Anda di halaman 1dari 10

PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN

Kuliah Ilmu Kalam

Disusun oleh :

YANDI NOVIA NIM : 10.41.11884

FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN SYARIAH/ PROGRAM STUDI S1 AHWAL AL SYAKHSYIYYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

1|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

BAB I PENDAHULUAN
A La!a" B#la$a%& Ilmu alam sebagaimana di etahui membahas a!aran"a!aran dasar dari sesuatu agama. Di dalam ilmu alam itu terda#at sub bahasan $ang tentang #erbandingan antara aliran"aliran serta a!aran" a!arann$a. Dari #erbandingan antar aliran ini% ita da#at mengetahui% menela&ah dan membanding an antar #aham aliran satu dengan aliran $ang lain. sehingga ita memahami ma sud dari segala #olemi $ang ada. B Rumu'a% Ma'ala( Dalam ma alah ini #enulis a an mema#ar an #embahasan tentang #erbandingan antara aliran"aliran $ang i ut ber#eran dalam ilmu alam se#erti #embahasan di ba'ah ini. 1. A#a isi dari #erbandingan aliran( ). Aliran a#a sa!a $ang membahas tentang isi ma alah ini( ) Tu*ua% Dari #en!elasan ma alah ini #enulis bertu!uan untu memenuhi tugas mata uliah ilmu alam di sam#ing itu untu mem#erdalam #emahaman mahasis'a agar mem#un$ai 'a'asan $ang luas tentang #emi iran aliran"aliran dalam ilmu alam dan bisa menentu an mana $ang terbai bagi mere a.

)|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

BAB II PERBANDINGAN ANTARA ALIRAN


A Wa(+u ,a% A$al Kaum Mu*ta+ilah ber#enda#at semua #ersoalan di atas da#at di etahui oleh a al manusia dengan #erantara a al $ang sehat dan ,erdas seseorang da#at men,a#ai ma ri-at dan da#at #ula mengetahui $ang bai dan buru . .ah an sebelum 'ah$u turun% orang sudah 'a!ib bers$u ur e#ada /uhan. Men!auhi $ang buru dan menger!a an $ang bai . berbeda dengan Mu*ta+ilah% aum as$&ari$ah ber#enda#at a all memang da#at mengetahui adan$a /uhan. /eta#i a al tida da#at mengetahui ,ara berterima asih e#ada /uhan. 0ntu mengetahui hal"hal tersebut di#erlu an 'ah$u. Melalui 'ah$u manusia bisa mengetahuin$a. /an#a 'ah$u% manusia tida a an tahu. 1olongan maturidi$ah samar an ber#enda#at% a al da#at mengetahui adan$a /uhan e'a!iban dan berterima asih e#ada /uhan dan mengetahui bai dan buru . /eta#i a al tida da#at mengetahui bagaimana e'a!iban berbuat bai dan meninggal an buru % arena itu 'ah$u sangatlah di#erlu an untu men!elas ann$a. 1olongan maturidi$ah bu hara se#enda#at dengan aum as$&ari$ah. 1 B P#la$u D-'a B#'a" 1 M#%u"u! Al."a% K(a/a".* 2iri $ang menon!ol dari aliran Kha'ari! adalah 'ata e trimitas dalam memutus an #ersoalan"#ersoalan alam. /a heran alau aliran ini memili i #andangan e strim #ula tentang status #ela u dosa besar. Mere a memandang bah'a orangorang $ang terlibat dalam #eristi'a tah im% $a ni Ali% Mu*a'i$ah% amr bin al"ash% Abu Musa al"as$&ari adalah a-ir% berdasar an -irman Allah #ada surat al"Maidah a$at 44: Artin$a: 3.arang sia#a $ang tida memutus an menurut a#a $ang diturun an Allah% ma a mere a itu adalah orang"orang $ang a-ir.4 5emua #ela u dosa besar (murtabb al" abiiah)% menurut semua sub se te h'ari!% e,uali na!dah adalah a-ir dan a an disi sa dinera a selaman$a. 5ub se te $ang sangat e strim% a+ari6ah% mengguna an istilah $ang lebih mengeri an dari a-ir% $aitu mus$ri . Mere a memandang mus$ri bagi sia#a sa!a $ang tida mau bergabung dengan barisan mere a. Ada#un #ela u dosa besar dalam #andangan mere a telah beralih status eimanann$a men!adi a-ir millah (agama)% dan berarti ia telah
1

Drs. 7. M. 8usran Asmuni. Ilmu Tauhid. 9a!a 1ra-indo Persada :a arta: 1;;<.. hal. 1=4"1==

<|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

eluar dari Islam% mere a a-ir lainn$a. 0 M#%u"u! Al."a% Mu"*.a(

e al dinera a bersama orang"orang

Pandangan aliran mur!i&ah tentang setatus #ela u dosa besar da#at ditelusuri dari de-inisi iman $ang dirumus an oleh mere a. 5e,ara garis besar% sebagaimana telah di!elas an sub se te Kha'ari! da#at di ategori an dalam dua ategori: e strim dan moderat. 7arun nasution ber#enda#at bah'a sub se te mur!i&ah $ang e strim dan mere a $ang ber#andangan bah'a eimanan terleta di dalam albu. Ada#un u,a#an dan #erbuatan tida selaman$a meru#a an re-le si dari a#a $ang ada di dalam albu. >leh arena itu% segala u,a#an dan #erbuatan seseorang $ang men$im#ang dari aidah agama tida berarti telah menggeser atau merusa eimanann$a. .ah an eimanann$a masih sem#urna dimata /uhan. Ada#un mur!i&ah moderat ialah mere a $ang ber#enda#at bah'a #ela u dosa besar tida lah men!adi a-ir. Mes i#un disi sa dinera a% ia tida e al didalamn$a% bergantung #ada u uran dosar $ang dila u ann$a. Masih terbu a emung inan bah'a /uhan a an mengam#uni dosan$a sehingga ia bebas dari si sa nera,a. 1 M#%u"u! Al."a% Mu2!a3.la( Perbedaann$a% bila h'ari! meng a-ir an #ela u dosa besar dan mur!i&ah memelihara eimanan #ela u dosa besar% Mu*ta+ilah tida menentu an status dan #redi at $ang #asti bagi #ela u dosa besar% a#a ah ia teta# mu min atau a-ir% e,uali dengan sebutan $ang sangat ter enal% $aitu al"man+ilah baial man+ilataini. 5etia# #ela u dosa besar% menurut Mu*ta+ilah% berada di#osisi tengah diantara #osisi mu min dan a-ir. :i a #ela un$a meninggal dunia dan belum sem#at bertaubat% ia a an dimasu an e dalam nera selama"laman$a. ?alau#un demi ian% si saan $ang diteriman$a lebih ringan dari #ada si saan orang"orang a-ir. Dalam #er embangann$a% bebera#a to oh Mu*ta+ilah% se#erti 'astul bin atha& dan amr bin ubaid mem#er!elas sebutan itu dengan istilah -asi $ang bu an mu min atau a-ir. 4 Al."a% A'+a".+a( /erhada# #ela u dosa besar% aga n$a al"as$&ari% sebagai 'a il ahl"as"5unah% tida meng a-ir an orang"orang $ang su!ud e baitullah (ahl"al"6iblah) 'alau#un mela u an dosa besar% se#erti ber+ina dan men,uri. Menurutn$a% mere a masih teta# sebagai orang $ang beriman dengan eimanan $ang mere a mili i% se ali#un berbuat dosa besar. A an teta#i !i a dosa besar itu dila u ann$a dengan angga#an bah'a hal ini diboleh an (halal) dan tida me$a ini eharamann$a% ia di#andang telah a-ir.
4|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

Ada#un balasan di a hirat ela bagi #ela u dosa besar% a#abila ia meninggal dan tida sem#at bertaubat% ma a menurut al"as$&ari% hal itu bergantung #ada ebi!a an /uhan 8ang Maha @sa ber ehenda mutla6. Dari #a#aran sing at ini% !elaslah bah'a as$&ari$ah sesungguhn$a mengambil #osisi $ang sama dengan mur!i&ah% hususn$a dalam #ern$ataan $ang tida meng a-ir an #ara #ela u dosa besar. 5 Al."a% Ma!u".,.+a( Aliran maturidi$ah% bai samar and mau#un bu hara% se#a at men$ata an bah'a #ela u dosa masih teta# sebagai mu min arena adan$a eimanan dalam dirin$a. Ada#un balasan $ang di#erolehn$a ela di a hirat bergantung #ada a#a $ang dila u ann$a di dunia. !i a ia meninggal tan#a tobat terlebih dahulu% e#utusann$a diserah an se#enuhn$a e#ada ehenda Allah 5?/. !i a menghenda i #ela u dosa besar diam#uni% ia a an memasu an e nera,a% teta#i tida e al didalamn$a. 6 Al."a% S+.a( 7a,.+a( Penganut 5$i&ah +aidi$ah #er,a$a bah'a orang $ang mela u an dosa besar a an e al di dalam nera,a% !i a ia belum tobat dengan tobat $ang sesungguhn$a. Dalam hal ini% 5$i&ah +aidi$ah memang de at dengan Mu*ta+ilah. Ini bu an sesuatu $ang aneh mengingat 'ashil bin atha&% mem#un$ai hubungan dengan +aid moo!an momen bah an mengata an bah'a +aid #ernah bela!ar e#ada 'ashil bin atho&. ) ) S.8a!9S.8a! Tu(a% 1 M#%u"u! Al."a% Mu2!a3.la( Pertentangan #aham antara aum Mu*ta+ilah dan aum as$&ari$ah dalam masalah ini ber isar se itar #ersoalan a#a ah /uhan mem#un$ai si-at atau tida . :i a /uhan mem#un$ai si-at" si-at itu mestilah e al se#erti haln$a dengan +at /uhan. /egasn$a% e aln$a si-at"si-at a an memba'a e#ada #aham ban$a $ang e al (ta&addud al"6udama& atau #olti#li,it$ oeternals). Dan ini selan!utn$a memba'a #ula e#ada #aham s$iri atau #ol$teisme. 5uatu hal $ang ta da#at diterima dalam teologi. 5ebagian telah dilihat dalam bagian 1% aum Mu*ta+ilah men,oba men$elesai an #ersoalan ini dengan mengata an bah'a /uhan tida mem#un$ai si-at. Ini berarti bah'a /uhan tida mem#un$ai #engetahuan% tida mem#un$ai e uatan dan sebagain$a. /uhan teta# mengetahui dan sebagain$a bu anlah si-at dalam arti ata sebenarn$a. Arti 3/uhan mengetahui dengan
)

D9. Abdul 9o+a % M.Ag. D9. 9osihon An'ar% M. Ag% Ilmu Kalam, Pusta a 5etia .andung: )00A. hal. 1<<"1<;

=|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

#erantara #engetahuan dan #engetahuan itu adalah /uhan sendiri. 0 M#%u"u! Al."a% A'+a".+a( Kaum as$&ari$ah memba'a #en$elesaian $ang berla'anan dengan Mu*ta+ilah mere a dengan tegas mengata an bah'a /uhan mem#un$ai si-at. Menurut aliran as$&ari$ah sendiri tida da#at diing ari bah'a /uhan mem#un$ai si-at% arena #erbuatan" #erbuatann$a% di sam#ing men$ata an bah'a /uhan mengetahui dan sebagain$a% !uga men$ata an bah'a ia mem#un$ai #engetahuan% emauan% dan da$a. < 1 Al."a% Ma!u".,.+a( Da#at ditemu an #ersamaan antara al"maturidi dan alas$&ari% se#erti di dalam #enda#at bah'a /uhan mem#un$ai si-at"si-at se#erti sama&% basher dan sebagain$a. ?alau#un begitu #engertian al"maturidi tentang si-at berbeda dengan alas$&ari. Menurut al"maturidi si-at tida di ata an sebagai esensin$a dan bu an #ula dari esensi"N$a. 5i-at"si-at /uhan itu mula+amah (ada bersama% ba,a: inheren) d+at tan#a #emisah. /am#a n$a #aham al"maturidi% tentang ma na si-at ,enderung mende ati #aham Mu*ta+ilah. Perbedaann$a almaturidi menga u adan$a si-at"si-at sedang an al"Mu*ta+ilah menola adan$a si-at"si-at /uhan. 4 Al."a% S+.a( Ra8.,(a( 5ebagian besar to oh 5$i&ah ra-idhah menola bah'a Allah senantiasa bersi-at tahu% namun ada#ula sebagian dari mere a ber#enda#at bah'a Allah tida bersi-at tahun terhada# sesuatu sebelum ia menghenda i. /at ala ia menghenda i sesuatu% ia #un bersi-at tahu% !i a dia tida menghenda i% dia tida bersi-at tahu% ma a Allah ber ehenda menurut mere adalah bah'a Allah mengeluar an gera an (taharra a har ah)% eti a gera an itu mun,ul% ia bersi-at tahu terhada# sesuatu itu. Mere a ber#enda#at #ula bah'a Allah tida bersi-at tahu terhada# sesuatu $ang tida ada.4 D Ima% ,a% $u8u" 1 Al."a% K(a/a".* Kha'ari! meneta# an dosa itu han$a satu ma,amn$a% $aitu dosa besar agar dengan demi ian orang Islam $ang tida se!alan dengan #endiriann$a da#at di#erangi dan da#at diram#as harta bendan$a dengan dalih mere a berdosa dan setia# $ang berdosa
<

7arun Nasution Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisis Pebandingan 0I Press% :a arta: 1;8A hal. 1<="1<A 4 D9. Abdul 9o+a % M.Ag. D9. 9osihon An'ar% M.Ag. >#. 2it. 7lm. 1BB"1B;

A|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

adalah a-ir. Meng a-ir an Ali% 0tsman% ) orang ha am% orang" orang $ang terlibat dalam #erang !amal dan orang"orang $ang rela terhada# tah im dan meng a-ir an orang"orang $ang berdosa besar dan 'a!ib beronta terhada# #enguasa $ang men$ele'eng.= Dan iman menurut 'ahari!% iman bu anlah tasdi6. Dan iman dalam arti mengetahui #un belumlah ,u u#. Menurut Abd. Al" !abbar% orang $ang tahu /uhan teta#i mela'an e#adan$a% bu anlah orang $ang mu min% dengan demi ian iman bagi mere a bu anlah tasdi6% bu an #ula ma&ri-ah teta#i amal $ang timbul sebagai a ibat dari mengetahui /uhan tegasn$a iman bagi mere a adalah #ela sanaan #erintah"#erintah /uhan. A 0 Al."a% Mu"*.a( Menurut sub se te mur!i&ah $ang e strim adalah mere a $ang ber#andangan bah'a eimanan terleta di dalam albu. >leh arena itu% segala u,a#an dan #erbuatan seseorang $ang men$im#ang dari aidah agama tida berarti menggeser atau merusa eimanann$a% bah an eimanann$a masih sem#urna dalam #andangan /uhan. 5ementara $ang dima sud mur!i&ah moderat adalah mere a $ang ber#enda#at bah'a #ela u dosa besar tida lah men!adi a-ir. Mes i#un disi sa di nera a% ia tida e al didalamn$a bergantung #ada dosa $ang dila u ann$a. B 1 Al."a% Mu2!a3.la( Iman adalah tashdi6 di dalam hati% i tar dengan lisan dan dibu ti an dengan #erbuatan onse# etiga ini mengait an #erbuatan manusia dengan iman% arena itu% eimanan seseorang ditentu an #ula oleh amal #erbuatann$a. Konse# ini dianut #ula olah Kha'ari!.8 4 Al."a% A'+a".+a( Menurut aliran ini% di!elas an oleh s$ahrastani% iman se,ara esensial adalah tasdi6 bil al !anan (membenar an dengan albu). 5edang an 6aul dengan lesan dan mela u an berbagai e'a!iban utama (amal bil ar an) han$a meru#a an -uru& (,abang",abang) iman. >leh sebab itu% sia#a #un $ang membenar an e"@saan Allah dengan albun$a dan !uga membenar an utusan"utusan n$a beserta a#a $ang mere a ba'a dari"N$a% iman se,ara ini
=

Drs. 7. 5ahilun A Nasir. Pengantar Ilmu Kalam 9a!a gra-indo Persada. :a arta: 1;;A: hal. ;8 A 7arun Nasution% Teologi Islam Aliran-aliran sejarah Analisis Perbandingan. :a arta: )=00A% 0I #ress. 7alm. 14B B D9. Abdul 9o+a % M.Ag. D9. 9osihon An'ar% M. Ag% Ilmu Kalam, Pusta a 5etia .andung: )00A. hal. 144"14= 8 Drs. 7. M. 8usran Asmuni% Ilmu Tauhid. 9a!a 1ra-indo Persada :a arta: 1;;<. hal. 1=B

B|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

meru#a an sahih. Dan eimanan seseorang tida a an hilang e,uali ia menging ari salah satu dari hal"hal tersebut. ; 5 Ma!u".,.+a( Iman adalah tasdid dalam hati dan dii rar an dengan lidah% dengan ata lain% seseorang bisa disebut beriman !i a ia mem#er,a$ai dalam hatin$a a an ebenaran Allah dan mengi rar an e#er,a$aann$a itu dengan lidah. Konse# ini !uga tida menghubung an iman dengan amal #erbuatan manusia. $ang #enting tasdid dan i rar. E P#":ua!a% Tu(a% ,a% P#":ua!a% Ma%u'.a 1 Al."a% Ja:a".+a( Menurut aliran ini% manusia tida ber uasa atas #erbuatann$a $ang menentu an #erbuatan manusia itu adalah /uhan% arena itu manusia tida berda$a sama se ali untu me'u!ud an #erbuatann$a bai atau buru . Dium#ama an manusia se#erti 'a$ang $ang tida berda$a% bagaimana dan emana ia bergera terserah dalang $ang memain an 'a$ang itu. Dalang manusia adalah /uhan% ini diangga# #aham :abari$ah $ang diangga# moderat% #erbuatan manusia tida se#enuhn$a ditentu an untu /uhan% teta#i manusia #un$a andil !uga dalam dalam me'u!ud an #erbuatann$a. 0 Al."a% ;a,a".+a( Manusia mem#un$ai iradat ( emam#uan ber ehenda atau memilih) dan 6udrah ( emam#uan untu berbuat). Menurut #aham ini Allah 5?/ membe ali manusia se!a lahirn$a dengan 6udrat dan iradat% suatu emam#uan untu me'u!ud an #erbuatan" #erbuatan tersebut.10 1 Al."a% Mu2!a3.la( Paham ini dalam masalah a-&al ibadah seirama dengan #aham Cadari$ah untu #erbuatan"#erbuatan /uhan% mere a ber#enda#at bah'a /uhan mem#un$ai e'a!iban" e'a!iban itu da#at disim#ul an dalam satu e'a!iban $aitu e'a!iban berbuat bai dan terbai bagi manusia se#erti e'a!iban /uhan mene#ati !an!i"!an!i"N$a. Ke'a!iban /uhan mengirim 9asul"rasul N$a untu #etun!u e#ada manusia dan lain"lain. 11 4 Al."a% A'+a".+a(

D9. Abdul 9o+a % M.Ag. D9. 9osihon An'ar% M. Ag% Ilmu Kalam, Pusta a 5etia .andung: )00A. 10 Drs. 7. M. 8usran Asmuni. >#.2it. hal. 1=;"1A0 11 7arun Nasution. >#.2it. hal 1)8

8|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

Dalam menggambar an hubungan #erbuatan manusia dengan 6odrat dan iradat /uhan% Abu 7asan Ali .in Ismail al" As$&ari mengguna an #aham asb $ang dima sud dengan al" Kasb adalah berbarengan e uasaan manusia dengan #erbuatan /uhan. Artin$a a#abila seseorang ingin mela u an suatu #erbuatan% #erbuatan itu baru terla sana !i a sesuai dengan ehenda /uhan. 5 Al."a% Ma!u".,.+a( Menurut golongan maturidi$ah% emauan sebenarn$a adalah emauan /uhan namun tida selaman$a #erbuatan manusia dila u an atas erelaan /uhan arena /uhan tida men$u ai #erbuatan"#erbuatan buru . :adi di dalam aliran maturidi$ah ada ) unsur: ehenda dan erelaan. F K#(#%,a$ Mu!(la$ ,a% K#a,.la% Tu(a% 1 Al."a% Mu2!a3.la( Mu*ta+ilah $ang ber#erinsi# eadilan /uhan mengata an bah'a /uhan itu adil dan tida mung in bebuat +alim dengan mema sa an ehenda e#ada hamba"N$a emudian mengharus an hamba"N$a untu menanggung a ibat #erbuatann$a% se,ara lebih !elas aliran Mu*ta+ilah mengata an bah'a e uasaan sebenarn$a tida mutla lagi. Itulah sebabn$a Mu*ta+ilah mengguna an a$at A) surat Al"Ah+ab (<<) 0 Al."a% A'+a".+a( Mere a #er,a$a #ada emutla an e uasaan /uhan% ber#enda#at bah'a #erbuatan /uhan tida mem#un$ai tu!uan% $ang mendorong /uhan untu berbuat sesuatu semata"mata adalah e uasan dan ehenda mutla "N$a dan bu an arena e#entingan manusia atau tu!uan $ang lain. Dandasan surat al" .uru! a$at 1A : 1 Al."a% Ma!u".,.+a( Kehenda mutla /uhan% menurut maturidi$ah samar and% dibatasi oleh eadilan /uhan% /uhan adil mengandung arti bah'a segala #erbuatan"N$a adalah bai dan tida mam#u untu berbuat serta tida mengabai an e'a!iban e'a!iban han$a terhada# manusia. #enda#at ini lebih de at dengan Mu*ta+ilah. Ada#un maturidi$ah bu hara ber#enda#at bah'a /uhan mem#un$ai e uasaan mutla % /uhan berbuat a#a sa!a $ang di ehenda i"N$a dan menentu an segala"galan$a tida ada $ang menentang atau mema sa /uhan dan tida ada larangan bagi /uhan. /am#a n$a aliran maturidi$ah bu hara lebih de at dengan as$&ari$ah.1)
1)

Drs. Abd. 9o+a . M.Ag. Drs. 9osihon An'ar% M.Ag. Ilmu Kalam >#. 2it. hal. 18)"18B

;|Perbandingan Antar Aliran (Ilmu Kalam)

BAB III KESIMPULAN


Kaum Mu*ta+ilah ber#enda#at semua #ersoalan di atas da#at di etahui oleh a al manusia dengan #erantara a al $ang sehat dan ,erdas seseorang da#at men,a#ai ma ri-at dan da#at #ula mengetahui $ang bai dan buru . .ah an sebelum 'ah$u turun% orang sudah 'a!ib bers$u ur e#ada /uhan. Men!auhi $ang buru dan menger!a an $ang bai . 2iri $ang menon!ol dari aliran Kha'ari! adalah 'ata e trimitas dalam memutus an #ersoalan"#ersoalan alam. /a heran alau aliran ini memili i #andangan e strim #ula tentang status #ela u dosa besar. Kaum as$&ari$ah memba'a #en$elesaian $ang berla'anan dengan Mu*ta+ilah mere a dengan tegas mengata an bah'a /uhan mem#un$ai si-at. Menurut aliran as$&ari$ah sendiri tida da#at diing ari bah'a /uhan mem#un$ai si-at% arena #erbuatan"#erbuatan n$a% di sam#ing men$ata an bah'a /uhan mengetahui dan sebagain$a% !uga men$ata an bah'a ia mem#un$ai #engetahuan% emauan% dan da$a. Menurut sub se te mur!i&ah $ang e strim adalah mere a $ang ber#andangan bah'a eimanan terleta di dalam albu. >leh arena itu% segala u,a#an dan #erbuatan seseorang $ang men$im#ang dari aidah agama tida berarti menggeser atau merusa eimanann$a% bah an eimanann$a masih sem#urna dalam #andangan /uhan. Kehenda mutla /uhan% menurut maturidi$ah samar and% dibatasi oleh eadilan /uhan% /uhan adil mengandung arti bah'a segala #erbuatan"N$a adalah bai dan tida mam#u untu berbuat serta tida mengabai an e'a!iban" e'a!iban han$a terhada# manusia. #enda#at ini lebih de at dengan Mu*ta+ilah.

DAFTAR PUSTAKA
D9. Abdul 9o+a % M.Ag. D9. 9osihon An'ar% M. Ag% Ilmu Kalam, Pusta a 5etia .andung: )00A. 7arun Nasution Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisis Pebandingan 0I Press% :a arta: 1;8A Drs. 7. 5ahilun A Nasir. Pengantar Ilmu Kalam 9a!a gra-indo Persada. :a arta: 1;;A: Drs. 7. M. 8usran Asmuni% Ilmu Tauhid. 9a!a 1ra-indo Persada :a arta: 1;;<.

10 | P e r b a n d i n g a n A n t a r A l i r a n ( I l m u K a l a m )

Anda mungkin juga menyukai