Anda di halaman 1dari 19

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN


TAHUN 6 2014
MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

TEMA : 1 SAYANGI DIRI


1. SAYANGI DIRI

1
2/1- 3/1/14

Murid dapat: UNIT 1 i. Menerang an !a HAK DAN TANGGUNGJAWAB ana - ana . KANAK-KANAK ii. Menga%a& an !a ana - ana . iii. Meng!'r%ati !a ana - ana . Murid dapat:

i. Me%$in(ang an e!enda diri dan tanggung"a#$ dan %e%$anding an dengan ra an. ii Mengada an a ti)iti *u%$ang dan tanggung"a#a$ *aran tentang peranan dan tanggung"a#a$ %urid di *e '&a! dan di ru%a!. dan tanggung"a#a$

2
6/1 10/1/14

1. SAYANGI DIRI

UNIT 1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB KANAK-KANAK +Keper&uan Ba!agiaTer"aga, Ke!idupan

i Me%$in(ang an e!enda diri dan %e%$anding an dengan i. Men.ata an eper&uan a*a* ana ra an. ana ii Mengada an a ti)iti *u%$ang *aran tentang peranan dan ii. Menga%a& an (ara !idup *eder!ana tanggung"a#a$ %urid di ru%a!. iii. Meng!argai eper&uan !idup .ang *edia iii Meng!a*i& an p'*ter ada $erte%a an !a ana - ana .

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

CADANGAN AKTIVITI

3
13/1 17/1/14

1. SAYANGI DIRI

UNIT 1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB KANAK-KANAK +Beri an /er&indungan, Seri an Ke!idupan-

Maul !u" Ra#ul


14/1/14

i 0a 'nan daripada * rip dia&'g Men.enarai an (ara ana - ana di$eri per&indungan ii Ker"a u%pu&an :Men(atat an %a*a&a! .ang di!adapi '&e! %urid ii. Bertinda *e(ara $ertanggung"a#a$ di *e '&a! dan %en(atat an tinda an .ang per&u dia%$i& $agi iii. Ber*.u ur dengan anugera! Tu!an %engata*i %a*a&a! ter$a$it i.

4
20/1 24/1/14

1. SAYANGI DIRI

UNIT 1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB KANAK-KANAK I&%u diti%$a, Ma*a Depan Ter$ina

Murid dapat: i. Men.enarai an tu"uan %ere a $er*e '&a! ii. iii.

i. Murid %en.edia an "adua& peran(angan %a*a depan %ere a

Menga%a& an *i ap ingin $e&a"ar dan $er"a.a ii./eng!argaan ter!adap guru .ang %enga"ar Mengenang "a*a dan peng'r$anan guru iii. Murid %e&eng ap an "adua& $er aitan !a dan tanggung"a#a$ ana - ana i. /e%$entu an u%pu&an e(i& 1%urid %e%$entu u%pu&an %a*ing-%a*ing ii. Buat gari*an terpan"ang dengan %engguna an *e$arang a&at

$
27/1 31/1/14

UNIT 1 1. SAYANGI DIRI

Murid dapat: i. Men.ata an tu"uan %en.ertai *e*uatu HAK DAN TANGGUNGJAWAB a ti)iti KANAK-KANAK ii. Me&i$at an diri da&a% a ti)iti $er u%pu&an - A ti)iti Di*ertai, Ke"a.aan Di e(api iii. Ber$angga %en.ertai *e*uatu a ti)iti Cu% P&" #% 'a S&()&*a Ta+u* Ba"u C *a ,30-1-2014.

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Ta+u* Ba"u C *a ,31 & 1-2-14.

CADANGAN AKTIVITI

UNIT 1

6
2/2-7/2/14

1. SAYANGI DIRI

Murid dapat: i. Men.ata an !a dan tanggung"a#a$ HAK DAN TANGGUNGJAWAB %ere a KANAK-KANAK ii. Menga%a& an !a dan tanggung"a#a$ - +Ha Ter"aga, %ere a Tanggung"a#a$ Terpe&i!araiii. Meng!argai !a dan tanggung"a#a$ %ere a

i. Ta"u pada eratan a !$ar .ang dip't'ng dan %urid di%inta %e&e at ann.a di da&a% "adua& .ang ter(atat per ataan +Ke!idupan-, +/er e%$angan-, +/er&indungan- dan +/en.ertaanii. Bu u * rap

TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA

/
10/214/2/14

2. SAYANGI K30UARGA

UNIT 2 K30UARGA YANG HARM4NI M3NGIKUT /3RS/3KTI5 /30BAGAI AGAMA DAN K3/3R6AYAAN UNIT 2

Murid dapat: i. Meng!urai an 'n*ep e!ar%'nian e&uarga %engi ut per*pe ti7 pe&$agai aga%a dan eper(a.aan ii. Men"a&in an !u$ungan .ang erat dengan angg'ta e&uarga iii. Men.a.angi i$u $apa dan angg'ta e&uarga Murid dapat: i. Men.enarai an (ara %e#u"ud an e&uarga .ang !ar%'ni %engi ut per*pe ti7 pe&$agai aga%a dan eper(a.aan

i. Murid %en(erita an penga&a%an %ere a %engguna an ita$ aga%a ii. Men.enarai an 'n*ep e!ar%'nian %engi ut per*pe ti7 pe&$agai aga%a i. Me%$in(ang an (ara %eng!'r%ati angg'ta e&uarga ii. /eta %inda- %e#u"ud an e&uarga !ar%'ni %engi ut aga%a atau eper(a.aan

0
17-21/2/14

2. SAYANGI K30UARGA K30UARGA YANG HARM4NI M3NGIKUT /3RS/3KTI5 /30BAGAI AGAMA DAN K3/3R6AYAAN

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
ii. Menun"u an tanda !'r%at epada angg'ta e&uarga iii. Meng!'r%ati "a*a angg'ta e&uarga Murid dapat: i. Men.enarai an peti an tentang e!ar%'nian e&uarga daripada *u%$er aga%a dan eper(a.aan ii. %e%pra ti an penga"aran da&a% peti an *u%$er aga%a dan eper(a.aan iii. $er*.u ur dengan adan.a panduan !idup daripada *u%$er aga%a dan eper(a.aan Murid dapat: i. Men.ata an (ara %e&ua! an pera*aan a*i! *a.ang epada angg'ta e&uarga ii. Menu&i* %e*e" untu %e&ua! an pera*aan a*i! *a.ing epada angg'ta e&uarga iii. Meng!argai "a*a angg'ta e&uarga %engi ut tuntutan aga%a dan eper(a.aan Murid dapat: i. Men"e&a* an (ara %eng!'r%ati angg'ta e&uarga .ang &e$i! tua ii Menga%a& an !u$ungan .ang %e*ra dengan

CADANGAN AKTIVITI
%a*ing-%a*ing

UNIT 2

+H'r%ati Ke&uarga, Hidup Ba!agia-

1
24-28/2/14

2. SAYANGI K30UARGA K30UARGA YANG HARM4NI M3NGIKUT /3RS/3KTI5 /30BAGAI AGAMA DAN K3/3R6AYAAN -+Mu&ia an Aga%a, Ke&uarga Sent'*aUNIT 2 2. SAYANGI K30UARGA K30UARGA YANG HARM4NI M3NGIKUT /3RS/3KTI5 /30BAGAI AGAMA DAN K3/3R6AYAAN +Ka*i! Di(ura! Hidup Meria!-

i. Mengu%pu& dan %e%$in(ang an ata- ata !i %a! %engi ut per*pe ti7 pe&$agai aga%a dan eper(a.aan tentang e!ar%'nian e&uarga iii. Men(ari peti an ata- ata !i %a! daripada *u%$er &ain 1 ad !ari"adi, %a"a&a!, a !$ar8 i. Menu&i* *urat atau e-%ai& epada e&uarga untu %e&ua! an pera*aan a*i! *a.ang dan %engu(ap an teri%a a*i! ata* "a*a %ere a. ii. Merai an Hari I$u dan Hari Bapa i. ii. iii. 0a 'nan %engi ut * rip /antun te a-te i Me%$in(ang an (ara

10
3/3-7/3/14

11
10/3-

UNIT 2 2. SAYANGI K30UARGA K30UARGA YANG HARM4NI M3NGIKUT /3RS/3KTI5 /30BAGAI AGAMA DAN

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU
14/3/14

TEMA

TAJUK
K3/3R6AYAAN +Ke&uarga Di!'r%ati, Hidup Di$er atii-

HASIL PEMBELAJARAN
angg'ta e&uarga .ang &e$i! tua iiiMeng!'r%ati "a*a angg'ta e&uarga .ang &e$i! tua

CADANGAN AKTIVITI
%eng!'r%ati 'rang .ang &e$i! tua di ru%a! *e&a%a *e%inggu

12
17- 21/3/14

UJIAN PKBS I ,TAHUN $26. ,1/2 20 MAC 2013.

CUTI SEK3LAH PERTENGAHAN PENGGAL 1


, 22-3230-3-2014.

TEMA 3 :

IDUP !ERSAMA DI SEK"LA


9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT UNIT 9

DAN MASYARAKAT
Murid dapat: i. Menge&a* an an epentingan e%uda!an a#a% epada %a*.ara at ii. Meng&i$at an diri da&a% pen"agaan e%uda!an a#a% dan per*e itaran iii .Meng!argai !arta $enda *e '&a! dan e%uda!an a#a%. i.Mende%'n*tra*i an (ara %engguna dan %en"aga e%uda!an a#a% di *e '&a!. ii. Me%$uat a"ian tentang eper&uan e%uda!an a#a% di a#a*an *ete%pat.

13
1/4 4/4/14

A8 TANGGUNGJAWAB T3RHADA/ KAWASAN /3RS3KITARAN +Ber*a%a 5i ir an, De%i Ke*e"a!teraan-

S&45la+ Ga*% Cu% Ha" Ra6a A ! l7 %"


5/4/14

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNIT 9

Murid dapat: i. Men.ata an (ara %engguna an e%uda!an a#a% dengan $etu& ii. Mengguna an e%uda!an a#a% dengan $etu& iii. Ber$angga dengan e%uda!an a#a% .ang di*edia an i.Men"a&an an pr'"e %ere a(ipta e%uda!an a#a% daripada $a!an ter$uang ii.Meran(ang dan %en.edia an (ara atau aeda! untu %en"aga e%uda!an a#a%

14
7/411/4/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

B8 TANGGUNGJAWAB T3RHADA/ KAWASAN /3RS3KITARAN -+-Ke%uda!an ter*edia, Ke!idupan Se&e*a-

K&85+a*a* M&"&*%a# D&#a P&" *94a% S&45la+ 11 -04-2014

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA
UNIT 9

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat: i. Men.enarai an e%uda!an a#a% .ang diper&u an da&a% e!idupan

CADANGAN AKTIVITI

1$
14/4 18/4/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

68 TANGGUNGJAWAB T3RHADA/ KAWASAN /3RS3KITARAN + Ke%uda!an di!argai, Ni %at di*.u uri

i. /e&an a#a*an *e '&a! : %en(atat an e%uda!an .ang terdapat da&a% pe&an ter*e$ut ii. 0u i*an; e%uda!an a#a% .ang 7uturi*ti

ii. Meng!a*i& an pe&an dan %'de& a#a*an peru%a!an iii. Ber$angga dengan e%uda!an a#a% .ang di*edia an

UNIT <

16
21 25/4/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

B8 /3M30IHARAAN K3B3RSIHAN = K363RIAAN /3RS3KITARAN -+Hidup Sepa at, Me%$a#a Ber atUNIT <

Murid dapat: i. Men.ata an epentingan %en"aga e$er*i!an dan e(eriaan per*e itaran ii. Men"aga e$er*i!an per*e itaran iii. Men.a.angi a#a*an per*e itaran . Murid dapat: i. Men"e&a* antanggung"a#a$ %en"aga e$er*i!an dan e(eriaan e&a* ii. Me&i$at an diri da&a% %en(eria an e&a* Ber$angga dengan e&a* .ang $er*i! dan (eria

i. /eng!a*i&an t'peng !ai#an ii. Mera%a& an e*an %anu*ia %en(e%ar an a&a% 1!utan; *ungai8

1/
28/4 2/5/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

i. Meran(ang pr'"e e(eriaan e&a* ii.

e$er*i!an dan

B8 /3M30IHARAAN K3B3RSIHAN = K363RIAAN /3RS3KITARAN +Ke&a* 6eria, Be&a"ar Se&e*a

Me&a *ana an pr'"e e$er*i!an dan e(eriiaan e&a* .ang diran(ang

iii.

Hari Buruh 7

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

1/5/14

UNIT >

10
5/5- 9/5/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

(8 /3RANAN AG3NSI T3M/ATAN +B'%$a dan /en.e&a%at Sedia Ber !id%at-

Murid dapat: i. Men.enarai an tuga* dan peranan $'%$a dan pen.e&a%at ii. Be er"a*a%a dengan $'%$a dan pen.e&a%at untu e*e&a%atan $er*a%a

i. Me%$in(ang an tuga* dan peranan $'%$a dan pen.e&a%at ii. Me&u i* pe&an a#a*an tingga& dengan %e%a*u an edudu an Ba&ai B'%$a = /en.e&a%at

11
12/516/5/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

UNIT > (8 /3RANAN AG3NSI T3M/ATAN -+Ra .at Be%ua7a at, Negara Ber at-

Murid dapat: i. Men"e&a* an epentingan dan ru un tetangga ii. Men.ertai a ti)iti ru un tetangga

tuga*

i. Me%$in(ang an epentingan ru un tetangga ii. Ka"ian *e"ara!, 'rgani*a*i dan a ti)iti ta!unan ru un tetangga di te%pat tingga& %ere a

Hari Wesak
13/5/13

iii. Meng!argai peranan dan tanggung"a#a$ ru un tetangga U8 a* Ta+u* 124 P&)&" 4#aa* P&"%&*9a+a* Ta+u* ,Ta+u* $:6. ,11 2 23 MEI 2014.

20
19- 23/5/14

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK
UNIT > (8 /3RANAN AG3NSI T3M/ATAN -K!id%at 6e%er&ang, !idup Ge%i&ang-

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat: i. Menerang an per !id%atan .ang di"a&an an '&e! Ma"&i* Daera! ii. Me%$antu dan $e er"a*a%a dengan Ma"&i* Daera! untu e*e"a!teraan $er*a%a iii. Meng!argai peranan dan tanggung"a#a$ Ma"&i* Daera!

CADANGAN AKTIVITI

21
26/527/5/14

9. HIDU/ B3RSAMA DI S3K40AH DAN MASYARAKAT

i. S'a&"a#a$ $er aitan peranan %a"&i* daea! dan epentingan per !id%atan .ang di$erii an ii. 0a#atan e %a"&i* daera! untu dapat an ta &i%at

CUTI SEK3LAH PENGGAL 1


, 20-$21$-6-2014.

TEMA # : KENALI !UDAYA MALAYSIA


UNIT ? Murid dapat: i. Men.enarai an aga%a dan eper(a.aan .ang terdapat di negara ita i. Mengan"ur dan %erai an *a%$utan !ari pera.aan *e*uatu au% di e&a*. ii. Menun"u an ga%$ar *u u au% dan a%a&an eper(a.aan %a*ing-%a*ing. 4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

22
16/620/6/14

K3NA0I DAN A/R3SIASI K3KAYAAN BUDAYA MA0AYSIA --Aga%a dianuti, Keper(a.aan dii uti

ii. Menga%a& an aga%a dan eper(a.aan .ang di#ari*i turun te%urun iii. Meng!'r%ati aga%a dan eper(a.aan .ang terdapat di negara ita .

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

CADANGAN AKTIVITI

23
23/6 27/6/14

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT ? K3NA0I DAN A/R3SIASI K3KAYAAN BUDAYA MA0AYSIA - -Adat Di"aga,Buda.a Terpe&i!arai. Men"e&a*an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia. ii. Me&i$at an diri da&a% u*a!a %enge a& an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia. iii. Meng!'r%ati epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia.

i. Me%$eri ('nt'!-('nt'! adat re*a% *e*uatu au% .ang terdapat di negara ita. ii. Mengun"ungi ru%a! guru, ra an dan "iran tetangga pe&$agai au% dan %eng!a*i& an (atatan ring a* tentang $uda.a .ang dia%a& an

Sa(;u%a* I#"a4 M 4"a8 P&" *94a% S&45la+ 20-06-14


Murid dapat:

24
30/64/7/14

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT ? K3NA0I DAN A/R3SIASI K3KAYAAN BUDAYA MA0AYSIA i. Meng!urai an epentingan %enge a& an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia. ii. Me&i$at an diri da&a% u*a!a %enge a& an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia. - -Ru%a! Ter$u a Hati Ge%$ira iii. Ber$angga dengan euni an dan epe&$agaian $uda.a Ma&a.*ia.

I. Me%$in(ang an epentingan pera.aan .ang di*a%$ut '&e! ra .at Ma&a.*ia. II. Me%$uat *i%u&a*i $er aitan pera.aan-pera.aan .ang di*a%$ut '&e! *e%ua au% di Ma&a.*ia. iii.Me%$antu ra an atau "iran tetangga $er&ainan au% da&a% %e%$uat per*iapan %en.a%$ut pera.aan

10

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

CADANGAN AKTIVITI

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT ? K3NA0I DAN A/R3SIASI K3KAYAAN BUDAYA MA0AYSIA -Apre*ia*i Buda.a, Wari*an Terpe&i!arai. Men.enarai an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia ii. Men.ertai &a#atan untu %endapat an %a &u%at tentang e$uda.aan pe&$agai au% iii. Ber$angga dengan euni an pe&$agai aga%a dan eper(a.aan Murid dapat:

i. Men.a *i an pertun"u an $uda.a pe&$agai %a*.ara at ii. Men'nt'n )ide' &ip epe&$agaian a%a&an adat iii. 0ap'ran $erga%$ar !a*i& &a#atan

2$
7/711/7/14

26
14/718/7/14

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT @ TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3/30BAGAIAN WARISAN MA0AYSIA i. Meng!urai an epentigan %enge a& an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia. ii. Meng&i$at an diri da&a% u*a!a %enge a& an epe&$agaian #ari*an $uda.a Ma&a.*ia. iii .Ber$angga dengan euni an dan epe&$agaian $uda.a Ma&a.*ia.

i. Me%$in(ang an epe&$agaian #ari*an .ang terdapat di da&a% negara. ii. Me%$uat a"ian tentang *e*uatu #ari*an .ang terdapat di*e*uatu a#a*an. iii. Me%$in(ang an tanggung"a#a$ *etiap indi)idu da&a% %enge a& an #ari*an-#ari*an .ang terdapat di Ma&a.*ia.

Ha" Nu<ul =u"a*


15/7/14

11

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

CADANGAN AKTIVITI

2/
21/725/7/1

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT @ i. TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3/30BAGAIAN WARISAN MA0AYSIA -+Ke&uarga $er#i$a#a e*ina%$ungan $uda.aMeng!urai an tanggung"a#a$ e&uarga $agi %enge a& an #ari*an $uda.a

i. 0a#atan e i&ang atau te%pat %e%$uat $ati iii. i). Meng!a*i& an ('ra $ati Men(erita an tentang !a*i&

ii. Me%pra ti an #ari*an $uda.a da&a% e!idupan iii. Mengapre*ia*i #ari*an $uda.a

20
28/7- 1/8/14

Cu% Ha" Ra6a A ! l7 %" ,20 221-/-2014. Cu% P&" #% 'a S&()&*a Ha" Ra6a A ! l7 %" ,30/-2014. Cu% B&"9a*% S&()&*a Ha" Ra6a A ! l7 %" ,1-0-2014. Murid dapat:

21
4/8-8/8/14

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT @ i. TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3/30BAGAIAN WARISAN MA0AYSIA -+Genera*i Muda, /e#ari* Buda.aMen"e&a* an a%a&an $uda.a da&a% e!idupan

ii. Menga%a& an #ari*an $uda.a da&a% e!idupan iii. Ber$angga dengan $uda.a .ang dia%a& an da&a% e&uarga

i. Mene%u $ua& 'rang per*e'rangan .ang $erpengeta!uan &ua* da&a% #ari*an-#ari*an .ang terdapat di Ma&a.*ia. ii. Me%pa%er an ga%$ar *a%$utan pera.aan $er*a%a*a%a e&uarga

12

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

CADANGAN AKTIVITI

30
11/815/8/14

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

UNIT @ TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3/30BAGAIAN WARISAN MA0AYSIA +Se '&a! Ber$uda.a, Murid Ba!agiaUNIT @ i. Men.ata an peranan *e '&a! $agi %enge a& an #ari*an $uda.a ii. Me&i$at an diri da&a% a ti)iti e$uda.aan iii. Meng!argai #ari*an $uda.a

i. Me%$antu ra an atau "iran tetangga $er&aianan au% da&a% %e%$uat per*iapan %en.a%$ut pera.aan. ii. Mengena&i per%ainan tradi*i'na&

31
18/822/8/14

4 K3NA0I BUDAYA MA0AYSIA

TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3/30BAGAIAN WARISAN MA0AYSIA -+Buda.a Di*an"ung, Hidup Beruntung

Murid dapat: i. Meng!urai an (ara %eng!a*i& an (iptaan *eni #ari*an $uda.a ii. Menge a& an tradi*i #ari*an $uda.a iii. Meng!'r%ati epe&$agaian #ari*an $uda.a

i. A ti)iti %engan.a% etupat ii. Men(ari %a &u%at &eng ap tentang (ara %eng!a*i& an etupat

TEMA $ : MALAYSIA NEGARAKU

13

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat: i. Meng!urai an per"uangan t' '!-t' '! e%erde aan dan pe%$entu an Ma&a.*ia.

CADANGAN AKTIVITI

I.

Men.an.i an &agu +Tangga& 91

>.MA0AYSIA N3GARAKU

32
25/8 29/8/14

UNIT A /3RJUANGAN T4K4H-T4K4H K3BANGGAAN N3GARA - Ke%erde aan 1B>@ ii. Men"e&a* an tanggung"a#a$ *e$agai #arganegara untu %enge a& an e%erde aan negara. iii. Men('nt'!i *e%angat per"uangan t' '!-t' '!. i). Menge a& an ting a!&a u patri'tiK. Murid dapat: >.MA0AYSIA N3GARAKU UNIT A /3RJUANGAN T4K4H-T4K4H K3BANGGAAN N3GARA - +T' '! Ke$anggaan Da&a% Kenangani. Men"e&a* an tanggung"a#a$ *e$agai #arganegara untu e a& an e%erde aan. ii. Menga%a& an ting a!&a u patri'ti iii. Meng!'r%ati dan %eng!argai peranan dan pe%i%pin negara.

II. Men(ipta &agu patri'ti( atau pui*i. III. Menga%$i& $a!agian da&a% a ti)iti $u&an e%erde aan di e&a* atau *e '&a!.

33
1/9 - 5/9/14

I, Me%$uat a"ian $i'gra7i dan *u%$angan pe%inpin .ang %e%per"uang an e%erde aan. ii. Men(ipta &agu-&agu patri'ti( iii. Me%$uat *i%u&a*i &ati!an a#ad a i

14

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat: i. Men"e&a* an per"uangan /e%$entu an Ma&a.*ia. ii. Mengu%pu& %a &u%at pe%$entu an Ma&a.*ia per"uangan

CADANGAN AKTIVITI

UNIT A

34
8/9 12/9/14

>.MA0AYSIA N3GARAKU

/3RJUANGAN T4K4H-T4K4H K3BANGGAAN N3GARA +Ja*a%u Di enang, Budi%u Di*an"ung-

Men(ari ga%$ar t' '!-t' '! .ang ter&i$at da&a% pe%$entu an Ma&a.*ia. t' '! II. Me%$uat $u u * rap.

I.

iii. Men.an"ung *u%$angan t' '! /e%$entu an Ma&a.*ia

UPSR ,1211 -1-2014. CUTI SEK3LAH PERTENGAHAN PENGGAL II


, 13-1221-1-2014. Murid dapat:

3$
22/9 26/9/14

UNIT A >.MA0AYSIA N3GARAKU /3RJUANGAN T4K4H-T4K4H K3BANGGAAN N3GARA +Hari Ke%erde aan Me%$a#a Harapan-

i. i. ii. iii. Men.enarai an te%a !ari e%erde aan Men(ipta &'g' dan te%a !ari e%erde aan Meng!'r%ati !ari e%erde aan ii. iii.

Ber$in(ang $er enaan te%a dan &'g' !ari e%erde aan pada ta!un ini Men(ari te%a !ari e%erde aan pada ta!un 2C11-2C19 /engu%pu&an &'g' dan te%a !ari e%erde aan

15

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat:

CADANGAN AKTIVITI

>.MA0AYSIA N3GARAKU UNIT B i. Men.enarai an %u!i$a! epentingan a%a&an

i. ii.

Murid %e%$a(a dan %ene&iti &iri &agu Mu!i$a! Guru %e%perdengar an &agu Mu!i$a! dan %urid %en.an.i an &agu ter*e$ut Mengu%pu& &agu-&agu patri'ti( &ain dan %eng!a.atin.a

36
29/9 3/10/14

TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3M3RD3KAAN + Ra .at Ber*atu, Negara Ma"u-

ii. Menga%a& an *i ap %u!i$a! iii. Ber*.u ur !idup da&a% Negara .ang a%an dan !ar%'ni iii.

Su4a* Ta"a S&45la+ 1 2 2 34%5;&" 2014

3/
6/10 10/10/14

UNIT B >.MA0AYSIA N3GARAKU TANGGUNGJAWAB M3NG3KA0KAN K3M3RD3KAAN + Negara Merde a, Ra .at Se"a!tera-

Murid dapat: i. S'a&"a#a$ $er enaan &en(ana i. Men.enarai an (ara %enga%a& an ting a! &a u patri'ti ii. Menga%a& an ting a!&a u $er(iri an patri'ti iii. Men(ipta;%eng!a*i& an &en(ana $er(iri an patri'ti $agi %enun"u an *e%angat

ii. Me&i$at an diri da&a% a ti)iti $er(iri an patri'ti iii. Ber$angga %en"adi #arganegara .ang patri'ti

Ha" Ra6a A ! lA!+a


6&

16

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU
7/10/2014

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Ma8l # =u";a* P&" *94a% S&45la+ 0-10-2014

TEMA 6 : SEDIA HADAPI CABARAN

i.

30
13/10 17/10/14

?. S3DIA HADA/I 6ABARAN

UNIT 1C HIDU/ SIHAT DAN 63RGAS +Ge"a&a di"au!i, Hidup Ber*eri-

Men"e&a* an epentingan %enga%a& an ga.a !idup *i!at

i. %ain peranan %en'&a pe&a#aan negati7 *e(ara *'pan ii. Men(ipta *&'gan $agi %en.ata an (ara %enga%a& an ga.a !idup *i!at iii. Men.a&in *&'gan ter$an.a

ii. Men.ertai a ti)iti .ang dapat %ening at an ga.a !idup *i!at iii. Ber$angga dengan ga.a !idup *i!at

K&85+a*a* Bala)a* & Pa!a*9 P&" *94a% S&45la+ 1$ 16 34%5;&" 2014

31
20/10 24/10/14

?. S3DIA HADA/I 6ABARAN

UNIT 1C HIDU/ SIHAT DAN 63RGAS +Bi"a 5i iran, Wara* Tinda an-

i.

Men"e&a* an epentingan eta!anan diri untu %en"au!i ge"a&a *'*ia&.

i. Men(erita an penga&a%an %engenai eadaan ta%an per%ainan di a#a*an peru%a!an ii./er$in(angan (ara .ang dia%$i& untu %enangani )anda&i*%e iii. Me&a u an tin"auan di a#a*an dan %en.ata an %a*a&a! .ang di!adapi

ii. Menga%$i& tinda an .ang ra*i'na& da&a% pe&$agai *itua*i iii. Ber$angga dengan tinda an ra*i'na& .ang dia%$i&

D&&)a>al
23/10/14

11 -1>;11;19

17

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

40
27-31/10/14

U8 a* ,Ta+u* 124. P&)&" 4#aa* A4+ " Ta+u* ,Ta+u* $:6. ,2/ 31 34% 2014.
?. S3DIA HADA/I 6ABARAN UNIT 1C HIDU/ SIHAT DAN 63RGAS +A%a&an Si!at, Hidup Se&a%atii. Me%$uat eputu*an .ang ra*i'na& da&a% %en.e&e*ai an 'n7&i iii. Ber*.u ur erana dapat %en.e&e*ai an 'n7&i ii. Kepentingan %e%$uat tuga* !arian %engi ut euta%aan iii. Mene%ura%a! #arga *e '&a! untu %engeta!ui 9 per ara .ang per&u diuta%a an $agi %enga%a& an ga.a !idup *i!at i. Men.enarai an &ang a! %en.e&e*ai an 'n7&i i. Men(atat a ti)iti !arian da&a% diari

41
3 -7/11/14

42
10 -14/11/14

?. S3DIA HADA/I 6ABARAN

UNIT 1C HIDU/ SIHAT DAN 63RGAS +Bai Te&adan, Jadi I utan-

i. ii. iii.

Men.enarai an (iri ga.a !idup *i!at Menga%a& an ga.a !idup *i!at Meng!argai ga.a !idup *i!at

i. Ta ri7an %a anan *ei%$ang; riada! ii. Keper&uan %engapa per&u %enga%$i& %a anan *ei%$ang; $eriada! iii. Men.edia an re*epi .ang dapat %e%$eri panduan epada 'rang &ain (ara %enga%a& an ga.a !idup *i!at

18

Rancangan Pelajaran Tahunan PSK Tahun 6

MINGGU

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

?. S3DIA HADA/I 6ABARAN

UNIT 1C HIDU/ SIHAT DAN 63RGAS

i. Men.enarai an epentingan %en"aga e*e&a%atan diri ii. Meng!a*i& an $u u panduan e*e&a%atan diri iii. Meng!argai e*e&a%atan diri

i. Meng!a*i& an $u u panduan tentang e*e&a%atan diri. ii. Mengada an (era%a! $er aitan pendidi an e*i!atan atau a i& $a&ig! atau e*e&a%atan diri. iii. Meng!a*i& an p'*ter $erte%a an ga.a !idup *i!at.

43
17-21/11/14

+Ke*e&a%atan Di"aga, Hidup Se%purna-

Ha" A*u9&"a+ C&(&"la*9 P&" *94a% S&45la+ 11 N3VEMBER 2014

CUTI AKHIR TAHUN 22 N3VEMBER 2014 31 DISEMBER 2014

19