Anda di halaman 1dari 2

Penanda Wacana

Penanda wacana digunakan untuk menulis ringkasan dan pemahaman, karangan.

1'. +hkir sekali,

iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. !a#a berpendapat demikian kerana 2. /al ini demikian kerana 3. /al ini berlaku kerana 4. /al ini ter"adi kerana 5. /al ini disebabkan oleh 6. /al ini wu"ud akibat daripada . /al ini bersangkut(paut dengan $. /al ini berpunca daripada %. /al ini tercetus apabila 1'. 0indakan tersebut perlu dilakukan supa#a11111..

i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. Pada era globalisasi ini, 2. Dalam meniti arus kemodenan ini, 3. Dewasa ini, 4. Pada masa ini, 5. Kini, 6. Dasawarsa ini, . !e"ak sedekad #ang lalu, $. Kebelakangan ini, %. &elakangan ini, 1'. !e"ak akhir(akhir ini, 11. &aru(baru ini, 12. )mum mengetahui bahawa, 13. !e"ak *aman(ber*aman 14. !e"ak dahulu lagi 15. Pada tahun(tahun belakangan ini,

iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. 2isaln#a, 2. 3ontohn#a, 3. !ebagai contoh, 4. 0amsiln#a, 5. !eperti #ang kita sedia maklum, 6. +ntaran#a adalah seperti . !atu contoh $. !atu cara %. +ntara contoh

ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan 1. +ntara, ,untuk perenggan kedua2. !elain itu, 3. Di samping itu, 4. !ementara itu, 5. Dalam pada itu, 6. .ain daripada itu . Dalam pada itu, $. !eterusn#a, %. &egitu "uga dengan

v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. /al ini mengakibatkan 2. /al ini men#ebabkan

3. 4leh itu, 4. 2aka, 5. 4leh hal #ang demikian, 6. 4leh sebab itu, . 5elaslah bahawa $. 5usti6ikasin#a, vi)Penanda menutup isi 1. Kesann#a, 2. 7ati"ahn#a, 3. +kibatn#a, 4. +khirn#a, 5. Dengan itu, 6. Kesudahann#a, . Dengan berbuat demikian, $. Dengan keadaan sedemikian,

5. Konklusin#a, 6. !ebagai penutup wacana, . !ebagai penghias bicara akhir, $. !ebelum mengakhiri wacana ini, %. !ecara keseluruhan, 1'. !ecara total, 11. +khir kata,

ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. 9alau bagaimanapun, 2. 7amun demikian, 3. 7amun begitu, 4. 2eskipun, 5. Daripada perspekti6 #ang berbe*a, 6. 5ika dilihat dari sudut lain, . Dengan kata lain, $. Kontradiksin#a, %. Di sebalik itu, 1'. Dalam pada itu, 11. Dari sudut lain,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat 1. "usteru 11. malar(malar 2. "uga 3. malah 4. malahan 5. tambahan pula 6. sementelahan . bahkan "uga $. sekali gus %. di samping 1'. bahkan viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. Kesimpulann#a, 2. 8ntihan#a, 3. !ecara tuntas, 4. 0untasn#a,1111.