Anda di halaman 1dari 4

Asas Kemahiran Pemikiran Sejarah Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) merupakan proses kognitif yang membolehkan murid meneroka

idea yang kompleks dan abstrak dengan bimbingan guru.KPS juga membantu murid memahami bagaimana sejarawan menggabungjalinkan peristiwa lalu dengan menggunakan bukti-bukti sejarah bagi menentukan signifikan sesuatu peristiwa kea rah meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif.Penguasaan kesemua elemen dalam kemahiran ini membolehkan murid dapat melihat sesuatu peristiwa sejarah secara empati.KPS sesuai diaplikasikan dalam hampir semua situasi pembelajaran dan pengajaran. erdapat beberapa asas KPS yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat sekolah rendah.Antaranya ialah ! a) Elemen Asas Sejarah i. okoh ii. empat iii. Peristiwa i". arikh # $asa b) Konsep Masa i. empoh ii. %arak masa iii. arikh spesifik c) Susunan Masa i. Awalan& perkembangan dan akhiran ii. $engukur dan mengira kalendar masa d) Konversi Masa i. $embuat interpretasi garis masa ii. $enerangkan perubahan dan kesinambungan dalam urutan masa e) Isu dan Masalah Masa Lalu i. $engkaji sebab-musabab

ii. $elihat perubahan dan kesinambungan iii. $elihat sebab dan akibat f) Perbandingan Masa Lalu i. $encari persamaan ii. $encari perbe'aan g) Imaginasi dan Empati i. (maginasi secara "isual ii. $engembangkan kreati"iti iii. (maginasi berdasarkan perasaan h) Mencari sumber i. Kaedah $encari sumber ii. $engenal pasti sumber. iii. $enggunakan sumber i) Signifikan ukti i. arikh berlaku ii. okoh yang terlibat iii. Peristiwa yang berlaku i". )okasi#tempat peristiwa berlaku ". *agaimana berlaku

Pada pendapat anda&apakah rasionalnya kemahiran kreatif dan ino"atif (KK() digabungjalinkan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah sekolah rendah + Sejarah di peringkat sekolah rendah merupakan satu mata pelajaran yang dapat merangsang pemikiran murid. $elalui pengajaran dan pembelajaran& murid dapat memahami secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan manusia silam dan kini secara empati. Secara khusus& mata pelajaran Sejarah menekankan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah yang dipupuk dan dikembangkan dalam kalangan murid bagi meningkatkan kemahiran kritis& kreatif dan ino"atif. Kemahiran Kreatif dan (no"atif wajar digabungjalinkan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah sekolah rendah kerana kemahiran ini merupakan salah satu elemen baru daripada ,lemen $erentas Kurikulum sedia ada dalam KSS-..alam elemen kreatif dan ino"atif murid perlulah menghayati kreati"iti masyarakat terdahalu (/aman Prasejarah) dimana murid akan diberi peluang untuk mencipta alat-alat batu yang mudah dan diberi peluang untuk mempersembahkan kandungan sejarah mengikut kreati"iti masing-masing.%ika elemen ini diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran&murid-murid akan berasa seronok dan seterusnya dapat merangsang pemikiran murid dalam mata pelajaran Sejarah.%elaslah bahawa penerapan Kemahiran Kreatif dan (no"atif dapat menghasilkan modal insan yang berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang kearah pembangunan masyarakat&bangsa&agama dan negara.

Apakah kelebihan pelaksanaan pembelajaran berasaskan inkuiri dalam kalangan murid sekolah rendah. Kemahiran inkuiri dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan sikap ingin tahu dalam kalangan murid. Semasa melaksanakan inkuiri& murid akan lebih peka kepada keadaan masyarakat dan persekitarannya. Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. $urid berperanan merancang dan menjalankan akti"iti pembelajaran. $ereka melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai akti"iti seperti memerhati& mendengar& menyoal& berbincang& membuat rujukan& uji kaji dan kaji siasat. Akti"iti ini boleh dijalankan secara berasingan atau digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja projek& simulasi& lawatan& main peranan dan kui'. Kemahiran inkuiri digunakan dalam kajian kes kerana membolehkan murid memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran melalui penaakulan. Kemampuan mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai akti"iti tersebut dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang lebih bermakna dan berkesan. $enerusi kemahiran ini& guru juga boleh berperanan sebagai pembimbing untuk merangsang minat murid menjadi lebih yakin dalam menjalankan akti"iti pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai