!!as... En !a so!edad y e! a*andono de! ca+)o, e! desierto o !a se!"a. Sitios '(e esca)an a !a !oca!i%aci,n to)o!,#ica de !os 0o+*res. -ero >a+&s a! a+or de Dios. 133

Desde esta di"ina )ers)ecti"a e! +(ndo se con"ierte en (n ins,!ito y +ara"i!!oso +(seo de a(tFnticos cristos "i"os de carne c!a"ados en cr(%. -or a+or. G(e son rF)!icas e2actas de !a UndFci+a Estaci,n de! V.aCr(cis. HLTa+)oco co*ras, Se/or, derec0os de a(tor )or estas co)ias "i"asM HS.. En (na !i'(idaci,n e2acta y )(nt(a!, co*ro y reco>o todos s(s +Fritos, todo e! s( ri+iento y e! a+or )aciente de estos cr(ci icados. Los ca)ita!i%o en +is )ro)ios +Fritos di"inos, en (n so!o tesoro in inito, '(e distri*(yo #enerosa+ente entre !os 0o+*res, )ara co+)ensar, con e! a+or y e! sacri icio de (nos, !a +a!dad y e! e#o.s+o de !os otros. Este es e! secreto de +i econo+.a8 re)artir acciones y "a!ores de +i -asi,n entre !os 0o+*res, con"irtiFndo!os as., con s( )ro)ia y )ersona! in"ersi,n de do!ores, en accionistas de +i sacri icio Redentor. Bo trans or+o e! racaso y !a *ancarrota de !a Cr(% en !a in"ersi,n +&s se#(ra y renta*!e. -or e! A+or.

137

/ARTIDA LEGALI*ADA DE DEBUNCI8N

1+.a Estacin J!s"s %&!'! !n -a C'&.


;Ees?s +(ere en !a Cr(%<. As. !o an(ncia !a D(odFci+a Estaci,n. La rase est& redactada co+o (n tit(!ar )er ecto )ara !a )ri+era )!ana a toda )&#ina, de (n )eri,dico. OG(F a*(!osa noticiaP OG(F s()re+a a!e#r.aP Ees?s 0a +(erto. B +(erto de "erdad. E! >?*i!o +e re*osa )or todas )artes, ya '(e se trata de !a noticia +&s trascendenta! de +i "ida. Sin !a '(e yo no )odr.a "i"ir. -or'(e yo necesito a Ees?s +(erto. M(erto de "erdad. OG(F a!e#r.aP Estoy tan )ers(adido de +i )ro)ia +(erte, !a ten#o tan incr(stada en +i "ida y !a es)ero con ta! te+*!or y ta! )&nico, '(e necesito a (n +(erto de !a cate#or.a de Cristo )ara )oder en rentar este )ro*!e+a radica! de +i e2istencia.

13=

Los de+&s +(ertos no +e "a!en )ara nada1 a! contrario, acrecientan y a(+entan +i an#(stia. E! ?nico +(erto '(e )odr.a reso!"er +i con !icto "ita! es Cristo. B, O0a +(ertoP OG(F a!e#r.aP 9o se trata de (n con (so r(+or +a! con ir+ado. He ac(dido a !as (entes o icia!es y !os c(atro E"an#e!istas, esta "e% en tota! ac(erdo, con ir+an rot(nda+ente e! 0ec0o. -ara ase#(rar+e +&s, 0e re)asado detenida+ente s(s c(atro cr,nicas y "eri ico con satis acci,n, '(e todos !os deta!!es con ir+an, sin 0a*erse a)a!a*rado, (no tras otro, !a certe%a a*so!(ta de esta +(erte. G(F tran'(i!idad. Es c(rioso8 !as +&s ciertas y ir+es con ir+aciones de tan ant&stica noticia +e !!e#an, '(F iron.a, a tra"Fs de !as )ersonas '(e +e res(!tan +&s anti)&ticas y re)(!si"as, y a !as '(e en e! ondo ten#o '(e estar a#radecido )or (na se#(ra e i+)arcia! in or+aci,n, a! +ar#en de toda sos)ec0a. De*er.a escri*ir (na carta de a#radeci+iento a !os +ie+*ros de! Sanedr.n '(e 0a +ontado en e! Ca!"ario (n ser"icio es)ecia! )ara co+)ro*ar e! c(+)!i+iento e2acto de !a )ena de +(erte1 y otra carta se+e>ante a !os Escri*as y Kariseos, '(e desde otro )(nto de +ira, "eri ica*an, con idFntico ce!o, e! +is+o res(!tado ina!. Mi a#radeci+iento a -i!ato, e! :o*ernador, '(e no entre#a a!e#re+ente e! c(er)o de! Se/or a! in !(yente )ersona>e '(e !o rec!a+a, 0asta cerciorarse o icia!+ente de '(e est& *ien +(erto, a/adiFndose e! deta!!e de !a e2tra/e%a de! +is+o :o*ernador, de '(e 0aya +(erto tan )ronto, e insistiendo )or e!!o, en s( co+)ro*aci,n. Mi a#radeci+iento a! Cent(ri,n ro+ano, +&2i+a a(toridad en este as(nto, '(e in or+a )ositi"a+ente de esta +(erte *a>o s( a*so!(ta res)onsa*i!idad. Mi a#radeci+iento, es)ecia!.si+o, a! )reca"ido y descon iado so!dado, '(e )or si acaso, antes de entre#ar e! cad&"er de Ees?s, !e atra"iesa e! )ec0o de (n !an%a%o, 0asta )artir!e e! cora%,n. Con !a so!e+ne ase"eraci,n de (n testi#o )resente '(e a ir+a, en acta notaria!, 0a*er!o "isto1 y c,+o de !a 0erida sa!i, san#re y a#(a. E! 0ec0o es indisc(ti*!e8 !a +(erte de Ees?s no ad+ite e! +&s +.ni+o +ar#en de d(da. Todos !os testi+onios de estas c(a!i icadas )ersonas 0an ido redactando (n Acta de De (nci,n, c(ya ir+a y r?*rica es !a *r(ta!, )ero o)ort(na, !an%ada de! so!dado. E! #o!)e de #racia. -(edo estar se#(ro8 Ees?s 0a +(erto. Tan de "erdad, '(e !a +is+a nat(ra!e%a reaccion, es)ectac(!ar+ente ante tan ins,!ito aconteci+iento8 se 0i%o de noc0e a !as tres de !a tarde, se arr(#, en te+*!ores !a )ie! eri%ada de !a tierra, se '(e*raron co+o (n !e"e 13@

crista! !as rocas incon+o"i*!es y !as +anos atre"idas de !os +(ertos e+)(>aron 0(es(das !as !osas de s(s t(+*as. Era !,#ica ta! de+ostraci,n de !a nat(ra!e%a. B yo se !a a#rade%co ta+*iFn. As. co+o !a ase"eraci,n de !a +(!tit(d a!!. )resente, '(e a! conte+)!ar tan ina(ditos en,+enos a*andon, en si!encio e! Ca!"ario, d&ndose #o!)es de )ec0o. B '(edaron so!a+ente !os incondiciona!es rodeando e! cad&"er, toda".a ca!iente, de Ees?s. OBa ten#o e! +(erto '(e necesito )ara +i "idaP 9ada +enos '(e Dios. NNN -ero !o necesito +(erto con (na +(erte '(e sea idFntica s(*stancia!+ente, a !a '(e a +. +e a+ena%a y ante !a '(e yo tie+*!o. S. s( +(erte es distinta de !a +.a, ya no +e "a!e. Ees?s no )(ede in"entarse ni esco#er )ara s. (na +(erte con cate#or.a di erente, de )ri"i!e#io y e2ce)ci,n. S( +(erte tiene '(e ser tan )o*re, tan deso!ada, tan r.a y tan cie#a co+o !a '(e a +. +e es)era. 9ecesito '(e F! sienta, en s( carne y en s( a!+a, !o +is+o '(e yo "oy a sentir. 9ecesito sa*er '(e t("o +iedo y )&nico1 '(e !e '(e+, !a ie*re y s(d, r.o1 '(e )idi, a#(a y !e a!ta*a e! aire1 '(e esta*a rodeado de #ente y '(e se sa*.a, sin e+*ar#o, in inita+ente so!o. So!o, en !a +&s indi"id(a! de !as a"ent(ras, sin )oder co+)artir!a con nadie1 sin '(e nadie )(diera ec0ar!e (na +ano. 9ecesito '(e Dios +(era co+o yo. Co+o (n )o*re 0o+*re. B as. 0a +(erto. G(F a!e#r.a. Los c(atro E"an#e!istas !e dedican e! +is+o y ?nico "er*o8 e! +&s "(!#ar, )ero e! +&s co+)!eto '(e tene+os !os 0o+*res )ara en(nciar este en,+eno1 senci!!a+ente8 ;+(ri,<. Sin co+entarios, ni a/adidos. S( +(erte +edida )or e! +is+o tr&#ico y r(tinario rasero '(e !a +.a. B San E(an, )resente, 0asta reco#e este #esto caracter.stico y ina! de todos !os +ori*(ndos8 ;inc!in, !a ca*e%a<. 13A

En n(estras )e!.c(!as *asta y so*ra esa ca.da, *r(sca o !enta, sin )a!a*ras, de !a ca*e%a, )ara '(e todos co+)renda+os '(e se trata de! in. B a(to+&tica+ente (na +ano )iadosa !e cierra a! +(erto !os o>os y !e "e!a !a cara con (n !ien%o. A Cristo nadie )(do cerrar!e !os o>os. La +ano de s( Madre no !!e#a*a 0asta !a a!t(ra de s( rostro, '(e '(ed,, sin c(*rir, a !a inte+)erie. En ca+*io, se ras#,, de arri*a a*a>o, e! "e!o de! Te+)!o '(e c(*r.a e! Sancta Sanctor(+. -ero a +. !o '(e +&s +e interesa es esa ca*e%a des)!o+ada e inerte, co+o '(edar& !a +.a, e2)(esta a todas !as +iradas, a! aire !i*re e! Ca!"ario. ;Do*!, !a ca*e%a y dio e! ?!ti+o s(s)iro.< :racias, E(an, )or !os datos. La +(erte de Dios y !a +.a ser&n *io!,#ica+ente i#(a!es. Este es e! +(erto '(e yo necesita*a. :racias. NNN Una +(erte idFntica a !a +.a, +enos en (na cosa. -or'(e necesito '(e !a s(ya se di erencie de +i +(erte en '(e sea !i*re y "o!(ntaria. Esco#ida y '(erida )or Q!. M&s a?n8 )retendida, desde sie+)re, )or Q!. G(e no sea (n +(erto co+o yo, esc!a"o incondiciona! de !a +(erte, nacido )ara +orir, contra toda +i "o!(ntad. LDe '(F +e "a!e (na +(erte or%ada e i+)(esta co+o !a +.aM Insisto8 '(e no +(era )or a%ar, ni )or'(e !e (eron +a! !as cosas, ni )or ca)ric0o o co*ard.a de !os 0o+*res, ni )or odio y "en#an%a de s(s ene+i#os. 9o. G(e +(era )or'(e Q! as. !o decidi,1 )or'(e a Q! !e da s( di"ina y rea! #ana. Sa*iendo yo, '(e )odr.a, si '(isiera, )!antarse y re*e!arse y #ritar!e a !a +(erte8 ;OL&r#ate y dF>a+e en )a%P<. B '(e !a +(erte !e o*ede%ca co+o (n )erro a!dero. Co+o !e o*edeci, !a tor+enta en e! !a#o. Sa*iendo '(e !os 0o+*res, !os tri*(na!es, !os odios y !as "en#an%as, act?an en s( +(erte co+o si+)!es instr(+entos, co+o +eros co+)arsas, co+o e icaces e>ec(tores, +ani)(!ados y a)ro"ec0ados )or e! +isterio de s( !i*re y )ersona! e!ecci,n. 135

Sa*er '(e Cristo se conden, Q!, a s. +is+o, !i*re+ente, a !a +(erte de cr(%. G(e Cristo ir+, s( )ro)io "eredicto condenatorio antes, +(c0o antes, '(e !o )roc!a+ara o icia!+ente, en "o% a!ta, -i!ato, e! :o*ernador ro+ano. G(e !os ac(sadores y !os >(eces y !os "erd(#os son si+)!es y e2ternos e>ec(ti"os de otra anterior y radica! sentencia. G(e Q! *a>a y do*!a !a ca*e%a c(ando '(iere. G(e es Q!, '(ien !e da ,rdenes a !a +(erte8 ;A0ora.< B es e!!a !a '(e o*edece. G(e (e Q! '(ien se atre"i, a or+(!ar en )!eno "i#or de s( e2istencia y consciente de s(s consec(encias, este ina(dito desa .o8 ;9adie +e '(ita !a "ida1 sino '(e yo !a doy )or +i )ro)ia "o!(ntad. B soy d(e/o de dar!a y de reco*rar!a< UE(an, 1C, 16V. Este es e! +(erto '(e yo necesito. -ara esc!a"o de !a +(erte, *asto yo. 9ecesito a A!#(ien !i*re, '(e, +(riendo !i*re+ente, consi#a ta+*iFn !i*erar+e a +.. NNN -or eso necesito a Cristo +(erto. -or'(e esa +(erte s(ya es ta+*iFn +.a. E! Viernes Santo en e! Ca!"ario, a !as tres de !a tarde, no +(ri, Cristo so!a+ente con (na +(erte indi"id(a! y )ersona!1 ta+*iFn yo +or.a con Q! a !a +is+a 0ora, en s( +is+a +(erte. En s( nat(ra!e%a 0(+ana est&*a+os )resentes todos !os 0o+*res1 so*re s(s es)a!das #ra"ita*an todos n(estros )ecados. S( -asi,n era !a consec(encia de 0a*erse res)onsa*i!i%ado ante s( -adre de todos n(estros de!itos1 )or eso ta+*iFn en s( +(erte +or.a+os con Q! todos !os )ecadores. -ecado y +(erte est&n sie+)re inse)ara*!e+ente so!dados. K(e Dios '(ien !os >(nt, co+o ca(sa y e ecto1 tan a)retada+ente, '(e ni Dios +is+o )(ede ya se)arar!os. -or eso t("o '(e +orir Cristo. A! car#ar con n(estros )ecados, car#, ta+*iFn con n(estra +(erte. -or eso es +.a !a s(ya1 y es s(ya !a +.a. -or'(e en Q! +(ri, +i +(erte. C(ando te+*!, !a cr(% con e! ?!ti+o estre+eci+iento de s( a#on.a, te+*!a*a ta+*iFn +i +(erte en e!!a. 136

C(ando se des)!o+a*a so*re e! )ec0o s( ca*e%a inerte y )esada, yo esta*a en e!!a ta+*iFn, co+o (n )eso +(erto '(e !a e+)(>a*a. c(ando sa!i, s( ?!ti+o a!iento )or s(s !a*ios, a F! se (n.a ta+*iFn e! ?!ti+o so)!o de +i "ida. Se a*ra%aron en !a cr(% n(estras +(ertes, !a de Cristo y !a +.a. M(rieron >(ntas. OG(F in inito cons(e!oP La noticia +&s transcendenta! de +i e2istencia. NNN E! rostro +(erto de Cristo co+en%, a trans or+arse !enta y s(a"e+ente. Re!a>ada ya !a cris)aci,n de s( siste+a ner"ioso, distendida !a tirante% de s(s +?sc(!os y s(s tendones, e!i+inados !os do!ores y !as an#(stias de! sa!"a>e s()!icio, dor+ida ya !a sensi*i!idad a#(d.si+a de s( ser, so*re s( rostro en )a% (e a)areciendo, co+o (n a!*a trans)arente y si!enciosa, e! re)oso y !a serenidad, !a ar+on.a y !a *e!!e%a. Los o>os de Mar.a, s( Madre, no se cansa*an de +irar!o. 9i s(s +anos +aterna!es 0(*ieran !o#rado ese e ecto )rodi#ioso con !a caricia s(a"e de s(s dedos. S( *e!!e%a s()era*a todos !os s(e/os de! arte. K(e co+o si Dios +is+o !o 0(*iera *esado. B era "erdad8 e! -adre *esa*a a s( Hi>o en s( rostro +(erto1 y en Q! *esa*a a todos !os 0o+*res. Era e! *eso '(e se!!a*a !a reconci!iaci,n de! -adre con todos !os 0er+anos. La !i*eraci,n c,s+ica de toda !a creaci,n entera esc!a"i%ada )or e! )ecado. B Cristo, 0er+ano +ayor, +(erto )or todos, )areciera sonre.r dor+ido en !a cr(%. E! Cent(ri,n ro+ano, '(e no )od.a a)artar de Q! s(s aso+*rados o>os, se#(.a re)itiendo s( certi icaci,n )?*!ica, )ero )ersona!, de +i!itar 0onrado y consec(ente8 ;Verdadera+ente este 0o+*re era 0i>o de Dios.< -or eso s( rostro +(erto era !a s.ntesis s()re+a de !a )a%, e! re)oso y !a *e!!e%a. NNN 134

Ese rostro ya no es so!o de Cristo, ni )ertenece en e2c!(si"a a s( )ersona. Es n(estro. 9os )ertenece a todos y a cada (no de !os 0o+*res. Se 0a con"ertido ya en )atri+onio y tesoro (ni"ersa!. B a todos nos (e dado y re)artido e! Viernes Santo desde e! Ca!"ario. K(e co+o si en !a c(+*re de! +ont.c(!o, a !a a!t(ra e2acta de s( rostro, se 0(*iera insta!ado (n re !ector #i#ante y )otent.si+o, rotatorio y circ(!ante co+o e! o>o certero de (n aro o+ni)resente, c(ya r& a#a !(+inosa, *arriendo e ins)eccionando !a tierra en s(s c(atro di+ensiones, (era )royectando y re)artiendo so*re e!!a, !a i+a#en "i"a y e2acta de ese rostro *e!!.si+o de Cristo +(erto. -ero !a r& a#a, !(+inosa y sa*ia, )royecta esa cara de Dios so!a+ente so*re !os 0o+*res +(ertos. Va *(scando, c(idadosa y ca!c(!ada+ente, +ientras #ira so*re !a tierra, a !os a#oni%antes, a !os +ori*(ndos, a !os +(ertos1 se detiene so*re e!!os, i!(+ina s( )o*re rostro 0(+ano en trance de a#on.a y )royecta so*re F!, co+o (n *eso ta+*iFn, !a i+a#en di"ina de! rostro +(erto de Cristo. Se s()er)onen !as dos caras, 0asta (ndirse en (na so!a1 y a! retirarse !a r& a#a !(+inosa, todos !os +(ertos de! +(ndo se )arecen a Cristo. Todos tienen s( cara. E! rostro de Dios. Co+o si Cristo +(riera, y re)osara +(erto, otra "e%, en todos. Todos d(er+en con e! sosie#o de s(s ras#os. Ba>o e! *eso de s( )a%. NNN 9o i+)orta '(e 0ayan )asado dos +i! a/os1 !a r& a#a !(+inosa de! Ca!"ario si#(e *arriendo e! +(ndo y re)artiendo e! rostro +(erto de Cristo. Si 0oy !!e#a a n(estras )()i!as e! res)!andor de (na estre!!a '(e se encendi, en !a !e>an.a incon+ens(ra*!e de! es)acio a !a distancia a*r(+adora de +i!!ones de a/os de !(%1 a cada a#oni%ante !e !!e#a, en s( +o+ento e2acto, e! rostro de Cristo, a(n'(e s( I+a#en se encendiera en e! Ca!"ario 0ace "einte si#!os. -ara Dios no 0ay ni tie+)o ni es)acio. S,!o a+or. Bo sF '(e 0acia +. ca+ina certera, si#(iendo (na r(ta i>ada eterna+ente, (na este!a !(+inosa, '(e se )osar& )(nt(a! HLd,ndeM, Lc(&ndoMH so*re +i rostro en a#on.a. 17C

-or otra r(ta, ta+*iFn inso*orna*!e, "iene 0acia +. !a +(erte, a "eces adi"ino s(s )isadas y 0asta +e )isa !os ta!ones. -ero yo no "(e!"o !a ca*e%a, no +iro 0acia atr&s. Mis o>os tensos 0acia ade!ante, otean se#(ros e! 0ori%onte )or donde !!e#ar& e! a!*a, '(F "iene ya a"an%ando de )(nti!!as a +i enc(entro, 0ace "einte si#!os, desde e! Ca!"ario. -or eso !a noc0e tr&#ica y cie#a de !a +(erte '(e en"(e!"e a !a 0(+anidad se 0a con"ertido en (na +ara"i!!osa noc0e trans i#(rada1 s(s tinie*!as est&n ac(c0i!!adas contin(a+ente )or esos 0aces +isteriosos de !(%, '(e !a s(rcan y atra"iesan en todas direcciones, )ara !!e#ar )(nt(a!es a !a cita de (n 0o+*re, '(e en a!#(na )arte, a#oni%a o +(ere. EstF donde estF8 nadie +(ere so!o. La r& a#a !(+inosa de! Ca!"ario, a nadie de>a a*andonado, )or desconocido, an,ni+o, )o*re, re)(!si"o y +isera*!e '(e )are%ca. Bri!!a en s( !(% !a sa*id(r.a de Dios y conoce a! se#(ndo !a 0ora ca*a! de todos !os destinos. En s( te+*!or )a!)ita e! cora%,n de Cristo1 y ac(de con +ayor tern(ra a !os +&s so!os y desa+)arados. S(*e y s(*e, esca!,n tras esca!,n, !a s(cia y +.sera esca!era, *arriendo s(s ta*!as carco+idas y cr(>ientes, )ara !!e#ar a !a a!t.si+a y o!"idada *(0ardi!!a, donde a!#(ien est& +(riendo a*andonado. O *a>a 0asta e! s,tano 0?+edo y +a!o!iente, donde 0asta e! "i"ir es a#on.a, entre s(e!os y )aredes '(e s(dan sie+)re r.o. Sa*e e! ca+ino de !a c0a*o!a1 de! 0(eco a)ro"ec0ado *a>o e! )(ente1 de !a c(e"a sin aire, sin )(ertas ni "entanas1 de !a c0o%a de )a>a. 9i +Fdicos ni sacerdotes 0an )isado n(nca estos (+*ra!es, ni conocen si'(iera s( e2istencia. -ero a0. est& )(nt(a! !a r& a#a !(+inosa de! Ca!"ario, con e! rostro +(erto de Cristo, )ara (n )o*re a#oni%ante a+orosa+ente conocido )or Dios. En e! c0o'(e +orta! de carretera, en e! )a"oroso accidente aFreo, en e! incendio sin entrada ni sa!ida, en e! edi icio '(e a)!asta a s(s des)re"enidos +oradores1 0asta a!!. ac(de e! re !ector !(+inoso de! Ca!"ario, sie+)re e! )ri+ero, antes a(n '(e !as a+*(!ancias y !os *o+*eros1 +etiendo s( +ano de !(% entre !os cascotes, atra"esando e! 0(+o as i2iante y !a cortina de (e#o1 co!&ndose *a>o !as "i#as y !as )aredes derr(+*adas y )oniendo e! rostro +(erto de Cristo so*re tantas caras rotas y des i#(radas, co+o (n *eso de )a% so*re (n destino '(e )arece cie#o y cr(e!, )ero )re"isto y a+ado )or Dios. 171

La r& a#a !(+inosa de! Ca!"ario no descansa >a+&s8 conoce !os ca+inos de! cri+en, de! asesinato, de! terroris+o, de! sec(estro sin )iedad, de! c0anta>e a +(erte1 )or'(e e!!a es a+or, corre +&s '(e e! odio y !!e#a >(nto a !a ".cti+a antes '(e e! esta!!ido de !a *o+*a, antes '(e !a r& a#a de !a +etra!!eta, antes '(e e! i!o 0e!ado de! )(/a!. -or eso, Lno 0a*r&n adi"inado !os asesinos, a! asestar e! #o!)e ina!, '(e s(s ".cti+as !os +ira*an con e! rostro de Cristo +(erto ya so*re s( cara serena y tran'(i!aM 9o e2iste )ara Dios (n so!o a#oni%ante '(e )ase desa)erci*ido y +(era so!o sin s( *eso. 9i e! )icador, atra)ado en e! a*is+o de !a +ina )or !a e2)!osi,n de! #ris?1 ni e! a!)inista, sor)rendido )or !a tor+enta, en e! si!encio con#e!ado de !a "entisca1 ni e! n&( ra#o !otando so!o entre !as o!as o arro>ado co+o (n des)erdicio in?ti! en !a )!aya in0,s)ita... E! rostro de Cristo +(erto se ade!ant, a! #ris?, y ya esta*a a!!., es)erando, en !o +&s 0ondo de !a +ina (e (na ti*ia caricia, co+o (na +ano c&!ida, so*re !a rente 0e!ada de! a!)inista1 nada*a entre !as o!as, co+o !a so+*ra de (na #a"iota *!anca, so*re e! rostro dor+ido de! n&( ra#o... 9adie, n(nca, en nin#?n sitio, +(ere so!o. A !a +(erte de cada (no de !os 0o+*res se >(nta y asocia sie+)re !a +(erte de Dios. NNN -or eso yo necesita*a '(e Cristo +(riera en !a cr(%. -or'(e en s( +(erte ten.a '(e estar )resente !a +.a. -or'(e desde '(e Cristo +(ri, en !a cr(% ya !a +(erte es radica!+ente distinta. Ba no !e ten#o )&nico. 9i +iedo, si'(iera. C(ando !a sienta !!e#ar, a*rirF *ien !os o>os )ara "er!a y reci*ir!a, )or'(e sF '(e "iene desde e! Ca!"ario, donde est("o ya dentro de Cristo8 y +e trae s( rostro di"ino, )ara co!ocar!o, co+o (n *eso de )a%, so*re +i )o*re cara, cansada y do!orida. OG(F a!e#r.a, Se/or, sa*er '(e de "erdad 0as +(erto en !a cr(%P NNN Te necesito +(erto1 )or'(e, en de initi"a, !o '(e necesito es t( res(rrecci,n. 173

Si no +(eres, no res(citas. Si no res(citas, si#o encadenado a !a esc!a"it(d de !a +(erte. Si t( +(erte es so!a+ente (na a)ariencia o (na triste arsa, +&s tr&#ica ser.a !a arsa de t( s()(esta res(rrecci,n. -or eso necesito !a certe%a a*so!(ta de t( +(erte, '(e #aranti%a, en t( res(rrecci,n, otra certe%a a*so!(ta. Mientras "i".as en !a tierra, so!a+ente )od.as o recer+e !a )osi*i!idad de res(citar. Es )recisa+ente t( +(erte !a '(e red(ce, a necesidad i+)eriosa esa )osi*i!idad de t( "ida. T( +(erte, )or ser de Dios, (r#e y rec!a+a, a(to+&tica+ente, !a e2i#encia de (na in+ediata res(rrecci,n. La res(rrecci,n est& ya inc!(ida Hi+)!.cita+enteH en t( +(erte1 !a !!e"a dentro, co+o (na se+i!!a "i"a e irre rena*!e en s( )roceso *io!,#ico. -or ser Dios, no )(edes '(edarte y )er+anecer +(erto. -or ser Dios, desde !a +(erte tienes '(e dar e! sa!to a !a "ida. B en ese sa!to, +e das a +. t( +ano, y +e !e"antas conti#o. A!e!(ya. A!e!(ya. OCristo 0a +(erto en !a cr(%P

177

EL REGRESO A LA MADRE CON LA VIDA ROTA

10.a Estacin J!s"s !s $!sc#-,a$# $! -a C'&.


La noticia de !a +(erte de Ees?s "o!, instant&nea+ente )or toda !a ci(dad desencadenando (n torrente de reacciones di"ersas, contradictorias y a*s(rdas. Todo e! +(ndo !a esta*a es)erando. Los aconteci+ientos no ten.an otra sa!ida. Era e! ?nico desen!ace !,#ico. B sin e+*ar#o +(c0os !a reci*ieron con desi!(si,n y desencanto. -recisa+ente )or eso, )or ser e! res(!tado consec(ente de (nos 0ec0os. 9o nos #(sta !a !,#ica de !as noticias. 9os encanta !a sor)resa ina(dita y sensaciona!. -or eso +(c0.si+os en Eer(sa!Fn '(edaron dece)cionados con a'(e! desen!ace '(e ya esta*a )re"isto1 co+o si a!#o o A!#(ien !os 0(*iera de ra(dado. En e! s(*consciente es)era*an (n ina! di erente. Ta! "e% (n )rodi#io o (n )ortento. A! +enos a!#o n(e"o, (era de !o nor+a!. Las noticias con !,#ica n(nca tienen F2ito. -or eso !as reacciones (eron +&s *ien r.as y a)a#adas. E! +is+o #o*ernador, -i!ato, co+ent, con e2tra/e%a y desencanto8 H-ero, c,+o, Ltan )ronto 0a +(ertoM 17=

NNN Los c(atro E"an#e!istas co+entan con todo deta!!e !a reacci,n ines)erada de dos )ersona>es8 9icode+o y EosF de Ari+atea. Es)ectac(!ar reacci,n '(e )ro"oca esta Deci+otercera Estaci,n de! V.a-Cr(cis. A! enterarse de s( +(erte so!icitan o icia!+ente de! #o*ernador !es sea entre#ado e! cad&"er de Cristo )ara *a>ar!o de !a cr(% y dar!e se)(!t(ra. La sa!ida a escena y !a act(aci,n en )?*!ico de estos dos )ersona>es es todo (n s.+*o!o. S()eran !o indi"id(a! de !as )ersonas )ara eri#irse en ti)os eternos '(e se#(ir&n a)areciendo y act(ando, en )ara!e!as circ(nstancias, a! !ado de Cristo, en !a 0istoria de !a I#!esia. -ara *ien y )ara +a!, )or s(erte y )or des#racia, so*re todo )or des#racia, a*(ndan y so*ran, ayer, 0oy y sie+)re, !os 9icode+os y Ari+ateas entre !os cristianos. -ero, L'(iFnes eran, d,nde esta*an, y de d,nde sa!en estos dos se/ores, a !os '(e no !es 0e+os "isto 0asta a0ora, ni !a cara si'(iera, en todo e! E"an#e!ioM De 9icode+o conoc.a+os !a e2istencia1 )ero nadie !o 0a*.a "isto n(nca, nadie sa*.a '(e cara ten.a, )or'(e sie+)re anda*a de noc0e y e+*o%ado, co+o (n antas+a (rti"o, a+)ar&ndose en !as so+*ras. San E(an a ir+a '(e "isita*a a Ees?s so!a+ente de noc0e. Era (n disc.)(!o y a+i#o, )ero ;noct(rno<. EosF de Ari+atea se aso+a a0ora )or )ri+era "e% a escena. -ero ya anda*a )or !o "isto entre *astidores, sin atre"erse a sa!ir en )?*!ico. -or eso San E(an !o ca!i ica co+o a+i#o ;oc(!to< de Ees?s, ;)or +iedo a !os >(d.os<. Coinciden !os dos, 9icode+o y Ari+atea, en ser !os a+i#os co*ardes de Cristo. Me%'(ina y )o*re a+istad '(e no se atre"e a arries#ar nada. -or'(e res(!ta '(e !os dos tienen de+asiadas cosas en >(e#o, '(e )(dieran )e!i#rar y '(e no '(ieren e2)oner. Los dos est&n +(y *ien sit(ados, !os dos )ertenecen a! or#anis+o +&s c(a!i icado y )resti#ioso, son +ie+*ros !os dos, con "o% y "oto, de! Sanedr.n, !a Asa+*!ea de !os -r.nci)es, o )rinci)a!es, entre !os >(d.os. B si 9icode+o, co+o doctor y +aestro de !a !ey !!e"a )(esta !a "enera*!e 17@

a(reo!a de !a sa*id(r.a y !a santidad o icia!es1 Ari+atea, con s( )resti#io de 0o+*re rico y )oderoso, tiene a*iertas todas !as )(ertas. G(e -edro, AndrFs, Santia#o y E(an a*andonen !as *arcas y !as redes )or se#(ir a Ees?s, &ci!+ente se co+)rende8 no es #ran cosa !o '(e )ierden y a"ent(ran. G(e 9icode+o y Ari+atea se >(e#(en )(esto, )resti#io, ri'(e%a, t.t(!os, re!aciones e in !(encias, a !a carta )e!i#rosa de s( a+istad con Ees?s, es co+)!eta+ente distinto. B o)tan !os dos )or (na ,r+(!a8 conci!iar !a a+istad de Cristo con !a se#(ridad a*so!(ta de s(s ri'(e%as y )re*endas. B s(r#i, en e! E"an#e!io Hy en !a I#!esiaH e! ti)o eterno de !os a+i#os co*ardes de Ees?s, a !os '(e San E(an ca!i ica, des)iadada y "a!iente+ente, de a+i#os ;noct(rnos< y ;oc(!tos<, )or +iedo a !os >(d.os. Los dos a+)aran y de ienden s( co*arde a+istad en !as tinie*!as. 9icode+o, en !a osc(ridad .sica de !a noc0e1 Ari+atea, en !as so+*ras de !a oc(!taci,n y e! anoni+ato. Los dos tienen +iedo. -ero, L)(eden ser a+i#os, !os co*ardesM NNN B, L)or '(F sa!en a0ora a !a !(% y dan !a caraM Es +(y triste decir!o1 senci!!a+ente, )or'(e Ees?s 0a +(erto, y ya no 0ay )e!i#ro. 9o. 9o esta*an !os dos en e! Ca!"ario asistiendo a !a -asi,n. Es a*s(rdo y contrar.o a s( cond(cta 0a*it(a! i+a#inar!es )resentes en !a 0ora +&s )e!i#rosa y con !icti"a de Cristo. De+asiado conocidos, )ara de>arse "er en a'(e! 0er"idero de "io!encias, ries#os, tensiones y +a!entendidos. En c(a!'(ier rostro, '(e distra.do !os +irara, 0(*ieran cre.do adi"inar !os o>os de (n es).a. I+)osi*!e estar en e! Ca!"ario. Ta+)oco !os A),sto!es se 0a!!a*an )resentes. E! +iedo (e !a constante de !os a+i#os y disc.)(!os de Ees?s. Los dos se#(ir.an !os aconteci+ientos, co+o sie+)re, desde !as tinie*!as y so+*ras de (na se#(ra y discreta !e>an.a. -ero con en!aces, +(y discretos ta+*iFn, '(e !es +anten.an in or+ados, +in(to a +in(to, de! desarro!!o de !os 0ec0os. I*an y "en.an, a !o !ar#o de !as tres 0oras de! Ca!"ario, !os *ien a!eccionados corre"eidi!es, con !os recados y !as noticias. Hasta '(e a !as tres de !a tarde, e! ?!ti+o +ensa>ero !es co+(nic,, a !os dos e+*oscados, e! ?!ti+o y de initi"o )arte8 17A

HAca*a de +orir. Hace cinco +in(tos. HLC,+oM LG(F dicesM HG(e ya 0a +(erto. H-ero, L+(erto de "erdadM LEst&s se#(roM LT? !o 0as "istoM O te !o contaron. LEst& co+)ro*adoM LM(erto de "erdadM NNN S., 9icode+o. Si, EosF de Ari+atea8 +(erto de "erdad. -odFis estar se#(ros. B tran'(i!os. Es a*so!(ta+ente cierto. Ees?s aca*a de +orir. Ba no 0ay )e!i#ro. Se aca*, e! ries#o. K(era e! +iedo. -odFis res)irar ya a #(sto. B 0asta sa!ir a !a ca!!e. Inc!(so )odFis )resentaros en e! Ca!"ario y '(edar *ien con Mar.a, s( Madre, d&ndo!e )ersona!+ente e! )Fsa+e )or !a +(erte de! Hi>o. HLA! Ca!"arioM OI+)osi*!eP HL-or '(FM Si ya no 0ay nadie. G(edan c(atro c(riosos ino ensi"os8 !os de sie+)re y en todas )artes. -or'(e !os e!e+entos +&s radica!es y )e!i#rosos, re)resentantes de! Sanedr.n, de !os escri*as y ariseos, ya se 0an +arc0ado todos, !os )ri+eros. En c(anto Ees?s do*!, !a ca*e%a. Las t(r*as, a+edrentadas )or e! te+*!or de tierra, est&n re#resando a !a ci(dad y )enetran a0ora )or s(s )(ertas. E! Ca!"ario est& "ac.o. G(eda (n #r()o de +(>eres aco+)a/ando a Mar.a. 9ada 0ay '(e te+er de e!!as. L!oran y !!oran deso!adas... Ha +(erto Ees?s. B con Q! 0a +(erto ta+*iFn e! ries#o, e! con !icto y e! co+)ro+iso. Es !a 0ora de !os co*ardes, de !os +iedosos, de !os inde inidos y de !os a+*i#(os. -odFis a*andonar !a +adri#(era y e! escondri>o. -odFis de>ar !as tinie*!as, !as so+*ras y !a oc(!taci,n )ara sa!ir a !a !(%. Tran'(i!os8 Ees?s 0a +(erto. O9o 0ay )e!i#roP NNN 9icode+o y EosF de Ari+atea, cada c(a! )or s( ca+ino, se a"ent(raron 0asta aso+arse a! Ca!"ario. 175

E ecti"a+ente8 todo esta*a tr&#ica+ente tran'(i!o. Co+o (n ca+)o de *ata!!a, !i'(idada !a !(c0a y a!e>ados !os e>Frcitos. S,!o '(eda*an !os +(ertos. B Fstos ya no son )e!i#rosos. Se decidieron y se acercaron a Mar.a, !a Madre, y a !as ie!es +(>eres '(e en estr(>ado raci+o !!ora*an >(nto a !a cr(%. B, '(F cosa1 c(ando ya no 0a*.a ries#o, a'(e!!os dos co*ardes se sintieron "a!ientes y e+)e%aron a act(ar. -ose.dos !os dos )or (na ac(ciante ie*re de acci,n, trata*an de tri*(tar!e a! +(erto !o '(e 0a*.an ne#ado a! "i"o. Se sent.an tan "a!ientes y se#(ros '(e 0asta da*an ,rdenes. Se con"irtieron en !os or#ani%adores y )rota#onistas de! ?!ti+o 0o+ena>e a Ees?s +(erto. Ten.an iniciati"as, to+a*an decisiones, res(!ta*an e icaces. -ara e! +(erto. A *(enas 0oras. Tarde. De+asiado tarde. 9icode+o y Ari+atea. Me da )ena ca!i icar "(estra act(aci,n. -ero, Lsa*Fis !o '(e sois y re)resent&is en e! Ca!"arioM La E+)resa K(neraria. 9ada +&s. Os 0a*Fis 0ec0o car#o de !as -o+)as K?ne*res. Desairado y triste )a)e!. Des)(Fs de 0a*er a*andonado co*arde+ente a! "i"o, os des0acFis en atenciones con e! +(erto. De+asiado tarde. A0ora dais !a cara y os )resent&is de!ante de! #o*ernador rec!a+ando e! cad&"er de Ees?s. Esto de*.ais 0a*er!o 0ec0o antes, c(ando -i!ato !o esta*a >(%#ando, )ara '(e no !o condenara a +(erte. A0ora traFis (na s&*ana )ara s( c(er)o y (n !ien%o )ara s( rostro. L-or '(F no i+)edisteis '(e !e arrancaran s(s "estidos y !o de>aran desn(doM Tres 0oras est("o s( c(er)o en desn(de% a*so!(ta co!#ado de !a cr(%. -ara traer!e (n !ien%o a Cristo "i"o 0ac.a a!ta (n "a!iente. -or eso !e traFis, co*ardes, (na s&*ana a Cristo +(erto. 9icode+o 0a +andado co+)rar treinta y dos Ji!os de +irra y de &!oe )ara (n#ir e! c(er)o de Cristo antes de enterrar!o. L&sti+a de des)i! arro, )or'(e ya !!e#&is tarde )ara !a (nci,n. Ba est& (n#ido. B con nardo. Lo 0i%o (na +(>er "a!iente c(ando a?n esta*a "i"o y !o *(sca*an. B Cristo, ace)tando e! )er (+e y e! a+or )ro eti%, en "o% a!ta8 ;Esta +(>er +e est& (n#iendo ya )ara +i se)(!t(ra.< 176

Se os 0an ade!antado, co+o sie+)re, en e! a+or, !as +(>eres. Tan s,!o !!e#&is )(nt(a!es )ara e! se)(!cro. Triste re#a!o, Ari+atea. A(n'(e sea (n se)(!cro de rico, e2ca"ado en !a roca y no estrenado )or nadie. OG(F )ena re#a!ar!e a Ees?s (n se)(!cro )ara enterrar!o +(erto, sin 0a*er '(erido +o"er ni e! +e/i'(e si'(iera )ara de>ar!o "i"oP Ese es e! ina! !,#ico, )ero !a+enta*!e, de !os disc.)(!os y a+i#os co*ardes. E! +iedo a !os >(d.os os ro*, !o +&s +ara"i!!oso8 !a entre#a y e! a+or a Cristo "i"o. B a! in s,!o ser".s )ara 0acer de E+)resa K(neraria1 )(es s,!o os '(eda ya (n Cristo +(erto. NNN Hoy !os disc.)(!os y a+i#os de Cristo ya no tene+os +iedo a! Sanedr.n >(d.o, ni a !os escri*as y ariseos. Hoy son otros !os condiciona+ientos Hsocia!es, econ,+icos, )o!.ticos, re!i#iososH con !os '(e no nos atre"e+os a en rentarnos )or'(e !es tene+os +iedo1 y nos con"ierten en disc.)(!os co*ardes, noct(rnos, inde inidos, a+*i#(os. Hoy son distintos !os +iedos. -ero es i#(a!8 nos )(eden estos +iedos. B tene+os )e!i#ro de ser"ir a (n Cristo +(erto. -or +iedo. Hay ideo!o#.as en *o#a Hteo!,#icas, e2e#Fticas, socia!es, )o!.ticas H '(e se 0an eri#ido en a(tFnticas dictad(ras so*re !as inte!i#encias1 0ay '(e a*ra%ar!as, a(n'(e no nos con"en%an, )(es nos e2)one+os a ser tenidos y +arcados co+o retr,#rados1 nos in"ade e! +iedo, y esc!a"os de! +iedo, !as acata+os. 9(estro Cristo "i"o e interior, ta! "e% no res)onde a! contenido de esas ideo!o#.as. -ero )(ede +&s e! +iedo. 9e#a+os en )?*!ico a! Cristo "i"o y eterno '(e esconde+os en n(estra inti+idad, )ara ser"ir, )or +iedo, a otra ideo!o#.a cristo!,#ica '(e res(!ta (n Cristo +(erto. Tene+os +iedo de )erder, dentro de !a I#!esia y s(s estr(ct(ras, (n car#o, (n )(esto, (na )re*enda1 )ara conser"ar!a o ad'(irir!a no tene+os +&s re+edio '(e a)!a(dir y corear incondiciona!+ente !os esti!os, !os criterios, y !os #(stos de !os )oderes y !as a(toridades de '(ienes de)ende e! car#o o !a )re*enda. S(s esti!os y #(stos no est&n de ac(erdo con e! Cristo "i"o de n(estra conciencia, )ero )or +iedo a )erder e! car#o o e! )(esto, ne#a+os ese Cristo "i"o de n(estra inti+idad, )ara a)!a(dir y corear, )or +iedo, !o '(e !e contradice. B, Lno ser"i+os co*arde+ente a (n Cristo +(ertoM

174

C(&ntos, in initos, disc.)(!os de Cristo, in"adidos 0oy )or !os +iedos incon esados a !as +inor.as '(e #ritan1 )or !os +iedos a !as dictad(ras ideo!,#icas '(e nos do+inan1 )or !os +iedos a !as consi#nas ;o iciosas< '(e nadie se atre"e a contradecir1 y de !as '(e nadie ;o icia!+ente< '(iere res)onsa*i!i%arse1 )or !os +iedos a !as sonrisas, !os si!encios y !as +ar#inaciones. B ca!!a+os, en+(dece+os, nos )!e#a+os co*arde y ser"i!+ente sin atre"ernos a dar !a cara )or Cristo "i"o... L(e#o "endr&n !as !a+entaciones. De+asiado tarde. C(ando trate+os de reaccionar y de act(ar, ser& ya )ara asistir a !a ce!e*raci,n de! (nera!8 de! entierro de Cristo. A! '(e 0e+os ido +atando todos, )oco a )oco, d.a tras d.a, con n(estros +iedos y traiciones. Co+o 9icode+o y EosF de Ari+atea. NNN E! )ri+er rito de! 0o+ena>e (nerario or#ani%ado )or !os dos disc.)(!os ;noct(rnos< consisti, en desenc!a"ar e! c(er)o de Cristo y *a>ar!o de !a cr(%. Arri+aron !as esca!eras y )rocedieron a! Descendi+iento. Es sinto+&tico c,+o desde '(e a)arece en e! Ca!"ario e! )ri+er cr(ci i>o de !a cristiandad, si+(!t&nea+ente s(r#e (na (er%a +isteriosa, a!#(ien, '(e trata de des0acer!o, *a>ando a Cristo de !a cr(%. G(ienes )ri+ero !o intentaron (eron !os dos !adrones cr(ci icados a s(s !ados. Los dos !e acosa*an con e! +is+o #rito e2i#ente8 ;OB&>ate de !a cr(% y creere+os en tiP< LG(F )oder +isterioso !es )on.a a !os dos !adrones esta rase tentadora en s(s !a*iosM S( or+(!aci,n rec(erda y es (n eco de !as tres rases con '(e Satan&s tent, a Cristo en e! desierto. Vencido entonces e! Dia*!o, se a!e>a de Cristo1 )ero H!o ad"ierte e! E"an#e!istaH ;0asta otra o)ort(nidad<. LSer.a esta !a ?!ti+a tentati"a de Satan&s, or+(!ada a0ora )or !os dos !adronesM OB&>ate de !a Cr(%P La estrate#ia de !a tentaci,n a)(nta*a a !a ra.% +is+a de !a Redenci,n8 de !a E+)resa !i*eradora de Cristo8 (n Redentor '(e deserta y a*andona s( destino. 1=C

Cristo "(e!"e a "encer a! tentador. B a0ora, radica! y de initi"a+ente. A#(anta en !a cr(%, sin *a>arse de e!!a, 0asta +orir. Cr(ci icado, da e! ?!ti+o s(s)iro. -or eso e! cr(ci i>o se con"ierte, )ara !os cristianos, en e! santo y se/a de !a "ictoria. B en e! s.+*o!o s()re+o de !a entre#a y e! ser"icio de Cristo. M(ri, de )ie, en !a *rec0a, sin >(*i!arse ni de! do!or ni de! a+or a s( cr(%. Si a0ora !o desenc!a"an y !o *a>an s(s disc.)(!os, es )or'(e ya est& +(erto y )(eden 0acer de Q! !o '(e '(ieran. -ero esta "e%, a+i#os y ene+i#os, coinciden todos en e! +is+o o*>eti"o8 *a>ar!o de !a cr(%. E! #o*ernador reci*e, con *re"e inter"a!o de tie+)o, dos di erentes co+isiones, con !a +is+a )etici,n. E! Sanedr.n )or (n !ado1 9icode+o y Ari+atea )or e! s(yo, so!icitan idFntico )er+iso1 e! Sanedr.n, )ara e"itar '(e e! cad&"er de (n a>(sticiado conta+ine desde !a cr(%, con s( +a!dici,n, !a !e#a!idad )asc(a! de !a #ran iesta >(d.a1 !os dos disc.)(!os noct(rnos, )or )iedad a! Maestro1 )ara '(e !os *(itres '(e desde 0ace tie+)o +erodean )or !os a!rededores y "(e!an ci/endo !a cr(% en c.rc(!os cada "e% +&s *a>os y a)retados, no de"oren e! c(er)o de Cristo d(rante !a noc0e. -ero todos coinciden en e! +is+o )ro),sito8 *a>ar!o de !a cr(%. A! Sanedr.n, ade+&s, !e res(!ta*a +o!esto ya e into!era*!e a'(e! cr(ci icado. Sie+)re !a )resencia de Ees?s !es 0a*.a res(!tado, c(ando +enos, inc,+oda. -ero a0ora, c!a"ado y +(erto en !a cr(%, no )od.an resistir!o. Ha*.a '(e 0acer!o desa)arecer. B !os '(e antes, con (n c0anta>e )o!.tico or%aron a! #o*ernador ro+ano a '(e !o s(*iera a !a cr(%, a0ora, )or i+)erati"os re!i#iosos, consi#(en de! +is+o #o*ernador '(e !o *a>e. I*a ya ir#(iFndose y to+ando c(er)o esa tene*rosa (er%a, '(e a !o !ar#o de toda !a 0istoria, a*ierta o so!a)ada+ente, se en rentar& con Cristo c!a"ado en !a cr(%. Con !a I+a#en entra/a*!e de! Cr(ci i>o cristiano. Si#no de contradicci,n y )iedra de esc&nda!o. 9icode+o y Ari+atea desenc!a"aron a Cristo, !o *a>aron de !a Cr(%1 y de este +odo, con (n rito de co+)asi,n y de cari/o, des0icieron sin sa*er!o, e! )ri+er cr(ci icado. S,!o tres d.as est("o !a )ri+era I#!esia con !a cr(% "ac.a, sin cr(ci i>o. 1=1

-or'(e en !a +adr(#ada de! do+in#o, a! !e"antarse Cristo de (n se)(!cro con !as cinco !!a#as de s( -asi,n en s( c(er)o res(citado, res(cit, ta+*iFn !a cr(%, trans or+&ndo!a de i#no+inia en #!oria1 y se "o!"i, a s(*ir a e!!a, trans i#(r&ndo!a, )ara no a*andonar!a ya n(nca, ni consentir '(e nadie >a+&s !o *a>e de e!!a, )or'(e !a cr(% #!oriosa de Cristo res(citado es !a *andera y e! s.+*o!o de s( e+)resa. Cristo res(citado, c!a"ado en !a cr(%, es !a s.ntesis de !a teo!o#.a donde Dios se nos re"e!a1 es !a ,r+(!a de !a i!oso .a cristiana '(e i!(+ina e! do!or y e! racaso1 es !a ?nica c!a"e antro)o!,#ica '(e desci ra e! )ro*!e+a inso!(*!e de !a +(erte1 y es !a ir+a y e! se!!o de !a reconci!iaci,n y de! a+or. 9o 0ay (er%a a!#(na, ni en e! cie!o ni en !a tierra, ca)a% de desc!a"ar a Cristo y *a>ar!o de !a cr(%. La #!oria de !a Res(rrecci,n es !a n(e"a "inc(!aci,n '(e !os >(nta y !os a*ra%a1 y es e! )oder di"ino e! '(e #(arda y de iende esta (ni,n. Si 9icode+o y Ari+atea !o *a>aron de !a cr(% es )or'(e ya esta*a +(erto. Eso (e antes de s( se#(nda s(*ida a !a cr(%, en !a #!oria de s( Res(rrecci,n. NNN La )iedad cristiana sie+)re 0a en"idiado !a o)ort(nidad '(e t("ieron estos dos disc.)(!os, de de+ostrar s( cari/o a Cristo, tan directa y tan .sica+ente, en s( c(er)o y s( )ersona. 9adie, ni !os A),sto!es, t("ieron (n contacto tan entra/a*!e con e! c(er)o de! Se/or co+o 9icode+o y Ari+atea, a !o !ar#o de! rito !ento y +etic(!oso de! Descendi+iento. La +ani)(!aci,n de a'(e! c(er)o tan destro%ado y tan '(erido, e2i#.a !os !.+ites e2tre+os de !a s(a"idad, !a de!icade%a y e! c&!c(!o1 a! +is+o tie+)o '(e !a ener#.a, !a se#(ridad y !a (er%a. Los dos c(+)!ieron +ara"i!!osa+ente. Tanto +&s, c(anto '(e ten.an !a o)ort(nidad ?nica de co+)ensar y s()erar s(s co*ard.as de! )asado, con s( cari/o )resente. E! c(er)o de! Se/or, insensi*!e e inerte, se )!e#a*a a todo y se de>a*a 0acer co+o (n ni/o desn(do. Esta do!orosa )asi"idad de Cristo 0ac.a +&s s(a"e e! tacto, +&s ir+es !as +anos, +&s +edidos !os c&!c(!os, +&s do!oridas y c&!idas !as caricias. 1=3

E!!os s. '(e )(dieron +edir !as !!a#as, "eri icar !as +a#(!!ad(ras, contar !as 0eridas, y certi icar, cent.+etro a cent.+etro !a #eo#ra .a san#rienta y a+ada de a'(e! +a)a (ni"ersa! de todos !os do!ores, con arroyos de san#re y co!inas t(+e actas de +?sc(!os in !a+ados. Las +anos de 9icode+o y EosF de Ari+atea se 0an encarnado en !as #(*ias y !os )ince!es de todos !os tie+)os )ara se#(ir eterna+ente *a>ando a Cristo de !a cr(% con e! cari/o y !as caricias de! arte (ni"ersa!. -ero 9icode+o y Ari+atea no )(eden ni de*en con"ertirse )ara !os cristianos en e! +ode!o y e! idea! de n(estra re!aci,n y contacto con Cristo. B tene+os )e!i#ro de 0acer!o, )or'(e en e! ondo 0a!a#a y satis ace a n(estro cari/o, c,+odo y &ci!, centrado en (n Cristo )asi"o '(e se de>a 0acer y se )!ie#a a todas n(estras +ani)(!aciones. 9(estro contacto y n(estra re!aci,n no es con (n Cristo +(erto e inerte, sino con (n Cristo "i"o y e2i#ente. 9(estro Cristo no es (n o*>eto, ni (na si+)!e i+a#en insensi*!e, cie#a, sorda y +(da, '(e todo !o reci*e, todo !o a#radece y todo !o *endice en s( )asi"a rece)ti"idad. 9(estro Cristo est& "i"o. Un Cristo '(e "e, '(e 0a*!a, '(e oye. Un Cristo e2i#ente '(e >(%#a, +ide, "a!ora y critica. M&s8 (n Cristo re*e!de, '(e no se )!ie#a ni se contenta con n(estros cari/os +e%'(inos y e#o.stas. 9(estra )iedad cristiana no )(ede centrarse en )oner!e !ores y encender!e !(ces a !a I+a#en de (n cr(ci icado '(e en s( si!encio )arece a)ro*ar!o todo. E! cristiano tiene '(e tratar y 0a*Frse!as con (n Cristo "i"o, c(ya so!a +irada nos atra"iesa co+o (na es)ada1 c(yas )a!a*ras den(ncian n(estra co*ard.a y a+*i#$edad1 c(ya re*e!d.a rec0a%a n(estras !ores y n(estras !(ces, si todo se '(eda en !(ces y en !ores, sin sentir en n(estra carne e! do!or, !as !!a#as y !a in>(sticia '(e c!a"a en !a cr(% a n(estros 0er+anos. So!a+ente c(ando est("o +(erto se de>, Cristo +ani)(!ar. -ero est& "i"o, 0a res(citado1 y tratar con Q! es ace)tar s(s contin(as e2i#encias de entre#a y de a+or. Es )!e#arnos nosotros a s(s radica!es iniciati"as. B "i"ir !a tensi,n de! trato y contacto con (n 0o+*re "i"o, '(e cada d.a nos )ide +&s. En (na )a!a*ra8 no es !a co+)asi,n de"ota de *a>ar!o entre caricias, a Q!, de !a cr(%. Es !a ace)taci,n y decisi,n "a!iente de s(*irnos nosotros, a s( Cr(%, con Q!. 1=7

NNN Las ?!ti+as caricias (eron !as de Mar.a. Una "e% *a>ado de !a cr(% y antes de ser co!ocado en e! se)(!cro, e! c(er)o +(erto de! Hi>o re)os, en e! re#a%o de s( Madre. 9adie )od.a ne#ar!e ta! derec0o a ta! +(>er. Dios 0a*.a '(erido '(e e! cora%,n de Cristo ensayara s( )ri+er !atido en e! seno "ir#ina! de Mar.a. A E!!a !e toca*a, ta+*iFn en s( re#a%o "eri icar '(e ese cora%,n se 0a*.a )arado. La 0(+anidad se a)ret, en Mar.a )ara dar!e a Dios s( *ien"enida a !a tierra1 en e! Ca!"ario "o!".a a a)retarse en Mar.a )ara des)edir!o. Retorn, e! Hi>o a! re#a%o de !a Madre. E!!a nos !o 0a*.a entre#ado a !os 0o+*res 0ac.a s,!o tres a/os, !!eno de "i#or, de #racia y de 0er+os(ra. Treinta a/os de c(idados +aterna!es, de a+orosa "i#i!ancia, de consa#raci,n sin re#ateos, )ara darnos ;e! +&s *e!!o de !os 0i>os de !os 0o+*res<. En tres a/os !o 0a*.a+os cons(+ido y estr(>ado. 9os *astaron tres 0oras )ara aca*ar con Q!, ro+)iFndo!o y des i#(r&ndo!o. Mar.a !o +ira*a at,nita y no aca*a*a de identi icar!o1 HLo '(e yo !es entre#(F1 y !o '(e a0ora +e de"(e!"en. E! re#reso de! Hi>o a !a Madre. S( re#a%o se a*r.a co+o (na )!aya aco#edora )ara reci*ir en e!!a !os restos de (n na( ra#io1 todo !o )oco '(e '(eda*a tras !a #a!erna de !a -asi,n, y '(e e! +ar de)osita*a en !a )!aya de Mar.a. Las +anos de !a Madre se dedicaron a !a d(!ce y do!orosa tarea de reco+)oner en !o )osi*!e !as rot(ras de a'(e! 0i>o 0ec0o )eda%os. Le cerr, (n )oco +&s !os o>os entrea*iertos )ara '(e )(diera dor+ir +e>or. Le resta/, !as 0eridas. Le a!is, y orden, !a *ar*a1 y trat, de co+)oner (n )oco !a re"(e!ta +ara/a de s(s ca*e!!os. A! in se det("o en (na de !as 0eridas1 !a de! costado. 9o )od.a se)arar de e!!a, ni s(s o>os 0?+edos, ni s(s +anos te+*!orosas. Las ye+as )as+adas de s(s dedos, i*an y "en.an, s(a"e+ente, )ara!e!as a s(s *ordes san#rientos, di*(>ando (na "e% +&s, sin cansarse, a'(e!!a 0endid(ra +isteriosa. 1==

Ba>, de )ronto s( ca*e%a y s(s !a*ios se )osaron so*re !os de !a 0erida. Esta*a *esando e! cora%,n de! Hi>o. Se det("o (n +o+ento )ara esc(c0ar s( !atido. In?ti!. E! cora%,n se 0a*.a )arado. Vo!"i, a *esar a'(e! +isterio, +ientras re)et.a todo !o '(e E!!a sa*.a, !o '(e 0a*.a dic0o sie+)re, !o '(e constit(.a !a de inici,n de s( "ida8 ;A'(. est& !a esc!a"a de! Se/or, 0&#ase en +., se#?n s( )a!a*ra.< -or'(e E!!a ta+*iFn sa*.a '(e a(n'(e !os !a*ios y e! cora%,n de! Hi>o esta*an +(dos, s( -a!a*ra se#(.a "i"a. NNN Se/ora de !a -iedad, )or t( Hi>o +(erto, concFde!es a todas !as +adres, ser sie+)re )!ayas a*iertas, )ara reci*ir a s(s 0i>os, "en#an co+o "en#an, des)(Fs de !as tor+entas y !os na( ra#ios de s( "ida. B ani+a, Se/ora, a !os 0i>os, estFn co+o estFn, a re#resar a !a )!aya de !a +adre. En ese re#a%o )(eden reco+)onerse todas !as rot(ras. B si a !os 0i>os, destro%ados o +a!ditos )or !a "ida, nos a!!ara e! re#a%o de n(estra +adre )or a!ta de co+)rensi,n o )or a(sencia irre+edia*!e, rec(Frdanos, Se/ora, '(e T? eres sie+)re +adre y '(e t( re#a%o es !a )!aya sie+)re a*ierta )ara !os restos de n(estro na( ra#io, )or )odridos y c(!)a*!es '(e sean. 9o en "ano estrenaste, Se/ora, y ensayaste )ara todos !os 0o+*res !a )!aya de t( re#a%o aco#iendo e! cad&"er de t( Hi>o racasado y +(erto. T( re#a%o es )!aya, Madre, )ero ta+*iFn es asti!!ero, donde se reco+)onen !os *arcos y !os na".os, +a!trec0os )or !os te+)ora!es. Hoy '(iero traer a t( asti!!ero !a *arca de t( Hi>o, !a na"e de s( I#!esia. Ca!a atea s( casco, endere%a e! ti+,n, )on en norte !a *r?>(!a, )!anta *ien !os )a!os y recose !as "e!as. Ba !o 0as 0ec0o +i! "eces. G(e sea otra "e% +&s. Ayer, )or t( Hi>o. Hoy, )or t( I#!esia. L9o son !o +is+oM B T? sie+)re, !a -iedad, con t( re#a%o a*ierto.

1=@

UN SE/ULCRO /RESTADO /ARA TRES DAS

14.a Estacin J!s"s !s !nt!''a$# !n &n s!1&-c'#


E! "er*o ;+orir< es e! ?!ti+o '(e con>(#a e! 0o+*re. S( )ostrera acti"idad, e2c!(si"a+ente )ersona! e in+anente, con !a '(e se c!a(s(ra s( "ida y se corta todo contacto e interre!aci,n con !os de+&s. Con>(#ado este "er*o ;+orir<, se cierra )ara e! 0o+*re e! diccionario. Ba no !e '(edan "er*os ni s(*stanti"os. Con este "er*o a#ot, todas s(s )osi*i!idades. Esto, )or !o '(e res)ecta a! +(erto. -or'(e !os "i"os, !os '(e '(edan, dis)onen toda".a de otro "er*o '(e "iene a co+)!etar !a +(erte de! di (nto8 e! "er*o ;enterrar<. Enterrar es (na acti"idad de !os "i"os, '(e rea!i%a en !os +(ertos, !o '(e e!!os ya no )(eden c(+)!ir. Enterrar, es rea ir+ar, socia! y a+i!iar+ente, !a +(erte de (n 0o+*re. Es co+o !a r?*rica de initi"a1 es dar!e !a ra%,n a! +(erto1 y ace)tar !os 0ec0os cons(+ados. B )or eso se !e se)(!ta, se !e ec0a tierra enci+a y se !e c(*re con (na !osa. Mientras e! +(erto est& )resente, +ientras no se rea!i%a e! entierro, )arece co+o '(e no se aca*a de creer ni de ace)tar '(e estF de! todo +(erto1 co+o si se !e concediera a! di (nto, en ese )!a%o de es)era, !a 1=A

)osi*i!idad de (na re"i"iscencia. Co+o si inconsciente+ente a!ent&ra+os !a secreta i!(si,n de '(e "(e!"a a a*rir !os o>os e incor)orarse. Mientras no se !e entierra, !a )ersona +(erta est& y si#(e "i#ente en !a "ida a+i!iar y en !os c.rc(!os de s(s re!aciones socia!es. -reside s( casa desde (n )(esto )ri"i!e#iado '(e ta! "e% no oc(), en "ida, y se con"ierte en e! centro de! cari/o, !as nosta!#ias, !os reconoci+ientos, !os 0o+ena>es y !os rec(erdos. Un +(erto oc()a y !!ena toda !a casa. E(nto a (n +(erto se e"ocan y se re"i"en todos !os 0ec0os ca)ita!es de s( e2istencia en (na a)retada s.ntesis, "i"ida y (!#(rante, co+o !a ?!ti+a )oderosa !!a+arada de (na 0o#(era '(e "a a a)a#arse )ara sie+)re. Un +(erto sin enterrar, no est& de! todo +(erto. La +(erte de "erdad se )erci*e a! re#resar de! entierro, c(ando se !e ec0a enci+a !a tierra y se !e c(*re con (na !osa. B entonces es c(ando se i+)one !a certe%a de '(e a!#(ien se 0a ido de initi"a+ente y sin retorno. Entonces se siente en !a *oca e! sa*or de! racaso y de! aca*a+iento1 de !a 0(+i!!aci,n y de !a derrota '(e es !a +(erte )ara e! 0o+*re. NNN -or eso '(iso Cristo ser ta+*iFn enterrado. B '(e se co+)!etara, !a "erdad a(tFntica de s( +(erte, con !a consec(encia !,#ica de s( se)(!cro. I#(a! '(e nosotros. G(e no s,!o se co+entara )or todo Eer(sa!Fn, E(dea y :a!i!ea8 ;Ees?s 0a +(erto<1 sino ta+*iFn8 ;B ya !o enterraron.< Con tierra enci+a y (na !osa. E! +(ri,. Los 0o+*res !o enterraron. Todo se aca*,. 9o '(eda nada. M(erto y se)(!tado. NNN Un +(erto es (n racasado radica!. -or eso en cada se)(!cro se entierra (n racaso. S( condenaci,n y +(erte constit(y, a Cristo en rey, )or e2ce!encia, de !os racasados. S( s.+*o!o +&s es)ectac(!ar y estre)itoso. 1=5

Ea+&s (n 0o+*re so/, tanto, )ro+eti, tanto y se atri*(y, tantas )rerro#ati"as en desa .o )?*!ico y )ro"ocador rente a !os )oderes constit(idos8 !a Ley, e! Te+)!o, e! Sanedr.n, !os Escri*as y Kariseos. B >a+&s (n 0o+*re cay, +&s *a>o. Esos +is+os )oderes '(e Q! ret,, de+ostraron s( +entira, conden&ndo!o a +(erte y e>ec(t&ndo!o )recisa+ente en no+*re de! Te+)!o y de !a Ley. -or eso en e! se)(!cro de Cristo se enterr, e! +&2i+o racaso de !a 0istoria. 9(nca se enterr, tanto en (n se)(!cro. 9(nca 0a 0a*ido (na t(+*a +&s !!ena y re)!eta. Se )as+a (no de '(e )(diera ca*er tanto en tan *re"e 0(eco. B sin e+*ar#o, a! +is+o tie+)o, )ode+os a ir+ar '(e n(nca, en (na t(+*a, se enterr, +enos. G(e >a+&s (n se)(!cro est("o tan "ac.o. -arado>as desconcertantes de! +isterio de Cristo. NNN Bo no sF. Se/or, si a! (n#ir y )re)arar t( c(er)o )ara enterrar!o 9icode+o y Ari+atea tendr.an serenidad )ara co+)render todo e! sentido de !o '(e esta*an rea!i%ando. 9o enterra*an so!a+ente (n cad&"er1 con F! y en F! se)(!ta*an (n 0o+*re con s( destino, s( e+)resa, s(s i!(siones, s( acti"idad y s( racaso. Todo i*a dentro de a'(e! )esado y a!ar#ado *(!to cada"Frico en"(e!to en (na s&*ana. B +ientras ce/.an y a)reta*an !os +ie+*ros de t( c(er)o, en"o!"iFndo!os con tiras y "endas i+)re#nadas de +irra y de &!oe, '(eda*an a)retados ta+*iFn entre !as "endas, t( destino r(strado, t( e+)resa 0(ndida, t( acti"idad in?ti! y estFri!. 9o eras T? so!o, ni te enterra*an a Ti so!o. Ha*.as co+)ro+etido a +(c0os, !os 0a*.as arrastrado a !a !oc(ra de t( a)osto!ado, !os 0a*.as enardecido e i!(sionado con re (!#entes )ro+esas, se 0a*.an iado de Ti y cre.do en t(s )a!a*ras. Eras y )ertenec.as a todos. -or eso conti#o se enterra*a ta+*iFn a!#o de todos. Entre !as *andas '(e a)reta*an t( cad&"er i*an, ca+ino de! se)(!cro, t(s Biena"ent(ran%as. Los )o*res, !os )ac. icos, !os )erse#(idos, !os 0a+1=6

*rientos, !os e2)!otados, sent.an '(e !es enterra*an a!#o s(yo, (n s(e/o "ano de! '(e T? eras c(!)a*!e. Se enterra*an conti#o t(s -ar&*o!as1 y ya no 0a*r& ni Reinos, ni Bodas, ni Ban'(etes. Se a)a#a*an !as !&+)aras. Eran a!sas !as )er!as. EstFri! !a se+i!!a. B e! 0i>o )r,di#o no ten.a )adre, ni )astor !a o"e>a )erdida. Te !!e"a*as a !a t(+*a todas t(s -a!a*ras. B co+o no de>a*as escrito nin#?n !i*ro, se enterra*a todo !o '(e di>iste y )redicaste. Dec.an '(e nadie 0a*.a 0a*!ado n(nca co+o T?1 y, Lde '(F te "a!i,M -a!a*ras, )a!a*ras '(e se !!e"a e! "iento. -a!a*ras a !as '(e 0oy ta+*iFn se da*a tierra. Se se)(!ta*an conti#o todas !as contro"ersias y diatri*as '(e +ant("iste con escri*as y ariseos. G(F te+i*!es t(s ata'(es. G(F aceradas t(s res)(estas. G(F "a!ientes t(s den(ncias. Todos t(s ad"ersarios +ord.an en !as dis)(tas e! )o!"o de !a derrota. -ero a! ina!, #anaron e!!os1 y en !a ?!ti+a contro"ersia, !a de t( -asi,n, -roceso y M(erte, te derrotaron )?*!ica y de initi"a+ente. Hoy, +(erto, +(erdes T? e! )o!"o de! se)(!cro y en F! se se)(!tan ta+*iFn t(s contro"ersias. LHa*r& sitio en t( t(+*a )ara t(s Mi!a#rosM Oc()an +(c0o. -ero no 0ay +&s re+edio '(e enterrar!os. Todo (e (na arsa. S(#esti,n co!ecti"a de #entes sin c(!t(ra. Histeria de +(!tit(des )ri+arias y an&ticas. K(e#os at(os. Ten.an ra%,n !os '(e te ar#(+enta*an en e! Ca!"ario1 c,+o i*as a sa!"ar y c(rar a !os de+&s, si a Ti +is+o no )(diste !i*rarte de !a cr(%. Tierra y se)(!cro )ara t(s Mi!a#ros. B )ara t(s -ro+esas. Te )asaste !a "ida )ro+etiendo cosas i+)osi*!es y +ara"i!!osas1 >(sticia, a+or, raternidad, !i*ertad... -ro+etiste (n Reino (t,)ico1 (n -adre idea! )ara todos1 ense/arnos (n ca+ino n(e"o1 desc(*rirnos !a "erdad1 )aci icar e! (ni"erso. Una re"o!(ci,n de a+or. Bo os darF, dec.as. Bo incendiarF, yo reconstr(irF, yo (nirF1 yo os i!(+inarF, os con ortarF, os a!i"iarF... T? !o i*as a 0acer todo. Todo nos !o i*as a dar T?. B a0ora te !o '(itaron a Ti, todo. Hasta !a "ida. S,!o te '(eda e! entierro. -ara Ti y )ara t(s -ro+esas. Enterraron e! Ca+ino, !a Verdad y !a Vida. La L(% '(e i!(+ina a todo 0o+*re y e! A#(a '(e sa!ta 0asta !a "ida eterna. Enterraron t( oraci,n de! ;-adre 9(estro<1 esa !oca (to).a con '(e nos i!(sionaste y enardeciste. B !os 0o+*res "o!"e+os a ser 0(Fr anos, 0i>os de (n destino cie#o, cr(e! y ca)ric0oso. 1=4

Enterraron e! C&!i% de t( W!ti+a Cena. L!F"ate!o conti#o1 es )re eri*!e. Kracasaste. G(F )ena nos dar.a "er!o rodar )or e! +(ndo, in?ti! y "ac.o, c(ando t? )ro+etiste y )ro eti%aste '(e se se#(ir.a !!enando todos !os d.as, en +e+oria t(ya, con t( san#re ca!iente, 0asta !a cons(+aci,n de !os si#!os. Enterraron !a Estre!!a de Be!Fn. A0. '(eda en (n rinc,n osc(ro de t( se)(!cro, co+o (n i+)osi*!e y a"er#on%ado >(#(ete. G(F +entida antas.a, desin !ada 0oy y "ac.a co+o (n #!o*o )inc0ado. B con !a Estre!!a, t( a!sa 9oc0e de Reyes1 e! incienso, e! oro y !a +irra. B a(n'(e nos d(e!a )or t( Madre, a0. '(eda enterrada !a Vir#inidad de Mar.a. B !o '(e es +&s8 t( Di"inidad. T( racaso es a*so!(to. B a todos !os '(e co+)ro+etiste, !os arrastras a0ora conti#o en t( ca.da. B, Lc,+o )(ede ca*er todo en (n se)(!croM 9(nca se enterr, tanto. Ea+&s (na t(+*a est("o tan !!ena. NNN Hay entierros, Se/or, '(e son (n "erdadero F2ito. B '(e se or'(estan co+o (n a(tFntico tri(n o y 0o+ena>e, co+)ensando de este +odo, (n )oco, e! racaso '(e es ya en s. !a +(erte8 +(!tit(des, coc0es, coronas, re)resentaciones, disc(rsos... Hasta esto te a!!,. T( entierro (e otro "er#on%oso racaso. Todo i+)ro"isado y so*re !a +arc0a1 a)risa y corriendo, )or'(e no se dis)one ni de tie+)o. Se ec0a enci+a !a so!e+nidad de !a -asc(a, '(e es +&s i+)ortante, c!aro, '(e T?. En si!encio. K(rti"a+ente. Co+o a escondidas y )(diendo disc(!)as. En !a inti+idad "er#on%ante y desairada de tres a+i#os y c(atro +(>eres... Tantos disc.)(!os, ad+iradores, oyentes, conocidos y co!a*oradores. B todos !e>os, en des*andada1 sin a)arecer, si'(iera )or co+)ro+iso, a !a 0ora de! entierro. -ero todos, en !a !e>an.a de s( +iedo co*arde si#(en !os aconteci+ientos. Todos sa*en, Se/or, '(e a estas 0oras te est&n 1@C

enterrando. B todos sa*en y sienten '(e conti#o !es est&n enterrando a e!!os a!#o '(e ta+*iFn es s(yo. -edro sa*e '(e en e! se)(!cro !e entierran en Ti a! Hi>o de Dios '(e F! con es, y )roc!a+, en Ces&rea de Ki!i)o. A E(an !e entierran en Ti e! Ver*o eterno y !a -a!a*ra 0ec0a carne. A Santia#o, e! insta(rador de (n Reino de! '(e F! i*a a ser +inistro. A Marta y a Mar.a, e! A+i#o idea!. A !a Sa+aritana, e! Mes.as '(e !e )idi, de *e*er. A Mar.a Ma#da!ena, e! Maestro de! A+or. A Da'(eo, e! Sed(ctor irresisti*!e '(e ca+*i, e! r(+*o de s( "ida. A !a +(>er ad?!tera, s( A*o#ado de ensor. A !os no"ios de Can&, e! +e>or In"itado )ara (na *oda. A !a "i(da de 9a.n, e! -oderoso '(e !e de"o!"i, s( 0i>o. A !os dos de E+a?s, e! -ro eta '(e es)era*an !os >(d.os. A Ke!i)e, e! -ro+etido, de '(ien 0a*!aron MoisFs y !os -ro etas. A 9atanae!, e! Rey de Israe!. A !os Doce, e! Maestro '(e !es 0a*.a esco#ido entre todos, con s( no+*re )ro)io1 y )or '(ien e!!os !o 0a*.an de>ado todo. A cada (no !e entierran ;s(< Ees?s1 s( "i"encia )ersona! y s( re!aci,n es)ec. ica con Cristo. Un tro%o de! Maestro en (na inter)retaci,n indi"id(a! y entra/a*!e. La s(+a tota!, e! Ees?s co+)!eto, es e! '(e 9icode+o y Ari+atea de>an a+orta>ado, con +irra y &!oe, en"(e!to en (na s&*ana, en !a o'(edad in0,s)ita y r.a de (n se)(!cro no estrenado. B c(ando todos sa!ieron, ter+inado e! rito, 0icieron #irar en s( ran(ra !a )iedra redonda '(e cerr, 0er+Ftica+ente !a entrada de! se)(!cro. 9(nca se enterr, tanto. Ea+&s (na t(+*a est("o tan !!ena. NNN Se cerra*a e! se)(!cro. B se 0(nd.a e! so! en e! ocaso. Co+en%a*a )ara !os >(d.os e! so!e+ne descanso de !a -asc(a1 '(e coincid.a a0ora con e! descanso y e! re)oso de! c(er)o de Cristo, tras e! tra*a>o de s( "ida y e! do!or de s( +(erte. Cay, !a noc0e so*re Eer(sa!Fn. 9oc0e a*so!(ta. 1@1

9(nca (na noc0e (e tan ne#ra. Ha*.a )a"or )or todas !as es'(inas. Hasta !as tinie*!as ten.an +iedo de !a osc(ridad y 0(.an ate+ori%adas de s. +is+as. B s()!ica*an a !a !(na de 9is&n '(e ade!antara s( sa!ida. S( !(% (e co+o (na caricia '(e trat, de serenar !os ner"ios cris)ados de !a noc0e y de"o!"er a !a ci(dad e! re)oso y !a )a%. -ero (e in?ti!. 9adie1 ni !os 0o+*res, ni !as casas1 ni !os ani+a!es, ni !os &r*o!es, ni si'(iera !as )iedras y !as rocas consi#(ieron conci!iar e! s(e/o esa noc0e. Todos !os o>os +anten.an s(s )()i!as do!orosa+ente a*iertas, i!(+inadas )or !a !(na. B de +(c0os o>os roda*an, #randes y ca!ientes, !&#ri+as irresta/a*!es. A'(e!!a noc0e (n roc.o ins,!ito, ti*io y a+ar#o, c(*ri, todo e! (ni"erso8 !a creaci,n !!ora*a )or e! racaso y e! entierro de Dios. L!ora*an !os !e)rosos, !os cie#os, !os )ara!.ticos. LG(iFn !os c(rar&M Les 0a*.an enterrado s( sa!(d. L!ora*an !os )ecadores, !os )(*!icanos y !as )rostit(tas. LG(iFn !os )erdonar&M 9adie )odr& !!enar e! 0(eco '(e '(eda*a "ac.o en s( +esa, a !a '(e se senta*a )ara co+er con e!!os. L!ora*an !os esc!a"os8 !a !i*ertad ten.a se)(!cro. B !os dF*i!es8 !a +ano '(e !es a!%a*a yac.a i+)otente y rota. B !os )o*res H)o*res ya sin re+edioH !es aca*a*an de sec(estrar, enterr&ndo!o, e! Reino de !os Cie!os. L!ora*an !os no"ios8 a0ora s. '(e "a a a!tar e! "ino de !as Bodas. NNN L!ora*a e! La#o de Ti*eriades. LSer& +entira '(e ca+in, so*re e! crista! de! a#(aM LMentira '(e !e #rit, a !a tor+enta y e!!a !e o*edeci,M LMentira '(e +(!ti)!ic, en s( ori!!a !os )anes y !os )ecesM LMentiraM Bo !o "i. Bo !o "i. L!ora*a e! Monte Ta*or8 !e arranca*an (n ni+*o de res)!andores '(e desde a'(e! d.a corona*a #!oriosa+ente s( c(+*re. L!ora*a e! r.o Eord&n8 !e ro+).an a )edradas e! es)e>o de s( re+anso donde F! se#(.a conte+)!ando e! "(e!o est&tico de (na -a!o+a *!anca. L!ora*a e! -o%o de Eaco*. S( !!anto, 0ond.si+o, s(*.a en *or*otones desde s( cora%,n y des*orda*a e! *roca! donde Q! est("o sentado sediento y s(doroso. 1@3

L!ora*a e! nardo. Le 0an )artido !os )ies '(e yo *esF. L!ora*an e! "ino y e! )an. Ba no sere+os n(nca +&s s( carne y s( san#re. L!ora*a !a +osta%a. SerF sie+)re +in?sc(!a1 yo '(e i*a a crecer 0asta tocar e! cie!o con +is ra+as. L!ora*a !a drac+a )erdida. -erdida )ara sie+)re. M(ri, e! '(e )od.a encender !a !(% y encontrar!a. B !!ora*an !os !irios '(e no 0i!an1 y !os )&>aros '(e no sie+*ran1 y !a !e"ad(ra, y e! ce!e+.n1 e! "ina#re y !a sa!... B !os ni/os '(e E! *es, y acarici, no )od.an dor+ir esa noc0e y ta+*iFn !!ora*an. LG(F te d(e!e, 0i>oM 9o !o sF, +a+&1 +e d(e!e todo... NNN B +ientras !!ora*a e! (ni"erso, dos #r()os di erentes y dis)ersos de )ersonas, !os en er+os a '(ienes c(r, de s(s en er+edades y !os )ecadores a !os '(e )erdon, s(s )ecados, se ator+enta*an, sin )oder dor+ir, con !acerantes )re#(ntas sin res)(esta, '(e atacando )ersona!.si+as y entra/a*!es "i"encias, des+ante!a*an de )ronto todo (n )asado, )ara entre#ar!os, a*andonados, a (n (t(ro sin sa!ida. Se )re#(nta*an !os en er+os8 +i c(raci,n, L (e entonces s,!o (na arsaM LMe de>F s(#estionar y cre. '(e +e 0a*.a c(radoM LK(e (na a!(cinaci,nM B. Lc,+o 0a )odido d(rar tanto e! en#a/o y !a +entiraM B !os )ara!.ticos c(rados sa!ta*an (na "e% +&s de (n *rinco y de>a*an e! !ec0o donde no )od.an dor+ir y se diri#.an a !a "entana +ientras re)et.an8 yo si#o ca+inando, yo )(edo andar. Los '(e 0a*.an sido cie#os, 0asta de naci+iento, "o!".an a a*rir !os o>os y desde s( "entana, de )ar en )ar, conte+)!a*an !a ci(dad, !os &r*o!es y e! ca+)o en"(e!tos en !a )!ata de !a !(na, )or'(e, a(n'(e era de noc0e, no 0a*.a ya noc0e en s(s o>os c(rados8 OBo "eo, "eo, yo si#o "iendoP B !os '(e 0a*.an tenido s( carne +ordida )or !a !e)ra, !e ense/a*an, )or !a "entana a*ierta, s( cara, s(s +anos, s( )ie! a !a !(na de 9is&n y !e )re#(nta*an8 LVerdad '(e estoy c(radoM LVerdad '(e +i carne est& !i+)iaM LVerdad, t? !o "es, '(e yo no soy (n !e)rosoM B acaricia*an sonrientes y te+erosos s( )ie! +i!a#rosa+ente re>("enecida. B todos, con ortados, "o!".an a s(s !ec0os, se#(ros, esta "e%, de conci!iar e! s(e/o. 1@7

I+)osi*!e. C(ando i*an ya a conse#(ir!o !es so*resa!ta*a (na +&s terri*!e y an#(stiosa )re#(nta8 LB si +a/ana, c(ando des)ierte, +e !e"anto otra "e% en er+oM LVo!"erF +a/ana a ser !e)rosoM LDes)ertarF otra "e% cie#oM LO ya no )odrF !e"antar+e >a+&s, )ara!.tico de n(e"o )ara sie+)reM -or'(e 0an +atado a Ees?s de 9a%aret. Ter+inaron con Q!. -(dieron +&s '(e Q!. Aca*aron con s( )oder +i!a#roso. LEra ya todo +entiraM LK(e s,!o (n s(e/oM B est& enterrado. Ees?s de 9a%aret, no te !!e"es conti#o a t( t(+*a !a se#(ridad de +i c(raci,n. 9o +e de>es a +. enterrado ta+*iFn en e! +iedo y !a d(da. NNN A !os )ecadores )erdonados !os des"e!a*a a'(e!!a noc0e (na ac(ciante )re#(nta )ara!e!a8 LB +is )ecadosM LG(F 0a sido de e!!osM E! ase#(r, '(e +e '(eda*an )erdonados, '(e "i"iera en )a%... -ero, Lten.a )oder )ara )erdonarM Bo cre. '(e era +&s '(e 0o+*re. B res(!ta '(e !o 0an re+atado y enterrado co+o a (n 0o+*re c(a!'(iera. I#(a! '(e a !os dos !adrones. Sin e+*ar#o, !a )re#(nta de !os )ecadores encontra*a (na res)(esta y a e!!a se a erra*a. Era (na )re#(nta in inita+ente +&s "ita! y )ro (nda '(e !a de !os en er+os c(rados. 9o )art.a ni se centra*a en !a s()er icie de !a )ie!, ni en !a e!asticidad y "i#or de !os +?sc(!os y de !os ner"ios, ni en e! n?c!eo esencia! de !as cF!(!as. Arranca*a de !a +is+a conciencia de! 0o+*re. B desde esa +is+a conciencia, ?!ti+o red(cto y s()re+a a)e!aci,n, s(r#.a ta+*iFn ir+e !a res)(esta8 A(n'(e te 0ayan enterrado, sea co+o sea, yo sF, Ees?s, '(e ya no e2isten +is )ecados. SF y siento y sa*oreo '(e estoy )erdonado. G(e no es +entira. 9i s(#esti,n. A(n'(e no sF c,+o. Mis )ecados !os siento in inita+ente !e>os de +.. Ani'(i!ados )ara sie+)re. En (n i+)osi*!e retorno. Enterrados en (na t(+*a +&s )ro (nda '(e !a t(ya. Los )ecadores )erdonados !!e#aron a "is!(+*rar y )resentir en !a "i#i!ia sin s(e/o de a'(e!!a noc0e des"e!ada, '(e ta! "e% e! +isterio de s( )erd,n esta*a "inc(!ado )recisa+ente, no sa*.an c,+o, con e! racaso, !a +(erte y e! se)(!cro de Cristo. NNN 1@=

En Betania, (n 0o+*re '(e se !!a+a*a L&%aro, ten.a en s( ins,!ita s()er"i"encia !a c!a"e de (na res)(esta )ara a'(e!!a t(+*a interro#ante y +(da de Cristo. S(s dos 0er+anas, Marta y Mar.a, no cesa*an de +irar!o y de interro#ar!o, +(das y aso+*radas, en !a noc0e. Q! )od.a y de*.a decir a!#o. Q! est("o c(atro d.as enterrado, ya a)esta*a s( cad&"er, y 0a*.a re#resado de !a +(erte y de !a t(+*a ante !a "o% irresisti*!e e i+)eriosa de! Maestro. Las dos 0er+anas !o +ira*an y +ira*an interro#antes. -ero L&%aro ca!!a*a. Ten.a en s( )ro)ia e2istencia sin#(!ar, !a c!a"e de (na res)(esta1 )ero no acerta*a a or+(!ar!a. Se !e esca)a*an !os ca*os c(ando i*a ya a an(dar!os. E! +is+o, en s( "ida, era (na res)(esta. -ero F! +is+o no se entend.a. B +(do, constata*a con )as+o y desconcierto !a certe%a de s( e2istencia en !os !atidos ace!erados de s( cora%,n y de s(s )(!sos y en e! "o!c&n des*ocado de s(s )ensa+ientos. Ante s( si!encio s(s 0er+anas !o se#(.an escr(tando con +iradas +(das de aso+*ro y recri+inaci,n1 LB t? )(edes se#(ir "i"o, c(ando Q! '(e te res(cit, )er+anece enterradoM Ha*!a. E2)!.cate. L&%aro no contesta*a. Adi"ina*a1 )ero desde +(y !e>os. -arec.a int(ir1 eran s,!o re!&+)a#os. Se !e esca)a*a !a res)(esta. NNN S,!o 0a*.a (na )ersona en Eer(sa!Fn '(e )(diera res)onder rot(nda y ir+e+ente. B era (na +(>er. Se !!a+a*a Mar.a de 9a%aret. La Madre de Ees?s. Esta*a en e! Cen&c(!o, 0aciendo +aterna! co+)a/.a a !os a),sto!es y !os disc.)(!os, '(e derr(+*ados .sica y +ora!+ente, se a)reta*an, *(sc&ndose y necesit&ndose (nos a otros, en a'(e!!a )e'(e/a sa!a '(e era c&rce! y re (#io a! +is+o tie+)o. Se *(sca*an )ara e! +(t(o cons(e!o. Se re)e!.an )or !a "er#$en%a y !a descon ian%a. En +edio de todos esta*a Mar.a. 9adie 0a*!a*a. 9adie sa*.a or+(!ar nin#(na )re#(nta. -ero todos !a +ira*an. 9adie )od.a dor+ir. B E!!a, +enos. Ten.a '(e +antenerse en "e!a, )or'(e sa*.a '(e todos !a necesita*an des)ierta. Les *asta*a con +irar!a. B )oder constatar contin(a+ente '(e se#(.a con e!!os. Se sent.an +&s tran'(i!os y se#(ros. 1@@

Mar.a ya no !!ora*a. Ha*.a en s( rostro (na inde ini*!e serenidad1 (na )a% se#(ra y ir+e. B a "eces, tras e! s(ti! "e!o )&!ido de s( si!enciosa triste%a, 0asta )arec.a trans)arentarse e! es*o%o de (na !e>ana e ina)rensi*!e sonrisa... Co+o '(ien sa*e y )osee (n +ara"i!!oso secreto y est& se#(ro de F!. La +ira*an. B !os +ira*a. 9(nca 0(*o ni 0a*r& en !a tierra, tanta y tan ir+e es)eran%a, co+o !a '(e se concentra*a, a)ret&ndose, esa noc0e de racaso, en e! cora%,n de a'(e!!a si!enciosa +(>er, Mar.a. Era (na a(tFntica !&+)ara en "e!a. La ?nica !(% de e y de es)eran%a en !a noc0e +&s !ar#a y +&s osc(ra de !a 0(+anidad. E!!a si sa*.a !a res)(esta y )ose.a e! secreto. Era !a ?nica )ersona '(e cre.a y es)era*a !a Res(rrecci,n de s( Hi>o. -or eso a "eces a !os a),sto!es se !es anto>a*a co+o '(e sonre.a. -ero ense#(ida se restre#a*an !os o>os 0inc0ados y so/o!ientos, co+o si a'(e!!a a*s(rda "isi,n or+ara )arte de s(s a!(cinantes )esadi!!as. -arec.a co+o (na *(r!a de! dia*!o. Mar.a se#(.a #(ardando s( res)(esta en e! secreto de s( cora%,n. NNN Mar.a no )od.a ade!antarse. 9o de*.a 0a*!ar 0asta '(e !o 0iciera s( Hi>o. OQ! s. '(e era !a res)(esta ?nica y de initi"aP -ero yac.a, +(da e in+,"i!, a)retada y co+)ri+ida con "endas y !i#ad(ras en !a o'(edad, sin )a!a*ras, de (n se)(!cro se!!ado. Ea+&s 0(*o en e! (ni"erso tanta in+o"i!idad co+o en a'(e!!os tres d.as no co+)!etos, en '(e (n se)(!cro, )as+ado y sin a!iento, conten.a e! cad&"er de Dios. Todo )arec.a conta#iarse de s( !eta! re)oso. E! +(ndo esta*a )ara!i%ado. B +&s a?n Eer(sa!Fn, o"i!!ada en s. +is+a )or e! re+ordi+iento1 y or%ada a no +o"erse )or !a '(iet(d '(e !e i+)on.a !a !ey de a'(e! S&*ado de -asc(a in+o"i!i%ando a todos !os >(d.os. Ta+*iFn Ees?s )er+anec.a in+,"i!. 1@A

B no a!tar.a a!#(ien Hsacerdote, escri*a o ariseoH '(e en !a )en(+*ra sa#rada de s( casa sonriera ir,nica+ente a! caer en !a c(enta de '(e a'(e! Ees?s de 9a%aret '(e se 0a*.a atre"ido (n d.a a en rentarse con e! S&*ado, era )recisa+ente en a'(e! +o+ento, e! >(d.o +&s o*ser"ante, e! '(e +e>or esta*a c(+)!iendo e! re)oso sa*&tico en !a )er ecta y a*so!(ta in+o"i!idad cada"Frica de s( se)(!cro. L9o era e! casti#o e"idente )ara e! *!as e+oM Estrena*a F! re)oso or%ado y eterno de s( t(+*a, c(ando se inicia*a e! descanso !e#a! de a'(e! so!e+ne S&*ado. B aca*a*a e! sacerdote, escri*a o ariseo dando #racias a! Dios de Israe! '(e as. "e!a*a )or !a Ley, "en#&ndose de !os *!as e+os. NNN Ees?s, e! Hi>o de Dios, ca!!a*a en s( t(+*a, sin re)!icar esta "e% a sacerdotes, escri*as o ariseos. Era !a 0ora de! si!encio +orta!. M(y )ronto Hya se acerca*aH i*a a sonar e! +o+ento de s( res)(esta de initi"a a todas !as contro"ersias. A! a+anecer de! Do+in#o. Mientras tanto, a)arente+ente, yac.a in+,"i! y +(do en e! re)oso de! se)(!cro. -ero eran s,!o a)ariencias. En rea!idad, Ees?s anda*a +(y atareado !!e"ando s( res)(esta a (n +(ndo tr&#ico '(e desde 0ac.a si#!os, desde e! )ri+er 0o+*re +(erto en !a tierra, se 0a*.a '(edado sin )a!a*ras y a#(arda*a (na res)(esta, '(e nadie >a+&s 0a*.a osado ni 0a*.a !o#rado d&rse!a8 e! +(ndo de !os +(ertos. K(e entonces c(ando Cristo, a)arente+ente in+,"i!, rea!i%, esa "isita +isteriosa '(e con esa+os en n(estro Credo c(ando )roc!a+a+os8 ;descendi, a !os in iernos<. 9o se a!(de a'(. a! !(#ar +a!dito de !os condenados )ara sie+)re1 ;in ierno< es a'(. (na "ie>a y arcaica e2)resi,n '(e trata de !oca!i%ar ese !(#ar, )ro (ndo e insonda*!e H)or eso in ierno, in erior, en !o +&s *a>o e inaccesi*!eH donde se s()one i*a re(niFndose y a)ret&ndose, #eneraci,n tras #eneraci,n, esa inn(+era*!e y tr&#ica asa+*!ea de todos !os +(ertos. Cristo +(erto descendi, 0asta esas )ro (ndidades in eriores )ara "isitar a esos seres inaccesi*!es e ini+a#ina*!es.

1@5

Descendi,, no a (n !(#ar concreto, ni a (na !oca!i%aci,n +ateria! y tan#i*!e, y +enos #eo#r& ica, en donde se re?nen y concentran !os +(ertos. 9o e2iste ta! sitio. 9o es (n !(#ar. Es (n estado1 (n +odo de ser y estar1 inde ini*!e )ara !os '(e a?n "i"i+os condicionados sie+)re a (n )eda%o de tierra donde necesaria+ente nos sit(a+os y donde se nos !oca!i%a. Las distintas c(!t(ras !o 0an ido descri*iendo se#?n !os e!e+entos de s( ideo!o#.a re!i#iosa y socia! co+o (n a*is+o insonda*!e, (n )o%o sin ondo, (n t?ne! sin sa!ida, (n "a!!e so+*r.o entre )er)et(as y )e#a>osas nie*!as8 (n !a#o sin ori!!as, sin *arca y sin *ar'(ero... Un !(#ar sin aire, sin !(% y sin sonido, donde "a#an, sin roces, !os antas+as, )(ros #estos, sin "oces ni )a!a*ras. Con estas !oca!i%aciones se 0a '(erido a!(dir y +ateria!i%ar e! destino ?!ti+o1 e! ina! de ese "ia>e '(e se inicia a! +orir1 ese ;+&s a!!&<, +isterioso, '(e '(eda de! otro !ado de !a t(+*a y en donde se dan cita !os +(ertos. Esa cita '(e nos es)era a todos !os 0o+*res co+o (n destino ine!(di*!e y cie#o1 a! '(e no )ode+os en"iar y de donde no nos !!e#a res)(esta a!#(na. Cristo (e esa, )ara nosotros, i+)osi*!e res)(esta1 0i%o ta+*iFn ese ?!ti+o "ia>e, ace)t, ta+*iFn ese destino cie#o y at.dico, atra"es, "o!(ntaria+ente esa rontera y )as, a! otro !ado1 y +(erto, "isit, a !os +(ertos, )ara so!idari%arse con s( +(erte y s( destino y )ara !!e"ar!es !a res)(esta de s( !i*eraci,n. C(ando Cristo +(erto "isit, a !os +(ertos, se a*ri, !a c&rce!, se derr(+*, e! +(ro, desa)areci, e! a*is+o1 !es !!e", !a !i*ertad, !a )a!a*ra, !a !(%. Era (n +(erto '(e 0a*.a "encido a !a +(erte y '(e "isita*a a !os +(ertos )ara !!e"ar!es s( "ictoria, '(e era de todos y )ara todos. La in+o"i!idad en a'(e! se)(!cro era a)arente. 9adie sos)ec0a*a en Eer(sa!Fn, y +enos !os escri*as y ariseos, '(e Ees?s, +ientras tanto "isita*a a !os +(ertos )ara entonar con e!!os (n 0i+no, sin rF)!ica, a !a Li*eraci,n y a !a Vida. Una "isita de Ees?s '(e no 0a ter+inado. Una "isita '(e se )er)et?a desde entonces. Una )resencia '(e no se a)a#a ni se ec!i)sa.

1@6

-or eso, c(ando )ase+os a! otro !ado, a! ina! de n(estro ?!ti+o "ia>e, nos encontrare+os con Ees?s, '(e a!!. es)era, desde entonces, !a !!e#ada de todos !os +(ertos. NNN 9o. 9o 0a*.a (na )Ftrea y +inera! '(iet(d en e! se)(!cro. Los cien Ji!os de +irra y de &!oe con '(e 9icode+o y Ari+atea, entre "endas y !i#ad(ras, en"o!"ieron e! c(er)o de Cristo, se#(.an desarro!!ando s( !ento y si!encioso, )ero irre rena*!e )roceso de acti"idad in"asora. Los aceites )er (+ados, des)(Fs de atra"esar #asas y "endas, !!e#a*an en s( a"ance 0asta !a +is+a )ie! de! c(er)o +(erto, s(a"i%a*an y a*r.an, )oro a )oro, todos !os accesos, 0asta )enetrar des)(Fs )or !os in initos y +in?sc(!os cana!es a*iertos in"adiendo todo e! c(er)o de Cristo con !a caricia s(a"e y )er (+ada de s( (nci,n. Esta acti"idad ca!!ada '(e (n#.a e! c(er)o de Cristo era ade+&s e! s.+*o!o de otra (nci,n. -or'(e si+(!t&nea+ente, Cristo +is+o, in+erso en s( se)(!cro, (n#.a y consa#ra*a, con s( di"ino contacto a toda !a tierra y a todo e! (ni"erso. Las cien !i*ras de +irra y &!oe, en s( ci ra #enerosa de cari/oso y ),st(+o des)i! arro eran as. ta+*iFn otro s.+*o!o. La (nci,n de Cristo, con ci ras e!e"adas a! in inito, s()era*a !os n?+eros de !os 0o+*res. La +is+a inca!c(!a*!e Di"inidad era e! aceite )er (+ado '(e )or !a +(erte, !a san#re, e! do!or y e! racaso de Cristo (n#.a y consa#ra*a !a tierra y e! cos+os. Desde e! se)(!cro, !a (nci,n ca!!ada de Cristo i*a )enetrando ta+*iFn, irresisti*!e, )oro a )oro, en toda !a tierra, 0asta in"adir!a tota!+ente, (n#iFndo!a y cristi ic&ndo!a. -or'(e e! "a!or redentor de Cristo se a)!ica*a ta+*iFn a !a +ateria, !i*er&ndo!a de !a esc!a"it(d con '(e !a so>(%#a*a y )rostit(.a !a in>(sticia y e! )ecado de !os 0o+*res. E! )ecado de !os 0o+*res es !a )o!(ci,n !eta! '(e en"enena y +ata !a nat(ra!e%a. La +(erte de Cristo es e! ,!eo con '(e se (n#en y se c(ran s(s 0eridas.

1@4

La (nci,n de a'(e! S&*ado i*a ca!!ada+ente )re)arando a !a nat(ra!e%a y a !a +ateria toda, )ara e! a!*a >(*i!osa y !i*eradora de! Do+in#o. NNN E! se)(!cro de Cristo no se red(c.a a a'(e!!a o'(edad e2ca"ada en !a roca "i"a de Eer(sa!Fn en e! Ca!"ario. Era (n +(erto in inito )ara (n 0(eco tan )e'(e/o y !i+itado. Era (n +(erto c(yas di+ensiones co!osa!es s()era*an e! ta+a/o de a'(e! se)(!cro constr(ido )ara encerrar si+)!es 0o+*res. Era (n +(erto '(e necesita*a, co+o t(+*a, todo e! )!aneta de !a tierra. B as. era en "erdad. La )(erta y !a entrada de! se)(!cro se a*r.a en Eer(sa!Fn1 )ero !a +(erte de Cristo 0enc0.a y co!+a*a !a tierra entera '(e se sent.a !!ena y oc()ada toda )or a'(e! +(erto in inito1 y '(e roda*a en e! si!encio de !os es)acios aso+*rados, ante e! )as+o de !os astros, co+o e! se)(!cro co!osa! de Dios. Toda !a tierra (e s( t(+*a. S( +(erte oc(), e in"adi, todos !os 0(ecos. Cristo '(iso ade!antarse y oc()ar e! )ri+ero todos !os sitios. -or eso, en c(a!'(ier sitio de !a tierra en '(e se ca"e e! 0oyo de (na t(+*a se a*re (n 0(eco donde ya re)os, Cristo. -or eso, c(ando +e entierren, +e *a>ar&n a (n se)(!cro '(e ya est("o oc()ado )or Cristo. 9o 0ay t(+*as 0e!adas ni r.as8 ya Cristo !as ca!ent, a todas con e! ca!or de s( )resencia. 9o 0ay se)(!cros n(e"os8 nadie estrena t(+*a. Todas !as t(+*as (eron ya estrenadas y *enditas )or Cristo. La co+)a/.a de s( +(erte redentora se ade!ant, a es)erarnos. 9adie d(er+e so!o en s( t(+*a. NNN La DFci+a C(arta Estaci,n es !a +&s !ar#a de! V.a-Cr(cis. D(r, tres ec0as inco+)!etas8 de Viernes a Do+in#o. Un se)(!cro )ara s,!o tres d.as. 1AC

Los 0o+*res, !os cristianos ta+*iFn, '(ere+os a!ar#ar +&s, in+ensa+ente +&s !a ?!ti+a estaci,n de n(estro V.a-Cr(cis y nos insta!a+os en s(nt(osos se)(!cros, con +&r+o!es y *ronces, co+o si n(estra t(+*a (era eterna, )ara sie+)re. B co+)ra+os e! terreno )ara ase#(rar !a )osesi,n con escrit(ra !e#a! de )ro)iedad. C(ando a ort(nada+ente n(estro se)(!cro es ta+*iFn s,!o )ara tres d.as. Un se)(!cro )restado, co+o e! de Cristo1 a(n'(e !o 0aya+os co+)rado y )a#ado. -o*res de nosotros si n(estra t(+*a (era de "erdad (na )ro)iedad ina!iena*!e, (na )osesi,n eterna. :racias a Dios "endr& a des)o>arnos de esa a*s(rda y +entida )ro)iedad !a +ano !i*eradora de !a Res(rrecci,n. Co+o a Cristo. B )or s( #racia. NNN -or'(e e! V.a-Cr(cis de Cristo no ter+ina en (n se)(!cro !!eno, sino en (na t(+*a "ac.a. B esa *oca a*ierta, de (n se)(!cro sin nada, es !a '(e nos da !a res)(esta a todas !as )re#(ntas de! V.a-cr(cis. B a todas !as )re#(ntas de n(estra "ida. Res)onde !a *oca de! se)(!cro "ac.o8 OHa res(citadoP Si e! se)(!cro de Cristo contin(ara !!eno nadie recorrer.a s( V.aCr(cis, ya '(e se#(ir.a siendo e! +&s estre)itoso racaso de !a 0istoria, sin so!(ci,n y sin res)(esta. -or'(e e! se)(!cro est& "ac.o recorre+os y re)eti+os s( V.a Cr(cis y !o co)ia+os en n(estra "ida, ya '(e a! ina! nos es)era !a #!oria de !a Res(rrecci,n. 9(nca 0a 0a*ido (n se)(!cro +&s !!eno8 !o 0enc0.a todo e! racaso de Dios. B n(nca 0a 0a*ido (n se)(!cro +&s "ac.o8 todo, con Q!, 0a res(citado8 s(s -a!a*ras, s(s -ro+esas, s(s -ar&*o!as, s(s Mi!a#ros, s(s Biena"ent(ran%as. Ba tienen res)(esta !os )ecadores, !os en er+os, !os )o*res, !os o)ri+idos, !os )ac. icos, !os +isericordiosos, !os +(ertos. Todo 0a res(citado con Cristo. 1A1

B ta+*iFn s( V.a-Cr(cis con s(s Catorce Estaciones1 '(e so!a+ente se co+)renden y se ace)tan c(ando se !as conte+)!a desde !a a!t(ra de! Ca!"ario, >(nto a! se)(!cro "ac.o, trans i#(radas con !a !(% n(e"a de! a!*a '(e se '(ie*ra con te+*!ores -asc(a!es en !a +a/ana de !a Res(rrecci,n. KI9

1A3