Anda di halaman 1dari 4

Demikianlah ciri-ciri keunikan Islam yang bersifat syumul dan lengkap dalam setiap aspek kehidupan ummah sejagat

dari segi aqidah , ibadah dan juga akhlak . Ini juga menunjukkan betapa Islam amat menitik beratkan maslahah dan kepentingan umat manusia dalam menelusuri pentas kehidupan yang penuh pancaroba . Apa-apa yang disyariatkan Islam kepada umat manusia adalah untuk kebaikan dan kebajikan umat manusia juga samada di dunia maupun di akhirat . Yang paling utama sekali ialah Islam menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat bagi sesiapa yang berpegang teguh dengan segala ajaran Islam dan hukum hakamnya sebagaimana yang termaktub dalam dua sumber utama Islam iaitu Al Quran da

ISLAM AGAMA SYUMUL DAN KAFFAH


Wahai orang-orang yang beriman, masu !ah Is!am se"ara a##ah $menye!uruh% &an 'angan!ah amu mengi u( 'e'a syai(an, sesungguhnya $syai(an i(u% a&a!ah musuh yang 'e!as bagi amu) *A!-+a,arah- ./01

Is!am Sebagai Sebuah 2ara Hi&u3 Memperkatakan Islam sebagai cara hidup mestilah memenuhi tuntutan sebagaiman yang terdapat di dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi Islam ditakrifkan sebagai;Islam adalah Agama yang diturunkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Khali !nya" dengan dirinya dan dengan manusia sesamanya. #ubungan manusia dengan Khali !nya mencakup peraturan!peraturan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. #ubungan manusia dengan dirinya mencakup peraturan!peraturan yang berkaitan dengan akhlak" makanan" dan pakaian. #ubungan manusia dengan sesama manusia mencakupi peraturan!peraturan yang berkaitan dengan mu$amalah dan u ubat. % &a iuddin An!Nabhani" Sistem Islam" ms '() *ari definisi ini" ia menjelaskan baha+a Islam adalah agama yang diturunkan ,leh Allah kepada Nabi Muhamad SAW yang mana ia adalah agama sama+i yang mengatur; i- #ubungan Allah dengan hambanya" meliputi aspek akidah dan ibadah mahdah .s,lat" puasa" /akat" #aji dllii- #ubungan indi0idu dengan dirinya sendiri iaitu menyangkut apa yang perlu dia lakukan untuk keperluan dirinya seperti aspek makanan" pakaian dan akhlak. iii- #ubungan indi0idu dengan indi0idu lain iaitu meliputi aspek mu$amalah dan u ubat.

#ubungan tiga dimensi ini terkandung di dalam ajaran Islam yang melayakkannya untuk dijadikan cara hidup sempurna kepada manusia yang menganutnya" yang menerbitkan lima sistem asas bernegara" iaitu sistem pemerintahan" ek,n,mi" s,sial" p,lisi luar negara dan p,lisi pendidikan negara. Islam sebagai sebuah cara hidup yang sempurna dan tidak memerlukan ide,l,gi atau sistem lain dari luar sistem Islam" kerana ide,l,gi Islam itu telah sempurna sebagai sebuah cara hidup yang diredhai ,leh Allah SW& 1irman Allah &a$ala2 Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam (Ali-Imran 3 : 18). Ayat ini" ia menerangkan baha+a cara hidup yang diredhai ,leh Allah hanyalah Islam" bukan cara hidup lain seperti kapitalisme" k,munisme" *ar+inisme" S,cialisme dan bermacam!macam isme! isme rekaan atau buatan manusia. Ini adalah kerana semestinya sebuah ide,l,gi yang lengkap sebagaimana 1irman Allah23#ari ini telah Aku sempurnakan bagimu *een kamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu" serta Aku redhai Islam sebagai *een bagimu.4 %Al!Maidah2 5) 6ada masa kini" ada di kalangan umat Islam yang menganggap Islam itu tidak lebih dari akidah ruhiyyah .ker,hanian- yang hanya membicarakan masalah ibadat sahaja. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah menunjukkan kepada kita bah+a mereka bukan hanya ahli ibadat tetapi juga adalah negara+an" pakar ek,n,mi" mujahidin dan pentadbir yang cekap. 6endekatan mereka memenuhi tuntutan Allah s+t2 3Wahai ,rang!,rang yang beriman" masuklah Islam secara kaffah .menyeluruh- dan janganlah kamu mengikut jejak syaitan" sesungguhnya .syaitan itu- adalah musuh yang jelas bagi kamu.4 %Al!7a arah2 89:) Islam sebagai sebuah cara hidup ini meliputi dua d,ktrin asas2 i- Akidah ruhiyyah iaitu meliputi perkara ibadah dan akidah .hubungan langsung dengan Allah-. ii- Akidah siyasiyah iaitu meliputi perkara yang mengatur urusan hidup seperti makanan" pakaian" akhlak dan perkara yang meliputi (9; urusan hidup kita iaitu mu$amalat dan <u ubat. 6erlu difahami dengan jelas baha+a perkara mu$malah dan u ubat .sistem penghakiman- ini adalah sebahagian dari ajaran Islam yang banyak disele+engkan dan ditukar dengan sistem ciptaan manusia. Mana!mana ajaran yang bersifat ide,l,gi memiliki meth,d khusus supaya ide,l,ginya tetap d,minan dan +ujud dalam aspek kehidupan. Islam datang dengan sejumlah hukum yang menga+al ajarannya dan ia merupakan sebahagian ajaran itu sendiri. Mabda$ Islam juga mencakupi tari ah .meth,d- untuk merealisasikan perkara di ba+ah2 (1) Penguatkuasaan Hukum Syarak se!agai "#nt#h Islam melarang sese#rang melakukan $ina. %aka sekiranya ada indi&idu yang !er$ina akan dikenakan hukuman 1'' kali se!atan untuk yang !elum !erkah(in . Hukuman se!atan ini men)adi as*ek utama untuk *enguatkuasaan hukum $ina. Islam )uga mem!enarkan *emilikan *eri!adi+ teta*i tan*a *enguatkuasaan+ ianya tinggal se!agai se!uah a)aran yang tidak ada meth#d, kaedah. %aka+ Islam menguatkuasakannya dengan hukuman *em#t#ngan tangan ke*ada *en"uri. (-) %emelihara akidah Islam agar !ertahan dalam arena kehidu*an+ Islam amat serius dalam men)aga akidah *enganutnya yang mana meth#d men)aganya adalah dengan dilaksanakan hukuman !unuh ke*ada g#l#ngan murtad. (3) %em!a(a akidah Islam ke*ada mereka yang !elum meyakininya dengan meth#d )ihad se!agai *enghilang halangan .i$ikal dari *ihak negara ke*ada negara yang lain.

&atacara untuk melaksanakan mabda$ ini ialah dengan menerapkannya di dalam +adah Negara Islam .Khilafah-. *alam imelaksanakan Keta +aan mabda$ se,rang tersebut" Negara berpegang memegang kepada ajaran 5 prinsip2 Islam

muslim

ii- Masyarakat yang sentiasa prihatin dengan amalan ...........Amar Makruf Nahi Mungkar iii- 6enguatkuasaan undang!undang Islam dan seluruh ..........hukumannya. /ata"ara untuk mengem!ang dan menye!arkan ma!da0 *ada !angsa-!angsa lain yang !elum mengimaninya adalah melalui )ihad #leh 1aulah. 2ihad !ertu)uan untuk mengatasi !er!agai halangan dan rintangan !ersi.at .i$ikal+ yang menghalang !angsa terse!ut dari memahami hakikat Islam. 1i atas ke.ahaman inilah+ 3egara Islam yang didirikan #leh 4asulullah SA5 !erhasil menyaingi dua kuasa !esar iaitu 4#m dan Parsi hanya dalam masa 13 tahun setelah ia didirikan. %elalui )ihad+ 6hila.ah *ernah memerintah Se*any#l (8'' tahun)+ P#rtugal (7'' tahun)+ 8ree"e (9'' tahun) dan :ulgaria (9'' tahun). Semasa *emerintahan terse!ut+ *enduduk 1aulah hidu* dalam suasana yang aman+ damai dan dinamik - dan ini men)ana minda rakyat 1aulah 6hila.ah untuk ma)u dan mun"ul se!agai tamadun dunia yang he!at. Kekuatan dan pengaruh tamadun yang lahir dari akidah Islam ini turut dikagumi ,leh pengamat barat. =arly 1i,rina" Ketua 6ega+ai >sekutif dari syarikat #e+lett!6ackard pernah berucap pada 8'hb September 899? di Minnes,ta" Amerika Syarikat" katanya 2 36ada suatu ketika dahulu +ujud satu peradaban yang terhebat di dunia. Ia mampu mencipta sebuah Negara perkasa antara benua yang melingkari satu lautan ke lautan yang lain" dari iklim dingin ke iklim tr,pika dan padang pasir. *alam +ilayahnya tinggal beratus juta ,rang" yang berbilang kepercayaan dan bangsa. Salah satu bahasanya .7ahasa Arab- menjadi bahasa uni0ersal di kebanyakan tempat di dunia" yang menghubungkan antara ,rang!,rang dari beratus +ilayah. &enteranya terdiri dari berbagai bangsa dan perlindungan ketenteraannya telah me+ujudkan tahap ketenteraman dan kemakmuran yang tidak pernah diketahui sebelum ini. 6encapaian perdagangannya tersebar dari @atin Amerika hingga =hina dan +ilayah yang berada di antara kedua!dua Negara itu. 6eradaban ini dipicu ,leh berbagai rekacipta. 6ara arkiteknya merekacipta bangunan!bangunan yang mela+an gra0iti. Ahli matematiknya merekacipta algebra dan alg,ritma yang memb,lehkan pembinaan k,mputer dan penciptaan <encrypti,n$. 6ara d,kt,rnya mengkaji tubuh manusia dan menemui ra+atan baru untuk pelbagai penyakit. Ahli astr,n,minya mengkaji langit" memberi nama kepada bintang!bintang dan membuka jalan kepada pener,kaan angkasa lepas. Ketika bangsa!bangsa lain takut mengeluarkan idea" peradaban ini memperkukuhkannya dan mempertahankannya. Apabila peradaban silam mengancam untuk menghapuskan ilmu" peradaban ini menghidupkan ilmu dan memindahkannya kepada yang lain. 6eradaban yang saya maksudkan adalah dunia Islam dari tahun :99 hingga ?'99" yang termasuk Khilafah Atsmaniyah dan k,ta 7aghdad" *amsyi dan Kaherah" dan para Khalifah yang cemerlang seperti Sultan Sulaiman .Khilafah Atsmaniyah-. Secara tidak sedar kita telah terhutang budi kepada peradaban ini" sumbangannya merupakan sebahagian daripada +arisan kita. Industri tekn,l,gi tidak akan +ujud tanpa sumbangan ahli matematik Arab. 6emimpin seperti Sultan Sulaiman menyumbangkan k,nsep t,leransi dan kepimpinan. *an kita juga b,leh mempelajari dari c,nt,h ini2 Ia .Khilafah- adalah kepimpinan berasaskan merit,krasi" bukannya +arisan. Ia adalah kepimpinan yang mengembangkan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki ,leh masyarakatnya yang majmuk yang merangkumi tradisi Islam" Kristian dan Bahudi. Kepimpinan yang cemerlang ini adalah kepimpinan yang memupuk budaya" keutuhan" kepelbagaian dan keberanian yang merakamkan sejarah :99 tahun yang penuh dengan rekacipta dan kemakmuran.4 Kesim3u!an

<Islam kiri$" <Islam kultural$" <Islam m,dernis$" <Islam tradisi,nal$ atau <Islam liberal$. <Islam fundamentalis$ atau <Islam p,litik$ semuanya nama yang diberikan ,leh 7arat untuk menyerang Islam. Malangnya" umat Islam mengambil tempat sebagai pihak tertuduh" sehingga membela Islam dengan cara yang tidak betul" dengan memberi label baru sesuai dengan kehendak barat. &idakkah kita ini umat terbaik yang tidak memerlukan sikap defensif terhadap dakyah 7arat" yang memang mencari!cari ruang untuk memes,ngkan ajaran IslamC Ingatlah firman Allah s+t23Drang!,rang Bahudi dan Nasrani tidak akan berpuas hati dengan kamu selagi kamu tidak mengikut akidah merekaE..4 %Al!7a arah 2 ?89) &idakkah cukup dengan namanya Islam sahaja sebagaimana diabadikan dalam Al!Furan23*ia .Allah SW&- telah menamakan kamu sebagai ,rang Islam sejak dulu4 %& MF 882G:)

Wahai Kaum Muslimin yang dimuliakan" Musuh!musuh Islam seperti Amerika memahami baha+a Islam adalah mabda$ yang sama sekali tidak b,leh bert,lak ansur dengan kebiadaban kapitalisme. Secara fitrah" Islam dan umat Islam tidak akan membenarkan pihak Kuffar berkuasa keatas kaum muslimin. Kita +ajib yakin baha+a hanya dengan berpegang teguh kepada Islam sebagai mabda$ yang lengkap sahajalah kita akan mencapai kemuliaan dan mendapat keredhaan Allah SW&. &iada siapa yang dapat menafikan" hatta musuh!musuh Islam sekali pun baha+a umat Islam adalah umat yang disegani ketika *aulah Islam tertegak sejak Nabi Muhammad SAW mendirikannya di Madinah sehinggalah kejatuhan *aulah Khilafah Asmaniyah pada 5hb Mac ?(8H. Insya Allah" Khilafah <Ala Min#aj an Nubu++ah akan kembali berdiri memba+a ajaran Islam dalam arena kehidupan ini" bukan sebagai catatan dalam Kitab 1i h yang kaku. Malahan ia akan memberikan sinar kepada seluruh penduduk *unia. Sayugia itu" amatlah perlu bagi kita meng,rak langkah yang jitu ke arah menegakkan kembali sistem Khilafah ini. Wallahua$lam n unnah !asulullah s.a.".

Anda mungkin juga menyukai