Anda di halaman 1dari 2

Analisa Usaha Bata Press

A. SEJARAH SINGKAT Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang pendapatan yang emakin meningkat e!ingga memberikan ke empatan untuk memenu!i kebutu!an utama" eperti properti. #ari !al inila! ebua! peluang mun$ul dalam pengadaan material utama pendukung dalam pembangunan properti yaitu batu bata.%e kipun de&a a ini uda! ditemukan ino'a i ba!an pengganti batu bata dalam membuat dinding bangunan" tetapi ebagian be ar ma yarakat ma i! menggunakan batu bata. (. %AN)AAT Ha il dari u a!a produk i batu bata ini adala! batu bata mera! ebagai ba!an untuk pembuatan dinding bangunan" yang tingkat kekuatan dan ke ejukannya dalampembuatan ruma! angat tinggi jika dibandingkan dengan ba!an yang menggunakan batu bata pre . *. PERS+ARATAN ,-KASI %engenai loka i u a!a yang perlu diper!atikan adala! mempunyai letak tran porta i yang muda! dijangkau dari loka i pema aran dan lola i lua e!ingga memungkinkan pembuatan tempat untuk Pen$etakan" Penjemuran" Pembakaran dan Penampungan (ata (ata %era! yang iap dipa arkan. .. Penyiapan Sarana dan Peralatan. a. Pemili!an ,a!an. *arila! la!an tana! mera! yang berbentuk perbukitan/ membukit" dan tek tur tana! meranya angat liat" jangan jang terlalu banyak mengandung pa ir" tana! yang bertektur ter ebut akan mengurangi kekuatan dari batu bata. Juga dekat dengan umber air" ebagai ba!an $ampuran tana! mera!. Gbr. ,a!an dan (a!an (aku (atu (ata %era! b. Pembuatan (angunan/ Pabrik. 0kuran lua bangunan 1 23%4. Pabrik terdiri dari 5 (agian" yaitu 6 .. Tempat Pengadukan dan Pen$etakan. 4. Tempat Penjemuran. 2. Tempat Pembakaran. 5. Tempat Pengumpulan (atu (ata iap dipa arkan. $. Peralatan. .. %e in Pen$etak (ata" ber7ung i ebagai pengaduk tana! mera! agar menjadi liat ampai dengan ter$etaknya bata Gbr. %e in Pen$etak (atu (ata 4. %e in #omping" %e in #omping berpung i ebagai penggerak me in pen$etak

bata 2. Gerobak Kayu. 5. Gerobak Ar$o. 8. *angkul. 9. Sekop. d. (a!an (akar. .. Solar. 4. Kayu 0lin. e. (a!an *ampuran. .. Air. 4. %inyak Sa&it. 4. Pro e Pen$etakan. Ta!apan Pen$etakan 6 Tana! mera! yang tela! terkumpul di iram dengan air ekupnya. %a ukan tana! mera! ter ebut dengan menggunakan ekop kedalam me in pen$etak bata. Gbr. Pro e Pen$etakan (erikan miyak a&it di tempat keluarnya $etakan bata pada me in" agar bata dapat ter$etak rapi" apa bila $atakan bata yang keluar dari me in $etak belum padat atau pe$a!" pekerjaan bi a diulanggi" dengan mema ukan kembali tana! mera! :bata; ke dalam me in pen$etak ampai $etakan bata yang keluar betul<betul padat dan rapi. Potong $etakan bata yang memanjang dengan alat potong yang tela! ter edia. #alam atu kali pemotongan meng!a ilkan 2 biji bata. Pro e Pemotongan Angkat dan letakan atau u un !a il $etakan yang uda! terpotong rapi ketempatnya.#engan me in pen$etak bata dan 2 orang karya&an dalam . !ari dapat men$etak 8333 biji bata. (a!an bakar yang digunakan adala! olar. Solar yang diperlukan dalam etiap produk i .333 biji bata ebanyak . liter. 2. Pro e Penjemuran. Penjemuran dilakukan ampai batu bata mengering. Penjemuran ini membutu!kan &aktu 8 !ari non top" dengan $atatan $ua$a $era!. 5. Pro e Pembakaran. Pro e pembakaran dilakukan elama 5= Jam :4 !ari; non top. Setiap atu kali pembakaran terdapat >3.333 biji bata. (a!an bakar yang digunakan adala! potongan kayu ulin" agar ba!an bakar ta!an lama. Potongan Kayu ulin yang digunakan ebanyak 4"8 ret dump trek. Jika kondi i $ua$a $era! :mu im kemarau;" pembakaran dapat dilakukan etiap 43 !ari. Apabila kondi i $ua$a dimu im peng!ujan" maka pembakaran !anya dapat dilakukan . kali dalam . bulan. Gbr. Pro e Pembakaran 8. (atu (ata %era! iap #ipa arkan. Ha il dalam . kali pembakaran atau >3.333 biji bia anya di beli ole! 4 kon umen : 4 bua! ruma!;. Ruang lingkup pema aran adala! &ilaya! ke$amatan (atuli$in dan Ke$amatan Simpang Empat. 0kuran untuk batu bata mera! Panjang .?$m @ ,ebar ? $m @ Tebal 8$m.