Anda di halaman 1dari 12

PERANAN KERAJAAN DALAM MELAHIRKAN MODAL MANUSIA POSITIF

MODAL MANUSIA POSITIF


Satu set kemahiran yang diperlukan oleh Seorang pekerja dalam sesuatu pekerjaan di mana melalui latihan dan pengalaman yang akan meningkatkan nilai mereka di pasaran kerja. Satu pengukuran nilai ekonomi yang memperlihatkan set kebolehan pekerja. Modal manusia juga ditakrifkan sebagai aset tenaga yang sungguh penting dan bermakna dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan negara

PERANAN KERAJAAN

Mewujudkan institusi pendidikan

Menyediakan latihanlatihan kemahiran

Menyediakan peluang pekerjaan.

Mewujudkan institusi agama

Mewujudkan institusi yang membantu golongan belia yang bermasalah.

MEWUJUDKAN INSTITUSI PENDIDIKAN


Pendedahan dan pendidikan mengenai kemanusiaan yang mengetepikan prejudis, ekstremis, individualistik dan sebagainya, dan diganti dengan toleransi dan sebagainya, perlu diteruskan bersesuaian dengan tahap ketinggian ilmu yang mereka sedang pelajari Pembaharuan dalam sistem pendidikan negara secara berperingkat-peringkat itu bakal melahirkan insan yang serba boleh lagi berketerampilan Inisiatif M!-" untuk meningkatkan akses kepada pendidikan dan latihan berkualiti pada semua peringkat perlu dilaksanakan dengan sebaiknya.

I$%#I#&%I "'$(I(I)!$
SEKOLAH i) memartabatkan profession perguruan ii) merapatkan jurang pendidikan kawasan bandar dan luar bandar iii) memperkasa sekolah kebangsaan iv) membentuk sistem pendidikan bertaraf dunia.

IPT # # # # Menyediakan prasarana & kemudahan yang mencukupi. Memperbanyakkan lagi bidang pengajian dan tempat pengajian Institusi. Menjaga standard pengijazahan (M !) !da M"" di I"# untuk melatih siswazah mempunyai daya kepimpinan yang tinggi.

MENY EDIAKAN LATIHAN KEMAHIRAN


Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran semasa serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antarabangsa yang kian meningkat $ontoh Institusi %atihan & # !olej !omuniti # Institut 'eknologi Mara # Institut %atihan Perindustrian

Vokasional %upaya tidak mensia*siakan tenaga kerja yang ada untuk dipelbagaikan menjadi tenaga mahir.

I$%#I#&%I !+!M!
# Mempelbagaikan bidang jawatan agama di semua peringkat. # Meletakkan agama sebagai kuasa khas.

MENY EDIAKAN PELUANG PEKERJAAN

Modal insan mempunyai dimensi yang luas iaitu daripada aspek individu, masyarakat dan ekonomi. (engan memperkukuhkan modal insan itu sendiri, ia akan menggalakkan peningkatan produktiviti negara, sekali gus akan menjana pendapatan lebih baik di samping mewujudkan peluang pekerjaan

MEWUJUDKAN INSTITUSI YANG MEMBANTU GOLONGAN BELIA YANG BERMASALAH


Pembangunan modal insan dalam M!-" turut memberi tumpuan kepada aspek keinsanan yang terbina menerusi falsafah hidup, agama dan moral.

Modal insan diperlukan mempunyai ciri yang memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia

!ecenderungan kini adalah menumpukan kepada pemulihan golongan belia bermasalah atau meraikan belia cemerlang dengan pelbagai insentif, berbanding usaha memajukan golongan majoriti belia yang mungkin tidak menonjol kerana kurang bimbingan untuk memaksimumkan keupayaan

,'M-!+! "'$!"I%!$ .I,'M (.I$!%)


# Menapis input*input filem yang berkaitan supaya dapat memberikan pengetahuan yang tinggi disamping berbentuk hiburan.

TERIMA KASIH