Anda di halaman 1dari 1

PENGAKUAN PELAJAR

( KEASLIAN HASIL TUGASAN )

Saya _________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan_____________________ Angka Giliran ____________________
Program_________________ Major/Opsyen _________________________ dengan ini
mengaku bahawa tugasan ________________________________________________
______________________________________________________________________
(isikan kod dan nama kursus)
adalah tugasan yang dihasilkan oleh saya sendiri dan tiada unsur-unsur plagiat di
dalamnya. Saya faham implikasi yang akan saya terima sekiranya pengakuan ini adalah
pengakuan palsu.

......................................................
(Tandatangan pelajar)
Nama : ................................................................................
No. KP : ................................................................................