Anda di halaman 1dari 9

Arahan: Jawab semua soalan. 1. Sebelum melakukan sebarang aktiviti kita hendaklah_____________. A. memanaskan badan B. menyejukkan badan C.

berlari anak D. lari setempat 2. ________________merupakan aktiviti yang mengunakan otot tangan. A. ketingting sambil melepasi halangan B. tendangan penalti C. melonjak dalam acara lompat jauh. D. melontar peluru . Aktiviti imbangan dinamik memerlukan kita merendahkan ________________ untuk kestabilan. A. kaki B. badan C. lutut D. dada !. Berikut adalah aktiviti yang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular kecuali. A. berenang B. berlari C. main catur D. menari ". #ang manakah bukan aktiviti boleh meningkatkan daya tahan otot$ A. %oging B. lari pecut 1&& meter C. berjalan pantas D. berenang '. (ubuh A)li kurus dan tidak berotot. (ubuh ini dikenali sebagai******* A. mesomor+ B. ektomor+ C. endomor+ D. sektomor+

,ungsi - .embaiki tisu otot yang cedera Sumber - Daging/ayam/ ikan dan kacang 0. 1ernyataan di atas adalah kumpulan makanan********* A. lemak B. vitamin 1

C. mineral D. protein Aspek +i)ikal - bersenam dan menjaga kebersihan diri Aspek emosi - berehat dan reakreasi Aspek sosial - _____________

2. Berdasarkan pernyataan di atas/ nyatakan tindakan aspek sosial yang perlu dilakukan untuk menangani masalah remaja. A. mengamalkan pemakanan yang sihat B. menghabiskan masa dengan membaca buku C. bersiar 3 siar bersama rakan 3 rakan D. sentiasa berdoa untuk berjaya. 4. Apakah cara yang sesuai diambil untuk menghilangkan perasaan marah atau kecil hati apabila berselisih +aham dengan rakan $ A. mendapat nasihat ibu bapa atau kaunselor B. bertumbuk dengan rakan untuk melepaskan perasaan C. mendiamkan diri dan duduk di dalam bilik D. bersemuka dengan rakan dan mengugutnya 1&. 1erasaan apakah yang dialami apabila stress 5. marah 55. kece6a 555. resah 57. bingung A. 5/55 dan 555 B. 5/55 dan 57 C. 55/555 dan 57 D. 5/55/555 dan 57

11. Antara tujuan kita memberikan pertolongan cemas ialah *******.. A. menunjukkan kepakaran B. meman+aatkan masa lapang C. menyelamatkan nya6a D. menyembuhkan mangsa 12. Simbol yang terdapat pada gambar rajah di ba6ah merujuk kepada-

A. ka6asan hospital B. balai polis C. bomba D. sekolah 1 . Salah satu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang ialah ____________________ A. merembat B. kelecek dan menjaring lantun C. pukulan ke belakang D. merejam 1!. Berikut adalah BUKAN kemahiran yang terdapat dalam permainan sepak takra6. A. mengumpan B. merejam C. menangkap D. servis 1". 1ergerakan hayunan dan hambur terdapat dalam pergerakan gimnastik ________________ A. artistik B. irama C. gulingan D. terbang

1'. 8ari dan berjalan adalah salah satu aktiviti untuk meningkatkan _________________ A. daya tahan kardiovaskular B. daya tahan otot C. kekuatan D. ketangkasan 10. Berikut adalah kemahiran3kemahiran yang terdapat dalam permainan bola tampar kecuali A. mengumpan B. merejam C. servis D. menjaring 12. Kicking Board adalah merupakan satu peralatan menyelamat. Dalam situasi manakah alat ini digunakan$ A. kebakaran 3

B. gempa bumi C. lemas di dalam air D. puting beliung 14. 1emakanan yang seimbang adalah penting untuk kesihatan diri kita. 9yatakan berapa kategorikah kumpulan makanan dibahagikan$ A. enam B. lima C. empat D. tiga 2&. Antara perubahan +i)ikal bagi remaja perempuan ialah _______________ i. pertumbuhan payudara ii. punggung menjadi lebar iii. suara menjadi garau iv. halkum akan jelas kelihatan A. i dan ii B. i/ ii dan iii C. i/ iii dan iv D. semua di atas

21. Berikut adalah perkara yang perlu dilakukan oleh remaja kecuali A. bersukan B. merokok C. menyertai kegiatan masyarakat D. membuat kebajikan 22. :a6asan hadapan jaring dalam permainan bola tampar adalah ka6asan* A. menyerang B. menahan C. melontar D. membaling 2 . ,asa terakhir dalam teknik lontar peluru gaya 1arry ;<<Brien ialah * A. +asa gelongsoran B. +asa pemulihan C. +asa lontaran D. +asa persediaan 2!. ,asa permulaan larian lompat pagar adalah * A. duduk dekam B. naikkan kaki kiri 4

C. naikkan kaki kanan D. lonjak kaki kiri 2". Semasa melakukan lompatan/ otot utama yang terlibat ialah kuadriseps/ hamstring dan * A. biseps B. triseps C. abdomen D. gastroknemius 2'. 5mej diri meliputi imej yang berikut/ kecuali * A. +i)ikal B. sosial C. emosi D. kegemaran 20. Antara yang berikut/ yang manakah perlu diberi perhatian oleh pengguna beragama 5slam $ A. tanda kod bar B. tanda cop halal C. tanda berat D. jenama barangan tumbuh ruam di seluruh badan Demam secara mengejut Sakit kepala yang teruk Sakit sendi dan tulang

22. (anda3tanda di atas adalah bagi penyakit * A. A5DS B. hepatitis C. demam denggi D. demam malaria 24. Di manakah tempat yang sesuai untuk menjalankan permainan badminton$ A. padang B. gelanggang C. jalanraya D. taman permainan &. Di antara yang berikut/ manakah aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot tangan$ A. bermain bola sepak B. pengambilan makanan seimbang C. angkat timba D. permainan congkak 5

Soalan 1 berdasarkan gambar di ba6ah.

Gambar 1 Aktiviti menangkap bola pelbagai arah 1. =ambar di atas menunjukkan jenis aktiviti yang melibatkan A. masa tindak balas B. tekan tubi C. koordinasi D. komposisi badan 2. Apakah de+inisi kelajuan$ A. kelajuan ialah keupayaan bergerak dari satu tempat ke satu tempat dalam jangka masa yang singkat. B. kebolehan otot menjana daya maksimum dengan pantas. C. kebolehan seseorang mengekalkan posisi badan. D. kebolehan menukar arah pergerakan badan dengan pantas.

Gambar 2 Aktiviti ketingting dan melompat . Aktiviti di atas melibatkan otot A. tangan B. kaki C. lutut D. abdomen !. Antara yang berikut/ aktiviti yang manakah melibatkan kuasa$ A. bermain catur B. membaca buku C. tidur D. ketingting ". Antara berikut/ aktiviti manakah yang melibatkan kekuatan otot$ i. melontar peluru ii. tendangan penalti iii. tarik tali iv. angkat berat 6

A. i dan ii B. ii dan iii C. iii dan iv D. semua di atas. '. Ali mempunyai berat 5ndeks %isim (ubuh kurang daripada 25. Ali tergolong dalam kategori ___________. A. kurang berat badan B. berat badan berlebihan C. berat badan unggul D. terlalu berat

0. Berikut merupakan langkah keselamatan semasa melakukan gimnastik irama kecuali A. melakukan aktiviti mengikut kemampuan diri. B. +leksi lutut yang menyerap daya semasa mendarat. C. memakai pakaian yang labuh dan longgar. D. melakukan aktiviti di tempat yang rata dan selamat.

Gambar 3 Permainan Sepak Takraw 2. 1emain yang mempunyai masa tindak balas yang baik bagi permainan di atas mampu _____________ A. menangkap bola pelbagai arah. B. menghalang pergerakan pihak la6an. C. menerima servis yang laju daripada pihak la6an. D. mengelecek bola dengan pantas. 4. Apakah kesan pengambilan dadah terhadap seseorang individu$ i. +i)ikal tidak bermaya ii. mengalami keresahan iii. terdedah kepada penmyakit A5DS iv. disanjungi oleh rakan sebaya. A. i dan ii 7

B. i dan iii. C. i/ ii dan iii. D. semua di atas. !&. Apakah jenis3jenis makanan yang perlu dimakan sebelum sesuatu pertandingan$ A. sayur3sayuran B. telur dan susu C. ikan dan ayam D. nasi/ kentang dan roti

!1. Berikut merupakan aktiviti yang selamat kecuali... A. berenang di ba6ah penga6asan guru B. lari pecut mengikut lorong masing3masing C. memeriksa peralatan sebelum digunakan D. berlatih acara lontar peluru bersama rakan tanpa penga6asan guru. !2. Apakah +ungsi karbohidrat kepada atlet$ A. membina tulang kuat B. membantu memulihkan kecederaan C. memberi tenaga D. membekal tenaga ! . Setiap sukan mempunyai undang3undang dan _____________________. A. perkauman B. peraturan C. ganjaran D. bermoral !!. Siapakah di antara berikut perlu mematuhi peraturan semasa menyaksikan sesuatu pertandingan $ A. atlet B. pengadil C. jurulatih D. penonton !". Singkatan nama 1asukan Bola (ampar Amatur .alaysia ialah A. .(A. B. .ABA C. .A7A D. .A(A !'. Berikut merupakan teknik hantaran bola keranjang kecuali A. hantaran paras dada 8

B. hantaran atas kepala C. hantaran lambung D. hantaran melantun !0. Berikut merupakan teknik guling depan kecuali A. dekam dengan berat badan di atas kedua3dua bebola kaki B. rapatkan dagu ke dada dan naikkan punggung C. pindahkan berat badan ke hadapan/ guling dan berdiri tegak D. tidak mendarat dengan menggunakan bahagian atas belakang

Berpunca daripada makanan yang tercemar, makanan yang rosak pembalutnya, dan makanan yang telah luput tarikh.

!2. _______________ berpunca darpada pernyataan di atas. A. A5DS B. taun C. >191 D. keracunan makanan !4. 1ermainan sepak takra6 pada asalnya dikenali sebagai ______________. A. sepak sila B. sepak kuda C. sepak raga D. sepak mula "&. Apakah persamaan perubahan +i)ikal yang dialami oleh remaja lelaki dan remaja perempuan$ A. tumbuh jera6at. B. dada dan bahu melebar. C. suara menjadi garau. D. otot lengan membesar.