Anda di halaman 1dari 7

Sem 2 2013/14

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)


KRB 3013 PRINSIP PENGAJARAN BACAAN

ABU BAKAR BIN YUSUF (PENYELARAS KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA Jabatan Pengajian Pendidi an

PENGENALAN Kursus ini bermatlamat untuk mendedahkan pelajar dengan pelbagai teori pembacaan;
kurikulum kemahiran membaca; pendekatan,kaedah dan teknik membaca;dan isu-isu dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah. Pengetahuan yang diperoleh menerusi

pertemuan bersemuka dapat diperluaskan oleh para pelajar menerusi pembacaan, perbincangan, perdebatan dan penerokaan. Kerja kursus merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam kursus ini yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual, pemikiran kreatif & kritis dan pembinaan sahsiah profesional sebagai seorang guru berwibawa. Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pensyarah dan pelajar untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini.

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. ii. iii. Menjelaskan teori,kemahiran,pendekatan,kaedah dan teknik membaca. !"# Menggunakan pendekatan,kaedah dan teknik yang menarik serta kreatif dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah !$,%",&'(# Mengaplikasikan amalan pengajaran pembacaan menarik, bermaklumat serta dapatmemperkembang kreati)iti,pemikiran kreatif dan kritis sekaligus menghayati nilai-nilai murni dalam pembacaan. %(,P$,!&$#

3.0

PENILAIAN KURSUS 3.1. Pemberatan


Kateg r! Kerja kursus Peperiksaan %khir JUMLAH Pemberatan *+, -+, 100"

3.2.

Ag!#an Pemberatan Ker$a K%r&%&


Bent%' Ker$a K%r&%& .ndi)idu JUMLAH Jen!& (%ga&an /sei .lmiah /-0orum Ag!#an Mar'a# )Perat%&* (+, (+, +0"

4.0

BEN(UK KERJA KURSUS SE,ARA IN-I.I-U

'ila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

(%ga&an 4.1. ESEI ILMIAH

Ara#an (%ga&an 1 / Ja0ab & a1an 2! ba0a#. Membina Modul Pengajaran 1acaan i. 1ina satu modul yang mengandungi beberapa set akti)iti berasaskan kemahiran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran 1ahasa Melayu. 0okus utama kemahiran ialah kemahiran membaca dan akti)iti yang dibina mestilah daripada pelbagai aras. &entukan tema, tajuk dan kumpulan pelajar yang akan menggunakan modul anda. ii. 1erasaskan pengetahuan dan pengalaman anda jelaskan bagaimana penilaian membaca berasaskan Penilaian 1ersasakan 'ekolah P1'# dijalankan. ARAHAN/ &ugasan anda mesti mengandungi2 Pengenalan &opik3subtopik3isi Kesimpulan 3 penutup 4ujukan 'ertakan bukti3bahan bagi menyokong esei anda. 5unakan co)er tugasan yang diberi 4ujuk lampiran "# &ugasan M/'&. dihantar melalui tapak yang dibina di Portal My5uru di ruangan A&&!ngment mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat daripada tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan.

(ar!'# A'#!r Minggu "+

" (+

3.2 E4 56RUM

". &utor /-6earning bagi setiap kumpulan akan memuat naik upload# 7 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal My5uru 5roup 0orum#. $. 'etiap pelajar M/'&. menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan ( isi penting lebih kurang $++ patah perkataan# bagi setiap jawapan. 8awapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. (. 'elain dari menjawab soalan tersebut, setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya tiga (# jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. -. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. 7. &ajuk /-0orum ditentukan oleh tutor /-6earning mengikut

Minggu "+

(+

kumpulan masing-masing.

JUMLAH

+0

3.

PAN-UAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut2 i. 0ormat %P% ii. 0ont2 &imes 9ew 4oman iii. 'ai:2 "$ i). 'pacing2 ".7 ). Margins2 %tas "; inci# %&%< $.7 cm 1awah "= inci# %&%< $.7 cm Kanan "; inci# %&%< $.7 cm Kiri ".7; inci# %&%< (.+ cm )i. 1ibliografi3 'umber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya2 7 buah buku ilmiah - artikel dari jurnal bercetak3 atas talian# - 'umber internet yang berwibawa. >inyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi )ii. Panjang2 "? - $+ halaman.

+.
A

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


E45 r%m )30"* &ahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang, penyampaian yang cemerlang & kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.

Art!'e1 I1m!a# )30"* Penulisan ilmiah yang cemerlang, menepati format, isi mencukupi, isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. %da idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. .dea tersusun dengan kemas. &iada kesalahan bahasa. A4 Penulisan ilmiah yang baik, menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. %da idea asli yang bernas. .dea tersusun dengan kemas. &iada kesalahan bahasa. B7 Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. .dea disusun dengan baik. &iada kesalahan bahasa.

&ahap perbahasan secara ilmiah yang baik, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik. &ahap perbahasan ilmiah yang sederhana, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi.

Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. .dea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima tidak lebih dari ( perkara#. B4 Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima tidak lebih $ perkara#, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. %da .dea sendiri. Kesalahan bahasa minima tidak lebih dari ( perkara#. ,7 Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima tidak lebih ( perkara#, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. %da .dea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima tidak lebih dari 7 perkara#. , Penulisan secara ilmiah, kesalahan format tidak melebihi - perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. %da .dea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi @ perkara. - Penulisan lemah, kesalahan format melebihi 7 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. &iada contoh. %da .dea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi ? perkara. E &idak diserah pada waktu yang ditetapkan. &idak lengkap.

&ahap perbahasan sederhana, penyampaian yang baik, menarik dan idea yang bernas.

%da perbahasan secara ilmiah, penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas

%da penjelasan, penyampaian yang sederhana, %da idea sendiri yang baik.

&ahap perbincangan yang rendah, penyampaian sederhana dan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas.

&idak ada penjelasan, penyampaian yang tidak berkesan, idea yang tidak jelas.

5agal melengkapkan tugasan & &idak menjawab soalan.

+.

PERHA(IAN 8 PERINGA(AN9999999 'egala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan &utor /-6earning anda. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah A%8.1. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang bar# dari menduduki peperiksaan akhir. Kar:a an2a me&t!1a# a&1! 2ar! !2ea an2a &en2!r!. P1ag!at a2a1a# $ena:a# !nte1e' :ang b 1e# 2!'ena'an t!n2a'an tatatert!b. Sent!a&a A;AS 2an PEKA 2engan tar!'#4tar!'# :ang ber'a!tan 2engan <eng#antaran t%ga&an &e=ara n41!ne. Sent!a&a r%$%' 'e<a2a <eng%m%man 2ar! ma&a 'e &ema&a. Pa&t!'an t%ga&an 2!#antar meng!'%t tar!'# :ang 2!teta<'an &e=ara n41!ne. Sera#an < & t!2a' 2!angga< &ebaga! b%'t! <eng#antaran. Kegaga1an an2a me1eng'a<'an 8 meng#antar t%ga&an a2a1a# tangg%ng$a0ab an2a &en2!r! 2an men$e$a&'an mar'a# 8 gre2 an2a. Pa&t!'an an2a men$a2! <e1a$ar :ang a't!>.

Sem%a <erat%ran a2a1a# terta'1%' 'e<a2a ara#an (%t r E4Learn!ng bag! '%m<%1an ma&!ng4ma&!ng.

PEMARKAHAN

RIS SEMES(ER 1 SESI 2010/2011 KB> & 9%M% K<4'<'

PPG PJJ SEMES(ER 2 SESI 2013/2014


KRB 3013/ PRINSIP PENGAJARAN BA,AAN (AJUK ESEI ILMIAH

-ISE-IAKAN 6LEH NAMA N6. MA(RIK

PUSA( PEMBELAJARAN/ EL4?????????

NAMA (U(6R E4LEARNING/???????????????????????????????????? (ARIKH SERAH/ ????????????????