Anda di halaman 1dari 16

SOLAF

JILID 1

KPS 2014

MEMBUAT INFERENS

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

Menggunakan maklumat dari pemerhatian untuk memberi


sebab bagi kesimpulan awal.

Membuat pelbagai andaian


pemerhatian

Menggunakan inferens sebagai satu alatan yang sesuai


sebagai pemerhatian tambahan.

Menguji ketepatan inferens melalui pemerhatian


tambahan.

Memberi alasan / sebab untuk membuat pemerhatian awalan


atau kesimpulan awalan.

yang munasabah dari satu

(Inferens)
Inferens logik sebarang alasan yang logik
Perbandingan Sebarang sebab yang logik tetapi jawapan dalam
bentuk perbandingan.
Mengawal- Hanya satu alasan yang tepat diterima.( Berdasarkan dari
satu pemerhatian yang spesifik )
Menghubungkan fakta sains atau pengetahuan ( Berdasarkan topik
yang telah dipelajari )
( Cara

untuk membuat inferens ):

Kenalpasti dan hubungkan soalan dengan fakta sains.


Contoh keperluan asas. Haba atau fasa-fasa bulan dan
sebagainya.
Kenalpasti pemerhatian
Mencari penyebab bagi sesuatu itu berlaku ( pemerhatian )
Membentuk ayat

AYAT DALAM INFERENS


Contoh 1
Sekumpulan pelajar menyusun model seperti yang ditunjukkan dalam rajah
dibawah sebelum menyiasat kestabilan struktur.
Model polisterina
Kadbood

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

Apabila kadbod dicondongkan pelahan-lahan dan murid-murid mencatat


maklumat pemerhatian mereka seperti berikut.

i.

Model Z jatuh dahulu diikuti oleh Model Y


Model Y jatuh dahulu diikuti oleh model X

Nota : Tajuk ini merupakan faktor-faktor yang


mempengaruhi kestabilan sebagai contoh Ketinggian.

Soalan 1 : Apa yang dapat kamu nyatakan mengenai masa yang diambil untuk
model itu jatuh.
Pemerhatian
Pemerhatian menunjukkan Z jatuh dahulu dan diikuti oleh Y dan diikuti oleh X
Jawapan : Z jatuh dahulu kemudian diikuti oleh Y dan seterusnya X
Soalan 2 : Nyatakan inferens dari pemerhatian diatas.
Z paling tidak stabil
Jawapan diterima

X paling stabil
Z kurang stabil daripada Y dan X
X lebih stabil daripada Y dan Z

Nota : Jawapan diberi berdasarkan fakta sains / pengetahuan dari topik kestabilan
( Tema 5
Tahun 5 ) Semakin kurang kestabilan, semakin cepat model tumbang.

Soalan 3 : Nyatakan pemerhatian lain bagi jawapan diatas


Jawapan diterima:

Z model paling tinggi


X paling pendek
Z lebih tinggi berbanding Y dan X
X lebih pendek berbanding Y dan Z

Nota : Permerhatian yang pertama adalah berdasarkan pernyataan yang diberi dalam
JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

Soalan 1.

Contoh soalan :
a)

Nyatakan dua alasan berdasarkan pemerhatian diatas.

b)

Nyatakan inferens mengenai keadaan ikan dalam akuarium

c)

Beri alasan bagi jawapan kamu di (a)

d)

Mengapa jarak troli bergerak berkurangan?

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

LATIHAN
1. Rajah dibawah menunjukkan Tumbuhan yang sama jenis, P, Q , R dan S ditanam didalam
pasu yang sama saiz. Jenis tanah juga adalah sama. Tumbuhan tersebut dibiarkan
ditempat yang lapang selama empat hari.

Daun disapu
minyak

Matahari

Tanah

Pemerhatian:

a)

kering

Tanah
Basah

matahari

Kotak

Tanah
Basah

1. Tumbuhan R tumbuh subur


2. Tumbuhan P.Q dan S layu.

Nyatakan inferens bagi keadaan tumbuhan S:

2.

Lima biji benih diletakkan didalam bikar K, L dan M seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.
Kesemua bikar diletakkan dibawah meja selama empat hari.

biji benih
minyak

Kapas lembap

Kapas
kering

Rajah 1

a.

Nyatakan pemerhatian berdasarkan rajah yang diberikan .

b
.

Daripada pemerhatian , nyatakan satu inferens .

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
................................................................
.

3.

Zalmi menjalankan satu eksperimen mengenai hubungan diantara panjang benang dan
bilangan ayunan bandul dalam 1 minit. Dia menggunakan tiga benang yang berbeza
panjang dan pemerhatian tercatat di jadual 1.
Ayunan
bandul
P
Q
R

a)

Bilangan ayunan bandul dalam 1


minit
50
40
30

Panjang benang(cm)
5
7
9

Jadual 1
Dari jadual yang diberi, nyatakan pemerhatian anda.

..

b) Dari pemerhatian, nyatakan satu inferens

..
4.

Satu eksperimen mengenai kebolehan menyerap dari span yang berbeza telah
dijalankan oleh Qiue. Empat span berbeza ketebalan iaitu K,L,M dan N direndam ke
dalam 4 bikar yang mengandungi isipadu air yang sama. Selepas 5 minit, span tersebut
dikeluarkan dan isipadu air yang tinggal didalam bikar di ukur dan dicatatkan kedalam
jadual 2 dibawah.

Span

Ketebalan span (cm )

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
Isipadu air yang tinggal (ml)

200

150

100

50

Jadual 2
a)

Nyatakan dua pemerhatian berdasarkan jadual yang diberikan dibawah.


i) ....
ii) .

b)

Dari pemerhatian, nyatakan satu inferens.

..

5.

Rajah 2 di bawah menunjukkan jarak planet dalam solar system:

Marikh
Zurah

Zuhal
Rajah 2

Seorang angkasawan menjalankan satu penyiasatan mengenai suhu 20ml air yang dibawa
ketiga- tiga planet yang berbeza. Dia merekodkan keputusan kedalam jadual 3 di
bawah.
Planet

Zurah

Marikh

Zuhal

Suhu 20ml air ( C)

70

28

10

Jadual 3
a)

Dari jadual diatas , nyatakan satu pemerhatian.


.... .
.

b) Dari pemerhatian, nyatakan satu inferens.

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
.

6.

Murid A dan murid B bersaing antara satu sama lain untuk menyelesaikan 20 masalah
matematik yang diberi oleh guru mereka dan perlu diselsesaikan dalam masa 10 minit.
Keputusan yang diperolehi direkodkan dalam jadual 4 di bawah.
Murid

Bilangan soalan matematik yang dapat diselesaikan


dalam 10 minit
A
6
B
14
Jadual 4
a) Apakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan jadual di atas.
.
...........................................................
7.

Rajah 3 dibawah menunjukkan tiga helai saputangan yang sama disidai dalam 3 cara yang
berbeza.

Rajah 3
a)

Berdasarkan aktiviti di atas, apakah pemerhatian anda?


.
..

b) Dari pemerhatian , nyatakan satu inferens.


..

8.

Maya menjalankan satu eksperimen. Dua ekor tikus diletakkan berasingan ke dalam dua
bekas seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
Kasa dawai

Bekas
tikus

air

air

makanan
tikus

piring
petri

a)

Nyatakan pemerhatian anda.

Rajah 4

b)

Dari pemerhatian, nyatakan satu inferens.


....
...

9.

Seorang murid menjalankan satu eksperimen menunjukkan matahari merupakan


keperluan asas tumbuhan.

Kotak hitam

disiram
a)

Berdasarkan eksperimen di atas, nyatakan pemerhatian anda.

b) Dari pemerhatian, nyatakan satu inferens.

10.

Sekumpulan pelajar menyusun model seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah
sebelum menyiasat kestabilan struktur.
model polisterina

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

Kadboard

Rajah 6
Kadbod dicondongkan pelahan-lahan dan murid mencatat pemerhatian
berikut:
i.
Model Z tumbang dahulu, diikuti oleh model Y

seperti

ii. Model Y tumbang dulu diikuti oleh model X


a

Dari penyiasatan diatas, nyatakan pemerhatian.

Dari pemerhatian, nyatakan inferens


..
..

11.

Taqqiuuddin dan rakan-rakannya menjalankan satu eksperimen .


Rajah 7 (i) menunjukkan Taqqiuuddin cuba menggerakkan beban dengan menggunakan
tuas. Dia mendapati agak sukar untuk menggerakan beban.

Rajah 7 (i)
Taqqiuuddin mengerakkan fulkrun berdekatan dengan beban seperti yang
ditunjukkan di rajah 7 (ii)

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

Rajah 7 (ii)
a)

Dari pemerhatian anda, nyatakan satu inferens.


..

12.

Rajah 9 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan


murid.

anak
benih

Pasu bunga
P
(a)

Nyatakan satu pemerhatian dari eksperimen diatas.


.

(b) Nyatakan satu inferens dari pemerhatian diatas.

13.

Saadiah menuang 100ml susu dan 100ml syampu ke dalam dua bikar secara
berterusan. Dia merekodkan masa yang diambil bagi setiap cecair mengalir sehingga
habis.

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
susu

Masa= 2 saat
a)

syampu

Masa= 8 saat

Apakah pemerhatian kamu bagi eksperimen diatas?


.

b) Nyatakan satu inferens bagi pemerhatian yang diberi di (a)


..
.

14.

Sekumpulan pelajar diarahkan untuk membina tiga model menara yang sama dari
segi ketinggian dengan menggunakan kad manila. Ketiga tiga model yang dibina
adalah seperi yang ditunjukkan dalam jadual dibawah.
Model X

Model Y

Model Z

Setiap model diletakkan diatas satah condong untuk menyiasat kestabilan.


Keputusan dari penyiasatan in ditunjukkan di bawah.

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
Model Y tumbang dahulu diikuti oleh model X manakala model Z tidak jatuh.

a)

Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen di atas.


.

b) Dari pemerhatian, nyatakan satu inferens.

15.

Dalam satu eksperimen, sekumpulan murid mengunakan kereta mainan yang


diputarkan dengan spring.

Kereta mainan
Spring pemutar

Jadual dibawah menunjukkan pemerhatian mereka.

a)

Bilangan kali spring


diputarkan

Jarak yang dilalui


( cm )

3
5
7

40
40
40

Masa yang
diambil
( saat )
10
8
6

Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan jadual yang diberikan diatas .


..

b) Dari pemerhatian , berikan satu inferens.

.
16

Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan


murid.

Bayang
JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
lampu suluh
Glob
Bola tenis

a)

Nyatakan satu pemerhatian, bagi eksperimen di atas.


..
.

b)

Dari pemerhatian di atas , berikan satu inferens.


..

Rajah di bawah menunjukkan keputusan dari satu eksperimen.

17.

Belon mengembang

Belon mengecut

Air panas
X
a)

Ketul ais
Y

Nyatakan satu alasan ( inferens ) berdasarkan keadaan belon X.


..

b)

Nyatakan satu sebab ( inferens ) berdasarkan keadaan belon Y.

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014
Tumbuhan P dan Q yang sama jenis ditanam oleh Pak Ali di dalam pasu yang sama
saiz.

18.

P
a)

Nyatakan dua alasan ( inferens ) berdasarkan keadaan tumbuhan Q selepas satu


minggu.
i).
ii)..

b) Dalam satu situasi yang sama, satu eksperimen telah dijalankan oleh sekumpulan
murid tetapi tumbuhan dalam pasu Q diletakan didalam bilik gelap. Keputusan
adalah sama seperti diatas.

Nyatakan satu sebab ( inferens ) berdasarkan maklumat yang diberi.


..

19.

Rajah di bawah menunjukkan satu litar lengkap. Objek W,X,Y dan Z


dihubungkan dengan litar tersebut. Keputusan dicatatkan dibawah.

JPN PERAK

SOLAF
JILID 1

KPS 2014

Objek

a)

Pemerhatian

mentol menyala

mentol menyala

mentol tidak menyala

mentol tidak menyala

Nyatakan satu sebab ( inferens ) berdasarkan maklumat yang diberi .


.
..

Carta palang di bawah menunjukkan keputusan satu eksperimen .

20.

Purata bilangan penyu di pantai


Rantau Abang

12000
10000

8000
6000
4000
2000
0

Tahun
2005

a)

2006

2007

2008

Nyatakan sebab ( inferens ) mengenai purata bilangan penyu yang sampai ke


pantai Rantau Abang.
..
.

JPN PERAK