Anda di halaman 1dari 132

KODE 01 2001

DAFTAR LAPORAN FUNGSIONAL DIREKTORAT INVENTARISASI SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2001 PENULIS JUDUL A. Djafar Ekaslorasi Batuan Andesit Di Wilayah Gunung Pasir KAret Gunug Pi ung Dan Batukenit Budhi Priatna "asil #engolahan Data dan Peta!#eta Ano$ali Geofisika Daerah Penyelidikan %u#iturang& Ka'u#aten (u$ajang& )a*a +i$ur. Keterjadian .ineral Kro$it Dan E$as Paser Di Daerah %. Asa$!asa$ Dan %. %atut Ka'u#aten +anah (aut& Kali$antan %elatan. Penyelidikan Geologi +erhada# Keterda#atan Batu$ulia Dan Bahan 1ndusrtri Di Daerah Ka'u#aten Bungto +e'o Pro#insi )a$'i. Pros#ek Enda#an Batu'ara Dala$ 4or$asi Painan Di Daerah Painan Dan %ekitarnya Ke a$atan 15 )urai& Batangka#as Dan %utera Ka'u#aten Painan& %u$atara Barat. Kolokiu$ "asil Penyelidikan Eks#lorasi Bahan Galian (oga$ Bandung& 16 .aret 1772. Kolokiu$ "asil Penyelidikan Eks#lorasi Bahan Galian (oga$ Bandung& 16 .aret 1772. Proyek

02 ! 2001

0, ! 2001

-an . .anurung

0/ ! 2001

0orry Karangan& Djato#et P. .anullang&dkk

02 ! 2001

Ededy 3.%u$aat$adja

06 ! 2001

Proseeding

08 ! 2001

Proseedings

Proyek

09 ! 2001

Ario .ustang& BE

Eks#lorasi dengan .etoda +ahanan )enis di Daerah Pros#ek E$as Pasir Guha 0i'uluh Ka'u#aten Bogor& )a*a Barat. Kolokiu$ "asil Penyelidikan dan in:entarisasi enda#an ga$'ut di daerah Ka'u#aten Batanghari& Pro#insi )a$'i. JUDUL Progra$ Pengolahan Data Gra:ity (a#oran Kegiatan #e$'uatan +enaga 'i$'ingan +eknis D%. dala$ ;saha %ektor Perta$'angan Dan energi Di P+. <a'ire 'akti .ining. Pengukuran Geolistrik ;ntuk 3en ana Pe$'oran Air di Daerah P+.Perke'unan ==111& <grangakh Pa*on Kediri )ati$.

07 ! 2001 KODE 10 ! 2001 11 ! 2001

%.. +o'ing Dan D.1'rahi$ PENULIS .e$et 3. "e$anto Wahyu *idodo

12 ! 2001

3uhiyadin Kertinegara& BE

1, ! 2001

+i$ 1n:entarisasi Dan Eks#lorasi .ineral 1ndustri

Eks#lorasi #endahuluan Batu$ulia Dan Bahan Galian 1ndustri di Daerah P. Ba an Dan P. Kasiruta Ka'u#aten .aluku ;tar Pro#insi .aluku. Eks#lorasi Geofisika (oga$ Di Daerah %u#iturang ke a$atan Prono*ijoyo& Ka'u#aten (u$ajang Pro#insi )a*a +i$ur. (a#oran Kegiatan Penyelidikan Geofisika (oga$ Di Daerah Pasir$un ang dan %ekitarnya 0ikalongkulon Ka'u#aten 0ianjur& )a*a Barat. Pos#at Dan Keterda#atannya Di Ka'u#aten Bojonegoro )a*a +i$ur. Pros#eksi Keterjadian .ineral loga$ di Daerah Katano#an .uarasi#ongi %u$atra ;tara. Pengukuran Geolistrik untukren ana air di daerah P+. Perke'unanan ==111&ngrangkah Pa*on Kediri )ati$. Penyelidikan .ineral Kasiterit Di Daerah Bukit Pintu +ujuh Bagian ;tara Pegunungan +iga#uluh. Progra$ Perhitungan >+errain 0orre tion? Koreksi .edan

1/ ! 2001

Edie Kurnia Djunaedi& B. Priatna %utrisno& dkk

12 ! 2001

16 ! 2001 18 ! 2001

0orry Karangan -an .%. .anurung

19 ! 2001

3uhiyadin Kertinegara& BE

17 ! 2001

A %aid 1s$ail

20 ! 2001 KODE 21 ! 2001

.e$et 3. "e$anto PENULIS Ario .ustang& BE

JUDUL Eks#lorasi dengan $etode $agnet di daerah Pros#ek E$as #asir guha 0i'uluh ka'u#aten Bogor& )a*a Barat. (a#oran eks#lorasi Batuan kaliu$ <atriu$ >K!<a? Di Daerah Gunung Genuk dan %ekitarnya ko$lek gunung .uara& Ka'u#aten )e#ara& Pro#insi )a*a +engah. Data (a#angan +ahanan )enis dengan .etoda Geoloistrik >Di#ole!di#ole? di (okasi %ungai 0i'uluh!0i'erang ka'u#aten Bogor& )a*a Barat. Enda#an to#as Deakt @uro Preto .inas Gerais BraAil. Eks#lorasi #endahuluan tentang Keterda#atan Batu$ulia di daerah ka'u#aten Bojonegoro )a*a!+i$ur. Eks#lorasi Geofisika (oga$ Di Daerah

22 ! 2001

A'dul fatah -usuf

2, ! 2001

.o h. %ola:iah

2/ ! 2001 22 ! 2001

0orry Karangan 0orry Karangan

26 ! 2001

Ario $ustang& 1$anuel ..f

G.+u$'u& Desa )endi Wonogiri!)a*a +engah. 28 ! 2001 .o h. %ola:iah

Ke .

%elogiri&

Data (a#angan +ahanan )enis Dengan .etoda Geolistrik >Di#ole!Di#ole?Di (okasi %ungai 0i'uluh!0i'erang Ka'u#aten Bogor& )a*a!Barat. Eks#lorasi (anjutan Batuga$#ing ;ntuk Bahan Baku %e$en di Wilayh %i#d P+ Kurnia Ka#uas ;ta$a Glue 1ndustries Ke Gune$ dan %ale&Ka'. 3e$'ang Pro#insi )a*a +engah. (a#oran Penyelidikan +anah. Potensi +o#as Di 1ndonesia. 0orry Karangan Perhitungn 0ara Barnes Dala$ .etoda Geolistrik untuk .enentukan Per'edaan %e'aran (a#isan Batuan. JUDUL (a#oran "asil Penyelidikan Geologi (anjutan +erhada# Enda#an +oseki Dan Bahan Galian 1ndustri (ainnya Di Daerah 'arangan dan %ekitarnya& Ka'u#aten Pesisir %elatan& %u$atra Barat.B Penyelidikan Geoi$ia (oga$ E$as Pri$er di Daerah Gn. 0ia*itali Ka'u#aten (e'ak )a*a!Barat. Well (ogging 1n 0oal EC#loration (a#oarn Kerja Diklat Pengolahn data Pada Kan*il DPDE %u$atera ;tara Penyelidikan +ahanan )enis ;ntuk Air +anah Di Daerah G. Ga$'ir& 0ikalong Kulon Ka'u#aten 0ianjur. Bahan Galian Batu$ulia dan .ineral 1ndustri di Ka'u#aten Bungo +e'o Pro#insi )a$'i. (a#oran Peninjauan (a#angan daerah Ke a$atan (oajanan& Ka'. Kutai Pro# Kali$antan +i$ur. Eks#lorasi $ineral (oga$ .ulia Di daera 0i$anggu 0i'aliung& Ka'u#aten Pandeglang Pro#. )a*a Barat. (a#oran Akhir "asil #enyelidikan Geologi lanjutan +erhada# enda#an toki dan Bahan

29 ! 2001

P+ Kurnia Ka#uas Glue 1ndustries

27 ! 2001 ,0 ! 2001 ,1 ! 2001 KODE ,, ! 2001

+j 1$an 0orry Karangan .o h %ola:iah PENULIS 1r. Djato#et P. .anullang& dkk

,/ ! 2001

Deddy + %usisna

,2 ! 2001 ,6 ! 2001 ,8 ! 2001

Adri %antosa %udjadi "ari*idjaja Eulkifli Boegis

,9 ! 2001

0orry Karangan

,7 ! 2001

+ru$an *idjaya

/0 ! 2001

A %aid 1s$ail

/1 ! 2001

0orry Karangan

Galian 1ndustri (ainnya di Daerah Barngan dan %ekitarnya Ka'. Pesisir %elatan Pro#. %u$atra Barat /2 ! 2001 /, ! 2001 KODE // 2001 /2 ! 2001 Proseedings 1r %ukaesih PENULIS Budhi Priatna .o h. %ola:iah& dkk Kolokiu$ "asil Penyelidikan Eks#lorasi Bahan Galian (oga$. Proyek

(a#oran "asil analisis Petrologi 'atuan >12 0onto?. JUDUL (a#oran Kali'rasi Alat ;kur Gaya'erat (A 0oste D 3o$'erg +i#e G. 928 Eks#lorasi Geofisika .ineral (oga$ Di Daerah Desa sanenrejo& Ke . +e$#ursari Ka'. )a$'er!)a*a +i$ur Peninjauan Enda#an 'atu'ara Di Daerah Ka'u#aten Berau& Pro#insi Kali$antan +i$ur. Eks#lorasi Pendahuluan (oga$ .ulia Di Daerah 0isuru#an dan Karangja$'e Ka'u#aten Garut dan 0ia$is )a*a Barat. Pe$etaan Dan 1nter#retasi struktur #ada +e#i +i$ur %.Kelian& Ke . (ong 1ra$ %a$arionda& Pro#.Kali$antan +i$ur. (a#oran Penyelidikan Eks#lorasi Geoki$ia +indan (anjut Daerah %alodako Dan %ekitarnya Ka'u#aten Pandang Paria$an Dan +anh Datr %u$atera Barat. (a#oran %#esifikasi teknik Kerja (a#angan +eori Dasar Penyelidikan seis$i 3efraksi. %iste$ 1nfor$asi .ineral .enggunakan %iste$ Geogra#his. Dengan 1nfor$asi

/6 ! 2001

1r .artua 3aja

/8 ! 2001

"andro Wahjono& dkk

20 ! 2001

1r 3id*an Arief

21 ! 2001

"ari*idjaya& dkk

2, ! 2001 22 ! 2001 26 ! 2001

1r Priatna& dkk %yuhada Arsadi#ura %yah Ala$

28 ! 2001

%ahat %i$anjntak

(a#oran Kegiatan Bantuan +enagaBi$'ngan +eknis D%. Dala$ ;saha %ektor Perta$'angan Di P+ <etra Asia Kali$antan +i$ur. Daftar ;sul Peneta#an )a'atan Perekayasa Angka Kredit

29 ! 2001 KODE 27 ! 2001

! PENULIS B Bandi& dkk

JUDUL (a#oran Pendahuluan Penyelidikan .ineral (oga$ Di Daerah Wolo*aru& Ka'u#aten Ende& P. 4lores& <usatenggara +i$ur.

60 ! 2001 61 ! 2001

1r.3id*an Arief Eulkifli Boegis

Potensi 'ahan Galian loga$ Dan 1ndustri Di Wai %a$ang& Pro#. (a$#ung. "asil Eks#lorasi %isti$ Pena$'angan Dan %tudi Kelayakna Enda#an Pasir Pantai Di Desa (egong Wetan& Pe$anukan Ka'. %u'ang )a*a Barat (a#oran "asil Analisa Petrologi Batuan. Penyelidikan Geologi Pada Eona Braksi D1 Daerah Gn. +iang Padi Kali$antan Barat. Pendugaan Geolistrik ;ntuk .enunjang Pe$'oran Di Desa Dangdeur Ke .Banyures$i Ka'.Garut )a*a Barat. Penafsiran Penye'aran ;nsur "g& 0F2& (i& Dan As di Daerah Bittuang %ula*esi %elatan. (a#oran %e$entara Eks#lorasi Pendahuluan (oga$ .ula Di Darah 0iBaliung 0i$anggu Ka'. Pandeglang& )a*a Barat. +injauan Pros#ek E$as Dan ;sulan %tudi Kelayakan K#. Pela'uhan 3atu Ka'u#aten %uka'u$i )a*a Barat. Enda#an Batua#ung Di Daerah Ka'u#aten (o$'ok ti$ur Pro#insi <usa +enggara 'arat. Progra$ 1nter#retasi Geolistrik. JUDUL +injauan Pros#ek E$as Dan ;sulan %tudi Kelayakan KP. Pela'uhan 3atu Ka'.%uka'u$i )a*a Barat. (a#oran Penyelidikan (anjutan .ineral (oga$ +i$ah Putih dan .ineral 1kutannya Di Daerah %ungai Panutungan Dan %ekitarnya& Pegunungan +iga#uluh& Pro#insi )a$'i. 1stilah istilah %ig Dan Pe$anfaatan Data Base Pada .a#ifo Enda#an Batu'ara Daerah +angko 3okan& 0ekunan& %u$atera +engah.

62 ! 2001 6, ! 2001 6/ ! 2001

1r. %ukaesih Deddy + %utisna 1$anuel .usa 4oeh

62 ! 2001

-an. %. .anurung

62 2001

Deddy + %utisna& dkk

66 ! 2001

1r Ar$in +a$#u'olon

68 ! 2001

Eulfikar

69 ! 2001 KODE 67 ! 2001

.e$et 3. "er$anto PENULIS 1r Ar$in +a$#u'olon

80 ! 2001

.alik .anurung& dkk

81 ! 2001 82 ! 2001

%yah Ala$ 1r %ukaesih

8, ! 2001

+i$ 1n:entarisasi dan Eks#lorasi Batu'ara G "adiyanto& %ukaesih +i$ 1n:entarisasi dan Eks#lorasi Enda#an Batu'ara G Ase# %uryana& dkk -an % .anurung& dkk

(a#oran Penyelidikan Pendahuluan Enda#an Batu'ara Di Daerah dan %ekitarnya& Ka'.rito %elatan Pro#insi Kali$antan +engah. (a#oran Penyelidikan Pendahuluan Enada#an Batu'ara Di Daerah Kualalu$#ur dan +e*ah& Ka'. Gunung .as& Pro#insi Kali$antan +engah. (a#oan Pendahuluan Penyelidikan Pendahuluan .ineral (oga$ di Daerah Ka'u#aten Bi$a&P. %u$'a*a <usa +enggara Barat. Peran Geologi Pada 3en ana Pe$'uatan )alan Di *ilayah Pro#insi Bengkulu Paket 5 Proyek Khusus Bina .arga P. ; Petunjuk .ineralisasi E$as Pri$er Di Daerah %. .erendang dan %. Kinantan Ka'u#aten %arolangun Bangko Pro#ini )a$'i Penyelidikan Batuga$#ing #angkalan& Kra*ang )a*a Barat. Daerah

8/ ! 2001

82 ! 2001

86 ! 2001

3uhiyadin Kertinegara& BE

88 ! 2001

Atok %. Pra#to& Wahyu Widodo

89 ! 2001

+oto +eddy Kusu$ah

KODE 87 ! 2001

PENULIS Edie Kurnia Djunaedi

JUDUL Pengolahan Data Penyelidikan Geolistrik dan .agnet& Di Daerah %u$'erungkal& Ke . 0andi#uro Ka' (u$ajang )a*a +i$ur. Penyelidikan Dengan .etoda .agnet Pada Daerah Pros#ek Enda#an E$as Pri$er %ungai 0i'uluh 0i'erang Ka'. Bogor &)a*a Barat. Pendugaan +ahanan )enis %e ara <u$erik .enggunakan Pakeris .odel. (a#oran Penyelidikan Geolistrik untuk Air +anah Di Daerah 0isayong& Ka'u#aten +asik$alaya&)a*a Barat Penyelidikan Geoki$ia (oga$ E$as Pri$er di daerah G<.0ia*itali Ka'.(e'ak )a*a Barat (a#oran "asil Ko$#ilasi dan Peninjauan (a#angan ;ntuk 3en ana %tudi Kelayakan Pa'rik %e$en Ka'."ulu %ungai %elatan >Kandangan? Kali$antan %elatan.

90 ! 2001

Adri %antoso %udjadi BE

91 ! 2001 92 ! 2001

.o h %ola:iah Budhi Piatna

9, ! 2001

Deddy + %utisna

9/ ! 2001

1r. Ar$in +a$#u'olon

92 ! 2001

A'dul 4atah -usuf& dkk

(a#oran Eks#lorasi Bantuan Kaliu$! <atriu$ >K!<a? Di Daerah Gunung Genuk Dan %ekitarnya Ko$#lek Gunung .uria& Ka'.)e#ara& #ro#insi )a*a +engah. 1ndikasi +e$uan (oga$ Dasar dan E$as di Daerah Peg. +a$ahdaro&P. %u$'a& <usa +enggara +i$ur Eks#lorasi (oga$ .ulia Di Daerah 0ia*itali Dan %ekitarnya Ke Bayah& Ka'.(e'ak 3e#ort Fn Gold EC#loration 1n 0i#ariuk Pros#e t Kendeng&West )a:a. JUDUL Penyelidikan Geologi Panas Bu$i Daerah "uHu!Daha& Ka' Do$#u& <usa +enggara Barat. Penyelidikan Geofisika 0ara +ahanan )enis dan .egnet untuk (oga$ .ulia Di Daerah %u$'er Wungkal& Desa %u$'er*uluh& Ke 0andi#uro Ka' (u$ajang& Pro# )a*a +i$ur Eks#lorasi .ineral 1ndustri Di Daerah Ka'u#aten Banjar Pro#insi Kali$antan %elatan. Penyelidikan Geofisika ;ntuk Enada#an E$as Pri$er Di Daerah Da*agu& Ka' Pantai Pro#insi 1rian )aya. 3e#ort Fn +he 3e onnaissan e %e$era$ 3i:er Keduai And .ali 3i:er West Kali$antan. Penyelidikan Geolistrik ;ntuk Air +anah Di Desa 0i#i ung&)angkurang& Barusuda Ka'u#aten Garut Dan Desa 0i'anten& Ka'u#aten 0ia$is Pro#insi )a*a Barat. Penyelidikan Geolistrik +ahanan )enis ;ntuk .enafsirkan Penye'aran +egak Enda#an Belerang Di Ka*ah Gunung Ka'a Ke . 0uru# Ka' 3ejang (e'ong Pro#insi Bengkulu. Data!data "asil Analisa Dan Peta!#eta Ano$al "asil Penyelidikan Geofisika Di Daerah 0iseuti& Ka'.Pur*akarata& )a*a

96 ! 2001

1r 3id*an Arief

98 ! 2001 99 ! 2001

A %aid 1s$ail A %aid 1s$ail

KODE 97 ! 2001

PENULIS "erry %undhoro

70 ! 2001

Edie Kurnia Djunaedi

71 ! 2001

.artua 3aja P& dkk

72 ! 2001

Budhi Priatna& dkk

7, ! 2001

A %aid 1s$ail

7/ ! 2001

Budhi Priatna ..%

72 ! 2001

1r Ar$in +a$#u'olon

76 ! 2001

Baudhi Priatna

Barat. 78 ! 2001 KODE 79 ! 2001 1r. %ukaesih PENULIS .o h. %ola:iah (a#oran "asil Analisa Pertologi Batuan JUDUL Data (a#angan +ahanan )enis Dengan .etoda Geolistrik >Di#ole!di#ole? Di (okasi %ungai 0iiiiitluk!0i'e'er Desa Padasuka& Ke 0i$anggu Ka' Pandegleng& )a*a! Barat Potensi Enda#an Batu'ara Daerah Kayu Aro Ke Batang Ka#as dan %utera Ka' #esisir %elatan& Pro#insi %u$atera Barat. (a#oran Penyelidikan (anjutan (oga$ $ulia Di Daerah 0i 0e$et Dan %ekitarnya Ke 0isolok Ka' %uka'u$i )a*a Barat. Enda#an Batu'ara daerah %ena$at Bungo& Pro#insi )a$'i. Eks#lorasi Pendahuluan Batu Ga$#ing ;ntuk Bahan Baku %e$en Di Wilayah %i#d P+ Kurnia Ka#uas ;ta$a Glue 1ndustries Ke Gune$ dan %ale Ka' 3e$'ang Pro#insi )a*a +engah. (a#oarn Penyelidikan .ineral (oga$ Di Daerah Ka' tasik$alaya Dan Ka' 0ia$is Pro#insi )a*a Barat. Preli$inary %ur:ey 3e#ort 4or Gold De#osit 1n the Areas Ff K#. <o D; 779&777&1000& and 1001 %engingi and Kuantan .udik Distri ts 1ndragiri "ulu 3ege y 3iau Pro:in e. Penyelidikan Geolistrik 0ara +ahanan )enis Atas Daerah %ungai 0iguntung Ke Panggarangan& Ka' (e'ak )a*a!Barat. (a#oran #enyelidikan (anjutan (oga$ $ulia Di Daerah Pasir Paku Dan )atake Ke Panggarangan& Ka' (e'ak Pro#insi )a*a Barat (a#oran hasil analisa #ertologi Batuan JUDUL Pro#osal Eks#lorasi .ineral loga$ Di Daerah .atara$& Ka' (o$'ok 'arat Pro#insi <usa tenggara Barat. Penera#an .etoda Geofisika dala$

77 ! 2001

Eddy 3 %u$aat$adja

100 ! 2001

Deddy + %utisna& dkk

101 ! 2001 102 ! 2001

1r %ukaesih 1r A$ir +a$#u'olon

10, ! 2001

Deddy + %utisna

10/ ! 2001

1r A$ir +a$#u'olon

102 ! 2001

.o h %ola:iah

106 ! 2001

Deddy + %utisna

108 ! 2001 KODE 109 ! 2001

1r. %ukaesih PENULIS -an % .anurung

107 ! 2001

Budhi Priatna

Eks#lorasi .ineral (oga$. 110 ! 2001 111 ! 2001 1r. %ukaesih Atok sukandar Pra#to (a#oran "asil Analisa Pertologi Batuan (a#oran Peninjauan Daerah $ineralisasi (oga$ e$as Di P Ka$'ing& Pro#insi +i$or! +i$ur. Peninjauan singkat Be'era#a %ingka#an Batu'ara Di Koti# Pa$enan& Ke . Bangko Ka' %arko& Pro#insi )a$'i. 3esisiti:ity %ur:ey Fn hot *ater sour es At Bojongkoneng 0ituerue# Distri t Bogor 3egen y West )a:a Penyelidikan geofisika Atas Daerah Pros#ek E$as Pasir Paku& Ka' (e'ak )a*a!Barat Potensi Bahan Galian Daerah 1sti$e*a A eh. (a#oran Pengukuran Batas "ak Guna ;saha. Geologi Daerah Ge$uruh dan sekitarnya Ke 0ileles& Ka' (e'ak )a*a Barat. Fksidasi dan Pengayaan %u#ergen dan .eta$orfis$a. .e$#elajari %truktur Kondukti:itas (istrik 'atuan dengan .enggunakan .etoda .agneto:ariational.. (a#oran "asil Penyelidikan Eks#lorasi geoki$ia 3egional 'ersiste$ Di Daerah Ka' Poso Pro#insi sula*esi tengah JUDUL (a#oran "asil Penyelidikan Eks#lorasi geoki$ia 3egional 'ersiste$ Di Daerah Ka' Poso Pro#insi sula*esi tengah Penyelidikan geolistrik tahanan )enis ;ntuk .enafsirkan Penye'aran tegak Enda#an Belerang di Ka*ah gunung ka'a Ke . 0uru# Ka' 3ejang le'ong Pro#insi Bengkulu. (a#oran Penyelidikan (oga$ .ulia Di daerah Kariango >ke .(i$'ong& Ka' lu*u? 'au& (e'utang& Batuisi >Ke . Kalu$#ang& Ka' .a$uju? Pro#insi %ula*esi selatan. %aduran Penyelidikan Detail .ineral (oga$

112 ! 2001

1r. %ukaesih

11, ! 2001

1r A$ir +a$#u'olon

11/ ! 2001

.arino& dkk

112 2001 116 ! 2001 118 ! 2001 119 2001 117 ! 2001 120 ! 2001 KODE 120 ! 2001

+oto +eddy Kusu$ah 1r A'dul 4atah& DP(.GD.E<G A %aid 1s$ail 1r. A$ir +a$#u'olon .e$et 3 "er$anto A'dul %oleh& dkk PENULIS A'dul %oleh& dkk

121 ! 2001

1r. A$ir +a$#u'olon

122 ! 2001

%i$#*ee %oeharto

12, ! 2001

1r. 3id*an Arief

Di Daerah (igan& Ke a$atan %a$#oiniet& Ka' A eh Barat Pro#insi daerah 1sti$e*a A eh. 12/ ! 2001 122 ! 2001 126 ! 2001 128 ! 2001 1r. %ukaesih 1r. A$ir +a$#u'olon 1r. A$ir +a$#u'olon 1r. A$ir +a$#u'olon "asil Analisa Petrologi Batuan (a#oran Geologi dan .ineralisasi Daerah 0iseuti dan %ekitarnya KP D;!822I)a'ar Enda#an .ineral <on (oga$ J Batu'ara& .inyak Bu$i dan Gas ala$. (a#oran Eks#lorasi (engka# Di Wilayah KP D; 822I)ABA3 Desa 0iseuti Ke jatiluhur Ka' Pur*akarta& )a*a Barat. (a#oran "asil Analisa Pertologi Batuan )ade Di Australia (a#oran Data Pe$ilikan +anah dan 0adangan Batu Ka#ur dan +anah (iat desa Pada'eunghar& 0i'adak & %uka'u$i )a*a Barat. JUDUL Data (a#angan Geolistrik (okasi Antara Goa %u i& Goa Gelatik Dan Goa Gelung Ka$#ung jetis& Ke a$atan %e$anu& Wonosari )a*a +engah Eks#lorasi Pendahuluan enda#an Ga$'ut Di Daerah +ulungsela#an& ke . +ulungsela#an Ka'. FganKo$ering 1lir& Pro#insi %u$atra %elatan. Penyelidikan Geoki$ia (oga$ E$as Pri$er Di Daerah Gn.0ia*itali Ka' (e'ak )a*a Barat. (a#oran %e$entara Penyelidikan #endahuluan dan 1n:entarisasi Enada#an Ga$'ut Di daerah Ka'. Batanghari& Pro#insi )a$'i (a#oran Geologi dan .ineralisasi Daerah 0iseuti dan %ekitarnya KP D;!822I)a'ar. Peralatan Dan +eori Penyelidikan %eis$ik 3efraksi. Daerah Penyelidikan dan %tudi Enda#an Batu'ara D1 Daerah +e'ingtinggi dan %ekitarnya&Ka' (ahat& Pro#insi %u$atra

129 ! 2001 127 ! 2001 1,0 ! 2001

1r. sukaesih 0orry Karangan 1r. a'dul fatah& DP(& GD& E<G

KODE 1,1 ! 2001

PENULIS .o h %ola:iah

1,2 ! 2001

+i$ 1n:entarisasi dan Eks#lorasi Batu'ara dan Ga$'ut Deddy + %utisna

1,, ! 2001

1,/ ! 2001

%. .. +o'ing& dkk

1,2 ! 2001 1,6 ! 2001 1,8 ! 2001

1r. A$ir ta$#u'olon %yuhada Arsadi#ura %. .. +o'ing& .%

%elatan. 1,9 ! 2001 .o h. %ola:iah Data (a#angan Geolistrik (okasi Antara Goa su i& Goa Gelatik Dan Goa Gelung Ka$#ung jetis& Ke a$atan se$anu& Wonosari. Pro#osal Penyelidikan (oga$ .ulia dan (oga$ Dasar Di Daerah 0a$#aka dan %ekitarnya Ka' 0ianjur )a*a Barat +ahun Anggaran 1779I1777. Enda#an .ineral <on (oga$ J Batu'ara& .inyak Bu$i dan Gas Ala$ JUDUL Eks#lorasi dengan .etoda +ahanan )enis Di Daerah Pros#ek E$as %ungai 0igintung Ka' (e'ak& )a*a Barat (a#oran Eks#lorasi (engka# Di *ilayah KP D; 822I)a'ar Desa 0iseuti Ke a$atan )atilihur Ka' Pur*akarta& )a*a Barat. A#likasi .etoda Geolistrik ;ntuk .enentukan (okasi Alur %ungai Ba*ah Pe$ukaan Di Daerah Karst sekitar Wonosari& Ka'. G<.Kidul -ogyakarta Batu'ara Daerah Bangunsari& Pro#insi %u$atera %elatan Ditinjau Dari As#ek Petrografi. Batu'ara Daerah Ba'atto$an&Pro#insi %u$atera %elatan Ditinjau Dari As#ek Petrografi. 3en a F#erasional 1n:entarisasi Enda#an Ga$'ut Di Daerah Ka' Batanghari& Pro#insi )a$'i %u$'erdaya Enda#an Ga$'ut Di daerah tulung %ela#an dan %ekitarnya Ka' Fgan Ko$ering 1lir %u$atera %elatan. A ti:ities 3e#ort +e hni al 0oo#eration D$r Geologist +o P+.1PE Fn +he (ong Pahangai Area& Kutai East Kali$antan +erje$ahan dari Buku Bahasa 1nggeris BerjudulJ K+he 5(4!E. .ethod 4or +he

1,7 ! 2001

Wahyu Widodo

1/0 2001

1r. Ar$in +a$#u'olon

KODE 1/1 ! 2001

PENULIS Ario .ustang& B.E

1/2 ! 2001

1r. Ar$in +a$#u'olon

1/, ! 2001

.arlina& dkk

1// ! 2001

1r. %ukaesih

1/2 ! 2001

1r. %ukaesih

1/6 ! 2001

%. . +o'ing& dkk

1/8 ! 2001

Kusdarto

1/9 ! 2001

Wahyu Widodo

1/7 ! 2001

Ario .ustang& B.E

EC#loration Ff Pri$ary tin De#ositL Kedala$ Bahasa 1ndonesia BerjudulJ Eks#lorasi Enda#an +i$ah Pri$er Dengan .etoda E. 5(4 KODE 120 ! 2001 PENULIS Ario .ustang& B.E JUDUL +erje$ahan dari Buku Ber'ahasa 1nggeris BejudulJ KGP% And 1ts A##li ations 1n Geo#hysi al EC#lorationL Kedala$ Bahasa 1ndonesia BerjudulJ GP% dan A#likasinya Dala$ Eks#lorasi Geofisika (a#oran Penyelidikan (anjutan (oga$ .ulia Di Daerah 0i#atujah D 0ikalong Ka' +asik$alaya ! )a*a Barat (a#oran Penyelidikan Enda#an Batu'ara Daerah 0ekungan Kutai& Ka' Kutai& Pro#insi Kali$antan +i$ur. 3en ana Pengelolaan (ingkungan >3K(? Pena$'angan Pasir (aut Pada KP D; 922I)a'ar Perairan .uara Ge$'ong Ka' Bekasi Pro#insi )a*a Barat. .etoad Elektro$agnetik %oundings ;ntuk Penyelidikan Panas Bu$i. (a#oran Eks#lorasi Batu$ulia Di Daerah Pendreh dan %ekitarnya Ka' Barito %elatan Pro#insi Kali$antan +engah. Keterjadian Enda#an .angan Di Daerah Ka'u#atenn .anggarai Pro#i$si <usa +enggara +i$ur. Konfigurasi elektroda Dala$ Geolistrik dan Prosdur (a#angan. Eks#lorasi Dengan .etoda +ahanan )enis Di Daerah Pros#ek E$as %ungai 0iaksan %ung1 0ihurugading Ka' (e'ak& )a*a Barat. JUDUL Data (a#angan +ahahan )enis Dengan .etoda Geolistrik >Di#ole!di#ole?Di (okasi sungai 0iteluk!0i'e'er Desa Padasuka& Ke a$atan 0i$anggu Ka' Pandeglang& )a*a Barat.

121 ! 2001

Deddy + %utisna

122 ! 2001

1r %ukaesih

12, ! 2001

P+ Gora Gahana

12/ ! 2001 122 ! 2001

.e$et 3 "er$anto .artu 3aja Parningotan& dkk

126 ! 2001

-an % .anurung

128 ! 2001

.o h %ola:iah

129 ! 2001

Ario .ustang B.E

KODE 127 2001

PENULIS .o h %ola:iah

160 ! 2001 161 ! 2001

A %aid 1s$ail Diding %unardi& B % & dkk

3e#ort Fn +he 3e onnaisan e %e'uluh Area West Kali$antan. Eks#lorasi (anjutan %u$'erdaya Bahan Galian 1ndustri Di daerah Ka'u#aten %a$'as Pro#insi Kali$antan Barat. Penyelidikan Geofisika 0ara Polarisasi +eri$'as ;ntuk Enda#an %ulfida$asf Di Daerah 0i'uniasih& Ka' +asik$alaya& )a*a Barat. .engenal .ineral Batu$ilia 1ndonesia Ala$iah dan )enis

162 ! 2001

Edie Kurnia Djunaedi

16, ! 2001 16/ ! 2001

".3. Wilher %i$andjuntak& dkk %.. +o'ing& dkk

3en ana F#erasional 1n:entarisasi Enda#an Ga$'ut Di Daerah Ka'u#aten Batanhari& Pro#insi )a$'i. (a#oran Penyelidikan E$as Pri$er Pada Daerah Kontrak Karya Pt <atarang .ining Di Ke a$atan Padang er$in Dan Wonoso'o Ka' (a$#ung %elatan. 1n:entarisasi 3efraksi. Penyelidikan %eisi$ik

162 ! 2001

Agus Gurni*a

166 ! 2001 168 ! 2001

%yuhada Arsadi#ura .o h %ola:iah

(a#oran %e$entara #enyelidikan geolistrik ;ntuk sunagi Ba*ah +anah (okasi Ka$#ung )etis dan %ekitarnyas& Ke %e$anu&Wonosari Ka' Gunung Kidul& )a*a +engah. Pengolahan Data Penyelidikan Polarisasi +eri$'as Di daerah 0i'uniasih& Ka' +asik$alaya Pro#insi )a*a Barat. JUDUL Penyelidikan Geofisika ;ntuk Enda#an E$as Pri$er Di Daerah Fno& Ka' Paniai& Pro#insi 1rian )aya. Penelitian Geolistrik ;ntuk Airtanah Di Daerah Desa 3anakolo Ke .aurole Ka' Ende <usa +enggara +i$ur 3en ana F#ersional Eks#lorasi (anjutan dan Pe$'oran Batu'ara Di Wilayah Kerja K;D. Bojong$anik Ka' (e'ak )a*a Barat. Eks#lorasi Pendahuluan Enda#an Batu'ara Daerah .ensau& Ke (i$un& Ka'u#aten %arko Pro#insi )a$'i >%aduran?.

169 ! 2001

Edie Kurnia Djunaedi

KODE 167 ! 2001

PENULIS Budhi Priatna

180 ! 2001

1$anuel .usa 4oeh

181 ! 2001

Eddy 3 %u$aat$aja

182 ! 2001

1r. %ukesih

18, ! 2001

-an % .anurung

Penafsiran Penye'aran ;nsur "G&0F2& (1 dan A% Di Daerah ;lu'elu& (a$#ung %elatan. Penyelidikan Geofisika ;ntuk Enda#an E$as Pri$er Di Daerah Wagi& Ka' Paniai& Pro#insi 1rian )aya. Eks#lorasi Batu'ara Dengan .etoda Wel (ogging Di Daerah .uara (akitan Pale$'ang %u$atera %elatan. Penyelidikan .ineral (oga$ $ulia Dan loga$ dasar +aha# 11 Di daerah Ka' +asik$alaya dan 0ia$is )a*a Barat. "asil Penyelidikan Bahan Galian (oga$& Geoki$ia dan geofisika. (a#oran #enyelidikan (anjutan .ineral (oga$ +i$ah Putih dan .ineral 1kutannya Di Daerah %&Panuntungan dan %ekitarnya& Pegunungan +iga#uluh& Pro#insi )a$'i. (a#oran "asil Analisa Petrologi Batuan JUDUL Eks#lorasi Dengan .etoda .agnet Di Daerah Pros#ek E$as %ungai 0i'arengkok Ka' Bogor& )a*a Barat. +injauan Geologi dan .ineralisasi 0u!Au Daerah Pros#ek Punggungan 1si$u& Gorontalo %ula*esi ;tara. Keterkaitan Ano$ali Geoki$ia %edi$en %ungai aktif Dengan Keter#adatan Enda#an Bijih Di Daerah B$a& P %u$'a*a Pro#insi <usa +enggara +i$ur. Eks#lorasi Pendahuluan %u$'erdaya Batu$ulia dan Bahan Galia 1ndustri Di daearh Putusi'au& Ka Ka#uas "ulu Pro#insi Kl$antan Barat. Pendugaan +ahanan )enis %e ara <u$erik .enggunakan Pekeris .odel. (a#oran Kegiatan Per'antuan +enaga Bi$'ingan teknis D%. Dala$ ;saha %ektor Perta$'angan dan Energi Di P+ <a'ire Bakti .ining. Eks#lorasi Geofisika .ineral loga$ di Daerah Pasir$un ang dan 0i*aregu& Ke

18/ ! 2001

Budhi Priatna

182 ! 2001

1$anuel .usa 4oeh

186 ! 2001

Deddy + %utisna&dkk

188 ! 2001 189 ! 2001

Edie K .alik .anurung&dkk

187 ! 2001 KODE 190 ! 2001

1r. %ukesih PENULIS Ario .ustang& B.E

191 ! 2001

Ba$'ang Pardiarto

192 ! 2001

-an % .anurung

19, ! 2001

1r .artua 3aja P& dkk

19/ ! 2001 192 ! 2001

.o h %ola:iah Wahyu Widodo

196 ! 2001

%utrisno& dkk

0ikalong Kulon& Ka' 0ianjur& )a*a!Barat. 198 !2001 +i$ in:entarisasi dan Es#lorasi .ineral 1ndustri -an % .anurung %yuhada Arsadi#ura Eks#lorasi Pendahuluan Batu$ulia dan Bahan Galian 1ndustri Di Daerah Ka' %u$'a*a Pro#insi <usa +enggara Barat. Pros#eksi Keterjadian .ineral Kro$it Di Daerah Pasa$an& %u$atera Barat. Analisa dan Ealuasi Data Geofisika (oga$ Di Daerah Pasir$un ang dan %ekitarnya 0ikalongkulon Ka' 0ianjur )a*a Barat. JUDUL (a#oran "asil Analisa Pertologi Batuan Penyelidikan 1n:entarisasi Enda#an Ga$'ut Di Daerah Ka'u#aten Batanghari Pro#insi )a$'i. Eks#lorasi Enda#an 4osfat Di Daerah Pasean& Ka' Pe$ekasan Ke Pasean dan %ekitarnya .adura. .ont$orilonit Pada 4or$asi )a$#ang Di Daerah Banjar*aru& 0ia$is )a*a Barat. Keterkaitan Ano$ali Geoki$ia dengan Keterda#atan Eona .ineralisasi Di daerah +anjung <gale'u& Ka' Ende& <usa +enggara +i$ur. Analisa dan E:aluasi Data %eisi$ik di Daerah Bayung (in ir Ka' .usi'anyuasin %u$sel. "asil Pengolahan Data& Analisa dan Konturing Peta Ano$ali& Penyelidikan Geofisika Di Daerah 0ikalong Kulon& Ka' 0ianjur& )a*a Barat. Pengaruh Antar ;nsur Dala$ Analisis %#ektro$etri %inar = Pada Pre#arasi 0onto .etodaLPressed Po*derL dan .etode K4usion BeadL %erta Kaitannya Dengan Kur:a Kali'raksi. Eks#lorasi Dengan .etoda .agnet Di daerah Pros#ek E$as %ungai 0iaksan! %ungai 0ihurugading Ka' (e'ak )a*a Barat. (a#oran Eks#lorasi Geofisika .ineral (oga$ Di Daerah Pasir$un ang dan .ineral 0i*aregu& Ke 0ikalong kulon& Ka'

199 !2001 197 ! 2001

KODE 170 ! 2001 171 ! 2001

PENULIS 1r. %ukaesih %.. +o'ing

172 ! 2001

A %aid 1s$ail

17, ! 2001 17/ ! 2001

1r. %ukaesih -an % .anurung

172 ! 2001

%yuhada Arsadi#ura

176 ! 2001

Budhi Priatna

178 ! 2001

<uryasin A

177 ! 2001

Ario .ustang B.E

200 ! 2001

%utrisno

0ianjur& )a*a Barat. KODE 201 ! 2001 202 ! 2001 20, ! 2001 20/ ! 2001 PENULIS Wahyu Widodo Arifin )ahri W 1r. a$ir +a$#u'olon Wahyu Widodo JUDUL Gold in +he Dut h East 1ndies. %tandardisasi Analisis .ineral 1ndonesia. Enda#an .ineral <on (oga$J Batu'ara& .inyak Bu$i Dan Gas Ala$. (a#oran Kegiatan Per'antuan +enaga Bi$'ingan +eknis D%. Dala$ ;saha %ektor Perta$'angan dan Energi Di P+ <a'ire Bakti .ining. Penyelidikan Geofisika +er#adu +erhada# %truktur Pe$'a*a .ineralisasi Di Daerah 0iteluk& Ke 0inanggu& Ka' Pandeglang )a*a 'arat (a#oran Eks#lorasi Batu$ulia dan .ineral 1ndustri Di Daerah )a$'i dan Ka' Bungote'o Pro#insi ja$'i. (a#oran %ingkat Kursus Defor$ational .e hanis$ 1n the (ithos#here %eri Kursus K@uantitati:e +e hniMues 4or +he Analysis Ff Geologi al %tru turesL Kekera'atan .ineral ;'ahan E#ither$al Di 0itisuk Desa Pada*aras Ke 0i#atujah Ka' +asik$alaya )a*a Barat 3en ana F#erasional Enda#an Ga$'ut Di Batanghari& Pro#insi )a$'i 1n:entarisasi Daerah Ka'

202 ! 2001

Alanda 1dral

206 ! 2001

".3 Wilher %i$andjuntak& dkk Wahyu Widodo

208 ! 2001

209 ! 2001

A %aid 1s$ail

207 ! 2001

%.. +o'ing

210 ! 2001

D*i <ugroho %unuhadi

Geologi dan Penye'aran Batu'ara Di Daerah Bunga$as dan %ekitarnya& Ka' (aht %u$atera %elatan. (a#oarn Eks#lorasi Batu$ulia Di Daerah Pendreh dan %ekitarnya Ka' Barito %elatan Pro#insi Kali$antan +engah JUDUL Penyelidikan Geolistrik ;ntuk Airtanah Di Daerah %uka %ukadan Ke 0ikulur Ka' Pandeglang )a*a Barat. Penulisan 1sian 4or$ulir %is$in Dala$ Bidang Geofisika Eks#lorasi& Dala$ 3angka Kegiatan Ko$#ilasi& Pe$erosesan& Pe$utakhiran Data 1nfor$asi %u$'erdaya

211 ! 2001

.artua 3aja Parningotan

KODE 212 ! 2001

PENULIS 1$anuel .usa 4oeh

21, ! 2001

Edie Kurnia Djunedi

.ineral 21/ ! 2001 Edie Kurnia Djunedi 3en ana Peyelidikan Geofisika 0ara Polarisasi +eri$'as ;ntuk Enda#an %ulfida$asif Di Daerah 0i'uniasih dan .ekarsari +asik$alaya dan 0ia$is& )a*a Barat %tudi Kelayakan +a$'ang E$as Gunung Pongkor. (a#oran Penyelidikan Enda#an Batu'ara Daerah <yata& Asia& Ka$at& Ka' %orong Pro#insi 1rian )aya +ahun Anggarn 1770I1771 %tandardisasi Analisis .ineral 1ndonesia. Penyelidikan .ineral (oga$ Di Daerah P F'i .aluku ;tara (a#oran akhir #endugaan Geolistrik guna $anunjang ren ana #e$'uatan su$ur 'or Artesisi >%BA <o. 0/? di lokasi #enjernihan air $inu$ Desa Pa'u*aran Ke . Pur*ok*erto ;tara Ka'. Dati 11 Banyu$as Penyelidikan Geologi Pada Eona 'reksi di daerah G<. +iang Padi Kali$antan Barat (a#oran kegiatan 'antuan tenaga 'i$'ingan teknis D%. dala$ usaha sektor Perta$'angan di P+ . <etra Asia Kali$antan +i$ur JUDUL %yste$ 1nfor$ation De:elo#$ent Analisis A'u Batu'ara dan Dasar dasar %#ektro$etri (a#oran #endahuluan #enyelidikan Geologi +injau terhada# Batu$ulia dan 'ahan galian industri di daerah +a#anuli %elatan dan %ekitarnya Pro#insi %u$atra ;tara (a#oran #enyelidikan Enda#an Batu'ara di daerah A$#ah dan sekitarnya& Ka'. Barito %elatan Pro#insi Kali$antan +engah (a#oran hasil #enyelidikan .agnet di daerah Ko$o#a Ka'. Paniai& #ro#insi 1rian )aya (a#oran #eninjauan daerah .ineralisasi (oga$ E$as di P. Ka$'ing& Pro#insi +i$or

212 ! 2001 216 ! 2001

P+ Aneka +a$'ang Ase# %uryana

218 ! 2001 219 ! 2001 217 ! 2001

Arifin )ahri W %ahala (u$'an Gaol P+ 0akra*ala .eridian

220 ! 2001 221 ! 2001

Deddy +. %utisna %ahat %i$anjutak

KODE 22, ! 2001 22/ ! 2001 222 ! 2001

PENULIS Adri %antoso <uryasin A ".3. Wilher %i$andjuntak& dkk

226 ! 2001

"adiyanto& dkk

228 ! 2001

Budhi Priatna .. % & dkk

229 ! 2001

Atok %ukandar Pra#to

! +i$ur 227 ! 2001 +i$ %eksi .ineral 1ndustri Pro#osal eks#lorasi lanjutan Enda#an Ball 0lay di daerah .enggala dan sekitarnya& Ka'. (a$#ung ;tara& Pro#insi (a$#ung Penyelidikan Geolistrik ara tahanan jenis atas daerah %ungai 0igintung Ke . Panggarangan& Ka'. (e'ak )a*a Barat Potensi )ade di Ka'ena Eks#lorasi #endahuluan su$erdaya 'ahan galian industri di daerah Ka'. .inahasa dan Kodya Bitung Pro#insi %ula*esi ;tara (a#oran #enyelidikan #endahuluan (ogan langka yang 'erarosiasi dengan +i$ah Putih di daerah Aliran +iga#uluh Pro#insi )a$'i JUDUL (a#oran #enyelidikan #endahuluan dan lanjutan 'ahan 'aku se$en di daerah Pada'eunghar dan sekitarnya& Ka'. %uka'u$i& )a*a Barat Petunjuk .ineralisasi Kro$it& Platina dan E$as (etakan di daerah G. +ari#kinjang& Pegunungan .eratus& Ka'. Banjar& Kali$antan %elatan (a#oran kegiatan #er'antuan tenaga 'i$'ingan teknis D%. dala$ usaha sektor #erta$'angan dan energi di P+. <a'ire Bakti .ining Penyelidikan Geologi #ada Aona 'reksi di daerah G<. +iang Padi Kali$antan Barat Potensi )ade di 1ndonesia (a#oran kegiatan 'antuan teknik D%. #ada P+. <a'ire Bakti .ining (a#oran #enyelidikan dan in:entarisasi enda#an ga$'ut di daerah Ka'. Batanghari& Pro#insi )a$'i (a#oran #endidikan (oga$ .ulia di daerah Kariango >Ke . (i$'ong& Ka'. (u*u? Bau& (e'utang& Batuisi >Ke . Kalu$#ang& Ka'. .a$uju? Pro#insi %ula*esi %elatan? 3en ana Pe$antauan (ingkungan >3P(?

2,0 ! 2001

.o h %ola:iah

2,1 ! 2001 2,2 ! 2001

0orry Karangan Eulfikar& dkk

2,, ! 2001

.alik .anurung

KODE 2,/ ! 2001

PENULIS Kusdarto& dkk

2,2 ! 2001

-an. %. .anurung

2,6 ! 2001

Wahyu Widodo

2,8 ! 2001 2,9 ! 2001 2,7 ! 2001 2/0 ! 2001

Deddy +. %utisna 0orry Karangan Wahyu Widodo %... +o'ing& dkk

2/1 ! 2001

%i$#*ee %oeharto

2/2 ! 2001

P+ Gora Gahana

Pena$'angan #asir laut #ada KP D; 922I)ABA3 Perairan .uara Ge$'ong Ka'. Bekasi Pro#insi )a*a Barat 2/, ! 2001 2// ! 2001 KODE 2/2 ! 2001 1r. %ukaesih %... +o'ing& dkk PENULIS "endro Wahjono& dkk (a#oran hasil analisis Petrologi Batuan (a#oran #enyelidikan dan in:entarisasi enda#an ga$'ut di daerah Ka'. Batanghari& Pro#insi )a$'i JUDUL Eks#lorasi #endahuluan (oga$ .ulia di daerah 0isuru#an dan Karangja$'e Ka'. Garut dan 0ia$is )a*a Barat Eks#lorasi dengan .etoda .agnet di daerah #ros#ek E$as %ungai 0igintung Ka'. (e'ak& )a*a Barat Eks#lorasi .ineral 3o$'okan Enda#an Pantai di daerah %ungai 3aya& Ka'. %a$'as Pro#insi Kali$antan Barat 3e#ort on the 3e onnaissan e of %i'au 0o*& West Kali$antan Data (a#angan Geolistrik (okasi antara Goa %u i& Goa Gelatik dan Goa Gelung Ka$#ung )etis& Ke . %e$anu& Wonosari )a*a +engah "asil analisa& inter#retasi dan konturing #eta ano$aly #enyelidikan geolistrik untuk air tanah di Ka'. Garut dan 0ia$is )a*a Barat (a#oran #enyelidikan dan in:entarisasi enda#an ga$'ut di daerah Ka'. Batanghari& Pro#insi )a$'i (a#oran se$entara #enyelidikan geolistrik untuk %ungai Ba*ah +anah (okasi Ka$#ung )etis dan sekitarnya& Ke . %e$anu& Wonosari Ka'. Gunung Kidul )a*a +engah (a#oran #enyelidikan (oga$ dasar dan loga$ .ulia di daerah <a*angan& Ka'. Pa itan dan daerah <grayun& Ka'. Ponogoro ja*a +i$ur 3angku$an hasil e:aluasi data Geologi dan geofisika +er#adu& di daerah Wonosari dan sekitarnya Ka'. Gunung Kidul& )a*a +engah

2/6 ! 2001

Ario .ustang& B. E

2/8 ! 2001

A. %aid 1s$ail

2/9 ! 2001 2/7 ! 2001

A. %aid 1s$ail .o h %ola:iah

220 ! 2001

Budhi Priatna

221! 2001

%... +o'ing& dkk

222 ! 2001

.o h %ola:iah

22, ! 2001

Atok %. Pra#to& dkk

22/ ! 2001

.o h %ola:iah

KODE 222 ! 2001

PENULIS .artua 3aja

JUDUL (a#oran #endahuluan #enyelidikan Batu$ulia dan .ineral 1ndustri di daerah Ka'. 3ejangle'ong Pro#insi Bengkulu Eks#lorasi #endahuluan Batuga$#ing untuk 'ahan 'aku se$en di *ilayah %1PD P+. Kurnia Ka#uas ;ta$a Glue 1ndustries Ke . Gune$ dan %ale& Ka'. 3e$'ang Pro#insi )a*a +engah Penyelidikan Geofisika untuk enda#an e$as #ri$er di daerah Degedai& Ka'. Paniai Pro#insi 1rian )aya. Penyelidikan geolistrik ara tahanan jenis di daerah %e$anu& Ke . Wonosari Ka'. Gunung Kidul& )a*a +engah (a#oran eks#lorasi $ineral industri di daerah Ka'. Ka$#ar dan Pekan'aru Pro#insi 3iau %kala J 100.000 Penyelidikan Geofisika Well (ogging 3en ana kerja #eningkatan #enguasaan teknis eks#lorasi loga$ dasar di seksi loga$ dasar Direktorat %u$'erdaya .ineral (a#oran hasil analisis #ertologi 'atuan >12 0ontoh? (a#oran hasil analisis #ertologi 'atuan >10 0ontoh? (a#oran kursus sisti$ infor$asi Geografis Penyelidikan geolistrik tahanan jenis untuk $enafsirkan #enye'aran tegak enda#an Belerang di Ka*ah Gunung Ka'a Ke . 0uru# Ka' 3ejang (e'ong Pro#insi Bengkulu JUDUL +injauan e:aluasi eks#lorasi enda#an $ineralisasi e$as di daerah Gunung Pani %ula*esi ;tara Penyelidikan Geofisika terhada# Batuan Andesit di desa 0i#i ung Ke . %ukatani Ka'. Pur*akarta )a*a Barat Potensi .ineralisasi E$as Pri$er di KP. 928 daerah Ke . 0ira a#& Ka'. %uka'u$i& )a*a Barat

226 ! 2001

1r. Ar$in +a$#u'olon

228 ! 2001

Budhi Priatna& dkk

229 ! 2001

.o h %ola:iah

227 ! 2001

)aja %utaat$adja& dkk

260 ! 2001 261 ! 2001

.o h %ola:iah Ba$'ang Pardiarto

262 ! 2001 26, ! 2001 26/ ! 2001 262 ! 2001

1r. %ukaesih 1r. %ukaesih .o h %ola:iah 1r. Ar$in +a$#u'olon

KODE 266 ! 2001

PENULIS Ba$'ang Pardiarto

268 ! 2001

1$anuel .usa 4oeh

269 ! 2001

Alanda 1dral

267 ! 2001

Wahyu Widodo

Potensi keterda#atan Enda#an E$as dan Perak di daerah %alida Ka'. Pesisir %elatan ! %u$atra Barat E:olusi tektonik keterkaitannya dengan .ineralisasi keterda#atan %u$'erdaya .ineral di daerah ;'ui Desa +e'atru$'ayan Ke . PulauBeringin (e$'ar Baturaja >1011? Ka'. Fku Pro#insi %u$atra %elatan Diktat Peren anaan eks#lorasi Geofisika .ineral (oga$ Pena$'angan Batu Ga$#ing oleh P+ %e$en Gresik& )a*a +i$ur Pro#osal eks#lorasi #endahuluan 'ahan galian industri di daerah Ka'. Kota'aru& Pro#insi Kali$antan %elatan (a#oran %E.1<A3 K5F(0A<FE%& GEF+"E3.A( %-%+E. A<D F3E DEPF%1+%L >Frigin of and EC#loration for E#ither$al Gold De#osits? Penyelidikan seis$i refraksi #ada ren ana #erluasan ka$#us ;ni:ersitas Katolik %ugiyo#ranoto %e$arang )a*a +engah "asil #enyelidikan Enda#an Batu'ara di Bojong.anik& Ka'. (e'ak )a*a Barat JUDUL "asil #enyelidikan Bahan Galian 1ndustri& Batu'ara dan Ga$'ut (a#oran #enyelidikan lanjutan (oga$ .ulia di daerah 0i 0e$et dan sekitarnya Ke . 0isolok& Ka'. %uka'u$i )a*a Barat (a#oran kegiatan #er'antuan tenaga 'i$'ingan teknis D%. dala$ usaha sektor #erta$'angan dan energi di P+ <a'ire Bakti .ining Perta$'angan Batu'ara P+ Allied 1ndo 0oal > P+ A10? Pro#osal #enyelidikan Geoki$ia di daerah Blok ! 1 (e$'ar Poso ! 0& Gintu >211/ 11? Pro#insi %ula*esi +engah EC#lorasi Batuan Andesit di *ilayah Gunung Pasir Karet Gunung Pi unng dan Batukenit

280 ! 2001

1r. %uharsono Ka$al

281 ! 2001 282 ! 2001 28, ! 2001

Budhi Priatna Adri %antoso %udjadi +i$ %eksi .ineral 1ndustri

28/ ! 2001

Budhi Priatna

282 ! 2001

%yuhada Arsadi#ura

286 ! 2001 KODE 288 ! 2001 289 ! 2001

.o h %ola:iah PENULIS Drs 1i %yarifuddin& .% Deddy +. %utisna& dkk

287 ! 2001

Wahyu Widodo

290 ! 2001 291 ! 2001

Adri %antoso %udjadi 1r. %uharsono Ka$al

292 ! 2001

A. Djafar

29, ! 2001 29/ ! 2001 292 ! 2001 296 ! 2001 298 ! 2001

0orry Karangan .e$et 3. "er$anto& .% <uryasin A Drs. 1i %yarifuddin& .% %. .. +o'ing

)ade ><e#hrit? dan )adeite Daftar usul #eneta#an angka kredit ja'atan #rekayasa Ananlisis A'u Batu'ara dan Dasar dasar %#ektro$etri "asil #enyelidikan 'ahan galian industri& Batu'ara dan Ga$'ut Pro#osal eks#lorasi enda#an ga$'ut di daerah %e'angau& Katingan dan sekitarnya& Ka'. Kota*aringin +i$ur& Pro#insi Kali$antan +engah "asil eks#lorasi enda#an ga$'ut daerah +ru$on dan sekitarnya& Ka'. A eh %elatan& daerah 1sti$e*a A eh JUDUL (a#oran kegiatan #er'antuan tenaga 'i$'ingan teknis D%. dala$ usaha #erta$'angan dan energi di P+ <a'ire Bakti .ining Gy#su$ keterda#atannya di Bojongnegoro Pro#insi )a*a +i$ur Ka'.

297 ! 2001

%. .. +o'ing

KODE 270 ! 2001

PENULIS Wahyu Widodo

271 ! 2001 272 ! 2001

0orry karangan Wahyu Widodo

Pro#osed Geologi al and Geo he$i al Gold Pros#e ting (ong Pahangai (ong A#ari Blo k Areas East Kali$antan (a#oran #enyelidikan Geologi dan Geoki$ia di daerah +a#an Ke . Pan ung soal Ka'. Pesisir %elatan Pro#insi %u$atra Barat .asalah lingkungan dala$ usaha #enge$'angan #ros#ek #ri$er 0ia*itali Ke . Bayah& Ka'. (e'ak )a*a 'arat Eks#lorasi loga$ $ulia di daerah %ingajaya %alo#a dan sekitarnya Ka'. Garut +asik$alaya dan 0ia$is )a*a 'arat Kaolin keterda#atannya di Ka'. Bungo +e'o Pro#insi )a$'i Perhitungan ara Barnes dala$ .etoda Geolistrik untuk $enentukan #er'edaan se'aran la#isan Batuan

27, ! 2001

Kusyono& dkk

27/ ! 2001

Wahyu Widodo

272 ! 2001

Atok %ukandar Pra#to& dkk

276 ! 2001 278 ! 2001

0orry Karangan .o h %ola:iah

279 ! 2001

A. %aid 1s$ail

Penyelidikan +i$ah Putih di daerah %ungai +ulang Pegunungan +igaPuluh& Pro#insi 3iau %afir di Australia BatuGa$#ing dan keterda#atannya di daerah Pendreh dan sekitarnya Ka'. Barito %elatan Pro#insi Kali$antan +engah JUDUL .etoda Elektro$agnetik %oundings untuk #enyelidikan Panas Bu$i Daftar usul #eneta#an angka kredit ja'atan #erekayasa Bahan galian industri di daerah Ka'. Pasir& Kali$antan +i$ur Pro#osal ren ana #enyelidikan loga$ 'esi di daerah +anjung <gale'u& Ka'. Ende& <usa +enggara +i$ur "asil studi ekungan 'atu'ara di daerah +e'ingtinggi dan sekitarnya& Ke . +e'ingtinggi& Ka'. (ahat& Pro#insi %u$atra %elatan (a#oran #enyelidikan geologi dan geoki$ia di daerah +a#an Ke . Pan ung soal Ka'. Pesisir %elatan Pro#insi %u$atera Barat Daftar usul #ene#atan angka kredit )a'atan Perekayasa Fn the origin of the 3atna#ura +y#e ge$ de#osits of 0eylon.

277 ! 2001 ,00 ! 2001

0orry Karangan 0orry Karangan

KODE ,01 ! 2001 ,02 ! 2001 ,0, ! 2001 ,0/ ! 2001

PENULIS .e$et 3. "er$anto .e$et 3. "er$anto Kusdarto -an %. .anurung

,02 ! 2001

%. .. +o'ing

,06 ! 2001

Kusyono& dkk

,09 ! 2001 ,07 2001

Dr. .e$et 3. "er$anto .% 0orry Karangan

TAHUN 2002 KODE 01 ! 2002 PENULIS Dr. .e$et 3. "er$anto .% & dkk Dr. .e$et 3. "er$anto .% & dkk JUDUL Penyelidikan geofisika $ineral loga$ di daerah Pesa .aria dan sekitarnya Ke . Wa*o Ka'. Bi$a <usa +enggara Barat (a#oran Penyelidikan Geofisika .ineral (oga$ di daerah Pesa .aria dan sekitarnya Ke . Wa*o Ka'. Bi$a <usa +enggara Barat Potensi enda#an 'ahan galian loga$ di daerah Bi$a dan sekitarnya Ka' Bi$a& P. %u$'a*a <usa +enggara Barat Geologi +eknik "asil #e$'oran uji geologi di daerah $ineralisasi G<. 1'u %ingka*ang Ka'. %a$'as& Kali$antan Barat (a#oran #enyelidikan seis$i refleksi untuk enda#an 'atu'ara di daerah Bayung (en ir& Ka'. .usi Banyuasin %u$atra %elatan (a#oran Penyelidikan seis$i refleksi untuk enda#an 'atu'ara di daerah Bayung (en ir& Ka'. .usi Banyuasin %u$atra %elatan Bijih .angan ditinjau dari segi ekono$i dan ke'eradaannya di 1ndonesia Eks#lorasi geofisika $ineral loga$ di daerah PagerGunung Ka$#ungBaru& Ka'. Banyu*angi ! )a*a +i$ur (a#oran #enyelidikan #eofisika $ineral loga$ di daerah Pesa .aria dan sekitarnya Ke . Wa*o Ka'. Bi$a <usa +enggara Barat JUDUL Eks#lorasi Air tanah dengan geolistrik di daerah desa <golonio Ke . Aesesa Ka'. <gada <usa +enggara +i$ur Peren anaan rekla$asi Kuari P+ %uk$a Botang Desa 3engas)ajar 0i Gudeg Bogor 3en ana rekla$asi Kuari P+ %uk$a Botang Desa 3engas)ajar 0i Gudeg Bogor (a#oran hasil analisis #etrologi 'atuan >10 0ontoh?

02 ! 2002

0, ! 2002

1skandar

02 ! 2002 06 ! 2002

A. %aid 1s$ail %uka$ana

09 ! 2002

Budhi Priatna

07 ! 2002

Budhi #riatna

1/ ! 2002 12 ! 2002

1skandar Edi Kurnia& dkk

16 ! 2002

Dr. .e$et 3. "er$anto .% & dkk PENULIS 1$anuel .usa 4oeh

KODE 18 ! 2002

19 ! 2002 17 ! 2002 20 ! 2002

A. Djafar A. Djafar 1r. %ukaesih

21 ! 2002

A. Djafar

%tudi e:aluasi $engenai da$#ak lingkungan P+ %uk$a Botang Desa 3engas)ajar 0i Gudeg (a#oran lengka# kegiatan eks#loitasi 'ahan galian 'atuan andesit P+ %uk$a Botang +ri*ulan 15 (a#oran lengka# kegiatan eks#loitasi 'ahan galian Batuan Andesit P+ %uk$a Botang +ri*ulan 111 Granit Ka'. Bungote'o Pro#insi )a$'i (a#oran studi kelayakan 'ahan galian $ar$er >Ga$#ing? Ka'. "ulu %ungai %elatan Pro#insi Dati 1 Kali$antan %elatan Potensi Batu'ara di 1ndonesia (a#oran studi kelayakan 'ahan galian $ar$er >Ga$#ing? Ka'. "ulu %ungai %elatan Pro#insi Dati 1 Kali$antan %elatan Petrogenesa 'atuan granit dan indikasi $ineralisasinya di daerah "ulu Way %e#utih dan Way Pu'aian Ka'. (a$#ung +engah (a$#ung JUDUL Potensi Batu'ara di 1ndonesia Prosiding +e$u 1l$iah )aringan Kerjasa$a Ki$ia Analitik 1ndonesia %e$inar <asional 15 Ki$ia Dala$ 1ndustri Dan (ingkungan

22 ! 2002 2, ! 2002

P+ %uk$a Botang P+ %uk$a Botang

2/ ! 2002 22 ! 2002

0orry Karangan 1r. Ar$in +a$#u'olon

26 ! 2002 28 ! 2002

Adri %antoso %udjadi 1r. Ar$in +a$#u'olon

29 ! 2002

D*i <ugroho %unuhadi

KODE 27 ! 2002 ,0 ! 2002

PENULIS Adri %antoso %udjadi

,1 ! 2002 ,2 ! 2002 ,, ! 2002

1r. A. Djafar Adri %antoso %udjadi Deddy +. %utisna& dkk

Analisa da$#ak lingkungan P+ Alo$a Wangi Potensi Batu'ara di 1ndonesia +injauan Geologi dan .ineralisasi di *ilayah #enugasan #erta$'angan >WPP? Blok Painan dan sekitarnya %u$atra Barat Penyelidikan +a$'ang dala$ Batu'ara ;ong B1& Pro#insi @uang ninh 5ietna$ 3en ana kerja Direktorat Geoki$ia dan 1nfor$asi .ineral %tudi kelayakan #a'rik se$en Ka'. "ulu %ungai %elatan >Kandangan? Kali$antan %elatan

,/ ! 2002 ,2 ! 2002 ,6 ! 2002

1r. 3. 1*an Eulkarnain Godhonegoro %u' Dit. Geoki$ia dan 1nfor$asi .ineral 1r. Ar$in +a$#u'olon

,8 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon

3eisiti:ity sur:ey on hot *ater sour es at Bojongkoneng 0iteureu# distri t Bogor regen y West )a:a .etoda tahanan jenis susunan rho$'ik dala$ eks#lorasi geofisika %tandardisasi Analisis .ineral 1ndonesia (a#oran +aha# 111 >la#oran Akhir? Pro'le$atika Dala$ Penyelidikan %eisi$ik 3efraksi. JUDUL (a#oran ren ana #ena$'angan dan studi kelayakan 'atu Andesit di Desa %uka$aju Ke %ukatani Ka' Pur*akarta Pro#insi )a*a Barat. Preli$inari sur:ey re#ort for gold de#osit in the areas of KP. <o& D; 779&777&1000 and 1001 sengingi and kuantan $udik distri ts indragiri hulu rege y 3iau #ro:in e Geologi dan u'ahan e#ither$al daerah Pada*aras& Ke . 0i#atujuh Ka'. +asik$alaya )a*a Barat Penyelidikan ta$'ang ter'uka& ;ong B1& Pro#insi @uang <inh 5ietna$ (a#oran #ra studi kelayakan 'ahan galian orna$en jenis ga'ro di Gunung .unjung Ke . (oksado& Ka'. "ulu %ungai %elatan& Pro#insi Kali$antan %elatan Prosiding +e$u 1l$iah jaringan kerjasa$a ki$ia Analitik 1ndonesia %e$inar <asional 15 Ki$ia dala$ 1ndustri dan (ingkungan (a#oran eks#lorasi lengka# Batu Andesit Desa Batu +u$#ang Ke . Pur*akarta ! )a*a 'arat "asil #engolahan data& analisa dan inter#retasi #enyelidikan seisi$ik refleksi di daerah %ungai (ilin dan Bayung (in ir Ka'. Banyuasin& %u$atra %elatan 3en ana o#erasional #enyelidikan enda#an 'atu'ara dika*asan Bukit %oeharto

,9 ! 2002 ,7 ! 2002 /0 ! 2002 /1 ! 2002

+i$oer %itu$orang Arifin )ahri W ! %yuhada Arsadi#ura

KODE /2 ! 2002

PENULIS 1r Ar$in +a$#u'olon

/, ! 2002

1r Ar$in +a$#u'olon

// ! 2002

A. %aid 1s$ail

/2 ! 2002 /6 ! 2002

1r. 3. 1*an Eulkarnain Godhonegoro 1r. Ar$in +a$#u'olon

/8 ! 2002

Dra. 1s*ani G%& dkk

/9 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon

/7 ! 2002

Budhi Priatna

20 ! 2002

Eddy 3. %u$aat$adja

Kota$adya Balik#a#an& %a$arinda dan Ka'. Kutai Pro#insi Kali$antan +i$ur KODE 21 ! 2002 PENULIS 1r. Ar$in +a$#u'olon JUDUL (a#oran Eks#lorasi (engka# Batu Andesit di Desa %uka$aju Ke . %ukatani Ka'. Pur*akarta Pro#insi )a*a Barat 3e#ort on +he 0ore Drilling EC#loration for Building .aterials in Gunung Kerti Area Plered Pur*akarta West!)a:a Potensi Batu'ara di 1ndonesia %tudi kelayakan #a'rik se$en Ka'. "ulu %ungai %elatan >Kandangan? Kali$antan %elatan 3e#ort on +he 0ore Drilling EC#loration for Building .aterials in Gunung Kerti Area Plered Pur*akarta West!)a:a Potensi (oga$ .ulia di Daerah 0i'arengkok 0i'erang Ke . 0igudeg& Ka'. Bogor& )a*a Barat (a#oran hasil ko$#ilasi dan #eninjauan la#angan untuk ren ana %tudi Kelayakan Pa'rik %e$en Ka'. "ulu %ungai %elatan >Kandangan? Kali$antan %elatan (a#oran 3en ana Pena$'angan dan %tudi Kelayakan Batu Andesit desa Batu +u$#ang Ke . +egal Waru Ka'. Pur*akarta!)a*a Barat Pro#osal Penyelidikan Pendahuluan .ineral (oga$ Di Daerah Ka'. Bi$a Pro#insi <usa +enggara Barat Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah Panas Bu$i Atedai Ke . Atedai& Ka'. (e$'ata Pro#insi <usa tenggara +i$ur JUDUL EC#lorasi Batu'ara ;ong +huong& ;ong B1& Pro#insi @uang <inh& 5ietna$ E$as E#ither$al Di Daerah +aran Bagian Barat& Ke . %ei "anyu& Ka'. Ka#uas& Kali$antan +engah (a#oran 3en ana Pena$'angan dan %tudi Kelayakan Batu Andesit desa Batu +u$#ang Ke . +egal Waru Ka'. Pur*akarta!)a*a Barat

22 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon

2, ! 2002 2/ ! 2002

Adri %antoso %udjadi& BE 1r. Ar$in +a$#u'olon

22 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon

26 ! 2002

Deddy +. %utista dan Eulkifli .D 1r. Ar$in +a$#u'olon

28 ! 2002

29 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon

27 ! 2002

-an %. .anurung

60 ! 2002 KODE 61 ! 2002 62 ! 2002

1r. %etiadar$a Dirasutisna %#!1 PENULIS 1r. 1*an Eulkarnain Godhonegoro D%. 1*an <ursahan %u'dit .ineral (oga$ 1r. Ar$in +a$#u'olon

6, ! 2002

6/ ! 2002 62 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon 1r. Ar$in +a$#u'olon

(a#oran 3en ana Pena$'angan dan %tudi Kelayakan Batu Andesit di Desa %uka$aju Ke . %ukatani Ka'. Pur*akarta!)a*a Barat (a#oran 3en ana Pena$'angan dan %tudi Kelayakan Batu Andesit di Desa %uka$aju Ke . %ukatani Ka'. Pur*akarta!)a*a Barat .etoda 3adio$etri #ada Batuan Granit Di Daerah P. Bangka %u$atra %elatan Pengaruh (a#isan Batu'ara +erhada# Ke'akaran "utan Di Ka*asan "utan Wisata Bukit %uharto Ka'. Kutai dan Pasir Pro#insi Kali$antan +i$ur Pengkajian Enda#an Ga$'ut Bersiste$ di Daerah Pak'idan Beyuku Ka'. Fgan Ko$ering 1lir Pro#insi %u$atra %elatan F:er:ie* Ff 0u Au Por#hyry and E#ither$al Gold .ineralisation 1n +he +eluk )olo Area > <orth Blo k Ff +he Kuala Kurun Proje t ? 0entral Kali$antan Pro:in e Pengolahan E$as Konsesi Perta$'angan Ero#a Di Bagian Barat Kali$antan Pada .asa Pe$erintahan "india!Belanda JUDUL Data "asil Penyelidikan Geofisika (oga$ Di Daerah Pesa!Ka'. Bi$a <usa +enggara Barat 3en ana Kerja +i$ Eks#lorasi Geofisika (oga$ Di Daerah Pesa!Ka'. Bi$a <usa +enggara Barat A#likasi Glo'al +ektonik Asia +enggara +erhada# Pe$ekaran +ektonik 3egional %ula*esi Barat!;tara Penyelidikan %eis$ik refraksi Di Daerah Ke . .aruang dan %ekitarnya Ka'. .uara+e*eh Kali$antan +engah 1ndikasi .ineralisasi Kasiterite Di Daerah Par$onagan dan %ekitarnya Ka'. +a#anuli ;tara Pro#insi %u$atra ;tara Kolokiu$ "asil Kegiatan (a#angan Dik!% Direktorat %u$'erdaya .ineral tahun Anggaran 1777I2000 (a#oran Pra %tudi Kelayakan Bahan Galian

66 ! 2002 68 ! 2002

Adri %antoso %udjadi& BE Eddy 3. %u$aat$adja

69 ! 2002

+ru$an Wijaya

67 ! 2002

D*i <ugroho %unuhadi

80 ! 2002

%uk$ana

KODE 81 ! 2002

PENULIS Dr. .e$et 3. "er$anto .. % .& dkk Dr. .e$et 3. "er$anto .. % .& dkk 1r. %uharsono Ka$al

82 ! 2002

8, ! 2002

8/ ! 2002

%yuhada Arsadi#ura %u'. Dit. Geofisika dan Pe$'oran Eks#lorasi A. %aid 1s$ail

82 ! 2002

86 ! 2002

%. %uryantoro

88 ! 2002

1r. Ar$in +a$#u'olon

Frna$en )enis Ga'ro Di gunung .unjung Ke . (oksado& Ka'. "ulu %ungai %elatan& Pro#insi Kali$antan %elatan 89 ! 2002 0orry Karangan Eks#lorasi Pendahuluan Keterda#atan Batu$ulia Di Putussi'au Kali$antan Barat +entang Daerah

87 ! 2002

%uk$ana

Pengolahan E$as +radisional KKF<G%1 01<AL 7Pengusaha E$as Pri'u$i? DiBagian Barat Kali$antan Prosiding +e$u!1l$iah )aringan Kerjasa$a Ki$ia Analitik 1ndonesia %e$inar <asional 15 Ki$ia Dala$ 1ndustri dan (ingkungan JUDUL Analisis dan E:aluasi Data >Pengolaha Data? Penyelidikan Geofisika (oga$ Di Daerah Pesa!Ka'. Bi$a <usa +enggara Barat

90 ! 2002

Dra. 1s*ani G%& dkk

KODE 91 ! 2002

PENULIS Dr. .e$et 3. "er$anto .. % .& dkk

TAHUN 2003 KODE 01 ! 200, PENULIS 1r. Danny E. "er$an& ..% JUDUL +injauan terhada# #enggunaan Dis#ersi Geoki$ia dala$ Eks#lorasi .ineral (oga$

0/ ! 200,

1r. Danny E. "er$an& ..%

+injauan terhada# se'aran u'ahan "idroter$al #ada .ineralisasi E#iter$al di daerah +eluk A*ang Ka'. (o$'ok +engah <usa +enggara Barat +injauan terhada# as#ek!as#ek konser:asi di *ilayah #erta$'angan te$'aga!e$as #orfir 'atu hijau %u$'a*a!<usa +enggara Barat +injauan #elaksanaan #enga*asan& #e$antauan dan e:aluasi konser:asi 'ahan galian oleh Direktorat 1n:entarisasi %u$'er Daya .ineral Peran kelo$#ok kerja #e$antauan dan e:aluasi konser:asi ta$'ang aktif dala$ $enunjang tugas dan fungsi %u' Direktorat Konser:asi. Direktorat 1n:entarisasi %u$'er Daya .ineral .ineralisasi Kali$antan (oga$ (angaka di Pulau

02 ! 200,

1r. Danny E. "er$an& ..%

06 ! 200,

1r. Danny E. "er$an& ..%

08 ! 200,

1r. Danny E. "er$an& ..%

09 ! 200, 12 ! 200,

1*an <ursahan 1*an <ursahan

.ineralisasi E$as dan Besi di Daerah %ungai Bakar& Ke . Pelaihari& Ka'. +anah (aut& Kali$antan %elatan 3an angan dan e:aluasi ta$'ang ter'uka se'agai salah satu #enunjang dala$ o#ti$alisasi #ena$'angan 'ahan galian JUDUL +injauan terhada# ke$ungkinan #eru'ahan status #erta$'angan tan#a iAin >Peti? $enjadi #erta$'angan res$i skala ke il +injauan terhada# #eraturan konser:asi dan #enge$'angan .ineral di <egara 1ndia Potensi Enda#an Gi#su$ Di 1ndonesia Kajian Kualitas Bahan Baku %e$en

1/ ! 200, KODE 12 ! 200,

1r. Danny E. "er$an& ..2% PENULIS 1r. Danny E. "er$an& ..%

19 ! 200, 19 ! 200, 27 ! 200,

1r. Danny E. "er$an& ..% 3atih %uk$a*ardany % Eulfikar

3egional dan (okal Pro:insi Kali$antan %elatan dan Kali$antan +i$ur ,6 ! 200, 3ahardjo "uta$adi ;lasan tentang #enentuan lintasan #engukuran dan #engolahan data tahanan jenis se$u daerah Pla$#ang Ka'. Kulon Progo D1. -ogyakarta (a#oran eks#lorasi geofisika $ineral loga$ di daerah Pla$#ang Koka# Ka'. Kulon Progo D1.-ogyakarta. +injauan hasil #enera#an $etoda Geofisika .agnet dan Geolistrik 1P #ada #enyelidikan .ineral (oga$ di Desa Pla$#ang& Ke . Koka#& Ka'. Kulon Progo D. 1. -ogyakarta +ektite Pengguanaan Geologi Kuarter se'agai suatu alat eks#lorasi untuk Enda#an E$as Plaser Pengguanaan unsure K #ada #e$etaan Geoki$ia 3egional untuk $egetahui keterda#atan intrusi Batuan Granitik #ada Peta (e$'ar Bengkulu JUDUL Gold& Wolfra$ite& +our$alin Bearing (ateritiAed Gossan +he A$aAon 3egion& BraAil Keterda#atan +ektite dan hu'ungannya dengan Geologi Pulau Belitung +injauan tentang kajian ulang terhada# for$asi enda#an 'ijih di 4rieda 3i:er dan sekitarnya Pa#ua <e* Guinea Pe$antauan Paska Eks#lorasi Batu'ara Wilayah Kud Bina 1ya ;ntuk .enda#atkan KP Eks#loitasi& Ke . %ungai 3aya& Ka'. "ulu %ungai %elatan& Pro#insi Kali$antan %elatan Kajian .engenai Asosiasi E$as!Perak dengan Barit Di Wilayah KP. P+ Per$ata (e$'ata$a %i$#ati P. (e$'ata!<usa +enggara +i$ur Enda#an %karn Di (ingkungan Pasifik Barat Daya %e'agai Pe$antauan Konser:asi Bahan Galian +eruta$a yang +er'entuk Di

,8 ! 200,

3ahardjo "uta$adi

,9 ! 200,

3aharjo "uta$adi

,7 ! 200, /0 ! 200,

.angara P. Pohan& DE%% .angara P. Pohan

/1 ! 200,

.angara P. Pohan& DE%%

KODE /2 ! 200,

PENULIS .angara P. Pohan

/, ! 200, // ! 200,

.angara P. Pohan& DE%% 1r.3id*a Arief

/2 ! 200,

1r.3id*a Arief

/6 ! 200,

1r.3id*a Arief

/8 ! 200,

1r.3id*a Arief

1ndonesia /9 ! 200, 1r.3id*a Arief Pengaruh sifat fisik 'atuan terhada# Enda#an Batu'ara dan $enjadikan adanya +a$'ang (oa )anan& Ka'. Kutai Kartanegara Pro:insi Kali$antan +i$ur Kontrl struktur terhada# Enda#an Batu'ara dan $eru#akan nilai ta$'ah Bahan Galian di Ke . Batu %o#ang Ka'. Pasir& Pro#insi Kali$antan +i$ur ;lasan terhada# +er$inologi Breksi "idroter$al dan hu'ungannya dengan +i#e .ineralisasi Penanganan #eti golongan 0 yang dile$atis Ka'. %u$edang& %u'ang dan Pur*akarta )a*a Barat JUDUL Pe$antauan terhada# kegiatan #eti untuk E$as dengan ara Glundung dan .etoda A$alga$asi %olusi dan ko$entar #en e$aran unsure "g >.er ury? aki'at #ena$'angan e$as tan#a iAin >Peti? Di Pro#insi )a*a Barat dan sekitarnya Peranan struktur uta$a terhada# .ineralisasi +i#e Por#hiri dan E#iter$al di lingkungan Pasifik Kajian tentang $asalh #ena$'angan Batu'ara tan#a iAin di Kali$antan %elatan dan %u$atra Barat +injauan teknik dan 'iaya #ena$'angan Batu'ara di *ilayah K;D +ani .aju& (oa )anan& Ka'. Kutai Pro#insi Kali$antan +i$ur Kajian $engenai sisti$ $ineralisasi e$as! t$'aga sulfide tinggi dan ke'eradaannya di 1ndonesia. Enda#an e$as!te$'aga #or#hiri di *ilayah Goonu$'la& <e$ %outh Wales Bagian +engah Australia +injauan tentang hu'ungan $ineralisasi e$as!#erak e#iter$al dengan u'ahan Adularia!%erisit.

/7 ! 200,

1r.3id*a Arief

20 ! 200,

1r.3id*a Arief

21 ! 200,

1r.3id*a Arief

KODE 22 ! 200,

PENULIS 1r.3id*a Arief

2, ! 200,

%oe#riadi

2/ ! 200,

1r.3id*a Arief

2/ ! 200,

1r.3id*a Arief

26 ! 200,

1r.3id*a Arief

28! 200,

1r. 3id*an Arief

29! 200,

1r. 3id*an Arief

27! 200,0

1r. 3id*an Arief

60 ! 200, 61 ! 200, 62! 200,

3ahely <uryani 3ahely <uryani Kurdarto

.etoda #re#arasi analisis ki$ia

onto geoki$ia untuk

Penetuan nilai ano$ali e$as dari hasil onto tanah dengan syste$ jarring!jaring. E:aluasi #otensi 'ahan galian industri di Ka'. Bolaang .ongondo* Pro#. %ula*esi ;tara. JUDUL E:aluasi #otensi 'ahan galian industri di Ka'. Kutai +i$ur Pro#. Kalti$. E:aluasi #otensi 'ahan galian industri Pro#. )a$'i. %atu #aket $odel su$'erdaya dan adangan e$as te$'aga ti#e #or#iri $e$#unyai arti strategi 'agi #enge$'angan distri'usi ko$oditi. Pu'likasi dan doku$entasi satu #aket $odel seri il$iah $anag$ene dan ke#e$i$#inan #engelolaan su$'erdaya ala$ $elalui distri'usi ko$oditi $eru#akan re o:ery 1ndonesia. Ke$ungkinan #e$anfaatan enda#an $angan di daerah Bojong <angka >0i'adong? Ke . )a$#ang +engah Ka'. %uka'u$i )a*a 'arat. Kajian #ros#ek $ineralisasi di Ke#ulauan .aluku Kajian #otensi su$'er daya $ineral loga$ Pro#. %u$atera Barat.. Kajian #otensi su$'er daya $ineral loga$ Pro#. Kali$antan %elatan. Prinsi# dasar $etoda geofisika *ell logging Penyelidikan *ell logging #ada su$ur A+D! 1 #enge'oran landaian suhu didaerah #anas 'u$i Atedai& Ka'. (e$'ata <++. .odel tentati:e daerah #anas 'u$i .ase#e %ula*esi %elatan. .odel tentatif daerah #anas 'u$i Danau +e$#e %ula*esi %elatan. JUDUL

KODE 6, !200, 6/ !200, 62 ! 200,

PENULIS Kusdarto Kusdarto 1r. %uharsono Ka$al

66 ! 200,

1r. %uharsono Ka$al

69 ! 200,

"ot$a %i$angunsong

67 ! 200, 80 ! 200, 81! 200, 82 ! 200, 8, ! 200,

Wahyu Widodo Wahyu Widodo Wahyu Widodo %yuhada Arsadi#ura %yuhada Arsadi#ura

8/ ! 200, 82 ! 200, KODE

%yuhada Arsadi#ura %yuhada Arsadi#ura PENULIS

86 ! 200, 88 ! 200, 89 ! 200, 87 ! 200, 91 ! 200, 92 ! 200, 9, ! 200, 9/ ! 200, 92 ! 200,

1r. 0orry Karangan 1r. 0orry Karangan .alik .anurung .alik .anurung Drs. Dedi Kusnadi Drs. Dedi Kusnadi Drs. Dedi Kusnadi Drs. Dedi Kusnadi .o h. %ola:iah

Granit daerah Ka'. "ulu %ungai %elatan Pro#. Kali$antan %elatan. Penye'aran 'atu$ulia di Pro#.+i$ur. Karakteristik unsure! unsure 'eresiko dala$ usaha #erta$'angan %u$'erdaya $ineral #er#otensi unggulan di Pro#insi Bengkulu .akalah yang di #er#ustakaan D1.. .akalah yang di #er#ustakaan D1.. .akalah yang di #er#ustakaan D1.. .akalah yang di #er#ustakaan D1.. doku$entasikan doku$entasikan doku$entasikan doku$entasikan di di di di

.akalah #enga$atan su$'er $ata air 'erdasarkan harga daya hantar listrik Ka#antoreh #ulau Buton %ula*esi +enggara. .akalah a#likasi resisti:iti dan klasifikasinya ti#e kur:a dala$ #enyelidikan #anas 'u$i .akalah a#likasi daya hantar dan fa tor for$asi dala$ #engukuran geolistrik Potensi #anas 'u$i daerah Ka#antoreh P.Buton %ula*esi +enggara. .akalah sisti$ #anas 'u$i daerah Ka#antoreh P.Buton %ula*esi +enggara. Geoki$ia daerah #anas 'u$i Buka#iting Ka'.D+.11 Alor Pro#. <++. JUDUL Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i )o#u Ke . Wolo*aru& Ka'. Ende Pro#. <++. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i .arga'ayur Ke . .uaradua Kisa$ Ka'. Baturaja Pro#. %u$atera %elatan. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i .angkurajo Ke . .angkurajo

96 ! 200, 98 ! 200, 99 ! 200, 97 ! 200, 70 ! 200, KODE 71 ! 200,

.o h. %ola:iah .o h. %ola:iah .o h. %ola:iah .o h. %ola:iah Ba$'ang %ulae$an PENULIS %etiadar$a D.

72 ! 200,

%etiadar$a D.

7/ ! 200,

%etiadar$a D.

72 ! 200,

%etiadar$a D.

Ka'. 0i'adak!Panti Pro#. %u$atera Barat. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i 0ileungsing Ke . 0ongeang Ka'. %u$edang Pro#. )a*a Barat Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Ko$andaru Ka'. Ende Pro#. <++. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Pa itan Ke . 3ejosari! Karangrejo Ka'. Pa itan Pro#. )a*a +i$ur. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i %agalaherang Ka'. %u'ang Pro#. )a*a Barat.. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i %a$osir Ka'. +a#anuli ;tara Pro#. %u$atera ;tara. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i %igaol %i$'olon Ka'. %a$osir Pro#. %u$atera utara.. Potensi enda#an e$as allu:ial Kaa'. <a'ire Pro#insi 1rian )aya. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i .a$uyan Ke . +o'elo dan Galela& Ka'. "al$ahera Pro#. .aluku utara.. JUDUL Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Buyan!Baratan Ka'. Buleleng Pro#. Bali Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i .aronge Ke . Pla$#ang& Pro#. %u$'a*a. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Bu$i Patuha Ke . 0i*idey Ka'. Bandung Pro#. )a*a Barat. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Buleleng!+a'anan Ka'. Buleleng dan Ka'. +a'ananr Pro#. Bali. "u'ungan antaa kegiatan $onitoring su$ur .+!2& rekontrusksi sesar *aeluja dan 'e'era#a ke$ungkinan terhada# su$ur 'or se$i eks#lorasi .+!, .ataloko& <gada& <++. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah

76 ! 200,

%etiadar$a D.

79 ! 200,

%etiadar$a D.

77 ! 200,

%etiadar$a D.

100 ! 200,

%etiadar$a D.

101 ! 200, 102 200, 10, ! 200,

%etiadar$a D. +euku 1slah %etiadar$a D.

KODE 10/ ! 200,

PENULIS %etiadar$a D.

102 ! 200,

%etiadar$a D.

106 ! 200,

%etiadar$a D.

108 ! 200,

%etiadar$a D.

109 ! 200,

%yuhada Arsadi#ura

107 ! 200,

%etiadar$a D.

#anas 'u$i Buka#iting Ke .. Alor +i$ur (aut& Ka' Alor Pro#. <++. 110 ! 200, %etiadar$a D. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Werang Ke . Ko$odo Ka' .anggarai Pro#. <++. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Bukit Daun& Ke . (e'ong %elatan Ka' 3ejang (e'ong Pro#. Bengkulu Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i .utu'usa Ka' Ende Pro#. <++. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i %angkanuri# Ke . 0ili$us Ka' Kuningan Pro#. )a*a Barat. JUDUL Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i 0isuru#an Ke . 0isuru#an Ka' Garut Pro#. )a*a Barat. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i (e$#ur Ke . Gunung 3aya Ka' Kerin i Pro#. )a$'i Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Wai#esi Ke . 0i'al& (a$'aleda dan 3eo Ka' 3uteng Pro#. <++.. Prakiraan su$ur 'or .+!, 'erdasarkan rekontruksi geologi dan $onitoring 15 su$ur #anas 'u$i .+!2 .ataloko& <gada& <++ Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas Baja*a& Ka' <gada Pro#. <++.. .ineralisasi loga$ di Ke . <a*angan& Arjosari& Bandar dsknya Ka'. Pa itan& )a*a +i$ur. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i %orik .era#i Ke . Penya$'ungan& Pro#. %u$atra ;tara.. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Adonara& Ke . Adonara Barat dan *atan ;lu$ado Ka' 4lores +i$ur Pro#. <++.. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i Wairatai& Ke . Padang 0er$in& Ka' (a$#ung %elatan Pro#. (a$#ung.

111 ! 200,

%etiadar$a D.

112 ! 200,

%etiadar$a D.

11, ! 200, KODE 11/ ! 200,

%etiadar$a D. PENULIS %etiadar$a D.

112 ! 200,

%etiadar$a D.

116 ! 200,

%etiadar$a D.

118 ! 200,

%yuhada Arsadi#ura

119 ! 200, 117 !200,

%etiadar$a D. Atok %. Pra#to

120 ! 200,

%etiadar$a D.

121 ! 200,

%etiadar$a D.

122 ! 200,

%etiadar$a D.

12, ! 200,

%etiadar$a D.

Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i ;lu'elu Ke . 0i'al& Pro#. (Ja$#ung. JUDUL Pentingnya studi inklusi fluida dala$ #enafsiran ti#e $ineralisasi e$as #ada kegiatan #enyelidikan dan #e$utahiran data Direktorat 1n:entarisasi %u$'erdaya .ineral. +he ;s* of oCygen and hydrogen sta'le the :ol ani hosted! Por#hyry de#osits. +he stru tural ontrol of :ol ani e#ither$al gold de#osit hosted

KODE 12/ ! 200,

PENULIS 1r.Ar$in +a$#u'olon

122 !200, 126 ! 200, 128 ! 200,

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon %etiadar$a D.

Gold! o##er #ros#e ts *ithin the eC#loration onsession areas of P+. Per$ata (e$'ata$a si$#ati (o$'len island le$'ata regen y <++ Pro:. .akalah in:entarisasi dan e:aluasi 'ahan galian industri di Ka'. +asik$alaya Pro#. )a*a Barat. .akalah #ros#ek dan #e$anfaatan yodiu$ di 1ndonesia 3ekonstruksi struktur geologi dan hu'ungannya dengan su$ur dangkal +D!2 la#angan #anas 'u$i Ataedai& (e$'ata! <++. Geologi dan geoki$ia #anas 'u$i daerah 0i'ing'in& Kuningan )a*a Barat. Geologi dan geoki$ia #anas 'u$i daerah 0igunung& +asik$alaya )a*a Barat. Geologi dan geoki$ia #anas 'u$i daerah 0iheras& 0i#atujah +asik$alaya )a*a Barat. Penentuan dua lokasi su$ur 'or landaian suhu daerah #anas 'u$i Waisano Werang .anggarai Barat <++. Goelogi #anas 'u$i daerah Adu$ (e$'ata <++. JUDUL Geologi 'a*ah #er$ukaan dan 'atuan u'ahan hidroter$al #ada su$ur A+D!2 la#angan #anas 'u$i Atedai& (e$'ata <++.

129 ! 200,

Ganjar (a'aik

127 ! 200, 1,0 !200,

Ganjar (a'aik 4redy <anlohi

1,1 !200, 1,2 !200, 1,, !200, 1,/ ! 200, 1,2 ! 200, KODE 1,6 ! 200,

4redy <anlohi 4redy <anlohi 4redy <anlohi 4redy <anlohi 4redy <anlohi PENULIS 4redy <anlohi

1,8 ! 200, 1// ! 200,

4redy <anlohi 3atih %.

.odel #anas 'u$i daerah Adu$ (e$'ata <++ Ke$ungkinan #e$anfaatan le$#ung se'agai 'ahan kera$ik di *ilayah P+. Bukit Asa$ +anjung Eni$& Ka'. .uara Eni$& Pro#. %u$atera %elatan. 1n:entarisasi enda#an (e$#ung dan #asir kuarsa di daerah +anjung eni$ dan sekitarnya Ka'. .uara Eni$ %u$atra %elatan. +ujuan terhada# #rogra$ kerja su' Direktorat Konsur:asi dala$ kaitannya dengan ran angan ren ana strategis D1. +injauan terhada# huu'ungan strato dengan syste$ #anas 'u$i. gunung

1/2 200,

3atih %.

1/6 !200,

1r. Danny E. "er$an

1/8 ! 200, 1/9 ! 200,

1r. Danny E. "er$an 1r. Danny E. "er$an

1nter#retasi $o'ilitas unsure!unsur $ajor dan tra e dla$ #roses transfer $assa #ada syste$ hydrother$al. ;'ahan hidroter$al se'agai salah satu #ara$eter untuk inter#retasi ke'eradaan su$'er #anas 'u$i dan $ineralisasi e#iter$al. Karakteristik u'ahan hidrter$al dan asosiasi $ineral #ada $ineralisasi e#iter$al loga$ $ulia di lingkungan :ulkanik. %tudi syste$ #anas 'u$i aktif dala$ rangka #enyia#an konser:asi energi #anas 'u$i. JUDUL 1n:entarisasi dan e:aluasi $ineral loga$ di Ka'. +ana +oraja Pro#. %ula*esi %elatan. %e'aran serta ano$aly unsure arseni >As? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. Enda#an anti$ony di daerah 3ia$ $engelai Ke . Boyan +anjung& Ka'. Ka#uas "ulu Pro#. Kali$antan Barat. Pengkajian ekungan ga$'ut 'ersiste$ di daerah <yarangI+anah A'ang Ke . Bayunglin ir dan Banyuasin Ka'. .usi Banyu asin Pro#. %u$atera %elatan.

1/7 ! 200,

1r. Danny E. "er$an

120 ! 200,

1r. Dannya E. "er$an

121 ! 200, KODE 122 ! 200, 12, ! 200,

1r.Danny E. "er$an PENULIS Endng ;kar 4ranklin

12/ ! 200,

%oe#riadi

122 ! 200,

%oe#riadi

128 ! 200,

%oe#riadi

Pe$er ontoan geoki$ia unsur "g. >.ere ury? aki'at #ena$'angan e$as tan#a iAin >Peti? di daerah Pongkor dan sekitarnya Ka'. Bogor )a*a Barat. %e'aran serta ano$aly ga'ungan unsur Au!Ag #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. Penyelidikan geoki$ia regional siste$atik di daerah Kefa$enahu Ka'. +i$ur +engah ;tara dan +i$ur +engah %elatan Pro#. <++. %e'aran serta ano$aly ga'ungan unsur e$as Au!Ag #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. 1nter#retasi $ineralisasi dari #aritan uji di daerah +akoi Ka'. Ka#uas "ulu Pro#. Kali$antan +engah. JUDUL Eks#lorasi $ineral loga$ di daerah %osortolong dan sekitarnya Ka'. +a#anuli ;tara Pro#. %u$atera ;tara. Geologi daerah %angiang'euheung dan sekitarnya Ke . 0adasnga$#ar Ka'. %u$edang )a*a Barat. Eks#lorasi $ineral loga$ $oly'denu$ tungsten dan $ineral ikutannya di aerah Ka'. %injai& .aros& Pangkeu#& Barru dan Ka'. Bone Pro#. %ula*esi %elatan.. Petunjuk teknis tentang #engukuran dengan syste$ ta hy$etri +injauan as#ek geologi lingkungan #ada #ena$'angan #asir di daerah 0a$#akasari dan sekitarnya Ka'. Pur*akarta Pro#. )a*a Barat. 3angku$an geologi regional daerah )a*a Barat. Petunjuk teknis #elaksanaan #engelolaan o#erasi dan #era*atan #esa*at ;a# >Boiler? "asil kegiatan in:entarisasi dan e:aluasi 'ahan $ineral loga$ di Pro#insi %ula*esi %elatan >Ka'. Go*a& +akalar& Enrekang&

128 ! 200,

4ranklin

129 ! 200,

%oe#riadi

127 ! 200,

4ranklin

160 ! 200, KODE 161 ! 200,

4ranklin PENULIS %aA$adi Dahlan& BE.

162 ! 200,

%aA$adi Dahlan& BE.

16, ! 200,

%aA$adi Dahlan& BE.

16/ ! 200, 162 ! 200,

%aA$adi Dahlan& BE. %aA$adi Dahlan& BE.

166 ! 200, 168 ! 200,

%aA$adi Dahlan& BE. Entje# %ujana

169 ! 200,

1r. %uk$ana

+ana +oraja? dan Pro#insi %ula*esi +engah >Ka'. Donggala dan +oli!+oli? 167 n200, 1r. suk$ana 1n:entarisasi dan e:aluasi $ineral loga$ di daerah Ka'. +ana toraja dan Enrekang Pro#insi %ula*esi %elatan +A. 2002. %e'aran serta ano$aly unsure $angan >.n? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. JUDUL Petunjuk teknis $enggunakan P0 dan #era*atan Digitalisasi #rioritas ko$oditi Pro#insi Kali$antan %elatan Digitalisasi #rioritas Pro#insi )a$'i ko$oditi unggulan unggulan

180 ! 200,

4ranklin

KODE 181 ! 200, 182 ! 200, 18, ! 200, 18/ ! 200, 182 ! 200,

PENULIS "artati .alik .anurung "artati .alik .anurung "artati Entje# %udjana 4ranklin

+enaga $ekanik se'agai su$'er energi listrik 1nter#retasi struktur se'agai kontrol $ineralisasi di daerah +akaoi Ka'. Ka#uas "ulu Pro#insi Kali$antan +engah. E:aluasi dan $odel daerah #anas 'u$i %ulili Ka'. Pinrang %ula*esi %elatan .odel $ineralisasi daerah +akaoi Ka'. Ka#uas "ulu Pro#. Kali$antan +engah. Eks#lorasi loga$ $ulia dan loga$ dasar di daerah Ke . Ke . 0inea$ Pro#insi )a*a Barat. 1n:entarisasi dan eks#lorasi $ineral loga$ di Ka'. %ikka dan Ka'. Ende Pro#insi <++ Penyelidikan loga$ ti$ah dan $ineral ikutannya di daerah %ungai Panutungan dan sekitarnya Pegunungan +iga#uluh Pro#insi )a$'i. 1n:entarisasi dan e:aluasi 'ahan galian $ineral loga$ di daerah Ka'. +anah (aut dan Ka'. Banjar Pro#insi Kali$antan %elatan. .ineralisasi loga$ dasar dan e$as Gunung %elakean Ke . Bengkayang Ka'. %a$'as Pro#insi Kali$antan Barat. JUDUL

186 200, 188 ! 200, 189 ! 200,

Adri %antoso %. 4ranklin 3ukanda

187 ! 200, 190 ! 200,

3ukanda 3ukanda

191 ! 200,

3ukanda

192 ! 200, KODE

%uk$ana PENULIS

19, ! 200,

4ranklin

%e'aran serta ano$aly unsure #erak >Ag? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <++. )enis!jenis enda#an dan #enggunaan $ineral industri dan 'atuan di 1ndonesia. Penafsiran #otensi enda#an 'atu #asir dari hasil #enyelidikan geolistrik tahanan jenis di daerah 0a*itali Ke . 0itatah Bandung. ECe uti:e su$$ary #ekerjaan in:entarisasi dan #e$etaan 'ahan ta$'ang golongan A& B& dan 0 di 9 >dela#an? Ke . Wilayah (e$'ata <++. Potensi 'ahan ta$'ang golongan A& B& dan 0 daerah Ka'. (e$'ata <++. E:aluasi dan inter#retasi $etode gaya 'erat dala$ #enyelidikan geologi & geoki$ia dan geofisika ter#adu daerah #anas 'u$i Adu$ Ka'. (e$'ata <++. E:aluasi data daerah #anas 'u$i .o$i Ke . 3ansiki Ka'. .anok*ari 1rian )aya. E:aluasi data daerah #anas 'u$i %a*i Ke . .anok*ari dan Prafi Ke . War$are Ka'. .anok*ari 1rian )aya. E:aluasi dan inter#retasi $etode geo$agnet dala$ #enyelidikan geologi & geoki$ia dan geofisika ter#adu daerah #anas 'u$i 3a'unan!1yang Argo#uro Ka'. Pro'olinggo!)a*a +i$ur.. JUDUL "asil #enyelidikan geo$agnet untuk e$as daerah %alora Ka'. +asik$alaya Pro#insi )a*a Barat. Penyelidikan geo$agnet daerah 'u$i FKA Ka'. 4lores +i$ur <++. #anas

19/ ! 200, 192 ! 200,

3ukanda +i$or %itoe$orang

196 ! 200,

+i$oer %tu$orang

198 ! 200, 199 ! 200,

+i$oer %tu$orang +i$oer %tu$orang

197 ! 200, 170 ! 200,

+i$oer %tu$orang +i$oer %tu$orang

171 ! 200,

+i$oer %tu$orang

KODE 172 ! 200,

PENULIS +i$oer %tu$orang

17, ! 200, 17/ ! 200,

+i$oer %tu$orang Daday Kedar .ulya

Penelitian #enentuan #erkiraan u$ur relati:e for$asi Kali*angu dengan $etoda )enjang $asa kehidu#an fosil .oluska. Penelitian #enentuan lingkungan #engenda#an dari satuan 'atuan 'erdasarkan keterda#an jenis fosil 5erte'rata& kayu& 'atu'ara dan da$$ar di

172 ! 200,

Daday Kedar .ulya

176 ! 200,

Kis$an

sungai 0ideres. Granit #e$'a*a $ineralisasi ti$ah di Gunung .elingkung Ka'. Ka#uas "ulu Pro#insi Kali$antan Barat. Kesalahan analisis ki$ia $enggunakan onto geologi. dengan

178 ! 200, 179 ! 200,

3ahely <uryani 3ahely <uryani

.e$'andingkan alat ukur = 3ay 4luore en e dan ato$i a'sor#tion s#e tro#hoto$etry untuk onto geoki$ia Potensi enda#an e$as Kali$antan +engah. #erak $irah

177 ! 200, 200 200,

.alik .anurung .alik .anurung

.ineralisasi e$as sulfide #ada struktur uta$a ,,0o dan 270 o di Ko$#lek .asu#a 3ia Kali$antan +engah. .ineralisasi dan #otensi enda#an e$as G. Pani %ula*esi ;tara. Alterasi& $inerlisasi dan kontrol struktur daerah Gn. 3ohta*u& )a*a +engah. Petunjuk teknis ara $entrans#or$asi #eta hasil digitasi dala$ rangka $e$'i$'ing sis*a kerja #raktek. JUDUL Kajian #ros#ek $ineralisasi e$as dan loga$ dasar di daerah +i$au'e Kali$antan Barat. Pros#ek $ineralisasi e$as sulfide di Aona $ega shear "ulu %ungai Belayan Kelinjau Kali$antan +i$ur. Pros#ek $ineralisasi e$as daerah Gn. %u'ang Ka' 0ianjur& )a*a Barat. Pros#ek $ineralisasi loga$ $ulia dasar di daerah +aran dan +akol& "ulu Kahayan Kali$antan Kaolin dan keterda#atannya di daerah Ka'. Bi$a Pro#insi <++. 4osfat dan keterda#atannya di Ka'. "ulu %ungai %elatan Pro#insi Kali$antan %elatan. .akalah #engertian u$u$ $etoda $agnet dan a#likasinya.

201 ! 200, 202 ! 200, 20, ! 200, KODE 20/ ! 200,

.alik .anurung .alik .anurung "artati PENULIS .alik .anurung

202 ! 200,

.alik .anurung

206 ! 200, 208 ! 200,

.alik .anurung .alik .anurung

209 ! 200, 207 ! 200,

0orry Karangan 0orry Karangan

210 ! 200,

.o h. %ola:iah

211 !200, 212 ! 200,

.o h. %ola:iah . h. %ola:aiah

.akalah :ariasi harian dala$ #enga$atan geo$agnet. .akalah #eng$atan ara $agnet #ada 'atuan tero'osan di daerah Pulu Ke . Dolo Ka'. Donggala %ula*esi +engah. E:aluasi #ros#ek $ineralisasi e$as sulfide di 'lok Dolong 4lores Barat& <++. ;#aya untuk $en i#takan ikli$ in:estasi yang kondusif di'idang #erta$'angan u$u$. Perkiraan suhu 'a*ah #er$ukaan daerah #anas 'u$i ";; 3asa'ou& Ka'. Do$#u& %u$'a*a Pro#insi <++. JUDUL E:aluasi sisti$hidroter$al dala$ $anifestasi air#anas dilingkungan satuan :ulkanik diParangkusu$o& Parangtritis -ogyakarta. Pengu$#ulan data #ri$er dan sekunder di #egunungan selatan )a*a +engah dan )a*a +i$ur Ka'. .alang dll. Geoki$ia dala$ eks#lorasi $ineral. Alterasi #anas 'u$i daerah )a'oi dan (hok Pria (aot P.Weh Pro#insi <angroe A eh Darusala$. Potensi #anas 'u$i dan adangan di#erkirakan P.Weh! Pro#insi <angroe A eh Darusala$& "asil sur:ey geologi dan geoki$ia regional. Pe$etaan alterasi $enggunakan dala$ $enunjang eks#lorasi $ineral #i$a

21, ! 200, 21/ ! 200,

.alik .anurung .alik .anurung

212 ! 200, KODE 216 ! 200,

1r. %etiadar$a D. PENULIS .alik .anurung

218 ! 200,

3ah$at Effendi

219 ! 200, 217 ! 200,

-ose 3iAal 3a$li "erry %undhoro

220 ! 200,

"erry %undhoro

221 ! 200, 222 ! 200,

.oeHta$ar .oeHta$ar

Geologi dan $ineralisasi di daerah 3atenggo& .age#anda dan Wai*ajo Ka'. %ikka dan Ka'. Ende Pro#insi <++. Geologi dan #ena$'angan daerah 0ikidang Ka'. (e'ak Pro#insi Banten. Geologi daerah %angiang'euheung dan sekitarnya Ke . 0adasnga$#ar Ka'. %u$edang )a*a Barat. Geoki$ia daerah Kala$iseng dan sekitarnya Ka'. Bone Pro#insi %ula*esi

22, ! 200, 22/ 200,

%uhandi& BE. %uhandi& BE.

222 ! 200,

%uhandi& BE.

%elatan. 226 ! 200, 228 ! 200, KODE 229 ! 200, %uhandi& BE. %uhandi& BE. PENULIS %uhandi& BE Geoki$ia daerah Kala$iseng dan sekitarnya Ka'. Bone Pro#insi %ula*esi %elatan. Geoki$ia daerah .ajenang dan sekitarnya Ka'. 0ila a# Pro#insi )a*a +engah.. JUDUL Produkti:itas kegiatan #enggalian 'atu felds#ar #ada P+. 0andi <gri$'i di <geni Blitar. %tatigrafi daerah ;jung )aya dan sekitarnya Ke . ;jung )aya dan 0ongeang Ka'. %u$edang Pro#insi )a*a Barat. Pe$etaan jaringan triangulasi dengan ara ta hy$etry. Pengu$#ulan data il$iah #endahuluan untuk sur:ey #e$antauan konser:si #otensi 'ahan galian 'atu'ara di daerah +a'a Penanjung Ka'. Bengkulu ;tara Pro#insi Bengkulu. %e'aran serta ano$aly unsure ti$'ale >P'? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. %e'aran serta ano$aly unsure ti$'ale >P'? As #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. Pengu$#ulan data il$iah #endahuluan untuk sur:ey #e$antauan konser:asi #otensi 'ahan galian 'atu'ara di daerah +a'a Penanjung Ka'. Bengkulu ;tara Pro#insi Bengkulu. Penge$'angan $etoda Produkti:itas Pro#osal #enga*asan #e$antauan dan e:aluasi konser:asi su$'erdaya $ineral di Ka'. Bengkulu ;tara Pro#insi Bengkulu Konser:asi %u$'erdaya Konser:asi su$'erdaya JUDUL Penge$'angan Profesi

227 200,

%uhandi& BE.

2,0 ! 200, 2,1 ! 200,

%uhandi& BE. 1r. %uharsono Ka$al

2,2 ! 200,

4ranklin

2,, ! 200,

4ranklin

2,/ 200,

1r. %uharsono Ka$al

2,2 ! 200, 2,6 ! 200, 2,8 ! 200, 2,9 ! 200, 2,7 ! 200, KODE 2/0 ! 200,

1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al 1r. 3id*an Arief 1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al PENULIS 1r. %uharsono Ka$al

2/1 ! 200,

1r. %uharsono Ka$al

A#likasi $odern #rinsi#!#rinsi# dasar #enyelidikan geoki$ia yang $e$#unyai karakteristik sifat ki$ia unsure 'u$i 'atuan dan $odel ti#e enda#an $ineral %ur:ey geologi di daerah #anas 'u$i FKA Ka'. 4lores +i$ur Pro#insi <++. %ur:ey geologi di daerah #anas 'u$i Pulu Ka'. Donggala Pro#insi %ula*esi +engah. Potensi de#osit e$as e#iter$al sulfide tinggi didaerah Ba*one %alurang& Ka'. %angir +alaud Pro#insi %ula*esi ;tara. Pengkajian su$'erdaya 'atu'ara di daerah (u'uk Bintiale %u$atra %elatan dengan $etoda geofisika *ell logging resisti:ity& self #otensial dan ali#er. +he #oten y of geother$al energy in Atadai& (o$'len island& East <usa +enggara 1ndonesia. Penyelidikan ter#adu geologi #e$'oran dan geofisika *ell logging dala$ $engkaji #otensi 'atu'ara di daerah su$'ersari& Ka'. .usira*as Pro#insi %u$sel. +e$'aga #orfiri di Ka#utusan& P. Ba an Pro#insi .aluku ;tara. Pe$'entukan ki#as allu:ial didaerah %inunukan& Ke . Batang <atal Ka'. .andailing <atal #ro#insi %u$atera ;tara. %e'aran serta ano$aly unsure ko'al >0o? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <usa +enggara +i$ur. JUDUL Pena$#ang tahanan jenis se$u 'a*ah #er$ukaan #ada daerah #anas 'u$i Adu$ Ka'. (e$ata Pro#insi <++. Kajian geoki$ia unsure 0u& P'& En& .o& dan As dari onto sedi$ent sungai aktif didaerah "ata#ang& 3antau Pra#at& Pro#insi %u$atra ;tara. Eks#lorasi $ineral loga$ $oly'denu$& tungsten dan $ineral ikutannya& Blok 0a$'a dan Kala$$iseng di daerah Ka'. %injai& Ka'. .aros& dan sekitarnya Pro#insi %ula*esi %elatan.

2/2 ! 200, 2/, ! 200, 2// ! 200,

"erry %undhoro "erry %undhoro Alanda 1dral

2/2 ! 200,

Alanda 1dral

2/6 ! 200,

"erry %undhoro

2/8 ! 200,

Alanda 1dral

2/9 ! 200, 2/7 ! 200, 220 ! 200,

Kis$an .angara P. Pohan 4ranklin

KODE 221 ! 200,

PENULIS Alanda 1dral

222 ! 200,

"ot$a %i$angunsong

22, ! 200,

3ukanda

22/ ! 200,

3ukanda

Penyelidikan loga$ 'esi Puluan 'esi dan loga$ $ulia di daerah Ke . Pleihari dan sekitarnya Ka'. +anah laut Kali$antan %elatan. (itologi daerah $anifestasi #anas 'u$i (esugolo Ke . .aourole Ka'. Ende Pro#insi <++. +injauan u$u$ geologi dan #ros#ek enda#an 'ahan galian $ineral loga$ non loga$ dan 'atu'ara serta #anas 'u$i di daerah Ka'. .andailing <atal %u$atera ;tara. Pros#ek su$'erdaya $ineral di )a*a Barat Banten. Potensi su$'erdaya $ineral di Pro#insi <angroe A eh Darusala$. Potensi su$'erdaya sisti$ #anas 'u$i di daerah %injai Pro#insi %ula*esi %elatan. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah Darangan& Ka'. Pur*akarta& )a*a Barat. JUDUL Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah Winangun& .anado& %ula*esi ;atara. .enentukan lokasi #e$'oran airtanah dengan ara ele tro$agneti tra:ersing. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah )ati#ura& Ka'u#aten garut& )a*a Barat. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah +egal +a$an Ka'. 1ndra$ayu& )a*a Barat. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah didaerah )onggol Ka'.Bogor )a*a Barat Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah 0ianjur Ka'. 0ianjur& )a*a Barat. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah 0i'adak Ka'. %uka'u$i& )a*a Barat.

222 ! 200,

Alanda 1dral

226 ! 200,

.alik .anurung

228 !200, 229 !200, 227 ! 200, 260 ! 200,

+euku 1slah +euku 1slah Alanda 1dral Adang .o h. .u hlis

KODE 261 ! 200,

PENULIS Adang .o h. .u hlis

262 ! 200, 26, ! 200,

Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis

26/ ! 200,

Adang .o h. .u hlis

262 ! 200, 266 ! 200, 268 ! 200,

Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis

269 ! 200, 267 ! 200,

Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis

Kedala$an te$'us dan efek to#ografi dada #engukuran geolistrik Pengukuran logging %P dan resisti:ity su$ur 'or daerah Kota'aru dan 'atu'ara& Bukitinggi %u$atera Barat. 1n:entarisasi dan eks#lorasi $ineral loga$ di daerah +e$#ursari Ka'. (u$ajang dan sekitarnya )a*a +i$ur. %ifat geologi $ineralogy dan geoki$ia 'atuan gununga#i se'agai #erangka# enda#an e$as e#ither$al "u'ungan ano$aly isyarat geoki$ia #enye'aran unsure A% terhada# keterda#atan $ineral #ada geologi le$'ar Bengkulu. JUDUL Penge$'angan #rofesi 3an angan standar nasianal 1ndonesia. E:aluasi (A#oran #enyelidikan u$u$ dan eks#lorasi 'ahan galian 3an angan standar nasional 1ndonesia . E:aluasi la#oran #enyelidikan u$u$ dan eks#lorasi 'ahan galian. Keterda#atan dan ter'entuknya e$as allu:ial di daerah le$'ah %ungai Batang <atal hu'ungannya dengan kerangka geologi P. %u$atera. %uatu tinjauan terhada# kasus #elanggaran dis#lin 'erat 1r. 3es$an +o'ing terhada# PP <o. ,2 +ahun 1787 dan PP <o. ,0 +ahun 1790 Penyelidikan geolistrik untuk 'a*ah air tanah di Ke . Kalideres& )akarta Barat. Kajian hoku$ terhada# #eraturan #e$erintah no$or 10 tahun 179, dan #eraturan #e$erintah no$or /2 tahun 1770 dala$ rangka kaitannya dengan #ere$#uan. .ineralisasi dan inter#retasi geoki$ia onto tanah daerah 'ekas ta$'ang e$as Paleleh Ka'. Buol +oli!+oli& Pro#insi %ulteng. Kajian #ros#ek enda#an ti$ah di daerah "ata#ang& 3antau Pra#al& Pro#insi %u$atra

280 ! 200,

%aA$adi Dahlan

281 ! 200,

.angara P.Pohan

282 ! 200,

.angara P. Pohan

KODE 28, ! 200, 28/ ! 200,

PENULIS 1r. %uharsono Ka$al !

282 ! 200,

286 ! 200,

.angara P.Pohan

288 ! 200,

%uharno& %".

289 ! 200, 287 200,

Adang .o h. .u hlis %uharno& %".

290 ! 200,

%uk$ana

291 ! 200,

"ot$a %i$angunsong

;tara. 292 ! 200, Adang .o h. .u hlis Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di dadaerah (eu*igajah& Bandung& )a*a Barat. Kajian #ros#ek enda#an *olfra$ di daerah "ata#ang& 3antau Pra#at& Pro#insi %u$atera ;tara. JUDUL Kajian geoki$ia unsure 0u& P'& En dan Au dari onto sedi$ent sungai aktif daerah Blok 0a$'a Pro#insi %ula*esi %elatan Penyelidikan air tanah dengan $etoda geolistrik di daerah A$#u#u Ke . A$#oang %elatan Ka'. Ku#ang <++. Penyelidikan air tanah dengan $etoda geolistrik di (eloga$a Ka'. Ku#ang Pro#insi <++. E:aluasi data kena$#akan #anas 'u$i daerah Pantanole$'a dan .eranda Ka'. Poso %ula*esi +engah. E:aluiasi dan inter#retasi data gaya 'erat daerah #anas 'u$i Gunung +aang Ka'. %olok %u$atera Barat . Penyelidikan geo$agnetik #anas 'u$i daerah Parrara Ka'. (u*u %ula*esi %elatan. Kajian geoki$ia unsure 0u& P'& En& dan Au& dari onto sedi$ent sungai aktif daerah 'lok Kala$iseng Pro#insi %ula*esi %elatan. %tudi #er'andingan hasil #olarisasi teri$'as kon:ensional dengan #olarisasi teri$'as s#e tral #ada daerah $ineralisasi sulfide. Penera#an $etoda tahanan jenis untuk #ela akan enda#an fosfat. %tudi kasus $etode!$etode gaya 'erat& $agnet dan tahanan jenis untuk #enetuan struktur dan #enye'aran intrusi 'atuan $ikrodiorit Pe$un ulan ano$aly $agnet dan #olarisasi teri$'as serta kaitannya dengan enda#an sulfide ti#e kuroko. JUDUL Pengukuran logging dan resisti:ity di su$ur 'or daerah hati:e ke il& galala& ka$#ong

29, ! 200, KODE 29/ ! 200,

"ot$a %i$gaunsong PENULIS "ot$a %i$gaunsong

292 ! 200,

1$anuel .usa 4oeh

296 !200,

1$anuel .oesa Poeh

298 ! 200,

1$aunel .oesa Poeh

299 ! 200,

1$aunel .oesa Poeh

297 ! 200,

1$aunel .oesa Poeh

270! 200,

"ot$a %i$angunsong

271 ! 200,

Adang .o h. .u hlis

272 ! 200, 27, ! 200,

Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis

27/ ! 200, KODE 272 ! 200,

Adang .o h. .u hlis PENULIS Adang .o h. .u hlis

ke#ala air A$'on 276 ! 200, Adang .o h. .u hlis E:aluasi hasil $etode $agnet dan #olarisasi teri$'as #ada #enyelidikan enda#an sulfide. Perta$'angan e$as tan#a iAin >#eti? dan #er$asalahannya. Pendugaan geolistrik untuk air tanah di daerah Ke . 0i$ahi ;tara& )a*a Barat. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah +a$an %ari Bandung&& )a*a Barat Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah Pa'rik kertas Ka'. Pur*akarta&& )a*a Barat A#likasi $agnetisasi eks#lorasi #anas 'u$i. 'atuan #ada

278 200, 279 ! 200, 277 ! 200, ,00 ! 200,

Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis

,01 ! 200, ,02 ! 200, ,0, ! 200, ,0/ ! 200, ,02 ! 200,

Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis Adang .o h. .u hlis

Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah 0iteureu# Ka'. Bogor& )a*a Barat E:aluasi kena$#akan #anas 'u$i daerah +oare dan +orire %ula*esi +engah. .odel sederhana #anas 'u$i daerah +orare dan +orire %ula*esi +engah. Peny elidikan geolistrik untuk air tanah di daerah +a'e )e$ekeh& Ka'. (u'uk (inggau %u$atera %elatan. Penyelidikan geolistrik untuk air tanah di daerah Perkantoran Gu'ernur .aluku& A$'on. JUDUL Potensi Bahan galian andesit di 1ndonesia. Potensi Bahan galian Kalsit di 1ndonesia. Penyelidikan geolistrik tahanan jenis #ada enda#an tras di Bandar (a$#ung. Pendataan dan uji #etik ke *ilayah iAin usaha #erta$'angan di daerah Kodya %a$arinda Ka'. Kutai dan Ka'. Pasir Kali$antan ti$ur. E:aluasi geo ekono$i #ada #erta$'angan

,06 ! 200,

Adang .o h. .u hlis

KODE ,08 ! 200, ,09 ! 200, ,08 ! 200, ,09 ! 200,

PENULIS An*ar W.A. An*ar W.A. An*ar W.A. An*ar W.A.

,07 ! 200,

An*ar W.A.

ter'uka >Muari? di PD. Gunung Batu Ba'akan Pari& Batujajar Ka'. Bandung )a*a Barat ,10 ! 200, An*ar W.A. "asil #enyelidikan dan #endataan su$'erdaya $ineral di Ka'. Kuningan Pro#insi )a*a Barat. "asil #enyelidikan geo$agnetik di daerah Adu$ Ka'. (e$'ata <++. Penyelidikan geologi& geoki$ia geofisika ter#adu daerah #anas (esugold Ka'. Ende <++. dan 'u$i

,11 ! 200, ,12 ! 200,

An*ar W.A. An*ar W.A.

,1, ! 200,

An*ar W.A.

E:aluasi kena$#akan #anas 'u$i daerah %angala .akale Ka'. Pangkajene& %ula*esi %elatan. "asil kerja la#angan regu $agnet "asil #enyelidikan geo$agnetik #anas 'u$i daerah Pulu Ke . Dolo& %ula*esi +engah. 3en ana #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu geologi& geoki$ia& geolistrik dan head on& gaya 'erat& geo$agnit di daerah <AP; %ual*esi +engah. JUDUL "asil e:aluasi data kena$#akan #anas 'u$i daerah Ka#antoreh Pulau Buton %ula*esi +enggara.. Kajian $ineralisasi loga$ di daerah (oloda >P. "al$ahera? Kajian $ineralisasi loga$ dasar 'erdasarkan hasil analisa unsure 0u& P'& En& dan Au dari sedi$ent sungai aktif di daerah Daru'a >P..orotai? .ineralisasi loga$ te$'aga di daerah Dodaga >#. "al$ahera?. %e'aran serta ano$alik unsure nikel ><i? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <++. %e'aran serta ano$alik unsure 0o& <i& 0r& #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <++.

,1/ ! 200, ,16 ! 200,

An*ar W.A An*ar W.A.

,18 ! 200,

An*ar W.A.

KODE ,19 ! 200,

PENULIS An*ar W.A.

,17 ! 200, ,20 ! 200,

"ot$a %i$angunsong "ot$a %i$angunsong

,21 ! 200, ,22 !200,

"ot$a %i$angunsong 4ranklin

,2, !200,

4ranklin

,2/ !200,

4ranklin

%e'aran serta ano$alik unsure kro$it >0r? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <++. %e'aran serta ano$alik unsure seng >En? #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <++. Pro edings #enyelidikan $ineral loga$ dasar dan loga$ 'esi dan #aduan 'esi di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#insi <++. JUDUL 1n:entarisasi dan e:aluasi 'ahan galian di Ka'. %a$'as dan Ka'. %anggau Kali$antan Barat. Petunjuk adanya $ineralisasi ti#e #or#hiri di Korea %elatan. E:aluasi konser:asi su$'er daya 'atua'ara di *ilayah KP. P+. Bukit Asa$ ;nit Pengolahan F$'ilin Ka'. %a*ahluntoI%ijunjung Pro#. %u$atera Barat. Kajian #otensi 'ahan galian loga$ di Ka'. 0ia$is Pro#. )a*a Barat. Penyelidikan gaya 'erat di daerah #anas 'u$i Ka'. Dionggala %ula*esi +engah. Penyelidikan gaya 'erat di daerah #anas 'u$i Ka'. 4lores ti$ur <++.. Prinsi# dsar dala$ eks#lorasi enda#an 'itu$en #adat 'erdasarkan kajian data hasil analisis $ikrosko# ontoh 'itu$en #adat dari 'er'agai daerah di 1ndonesia. Kajian #ros#ek e$as allu:ial di sungai +aluduyunu .arisa Ka'. Pahuato Pro#. Gorontalo Keterda#atan 'ahan galian gy#su$ di daerah desa "aler$an Ke . Alor Barat Daya Ka'. Alor <++. Batuan sedi$ent #e$'a*a $ineralisasi e$as di daerah 3atatotok %ula*esi ;tara

,22 !200,

4ranklin

,26 !200,

4ranklin

KODE ,28 ! 200,

PENULIS 3udy Gunrady

,29 ! 200, ,27 ! 200,

3udy Gunrady 3udy Gunrady

,,0 ! ,00, ,,1 ! 200, ,,2 ! 200, ,,, ! 200,

3udy Gunradi Ario .ustang Ario .ustang "erudiyanto

,,/ ! 200,

Ea$ri +.

,,2 ! 200,

Ea$ri +.

,,6 ! 200,

Ea$ri +.

1ndonesia. ,,8 ! 200, 3ahardjo "uta$adi +elaah keterkaitan antara ano$aly $agnet dan 5(4 dengan keterda#atan daerah $ineralisasi di daerah "argotirto Ka'. Kulon Progo D1. -ogyakarta. JUDUL Akurasi #enera#an $etoda geofisika $agnet dan geolistrik 1P #ada daerah $ineralisasi di Desa Pla$#ang Koka# Ka'. Kulon Progo D1. -ogyakarta. +injauan #enera#an $etoda geofisika $agnet& geolistrik tahanan jenis dan 1P di daerah .oni& Wolo*aru ka'. Ende <++. Pengolahan ko$unikasi 'ahan galian taha#an

KODE ,,9 ! 200,

PENULIS 3ahardjo "uta$adi

,,7 ! 200,

3ahardjo "uta$adi

,/0 ! 200, ,/1 ! 200, ,/2 ! 200, ,/, ! 200,

3ahardjo "uta$adi 3ahardjo "uta$adi 3ahardjo "uta$adi 3ahardjo "uta$adi

+eknik #ena$'angan ;lasan ke'ijakan konser:asi 'ahan galian Per$asalahan dan u#aya #enga*asan konser:asi 'ahan galian #ada #erta$'angan rakyat tradisional ;lasan 'ahan galian tertinggal #ada #ena$'angan as#al di daerah Pasar*adjo Buton %ula*esi +enggara. +injauan re o:ery #ena$'angan dengan 'ahan galian tertinggal dala$ ta$'ang daerah +enggarong Kali$antan +i$ur. Esti$asi adangan 'ahan galian se ara kon:ensional %isti$ #ena$'angan Per$asalahan #enera#an konser:asi #ada #ena$'angan 'ahan galian non loga$ >Aeolit& 'entonit dan gy#su$? di daerah 0i#atujah dan Karangnunggal& tasik$alaya )a*a Barat. Potensi enda#an 'atu'ara di daerah Ka'. .aros Barru dan Pangke# Pro#. %ula*esi %elatan. JUDUL Karakteristik 'atuan sedi$ent #enga#it 'atu'ara #ada for$asi .ala*a di daerah

,// ! 200,

3ahardjo "uta$adi

,/2 ! 200,

3ahardjo "uta$adi

,/6 ! 200, ,/8 ! 200, ,/9 ! 200,

3ahardjo "uta$adi 3ahardjo "uta$adi 3ahardjo "uta$adi

,/7 ! 200, KODE ,20 ! 200,

.ulyana PENULIS .ulyana

Paninn ong 'erdasarkan studi #etrografi. ,21 ! 200, .ulyana Penentuan kualitas 'atu'ara di daerah Ka'. .aros Pangkajene dan Barru 'erdasarkan analisa ki$ia dan #etrografi 'atu'ara Analisis #otensi loga$ dasar serta $ineral ikutannya dan ke$ungkinan $odel enda#annnya didaerah 3atenggo Ka'. Ende Pro#. <++. Analisis #otensi loga$ dasar didaerah Bolol $elalui #endekatan $etoda $o'ile $etal ion >..1? dan inklusinya fluida di Ka'. .anggarai!Ke . Ko$odo Pro#. <++. Analisis #otensi loga$ dasar serta $ineral ikutannya dan ke$ungkinan $odel enda#annnya didaerah 4eondari Ke . Paga! Ka'. %ikka Pro#. <++. Analisis #otensi e$as dan loga$ dasar didaerah +o'edo $elalui #endekatan $etoda $o'ile $etal ion >..1? Ka'. .anggarai ! Ke . Ko$odo Pro#. <++. Analisis #otensi e$as dan loga$ dasar didaerah +o'edo $elalui #endekatan $etoda $o'ile $etal ion >..1? Ka'. .anggarai ! Ke . Ko$odo Pro#. <++. +injauan 'ahan galian 'atu'ara ter'uang #ada *aktu #en u ian di daerah Ka'. Kutai Kartanegara Pro#. Kali$antan +i$ur. Per$odelan $ineralasasi loga$ dasar di daerah gunung Kali$aseng& Desa +ala'angi Ke . Pati$#eng& Ka'. Bone Pro#. %ula*esi %elatan. JUDUL Karakteristik e$as le#as se'agai indikasi adanya su$'er e$as dari enda#an e#ither$al& $esother$al& $oly'denu$& te$'aga #or#iri $au#un ultra $afikIofolit. Kajian geoki$ia unsure 0u&P'& dan En dala$ onto enda#an sungai aktif di daerah Ka'. %injai& .aros& Pangke# dan Bone Pro#. %ula*esi %elatan. Batuan intrusi granit di daerah sosortolong #e$'a*a loga$ ringan dan langka Ka'. +a#anuli ;tara!%u$atera ;tara. .ineralisasi tungsten dan e$as di daerah

,22 ! 200,

4ranklin

,2, ! 200,

4ranklin

,2/ ! 200,

4ranklin

,22 ! 200,

4ranklin

,26 ! 200,

4ranklin

,28! 200,

Ea$ri +.

,29! 200,

Ea$ri +.

KODE ,27! 200,

PENULIS Ea$ri +.

,60! 200,

Ea$ri +.

,61! 200,

Ea$ri +.

,62! 200,

Ea$ri +.

(atu#a Ka'. (u*u Pro#. %ula*esi %elatan. ,6,! 200, Edie Kurnia Djunaedi Penyia!nyiaan 'atu'ara #ada kegiatan #ena$'ang di daerah Ka'. "ulu %ungai %elatan& Kali$antan %elatan. Prosiding %e$inar<asional Kera$ik Perke$'angan teknologi kera$ik. Pengendalian kerusakan daerah aliran sungai aki'at #ena$'angan sirtu dan #er$asalahannya. Bahan galian Aeolit di 1ndonesia Pros#ek #enge$'angan 'ahan galian non loga$ dan #rofil in:estasi ndesit dan tras di Ka'. Pur*akarta. Pros#ek #enge$'angan 'ahan galian non loga$ di Ka'. Kara*ang. Peluang #enge$'angan ko$oditi #ros#ek di Ka'. 0ianjur. Penggunaan su$'erdaya 'atuga$#ing se ara e#at suatu tera#an $etodologi yang #erlu di#erti$'angkan.. JUDUL Penggunaan 'ahan galian non loga$ se'agai 'ahan 'aku #u#uk ala$. Pengendalian kerusakan daerah aliran sungai aki'at #ena$'angan sirtu dan #er$asalahannya. %#esifikasi teknis #eran angan a#likasi& #enera#an 'asis data digitasi dan e:aluasi #otensi 'ahan galian. .e$'uat #eta kontur dengan #rogra$ surfer for *indo*s Petunjuk #raktis #enggunaan alat GP% >Glo'al Positioning %yste$? Pengenalan dasar ko$#as geologi. Penge$'angan *isata 'ahari su$'er daya ala$ di*ilayah P.Ba*ea Ka'. Gresik Pro#. Daerah +k.1 )a*a +i$ur %tudi kasus hu'ungan asal usul $ag$a dan eks#lorasi 'ahan galian di Pro#. %u$atera ;tara& %u$atera Barat& Bengkulu

,6/ 200, ,62 200,

Kusdarto .angara P. Pohan

,66 ! 200, ,68 ! 200,

<ur A. (atif .aryun %u#ardan

,69 200, ,67 ! 200, ,80 ! 200, KODE ,81 ! 200, ,82 ! 200,

.aryun %u#ardan .aryun %u#ardan .aryun %. PENULIS .aryun %. .angara P. Pohan

,8, ! 200,

Kas*an Budiharyanto

,8/ ! 200, ,82 ! 200, ,86 ! 200, ,88 200,

Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto ..%odik K.

,89 200,

..%odik K.

,89 200,

..%odik K.

dan (a$#ung. %tudi kasus hu'ungan asal usul $ag$a dan eks#lorasi 'ahan galian di Pro#. %u$atera ;tara& %u$atera Barat& Bengkulu dan (a$#ung. %tudi kasus #enelitian enda#an $ar$er dan kedudukan <galau Ka$ang di Ka$ang .udik Ka'. Daerah +k.11 Aga$ Pro#. Daerah +k1 %u$atera Barat %tudi kasus asal usul $ag$a dan #roses hidroter$al daerah Bukit Barisan P. %u$atera Bagian %elatan. %tudi kasus $engenai da$#ak lingkungan #ada kegiatan #ena$'angan $ar$er daerah <galau Ka$ang Ka'. Daerah +K. 11 Aga$. JUDUL Pros#ek 'ahan 'aku se$en dan ke$ungkinannya #endirian #a'rik 'aru di daerah Ka'. 0ia$is )a*a Barat. Penge$'angan 'idang #erta$'angan di daerah Pro#. Banten. Potensi dan #e$anfaatan felds#ar di daerah 3an akangkung& desa Kertasari Ke . 0i#atujah dan Desa %irnagalih& Ke . Bantarkalong Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. Potensi keguanaan 'ahan galian industri di Ka'. +o'asa$osir %u$atera ;tara. Pe$aha$an dan geneti enda#an fosfat. E:aluasi #otensi 'ahan galian industri daerah Ka'. Kutai +i$ur Pro#. Kali$antan +i$ur. E:aluasi #otensi 'ahan galian industri dan #eran angan sisti$ infor$asi geografis di daerah Pro#. )a$'i. Geologi s#esifikasi $anfaat ke'eradaan felds#ar di 1ndonesia. dan

,87 200,

.. %odik K.

,90 200,

.. %odik Kaelani

,91 200,

.. %odik Kaelani

KODE ,92 ! 200,

PENULIS %anusi "ali$

,9, ! 200, ,9/ ! 200,

%anusi "ali$ %anusi "ali$

,92 ! 200, ,96 ! 200, ,98 ! 200,

%anusi "ali$ %anusi "ali$ %anusi "ali$

,99 ! 200,

%anusi "ali$

,97 200, ,70 200, ,71 200,

%uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an

Geologi dan s#esifikasi enda#an 'all lay di Kali$antan +i$ur. Kiat dala$ $elakukan eks#lorasi 'ahan galian $ineral industri

,72 200, ,7, 200, ,7/ 200,

%uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an

Bahan galian industri di 1ndonesia Geologi dan se'aran Aeolit di 1ndonesia Pros#ek geologi enda#an 'auksit di daerah Ka'. Bengkayang dan sekitarnya Pro#. Kali$antan Barat. JUDUL Geologi enda#an fluorit serta ke$ungkinan keterda#atannya di 1ndonesia Geologi dan keterda#atan 'ahan galian industri di 1ndonesia. .asade#an enda#an Kali$antan Barat. #asir kuarsa di

KODE ,72 200, ,76 200, ,78 200, ,79 200, ,77 200, /00 200, /01 200, /02 !200,

PENULIS %uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an %uk$a*an

%#esifikasi serta keguanaan fluorit. Klasifikasi su$'erdaya industri di 1ndonesia. #otensi $ineral

Per$asalahannya dala$ kiat #engelolaan kaolin di 1ndonesia Keguanaan il$u geologi 'agiketentra$an kehidu#an $anusia. Pros#ek $ineral 'ukan loga$ #ada enda#an allu:ial& di Kali$antan Baraty.

+A";< 200/ KODE 01 ! 200/ PENULIS %u$arna JUDUL Pengukuran to#ografi lokasi $ata air #anas Pentadio daerah +alaga& Desa Pentadio Barat Ke . +alaga Biru& Ka'. Gorontalo Pro#insi Gorontalo. Petunjuk #enggunaan alat GP% >Glo'al Positioning %yste$? .e$'uat #eta kontur dengan #rogra$ surfer for *indo*s Disain sy$'ol #eta +eknik $engga$'ar #etato#ografi +eknik #e$etaan to#ografi Pengenalan dasar ko$#as geologi 3an angan a#likasi& #enera#an 'asis data dan digitasi #otensi 'ahan galian $ineral 1ndonesia. %ur:ey dan sensus data su$'er daya $ineral di Ka'. %u'ang& Pro#insi )a*a Barat. 1n:entarisasi dan e:aluasi $ineral loga$ di daerah Ka'. Donggala dan Ka'. +oli!+oli Pro#insi %ula*esi +engah. %u*arno Pengukuran to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah #anas 'u$i G. +alang Ka'. %olok Pro#. %u$atera Barat. Analisa #otensi dan #enge$'angan usaha #erta$'angan $ineral loga$ 'esi di Ke . 0idaun dan %indang'arang Ka'. 0ianjur& Pro#insi )a*a Barat. JUDUL E:aluasi kna$#akan #anas 'u$i daerah <a#u dan (angka#a Ka'. Donggala %ula*esi +engah. Penyelidikan andesit di Gunung 0i#aga Desa Wargasetra& Ke . Pangkalan Ka'. Kara*ang Pro#insi )a*a Barat.

02 ! 200/ 0, ! 200/ 0/ ! 200/ 02 ! 200/ 06 ! 200/ 08 ! 200/ 09 ! 200/

Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto Kas*an Budiharyanto

07 ! 200/

10! 200/

11 ! 200/

12 ! 200/

Kas*an Budiharyanto

KODE 1, ! 200/

PENULIS Ario .ustang

1/ ! 200/

Kas*an Budiharyanto

12 ! 200/

%unarto

Pengukuran lintasan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Parangtritis& Ka'. Bantul Daerah 1sti$e*a -ogyakarta. Pengukuran lintasan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Gunung +alang& Ka'. %olok Pro#insi %u$atera Barat. E:aluasi dan #e$'uatan $odel tentati:e daerah #anas 'u$i daerah .ase#e dan Danau +e$#e %ula*esi %elatan. Kena$#an gejala #otensi #anas 'u$i daerah A$ohala Ka'. Kendari %ula*esi +enggara. .anifestasi #anas 'u$i daerah (oanti Ka'. Kendari %ula*esi +enggara. Pengukuran lintasan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Parangtritis& Ka'. Bantul Daerah 1sti$e*a -ogyakarta. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan #anas 'u$i daerah 3a'unan&1yang Argo#uro& Ke . Gading& Ka'. Pro'olinggo Pro#insi )a*a +i$ur. Petunjuk teknis #engukuran lintasan to#ografi dala$ $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i. JUDUL Pengukuran to#ografi lintasan geoki$ia dan geofisika ter#adu daerah #anas 'u$i Gonda Baru %a$#ola*a Ka'. Buton %ula*esi tenggara. Geologi dan $ineralisasi e$as di Gn. (i$an Ka'. .adiun )a*a +i$ur. .ineralisasi enda#an P'!En di %o#oko$il dan sekitarnya& Ka'. Dairi Pro#insi %u$atra %isti$ #anas 'u$i 'erdasar data geologi dan geoki$ia air #anas daerah Atadai& Ka'. (e$'ata Pro#insi <usa +enggara +i$ur.

16 ! 200/

%unarto

18 ! 200/

%yuhada Arsadi#ura

19 ! 200/

1r. Eulkifli Boegis

17 ! 200/ 20 ! 200/

1r. Eulkifli Boegis %u*arno

21 ! 200/

%u$arna

22 ! 200/

3. .uha$ad %u'ur

KODE 2,! 200/

PENULIS 3. .uha$ad %u'ur

2/ ! 200/ 22 ! 200/ 26! 200/

1r. +euku 1slah 1r.+euku 1slah "erry %undhoro

28! 200/

"erry %undhoro

1dentifikasi sesar *atu*a*er terhada# su$ur landaian suhu A+D. N Kna#ing& Ke . Atadai& Ka'. (e$'ata& Pro#insi <++. 1dentifikasi sesar *atu*a*er terhada# su$ur landaian suhu A+D. 2 Kna#ing& Ke . Atadai& Ka'. (e$'ata& Pro#insi <++. Kegiatan #ena$'angan e$as dan te$'aga di Pulau (uAon dan Pulau <egros Phili#ina Potensi ga$'ut daerah +anah A'ang Ke . Bayunglin ir& Ka'. .usi Banyuasin se'agai 'ahan energi alternati:e. Geologi dan geoki$ia daerah #anas 'u$i (o$'ongo& Ke . %u*a*a& Ka'. Bone Bolango Gorontalo Dasar!dasar #e$ikiran konser:asi energi #anas 'u$i. JUDUL Effesiensi #roses #engolahan $ineralI'ahan galian dala$ $eningkatkan #erolehan >re o:ery? konsetrat 'ijih loga$. E:aluasi untuk tujuan #enge$'angan ke$'ali usaha #erta$'angan di *ilayah #ros#ek $ineralisasi dan #ena$'angan tertinggal. Peneta#an su$'er data dan adangan 'ahan ta$'angIgalian se'agai 'agian dari #rogra$ konser:asi. +injauan terhada# ganesa tu'uh urat dan asosiasi $ineral 'ijih #ada $ineralisasi e#iter$al Pongkor dala$ kaitannya dengan #roses hidroter$al .akalah #otensi la#angan #anas 'u$i Ka$ojang Ka'. Bandung)a*a Barat. .akalah e:aluasi hasil sur:ey ter#adu daerah #anas 'u$i %a$#ola*a %ula*esi +enggara .akalah geologi dan geoki$ia #anas 'u$i daerah .ari'aya Ka'. Bandung. .akalah #otensi #anas 'u$i 'erdasarkan sur:ey geologi dan geoki$ia daerah Gunung +angku'an Parahu )a*a Barat.

29 ! 200/

"erry %undhoro

27 ! 200/ ,0 ! 200/

1r. 3id*an Arief Kis$an

,1 ! 200/

"erry %undhoro

,2 ! 200/

1r. Danny E. "er$an

KODE ,, ! 200/

PENULIS 1r. Danny E. "er$an

,/ ! 200/

1r. Danny E. "er$an

,2 ! 200/

1r. Danny E. "er$an

,6 ! 200/

1r. Danny E. "er$an

,8 ! 200/ ,9 ! 200/

%oetoyo %oetoyo

,7 200/ /0 !200/

%oetoyo %oetoyo

/1 ! 200/

%oetoyo

.akalah geologi& geoki$ia dan geofisika la#angan #anas 'u$i Gunung Patuha& Ka'. Bandung )a*a 'arat. .akalah geologi& geoki$ia dan geofisika la#angan #anas 'u$i Ka*ah 0i'uni& Ka'. Bandung )a*a 'arat .akalah e:aluasi hasil sur:ey geoki$ia daerah #anas 'u$i 1yang Argo#uro Ka'.Pro'olinggo& )a*a +i$ur. JUDUL .akalah e:aluasi hasil sur:ey geologi daerah #anas 'u$i 1yang Argo#uro Ka'.Pro'olinggo& )a*a +i$ur .akalah e:aluasi hasil sur:ey geolistrik tahanan jenis daerah #anas 'u$i 1yang Argo#uro Ka'.Pro'olinggo& )a*a +i$ur .akalah e:aluasi hasil sur:ey geoki$ia daerah #anas 'u$i Adu$& Ka'. (e$'ata <++. .akalah e:aluasi hasil sur:ey geologi daerah #anas 'u$i Adu$& Ka'. (e$'ata <++. .akalah e:aluasi hasil sur:ey geolistrik dan head on daerah #anas 'u$i Adu$& Ka'. (e$'ata <++. A#likasi #i$a dala$ eks#lorasi $ineral loga$ di daerah (o*o .ego Wai*ajo Ke . .ego Ka'. %ikka& <++. Kiiat teknologi infor$asi $enyongsong era glo'alisasi. $ineral

/2 ! 200/

%oetoyo

/, ! 200/

%oetoyo

KODE // ! 200/

PENULIS %oetoyo

/2 ! 200/

%oetoyo

/6 ! 200/

%oetoyo

/8 ! 200/

%oetoyo

/9 ! 200/

%oetoyo

/7 ! 200/

1*an <ursahan

20! 200/ 21 ! 200/

Entje# %udjana Entje# %udjana

Po*er#oint se'agai #asilitas syste$ $odern untuk #resentasi dan #enya$#aian infor$asi. A#likasi syste$ infor$asi geografis G1%. .engenal #enggunaan sur#ler. Penyelidikan geoki$ia regional siste$atik 'agian le$'ar %u$'a*a Ka'. Bi$a dan ka'. Do$#u Pro#insi <+B. .asalah air asa$ ta$'ang #ada kegiatan #ena$'angan dan da$#aknya terhada# lingkungan.

22 ! 200/ 2, ! 200/ 2/ ! 200/

Entje# %udjana Entje# %udjana Endang ;kar

22 ! 200/

.angara P. Pohan

KODE 26 ! 200/

PENULIS .angara P. Pohan

JUDUL Gaya 'erat suatu $etoda untuk $enafsir struktur 'a*ah #er$ukaan dan $e$'antu $elokalisir e'akan 'ijih ti$ah hita$ di daerah +anjung Balit& %u$atera Barat. Pe$etaan geoki$ia di Georgia& ;%A J se'agai alat untuk studi lingkungan #e$etaan geologi dan eks#lorasi $ineral Pena$'angan talk di daerah (uAena & Ariege& Peran is. Konser:asi su$'er daya 'ahan galian dan kendalanya dala$ $e*ujudkan konse# #e$'angunan 'erkelanjutan. Pe$anfaatan 'atu ka#ur dan #er$asalahannya terhada# kelestarian lingkungan ka*asan kars. Penga$atan 'atuan& struktur& lithostreatigrafi dan $ineralisasi hu'ungannya dengan #e$'entukan $ineralisasi #ada 'ekas ta$'ang saint! antoine& De#arte$en 3hone& Peran is. Kendala #engelolaan 'ahan galian golongan 0 >kaolin& #asir& kuarsa dan le$#ung? di Ka'. Belitung se'agai #enunjang #enda#atan asli daerah. Pendataan kegiatan #engusaha #erta$'angan 'atu'ara dan $ineral loga$ se'agai alat #endukung kegiatan konser:asi 'ahan galian. E$as allua:ial di Kali$antan 'erasal dari Koloidal. %trategi eks#lorasi su$'er daya $ineral kaidah konser:asi 'erdasarkan $ineral s reening study JUDUL Potensi enda#an 'atu'ara *ilayah #ro#insi Kali$antan +engah. Bahaya konta$inasi loga$ 'erat ti$'ale #ada lingkungan dan kesehatan .odel #er$asalahan $ineral ti$ah. harga ko$oditi

28 ! 200/

.angara P. Pohan

29 ! 200/ 27 ! 200/

.angara P. Pohan .angara P. Pohan

60 ! 200/

.angara P. Pohan

61 ! 200/

.angara P. Pohan

62 ! 200/

.angara P. Pohan

6,! 200/

.angara P. Pohan

6/ ! 200/ 62 ! 200/

.angara P. Pohan +euku 1slah

KODE 66! 200/ 68! 200/ 69 ! 200/

PENULIS +euku 1slah .angara P. Pohan 3ahely <uryani

67 ! 200/ 80 ! 200/

3ahely <uryani .alik .anurung

.e$'andingkan $odel #era$alan harga ko$oditi e$as. +injauan u$u$ geologi dan #ros#ek enda#an sulfide e$as di daerah +a#anuli %elatan %u$atera ;tara. Pe$etaan to#ografi di lokasi #e$'oran .+! , dan .+!/ daerah .ataloko& Ka'. <gada Pro#insi <++. Geologi 'a*ah #er$ukaan su$ur dangkal WW!2 la#angan #anas 'u$i Waisano Werang& .anggarai Barat <++. %eg$en sesar dan indikasinya dan u'ahan hidroter$al #ada su$ur .+!/ la#angan #anas 'u$i +oda Belu& .ataloko& <gada& 4lores!<++. 1ndikasi struktur dengan #ara$eter hidroter$al #ada #anas 'u$i +oda 4lores!<++. geologi dan kaitanya 'or serta 'atuan u'ahan su$ur .+!/ la#angan Belu& .ataloko& <gada&

81 ! 200/

Edy Pur*oto

82 ! 200/

4redy <anlohi

8, ! 200/

4redy <anlohi

8/ ! 200/

4redy <anlohi

82 ! 200/

%uhandi& BE.

Penga*asan& #e$antauan dan e:aluasi konser:asi su$'erdaya $ineral di daerah Ka'. .uara Eni$ Pro#insi %u$atera %elatan. Penyelidikan geofisika ara seis$i refraksi& tahanan jenis dan #e$'oran di daerah Doho& Kali$antan %elatan. JUDUL +injauan konser:asi 'ahan galian. Peranan dan $asalah konser:asi 'ahan galian. Kegiatan 'i$'ingan su$'erdaya $ineral. konser:asi

86 ! 200/

%uhandi& BE.

KODE 88 ! 200/ 89 ! 200/ 87 ! 200/ 90 ! 200/ 91 ! 200/

PENULIS %uhandi& BE. %uhandi& BE. %uhandi& BE. %uhandi& BE. 3id*an Arief

As#ek konser:asi lahan 'ekas ta$'ang %iste$ $ineralisasi loga$ dasar e$as 'erhu'ungan erat dengan $ineral u'ahan kar'onat. +injauan u$u$ terhada# 'ahan galian tertinggal jenis #asir di Kojengkang Ke . 0i$alaka Ka'. %u$edang Pro#insi )a*a Barat.

92 ! 200/

3id*an Arief

9, ! 200/

3id*an Arief

Pengaruh struktur dan intrusi andesit terhada# enda#an 'atu'ara di +a'a #enanjung Ka'. Bengkulu ;taraIArga .ak$ur Pro#insi Bengkulu. %u$'erdaya 'atu'ara di ekungan Kutai Bagaian 'arat $eru#akan su$'erdaya tertinggal di Ka'. KutaiKartanegara dan Kutai Barat Pro#insi Kali$antan +i$ur. %u$'erdaya andesit gunung +ugagug Desa Pataru$an Ke . 0ililin Ka'. Bandung. Bi$'ingan teknik #engenalan geologi kegiatan eks#lorasi kegiatan #ena$'angan dan data'ase di Ka'. Boale$o& Pro#insi Gorontalo. Pe$'erdayaan 'ahan galian 'atu'ara #ada *ilayah KP. Ko#erasi +ahta Pok$as di Desa Dondang Ke . .uara )a*a Ka'. Kutai Kartanegara Pro#insi Kali$antan +i$ur. JUDUL +injauan terhada# #otensi 'ahan galian loga$ >e$as dan #asir 'esi? di Ka'. 0ia$is& Pro#insi )a*a Barat?. Pengu$#ulan data il$iahIinfo Iisu sekunder tentang su$'erdaya dan adangan 'atu'ara 'agi ke#entingan in:entarisasi dan #roduksi $elalui konser:asi. .elaksanakan analisis dataIinfo!Iliterature tentang su$'erdaya dan adangan 'atu'ara 'agi ke#entingan in:entarisasi dan #roduksi $elalui konser:asi. .enyusun ran angan #rogra$ disain $odel enda#an su$'erdaya 'atu'ara di 1ndonesia Pe$'uatan #roduk ran ang 'angun #erekayasaan teknologi te#at guna 'erdasarkan data #roduksi su$'erdya 'atu'ara $elalui $odifikasi. Penyelidikan $agnet di daerah $anifestasi #anas 'un$i di Desa "uu Ke . "uu Ka'. Do$#u <+B. Penyelidikan $agnet di daerah #anas 'u$i .arana Ke . %indue Ka'. Donggala %ula*esi +engah.

9/! 200/

3id*an Arief

92 ! 200/ 96 ! 200/

3id*an Arief 3id*an Arief

98 ! 200/

3id*an Arief

KODE 99 ! 200/

PENULIS 3id*an Arief

97 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

70 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

71 ! 200/ 72 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al

7, ! 200/

1$anuel .oesa Poeh

7/ ! 200/

1$anuel .oesa Poeh

72! 200/

%yuhada Arsadi#ura

3ekonstruksi struktur sesar Waeluja dan hu'ungannya dengan hasil #engukuran logging te$#erature su$ur 'or se$i eks#lorasi .+!, daerah .ataloko <++.

76! 200/

1r. %uharsono Ka$al

;raian singkat geologi daerah Basin Kutai Ka'. Kutai Kertanegara Pro#insi Kali$antan +i$ur. JUDUL Ku$#ulah $akalah #e$a#aran hasil!hasil kegiatan Direktorat %u$'erdaya .ineral +A. 2001. Ku$#ulah $akalah #e$a#aran hasil!hasil kegiatan Direktorat %u$'erdaya .ineral +A. 2001 E:aluasi adangan dan su$'er daya 'atu'ara daerah .uara (akitan Ka'. .usu'anyusin Pro#insi %u$atera %elatan. Potensi su$'er daya #ro#insi .aluku ;tara $ineral *ilayah

KODE 78 ! 200/

PENULIS !

79 ! 200/

77 ! 200/

+euku 1slah

100 200/ 101 200/ 102 200/ 10, 200/ 10/ ! 200/ 102 ! 200/

+euku 1slah +euku 1slah Dedi Kusnadi Adri %antoso %. Adri %antosa %. (iliek 3ihardiana 3.

Pro#s#ek #e$asaran 'ahan ta$'ang Panas 'u$i +enggara daerah (ainea %ula*esi

E:aluasi dan $odel daerah #anas 'u$i %ulili Ka'. Pinrang %ula*esi %elatan. E:aluasi dan $odel daerah #anas 'u$i .ala*a Ka'. .aros %ula*esi %elatan. E:aluasi kena$#akan #anas 'u$i daerah .aranda dan %a#o Ka'. Donggala %ula*esi +engah. E:aluasi kena$#akan #anas 'u$i daerah +oare dan +orire %ula*esi +engah. E:aluasiItinjauan #e$antauan dan #engelolaan lingkungan #ena$'angan iodiu$ di jo'ang )a*a +i$ur. E:aluasi #elaksanaan kaidah konser:asi #ena$'angan te$'aga e$as di te$'aga #ura Pro#insi Pa#ua. JUDUL

106 ! 200/ 108 ! 200/

Adang .o h. .u hlis +euku 1slah

109 200/

+euku 1slah

KODE

PENULIS

107 !200/ 110 ! 200/ 111 ! 200/

+euku 1slah Kas*an Budhiharyanto +euku 1slah

+injauan tentang ta$'ang ter'uka dala$ ka*asan hutan. Petunjuk teknis #enggunaan alat ukur tanah total station >digital $a##ing?. E:aluasi da$#ak lingkungan terhada# su$'er air aki'at #ena$'angan e$as di G. Pongkor Ka'. Bogor )a*a Barat. Pe$etaan to#ografi di daerah 3a'unan& 1yang argo#uro Ke . Gading& Ka'. Pro'olinggo Pro#insi )a*a ti$ur. 1n:entarisasi dan e:aluasi $ineral loga$ di daerah Ka'. %olok dan Ka'. Pesisir %elatan Pro#insi %u$atera Barat. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan geolistrik #anas 'u$i di daerah .era*a& Ke . %indue Ka'. DonggalaPro#insi %ula*esi tengah. Pengukuran lintasan to#ografi di daerah #anas 'u$i .erana..era*a Ke . %induei& Ka'. Donggala %ula*esi +engah. Penyelidikan $agnet di daerah kena$#akan $anifestasi #anas 'u$i Danau 3anau Ke . %ukau Ka'. (i*a Pro#insi (a$#ung Barat. Pengukuran to#ografi dala$ $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i di daerah 3a'unan 1yang Argo#uro Ka'.Pro'olinggo )a*a +1$ur. Penelitian #enentuan titik lokasi suatu singka#an atau lokasi ontoh di $asa dahulu dan sekarang. Penelitian adanya 'idang antara for$asi ta$'akan italang. JUDUL Penelitian adanya 'idang antara for$asi italang kali*angu. ketidakselarasan dengan for$asi ketidakselarasan dengan for$asi

112 ! 200/

Asngari

11, ! 200/

Kas*an Budiharyanto

11/ ! 200/

%u$arna

112 ! 200/

Edy Pur*oto

116 ! 200/

1$anuel .oesa Poeh

118 ! 200/

3uyatno

119 ! 200/

Daday Kedar .ulya

117 ! 200/ KODE 120 ! 200/

Daday Kedar .ulya PENULIS Daday Kedar .ulya

121 ! 200/

Ganjar (a'aik

.akalh eks#lorasi enda#an Aeolit di daerah Katai'ung!0a$#ang +ga dan sekitarnya Ka'. (a$#ung %elatan Pro#insi (a$#ung. .akalah #ros#ek #enge$'angan industri se$en di Kali$antan +i$ur.

122 ! 200/

Ganjar (a'aik

12, ! 200/

Ganjar (a'aik

.akalh 1n:entarisasi dan e:aluasi 'ahan galian non loga$ di daerah Ka'. Kutai Kertanegara dan Ka'. Kutai +i$ur Pro#insi Kali$antan +i$ur. Panas 'u$i daerah Won o P. Buton %ula*esi +enggara. Pe$etaan geologi daerah #anas 'u$i Gunung +alang Ka'. %olok Pro#insi %u$atera Barat. Petunjuk teknis geologi ara #enggunaan ko$#as

12/ ! 200/ 122 ! 200/

Dedi Kusnadi 3. .uha$ad %u'ur

126 ! 200/ 128 ! 200/ 129 ! 200/

3. .uha$ad %u'ur 3. .uha$ad %u'ur Adrian

Petunjuk teknis #engukuran 'eda tinggi ara trigono$etris. .akalah #otensi enda#an #asir kuarsa Bangka dan identifikasi #e$anfaatannya untuk industri gelas dan ka a. .akalah #otensi 'atuan #eg$atit Pangari'uan se'agai su$'er alu$ina dan alkali untuk #e$'uatan gelas dan ka a. .akalah #otensi 'atuan a#ung di 1ndonesia dan identifikasi #e$anfaatannya untuk 'angunan dan kera$ik JUDUL .akalh genesa 'all lay .enggala Ka'. +ulang Ba*ang& Pro#insi (a$#ung. .akalah genesa Aeolit Kati'ung (a$#ung %elatan Pro#insi (a$#ung. Ka'.

127! 200/

Adrian

1,0 ! 200/

Adrian

KODE 1,1 ! 200/

PENULIS Adrian

1,2 ! 200/ 1,, ! 200/

Adrian Adrian

.akalah #otensi 'atuga$#ing tanah datar dan identifikasinya #e$anfaatannya untuk ka#ur tohor dan se$en #usolan. .akalah genesa sugary li$estone #a$usihan Ke . (intau Buo& Ka'. +anah Datar Pro#insi %u$atera Barat. 1n:entarisasi dan eks#lorasi $ineral galian non loga$ "asil kegiatan in:entarisasi dan e:aluasi su' tolok ukur $ineral non loga$ +A. 2002 .akalh genesa 'entonit 0ikurang Ka'.

1,/ !200/

Adrian

1,2 ! 200/ 1,6 ! 200/ 1,8 ! 200/

Adrian Adrian Adrian

0ianjur& Pro#insi )a*a Barat. 1,9 ! 200/ Adrian .akalah #otensi felds#ar 0ikalong Kulon dan identifikasi #e$anfaatanya untuk kera$ik. "u'ungan se'aran $ineral 'erat dengan $ineralisasi #ri$er di daerah 0i$arga dan (eu*iliang Ka'. (e'ak Pro#insi Banten. Geologi dan $ineralisasi di daerah +e$#ursari& %*eden dan %ure (or& Ka'. (u$ajang& Blitar& dan +renggalek Pro#insi )a*a +i$ur. +he #ossi'ilities of u##er )a$#ang for$ation a t as host ro k for lo* grade gold $ineraliAation in the area of %outh +asik$alaya. JUDUL K(ajian da$#ak air raksa terhada# $anusia #ada #ena$'angan tan#a iAin di %. Kala$anan Ke . Katingan "ilir Ka'. Kuta*aringin +i$ur Pro#insi Kali$antan +engah. Kajian #ros#ek $ineralisasi e$as di Ka'. Ka#uas Pro#insi Kali$antan +engh. "u'ungan ano$aly geoki$ia dengan $ineralisasi loga$ di daerah +e$#ursari Ka'. (u$ajang Pro#insi )a*a +i$ur. Analisis struktur di daerah G. (i$'ung Ke &. )asinga& Ka'. Bogor Pro#insi )a*a Barat. Geologi tanah di daerah +e$#ursari& %*eden dan %uren (or& Ka'. (u$ajang& Blitar& dan +renggalek Pro#insi )a*a +i$ur. Geology and $ineraliAation in the the West +i$ur 1sland. F#ti$alisasi #e$'erdayaan usaha #ena$'angan rakyat dala$ $enunjang #elaksanaan otono$i daerah. Enda#an $ineral loga$ dasar di daerah Bin anai& 3atu ra#e& Ka'. +akalar Pro#insi %ula*esi %elatan. Kajian #ros#ek 'ijih 'esi di daerah G. +alang dan G. Kukusan Ka'. Batuli in Pro#insi Kali$antan %elatan.

1,7 ! 200/

%yahya %udarya

1/0 ! 200/

%yahya %udarya

1/1 ! 200/

%yahya %udarya

KODE 1/2 ! 200/

PENULIS %yahya %udarya

1/, ! 200/ 1// ! 200/

%yahya %udarya %yahya %udarya

1/2 ! 200/ 1/6 ! 200/

%yahya %udarya %yahya %udarya

1/8 ! 200/ 1/9 ! 200/

%yahya %udarya %yahya %udarya

1/7 ! 200/

%yahya %udarya

120 ! 200/

%yahya %udarya

121 ! 200/

%yahya %udarya

Kajian #otensi enda#an #asir 'esi di daerah Ke . Arga'inta %indang'arang dan 0idaun Ka'. 0ianjur Pro#insi )a*a Barat. JUDUL Kontrol struktur terhada# $ineralisasi loga$ di daerah G. (i$'ung Ke . )asinga& Ka'. Bogor Pro#insi )a*a Barat. +injauan geologi dan $ineralisasi 'lok Painan dan sekitarnya Pro#insi %u$atera Barat. Pen e$aran lingkungan #ada sisti$ aliran sungai aki'at #ena$'angan e$as tan#a ijin. .ineralisasi loga$ $ulia dan loga$ dasar di daerah Ka'. Pa itan& Ponorogo dan Ka'. +renggalek Pro#insi )a*a +1$ur. Kajian #ros#ek 'ijih 'esi di daerah G. +alang dan G. Kukusan Ka'. Batuli in Pro#insi Kali$antan %elatan. Kajian #otensi enda#an #asir 'esi di daerah Ke . Arga'inta %indang'arang dan 0idaun Ka'. 0ianjur Pro#insi )a*a Barat. Kontrol struktur terhada# $ineralisasi loga$ di daerah G. (i$'ung Ke . )asinga& Ka'. Bogor Pro#insi )a*a Barat. +injauan geologi dan $ineralisasi 'lok Painan dan sekitarnya Pro#insi %u$atera Barat. Pen e$aran lingkungan #ada sisti$ aliran sungai aki'at #ena$'angan e$as tan#a ijin. .ineralisasi loga$ $ulia dan loga$ dasar di daerah Ka'. Pa itan& Ponorogo dan Ka'. +renggalek Pro#insi )a*a +1$ur. JUDUL .ineralisasi loga$ dasar dan loga$ 'esi di daerah (eloga$a .ineralisasi e$as daerah 0igaru dan sekitarnya Pela'uhanratu Ka'. %uka'u$i& Pro#insi )a*a Barat.

KODE 122 ! 200/

PENULIS %yahya %udarya

12, ! 200/

%yahya %udarya

12/ ! 200/

%yahya %udarya

122 ! 200/

%yahya %udarya

120 ! 200/

%yahya %udarya

121 ! 200/

%yahya %udarya

122 ! 200/

%yahya %udarya

12, ! 200/

%yahya %udarya

12/ ! 200/

%yahya %udarya

122 ! 200/

%yahya %udarya

KODE 126 ! 200/ 128 ! 200/

PENULIS %yahya %udarya %yahya %udarya

129 ! 200/

%yahya %udarya

Pros#ek enda#an #asir 'esi 'ertitan di daerah Pantai +egal'uleud& Ka'. %uka'u$i Pro#insi )a*a Barat. .ineralisasi e$as di daerah (eloga$a dan sekitarnya Ke . Kahayan Ka'. Ka#uas Pro#insi Kali$antan +engah. E$as e#iter$al di daerah +u$'angala#an& Ka'. Ka#uas Pro#insi Kali$antan +engah. Pros#ek enda#an #asir 'esi 'ertitan di daerah Pantai +eugal'uleud & %alatri dan %indang Barang Ka'. %uka'u$i dan Ka'. 0ianjur Pro#insi )a*a Barat. Genesa dan 1ndonesia ti#e enda#an 'ijih 'esi di

127 ! 200/

%yahya %udarya

160! 200/ 161 ! 200/

%yahya %udarya %yahya %udarya

162 ! 200/ 16, !200/ 16/ ! 200/ 162 ! 200/ 162 ! 200/

%ahya %udarya 1r. Eulkifli Boegis 1r. Eulkifli Boegis 1r. Eulkifli Boegis .angara P. Pohan

3eduksi dua gra:i$eter jaringan 'ase station dengan linear regression. .agnetisasi 'atuan serta kaitannya dala$ eks#lorasi geother$al. 1n:ersi linear gra:ity data dengan $enggunakan $etoda eks#ansi s#e tra. Penggunaan 'or 'angka untuk $enilai #otensi enda#an e$as allu:ial di daerah Pe$'uanghulu Ka'. Kota*aringin Barat Kali$anatan +engah. Pendataan 'ahan galian lain dan $ineral ikutan #ada kegiatan ta$'ang e$as allu:ial dan #eti dala$ u#aya o#ti$alisasi 'ahan galian. JUDUL Energi geolo$'ang ta'ung untuk eks#lorasi lu'ang 'or. Pene$#atan lokasi su$ur 'or landaian suhu WW!1 dan WW!2 daerah #anas 'u$i Waisano& Werang .angarai Barat <++. Pene$#atan lokasi su$ur 'or landaian suhu +;!1 dan +; 2 daerah #anas 'u$i +ulehu& Ka'. .aluku +engah .aluku. 3esisti:ity 'atuan serta #enera#annya #ada #enyelidikan #anas 'u$i Pentarikhan jejak 'elah terhada#a 'atuan tero'osan daerah Pararra& Ka'. (u*u Pro#insi %ula*esi %elatan.

166 ! 200/

.angara P. Pohan

KODE 168 ! 200/ 169 ! 200/

PENULIS 1r. Eulkifli Boegis 1r. Eulkifli Boegis

167 ! 200/

1r. Eulkifli Boegis

180 ! 200/ 181 !200/

1r. Eulkifli Boegis 1r. Eulkifli Boegis

182 ! 200/

1r. Eulkifli Boegis

Geologi 'a*ah #er$ukaan su$ur WW!2 la#angan #anas 'u$i Waisano!Werang .anggarai Barat Pro#insi <usa +enggara Barat. Geos ientifi studies of Adu$ Geother$al area (e$'ata&East <usa +enggara. Geologi u'ahan dan $ineralisasi di daerah +akaoi Ke . "ulu Kahayan ;tara Pro#insi Kli$antan +engah. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Pulu Ka'u#aten Donggala %ula*esi +engah. Pe$etaan geologi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Bukit Kili Ka'u#aten %olok Pro#insi %u$atera Barat. Penukuran lintasan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah 1le Angi 1le Padung Ka'u#aten 4lores +i$ur Pro#insi <++. JUDUL Penukuran lintasan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Danau 3anau Ke . %ukau Ka'. (a$#ung Barat Pro#insi (a$#ung dan sekitarnya.. Petunujuk teknis #enyetelan dan kali'rasi alat theodolite. Pengukuran to#ografi dala$ rangka #enyelidikan geolistrik daerah #anas 'u$i Pulu& Ka'. Donggala %ula*esi tengah. Kajian $ineralisasi loga$ dasar dan loga$ $ulia 'erdasarkan hasil analisa unsure 0u& P'& En& dan Au dari sedi$ent sungai aktif di daerah Daru'a >P. .orotai?. .ineralisasi loga$ te$'aga di daerah Dodaga >P. "al$ahera? Kajian $ineralisasi loga$ di daerah (oloda >P. "al$ahera?. Potensi dan #e$anfaatan enda#an Aeolit di daerah 0i#atujah& Ka'. +asik$alaya Pro#insi )a*a Barat. .ineralisasi e$as dan loga$ dasar daerah liran %. Kasia Daa& Ke . %u$alata Ka'.

18, ! 200/ 18/ ! 200/ 182 ! 200/ 186 200/

1r. Eulkifli Boegis 4ranklin A'dul 4atah su*arno

188 200/

%u*arno

KODE 189 200/

PENULIS %u*arno

187 ! 200/ 190 ! 200/

3. .uha$ad %u'ur 3. .uha$ad %u'ur

191 ! 200/

"ot$a %i$angunsong

192 ! 200/ 19, ! 200/ 19/ ! 200/

"ot$a %i$angunsong "ot$a %i$angunsong 1r. A.%anusi "ali$

192 ! 200/

%uk$ana

Gorontalo& Pro#insi Gorontalo 196 ! 200/ %uk$ana Geologi dan $ineralisasi keterda#atan $ineral loga$ dasar dan e$as di Ka'. +ana +oraja dan Enrekang Pro#. %ula*esi %elatan. %e'aran serta ano$aly ga'ungan unsure 0u& En& .n& 0o& #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. JUDUL .ineralisasi loga$ dasar dan e$as daerah Bukit Petangoan& Ke . Buno'ogu Ka'. Buol& Pro#. %ula*esi +engah. %e'aran serta ano$ali unsur 0u& #ada #enyelidikan geoki$ia enda#an sungai aktif di daerah (eloga$a Ka'. Ku#ang >+i$or Barat? Pro#. <++. .ineralisasi loga$ dasar dan e$as daerah aliran %. Wonggahulu& Ke . .arisa& Ka'. Pohu*ato& Pro#insi Gorontalo. .ineralisasi loga$ dasar dan e$as daerah "ulu sungai .atinan& Ke . Buno'ogu& Ka'. Buol& Pro#. %ula*esi +engah. .enyusun dan syste$I#rosesI#rototi# #roduksi 'atu'ara 1ndonesia. $e$'entuk standarisasi

198 ! 200/

4ranklin

KODE 199 ! 200/

PENULIS %uk$ana

197 ! 200/

4ranklin

170 ! 200/

%uk$ana

171 ! 200/

%uk$ana

172 !200/

1r. %uharsono Ka$al

17, ! 200/ 17/ ! 200/ 172 ! 200/ 176 ! 200/ 178 ! 200/

"erry sundhoro "erry sundhoro "erry sundhoro Adrian Adrian

0adangan #anas 'u$i terduga 20 $*e daerah Atadai Ka'. (e$'ata Pro#. <++. Geologi #anas 'u$i .ataloko& Ka'. Kolaka Pro#. %ula*esi +enggara. Penyelidikan geologi #anas 'u$i daerah Alor +i$ur Ka'. Alor & <++.& .akalah kerangka geologi dan #otensi 'ahan galian Aeolit di 1ndonesia. .akalah #otensi geologi le$#ung $enggala dan identifikasi #e$anfaatan untuk ko$oditi kera$ik. .akalah ke$ungkinan #e$anfaatan 'atuan ser#entinit untuk 'ahan 'aku tahan a#iIrefraktori.

179 ! 200/

Adrian

KODE 177 200/

PENULIS Adrian

JUDUL .akalah dan dentifikasi #e$anfaatan kaolin #a$okolan& ke . 0ihaur'euti& Ka'. 0ia$is& )a*a Barat.. .akalah +;4 +o'a se'agai salah satu for$asi 'atuan #e$a'*a diato$e di 1ndonesia. .engolah #aten #roduk ran ang'angunI ! #erekayasaan tentang #roduksi su$'erdaya 'atu'ara 'erdasarkan data statisti yang $eru#akan study o$#arati:e $e$#unyai keterkaitan dengan teknologi dan #erke$'angan industri $enolong >usaha ke il $enengah dan ko#erasi? $enunjang #roses #e$'erdayaan ekono$i kerakyatan di 1ndonesia. %ur:ey geoki$ia sungai aktif di daerah Blok G. %aran Kali$antan Barat. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i 0i$anggu& Ka'. Bandung. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i Gunung %a*al& Ka'. 0ia$is& )a*a Barat. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i Panulisan& Ka'. 0ia$is& )a*a Barat. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i 0iseeng Ka'. Bogor& )a*a Barat. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i Gunung Pan ar& Ka'. 0ia$is& )a*a Barat. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i +anggeung!0i'ungur& Ka'. 0ianjur& )a*a Barat. JUDUL Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i Gunung Kro$o$g & Ka'. 0ire'on& )a*a Barat. Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i 0iater& Ka'. %u'ang& )a*a Barat.

200 ! 200/

Adrian

201 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

202 ! 200/ 20, 200/ 20/ 200/

.alik .anurung %oetoyo %oetoyo

202 200/

%oetoyo

206 200/

%oetoyo

208 200/

%oetoyo

209 200/ KODE 207 200/

%oetoyo PENULIS %oetoyo

210 200/

%oetoyo

211 200/

%oetoyo

Geologi& geoki$ia& dan geofisika la#angan #anas 'u$i %agala "erang& Ka'. %u'ang& )a*a Barat. Pengukuran to#ografi dala$ rangka #enyelidikan geo$agnet daerah #anas 'u$i .era*a& Ka'. Donggala %ula*esi +engah. Ku$#ulan $akalah hasil kegiatan in:entarisasi su$'er daya $ineral D1. +A. 200,. Pe$etaan lokasi #enga$atan dan #enga$'ilan ontoh 'atuan dengan $enggunakan glo'al #ositioning syste$ >GP%? di Ka'. Bulungan dan Ka'. <unukan Pro#. Kali$antan +i$ur. Petunjuk teknis tentang #eta dan skala +injauan $engenai ke$ungkinan ren ana su$ur 'or se$i eks#lorasi A+D!1 dan A+D! 2 'erdasarkan rekonstruksi struktur geologi daerah Atedai Ka'. (e$'ata <++. Perluasan daerah $anifestasi 'aru sekitar su$ur uji .+!2& 'erdasarkan #eta isother$al .ataloko& Ka'. <gada& <++. Petunjuk +eknis ara #enggunaan alat ukur elektronika total station lei a +P% 1102 JUDUL Daerah #ros#ek #anas 'u$i FKA 4lores +i$ur <++ 'erdasarkan analisis ano$aly geo$agnet. Kajian daerah #anas 'u$i Panulisan Ke . Banjar Ka'. 0ia$is )a*a Barat. Potensi dan #ros#ek #e$anfaatan $ineral non loga$ di Pro#. Gorontalo. Eks#lorasi enda#an Aeolit di daerah 0i#atujah& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. Eks#lorasi lanjutan enda#an felds#ar di daerah 3an akangkung Desa Kertasari& Ke . 0i#atujah dan Desa %irnagalih& Ke . Bantarkalong& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. Pros#ek dan kendala #endirian #a'rik se$en di daerah Ka'. Pasir& Kali$antan

21, ! 200/

3. .uha$ad %u'ur

21, ! 200/

A'dul 4atah -usuf

21/ ! 200/

%arino

212 ! 200/ 216 ! 200/

%arino %yuhada Arsadi#ura

218 ! 200/

%yuhada Arsadi#ura

219 ! 200/ KODE 217 ! 200/

%arino PENULIS An*ar Wiliyanto

220 ! 200/ 221 !200/ 222 !200/ 22, !200/

An*ar Wiliyanto Kusdarto Kusdarto Kusdarto

22/ ! 200/

Kusdarto

+i$ur. 222 ! 200/ Kusdarto Kendala dan #ros#ek #enge$'angan su$'er daya $ineral serta energi di ka*asan +i$ur 1ndonesia. Pe$anfaatan Air on se'agai #roduk sa$#ingan dari #ena$'angan e$as allu:ial untuk $eningkatkan nilai ta$'ah 'ahan galian Peta geologi se'agai dasar untuk #eren anaan *ilayah dan lingkungan se ara o#ti$al. Kajian #e$anfaatan 'ahan galian lain dan $ineral ikutan #ada #erta$'angan e$as allu:ial tan#a iAin se'agai usaha o#ti$alisasi 'ahan galian di daerah Ka'. Bungo& Pro#insi )a$'i.

226 ! 200/

.angara P. Pohan

228 ! 200/

.angara P. Pohan

229 ! 200/

.angara P. Pohan

KODE 227 ! 200/ 2,0 ! 200/ 2,1 ! 200/ 2,2 ! 200/ 2,, ! 200/ 2,/ ! 200/ 2,2 ! 200/ 2,6 ! 200/ 2,8 !200/

PENULIS

JUDUL Potensi su$'er daya 'atuga$#ing di daerah %u$'a +i$ur Pro#insi Pro#. <++. Ku$#ulan $akalah #e$a#aran hasil!hasil kegiatan D1. +A 2001. Bulletin of the geologi al sur:ey of ja#an Bulletin of the geologi al sur:ey of ja#an Bulletin of the geologi al sur:ey of ja#an

Eulfikar

%uto#o %uharno %uharno Denni Widhiatna

A sil:er year of 1ndonesia geother$al de:elo#$ent A (esson learn. Prosedur #enjatuhan huku$an disi#lin #ega*ai negeri si#il dilingkungan D1. Prosedur kerja 'idang ke#ega*aian D1. .akalah #enentuan daerah #ros#ek geoki$ia 'erdasarkan analisis unsure $aje$uk terhada# onto sedi$ent sungai aktif di P. (o$'ok dan P. %u$'a*a Bagian Barat. .akalah kajian statisti $ulti unsur onto geoki$ia sedi$ent sungai aktif #ada le$'ar #eta .a$uju

2,9!200/

Denni Widhiatna

2,7 !200/

Denni Widhiatna

.ak(h tinjauan konsentrasi unsure air raksa dala$ onto sedi$ent sungai aktif #ada *ilayah #erta$'angan e$as sekala ke il di Ke . 0inea$ dan Ke . Karangjaya& Ka'. +asik$alaya. .akalah kajian statisti $ulti unsure terhada# onto geoki$ia sedi$ent sungai aktif 90 $esh di daerah (e$'ar Peta +ila$uta!0. JUDUL Pengu$#ulan data il$iah #ri$erIsekunderIisu #engelolaan su$'erdaya ala$ #ros#ekti: 'agi industrialisasi. Analisis data il$iah #ri$erIsekunderIisu #engelolaan su$'erdya ala$ #ros#ekti: 'agi $ineral industri Draft #eru$usan hasil study kelayakan sustaina'ility de:elo:$ent and #ros#erity on 1ndonesian $ining and $ineral industry #ros#e ti:e es:e ialy o$$odity distri'ution Draft #eru$usan ke'ijakan 4%D. korelasinya terhada# ke'ijakan #e$'inaan #enga*asan dan #e$'aharuan %atu #aket $odel #enye$#urnaan ran angan disain ke'ijakan strategis akti:itas #erta$'angan 1ndonesia dan #ros#ek $ineral industri Produk ran ang'angun #erekayasa tentang #enataan ke$'ali #ert$'angan 1ndonesia $elalui sejarah ke'ijakan #eraturan dan daerah otono$i Produk ran ang'angunI#erekayasa 'agai ke#entingan #ronas. Produk ran ang'angunI#erekayasaan su#er:ise layanan teknologi Penge$'angan #ro#esi satu #aket $odel #eru$usan ke'ijakan strategis fungsi #e$'inaan #enga*asan dan #e$'aharuan G%D. Penge$'angan #ro#esi satu #aket $odel ke'ijakan strategis#engeloaan su$'er daya ala$ 'erkelanjuta $elalui aktifitas #erta$'angan dan #ros#ek industri $ineral 1ndonesia

2/0!200/

Denni Widhiatna

KODE 2/1 ! 200/

PENULIS 1r. %uharsono Ka$al

2/2 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

2/, ! 200/

1r.%uharsono Ka$al

2// ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

2/2 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

2/6! 200/

1r.%uharsono Ka$al

2/8 ! 200/ 2/9 ! 200/ 2/7 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al 1r.%uharsono Ka$al

220 ! 200/

1r. %uharsono Ka$al

KODE 221 ! 200/

PENULIS %uk$ana

JUDUL .ineralisasi loga$ dasa dan e$as daerah Batu$alondro& Ke . Biring'ulu& Ka'. Go*a& Pro#insi %ula*esi %elatan Geologi dan geoki$ia $ata air #anas daerah #anas 'u$i Alor +i$ur & Ka'. Alor <++. E:aluasi dan $odel daerah #anas 'u$i .ala*a Ka'. .aros %ula*esi %elatan. Pe$'oran landaiaan suhu A+D 11 Ke . Atedai Ka'. (e$'ata <++. Penye$enana daerah (oss kedala$an 2,,.,0 #ada su$ur 'or landaian suhu A+D 11 Ke . Atedai& Ka'. (e$'ata <++. E:aluasi data daerah #anas 'u$i .o$i Ke . 3ansiki Ka'. .anok*ari 1rian )aya. E:aluasi data daerah #anas 'u$i %a*i Ke . .anok*ari Ka'. .anok*ari 1rian )aya. Penge$'angan dan #eluang 'e'era#a 'ahan galian industri di Pro#insi <++. 3en ana 3ekla$asi daerah #ena$'angan 'atuan andesitik G. Pi ung dan sekitarnya Desa 3engas )ajar Ke . 0igudeg Bogor ja*a Barat. Penelitian adangan 'atuan andesitik G. %uda$anik Bagian ;tara Desa 3engasjajar Ke . 0igudeg Ka' Bogor )a*a Barat. Penelitian adangan 'atuan andesitik G. Pi ung dan sekitarnya Desa 3engasjajar Ka' Bogor )a*a Barat. JUDUL 3en ana rekla$asi Gunung %uda$anik 'agian selatan Ke . 0igudeg Bogor )a*a Barat. Pros#ek dan kendala #endirian #a'rik se$en di daerah Ka'. Pasir!Kali$antan +i$ur. Potensi dan #ros#ek #erta$'angan )a*a +engah. Konse# riteria dan tata ara #eneta#an

222 ! 200/

"erry %undhoro

22, ! 200/ 22/ ! 200/ 222 ! 200/

Adri %antoso %. %unardjo %unardjo

226 ! 200/ 228 ! 200/ 229 ! 200/ 227 ! 200/

+i$oer %itu$erang +i$oer %itu$orang .aryun %u#ardan ..%odik K.

260 ! 200/

..%odik K.

261 ! 200/

..%odik K.

KODE 262 ! 200/

PENULIS ..%odik K.

26, ! 200/

<ur A. (atif

26/ ! 200/ 262! 200/

<ur A. (atif +i$ Penyusun

'ahan galian dan $ineral ikutan. 266 200/ 268 !200/ 269 !200/ 267 ! 200/ <ur A. (atif <;r A. (atif <;r A. (atif 1r. %uharsono Ka$al Ka*asan karst untuk $eningkatkan ekono$i dan #e$'erdayaan $asyarakat Kolokiu$ hasil!hasil kegiatan la#angan D1. +A 2002. Kolokiu$ hasil!hasil kegiatan la#angan D1. +A 2002. Penge$'angan #ro#esi satu #aket #enga*asan konser:asi lintas Ka'. Kota didaerah unaha Ka'. Kendari Pro#. %ula*esi +enggara. Pengenalan dan kegunaan 'ahan galian industri #erko$oditi. 3en ana rekla$asi gunung %uda$anik 'agian utara Ke . 0igedug Bogor )a*a Barat. Analisis "g tanah daerah #anas 'u$i Adu$& Ke . <aga*utung Ka'. (o$'len <++. Analisis sa$#le udara tanah daerah #anas 'u$i Adu$& Ke . <aga*utung Ka'. (o$'len <++. Analisis sa$#le air tanah daerah #anas 'u$i Adu$& Ke . <aga*utung Ka'. (o$'len <++. Ano$ali 0F2 udara tanah daerah #anas 'u$i Adu$& Ke . <aga*utung Ka'. (o$'len <++. +i#e air #anas daerah #anas 'u$i Adu$& Ke . <aga*utung Ka'. (o$'len <++. Ano$ali "g tanah daerah #anas 'u$i Adu$& Ke . <aga*utung Ka'. (o$'len <++. Analisis sa$#le air #anas tanah daerah #anas 'u$i FKA Ke . FKA Ka'. 4lores +i$ur <++. Geoki$ia daerah #anas 'u$i FKA Ka'. 4lores +i$ur <++. Analisis $er ury >"g?tanah daerah #anas 'u$i FKA Ke . (arantuka Ka'. 4lores +i$ur <++.

280 ! 200/ 281 ! 200/ 282 ! 200/

1r. %uk$a*an .. %odik Kaelani %etiadar$a D.

28, ! 200/

%etiadar$a D.

28/ ! 200/

%etiadar$a D.

282 ! 200/

%etiadar$a D.

286 ! 200/ 288 ! 200/

%etiadar$a D. %etiadar$a D.

289 ! 200/

%etiadar$a D.

287 ! 200/ 290 ! 200/

%etiadar$a D. %etiadar$a D.

291 ! 200/

%etiadar$a D.

Analisis sa$#le F2 udara tanah daerah #anas 'u$i FKA Ke . (arantuka Ka'. 4lores +i$ur <++. Ano$ali 0F2 udara tanah daerah #anas 'u$i FKA Ke . (arantuka Ka'. 4lores +i$ur <++. Ano$ali $er ury daerah #anas 'u$i FKA Ke . (arantuka Ka'. 4lores +i$ur <++. +i#e air #anas daerah #anas 'u$i FKA Ke . (arantuka Ka'. 4lores +i$ur <++.

292 ! 200/

%etiadar$a D.

29, ! 200/ 29/ ! 200/

%etiadar$a D. %etiadar$a D.

TAHUN 2005 KODE 1 ! 2002 2 ! 2002 PENULIS Adrian Adrian JUDUL Potensi geologi dan karakteristik enda#an fosfat di daerah 0ia$is& )a*a Barat. Perlunya #eneta#an *ilayah ka*asan #erta$'angan dala$ #enge$'angan #otensi 'ahan galian di era otono$i daerah. +ufa hijau dari for$asi )a$#ang se'agai #e$'a*a Aeolit di daerah 0ia$is. Potensi 'ahan galian industri dala$ #enge$'angan *ilayah Ka'. 0ia$is& )a*a Barat. Potensi su$'erdaya 'ahan galian #asir di lokasi 0iranji& Desa 0irende Ke . 0a$#aka Ka'. Pur*akarta. Potensi geologi dolo$ite #alu#uh se'agai 'ahan #u#uk dala$ 'idang #ertanian. Genesa gy#su$ didaerah Watohari P. %olor& <++. Potensi geologi dan identifikasi tras #alu#uh untuk se$en #uAolan Karakteristik a*al kualitas le$#ung $enggala untuk 'ahan 'aku kera$ik Karakteristik a*al enda#an 'auksit di daerah Batu Puyung& Ka'. Bengkayang Kali$antan Barat. Prosiding in:entarisasi dan e:aluasi $ineral non loga$ di daerah Ka'. .ajene dan .a$uju Pro#insi %ula*esi Barat. JUDUL Karakteristik $ineralogy dan ki$ia Aeolit dala$ 'atuan sedi$ent di daerah <anga#anda& Ende& <++. 3en ana #ena$'angan 'atuan andesitik di G. Pi ung dan sekitarnya Desa 3angajaar Ke . 0igudeg Ka'. Bogor. %tudi kasus da$#ak lingkungan #ada #ena$'angan 'atuan andesitik di *ilayah G. %uda$anik Bagian ;tara Ke . Ke . 0igudeg Bogor!)a*a Barat.

, ! 2002 / ! 2002

Adrian Adrian

2 ! 2002

Adrian

6 ! 2002 8 ! 2002 9 ! 2002 7 ! 2002 10 ! 2002

Adrian Adrian Adrian Adrian Adrian

11 ! 2002

Adrian

KODE 12 ! 2002

PENULIS Adrian

1, ! 2002

.. %odik K.

1/ ! 2002

.. %odik K.

12 ! 2002

.. %odik K.

3en ana #enelitian #ena$'angan 'atuan andesitik di *ilayah G. %uda$anik Bagian %elatan 3angasjajar 0igudeg Ka'. D+.11 Bogor.. Penentuan lokasi su$ur 'or landaian suhu +AD 1 dan +D 2& DAE3A" PA<A% B;.1 B;KAP1+1<G&KAB. A(F3 <++. Geologi dan u'ahan hidroter$al +AD1& DAE3A" PA<A% B;.1 B;KAP1+1<G& KAB. A(F3 <++. Geologi dan u'ahan hidroter$al su$ur .+! ,& DAE3A" PA<A% B;.1 +FDA BE(; .A+A(FKF& <GADA& 4(F3E%& <++. Penge'oran su$ur landaian suhu +AD2& DAE3A" PA<A% B;.1 B;KAP1+1<G& KAB. A(F3 <++. Ku$#ulan $akalah hasil kegiatan la#angan D1. +A 200/ Potensi dan #enge$'angan 'ahan galian industri dan ran angan sisti$ infor$asi geografis di daerah Ka'. Bolaang .ongondo* Pro#. %ula*esi ;tara. JUDUL Potensi 'ahan galian industri kera$ik #ada for$asi #e$'a*a 'atu'ara di daerah +anjung Eni$ dan sekitarnya Ka'. .uara Eni$& %u$atera %elatan.8 "asil eks#lorasi loga$ $ulia dan loga$ dasar di KP. Penugasan #erta$'angan D)G%.ID1. didaerah %e*eden dan sekitarnya KE . Wonotirto Ka'. Blitar )a*a +i$ur. Eks#lorasi 'ahan galian loga$ $ulia dan loga$ dasar #ada *ilayah Penugasan #erta$'angan D)G%.ID1. didaerah +e$#ursari dan sekitarnya Ke . +e$#ursari Ka'. (u$ajangt )a*a +i$ur. Eks#lorasi 'ahan galian loga$ $ulia dan loga$ dasar #ada KP Penugasan #erta$'angan D)G%.ID1. didaerah Pra$'on& dan sekitarnya Ke . +ugu! Bendungan Ka'. +renggalek )a*a +i$ur. Pros#ek $ineralisasi ditinjau dari data

16 !2002

4redy <anlohi

18 !2002

4redy <anlohi

19 !2002

4redy <anlohi

17 !2002

4redy <anlohi

20 !2002 21 !2002

1r. A.%anusi "ali$ 1r. A.%anusi "ali$

KODE 22 !2002

PENULIS 1r. A.%anusi "ali$

2, !2002

Wahyu Widodo

2/ !2002

Wahyu Widodo

22 !2002

Wahyu Widodo

26 !2002

Wahyu Widodo

geoki$ia daerah (engayang!3anah Pesisir Ka'. Pesisir %elatan!Pro#. %u$atera Barat. 28 !2002 Wahyu Widodo Eks#lorasi 'ahan galian loga$ $ulia dan loga$ dasar #ada *ilayah Penugasan #erta$'angan D)G%.ID1. didaerah +e$#ursari dan sekitarnya Ke . +e$#ursari& Ka'. (u$ajang& )a*a +i$ur. Eks#lorasi 'ahan galian loga$ $ulia dan loga$ dasar #ada KP Penugasan #erta$'angan D)G%.ID1. didaerah %e*eden dan sekitarnya Ke .Wonotirto ! Ka'. Blitar )a*a +i$ur. .ineralisasi e$as dan loga$ dasar daerah aliran %. %a#a& Ke . +ila$uta Ka'. Buale$o& Pro#. Gorontalo. JUDUL .akalah hasil kegiatan in:entarisasi su$'er daya $ineral D1. +A 200, Pedo$an #enga$atan $atahari dala$ #enentuan #engukuran arah aAi$uth se'enarnya guna #e$etaan. %isti$ infor$asi 'er'asis o$#uter 3en ana kerja in:entarisasi enda#an ga$'ut daerah 'atu$andi& Ka'. "ulu %ungai ;tara Pro#. Kali$antan %elatan. %u*arno Pe$etaan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah (o$#io Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Penge$'angan dan #eluang 'e'era#a 'ahan galian industri di Pro#. <++. Pengaruh struktur sesr Waeluja terhada# su$ur 'or eks#lorasi .+!2 .ataloko Ka'. <gada <++. Kajian ti#e granit dan hu'ungannya dengan$ineralisasi loga$ langka di daerah Banggai dan Bangkurung& ka'. Banggai Ke#ulauan %ula*esi +engah. Ku$#ulan $akalah hasil kegiatan la#angan D1.. Pe$etaan to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah Pin ara Ka'. (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan

29 !2002

Wahyu Widodo

27 !2002 KODE ,0 ! 2002 ,1 ! 2002

%uk$ana PENULIS

Edy Pur*oto

,2 ! 2002 ,, 2002

Entje# %udjanan

,/ ! 2002

,2 ! 2002 ,6 ! 2002

.aryun %u#ardan %yuhada Arsadi#ura

,8 !2002

%yahya %udarya

,9 ! 2002 ,7 ! 2002

%uk$ana %u*arno

/0 ! 2002

3uyatno

Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan $agnet di daerah #anas 'u$i "uHu Ka'. Do$#u Pro#. <++. Petunjuk teknis su$'er data digitasi. JUDUL Kajian $ineralisasi loga$ dasar dan loga$ langka di daerah 3atenggo WaiWajo .age#anda Ka'. Ended an %ikka Pro#. <++. Pe$etaan lokasi 'or landaian suhu 'or +AD 2 daerah #anas 'u$i Buka#iting +uti Adagai& Alor Pro#. <++. Pe$etaan lokasi 'or landaian suhu 'or +AD 1 daerah #anas 'u$i Buka#iting +uti Adagai& Alor Pro#. <++. .akalah hasil kegiatan in:entarisasi enda#an ga$'ut di (a'uan 3uku Pro#. %u$atera ;tara. Enda#an ga$'ut di Kali$antan .akalah hasil kegiatan in:entarisasi enda#an ga$'ut +e$ina'uan Pro#. 1rian )aya Barat. Bahan 'aku #ena$'angan #rosseding dan kontrol kualitas le$#ung 0ina A$erika ;tar. Pros#ek #e$'angunan #a'rik se$en di daerah Ka'. %uka'u$i )a*a Barat. Ku$#ulan $akalah hasil kegiatan la#angan D1. Pengkajian dan e:aluasi #ros#ek #engusahaan Aeolit di daerah 0a'atuireng dan Karangnungal +asik$alaya& )a*a 'arat. Pengkajian dan e:aluasi ke$ungkinan #e$anfaatan le$#ungP+. +a$'ang 'atu'ara 'ukit asa$& +anjung Eni$& Ka'. .uara Eni$!%u$atera %elatan.. Analisis #erhitungan su$'erdaya Aeolit daerah 0a'atuireng Karang$ekar& Karangnunggal& +asik$alaya!)a*a Barat. JUDUL .akalah konser:asi ka*asan karst di 1ndonesia.

/1 ! 2002 KODE /2 ! 2002

3uyatno PENULIS %yahya %udarya

/, ! 2002

%unarto

// ! 2002 /2 ! 2002

%unarto 1r. +ru$an Wijaya

/6 ! 2002 /8 ! 2002

1r. +ru$an Wijaya 1r. +ru$an Wijaya

/9 ! 2002 /7! 2002 20 ! 2002 21! 2002

<ur A. (atif <ur A. (atif <ur A. (atif <ur A. (atif

22 ! 2002

<ur A. (atif

2, ! 2002 KODE 2/ ! 2002

<ur A. (atif PENULIS 1r. Ganjar (a'aik

22 ! 2002 26 ! 2002

1r. Ganjar (a'aik 1r. Ganjar (a'aik

.akalah kajian terhada# 'atuan :olkanik se'agai agregat 'ahan 'aku 'eton .akalah #enyelidikan 'atuan andesit dan ke$ungkinan #engusahaannya di ko$#lek gunung lase$ daerah ka'. 3e$'ang Pro#. )a*a +engah. .akalah studi kelayakan terhada# usaha industri gera'ah di daerah Kasongan Ka'. Bantul. .akalah #rosos #e$isahan kandungan e$as dari 'ijih sulfide dengan $etoda #elarutan hydrogen sianida di daerah Pasir Keusik& Kertajaya& Pela'uhan 3atu& %uka'u$i )a*a Barat. .akalah $etoda ekstraksi loga$ te$'aga dari konsetrat 'ijih hal o#yrite $enggunakan ferri sulfat dala$ $edia asa$ sulfat .akalah eks#lorasi lanjutan enda#an felds#ar di daerah 3an akangkung& Ka'. +asik$alaya #ro#insi )a*a Barat. .akalah #eranan $ineral Aeolit dala$ #engolahan li$'ah industri dan radioaktif. .akalah karakteristik #engaruhnya terhada# *ilayahkota di 1ndonesia. #antai dan #erke$'angan

28 ! 2002 29 ! 2002

1r. Ganjar (a'aik 1r. Ganjar (a'aik

27 ! 2002

1r. Ganjar (a'aik

60 ! 2002

1r. Ganjar (a'aik

61 ! 2002 62 ! 2002

1r. Ganjar (a'aik 1r. Ganjar (a'aik

6, ! 2002

1r. Ganjar (a'aik

.akalah kajian se tor #erta$'angan dala$ kaitannya dengan #erekono$ian di 1ndonesia. .onitoring su$ur uji .+ 2 .ataloko daerah #anas 'u$i +oda'elu!.ataloko Ka'. <gada <++. JUDUL Pengukuran to#ografi dala$ rangka #enyelidikan geolistrik dan head on daerah #anas 'u$i (o$#io& Ka'. Donggala %ula*esi +engah. Pengukuran to#ografi dala$ rangka #enyelidikan #anas 'u$i ter#adu daerah #anas 'u$i Pin ara& Ka'. (u*u ;tara %ula*esi %elatan. Pengukuran to#ografi dala$ rangka #enyelidikan geolistrik daerah #anas 'u$i

6/ ! 2002 KODE 62 ! 2002

3. .uha$ad %u'ur PENULIS 3. .uha$ad %u'ur

66! 2002

3. .uha$ad %u'ur

68! 2002

3. .uha$ad %u'ur

"uu& Ka'. Do$#u& <+B 69 ! 2002 3. .uha$ad %u'ur Pengukuran to#ografi dala$ rangka #enyelidikan gaya 'erat daerah #anas 'u$i Danau 3anau& (a$#ung dan Ka'. FK;& %u$atera %elatan. Buku #edo$anI#etunjuk teknis #engukuran aAi$uth $athari Buku #edo$anI#etunjuk teknis #enera#an alat ukur tanah >#e$etaan? Pe$etaan to#grafi .ara*aI.arana Ka'. %ula*esi +engah. di daerah Donggala Pro#. daerah "uHu

67 ! 2002 80 ! 2002 81 ! 2002

Asngari Asngari Asngari

82 ! 2002 8, ! 2002

Asngari Asngari

Pe$etaan to#ografi di Ka'.Do$#u Pro#insi <+B.

Pe$etaan to#grafi di daerah Danau 3anau (a$#ung Ka'. Baturaja Pro#. %u$atera %elatan. Buku #edo$anI#etunjuk teknis $engga$'ar #eta situasiIto#ografi hasil #engukuran. ara dari

8/! 2002

Asngari

82 ! 2002 KODE 86 ! 2002 88 ! 2002 89 ! 2002 87 ! 2002 90 ! 2002 91 ! 2002 92 ! 2002 9, ! 2002

Asngari PENULIS Asngari Asngari 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an

Buku #edo$anI#etunjuk teknis #e$'uatan sketsa to#ografi dari angka!angka 'a aan JUDUL Buku #edo$anI#etunjuk teknis #engukuran situasi Buku #edo$anI#etunjuk teknis #engukuran sifat datar. .engenal le'ih dekat 'ahan 'aku kera$ik di 1ndonesia. Pengenalan 'atu #er$asalahannya #er$ata dan

Per$asalahan 'entonit di 1ndonesia ditinjau dari #eta geologi. Bahan galian industri 'ahan 'aku kera$ik dan gera'ah di 1ndonesia. Bahan galian industri 'ahan 'aku 'ahan ki$ia di 1ndonesia. Bahan galian industri 'ahan 'aku kertas.

9/ ! 2002 92 ! 2002 96 ! 2002 98 ! 2002 99 ! 2002 97 ! 2002 70 ! 2002 KODE 71 ! 2002 72 ! 2002 7, ! 2002

1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an PENULIS 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an <iCon )ulia*an&%+.

Bahan galian industri 'ahan 'aku 'atu hias >Di$ension dan stone? di 1ndonesia. Bahan galian industri 'ahan 'aku o'at! o'atan.. Bahan galian industri 'ahan 'aku se$en di 1ndonesia. Bahan galian industri 'ahan 'aku #u#uk. Bahan galian industri 'ahan a'sor'en filter dan filler di 1ndonesia. Bahan galian industri 'ahan 'aku #ig$en Bahan galian industri 'ahan 'aku kera$ik halus di 1ndonesia. JUDUL Bahan galian industri 'ahan 'aku i$'uh>fluC? Bahan galian industri 'ahan 'aku refraktori Ke'ijakan #engelolaan #erta$'angan dan $asalah ke#entingan #enggunaan lahan di era otono$i daerah. Pe$anfaatan syste$ infor$asi geografis dala$ #engelolaan dan #engolahan data dan infor$asi su$'er daya $ineral. Keterkaitan dan #eran konser:asi su$'er daya $ineral dala$ #enge$'angan $asyarakat $enuju trans#or$asi su$'er daya. 1nter#retasi dan korelasi geologi se'agai hi#otesa a*al terhada# #otensi su$'er daya $ineral di Pulau!#ulau ke il. Perolehan #engolahan ara a$alga$asi yang dilakukan #ena$'ang e$as tan#a ijin dan da$#aknya terhada# lingkungan Penggunaan $etode geoki$ia untuk $e$antau se'aran dan tingkat #en e$aran $erkuri di *ilayah #erta$'angan e$as Pongkor. Keter'atasan teknologi dan kendala $orfologi da#at se'agai #enye'a' tertinggalnya adangan 'atu'ara di +a$ka

7/ ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

72 ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

76 ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

78 ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

79 ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

77 ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

Kandi!F$'ilin. 100 ! 2002 <iCon )ulia*an&%+. Pe$er ontoan sedi$ent sungai aktif dengan keterda#atan tinggi untuk $e$antau se'aran dan tingkat #en e$aran $erkuri di *ilayah #erta$'angan 0i'alung..

KODE 101 ! 2002

PENULIS <iCon )ulia*an&%+.

JUDUL Peran #enga*asan eks#lorasi 'ahan galian dala$ #enera#an kaidah konser:asi su$'er daya $ineral #ada taha# eks#lorasi dan ontoh hasil #enga*asan. Penentuan daerah #ros#ek geoki$ia 'erdasarkan analisis $ulti:ariate dari onto sedi$ent sungai aktif di daerah (e$'ar +ila$uta!A Ka'. Buol& Pro#. %ula*esi +engah. Kajian #erolehan #engolahan e$as dengan #roses a$alga$asi #ada #erta$'angan rakyat& di daerah Ke . Karangjaya dan Ke . 0inea$& Ka'. +asik$alaya& Pro#. )a*a Barat. .akalah tinjauan konser:asi 'ahan galian terhada# *ilayah #erta$'angan as#al di Ke . Pasar*ajo& Ka'. Buton& Pro#. %ula*esi +enggara. Penanganan 'ahan galian lain dan $ineral ikutan dala$ *ilayah usaha #erta$'angan 'atu'ara ditinjau dari ke'ijakan konser:asi 'ahan galian. 1dentifikasi dan u#aya #enanggulangan 'e'era#a 'e'an lingkungan yang dise'a'kan oleh #ena$'angan 'atu'ara Penggunaan $etode analisis $ulti:ariate terhada# onto geoki$ia sedi$ent sungai aktif dan hu'ungannya dengan kondisi geologi le$'ar Pasangkayu Poso Pro#. %ula*esi %elatan dan %ula*esi +engah. %truktur sesar daerah #anas 'u$i Parangtritis )ogjakarta 'erdasarkan analisa #ena$#ang ano$aly $agnit sisa. JUDUL 5ariasi lateral dan :erti al tahanan jenis se$u daerah #anas 'u$i Adu$& <++.

102 2002

<iCon )ulia*an&%+.

10, ! 2002

<iCon )ulia*an&%+.

10/ ! 2002

Denni Widhiyatna

102 ! 2002

Denni Widhiyatna

106 ! 2002

Denni Widhiyatna

108 ! 2002

Denni Widhiyatna

109 ! 2002

Alanda 1dral

KODE 107 ! 2002

PENULIS Alanda 1dral

110! 2002

Alanda 1dral

"asil #enyelidikan gaya 'erat daerah #anas 'u$i 3ia!3ia %i#oholon Ka'. +a#anuli ;tara& Pro#. %u$atera ;tara. Kontrol struktur #ada la#angan #anas 'u$i Bukit Kili %olok! %u$atera Barat. +i#e enda#an $angan di Bukit Belanga& Bengkayang Kali$antan Barat. .anfaat dan $ala#etaka letusan gunung a#i +i#e enda#an fosfat di didaerah Ka'. 0ia$is %elatan )a*a Barat Pengelo$#okan 'ahan gallian industri 'erdasarkan a#likasi dan s#esi#ikasinya. Pengukuran to#ografiuntuk #enyelidikan enda#an 'ijih 'esi di daerah air a'u& Ke . (e$'ah Gu$anti Ka'. %olok Pro#.%u$atera Barat. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan enda#an gaya 'erat di daerah (o$#io& Ke . %irenja Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan enda#an gaya 'erat #anas 'u$i di daerah Danau 3anau Ka'. (a$#ung Barat dan Ka'. FK; %elatan Pro#. %u$atera %elatan. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan enda#an geolistrik di daerah Pin ara& Ke . .asa$'a Ka'. (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan

111 ! 2002 112 ! 2002 11, ! 2002 11/ ! 2002 112 ! 2002 116 ! 2002

Alanda 1dral 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an %u$srna

118 ! 2002

%u$arna

119 ! 2002

%u$arna

117 ! 2002

%u$arna

KODE 120 ! 2002

PENULIS %u$arna

JUDUL Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan enda#an 'ijih 'esi di daerah Batang Barus& Ke . G.+alang Ka'.%olok& Pro#. %u$atera Barat. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan enda#an 'ijih 'esi di daerah Air Dingin& Ke . (e$ah Gu$anti Ka'.%olok& Pro#. %u$atera Barat. .akalah #rosedur #elaksanaan #engajuan daftar usul #enilaian angka kredit 'agi

121 ! 2002

%u$arna

122 ! 2002

.ulyati

#eja'at fungsional. 12, ! 2002 12/ ! 2002 122 ! 2002 1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al Penge$'angan #ro#esi Penge$'angan #ro#esi #endayagunaan #rodauk ran ang 'angunI#erekayasaan. Penge$'angan #ro#esi satu #aket $odel $enye$#urnakan ran anganIdisain te hni al engenerring sustaina'le de:elo#$ent and #ros#erity on idea inno:ation Pengu$#ulan dataIinfoIisu untuk $enyusun ren ana kegiatan Kegiatan ran ang 'angun $e$'erikan ara #elaksanaan analisis ren ana kegiatan infor$asi su$'erdaya geologi 'agi ke#entingan disi#lin il$u lainnya di daerah Ka'. Pandeglang Pro#insi Banten. Penge$'angan #rofesi $elaksanakan su#er:ise #roses layanan teknologi. Penge$'angan #ro#esi standarisasi satu #aket $odel rein:estasi $elalui su$'erdaya geologi

126 ! 2002 128 ! 2002

1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al

129 ! 2002 127 ! 2002

1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al

KODE 1,0 ! 2002

PENULIS 1r. %uharsono Ka$al

JUDUL .e$'uat draft #eru$usan ke'ijakan #enge$'angan #engelolaan su$'erdaya geologi Penge$'angan #ro#esi sat u #aket $odel $anufa turing industries keterkaitannya dengan disi#lin il$u lainnya di 1ndonesia. .enyadur 'uku satu #aket $odel #roduksi e$as di dunia. .etoda analisis #rofit .enyadur 'uku $etoda #enga$'ilan ke#utusan tentang in:estasi dan e:aluasi nilai ekono$is. %tudi kasus #roses hidroter$al dan eks#lorasi 'ahan galian %u$atera Bagian ;tara. Kajian enda#a$ gy#su$ di 1ndonesia Kajian enda#a$ gy#su$ di 1ndonesia

1,1 ! 2002

1r. %uharsono Ka$al

1,2 ! 2002 1,, ! 2002 1,/ ! 2002 1,8 ! 2002

1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al 1r. %uharsono Ka$al ..%odik K.

1,9 !2002 1,9 !2002

..%odik K. ..%odik K.

1,7!2002 1/0 !2002 1/1 !2002 1/2 !2002

..%odik K. ..%odik K. ..%odik K. ..%odik K.

Eeolit keguanaan dan s#esifikasi Kajian kualitas 'ahan 'aku se$en Pro#. Kali$antan %elatan dan Kali$antan +i$ur. Potensi felds#ar #e$anfaatannya. dan #ros#ek

Potensi dan su$'er daya Aeolit Desa %indangkerta& Ke . 0i#atujah Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. Pros#ek #e$asaran dan #enge$'angan 'atuga$#ing di Ke . Geger Ka'. Bangkalan )a*a +i$ur. Kaolin di Ka'. Bi$a Pro#. <++. JUDUL E:aluasi #anas 'u$i daerah 0i#a ing& +arogong Ka'. Garut& )a*a Barat. E:aluasi #anas 'u$i daerah 0iarine$& Ka'. Garut& )a*a Barat. E:aluasi #anas 'u$i daerah 0ijalu& Ka'. Garut& )a*a Barat. E:aluasi geologi #anas 'u$i daerah Bukit Kili %u$atera Barat. E:aluasi #anas 'u$i daerah Gunung Pa#andaya Ka'. Garut& )a*a Barat. Panas 'u$i la#angan A*i Bengkok& G. %alak Ka'. Bogor& )a*a Barat. E:aluasi #anas 'u$i daerah +alaga Bodas Ka'. Garut& )a*a Barat. Panas 'u$i daerah G. +a$#o$as %u$edang& )a*a Barat. Ka'.

1/, !2002

..%odik K.

1//!2002 KODE 1/2 !2002 1/6 !2002 1/8 !2002 1/9 !2002 1/7!2002 120 !2002 121 !2002 122 !2002 12, !2002

..%odik K. PENULIS %oetoyo %oetoyo %oetoyo %oetoyo %oetoyo %oetoyo %oetoyo %oetoyo %oetoyo

E:aluasi hasil sur:ey geoki$ia daerah #anas 'u$i Danau ranau %u$atera %elatan dan (a$#ung. Geologi dan geoki$ia Panas 'u$i daerah G. Galunggung Ka'. +sik$alaya& )a*a Barat. Panas 'u$i daerah Ka*ah Karaha Ka'.

12/ !2002

%oetoyo

122 !2002

%oetoyo

+asik$alaya& )a*a Barat. 126 !2002 128 !2002 KODE 129 !2002 Ganjar (a'aik %oetoyo PENULIS Ganjar (a'aik .akalah s#esifikasi $ineral Aeolit dala$ se tor industri E:aluasi geologi #anas 'u$i daerah Danau 3anau& (a$#ung %u$atera %elatan. JUDUL .akalah #eningkatan kualitas gy#su$ dengan ara $engu'ah sifat dan karakteristiknya. Pengaruh #ela#ukan 'atule$#ung for$asi %u'ang terhada# 'e'era#a si#at keteknikan guna $enunjang efekti:itas #e$ilihan desain #erkuatan lerang .akalah #eluang dan tantangan $ineral industri dala$ se tor #e$'angunan di *ilayah Priangan ti$ur Pro#. )a*a Barat. .akalah #engkajian terhada# unsure!unsur 'atuan sulfur ele$ental untuk $enentukan karakteristiknya dengan $e$akai $etoda s#ektro$etri #endar sinar =. +he #aragenesis of 'ase $etal $ineraliAation in (o*o De'a area %ikka Distri t East <usa +enggara Pro:in e 'ased on fluid in lusion study. Analisis #otensi loga$ dasar dan $ineral ikutannya di daerah .age#anda Ke . <ita! Ka'. %ikka Pro#. <++. .akalah hasil #enyelidikan geoki$ia regional siste$atik daerah Ka'u#aten .anggarai dan Ka'. .anggarai Barat Pro#. <++. .akalah hasil #enyelidikan geoki$ia regional siste$atik daerah Ka'u#aten +i$or +engah %elatan dan Ka'. +i$or +engah ;tara Pro#. <++. .akalah hasil in:entarisasi dan e:aluasi 'ahan galian $ineral loga$ daerah Ka'u#aten (andak dan Ka'. Bengkayang Pro#. Kali$antan Barat. JUDUL .akalah hasil in:entarisasi dan e:aluasi

127 !2002

Ganjar (a'aik

160 !2002

Ganjar (a'aik

161 ! 2002

Ganjar (a'aik

162 2002

4ranklin

16, ! 2002

4ranklin

16/ ! 2002

Kas*an Budiharyanto

162 ! 2002

Kas*an Budiharyanto

166 ! 2002

Kas*an Budiharyanto

KODE 168 ! 2002

PENULIS Kas*an Budiharyanto

'ahan galian $ineral loga$ daerah Ka'u#aten (u*u dan Ka'. .a$asa Pro#. %ula*esi %elatan. 169 ! 2002 Daday Kedar .ulja .akalah Arseni 'er'agai da$#ak $anfaat dan efek yang $erugikan ditinjau dari ka a$ata geologi dan kesehatan .akalah keterda#atan fosil a$$onite di Ata$'ua& +i$or +i$ur. .akalah for$asi %u'ang $e$#unyai kedudukan tidak selaras dengan for$asi Kali*angu .akalah geo$orfologi daerah Kadi#aten dan sekitarnya Ka'. .ajalengka& Pro#. )a*a Barat. .anaje$en su$'er daya $anusia P<% #e$erintah <egara 1ndonesia dan KF3P31. Kajian terhada# #enegakan kultur #aternalistik. P<% dala$

167 ! 2002 180 ! 2002

Daday Kedar .ulja Daday Kedar .ulja

181 ! 2002

Daday Kedar .ulja

182 ! 2002 18, ! 2002 18/ ! 2002 182 ! 2002

%uharno& %". %uharno& %". %uharno& %". %uharno& %".

Peningkatan #restasi kerja P<% $elalui usaha inisiatif dan tanggung ja*a' . Da$#ak #enjatuhan huku$an disi#lin %dr. "arli %etia Per$ana 'agi P<% dilingkungan D1.. .akalah identifikasi #e$ineraloga$ dasar dan e$as dengan $etode geoki$ia sedi$ent sungai aktif di daerah Ka'. +i$or dengan ;tara dn Ka'. Belu Pro#. <++. .akalah in:entarisasi dan e:aluasi $ineral loga$ di daerah Ka'. Kano*e >Kendari? dan Ka'. Kolaka Pro#. %ula*esi +enggara. JUDUL (a#oran in:entarisasi dan e:aluasi $ineral loga$ di daerah Ka'. Kano*e >Kendari? dan Ka'. Kolaka Pro#. %ula*esi +enggara. Kajian $ineralisasi loga$ e$as daerah Gunung Buleud& Ke . 0isolok& Ka'. %uka'u$i )a*a Barat. Kajian $ineralisasi e$as dan loga$ dasar daerah Gunung %u'ang Ke . +anggeung Ka'. 0ianjur )a*a Barat. Penyusunan $etadata su$'erdaya $ineral 'er'asis #eta skala 1 J 220.000 seluruh

186 ! 2002

.oeHta$ar

188 ! 2002 KODE 189 ! 2002

.oeHta$ar PENULIS .oeHta$ar

187 2002

Kisa$an

190 2002

Kis$an

191 ! 2002

"artati

%u$atera. 192 ! 2002 Entje# %udjana Penyusunan $etadata su$'erdaya $ineral 'er'asis #eta skala 1 J 220.000 seluruh %u$atera. Potensi %u$'er %u$atera ;tara. Potensi %u$'er %u$atera ;tara. Daya Daya .ineral .ineral Pro#. Pro#.

19, 2002 19/ 2002 192 2002 196 2002

"artati Entje# %udjana Asngari 4ranklin

Buku #edo$anI#etunjuk teknis #e$akaian alat ukur *ild to. +he o urren es of 'lind 'ase $etal $ineraliAation 'odies in lia kutu! ghera area %ikka distri t East <usa +enggara Pro#. Based on indu e #olariAation data $easure$ent inter#retation. +he o urren es of 'lind 'ase $etal $ineraliAation 'odies in (o*o De'a area %ikka distri t East <usa +enggara Pro#. Based on indu e #olariAation data $easure$ent inter#retation. 0adangan e$as tertinggal di daerah (i$#onga& <ona "oa dan Pasolo .inahasa %ula*esi ;tara JUDUL Per$asalahan #ena$'angan e$as tradisional >#eti? telah $e$asuki daerah ka*asan +a$an <asional Kerin i %e'elat Ka'. (e'ong& Pro#. Bengkulu. 3en ana kerja e:aluasi su$'erdaya e$as letakan #ada *ilayah 'ekas #eti di daerah %ekonyer& Ka'. Waringin Barat Pro#. Kali$antan +engah. Pedo$an #enga$atan $atahari dala$ #enentuan #engukuran arah AAi$uth se'enarnya guna #e$etaan. Geologi dan u'ahan geother$al su$ur .+! / la#angan #anas 'u$i +oda Belu& .ataloko <gada! <++. Petunjuk teknis ara $enghitung #oligon Peningkatan nilai ta$'ah 'ahan galian 'atu'ara di Ke . 3a*as 1lir Ka'. .usira*as %u$atera %elatan.

198 2002

4ranklin

199 ! 2002 KODE 197 ! 2002

Ea$ri +aHin PENULIS Ea$ri +aHin

170 2002

Peja'at 4ungsional

171 ! 2002

Eddy Pur*oto

172 ! 2002

4. <anlohi

17, 2002 17/ 2002

%arino Edie Kurnia D

172 ! 2002

Edy Pur*oto

Pengukuran lintasan to#ografi di daerah #anas 'u$i .eranaI.era*aKe . %induei& Ka'. Donggala %ula*esi +engah. 1n:entarisasi dan #enyelidikan $ineral non loga$ di Ka'. Biak <u$#or +eluk 0endra*asih Pro#. Pa#ua. +injauan hasil #enyelidikan $agnet untuk #en arian indikasi struktur geologi di daerah #anas 'u$i Desa .asaingi Ka'. Donggala %ula*esi +engah. Daerah #ros#ek di Dis o:ery 3idge gold (a hlan 4old Belt& <egara 'agian <e* %outh *ales Pusat& Australia. JUDUL %tudi kasus $engenai hu'ungan asal usul $ag$a dan eks#lorasi 'ahan galian di *ilayah daerah 1sti$e*a A eh. %isti$ jaringan net*ork >(A<? Pros#ek dan #enge$'angan 'ahan galian industri di Ka'. 3e$'ang )ateng Ano$ali "g tanah& daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a Pro#. %ula*esi %elatan. Ano$ali 0F2 udara tanah& daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a Pro#. %ula*esi %elatan. Analisis sa$#le udara tanah& daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a Pro#. %ula*esi %elatan. Analisis sa$#le air #anas daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a Pro#. %ula*esi %elatan. +i#e air #anas daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a Pro#. %ula*esi %elatan. Analisis $er ury >"g? tanah& daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a Pro#. %ula*esi %elatan. "u'ungan ano$aly "g tanah terhada# ano$aly 0F2 tanah& daerah #anas 'u$i Pararra Ke . %a''ang& Ka'. .asa$'a

176 2002

1*an G.

178 2002

%yuhada Arsadi#ura

179 !2002

3udy Gunradi

KODE 199 2005

PENULIS .. sodik Kaelani

200 2002 201 2002 202 !2002

Entje# %udjana Ganjar (a'aik %etiadar$a D.

20, !2002

%etiadar$a D.

20/ !2002

%etiadar$a D.

202 !2002

%etiadar$a D.

206 !2002

%etiadar$a D.

208 !2002

%etiadar$a D.

209 !2002

%etiadar$a D.

Pro#. %ula*esi %elatan. 207 !2002 %etiadar$a D. Ano$ali "g tanah& daerah #anas 'u$i .erana Ke . %indue& Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Ano$ali 0F2 udara tanah& daerah #anas 'u$i .erana Ke . %indue Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. +i#e air #anas& daerah #anas 'u$i .erana Ke . %indue Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Analisis sa$#le air #anas& daerah #anas 'u$i .erana Ke . %indue Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Analisis sa$#el udara tanah& daerah #anas 'u$i .erana Ke . %indue Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Analisis sa$#el tanah& daerah #anas 'u$i .erana Ke . %indue Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Geoki$ia& daerah #anas 'u$i .erana Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. "u'ungan ano$aly "g tanah terhada# ano$aly 0F2 tanah& daerah #anas 'u$i FKA Ka'. 4lores +i$ur Pro#. <++. Geologi daerah #anas 'u$i +a#anuli ;tara& %u$atera ;tara. %iriaria&

210 !2002

%etiadar$a D.

211 !2002

%etiadar$a D.

212!2002

%etiadar$a D.

21, !2002

%etiadar$a D.

21/ !2002

%etiadar$a D.

212 !2002 216 !2002

%etiadar$a D. %etiadar$a D.

218!2002 219!2002 217!2002

%etiadar$a D. %etiadar$a D. %etiadar$a D.

Geologi daerah #anas 'u$i %u*a*a& Bone Bolango& Gorontalo. Geologi daerah #anas 'u$i %a'ang& Kota %a'ang& Pro#. <angroe A eh Darusala$.

TAHUN 2006 KODE 1 2006 2 ! 2006 , 2006 PENULIS 1r. suk$a*an Ea$ri +. Ea$ri +. JUDUL Pros#ek su$'er daya geologi #asir kuarsa di Kali$antan Barat. Pengolahan e$as 'erkadar rendah $etoda K"ea# (ea hL di %ula*esi ;tara. Ko$entar tentang geologi dan #otensi eks#lorasi #royek #ungkut& %u$atera 1ndonesia. Pene$uan e$as di .arta'e enda#an e$as! #erak e#iter$al sufidasi tinggi %u$atera ;tara 1ndonesia. Pene$uan dan eks#lorasi enda#an e$as e#iter$al Goso*ong& "al$ahera& 1ndonesia. .ekanis$e oksidasi #ada 'ijih sulfide di ala$. Kajian tentang #ros#ek su$'er daya te$'aga e$as ti#e #orfiri di P. %u$atera. Kajian enda#an #asir 'esi di daerah #antai selatan Ka'. Ende& 4lores& Pro#. <++. Kajian enda#an $ineral loga$ 'esi di daerah Ka'. (a$#ung +i$ur dan Ka'. (a$#ung %elatan& Pro#. (a$#ung. .akalah kajian terhada# 'entonit dan ke$ungkinannya dijadikan se'agai #e$'ersih $inyak $entah. Peningkatan kualitas gy#su$ dengan $engu'ah sifat dan karakteristiknya. 3ingkasan eksekutif #e$a#aran in:entarisasi 'ahan galian $ineral ara

/ ! 2006

Ea$ri +.

2 ! 2006 6 ! 2006 8 ! 2006 9 ! 2006 7 ! 2006

Ea$ri +. Ea$ri +. Ea$ri +. Kis$an Kis$an

10 ! 2006

Ganjar (a'aik

11 ! 2006

Ganjar (a'aik

12 ! 2006

Anton %a'oe

hasil

KODE 1, ! 2006

PENULIS Ganjar (a'aik

JUDUL .akalah #endugaan sisti$ 'a*ah tanah di ka*asan karst Desa Pu ung! Ke . Ero$oko Ka'. Wonogiri! Pro#. )a*a +engah 1$#le$entasi jaringan (A< Peranan struktursesar dala$ $engontrol kena$#akan $anifestasi #anas 'u$i daerah %u*a*a!Gorontaloke#er$ukaan 'erdasarkan analisa ano$aly geo$agnit

1/ 2006 12 ! 2006

Entje# %udjana Alanda 1dral

16 ! 2006

Alanda 1dral

.akalah a#likasi $etoda head on dala$ $enentukan ke'eradaan struktur $ata air #anas akesahu ke#er$ukaan. .akalah #engaruh to#ografi dan geohidrologi 'a*ah #er$ukaan terhaada# sisti$ #anas 'u$i daerah G. +alang %olok& %u$atera Barat& suatu #enafsiran 'erdasarkan data ano$aly gaya 'erat. Prakiraan kedala$an la#isan reser:oir daerah #anas 'u$i Akese*u& Pro#. .aluku ;tara suatu #enafsiran 'erdasarkan $etoda #endugaan tahanan jenis. .akalah #otensi #ros#ek #anas 'u$i daerah ;jele*ung Ka'. D+.11 (e$'ata <++. .akalah Aona kedala$an daerah #ros#ek #anas 'u$i ;jele*ung dengan $enggunakan $etoda geolistrik Ka'. D+.11 (e$'ata <++. .akalah $etoda geolistrik untuk $engetahui luas daerah #ros#ek #anas 'u$i ;jele*ung dengan $enggunakan $etoda geolistrik Ka'. D+.11 (e$'ata <++. JUDUL .akalah $etoda geolistrik untuk $engetahui Aona kedala$an daerah #ros#ek #anas 'u$i Buka#iting dengan $enggunakan $etoda geolistrik Ka'. D+.11 Alor <++. .akalah $etoda geo$agnet untuk $engetahui Aona struktur daerah #ros#ek #anas 'u$i Buka#iting dengan $enggunakan $etoda geolistrik Ka'. D+.11 Alor <++. .akalah $etoda gaya 'erat untuk $engetahui Aona struktur 'a*ah #er$ukaan di daerah #anas 'u$i Buka#iting dengan $enggunakan $etoda geolistrik Ka'. D+.11 Alor <++. .akalah $etoda geolistrik untuk $engetahui luas daerah #ros#ek #anas 'u$i Buka#iting Ka'. D+.11 Alor <++. .akalah $enentukan Aona struktur 'a*ah #er$ukaan dengan $etoda gaya 'erat di

18 ! 2006

Alanda 1daral

19 ! 2006

Alanda 1dral

17 ! 2006 20 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a Dendi %urya Kusu$a

21 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

KODE 22 ! 2006

PENULIS Dendi %urya Kusu$a

2, ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

2/ ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

22 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

26 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

daerah #anas 'u$i Parara& Ka'. D+.11 (u*u ;tara& %ula*esi %elatan. 28 ! 2006 Dendi %urya Kusu$a .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah %a$#ola*a& Ka'. D+.11 Buton& %ula*esi +enggara. .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah Buka#iting Ka'. D+.11 Alor&<++. .akalah $etoda gaya 'erat untuk $engetahui Aona struktur 'a*ah #er$ukaan di daerah #anas 'u$i %a$#ola*a& Ka'. D+.11 Buton& %ula*esi +enggara. JUDUL .akalah. Aona struktur daerah #anas 'u$i Bu$i 3a'unan!1ayang Argo#uro dengan $enggunakan $etoda gaya 'erat Ka'. D+.11 Pro'olinggo& )a*a +i$ur. .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah Parara& Ka'. (u*u ;tara Alor& %ula*esi %elatan.. .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah 3a'unan!1yang Argo#uro& Ka'. D+.11 Pro'olinggo& Ka'. D+.11 Pro'olinggo Pro#. )a*a +i$ur. .akalah nilai a'solute gra:ity $enggunakan alat 4G O210 di Bandung dan -ogyakarta. .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah FKA (arantuka& Ka'. D+.11 4lores +i$ur <++. Ka'. D+.11 Alor&<++. .akalah $enditeksi struktur 'a*ah #er$ukaan di daerah #anas 'u$i FKA dengan $enggunakan $etoda gaya 'erat 4lores +i$ur& <++. .akalah Aona struktur 'a*ah #er$ukaan dengan $etoda gaya 'erat di daerah #anas 'u$i Parangtritis& Ka'. Bantul dan Ka'. Gunung Kidul& D1. -ogyakarta.. .akalah Aona daerah #anas 'u$i Parangtritis& Ka'. Bantul dan Ka'. G. Kidul&

29 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

27 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

KODE ,0 ! 2006

PENULIS Dendi %urya Kusu$a

,1 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

,2 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

,, ! 2006 ,/ ! 2006

Dendi %urya Kusu$a Dendi %urya Kusu$a

,2 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

,6 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

,8 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

-ogyayakarta. ,9 ! 2006 Dendi %urya Kusu$a .akalah daerah 1le Angie!1le Padung $eru#akan daerah #ros#ek untuk dike$'angkan se'agai daerah #anas 'u$i 4lores +i$ur <++.

KODE ,7 ! 2006

PENULIS Dendi %urya Kusu$a

JUDUL .akalah $etoda gaya 'erat untuk $engetahui Aona struktur 'a*ah #er$ukaan di daerah #anas 'u$i 1le Angie!1le Padung& Ka'. D+.11 4lores +i$ur <++.. .akalah daerah #anas 'u$i Bukit Killi $eru#akan daerah #ros#ek untuk dike$'angkan 'erada di Ka'. D+.11 %olok %u$atera Barat. .akalah $etoda gaya 'erat untuk $engetahui Aona struktur 'a*ah #er$ukaan di daerah #anas 'u$i Bukit Killi Ka'. D+.11 %olok %u$atera Barat. .akalah #ros#ek #anas 'u$i daerah Danau 3anau Ka'. (a$#ung Barat dan FK; %elatan& Pro#. (a$#ung dan %u$atera %elatan .akalah #ros#ek #anas 'u$i daerah Danau 3anau &(a$#ung Barat dan FK; %elatan& Pro#. (a$#ung dan %u$atera %elatan 'erdasarkan analisis gaya 'erat. .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah Pin ara Ka'. D+.11 (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan. .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i daerah (o$#io& Ka'. D+. 11 Donggala %ula*esi +engah. .akalah Aona struktur gaya 'erat di daerah #anas 'u$i Pin ara Ka'. (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan. .akalah Aona struktur 'a*ah #er$ukaan di daerah #anas 'u$i (o$#io dengan $e$akai $etoda gaya 'erat & Ka'. Donggala& Pro#. %ula*esi +engah. JUDUL

/0 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

/1 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

/2 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

/, ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

// ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

/2 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

/6 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

/8 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

KODE

PENULIS

/9 ! 2006

Dendi %urya Kusu$a

.akalah Aona struktur gaya 'erat daerah #anas 'u$i )a'oi P. Weh& Kodya %a'ang& Daerah 1sti$e*a <angroe A eh Darusala$ E:aluasi #otensi energi dan #e$ilihan lokasi #anas 'u$i unggulan di Pro#. %ula*esi %elatan. E:aluasi geologi su$ur .+!01 la#angan #anas 'u$i .ataloko <++. E:aluasi ke$anfaatan energi di daerah #anas 'u$i .ataloko!<++. E:aluasi #otensi energi dan #e$ilihan lokasi #anas 'u$i unggulan di Pro#. Bengkulu. Penyelidikan geolistrik di daerah #anas 'u$i .a$asa %ula*esi %elatan. Analisis struktur head on daerah #anas 'u$i FKA& (arantuka <usa +enggara +i$ur. %truktur 'a*ah #er$ukaan hasil #engukuran gaya 'erat daerah #anas 'u$i .a$asa! %ula*esi %elatan Eona struktur hasil #engukuran head on daerah #anas 'u$i Pulu Ka'. Donggala %ula*e,si +engah. Potensi energi energi di daerah #anas 'u$i Wai#esi <++. %truktur 'a*ah #er$ukaan hasil #engukuran gaya 'erat korelasinya dengan struktur geologi daerah #anas 'u$i Buka#iting& Alor! <++. E:aluasi gaya 'erat daerah #anas 'u$i Buka#iting& Alor!<++. JUDUL E:aluasi geoki$ia daerah #anas 'u$i Ka'. Bengkayang dan %intang Kali$antan Barat.. Per$asalahan enda#an fosfat di Ka'. 0ia$is& )a*a Barat. %u$'er daya 'all lay dan s#esifikasinya %u$'er daya geologi enda#an allu:ial di Kali$antan Barat.

/7 ! 2006

Bakrun

20 ! 2006 21 ! 2006 22 ! 2006 2, ! 2006 2/ ! 2006 22 ! 2006

Bakrun Bakrun Bakrun Bakrun Bakrun Bakrun

26 ! 2006

Bakrun

28 ! 2006 29 ! 2006

Bakrun Bakrun

27 ! 2006 KODE 60 ! 2006 61 ! 2006 62 2006 6, 2006

Bakrun PENULIS Bakrun 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an

6/ 2006

1r. %uk$a*an

Pengelo$#okan su$'er daya geologi 'erdasarkan sifat dan kegunaan dala$ industri.. %u$'er daya geologi 'ahan galian industri #engenalan& ara terjadi dan keterda#atannya di 1ndonesia. Per$asalahan eks#lorasi kaolin di 1ndonesia. dan eks#loitasi

62 2006

1r. %uk$a*an

66 2006 68 2006 69 2006

1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an

%u$'er daya geologi 'ahan galian industri untuk $enunjang industri kera$ik refraktori %u$'er daya geologi for$asi 'atuan sedi$ent 'eru$ur tersier kuarter dan tufa tersier di 1ndonesia. %trategi eks#lorasi 'ahan galian $ineral industri %u$'er daya geologi aki'at letusan gunung a#i %ur:ei Panas 'u$i ter#adu >geologi& geoki$ia dan geofisika? daerah Pin ara& Ka'. (u*u ;tara %ula*esi %elatan. %ur:ei ter#adu #anas 'u$i >geologi& geoki$ia dan geofisika? daerah (o$#io& Ka'. Donggala %ula*esi +engah.. JUDUL +er#adu ter#adu geologi& geoki$ia dan geofisika daerah Akesahu& Kota +idore Ke#ulauan .aluku ;tara Gaologi #anas 'u$i daerah (o$#io& Ka'. Donggala %ula*esi +engah. Geologi daerah Pin ara Ka'. (u*uk ;tara& %ula*esi %elatan. Geologi #anas 'u$i daerah Akesahu& +idore& Kota +idore Ke#ulauan .aluku ;tara. Geologi #anas 'u$i daerah Alor +i$urKa'. Alor& Pro#. <++. daerah Pin ara Ka'. (u*uk ;tara& %ula*esi %elatan. Geologi dan geoki$ia daerah #anas'u$i Alor +i$ur Ka'. Alor <++. Geologi #anas 'u$i daerah FKA Ka'. 4loti$ Pro#. <++.

80 2006 81 2006 82 2006

1r. %uk$a*an 1r. %uk$a*an "erry %undhoro

8, 2006

"erry %undhoro

KODE 8/ 2006

PENULIS "erry %undhoro

82 2006 86 2006 88 2006 89 2006

"erry %undhoro "erry %undhoro "erry %undhoro "erry %undhoro

87 2006 90 2006

"erry %undhoro "erry %undhoro

91 2006 92 2006

"erry %undhoro "erry %undhoro

Geologi #anas 'u$i daerah Pulu Donggala Pro#. %ula*esi tengah..

Ka'.

3eser:oar dan $odel #anas 'u$i sur:ai geosaintifik geologi& geoki$ia dan geofisika di G. Pu$a& Ka'&Do$#u P. %u$'a*a. Potensi hi#otesis& ti#e dan sisti$ #anas 'u$i daerah 1E %;;.& Ka'. A eh Besar& <AD. Pros#ek #anas 'u$i di granit Kanan +edong dan Pa$andian Ke . .asa$'a& Kajian #otensi 'atuga$#ing dan (e$#ung JUDUL Potensi dan su$'er daya Aeolit desa 0ikan ra Ke . 0ikalong Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. Kajian #otensi dan #enggunaan 'ahan galian industri di Ke . Geger dan Galis Ka'. Bangkalan Pro#. )a*a +i$ur.'atuga$#ing dan (e$#ung Potensi dan su$'er daya Aeolit 0ongkok Ke . Karangnunggal +asik$alaya& )a*a Barat. Pasir Ka'.

9, 2006

"erry %undhoro

9/ 2006 92 2006 KODE 96 2006

"erry %undhoro .. sodik Kaelani PENULIS .. sodik Kaelani

98 2006

.. sodik Kaelani

99 2006

.. sodik Kaelani

97 2006 70 2006 71 2006

.. sodik Kaelani Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi

Ka*asan kars G.Geger& G. 0onggrang dan G. .orsa$'ik Ka'. Bangkalan )a*a +i$ur. .akalah geologi daerah Pin ara& .asa$'a& Ka'. (u*uk ;tara!%ula*esi %elatan. .akalah geologi #anas 'u$i 3a'unan 1yang Argo#uro Ka'. Pro'olinggo! )a*a +i$ur. .akalah geologi 'a*ah #er$ukaan dan u'ahan hidroter$al #ada su$ur A+D!1 la#angan #anas 'u$i Atedai& (e$'ata& <++. .akalah kajian $ineralisasi nikel didaerah Ke . Ka'aena Ka'. Bo$'ana Pro#. %ula*esi +enggara. .akalah uji #etik dengan $etoda su$ur uji dan #e$'oran hand auger di daerah Ka'. Kolaka Pro#. %ula*esi +enggara.

72 2006

Eddy %u$ardi

7, 2006

.oeta$ar

7/ 2006

.oeta$ar

72 2006

%yuhada Arsadi#ura

.onitoring su$ur +!1 dan +!2 tahun 2002 la#angan #anas 'u$i Atedai Ka'. (e$'ata& <++. .onitoring su$ur .+!2&.+!, dan .+!/ la#angan #anas 'u$i .ataloko& Ka'. <gada& 4lores.& <++. JUDUL Pengukuran to#grafi untuk #enyelidikan enda#an 'ijih 'esi di daerah Air A'u Ke . (e$'ah Gu$anti Ka'. %olok Pro#. %u$atetra Barat. Pengukuran to#grafi untuk #enyelidikan enda#an 'ijih 'esi di daerah Air dingin Ke . (e$'ah Gu$anti Ka'. %olok Pro#. %u$atetra Barat. Pengukuran to#grafi untuk #enyelidikan enda#an 'ijih 'esi di daerah Batang Barus Ke Gunung +alang& Ka'. %olok Pro#. %u$atetra Barat. Penyelidikan geoki$ia #anas 'u$i daerah lo$#io Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Penyelidikan geoki$ia #anas 'u$i daerah Bukit Killi Ka'. %olok Pro#. %u$atera Barat. Penyelidikan geoki$ia #anas 'u$i daerah )a'oi Kota %a'ang Pro#. Pro#. <angroe a eh Darusala$.. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan geoki$ia daerah #anas 'u$i Pin ara Ke . .asa$'a& Ka'. (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan. .akalah geoki$ia #anas 'u$i daerah Gunung +alang Ka'. %olok& %u$atera Barat. Penyelidikan geoki$ia #anas 'u$i daerah Pin ara Ka'. (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan. Pengukuran to#ografi untuk #enyelidikan geoki$ia daerah #anas 'u$i (o$#io Ke . %irenja Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. JUDUL Penyelidikan ter#adu geologi& geoki$ia& dan geofisika daerah #anas 'u$i Parangtritis Daerah 1sti$e*a -ogyakarta..

76 2006 KODE 78 ! 2006

%yuhada Arsadi#ura PENULIS %u#eno.

79 ! 2006

%u#eno.

77 ! 2006

%u#eno.

100 ! 2006

%u#eno.

101 ! 2006 102 ! 2006

%u#eno. %u#eno.

10, ! 2006

%u#eno.

10/ ! 2006 102 ! 2006

Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi

106 ! 2006

%u#eno.

KODE 108 ! 2006

PENULIS Dedi Kusnadi

109 ! 2006 107 ! 2006 110 ! 2006

Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi

.onitoring su$ur uji #anas 'u$i .+!2 .atalokoKa' <gada& <++. Progra$ #enge$'angan #anas 'u$i Atedai Ka'. (e$'ata <++. Penyelidikan ter#adu daerah #anas 'u$i Gunung +alang Ka'. %olok %u$atera Barat. geoki$ia #anas 'u$i daerah Pin ara Ka'. (u*u ;tara Pro#. %ula*esi %elatan. Penyelidikan ter#adu geologi& geoki$ia dan geofisika didaerah #anas 'u$i Bukit Kili Ka'. %olok %u$atera Barat. & #e$nfaatan dan kendalanya . .akalah #otensi dan #ros#ek #anas 'u$i 1le Angin! 1le Padung Ka'. 4lores +i$ur <++ .onitoring su$ur eks#lorasi #anas 'u$i .+!2 .atalokoKa' <gada& <++. Penyelidikan ter#adu geologi& geoki$ia dan geofisika didaerah #anas 'u$i )a'oi& Kota %a'ang!<angroe A eh Darusala$. %ur:ei ter#adu geologi& geoki$ia dan geofisika didaerah #anas 'u$i daerah Pin ara& Ka'. (u*u ;tara& %ula*esi %elatan. %ur:ei ter#adu geologi& geoki$ia dan geofisika didaerah #anas 'u$i daerah (o$#io Ka'. Donggala& %ula*esi +engah. . .akalah geologi& #anas 'u$i daerah (o$#io& Ka'. Donggala& %ula*esi +engah. JUDUL .akalah geologi& #anas 'u$i daerah Pin ara& Ka'. (u*u ;tara& %ula*esi %elatan.. .akalah geologi& #anas 'u$i daerah )a'oi& <angroe a eh Darusala$. Penga$atan dan #engukuran to#ografi untuk sur:ey #anas 'u$i daerah 1lie Angi!1lie Padung& Ka'. 4lores +i$ur <++. Pengukuran to#ografi untuk $enunjang #enyelidikan #anas 'u$i daerah $etode geo$agnet. "u'ungan ano$aly "g terhada# ano$aly 0F2 tahah daerah #anas 'u$i Adu$& Ka'. (o$'len Pro#. <++.

111 ! 2006

Dedi Kusnadi

112 ! 2006 11, ! 2006 11/ ! 2006

Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi

112 ! 2006

Dedi Kusnadi

116 ! 2006

Dedi Kusnadi

118 ! 2006 KODE 119 ! 2006 117 ! 2006 120 ! 2006

Dedi Kusnadi PENULIS Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi A'dul 4atah

121 ! 2006 122 2006

A'dul 4atah %etiadar$a D.

12, 2006 12/ 2006 122 2006 126 128 2006

%etiadar$a D. %etiadar$a D. %etiadar$a D.

"u'ungan ano$aly "g terhada# ano$aly 0F2 tahah daerah #anas 'u$i .arana Ka'. Donggala Pro#. %ula*esi +engah. Geologi 'a*ah #er$ukaan su$ur WW!1 la#angan #anas 'u$i Waisano!Werang .anggarai Barat!<++. Geologi 'a*ah #er$ukaan su$ur WW!2 la#angan #anas 'u$i Waisano!Werang .anggarai Barat!<++. +injauan terhada# #otensi su$'er daya e$as allu:ial di daerah +ayan "ulu& Ka'. %anggau Kali$antan Barat. +injauan terhada# sisti$ #ena$'angan dan #engolahan e$as allu:ial yang dilakukan #eti di daerah +ayan "ulu& Ka'. %anggau Kali$antan Barat. %e'aran dan tingkat #en e$aran unsure loga$ 'erat di *ilayah #erta$'angan e$as Pongkor se'agai da$#ak kegiatan #ena$'angan e$as tan#ak iAin. Pe$odelan se'aran 'atu'ara di daerah .anor Bulant Kutai Barat dengan $enggunakan $etode geolistrik geos anner. JUDUL

<iCon )ulia*an& %+.

129 2006

<iCon )ulia*an& %+.

127 2006

<iCon )ulia*an& %+.

1,0 2006 KODE 1,1 2006 1,2 2006 1,, ! 2006 1,/ 2006

<iCon )ulia*an& %+. PENULIS

3ahely <uryani

Penggunaan $erkuri #ada #roses a$alga$asi 'ijih e$as& 0i'erang Ka'. (e'ak& Pro#. Banten Pengelo$#okan unsure!unsur $enggunakan geostatistik %u$'er #anas di#erkirakan 'erkaitan di %elatan )a*a 'erdasarkan ano$aly 'erat. ki$ia

1,2 2006 1,6 1,8 2006

3ahely <uryani Ario .ustang

..A.P. Parangtritis dengan Aona su'duksi J suatu #enafsiran geo$agnit dan gaya

1,9 1,7 2006

Ario .ustang

Panas 'u$i di daerah BK& Kili %olok di#erkirakan $eru#akan out flo* dari sisti$ #anas 'u$i Gunung +alang %olok Pro#. %u$atera Barat. Penyelidikan gaya 'erat di daerah #anas 'u$i1yang Argo#uro Ka'. Pro'olinggo )a*a +i$ur.

1/0 2006

Ario .ustang

1/1 ! 2006 1/2 2006 Ario .ustang Penyelidikan geo$agniet didaerah #anas 'u$i Danau 3anau Ka'. (a$#ung Barat dan Ka'. FK; %ealtan Pro#. (a$#ung& Pro#. %u$atera %elatan. Penyelidikan geo$agniet didaerah #anas 'u$i 1lie Angie!1lie Padang Ka'. Ka'. 4lores +i$ur& <++.. Penyelidikan ter#adu geologi& geoki$ia dan geofisika di daerah #anas 'u$i Bukit Killi& %olok %u$'ar J Potensi& #e$anfaatannya dan kendalanya.. JUDUL Penyelidikan geo$agniet didaerah #anas 'u$i Bukit Killi Ka'. %olok %u$atera Barat. Pros#ek #anas 'u$i didaerah di daerah Danau 3anau& (a$#ung dan %u$atera %elatan. Pe$anfaatan energi #anas 'u$i untuk #enggunaan langsung di daerah $engeruda& P. 4lores & 1ndonesia. Penyelidikan resisti:iti didaerah #anas 'u$i %i#oholon! +arutung +a#anuli ;tara %u$atera ;tara.

1/, 2006

Ario .ustang

1// 2006

Ario .ustang

KODE 1/2 2006 1/6 2006

PENULIS Ario .ustang Ario .ustang

1/9 2006

Ario .ustang

1/7 2006

Ario .ustang

120 2006

Ario .ustang

Penyelidikan sounding didaerah #anas 'u$i %i#oholon!+arutung Ka'.+a#anuli ;tara %u$atera ;tara. Penyelidikan "ead on didaerah #anas 'u$i %i#oholon!+arutung Ka'.+a#anuli ;tara %u$atera ;tara. Penyelidikan geolistrik didaerah #anas 'u$i %i#oholon!+arutung Ka'.+a#anuli ;tara %u$atera ;tara. Penyelidikan geo$agnet didaerah #anas 'u$i )a'oi Kodya %a'ang& Pro#. Angroe A eh Darusala$. Korelasi 'lok data $odel kegeologian dengan ti#e $ineralisasi enda#an e$as :ulkanik! #lutonik sedi$entary di daerah Gunung Gede

121 2006

Ario .ustang

122 2006

Ario .ustang

12, 2006

Ario .ustang

12/ 2006

1r. %uharsono Ka$al

dan sekitarnya Ke . %ukajaya Ka'. Bogor Pro#. )a*a Barat. 122 2006 1r. %uharsono Ka$al %atu #aket $odel data s#ekulati: #etunjuk teknis eks#lorasi #elaksanaan #enge$'angan #otensi su$'erdaya geologi #engelolaan su$'erdaya ala$. JUDUL (a#oran #endahuluan #endataan #enye'aran $erkuri #ada *ilayah #erta$'angan Gunung Gede dan sekitarnya Ka'. Bogor& Pro#. )a*a Barat. Pro#osal ren ana kerja #endataan #enye'aran $erkuri dan *ilayah #erta$'angan Gunung Gede dan sekitarnya Ka'. Bogor! Pro#. )a*a Barat. Ke'ijakan strategis #engelolaan su$'er daya ala$ 'erkelanjutan dan #ros#ek $ineral industri $elalui esti$asi nera a #roduksi. 3a#at $assa 'atuan dan a#likasinya #ada eks#lorasi #anas 'u$i. .etode gaya 'erat untuk $enentukan struktur 'a*ah #er$ukaan dan hu'ungannya dala$ eks#lorasi #anas 'u$i. .agnetasi 'atuan dan a#likasinya dala$ eks#lorasi #anas 'u$i. %eis$i elastisitas 'atuan dan kegunaannya dala$ eks#lorasi #anas 'u$i .akalah e:aluasi daerah #anas 'u$i %aguling Ka'. D+.11 Bandung Pro#. )a*a Barat. .akalah e:aluasi daerah #anas 'u$i 0alayu Ka'. D+.11 Garut Pro#. )a*a Barat. .akalah e:aluasi daerah #anas 'u$i 0i#a ing Ka'. D+.11 +asik$alaya Pro#. )a*a Barat. JUDUL .akalah e:aluasi daerah #anas 'u$i 0iseeng Ke . Parung Ka'. D+.11 Bogor Pro#. )a*a Barat.

KODE 126 2006

PENULIS +i$ Konser:asi Gunung Gede

128 2006

+i$ Konser:asi Gunung Gede

129 2006

1r. %uharsono Ka$al

127 2006 160 2006

Eulkifli Boegis Eulkifli Boegis

161 2006 162 2006 16, 2006

Eulkifli Boegis Eulkifli Boegis Ba$'ang %ulae$an

16/ 2006 162 2006

Ba$'ang %ulae$an Ba$'ang %ulae$an

KODE 166 2006

PENULIS Ba$'ang %ulae$an

168 2006

%u#ar$an

.akalah analisis 'atuan u'ahan dan sesar Waeluja terhada# su$ur eks#lorasi .+!1 #anas 'u$i .ataloko& 4lores& <++. .akalah analisis 'inokuler 69 ontoh ser''uk 'or su$ur eks#lorasi .+!1 la#angan #anas 'u$i .ataloko& 4lores& <++. .akalah analisis 'inokuler 69 ontoh ser''uk 'or su$ur eks#lorasi .+!2 la#angan #anas 'u$i .ataloko& 4lores& <++. (a#angan #anas 'u$i .ataloko >.ataloko Geother$al 4ield? 4lores& <++. +i#e u'ahan hidroter$al dari litologi su$ur eks#lorasi .+!2 la#angan #anas 'u$i .ataloko Ka'. <gada 4lores& <++. .un ulan $anifestasi 'aru sekitar su$ur .+! 2& hasil isother$al& di la#angan #anas 'u$i .ataloko Ka'. <gada 4lores& <++. 5olu$e se$en untuk $e$atikan su$ur aki'at guguran di su$ur eks#lorasi .+!1 la#angan #anas 'u$i .ataloko 4lores& <++. Geoki$ia #anas 'u$i daerah (o$#io Ka'. Donggala& %ula*esi +engah. ;'ahan hidroter$al dari sifat ki$ia su$ur .+!2 la#angan #anas 'u$i .ataloko 4lores& <++. Blo* out su$ur eks#lorasi .+!1 la#angan #anas 'u$i .ataloko 4lores& <++. JUDUL ;'ahan hidroter$al daerah %a#an .elolong .uarala'uh!%u$atera Barat. Geologi dan u'ahan hidroter$al su$ur .+!, la#angan #anas 'u$i .ataloko Ka'. <gada 4lores& <++. Analisis 'inokuler 222 ontoh ser'uk 'or su$ur eks#lorasi .+!/ la#angan #anas 'u$i .ataloko P. 4lores& <++. Potensi energi #anas 'u$i daerah %orik .ara#i Ka'. .andailing <atal& %u$atera ;tara. Potensi energi #anas 'u$i daerah 0isolok 0isukara$e Ka'. %uka'u$i& )a*a Barat.

169 2006 167 2006

%u#ar$an %u#ar$an

180 2006 181 ! 2006

%u#ar$an %u#ar$an

182 ! 2006

%u#ar$an

18, ! 2006

%u#ar$an

18/ ! 2006 182 ! 2006

%u#ar$an %u#ar$an

186 ! 2006 KODE 188 ! 2006 189 ! 2006

%u#ar$an PENULIS %u#ar$an %u#ar$an

187 ! 2006

%u#ar$an

190 !2006

3ina *ahyuningsih

191 !2006

3ina *ahyuningsih

192 !2006 19, !2006

3ina *ahyuningsih 3ina *ahyuningsih

Potensi energi #anas 'u$i daerah )ailolo Ka'. "al$ahera Barat& .aluku ;tara. Potensi energi #anas 'u$i dan #eta saran *ilayah kerja daerah (i$'ongo& Ka'. Bone Bolango& Gorontalo. Potensi energi #anas 'u$i daerah +angku'an Parahu Ka'. Bandung& )a*a Barat.. Potensi energi #anas 'u$i dan #eta saran *ilayah kerja daerah Gunung +alang Ka'. %olok %u$atera Barat. 1ndonesia geother$al resour es and data'ase status 2002 A 0ountry 3e#ort. Potensi energi #anas 'u$i dan #eta saran *ilayah kerja daerah Adu$& Ka'. (e$'ata <++

19/ !2006 192 !2006

3ina *ahyuningsih 3ina *ahyuningsih

196 !2006 198 !2006

3ina *ahyuningsih 3ina *ahyuningsih

199 !2006 KODE 197 !2006

3ina *ahyuningsih PENULIS 3ina *ahyuningsih

Penyelidikan geologi daerah #anas 'u$i 1le Angin Ka'. 4lores <++. JUDUL Potensi energi #anas 'u$i dan #eta saran *ilayah kerja daerah .arana Ka'. Donggal %ula*esi +engah Potensi energi #anas 'u$i dan #eta saran *ilayah kerja daerah G.+a$#o$as& Ka'. %u$edang )a*a Barat. Potensi dan #eluang #e$anfaatan energi #anas 'u$i di Pro#insi )a*a +i$ur. Penyelidikan ter#adu geologi& geoki$ia& dan geofisika daerah Panas 'u$i Akeshu& Kota +idore Ke#ulauan .aluku ;tara. %ur:ei #anas 'u$i ter#adu geologi& geoki$ia& dan geofisika daerah Panas 'u$i Pin ara&Ka'. (u*u ;tara.%ula*esi %elatan. %ur:ei ter#adu geologi& geoki$ia& dan geofisika daerah Panas 'u$i daerah (o$#io Ka'. Donggala& %ula*esi +engah. Penyelidikan head ! on daerah Panas 'u$i Akeshu& Ke#ulauan .aluku ;tara. .akalah geologi dari syste$ #anas 'u$i 'agian 1

170 !2006

3ina *ahyuningsih

171 !2006 172 ! 2006

3ina *ahyuningsih Bakrun

17, ! 2006

Bakrun

17/ ! 2006

Bakrun

172 ! 2006 176 2006

Bakrun Eddy %u$ardi

178 2006 179 !2006

Eddy %u$ardi Eddy su$ardi

.akalah geologi dari syste$ #anas 'u$i 'agian 11 .akalah studi geologi daerah #anas 'u$i (arantuka Ka'. 4lores +i$ur& <++. .akalah #enyelidikan $agnet di daerah #anas 'u$i ";H; Ka'. Do$#u& <+B. .akalah geologi daerah #anas 'u$i ";H; Ka'. Do$#u& <+B. JUDUL .akalah sur:ey geologi dan gaya 'erat di daerah #anas 'u$i .era*a Ka'. Donggala& %ula*esi +engah.. .akalah hu'ungan antara ano$ali dan gaya 'erat di daerah #anas 'u$i .era*a Ka'. Donggala& %ula*esi +engah.. .akalah geologi daerah #anas 'u$i .era*a Ka'. Donggala& %ula*esi +engah.. .akalah sur:ey gaya 'erat dan $agnet di daerah #anas 'u$i Parangtritis Daerah 1sti$e*a -ogyakarta. .akalah geologi daerah #anas 'u$i Parangtritis Ka'. Bantul dan Gunung Kidul Daerah 1sti$e*a -ogyakarta. .akalah daerah #anas 'u$i Parangtritis dengan Aona su'duksi diselatan )a*a sua tu #enafsiran 'erdasakan ano$aly geo$agnit dan gaya 'erat %e'aran dan kualitas tras di Ka'. .anggarai Pro#. <++. Potensi $ineral non loga$ di P. %u$atera. %e'aran dan kualitas toseki .anggarai Barat Pro#. <++. %e'aran dan kualitas 'entonit .anggarai Barat Pro#. <++. di di Ka'. Ka'.

177 !2006 200 !2006 KODE 201 !2006

Eddy su$ardi Eddy su$ardi PENULIS Eddy su$ardi

202 !2006

Eddy su$ardi

20, !2006 20/ !2006

Eddy su$ardi Eddy su$ardi

202 !2006

Eddy %u$ardi

206 !2006

Eddy %u$ardi

208 2006 209 2006 207 2006 210 2006

"erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy

211 2006

"erry 3odiana Eddy

%e'aran dan kualitas granit Pro#. Gorontalo

212 2006 KODE 21, 2006 21/ 2006 212 2006 216 2006

"erry 3odiana Eddy PENULIS "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy Eddy %u$ardi

Granit dan #e$anfaatannya di Ka'. Ende Pro#. <++. JUDUL %e'aran dan kualitas 'atuan silika di Ka'. .anggarai Pro#. <++. %e'aran dan kualitas Aeolit di Ka'. Ende& Pro#. <++. %e'aran dan kualitas toseki di Ka'. Ende& Pro#. <++. .akalah #enyelidikan $agnet di daerah Panas Bu$i %iria!3ia& %i#aholon Ka'. +a#anuli ;tara& %u$atra ;tara .akalah geologi Panas Bu$i %i#aholon Ka'. +a#anuli ;tara& %u$atra ;tara .akalah geologi .asa$'a& Ka'. %elatan Panas (u*uk Bu$i Pin ara& ;tara!%ula*esi

218 2006 219 2006

Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi

217 2006

Eddy %u$ardi

.akalah geologi dan gaya 'erat di daerah Panas Bu$i Pin ara& .asa$'a& Ka'. (u*u ;tara! %ula*esi %elatan. .akalah studi geologi& geoki$ia dan geofisika di daerah Panas Bu$i ";H;& Ka'. Do$#u& <+B. .akalah studi geologi& geoki$ia dan geofisika di daerah Panas Bu$i Pin ara& .asa$'a Ka'. (u*u ;tara& %ula*esi %elatan .akalah geologi Pulau Buru >terje$ahan? dari 5an Be$$elen& 17/7 .akalah sur:ey geo$agnetik di daerah Panas Bu$i )a'oi Kota %a'ang& <angroe A eh Darussala$

220 2006

Eddy %u$ardi

221 2006

Eddy %u$ardi

222 2006 22, 2006

Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi

22/ 2006 KODE 222 2006 226 2006

Eddy %u$ardi PENULIS Kis$an <iCon ).

.akalah sur:ey geo$agnetik di daerah Panas Bu$i %onga! Wayaua Ba an& Ka'. "al$ahera %elatan& .aluku ;tara. JUDUL Kajian terhada# #otensi $ineral loga$ dan Panas Bu$i daerah Ke . 1'u& Ka'. "al$ahera Barat& Pro#insi .aluku ;tara. Kajian #otensi su$'er daya e$as di daerah .o#uya dan .a$ungaa Ka'. Bone Bolango& Gorontalo.

228 2006

<iCon ).

Posisi e'akan 'ijih #ada 'er'agai ti#e $ineralisasi didaerah Ka'. Bone Bolango& Gorontalo. +injauan terhada# 'atuga$#ing 'er'agai klasifikasi

229 2006 227 2006

<iCon ). <iCon ).

%u$'erdaya #anas 'u$i "i#otetis daerah %onga Wayaua& Ka'. "al$ahera %elatan Pro#. .aluku ;tara. Geologi #anas 'u$i daerah %onga!Wayaua Ka'. "al$ahera %elatan& Pro#. .aluku ;tara. Geologi #anas 'u$i daerah %onga!Wayaua Ka'. "al$ahera %elatan& Pro#. .aluku ;tara. .akalah #otensi granit di Pr#. Gorontalo. .akalah enda#an Aeolit di daerah(e'aksaat& Ke . 0i#atujah& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. Pros#ek 'ahan 'angunan untuk rekontruksi di daerah 'en ana tsuna$i& Pro#. <angroe A eh Darusala$. Potensi enda#an Air on di Kali$antan .akalah enda#an Aeolit di daerah #asir ongkok Ke . Karangnunggal& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. .akalah #otensi $ineral non loga$ di Ka'. Ende& <++. JUDUL .akalah enda#an Aeolit di daerah 0ikan ra& Ke . 0ikalong Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. .akalah #otensi $ineral non loga$ Ka'..uara Eni$ Bag.%elatan& %u$%el. di

2,0 2006 2,1 2006 2,2 2006 2,, 2006

<iCon ). <iCon ). Kusdarto Kusdarto

2,/ 2006

Kusdarto

2,2 2006 2,6 2006

Kusdarto Kusdarto

2,8 2006 KODE 2,9 2006 2,7 2006 2/0 2006

Kusdarto PENULIS Kusdarto Kusdarto Kusdarto

.akalah ko$oditi $ineral non loga$ unggulan di Ka'. Ka#uas "ulu Kali$antan Barat. .akalah #otensi enda#an toseki dan felds#ar di daerah Ekoae dan 3o#a& Ke . We*aria serta .aurole& Ka'. Ende& <++. .akalah ko$oditi $ineral non loga$ unggulan di Ka'. Karo %u$atera ;tara.

2/1 2006

Kusdarto

2/2 2006

Kusdarto

2/, 2006 2// 2006 2/2 2006 2/6 2006 2/8 2006 2/9 2006 2/7 2006 220 2006 KODE 221 2006 222 2006 22, 2006 22/ 2006 222 2006 226 2006 228 2006 229 2006 227 2006 260 2006 261 2006

Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto PENULIS Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto Kusdarto +ru$an Wijaya +ru$an Wijaya +ru$an Wijaya +ru$an Wijaya +ru$an Wijaya Badan %tandarrisasi <asional

.akalah nera a su$'erdaya $ineral non loga$ tahun 2002. .akalah enda#an fosfat di daerah Ke . %ukaraja& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. .akalah #otensi 'ahan 'angunan di Pro#. Gorontalo. Klasifikasi ka*asan kars Gunung %e*u& Pa*onsari >Pa itan!Wonogiri Wonosari? .akalah ko$oditi $ineral non loga$ ungggul di Ka'. %i$alungun %u$atera ;tara. .akalah #otensi enda#an felsfar di daerah 0i#atujah& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. .akalah ko$oditi $inerl non loga$ unggulan di Ka'. %intang Kali$antan Barat. .akalah #e$anfaatan enda#an le$#ung Danau (i$'oto se'agai 'ahan 'aku se$en. JUDUL .akalah #otensi dan #ros#ek #erta$'angan )a*a +engah. .akalah #otensi Gorontalo. 'atuga$#ing di Pro#.

.akalah enda#an fosfat di daerah Ke . +aruju& Ka'. +asik$alaya& )a*a Barat. .akalah #otensi $ineral non loga$ di Pro#. Gorontalo. .akalah #otensi 'ahan kera$ik di Pro#. Gorontalo. 1n:entarisasi ga$'ut daerah %ungai Bilah& Ka'. (a'uan Batua Pro#. %u$atera ;tara. Potensi 'atu'ara 1ndonesia. Ku$#ulan $akalah #e$a#aran hasil kegiatan la#angan %u' Direktorat Batu'ara. Batu'ara 1ndonesia. Briket Batu'ara. E:aluasi (a#oran Penyelidikan ;$u$ dan Eks#lorasi Bahan Galian.

262 2006

D*i <ugroho %unuhadi& dkk.

(a#oran Eks#lorasi (oga$ .oli'den dan +ungsten %erta .ineral (oga$ 1kutannya Di Ka'u#aten!ka'u#aten Bone& .aros& Pangkajene& Go*a& %injai da' Barru Pro:. %ula*esi %elatan +ahun Anggaran 2000. Pros#ek .ineralisasi (oga$ Dasar dan .ineral 1kutan (ainnya Di Blok 0a$'a dan Blok Kala$iseng& %ula*esi %elatan. Pe$etaan Alterasi Dala$ Eks#lorasi A#likasi %hort!Wa:e 1nfrared >%W13? %#e tros o#y. JUDUL E:aluasi Potensi Wilayah KPI%K1P <ikel P+. +i$ah Eks#lo$in Di P. %ula*esi. Penyusunan <era a %u$'er Daya .ineral %#asialG Perke$'angan dan As#ek Per$asalahannya %.D. +ahun 2002. Pe$etaan .ineral Alterasi Di Daerah Pros#ek %e$oan dan Pros#ek 3a'oya %u$'a*a Proje t .enggunakan P1.A >Porta'le 1nfrared .ineral Analyser?. 1n:entarisasi dan E:aluasi Potensi %u$'er Daya .ineral di Ka'u#aten .anggarai Pro:insi <usa +enggara +i$ur. Penentuan .ineral Alterasi di Daerah (a#angan Panas Bu$i A*i'engkok G.%alak Proje t .enggunakan P1.A >Porta'le 1nfrared .ineral Analyser?. 1nter#retasi 0itra (andsat Dala$ Penentuan Pros#ek Bijih Besi Di Daerah!daerah Kuasa Perta$'angan P+. %u$'ergas %akti Pri$a. +ata 0ara ;$u$ Penyusunan Eks#lorasi Bahan Galian. (a#oran

26, 2006

D*i <ugroho %unuhadi

26/ 2006 KODE 262 2006 266 2006

D*i <ugroho %unuhadi PENULIS D*i <ugroho %unuhadi D*i <ugroho %unuhadi

268 2006

D*i <ugroho %unuhadi

269 2006

D*i <ugroho %unuhadi

267 2006

D*i <ugroho %unuhadi

280 2006

Ba$'ang %etia*an& dkk.

281 2006 282 2006

Badan %tandarisasi <asional D*i <ugroho %unuhadi

+injauan Potensi .ineralisasi +ungsten Di Daearh Wuasa dan Doda& Ka'. Donggala dan Ka'. Poso Pro:insi %ula*esi +engah. 1nfor$asi 1l$iah +erseleksi +entang J Pengolahan 4els#ar untuk 1ndustri. Pengukuran +o#ografi untuk Penyelidikan Geoki$ia Daerah Panas 'u$i Pulau "aruku& Ka'u#aten .aluku +engah& Pro:insi .aluku. Potensi Enda#an Bijih Besi di Kusan "ulu Ka'u#aten +anah Bu$'u& Kali$antan %elatan.

28, 2006 28/ 2006

;un Bisri& %.%. %u#eno

282 2006

Ba$'ang Pardiarto dan Wahyu Widodo

KODE 286 2006

PENULIS Wahyu Widodo

JUDUL "u'ungan %truktur Geologi Dengan .ineralisasi <ikel Di Pulau Gag Ka'u#aten 3aja A$#at& Pro:insi 1rian )aya Barat. +injauan Pros#ek E$as Di Daerah 3anah Pesisir dan sekitarnya Ka'u#aten Pesisir %elatan& %u$atera Barat. "u'ungan Antara Ano$ali Geoki$ia dan Geofisika dengan .ineralisasi (oga$ Di Daerah +e$#ursari& Ke . +e$#ursari dan Ke . Pronoji*o Ka'. (u$ajang& )a*a +i$ur. Potensi %u$'er Daya .ineral (oga$ Pro#insi %u$atera Barat. E:aluasi Ko$oditi Bahan Galian .ineral (oga$ ;nggulan %ula*esi Bagian ;tara. "u'ungan %e'aran Ano$ali Geoki$ia %edi$en %ungai dengan %e'aran Batuan Di Daerah Banjarnegara %elatan& )a*a +engah. Analisa struktur 'erdasarkan #ena$#ang ano$aly sisa geo$agnit total #ada la#angan #anas 'u$i (i'ungo dan (o$'ongo& Ka'.Bone Bolango Gorontalo. Geologi dan $anifestasi #anas 'u$i serta hu'ungannya dengan sifat!sifat fisik hasil #enyelidikan geofisika daerah #anas 'u$i %u*a*a Ka'u#aten Bone Bolango Pro#insi Gorontalo. De$agnetisasi 'atuan #ada daerah #anas 'u$i Akesahu +idore di#erkirakan 'erkaitan dengan #roses hidroter$alJ %uatu analisa 'erdasarkan data geo$agnetik. JUDUL "asil #enyelidikan gaya'erat daerah #anas 'u$i +onga!Wayaua ke a$atan Ba an +i$ur&Ka'u#aten "al$ahera %elatan #ro#insi .aluku ;tara. "asil #enyelidikan geo$agnetik daerah #anas 'u$i .akula Ka'.+ana +oraja& #ro#insi %ula*esi %elatan. (ogging +e$#erature dan +ekanan Pas a %e$'uran %u$ur .+!2 adalah #enentuan K4eed EonesL (a#angan Panas Bu$i .ataloko.

288 2006

Wahyu Widodo

289 2006

Wahyu Widodo

287 2006 290 2006 291 2006

Wahyu Widodo Wahyu Widodo Wahyu Widodo

292 2006

Alanda 1dral

29, ! 2006

Alanda 1dral

29/ ! 2006

Alanda 1dral

KODE 292 ! 2006

PENULIS Alanda 1dral

296 2006

Alanda 1dral

298 2006

%yuhada Arsadi#ura

299 ! 2006

%yuhada Arsadi#ura

Pengujian jangak #anjang su$ur .+!2 di la#angan #anas 'u$i .ataloko adalah untuk $enghitung daya su$ur. 5erifikasi $etode analisis A%+. >A$eri an %tandar .ethod? #enentuan Aat ter'ang dala$ 'atu'ara. 5erifikais $etode analisis A%+. >A$eri an %tandar .ethod? #enentuan nilai kalor dala$ 'atu'ara. 5erifikasi $etode analisis 1%F >1nternational FrganiAation? #enentuan kadar 'elerang dala$ 'atu'ara. 5erifikasi $etode analisis A%+. >A$eri an %tandar .ethod? #enentuan inherent $oisture dala$ 'atu'ara. 5erifikasi $etode analisis 1%F >1nternational FrganiAation? #enentuan kadar a'u dala$ 'atu'ara. 5erifikasi $etode analisis 1%F >1nternational FrganiAation? #enentuan Aat ter'ang dala$ 'atu'ara. 5erifikasi $etode analisis 1%F >1nternational FrganiAation? #enentuan kadar inherent $oisture dala$ 'atu'ara. JUDUL Ku$#ulan $akalah hasil kegiatan in:entarisasi su$'er daya $ineral direktorat in:entarisasi su$'er daya $ineral tahun anggaran 200,. 5erifikasi $etode analisis A%+. >A$eri an %tandar .ethod? #enentuan kadar a'u dala$ 'atu'ara. Karakterisitik Enda#an Batu'ara dan Bijih Besi Daerah +alia'u& Ka'. Ke#ulauan %ula Pro:. .aluku ;tara. +injauan 1n:entarisasi dan Eks#lorasi .ineral (oga$ di Ka'. Pa itan& +renggalek dan Ponorogo& Pro:. )a*a +i$ur. Karakteristik Enda#an Bijih Besi Di Daerah Ka'. (a$andau dan Kota Waringin Barat Pro:. Kali$antan +engah. Kajian Potensi %;$'er Daya .ineral dan

297 2006

4irdaus Dja'ar

270 ! 2006

4irdaus Dja'ar

271 ! 2006

4irdaus Dja'ar

272 ! 2006

4irdaus Dja'ar

27, ! 2006

4irdaus Dja'ar

27/ ! 2006 272 ! 2006

4irdaus Dja'ar 4irdaus Dja'ar

KODE 276 ! 2006

PENULIS 4irdaus Dja'ar

278 ! 2006

4irdaus Dja'ar

279 2006

Ba$'ang Pardiarto

277 2006

Ba$'ang Pardiarto

,00 2006

Ba$'ang Pardiarto

,01 2006

Ba$'ang Pardiarto

Energi Di Pro:insi .aluku ;tara. ,02 2006 ,0, 2006 Ba$'ang Pardiarto Ba$'ang Pardiarto Potensi %u$'er Daya %uka'u$i& )a*a Barat. .ineral Di Ka'.

+injauan "asil Eks#lorasi Enda#an (oga$ .ulia Di Daerah Pra$'on& Ke . +ugu! Bendungan& Ka'. +renggalek& )a*a +i$ur. E:aluasi Enda#an Bijih Besi Pri$er Daerah +anjung dan Pakke& Ke . Bonto ani Ka'. Bone %ula*esi %elatan. +i#e Granit Di P.Banggai dan P. (a'o'o Ka'. Banggai Ke#ulauan %ula*esi +engah Berdasarkan Analisis Petrografi. Pe$'oran 1nti Bijih Besi Daerah Binjai dan sekitarnya Ke . +igo <agari Ka'. Pasa$an %u$atera Barat. JUDUL Enda#an Bitu$en Padat Pada 4or$asi Balik#a#an Daerah (oa )anan dan %ekitarnya Ka'. Kukar dan Kota %a$arinda& Pro:. Kali$antan +i$ur. Petrografi Dari Be'era#a 0onto Batuan Daerah Ka'u#aten Bengkayang dan (andak Pro:. Kali$antan Barat. Bukunya 'elu$ sda sda sda sda sda sda sda sda sda +injauan Karakteristik Enda#an Bijih Besi Di Daerah Kusan& Ke . Kusan "ulu& Ka'. +anah Bu$'u Kali$antan %elatan.

,0/ 2006

.ulyana

,02 2006

.ulyana

,06 2006

.ulyana

KODE ,08 2006

PENULIS .ulyana

,09 2006

.ulyana

,07 ! 2006 ,10 2006 ,11 2006 ,12 2006 ,1, 2006 ,1/ 2006 ,12 2006 ,16 2006 ,18 2006 ,19 2006 ,17 2006

.ulyana .ulyana .ulyana .ulyana .ulyana .ulyana .ulyana .ulyana .ulyana .ulyana Ba$'ang Pardiarto

,20 2006

Ba$'ang Pardiarto

+injauan Geologi dan .ineralisasi (oga$ Dasar Di Daerah Wilayah Penugasan Perta$'angan Ka'. %ikka dan Ende& <usa +enggara +i$ur. Peluang Pe$anfaatan Bijih Besi di 1ndonesia. +injauan Enda#an Bijih .angan Di 1ndonesia J Per$asalahan dan Peluang Penge$'angan. JUDUL +injauan "asil Kegiatan Eks#lorasi E$as Di Wilayah Penugasan Perta$'angan Ka'. 0ianjur dan %uka'u$i Pro:insi )a*a Barat. +injauan Geologi dan .ineralisasi 0u!Au Di Daerah Pros#ek Punggungan 1si$u Ka'. Gorontalo Pro:. %ula*esi ;tara. +injauan E:aluasi Eks#lorasi .ineralisasi E$as D1 Daerah Gunung Pani Ka'. Gorontalo Pro:. %ula*eis ;tara. +injauan Kontrol %truktur Geologi +erhada# .ineralisasi E$as E#ither$al Pada (ingkungan Batuan %edi$en Di daerah .inahasa!%ula*esi ;tara. +injauan "asil Eks#lorasi Enda#an E$as Pri$er Di Daerah Pros#ek +oto#o& Ka'. Gorontalo Pro:. %ula*esi ;tara. +injauan Eks#lorasi Enda#an E$as .ineralisasi Au!0u Di Daerah Pros#ek Bulontio& Ka'. Gorontalo Pro:insi %ula*eis ;tara. Potensi Panas 'u$i Gonda'aru Kota Bau! Bau dan Ka'u#aten Buton Pro:. %ula*esi +enggara. Peluang dan Kendala #enge$'angan Pros#ek Panas 'u$i Daerah Gunugn +alang& Ka'. %olok!%u$atera Barat. Potensi dan Pros#ek Penge$'angan Panas Bu$i Daerah <ge'el!Gunung Wilis& Ka'. Ponorogo!)a*a +i$ur. Peta Geoki$ia dan %tudi (ingkungan. .akalah Peningkatan Kualitas Gi#su$ Dengan 0ara .engu'ah %ifat dan Karakteristiknya.

,21 2006 ,22 2006 KODE ,2, 2006

1r. Ba$'ang Pardiarto Ba$'ang Pardiarto PENULIS Ba$'ang Pardiarto

,2/ 2006

Ba$'ang Pardiarto

,22 2006

Ba$'ang Pardiarto

,26 2006

Ba$'ang Pardiarto

,28 2006

Ba$'ang Pardiarto

,29 2006

Ba$'ang Pardiarto

,27 2006

%ri Widodo

,,0 2006

%ri Widodo

,,1 2006

%ri Widodo

,,2 2006 ,,, 2006

%ri Erni Budhiastuty .oha$$ad %odik Kaelani& %+.

KODE ,,/ 2006

PENULIS Edi %uhanto

JUDUL .akalah <atural "eat (osses Assess$ent 4ro$ Geother$al 4eaturesJ A ase study of Kuirau Park!<e* Eealand. .akalah Pros#ek Panas Bu$i Daerah ;jele*ung!Pulau (e$'ata Diindikasikan dari Data Geofisika dan Geoki$ia. .akalah Pros#ek Panas Bu$i Daerah Parangtritis& -ogyakarta Dilihat dari Data Geolistrik +ahanan )enis. .akalah Eks#lorasi Geofisika ;ntuk Pros#ek Panas Bu$i >di#rentasikan dala$ %osialisasi Panas Bu$i di (ingkungan Dit. %u$'er Daya .ineral& 2001?. .akalah Pros#ek Panas Bu$i Daerah ;jele*ung!Pulau (e$'ata Diindikasikan dari Data +ahanan )enis. .akalah +suna$i %ejarah Dan #roses Keterjadiannya >Genesa +suna$i? Berdasarkan Kajian @%. Ad!Dukhan //J 20! 22. (a#oran 0ara Pe$'uatan Peta +o#ografi Ba*ah (aut Dengan .enggunakan Alat Pela$#ung. (a#oran Genta Gen ar Persada <usantara Alat Peringatan Dini Ge$#a Bu$i Dan +suna$i. (a#oran 0ara Perhitungan %u$'erdaya Bahan Galian <on (oga$ Dengan .enggunakan .etoda Ku'us. .akalah Kajian +erhada# Pergeseran Pulau <ias Pro:.%u$atera ;tara Berdasarkan +itik Penga$atan (okasi Keterda#atan Bahan Galian <on (oga$ Dengan .enggunakan GP%. JUDUL .akalah Kajian +erhada# .aterial 5ulkanik G.Galunggung& Ka'u#aten +asik$alaya! Pro:insi )a*a Barat. Buletin %u$'er Daya Geologi. Pengu$#ulan Data il$iah ;ntuk .enyusun 3en ana Kegiatan.

,,2 2006

Edi %uhanto

,,6 2006

Edi %uhanto

,,8 2006

Edi %uhanto

,,9 2006

Edi %uhanto

,,7 2006

1r. Ganjar (a'aik

,/0 2006

1r. Ganjar (a'aik

,/1 2006

1r. Ganjar (a'aik

,/2 2006

1r. Ganjar (a'aik

,/, 2006

1r. Ganjar (a'aik

KODE ,// 2006

PENULIS 1r. Ganjar (a'aik

,/2 2006 ,/6 2006

1r. Ganjar (a'aik 1r. %uharsono Ka$al

,/8 2006

1r. %uharsono Ka$al

Korelasi Blok Data Geologi Dengan %e'aran ;nsur Ki$ia Di Daerah E$as E#ither$al %esuai Dengan Peru'ahan Arah Ke'ijakan %ektor Energi Dan %u$'er Daya .ineral >Pe$'inaan!Penga*asan!Pe$'aharuan?. F#ti$alisasi Korelasi .anage$en Pengelolaan %u$'er Daya Ala$ Berkelanjutan!Pros#erity Keterkaitannya Dengan +eknologi Dan 1ndustri Berdasarkan %u$'erdaya Dan 0adangan Di Daerah E$as E#ither$al .e$#unyai <ilai 1$#le$entasi Bagi Ke#entingan (ingkungan %esuai Dengan Arah Ke'ijakan Dan Peluang 1n:estasi. Kajian Ke'akaran Batu'ara Di Desa Perjito Ke a$atan Gunung .egang Ka'u#aten .uara Eni$& Pro:insi %u$atera %elatan. E:aluasi Enda#an Bitu$en Padat Daerah Ka'u#aten (a$#ung +engah dan Ka'ua#ten (a$#ung ;tara Pro:insi(a$#ung. E:aluasi Enda#an Batu'ara Ka'u#aten Fgan Ko$ering ;lu dan Ka'. Ko$ering 1lir& Pro:insi %u$atera %elatan. E:aluasi Enda#an Batu'ara Di Daerah Ka$ang& Ka'. %a*ahlunto %ijunjung Pro:. %u$atera Barat dan Ka'. Kuantan %ingingi& Pro:. 3iau. JUDUL E:aluasi Enda#an Batu'ara Daerah +a$iang (ayang& Ka'. Barito %elatan& Pro:. Kali$antan +engah dan Ka'. +a'along& Pro:. Kali$antan %elatan. E:aluasi Enda#an Bitu$en Padat Daerah A$#ah dan %ekitarnya& Ka'. Barito %elatan& Pro:. Kali$anatan +engah. E:aluasi E<da#an Batu'ara Daerah Kotanegara& Ka'. Fku Pro:. %u$atera %elatan. E:aluasi Enda#an Bitu$en Padat Daerah Ayah& Ka'. Ke'u$en Pro:. )a*a +engah.

,/9 2006

1r. %uharsono Ka$al

,/7 2006

1r. ). A. Eko +jahjono. DE%% Eko Budi 0ahyono& %+.

,20 2006

,21 2006

Eko Budi 0ahyono& %+.

,22 2006

Eko Budi 0ahyono& %+.

KODE ,2, 2006

PENULIS Eko Budi 0ahyono& %+.

,2/ 2006

Eko Budi 0ahyono& %+.

,22 2006

Eko Budi 0ahyono& %+.

,26 2006

Eko Budi 0ahyono& %+.

TAHUN 2007 KODE 01 ! 2008 02 ! 2008 0, ! 2008 0/ ! 2008 02 ! 2008 06 ! 2008 08 ! 2008 09 ! 2008 07 ! 2008 10 ! 2008 11 ! 2008 12 ! 2008 1, ! 2008 PENULIS Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah Deddy A$arullah 1yus 3usta$a JUDUL Enda#an Batu'ara Daerah (u'uk 'ernai Ka'. +anjung )a'ung& Pro:.)a$'i Kualitas dan %u$'erdaya 'atu'ara daerah lu'uk Bernai Ka'. +anjung )a'ung& Pro:.)a$'i Potensi Enda#an Batu'ara Daerah "orna Ka'u#aten Bintuni& 1rian )aya Barat (i#oti#e Batu'ara Daerah %eli$'au Ka'u#aten %intang& Kali$antan Barat %u$'er Daya Bitu$en Padat Daerah .uara %elaya Ka'. Ka$#ar& Pro:insi 3iau Kajian Batu'ara #ada 4or$asi Aiduna Didaerah A#au*o& Ka'u#aten <a'ire& Pa#ua Enda#an Batu'ara Daerah +e$'uni Ka'u#aten Bintuni& 1rian )aya Barat Potensi Batu'ara Daerah te$'uni& Ka'. Bintuni& 1rian )aya Barat Berdasarkan Kualitas dan su$'erdayanya. .aterial Frganik Dala$ Batuan %edi$en Didaerah Durian +u$'ang Ka'u#aten Ka$#ar& Pro:insi 3iau Kandungan .inyak Dala$ Batuan %edi$en Didaerah Durian +u$'ang Ka'u#aten Ka$#ar& Pro:insi 3iau. Kualitas dan Kuantitas Batu'ara Daerah "orna Ka'u#aten Bintuni& 1rian )aya Barat Pe$'oran Bitu$en Padat Daerah .uara %elaya Ka'u#aten Ka$#ar& Pro:insi 3iau. Pengukuran +o#ografi dala$ 3angka %ur:ei Panas Bu$i +er#adu Daerah Panas Bu$i Dolok .era*a& Ka'u#aten %i$alungun& Pro:insi %u$atera ;tara. Karakteristik Enda#an Bahan Galian %irtu Di Daerah 0iKahuri#an& Ke . Geg'rong Ka'u#aten 0iajur Pro:insi )a*a Barat. 1n:entarisasi dan E:aluasi Bahan Galian <on (oga$ Daerah Ka'u#aten <ias dan <ias %elatan Pro:insi %u$atera ;tara. 1n:entarisasi dan E:aluasi .ineral <on (oga$ Di Daerah Ka'u#aten Buru Dan Ka'u#aten %era$ Bagian Barat Pro:insi .aluku ;tara.

1/ ! 2008 12 ! 2008 16 ! 2008

Ganjar (a'aik Ganjar (a'aik Ganjar (a'aik

18 ! 2008 19 ! 2008 17 ! 2008 20 ! 2008 21 ! 2008 22 ! 2008 2, ! 2008 2/ ! 2008 22 ! 2008 26 ! 2008 28 ! 2008 29 ! 2008 27 ! 2008 ,0 ! 2008 ,1 ! 2008 ,2 ! 2008 ,, ! 2008 ,/ ! 2008 ,2 ! 2008

Ganjar (a'aik Ganjar (a'aik Ganjar (a'aik Ganjar (a'aik Ganjar (a'aik 3aharjo "uta$adi Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi Eddy %u$ardi dan Edi %uhanto Dikdik 3isdianto %.+ Dikdik 3isdianto %.+ Asngari Asngari Asngari Arif .unandar Dan 3. .. %u'ur 3. .uha$ad %u'ur %unarto

,6 ! 2008

%u*arno

%tudi +erhada# Batuga$#ing Di Ka'u#aten +alungagung dan sekitarnya Pr:insi )a*a +i$ur. .etode Penentuan Arah 3otasi Bu$i Dan Ki'lat Dari Bandung Dan %ekitarnya Dengan .enggunakan Ko$#as Dan +ongkat. Kajian +erhada# Ke$ingkinan Batua#ung %e'agai Bahan Bangunan 3ingan Di Daerah Ka'& (o$'ok Barat Pro:insi <.+.B Pros#ek Dan Kajian Enda#an 4os#at Di Daerah Ka'u#aten %a$#ang dan %ekitarnya P. .adura Pro:insi )a*a +i$ur. Eks#lorasi Bahan galian <on (oga$ Di Ka'u#aten (a$#ung %elatan& Pro:insi (a$#ung. Panduan Praktis Dala$ Pe$antauan Dan Penga*asan Konser:asi Bahan Galian Pada Kegiatan Pena$'angan. Ano$ali .agnet dan Gaya Berat Pada Daerah Panas Bu$i G. Endut& Ka'u#aten (e'ak& Pro:insi Banten. Ano$ali Geo$agnet Di Daerah Panas Bu$i %onga Wayaua& Ka'u#aten "al$ahera %elatan& .aluku ;tara. Penyelidikan Panas Bu$i Pendahuluan Wilayah Ka'u#aten Buru .aluku. ;lasan 1l$iah Areal Pros#ek Panas Bu$i %onga!Wayaua Ka'u#aten "al$ahere %elatan& .aluku ;tara. Penyelidikan +er#adu Panas Bu$i Daerah Gunung Endut Ka'u#aten (e'ak& Banten. A#likasi Grafik Pro'a'ility Dala$ Pengolahan Data Eks#lorasi Panas Bu$i. Analisa Kekar +arik Pada Enda#an %inter Kar'onat Daerah Panas Bu$i %i#oholon& Ka'. +a#anuli +engah Pro:insi %u$atera ;tara. Buku Pedo$an I Petunjuk +eknik Bentuk Per$ukaan Bu$i Dan Garis Garis (intang Bujur. Pengukuran +o#ografi Dala$ .enunjang Penyelidikan Geoki$ia Di Daerah Ka'u#aten %i$alungun Pro:insi %u$atera ;tara. Buku Pedo$an I Petunjuk +eknik Penggunaan Alat +anah .utakhir +otal %tation. Kajian Potensi Panas Bu$i Di Daerah %i#aholon 3ia!3ia Ka'u#aten +a#anuli ;tara& Pro:insi %u$atera ;tara. Pengukuran +o#ografi Dala$ 3angka %ur:ei Panas Bu$i Dolok .era*a& Ka'u#aten %i$alungun& Pro:insi %u$atera ;tara. Pengukuran (intasan +o#ografi ;ntuk .enujang Penyelidikan Panas Bu$i +er#adu Daerah Dolok .ara*a& Ke a$atan %ilau Kahean& Ka'u#aten %i$alungun& %u$atera ;tara. Pe$etaan +o#ografi ;ntuk .enunjang Penyelidikan Panas Bu$i Gunung Endut

Ka'u#aten (e'ak Pro:insi Banten. ,8 ! 2008 %u$arna Pengukuran +o#ografi ;ntuk #enyelidikan Panas Bu$i Dolok .ara*a Ke a$atan %ilau Kahean Ka'u#aten %i$alungun Pro:insi %u$atera ;tara. E:aluasi Penyelidikan Panas Bi$i daerah G. +alang Dan Bukit Kili Pro:insi %u$atera Barat. %truktur Ba*ah Per$ukaan "asil Pengukuran gaya Berat Daerah Panas Bu$i 0iater& Ka'u#aten %u'ang& )a*a Barat. Potensi Dan Wilayah Pros#ek Panas Bu$i Di Ka'u#aten 4lores +i$ur!<++. Potensi Derah Panas Bu$i 0iater Ka'u#aten %u'ang& )a*a Barat. Petunjuk +eknik Eks#lorasi Ga$'ut 1n:entarisasi Ga$'ut Dan Water#ass Daerah Padang +ikar dan %ekitarnya Ka'. Pontianak& Pro:insi Kali$antan Barat. 3en ana Kerja 1n:entarisasi Ga$'ut Dan Pengukuran Water#ass Daerah Padang +ikar& Ka'u#aten Pontianak Pro:insi Kali$antan Barat. Kriteriako$#etensi Ahli Geologi Batu'ara. Karakteristik Geoki$ia Panas Bu$i Daerah %angala .akale Ka'u#aten +ana +oraja Pro:insi %ula*esi %elatan. Karakteristik Geoki$ia Panas Bu$i Daerah P. "aruku Ka'u#aten $aluku +engah Pro:insi .aluku.. +injauan Areal Pros#ek Panas Bu$i G. Endut Ka'u#aten (e'ak& Pro:insi Banten. Penyelidikan +er#adu Daerah Panas Bu$i F$a!"aruku& .aluku Penyelidikan Geologi dan Geoki$ia daerah Panas Bu$i %angala .akale Ka'u#aten +ana +oraja& %ula*esi %elatan. Penyelidikan +er#adu Panas Bu$i Daerah Gunung Endut Ka'u#aten (e'ak& Banten&

,9 ! 2008 ,7 ! 2008 /0 ! 2008 /1 ! 2008 /2 ! 2008 /, ! 2008 // ! 2008 /2 ! 2008 /6 ! 2008 /8 ! 2008 /9 ! 2008 /7 ! 2008 20 ! 2008 21 ! 2008

Dendi %urya Kusu$a Bakrun Bakrun Bakrun +ru$an Wijaya +ru$an Wijaya +i$ 1n:entarisasi Pokja Ga$'ut +ru$an Wijaya Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi Drs. Dedy Kusnadi Dikdik 3isdianto& Arif .unandar& Dan Dedi Kusnadi -uanno 3eAky& Kas'ani dan Dedi Kusnadi Dedi Kusnadi& Alanda 1dral& -uanno 3eAky& Edi %uhanto& Edy %u$ardi. Dedi Kusnadi& -uanno 3eAky& %u#eno dan Budi 3aharja %yuhada Arsadi#ura

22 ! 2008

Penyelidikan Geologi Dan Geoki$ia Panas Bu$i Daerah Gunung Endut Ka'u#aten (e'ak& Banten. +injauanI;lasanI3e:ie* (a#angan Panas Bu$i .arana ;ntuk ;sulan Wilayah Kerja #erta$'angan >WKP? Desa .asaingin Ke a$atan %indue Ka'u#aten Donggala Pro:insi %ula*esi +engah. Pros#ek la#angan $ataloko Dengan %ur:ei .ise!A!(a$asse dan Pengujian %u$ur .+!2.

2, ! 2008

2/ ! 2008

%yuhada Arsadi#ura

22 ! 2008

%yuhada Arsadi#ura

26 ! 2008 28 ! 2008 29 ! 2008

%u#arno "erry 3odiana Eddy %u#eno

27 ! 2008 60 ! 2008 61 ! 2008

%u#eno 3uyatno Edy Pur*oto

62 ! 2008

Edy Pur*oto

6, ! 2008 6/ ! 2008 62 ! 2008 66 ! 2008 68 ! 2008 69 ! 2008 67 ! 2008 80 ! 2008 81 ! 2008 82 ! 2008 8, ! 2008 8/ ! 2008

"erry %undhoro "erry %undhoro "erry %undhoro "erry %undhoro "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy "erry 3odiana Eddy

Korelasi %truktur "asil #eta Geologi Dengan "asil Geo$agnet (a#angan Panas Bu$i 3anau Ka'u#aten Fgan Ko$ering ;lu Pro:insi %u$atera %elatan. Pe$'oran %u$ur Eks#lorasi %3!1 +rayek %elu'ung 1, ,I9L dan 10 PL (a#angan #anas Bu$i %okoria& Ende <usa +enggara +i$ur. Potensi dan Kualitas Pasir Eirkon Di Ka'u#aten Katingan& Pro:insi Kali$antan +engah. Pengukuran +o#ografi ;ntuk Penyelidikan Geoki$ia Panas Bu$i Daerah %angalla .akale Ka'u#aten +ana +oraja Pro:insi %ula*esi %elatan. Pengukuran +o#ografi untuk Penyelidikan Geoki$ia Panas Bu$i Daerah G. Endut Ka'u#aten (e'ak Pro:insi Banten. Pengukuran +o#ografi ;ntuk Penyelidikan Gaya Berat Di Daerah Panas Bu$i G. Endut Ke . %o'ang Ka'. (e'ak Pro:insi Banten. Pengukuran (intasan Grid +o#ografi Guna Penelitian Geolistrik DiDaerah Panas Bu$i $akula Ka'u#aten +anah +oraja Pro:insi %ula*esi %elatan. Pengukuran (intasan Grid +o#ografi Guna Penelitian Gaya Berat DiDaerah Panas Bu$i F$a haruku Ka'u#aten .aluku +engah Pro:insi .aluku. 0adangan >3eser:ed? Panas Bu$i Daerah Dolok .ara*a& Ka'u#aten %i$alungun %u$atera ;tara. 0adangan +erduga Panas Bu$i Daerah %u*a*a& Ka'u#aten Bone'olango Gorontalo. 4luida Panas Bu$i Daerah %onga Wayaua& P. Ba an& Ka'u#aten. "al$ahera %elatan .aluku ;tara. Geologi Panas Bu$i Daerah Dolok .ara*a& Ka'u#aten %i$alungun& Pro:insi %i$atera ;tara. Potensi Dan Kualitas +oseki Di Pro:insi Gorontalo. Potensi .ineral <on (oga$ Di Pulau Kali$antan. Bahan Baku %e$en Di Ka'u#aten Pasir& Pro:insi Kali$antan +i$ur. Perke$'angan Potensi Dan Pe$anfaatan Eeolit Di Pulau )a*a. Bahan Baku %e$en Di Pro:insi Kali$antan %elatan. %e'aran Dan Kualitas Bahan Bangunan Di Pro:insi Gorontalo. Potensi Dan %e'aran Pasir Kuarsa Dan Pasir Eirkon Di Ka'u#aten .ela*i& Pro:insi Kali$antan Barat. %e'ara dan Kualitas fels#ar Di Ka'u#aten Gayo (ues& Pro:insi <anggroe A eh Darussala$.

82 ! 2008 86 ! 2008 88 ! 2008 89 ! 2008 87 ! 2008

"erry 3odiana Eddy %a'tanto )oko %u#ra#to %a'tanto )oko %u#ra#to %a'tanto )oko %u#ra#to %a'tanto )oko %u#ra#to

Bahan Baku %e$en Di Pro:insi Gorontalo. +injauan Peneta#an Pe$anfaatan Bahan "alian Batuga$#ing. +injauan Pros#ek .ineralisasi (oga$ Daerah %u$'a +i$ur. Kajian Potensi .ineralisasi (oga$ Daerah +olitoli 'erdasarkan Geoki$ia 0ontoh Enda#an %ungai aktif !90 .esh. Pros#ek .ineralisasi (oga$ Daerah .inahasa dan Bolaang .ongondo* 'erdasarkan %e'aran ;nsur Ag& 0u& P'& En& 4e& .n 0ontoh Enda#an %ungai Aktif !90 .esh. +injauan +entang 0e'akan E$as (etakan. +injauan "u'ungan $eneralisasi Dan .andala Geoki$ia %ula*esi Bagian %elatan. .andala Geoki$ia %ula*esi Bagian %elatan. Kajian Potensi .ineralisasi (oga$ Daerah Palu Dan %ekitarnya Geoki$ia 0ontoh Enda#an %ungai Aktif !90 .esh. Gunung Geger& Gunung 0ongrang dan Gunung .orsa$'ik Ka'u#aten Bangkalan & )a*a +i$ur. A#likasi konser:asi su'er daya $ineral terhada# 'ekas #ena$'angan e$as. Peran %trategis konser:asi dala$ #engelolaan 'ahan galian. Penentuan daerah #ros#ekgeoki$ia dengan statistik $ultiunsur ontoh sedi$en sungai aktif le$'ar +olitoli!B&Pro#insi %ula*esi +engah. Penentuan daerah #ros#ek geoki$ia le$'ar .a$uju Pro#insi %ula*esi Barat. Perta$'angan sekala ke il se'agai u#aya #engelolaan #otensi e$as alu:ial di daerah .usairo& Ka'. <a'ire& Pro#insi Pa#ua. Kajian #otensi e'akan e$as alu:ial dan u#aya #e$anfaatannya di daerak +o#o& Distrik;*a#a& Ka'u#aten <a'ire& Pro#insi Pa#ua. %iste$ +ranfor$asi hel$ert. %iste$ +ransfor$asi affine. Pendataan dan e:aluasi #otensi 'ahan galian #ada *ilayah #eti daerah ka#a ka#a dan roko& Ka'. "al$ahera ;tara& Pro#insi .aluku ;tara Ku$#ulan $akalah hasil kegiatan #usat su$'er daya $ineral. Pendataan #enye'aran unsur$erkuri #ada *ilayah #erta$'angan G. Gede dan sekitarnya Ka'u#aten Bogor Pro#insi )a*a Barat. 1n:entarisasi #otensi 'ahan galian #ada *ilayah #eti daerah "al$ahera ;tara& Pro#insi .aluku ;tara.

90 ! 2008 91 ! 2008 92 ! 2008 9, ! 2008 9/ ! 2008 92 ! 2008 96 ! 2008 98! 2008 99! 2008 97! 2008 70! 008 71 ! 2008 72 ! 2008 7, ! 2008

%a'tanto )oko %u#ra#to %a'tanto )oko %u#ra#to %a'tanto )oko %u#ra#to %a'tanto )oko %u#ra#to .. %idik Kaelani Denni Widhiyana Denni Widhiyatna Denni Widhiyatna Denni Widhiyatna Denni Widhiyatna Denni Widhiyatna "eru %usilo "eru %usilo %uhandi

7/ ! 2008 72 ! 2008 76 ! 2008 %uhandi %uhandi

78 ! 2008 79 ! 2008 77 ! 2008 100 ! 2008 101 ! 2008

%uhandi Bang'ang %ulae$an %ri Widodo %ri Widodo Kas'ani

102 ! 2008 10, ! 2008 10/ ! 2008 102 ! 2008 106 2008 108 ! 2008 109 2009 107 ! 2007

Kas'ani Kas'ani Kas'ani Kas'ani Kas'ani %unardjo %unardjo Alanda 1dral

110 ! 2008 111 ! 2008 112 ! 2008 11, ! 2008 11/ ! 2008 112 ! 2008 116 2008 118 ! 2008

Edi %uhanto %ri Widodo %ri Widodo Edi %uhanto %ri Widodo Edi %uhanto Dedi Kusnadi

E:aluasi su$'er daya dan adanga 'ahan galian untuk #erta$'angan sekala ke il Ka'u#aten 0ianjur& Pro#insi )a*a )arat. ;sulan *ilayah #ros#ek #anas 'u$i di daerah Danau 3anau& (a$#ung dan %u$atera %elatan. Karakteristik fluida #anas 'u$i daerah 1le Angin! 1le Padung& Ka'u#aten 4lores +i$ur& Pro#insi <usa +enggara +i$ur. %iste$ #anas 'u$i daerah %u*a*a Ka'u#aten BoneBolango!Gorontalo. +he energy #otential of atadai geoter$al field fro$ the geologi al& geo he$i al and geo#hysi al data& (e$'ata 1sland!East <usa +enggara. Geologi #anas 'u$i daerah )ailolo& "al$ahera& .aluku ;tara. Kalian #anas 'u$i daerah ;jele*ung& (e$'ata& <usa +enggara +i$ur. Alterasi hidroter$an daerah #anas 'u$i )ailolo& "al$ahera& .aluku ;tara. Geother$al resour es de:elo$ent in .ataloko Geother$al field& 4lores& 1ndonesia. Geos ientifi studies in Atadai geother$al area& (e$'ata& East <usa +enggara. (ogging su$ur ek#lorasi sr!1 la#angan #anas 'u$i %okoria Ende& <usa +enggara +i$ur. Pe$'oran ek#lorasi #anas 'u$i sr!1 su$ur ek#lorasi la#angan #anas 'u$i %okoria Ende <usa +enggara +i$ur. Potensi #e$anfaatan dan kendala #enge$'angan su$'erdaya #anas 'u$i di daerah %onga Ka'u#at*en "al$ahera %elatan& Pro#insi .aluku ;tara. Eona #ros#ekdaerah #anas 'u$i )a'oi& Pulau Weh& <angroe A eh Darusala$& Diindikasikan dari data geofisika dan geoki$ia. Penyelidikan geolistriktahanan jenis di daerah #anas 'u$i 1le Angin!1le Padung Ka'u#aten 4lores +i$ur! <usa +nggara +i$ur. Penyelidikanhead!on di daerah #anas 'u$i 1le Angin!1le adung Ka'u#aten 4lores +i$ur!<usa +enggara +i$ur. Penyelidikan ter#adu geologi& geoki$ia dan gefisika daerah #anas 'u$i )a'oi& Kota %a'ang& <angroe A eh Darusala$. Penyelidikan head!on di daerah #anas 'u$i )a'oi& Kota %a'ang& <aggoe A eh Darusala$. Penyelidikan Geolistrik +ahanan )enis di Daerah Panas Bu$i Bukit Kili & Ka'. %olok %u$atera 'Barat. %ur:ei ter#adu Panas Bu$i Geologi& Geoki$ia dan Geofisika daerah (o$#io& Ka'u#aten Donggala& %ula*esi +engah.

119 2009 117 ! 2008 120 ! 2008 121 ! 2008 122 ! 2008 12, ! 2008 12/ ! 2008 122 ! 2008 126 2008 128 ! 2008

.Mnggara P. Pohan .anggara QP.Pohan Ba$'ang %ulae$an Bang'ang %elae$an Bang'ang %ulae$an Dedi Kusnadi dkk. "erry %undoro "erry %undhoro Bang'ang %ulae$an Bang'ang %ulae$an

129 ! 2008 127 ! 2008 1,0 2008 1,1 ! 2008 1,2 ! 2008 1,, ! 2008 1,/ ! 2008 1,2 ! 2008 1,6 ! 2008 1,8 ! 2008 1,9 ! 2008 1,7 ! 2008

Bang'ang %ulae$an "erry %undhoro Bang'ang %ulae$an Bang'ang %ulae$an Bang'ang %ulae$an Bang'ang %ulae$an Bang'ang %ulae$an <iCon ulia*an <iCon )ulia*an <iCon )ulia*an <iCon )ulia*an %etiadar$a D.

Perke$'angan 1ndustri Perta$'angan 1ndonesia dan Per$asalahannya. Kajian Potensi .ineral ikutan #ada Perta$'angan e$as alu:ial s'agai usaha o#ti$alisasi 'ahan galian. Kajian daerah #anas 'u$i 0isolok Ke a$atan 0osolok& Ka'u#aten %uka'u$i Pro#insi )a*a Barat. Geoki$ia Panas 'u$i daerah 3a'unan!1yang Argo#uro Pro'olinggo!)a*a +i$ur. Geoki$ia PanasBu$i daerah "ulu!Ka'ukaten D+. 11 Donggala Pro#insi %ula*esi +engah. .onitoring su$ur uji Panas Bu$i .+!2 .ataloko Ka'u#aten D+.11 <gada!Pro#insi <usa +enggara +i$ur. %ur:ey Geologi dan Geoki$ia daerah Panas Bu$i (i'ungo Ka'. D+.11 Bone Bolango!Pro#. Gorontalo. %ur:ey Geologi dan Geoki$ia daerah Panas Bu$i Petandio Ka'. D+.11 Gorontalo!Pro#. Gorontalo. .onitoring %u$ur .+!2 .ataloko daerah Baja*a!Ka'u#aten D+.11 <gada <usa +enggara +i$ur E:aluasi $ani:estasi 'aru sekitar su$ur .+!2 Berdasarkan Peta 1soter$al la#angan Panas Bu$i .ataloko& Ka'u#aten <gada& 4lores!<usa +enggara +i$ur. Geoki$ia Panas Bu$i daerah huu!Ka'u#aten D+.11 Do$#u <usa +enggara Barat. %ur:ay PanasBu$i ter#adu >Geologi& Geoki$ia dan Geofisika? daerah "uu!Ka'u#aten D+.11 Do$#u Pro#isi <usa +enggara Barat. E:aluasi daerah Panas Bu$i 0igunung! 0i'along Ka'u#aten D+&11 +asik$alaya. Potensi Panas 'u$i Kan ah Ka'u#aten D+ 11 Bandung& Pro#insi )a*a Barat. Geoki$ia daerah Panas Bu$i %u*a*a Ka'u#aten D+ 11 Bone Bolango! Gorontalo. Potensi Panas Bu$i daerah %u'ang! )a*a Barat. Penyelidikan Geoki$ia Panas Bu$i daerah Akesahu!+idore& .aluku ;tara. +injauan terhada# tatanan tektonik Pulau )a*a dan .adura. +injauan terhada# genesa dan lingkungan #e$'entuk 'ahan galian 'atu'ara. +injauan terhada# klasifikasi dan $ineralogi Batu'ara. E:aluasi kelayakan #ena$'angan 'ahan galian e$as di daerah +anggeung Ka'u#aten 0ianjur& )a*a 'arat. +i#e Air #anas daerah Panas Bu$i .a$asa Ka'u#aten Poli*ali! .a$asa& Pro#insi %ula*esi

%elatan. 1/0 ! 2008 1/1 ! 2008 1/2 2008 1/, ! 2008 %etiadar$a D. %etiadar$an D. %etiadar$a D. %etiadar$a. D. +i#e air daerah Panas Bu$i a'ang kota %a'ang& Pro#insi <anggroe A eh Darussala$. +i#e air Panas daerah anas Bu$i %i#oholon Ke a$atan %iria!3ia Ka'u#aten +a#anuli ;tara& Pro#insi %u$atera ;tara. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i %agalaherang Ka'u#aten %u'ang dan Ka'u#aten Pur*akarta Pro#insi )a*a Barat. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i .arga'ayurKe a$atan Pulau Beringin& Ka'u#aten Fgan Ko$ering ;lu& Pro#insi %u$atera %elatan. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i %u*a*a Ka'u#aten Bone Bolango Pro#insi Gorontalo. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i "aruku Ke a$atan Pulau "aruku& Ka'u#aten .aluku +engah Pro#insi .aluku. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i .angolo Ka'u#aten Kolaka& Pro#insi %ula*esi +enggara. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i Dolok .ara*a Ke a$atan %ilau 5ahean & Ka'u#aten %i$alungun& Pro#insi %u$atera ;tara. +i#e Air Panas daerah Panas Bu$i Karangrejo& Ke a$atan Punung dan Ke a$atan Arjsari& Ka'u#aten Pa itan& Pro#insi )a*a +i$ur. 1dentifikasi .ineral Bijih. Kualitas Bitu$en #adat di daerah Kandui dan %ekitarnya Ka'u#aten Barito ;tara& Pro#insi Kali$antan +engah. Kualitas Alternatif #ada 'atuan daerah Ka'u#aten Donggala dan +oli!toli Pro#insi Kali$antan Barat. .eralisasi %ulfifa rendah di daerah Ka'u#aten 0ianjur dan Ka'u#aten %uka'u$i Pro#insi )a*a Barat. Koalitas Enda#an 4osfat di daerah .adura. %tratigrafi daerah sungai 3u$'ia Ka'u#aten Bungo& Pro#insi )a$'i. Perhitungan %u$'erdaya Bitu$en #adat daerahsungai 3u$'ia& Ka'. Bungo& Pro#insi )a$'i. %tratigrafi daerah sungai 3u$ia Ka'u#aten Bungo& Pro#insi)a$'i. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil aanalisa #etrografi 'itu$en #adat daerag sungai 3u$'ia& Ka'u#aten Bungo& Pro#insi )a$'i. %u$'erdaya dan 0adangan Batu'ara Pro#insi %ula*esi %elatan. E:aluasi dan 1nter#retasi data sekunder 'itu$en #adat daerah sungai 3u$'ia& Ka'u#aten Bungo Pro#insi )a$'i.

1// ! 2008 1/2 ! 2008 1/6 ! 2008 1/8 2008 1/9 ! 2008 1/7 ! 2008 120 ! 2008 121 ! 2008 122 ! 2008 12, ! 2008 12/ ! 2008 122 ! 2008 126 ! 2008 128 2008 129 ! 2008 127 ! 2008

%etiadar$a D. %etiadar$a D. %etiadar$a D. %etiadar$a D. %etiadar$a D. %ukaesih %ukaesih %ukaesih %ukaesih %ukaesih Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana

160 ! 2008 161 ! 2008 162 ! 2008 16, ! 2008 16/ ! 2008 162 ! 2008 166 ! 2008 168 ! 2008 169 ! 2008 167 2008 180 ! 2008 181 ! 2008 182 ! 2008 18, ! 2008 18/ ! 2008

Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana Ase# %uryana

182 ! 2008 186 ! 2008 188 ! 2008

Ase# %uryana Ase# %uryana <uryasin A.

189 ! 2008 187 ! 2008

<uryasin A. <uryasin A.

E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisa retort 'itu$en #adat daerah sungai 3u$'ia& Ka'u#aten Bungo Pro#insi )a$'i. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisa ki$ia 'itu$en #adat daerah (a'uan& Ka'u#aten .una Pro#insi %ula*esi +enggara. Perhitungan %u$'er Daya Bitu$en Padat daerah +o$oahi& Ka'. .una& Pro#insi %ula*esi +enggara. %tratigrafi daerah (a'uan ka'. .una Pro#. %ula*esi +enggara. Perhitungan %u$'er Daya Bitu$en Padat daerah (a'uan& Ka'. .una Pro#insi %ula*esi +enggara. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisa #etrografi 'itu$en #adat daerah (a'uan Ka'. .una Pro#insi %ula*esi +enggara. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisa retort 'itu$en #adat daerah +o$oahi& Ka'u#aten .una& Pro#insi %ula*esi +enggara. %u$'erdaya dan 0adangan Batu'ara Pro#insi Bengkulu. %tratigrafi daerah (ong <ah Ka'u#aten Kutai +i$ur& Pro#insi Kali$antan +i$ur. %u$'erdaya dan 0adangan Batu'ara Pro#insi Kali$antan %elaan. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisis #etrografi Batu'ara daerah (ong <ah. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisis ki$ia Batu'ara daerah (ong <ah& Ka'u#aten Kutai +i$ur Pro#insi Kali$antan +i$ur. "asil Analisis dan #erhitungan su$'erdaya Batu'ara daerah (ong <ah& Ka'& Kutai +i$ur& Pro#insi Kali$antan +i$ur. "asil Analisis dan #erhitungan su$'erdaya Bitu$en #adat daerah (a*ele Ka'. Buton& Pro#insi %ula*esi +enggara. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisis ki$ia 'itu$en #adat daerah Ka#ontori dan (a*ele Ka'u#aten Buton %elatan& Pro#insi %ula*esi +enggara. E:aluasi dan 1nter#retasi hasil analisis Petrografi 'itu$en #adat daerah (a*ele Ka'u#aten Buton& Pro#insi %ula*esi +enggara. %u$'erdaya dan 0adangan Batu'ara Pro#insi )a$'i. Kea'sahan test kola'orasi >3ound ro'in test? Batu'ara #eriode Dese$'er 2006 yang die:aluasi dengan #rogra$ 1nterla'oratory 0o$#arison %oft*are Effi:alidation. 5alidasi $etoda K3a#id $ethodAnalysisL ;ntuk Analisis onto Bauksit. Potensi Ki$ia daerah Panas Bu$i Dolok .ara*a Ka'u#aten %i$alungun %u$atera ;tara.

190 ! 2008

<uryasin A.

191 2008

<uryasin A.

192 ! 2008

<uryasin A.

19, ! 2008 19/ 2008 192 ! 2008

%uharsono K. %uharsono K. %uharsono K

196 ! 2008 198 ! 2008 199 ! 2008

P%G %ukarsono K. %uharsono K.

;ji Akurasi dan Presisi serta studi Kola'orasi dari hasil round ro'in test onto Batu'ara #eriode 4e'ruari 2008 yang die:aluasi dengan Progra$ K1nterla'oratory 0o$#arison %oft*are Effi:alidationL. 3ound ro'in test onto Batu'ara #eriode )anuari 2008 yang die:aluasi dengan #rogra$ L1nterla'oratory 0o$#arison %oft*are Effi:alidation L Karakteristik fluida su$ur .+!2 #ada daerah Panas Bu$i .ataloko >.onitoring #eriode )uli sId <o#e$'er 2006R yang die:aluasi dengan #rogra$ AMua he$. Geologi .ineralisasi 0u Au #or#iridan E#ither$al 0u Au Ag di daerah +o$'ulilato %ula*esi ;tara 1ndonesia. Progra$ #e$'inaan #eran #eja'at fungsional di lingkungan Pusat %u$'er Daya Geologi. .odl data s#esi#ik $engenai korelasi geologi (itologi u'ahan dan $ineralisasi $enghasilkan akselerasi ke'ijakan #ada syste$ #ena$'angan di daerah hutan(indung 'erdasarkan o#ti$alisasi %u$'erdaya dan adangan>e$as +e$'aga Perak ? di daerah Ka'u#aten Bone Bolango!Pro#insi Gorontalo. Buku A ara dan %ari .akalah Pe$akaran "asil Kegiatan Pusat %u$'er Daya Geologi +ahun Anggaran 006. 3an angan Progra$ 1n:entarisasi Konser:asi. Distri'usi Ko$oditi %u$'er Daya dan 0adangan E$as +e$'aga Por#iri di 1ndoneia. .odelWilayah ke#ros#ekan %u$'erdaya dan 0adangan .inyak dan Gas Bu$i di daerah Pro#insi )a*a Barat. Produk 3iset ;nggulan +er#adu dan Penge$'angan. Pro#esi dan Ke#e$i$#inan. F#ti$alisasi dan $e$ini$alkan Pe$anfaatan Potensi %u$'erdaya dan 0adangan 'ahan galian strategis #ada ka*asan konser:asi di daerah *ilayah <egara Kesatuan 3e#u'lik 1ndonesia. Penge$'angan #otensi %u$'erdaya dan 0adangan >e$as!+e$'aga!Perak? di daerah Ka'u#aten Bone Bolango Pro#insi Gorontalo. DeCtral .gashearing +ektonik. (itologi ;nit di daerah sungai .a#uya daerah Aona Kaidundu Ka'u#aten Bone Bolango Pro#insi Grontalo. 3ekontruksi Data Kegeologian Pendahuluan di daerah Ka'u#aten Bone Bolango Pro#insi

197 ! 2008 170 ! 2008 171 ! 2008 172 ! 2008

%uharsono K. %uharsono K. %uharson K %uharsono K

17, ! 2008 17/ ! 2008 172 ! 2008 176 ! 2008

%uharsono K. %uharsono K %uharsono K %uharsono K.

Gorontalo. 178 ! 2008 179 ! 2008 177 ! 2008 %uharson K. +i$ Konser:asi Ka'u#aten Bone Bolango %uharsono K. Penge$'angan .etoda. 3en ana Kerja Kajian Potensi ta$'ang dala$ #ada ka*asan hutan (indung di +a#adana Ka'u#aten Bone Bolango!Pro#insi Gorontalo. 3en ana %trategis tentang #enge$'angan .odel Data geologi $enghasilkan akselerasi nilai jaringan sederhana ><P5? dari#ada o#ti$alisasi %u$'er Daya dan 0adangan >e$as te$'aga #erak? 'agi ke$a$#uan #ro#it di daerah Ka'u#aten Bone Bolango Pro#insi Gorontalo. .akalah .ineralisasi nikel dan Kro$it daerah Pongkalaero ke a$atan Ka'aena Ka'u#aten Bo$'ana Pro#insi %ula*esi +enggara. .akalah $ineralisasi loga$ sulfida daerah .aligano k a$atan .aligano Ka'u#aten .una Pro#insi %ula*esi +enggara. .aalah $ineralisasi loga$ 'esi di daerah <alo Gedang dan sekitarnya Ke a$atan Bangko& Ka'u#aten .erangin Pro#insi )a$'i. 1ndikasi enda#an loga$ Ka'u#aten "u$'ang "asundutan %u$atera ;tara. Gold #ros#e t of %oreang *est )a:a 1ndonesia. 0o##er Pros#e t of % +u'o& %outh %u$atra 1ndonesia. (ead Pros#e t of 0iseuti Pur*akarta 3egen y West )a:a Pro:in e 1ndonesia. Kajian #ros#ek +i$ah "ita$ daerah Pagar Gunung Ke a$atan Kotano#an Ka'u#aten .andailing <atal Pro#insi %u$atra ;tara. 1ndikasi 'ahan galian golonan B dan 0 di Ka'u#aten %era$ 'agian +i$ur Pro#insi .aluku. 1ndikasi enda#an loga$ Ka'u#aten %era$ Bagian +i$ur Pro#insi .aluku. Eks#lorasi E$as di Ka'u#aten Kerin i Pro#insi )a$'i. +injauan #ros#ek +i$ah "ita$ >P'? di daerah <oyu Ke a$atan )ena*i Ka'u#aten Karanganyar Pro#insi )a*a +engah. Petunjuk enda#an +e$'aga di *ilayah %K1P P+ +31 "egar %akti daerah %iulakderas .udik Ke a$atan %iulakderas Ka'u#aten Kerin i Pro#insi )a$'i. +injauan indikasi Enda#an %edeCdi daerah %olok& Pro#insi %u$atra Barat.

200 2008 201 ! 2008 202 ! 2008

.oe +a$ar .oe +a$ar .oe+a$ar

210 ! 008 211 ! 2008 212 ! 2008 21, ! 2008 21/ ! 2008

A$rin +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon

212 ! 2008 216 ! 2008 218 ! 2008 219 ! 2008 217 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon

220 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon

221 ! 2008 222 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon

22, ! 2008 22/ ! 2008 222 ! 2008 226 ! 2008 228 ! 2008 229 ! 2008 227 ! 2008 2,0 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon. Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon

+injauan Pros#ek Enda#an Besi dan .angan di Daerah (a$#ung. Pros#ek Batu'ara di Wilayah KPIP; P+. %ys onet Para %akti desa %ukara$ai Ke a$atan %ungai (aur Ka'u#aten Keta#ang Kali$antan Barat. Peren anaan +a$'ang Batu'ara %ungai Dua Ke a$atanBatuli in Ka'u#aten +anah Bu$'u Kali$antan %elatan. Potensi Batu'ara di Wilayah KP P+ Berkat anua 1nti Ke a$atan Batuli in Ka'u#aten +anah Bu$'u Kali$antan %elatan. Pros#ek Eirkon di %u$atra dan ali$antan. Penafsiran +i#e .ineralisasi 0u!Au P. Ba an %elatan Berdasarkan hasil Analisa 1nklusi 4luida. Petunjuk Keterds#stsn Enda#an (oga$ di P. %era$& Ka'u#aten .aluk +engah Pro#insi .aluku. Karakteristik ;'ahan dan .ineralisasi 0u& Au daerah P. Ba an %elatan& Ka'u#aten "al$ahera& Pro#insi .aluku ;tara. Keterda#atan Enda#an Besi di daerah Kenda*angan& Ka'u#aten Keta#ang& Pro#insi Kali$antan Barat. Kajian Kelayakan Pena$'angan Batu'ara Wilayah KP. P+. Berkat Banua 1nti Ke a$atan Batuli:in Ka'u#aten tanah Bu$'u Kali$antan %elatan. Kajian Bahan Galian ;nggulan Ka'u#aten %ijunjung& Pro#insi %u$atra Barat. 1ndikasi Enda#an E$as di daerah %era$ ;tara& Ka'u#aten .aluku +engah Pro#insi .aluku. 1ndikasi Enda#an (oga$ di daerah +anjung Gadang& Ka'u#aten %ijunjung& Pro#insi %u$atera Barat. LDesk %tudyL %u$'erdaya Batu'ara di Daerah Ka'u#aten +anah Bu$'u Pro#insi Kali$antan %elatan. Pra %tudi Kelayakan Pe$'angunan Pa'rik %e$en Portland di daerah A'e#antai Ke a$atan A'e#ura& Kota$adya )aya#ura Pro#insi Pa#ua. Kajian Pros#ek 0u& Au Berdasarkan Data Geoki$ia di P. Ba an %elatan Ka'#aten "al$ahera %elatan Pro#insi .aluku ;tara. Kajian otensi Bahan Galian Golongan 0 ;nggulan Ka'u#aten (e$'ata Pro#insi <usa +enggara +i$ur. E:aluasi Pros#ek +$'aga E$as di Wilayah KP. P+. Kie 3aha +a$'ang %entosa dan P. Ba an ;tara Pro#insi .aluku ;tara. E:aluasi Bahan Galian <on (oga$ ;nggulan <usa +enggara Barat.

2,1 ! 2008 2,2 ! 2008 2,, ! 2008 2,/ ! 2008 2,2 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a#u'olon Ar$in +a$#u'olon

2,6 ! 2008 2,8 ! 2008 2,9 ! 2008 2,7 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in+a$#u'olon

2/0 ! 2008 2/1 ! 2008 2/2 ! 2008 2/, ! 2008 2// ! 2008 2/2 ! 2008 2/6 ! 2008

Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon Ar$in +a$#u'olon

Gold Pros#e t of Pangalengan West )a:a& 1ndonesia. E:aluasi (oga$ ;nggulan Ka'u#aten .anggaraiPro#insi <usa +enggara +i$ur Kajian Pros#ek Kro$it di %ula*esi Bagian %elatan Kajian Bahan Galian (oga$ ;nggulan <usa +enggara +i$ur. Kajian Bahan Galian (oga$ ;nggulan <usa +enggara Barat Kajian Bahan Galian (oga$ ;nggulan <usa +enggara +i$ur. 3en ana Kerja Ek#lorasi E$as di Ka'u#aten Kerin i& Pro#insi )a$'i.

Beri Nilai