Anda di halaman 1dari 6

KEBERKESANAN KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA MEMBERI KEPUASAN SERTA KOMITMEN DALAM MEMBENTUK PERHUBUNGAN DAN PERPADUAN MASYARAKAT

KAJIAN INI DILAKUKAN OLEH PENYELIDIK DARI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA DENGAN PEMBIAYAAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

Saudara/i, Pertamanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara/i kerana memberikan kerjasama dalam menyempurnakan soal selidik ini. Kajian ini bertujuan untuk melihat amalan komunikasi kepimpinan dalam pengurusan Rukun Tetangga. Penyelidik percaya pengalaman saudara/i akan mampu membantu saya melihat persepsi terhadap amalan kepimpinan terhadap kepuasan komunikasi dan komitmen yang diberikan dalam menjayakan aktiviti Rukun Tetangga. Untuk makluman saudara/i kejayaan sesuatu Rukun Tetangga, seringkali kita akan berkomunikasi sesama ketua, AJK tertinggi serta dengan komuniti setempat. Matlamat utama kita berkomunikasi adalah untuk perkongsian maklumat bagi tujuan mengelolakan aktiviti kerja Rukun Tetangga serta menyelesaikan permasalahan kerja yang berwajaran dengan Dasar Perpaduan Nasional. Sebagai sebuah kajian ilmiah, segala maklumat yang diperolehi adalah untuk tujuan akademik semata-mata. Justeru itu, kerjasama saudara/i memberikan maklumbalas seikhlas yang mungkin akan membantu penyelidik merangka satu analisis yang lebih mantap serta sahih. Segala maklumbalas yang diberikan TIDAK akan di analisis mengikut pandangan individu atau berdasarkan identiti seseorang, tetapi akan di analisis mengikut maklumbalas secara menyeluruh. Sekian, sumbangan serta kerjasama saudara/ i amat dihargai. Terima kasih Yang Benar,

Dr. Syd Abdul Rahman Syd Zin Ketua Penyelidik Bidang Kemanusiaan Kolej Sastera dan Sains UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Arahan : Kerjasama saudara/I menjawab semua soalan sangat dihargai. BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PERIBADI Jantina: 1. Lelaki 2. Perempuan Bangsa: 1. Melayu 2. Cina 3. India 4. Lain-lain, nyatakan _______________ Umur: ____________ tahun

Jenis Rumah Kediaman: 1. Kos rendah 2. Kos sederhana 3. Kos mewah 4. Lain-lain, nyatakan____________

Kelulusan Tertinggi: 1. 2. 3. 4. 5. SPM / MCE STPM / HSC Diploma Ijazah Sarjana Muda Lain-lain, nyatakan _______________

Pernah terlibat dengan aktiviti RT: 1. YA, nyatakan bilangan aktiviti yang disertai dalam satu tahun Bilangan __________ 2. TIDAK

UNTUK BAHAGIAN B KEPUASAN KOMUNIKASI KEPIMPINAN Bulatkan (O) pada jawapan yang sesuai mengikut pendapat anda mengenai kenyataan di bawah dengan skala berikut : 5. Sangat puas 4. Kerap 3. Sederhana puas 2. Tidak puas 1. Sangat tidak puas Nyatakan pendapat anda tentang gaya komunikasi yang diamalkan oleh pemimpina anda berdasarkan pernyataan berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 Memahami kebolehan saya Menyediakan persekitaran yang selesa Mengambil berat kebajikan komuniti Seorang yang bertolak ansur Boleh menerima teguran yang membina Sentiasa mendengar pendapat Mudah diajak berbincang Bersedia berkongsi maklumat mengenai urusan komuniti Sentiasa memberi maklumat mengenai aktiviti RT 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti RT Sering mengiktiraf sumbangan kerja yang 11 baik 12 Sentiasa menunjukkan kemesraan 13 Memberikan maklumat yang jelas 14 Memberi peluang kepada komuniti memberi cadangan 15 Menggalakkan kerja berpasukan 16 Melibatkan komuniti dalam proses menyelesaikan masalah 17 Menggalakkan penglibatan komuniti dalam pengurusan RT

BAHAGIAN C KOMITMEN TERHADAP PEMIMPIN Bulatkan (O) pada jawapan yang sesuai mengikut pendapat anda mengenai kenyataan di bawah dengan skala berikut : 5. Sangat setuju 4. Setuju 3. Sederhana setuju 2. Tidak setuju 1. Sangat tidak setuju Nyatakan pendapat anda tentang komitmen yang diamalkan oleh berdasarkan pernyataan berikut : 1 Sentiasa memberi komitmen terhadap RT 5 4 2 Sentiasa menyediakan persekitaran yang 5 4 kondusif 3 Sentiasa mengambil berat kebajikan 5 4 komuniti 4 Sentiasa menunjukkan sikap tolak ansur 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sentiasa menerima teguran yang membina Sentiasa mendengar pendapat anda Mudah untuk diajak berbincang Sentiasa berkongsi maklumat mengenai aktiviti RT Sentiasa mengiktiraf kerja-kerja yang dilakukan Sentiasa tunjuk kemesraan Memaklumkan maklumat terkini aktiviti RT Sentiasa minta cadangan sebelum sesuatu aktiviti dilaksanakan Mengalakkan kerja secara berpasukan Sentiasa berbincang untuk selesai masalah RT Sentiasa mendapatkan penglibatan semua Menggalakkan penglibatan komuniti dalam pengurusan RT Meletakan kepentingan aktiviti RT lebih daripada urusan peribadi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pemimpin anda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BAHAGIAN D AKTIVITI RUKUN TETANGGA Bulatkan (O) pada jawapan yang sesuai mengikut pendapat anda mengenai kenyataan di bawah dengan skala berikut : 5. Sangat setuju 4. Setuju 3. Sederhana setuju 2. Tidak setuju 1. Sangat tidak setuju Nyatakan persepsi anda tentang aktiviti RT yang dijalankan berdasarkan pernyataan berikut : 1. Aktiviti yang dijalankan oleh RT membantu menggalakkan Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Nasional a. Sambutan perayaan-perayaan 5 4 3 2 b. Pendidikan Pendidikan Tidak Formal 5 4 3 2 c. Sukan Sukaneka 5 4 3 2 d. Rekreasi Tai-Chi, 5 4 3 2 e. kempen kebersihan 5 4 3 2 f. Kebajikan- bantu mangsa banjir 5 4 3 2 g. Keselamatan Rondaan sukarela 5 4 3 2 h. Kesenian & Kebudayaan 5 4 3 2 2. Berjaya menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan 5 4 3 2 Berjaya menyelaraskan program/ aktiviti 3. perpaduan dengan agensi-agensi kerajaan, 5 4 3 2 swasta dan lain-lain. 4. Berjaya membantu mencegah konflik antara kaum 5 4 3 2 5. Berjaya mengesan perhubungan antara kaum dan masyarakat 5 4 3 2 6. 7. 8. Berjaya mewujudkan rasa kekitaan yang tulen. Berjaya mewujudkan rasa prihatin, sesama individu dalam masyarakat Kata pepatah Melayu; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing diamalkan di KRT ini 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

TERIMA KASIH, ATAS KESUDIAN TUAN / PUAN MENJAWAB KESEMUA SOALAN

Anda mungkin juga menyukai