Anda di halaman 1dari 26

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

PENGHARGAAN B e r s yu k u r k a m i k u r n i a N ya dapat kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan m e n yi a p k a n k e r j a k u r s u s dengan j a ya n y a .

Pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ASIA E U N I V E R S I T Y ( A e U ) , c a w a n g a n A ye r K e r o h , M e l a k a k e r a n a m e m b e r i peluang kepada kami menghasilkan kerja kursus ini dengan

m e n ye d i a k a n k e m u d a h a n s e p e r t i p e r p u s t a k a a n b a g i m e m u d a h k a n k a m i m e n d a p a t k a n b a h a n r u j u k a n ya n g b e r k a i t a n d e n g a n t a j u k t u g a s a n k a m i . Kami juga mengucapkan terima kasih kepada P e n s ya r a h

P e m b i m b i n g ya n g t e l a h b a n ya k m e m b e r i t u n j u k a j a r s e r t a p e n e r a n g a n yang sempurna kepada kami dari awal lagi sejak tugasan ini diedarkan sehinggalah dalam kami mengucapkan p r o s e s m e n yi a p k a n t u g a s a n i n i . S e l a i n i t u j u g a , terima kasih kepada tuan kerana memberi

k e p e r c a ya a n k e p a d a k a m i d a l a m m e n j a l a n k a n t u g a s a n i n i s e h i n g g a j a ya n ya . T i d a k l u p a j u g a k e p a d a k e d u a i b u b a p a k a m i ya n g b a n ya k memberi sokongan serta dorongan dan jug a wang ringgit dalam

menghasilkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan dan dorongan kalian mungkin tidak dapat kami menghasilkan tugasan ini dengan sempurna seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan terima kasih juga kepada rakanrakan seperjuangan ya n g sa ma-sama bertungkus-lumus

menghasilkan tugasan ini dan juga bertukar -tukar idea dalam membantu k a m i m e n yi a p k a n k e r j a k u r s u s i n i . A k h i r s e k a l i , h a r a p a n k a m i a g a r s e g a l a t u g a s a n ya n g k a m i hasilkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kami disampi ng dapat m e n j a d i b a k a l g u r u ya n g b e r t a n g g u n g j a w a b b a g i m e l a h i r k a n m o d a l insan ya n g cemerlang. Selain itu juga, harapan kami agar dapat

memberi manfaat kepada diri kami sendiri terutamanya serta kepada p e m b a c a a g a r k i t a s a m a - s a m a m e n j a d i p e n d i d i k ya n g b e r p e n g e t a h u a n luas dalam menyampaikan maklumat bukan sahaja dalam proses

p e m b e l a j a r a n m a l a h d a l a m k e p a d a m a s ya r a k a t s e t e m p a t k h u s u s n ya .

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

ISI KANDUNGAN

Muka surat Penghargaan

1.

Pengenalan Bahagian A Esei Bahagian B Penggubalan Instrumen Pentaksiran i. ii pemilihan penerangan

2.

3.

4.

Laporan i. ii. iii. iv. Pengenalan Penggubalan Instrumens Pentadbiran dan Keputusan Lampiran

Penutup

Bibliografi

Lampiran

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

PENGENALAN P e m b a n g u n a n k u r i k u l u m m e r u p a k a n s a t u p r o s e s ya n g d i n a m i k d a n berterusan. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

diperkenalkan. KBSR disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran In ggeris dan Pembelajaran KBSR Sains dan telah Matematik digubal dalam semula Bahasa menjadi

(PPSMI).

(semakan)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). D a s a r t e r a s k e d u a P I P P a d a l a h m e m b a n g u n k a n m o d a l i n s a n ya n g m e m p u n ya i p e n g e t a h u a n d a n k e m a h i r a n s e r t a m e n g h a y a t i n i l a i - n i l a i m u r n i . M a t l a m a t P I P P a d a l a h u n t u k m e m a s t i k a n a n a k b a n g s a M a l a ys i a dipupuk semangat, menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan

kompetensi serta men erapkan nilai murni. Gagasan ke-3 ucapan dasar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri d a l a m P e r h i m p u n a n A g u n g U M N O 2 0 0 6 t e l a h m e n u n t u t s u p a ya s i s t e m pendidikan negara memberi penekanan kepada teras kedua PIPP.

Justeru, KSSR diperkenalkan bagi tujuan itu. KSSR merupakan satu transformasi pendidikan, iaitu proses

melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum p e r s e k o l a h a n s e d i a a d a ya n g m e l i b a t k a n p e r u b a h a n b e n t u k , o r g a n i s a s i , kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. KSSR mula dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011.

M e n u r u t K e t u a P e n g a r a h P e l a j a r a n M a l a ys i a , T a n S r i A l i m u d d i n M o h d Dom, KSSR tidak menggantikan tetapi seiringan dengan KBSR. B e r m u l a p a d a 3 1 M a c 2 0 0 9 h i n g g a a k h i r J u n 2 0 0 9 , s e b a n ya k 5 0 0 buah sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk menguji keberkesanan KSSR. Daripada 500 buah sekolah itu, 50 buah sekolah telah diuji rintis d e n g a n s e m u a m a t a p e l a j a r a n , m a n a k a l a b a k i n ya h a n y a d i u j i d e n g a n mata pelajaran terpilih sahaja.
3

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Modul A s a s T e r a s m e r a n g k u m i m a t a p e l a j a r a n B a h a s a M e l a yu , B a h a s a In ggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik, Pendid ikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Modul Asas Tema pula terdiri daripada Dunia Sains dan T e k n o l o g i , M a l a ys i a N e g a r a k u s e r t a S e n i V i s u a l d a n M u z i k . M o d u l Asas Elektif pula pilihan bahasa seperti Bahasa Tamil, Bahasa Cina atau Bahasa Arab.

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Bahagian A : Dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) untuk Bahasa

Melayu saya dapat menentukan keberkesanan pengajaran saya dan murid serta ibu bapa pun tahu tahap bahasa yang telah dikuasai Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas ?. Sokong jawapan anda dengan memberi contoh -contoh yang sesuai.

Pentaksiran

Sekolah

ialah

proses

mengumpul

maklumat

ya n g

autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif adalah bertujuan un tuk memperbaiki

pembelajaran (assessment for learning ) manakala pentaksiran secara sumatif adalah apa untuk yang menilai dipelajari Sekolah tentang sejauh of mana murid telah Dalam formatif mengesan

menguasai Kurikulum berasaskan

( assessment (KSSR),

learning ).

Standard sekolah

Rendah secara

pentaksi ran untuk

dijalankan

berterusan

perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autaentik dan holistik.

P e n t a k s i r a n ya n g b e r k e s a n m e m b o l e h k a n m u r i d b e r u s a h a k e a r a h y a n g s e j a j a r d e n g a n k r i t e r i a ya n g t e l a h d i k e t a h u i d a n d i f a h a m i l e b i h awal. Murid dapat menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki dan belajar dengan kaedah tersendiri. Selain itu, murid dapat mensntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain daripada mengingati fakta. Murid akan lebih bertanggungjawab dalam

p e m b e l a j a r a n , d a p a t m e l a l u i p r o s e s p e m b e l a j a r a n d e n g a n b e r j a ya s e r t a b e r u p a ya b e r s a i n g d i t a h a p ya n g l e b i h t i n g g i .

Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas d i s a m p a i k a n k e p a d a m u r i d d e n g a n c a r a ya n g b e t u l . M a k l u m b a l a s tidak
5

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

s e p a t u t n ya m e n g a n d u n g i p e r n ya t a a n p e r b a n d i n g a n a n t a r a m u r i d t e n t a n g kebolehan, kedudukan atau persaingan. Maklumbalas perlu mengandungi elemen-elemen seperti kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk k e p a d a s t a n d a r d p r e s t a s i ya n g d i t e t a p k a n , t a h a p p e m b e l a j a r a n ya n g diharapkan dan maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan s e d i a a d a d a n t a h a p p e m b e l a j a r a n ya n g d i h a r a p k a n .

Pentaksiran

untuk

pembelajaran

memberi

tumpuan

terhadap bukan

analisis, perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas,

semata-mata merekod skor. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu d i b u a t s e c a r a b e r k a l a s e b a l i k n ya , g u r u m e s t i l a h m a m p u m e m b e r i n ya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila -bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir. Pentaksiran ya n g adil kerana tidak ia perlu dibimbangi kesahan dan dan

k e b o l e h p e r c a ya a n n y a

m e m p u n ya i

keautentikan

k e b o l e h a r a p a n ya n g t i n g g i b e r g a n t u n g k e p a d a k u a l i t i d a n k e j e l a s a n kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. Sesuatu instrumen y a n g s e c a r a u m u m n ya d i g u n a k a n d e n g a n b a i k u n t u k m e n ye n a r a i k a n d a n memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri -ciri kerja murid dengan jelas.

Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan p e m b e l a j a r a n d a n b u k a n n ya t u g a s t a m b a h a n . P e n g a j a r a n , p e m b e l a j a r a n dan pentaksiran tidak boleh dipisah kan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. Tujuan utama pentaksiran b u k a n h a n ya u n t u k m e m b u a t k e p u t u s a n , t e t a p i m e m b e r i s o k o n g a n d a n m e k a n i s m a ya n g p o s i t i f b a g i m e m b a n t u m u r i d u n t u k m e m b a i k i a t a u meningkatkan pembelajaran; bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan, menyumbang kepada keberkesanan program.

Antara kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah ialah melalui kaedah pencerapan. Pentaksiran melalui cerapan b i a s a n ya

k u r a n g b e r s t r u k t u r ( t e r a n c a n g ) d a n s e l a l u n ya d i l a k u k a n u n t u k m e n i l a i
6

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan h a s i l p e n ye l e s a i a n y a n g u m u m . P e n c e r a p a n p e r l u m e m p u n y a i t u j u a n d a n dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan ya n g

b e r s e s u a i a n u n t u k m e n g u r a n g k a n p e n yi m p a n a n r e k o d , s e p e r t i s e n a r a i s e m a k d a n s k a l a p e n g a d a r a n ( r a t i n g s c a l e ) ya n g h a n y a m e m e r l u k a n sedikit catatan dan masa untuk merekod.

Pentaksiran

melalui

ujian

lebih

berstruktur

dan

tegar.

Ia

m e m b o l e h k a n g u r u m e n g u m p u l e v i d e n ya n g s a m a b a g i s e m u a m u r i d d e n g a n c a r a d a n m a s a ya n g s a m a . P e n t a k s i r a n i n i m e n g e m u k a k a n e v i d e n t e n t a n g p e m b e l a j a r a n b e r p a n d u k a n k e p a d a s k o r . S e k i r a n ya d i g u n a k a n dengan betul, ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada

k u r i k u l u m ya n g p e n t i n g k e r a n a i a m e m b e r i k a n e v i d e n ya n g b a i k t e n t a n g a p a ya n g t e l a h d i p e l a j a r i . U j i a n b o l e h d i l a k s a n a k a n s e c a r a m a n u a l seperti kertas-pensil, papan tulis dan lisan atau berbantuka n komputer secara online atau offline.

Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan, k e m a h i r a n d a n s i k a p m u r i d d a l a m p e l b a g a i s i t u a s i d a n k o n t e k s ya n g sebenar. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori d a l a m a m a l a n . I a m e r u p a k a n p e n t a k s i r a n ya n g a u t e n t i k k e r a n a m u r i d m e m p u n ya i g a y a y a n g t e r s e n d i r i u n t u k b e l a j a r . A n t a r a c o n t o h i a l a h projek, pameran, p e n ya m p a i a n visual dan lisan, debat, simulasi

komputer dan persembahan.

Melalui PBS guru akan dapat : m e n g e s a n p e r k e m b a n g a n m u r i d s e c a r a m e n ye l u r u h ;

mengenal

pasti

kekuatan

dan

kelemahan

murid

dalam

pembelajaran lebih awal dari sema sa kesemasa;


mengetahui keberkesanan pengajarannya; m e r a n c a n g d a n m e n g u b a h s u a i p e n g a j a r a n n ya ; d a n


7

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

m e n j a l a n k a n t i n d a k a n s u s u l a n ya n g s e s u a i d e n g a n s e r t a - m e r t a .

Dari sudut ibubapa .pelaporan tentang tahap pencapaian pelajar dapat dilihat dari semasa ke sema sa melalui portal PBS. Di samping itu ibubapa juga dapat mengesan dengan kelemahan anak -nak mereka secara lebih berfokus. Setiap pentaksiran yang dijalankan telah diletakkan tahap kebolehan pelajar tersebut. S e b a g a i c o n t o h p e l a j a r ya n g m e n c a p a i B a n d 2 ( T a h u d a n F a h a m ) . d a l a m p e l a p o r a n a k a n d i n ya t a k a n s t a n d a r d , d e s k r i p t o r d a n e v i d e n s ya n g telah dilalui pelajar. B2 DL1 E2 M e m a h a m i p e r k a t a a n ya n g d i d e n g a r d a n d i n ya n yi k a n

KESIMPULAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita -cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan d a n D a s a r P e n d i d i k a n K e b a n g s a a n b e r t u j u a n m e l a h i r k a n m u r i d ya n g s e i m b a n g s e r t a b e r k e m b a n g s e c a r a m e n ye l u r u h d a r i s e g i i n t e l e k , r o h a n i , e m o s i d a n j a s m a n i s e r t a m e n ye d i a k a n m e r e k a u n t u k m e n g h a d a p i a r u s globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke -21.

K e j a ya a n m e n ye l u r u h

transformasi semua

kurikulum pihak

memerlukan

komitmen dasar,

daripada

termasuklah

pembuat

pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa seta pihak berkepentingan. H a l i n i k e r a n a , k u r i k u l u m b a r u i n i t i d a k a k a n m e m b e r i i m p a k ya n g positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. m e n ye m a k Kementerian bagi

Pelajaran

M a l a ys i a

secara

berterusan

kurikulum

memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan.

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

BAHAGIAN B : Instrumen Pentaksiran

Kemahiran Menulis Bagi Tahun 1 BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis DESKRIPTOR B2 DL1 Mendengar, menyebut dan memahami perkataan EVIDENS B2 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding B2 DL1 E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan

B2 DB1 Membaca dan memahami perkataan serta ayat

B2 DB1 E1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung B2 DB1 E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong, vokal berganding, dagraf dan konsonan bergabung

B2 DT1 Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya

B2 DT1 E1 Menulis dan memahami perkataan B2 DT1 E2 Menulis dan memahami ayat tunggal yang mengandungi kata nama am, kata nama khas dan tanda baca (Huruf besar dan noktah)

P e m i l i h a n ya n g d i c e t a k b e r w a r n a

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

INSTRUMENS 1

Pernyataan Standard Mengetahui dan memahami perkara yang didengar -ditutur, dibaca dan ditulis

Deskriptor Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya

Evidens Menulis dan memahami perkataan

INSTRUMENS 2

Pernyataan Standard Mengetahui dan memahami perkara yang didengar -ditutur, dibaca dan ditulis

Deskriptor Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya

Evidens Menulis dan memahami ayat tunggal yang mengandungi kata nama am, kata nama khas dan tanda baca (Huruf besar dan noktah)

10

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

B2 DT1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Nama : ___________________ Kelas : 1 _________ Tarikh:__________

ARAHAN : betul.

B a c a p e r k a t a a n d a n t u l i s d i b a w a h g a m b a r ya n g

radio kuda
1 2

rebana syiling
3

cincin sotong

Langkah pentaksiran: Minta murid membaca kad perkataan yang dipamer. M i n t a m u r i d m e n u l i s p e r k a t a a n p a d a g a m b a r ya n g d i b e r i pada lembaran kerja.
11

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

B2 DT1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Nama : ___________________ Kelas : 1 _________ ARAHAN : Salin semula ayat di bawah dengan meletakkan tanda baca yang betul.. Tarikh:__________

1.

bapa ali membaca surat khabar ________________________________________

2.

adik bermain di padang ________________________________________

3.

kakak minum jus limau ________________________________________

4.

ibu miza masak gulai ikan ________________________________________

5.

haris menonton televisyen ____________________________________ ____

Langkah pentaksiran: Minta murid menulis semula ayat yang diberi dengan meletakkan tanda baca yang betul.

12

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

BAHAGIAN C : Format Laporan : 1. Pengenalan Rasional pemilihan kemahiran bahasa, pernyataan standard , deskriptor dan evidens

P e m i l i h a n k e m a h i r a n b a h a s a , p e r n ya t a a n s t a n d a r d , d e s k r i p t o r d a n evidens ini berdasarkan penilaian penguasaan murid berdasarkan hasil p e m b e l a j a r a n ya n g t e l a h d i t e n t u k a n . P e l a j a r ya n g d i a j a r t e l a h m e l a l u i p r o s e s d a n p e m b e l a j a r a n s t a n d a r d k a n d u n g a n ya n g t e l a h d i t e t a p k a n . Kemahiran Bahasa dalam pembinaan instrumen dipilih b e r d a s a r k a n , t a j u k - t a j u k ya n g d i n i l a i , p e r i n g k a t k e b o l e h a n m u r i d ya n g dinilai kewajaran aras kesukaran - mudah, sederhana, sukar S t a n d a r d P r e s t a s i m e r u p a k a n s a t u p e n ya t a a n ya n g m e n e r a n g k a n tentang pencapaian atau penguasaan seseorang pelajar dalam sesuatu b i d a n g ya n g t e l a h d i l a l u i d a l a m t e m p o h p e m b e l a j a r a n b e r d a s a r k a n s a t u p e t a n d a a r a s ya n g t e l a h d i k e n a l p a s t i . I a m e n j a d i s u m b e r r u j u k a n o l e h s e m u a p i h a k ya n g t e r l i b a t d a l a m p e n d i d i k a n s e c a r a l a n g s u n g d a n t i d a k l a n g s u n g s e p e r t i p e l a j a r , i b u b a p a s e r t a p i h a k ya n g b e r k e p e n t i n g a n . Dengan menggunakan standart prestasi : 1. P e l a j a r t a h u d e n g a n j e l a s a p a ya n g p e r l u d i k u a s a i a t a u d i c a p a i , a p a ya n g d i t a k s i r d a n k u a l i t i ya n g d i h a r a p k a n d a l a m s e s u a t u pentaksiran. 2. G u r u t a h u m a k l u m a t ya n g a k a n d i c a p a i d a l a m p e n d i d i k a n m u r i d d i s e k o l a h . a p a ya n g d i t a k s i r d a n k u a l i t i ya n g h a r u s a d a p a d a pelajar. 3. Ibubapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk sesuatu tempoh tertentu. 4. P i h a k ya n g b e r k e p e n t i n g a n t a h u h a s r a t d a n m a t l a m a t k u r i k u l u m d a n s i s t e m p e n d i d i k a n n e g a r a d a n k u a l i t i ya n g a d a p a d a p e l a j a r yang keluar daripada sistem pendidikan tersebut

13

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Standard Prestasi menggandungi 6 Band sebagai asas pentaksiran. Pentaksiran dibuat bersasarkan Evidens dan Deskriptor.

Penyataan standart bermaksud penerangan generik / umum tentang tahap kemajuan pembelajaran yang merujuk kepada objektif mata pelajaran.

D e s k r i p t o r b e r m a k s u d A p a y a n g m u r i d t a h u d a n b o l e h b u a t ya n g m e r u j u k k e p a d a s t a n d a r t k u r i k u l u m ( S yl e b u s ) . [ p e r n ya t a a n ya n g menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.]

Evidens bermaksud bagaimana murid menunjukkan apa yang dia tahu d a n b o l e h b u a t . ( ya n g d i g u n a k a n u n t u k m e n g u j i p e n g u a s a a n a t a u pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi dan ujian amali). Band 1 murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau member respon terhadap perkara asas. ( Tahu ) Band 2 murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemahkan serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. ( Tahu dan Faham ) Band 3 murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. ( Tahu , Faham dan Boleh Buat ) Band 4 murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab seperti tertib atau melaksanaka n sesuatu mengikut prosidur / arahan secara sistematik. ( Tahu , Faham dan Boleh buat dengan beradab ). Band 5 murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab pada situasi baru dengan mengikut pros idur / arahan secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. ( Tahu , Faham dan Boleh buat dengan beradab Terpuji ).
14

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Band 6 -

m u r i d m a m p u m e n z a h i r k a n i d e a ya n g k r e a t i f d a n i n o v a t i f , m e m p u n ya i k e u p a y a a n m e m b u a t k e p u t u s a n u n t u k mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan m e n ya m p a i k a n m a k l u m a t m e n g g u n a k a n a ya t ya n g s e s u a i secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. ( Tahu , Faham dan Boleh Buat dengan beradab Mitali ).

Definisi dan ciri-ciri deskriptor dan evidens Band ,Standard, Deskriptor, Evidens

Band 1 2 3 4 5 6

Standard P e r n ya t a a n b e r s i f a t generik tentang aras perkembangan pembelajaran

Deskriptor P e r n ya t a a n t e n t a n g a p a yang murid tahu dan boleh buat

Evidens P e r n ya t a a n t e n t a n g bagaimana murid menunjukkan tahu dan boleh buat

Ciri-ciri eviden adalah A Sah e v i d e n s ya n g d i k e m u k a k a n h e n d a k l a h r e l e v a n dan menggambarkan penguasaan/pencapaian s t a n d a r d ya n g t e l a h d i t e t a p k a n b. Autentik m u r i d d a p a t m e m b u k t i k a n e v i d e n s ya n g d i k u t i p adalah hasil kerjanya sendiri c. Kecukupan e v i d e n s ya n g d i k u m p u l m e n c u k u p i u n t u k menunjukkan kemampuan murid d. Semasa evidens dapat membuktikan murid dapat membuat tugasan mengikut piawaian s emasa e. Tekal e v i d e n s ya n g d i k u m p u l d a p a t m e m b u k t i k a n ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan y a n g s a m a d i b e r i o l e h p e n t a k s i r ya n g b e r l a i n a n

15

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

2.

Penggubalan Instrumen Proses pembinaan instrumen Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran a. b. c. d. merujuk kandungan fakta dalam dokumen standard merujuk evidens dalam Dokumen Standard Prestasi membina instrumen pentaksiran mengikut evidens Menilai instrumen dari aspek sistem 9 -poin i. Domain Keakuran akur kurikulum - akur spekfikasi items - akur peluang ii. Domain Ketepatan - tepat konstruk - tepat kandungan - persembahan item iii. Domain Kesesuaian - aras kesesuaian - tahap murid

16

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Keputusan tentang format Setelah memenuhi kriteria ya n g dalam prosedur pembinaan

i n s t r u m e n s ya n g h e n d a k d i j a l a n k a n . K e p u t u s a n d i b u a t u n t u k m e n i l a i pelajar melalui kemahiran bertulis.

K r i t e r i a p e m i l i h a n i n i b e r d a s a r k a n a s p e k s e p e r t i ya n g d i j e l a s k a n dalam prosedur pembinaan instrumens penilaian.

K e p u t u s a n j u g a d i p e n g a r u h i k e a d a a n s e m a s a ya n g m e l i b a t k a n k e b o l e h a n d a n t a h a p p e l a j a r ya n g h e n d a k d i n i l a i . S e b a g a i C o n t o h K e l a s y a n g d i a j a r m e m p u n ya i 2 0 o r a n g p e l a j a r ya n g t e l a h m e l e p a s i B a n d 1 bagi ketiga-tiga kemahiran bahasa. bagi Tindakan ya n g diambil untuk

membuat

pentaksiran

Band 2

kemahiran menulis

berdasarkan

p e n g k e l o m p o k a n a t a u p e m e t a a n ya n g t e l a h d i r a n c a n g s e b e l u m i n i .

Pelajar di dalam kelas juga telah menjalani pentaksiran bagi kemahiran lisan dan bacaan P r e s t a s i B a h a s a M e l a yu T a h u n 1 ya n g t e l a h d i t e t a p k a n d a l a m S t a n d a r d

I n s t r u m e n s ya n g d i b i n a m e r u p a k a n p e n t a k s i r a n s u m a t i f y a n g digunakan apabila sesuatu topik pembelajaran telah diajar atau seiring dengan proses pembelajaran pelajar.

Pembinaan instrumen kemahiran menulis dibina mengikut format yang telah ditetapkan 1. menepati aras kebolehan pelajar 2 . b e r d a s a r k a n s t a n d a r d p r e s t a s i b a h a s a m e l a yu t a h u n 1 3. memberi peluang k epada pelajar untuk mencapai tahap prestasi ya n g d i t e t a p k a n

17

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Sumber-sumber yang digunakan D a l a m p e m b i n a a n i n s t r u m e n s p e n t a k s i r a n i n i , s u m b e r u t a m a ya n g d i g u n a k a n a d a l a h D o k u m e n S t a n d a r d B a h a s a M e l a yu T a h u n 1 , B u k u P a n d u a n G u r u B a h a s a M e l a yu T a h u n 1 d a n D o k u m e n S t a n d a r d P r e s t a s i B a h a s a M e l a yu T a h u n 1 . Penggunaan bahan rujukan ini,sebagai menepati kehendak K u r i k u l u m S t a n d a r d S e k o l a h R e n d a h ( K S S R ) ya n g t e l a h d i t e t a p k a n . B a h a n r u j u k a n i n i m e n j a d i p a n d u a n b a g i p e n e n t u a n k e m a h i r a n ya n g telah didedahkan kepada pelajar, di samping itu dapat menentukan tahap pencapaian semasa pelajar. Dari aspek itu memudahkan pembinaan i n s t r u m e n p e n t a k s i r a n ya n g d i k e h e n d a k i . D i d a l a m D o k u m e n S t a n d a r d B a h a s a M e l a yu d a p a t d i t e n t u k a n S t a n d a r d K a n d u n g a n d a n S t a n d a r d K a n d u n g a n ya n g t e l a h d i l a l u i o l e h p e l a j a r . M a n a k a l a d i d a l a m S t a n d a r d P r e s t a s i B a h a s a M e l a yu , d a p a t ditentukan evidens yang harus dibina bagi menjalankan pentaksiran kepada pelajar . Contoh : B2 DT1 E2 (Band 2, Deskriptor Tulisan 1, Evidens 2) Penggunaan Buku Teks sebagai bahan rujukan . Di dalam buku t e k s t e r d a p a t b a h a n - b a h a n ya n g t e l a h d i t e t a p k a n m e n g i k u t D o k u e m e n S t a n d a r d ya n g t e l a h d i t e t a p k a n . L a t i h a n d a n t e k n i k p e n g a j a r a n t e l a h d i s e d i a k a n d i d a l a m b u k u t e k s B a h a s a M e l a yu T a h u n 1 . B u k u - b u k u r u j u k a n ya n g t e r d a p a t d i p a s a r a n . B u k u - b u k u i n i d a p a t m e n a m b a h k a n d a n m e m u d a h k a n p e m b i n a a n i n s t r u m e n ya n g h e n d a k d i j a l a n k a n . C o n t o h b u k u k e l u a r a n F a j a r b a k t i d a n s e b a g a i n ya . Selain daripada itu sumber -sumber rujukan jugak didapati melalui l a m a s e s a w a n g b e r k e n a a n K S S R . L a m a n - l a m a n ya n g t e r d a p a t d i d a l a m i n t e r n e t b o l e h d i j a d i k a n c o n t o h a s a s d a l a m p e m b i n a a n i n s t r u m e n s ya n g hendak dijalankan S e l a i n d a r i p a d a ya n g d i s e b u t k a n s u m b e r r u j u k a n ya n g d i b u a t m e l a l u i b a h a n - b a h a n k u r s u s ya n g p e r n a h d i h a d i r i s e m a s a p e n g e n a l a n KSSR hendak bermula.

18

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

3.

PENTADBIRAN DAN KEPUTUSAN UJIAN Proses perlaksanaan 1 . G u r u m e m b u a t p e r a n c a n g a n m a t a p e l a j a r a n ya n g h e n d a k dilaksanakan iaitu tajuk , standard pembelajaran ( sub topik ) , b a h a n e v i d e n ya n g h e n d a k d i g u n a k a n . 2. Membuat eviden berdasarkan band 1 hingga 6. 3. Guru masuk kelas dan menjalankan pengajaran. 4. Diakhir pengajaran guru menguji kefahaman pelajar menggunakan e v i d e n ya n g t e l a h d i s e d i k a n . 5. Setelah tamat waktu pengajaran guru akan key in dalam sistem penilaian berasaskan sekolah ( SPBS ) yang disediakan oleh L e m b a g a P e p e r i k s a a n M a l a ys i a s e c a r a o n l i n e . ( d i m a n s u h k a n mulai bulan April 2014) 6. Proses ini diulang setiap kali masuk mengajar dengan topik t o p i k ya n g l a i n s e h i n g g a a k h i r t a h u n . 7. Pada akhir tahun pihak Lembaga Peperiksaan akan mengeluarkan Laporan Pencapaian Fomatif bagi semua 10 / 11 mata pelajaran yang diajar disekolah. 8. Setiap orang pelajar memiliki 10 / 11 helaian laporan pencapaian f o r m a t i f d e n g a n p e n e r a n g a n t e r p e r i n c i b a n d ya n g d i p e r o l e h i s e r t a tahap penguasaannya .

Pelajar yang mengambil ujian P e l a j a r ya n g d i j a l a n k a n p e n t a k s i r a n m e r u p a k a n p e l a j a r T a h u n 1 Bestari seramai 20 oramg pelajar. Pelajar ini merupakan pelajar dari k e l a s ya n g p e r t a m a . P e l a j a r ya n g m e n j a l a n k a n p e n t a k s i r a n i n i m u d a h mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas Latar belakang pelajar pada keseluruhan terdiri d aripada golongan sederhana sahaja di mana ibu bapa mereka bekerja sendiri. Sosial p e l a j a r ya n g m e n j a l a n i p e n t a k s i r a n i n i d i d a l a m k a w a l a n i b u b a p a p a d a k e s e l u r u h a n n ya

19

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

S e n a r a i n a m a p e l a j a r ya n g m e n g a m b i l u j i a n

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIJIL LAHIR/MYKID BP 54567 BP 78368 BP 00872 BP 32547 BP 36547 BP 40091 BP 38769 BP 31123 BP 42376 BP 32156 BP 32367 BP 30123 BP 50012 BP 30128 BP 39845 BP 33445 BP 32765 BP 39067 BP 39112 BP 32123 = = =

NAMA DANIAL FARIS FAHMY BIN MASKOTEM HAKIM FAWWAZ B IBRAHIM HAZIQ HAKIMI B MOHAMAD DALI MOHAMAD AZRUL B HASRILIZAM MUHAMMAD ADIB B MOHD SHAFIE MUHAMMAD ADIFF B JAMARUDIN MUHAMMAD AFIFI B MUHAMAD AZLIN MUHAMMAD AMMAR ADHA B MAD ARIL MUHAMMAD AQHARI FAKRULLAH B MAHADI MUHAMMAD DANISH B BAHARIM MUHAMMAD FARISH B ZULIZAM MUHAMMAD HAFIZ B MOHAMED ISHAK MUHAMMAD NURIQMAN B SALIM MUHAMMAD YASIN B SULAIMAN NURHALIM ADIF B RIZALMAN ANIS SYAFIEYA BT SAGI FARAH NAJWA BT AB RAHMAN JULITA MAISARAH BT ABDUL SUKOR MARSYA ZULAIKHA BT MAZELAN NOR SYAHIRA BT ABDUL LATIFF 15 orang 5 orang 20 orang

Lelaki Perempuan Jumlah Pelajar

20

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Pemarkahan Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1


BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SIJIL LAHIR/MYKID BP 54567 BP 78368 BP 00872 BP 32547 BP 36547 BP 40091 BP 38769 BP 31123 BP 42376 BP 32156 BP 32367 BP 30123 BP 50012 BP 30128 BP 39845 BP 33445 BAND 1 NAMA DANIAL FARIS FAHMY BIN MASKOTEM HAKIM FAWWAZ B IBRAHIM HAZIQ HAKIMI B MOHAMAD DALI MOHAMAD AZRUL B HASRILIZAM MUHAMMAD ADIB B MOHD SHAFIE MUHAMMAD ADIFF B JAMARUDIN MUHAMMAD AFIFI B MUHAMAD AZLIN MUHAMMAD AMMAR ADHA B MAD ARIL MUHAMMAD AQHARI FAKRULLAH B MAHADI MUHAMMAD DANISH B BAHARIM MUHAMMAD FARISH B ZULIZAM MUHAMMAD HAFIZ B MOHAMED ISHAK MUHAMMAD NURIQMAN B SALIM MUHAMMAD YASIN B SULAIMAN NURHALIM ADIF B RIZALMAN ANIS SYAFIEYA BT SAGI B1DL1 E1 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14 B1DL1 E2 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14 B1DB1 E1 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14 BIDB1 E2 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14 B1DB1 E3 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14 B1DT1 E1 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14 B2 DL1E1 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14 B2 DL1E2 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14 BAND 2 B2 DB1E1 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14 B2 DB1E2 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14 B2 DT1E1 5/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14 B2 DT1E2 9/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14

21

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

17 18 19 20

BP 32765 BP 39067 BP 39112 BP 32123

FARAH NAJWA BT AB RAHMAN JULITA MAISARAH BT ABDUL SUKOR MARSYA ZULAIKHA BT MAZELAN NOR SYAHIRA BT ABDUL LATIFF

8/1/14 8/1/14 8/1/14 8/1/14

13/1/14 13/1/14 13/1/14 13/1/14

16/1/14 16/1/14 16/1/14 16/1/14

20/1/14 20/1/14 20/1/14 20/1/14

28/1/14 28/1/14 28/1/14 28/1/14

6/2/14 6/2/14 6/2/14 6/2/14

11/2/14 11/2/14 11/2/14 11/2/14

16/2/14 16/2/14 16/2/14 16/2/14

20/2/14 20/2/14 20/2/14 20/2/14

27/2/14 27/2/14 27/2/14 27/2/14

5/3/14 5/3/14 5/3/14 5/3/14

9/3/14 9/3/14 9/3/14 9/3/14

22

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Keputusan pelajar D a r i p a d a 2 0 o r a n g p e l a j a r ya n g m e n g a m b i l p e n t a k s i r a n h a n ya 2 pelajar tidak menguasai band 2 bagi menulis Hasil post-mortem yang dijalankan terhadap pelajar didapati pelajar tersebut menghadapi masalah penumpuan sewaktu m enjalani pentaksiran P e r a t u s ya n g m e n c a p a i p e n g u a s a a n B a n d 2 - 9 0 % P e r a t u s ya n g b e l u m m e n g u a s a i B a n d 2 1 0 % Contoh Laporan Pencapaian Pelajar:

LAPORAN PENCAPAIAN FORMATIF

N a m a p e l a j a r : DANIAL FARIS FAHMY BIN MASKOTEM N o M yk a d : . . . . . B P 5 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nama sekolah : SK Desa Temu Jodoh Darjah / tahun : 1 Nama Mata pelajaran : BAHASA MELAYU ( SK ) Prestasi : Band 2 P e n ya t a a n p e l a p o r a n p r e s t a s i . DANIAL FARIS FAHMY b o l e h : 1. Menulis dan memahami perkataan. 2 . M e n u l i s d a n m e m a h a m i a ya t t u n g g a l y a n g m e n g a n d u n g i k a t a nama am, kata nama khas dan tanda baca (Huruf besar dan noktah). S ya b a s d i u c a p k a n k e p a d a M I Z A F A I Z A H a t a s p e n c a p a i a n ya n g a m a t m e m b a n g g a k a n . B e l i a u t e l a h m e n g u a s a i s e p e n u h n ya B a n d 2 d a n l a ya k ke Band 3.

.......................................... .......................................... Tandatangan Tandatangan Guru mata pelajaran Ibubapa / penjaga.

23

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

4.

Penutup Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan

Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan m u r i d ya n g s e i m b a n g s e r t a b e r k e m b a n g s e c a r a m e n ye l u r u h d a r i s e g i i n t e l e k , r o h a n i , e m o s i d a n j a s m a n i s e r t a m e n ye d i a k a n m e r e k a u n t u k menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

K e j a ya a n m e n ye l u r u h

transformasi semua

kurikulum pihak

memerlukan

komitmen dasar,

daripada

termasuklah

pembuat

pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa seta pihak berkepentingan. H a l i n i k e r a n a , k u r i k u l u m b a r u i n i t i d a k a k a n m e m b e r i i m p a k ya n g positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Kementerian P e l a j a r a n M a l a ys i a s e c a r a b e r t e r u s a n m e n ye m a k k u r i k u l u m bagi

memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan.

24

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

Bibliografi Khairul Hazman Taha (Januari 11, 2011) . Panduan Melaksanakan Modul Elektif di SK. Diperoleh pada Januari 26, 2011 daripada

h t t p : / / w w w . a k a d e m i k p a h a n g . e d u . m y/ v 3 / b e r i t a - s e m a s a 2009/panduan-melaksanakan-modul-elektif-di-sk.html

Khairina Yasin (November 30, 2010), Berita Harian: 500,000 murid Tahun Satu sesi 2011 diajar pendidikan seks. Diperoleh pada Januari 26, 2011 daripada

h t t p : / / w w w . b h a r i a n . c o m . m y/ b h a r i a n / a r t i c l e s / 5 0 0 _ 0 0 0 m u r i d T a h u n S atusesi2011diajarpendidikanseks/Article/

Mohd. Fadzl y Mohd. Izab (May 25, 2010). Kurikulum baru sekolah rendah dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011. Diperoleh pada Februari 3, 2011 daripada h t t p : / / w w w . s t s a r a s w a t h y. n e t / i n d e x . p h p / b l o g -

l a yo u t / 3 9 - f r o n t p a g e / 1 2 7 - i n f o - s e k o l a h

Puan Lela (2008). Peperiksaan Vs Pentaksiran. Diperoleh pada Januari 26, 2011 daripada http://pengajianam900.forumotion.com/t31 -

peperiksaan-vs-pentaksiran

Penilaian Kendalian Sekolah Rendah(PKSR) : Pemulihan, Pengayaan dan Pendidikan Inklusif. Diperoleh pada Februari 2, 2011

daripada

http://www.scribd.com/doc/14586713/Penilaian -

K e n d a l i a n - S e k o l a h - R e n d a h - P K S R - P e m u l i h a n - P e n g a ya a n - D a n Pendidikan -Inklusif

25

PENILAIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH EPM 414

NORASHIKIN BIN ISMAIL E 30203120296

Melaka International College Of Science (MICOST), Ayer Keroh, Melaka

26