Anda di halaman 1dari 5

PETA ALIRAN PROSES RINGKASAN SEKARANG USU AN *M +KT *M +KT , ) ) Pekerjaan : Pembuatan Kulit Bakpia NOMOR PETA : 1 ORANG

BAHAN BE!A *M +KT SEKARANG USU AN !"PETAKAN O EH : KE #$%1 TANGGA !"PETAKAN : 1& MARET '(1)

KEG"ATAN OPERAS" PEMER"KSAAN TRANSPORTAS" MENUNGGU PEN-"MPANAN TOTA

1 *ARAK .m *UM AH AMBANG +AKTU.mnt

URAIAN KEGIATAN

KETERANGAN

Penimban/an tepun/ teri/u Pen/a24nan kulit

0 0

1( 11.5

1 16

A24nan kulit 2ima8ukkan ke 2alam me8in pre88 A24nan kulit 2ipre88 2en/an me8in pre88

1.6, 0

11.5 11.5

0 '(

!itimban/ 2en/an nera3a 2a/an/ !itamba7kan 1.) k/ /ula pa8ir9 ' k/ air9 ' k/ min:ak9 2an (.' k/ mente/a 0 A24nan 2iba/i menja2i 1 ba/ian. ma8in/0 ma8in/ 2ipre88 8elama ) menit 0 !ilakukan 2en/an pi8au menja2i 11 ba/ian !ilakukan 8e3ara manual. 1 iri8an lembaran kulit menja2i $( p4t4n/ !ilakukan 8e3ara manual. 8ambil

embaran kulit 2ipin2a7kan ke meja pr42uk8i Pen/iri8an lembaran kulit

'.) 0

11.5 11.5

0 (.'1

Pem4t4n/an iri8an lembaran kulit

11.5

(.'1

Penamba7an 84l 2i ata8 p4t4n/an kulit

'5.5

'1

Pen/i8ian kumbu ke 2alam kulit Bakpia 2ipin2a7kan ke 2alam 4;en Pen/4;enan bakpia

0 $.(1 0

)).6 )).6 )).6

11( 1 11(

2i/ulun/ 2en/an tan/an kiri% Tiap ba/ian kulit 2ii8i 8elama $( menit 0 Ter2apat 1 4;en :an/ 2i/unakan% Setiap pen/4;enan )1menit 0 !i2in/inkan minimal $ jam 8ebelum 2ikema8 atau 2i8impan !ikema8 2alam kar2u8 ke3il 8aat a2a pembeli

Bakpia 2ipin2a7kan ke meja pen2in/inan Pen2in/inan bakpia

$.$ 0

)).6 )).6

0 16(

Pen:impanan

)).6

PETA ALIRAN PROSES RINGKASAN SEKARANG USU AN *M +KT *M +KT ' 1 1 Pekerjaan : Pembuatan S4l NOMOR PETA : 1 ORANG BAHAN SEKARANG USU AN !"PETAKAN O EH : KE #$%1 TANGGA !"PETAKAN : 1& MARET '(1)

KEG"ATAN OPERAS" PEMER"KSAAN TRANSPORTAS" MENUNGGU PEN-"MPANAN TOTA

*M

BE!A +KT

*ARAK .m

*UM AH

AMBANG URAIAN KEGIATAN

+AKTU.mnt

KETERANGAN

Penimban/an tepun/ teri/u Pen/a24nan 84l

0 0

, 11.)

1 11

S4l 2ipin2a7kan ke meja pr42uk8i

1.1

11.)

!itimban/ men//unakan nera3a 2a/an/ !itamba7kan '.) k/ min:ak /4ren/% !ia2uk 7in//a a/ak kera8% 0

PETA ALIRAN PROSES RINGKASAN SEKARANG USU AN *M +KT *M +KT , 5 6 Pekerjaan : Pembuatan Kumbu NOMOR PETA : ' ORANG BAHAN SEKARANG USU AN !"PETAKAN O EH : KE #$%1 TANGGA !"PETAKAN : 1& MARET '(1)

KEG"ATAN OPERAS" PEMER"KSAAN TRANSPORTAS" MENUNGGU PEN-"MPANAN TOTA

*M

BE!A +KT

1 *ARAK .m *UM AH AMBANG +AKTU.mnt

URAIAN KEGIATAN

KETERANGAN

Penimban/an ka3an/ 7ijau Ka3an/ 7ijau 2ima8ukkan ke2alam 2an2an/% Perebu8an ka3an/ 7ijau Ka3an/ 7ijau 2ipin2a7kan ke ember 3u3i% Pen3u3ian ka3an/ 7ijau Ka3an/ 7ijau 2ima8ukkan ke 2alam me8in pen/upa8 Pen/upa8an kulit ka3an/ 7ijau

0 ).' 0 1%(5 0 1.$ 0

1' 1' 1' 1' 1' 1' 1'

1 0 ').) , 0 1&.' $

!itimban/ men/unakan nera3a 2a/an/ 0 !irebu8 8eten/a7 matan/ 0 !i3u3i 2en/an air ber8i7 8eban:ak ) kali 0 !ikupa8 8eban:ak ' kali 2en/an <aktu $.$) menit 2an &.$( menit 0 !i3u3i 2en/an air ber8i7 2an 2itiri8kan 2en/an tampa7% !i2apatkan ' k/

1(.5 )

Ka3an/ 7ijau 2ipin2a7kan ke ember 3u3i Pen3u3ian ka3an/ 7ijau

1.$ 0

1' 1'

0 5.1'

Ka3an/ 7ijau 2ima8ukkan ke2alam 2an2an/ Pen/uku8an ka3an/ 7ijau Ka3an/ 7ijau 2ima8ukkan ke me8in pen//ilin/ Pen//ilin/an ka3an/ 7ijau Ka3an/ 7ijau 2ima8ukkan ke me8in kumbu Pen/ilin/an kumbu

1.(5 0 1.$'

1( 1( 1( 1(

0 )&.( 1 0 1(.$ 6 0 &1

limba7 kulit ka3an/ 7ijau 0 !ikuku8 7in//a tek8tur ka3an/ 7ijau lunak 0 !i/ilin/ 7in//a tek8tur lembut 0 !itamba7kan 1 k/ min:ak /4ren/. & k/ /ula pa8ir 2an (.' k/ mente/a 0

1.6 0

16.' 16.'

Kumbu 2ipin2a7kan ke tempat pen2in/in Pen2in/inan 2an pen:impanan kumbu

(.)1 0

16.' 16.'

1)(( !i8impan untuk 2i/unakan kee84k 7arin:a 7in//a tek8tur pa2at

Anda mungkin juga menyukai