Anda di halaman 1dari 7

Naskah MC :

Pangersa Ibu pupuhu sakola anu ku sim kuring dipihormat, Pangersa Bapa miwah ibu guru anu ku sim kuring dipihormat, Pangersa teteh oge kakang Alumni SMP Negeri 1 Baleendah anu ku sim kuring dipihormat, Langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti nu maha suci . Alhamdulillah ku Rahmat sareng Inayah manten-Na , dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng nimat islam dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngarium, patepung lawung paamprok jonghok di ieu patempatan dina ieu acara anu ku urang sadaya diantos-antos. Solawat miwah salam mugia salamina ngocor ka jungjunan urang Nabi Muhammad SAW, Ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin-tabiina dugi ka urang salaku umatna Hadirin sadaya hormateun sim kuring! Nepangkeun wasta abdi Ririn Ayudiasari Alumni angkatan 2007. Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina ieu acara, nyaeta acara tepang sono Akbar SMPN 1 Baleendah. Sim kuring nyanggakeun wilujeng sumping ka hadirin sadaya anu parantos kersa ngaluuhan ieu acara, sewu nuhun laksaketi kabingahan. Sumangga lalinggih dina tempat anu parantos disayogikeun. Mugia sing genah betah. Ayapun runtuyan acara tepang sono Akbar, nyaeta : Bubuka Ngaoskeun ayat suci Al-Quran dilajengkeun solawat nabi Kedal pamappag ti pupuhu panitia Biantara pangbagea ti Ibu pupuhu sakola Biantara pangbagea ti wawakil Alumni Nembangkeun Mars Baleendah Bewara forum alumni Doa Panutup Hadirin bapa miwah ibu rawuh teteh oge kakang Alumni anu ku sim kuring dipihormat! Supados teu nyangkolong kana waktos , sumangga ieu acara urang buka ku maos basmallah sasarengan, bismillahirrahmanirrahim.. Mugia ku ngalangkungan aosan basmallah ieu kagiatan kenging barokah sareng rido Allah SWT. Salajengna, sim kuring ngahaturanan ka saderek ..... kanggo maoskeun ayat suci Al-Quran dilajengkeun mingpin solawat nabi. Sumangga dihaturanan! . Hatur nuhun ka saderek ...... anu parantos ngaoskeun ayat suci Alquran sareng mingpin solawat nabi, Tos lami acara tepang sono ieu di antos-antos, urang sadaya paturay tineung saparantos sakola tilu taun lamina nungtut elmu di SMPN 1. Emut ka sakola, emut ka rerencangan saparakanca, emut ka bapa sinareng Ibu guru. Tangtos moal hilap. .. Acara Salajengna nyaeta biantara pangbagea ti pupuha Panitia. Sumangga kersana Ibu Syaerin dihaturanan ......

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hatur nuhun Ibu Syaerin anu parantos ngadugikeun biantara pangbageana. Pamugi rupi-rupi piwejang sareng pepeling anu nembe didugikeun ku anjeuna, sing janten ranggeuyan mutiara, pibekeleun urang sadaya enggoning ngawangun kahirupan anu dipikahoyong. Salajengna sumangga urang ngabandungan deui biantara pangbagea anu bade didugikeun ku Ibu pupuhu sakola. Sumangga Ibu Eka Farhati. ......... Hatur sewu nuhun ka Ibu Eka Farhati anu parantos ngadugikeu biantara kalayan singget mung teges maksadna. Acara salajengna nyaeta biantaa pangbagea ti wawakil Alumni. Sumangga kersana Ibu Renita, dihaturanan. . Hatur sewu nuhun ka Ibu Renita anu parantos ngadugikeun sababaraha kecap anu janten wawakil eusi tina manah alumni. Hadirin sadaya hormateun sim kuring! Saparantos ngabandungan biantara pangbagea, urang kupingkeun hariring lagu anu bade dipintonkkeun ku group Basic SMPN 1 Baleendah. Sumangga dihaturanan! ........ Hatur nuhun ka group Basic SMPN 1 Baleendah anu parantos nembangkeun Mars Baleendah. Hadirin sadaya, sateuacan nincak kana acara inti, urang susun heula panitia forum Alumni dilajengkeun bewara hasil panyusunan. Sumangga pupuhu forum Alumni, Bapa sudrajat dihaturanan! ..... Alhamdulillahirabbil Alamin panitia forum Alumni parantos diwangun, ku kituna tiasa langkung gampil upami ngayakeun deui acara reuni. Hadirin sadaya, cunduk waktosna kana acara anu diantos-antos ku sadayana nyaeta sawala antawis alumni pikeun kenging hiji kamufakatan anu bade dipingppin ku moderator. Sumangga kersana dihaturana! ....... Hatur nuhun ka anu paratos mingpin sawala, alhamdulillah urang sadaya parantos kenging hiji kamufakatan. Bapa miwah ibu, kalih hadirin alumni sadaya anu sami rawuh! Alhamdulillah acara demi acara parantos lekasan. Minangka acara pamungkas nyaeta ramah tamah. Nanging sateuacana urang pungkas heula ieu acara ku dua. Sumangga bapa Ustad Rizal Musthofa dihaturanan kanggo mingpin dua ............ Hatur nuhun ka kersana bapa Ustad Rizal Musthofa anu parantos mingpin dua, mugia dua urang sadaya di kobul ku Allah swt. Amin. Sumangga ieu acara urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ti simkuring, rupina sakitu anu kapihatur. Sim kuring ngahaturkaeun nuhun ka rerengrengan panitia OSIS anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu, mugia kasaean sareng bantosan pangurus OSIS SMPN 1 Baleendah di wales ku Alloh SWT. Amin. Hapunten bilih aya basa anu lkirang merenah. Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr.wb.

Naskah Doa:
Assalamualaikum wr wb Audzubillahiminasy syaithannirrajim Bismillahirrahmaanirrahiim Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami.. Kalawan ngedalkeun puji sarta sukur kehadirat-MU tina sagala rahmat karunia-MU anu parantos ENGKAU limpahkan ka urang,dina poe ieu kalawan caos keakraban sarta bingah ieu urang nyondong di dieu kirana ENGKAU mikeun barokah sarta ridho-MU dina acara anu urang laksanakan ieu. Ya Allah, Ya Tuhan kami.. Kalawan parantos lekasan na kagiatan ieu kirana Nya Allah,ENGKAU iasa melimpahkeun kauninga sarta kakiatan ka urang sadaya sarta ENGKAU tumbuhkan rasa duduluran,persatuan anu kokoh di antawis urang terjalin kalawan sae sarta beleger Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun.. Ampunilah kalepatan sarta kalepatan urang,kalepatan pamingpin urang sarta kalepatan sarta kalepatan kadua sepuh urang. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naarAlhamdulillahrabbil alamin.

Mapel: Bahasa Sunda


Kelompok 1: Eka Farhati Renita Sally Ririn Ayudiasari Rizal Musthofa Syaerin Fauziah
Kelas : VIII-7

Naskah Pupuhu Sakola :


Pertama-tama marilah urang panjatkan puji sukur ka Tuhan Anu Maha Esa tina sagala limpahan rahmat sarta karunia-Na,ku kituna urang sadaya dibikeun keneh kasehatan sarta kasempetan dina milampah aktifitas kahirupan urang sapoe-dinten. Kulawargi ageung Alumni SMP Nagari 1 Baleendah anu abdi banggakan sarta abdi cinta,dina kasempetan ieu abdi palay Nganuhunkeun sagede-badagna ka rencang-rencang alumni anu parantos nyondong dina acara ieu

Hubungan anu henteu kapegatkeun jajap alumni salah sahijina margi kitu kaayaanana Reuni Akbar anu didamel ku Pangurus OSIS,anu boga tujuan merapetkeun hubungan hiji alumni kalawan alumni lianna,ku kituna ngajadikeun Alumni SMP Nagari 1 Baleendah anu disegani pisan sarta midamel reueus sakumna kulawargi ageung SMA Nagari 1 Baleendah,sae Mastaka Sakola,Guru,Pagawe Tata Usaha,Siswa-Siswi sarta Alumninya eta nyalira. Abdi cukupkan wae,sarta abdi nepikeun wilujeng milampah Reuni Akbar 15 September 2012 ieu,seraya ngedalkeun hatur nuhun ka sakumna jajaran Panitia Reuni anu parantos nyiapkeun acara reuni ieu kalawan sebaik-alusna,sarta omongan hatur nuhun deui abdi sampaikeun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong Acara Reuni ieu. Mugi-mugi Tuhan Anu Maha Esa sok mikeun barokah sarta restunya ka urang sadaya.

Naskah Wawakil Alumni :

Saderek,rencang-rencang anu berbahagia,parantos lami urang tak pendak. Sumawonten di keur-keur urang rama sarta ibu guru urang anu kapungkur ngasuh sarta ngagedekeun urang msh sempet patepang sarta ngariung balik. Anjeunna-anjeunna kasampak msh beleger sumangetna sepertos anu tiheula oge. mangrupa pisan karunia anu tak ternilai pangaosna. Parantos lami urang papisah tinangtu parantos seueur kenagan anu urang alami di jabi sakola sanggeus lulus kapungkur basa. Betapa enggal yuswa ieu rasana. Nanging pipisahan pamungkas di sakola urang ieu tiheula serasa cikeneh kamari. Betapa henteu,rerencangan-rerencangan parantos seueur robih. Minangka wawakil ti rencang-rencang. Kuring nyerukeun urang berak duduluran,urang ronjatkeun persatuan sarta ulah lali rencang-rencang,tanyalah ka diri nyalira,sumbangan naon anu iasa urang bikeun ayeuna ieu ka sakola urang ieu. Rencang-rencang anu kuring cinta,marilah pasamoan ieu urang petik hikmah na. Reuni ayeuna hadena teu kenging dipake minangka pelampiasan pelepasan honeng semata-soca. Nanging langkung ti eta marilah urang sareng-sami ngamanahan,sumbangan naon anu iasa urang bikeun dina bangsa sarta balarea ieu. Tangtos salah sahijina nyaeta pamikiran kanggo ngiring mikeun sumbangan naon anu patut urang bikeun ka sakola urang tercinta ieu. Sakitu samentara pangbagea kuring ,mugi-mugi urang patepang deui di mangsa-mangsa ka hareup dina acara anu sanes deui. Maafkan kakurangan kuring ,parantos kumaafkan kalepatan rencang-rencang. Billahi taufiq walhidayah,Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Naskah Pupuhu Panitia:


Mangrupa kareueus sarta kabagjaan haturan kuring iasa boga kasempetan kanggo menggalang pasamoan kalawan Anjeun sadaya dina acara Reuni Akbar SMPN 1 Baleendah. Sakumna alumni SMPN 1, Anu parantos nyondong di acara reuni tgl. 15 Jan 2011 (Salasa),luhur jenengan Panitia nepikeun omongan hatur nuhun luhur pangrojong sarta partisipasi dlm acara ieu. Sarta mhn hapunten lamun lumangsung kakurangan. Luhur jenengan pribadi salaku pupuhu Pantia kuring sampaikeun omongan hatur nuhun anu sebesar2nya ka rencang rencang anu parantos melowongkeun waktos,pikiran,tanagi sarta dana na demi kesuksesan acara ieu. Naha urang aya di dieu? Margi urang ngartos pentingna bersilaturahmi. Anu henteu nyondong dieu oge tangtos ngartos pentingna silaturahmi,nanging manawi aya kasibukan sanes ku kituna henteu iasa nyondong di dieu. Kuring salaku panitia reueus pisan sarta bersyukur yen aya lumayan seueur jalmi rela mehampangkeun lengkah ninggalkeun bumi sarta nuju tempat ieu. kuring tingali di dieu aya anu lulusan senior anu lulus warsih 1970an,aya oge anu anyar lulus yaktos angkatan 2007. di dieu urang henteu membeda-bedakan angkatan. Anu aya nyaeta kulawargi ageung alumni SMP urang. Kirana segitu wae anu bias kuring sampaikeun,wilujeng ngajalankeun acara reuni mugi-mugi gengan acara ieu urang iasa ngaronjatkeun tali silaturahmi hiji sami sanes. Wassalam