Anda di halaman 1dari 9

KARANGAN ILMIAH NAHA BENER SAMPAH BISA NIMBULKEUN PANYAKIT? Diajukeun kangge minuhan salah sahiji ugas !

"ak ek Palaja"an Basa Sun#a

Di susun ku$ %Si i Hin#un Nu"&hman %Yuli Yulian i %E'an#a"i %Puji (ina"ni %M) Bi& Nan#a

I*%D

SMP NEGERI + ,ILEUNYI -l) K&m!lek DPR%Pale#ang Tl!) ./01234 ,ileun5i Ka6) Ban#ung +33/7+338

LAMBAR PANGESAHAN NAHA BENER SAMPAH BISA NIMBULKEUN PANYAKIT? Ka"angan anu ju#ulna 9NAHA BENER SAMPAH BISA NIMBULKEUN PANYAKIT?: !a"an &s #isahkeun #ina Tanggal 6ulan +338

Nu e"ang

(ali Kelas

Gu"u Palaja"an

Ani Nu"ani NIP)

Dian Ra na NIP)

PANGANTEUR

Puji sina"eng s5uku" mugi !anulis !anja kan ka ha#i"a Allah S(T sa6a6 ku "ahma %Na lah !anulis iasa nga"engsekeun ugas !"ak ek anu 6en ukna ka"angan ilmiah$ anu ju#ulna 9NAHA BENER SAMPAH BISA NIMBULKEUN PANYAKIT ?: Ka"angan anu ju#ulna 9NAHA BENER SAMPAH BISA NIMBULKEUN PANYAKIT ?:ieu eh #iajukeun kangge minuhan salah sahiji ugas !"ak ek Basa Sun#a) Panulis h&5&ng n5am!aikeun a"ima kasih saageung%ageungna ka sa#a5a anu &s nga6an &san #ina nga#amel ka"angan ieu) Panulis ngaha"a!keun sam&ga ka"angan ieu iasa a5a man;aa na khususna kangge !anulis n5ali"a jeung umumna kangge sa#a5a !am6a<a)

Ban#ung$ 03 Ma"e +338

Panulis

ii DA=TAR ISI Lam6a" !angesahan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) i Pangan eu" >))>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) ii Da; a" isi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) iii BAB I Pan#ahuluan 0)0 La a" Balakang >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>))) 0 0)+ Pa"masalahan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) 0 0)4 Pam6ahasan Masalah >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) 0 0)1 Tujuan Panulisan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>))) 0 0)? Me &#e Panulisan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)) + 0)2 Sis ema ika >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)))) + BAB II Isi +)0 Pange" ian Sam!ah >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)))) 4 +)+ Man;aa Sam!ah >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)))) 4 +)4 Ke e"kai an Sam!ah #engan Keseha an >>>>>>>>>>>>>)))) 1 BAB III Penu u! 4)0 Kasim!ulan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>))) ? 4)+ Sa"an >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) ? Da; a" Pus aka >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2

iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sam!ah me"u!akan 6a"ang 5ang #iangga! su#ah i#ak 6e"guna #an i#ak la5ak lagi un uk #i !akai$ han5a #iangga! se6agai !engganggu kelangsungan hi#u! manusia #an men<ema"i lingkungan) Sam!ah mengan#ung 6e"6agai 6ahan kimia 5ang #a!a men<ema"i lingkungan Se!e" i !en<ema"an 6i&l&gis$ selain i u 6ahan%6ahan kimia e"se6u #a!a mengganggu keseha an manusia #an lingkungan) Ta!i selain i u sam!ah #a!a 6e"man;aa 6agi manusia) 1.2 Permasalahan Da"i #a a #i a as im6ul 6an5ak 5ang #iangga! se6agai masalah #ian a"an5a @ Penge" ian sam!ah$ 6agaimana <a"a memen;aa kan sam!ah #an a!a kai ann5a sam!ah #engan keseha an ki a) 1.3 Pembahasan Masalah Penulis i#ak mungkin mem6ahas semua !e"masalahan%!e"masalahan se!u a" sam!ah$ maka #a"i i u Penulis mem6a asi masalah 5ang akan #i 6ahas$ 5ai u @ !enge" ian sam!ah$ man;aa sam!ah #an ke e"kai an sam!ah #engan keseha an) 1.4 Tujuan Penulisan Tujuan #i ulisn5a makalah ini 5ai u un uk memenuhi salah sa u ugas ujian P"ak ek Bahasa In#&nesia #an un uk le6ih men#alami lagi en ang sam!ah #an <a"a meman;aa kann5a)

0 1.5 Metode Penulisan Me &#e 5ang #i gunakan &leh Penulis #ian a"an5a @ 0) A6se"'asi +) S u#i Li e"a u" 1.6 Sistematika BAB I Pen#ahuluan 0)0 La a" Belakang 0)+ Pe"masalahan 0)4 Pem6ahasan Masalah 0)1 Me &#e Penulisan 0)? Sis ema ika BAB II Isi +)0 Penge" ian Sam!ah +)+ Man;aa Sam!ah +)4 Ke e"kai an Sam!ah #engan Lingkungan BAB III Penu u! 4)0 Kesim!ulan 4)+ Sa"an

BAB II ISI
2.1 Pengertian Sam ah Sam!ah a#alah 6a"ang 5ang #iangga! su#ah i#ak la5ak un uk #i!akai lagi$ i#ak #i senangi #an han5a #i!an#ang se6agai !e"usak lingkungan #an !engganggu kelangsungan hi#u! manusia) Sam!ah #i 6agi + jenis 5ai u sam!ah &"ganik #an sam!ah n&n &"ganik$ sam!ah &"ganik a#alah sam!ah 5ang <e!a mem6usuk$ se#angkan sam!ah n&n &"ganik a#alah sam!ah 5ang suka" mem6usuk) Sam!ah mengan#ung 6e"6agai 6ahan 6i&l&gis 5ang 6isa men<ema"i #an me"usak lingkungan seki a"n5a$ 6ak e"i$ !"& &B&a$ 'i"us 6aik 5ang 6e"si;a !a h&gen mau!un 5ang i#ak 6e"si;a !en<ema" &"ganik$ se!e" i kaleng 6esi #an lain%lain) Maka #a"i i u sam!ah sanga #i 6en<i &leh manusia #an lingkungan) 2.2 Man!aat Sam ah Sam!ah 6ukan han5a #a!a me"usak lingkungan #an mengganggu keseha an manusia akan e a!i sam!ah juga #a!a mem6an u kelangsungan hi#u! manusia$ sam!ah #a!a 6e"man;aa e"gan ung !a#a jenisn5a) Sam!ah &"ganik 6an5ak #iman;aa kan &leh !a"a !e ani #engan <a"a !eng&m!&san #an #ija#ikan !u!uk 5ang #a!a mem6an u !e" um6uhan anaman 5ang me"eka !eliha"a #an mem6an u menghasilkan hasil !anen 5ang melim!ah)

4 Sam!ah n&n &"ganik #a!a #iman;aa kan #engan <a"a #ija#ikan 6ahan 6a"u 5ang #a!a 6e"guna 6agi manusia$ sam!ah ini #ija#ikan 6a"ang 5ang se#e"hana a!i memiliki ha"ga jual inggi) +)+ Ke e"kai an Sam!ah #engan Keseha an Sam!ah memiliki hu6ungan 5ang sanga e"a #engan keseha an manusia mau!un lingkungann5a$ ka"ena @ a) Sam!ah a#alah em!a 6e"kem6ang 6iakn5a 6i6i !en5aki $ maka #a"i i u janganlah 6uang sam!ah sem6a"angan) 6) Pem6uangan sam!ah sem6a"angan #a!a menim6ulkan 6en<ana$ se!e" i 6anji" #an l&ngs&") <) Dan juga sam!ah #a!a men<ema"i u#a"a seki a")

Anda mungkin juga menyukai