Anda di halaman 1dari 1

I. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang tepat ! 1. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan . . . a.

Allahu akbar b. Alhamdulillah c. Subhanallah 2. Allah akan menambah nikmat-Nya jika kita mau . . . a. Bekerja b. Bersyukur c. Belajar 3. Anak yang berakhlak terpuji selalu . . . teman. a. Disenangi b. Dimusuhi c. Dimarahi 4. Ketika makan tidak boleh . . . a. Berdoa b. Duduk c. Mengobrol 5. Sikap suka membanggakan diri disebut . . . a. Rendah hati b. Pemberani c. Sombong 6. Sebelum makan kita harus . . . a. Mandi b.mencuci muka c. Mencuci tangan 7. Berdoa ketika bersin merupakan sikap yang disukai . . . a. Jin b. Setan c. Allah SWT 8. Berikut sifat yang harus dihindari yaitu sifat . . . a. Sombong b. Sabar c. Rendah hati 9. Kekayaan yang kita dapatkan harus kita . . . a. Pamerkan b. Syukuri c. Perlihatkan 10. Tidak hidup berlebih-lebihan merupakan pola hidup . . . a. Boros b. Sederhana c. Berfoya-foya II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! Rezeki seluruh makhluk hidup telah diatur oleh . . . Berpakaian hendaknya mendahulukan bagian yang . . . Sifat sombong merupakan akhlak . . . Akhlak terpuji adalah akhlak yang . . . Allah melarang kita untuk hidup . . . Hidup boros merupakan bujukan . . . Ketika bersin, kita diperintahkan untuk menutup . . . Berpakaian seharusnya menutupi . . . Pakaian sekolah tidak boleh untuk . . . Jika bersin ucapkanlah . . . Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat ! Sebutkan 3 sifat terpuji ! Sebutkan 3 adab berpakaian ! Sebutkan 3 contoh nikmat jasmani ! Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah SWT ? Apa yang dimaksud dengan sifat rendah hati ?