Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM SELEPAS UPSR 2012 SK BASIA LAMA

KERTAS CADANGAN
Program Lawatan Rehat Minda Murid Cemerlang Dan Lulus Semua Matapelajaran PKSR 1 2013 SK BasiaLama eri! !e "elu! Bati! Pada 22 #un 2013 01 PENDAHULUAN

Lawatan Rehat Minda !e "elu! Bati!$ Lumut Pera! ini diran%ang !has untu! %alon&%alon 'PSR 2013 (ang telah Berja(a dengan %emerlang dan juga (ang lulus )agi semua mata pelajaran dalam PKSR 1 2013* Lawatan ini se)agai penghargaan dan hadiah gala!an selain )oleh mem)eri!an pengetahuan serta pengalaman )aru !epada murid terpilih* 02 MATLAMAT 1* 2* 3* Mem)eri pendedahan dan pengalaman se)enar )agi per!em)angan mental murid* Mening!at!an pengalaman )elajar (ang le)ih meluas* Mem)eri dorongan dan per!em)angan minda (ang positi+ !epada murid*

03 0BJEKTIF 1* 2* 04 Mem)eri pendedahan dan pende!atan (ang le)ih luas* Mem)eri peluang !epada pelajar untu! menim)a ilmu pengetahuan dan melahir!an pelajar (ang )erpengetahuan$!reati+ dan ino,ati+ * ANJURAN

Program P-."/R ".B dan 'nit Kuri!ulum SK Basia Lama* 05 SASARAN

Para peserta terdiri daripada 10 orang guru pengiring dan 01 orang murid* 2R'#'K L/MP-R/. 13 06 TARIKH dan MASA

22 #un 2013 2Sa)tu 3 4*00 am 5 0*00 pm 07 TEMPAT LA ATAN

"elu! Bati!$Lumut Pera! 1

PROGRAM SELEPAS UPSR 2012 SK BASIA LAMA 0! PENGISIAN PR"GRAM Sesi renungan )ersama uru Besar Rehat Minda 0# JA ATANKUASA PELAKSANA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6n* /)dul Mali! ) /)dul Rahman 2 uru Besar 3 "n*8j*9uso+ /:uldin B Shamsuddin 2 PK 1 3 6n* Rosli ) 8ussain 2 PK 86M 3 Pn*Ro:iah )t ;ul 2PK Ko&Kuri!ulum 3 6n*Mohd /mran B Mahmood2 Pen(elaras "ahun 0 3 Pn* Khairunnida Bt 9aa!o) Pn* 8a)i)ah Bt* <thman Pn* .ormawati )t Mohamed "ajuddin Pn* Ro:ilawati )t Mohammad Musta++a Pn* Siti Shahlina Bt <mar /li Pn* Suhana Bt Sulaiman Pn* =an >atanah Bt Musta+a

P6. 6R'S./-B P6. 6R'SK*R<MB<. /. S6"-/'S/8/ B6.D/8/R./-B B6.D/8/R/8L- #/=/"/.K'/S/

10

SUMBER KE ANGAN

1* Sum)angan Program P-."/R ".B 11 Bil 1 2 3 ? J+,)aK"S P$nda%a&an Per!ara Sum)angan Program P-."/R ".B #umlah 2RM3 P$'($)an*aan Per!ara Pengang!utan )as Ma!anan dan minuman Ba(aran ti!et masu! Marina Cur,e Ke%emasan@+otostat J+,)a#umlah 2RM3

12

TENTATIF PELAKSANAAN PR"GRAM

JADUAL LA ATAN SAMBIL BELAJAR PR"GRAM SELEPAS UPSR SEK"LAH KEBANGSAAN BASIA LAMA 2012 Bil 1 "ari!h 8ari 1A@01 Masa 04*00 pagi Bertola! Dari SKBL 2 /!ti,iti

PROGRAM SELEPAS UPSR 2012 SK BASIA LAMA B*00 pagi Sarapan di "asi! Ra)an 12*00 tgh Lawatan !e Petrosains KLCC Menara Ber!em)ar Petronas 01*00 Ptg Ma!an tengahari dan solat ;ohor 0?*30 Ptg Lawatan !e Putraja(a Sa)tu 00*00 Ptg Bertola! !e Mela!a 0B*00 Mlm Ma!an Malam Sem)ah(ang Men(usuri Sungai Mela!a Bermalam di /!ademi Kastam 2/KM/L3 A*00 Pagi Solat Su)uh Sarapan pagi 4*00 Pagi Bertola! !e Bandar 8ilir Kota / >amosa Mu:ium Mela!a Mu:ium Samudera 10@01 Menara "aming Sari /had 01*00 Ptg Ma!an tengahari dan solat ;ohor 02*00 Ptg ;oo Mela!a "aman Bua(a Mini Mala(sia@/S6/. 0?*00 Ptg Bertola! pulang !e eri! 01*00 Mlm Dijang!a sampai !e SKBL #adual ini terta!lu! !epada pindaan

13 PENUTUP /dalah diharap!an segala usaha dan peran%angan (ang dila!u!an untu! menja(a!an program ini mendapat !erjasama (ang sewajarn(a daripada piha!& piha! (ang terli)at seterusn(a a!ti,iti&a!ti,iti (ang diran%ang dapat )erjalan lan%ar* Semoga dengan adan(a lawatan ini dapat mem)eri man+aat !epada pelajar&pelar di samping mem)u!a ruang (ang le)ih luas dalam menam)ah!an ilmu pengetahuan pelajar* Disedia!an <leh7 CCCCCCCCCCC K8/-R'..-D/ 9//K<B Setiausaha Program Pintar ".B Disah!an <leh7 CCCCCCCCCC

PROGRAM SELEPAS UPSR 2012 SK BASIA LAMA S$na'a. Na,a G+'+/P$n*a0a 1an0 M$n0.2+&. La3a&an B.) Na,a N45 K/P U,+' 1* 6n*Mohd /mran B Mahmud 0A112A03A?4 ?4 4 2* 6n* Mohd /:mi B /hmaad 42012?0BA14 ?0 1 3* 6n*Khairul B* /)dul =ahid 4A011?02A00 34 4 ?* 6n* Mohd Rid:uan B <mar /li 1?0?2B1?02? 11 4 A* 6n* 8awari B <thman 43101B03AA1 31 1 0* Pn*8a)i)ah Bt <thman 400B1B0BA4A ?2 B 4* Pn* Siti Shahlina Bt <mar /li BA11030BA40 24 0 B* Pn* .ormawati Bt Mohamed "ajuddin 4?001A0B0B0 3B 2 1* Pn* .oor Rashidah Bt Roslani 410B1102A20 33 0 10* Ci! Ma:ni Bt /)dul =ahid BA0?230BA0? 2B ? 11* Ci! .oor Saarah Bt Mohamad >au:di BB010A0B04B 2A ? 12* Pn* Khairunnida Bt 9aa!o) 420B1B0BA?1 ?0 ? 13* 6n* .orshamsuddin B Mohamed .oor 41001B0BA?1 ?1 ? S$na'a. Na,a M+'.d Ta-+n 665 dan 4 SK Ba7.a La,a G$'.2 2012 B.) Na,a N45 K/P 1 2 3 ? A 0 4 B 1 10 11 12 13 1? 1A

U,+' 12 12 12 12 12 12 12 12 12 B 12 B 12 12 12 ?

10 14 1B 11 20 21 22 23 2? 2A 20 24 2B 21 30 31 32 33 3? 3A 30 34 3B 31 ?0 ?1 ?2 ?3 ?? ?A ?0 ?4 ?B ?1 A0 A1 A2 A3 A? AA A0 A4 AB A1 00

PROGRAM SELEPAS UPSR 2012 SK BASIA LAMA 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 /hmad 8ussaini ) /hmad Khai:uan B824A10 B Muhammad S(ahrul /i:at 0200130B042 10 4 Muhamad .ur /mir B Mohd .aji) /DBB?00 12 Siti /inon Khadijah )t Khairul 0A03040B02? 4 0 .urul .ajwa )t Mohd .a:ri /D210?0 12 Siti .ur 8usna Bt 8amidi /SB3320 12 .ur S(ahida /lia )t Baharin /SB3334 12 .ur ;ari+ah )t ;a)ri /'20214 11 .ur /+i+ah 8anani )t 8am:ah /'4301? 11 .ur /lia )t Kamaruddin /R0BA0B 12 .uratrah /ddila )t Mohammad /E4B0B3 11 .ur+ariss(a -rwa(u )t Roslan /E4B?30 11 Siti .ur >asiha )t Muhamad /:udin /=??100 11 .urul >atin .ajwa )t Mohamad Ba!ri /B4B433 11 .ur /is(ah )t Mat .u(ah /'4312B 11 .ur /ina S(a+ina )t Mohd 9unus /'10A0A 11 .ural(aa -::ati )t ;ainal Basri /F143?4 11 .ur >atinah )t /hmad Khai:uan /F10242 11 .ur 8ida(ah )t .a(an /"303B1 12 .urul /in )t Mohd Said /F10?11 10 A

01 02 03 0? 0A 00 04 0B

PROGRAM SELEPAS UPSR 2012 SK BASIA LAMA .or .aemah )t Kamaruddin /EB0021 10 .ur /irien .ajwa )t Mohd .arodi /=4401A 11 .ur 6ll(ana )t Mohamad Rusli /F10?40 10 Ro)iatul /dawi(ah Bt Mohd Badrol 8isam 040B040BB10 0 1 -ntan .ur S(as(a Bt /:iman /DBB221 12 Siti >atimah )t Khairul 1B10040B4AA 1? 0 .ur /:mina Khalidah )t .orshamsuddin 11000200A23 13 B Siti /ishah )t Khairul 11101A0B030 13 2 Lela!i 7 ?3 murid$ 0 dewasa Perempuan 7 22 murid $ 10 dewasa24 G 33 #'ML/8 7 B1 orang

Anda mungkin juga menyukai