Anda di halaman 1dari 25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bukti nyata dari program Praktek Pengalaman Lapangan. Melalui laporan ini akan diperoleh gambarn tentang kondisi sekolah tempat diadakannyapraktek bagi calon guru, dalamhal ini sekolah menjadi objeknya adalah SMA Negeri Makassar.

Laporan tertulis ini merupakan rangkaian pelaksanaan Program Pengalamaan Lapangan (PPL) yang mutlak harus dipenuhi oleh mahasis!a yang mengadakan praktek sebagai calon guru dan sebagai salah satu syarat bagi kelulusan mahasis!a" mahasis!a yang memprogramkan mata kuliah PPL. 1. Gambaran Singkat Tentang Hakekat PPL Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bagian dari inti kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasis!a calon guru atau tenaga kerja kependidikan, baik latihan mengajar maupun tugas kependidikan lainnya, secara terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan pro#esi keguruan. Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu program dalam pendidikan pra"jabatan guru yang dirancang untuk melatih calon guru agar $

menguasai kemampuan yang utuh dan terintegritas. Saat menyelesaikan pendidikanya, mereka siap secara mandiri mengembangkan tugas sebagai guru. %alam mengembangkan tugas pro#essional, seorang guru dituntut tidak hanya mengetahui dan memahami tugasnya tetapi mampu mekasanakan tugas sebagai guru yang dibimbing dan diarahkan melalui PPL. Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu muara dari

seluruh program kependidikan. Sebagai keseluruhan program, PPL silakukan sesudah mahasis!a calon guru dianggap sudah mendapat bekal yang memadai dalam bidang yang berkaitan dengan pengelolaaa proses belajar mengajar. PPL disamakan dengan latihan kerja dokter dan bagi calon penga!ai hotel. &akekat semua pelatihan tersebut adalah sama yaitu mempersiapkan calon pengemban tugas"tugas dengan baik kelak..

2. Maksu

an Tu!uan PPL

PPL diperuntuhkadengan maksud agar memberikan semangat kerja bagi mahasis!a calon guru baik berupa tugas mengajar (teaching) maupun tugas kependidikan lainnya (non teaching). Sedangkan tujuan program pengalaman lapangan (PPL) dapat dibagi dua' a. Tujuan Umum

PPL bertujuan agar mendapatkan secara #aktual di lapangan sebagai !ahana terbentuknya tenga kependidikan yang memiliki seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap yang diperlukan bagi pro#esinya, serta mampu menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik disekolah maupun di luar sekolah. b. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang diharapkan dapat dicapai oleh maahasis!a melalui PPL kependidikan adalah' $) Mengenal secara utuh lingkungan #isik, sosial, administrasi, dan akademik sekolah tempat pengabdian kelak. () Menguasai berbagai keterampilan mengajar. )) %apat menerapkan berbagai kemampuan kegururan secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata di ba!ah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. *) Mampu belajar, penghayatan dan pengalaman mengikuti latihan.

". #egunaan PPL bagi Ma$asis%a +egunaan PPL bagi mahasis!a yaitu sebagai bekal dalam berbagai bidang, agar mampu melaksanakan tugas"tugasnya dengan baik, dan sebagai calon guru dapat berhubungan langsung dengan lingkungan sekolah sebagai tempat latihan akan memberikan gambaran dalam menghadapi lingkungan dimana kelak akan dttempatkan. Selama mahasis!a PPL mengemban tugas di sekolah, tentunya guru pamong harus memantau agar mahasis!a betul"betul diberi ilmu dalam mendidik sis!a, sehingga mereka dapat mengelola kelas dengan baik, demikan pula dalam trans#er ilmunya. +erjasama antar guru dengan mahasis!a PPL dapat meningkatkan pengetahuan mahasis!a dalam menjalankan tugas pengajaran dan memantapkan diri sebagai pengajar yang pro#essional.

B. #ea aan Sek&la$ 1. 'i%a(at singkat )en irian an )embinaan SMAN Makassar berdiri dengan dikeluarkannya S+ menteri P , k No.

--).-.// tanggal 0 Agustus $0// yang dipimpin oleh A. Muri ($0//"$0-). Lokasi SMAN Makassar yang terletak di 1ln. 2aman Makam Pahla!an,

2ello 3aru Makassar, merupakanlembaga pendidikan yang dulunya dikenal dengan 4ikasi rumpun bamboo5, yang merupakan bsis gerombolan yang selalu mengintai keadaan kota yang berjarak 6 km dari pusat kota. Pada tanggal $/ 1uli $0// telah terjadi suatu peristi!a penting, dimana kebulatan tekad terhimpun dengan mendirikan satu tiang bendera yang dihadiri oelh !arga SMAN Makassar yang masih belum mengenal satu

dengan yang lainnya, yaitu 6 orang guru termasuk kepala sekolah, $ pega!ai dan (7- orang sis!a. %ari tahun ke tahun SMAN Makassar, bahkan di

propinsi Sula!esi selatan. %engan segudang pengalaman dan kegigihan para pendidik untuk memajukan pendidikan di daerah ini, terbukti dari standar N8M penerimaan sis!a baru yang meningkat setiap tahunnya. %emikian pula dengan mutu lulusanya yang mampu menembus perguruan tinggi #a9orit, baik di Sula!esi Selatan maupun di luar kota.

2.

L&kasi *A ministrasi sek&la$ Letak sekolah ini sangat strategis karena berada di posisi tengah antara 1l. Abd. %g. Sirua dengan 1l. Perintis +emerdekaan. Lokasi ini pula berada di tempat tenang dan jauh dari kebisingan lalu lintas, sehingga gangguan dari laur tidak besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar.

". +asilitas Sek&la$ $. :uang kepala sekolah (. :uang ;akil +epala Sekolah ). :uang <uru ' $ ruangan ' $ ruangan ' $ ruangan

*. :uang 3imbingan dan +onseling ' $ ruangan . Lapangan =lah :aga 6. :uang 2ata >saha ' ) lapangan ' $ ruangan

/. :uang >saha +esehatan Sekolah ' $ ruangan 7. :uang Penggandaan 0. :uang 89aluasi $-. +operasi $$. Mesjid $(. ;? <uru $). ;? Sis!a $*. Perpustakaan $ . Laboratorium 6 ' $ ruangan ' $ ruangan ' $ ruangan ' $ buah ' $ ruangan ' 6 ruangan ' $ ruangan

a. Laboratorium +omputer b. Laboratorium +imia c. Laboratorium @isika d. Laboratorium 3iologi e. Laboratorium <eogra#i #. Laboratorium 3ahasa 1umlah

' $ ruangan ' $ ruangan ' $ ruangan ' $ ruangans ' $ ruangan ' $ ruangan ' 6 ruangan

,. #ea aan Sis%a Sis!a SMA Negeri sebagai berikut' +elas A terdiri dari 0 kelas, yaitu' $. +elas A B $ terdiri dari )( orang sis!a (. +elas A B ( terdiri dari )( orang sis!a ). +elas A B ) terdiri dari )( orang sis!a *. +elas A B * terdiri dari )( orang sis!a makassar terdiri dari 0-0 orang, dengan perincian

. +elas A B

terdiri dari )( orang sis!a

6. +elas A B 6 terdiri dari )( orang sis!a /. +elas A B / terdiri dari )( orang sis!a 7. +elas A B 7 terdiri dari )( orang sis!a 0. +elas A B 0 terdiri dari )( orang sis!a +elas AC jurusan CPA terdiri dari 6 kelas, yaitu $. +elas AC B CPA $ terdiri dari )) orang sis!a. (. +elas AC B CPA ( terdiri dari )( orang sis!a. ). +elas AC B CPA ) terdiri dari )( orang sis!a. *. +elas AC B CPA * terdiri dari )( orang sis!a. . +elas AC B CPA terdiri dari )( orang sis!a.

6. +elas AC B CPA 6 terdiri dari )( orang sis!a. +elas AC jurusan CPS terdiri dari ) kelas, yaitu $. +elas AC B CPS $ terdiri dari )( orang sis!a. (. +elas AC B CPS ( terdiri dari (6 orang sis!a ). +elas AC B CPS ) terdiri dari )( orang sis!a. 7

+elas ACC jurusan CPA terdiri dari

kelas, yaitu

$. +elas ACC B CPA $ terdiri dari *- orang sis!a. (. +elas ACC B CPA ( terdiri dari *- orang sis!a. ). +elas ACC B CPA ) terdiri dari *- orang sis!a. *. +elas ACC B CPA * terdiri dari *- orang sis!a. . +elas ACC B CPA terdiri dari *- orang sis!a.

+elas ACC jurusan CPS terdiri ari ) kelas, yaitu $. +elas ACC B CPS $ terdiri dari *- orang sis!a. (. +elas ACC B CPS ( terdiri dari *- orang sis!a. ). +elas ACC B CPS ) terdiri dari *- orang sis!a

-. Pers&nil Sek&la$ Secara administrasi SMA Negeri Makssar dipimpin oleh +epala Satuan

Pendidikan yang dibantuh oleh empat ;akil +epala Sekolah, guru dan beberapa sta# dengan struktur sebagai berikut' 1. Nama Guru an Pim)inan Sek&la$

N& $ ( ) *

Nama %rs. :ahmat %rs. &. Arno Amal %ra. &j. +artini dra. Eanne 2umakaka, M. Pd %rs. &j Nehru, &.L %ra. Al#rida Linthin %ra. Mesriah Abd. :asyid,S.Pd, M.pd %rs. Syahrir A. Pondi %ame Siallangan S.Pd %ra. &j.Nurhayati &ursani, M. Si %ra. &j. Sri Sitia!ati &aruna %ra. &j. :ahma!ati :allu %ra. &j. Nurhayati +ulle %ra. &aji Saminten %ra. %ortje +ombong &j. ;asmidah ;ahab, 3A %ra. :akhma!ati :amli Moh. 2ayyeb 2ella 3.A %ra. &j Nuraini Amra, M.Pd %rs. &. Mursalim : %ra. &j S2. Nurhayati %ra. 3asse Maemuna dra. A. :ahmatia +arim M.Pd %ra. &j. Mar!ayah %ra. &j. A. Mustika %ra. Syamsiah %ra. Srimandala!ati %ra. &j. A. Nurhayati &. ; %rs. Musta#a %ra. &asinah %jabir %ra. &j. 3aubatari %rs. &. Ambo 2ang

NIP $06$$()$ $077-) $ $( $0 6$()$ $07)-) $ ((0 $0 (-($ $0/*$( ( --$ $06)-0(/ $07/-) ( --7F $0 7$()$ $07$-) $ $0/ $06)-*-) $07/-) ( -$/ $0 0-0-$ $076-( ( --)F $0 6$()$ $0//-) $ -*$0 -))- $0//-) $ --* $0 *-/(/ $0/7-) ( --/ $0 *-)-) $0/0-) ( --/ $0 *-0(- $0/0-) ( -$0 $-)$ $0/0-) ( -$0 )$((7 $0/0-) ( -$0 $-7$( $0/0-) ( --6 $0 ($(- $0/0-) ( --6 $0 $$--7 $0/7-) ( --( $0 $$()$ $0/0-) ( -$0 $0 ($($( $0/0-) $ -(( $0 )-*($ $07--) ( -$0 (- $) $07)-$ $ --/ $06-$()$ $07*-) ( -/ $06--$-6 $0-*7) ( --/F $06$-0$ $07*$$ ( --( $0 0- -$ $07 -) ( --) $0 7-*(/ $07 -) ( --/ $0 7$()$ $076-( ( --( $06(- ($ $076-) ( --$ $06$$$$$ $076-) ( -$* $0 6-0(- $076-) $ -$$06$- ( $076-) ( -$6 $06--/($ $076-) ( --7 $)$60*00/

Pangkat. G&l pembina 2k, C, CD.b pembina utama muda .CD.c pembina 2k. C, CD.b Pembina 2k. C, CD.b pembina 2+, C, CD.b pembina 2k, C, CD.b pembina 2k. C, C9.b pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a

6 / 7 0 $$$ $( $) $* $ $6 $/ $7 $0 (($ (( () (* ( (6 (/ (7 (0 ))$ )( ))

$-

)* ) )6 )/ )7 )0 **$ *( *) ** * *6 */ *7 *0 $ ( ) * 6 / 7 0 66$ 6( 6) 6* 6 66 6/ 67 60

%rs. &usdi %ra. &j. @arida %rs. %amri %ra. &j. Andnia :ahayu %rs. Patta 2oba %ra. &j. 2jendrana!ati &. Muh. Natsir +arim S.Pd %rs. A. Massalangka %rs. Cbrahim :una %ra. &j. Nursimin M.Si Ahmad, S.Pd, M.Pd %rs. Abd. +adir, M.Pd Sunarti Ngii, S.pak %ra. :undiah, M.Pd &j. Ajarah, S.Pd %ra. Crma Suryani 3adrulla, S.Pd, M.Pd %ra. Magdalena Palamba %rs. Adam 8ly, M. Ag %rs. Masrullah %ra. &j. St. Guhroh %ra. Nursyamsih Gainal Ari#in, S.Pd hamidah :ahim, S.Pd %ra. &j. Nurmiati %rs. Ahmad &abab, M.Pd &a!a massuara, S.Pd %rs. 2omy &ady %ra. :osmiati %el9yany, S.Pd %anial 3idlar <oga, S.Pd Maulid, S.Pd Sudirman +adir, S.Pd Subakti, S.Pd ;ahab, S.Pd Mariati

$0 (-/$6 $07/-) $ --( $06)$()$ $077-) ( $6 $06)$()$ $077-) $ $0* $06)$--( $077-) ( --/ $06$-*-6 $077-) $ -$) $06-$$($ $070-) ( --) $066-((7 $077$( $ --) $0 /$()$ $070-) $ - $06 $()$ $070-) $ $/$06*-/- $070-) ( -$$066$()$ $00--$ $ -($ $06)-)- $00--) $ -$* $06$$$$$ $00-$- ( --( $06/- (- $00(-) ( -$) $066$$(- $00(-) ( --0 $066-7$- $00)-) ( -$6 $0/--*-* $00*-) $ -$$ $067- -$ $00*-) ( -$7 $0 -6$ $00 -) ( -$6 $06 -/ $6$006-$ $ --$ $0 /$-$( $00 $( ( --$ $060$$(- $00 $( ( --6 $)($-/)/0 $06/$$$* $00$-) ( -$06 ($)$ $00(-) ( -/7 $067$-$0 $00 $( $ --) $0 0-7(/ $07)-) ( -$$ $0 0-)-( $00*-) $ --* $06*-((6 $006-( ( --$ $0/-- - $00)-$ ( --$ $06 -/-6 $076-( $ -$$ $0/*- -* (--)$( $ --0 $0/--$(/ (--*$$ $ --$ $06/- -7 (-- -$ $ -$$07-- $6 (--6-* $ -$$0/)-$)$ (--/-$ ( -$

pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a pembina 2k. C, CD.a Penata 2k. C, CCC.d Penata 2k. C, CCC.d Penata 2k. C, CCC.d Penata 2k. C, CCC.d Penata CCC.c Penata CCC.c Penata CCC.c Penata CCC.c Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda 2k. C, CCC.b

$$

//$ /( /) /* / /6 // /7 /0 7-

LaHarus Lepong MaItan Pesa %rs. Nurdin Madjid %rs, %jalal Alim >sman, S. +om +dise Mikal, S.Pd Abdul Lati#, S.Ag %rs. Muh. Al!i Nirsina, S.Pd Satriani, S.Pd :os Neneng 1uanda, A.Md

<22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22 <22

2. Nama/nama Tata Usa$a an Pega%ai lainn(a


N& $ ( ) * 6 / 7 0 $ $ $ $ ( $ ) $ * Nama 8thny Pasengong, S.Sos &j. &usnah :ana Nurhayati @arida Palisati Saheriah &j. :osdiana :amli Majik Syamsul Alam, 3.Sc &j. Cda!ati Murniati Na!a!i Alimuddin Mutmainnah :osmini :usli Pangkat. G&l Penata CCC.c Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda 2k. C, CCC.b Penata Muda CCC.a Pengatur Ek, C. CC.d &onorer &onorer &onorer &onorer &onorer

$(

$ Mulyadi $ 6 $ / $ 7 A. Murniati, A.Md As!ar A. Muchtar &onorer &onorer &onorer &onorer

1. #esan kami berkenalan a ala$ 0 Akrab sekali dan menyenangkan

3iasa"biasa saja

+urang Akrab

$)

BAB II PELA#SANAAN DAN PE'MASALAHAN PENDIDI#AN DI SE#1LAH A. Ber$ubungan engan #egiatan Ma$asis%a 1. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Penyusunan :encana Pelaksanaan Pembelajaran (:PP) dibuat

berdasarkan silabus yang dibuat oleh guru pamong, yang memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,uraian materi, kegiatan belajar mengajar.scenario pembelajaran, media pengajaran, penilaian, alat e9aluasi serta alat dan bahan sumber pembelajaran.. 2. Saat Penampilan di depan kelas Penampilan di depan kelas saat proses belajar mengajar berlangsung merupakan suatu proses yang memegang andil besar terhadap penguasaan kelas serta berperan dalammenentukan berlangsung tidaknya proses belajar mengajar tersebut. %engan penampilan yang rapi dan menarik akan memberikan kesan tersendiri para sis!a untukmengikuti mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. 2idak dapat disangkal bah!a penampilan yang rapi dan menarik sangat menunjang ttercapainya suasana belajar. %isamping itu $*

pula metode yang mengajar serta cara penyampaian materi kepada sis!a harus diperhatikan jangan sampai tercpta gaya mengajar yang terkesan membosankan. %engan demikian suasana terkesan lebih hidup sangat diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran lebih khusus materi pelajaran sejarah harus banyak menggunakan peta, gambar perjuangan atau gambar"gambar lainnya. B. Ber$ubungan engan #egiatan Sek&la$ 1. Bimbingan belajar/ ekstrakurikuler partisipasi dalm kehidupan antar mahasis a dengan lingkungan >ntuk lebih memantapkan penguasaan terhadap materi pelajaran, maka dipandang perlu adanyasuatu pemantapan terhadap materi tertentu. =leh karena itu, ditempuh dengan dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler atau bimbingan belajar yang dilaksanakan diluar jam #ormal sekolah. Man#aat dan hasil bimbingan belajar ini yaitu agar sis!a semakin dapat menguasai materi pelajaran tertentu. 2. Partisipasi dalam kehidupan sek!lah dan hubungan dengan lingkungan <una meningkatkan keakraban antara mahasis!a PPL dengan para guru, maka setap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, mahasis!a PPL dilibatkan dalam acara tersebut. ?ontoh pada setiap hari Senin para guru dan mahasis!a PPL serta para sis!a bersama"sama mengikuti upcara bendera yang dipimpin $

langsung oleh kepala sekolah atau !akil keppala sekolah. %alam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SM> Negeri Makassar dan untuk

memaksimalkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar, maka setiap ada persoalan yang dianggap penting oleh kepala sekolah, !akil kepala sekolah, serta para guru mengikuti rapat de!an guru yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah, dimana setiap peserta rapat berhak memberikan masukan terhadap persoalan yang sedang dihadapi. ". Pr!ses pembimbingan #uru Pam!ng$ %!sen Tut!r dan Super&is!r UPP' Proses pembimbingan yang dilakukan oleh <uru pamong, dosen tutor dan super9isor >PPL merupakan salah satu hal yang memegang peranan yang sangat menunjang kelancaran proses belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasis!a PPL. %alam membimbing mahasis!a PPL, guru pamong dengan sangat antusias tanpa kenal lelah memberikan masukan, arahan tentang cara atau teknik sehubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. =leh karena itu, aakti9itas keseharan yang palin akti# membimbing adalah guru pamong. %isamping itu pula arahan yang diberikan adalah membimbig cara pembuatan Silabus dan :PP yang sebelumnya kami anggap sulit. Selain itu, %osen 2utor juga memberikan arahan sehubungan dengn pelaksanaan PPL. (. Pelaksanaan dan Usaha Pendidikan $6

Pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri

Makassar telah mengacu pada

satuan pendidikan pengembangan kurikulum sehingga pendidikan juga telah mengikuti tahap"tahap pelaksanaan pendidikan. Mahasis!a PPL dari jurusan Sejarah yang terdiri dari ) orang, melaksanakan PPL pada kelas A. masing masing mahasis!a mengajar dua sampai * kelas. Pada mata pelajaran Sejarah, tidaklah harus memiliki satu pegangan buku paket saja, tetap sis!a dapat memiliki buku apa saja yang penting materinya sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku termasuk guru mengaajarnya, karena buku satu dengan yang lainnya hamper memliki perbedaan pandangan, sehingga sangatlah baik apabila guru memiliki buku pegangan yang lebih dari satu.

2. Permasala$an an Ulasan Pen i ikan Bi ang Stu i Secara umum masalah yang dihadapi guru maupun mahasis!a PPL adalah rendahnya minat belajar sis!a, hal ini secara teori disebabkan oleh !atak, si#at dan lingkungannya yang memberikan si#at.respon yang minim terhadap proses belajar mengajar di sekolah, oleh karena itu dibutuhkan semacam upaya pembimbingan dan pennyadaran terhadap sis!a mengenai pentingnya pendidikan buat mereka dan juga perbaikan dalam memberikan penyajian materi dikelas agar minat sis!a terhadap pelajaran dapat ditingkatkan. $/

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah masalah !aktu, biasanya rencana pelaksanaan pembelajaran yang tersusun tidak tersusun sesuai scenario karena dinamika kelas yang berjalan menyebabkan alokasi !aktu yang ditetapkan terkadang tidak cukup untuk mengarahkan sis!a mencapai kompetensi yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan semacam keterampilan dalam penguasaan kelas dan menetapkan metode"metode belajar e#ekti# dan sesuai dengan kondisi kelas yang dihadapi.

$7

BAB III PELA#SANAAN P'1G'AM PENGALAMAN LAPANGAN DAN

PENANGGULANGAN MASALAH P'1SES PEMBELA3A'AN A. Pelaksanaan Pr&gram Pengalaman La)angan 4PPL5 1. Kegiatan !rientasi dan pengenalan latar belakang sek!lah dan kegiatan pembelajaran bidang studi +egiatan saat penerimaan mahasis!a PPL di sekolah pada tanngal 6 @ebruari (-$( adalah kegiatan obser9asi. %ari data tersebut dapat diperoleh beberapa pengalaman dan in#ormasi tentang SMA Negeri Makassar. Pada

kegiatan ini mahasis!a PPL Sejarah mendapatkan man#aat sebagai berikut' a. Mengenal +epala Satuan Pendidikan (+epala Sekolah), guru pamong, guru"guru yang lain dan sta# usaha yang membantuh pelaksanaan PPL. b. Mengenal lokasi, situasi dan kondisi sekolah di SMA Negeri Makassar. c. %apat mengetahui tugas"tugas guru di sekolah, tata tertib sis!a, tata tertib guru, tata tertib tata usaha dan tata tertib mahasis!a yang melaksanakan PPL.

$0

2. Kegiatan 'atihan )engajar Sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengajar seperti halnya guru"guru yang lain mahasis!a PPL terlebih dahulu membuat Silabus dan :encana Pelaksanaan Pembelajaran (:PP) yang disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. %alam Silabus tersebut termuat materi kegiatan pembelajaran yang secara rinci diurakan dalam :PP dan sistem penilaian, kemudian :PP juga memuat materi pembelajaran tiap pertemuan atau tatap muka yang telah disesuaikan dengan alokasi !aktu dan metode yang digunakan. Penampilan dalam mengajar merupakan suatu proses yang memegang peranan penting terhadap penguasaan ruangan. 1uga sikap dan tingkah laku guru ditampilkan dalam kelas !aktu menyampaikan materi adapun materi di kelas. Pada saat pemberiaan materi dingunakan pendekatan konsep, dengan metode yang ber9ariasi sesuai dengan satuan bahasan. Adapun materi tersebut adalah ceramah bermakna, tanya ja!ab, demonstrasi dan metode pemberian kuis dia!al pembelajaran yang dingunakan secara terpadu. ". Kegiatan pendidikan lain Pada saat kami PPL di SMA Negeri Makassar, kegiatan pendidikan lain

yang dilakukan adalah memberikan tugas"tugas kepada sis!a serta memberikan hasilnya, selain itu juga kami juga membuat soal ulangan harian yang berupa soal isian dan pilihan ganda. (-

+egiatan pendidikan lain yang dilakukan mahasis!a PPL di SMA Negeri Makassar antara lain' a. Menga!asi sis!a yang ujian dan memeriksa hasil ujiannya. b. Membuat analisis hasil belajar sis!a yang meliputi tugas"tugas mahasis!a

PPL yang membuat soal harian serta membantu membahas soal"soal yang pernah diberikan. c. Melaksanakn administrasi kelas seperti mengadakan absensi sis!a sebagai upaya memoti9asi sis!a agar akti# mengikuti mata pelajaran dan mengisi jurnal harian kelas yang diajar. d. Melakukan pendekatan kontrol indi9idu terhadap sis!a yang sering membuat gaduh dalam kelas untuk meninggalkan kebiasaannya yang tidak baik itu.

B. #egiatan Penanggulangan Masala$ 1.Pr!ses belajar bidang studi Sejarah %alam usaha untuk mencapai tingkat keberhasilan yang baik dalam penyampaian materi di kelas, maka kami mahasis!a PPL melakukan melakukan berbagai persiapan seperti' a. Membuat :PP (:encana Pelaksanaan Pembelajaran) sebelum mengajar.

($

b. Menguasai bahan yang akan diajarkan c. Menggunakan ruangan dan penampilan mengajar di depan sis!a harus diperhatikan sehingga materi yang diajarkan dengan mudah dapat dipahami oleh sis!a. 2. Penanggulangan masalah pendidikan lainnya Masalah"masalah kecil sering terjadi di SMA Negeri Makassar, namun

karena kecakapan dari berbagai pihak, baik pihak sekolah maupun orang tua sis!a, sehingga dengan mudah masalah"masalah tersebut dapat diatasi. +husus dalam menanggulangi masalah pelanggaran tata tertib oleh sis!a telah dilaksanakan suatu langkah yang cukup strategis yaitu setiap guru dilengkapi dengan karu control. Pada !aktu"!aktu tertentu juga diadakan rapat e9aluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan metode tersebut dan menentukan langkah"langkah selanjutnya. >paya yang dilakukan untuk memoti9asi sis!a dalam menjaga kebersihan dan keindahan kelas maka diadakan lomba 6+ dimana setiap guru bidang studi memberikan penilaian.

((

BAB I6 PENUTUP A. #esim)ulan 3erdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut' $. Sekolah SMA Negeri Makassar didirikan pada tahun $0// yang termasuk

salah satu Sekolah #a9orit di kota Makassar karena berhasil meningkatkan proses, belajar mengajar dan menghasilkan alumni yang berkualitas. (. Pada umumnya guru yang mengajar di SMA negeri Makassar adalah alumni

C+CP >jungpandang (>NM Makassar) dengan status guru tetap dan guru tidak tetap. ). Pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri Makassar berjalan sesuai

dengankurikulum yang sudah diprogramkan pemerintah yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, hal tersebut disebabkan oleh adanya keinginan dan tekad serta adanya kedisiplinan dari semua pihak, mulai dari +epala Sekolah,

()

;akil +epala Sekolah, <uru"guru maupun pega!ai tata usaha yang menangani bidang pendidikan serta para sis!a. *. Mahasis!a yang melaksanakan PPL harus mempersiapkan diri sebelumnya sehingga dapat menguasai materi dengan baik serta dapat menggunakan metode mengajar sesuai dengan materi yang diba!akan.

B. Saran 3agi mahasis!a yang akan melaksanakan PPL, dalam melakukan obser9asi sebaiknya !aktu yang diberikan betul"betul diman#aatkan sebagaimana mestinya pada dan betul"betul mempersiapkan diri pada mata kuliah PPL $ sehingga dalam melaksanakan tugas tugas selama dilokasi PPL tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. %an sebelum tampil di kelas sebaiknya mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari penguasaan amteri maupun kebersihan berpakaian sehingga dapat tercipta suasana yang nyaman selama proses belajar mengajar berjalan.

DA+TA' PUSTA#A (*

%=+>M8N2ASC, Data Administrasi SMA Negeri 5 Makassar, tahun ajaran (--/.(--7 Palino, Lusia. (--7. Laporan Lengkap Program Lapangan di SMA Negeri 5 Makassar. 2idak diterbitkan >PPL (-$(. Buku Panduan Program Pengalaman Lapangan (PPL). >ni9ersitas Negeri Makassar