Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR, 70400, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

KURSUS IMAM & BILAL

Anjuran : Jabatan a! E"#a! P$!ajar %Un&t K$r'"an&an (an M'ra!)

KURSUS IMAM * BILAL SIRI +

+.0

P$n,$na!an Imam dan Bilal merupakan elemen penting dalam mengembangkan syiar

Islam, Ianya menjadi nadi penggerak masjid dan surau. Justeru itu, guru pelatih perlu dididik dan diasuh agar mereka boleh dan memiliki keyakinan untuk menjadi Imam dan Bilal. Kursus Imam dan Bilal sangat penting dalam melahirkan guru pelatih yang boleh memimpin rakan-rakan mereka dalam melaksanakan amal ibadah. Oleh itu, satu sistem pemerkasaan perlu dijalankan bagi memastikan peranan Imam dan Bilal di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja kesan yang baik kepada !arga kampus terutama guru pelatih. "alam aspek pembangunan jati diri guru pelatih di kampus ini, aspek kerohanian menjadi titik tolak ke arah melahirkan bakal guru yang seimbang dari segi intelek, jasmani mahupun rohani. Kursus Imam dan Bilal diadakan untuk mendedahkan kepada Imam dan Bilal tentang #ara pengendalian Imam dan Bilal se#ara teratur seterusnya mampu menjalankan $ungsi Balai Islam sebagai pusat akti%iti Islam. &elain itu, simposium ini adalah untuk memantapkan kesediaan diri para Imam dan Bilal sebelum menjalankan tugas selaku penggerak utama Balai Islam. ele!ar memberi

-.0

.bj$/t&0

Kursus Imam ' Bilal ini dijalankan untuk (


elatih guru pelatih menjadi Imam dengan baik endedahkan kepada guru pelatih berkenaan tugas-tugas Imam endedahkan guru pelatih #ara mela$a)kan *)an dan I+omah dengan baik elahirkan indi%idu yang berkepimpinan dan boleh menyampaikan syiar Islam di bumi IPG KR .

1.0

Anjuran oral0

Jabatan ,al -h!al Pelajar . /nit Kerohanian '

4.0

T$23'"

1 hari 2 malam

4.0

Sa5aran

Barisan Imam ' Bilal 2342 .53 Orang0

6.0 2

Tar&/" a# 2342 6 7 a# 2342 . Jumaat hingga *had 0

7.0

T$23at ele!ar, &eremban ele!ar, &eremban

Balai Ilmu IPG Kampus Raja Balai Islam IPG Kampus Raja

7.0

T$2a

8Rohani 9eras 9arbiyah:

8.0

A"!& Ja#atan/ua5a P$!a/5ana (rujuk lampiran A)

+0.0

T$ntat&0 Pr',ra2 (rujuk lampiran B)

++.0 B&! 4 7

An,,aran P$rb$!anjaan P$r/ara Pen#eramah akanan K&ra9K&ra 7 ; R 433 <3 ; 2 ; R 2 <3 ; 2 ; R 7 <3 ; 2 ; R 7 1 ; R 13 R >3 JUMLA R R R Ju2!a" 733 123 =73

> 5

,adiah Run#it

R =73 R ?3 R >3 RM -+40

+-.0 K$5&23u!an Kami berharap agar pihak pentadbiran mempertimbangkan permohonan kami untuk mengadakan program ini. &emoga dengan kerjasama pihak pentadbiran program ini dapat dilaksanakan dengan lan#ar dan men#apai objekti$ program.

"isediakan oleh,

@@@@@@@@@@..............@@@@ . /,* *" A*R,*B /," A*"CID0

"isemak oleh,

Ketua Dujnah Kerohanian PGPI , IPG Kampus Raja ele!ar, @@@..............@@@@@@@............

&eremban, Begeri &embilan.

.PB / I B*"CR*, B9 *DI O9, *B0 Ketua /nit Kerohanian dan Jabatan ,al -h!al Pelajar, IPG Kampus Raja ele!ar, oral,

&eremban, Begeri &embilan

"isokong oleh,

.........@@@@@@@@@@ .PB C* R*, BIB9I BOBG&/0 Ketua Jabatan ,al -h!al Pelajar, IPG Kampus Raja ele!ar, &eremban, Begeri &embilan.

La23&ran A S$nara& Ja#ata/ua5a S&23'5&u2 Nu:aba; -0++ Penasihat ( Pn /mi Bad)rah bt *li Othman .Ketua /nit Kerohanian ' ele!ar, &eremban0 Pengarah 9imbalan Pengarah &etiausaha Bendahari *JK Pengisian dan *JK akanan ( ( ohammad ,amdan bin Ro)ali ohd *min Bin Ishak oral IPG Kampus Raja

( Burul ,usna Baj!a Binti 9ugiran ( odul ( uhammad *mirul *ri$ Bin *gus &alim ohd Airdaus Bin ohd Culki$ly

( Culkarnain Bin

ohd Je$ri ohd &a$uan uhammad Aad)il

Bajatul ,usniah Bt *JK Kebajikan *JK 9ugas-tugas khas (

uhamad *$i$ Aarhan bin

( Bor *$$andi Bin Khiruddin ohd *ddailami Bin ohd Cuki

uhammad Ihsan Bin Camri

Etertakluk pada pindaan La23&ran B %T$ntat&0 Pr',ra2) 1 a# 2342 .&abtu0 Penda$taran peserta 9aklimat program Feramah 4 ( Rehat D"K #eramah 4 akan tengah hari, solat Cuhur Feramah 2 ( inum petang, solat *sarG ba#aan *l- athurat Riadah akan malam, solat dan kuliah aghrib D"K 2 ( inum malam, Ba#aan *l- ulk, urus diri

<.33 - <.13 pagi <.13 6 ?.33 pagi ?.33 6 43.13 pagi 44.33 6 44.4> pagi 44.4> 6 42.13 t.hari 42.13 6 2.33 ptg 2.33 6 7.33 ptg 7.33 6 >.13 ptg >.13 6 =.13 ptg =.13 6 ?.33 mlm ?.33 6 44.33 mlm 44.33 mlm

a# 2342 &arapan pagi Feramah 1 ( Rehat D"K 1 ( Resolusi ajlis penutupan akan 9engahari, Bersurai

5.13 - <.33 pagi <.33 6 ?.13 pagi ?.13 6 ?.7> pagi ?.7> 6 44.4> 44.4> 6 42.33 t.hari 42.33 6 4.33 ptg 4.33 ptg

Peran#angan ( 40 9ahsin dan talakin al-+uran 20 *dab dan etika imam dan bilal <tentatif masih belum di putuskan, tertakluk pada pindaan S$nara& na2a 3$5$rta : B&!. 4. 1. 7. >. =. 5. <. ?. 43. 44. 41. 47. 4>. 4=. 4<. 4?. 23. 24. 22. 21. 27. 2>. Na2a9na2a Na:&b ohd 9ha+i$ Bin *hmad 9harmi)i Bor *)rin Bin Bor Bani ohammad ,amdan Bin Ro)ali ohd ,ilmi Bin *bdullah uhammad Aahmi Bin usta$$a Du+man Bul ,akeem Bin *bdul Rahim ohd Airdaus Bin ohd Culki$ly uhammad ")ul$ikar Bin ohd Daili uhammad Raheimy Bin *bd. Rahman Bor *$$andi Bin Khiruddin ohd *ddailami Bin ohd Cuki *hmad Husu$ Bin *lias uhammad *a$i$i Bin Ja$ri uhammad Ihsan Bin Camri Aarouk *mirul Bin *b Rahman ohammad Caki Bin ohammad "aud ohd ")ulkarnain Bin ohd Je$ri &ai$uddin Bin Ibrahim ohd *mirul *ri$ Bin *gus &alim *mmar Hassir Bin ohd Isa ohamad Khairul I)a!an Bin ohamad ,almi *li$ I+bal Bin ohd Bor Un&t PI& P &B &- = PI& P P D &- 7 PI& P PK &- 7 PI& P PI* &- 2 PI& P PI* &- 2 PI& P PJ &- 2 PI& P PJ &- 2 PI& P &B &- 2 PI& P &B &- 2 PI& P &B &- 2 PI& P 9 &- 2 PI& P B &- 2 PPI& P B &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P P D &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P PI* &- 1 PPI& P B &- 1

<senarai peserta masih belum ditetapkan