Anda di halaman 1dari 28

Isu Pengajaran Matematik: Kepercayaan dan Pengetahuan Pedagogikal Kandungan Guru

Oleh: Tengku Zawawi bin Tengku Zainal tgzawawi@tm.net.my Those who can! do" Those who understand! teach"

K
%&''*"

#$hulman! %&'(! p" %)* urikulum matematik K+$M membekalkan pendidikan matematik yang umum! menyeronokkan dan mencabar bagi semua pelajar yang memberi ,okus kepada keseimbangan antara ke,ahaman terhadap konsep dengan

penguasaan kemahiran! penggunaan matematik dalam situasi sebenar! kemahiran menyelesaikan masalah serta cara pemikiran yang logik! kritis dan bersistem #-ik ./is %&&01 KPM %&''*" Turut diberi perhatian ialah penerapan nilai murni untuk melahirkan warga negara yang dinamik dan amanah" Manakala matlamat pendidikan matematik K+$M pula adalah untuk memperkembangkan pemikiran logik! analitis! kritis dan bersistem! kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan menggunakan pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian supaya pelajar dapat ber,ungsi dengan berkesan dan penuh bertanggungjawab serta menghargai kepentingan dan keindahan matematik #KPM

$etelah K+$M berusia lebih dari %2 tahun! didapati amalan guru dalam melaksanakan kurikulum tersebut ! pada keseluruhannya adalah masih berpusatkan kepada guru dan terikat dengan kaedah tradisional #3-$ %&&(1 .bdul 4a/ak 5 rakan6 rakan %&&(1 $aw Kian $wa %&&(1 .gness 7oo %&&(1 8atimah %&&( dan .mir %&&(*" 9ari sudut pedagogi! amalan guru masih sama dengan dasar kurikulum lama #K:$M* yang menekankan kaedah ha,alan. .spek lain seperti pemahaman! amalan dan penghayatan kurang diberi perhatian yang sewajarnya" .kti;iti yang melibatkan murid secara akti, sangat terhad #-ik ./is %&&0*" Menurut laporan 3emaah -a/ir $ekolah #%&&(* masih terdapat kira6kira 0< = daripada guru6guru sekolah menengah yang masih kurang pengetahuan! ke,ahaman dan kemahiran dalam pelajaran yang disampaikan mengikut kehendak dan keperluan K+$M" Termasuk juga di kalangan guru6guru yang pernah mengikuti kursus orientasi K+$M" Pendekatan ha,alan yang melibatkan pelbagai

petua dan cara ringkas telah menyebabkan akti;iti pengajaran dan pembelajaran matematik menjadi tidak bermakna #Ibrahim %&&)*" Murid6murid lebih banyak mengha,al rumus! >petua> dan >hukum6hukum> yang dicipta oleh guru tanpa mengetahui konsep sebenar #Tengku Zawawi %&&&1 Omar %&&)1 .min %&&?*" Keadaan ini tentunya akan melahirkan pelajar yang hanya pandai mengira tetapi jahil tentang matematik dan tidak mampu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sesuatu konsep atau kemahiran matematik #Tengku Zawawi %&&@*" Pengajaran dan Pembelajaran Matematik The most commonly used methods for teaching mathematics are presentation of information to the class by chalkboard or overhead projector and assingnment of individual work # 4oulet! 4"G" %&&'! p" ? * 4ealiti yang berlaku dalam pelaksanaan K+$4 dan K+$M di Malaysia turut dialami oleh beberapa negara lain" Penyataan di atas dipetik daripada laporan Kementerian Pendidikan Ontario di dalam kajiannya terhadap pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di beberapa buah sekolah di sana" Kajian tersebut melibatkan pengetua6pengetua sekolah! guru6guru! dan para pelajar" 9alam penyeliaan di bilik darjah didapati bahawa akti;iti pengajaran pembelajaran lebih berpusatkan kepada guru di mana para pelajar lebih banyak menyelesaikan latihan secara indi;idu" Konsep6konsep baru disampaikan kepada pelajar dalam bentuk penerangan secara kelas #4oulet! 4"G %&&'*" Gambaran pengajaran dan pembelajaran matematik di beberapa buah sekolah di Ontario adalah bertentangan dengan dasar dan ,alsa,ah pendidikan matematik yang digariskan oleh kementerian tersebut" $epertimana K+$M di Malaysia! pendidikan matematik di sana juga menitikberatkan penyelesaian masalah dan pendekatan pengalaman #eAperiential approach*! di mana pelajar didedahkan dengan penggunaan bahan manupulati, dan simulasi untuk meneroka dan memahami sesuatu konsep #Ontario Ministry o, Bducation %&'<*"

Masalah amalan pengajaran matematik yang tidak konsisten ini juga turut berlaku di beberapa negeri lain" 8ey #%&@&*! telah meringkaskan dapatan kajiannya di tiga buah negeri di .merika! dengan katanya: Cthe profile of mathematics classes emerging from the survey data is a pattern in which extensive teacher-directed explanation and uestioning is followed by student seatwork on pencil-and-paper assignmentsD #p")&)*" 9ata bagi Enited $tate #E$* yang dipetik daripada C$econd International Mathematics $tudy #$IM$*D mengesahkan bahawa pelajar6pelajar pada tahap gred %0 menghabiskan sebahagian masanya di bilik darjah semata6mata untuk mendengar penerangan guru dan menyelesaikan latihan serta kui/ yang disediakan untuk menguji tahap penguasaan kemahiran mereka #Frosswhite %&'@*" $oal selidik dengan guru6guru daripada 00 buah negara yang menjadi peserta dalam $IM$ mendapati Cmost of their time was used in whole-class instructionD" Kajian ini juga menunjukkan bahawa gaya pengajaran teacher-directedD begitu dominan di kalangan guru6guru dan majoriti pelajar melihat subjek matematik sebagai satu set peraturan atau petua yang perlu diha,al! dan bukannya satu disiplin yang melibatkan kreati;iti! penakkulan ! dan komunikasi #Miwa %&'@*" +eberapa kajian mutakhir di peringkat antarabangsa mengulangi dapatan $IM$" 9aripada tahun %&'% hingga %&'?! kajian persekitaran bilik darjah yang dilakukan oleh CInternational .ssociation ,or the B;aluation o, Bducational .chie;ement #IB.*D telah memerhati proses pengajaran pembelajaran matematik di sembilan buah negara #.nderson %&'&*" $ekali lagi didapati bahawa akti;iti penerangan guru # teacher presentations* dan kerja pelajar secara indi;idu #indi;idual student work* mencorakkan suasana pembelajaran di bilik darjah" $atu dekad kemudian! dalam tahun %&&%! data daripada kelas gred ' di 02 buah negara di dunia! dikumpul melalui satu kajian yang dijalankan oleh CInternational .ssessment o, Bducational Progress #I.BP*D menunjukkan bahawa Cstudent in many countries regularly spent their instructional time listening to mathematics lessonD dan Canother common classroom activity is to re uire students to work mathematics exercises on their ownD #:apointe! Mead 5.skew %&&0! p")'*" Kajian terkini di peringkat antarabangsa! CThird International Mathematics and $cience $tudy #TIM$$*D mendapati bahawa pendekatan yang paling kerap digunakan di semua negara #?& buah* yang terlibat adalah berpusatkan kepada guru di mana pelajar melakukan

tugasan indi;idu! manakala guru memerhati serta membimbing pelajar yang memerlukan bantuan #4obitaille! 9"8" %&&?*" Kajian yang sama telah diulang dalam CTIM$$6 4epeated #TIM$$64*D pada tahun %&&&" +erdasarkan laporan eksekuti, TIM$$64! dapatan yang hampir sama telah diperolehi berhubung dengan proses pengajaran pembelajaran di )% buah negara yang terlibat" !cross the participating countries" teachers reported that the two most predominant activities encountered in mathematics class are teacher lecture and teacher-guided student practice" accounting for nearly half of class time.# # Mullis 0222!p" @* .merika $yarikat melalui program C-ational .ssessment o, Bducational Progress #-.BP*D secara tetap melibatkan pengajaran matematik dalam setiap kajiannya" 9alam soal selidik -.BP dari tahun %&@? hingga %&&2! yang melibatkan guru6guru dan pelajar menunjukkan bahawa guru6guru lebih banyak menggunakan kaedah syarahan #teacher lectures* dalam kelas matematik di sekolah menengah" Pembelajaran secara akti, #acti;e learning* dan penyelesaian masalah kurang diberi penekanan #Mullis! %&&0*" Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan! khususnya dalam matematik! tidak hanya melibatkan proses pemindahan ,akta dari guru kepada murid semata6mata" Pelajar mestilah dilibatkan secara akti, di dalam membina konsep dan pengetahuan berhubung dengan setiap isi pelajaran yang dipelajari #-ik ./is %&&0*" Pertubuhan matematik pro,esional seperti C-ational Founcil o, Teachers o, Mathematics #-FTM*D dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia melalui K+$M telah menegaskan bahawa guru6guru perlu mengembangkan kurikulum matematik di mana para pelajar digalak untuk membina secara akti, ke,ahaman matematik mereka melalui penyiasatan! menguji hipotesis! membuat anggaran! menyelesai masalah! berbincang dan berkongsi idea #-FTM %&'&1 PPK %&'@*" +eberapa kajian dalam bidang pendidikan menunjukkan bahawa pembelajaran berlaku apabila murid6murid mengasimilasikan maklumat baru dengan akti, serta mengalami dan membina skim matematik mereka sendiri #Gang! $" H" P" et" al %&&&1 $te,,e! Fobb! 5 7on Glasers,eld %&''1 $choen,eld %&'@*" Konsepsi ini merupakan satu perubahan besar daripada pembelajaran matematik sebagai himpunan ,akta dan prosedur

yang tertentu kepada pembelajaran matematik sebagai pembinaan skim6skim tindakan dan operasi yang tertentu #-ik ./is %&&(*" $etiap murid perlu menguasai ilmu matematik pada tahap literasi yang tinggi" Murid6murid hanya mula belajar apabila mereka meneroka perkara6perkara baru yang melebihi batas dan skop ilmu yang diajar kepada mereka #+eyer %&'@*" Ini bermakna literasi matematik pada tahap tinggi membabitkan akti;iti yang bersi,at konstrukti, dan bukan pasi,! membabitkan pembinaan skim matematik yang canggih dan bukan ha,alan maklumat matematik yang tidak bermakna #-ik ./is %&&(*" Kelemahan dan kepincangan yang berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran antaranya berpunca daripada kepercayaan guru bahawa pengetahuan matematik boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba lengkap #7on Glasers,eld %&&)*" 9itambah pula dengan kelemahan dalam penguasaan isi kandungan serta kejahilan di dalam memilih pendekatan dan kaedah serta teknik terbaik untuk menyampaikan sesuatu konsep kepada pelajar" Pengkonsepan pengetahuan matematik bagi seseorang pendidik adalah merupakan aspek penting dan kritikal sebelum mereka mampu membimbing murid menguasainya #$wa,,ord! et al"! %&&@*" $ebagaimana yang sedia maklum bahawa para pendidik memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran #Giseman! 9" :"! Fooner! 9" 9"! Knight! $" : %&&&1 Tickle! :" 0222*" Keberkesanan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran banyak bergantung kepada kepercayaan dan pengetahuan pedagogikal kandungan #PFK* yang dimiliki oleh seseorang guru #Knapp %&@@1 Gudmundsdottir %&&%1 Tickle! :" 0222* termasuklah penguasaan isi kandungan! pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar dan strategi pengajaran pembelajaran #B;en 5 Tirosh %&&<1 $hulman %&'(*" Pengetahuan tentang bagaimana menjadikan pengajaran sesuatu topik agar menjadi lebih mudah dan kaedah pengajaran yang sesuai untuk memahami sesuatu konsep adalah berkaitan dengan kepercayaan dan komitmen seseorang guru terhadap amalan pedagogi dalam bilik darjah #8ennema! 8ranke! :e;i! 3acobs 5 Bmpson %&&(1 $wa,,ord! 3ones 5 Thornton %&&@*"

Terdapat beberapa orang penyelidik yang telah memeriksa kepercayaan guru terhadap kurikulum matematik dan proses pengajaran secara umum #contohnya: 7acc! -" -"! +right! G" G" %&&&1 4aymond! ." M" %&&@1 $kemp %&@'* dan termasuk juga penganalisisan pengetahuan matematik guru dalam beberapa topik khusus #contohnya: B;en! 4" %&&?1 Gilson! M" 4" %&&)1 :ampert %&'(1 $wa,,ord! et al %&&@1 Ma! :" %&&&*" Galau bagaimanapun kajian6kajian terdahulu yang menyiasat pengetahuan pedagogikal kandungan seseorang guru ! tidak melihat secara lebih teliti kesan pengajaran guru tersebut terhadap tahap ke,ahaman pelajar berkenaan! walau pun terdapat kajian terhadap pengetahuan pedagogikal kandungan guru ke atas penyelesaian masalah pelajar #contohnya: Farpenter! T" P" et" .l %&''*" Tambahan pula terdapat kajian yang menunjukkan bahawa guru6guru yang kurang menguasai pengetahuan isi kandungan matematik tetapi masih mampu membimbing pelajarnya meningkatkan kemahiran dalam penyelesaian masalah #Farpenter! 8ennema 5 8ranke %&&(1 $wa,,ord! et al" %&&@* " Ianya sedikit kajian yang melaporkan bagaimana pengetahuan matematik seseorang guru mempengaruhi kognisi mereka terhadap masalah pembelajaran pelajar dan pengetahuan tentang amalan pengajaran" Pengkonsepsian Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PCK) $hulman #%&'@* telah memperincikan tujuh kategori pengetahuan yang menjadi asas kepada ke,ahaman guru untuk mengajar secara e,ekti, " $hulman turut menghujahkan bahawa PFK ialah pengetahuan yang unik kepada pro,esion perguruan " Pengetahuan ini membe/akan seorang guru daripada seorang pakar bidang pengetahuan yang tidak mengajar dan perbe/aan ini dapat dilihat di dalam pernyataan berikut: $kebolehan seorang guru untuk mengubah pengetahuan isi kandungan yang dimilikinya kepada bentuk yang sesuai untuk pengajaran serta sesuai dengan kebolehan dan latarbelakang pelajar% #$hulman %&'@:%<* Ini menunjukkan bahawa ke,ahaman dan keupayaan guru yang memperolehi PFK bukan sahaja bergantung kepada pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi tetapi juga bergantung kepada pengetahuan guru berkenaan dengan pedagogi yang berkaitan

dengan subjek tertentu untuk pelajar yang khusus" +agi konteks latihan perguruan pula! ini bermakna program pendidikan guru tidak boleh lagi menghadkan akti;iti berkaitan pedagogi dan penyeliaan bebas daripada konteks" Konteks di sini bermaksud subjek yang diajar atau isi kandungan" Petikan di atas mencadangkan PFK mengimbasi ke,ahaman guru tentang isi kandungan subjek untuk tujuan pengajaran " $eperti yang diperkatakan oleh Fopper et al " #%&&(*! idea utama yang mendasari konsep PFK ialah guru mengubahsuai isi kandungan untuk tujuan pengajaran" Menurut Grossman et al"#%&'&*! konsep PFK adalah serupa dengan pandangan 9ewey di mana guru perlu Jpsychologi/eK sesuatu subjek untuk pelajar" 9engan kata lain! guru perlu ,ikirkan bagaimana hendak membina jambatan di antara ke,ahaman guru tentang isi kandungan dengan ke,ahaman pelajar berkenaan isi kandungan yang sama" Entuk membina jambatan ini! menurut 8eiman6-emser dan +uchmann #%&'(*! guru perlu memikir secara pedagogikal di mana guru perlu menimbangkan tentang cara mengajar sesuatu subjek daripada perspekti, pelajar! guru sendiri dan isi kandungan subjek tersebut" +erdasarkan perbincangan di atas! PFK adalah sejenis pengetahuan guru yang mencadangkan bahawa pengajaran melibatkan guru mewakili isi kandungan subjek dan perwakilan itu hendaklah ber,aedah dan berguna kepada seberapa jauh yang mungkin" $atu lagi ciri penting PFK ialah ia merupakan pengetahuan mengenai bagaimana hendak mengajar topik spesi,ik yang dapat menggalakkan ke,ahaman konsepsual #Grossman %&&21 8ernande/6+alboa et al"%&&< dan Foble et al"%&&(*" Menurut $hulman #%&'(*! bagi sesuatu topik ! PFK melibatkan #%* analogi! contoh! penerangan dan demontrasi yang e,ekti,! #0* ke,ahaman tentang aspek6aspek yang membuatkan pembelajaran topik itu senang atau susah ! #?* miskonsepsi pelajar tentang topik dan #)* pengetahuan tentang strategi pengajaran yang e,ekti," PFK melibatkan pengetahuan konsep dan prosedur bagi sesuatu topik! miskonsepsi yang biasa dialami oleh seseorang pelajar! dan jenis6jenis ke,ahaman di dalam memahami sesuatu konsep matematik # Farpenter! T" P" et" .l" %&'' *" Termasuk

dalam PFK juga ialah teknik6teknik penilaian penguasaan kemahiran dan ke,ahaman konsep pelajar serta strategi pengajaran agar isi pembelajaran dapat dibina dan di,ahami oleh pelajar secara bermakna # Giseman! 9" :"! Fooner! 9" 9"! Knight! $" :" %&&&*" $elain daripada itu! pengajaran matematik yang berkesan juga melibatkan kemahiran menyediakan latihan yang berterusan dan pelbagai! menjalankan akti;iti pengayaan dan pemulihan! pengurusan bilik darjah serta menilai bahan dan kurikulum matematik # Tg" Zawawi %&&' *" +erdasarkan pengubahsuaian daripada huraian yang telah dibuat oleh Magnusson et al" #%&&'*! terdapat lima komponen bagi PFK yang perlu di,ahami dan dihayati oleh setiap pendidik matematik: a& 'rientasi Terhadap (engajaran )atematik Komponen ini merujuk kepada pengetahuan dan kepercayaan guru tentang tujuan dan matlamat pengajaran matematik untuk sesuatu tahap pembelajaran" Terdapat empat kategori orientasi terhadap pengajaran matematik iaitu a* pendekatan didaktik di mana pengajaran dan pembelajaran melibatkan akti;iti kuliah dan mendengar! b* pendekatan proses di mana pengajaran matematik menumpukan kepada kemahiran ber,ikir secara kreati, dan kritis! c* pendekatan penemuan iaitu guru menjadi ,asilitator supaya pelajar dapat menemui pengetahuan melalui penyiasatan dan d* pendekatan perubahan konsepsual yang memerlukan guru menyediakan peluang untuk pelajar membina pengetahuan" Menurut Magnusson et al" komponen PFK ini memainkan peranan yang penting di mana komponen ini akan menentukan bagaimana guru akan merancang pengajaran! cara guru mengajar dan cara guru membuat re,leksi tentang pengajaran" b& (engetahuan tentang *urikulum )atematik Komponen PFK ini melibatkan pengetahuan tentang program dan bahan pengajaran yang berkait dengan pengajaran sesuatu konsep matematik" Guru perlu membiasakan diri dengan kurikulum! bahan teks! media dan buku kerja" Guru juga perlu mengetahui sesuatu kurikulum secara menegak dan mendatar di mana ke,ahaman secara menegak merujuk kepada kebiasaan guru tentang topik dan isu yang pelajar akan belajar dan telah

belajar " Manakala! ke,ahaman secara mendatar merujuk kepada keupayaan guru untuk menghubungkan perbincangan sesuatu topik kepada subjek6subjek lain" c& (engetahuan tentang *efahaman (elajar Komponen ini terdiri daripada dua kategori: pengetahuan sedia ada yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu topik dan pengetahuan tentang kesukaran serta miskonsepsi pelajar berkenaan terhadap sesuatu konsep matematik" d& (engetahuan tentang +trategi (engajaran 9ua kategori bagi komponen PFK ini ialah: pengetahuan tentang strategi pengajaran sesuatu subjek dan pengetahuan tentang strategi pengajaran bagi sesuatu topik" Pengetahuan strategi pengajaran sesuatu subjek mewakili pendekatan pengajaran matematik secara umum # contohnya: pembelajaran koperati, dan kolabrati,! penyelesaian masalah! rekreasi dan seumpamanya * " Manakala! strategi pengajaran bagi sesuatu topik merujuk kepada strategi atau kaedah spesi,ik yang dapat membantu pelajar memahami konsep matematik yang spesi,ik" $trategi yang spesi,ik ini merangkumi indukti,! dedukti,! analogi! simulasi! dan kerja praktik yang e,ekti, #perincian dalam Tg" Zawawi %&&'*" e& (engetahuan tentang *aedah (enilaian Komponen ini merujuk kepada pengetahuan guru matematik tentang kaedah menilai dalam pendidikan matematik seperti teknik atau instrumen yang dapat menilai tahap penguasaan kemahiran dan ke,ahaman konsep" Guru juga perlu tahu kebaikan dan keburukan apabila menggunakan sesuatu kaedah penilaian tertentu" 4ajah % menunjukkan gambaran keseluruhan hubungan antara pedagogi! kandungan isi pelajaran! PFK! dan semua elemen yang dihuraikan di atas"

Perkembangan Pengetahuan Pedagogikal Kandungan 7eal! G"4" 5 MaKinster! 3"G" #%&&&* telah mengemukakan satu taksonomi bagi memperkembangkan lagi PFK" :angkah6langkah yang digunakan untuk mengembangkan taksonomi PFK ini adalah selaras dengan langkah6langkah yang telah digunakan oleh +loom et al #%&()*" Pengembangan taksonomi am PFK oleh 7eal 5 MaKinster berdasarkan kepada huraian kategori6kategori atau komponen yang telah disebut sebelum ini" $eperti mana taksonomi +loom yang telah disusun mengikut ,enomena tingkahlaku! taksonomi bagi PFK telah dibentuk mengikut susunan aras pengkhususan" 9engan mengambilkira konteks kurikulum dan pengajaran matematik! taksonomi am PFK mengandungi: PFK am! PFK bidang khusus! dan PFK topik khsus" PCK Am" .ras pertama dalam taksonomi ini adalah PFK am" Ianya dinyatakan bahawa seseorang guru pakar atau berpengalaman dengan PFK am akan mempunyai ke,ahaman yang baik tentang konsep pedagogi" PFK am lebih spesi,ik berbanding dengan pedagogi! sebab konsep dan strategi yang dimiliki adalah spesi,ik kepada displin sains! matematik! sastera! sejarah atau +ahasa Melayu" PFK am ini adalah sama dengan apa yang disebut oleh Magnusson! Krajcik! and +orko #%&&'* sebagai strategi PFK subjek khusus! di mana subjek bermaksud mata pelajaran" Orientasi PFK am boleh diimplimentasikan kepada pelbagai subjek atau mata pelajaran lain! tetapi proses! tujuan! dan isi kandungan tentunya berbe/a" $ebagai contoh! guru pendidikan seni menggunakan pendekatan analisis kritikal untuk mengajar lanskap" Pendekatan analisis kritikal adalah lebih kurang sama dengan kaedah inkuiri dan penemuan terpimpin dalam matematik" Pertamanya! guru pendidikan seni akan memperkenalkan artis6artis! gambar6gambar! dan cerita yang berkaitan dengan seni lanskap" Kedua! pelajar dikehendaki menganalisis persamaan dan perbe/aan bagi pelbagai lukisan lanskap melalui penemuan! perbincangan! dan penyelidikan" .khirnya! guru menggunakan satu pendekatan hands6on supaya pelajar dapat mewarna lanskap6lanskap berkenaan" $trategi pengajaran dalam matematik dan seni adalah sama! tetapi mereka adalah bidang yang berbe/a"

Pedagogy

PCK

Fontent

Include s Orientation to Teaching Mathematics

Ghich shapes

Knowledge Knowledge o, o, Mathematics Mathematics Furriculum Furriculum

Knowledge Knowledge o, o, .ssessment .ssessment

Knowledge Knowledge o, o, $tudentsK $tudentsK Enderstanding Enderstanding o, o, Mathematics Mathematics

Knowledge Knowledge o, o, Instructional Instructional $trategies $trategies

$peci,ic Mathematics Furriculum

9imensions mathematics learning

o,

4eLuirements ,or learning

Mathematics 6 speci,ic strategies

Mathematics goals and outcomes

Methods o, assessing mathematics learning

.reas o, di,,iculty

Topic M speci,ic strategies

4ajah %: Pemetaan konsep Pengetahuan Pedagogikal Kandungan #$umber: Ebahsuai dari Iassard! 3" 0222 *

PCK Bidang Khusus" PFK bidang khusus adalah lebih jelas berbanding dengan PFK am! sebab ia memberi tumpuan kepada satu daripada beberapa bidang yang berbe/a" 9alam disiplin sains! contoh bidang khusus adalah seperti +iologi! 8i/ik! Kimia! Geologi dan seumpamanya" Manakala dalam matematik! bidang khusus boleh terdiri daripada nombor! operasi! aplikasi # bagi sekolah rendah * ! bentuk! dan perkaitan" $etiap bidang ini mempunyai pemahaman terhadap kurikulum dan bahan bantu mengajar yang berbe/a! walaupun bentuk dan instrumen penilaian yang sama" $etiap bidang ini mempunyai topik6topiknya yang tertentu" PCK Topik Khusus" Tahap yang paling khusus dan terpenting dalam taksonomi am ini adalah PFK topik khusus" $ecara teorinya! guru yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam PFK tahap ini! biasanya telah menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam dua tahap PFK di atas" $etiap topik atau tajuk dalam matematik akan melibatkan ,akta! kemahiran! konsep! dan prinsip #Gagne %&@2*" $eseorang pendidik matematik seharusnya mengetahui dengan benar dan yakin berhubung dengan strategi dan alatan yang paling sesuai untuk mengajar sesuatu kemahiran atau konsep bagi sesuatu topik agar ianya dapat dikuasai dan di,ahami secara bermakna oleh pelajar yang memiliki pelbagai gaya pembelajaran dan kebolehan akademik"

PEDAGOGI PEDAGOGI

PFK .M Mata Pelajaran


$ejarah $ains Matematik Bnglish

PFK +I9.-G KIE$E$ Matematik


$tatistik .lgebra Kalkulus -ombor Trigonometri

PFK TOPIK KIE$E$ -ombor


Operasi asas Pecahan Perpuluhan Integer

4ajah 0: Kerangka konsep taksonomi PFK

#$umber: ubahsuai dari 7eal! G"4" 5 MaKinster! 3"G" %&&&* Pengetahuan Pedagogikal Kandungan di kalangan Guru Matematik Penyelidik6penyelidik dalam pendidikan matematik telah memberi banyak sumbangan dalam usaha memahami kepercayaan dan pengetahuan para guru! termasuk pengetahuan guru tentang isi kandungan #contohnya: Graeber! Tirosh 5 Glo;er %&'&*! kepercayaan tentang pengajaran #contohnya: 7acc! -" -" ! +right! G" G" %&&&* ! pengetahuan pedagogical kandungan #contohnya: Marks! 4" %&&21 Iutchinson!! :" $" %&&?*! dan hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan seseorang guru dengan amalan pengajarannya dalam bilik darjah #contohnya: 8auA! 4" %&&<*" Terdapat beberapa orang penyelidik yang telah memeriksa kepercayaan guru terhadap kurikulum matematik dan proses pengajaran secara umum #contohnya: 7acc! -" -"! +right! G" G" %&&&1 4aymond! ." M" %&&@1 $kemp %&@'* dan termasuk juga penganalisisan pengetahuan matematik guru dalam beberapa topik khusus #contohnya: B;en! 4" %&&?1 Gilson! M" 4" %&&)1 :ampert %&'(1 $wa,,ord! et al %&&@1 Ma! :" %&&&*" :ubinski #%&&2*! dalam kajiannya terhadap < orang guru matematik mendapati bahawa perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran yang dijalankan oleh guru banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dan pengetahuan pedagogical kandungan yang dimiliki oleh guru tersebut" Guru6guru yang kepercayaannya selaras dengan pengajaran berasaskan kogniti, #FGI* dan mempunyai pengetahuan pedagogical kandungan yang tinggi telah memberi perhatian yang lebih kepada penyelesaian masalah dan telah #%* melibatkan pelbagai soalan bercerita! #0* mendengar penerangan daripada pelajar dengan teliti! #?* menggalakkan interaksi di kalangan pelajar! #)* menilai tindakbalas lisan lebih daripada kerja bertulis! #<* berjaya membuat penerangan yang ringkas dan padat mengikut keperluan pelajar! #(* menyediakan pelbagai bahan konkrit untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah! dan #@* kurang bergantung kepada buku teks sebagai panduan utama untuk mengajar" +erhubung dengan penguasaan ke,ahaman konsep matematik! kebanyakkan guru memiliki ke,ahaman instrumental atau prosedural berbanding dengan ke,ahaman relasional atau konsepsual #B;en %&'&1 Mcgehee! %&&21 :ee %&&01 Iutchison %&&01 8rancis %&&0*" Kedua6dua jenis ke,ahaman ini adalah sebahagian daripada pengetahuan

pedagogikal kandungan #Farpenter! T" P" et" al" %&''*" Ke,ahaman instrumental atau prosedural merujuk kepada kebolehan seseorang guru atau pelajar menerangkan JbagaimanaK untuk memperolehi sesuatu jawapan tanpa mengetahui JkenapaK sesuatu langkah! cara! operasi! rumus atau seumpamanya digunakan dalam proses pengiraan atau penyelesaian masalah #$kemp! 4" %&'@1 Iiebert %&'(1 Fooney %&&01 $ierpinska %&&)*" Mcgehee #%&&2*! dalam kajiannya terhadap guru6guru sekolah menengah! mendapati bahawa para responden telah mengembangkan pengetahuan prosedur dan ke,ahaman instrumental" Kebanyakan daripada mereka tidak memiliki ke,ahaman relasional yang kukuh ketika menerangkan konsep ,ungsi" Galau pun mereka dapat menunjukkan kebolehan yang tinggi dalam penguasaan kemahiran tajuk tersebut! tetapi masih sukar untuk membuat perkaitan antara elemen6elemen yang terlibat" .nalisis terhadap pengetahuan pedagogical kandungan menunjukkan guru6guru tersebut mempunyai gaya pengajaran instrumental" -amun begitu terdapat sebilangan guru yang berjaya mengembangkan pengetahuan konsepsual dan ke,ahaman relasional setelah melalui kursus dalaman berhubung dengan pengkaedahan mengajar" Kajian oleh Gallace #%&&2* mendapati bahawa guru6guru matematik yang berpengalaman telah menunjukkan perkaitan yang amat rapat antara pengetahuan isi kandungan yang dikuasi dengan pengetahuan pedagogikal kandungan dalam bidang geometri" Pengetahuan pedagogikal kandungan banyak diperolehi dan dikembangkan melalui akti;iti6akti;iti kursus dalaman dan kursus dalam perkhidmatan serta melalui pembacaan yang luas" Manakala Marks #%&&2* dalam kajiannya telah membandingkan tahap pengetahuan pedagogical kandungan di antara guru yang memiliki pengetahuan matematik yang tinggi dan berpengalaman dengan guru yang kurang pengetahuan matematik #+ukan opsyen matematik tetapi mengajar matematik*" .dalah jelas didapati bahawa guru berpengalaman dan mempunyai pengetahuan matematik yang tinggi memiliki pengetahuan pedagogical kandungan yang baik" $ebagaimana dapatan Gallace #%&&2*! guru6guru berpengalaman telah memperolehi dan memperkembangkan pengetahuan pedagogical kandungannya melalui pelbagai sumber akademik dan ilmiah" $elain daripada guru6guru berpengalaman! terdapat juga beberapa kajian yang dijalankan ke atas bakal guru dan guru permulaan #baru* #$tump! $" :" %&&(1 :ee! +" $"

%&&01 Iutchison! :" $" %&&01 +olte! :" ." %&&?1 Bbert! F" :" %&&) 1 Mogill! ." T" %&&<1 Gal;e/! M" B" %&&<1 :en/e! :" 8" %&&<*" $tump #%&&(* telah membandingkan pengetahuan pedagogical kandungan bagi konsep slope di antara bakal guru #guru pelatih* dengan guru dalam perkhidmatan #guru terlatih*" Kedua6dua jenis responden tersebut didapati mempunyai masalah untuk mengenalpasti parameter6parameter yang terlibat dalam persamaan linear dan menjawab persoalan yang melibatkan kadar pertukaran serta perwakilan trigonometri bagi slope" Galau bagaimanapun beberapa perbe/aan ditemui antara bakal guru dengan guru terlatih" Guru terlatih didapati telah memberi respon yang lebih! memiliki ke,ahaman yang lebih baik! dan membuat lebih banyak rujukan untuk mengetahui dan memahami sesuatu tajuk" Fhang #%&&@* dalam kajiannya terhadap )%@ orang bakal guru juga mendapati bahawa bakal guru tersebut belum bersedia untuk mengajar" Ke,ahaman pedagogi berada pada tahap yang rendah #?< = betul* dan purata skor bagi ujian pengetahuan isi kandungan matematik #operasi asas* hanya '2 =" Galaupun pengetahuan isi kandungan agak baik tetapi masih belum memuaskan! kerana sebagai seorang bakal pendidik matematik seharusnya menguasai sepenuhnya isi kandungan tajuk yang akan diajar" +yran #%&&@* turut memperolehi dapatan yang membimbangkan dalam kajiannya terhadap bakal guru6 guru matematik yang sedang berkursus di sebuah uni;ersiti di TeAas" Ianya 02 = daripada responden yang mampu memberi penerangan secara konsepsual terhadap beberapa konsep matematik"

Keper a!aan Guru "erhadap Matematik dan Proses Pengajaran 9alam beberapa tahun kebelakangan ini terdapat kecenderungan di kalangan pengkaji untuk menyiasat kepercayaan guru dan kesannya kepada amalan pengajaran dan pembelajaran! khususnya dalam bilik darjah #7acc! -" -" et" al" %&&&1 +orko! I" et" al" %&&01 4aymond! ." M" %&&@1 8rancis! B" 3" %&&01 $imon! M" ." et" al" 0222*" Pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang guru banyak mempengaruhi amalan dan tingkahlaku mereka dalam bilik darjah #$imon! M" ." et" al" 02221 7acc! -" -" et" al" %&&&1 4ichardson! et" al" %&&%*" +eberapa kajian #4aymond! ." M" %&&@1 Peterson! et" al" %&'&* telah menunjukkan terdapatnya keselarasan #consistencies* antara

kepercayaan dan amalan di bilik darjah! manakala beberapa kajian lain #$haw %&&21 +rown %&'(1 Fooney %&'<* mendapati wujudnya ketidakselarasan #inconsistencies* antara keduanya" Guru baru yang tidak mempunyai pengetahuan konsepsual yang kukuh agak sukar untuk memperbaiki dan memperkembangkan kepercayaannya terhadap matematik dan pendidikan matematik #+orko! I" et" al" %&&0*" Melalui pembelajaran tentang konsep dan teori baru serta penambahan pengetahuan matematik yang berterusan akan dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang guru khususnya terhadap amalan pengajaran #Kagan %&&01 7acc! -" -" et" al" %&&&*" Iashwesh #%&&(* pula menjelaskan bahawa guru6guru yang berpegang kepada kepercayaan konstrukti;is1 #a* suka mengesan konsep alternati, di kalangan pelajar! #b* mempunyai pelbagai strategi dan teknik pengajaran! #c* memilih dan menggunakan strategi pengajaran yang paling berkesan untuk memperkenalkan sesuatu konsep! dan #d* sering menjalankan penilaian kendiri terhadap amalan pengajaran mereka! berbanding dengan guru6guru yang berpegang kepada kepercayaan empiris" Galaupun hubungan antara kepercayaan dan amalan pengajaran di kalangan guru sering menjadi bahan kajian para pengkaji #4aymond! ." M" %&&@*! namun beberapa kajian lain masih diperlukan kerana #a* masih kurang kajian seumpamanya di Malaysia! khususnya yang membanding antara guru baru dengan guru berpengalaman1 dan #b* kepercayaan guru6guru baru tentang matematik dan pendidikan matematik sering tercabar oleh realiti dan situasi persekitaran ketika di beberapa tahun pertama dalam dunia pendidikan"

Kesimpulan Perhatian yang diberi terhadap penyelidikan ke atas pengetahuan yang dimiliki oleh guru #teachersK knowledge* banyak didorong oleh keprihatinan untuk meneroka dan memetakan asas pengetahuan yang diperlukan dalam proses pengajaran di samping menyediakan satu panduan untuk program latihan ke arah membentuk dan meningkatkan akti;iti pro,esional di kalangan para guru #4eynolds %&'&*" Galau bagaimanapun! perbincangan di kalangan tokoh pendidikan masih terus diadakan! khususnya di dalam menentukan apakah pengetahuan pro,esional bagi seseorang guru! bagaimana ia boleh dipersembahkan! dan bagaimana pengetahuan ini berkait dengan amalan di bilik darjah" Hinger and Iendricks6:ee #%&&?* menegaskan bahawa pengetahuan dan kepakaran seseorang guru adalah satu bentuk harta peribadi yang boleh dikembangkan melalui interaksi dengan pelbagai akti;iti dan pengalaman di bilik darjah " Mereka mencadangkan bahawa pengetahuan bekerja guru #teachersK working knowledge* adalah banyak bergantung kepada persekitaran di mana guru tersebut bekerja" $eterusnya mereka menganggap bahawa pengetahuan wujud dalam pelbagai sistem M budaya! ,i/ikal! sosial! sejarah! dan personal M dan proses belajar untuk mengajar melibatkan pengembangan interaksi antara sistem6sistem tersebut" +rown et" al" #%&'&* telah menekankan bagaimana pengetahuan adalah sebahagian daripada hasil kepada sesuatu akti;iti! kontek! dan budaya! di mana ianya dikembang dan digunakan" Guru6guru yang cemerlang sentiasa mempunyai komitmen dan minat yang tinggi terhadap subjek yang mereka ajar kepada para pelajar #Giseman! 9":! Fonner! 9"9 5 Knight! $":" %&&&*" Mereka mempunyai satu ke,ahaman am bagaimana isi kandungan disusun dan boleh disepadukan serta berhubung dengan kandungan bidang6bidang lain yang berkaitan" $elain menguasai dan memahami sesuatu isi pelajaran! mereka juga mempunyai ke,ahaman dan mengetahui bagaimana hendak menyampaikan isi pelajaran tersebut kepada pelajar #Tickle! :" 0222*" Ini bermakna! mengetahui dan mahir dalam matematik belum lagi mencukupi M seseorang guru itu mesti tahu bagaimana hendak menyampaikan pengetahuan matematik tersebut dengan cara yang paling hikmah kepada

para pelajar" $elain dari itu! guru yang cemerlang berupaya memaksimum dan mengoptimumkan penggunaan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran! di samping memiliki pelbagai koleksi bahan6bahan tersebut seperti! buku rujukan! panduan guru! perisian komputer! audio ;ideo! dan sebagainya #Giseman! 9":! Fonner! 9"9 5 Knight! $":" %&&&*" +erdasarkan kepada pendapat dan dapatan daripada beberapa tokoh penyelidik dalam bidang pendidikan #contohnya1 Giseman! et" al" %&&&! Fochran %&&@! +orko! I" 5 Putnam! 4"T" %&&2! Falderhead! 3" %&&2! $hulman %&'@! 8rank! 4"3" 0222 *! terdapat sekurang6kurangnya tiga jenis pengetahuan utama atau pengetahuan pro,esional #pro,essional knowledge* yang perlu dimiliki oleh setiap warga pendidik1 #%* pengetahuan mata pelajaran! #0* pengetahuan pedagogi! dan #?* pengetahuan psikologi" Pengetahuan mata pelajaran adalah satu ke,ahaman yang mendalam tentang isi kandungan yang akan diajar" $ebagai contoh! seorang guru matematik sekolah menengah perlu memahami dan menguasai sepenuhnya tajuk6tajuk seperti integer! algebra! kalkulus! statistik! dan seumpamanya" +agi tujuan pengajaran! pengetahuan mata pelajaran harus diselaraskan dengan spesi,ikasi kurikulum atau sukatan pelajaran" Menurut Giseman! et" al" #%&&&*! pengetahuan kurikulum merujuk kepada pengetahuan guru tentang apakah hasil pembelajaran yang sepatutnya mereka ajar pada peringkat6 peringkat tertentu! apakah alatan yang perlu digunakan! dan apakah pengetahuan sedia ada murid bagi memulakan sesuatu tajuk" 9engan kata lain! guru perlu mengajar apa yang sepatutnya murid belajar" Manakala pengetahuan pedagogi pula merujuk kepada bagaimana sesuatu tajuk atau isi pelajaran boleh disampaikan kepada pelajar dengan berkesan" .pakah strategi! kaedah atau teknik yang sesuai digunakan" 9alam hal ini! guru perlu belajar cara mengajar" Manakala pengetahuan psikologi pula merujuk kepada cara murid belajar! iaitu berkait dengan gaya pembelajaran! minat dan kebolehan! sikap dan kepercayaan! serta masalah pembelajaran yang dihadapi" Guru harus berkeyakinan bahawa semua murid mampu untuk belajar jika mereka diberi masa yang mencukupi dan pendekatan yang sesuai #Kementerian Pendidikan Malaysia %&@@*" Oleh yang demikian! belum dikira mencukupi bagi keperluan seseorang guru yang tidak mengetahui cara murid6muridnya belajar! walaupun ia terkaya dan terkenal dengan pengetahuan isi

kandungan dan ilmu pedagogi yang canggih" Integrasi ketiga6tiga pengetahuan di atas menghasilkan apa yang dipanggil pengetahuan pedagogikal kandungan" Mengikut Fochran! et al #%&&?*! ketiga6tiga pengetahuan tersebut berada pada tahap dan kedudukan berbe/a bagi seorang guru pelatih baru! guru pelatih lama! guru terlatih baru #no;ice teacher*! dan guru terlatih berpengalaman #eApert teacher*"

#ibliogra$i .bd" 4a/ak Iabib" %&&)" Keperluan dan masalah dalam pendidikan matematik dan sains K+$M dan implikasinya terhadap kurikulum pendidikan guru" Kertas kerja $eminar 3awatan Kuasa :atihan Keguruan .ntara Eni;ersiti" EKM : +angi" .bd" 4a/ak Iabib! .bd" 4ashid 3ohar! .bdullah Md" -oor 5 Puteh Mohd" %&&(" Pelaksaan K+$M dalam mata pelajaran matematik! sains dan sains sosial di sekolah" Kertas kerja $eminar Kebangsaan Penilaian K+$M" KPM: I.+" .gness 7oo" %&&(" Kesepaduan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik K+$M " Kertas kerja $eminar Kebangsaan Penilaian K+$M" KPM: I.+" .min $enin" %&&?" )emahami matematik pra sekolah dan sekolah rendah " Kuala :umpur : 9ewan +ahasa 5 Pustaka" .nnie 5 $elden! 3" %&&@" Preser;ice teachersK conceptions o, mathematics and how to teach it" #atas talian* http:NNwww"maa"orgNtOandOlNsamplerNrsO?"html #0 8ebuari 022%*" .nderson! :" G"! 5 Postlethwaite! T" -" %&'&" Ghat IB. studies say about teachers and teaching" In ." F" Pur;es #Bd"*! International comparisons and educational re,orm #pp" @?6'(*" .leAandria! 7.: .ssociation ,or $uper;ision and Furriculum 9e;elopment" #B4IF 9ocument 4eproduction $er;ice -o" B9 ?%( )&)* +est! 3" G" 5 Kahn! 3" 7" %&&'" ,esearch in education" E$.: .llyn 5 +acon" +eyer! +" %&'@" (ractical strategies for the teaching of thinking " +oston: .llyn and +acon" +olte! :" ." %&&)" Preser;ice teachersK content knowledge o, ,unction: $tatus organi/ation! and en;isioned application #concept maps* #9octoral dissertation! Eni;ersity o, Missouri! %&&? *" -issertation !bstracts .nternational! . <<N2)! '&< " +orko! I"! Bisenhart! M"! +rown! F" ."! Enderhill! 4" G"! 3ones! 9"! .gard! P" F" %&&0" :earning to teach hard mathematics: 9o no;ice teachers and their instruction gi;e up too easyly P" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation! 0?#?*! %&) M 000" +ryan! T" 3" %&&'" The knowledge and belie,s o, prospecti;e secondry mathematics teachers: .n analysys o, ,i;e le;els # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, TeAas! %&&@*" -issertation !bstracts .nternational! . <&N2%! %%?" +romme! 4" #%&&<*" Ghat eAactly is pedagogical content knowledgeP Fritical remarks regarding a ,ruit,ul research program" In $" Iopmann 5 K" 4iLuarts #Bds"*! -idaktik and1or curriculum. .(2 +chriftenreihe! 7ol" %)@! 02<60%( +rown! F" ." #%&'(*" The study o, the sociali/ation to teaching o, a beginning secondary mathematics teacher" #9octoral dissertation!

Eni;ersity 0(2<6."

o,

Georgia!

%&'<*"

-issertation

!bstracts

.nternational!

)(!

Farpenter! T" P"! 8ennema! B"! Peterson! P" :" 5 Farey! 9" ." %&''" TeachersQ pedagogical content knowledge o, students> problem sol;ing in elementary arithmetic" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation "%&#<* ! ?'<6)2%" Farpenter! T" P"! 8ennema! B"! Peterson! P" :"! Fhiang! F" P"! 5 :oe,! M" #%&'&*" Esing knowledge o, childrenKs mathematics thinking in classroom teaching: .n eAperimental study" !merican 0ducational ,esearch /ournal! 0(#)*! )&&6<?%" Farpenter! T" P"! 8ennema! B" 5 8ranke! M" :" #%&&(*" Fogniti;ely guided instruction: . knowledge base ,or re,orm in primary mathematics instruction" The 0lementary +chool /ournal! &@#%*! ?602" Fhang! I" 3" %&&@" Prospecti;e elementary teachersK knowledge o, multiplicati;e structures in Taiwan # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Minnesota! %&&@ *" -issertation !bstracts .nternational! . <'N2(! 0%%' " Follier! F" P" #%&@0*" Three studies o, teacher planning" #4esearch $eries -o" <<*" Bast lansing: Michigan $tate Eni;ersity" Frosswhite! 8" 3" #%&'@*" The second international mathematics study: . look at E"$" classrooms" In I" Girs/up 5 4" $treit #Bds"*! -evelopments in school mathematics education around the world #pp" (06'0*" 4eston! 7.: -ational Founcil o, Teachers o, Mathematics" 9a;is! G" %&((" . note on two basic ,orms o, concept and concept learning" (sychology: (0" /ournal of

9riel! 3" I" ! 7erloop! -" 5 7os! G" de %&&'" 9e;eloping science teachersK pedagogical content knowledge! /ournal of ,esearch in +cience Teaching! ?<#(*! (@? M (&<" Bbert! F" :" %&&(" .n assessment o, prospecti;e secondry teachersK pedagogical content knowledge about ,unction and graphs #9octoral dissertation! Eni;ersity o, 9elaware! %&&) *" -issertation !bstracts .nternational! . <(N2'! ?2?&" Bisenberg! T" ." %&@@" Teacher knowledge and student achie;ement in algebra " /ournal 3or ,esearch in )athematics 0ducation" '#?* : 0%( 6 00?" B;en! 4" 5 Tirosh! 9" #%&&<*" $ubject6matter knowledge and knowledge about students as sources o, teacher presentations o, the subject matter" Bducational $tudies in Mathematics! 0&#%*!%602" B;en! 4" %&&?" $ubject matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospecti;e secondary teachers and the ,unction concept" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation.0)#0*!

B;en! 4" 9" %&'&" Prospecti;e secondry mathematics teachersK knowledge and understanding about mathematical ,unctions" # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Michingan $tate*" -issertation !bstracts .nternational! . <2N2?! ()0" 8auA! 4" %&&<" Pedagopgical content knowledge re;isited: The role o, ,olk theory in learning to teach #9octoral dissertation! Eni;ersity o, +oston! %&&<*" -issertation !bstracts .nternational! . <(N2%! %()" 8ennema! B"! Farpenter! T" P"! 8ranke! M" :"! :e;i! :"! 3acobs! 7" 4" 5 Bmpson! $" +" #%&&(*" . longitudinal study o, learning to use childrenKs thinking in mathematics instruction" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation!0@#)*!%(6?0" 8eiman6-emser! $" 5 +uchmann! M" %&'(" The ,irst year teacher preparation: Transition to pedagogical thinking" /. 4urruculum +tudies" %'#?*:0?& M 0<(" 8ernande/6+alboa! 3"M 5 $teihl! 3" %&&<" The generic nature o, pedagogical content knowledge among college pro,essors" Teaching and Teacher 0ducation" %%#?*:0&? M ?2(" 8ey! 3" T" %&@&" Mathematics teaching today: Perspecti;es ,rom three national sur;eys" )athematics Teacher! @0#@*! )&26<2)" 8rancis! B" 3" %&&0" The concept o, limit in college calculus: .ssessing student understanding and teacher belie,s #:imit concept* # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Maryland *" -issertation !bstracts .nternational! . <?N%2! ?)(<" Graeber! ." O"! Tirosh! 9"! 5 Glo;er! 4" %&'&" Preser;ice teachers> misconceptions in sol;ing ;erbal problems in multiplication and di;ision" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation! 02! &<M%20" Grossman! P":" %&&2" The making of a teacher5 Teacher knowledge and teacher education. -ew Hork: Teachers Follege Press" Grossman! P"! Gilson! $"M" 5 $hulman! :"$" %&'&" Teacher o, substance: $ubject matter knowledge ,or teaching " in 4eynolds! M"F" #ed"* *nowledge base for beginning teacher! -ew Hoek: Pergamon" Gudmundsdottir! $" %&&%"7alues in Pedagogical Fontent Knowledge ./ournal of Teacher 0ducation! )%#?*! pages ))6<0" #atas talian*" http:NNwww"s;"ntnu"noNpedNsigrunNpublikasjonerN;alues"html #0 8ebruari 022%*" Guiler! G"$" %&)<" 9i,,iculties encountered by ninth grade pupils " The 0lementary +chool /ournal! )(: %)( 6 %<("

Iashweh! M" Z" %&&(" B,,ects o, science teachersK epistemological belie,s in teaching" /ournal of ,esearch in +cience Teaching! ??! )@6()" Iassard! 3" 0222" Pedagogical content knowledge concept map #atas talian* " http:NNwww"scied"gsu"eduNIassardN #0 8ebruari 022%*" Iiebert! 3" %&&&" 4elationships between research and the -FTM standard" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation!0&#%*! ? 6%&" Iiebert! 3" %&'(" 4onceptual and procedural knowledge5 The case of mathematics. Iillsdale: :awrence Brlbaum .ssociates" Iiggins! 3" %&&&" TeachersK pedagogical content knowledge and classroom practice in number concepts in mathematics in the third year o, schooling #atas talian*" http:NNwww"aare"edu"auN&&papNhig&&)&?"htm #0 8ebruari 022%*" Iuang! I" M" B" #tanpa tarikh*" In;estigating o, teachersK mathematical conceptions and pedagogical content knowledge in mathematics #atas talian*" http:NNwww"geocities"comNtg/ai/aNpck%"htm #? 8ebruari 022%*" Iutchison! :" $" %&&0" Iow does prior subject matter knowledge a,,ect the learning o, pedagogical contetnt knowledge in a mathematics methods course at the preser;ice le;el P # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Gashington! %&&0*" -issertation !bstracts .nternational " . <)N2%! %%@" Ibrahim Md" -oh" %&&)" 4e,ormasi pendidikan matematik " Kertas kerja $eminar Kebangsaan Pakar Pendidikan Matematik 4endah" +angi: +PG 3emaah -a/ir $ekolah" %&&(" Perlaksanaan program K+$M dalam bilik darjah" Kertas kerja $eminar Kebangsaan Penilaian K+$M" KPM: I.+" Kagan! 9" M" %&&0" Pro,essional growth among preser;ice and beginning teachers" ,eview of 0ducational ,esearch! (0! %0&6%(&" Kementerian Pendidikan Malaysia" %&&@" $ekolah +estari di Malaysia: $uatu lonjakan saujana " Kertas kerja $eminar $ekolah +estari" Kuala :umpur: KPM Klein! 4" #0222*" TeachersK knowledge o, studentsK conceptions: The case o, rational numbers #atas talian*" http:NNwww"tau"ac"ilNeducationNtoar?Netak/ir022260"html #0 8ebuari 022%*" Knapp! M" $" %&&@" +etween systemic re,orms and the mathematics and science classroom: The 9ynamics o, inno;ation! implementation! and pro,essional learning" ,eview of 0ducational ,esearch! (@#0*! 00@60((" :ampert! M" %&'(" Knowing! doing! and teaching multiplication" 4ognition and .nstruction! ?#)*! ?2<6?)0"

:ee! +" $" %&&0" .n in;estigation o, prospecti;e secondry mathematics teachersK understanding o, the mathematics limit concept # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Michigan! %&&%*" -issertation !bstracts .nternational! . <?N2@! 0?%'" :ehrer! 4" 8ranke! M" 8" %&&0" .pplying personal construct psychology to the study o, teachersK knowledge o, ,ractions" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation! 0?#?*! 00? 6 0)%" :enn/e! :" 8" %&&(" The pedagogical content knowledge o, ,aculty relati;ely new to college teaching # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, -orthwestern! %&&< *" -issertation !bstracts .nternational! . <(N2@! 0<@@ " :ubinski! F" ." %&'&" Fogniti;ely6guided mathematics instructions and teachersK decision6making" # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Gisconsin *" -issertation !bstracts .nternational! . <2N2&! 0@@?" Ma! :" %&&&" *nowing and teaching elementary mathematics5 Teachers% understanding of fundamental mathematics in 4hina and the 6nited +tates" Hale: :awrence Brlbaum .ssociates" Magnusson! $"! +orko! I" 5 Krajcik! 3" %&&'" -ature! source! and de;elopment o, pedagogical content knowledge ,or science teaching in Gess6-ewsome! 3" 5 :ederman! -" #eds"*" *nowledge for science teaching! E$: Kluwer" Marks! 4" %&&2" Pedagogical content knowledge in elementary mathematics" # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, $tan,ord! %&'& *" -issertation !bstracts .nternational! . <%N2%! %2% " Macgehee! 3" 3" %&&2" Prospecti;e secondry teachersK knowledge o, the ,unction concept" # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, TeAas! %&'&*" -issertation !bstracts .nternational! . <0N20! )<( " Miwa! T" %&'@" Mathematics in junior and senior high school in 3apan: Present state and prospects" In I" Girs/up 5 4" $treit #Bds.&" -evelopments in school mathematics education around the world #pp" %@0600)*" 4eston! 7.: -ational Founcil o, Teachers o, Mathematics" Mogill! ." T" %&&(" .ssessing the pedagogical content knowledge and teaching learning paradigms o, potential candidates ,or alternati, cer,ication in Illinois #9octoral dissertation! Eni;ersity o, Illinois! %&&< *" -issertation !bstracts .nternational! . <(N%2! ?'@0" Mullis! Ina 7"$" %&&0" -.BP,acts: Trends in school and home conteAts ,or learning" Gashington! 9F: -ational Fentre ,or Bducation $tatistics" #B4IF 9ocument 4eproduction $er;ice -o" B9 ?<? ??2*

Mullis! Ina 7"$" ! Martin! M"O! Gon/ale/! B"3"! Gregory! K"9! Garde! 4".! OKFonnor! K"M"! Fhrostowski! $"3 5 $mith! T"." #0222*" T.)++ 78885 .nternational mathematics report5 3indings from .0!%s ,epeat of the Third .nternational )athematics and +cience +tudy at the 0ighth 9rade" E$.! International $tudy Fenter" -FTM" %&'2" .n agenda ,or action: 4ecommendations ,or school mathematics o, %&'2s" -ew Hork : -FTM -FTM" %&'&" Furriculum and e;aluation standards ,or school mathematics" -ew Hork : -FTM -FTM" %&&%" Pro,essional standards ,or teaching mathematics" -ew Hork: -FTM -ik ./is -ik Pa" %&&0" !genda Tindakan5 (enghayatan )atematik *:+, dan Kuala :umpur: 9+P *:+)" the

-ik ./is -ik Pa" %&&(" (erkembangan (rofesional5 (enghayatan )atematik *:+, dan *:+). Kuala :umpur: 9+P Omar Iamat" %&&)" Gaya dan amalan pengajaran matematik peserta kursus K$PK di MPK+" /urnal (endidikan )atematik ; +ains" 3ilid % : <% 6 <(" Ontario Ministry o, Bducation" %&'<" 4urriculum guideline5 )athematics5 .ntermediate and senior divisions" Toronto: Rueen>s Printer ,or Ontario" Peterson! P" :"! 8ennema! B"! Farpenter! T" P"! 5 :oe,! M" #%&'&*" Teachers> pedagogical content belie,s in mathematics" 4ognition and .nstruction! (! %M)2" 4aymond! ." M" %&&@" Inconsistency between a beginning elementary school teacherKs mathematics belie,s and teaching practice" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation.! <<2 M <@( 4eynolds! M"F" %&'&" *nowledge base for the beginning teacher" OA,ord: Pergamon 4ichardson! 7"! .nders! P"! Tidwell! 9"! 5 :loyd! F" #%&&%*" The relationship between teachers> belie,s and practices in reading comprehension instruction" !merican 0ducational ,esearch /ournal! 0'! <<&6<'("" 4obitaille! 9"8" %&&?" Fharacteristics o, schools! teachers! and students" In +urstein! :" #Bd*: The .0! study of mathematics ...5 student growth and classroom processes"E"K! Pergamon Press" 4oulet! 4"G" %&&'" 0xemplary mathematics teacher5 +ubject conceptions and instructional practices" Tesis Phd #Tidak diterbitkan*1 Eni;ersity o, Toronto"

$haw! K" :" #%&&2*" Fontrasts o, teacher ideal and actual belie,s about mathematics understanding: Three case studies" #9octoral dissertation! Eni;ersity o, Georgia! %&'&*" -issertation !bstracts .nternational! <2! 0'%'6." $hulman! :" %&'@" Knowledge and teaching: 8oundations o, the new re,orm" <arvard 0ducational ,eview <@! %600" $hulman! :" $" #%&'(*" Those who understand: Knowledge growth in teaching" Bducational 4esearcher! %<#0*! )6%)" $imon! M!" ."! T/ur! 4"! Iein/! K" ! 5 Kin/el! M" 0222" Fharacteri/ing a perspecti;e underlying the practice o, mathematics teachers in transition" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation! ?2#)*! <@& M (2%" $imon! M" ." 5 T/ur! 4" %&&&" BAplicating the teacherKs perspecti;e ,rom the researchersK perspecti;e: Generating accounts o, mathematics teachersK practice" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation! 0&#0*! 0<0 M0()" $coen,eld! ." %&'@" BAplorations o, studentsK mathematical belie,s and beha;ior" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation" 02: ??' M ?<<" $tump! $" :" %&&@" $econdry mathematics teachersK knowledge o, the concept o, slope # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Illinois! %&&( *" -issertation !bstracts .nternational! . <'N20! )2' " $wa,,ord! 3" O"! 3ones! G" ." 5 Thornton! F" ." #%&&@*" Increased knowledge in geometry and instructional practice" 3ournal ,or 4esearch in Mathematics Bducation!0'#)*!)(@6)'?" Tickle! :" %&&&" Teacher .nduction5 The =ay !head" +uckingham : Open Eni;ersity Press"" Tengku Zawawi Tengku Zainal" %&&'" $trategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: $atu Kerangka Emum" :uletin /abatan +ains dan )atematik )(*T:," 0#%*! @ M %)" Tengku Zawawi Tengku Zainal" %&&@" Matematik K+$M: Iarapan dan 4ealiti" /urnal !kademik )(*T:," 3ld" %2! ?< 6 )(" Tengku Zawawi Tengku Zainal" %&&&" Ke,ahaman Konsep 9alam Matematik" /urnal !kademik )(*T:," 3ld" %%! %( 6 ??" Tengku Zawawi Tengku Zainal" 0222" Kurikulum matematik $ekolah +estari Malaysia #atas talian*" http:NNwww"mpkt"edu"myNmathObestari"html #? 8ebruari 022%*"

Tirosh! 9" 0222" Bnhancing prospecti;e teachersK knowledge o, children conceptions: The case o, di;ision o, ,ractions" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation! ?2#%*! < M 0<" 7eal! G"4" 5 MaKinster! 3"G" %&&&" Pedagogical content knowledge taAanomies" Bletronik 3ournal o, $cience Bducation #http:NNunr"eduNhomepageNcrotherNejseN;ealmak"html* # 02 3anuari 022% *" 7acc! -" -"! +right! G" +" %&&&" Blementary preser;ice teachers1 changing belie,s and instructional use o, childrenKs mathematics thinking" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation"0&#%*" '& M %%2 7on Glasers,eld! B" %&&)" . radical constructi;ist ;iew o, basic mathematical concept" In Brness! P" #ed"* 4onstructivy mathematical knowledge5 0pistemology and mathematical education" :ondon: The 8almer Press" Gallace! M" :" T" %&&2" Iow do teachers know geometry P . multi6case study o, secondry school geometry teachersK subject6matter and pedagogical # 9octoral dissertation! Eni;ersity o, Minnessota! %&'& *" -issertation !bstracts .nternational! . <%N%0! )2<0 " Gang! $" H" P"! Guo! F" 3"! Fhiang! G" I" 5 Fheng! $" $" %&&&" Teaching ,or meaning,ul understanding: . school6based science and mathematics teacher de;elopment project "# atas talian* http:NNwww"narst"orgNcon,erenceNwangetalNwangetal"html #0' 3anuary 022%*" Gilson! M" 4" %&&)" One preser;ice secondary teacherKs understanding o, ,unction: The impact o, a course integrating mathematical content and pedagogy" /ournal for ,esearch in )athematics 0ducation. 0<#)*! ?)( M ?@2" Giseman! 9" :"! Fooner! 9" 9"! Knight! $" :" %&&&" :ecoming a Teacher in a 3ield:ased +etting5 !n .ntroduction to 0ducation and 4lassrooms"E$.:Gadsworth Publishing Fompany"