Anda di halaman 1dari 187

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 1 TEMA : MINGGU ORIENTASI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. Nyanyian dan pergerakan Cth !elamat "agi Mendengar ucapan guru dan memberi ucapan Cth #ssalamualaikum !elamat "agi $erima %asih #pa khabar& "ermainan Cth !imon kata

(BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.1.() Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Ma*lis suai kenal "ermainan sebut nama + ,alam bulatan- murid menangkap bola yang dibaling guru akan sebut nama sendiri. Cth .ai ka/an+ka/an- nama saya 0ana. Berbual sambil bersoal*a/ab mengenai diri murid Bola getah

(BM '.1.)) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.1) Mengenal bentuk huru1 # 2 3. (BM (.1.1) Menyebut huru1 mengikut urutan. Nyanyian lagu #BC 4adio5C,56ideo

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).1) Menguasai kemahiran pratulis (BM ).1.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. (BM ).1.') Mengkoordinasikan pergerakan mata+tangan melalui lakaran bentuk- corak dan garisan secara bebas. $un*ukcara pegang pensel. Membuat latihan pratulis !usun bentuk. %oyak kertas. Conteng bebas. Bahan mau*ud 7embaran ker*a Bongkah !uratkhabar %rayon

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 1 TEMA : MINGGU ORIENTASI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.1 7isten to and discriminate sounds (B8 1.') 7isten to and understand meaning o1 simple /ords (B8 1.1.1) 7isten to and identi1y common sounds around them. (B8 1.'.1) 7isten to and repeat simple greetings- e.g good morning- good a1ternoon. (B8 1.'.') 7isten to and respond 9erbally to simple greetings /ith guidance (B8 1.'.5) 7isten to and repeat greetings. (B8 1.'.6) 7isten to and respond 9erbally to greetings (B8 1.5.() 7isten to and recite nursery rhymes and action songs 7isten to and identi1y sounds likes claping- bell rings- knocking 4ead the proper sound o1 children:s name 7isten to and repeat simple greeting such as good morning- good a1ternoon "upils respond to and repeat the simple greetings !ing a song e.g ;ood morning to you ($une 2 Birthday:s song) .ello ho/ do you do C,

"ictures

(B8 1.5) 7isten to and en*oy nursery rhymesaction songs- poems and stories

C,

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.1.1) Menggunakan *ari untuk mengoyak bebas ("<% 1.1.=) Menggunakan *ari untuk mengoyak bahan mengikut rupa ("<% 1.1.1>) Menggunakan tangan untuk memintal (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.'') Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh bermain dengan gelungsur*ongkang+*ongkit- buaian dan lain+lain permainan luar). %oyak kertas Mengoyak gambar Memintal tali !uratkhabar Ma*alah 4isalah $ali ra1ia

$un*ukcara penggunaan peralatan permainan luar Bermain di taman permainan.

#lat mainan luar

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.1) Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi !eni). (%$8 1.1.') Mengenalkan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (%$8 1.1.5) Me/arnakan gambar dalam ruang tertentu Bermain dengan /arna air sambil memperkenalkan bahan yang diperlukan. Me/arna bentuk secara berkumpulan ?arna air Berus "embancuh /arna

MINGGU : 1 TEMA : MINGGU ORIENTASI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. (%$8 '.1.1 ) Menyanyikan melodi yang mudah (Contoh .mm@7a) (%$8 '.1.A) Menyanyikan lagu dengan iringan muBik Menyanyi lagu bermelodi dengan membunyikan hmm-hmm@la..la.. Nyanyian C,

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.1) Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran (!$ '.1.5) Memerhati perubahan /arna+/arna di persekitaran. (Contoh perubahan /arna daun pada musim berlainan- perubahan /arna a/an pada cuaca yang berlainan) (!$ '.1.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk+bentuk di persekitaraan 7a/atan sekitar ka/asan prasekolah. ;uru memperkenalkan /arna+/arna di persekitaran murid. "ermainan susun bongkah. Mencantumkan keratan menghasilkan bentuk asas 7uar kelas Bahan mau*ud Bongkah pelbagai /arna. Cisla/ puBBle bentuk+bentuk asas

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ 6.)) Mengecam corak berulang dan membina pola. (!$ 6.).') Meniru corak berulang menggunakan ob*ek seperti blokmanik. !usun bongkah ikut bentuk asas ikut arahan guru !usun alatan tulis secara pola berulang. Bongkah "ensel. "emadam. "embaris

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# &!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.1) Mengenali emosi sendiri ("!D 1.1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira-sedih- takut- marah. ("!D 1.1.5) Mengenalpasti dan bercerita tentang *enis+*enis emosi gembira- sedih- takut dan marah Berbual dengan murid tentang perasaan mereka di sekolah. Nyanyian lagu riang C, Menyatakan emosi berdasarkan mimik muka guru. "ermainan Mimik Muka (Berpasangan+ ikut mimik muka) "ermainan mimik muka kotak beracun

%otak tisu ;ambar mimik muka

MINGGU : 1 TEMA : MINGGU ORIENTASI TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 (KM 1.0) D#$# S!:! (%M 1.') Mengetahui %ebolehan ,iri (%M 1.1.1) Menceritakan tentang diri dengan bimbingan (contoh namaumur- *antina) (%M 1.'.') Menyatakan kebolehan diri sendiri ;uru bimbing murid menyatakan nama- umur dan *antina)

Bercerita tentang kelebihan diri contoh menyanyi- berlakon

(%M 1.'.() Mengenal kekurangan diri sendiri

;uru membimbing murid mengatasi perasaan takut dan malu dengan+nyanyian sambil membuat pergerakan. +permainan

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M1.0) Ke1e$-!:!!% Ke1!&! T*"!% ("M 1.1) Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum ("M 1.1.') MembeBakan ciptaan tuhan dan rekaan manusia ;uru menun*ukkan gambar ciptaan tuhan dan rekaan manusia %ad gambar

MINGGU : ( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERIHAL DIRI SAYA

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan 4utin .arian

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 dengan penuh perhatian. memberi respons. (BM 1.1.A) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra (BM '.1.() Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul (BM '.1.)) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Murid berbual tentang perihal diri "ermainan tutup mata dan mengecam suara rakan %ain penutup mata

Bersoal *a/ab tentang diri dan rakan Cth Nama saya 0ani. !iapa nama a/ak&

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.1) Mengenal bentuk huru1 (BM (.1.() Menyebut huru1 secara ra/ak (BM (.1.)) Menyebut huru1 mengikut urutan !entuh huru1 dan sebut nama. Menyanyikan lagu abc mengikut muBik !usun huru1 dalam kumpulan Bentuk huru1 yang hendak diperkenalkan %ad huru1 Carta huru1

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.1) Menulis semula huru1 mengikut cara yang betul. Menekap huru1 Menyurih huru1 !ambung titik Me/arna huru1 %ola* huru1 Bentuk huru1 %ertas minyak ?arna pensel %ertas /arna atau kacang hi*au

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

MINGGU : ( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERIHAL DIRI SAYA

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.( ) #cEuire and use simple phrases and statements. (B8 1.)) 7isten to and 1ollo/ simple instructions. (B8 1.(.') $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9orite things and acti9ities around them /ith guidance. (B8 1.).() 7isten to and 1ollo/ instructions- e.g.:"lease get me the book 1rom the shel1::. $eacher ask the pupil about their 1a9orite 1ood- hobby- things- ambition etc. !ing a song. $eacher guides pupils to use simple instructions such asG"lease teacher- may 8 go to the toilet:. G"lease stand up5sit do/n:

e.g If youre happy and you know it "icture cards

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.1) Hnderstand that printed materials contain meaning. (B8 '.1.') !ho/ a/areness that print con9eys meaning by doing Pretend Reading. I7ets readJ + $eacher sho/ the mo9ement point 1igure and eyes during reading using big book +Mo9ement 1rom le1t to right con9eys meaning by doing Pretend reading. Big book

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.') ?rite recogniBable letters /ith guidance. Coin the dots. .and out (B8 (.1.6) Name letters o1 the alphabet. !ing alphabets song. C,

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. ("<% 1.'.A) Menggunakan *ari untuk membutang pelbagai saiB(termasuk butang katup- butang cangkuk) Murid melakukan akti9iti membutang dengan bimbingan. "ertandingan + Memakai dan membutang pakaian Manipuli1 boF "akaian berbutang

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan moto kasar lokomotor ("<% '.1.1) Ber*alan dengan postur dan teknik yang betul. ("<% '.1.11) Ber*alan dengan pundit kacang di atas kepala. Ber*alan sambil men*un*ung ob*ek di atas kepala Ber*alan di atas tali. "ertandingan antara kumpulan. Buku %undi kacang $ali

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERIHAL DIRI SAYA

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya. (Dkspresi kreati1). (%$1.'.() Menghasilkan karya kreati1 yang mudah melalui pelbagai akti9iti menggambar. Cantum bentuk+bentuk asas menghasilkan sesuatu gambar secara berkumpulan. gambar bunga gambar kereta %eratan bentuk+ bentuk asas dari kertas /arna. ;am %ertas lukisan

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. (%$ '.1.7 ) Menyanyikan melodi. (%$8 '.1.A) Menyanyi lagu dengan iringan muBik. Menyanyi laguI!elamat "agiJ IBangun "agi I dengan iringan muBik 4adio5 cd5 kaset

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST 1.0) S#2!1 S!#%)#8#2 (!$ 1.1) Mempamerkan sikap sainti1ik. (!$ 1.1.') Menun*ukkan sikap sistematik beker*asama-bertanggung*a/ab. Main peranan ( memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan+rakan). Bermain dalam kumpulan. "uppet #lat mainan suai+ pasang

(ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ 6.') Membandingkan kuantiti ob*ek. (!$ 6.() Membuat seriasi mengikut satu cirri. (!$ 6.'.1) Membandingkan dua kumpulan ob*ek untuk menyatakan sama banyak- lebih atau kurang. (!$ 6.(.1) Menyusun ob*ek mengikut kriteria berikut a. %ecil ke besar b. "endek ke pan*ang c. 4endah ke tinggi d. Nipis ke tebal dan sebaliknya Mengelaskan kumpulan ob*ek dan membuat perbandingkan kuantiti Menyusun ob*ek atau gambar ikut kriteria yang hendak dia*ar. Bahan mau*ud 7embaran ker*a Benda mau*ud %ad gambar

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.() Membina keyakinan untuk berkomunikasi. ("!D '.(.1) Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. ("!D '.(.)) Bertutur dengan penuh keyakinan. ("!D '.(.6) Berinteraksi dengan yakin. ;uru bimbing murid mengucapkan pertuturan dengan betul dan yakin Main peranan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KEMANUSIAN (KM)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERIHAL DIRI SAYA

(KM 1.0) D#$# S!:! (%M 1.1) Mengetahui tentang latar belakang tentang se*arah diri sendiri (%M 1.') Mengetahui kebolehan diri (%M 1.1.() Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri se*ak lahir Bercerita tentang keperluan diri Menonton 9ideo tentang perkembangan dari bayi ke de/asa (%M 1.'.') Menyatakan kebolehan diri sendiri (%M 1.'.() Mengenal kekurangan diri sendiri Bersoal *a/ab tentang kebolehan diri- keistime/aan- kekurangan dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri C,

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M (.1) Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas ("M (.1.() Men*aga kebersihankeselamatan harta benda sendiri dan prasekolah. ("M (.1.)) Melaksanakan tanggung*a/ab sebagai seorang murid. Bergotong+royong menyusun atur dan menyimpan alatan mainanmembersihkan kelas. ;uru menekankan sikap bertanggung*a/ab untuk men*aga kebersihan dan mematuhi peraturan kelas tanpa arahan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : + TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : ANGGOTA BADAN SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.=)MembeBakan *enis bunyi yang ada di persekitaran. (BM 1.1.1>) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid Mendengar rakaman bunyi. Murid menyebut *enis bunyi yang didengar. "ermainan aneka bunyi. Murid mengenalpasti suara5 bunyi yang rakan+rakan hasilkan. C,+rom

#nggota badan yang dapat menghasilkan bunyi.

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra (BM '.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM '.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM '.') Bersoal *a/ab dengan rangsangan yang diberi (BM'.'.') Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Murid menyatakan permintaan dengan sopan. Cth IBoleh saya bermain dengan a/ak&J IMaa1kan saya cikgu- boleh saya ke tandas&J Murid menyatakan arahan kepada rakan secara bertatasusila Menyoal rakan mengenai anggota badan manusia dengan sebutan yang betul KMenggunakan perkataan Gtolongmaa1- terima kasihJ *uga menggunakan intonasi yang bersopan. I!ila dudukJ I$olong diamJ I!ila beraturJ

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.1) Mengenal bentuk huru1 # 2 3. (BM (.1.)) Menyebut huru1 mengikut urutan (BM (.1.5) Mengenalpasti bentuk huru1 kecil Nyanyian lagu abc sambil menyusun kad huru1. Murid menyebut huru1 mengikut urutan sambil membentuk huru1 menggunakan anggota badan(*ari5seluruh anggota badan). Menyambung titik.. %ola* huru1. Membuat bentuk dari doh. Memegang bentuk huru1 ( ),) dan kenalpasti lengkungan- kelurusantitik- cabang. %ad huru1 Carta ab*ad #nggota badan yang bersesuaian -telinga 2 c bibir atas + m bibir ba/ah + / hidung + h lembaran ker*a kertas /arna5tisu /arna adunan doh Bentuk huru1 ),

(BM (.') Mengenal huru1 9ocal.

(BM (.'.() Mengenalpasti huru1 9okal yang terdapat dalam perkataan

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).1) Menguasai kemahiran pratulis (BM ).'.') Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM ).'.5) Menulis huru1 besar mengikut cara yang betul Murid menulis huru1 kecil dengan betul dengan bimbingan menggunakan pelbagai /arna Murid menulis huru1 besar dengan betul menggunakan kertas bergaris*arak besar merah biru %ad huru1 %ertas #) %rayon %ertas bergaris

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

MINGGU : + TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : ANGGOTA BADAN SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.5) 7isten to and en*oy nursery rhymesaction song- poems and stories. (B8 1.5.') 7isten to and recite nursery rhymes and action songs. (B8 1.5.() 7isten to and recite and act out nursery rhymes and action songs and poem Children listen to and per1orm action base on simple instruction in I!imon !aysJ games. !imon can be change to children name. I!imon say- point to your nose.J C,56C, $eachers introduce rhymes songChildren sing rhymes song .ead L !houlders /ith action correct intonation (B8 1.6.() !ing songs /ith the correct pronunciation and intonation !ing a songs. 2 I?here is $humbman&J I.ead and !houldersJ .ead shouldersknees and toes 'M .ead and shouldersknees and toes 'M Dyes- ears- mouth and nose.

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.1) Hnderstand that printed materials contain meaning. (B8 '.1.') !ho/ a/areness that printed con9ey meaning by doing "retend 4eading. I7et:s 4eadingJ $eacher sho/s the mo9ement o1 point 1inger and eye using Big Book. Children 1ollo/ teacher:s reading. Big book Mo9ement 1rom le1t to right.

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet. (B8 (.1.6) Name letters o1 the alphabet. (B8 (.1.7) !ound out letters o1 the alphabets. (basic phonics) Children point to alphabet letters and name it. Children make sound o1 alphabet sho/n Dg ear- eye (basic phonics) # chart o1 My Body.

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting !kills (B8 ).'.1) Copy letters o1 the alphabets correctly in neat- legible print. (B8 ).'.)) ?rite simple /ord in neatlegible print Children copy /rite the letter repeatedly. Children copy /rite simple /ord on printed paper in neat and right /ay+ *oin the dots "lain paper 5 /ide blue red line .and out

MINGGU : + TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : ANGGOTA BADAN SAYA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus. ("<% 1.1.11) Menggunakan *ari untuk meren*is. ("<% 1.1.1') Menggunakan *ari untuk men*entik. ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. ("<% 1.'.7) Menggunakan tangan untuk menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan !enaman *ari 2 meren*is di udara #kti9iti diteruskan dengan murid meren*is pokok bunga dengan air. Bermain karom. Centik di udara Main air 2 *entik air dan air sabun Membuat origami ba*u keme*a %ertas /arna

%arom

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.)) Ber*alan dengan lakuan yang betul $un*ukcara ber*alan dengan lakuan yang betul. Membuat lakuan ber*alan yang betul dengan bimbingan guru. Berlari dari satu titik tengah ke arah bercambah. Berlari ke arah yang ditentukan "adang sekolah !kital

("<% '.1.5) Berlari bebas pelbagai arah.

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (-1) Men*aga kebersihan diri. ("<% (.1.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. ("<% (.1.6) Menyatakan kepentingan men*aga kebersihan. ("<% (.') Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. ("<% (.'.) ) Mengenal makanan yang rosak dan basi. ,emontrasi menggosok gigi. Murid dibimbing menggosok gigi dengan cara yang betul. Berkongsi pengalaman membersihkan diri 2 gosok gigimandi- penggunaan sabunmensyampu rambut- membersihkan hidung dan telinga. Berkongsi cerita mengenai pengetahuan murid mengenai N bagaimana mereka mengenali makanan yang sudah rosak 5 basi. Men*alankan u*ika*i Membuat pemerhatian (P3K ..0)Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan ("<% ).1.5) Men*aga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. Murid bergotong+royong membersihkan berus gigi- ca/an dan tuala kecil yang mereka gunakan dikelas. %olam air sabun %olam air Model gigi Berus gigi besar Hbat gigi Carta bergambar %aitkan dengan penggunaan anggota badan !e*enis makanan di letakkan di tempat terbuka dan se*enis lagi di dalam peti se*uk.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

11

MINGGU : + TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : ANGGOTA BADAN SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. ("<% 5.1.() Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat a/am ("<% 5.'.5) Menyebut nama sendirinama ibu+bapa- nama prasekolahlokasi tempat tinggal dan nombor telepon keluarga. Menun*ukkan ob*ek dan bahan yang boleh mendatangkan bahaya di - kelas (bucu me*a- almarigunting- paku- pintu) "engetahuan sedia ada murid. %ad gambar situasi melibatkan kecederaan anggota badan. !atu kumpulan dipantau oleh ""M dengan akti9iti menekap *ari dan me/arna sementara kumpulan yang satu lagi dibimbing guru tentang keselamatan anggota sulit.

("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan diri ("<% 5.()Men*aga kehormatan diri

Bersoal *a/ab tentang keselamatan anggota badan. !ecara bergilir- murid dibimbing menyebut nama sendiri- nama ibu ayah- nama prasekolah- lokasi tempat tinggal- dan no tele1on keluarga. Murid dibahagikan kepada ' kumpulan- satu kumpulan murid perempuan dan satu kumpulan murid lelaki. ;uru menerangkan tentang cara men*aga kehormatan diri.

("<% 5.(.5) mengenal anggota sulit. ("<% 5.(.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.1) Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi seni). (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.).') Menun*ukkan apresiasi MuBik (%$8 '.).5) Membuat pergerakan bebas mengikut muBik (%$8 '.).6) Menggerakkan anggota badan secara kreati1 mengikut muBikuntuk meneroka ruang Menyanyikan lagu I%alau anda ;embira: Cth %alau anda gembira gengam *ari 'F Menyanyi lagu Gmana ibu: Mana ibu 'F !ini saya 'F Menggerakkan anggota badan dalam akti9iti senamrobik . MINGGU : + TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : ANGGOTA BADAN SAYA C,56C, MuBik (%$8 1.1.)) Memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan. Menggunakan bahan /arna air untuk membuat capan tapak tangan 5 cop *ari. ?arna air %ertas lukisan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST +.0) Me%:#!0!) !/! "#&*1!% (!$ (.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. (!$ (.1.') Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah- pipi- dagu- dahikening -bibir dada perut- bahu- sikulutut- paha- betis- pusat- tumit- kuku). (!$ (.1.() Mengenalpasti organ deria (mata- hidung- telinga- lidah- kulit) dan menyatakan 1ungsi setiap organ deria ini. Murid menun*ukkan anggota badan masing+masing sambil menyebut nama anggota Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia Murid menyatakan 1ungsi deria melalui soal *a/ab7idah 2 rasa Mata 2 lihat $elinga 2 dengar %ulit 2 sakit .idung 2 bau Carta anggota badan "uBBle

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) Memahami nombor 1+1> (!$ 7.1.7) Membilang secara menaik 1+1> dan menurun 1>+1. (!$ 7.1.') Memadankan angka 1 hingga1> dengan nama nombor secara lisan. (Contoh ' 2 dua) (ST 11.0) Be%)*2 &!% $*!%' (!$ 11.1) Mengetahui kedudukan ob*ek dalam ruang. (!$ 11.1.') Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan Membuat bentuk badan manusia menggunakan doh yang berbeBa /arna untuk membeBaan anggota bahagian kiri dan kanan Menyanyikan lagu angkat anggota badan kiri dan kanan I#ngkat tangan kanan%ita goyang (F (ST 1(.0) Pe ,#%!!% (-5%0)$*-)#5%) (!$ 1'.1) Membina penghubung antara dua ob*ek. (!$ 1'.1.1) Membina penghubung antara dua ob*ek5binaan dan member alasan mengapa penghubung itu dipilih. Menghubungkan kedua tangan Mengikut kumpulan membentuk hubungan yang erat. *antina. - tangan sendiri kiri dan kanan - ber*abat tangan dengan ka/an dan menariknya - membentuk bulatan 5 rantaian rakan MINGGU : + SUB TEMA : ANGGOTA BADAN SAYA ,oh tepung gandum Murid membilang menggunakan *ari tangan kanan dan kiri. Murid menyebut nombor berpadanan bilangan.l Mata 2 dua .idung + satu

TEMA : DIRI SAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE 1.0) Me%'e%!/# &!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.1) Mengenali emosi sendiri. ("!D1.1.5) Mengenalpasti dan bercerita tentang *enis+*enis emosi gembira sedih takut dan marah ("!D 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi Bersoal *a/ab tentang perasaan murid mengenai akti9iti yang dilakukan semalam- hari ini dan esok Bercerita tentang hobi- makanan kegemaran atau peristi/a sambil rakan lain melihat reaksi muka rakan yang sedang bercakap itu ;ambar mimik muka

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! (%M 1.() Mengetahui hak diri sendiri (%M 1.(.') Menyatakan hak kanak+ kanak. (%M 1.(.() Menyatakan tanggung*a/ab diri sebagi seorang murid- anak dan rakan. ;uru menyatakan tentang hak seorang kanak kanak yang perlu pendidikan- perlindungan dan disayangi Main peranan dalam pelbagai situasi. Mendengar cerita nilai murni dari guru. Memegang tangan orang buta. Buku cerita.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M1.0) Ke1e$-!:!!% Ke1!&! T*"!% ("M 1.1) Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum ("M 1.1.') MembeBakan ciptaan tuhan dan rekaan manusia ("M 1.1.() Manyatakan $uhan adalah pencipta alam Me/arnakan gambar. Melekatkan guntingan gambar pada ruang Gciptaan $uhan: dan ruang Gbuatan manusia: Mendengar cerita I#dam dan .a/aJ 7embaran kertas

(PM 1>.0) Be$&#2!$# ("M15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. ("M 15.1.') Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Memba/a pinggan mangkuk ke besen yang disediakan. Menyanyikan lagu tentang kebersihan diriCth IBeginilah cara membasuh mukaJ ('M) Bersih sekali@..

Hlang dengan anggota badan yang lain seperti tangankaki

MINGGU : . TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KELUARGA SAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.1.11) MembeBakan *enis suara di persekitaran (Contoh %eta/amen*erit- menangis) Murid mendengar rakaman suara Murid menun*ukkan mimik muka berdasarkan rakaman suara yang di perdengarkan. Nyanyian lagu Negaraku "ermainan la/an suara +tiru sebutan ka/an tetapi dengan intonansi yang berla/anan Contoh men*erit(perlahan) dibalas men*erit perlahan Men*erit %eta/a menangis C, lagu Menggunakan intonasi tinggirendah- perlahan dan kuat berpandukan gerakan tangan guru ke atas dan ke ba/ah

(B.M 1.1.1') Mengenal pasti dan membeBakan intonasi suara tinggi dengan rendah- dan perlahan dengan kuat.

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (B.M '.') Bersoal *a/ab melalui ransangan yang diberi. (B.M '.'.6) Men*a/ab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (B.M '.'.7) Bersoal *a/ab secara bersopan. (B.M '.)) Menceritakan perkara yang didengar. (B.M '.5) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi. (BM '.).1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (B.M '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahan yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Bercerita tentang peranan ahli keluarga semasa di rumah. Berlakon cara berbual dengan ahli keluarga secara bersopan Contoh Dmak- bolehkah saya keluar bermain di luar& Bersoal*a/ab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga. Berlakon tanpa suara- situasi ahli keluarga di rumah pada hu*ung minggu . (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (B.M (.1) Mengenal bentuk huru1 #+3 (B.M (.1.5) Mengenal pasti bentuk huru1 kecil. (B.M (.1.6) Mengenal pasti bentuk huru1 besar. (B.M (.1.7) Memadankan huru1 kecil dengan huru1 besar. "ermainan kotak a*aib Contoh MuBik dimainkan dan kemudian diberhentikan secara tiba+ tiba .Murid yang ada kotak a*aib akan mengambi kad huru1 kecil di dalam kotak tersebut dan menyebutnya. "ermainan memancing huru1. 4adio %otak tisu %ad huru1 ;ambar situasi keluarga ContohN ibu memasak 5mencuci bapa mencuci kereta ContohNkakak membantu ibu men*aga adik. Contoh emak memasak #yah membaca suratkhabar Bersoal*a/ab tentang lakonan tanpa suara tadi.

%ad huru1 Batang pancing

TEMA : DIRI SAYA

"ertandingan memadankan huru1 %ad huru1 kecil dan kecil dan huru1 besar secara besar bergandingan MINGGU : . SUB TEMA : KELUARGA SAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (B.M (.') Mengenal huru1 9okal (B.M (.'.()Mengenal pasti huru1 9okal yang terdapat dalam perkataan Murid mengecam huru1 9okal dalam perkataan dan membulatkannya(emak- ayah- bapaabang- kakak- adik- ibu- nenekdatuk) Me/arna huru1 9okal dalam perkataan. "ermainan (a-e-i-o-u+I1reeBeJ) "ertandingan mencari huru1 9okal dalam himpunan huru1. Menyanyi lagu sayang keluarga (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (B.M ).'.)) Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul. (B.M ).'.5) Menulis huru1 besar mengikut cara yang betul. Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul Menulis huru1 besar dengan cara yang betul . 7embaran ker*a %ertas yang bergarisan 7embaran ker*a

(B.M (.() Mengenal huru1 konsonan

(B.M (.(.') Menyebut huru1 konsonan dengan tepat..

%ad huru1 Contoh saya sayang ibu@.ibu oh ibu ('F) hatiku rasa gembira lalalalala ('F) (ulang dengan ahli keluarga lain) Melodi bebas

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B.8 1.') 7isten to and understand meaning o1 simple /ords (B.8 1.() #cEuire and use simple phrases and statements. (B.8 1.)) 7isten to and 1ollo/ simple instructions (B.8 1.5) 7isten to and en*oy nursery rhymes- action songs- poems and stories . TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.8 1.'.7) 7isten to and identi1y common ob*ects in the en9ironment. (B.8 1.(.') $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9orite things and acti9ities around them /ith guidance. (B.8 1.).() 7isten to and 1ollo/ instructions- e.g. G"lease help your mother /ash the dishes: (B.8 1.5.() 7isten to- recite and act out nursery rhymes- action songs and poems. Children read aloud a1ter teacher and identi1y the members o1 1amily 1rom a picture. Children talk about their:s members o1 the 1amily eg mother+ cooking 1ather+ reading ne/s $he children listen to song and !ing 8 ha9e a 1ather- 8 ha9e a mother.appy happy 1amily- 8 ha9e a brother- 8 .a9e a sister- .appy happy 1amily. 4ecite simple rhymes MINGGU : . SUB TEMA : KELUARGA SAYA

"icture:s members o1 the 1amily chart

eg 8 ha9e a 1ather 8 ha9e a mother too 8 ha9e a brother 8 ha9e a sister too ?e are in happy 1amily

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet (B.8 (.1.7 ) !ound out letters o1 the alphabet (Basic phonics) (B.8 (.1.A) .ear and sound 9o/el sounds. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B.8 ).>) ?riting !kills (B8 ).'.() ?rite recogniBable letters. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. Children re/rite the letter repeatedly . Children re/rite simple /ords. plain paper 5 /ide blue red line hand out Children /atch and listen to phonics sound- 9o/el and consonant sound. Children make sound o1 alphabet that pointed by teacher. C, alphabet cards (B.8 '.'.() 4ecogniBe the basic 1eatures o1 a book. 8ntroduce basic 1eatures o1 a book Big book

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.1.1() Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol. ("<% 1.1.1)) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu ob*ek ("<% 1.') Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<% 1.'.A) Menggunakan *ari untuk membutang pelbagai saiB ( termasuk butang katup- butang cangkuk ("<% 1.'.=) Menggunakan tangan untuk menBip seluar- ba*u- beg Membuka dan menutup pelbagai *enis botol Mengikat tali seluar- tali kasut- riben dsb. Murid membutangkan ba*u keme*a yang dipakai dari atas ke ba/ah dan dari ba/ah ke atas. MenBip seluar - kain dan sebagainya. %aitkan dengan akti9iti menolong ibu $ali kain- benang- tali kasut dan riben. Ba*u keme*a !eluar Bip Beg Bekas pensel

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya( ekspresi kreati1) (%$8 1.'.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga- bulat- segiempat dan bu*ur. (%$8 1.'.7) menghasilkan karya mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti menggambar. Menyurih gambar ahli keluarga. Contoh ayah ibu abang kakak dan adik) Me/arnakan gambar situasi ahli keluarga yang bertatasusila. !usun atur keratan membentuk gambar lengkap %ertas minyak

7embaran ker*a Cigsa/ puBBle

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

17

MINGGU : . TEMA : DIRI SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KELUARGA SAYA

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi (%$8 '.1.1>) Menyanyi dengan sebutan yang *elas. Menyanyi lagu G!ayang %eluarga: contoh !atu satu saya sayang ibu ,ua+dua saya sayang ayah $iga 2tiga saying adik kakak 1-'-( sayang semuanya

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.1) Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam dipersekitaran. (!$ '.1.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk+bentuk dipersekitaran. (!$ '.1.7) Memerhati ob*ek+ob*ek dipersekitaran dan mengenal saiB (besar- kecil-pan*ang- pendektinggi-rendah- tebal dan nipis). Memerhati bentuk+bentuk yang terdapat di dalam kelas dan menamakannya dengan bimbingan Memerhati bentuk+bentuk yang terdapat di dalam kelas dan membuat perbandingan antara bentuk contoh Bentuk me*a+bulat 5segiempat sama5trapiBium $ingkap dan pintu %erusi+besar dan kecil. Melakar bentuk ob*ek sebagai rekod pemerhatian Cam dinding %ipas Me*a "apan putih

(!$ '.1.A) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ 6.)) Mengecam corak berulang dan membina pola (!$ 6.).5) membina corak berulang mengikut kreati9iti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya Murid menggunting corak+corak yang telah di/arnakan dan menyusun mengikut kreti9iti masing+masing. Menyusun corak secara berulang Cth Menyusun bentuk men*adi manusia

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) Memahami nombor 1+1> (!$ 7.1.7) Membilang secara menaik 1+1> dan menurun 1>+1. (!$ 7.1.A) Menulis nombor 1+1> mengikut cara yang betul. Membilang dan menulis nombor dengan cara yang betul %ad nombor 7embaran ker*a

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : . TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KELUARGA SAYA TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.') Mengurus emosi sendiri ("!D 1.'.() Meluahkan dan meyatakan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristi/a ya ng berlaku melalui pelbagai perkara cara seperti lisanlukisan-tingkahlaku. ("!D 1.'.)) mengenal pasti tindakan altanati1 untuk menguruskan emosi Main peranan sebagai seorang ayah ContohN #yah menasihati anaknya 8bu memarahi kesalahan anak Membincangkan perkara yang mungkin dilakukan oleh murid bila ber*umpa dengan orang yang tidak dikenali (bukan ahli keluarga) "rops

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM (.0) S!:! &!% Ke/*!$'! (%M '.1) Mengetahui keluarga terdekat (datuk nenek- ibu- bapa- adik beradik) (%M '.1.') menceritakan salasilah keluarga terdekat. Menceritakan mengenai datuk. Nenek- bapa5ibu saudara dan perkah/inan keluarga Bercerita mengenai keluarga kembangan Membina pro*ek paper pro1ail Ikeluarga saya: Carta keluarga %ad gambar

(%M '.1.() Menceritakan peranan dan tanggung*a/ab ahli keluarga (ikut situasi keluarga)

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM (.0) B!#2 H!)# ("M '.1) membantu ahli keluarga- /arga sekolah dan orang lain (".M '.1.') Memberi bantuan kepada ahli keluarga- /arga sekolah dan orang lain. Berbual mengenai gambar yang diberikan Me/arna gambar ;ambar positi1 ;ambar negati1 %ad gambar 7embaran ker*a

(PM 9.0) H5$ !) e%'"5$ !)# Buku cerita ("M 6.1) Menghormati anggota keluarga (".M 6.1.') Menyatakan dan menun*ukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. ("M 6.1.() Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga Mendengar cerita !i $anggang ,emontrasi tingkahlaku bersopan Berbual dan bersoal *a/ab

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : > TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : PERAYAAN TAHUN BARU CINA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.1.1) mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila dengan bimbingan (B.M 1.1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. (BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 1.'.1) Mengenal bunyi perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang sama (BM 1.'.') Mengenal bunyi perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang berbeBa Mendengar lagu "erayan ,i Malaysia contoh "erayaan $ahun Baru Cina (;ong Mi <a Chai) Menceritakan persediaan untuk "erayan $ahun Baru Cina Membunyikan siri perkataan yang mempunyai suku kata a/al yang sama !atu-sapu-sagu Murid mengenalpasti persamaan bunyi a/al tersebut Membunyikan beberapa perkataan yang mempunyai salah satu suku kata yang berbeBa- kenalpasti dan sebutkan + mara- mata- kaca-mara %ad perkataan 7embaran ker*a

%ad perkataan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (B.M '.1) Berinteraksi dengan mesra (BM '.1.() Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (B.M '.1.7) Menamakan ob*ek dipersekitaran. (BM '.'.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (B.M '.5) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi. (B.M '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Bercerita tentang perayaan $ahun Baru Cina Bersoal *a/ab Menamakan ob*ek yang berkaitan dengan perayaan tahun baru cinagambar dan labelkan Contoh kuih bakul- oren dan ang pau Memberi ucap selamat dan memberi respon secara bertatasusila Melakonkan situasi kun*ung mengun*ung antara pelbagai kaum.

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (B.M (.1) Mengenal bentuk huru1 #+ 3 (BM (.1.() menyebut huru1 secara ra/ak. (B.M (.1.7) Memadankan huru1 kecil dengan huru1 besar. Bersoal *a/ab berpandukan gambar+ gambar kad huru1 "ermainan mencari huru1 tersembunyi5pancing huru1 Menggunting dan menampal huru1 mengikut urutan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TEMA : PERAYAAN MINGGU : > SUB TEMA : PERAYAAN TAHUN BARU CINA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (B.M (.)) Membina dan membaca sukukata. (BM (.5) Membaca perkataan (B.M (.).)) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara ra/ak. (BM (.).5) membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara ra/ak Membunyikan suku kata terbuka secara ra/ak Memadankan dua suku kata terbuka secara ra/ak bagi membentuk perkataan Memadankan dan membatang dua suku kata terbuka untuk men*adi perkataan bermakna. Memadankan dan membatang tiga suku kata terbuka untuk men*adi perkataan bermakna. Membaca ayat+ayat yang ditun*ukkan dengan betul %ad suku kata %ad suku kata

(BM (.5.() Membatangkan dua sukukata terbuka untuk men*adi perkataan (Contoh buku) (B.M (.5.)) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk men*adi perkataan (Contoh kereta) (BM(.6.1) Membaca 1rasa dengan bimbingan (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM).'.1) Menulis semula huru1 mengikut cara yang betul. (B.M ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (B.M ).'.7) menyalin ayat dengan cara yang betul.

%ad sukukata

Menulis semula huru1 dengan cara yang betul. Menyalin perkataan dalam buku bergaris merah biru Menyalin ayat dengan betul kedalam buku bergarisan merah biru.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B.8 1.') 7isten to and understand meaning o1 simple /ords (B.8 1.() #cEuire and use simple phrases and statements. (B.8 1.5) 7isten to and en*oy nursery rhymes- action songs- poems and stories (B.8 1.'.5) listens to and repeats greetings. (B.8 1.'.=) 7isten to /ords said aloud and respond accordingly- e.g Gsho/ me the picture o1 a child eating: Gdra/ a 1lo/er: Gstand up and touch your nose: (B.8 1.(.)) $alk about happenings around them. (B.8 1.5.5) 7isten to and role plays simple stories. (BM1.6.() !ing songs /ith the correct pronounciation and intonation. Children /atching C,:s on ho/ to greet 1riends and repeat the greeting. Children gi9e respond correctly to teacher instructions. ?atching C,:s about Chinese Ne/ 0ear <esti9al and children talk about 1ood- culture and costume 1or Chinese people. Children make a role play on greetings 1riend 1or Chinese Ne/ 0ear <esti9al. ?atch ,6, about 1esti9al and sing eg. . Chinese Ne/ 0ear $one .appy Birthday)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : > TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : PERAYAAN TAHUN BARU CINA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.1) Hnderstand that printed material that contain meaning (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B.8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B.8 ).') ?riting !kills (B.8).'.') /rite simple pharases (B.8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. (B.8 ).'.5) ?rite simple phrases. Make a scrapt book eg. Chinese Ne/ 0ear <esti9al. by cutting and pasting pictures 1rom magaBine and ne/spaper. +playing /ith /ords. Children copy simple /ords on the /hiteboard in eFercise book. Children copy simple phrases on the /hiteboard in eFercise book. (B8'.1.') !ho/ a/areness that print con9eys meaning by doing "retend 4eading 4ead simple story book at reading corner

(B.8 (.1.A) .ear and sound 9o/el sounds. (B.8 (.1.=) .ear and sound consonant sounds.

Children repeat and identi1y 9o/el sounds. Children repeat and identi1y consonant sound.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<% 1.'.11) menggunakan *ari untuk menguntai ob*ek pelbagai saiB dengan menggunakan pelbagai *enis tali. ("<% 1.'.1') menuang air dari *ug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas botol- ca/an- gelas) (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.=) Ber*alan mengundur dengan lurus. ("<% '.1.1>) Ber*alan dan mengimbang badan di atas bangku pan*ang yang rendah. (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan ("<% ).1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. Contoh membantu membasuh piring makanan. Menguntai rantai perhiasan daripada pelbagai bentuk manic atau stra/ Main peranan menyambut tetamu yang datang ke rumah se/aktu perayaan $ahun Baru Cina

Murid ber*alan mengundur dengan postur dan teknik yang betul secara kiraan 1>. Ber*alan dan mengimbang badan di atas bangku yang rendah secara berkumpulan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : > TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : PERAYAAN TAHUN BARU CINA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.1) Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi !eni) (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya. (%$8 1.1.)) memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (%$8 1.'.11) mereka corak bebas dengan menggabung *alinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (%$8 1.'.1() Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreati1. .iasan 2kra1tangan5membuat ikan kertas menggunakan angpau Membuat naga dari kotak lama. Membuat corak pada tanglung. Membuat sampul ang pau dari kertas ma*alah.

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi (%$8'.1.)) menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan *elas (%$8 '.1.1')menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (%$8 '.1.1() Menyanyi dengan gerakan. (%$8 '.)) Menun*ukkan apresiasi muBik (%$8 '.).)) menyatakan perasaan terhadap muBik yang didengar. Menyanyi lagu ;ong si <a Chai dengan pergerakkan Menyanyikan lagu $ahun Baru Cina %ad tahun baru cina Menyanyi dengan perasaan yang gembira.dan membuat pergerakan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.') Membuat pengukuran menggunakan unit bukan pia/ai (!$ '.() Membanding dan mengelaskan ob*ek (!$ '.'.)) Mengukur pan*ang dan tinggi ob*ek menggunakan unit bukan pia/ai (Contoh unit bukan pia/ai *engkal-tapak kaki- stra/- buku) (!$ '.'.() Membanding dan mengumpulkan ob*ek+ob*ek mengikut satu ciri saiB (besar dan kecil- pan*ang dan pendek) tekstur (licin dan kasar Berat (berat dan ringan) Menggunakan tapak kaki untuk mengukur ruang dalam kelas 5 kaki lima Mengukur me*a Mengumpul ob*ek mengikut saiB dalam dua ruang untuk besar- kecil dan pan*ang- pendek contoh pensilpembaris- bola- pemadam

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

23

MINGGU : > TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : PERAYAAN TAHUN BARU CINA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ 6.)) Mengecam corak berulang dan membina pola (!$ 6.).5) membina corak berulang mengikut kreati9iti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya Murid membina sendiri satu susunan corak berulang menggunakan bahan sedia ada (kertas- kain- bentukpakaian) dan menyatakan ulangan tersebut

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) Memahami nombor 1+1> (!$ 7.1.7) Membilang secara menaik 1+1> dan menurun 1>+1. (!$ 7.1.A) Menulis nombor 1+1> mengikut cara yang betul. Membilang dan menulis nombor dengan cara yang betul Nyanyian lagu angka Contoh Mari membilang Mari kita kira%ira kira angka 1-'-( -)-5 6-7-A-=-1> %alau kita pandai "andai kira+kira %ita akan ber*aya@@@@

(ST 1(.0) Pe ,#%!!% (C5%0)$*-)#5%) (!$ 1'.() Membuat pelbagai binaan mengikut kreati9iti sendiri (!$1'.(.') Membuat "elbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreati9iti sendiri dan menceritakannya "ermainan blok 5 pasir membina bangunan 5 istana 5 rumah dan menceritakannya

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.() Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran (8C$ 1(. (.1) Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Memasang permainan computer untuk memahirkan penggunaan tetikus

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.() Membina keyakinan untuk berkomunikasi ("!D '.(.)) Bertutur dengan penuh keyakinan Menyambut tahun baru cina di dalam kelas prasekolah

(PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.1) Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain ("!D (.1.6) Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makananpakaian- tempat tinggal dan lain+lain Main peranan situasi rumah terbuka pada $ahun Baru cina Contoh tetamu dan tuan rumah

MINGGU : > TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : PERAYAAN TAHUN BARU CINA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.>) !aya dan %omuniti (%M5.(.1) menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (cth "erayaan ,i Malaysia Murid dapat menghayati suasaba meriah sambutan "erayaan ,i Malaysia Murid bercerita ttg perayaan "erayaan ,i Malaysia Bergotong+royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan $ahun Baru Cina seperti tanglung- angpau dll

(%M 5.() Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia

(%M 5.(.') Melibatkan diri dalam akti9iti menyambut perayaan masyarakat Malaysia (%M 5.(.() Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan

(KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! (%M 7.') Menghayati lagu dan muBik pelbagai kaum Malaysia (%M 7.'.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia Bercerita pengalaman berkun*ung rumah rakan yang menyambut perayaan ini Membuat persembahan atau melakonkan /atak penari tarian naga

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM >.0) He !" T#%''# ("M 5.1) Beradab sopan dalam pergaulan seharian. ("M 5.1.() Menun*ukkan tingkah laku yang bersopan dalm pergaulan seharian ;uru menceritakan tentang adab+ adab pergaulan dengan rakan sebaya dan masyarakat setempat.

(PM 9.0) H5$ !) e%'"5$ !)# ("M 6.') Menghormati orang de/asa ("M 6.'.() Menun*ukkan cara menghormati orang de/asa- rakan dan masyarakat setempat.

Menghormati perayaan masyarakat cina.

(PM 1(.0) Ke$<!0! ! ("M 1'.1) Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan*iran dan masyarakat setempat. ("M 1'.1.1) men*ayakan akti9iti secara berkumpulan. Membuat kola*+tanglung.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 9 TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : SEKOLAH SAYA

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM1.1.A)Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. Murid mengecam bunyi dipersekitaran sekolah contoh bunyi loceng-suara murid-bunyi air Murid mendengar arahan yang diberi oleh guru tentang peraturan peraturan di sekolah.Bersoal *a/ab tentang akti9iti rutin yang dilakukan di sekolah seharian ;uru membunyikan perkataan bersiri yang mempunyi suku kata a/al yang sama- murid menyatakan bunyi suku kata yang dikenalpasti

BM1.1.1()Mendengar dan memberi respon terhadap perbualan

(BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan

(BM 1.'.1) Mengenal bunyi perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang sama

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra (BM '.') Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi (BM '.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila (BM '.1.7) Menamakan ob*ek di persekitaran (BM '.'.5) Mengemukan soalan yang sesuai dan mudah di1ahami Murid menyatakan arahan kepada rakan secara bertatasusila menamakan ob*ek di dalam prasekolah.Cth alat tulis. ;uru menggalakkan murid mengemukakan soalan yang mudah untuk menghuraikan persoalan mereka- mengenai sesuatu5 seseorang I$olong ketuk pintu sebelum masukJ Isila letak buku di atas me*aJ

Contoh !iapa nama guru besar&

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.() Mengenal huru1 konsonan (BM (.(.') Menyebut huru1 konsonan dengan tepat. (BM (.(.() Menyebut huru1 konsonan dalam perkataan yang ditun*ukkan Murid menyebut huru1 konsonan yang ditandakan dalam kad perkataan dengan betul Murid meyebut huru1 konsonan dalam perkataan yang terdapat pada papan tanda arah di ka/asan sekolah. Membunyikan sukukata hasil gabungan huru1 konsonan dan huru1 9ocal

(B.M (.)) Membina dan membaca sukukata.

(.).1 Membunyikan sukukata hasil gabungan huru1 konsonan dan huru1 9okal dengan bimbingan (B.M (.).() Membina dan membunyikan sukukata hasil gabungan huru1 konsonan dan huru1 9okal (Contoh ba) (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis ).1.' Mengkoordinasikan pergerakan mata tangan melalui lakaran bentuk corak dan garisan secara bebas (BM ).'.5) Menulis huru1 besar dengan cara yang betul (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul

Menyambung titik+titik pelbagai bentuk- garisan dan gambar mengikut arah anak panah yang diberi Menulis huru1 besar dengan cara yang betul Murid menyalin perkataan menggunakan huru1 kecil dengan cara yang betul di antara dua garisan yang lebar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 9 TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : SEKOLAH SAYA

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.') 7isten to and understand meaning o1 simple /ord 1.1.1 7isten to and identi1y common sounds around them (B8 1.'.6) 7isten to and respond 9erbally to simple greetings (B8 1.'.A) Name common ob*ects in the en9ironment (B8 1.() #cEuire and use simple phase and statements (B8 1.(.() $alk about the natural en9ironment /ith guidance (B8 1.(.)) $alk about happening around them !ho/ and name 1our ob*ects /hich are 1amiliar to children. D.g Gat: sound cat- hat- mat- bat "upils listen to teachers greeting and gi9e their respond Children listen and point to the ob*ects around the classroom eF pencil- eraser- sharpener- /hite board- ruler- book- bag (common stationary) $alk about /eather 5 scenery 5 en9ironment during their came to school !hare story about e9ent 5 assembly that happened in school today(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading (B8 '.'.() 4ecogniBe the basic 1eatures o1 a book. # child traces body outline o1 8ntroduce big book- 1ollo/ teacher read /ith 1ingers mo9ement on big book

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ord /ith understanding (B8(.'.1) .ear and pronounce simple /ords. (B8 (.'.)) .ear and say the initial sound o1 a /ord eg cup (B8 (.'.5) 4ecognise and sound out o1 simple /ords- e.g C up 1or Cup. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).1.') ,ra/ lines- circles and patterns ?rite simple /ord in blue and red line using gross motor and 1ine motor mo9ements. B8 ).'.)) ?rite simple /ord /ith neatlegible print (B8 ).'.5) ?rite simple phrases MINGGU : 9 TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : SEKOLAH SAYA ?rite simple phrases such as G8 lo9e school: in plane papper Children hear and say the initial sounds o1 /ords in minimal pairs ?ith big chart 5 1lash card pupils L teachers rhymes the letter /ith initial sound o1 the /ord e.g pin+bin- run+sunten+pen- can+men

C u p O cup , a d O dad

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1.15) Menggunting ("<% 1.1) Melakukan menghasilkan satu bentuk kemahran motor halus ("<%1.'.') Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari ) contoh bungaa/an ("<%1.'.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga- bulat- segiempat- bu*ur ("<% 1.'.1>) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan ("<% 5.1.() Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut a. rumah b sekolah

Menggunting kertas membentuk bulatan- empat segi- segi tiga dan bu*ur. Menggunting

Murid menyarung sarung kaki dan tangan sehingga mahir. . Bertanding memakai sarung kaki sendiri+ "erbincangan tentang ob*ek bahaya di sekolah ContohNbilik air- dapur. ka/asan taman permainan.

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.1) ) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. Merangkak ke satu arah yang ditentukan dengan kadar perlahanla*u- memba/a barang-dsb

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$81.')menBahirkan idea kreati1 dalam penghasilkan karya (Dkspresi kreati1) (%$8 1.'.A) Membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan (%$8 1.'.= ) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (%$8 1.'.1>) Menghasilkan karya yang menggabung*alinkan pelbagai teknik menggambar (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. TEMA : DIRI SAYA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS %$8 '.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu( iaitu riang dan bersemangat.) Menyanyikan lagu sekolah dengan semangat Menekap kertas dan me/arna corak yang terdapat pada bangunan (dinding- tingkap- kerusime*a) Membina Gsekolah saya: menggunakan bogkah kayu 5 blok lego. Membuat kola* Isekolah sayaJ menggunakan kertas /arna.

MINGGU : 9 SUB TEMA : SEKOLAH SAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.') Membuat pengukuran menggunakan unit bukan pia/ai (!$ '.'.') membandingkan berat ob*ek (lebih berat- lebih ringan) (!$ '.'.() membandingkan ketebalan ob*ek (lebih tebal- lebih nipis) Membuat akti9iti menimbang buku Membandingkan buku yang tebal dan nipis.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) Memahami nombor 1+1> (!$ 7.1.7) Membilang secara menaik 1+1> dan menurun1>+1. (!$ 7.1.A) Menulis nombor 1+1> mengikut cara yang betul. (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian !$ 1>.1.() Menyatakan /aktu untuk men*alan sesuatu akti9iti (Cth Cam 7 pagi- *am 1' tengahari) "ermainan menggunakan /aktuapa yang dilakukan pada /aktu pagitengahari dan petang. Melodikan irama hari+hari dalam seminggu. Menyusun kad hari megikut urutan Membilang dengan menggunakan bahan+bahan alatulis 5 permainan yang ada di dalam kelas dan menulis nombor dengan cara yang betul berdasarkan bilangan ob*ek

(!$ 1>.1.)) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan ( 8sninselasa@.) (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT !$ 1(.1) menggunakan teknologi dan komunikasi secara accountable dan beretika. !$ 1(.1.') Menghidupkan computer (s/itch PN) dan menutup computer(s/itch o11- shut do/n) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru.

Menggunakan computer dengan cara yang betul

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.() Mengenali emosi orang lain ("!D 1.(.() Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristi/a yang telah berlaku ("!D 1.(.)) Menerangkan perbeBaan emosi antara indi9idu ,engan menggunakan gambar+ gambar /a*ah di akhbar- murid di minta menyatakan prasaan yang mungkin ditun*ukkan oleh /a*ah tersebut.

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.() Membina keyakinan untuk berkomunikasi "!D '.(.)) Bertutur dengan penuh keyakinan "!D '.(.5) Bertanya dengan penuh keyakinan. "!D '.(.6) Berinteraksi dengan penuh yakin. Bercakap di hadapan kelas mengenai sesuatu peristi/a yang dipertontonkan dikelas Bersoal+*a/ab mengenai peristi/a itu. Berbual tentang perlunya mematuhi nasihat. !imulasi murid menghormati guru dan ibu bapa. Cth mela/at ka/asan sekolah.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

29

MINGGU : 9 TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : SEKOLAH SAYA

(KM ..0) S!:! &!% Se25/!" (%M ).1) Mengetahui sekolah saya %M ).1.)) Menyebut nama sekolah %M ).1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas %M ).1.6) Men*alankan tanggung*a/ab sebagai ahli kelas seperti mematuhi peraturan kelas men*aga kebersihan sekolah meletakkan barangan ke tempat asalnya. 7a/atan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk+bentuk yang terdapat di persekitaran sekolah. Menyebut nama sekolah- guru dan pentadbir. Membuat *adual tugasan membersihkan kelas. Membuat peraturan+peraturan di dalam kelas Contoh ,i larang berlari di dalam kelas

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM (.0) B!#2 H!)# ("M '.1) membantu ahli keluarga- /arga sekolah dan orang lain ("M '.1.') Memberi bantuan kepada ahli keluarga- /arga sekolah- dan orang lain. Menyertai gotong royong membersihkan ka/asan sekolah dan kelas.

(P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M (.1) bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas ("M (.1.)) Melaksanakan tanggung*a/ab sebagai seorang murid. #malkan sikap membuang sampah ke dalam tong sampah

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ? TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KA7AN SAYA

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.'.() Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama (BM 1.'.)) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa Mencari nama panggilan dua rakan baik Mendengar dan memberi respon perkataan yang mempunyai suku kata akhir yang sama. Mendengar dan memberi respon perkataan yang mempunyai suku kata akhir yang berbeBa Cth %a/an ca/an %a/an 4akan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.')Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (BM '.1.)) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM '.'.') Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Berbual untuk mendapatkan maklumat rakan Menyoal rakan untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan sebutan yang betul

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (B.M (.)) Membina dan membaca sukukata. (BM (.).)) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara ra/ak. (BM (.).5) Membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara ra/ak (B.M (.5.()Membatangkan dua sukukata terbuka untuk men*adi perkataan "ermainan kad suku kata terbuka. ba- ca- da- ga Mencantum dua suku kata terbuka men*adi perkataan ba Q ca O baca Membatang dua sukukata untuk men*adi perkataan Bara- batu- saya Murid membaca 1rasa dengan sebutan yang betul %6%6 Mata biru- Ba*u baru- Buku saya

(BM (.5) Membaca perkataan

(BM(.6) Membaca 1rasa

(B.M (.6.') Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul.

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menulis nama ka/an rapat dengan bimbingan guru. Menyalin semula ayat yang diberi oleh guru dengan cara yang betul

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ? TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KA7AN SAYA

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.)) 7isten to and 1ollo/ simple instructions. (B8 1.).() 7isten to 1ollo/ instructionse.g. please get me the book 1rom the shel1. $eacher story about Children listen to /ords and read aloud. 7isten to simple instruction said aloud by the teacher e.g. please get me the book 1rom the table& 4ead a story I8 7o9eJPJ- My <riends

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.1) Hnderstand that printed materials contain meaning (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding (B8 '.1.') !ho/ a/areness that print con9eys meaning by doing "retend 4eading. 4ead simple story book at reading corner

(B8 (.1.7) !ound o1 letters o1 the alphabets (basic phonics) (B8 (.1.A) .ear and sound 9o/el sounds. (B8 (.'.5) 4ecognise and sound out o1 simple /ords- e.g C up 1or Cup. (B8 (.'.6) recogniBe and sound similar initial sound in /ords e.g cup cat cap (B8 (.'.7) read 1amiliar /ords printed in the surrounding

!ing #BC song Match letters o1 the alphabets /ith correct sound Dncourage children to imitate sounds /ith their 9oice and match these sounds and the letters o1 the alphabet. Dg # apple B ball

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.() ?rite recogniBable letters. "upils /rite name o1 their 1riends in the class.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<%1.1.1')Menggunakan *ari untuk men*entik ("<%1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk ("<%1.'.A)Menggunakan *ari untuk membutang pelbagai saiB. Murid secara berkumpulan bermain men*entik penutup air minuman Murid melipat kertas secara bertindih dan menggunting bentuk orang. .asilnya terdapat beberapa bentuk orang yang berangkai. "ertandingan membutang ba*u rakan. "enutup botol

%ertas Blok orang gunting

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

32

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ? TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KA7AN SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.1) ) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. ("<% '.1.15) melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua+dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. ("<% '.1.16) ber*engket beberapa langkah ke arah tertentu. ("<% '.') Melakukan kemahiran motor kasar bukan loko motor ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. ("<% '.'.5) membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak - menarik tali dan lain+ lain ("<% '.'.6) berbaring sambil menangkat kaki ("<% '.(.6) membaling ob*ek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan Murid merangkak di ba/ah halangan yang dibuat oleh guru. Murid melompat mengikut panduan dan arahan yang dinyatakan oleh guru. Murid ber*engket kea rah tertentu "ergerakan yoga

!enaman lantai Membaling bola lembut5 membaling pundi kacang.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') menBahirkan idea kreati1 dalam penghasilkan karya (Dkspresi kreati1) (%$8 1.'.=) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (%$8 1.'.1>) Menghasilkan karya yang menggabung*alinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi (%$8 '.1.=)menyanyi lagu mengikut tempo. (%$8 '.1.1>) menyanyikan dengan sebutan yang *elas. (%$8 '.1.1() Menyanyi dengan gerakan. Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan Gka/an saya: dengan bimbingan guru. Murid mengha1al lagu Murid menyanyi sambil membuat pergerakan. Membuat puppet daripada kulit telur Membuat buku skrap yang berta*uk Grakan sayaMurid menghasilkan gambar melalui pengalaman sendiri. %ulit telur Benang bulu kambing ;am

7agu ka/an saya !eni kata lagu

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

33

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ? TEMA : DIRI SAYA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KA7AN SAYA

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.') membuat pemerhatian ke atas ab*ek dan 1enomena alam di persekitaran. (!$ '.1.=) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (!$ '.1.1>) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbeBaan antara ob*ek+ ob*ek yang diperhatikan. Murid memerhati beg yang diba/a ka/an sebelahnya dan melukis beg tersebut. Murid membuat penilaian terhadap perbeBaan dan persamaan beg+beg dengan ka/an yang lain.

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% (!$ (.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan (!$ (.1.') Mengenalpasti bahagian tubuh badan "enerokaan memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan !ecara berkumpulan murid melakar tubuh badan rakan. Murid meletakan gambar anggota tubuh badan pada tempat yang sesuai TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) !$ 7.1.7) Membilang secara menaik 1+ Memahami nombor 1+1> 1> dan menurun 1>+1 (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) menggunakan teknologi dan komunikasi secara accountable dan beretika. (!$ 1(.1.5) Beker*asama dengan ka/an dalam bilik dar*ah semasa menggunakan komputer. Murid membilang nombor 1+1> secara menaik dan menurun.

Murid berkongsi menggunakan komputer dalam mengenali peralatan 8C$

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.1) Memahami keperluan perasaan dan pandangan orang lain ("!D (.') Membina kemahiran sosial dalam interaksi ("!D (.1.5) Menun*ukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. ("!D (.'.6) Menghormati hak orang lain seperti a. meminta iBin menggunakan atau memin*am barang orang lain b. memulangkan barang selepas memin*am c . men*aga keselamatan barang yang dipin*am Murid bersembang dengan rakan secara bebas. Bersoal *a/ab secara sopan dan menghormati pendapat orang lain dalam melaksanakan akti9iti kelas. Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan "ermainan mencari rakan berdasrkan kad nama bergambar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : ? TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KEMANUSIAN (KM)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KA7AN SAYA

(KM +.0) S!:! &!% R!2!% (%M (.1) Mengetahui tentang rakan (%M (.1.') Bercerita tentang rakan Murid bercerita tentang rakan.

(KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.1) Mengamalkan semangat bermasyarakat (%M 5.1.() Menyatakan 1aedah berka/an. (%M 5.1.)) Bergaul mesra dan tolong menolong. ;uru menyatakan kepentingan berka/an kepada murid. Murid melakukan gotong royong membersih kelas bersama+sama. "eralatan gotong+royong

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1..0) T5/e$!%0# ("M 1).') Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya ("M 1).'.') Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. ("M 1).'.() Menyatakan 1aedah bertolak ansur setelah men*alankan akti9iti kumpulan. "ermainan bebas dalam kumpulan. Murid berkongsi barang permainan sesama rakan Murid bersoal*a/ab mengenai 1aedah bertolak ansur sesama rakan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

35

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : @ TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : JIRAN SAYA

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.11) membeBakan *enis suara di persekitaran(contoh keta/a-men*erit-menangis) Murid membuat perbeBaan berdasarkan situasi masyarakat ber*iran. contoh keta/a semasa bermain anak kecil menangis Mengenalpasti arahan berbentuk larangan dan suruhan yang diberi guru . Cth Cangan bising %emasnya tulisan a/ak

(BM 1.1.1') mengenal pasti dan membeBakan intonasi suara tinggi dengan rendah - dan perlahan dengan kuat.

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan Mesra (BM '.)) Menceritakan perkara yang didengar (BM '.5) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi (BM '.1.)) berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM '.).1)menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM '.5.1) main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Melakonkan /atak *iran pelbagai kaum dalam situasi gotong+royongkenduri- menBiarahi *iran yang sakit dengan bimbingan guru. Bercerita tentang *iran. 7akonan simulasi tentang akti9iti yang dilakukan bersama *iran

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.1) mengenal bentuk huru1 a+B (BM (.)) membina dan membaca suku kata (BM (.1.7) memadankan huru1 kecil dengan dengan huru1 besar (BM (.).5) Membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara ra/ak Murid memancing huru1 besar untuk di untuk dipadankan dengan huru1 kecil "ermainan mencantum kad suku kata "ancing %ad huru1 %ad suku kata

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul Murid menyalin perkataan yang beri oleh guru dengan betul 7embaran ker*a

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

36

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : @ TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : JIRAN SAYA

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.() #cEuire and use (B8 1.(.') talk about 1amiliar simple phrases and eFperieces- 1a9orite things and statements. acti9ities around then /ith guidance. (B8 1.5) 7isten to en*oy nursery rhymes-action (B8 1.5.5) 7isten to and role simple songs- poems and stories. stories. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) identi1y letters o1 the alphabet. (B8 (.') 4ead simpl /ords and /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills B8 ).'.( ?rite recogniBable letters. ?rite letters on /orksheet (B8 (.1.A) .ear and sound consonant sounds. (B8 (.'.6) 4ecognise and sound similar intial sound in /ord. e.g Cup-cap-cat Man-map-mat ?rite simple /ords such as light 1esti9al + column + laddu (B8 '.'.() recogniBe tha basic 1eatures o1 the book. Hse simple /ords to greet 1riends 5 con9ey message such as .i- ho/ are you& "lease come in. !tory about neighbour.

list the 1eatures o1 book such as the title- editor and publisher that ha9e in the class

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.') Melakukan kemhiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<% 1.1.1)) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu ob*ek ("<% 1.'.11) Menggunakan *ari untuk menguntai ob*ek pelbagai saiB dengan menggunakan pelbagai tali. Mengikat kotak menggunakan tali Menguntai manik+manik ber/arna $ali Manik manik

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.') Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor "<% '.1.17) bertenteng dengan perlakuan yang betul "<% '.'.7) mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki Bermain keting+ting Mengimbang badan di atas sebelah kaki

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : @ TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : JIRAN SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.1) Mengenali sumber yang menybabkan kemalangan dan bahaya "<% 5.1.)) Mengenalpasti situasi yang membahayakan seperti lantai licinban*ir- kebakaran dan *alanraya Men*alankan simulasi tentang kebakaran

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') menBahirkan idea kreati1 dalam penghasilkan karya (Dkspresi kreati1) (%$8 1.'.1' ) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan sebuah karya kreati1. (%$8 1.'.1( )Menghasilkan kra1 tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. Membuat bekas pensel menggunakan tin susu yang dihias dengan pelbagai bahan terbuang untuk di*adikan hadiah kepada *iran $in susu ?arna

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. (%$8 '.') Mengambil bahagian dalam akti9iti memainkan perkusi. (%$8 '.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu( iaitu riang dan bersemangat.) (%$8 '.'.)) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat+lembut) Menyanyikan lagu berkaitan dengan *iran Memainkan perkusi mengikut rentak lagu yang dinyanyikan. !eni kata lagu

#lat perkusi

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.() membanding dan mengelaskan ob*ek. (!$ '.(.)) mengumpul ob*ek+ob*ek yang mempunyai ' ciri yang sama /arna dan bentuk saiB dan bentuk (contoh segitiga hi*au- bulat kecil) (!$ '.(.7) menyatakan ciri sepunya untuk setiap mengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. membuat himpunan ob*ek berpandu pada /arna yang sama-bentuk yang sama. Membuat pemerhatian dan menyatakan sebab persamaan himpunan yang dilakukan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

38

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : @ TEMA : DIRI SAYA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : JIRAN SAYA

(ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ 6.)) Mengecam corak berulang dan membina pola (!$ 6.).5) membina corak berulang mengikut kreati9iti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya Murid membina sendiri satu susunan corak berulang menggunakan bahan sedia ada (kertas- kain- bentukpakaian) dan menyatakan ulangan tersebut %ain perca %ad manila ?arna air

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) Memahami nombor 1+1> (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian (!$ 1>.1.)) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Murid menyebut hari+hari dalam seminggu Murid menyusun kad hari mengikut urutan (ST 1(.0) Pe ,#%!!% (C5%0)$*-)#5%) (!$ 1'.() Membuat pelbagai binaan mengikut kreati9iti sendiri (!$1'.(.') Membuat "elbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreati9iti sendiri dan menceritakannya cth blo- pasir "ermainan blok 5 pasir membina bangunan 5 istana 5 rumah dan menceritakannya %ad hari (!$ 7.1.A) Menulis nombor 1+1> mengikut cara yang betul. Membilang dan menulis nombor dengan cara yang betul 7embaran ker*a

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi dan komunikasi secara accountable dan beretika. (!$ 1(.1.() menggunakan tetikus untuk klik dan d/i klik (double click). (!$ 1(.1.)) bersikap positi1 dalam menggunakan 8C$. TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.1) memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain. ("!D (.') menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. ("!D (.1.5) Menun*ukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. ("!D (.'.6) Menghormati hak orang lain seperti meminta iBin menggunakan atau memin*am barang orang lain. "enerangan tentang tatacara men*aga perasaan dan menghormati *iran tetangga. 7akonan5simulasi tatacara men*aga dan menghormati hak orang lain. Melakukan akti9iti menggunakan komputer .

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

39

MINGGU : @ TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : JIRAN SAYA

(KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.1) Mengamalkan semangat bermasyarakat. (%M 5.') Mengenal ahli komuniti (%M 5.1.() Menyatakan 1aedah berka/an. (%M 5.1.)) Bergaul mesra dan tolong menolong (%M 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan- *iran-dan masyarakat setempat. (%M 5.'.') Menyatakan kaum di Malaysia. Menyatakan kepentingan ber*iran !imulasi ker*asama gotong royong antara *iran tetangga. Menyatakan masyarakat di sekeliling murid. CthN Melayu Cina 8ndia

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1(.0) Ke$<!0! ! ("M 1'.1) Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan *iran dan masyarakat setempat ("M 1'.1.)) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat Melakonkan /atak *iran pelbagai kaum dalam situasi gotong+royongkenduri- menBiarahi *iran yang sakit dengan bimbingan guru

MINGGU : A TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KEBERSIHAN DIRI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons ;uru memberi arahan akti9iti membersihkan diri seperti basuh muka- gosok gigi- mandi murid melakukan pergerakan akti9iti tersebut. Murid menyanyikan lagu GBangun "agi:. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.)) Menceritakan perkara yang didengar. (BM '.5) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi. (BM '.1.() Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM '.1.)) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM '.).1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Bersoal*a/ab tentang cara+cara men*aga kebersihan diri dan alatan peribadi. ;uru bercerita tentang cara+cara membasuh tangan dan menggosok gigi dengan betul. murid bercerita tentang apa yang telah didengar. Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan peribadi dalam situasi yang sebenar. Murid memegang /atak ibu-bapa dan anak+anak. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.() Mengenal huru1 konsonan. (BM (.(.') Menyebut huru1 konsonan dengan tepat. (BM (.(.() Menyebut huru1 konsonan dalam perkataan yang ditun*ukkan. "ermainan memancing kad huru1 dan menyebut huru1 yang dipancing. Menyebut huru1 konsonan yang ditun*ukkan oleh guru dalam kad perkataan.

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.))Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul. Menulis semula huru1 kecil yang terdapat di dalam perkataan 7atihan menulis huru1 kecil dengan betul menggunakan lembaran ker*a

MINGGU : A TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS SUB TEMA : KEBERSIHAN DIRI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

41

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.') 7isten to and understand meaning o1 simple /ords (B8 1.() #cEuire and use simple phrases and statements. (B8 1.'.A) Name common ob*ects in the en9ironment. $eacher sho/s picture cards o1 toiletteries such as toothbrush- soapcomb- clipper !ay simple statements such as I 8 brush my teethJ I 8 /ash my 1aceJ I 8 comb my hairJ

(B8 1.(.') $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9orite things and acti9ities around them /ith guidance.

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).'.() ?rite recogniBable letters. (B8 ).') ?riting skills TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.1.11) Menggunakan *ari untuk meren*is. ;uru menun*ukkan cara meren*is tangan dengan betul. Melakukan akti9iti yang berkaitan meren*is tangan seperti membersihkan me*a dan membasuh tangan dengan bersih. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.17) Berketenteng dengan lakuan yang betul. ("<% '.1.'') Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan. (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.1) Men*aga kebersihan diri. ("<% (.1.A) Mengamalkan cara men*aga kebersihan diri. Me/arna gambar pelbagai akti9iti membersihkan diri. Bermain G$eng+teng ;ula Batu. ?rite letters on /orksheet (B8 (.'.)) .ear and say the initial sound o1 a /ord. ,rilling by using /ord cards. Dg. Brush- comb- soap- /ash.

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan. ("<% ).1.5) Men*aga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. Melihat cara membersihkan sikattuala dan berus gigi.

MINGGU : A TEMA : DIRI SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KEBERSIHAN DIRI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

42

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi (%$8 '.') Mengambil bahagian dalam akti9iti memainkan perkusi. (%$8 '.1.A) Menyanyi lagu dengan iringan muBik. (%$8 '.'.)) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat+lembut). Murid menyanyikan lagu diiringi muBik G7enggang+lenggang kangkung:+ Menggunakan perkusi dengan arahan guru. 7agu GBangun "agi: Cd lagu (%$8 1.'.1') Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreati1. Murid mengutip bahan terbuang di sekitar luar kelas. Membuat karya kreati1 di atas Gmountain board:.

#lat perkusi

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST 1.0) S#2!1 S!#%)#8#2 (!$ 1.1) (!$ 1.1.')Menun*ukkan sikap Mempamerkan sikap sistematik beker*asamasainti1ik bertanggung*a/ab. (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.5) (!$ '.5.') Men*alankan akti9iti untuk Menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah harian. kehidupan harian secara hands-on. (ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% (!$ (.') Meneroka alam sekitar menggunakan deria. (!$ (.'.') Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka. a. penglihatan b. pendengaran c. penyentuhan d. hidu +Men*alankan akti9iti berkumpulan +Men*alankan akti9iti bermain buih sabun.

Murid melakukan akti9iti membasuh kain tuala.

$uala sabun

Mela/at persekitaran sekolah. Bersoal*a/ab tentang kebersihan persekitaran yang telah dilihat.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.') Mengetahui si1ar (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika (!$ 1(.1.() Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Men*alankan akti9iti menggunakan C, interakti1. (!$ 7.'.1) Menulis angka si1ar Menulis angka si1ar

MINGGU : A TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KEBERSIHAN DIRI TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

43

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.() Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi ("!D 1.(.') Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain. #kti9iti bersoal*a/ab tentang kebersihan diri- persekitaran rumah dan kelas.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! Melakonkan drama (%M 1.() Mengetahui hak diri sendiri (%M 1.(.() Menyatakan tanggung*a/ab diri sebagai seorang murid- anak dan rakan. Murid yang membuang sampah merata+rata di ka/asan sekolah.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M (.1) Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas. ("M (.1.() Men*aga kebersihankeselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. +Bergotong+royong membersihkan kelas. +Membersihkan5mengemas tempat dan alatan selepas akti9iti.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

44

MINGGU : 10 TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KESELAMATAN DIRI

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM 1.'.() Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama (BM 1.'.)) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa ;uru mempamerkan kad suku kata ;uru menyebut bunyi suku kata akhir yang sama 5 berbeBa dan murid mengikut. Contoh me*a- mata- kaki(berbeBa) Mencantum huru1 men*adi suku kata ( k Q a O ka) Nyanyian suku kata %ad suku kata %ad perkataan %ad huru1 Contoh rasa- bisamasa- lusa- rusa (sama)

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.)) Menceritakan perkara yang didengar (BM '.).1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah +Bercerita berpandukan gambar tunggal +Bersoal*a/ab dengan murid tentang kepentingan dan cara+cara men*aga keselamatan diri. +Murid mendengar cerita dan menceritakan semula dengan ayat mudah. +Bersoal*a/ab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah-sekolah dan taman permainan. + Main peranan satu situasi apabila berlaku kemalangan. +7akonan rakan tercedera ketika akti9iti luar 2 cadangan tindakan yang perlu diambil. ;ambar tunggal

(BM '.5) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi

(BM '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan

%ad gambar

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.)) Membina dan membaca suku kata (BM (.).6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara ra/ak (BM (.).7) Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara ra/ak (BM (.5) membaca perkataan (BM (.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk men*adi perkataan (cth dan) +"ermainan G;abung !ukukata:. +Murid menyebut tiga suku kata terbuka 5 tertutup secara ra/ak +Nyanyian menggunakan kad suku kata. +;uru membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu+isu keselamatan + kes penculikan + penderaan + bencana alam + kemalangan +Murid menggabungkan huru1 men*adi satu suku kata tertutup menggunakan kad huru1 . +;uru membimbing murid membatangkan dua suku kata terbuka dan tertutup men*adi perkataan yang bermakna. (k9 Q k9k) %ad suku kata "apan engsel a) Contoh suku kata terbuka %erusi- keme*a- keladi. b) Contoh suku kata tertutup sekolah- rambutan

(BM (.5.6) membatangkan dua suku kata tertutup untuk men*adi perkataan (cth emak)

%ad huru1 %ad perkataan Contoh beg- 9an- bas- gam %ad suku kata Contoh kamus- takut- rumah

MINGGU : 10 TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KESELAMATAN DIRI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (B ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. +;uru mempamerkan kad perkataan seperti duri- paku- batu. +Murid dikehendaki menyalin perkataan tersebut dengan cara yang betul. +Menyalin dan melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. +Murid menyalin semula ayat yang telah dibaca dengan cara yang betul. %ertas "ensel "apan putih %ad perkataan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.') 7isten to and understanding meaning o1 simple /ords. (B8 1.=) "er1orm a 9ariety o1 language 1orms and 1unctions in a social conteFt. (B8 1.7) $ell simple stories. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading (B8 '.'.() 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. 8ntroduce children to recogniBe the basic 1eatures o1 a book. e.g title o1 the book- the name o1 the author- the publisher- the contain o1 the book. Books (B8 1.'.') 7isten to and respond 9erbally to simple greetings /ith guidance. (B8 1.=.') Hse simple sentences to carry out a con9ersation to eFpress 1eelings and emotion. (B8 1.7.1) $ell stories about personal eFperiences /ith guidance. +$ell story about sa1ety and stated ho/ to de1end onesel1 1rom danger. e.g don:t /alk alone in the dark. don:t 1ollo/ stranger. +$alk about children:s eFperiences e.g playing in the playground shopping in the mall +"upil /atching 9ideo about sa1ety and discuss about the moral 9alue.

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ord /ith understanding (B8 (.'.5) 4ecogniBe and sound out simple /ords - e.g c 1or cup (B8 (.'.6) 4ecogniBe and sound similar initial sound in /ord eg cup cap cat man- mat- map (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting !kills (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. +.elp children to /rite simple /ords in neat. Dg needles- kni1e- hammer etc. +Children complete the /ord /ith the correct letters. +?rite the name o1 the ob*ect according to the picture. +.elp children to recogniBe and sound out simple /ord using /ord cards. +Children match picture cards /ith /ord cards and sound the /ords correctly. +4ecognise and sound similar initial sound in /ord. ?ord cards "icture cards ?ord cards

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

47

MINGGU : 10 TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KESELAMATAN DIRI TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.( ) Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. ("<% '.(.)) Melambung ob*ek lembut dengan menggunakan satu tangan. +;uru menun*uk cara melambung pundi kacang 5 bola getah menggunakan dua tangan. +"ermainan kecil 2 melambung bola kepada rakan di dalam bulatan. +;uru menun*uk cara menyambut pundi kacang 5 bola getah menggunakan dua tangan. Murid melakukan dengan bimbingan guru +"ermainan GBola Beracun:. +"ermainan GMonyet merebut bola:. "undi kacang Bola getah

("<% '.(.5) Menyambut ob*ek lembut dengan menggunakan dua tangan

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.() Men*aga kehormatan diri ("<% 5.(.7) Mengamalkan sikap aserti1 bila menghadapi situasi yang tidak selamat ("<% 5.(.A) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. ("<% 5.(.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. +;uru menerangkan sikap aserti1 iaitu bertenang apabila menghadapi situasi yang tidak selamat. +Main peranan Murid melakonkan situasi kemalangan *alanraya. +Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan men*aga diri semasa di rumah- taman permainan dan tempat membeli+belah. +!imulasi keadaan kebakaran dan anggota bomba men*alankan tugas. +;uru memberi penerangan tentang men*aga keselamatan diri. +;uru menceritakan kepentingan men*aga bahagian sulit badan dan batas+batas antara lelaki dan perempuan.

Contoh Cauhkan diri apabila ber*umpa dengan orang yang tidak dikenali

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilkan karya (Dkspresi kreati1) (%$8 1.'.= ) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (%$8 1.'.7) Menghasilkan karya mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti menggambar. +Murid membuat binaan menggunakan lego mengikut daya imaginasi dan kreati9iti sendiri. +;uru menerapkan keselamatan diri semasa men*alankan akti9iti. +Membuat topeng muka. +Membuat origami. +Membuat kad besar tentang panduan keselamatan R Htamakan keselamatan. R #/as..lantai licin. 7ego

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. (%$8 '.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu iaitu ( riang dan bersemangat) +Murid mendengar lagu mud riang. +Murid menyanyikan lagu dengan "ita rakaman perasaan riang dan bersemangat. +"ermainan kecil Contoh Murid duduk dalam bulatan dan menyanyi lagu G$epuk #mai+amai:. MINGGU : 10 SUB TEMA : KESELAMATAN DIRI

TEMA : DIRI SAYA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.') Membuat pengukuran menggunakan unit bukan pia/ai (!$ '.'.)) Mengukur pa*ang dan tinggi ob*ek menggunakan unit bukan pia/ai . (Contoh unit bukan pia/ai *engkaltapak- kaki- stra/- buku). (!$ (.'.') Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka a) "englihatan b) "endengaran c) "enyentuhan d) .idu +;uru menerangkan tentang unit bukan pia/ai. +Murid dikehendaki mengukur sesuatu barang mengikut arahan guru dengan menggunakan !tra/ "ensel Mancis 7idi +;uru bersoal*a/ab dengan murid tentang deria dan 1ungsinya. +;uru menerangkan cara+cara men*aganya dengan baik agar tidak tercedera. +"ermainan I$eka BendaJ Mata murid ditutup dan mereka mencium bau benda dan meneka benda tersebut. Menyentuh benda dan meneka namanya. !tra/ Buku

(!$ (.') Meneroka #lam sekitar menggunakan organ deria.

%ad gambar

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.1) Memahami nombor 1+1> (!$ 7.1.A) Menulis nombor 1+1> mengikut cara yang betul. +;uru menga*ar murid tentang cara yang betul menulis nombor nombor 1+1>. +Murid mengira ob*ek dan menuliskan nombor yang betul mengikut bilangan ob*ek. +Melengkapkan urutan nombor dengan betul 6 A- = %ad nombor %ertas #)

(ST 1(.0) Pe ,#%!!% (C5%0)$*-)#5%) (!$ 1'.1 ) Membina penghubung antara dua ob*ek. (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi dan komunikasi secara accountable dan beretika. (!$1(.1.') Menghidupkan computer (switch ON) dan menutup computer (switch OFF, shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. +Murid dia*ar menghidupkan dan menutup computer dengan cara yang betul dengan bimbingan. +Murid diberi peluang untuk mencuba akti9iti melalui C,+4om. komputer (!$ 1'.1.1) Membina penghubung antara dua ob*ek 5 binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. +;uru meminta murid membina satu ob*ek yang boleh men*adi penghubung. 7ego5 Bongkah5 %otak

MINGGU : 10 TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : KESELAMATAN DIRI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

49

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.1) Mengenali emosi sendiri. ("!D 1.1.)) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira-sedih-takutmarah. +Bercerita tentang pengalaman semasa bermain di taman permainan. +Main peranan mengikut imaginasi. +Meneka perasaan melalui mimik muka yang dibuat oleh guru5murid. Carta gambar

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.1)Membina konsep kendiri ("!D '.1.)) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. +Membaca cerita tentang sikap dan tingkah laku yang negati1 dan positi1 yang boleh memberi kebaikan dan keburukan kepada diri. +!umbangsaran Bagaimana barmain dalam kumpulan Buku cerita

TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! (%M '.1) Mengetahui keluarga terdekat( datuk-nenek-ibu -bapa- aadik beradik) (%M).1) Mengetahui sekolah saya. (%M '.1.() Menceritakan peranan dan tanggung*a/ab ahli keluarga (ikut situasi keluarga) (%M ).1.6)Men*alankan tanggung*a/ab sebagai ahli kelas seperti + Mematuhi peraturan kelas. + Men*aga kebersihan sekolah. + Meletakkan barangan ke tempat asalnya. +Main peranan tanggung *a/ab dan peranan ahli keluarga. Main masak+masak +Bergotong royong membersihkan kelas mengikut tugasan yang diberikan dalam kumpulan. +Menonton cerita teladan berkaitan dengan tugas di sekolah. +Berbincang dengan murid tentang keperluan men*alankan tanggung*a/ab sebagai ahli kelas. "usat Main pondok

"enyapu %ain pengelap #latan di kelas

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M (.1) Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas (PM ?.0) K!0#" S!:!%' ("M 7.1 ) Menyayangi diri- keluarga dan orang di sekeliling ("M (.1.() Men*aga kebersihan keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. +;uru bercerita tentang keselamatan harta benda sendiri dan kelas. ContohN simpan barang ditempat yang selamat-membersihkan kelas. %ad gambar Carta

("M 7.1.6) Menyata dan menun*ukkan si1at kasih sayang kepada diri sendirikeluarga- dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan

+;uru mempamerkan gambar keluarga dan bersoal*a/ab dengan murid+murid. +;uru bercerita tentang si1at kasih sayang keluarga dan orang lain

;ambar

(PM 1>.0) Be$&#2!$# ("M 15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri ("M 15.1.') Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. +;uru memberi penerangan tentang Benda mau*ud cara menguruskan diri. +;uru meminta murid mengemaskan barang+barang sendiri tanpa bantuan MINGGU : 11 SUB TEMA : RUMAH SAYA

TEMA : DIRI SAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

50

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan (BM1.1.1()Mendengar dan memberi respon terhadap perbualan. (BM 1.'.1) Mengenal perkataan dengan bunyi sukukata a/al yang sama. +Bercerita mengenai I4umah !ayaJberpandukan gambar yang disediakan. +Murid bercerita semula cerita yang telah diperdengarkan. +.Murid membulatkan huru1 besar dan huru1 kecil pada perkataan seperti G4umahJ:G7antai: ,inding: $ingkap: +"ertandingan memadan sukukata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah

ru Q mah pa Q pan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra (BM '.') Bersoal *a/ab melalui ransangan yang diberi (BM '.1.7) Menamakan ob*ek di persekitaran. . (BM '.'.') Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. +"ertandingan memadankan gambar dan perkataan +Murid berbual dan bercerita mengenai rumah masing+masing menyatakan kriteria rumah yang disebut. +Murid bersoal *a/ab dengan guru berdasarkan teka+teki yang diberi. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. (BM (.11) Mengamalkan tabiat membaca (BM (.7.') Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM (.11.') Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. +Murid membulatkan huru1 besar dan huru1 kecil pada perkataan seperti G4umahJ:G7antai: ,inding: $ingkap:. +Membaca buku cerita yang berkaitan dengan rumah. +Murid melakonkan /atak mengikut *alan cerita yang dibaca. +rumah teres +rumah banglo +rumah pangsa +rumah papan +Murid menamakan alatan 2alatan yang berada di persekitaran rumah contohnya kipas- tele9isyen- dll

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. +Murid menyebut dan menyalin ayat berkaitan dengan rumah. Contohnya !aya ada rumah. 4umah saya biru. 4umah saya kemas.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

51

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 11 TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : RUMAH SAYA

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.1) #cEuire and use simple phrases and statements. (B8 1.(.') $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9ourite things and acti9ities around them /ith guidance. +Children name ob*ects in the house. Dg. 1loor- door- gate. +Children talk about acti9ities that they do during /eekend ?ashing the car Cleaning the cabinet !/eeping the 1loor +Children listen to the instruction and do the action. +7isten to /ords said aloud by the teacher and point to ob*ects e.g. /indo/- cycling- door- /all etc. +Hse simple con9ersation phrases such as greetings I.ello- /elcome to my houseJ. I"lease come in: I"lease sit do/nJ

(B8 1.)) 7isten to and 1ollo/ simple instrucstions.

(B8 1.).() 7isten to and 1ollo/ instructions- e.g G"lease get me the book 1rom the shel1.:

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.1) Hnderstand that printed materials contain meanings. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet (B8 (.1.7) !ound o1 letters o1 the alphabets (basic phonics) (B8 (.1.A) .ear and sound 9o/el sounds. +7isten to the tape recorder and repeat the phonics sound and say the letters. + !ing the G6o/el !ound:. + !ay the 9o/el sound and recogniBe the letter. B8 '.1.') !ho/ a/areness that print con9eys meaning by doing "retend 4eading. +Children 1ollo/ and say the simple sentence in the story. +Children listen to the story read by teacher.

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.() ?rite recogniBable letters. +Children /rite their name. +Children /rite their 1riend:s name. TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus "<% 1.'.1)) Menyurih menggunakan templet atau ob*ek +Murid menyurih bentuk alatan+alatan rumah dengan bimbingan guru.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

52

MINGGU : 11 TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : RUMAH SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua+dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. ("<% '.1.17) Bertengteng dengan lakuan yang betul. ("<% (.') Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat ("<% (.'.() Mengenal *enis makanan yang berkhasiat dan tidak bekhasiat. +!imulasi lompatan pelbagai aras dan cara mendarat dengan betul. Murid membuat lompatan dengan tun*uk a*ar guru. +Bermain teng+teng dengan bimbingan guru. +"engenalan makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat. +Murid mengelaskan makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

Carta "iramid Makanan Carta "engelasan

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilkan karya (Dkspresi kreati1) %$8 1.'.1') Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan sebuah karya yang kreati1. +Murid menghasilkan bentuk binaan rumah mengikut kreati9iti sendiri. + Murid membuat kola* rumah menggunakan bahan terbuang. +"ertandingan mencari bentuk+bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk+bentuk itu.

Bahan terbuang Blok bentuk

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.1.1>) Menyanyikan dengan sebutan yang *elas. %$8 '.1.1() Menyanyi dengan gerakan. +Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan tema Grumah saya: dengan bimbingan guru. +Murid menyanyi sambil membuat pergerakan kreati1 dengan iringan muBik.

"emain C, C,

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.') Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran. (!$ '.1.1>) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbeBaan antara ob*ek+ob*ek yang diperhatikan. (!$ '.'.)) Mengukur pan*ang dan tinggi ob*ek menggunakan unit bukan pia/ai(contoh unit bukan pia/ai *engkal-tapak kaki- stra/-buku) (!$ 1'.() Membuat pelbagai binaan mengikut kreati9iti sendiri. +Murid memerhati dan menyatakan persamaan atau perbeBaan tentang kegunaan dan 1ungsi alatan di rumah. +;uru menun*ukkan murid cara mengukur sesuatu alatan dapur menggunakan *engkal dan murid membuat ukuran dengan bimbingan guru.

#latan dapur #latan bermain pasir $apak pasir

(!$ 1'.(.() Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai binaan +#kti9iti GBermain "asir: mengikut kreati9iti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (Contoh bahan blok- pasir) MINGGU : 11

+Murid membina rumah menggunakan pasir mengikut daya kreati9iti masing+ masing. SUB TEMA : RUMAH SAYA

TEMA : DIRI SAYA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.>) %onsep nombor (!$ 7.1.7) Membilang secara menaik 1+1> dan menurun 1>+1. (!$ 7.1.A) Menulis nombor 1+1> mengikut cara yang betul. +Membilang dengan menggunakan bahan+bahan alat tulis 5 permainan yang ada di dalam kelas. +Menulis nombor dengan cara yang betul berdasarkan bilangan ob*ek. +Melengkapkan urutan nombor secara menaik dan menurun. #lat tulis #lat permainan 7embaran ker*a Menaik ' ) 6 Menurun A 5- )

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi dan komunikasi secara accountable dan beretika. (!$ 1(.1.)) Bersikap positi1 dalam menggunakan 8C$. +Murid membuat penerokaan penggunaan komputer dengan bimbingan guru. +Menggunakan komputer dengan cermat dan berhemah. +Murid menggunakan perisian pembela*aran bertemakan rumah. %omputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.>) Mencapai emosi yang positi1 ("!D '.(.6) Berinteraksi dengan yakin. ("!D '.).() Menyatakan cara menga/al diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. +Murid menceritakan tentang kediaman masing+masing. +Menceritakan situasi diri dalam menga/al keadaan semasa keadaan yang tidak menyenangkan Bersikap sabar $enang

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ (%M 6.() Men*aga alam sekitar %M 6.(.() bercerita tentang kepentingan men*aga alam sekitar. %M 6.(.)) Men*auhi tempat+tempat yang tercemar Murid bercerita tentang men*a.ga kebersihan persekitaran rumah ;uru menyatakan kepentingan men*aga kebersihan kepada murid. ,an men*aga ka/asan rumah daripada tercemar. Murid melakukan gotong royong membersih kelas bersama+sama.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1..0) T5/e$!%0# ("M 1).') Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya ("M 1).'.') Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. +Murid berkongsi menggunakan alatan dalam bilik dar*ah dengan bimbingan guru. +"ermainan dalaman mengikut ("M 1).'.() Menyatakan 1aedah kumpulan bertolak ansur setelah men*alankan Bermain congkak- dam. akti9iti kumpulan. Main masak+masak MINGGU : 1(

"ermainan dalaman

TEMA : DIRI SAYA

SUB TEMA : EMOSI DIRI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

55

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.1.11) MembeBakan *enis suara di persekitaran (contoh keta/amen*erit- menangis) (BM 1.1.1') Mengenalpasti dan membeBakan intonasi suara tinggi dengan rendah- dan perlahan dengan kuat. +Murid mengenalpasti perbeBaan *enis suara +Murid menun*ukkan mimik muka yang berbeBa. +Menyatakan perkara yang boleh menimbuNlkan perasaan gembirasedih- takut dan marah. +$indakbalas terhadap bunyi suara di persekitaran. +#kti9iti mengenal pic tinggi dan rendah Menggunakan alat genderang. Menggunakan rakaman suara. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.1.)) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM '.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. +!imulasi interaksi di dalam keluarga 5 kelas 5 perniagaan. Murid mengenalpasti cara interaksi yang sopan dan tidak. Contoh Idipersilakan masukJ 5Ikeluar kau dari siniJ (' nada yang berbeBa- sopan dan tidak sopan) %ad gambar "ita rakaman %eta/a Men*erit Menangis Marah #lat genderang

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.') Mengenal huru1 9okal. (BM (.() Mengenal huru1 konsonan. (BM (.'.() Mengenal pasti huru1 9okal yang terdapat dalam perkataan (BM (.(.') Menyebut huru1 konsonan dengan tepat +Mengenalpasti 5 melabel huru1 9okal 5 konsonan berdasarkan perkataan yang ditun*ukkan guru %ad huru1

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.)) Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul (BM ).'.5) Menulis huru1 besar mengikut cara yang betul +Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul. +Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul. +Menulis perkataan yang berkaitan dengan emosiaN !uka Marah !edih MINGGU : 1( TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : EMOSI DIRI !tensil huru1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

56

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.5) 7isten to and en*oy nursery rhymesaction songs- poems and stories (B8 1.6)!ing songs and recite rhymes and poems (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding (B8 (.'.6) 4ecognise and sound similar initial sound in /ord eg - cup- cap- cat - man - map- mat +$eacher sound the /ords 1ollo/ed by pupils such as bad- bat- cap- cat +Children match the /ords that sound similar initial sound sat 2 /ith 2 mat cap 2 /ith + tap <lash card B8 1.5.() 7isten to and recite and act out nursery rhymes and action songs and poems (B8 1.6.() !ing songs /ith the correct pronunciation and intonation +Children sing the song title I$/inkle t/inkle 7ittle !tarJ. +Children recite the nursery rhymes and make action according to the lyrics .umty ,umty Cack and Cill 4o/-ro/ the boat Nursery rhymes chart

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding (B8 (.).') 4ead simple sentences. +Children read simple sentences about emotion 8 lo9e my mother. 8 1eel sad. My 1ather is angry. +Children read sentences using 1lash cards. <lash cards

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print +Children copy and re/rite the /ord in neat legible print and dra/ a picture e.g cap- cat- bad- bat

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.') Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<% 1.1.1)) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu ob*ek ("<% 1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk ("<% 1.'.11) Menggunakan *ari untuk menguntai ob*ek pelbagai saiB dengan menggunakan pelbagai *enis tali Men*alankan akti9iti menggunakan kotak manipulati1 +Menggunting bentuk muka yang dilukis di atas kad manila Menghias topeng muka dengan membuat mimik muka yang pelbagai. +Murid menguntai pelbagai saiB manik men*adi "erhiasan leher 4antai tangan MINGGU : 1( TEMA : DIRI SAYA SUB TEMA : EMOSI DIRI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

57

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% 5)5$ 2!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.') Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar ("<% '.1.1() Berlari ke arah yang ditentukan ("<% '.1.1)) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu ("<% '.'.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki ("<% '.(.7) Melempar ob*ek seperti gelung ke skital ("<% '.(.A) Menggolek ob*ek ke sasaran (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.1) Men*aga %ebersihan ,iri ("<% (.') Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat ("<% (.1.6) Menyatakan kepentingan men*aga kebersihan diri ("<% (.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan diri ("<% (.'.() Mengenal *enis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat +$un*uk cara memberus gigi yang betul. +Bersoal*a/ab tentang kepentingan dan cara+cara men*aga kebersihan diri +"ermainan 4oda Makanan+ mengelaskan makanan yang baik dengan yang tidak baik. +Murid membandingbeBakan senarai makanan yang bersesuaian untuk kesihatan gigi. (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan ("<% ).1.5) Men*aga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan ("<% ).1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan +Bersoal *a/ab mengenai kepentingan men*aga peralatan memberus gigi menyikat rambut +Membersihkan peralatan dan tempat memberus gigi Berus gigi Hbat gigi !ikat +Mandi 'F sehari +Men*aga kebersihan pakaian +%etip kuku +Men*aga kebersihan rambut +Berlari memba/a pundi kacang di atas kepala secara berganti+ganti. +"ermainan mencari benda dengan mata yang tertutup di dalam bulatan. +Murid bermain keting+ting. +Murid melakukan akti9iti melempar gelung ke skital dalam kumpulan +"ertandingan di antara kumpulan menggolek bola menggunakan gelung "undi kacang ;elung !kital Bola

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya ("<% 5.1.() Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat a/am +;uru menerangkan langkah+langkah keselamatan ketika menghadapi bahaya menele1on bomba5ambulan memberitahu orang yang lebih tua +#kti9iti main peranan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

58

MINGGU : 1( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : EMOSI DIRI

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi kreati1) (%$8 1.'.A) Membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan (%$8 1.'.=) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dan bimbingan (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni (%$8 1.(.)) Menceritakan dan mempamerkan hasil ker*a sendiri (%$8 1.(.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil ker*a sendiri dan rakan +Membuat corak tiupan menggunakan stra/. +Membuat bentuk+bentuk mengikut kreati9iti sendiri menggunakan doh. ++Membuat apresiasi seni tentang hasil binaan yang dihasilkan secara indi9idu dan berkumpulan. +Murid memberi pandangan positi1 tentang hasil ker*a sendiri dan rakan kemas cantik menarik bersih #lat+alat seni

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi (%$8 '.') Mengambil bahagian dalam akti9iti memainkan perkusi (%$8 '.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu riang dan bersemangat (%$8 '.'.)) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat+lembut) #kti9iti menyanyi lagu I%alau 4asa ;embiraJ IBapaku pulangJ Menyanyi lagu sambil memainkan alat perkusi IBaa baa Black !heepJ I!uriramJ I%opi !usuJ #lat perkusi 7irik lagu

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.1) Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran (!$ '.1.7) Memerhati ob*ek+ob*ek di persekitaran dan mengenal saiB (besar- kecil- pan*ang- pendek- tinggirendah- tebal- nipis) +Murid mengumpulkan beberapa *enis barang pelbagai saiB di dalam bulatan +Murid+murid dikehendaki mengasingkan mengikut saiB Besar 2 kecil "an*ang 2 pendek $inggi 2 rendah $ebal + nipis +Mengukur tinggi ob*ek menggunakan ukuran *engkal- stra/ dan sebagainya Me*a Buku almari +Membandingkan ob*ek yang pendek dan pan*ang Bongkah pebagai /arna Pb*ek di dalam kelas

(!$ '.') Membuat pengukuran menggunakan unit bukan pia/ai

(!$ '.'.)) Mengukur pan*ang dan tinggi ob*ek menggunakan unit bukan pia/ai (contoh unit bukan pia/ai *engkal- tapak kaki- stra/- buku

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 1( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : EMOSI DIRI

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.') Mengetahui si1ar (!$ 7.'.1) Menulis angka si1ar (!$ 7.'.') Menyebut si1ar (!$ 7.'.() Mengetahui maksud si1ar (!i1ar adalah kosong 5 tiada nilai) +Murid menyebut si1ar dan menyatakan nilai bagi si1ar. +Murid mengira dan menulis nilai bagi si1ar. (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika !$ 1(.1.)) Bersikap positi1 dalam menggunakan 8C$ +Bertolak ansur dalam menggunakan komputer Bergilir+gilir 5memberi peluang pada rakan yang tidak berpeluang menggunakan komputer. +Murid mengamalkan sikap positi1 ketika menggunakan peralatan komputer Cermat5teliti Cimat $oleransi TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.() Mengenali emosi orang lain ("!D 1.(.') Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain ("!D 1.(.() Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristi/a yang telah berlaku ("!D 1.(.)) Menerangkan perbeBaan emosi antara indi9idu +Berlakon mengikut emosi berdasarkan cerita ;embira !edih $akut +Murid menun*ukkan mimik muka mengikut emosi yang disukai berdasarkan situasi yang diberi: +"ermainan Mimik Muka Beberapa orang murid melakonkan mimik muka. Murid yang lain meneka *enis emosi yang ditun*ukkan. %omputer %ad huru1 Carta huru1 +Membuat corak menggunakan angka si1ar.

7embaran ker*a

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

61

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 1( TEMA : DIRI SAYA TUNJANG KEMANUSIAN (KM)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : EMOSI DIRI

(KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.1) Mengamalkan semangat bermasyarakat (%M 5.1.)) Bergaul mesra dan tolong menolong (%M 5.1.5)Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat +Bercerita tentang kebaikan sikap tolong menolong +Menyatakan bagaimana mengamalkan sikap tolong+menolong dalam akti9iti masyarakat seperti Bergotong+royong mengadakan kenduri. Membersihkan ka/asan tempat tinggal. Membantu ketika menghadapi bencana alam.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M (.1) Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas ("M (.1.() Men*aga kebersihankeselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah +Bergotong+royong membersihkan persekitaran kelas prasekolah

%elas prasekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

62

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 1+ TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA: MAKANAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.1( Mendengar dan memberi respons terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. $eka saya +meneka makanan yang diberikan Bahan mau*ud %ad imbas

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.1 Berinteraksi dengan mesra BM '.) Menceritakan perkara yang didengar BM '.5 Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi BM '.1.( Berbual dengan menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. BM '.1.) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila BM'.).1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. BM '.5.1 Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan guru. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.( Mengenal huru1 konsonon BM (.(.( Menyebut huru1 konsonon dalam perkataan yang ditun*ukkan. Murid memadankan dan menyebut huru1 konsonan yang terdapat dalam perkataan yang diberi. Murid menyalin huru1 konsonan yang diberi. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Murid menyalin perkataan yang dipamerkan dengan cara yang betul. %ad "erkataan Bahan Mau*ud %ad "erkataan 7embaran ker*a Murid main peranan akti9iti *ual beli makanan Murid bersoal*a/ab berdasarkan gambar makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat Bersoal*a/ab berdasarkan carta piramid makan Carta %ad imbas

Carta

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.( #cEuire and use simple phrases and statement B8 1.(.' $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9orite and acti9ities around them /ith guidance. Children tell their 1a9orite 1ood /ith guide. !ing a song Dg 8 like to eat ('F) noodles- ('F) it is so delicious ('F) 8 like it ('F) <ood 7yrics chart

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

63

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 MINGGU : 1+ TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA: MAKANAN

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 B.8 (.1 8denti1y letters o1 the alphabet B8 (.1.A .ear and sound 9o/el sound. Children pronouns /ords /ith guidance. Dg apple- orange +Coin dots to 1orm /ords +Children pronouns 9arious 1ood in the kitchen e.g biscuit- *am- butter- cake- cup <ood <lash card ?ord card ?orksheet <ood <lash card ?ord card

B8 (.1.= .ear and sound consonant (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting skills B8 ).'.( ?rite recogniBable letters

!and play +/rite the letter on the sand. "lay dough Children make the dough /ith teacher:s guide. $hen- children /ill create the letters /ith the dough.

sand 1lour colour /ater salt

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus. "<% 1.1.1( Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol. +Murid mencuba cara memulas penutup botol secara indi9idu dan berpasangan dengan bimbingan +Membuat pertandingan membuka penutup botol paling pantas. "enutup Botol "elbagai !aiB

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.( Melakukan "<% '.(.) Melambung ob*ek lembut kemhiran koordinasi dengan menggunakan satu tangan. mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<% (.1 Men*aga kerbersihan diri "<% (.17 Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. "<% (.'.( Mengenal *enis makan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Murid melambung dan menyambut pundi kacang menggunakan satu tangan. "undi %acang

"<% (.' Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat

+;uru menun*ukkan dan menerangkan gambar makanan yang boleh merosakkan gigi-*uga makanan yang baik untuk kesihatan gigi. +Menayangkan 9ideo berkaitan pen*agaan gigi ;uru membimbing murid cara menggosok gigi yang betul.. Murid mengelaskan gambar makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi.

Carta Bergambar cd Berus gigi Hbat gigi %ole 7embaran %er*a

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

64

MINGGU : 1+ TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA: MAKANAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).1 Men*aga kebersihan "<% ).1.= Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. Murid bergotong royong membersihkan ruang makan di dalam kelas. "enyapu- "enyodok%ain 7ap

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. "<% 5.1.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. ;uru memba/a murid ke taman permainan dan menerangkan langkah+langkah keselamatan di taman permainan$aman "ermainan

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi !eni) (KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi %$8 '.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu riang dan bersemangat) Murid menyanyikan lagu #is %acang. C,- Carta 7agu %$8 1.1.( Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. Murid membuat kola* daripada kekacang Murid membuat kola* aiskrim ;am- %ekacang %acang Merah- Manik%apas- Batang #iskrim

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.( Membanding dan mengelaskan ob*ek !$ '.(.5 Mengasingkan makanan mengikut rasa contoh manis- masammasin- pahit- ta/ar !$ '.(.6 Mengumpulkan ob*ek+ob*ek mengikut bau. Contoh ob*ek belacanikan kering- daun pandan- daun limau purut- ba/ang "ermainan kotak misteri. ;ula- garam. #sam *a/a- "eria belacan- ikan keringdaun pandan- daun limau purut- ba/ang

Murid mengumpulkan ob*ek mengikut bau ke dalam bekas yang disediakan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST A.0) N#/!# =!%' !$ =.1 Mengecam duit yang berlainan nilai. !$ =.1.1 Mengecam duit yang berlainan nilai. !$ =.1.' Menyusun nilai /ang mengikut tertib. Murid di ba/a ke kantin sekolah untuk membeli makanan yang di*ual dengan bimbingan guru.

MINGGU : 1+ TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA: MAKANAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.( Membina keyakinan untuk berkomunikasi '.(.7 Bercerita dan memberi pendapat. +Murid menyatakan *enis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. +mengelaskan makanan mengikut kumpulan 2 makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. "!D '.'.' Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti sabar dan berdikari Murid dibimbing dengan tatasusila di me*a makan. ;ambar Makanan Carta ;ambar makanan

"!D '.' Membina semangat dan sikap yang positi1

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! %M 7.6 Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia %M 7.6 .' Menyediakan makanan tradisional ( Contoh onde+ondelempeng pisang- cucur udang- *emput+ *emput pisang- dumpling- popiah). Menyediakan makanan tradisional ( Contoh onde+onde- lempeng pisang- cucur udang- *emput+*emput pisang- dumpling- popiah). $epung- "isang- %ulit "opiah- ;ula Melaka.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM >.0) He !" T#%''# "M 5.1 Beradab sopan dalam pergaulan seharian. (PM A.0) Ke,e$!%#!% "M =.1 Berinteraksi dengan yakin di sekolah "M =.1.1 Berani melibatkan diri dalam akti9iti. Murid beker*asama dalam akti9iti membuat *us limau. #ir- 7imau- ;ula "M 5.1.5 Menyatakan cara+cara bertingkah laku sopan. ;uru menerangkan adab ketika makan. ;ambar

MINGGU : 1. TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA SUB TEMA : AIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

67

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. Murid mendengar bunyi air dari C,. !eperti air hu*an- air paip- air ter*un dan lain+lain Bahan C,- C, player

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.) Menceritakan perkara yang didengar. BM '.).1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah Murid menceritakan kembali bunyi air yang diperdengarkan. Bahan C,- C, player

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.) membina dan membaca sukukata BM (.).( Membina dan membunyikan sukukata hasil gabungan huru1 konsonan dan huru1 9okal. BM (.).) Membina dan membunyikan satu sukukata terbuka secara ra/ak Murid menge*a sukukata terbuka. Contoh ko Q pi mi Q lo su Q su "ermainan IMusic chairJ. - Murid menyanyi lagu I$anya !ama "okokJ bersama+sama sambil mengedarkan pundi kacang secara bergilir+gilir. !elepas tamat lagu- murid yang terakhir memegang pundi kacang akan memilih satu kad sukukata secara ra/ak dan membaca dengan kuat. Bahan kad suku kata.

Carta lirik lagu "undi kacang %ad sukukata

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Murid menyalin perkataan - !usu: kopi - milo Bahan lembaran ker*a

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.1 7isten to and discriminate sounds B8 1.1.' 7isten to and identi1y sounds in the en9ironment B8 1.5.( 7isten to- recite and act out nursery rhymes- action songs and poems. #sk Children to close their eyes. 7ets them listen and guest the sound. Children sing a song entitle I4ain 4ain ;o #/ayJ. 4ain rain go a/ayCome again another day7ittle children ('F)7ittle children /ant to play. C,- C, player

Cd 7yrics chart

MINGGU : 1. TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : AIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

68

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(BI +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 ).' ?riting skills. B8 (.'.1 .ear and pronounce simple /ords Children hear and pronounce the /ord 1rom the lyric chart. +4ain 4ain ;o #/ay 7yrics chart cd

).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print.

Children /rite simple /ords. IrainJ using /ater colour on the dra/ing block.

,ra/ing block ?ater colour brush

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.' Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. "<% 1.'.1' Menuang air dari *ag ke dalam bekas pelbagai bentuk. Contoh botol- ca/an- gelas. Murid menuang air ke dalam bekas yang diberikan secara bergilir+gilir. #ir- *ag- ca/an- botolgelas.

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<% (.1 Men*aga %ebersihan ,iri. .(.1.A mengamalkan cara men*aga kebersihan diri. Murid membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih dengan tun*uk cara dan bimbingan dari guru. Bahan air- tualasabun. Carta cuci tangan

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).' Mengamalkan langkah+langkah pencegahan penyakit. "<% ).'.' Mengamalkan cara+cara untuk mengelakkan *angkitan penyakit . Contoh menutup mulut apabila bersin dan batuk. Murid diterangkan dengan 1akta kepentingan air di dalam badan untuk mengelakkan *angkitan penyakit. - Minum air yang banyak setiap hari - Mandi untuk membersihkan diri - Mencuci alatan mainan yang telah kotor. Bahan poster.

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. "<% 5.1.) mengenalpasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin- ban*ir- kebakaran*alan raya. Murid menyatakan keadaan yang membahayakan berdasarkan poster dengan bimbingan guru. - gambar lantai licin - menekan suis eletrik semasa tangan basah. Menayangkan 9ideo yang melibatkan bencana alam seperti ban*ir besar. MINGGU : 1. TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) SUB TEMA : AIR Bahan poster.

cd

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

69

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni %$8 1.1.' Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Murid me/arna lakaran bentuk segiempat- segitiga dan bulatan menggunakan span dengan cara mencelup span ke dalam /arna air yang berbagai /arna. #kti9iti menggunakan teknik tiupan. Murid diberi /arna air dan stra/. Murid akan meniup /arna di atas kertas lukisan membentuk corak. (KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1 mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.1.1> Menyanyi dengan sebutan yang *elas. Murid menyanyi lagu Gtanya sama pokok: Bahan C,- C, player Bahan /arna airspan- ketas lukisan.

kertas lukisan /arna air stra/

(ST ..0) Me%:#!0!) A/! B!"!% !$ ).1 Meneroka !i1at umum bahan !$ ).1' memerhati proses perubahan keadaa air daripada ais kepada air dan /ap air. Murid meletakkan ais ke dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan /ap air. Murid mencatat perubahan pada lembaran ker*a dengan melukis bentuk air yang berlaku. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.( Memahami nombor 1> 2 '> !$ 7.(.1 Membilang terus dari 1> hingga ke '>. Murid membilang 1> 2 '> menggunakan pembilang besar dengan bimbingan guru. Murid dikenalkan simbol nombor 1> 2 '> Memadankan nombor dengan bilangan ob*ek TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D 1.' mengurus emosi sendiri. "!D 1.'.( Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristi/a yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan- lukisantingkahlaku. Murid menyatakan perasaan mereka apabila hu*an- lebat disusuli dengan guruh dan kilat. Bahan pembilang besar Bahan kad nomborbotol air mineral Bahan gelas- aislembaran ker*a

MINGGU : 1. TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : AIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

70

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.' Membina semangat dan sikap yang positi1 "!D '.'.' Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti + tolong menolong + sabar + berdikari "!D (.'.6 Menghormati hak orang lain seperti a. Meminta iBin menggunakan atau memin*am barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas memin*am. c. Men*aga keselamatan barang yang dipin*am. Murid menun*ukkan semangat tolong+ menolong- sabar dan berdikari semasa akti9iti bermain air.

"!D (.' Menggunakan kemahiran social dalam interaksi

Murid mengamalkan sikap menghormati hak orang lain semasa akti9iti kumpulan.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.1 Menghayatai keindahan alam sekitar %M 6.1.( Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai- ladangair ter*un- taman- hutan- sungai. 7a/atan ke kolam taman sekolah Murid diba/a mela/at ke kolam taman sekolah dan menyatakan perasaan mereka apabila melihat keindahan alam. Murid kemudiannya akan melabel perkataan - %olam - #ir ,i dalam lembaran yang telah disediakan. Bahan taman sekolah

7embaran ker*a

MINGGU : 1> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PASIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

71

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid ;uru dan murid bersoal *a/ab mengenai bunyi yang diperdengarkan oleh guru. Botol "asir %ad gambar

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.1 Berinteraksi dengan mesra BM '.1.( Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM(.' Mengenal huru1 9okal BM (.'.( Mengenal pasti huru1 9okal yang terdapat dalam perkataan Murid menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat betul.

+;uru menun*ukkan sambil membunyikan huru1+huru1 9okal yang terdapat pada kad huru1. +murid menyebut dan membunyikan huru1+huru1 9okal yang ditun*ukkan oleh guru. +;uru menun*ukkan kad 2kad huru1 9okal kepada murid+murid. +murid menun*ukkan huru1+huru1 9okal yang terdapat dalam perkataan

%ad huru1 %ad perkataan

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul Murid menyalin perkataan berpandukan gambar yang diberikan oleh guru. 7embaran ker*a

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.' 7isten to and understand meaning /ords B81.'.= 7isten to /ord said aloud and responds accordingly. $eacher sho/ the /ord and picture card to the children one by one and say aloud 1ollo/ by the teacher . Children listen to /ord said aloud and repons accordingly. e.g +!ho/ me the picture o1 the sand (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8(.' 4ead simple /ords and understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8).' ?riting !kills B8).'.) ?rite simple /ord in neatlegible print. Children /rite simple /ord. ?ork sheet B8(.'.5 4ecogniBe and sound out simple /ords- eg s 1or sand $eacher sho/ the picture card and ask the children to sound out the simple /ords. "icture card ?ord card "icture card 4eal ob*ects

MINGGU : 1> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PASIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

72

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<%'.> "erkembangan Motor %asar "<%'.1.11 Ber*alan dengan pundi kacang di atas kepala ;uru memba/a murid keluar ke taman permainan bersama alatan yang diperlukan. murid+murid membuat akti9iti memanaskan badan selama ( minit. ;uru menerangkan sambil menun*ukkan cara+cara untuk men*alankan akti9iti pada hari ini. Murid+murid men*alankan akti9iti dengan bimbingan guru. (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<%(.1 Men*aga kebersihan diri "<%(.1.A Mengamalkan cara kebersihan diri ;uru menun*ukkan cara bagaimana membersihkan diri ket8ka mandi. Berus gigi Model gigi !abun #ir $empat makan "inggan mangkuk Ca/an !udu ;ar1u %ad gambar 5 %eratan #khbar "undi kacang ?isel !kitel

"<%).1Men*aga kebersihan

"<%).1.= Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan

;uru memba/a murid ke tempat makan sambil menerangkan bagaimana menyediakan tempat untuk makan dan menguruskan tempat selepas makan. ;uru menun*ukkan gambar tunggal atau keratan akhbar tentang lokasi seperti rumah- sekolah- taman permainan dan tempat a/am kepada murid+murid. %emudian- guru menun*ukkan kepada murid bahagian 5 tempat yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi tersebut sambil bersoal *a/ab dengan murid+murid.

"<%5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya

"<%5.1.( Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut + rumah + sekolah + taman permainan + tempat a/am

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (aplikasi seni ) %$81.1.) Memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan Membuat kola* bunga daripada pasir dengan bimbingan guru. "asir kasar "asir halus 7akaran gambar bunga ;am

MINGGU : 1> TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS SUB TEMA : PASIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

73

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ 1.1) !ikap sainti1ik !$1.1.' Menun*ukkan sikap sistematikbeker*asama dan bertanggung*a/ab Murid+murid membina istana pasir dalam kumpulan mengikut arahan guru. "asir #latan bermain pasir

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$'.1) Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran !$'.1.6 Memerhati dan mengenalpasti bentuk+bentuk di persekitaran ;uru memberi pelbagai tekstur pasir kepada murid+murid. %emudian- minta murid kenalpasti bentuk+bentuk dan tekstur pasir dan merekod maklumat tersebut. "asir

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% !$ (.' Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria !$ (..'.' Menggunakan deria berikut dalam penerokaan secara terbuka a. "englihatan b. "endengaran c. "enyentuhan d. .idu e. rasa ,eria rasa +Mata murid akan ditutup dengan sehelai kain dan guru akan membimbing murid untuk merasai pasir kasar dan pasir halus.Murid akan mengka*i dan memberitahu maklumat kepada guru. ,eria penglihatan +murid akan dibimbing oleh guru untuk membeBakan pasir yang kasar dan halus dengan membeBakan melalui penglihatan. ,eria hidu +murid diberi pasir untuk dihidu dan menceritakan mengenai bau. %emudian- murid akan merekod maklumat di dalam lembaran ker*a yang disediakan. (ST ..0) Me%:#!0!) A/! B!"!% (!$ ).1) Meneroka si1at umum bahan !$ ).1.7 Membanding dan membeBakan tekstur bahan ( contoh pasir kering dan pasir basahpermukaan dengan permukaan yang kasar. Murid+murid membandingkan tekstur pasir kering dan basah serta permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar. %emudian- guru bersoal *a/ab dengan murid tentang hasil dapatan tersebut. "asir basah "asir kering "asir 7embaran ker*a %ain penutup mata

MINGGU : 1> TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK SUB TEMA : PASIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

74

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ !$6.' Membandingkan kuantiti ob*ek !$ 6.'.1 Membandingkan dua kumpulan ob*ek untuk menyatakan sama banyak- lebih atau kurang ;uru memberikan kepada murid+murid dua bekas yang mengandungi pasir dengan kuantiti yang berbeBa dan meletakkan kedua+dua bekas itu di atas penimbang. %emudian- guru bersoal *a/ab dengan murid bagi mendapatkan *a/apan sama ada banyak- lebih atau kurang setelah murid membuat perbandingan. (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$7.( Memahami nombor 1>+'> !$ 7. (.1 Membilang terus dari 1>+'> (counting on ) Murid+murid membilang nombor dari 1> hingga '> berdasarkan kad nombor yang ditun*ukkan. +Murid+murid menulis nombor 1>+'> di atas pasir dengan dibimbing cara+cara menulis nombor dengan betul +%emudian- murid akan menulis semula nombor tersebut di dalam lembaran ker*a yang disediakan. %ad nombor "asir Bekas plastic penimbang

!$ 7.(.(Menulis 1>+'>

"asir 7embaran ker*a

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D 1.> Mengenali dan mengurus emosi sendiri "!D1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi Murid+murid membuat akti9iti bermain pasir. ;uru bersoal *a/ab dengan murid+ murid tentang emosi mereka semasa men*alankan akti9iti tersebut sambil membuat mimik muka. "asir Besin 5 %otak

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.' Membina semangat dan sikap yang positi1 "!D'.'.' Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti +sabar +berdikari +berkeyakinan +kecindan +perpaduan5 kekitaan +tolong+menolong- +setiaka/an +belas kasihan- +empati (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D(.1 Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain "!D(.1.5 Menun*ukkan cara menghormati perasaan dan orang lain ;uru membahagikan murid+murid kepada beberapa kumpulan kecil sambil mengagihkan bahan+bahan akti9iti ( istana pasir ). %emudian-murid+murid membuat akti9iti membina istana pasir setelah mendengar penerangan dari guru. "asir #latan bermain pasir

Murid main peranan tentang situasi untuk membina istana pasir dengan menerapkan nilai+nilai murni.

#latan bermain pasir

MINGGU : 1> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PASIR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

75

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KEMANUSIAAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.1 Menghayati keindahan alam sekitar %M6.1.( Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai- ladingair ter*un- taman- hutan- sungai. Murid bercerita tentang pengalaman se/aktu berkelah pantai.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1.0) Ke1e$-!:!!% 2e1!&! T*"!% "M 1.1 Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum (PM @.0) Ke!&#/!% "M A.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian "M A.1.' Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu akti9iti seperti permainan ;uru bercerita tentang permainan main pasir serta berlakon main peranan bagi menun*ukkan sikap adil dalam akti9iti tersebut. "asir #latan bermain pasir "M 1.1.( Menyatakan $uhan adalah pencipta alam ;uru bercerita dan menegaskan baha/a isi alam adalah dicipta oleh $uhan terutama alam semula*adi. "asir

(PM 1(.0) Ke$<!0! ! "M 1'.1 Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat (PM 19.0) Be$&#&#1/#% "M 16.1 Mengamalkan sikap berdisiplin di dalam kelas "M16.1.( Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan ;uru bercerita betapa pentingnya mengamalkan sikap berdisiplin seperti mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan bagi men*ayakan sesuatu akti9iti tanpa menimbulkan sebarang masalah. Buku cerita "M 1'.1.) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat ;uru memba/a murid ke taman permainan membuat akti9iti menanam pokok bunga sambil menerapkan nilai ker*asama dalam kumpulan. $aman permainan

MINGGU : 19 TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PAKAIAN DAN EKSESORI

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

76

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan 1.'.' Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang sama. Murid mendengar dengan teliti sebutan perkataan pakaian dan eksesori dengan betul "akaian +ba*u +topi

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.1 Berinteraksi dengan mesra '.1.' Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan '.1.) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. Murid berbual tentang pakaian berdasarkan pengetahuan sedia ada.

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.) membina dan membaca sukukata BM (.).5 Membina dan membunyikan ' sukukata terbuka secara ra/ak. murid menyebut sukukata yang ditun*ukkan guru murid menyanyikan dua sukukata yang ditun*ukkan berulang kali dan membaca murid bermain mencantum kad sukukata untuk men*adi perkataan. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. murid menyalin pekataan yang ditun*ukkan ole guru contoh ba*u- topi- buku- bola- batu 7embaran ker*a kad sukukata. contoh ba @*u O ba*u

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords. 1.'.A Name common ob*ects in the en9ironment. Children name ob*ect sho/ by teacher - shirt - pants - shoes - skirt Bahan !hirt- pantsshoes- skirt

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understanding (.'.5 4ecogniBe and sound out simple /ords. Children sing a song to recogniBe the simple /ords eg shirt- shoes sockskirt "ant-ring <alsh card

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 ).' ?riting skills. ).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print. Children /rite simple /ords. cardboard ?orks sheet.

MINGGU : 19 TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PAKAIAN DAN EKSESORI

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

77

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<%1.'.A Menggunakan *ari untuk "<% 1.' Melakukan membutang pelbagai saiB (termasuk kemahiran koordinasi butang katup-butang cangkuk) mata tangan dalam perkembangan "<% 1.'.1( Memakai tali pinggang kemahiran motor halus. dengan bimbingan (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% 1.' Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. "<% 1.'.7menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan

Murid bermain siapa cepat membutang ba*u dan memakai tali pinggang

ba*u $ali pinggang.

"ertandingan melipat pakaian dengan kemas Murid membuat origami ba*u menggunakan kertas

"akaian +ba*u +seluar +kertas /arna

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).1Men*aga kebersihan (P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.( Men*aga kehormatan diri "<% 5.(.7 Mengamalkan sikap aserti1 bila menghadapi situasi yang tidak selamat Murid dibimbing cara berpakaian yang sopan untuk keselamatan diri "<% ).1.) men*aga kebersihan pakaian Murid mendengar guru menerangkan cara men*aga kebersihan pakaian. "akaian kotor "akaian bersih

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya %$8 1.( Menun*ukkan apresiasi seni %$8 1.'.7 Menghasilkan karya mengikut kreati9iti sendiri melalui akti9iti menggambar %$8 1.(.) Menceritakan dan mempamerkan hasil ker*a sendiri. Murid melukis gambar pakaian mengikut kreati9iti mereka sendiri. Murid menun*ukkan dan menceritakan gambar yang telah siap dilukis kepada rakan sekelas Bahan kertas lukisan- pensel /arna

(KTI (.0) M*6#2 %$8 '.) Menun*ukkan apresiasi muBik '.).5 membuat pergerakan bebas mengikut MuBik Murid memperagakan pakaian beragam dengan gaya masing+masing di atas "entas. Murid membuat akti9iti lakonan menggunakan kostum dan props. Bahan C,- C, player pakaian tradisional Bahan kostumprops

%$8 (.1 mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1

%$8 (.1.6 Berlakon dengan menggunakan props

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

78

MINGGU : 19 TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PAKAIAN DAN EKSESORI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.( Membanding dan mengelaskan ob*ek !$ '.5 Meyelesai kan masalah kehidupan harian secara hands on !$ '.(.A Membanding dan mengumpulkan ob*ek mengikut ciri yang dikenalpasti. !$ '.5.' men*alankan akti9iti untuk menyelesaikan masalah harian Murid membandingkan pakaian mengikut seriasi +saiB dan-/arna Murid membersihkan tuala yang kotor menggunakan bahan pencuci Bahan pakaian +ba*u pelbagai saiB +kasut pelbagai saiB $uala-pencuci #ir-baldi dan berus

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.( Memahami nombor 1>+'> !$ 7.(.' Membandingkan 1> dengan 11 (11 adalah 1 lebih dari sepuluh) Murid membuat gelang menggunakan manik dengan bilangan yang diberi(1>..11) murid menyatakan perbandingan 1> dengan 11 serta nombor+nombor lain yang seterusnya. TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D 1.( Mengenali emosi orang lain "!D 1.(.' Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain Murid menyatakan keadaan emosi rakan mereka yang berpakaian bersih pada hari itu.

manik da/ai bunga halus

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.( Membina '.(.) Bertutur dengan penuh keyakinan untuk keyakinan berkomunikasi. (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 05-#!/ "!D (.' Menggunakan kemahiran social dalam interaksi (.'.7 Berkongsi idea- barangan dan peralatan seperti permainan dan makanan Murid bercerita tentang pakaian kegemaran mereka.

Murid berkongsi pendapat cara menyusun dan menyimpan selipar dan kasut di luar kelas

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! %M 7.1 Mengenal pakaian traditional masyarakat Malaysia %M 7.1.' Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia Murid memadankan *enis pakaian dengan kaum Murid bercerita tentang pakaian setiap kaum. Bahan gambar pakaian- kad nama kaum- poster

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 19 TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PAKAIAN DAN EKSESORI TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, "M (.1 Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas. "M (.1.) Melaksanakan tanggung*a/ab sebagai seorang murid. Murid +mengemas buku dan alat tulis +membuang sampah di tempat yang betul +mengelap me*a selepas makan

(PM 9.0) H5$ !) e%'"5$ !)# "M 6.1 Menghormati anggota keluarga "M 6.1.' Menyatakan dan menun*ukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. Murid menyanyikan lagu I.ormati ibubapaJ Murid menyatakan cara menghormati ahli keluarga

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

81

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1? TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERALATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan BM 1.'.1 Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang sama ;uru menun*ukkan kad perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang berbeBa. Contoh pasu- batu- ba*u %ad "erkataan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.' Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi BM'.) Menceritakan perkara yang didengar BM '.'.' Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. BM '.).1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Murid bersoal*a/ab berdasarkan gambar peralatan yang ditun*ukkan oleh guru. . ;uru membacakan cerita daripada buku cerita. Murid menceritakan semula cerita yang disampaikan oleh guru. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.) Membina dan membina suku kata BM (.).( Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan huru1 konsonan dan huru1 9ocal. (Contoh ba) (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.5 Menulis huru1 besar mengikut cara yang betul. Bermain permainan memancing suku kata secara berkumpulan %ad suku kata- alat memancing %ad ;ambar Contoh 8ni apa& 8ni sudu Buku5skrip Cerita

Melengkapkan huru1 besar pada perkataan tertentu. Contoh "aku Ba*u

%ad "erkataan7embaran %er*a

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.1 7isten and discriminate sounds. B8 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ord (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B.8 (.' 4ead simple /ord /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting skills B8 1.1.' 7isten to and identi1y sounds un the en9ironment. B8 1.'.A Name common ob*ects in en9ironment Children listen and guess the sound the sound o1 the kitchen tools. Children name the ob*ect sho/ by teacher. "late- ;lass- Cup!poon Computer- !taplerMarker- 4uler

B8 (.'.) .ear and say the initial sound o1 a /ord- e.g cup.

Children hear the sound o1 /ords e.g cup.

<lash Card- ?ork sheet

B8 ).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print.

Children copy and re/rite the /ord in neat legible print e.g iron- /ashing machine

<lash Card- 4eal $hings

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

82

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1? TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PERALATAN

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus. "<% 1.' Melakukan kemahiran koordinasi mata dalam perkembangan motor halus "<% 1.1.1) M)enggunakan tangan untuk mengikut sesuatu ob*ek. "<% 1.'.11 Menggunakan *ari untuk menguntai ob*ek pelbagai saiB dengan menggunakan pelbagai saiB. +;uru menun*ukkan cara mengikat tali yang betul. +Murid mencuba mengikat tali pada alat motor halus. +Murid menguntai pelbagai *enis manic untuk membuat perhiasan seperti rantai dan gelang. $ali- alat motor halus

$ali- manik

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. "<% '.1.'' Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (contoh bermain *ongkang+*ongkitbuaian dan lain+lain permainan luar). Murid bermain di taman permain. (contoh bermain *ongkang+*ongkitbuaian dan lain+lain permainan luar). $aman "ermaian

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<% (.1 Men*aga kerbersihan diri "<% (.1.5 Menggosok gigi dengan cara yang betul. +$un*uk cara menggosok gigi dengan betul. +Murid menggosok gigi mengikut cara yang telah ditun*ukkan. Berus gigi- ubat gigicarta bergambar

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).1 Men*aga kebersihan (P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. "<% ).1.5 Men*aga kerbersihan peralatan peribadi yang digunakan. "ertandinagn mencuci peralatan yang digunakan semasa makan. !abun- besen- spanair

"<% 5.1.( Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut a) 4umah b) sekolah

Murid mengenal pastiob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan di sekolah seperti pisaugarpu- peralatan elektrik dan sebagainaya.

Bahan Mau*ud- carta bergambar

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi %reati1 (KTI (.0) M*6#2 %$8 '.( Mengambil bahagian dalam akti9it penerokaan %$8 1.'.= Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan bentuk peralatan dapur seperti pinggan- sudu- senduk daripada doh ,oh

%$8 '.(.( Meneroka bunyi menerusi bahan atau ob*ek impro9isasi.

Murid meneroka bunyi daripada ob*ek impro9isasi (peralatan dapur) Murid menggunakan ob*ek impro9isasi mengikut irama tertentu.

!udu- garpu- gelasbesen- ca/an Ca/an %ertas- $ali $angsi

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

83

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1? TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERALATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.' Membuat pengukuran menggunakan unit bukan pia/ai !$ '.) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman. !$ '.'.) Mengukur pan*ang dan tinggi ob*ek menggunkan unit bukan pia/ai. Contoh unit bukan pia/ai stra/- buku*engkal- tapak kaki- klip kertas) !$ '.).' Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. ( Contoh akti9iti ob*ek mana yang akan tenggelam dan timbul. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat.) ;uru menyediakan *adual pengukuran ob*ek Murid mengukur ob*ek ;uru menyediakan *adual ramalan Murid mengu*i samada peralatan seperti bola- pensel- pemadam- spankertas tenggelam atau timbul. Cadual- bola- penselpemadam- span stra/- buku- *engkaltapak kaki- klip kertas)

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.( Memahami nombor 1>+'> !$ 7.(.( Menulis nombor 1>+'> ;uru menun*ukkan kad nombor 1>+'>. Murid menyanyikan lagu 1>+'>. Murid membuat lembaran ker*a %ad Nombor7embaran ker*a

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.' Membina semangat dan sikap yang positi1 "!D '.'.' Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti 1. !abar '. Berkeyakinan (. berdikari Murid mengunting kertas mengikut bentuk yang diberikan. Murid menampal bentuk yang dihasilkan di atas sekeping kertas. ;ambar- %ertas;unting

(PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D (.' Menggunakan kemahiran social dalam interaksi "!D (.'.6 Menghormati dak orang lain seperti a. meminta iBin atau memin*am barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas memin*am. c. Men*aga keselamatan barang yang dipin*am. ;uru menerangkan kepada murid cara menggunakan barang yang dipin*am. Murid memberikan pendapat serta melakonkan situasi yang disebut oleh guru. Bahan Mau*ud;ambar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

84

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1? TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG KEMANUSIAN (KM)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERALATAN

(KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! %M 7.5 Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia %M 7.5.' Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Murid melihat gambar pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat di Malaysia seperti kompang- gendang- serunai- sumpitlembing- cucuk sanggul. Bahan Mau*ud;ambar dari internet

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, "M (.1 Bertanggung*a/ab terhadap diri sendiri dan persekitaran kelas. "M (.1.( Men*aga kebersihan keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. Men*alankan akti9iti gotong+royong membersihkan kelas prasekolah. "enyodok- "enyapuBulu #yam

(PM 11.0)Ke$!<#%!% "M 11.1 Mengamalkan si1at ra*in dalam perlakuan harian "M 11.1.' Mengamalkan sig1at ra*in dalam pengurusan diri dan men*alankan tugas. ;uru bercerita tentang si1at ra*in berdasarkan gambar yang dipamerkan. Buku Cerita

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

85

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1@ TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KENDERAAN DARAT

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) BM 1.1.A Mendengar dengan Mendengar pelbagai *enis bunyi di penuh perhatian persekitaran murid. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra (BM '.).1) Menceritakan perkara yang didengar (BM '.5) Melakonkan /atak+ /atak mengikut situasi BM '.1.( Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. BM '.).1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat mudah. BM '.5.1 Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Meneka bunyi kenderaan daripada pita rakaman. %aset- radio

Menceritakan tentang kenderaan yang dilihat. Menonton tayangan 9ideo tentang cara+cara yang betul melintas *alan raya. Bersoal *a/ab tentang tayangan 9ideo yang telah ditonton. Main peranan sebagai pemandupe*alan kaki- polis tra1ik.

%ad-gam-kad perkataan.

6ideo

6ideo

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.)) BM (.).5 Membina dan membaca Membina dan membunyikan dua suku suku kata. kata terbuka secara ra/ak (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menge*a dan membunyikan dua suku kata terbuka. %ad suku kata

Membina buku skrap Menulis nama pada setiap kenderaan.

;ambar kenderaangam- gunting.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.)) 7isten and 1ollo/ simple instruction B8 1.).) 7isten to and per1om action based on instruction in acti9ities and games ;ames transport ( ;roup #5lorry /ill say car-car-car and boom+point to group B. ;roup B5car /ill say lorry-lorry-lorry and boom+point to group #) <lash card and 9ehicles model.

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting !kills B8 (.'.1 .ear and say the initial sound o1 a /ords e.g cup .ear and say the initial sound o1 /ords e.g bus- car "icture card

B8 ).'.) ?rite simple /ords in neat- legible print

!crap book

"icture o1 transportglue- scissors

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

86

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1@ TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAN DARAT

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. (P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. "<% '.1.'' Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan. "<% 5.1.) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licinban*ir- kebakaran- *alan raya. "<% 5.1.5 Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. Bermain di taman permainan $aman permainan

+Mengenali simbol+simbol di *alan raya. +Membuat simbol *alan raya menggunakan bahan terbuang. +Main peranan+cara melintas *alan raya dengan betul. +Melihat gambar contoh+contoh kemalangan yang mungkin berlaku di taman permainan.

%ad imbasan peraturan *alan raya. Bahan terbuang

6ideo- taman permainan.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.1) Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi !eni) (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) %$8 '.1.1( Mengambil bahagian Menyanyi dengan gerakan dalam akti9iti menyanyi. (KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 (%$8 Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1) %$ 8 (.1.5 Main peranan mengikut imaginasi. Menyanyikan lagu kenderaan dengan gaya. Carta lagu %$8 1.'.6 Melukis rupa geometrik iaitu segitigabulat- segiempat- bu*ur. %$8 1.'.= Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan Melukis rupa geometrik menggunakan stensil membentuk kenderaan. Membina kenderaan menggunakan bahan terbuang. !tensil- kertas #).

Bahan terbuang- gamgunting.

Main peranan sebagai kenderaan (kereta- lori- bas- motorsikal- basikal )

%ad perkataan

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.1) Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1anomena alam di persekitaran. (!$ '.() Membanding dan mengelaskan ob*ek !$ '.1.A Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. !$ '.(.A Membanding dan mengumpulkan ob*ek mengikut cirri yang dikenal pasti. Memerhati tayangan tentang kenderaan dan merekod nombor plat kenderaan yang dapat dilihat. Mengumpulkan kenderaan mengikut bilangan roda. 6ideo- kertas #).

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

87

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1@ TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAN DARAT TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.() Memahami nombor 1>+ '> !$ 7.(.1 Membilang terus dari 1> hingga ke '>(counting on) !$ 7.(.( Menulis 1>+'> Membilang secara menaik nombor 1>+'> #kti9iti melengkapkan nombor yang hilang. Menulis nombor 1> 2 '> dengan betul ;ambar kenderaan darat pelbagai *enis. %ad nombor. %ertas #)

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.1 Membina semangat dan sikap yang positi1 "!D '.( Membina keyakinan untuk berkomunikasi "!D '.'.' Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti + sabar "!D '.(.) Bertutur dengan penuh keyakinan Main peranan+cara menaiki kenderaan a/am Bercerita mengenai kenderaan yang dinaiki ketika hendak ke sekolah. Model bas sekolah .asil ker*a(lukisan kenderaan saya)

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! (%M 5.1) Mengamalkan semangat bermasyarakat %M 5.1.5 Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. +;uru bercerita tentang 1aedah membantu orang yang memerlukan bantuan. +Main peranan 2 membantu orang kurang upaya melintas *alan rayamenaiki bas dll.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M 5.1) "M 5.1.( Beradab sopan dalam Menun*ukkan tingkah laku yang pergaulan seharian bersopan dalam pergaulan seharian (PM 9.0) H5$ !) e%'"5$ !)# ("M 6.') "M 6.'.) Menghormati orang Mela1aBkan ucapan bertatasusila de/asa- rakan dan bersesuaian dengan situasi dan masa masyarakat setempat. (PM 1+.0) Ke0e&e$"!%!!% "M 1(.1 Mengamalkan sikap ber*imat cermat dalam penggunaan barang keperluan "M 1(.1.' Mengamalkan sikap ber*imat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Main peranan ( Beratur menaiki bas)

Main peranan sebagai pemandu teksi dan penumpang.

;uru bercerita sambil menasihati murid untuk mengamalkan sikap ber*imat cermat dalam penggunaan barang keperluan seperti penggunaan alat tulis.

#lat tulis

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

88

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1A TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KENDERAAN UDARA

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran (BM 1.1.=) MembeBakan *enis bunyi yang ada di persekitaran. 1. '. (. Murid+murid mengecam bunyi kenderaan udara Murid meneka bunyi yang diperdengarkan satu persatu dengan betul. Murid membeBakan bunyi kenderaan yang didengari "ita rakaman %ad gambar kenderaan udara

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. BM'.' Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi (BM '.1.7) Menamakan ob*ek di persekitaran. BM'.'.7 Bersoal *a/ab secara bersopan 1. ;uru bersoal *a/ab dengan murid untuk mendapatkan maklumbalas tentang pengetahuan sedia ada murid mngenai kenderaan udara. Murid menamakan kenderaan udara yang diketahui. %ad gambar

'.

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM(.) Membina dan membaca suku kata BM(. ).( Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan huru1 konsonan dan huru1 9okal ( contoh ba) 1. '. (. ;uru menun*ukkan carta ab*ad kepada murid+murid. %emudian- minta murid sebut huru1 9okal dan konsonan secara berasingan. Murid diminta gabungkan huru1 konsonan dan 9okal bagi membina dan membunyikan sukukata dengan betul. Murid menyebut sukukata yang ditun*ukkanoleh guru Carta ab*ad Carta sukukata %ad huru1 9okal %ad huru1 konsonan

).

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul 1. '. (. ;uru mempamerkan kad manila yang telah digaris yang sama dengan buku garis tiga . ;uru menun*uk cara menulis huru1 menggunakan garisan garis tiga . %emudian- guru minta beberapa orang murid ke hadapan mencuba menulis dengan cara betul. Murid menyalin perkataan menggunakan lembaran ker*a %ad manila 7embaran ker*a + %apal terbang + 4oket + Cet

).

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

89

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1A TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KENDERAAN UDARA

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords B8 1.'.A Name common ob*ects in the en9ironment (B8 1.'.=) 7isten to /ords said aloud and respond accordingly + !ho/ me the picture o1 an #eroplane 5 a helicopter 1. '. $eacher ask children to name common ob*ects in the en9ironment ( air transport ). $eacher sho/ the /ord cards and picture cards about air transport to the children and ask them to read the /ord cards correctly. #1ter that- teacher sho/ the picture cards and ask them to read and point to the picture cards correctly ?ord Cards "icture Cards

(.

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understandings B8(.'.) .ear and say the initial sound o1 /ord B8 (.'.5) 4ecogniBe and sound out simple /ords- e.g. # 1or aeroplane. 1. '. $eacher sho/ the picture and say the /ords about air transports and ask them to listen care1ully. $eacher sho/ the letter ( h - a - * r - b) and ask them to hear and the initial sound o1 /ord. $eacher sho/ ho/ to /rite simple /ords 8 n neat and legible print to the children. $eacher gi9e to the children /ork sheets. $he children /rite do/n the /ords gi9en by the teacher.

"icture cards 7etter cards

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 1. B8). ' ?riting !kills B8).'.)?rite simple /ords in neatlegible print '. (. ?ork sheets

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.' Melakukan kemahiran motar kasar bukan lokomotor "<%'.'.7 Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. ("<% '.'.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan "<% '.( Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar "<% '.(.7 Melempar ob*ek seperti gelung ke skital. 1. '. (. #kti9iti memanaskan badan. ;uru menun*uk cara mengimbang badan dgn berdiri sebelah kaki. Meniru pergerakan kenderaan di udara seperti kapal terbanghelikopter- roket dan lain+lain. Melakukan akti9iti memanaskan badan selama ( minit. guru membuat tun*uk cara seperti melempar gelung ke skital dengan betul. ;uru membahagikan murid kepada 5 kumpulan bagi mealakukan akti9iti ini dengan ka/alan guru dan pembantu. $aman permainan

1. '. (.

$aman permainan ;elung plastik !kital

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

90

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1A TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAN UDARA

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<%5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya "<% 5.1.( Mengenali ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut a) 4umah b) !ekolah c) $aman permainan d) $empat a/am "<% 5.'.=) Menyatakan cara menghindari sumber- tempat dan situasi yang membahayakan 1. ;uru bercerita kepada murid tentang ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di tempat a/am seperti di lapangan terbang. ;uru menerangkan cara mengamalkan langkah keselamatan semasa di dalam kenderaan dan di lapangan terbang. ;ambar $empat merbahaya seperti a. alatan elektrik b. benda ta*am c. alatan permainan d. melintas *alan raya e. tempat sunyi tempat a/am

'. ("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni ( aplikasi seni ) (KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi %$8 '.1.A Menyanyi lagu dengan iringan muBik
.elikopterku Bapaku pulang dari kota Bapaku beli helikopter .elikopterku terbang tinggi Boleh ku main tiap hari

%$81.1.) Memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan

1. '.

;uru menun*ukkan cara+cara untuk membuat kapal terbang dengan menggunakan kertas Murid membuat dan menghias kapal terbang dengan bantuan guru dan pembantu.

%ertas #)

1. '.

Murid+murid mendengar pita rakaman lagu yang dimainkan oleh guru. ;uru dan murid menyanyi bersama+sama sambil membuat gerakan. Murid+murid berlakon mengikut imaginasi sendiri dengan menggunakan prop dengan bimbingan guru

"ita rakaman

%$8 (.1 Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1

%$8 (.1.5 Main peranan mengikut imaginasi

1.

"rop

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$'.1 Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran !$'.1.7 Memerhati ob*ek+ob*ek di persekitaran dan mengenal saiB ( besar- kecil- pan*ang- pendek- tinggirendah- tebal- nipis ) 1. '. ;uru mempamerkan kepada murid+murid model kenderaan udara. murid membuat pemerhatian terhadap kenderaan tersebut dalam aspek saiB- besar- kecilpan*ang- rendah- pendek- tinggitebal dan nipis Model kenderaan udara

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

91

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : 1A TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAN UDARA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.( Memahami nombor 1>+'> !$ 7.(.' Membandingkan +1> dengan 11 ( 11 adalah 1 lebih daripada 1> ) +1' dengan 1( ( 1( adalah 1 lebih daripada 1' ) dan seterusnya 1. ;uru men*alankan akti9iti membandingkan antara nombor+ nombor 1> hingga '> bagi member pemahaman kepad murid+murid mengenai konsep nombor. %emudian- guru bersoal*a/ab dengan murid+murid secara lisan tentang perbandingan nombor+ nombor tersebut. ;uru membimbing murid menulis nombor 1>+'> dengan cara yang betul. ;uru mengedarkan lembaran ker*a. %ad nombor "embilang

'.

!$7.(.( Menulis 1>+'>

1. '.

7embaran ker*a

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.))Membina kebolehan menga/al diri. ("!D '.).()Menyatakan cara menga/al diri dalam situasi yang tidak menyenangkan 1. '. Bersoal *a/ab mengenai peraturan keselamatan semasa berada dalam kenderaan. Me/arna gambar dengan telitikemas dan cantik. Main peranan mendail nombor kecemasan meminta bantuan kenderaan udara ketika berlakunya kecemasan seperti kebakaran. $ele1on mainan

"!D(.1 Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain

"!D (.1.) Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak se/a*arnya.

1.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M6.( Men*aga alam sekitar %M6.(.5 Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia %M 6.(.6 Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar 1. ;uru bercerita tentang pencemaran udara dan air kepada manusia dengan mengaitkan penggunaan kenderaan udara dan air. ;uru bercerita tentang cara+cara untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar . %eratan akhbar

1.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

92

MINGGU : 1A TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAN UDARA TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PM (.0) B!#2 H!)# "M'.1 Membantu ahli keluarga- /arga sekolah dan orang lain. "M'.1.' Memberi bantuan kepada ahli keluarga- /arga sekolah dan orang lain 1. Main peranan ketika menaiki kenderaan udara dalam situasi membantu orang tua yang memerlukan bantuan.

(PM ..0) Be$)e$# ! K!0#" "M).1 Mengamalkan sikap berterima kasih "M).1.' Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan- penghargaan dan sumbangan yang diterima 1. ;uru meminta murid main peranan dalam situasi ban*ir di mana memerlukan bantuan pengangkutan udara sambil mengamalkan sikap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Model .elikopter tentera

(PM 1..0) T5/e$!%0# "81).' Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya "M 1).'.' Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu 1. ;uru bercerita pentingnya mengamalakan sikap bertolak ansur dengan rakan atau orang lain dalam situasi tertentu seperti semasa terlibat dengan situasi kecemasan seperti ban*ir atau kebakaran. %eratan akhbar ;ambar

MINGGU : (0 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAAN AIR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan "M 1.'.' Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang berbeBa 1. '. Murid mendengar guru menyebut nama+nama kenderaan air Murid menyatakan bunyi sukukata a/al kenderaan air %ad suku kata contohnya <eri- sampan- kapalbot- perahu- rakit

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.' Bersoal *a/ab melaui rangsangan yang diberi BM '.'.5 Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah di1ahami 1. '. ;uru menun*ukkan ( model kenderaan air 2 kapal- rakit- 1eri murid dan guru bersoal *a/ab tentang kenderaan di air seperti saiB- bentuk dll Model kenderaan air

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.5 membaca perkataan BM (.5.( membatangkan ' sukukata terbuka untuk men*adi perkataan 1. '. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. 1. Murid menyalin perkataan yang ditun*ukkan oleh guru contoh 1eri- bot- kapalsampan- perahu '. Murid menulis perkataan mengenai kenderaan air. 7embaran ker*a Murid menge*a dan menyebut perkataan seperti <eri- ba*u- me*a- buku- dll Murid membaca perkataan dua sukukata terbuka. %ad perkataan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.6 sing song and recite rhymes and poems. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understanding (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 ).' ?riting skills. B8 1.6.( sing songs /ith the correct pronunciation and intonation. 1. children sing a song Iro/ your boatJ '. Children sing songs /ith the correct pronounciation and intonation. Bahan C,- C, player

B8 (.'.6 4ecogniBe and sound similar initial sound in /ords. (B8 (.).1) 4ead simple sentences /ith assistance

1.

'.

Children recogniBe and sound similar /ords eg - cup- cat- cab - man- mat- map .elp children to read and talk about sentences in print.

<lash card DFample +$he boat is blue. +$he ship is red. +$he 1erry is yello/.

).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print.

1.

$eacher gi9e to the children /ork sheets. '. $he children /rite do/n the /ords gi9en by the teacher. Dg boat- 1erry- ship

?orks sheet.

MINGGU : (0 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAAN AIR

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

95

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.' Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. ("<% '.'.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan 1. Murid membuat pergerakan seperti mendayung sampan mengikut arahan guru. 2. Murid mendayung sampan sambil menyanyi lagu I ,ayung+dayung sampanJ Bahan tangga

("<% '.'.5) Membuat pergerakan secara simulasi seperti menolak kotakmenarik tali dan lain+lain. (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<%5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya "<% 5.1.( Mengenali ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut e) 4umah 1) !ekolah g) $aman permainan h) $empat a/am ("<% 5.') "<% 5.'.=) Menyatakan cara Mengamalkan menghindari sumber- tempat dan langkah keselamatan situasi yang membahayakan (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).1Men*aga kebersihan (P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.' Mengamalkan langkah keselamatan diri "<% 5.'.7 Memberitahu orang de/asa apabila berlaku kecemasankecederaan atau penderaan. 1. "<% ).1.6 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan

1.

'.

;uru bercerita kepada murid tentang ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di tempat a/am seperti di lapangan terbang. ;uru menerangkan cara mengamalkan langkah keselamatan semasa di dalam kenderaan air dan di air

;ambar

1. Murid mengemas selepas akt9iti kumpulan

;uru menerangkan situasi yang perlu murid laporkan kepada orang de/asa seperti berlaku kecederaan atau penderaan atau kecemasan

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya %$8 1.( Menun*ukkan apresiasi seni (KTI (.0) M*6#2 %$8 1.'.A membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan. %$8 1.(.) Menceritakan dan mempamerkan hasil ker*a sendiri. 1. Murid membuat origami sampan dengan bimbingan guru '. Murid menun*ukkan dan menceritakan sampan yang telah siap kepada rakan sekelas kertas #)

%$8 '.1 Mengambil '.1.1( Menyanyi dengan gerakan bahagian dalam akti9iti menyany (KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 %$8 (.1 mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1 %$8 (.1.5 Main peranan mengikut imaginasi.

1. Murid menyanyi lagu I4o/0our BoatJ sambil membuat gerakan dengan bimbingan guru.

Bahan C,- C, player

TEMA : DUNIA TEKNOLOGI

1. Murid membuat akti9iti lakonan 4eplica- props dengan imaginasi sedang menaiki kenderaan air. MINGGU : (0 SUB TEMA : KENDERAAAN AIR

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

96

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.( Membanding dan mengelaskan ob*ek (!$ '.)) Membuat ramalan !$ '.(.( Membanding dan mengumpulkan ob*ek mengikut satu ciri. a. saiB (!$ '.).') Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas 1. Murid mengumpul mengikut saiB model kenderaan yang disediakan oleh guru '. Meletak sampan ke dalam bekas air dan membuat ramalan *ika sampan itu tenggelam atau timbul (. Menyatakan ramalan setelah sampan tersebut diletakkan di dalam air. Bahan model kenderaan air

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.( Memahami nombor 1>+'> !$ 7.(.( Menulis 1>+'> 1. '. (. Murid membilang nombor 1> 2 '> berdasarkan gambar. Murid menyalin nombor 1> 2 '> pada lembaran ker*a Murid menulis *umlah bilangan ob*ek pada lembaran ker*a. Bahan lembaran ker*a

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D 1.' Mengurus emosi sendiri "!D 1.'.) Mengenalpasti tindakan alternati1 untuk mengurus emosi. 1. Murid menyatakan tindakan yang perlu dilakukan se/aktu sedang 2 bersedih- marah- sakit hati dll. Murid melukis kenderaan air yang mereka pernah lihat. ;ambar+gambar /a*ah dengan pelbagai emosi.

"!D '.( Membina keyakinan untuk berkomunikasi.

'.(.A Menun*ukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis- menyanyi dan berlakon (.'.= Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu

1.

%ertas lukisan ?arna

"!D (.' Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi

1. Murid dan guru berbincang tentang kaedah menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! %M 7.7 mendengar cerita rakyat pelbagai kaum malaysia %M 7.7.' Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia. 1. Murid dan guru bercerita tentang masyarakat bumiputra !ara/ak yang masih menggunakan *alan air sebagai *alan utama. Bahan dapatkn gambar dari internet

MINGGU : (0 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : KENDERAAAN AIR TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PM ..0) Be$)e$# ! K!0#"

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

97

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 "M ).1 Mengamalkan sikap berterima kasih "M ).1.' Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan penghargaan dan sumbangan yang diterima 1.Main peranan untuk situasi berterima kasih apabila menerima pemberian. .adiah

(PM ?.0) K!0#" S!:!%' "M 7.1 Menyanyangi diri- keluarga dan orang disekeliling. "M 7.1.) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga 1.Murid menyatakan kenapa mereka perlu menyanyangi ahli keluarga masing+masing semasa dalam perbincangan. ;ambar keluarga

(PM 1>.0) Be$&#2!$# "M 15.1 Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri "M 15.1.' Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan 1. Murid membuat akti9iti rutin tanpa bantuan seperti memakai kasut- berus gigidll %asut- berus gigi- ubat gigi

MINGGU : (1 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KEMUDAHAN A7AM

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

98

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 1. BM 1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan BM 1.'.) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa '. ;uru menun*ukkan kad perkataan dengan bunyi suku kata yang berbeBa. Contoh hospitalpe*abat pos. Murid mengenal dan membeBakan suku kata akhir yang berbeBa. %ad "erkataan - %ad ;ambar- Cart +.ospital +$andas

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ '.) Menceritakan perkara yang didengar '.5 Melakonkan /atak+ /atak mengikut situasi BM '.).1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. BM '.5.1 Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk mengidupkan /atak dengan bimbingan guru. OMurid bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan a/am. +7akonan membeli setem dan mengepos surat di pe*abat pos. Buku5 !krip Cerita

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.6 Membaca 1rasa (BM (.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. BM (.6.' Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. (BM(.7.')membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 1. '. Murid membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. Contoh "e*abat "os- $andas #/am. Murid membaca ayat mudah mengenai kemudahan a/am. Carta +8bu pergi ke tandas a/am +"e*abat "os itu besar.

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. 1. Murid membuat buku skrap tentang simbol+simbol kemudahan a/am di ka/an persekitaran. Murid menyalin perkataan yang diberi berdasarkan gambar. Murid menyalin ayat berdasarkan gambar ;unting- %ertas- $ali;am- ;ambar

'. (.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.) 7isten to and 1ollo/ simple instructions B8 1.5 7isten to and en*oy nursery rhymesaction songs. "oems and stories B8 1.).) 7isten to and per1orm action based on instructions in acti9ities and games B8 1.5.( 7isten to recite and act out nursery rhymes- action song and poems. 1. Children listen to the instruction and per1orm action in skipping. Children song aJ "ublic 8nstitutionJ. !kipping

1.

<ollo/ the nursery rhymes

MINGGU : (1 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KEMUDAHAN A7AM

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B.8 (.( 4ead phrases /ith understanding. B8 (.(.' 4ead simple phrases. 1. 4ead simple phrases e.g "ublic toilet- "layground <lash Card- Chart

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

99

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting skills B8 ).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print. 1. '. Children copy and re/rite the /ord in neat legible print e.g "ublic toilet-post o11ice . Children /rite simple /ords <lash Card- ?ork !heet

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus. "<% 1.1.15 Menggunting menghasilkan sesuatu bentuk. 1. Murid menggunting dan menampal gambar kemudahan a/am. ;unting- ;am- %ertas

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. "<% '.' Melakukan kemahiran otor kasar bukan lokomotor ("<% '.1.1) Ber*alan dengan postur dan teknik yang betul "<% '.'.7 Mengimbangi badan dengan berdiri sebelah kaki. (. 1. '. $un*ukcara ber*alan dengan postur dan teknik yang betul. #kti9iti simulasi melintas lintasan belang. Murid berdiri dengan sebelah kaki. Murid mengimbangi badan dengan berdiri sebelah kaki di atas bangku.

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<% (.1 Men*aga kerbersihan diri "<% (.1.A Mengamalkan cara men*aga kebersihan diri. 1. $un*uk cara menggunakan tandas dengan betul dan cara membasuh tangan selepas menggunakan tandas. Murid diingatkan supaya pam tandas setelah digunakan.

'. (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).' Mengamalkan langkah+langkah pencegahan *angkitan penyakit "<% ).'.' Mengamalkan cara+cara untuk mengelakkan *angkitan penyakit (Contoh menutup mulut bila bersin dan batuk). 1. '.

;uru becerita tentang kepentingan membuang sampah di dalam tong sampah. "ertandingan mengutip dan membuang sampah di dalam bakul sampah.

$ong sampahsampah

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. "<% 5.1.( Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut d) tempat a/am 1. Murid me/arnakan gambar alat+ alat atau bahan+bahan yang berbahaya dan boleh mendatangkan kecedaraan atau kebakaran. 7embaran %er*a?arna

MINGGU : (1 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KEMUDAHAN A7AM

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya %$8 1.'.= Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan 1. Murid membuat tele1on daripada ca/an kertas dan tali tangsi. Ca/an %ertas- $ali $angsi

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

100

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (Dkspresi %reati1) guru.

(KTI (.0) M*6#2 %$8 '.) Menun*ukkan apresiasi muBik %$8 '.).5 Membuat pergerakan bebas mengikut muBik. Murid membuat pergerakan bebas mengikut muBik yang dimainkan. 4adio

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.1 Membuat pemerhatian ke atas ob*ek atau 1enomena alam di persekitaran. !$ '.1.6 Memerhati dan mengenalpasti bentuk+bentuk di persekitaran. 1. Murid memerhati dan mengenalpasti bentuk yang terdapat di persekitaran. Contoh Bentuk bas- papan tanda- kerusitong sampah- bangunan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ (!$ 7.)) Memahami siri '>- (>- )> dan 5>. (!$ 7.(.)) Membilang sepuluh sepuluh (in tens). 1.Murid membilang nombor secara sepuluh+sepuluh ; 10C (0C +0C .0C >0 '. Murid membilang dan mengasingkan manik secara sepuluh+ sepuluh. TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.( Membina keyakinan untuk berkomunikasi '.(.7 Bercerita dan memberi pendapat. 1. ;uru bercerita tentang kebakaran dan minta murid menyatakan tindakan mereka sekiranya berada di tempat ke*adian. Murid melakonkan situasi melakukan 9andislime harta benda a/am ;ambar %ad nombor- manik

"!D '.(.A Menun*ukkan kebolehan sendiri melaului pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis- menyanyidan berlakon.

1.

MINGGU : (1 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : KEMUDAHAN A7AM

(KM 1.0) D#$# S!:! %M A.( Mengetahui simbol a/am %M A.(.' Mengenal simbol yang biasa di*umpai di persekitaran seperti - $empat pembuangan 1. Murid melihat gambar simbol+ simbol di persekitaran mereka di internet. %ad gambar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

101

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 sampah $empat lalulintas $empat untuk orang cacat '. (. Murid menamakan simbol+simbol yang telah ditun*ukkan. Murid bercerita mengenai symbol yang pernah mereka lihat di ka/asan persekitaran.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 9.0) H5$ !) e%'"5$ !)# "M 6.' Menghormati orang de/asa- rakan dan masyarat setempat. "M 6.'.( Menun*ukkan cara menghormati orang de/asa- rakan dan masyarakat setempat. 1. ;uru menerangkan cara 2cara yang betul lketika menggunakan tele1on a/am dan ketika menaiki bas. ;ambar

(PM 11.0)Ke$!<#%!% "M 11.1.' Mengamalkan si1at ra*in dalam pengurusan diri dan men*alankan tugasan. "M 11.1.' Mengamalkan sig1at ra*in dalam pengurusan diri dan men*alankan tugas. 1. Murid me/arna gambar kemudahan a/am yang terdapat dalam gambar 7embaran %er*a?arna

MINGGU : (( TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN JINAK

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid BM 1.1.= MembeBakan *enis bunyi 1. ;uru memaparkan rakaman bunyi hai/an *inak seperti kucingan*ing- burung. Murid diminta mengenalpasti atau membeBakan C, rakaman bunyi hai/an

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

102

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 yang ada dipersekitaran. '. bunyi hai/an *inak tersebut. "ermainan GBunyi dan $eka:. Murid diminta membunyikan hai/an+hai/an tertentu dan diteka oleh rakan+rakan. Memba/a murid keluar kelas dan cuba mengesan bunyi hai/an *inak yang terdapat disekitar contohnya bunyi ayam- itikan*ing- kucing dan burung. Murid boleh menandakan *enis hai/an yang didengar berdasarkan lampiran.

(.

7ampiran teka bunyi hai/an.

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.1 Berinteraksi dengan mesra BM '.1.( Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. 1. ;uru menun*ukkan gambar hai/an *inak. Murid dipilih secara ra/ak untuk bercerita tentang gambar hai/an yang ditun*ukkan dengan ayat yang betul sambil dibantu oleh guru (Contoh 8ni adalah@. kambingayamkerbau-dll). ;uru mengagihkan model hai/an kepada setiap murid kemudian murid diminta bertukar+ tukar model hai/an dengan menggunakan ayat yang sopan dan betul. ;uru menun*ukkan model hai/an yang berlabel- kemudian label tersebut diceraikan daripada model. !eterusnya- guru meminta murid menamakan hai/an tersebut (boleh digunakan untuk akti9iti penyesuaian model dengan perkataan atau akti9iti membaca). ;ambar hai/an *inak

BM '.1.5 Menyatakan permintaan dengan sopan.

'.

Model hai/an *inak

BM '.1.7 Menamakan dipersekitaran.

ob*ek

(.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

103

MINGGU : (( TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN JINAK

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! 1. BM(.) Membina dan membaca suku kata BM (.).7 Membina dan membunyikan suku kata tertutup secara ra/ak. BM (.11.( Bercerita secara lakonanMain peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. '. ;uru menun*ukkan kad suku kata ( bu- ku- an- rung- *ing- cing ). Murid memancing kad sukukata. Murid membunyikan perkataan yang dicantumkan melalui permainan memancing. ;uru tun*uk perkataan yang betul iaitu bu+rung-an+*ing-ku+cing. Bercerita menggunakan buku cerita (cth !erigala 0ang 7apar). ;unakan kostum atau hiasan binatang(contoh topeng atau topi) untuk lakonan berpandukan cerita tersebut. %ad suku kata berpin serta pancing magnet.

%ostum atau hiasan binatang.

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul BM ).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul. 1. '. ;uru meminta menulis perkataan seperti burung- kucing dan an*ing dengan cara yang betul. Murid menyalin perkataan di atas lembaran ker*a beserta gambar yang disediakan oleh guru. 7embaran ker*a

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.( #cEuire and use simple phrases and statement B8 1.) 7isten to and 1ollo/ simple instuctions. B8 1.(.) $alk about happenings around them. B8 1.).( 7isten to and 1ollo/ instruction. D.g G"lease get me the books 1rom the shel1:. 1. '. $he children /atch C, about the animals. Children talk about /hat happen to the animals. "layed out the games o1- GCage ;ame:. Children listen to instruction gi9en such as G;o to the duck cageS:. Hse other station /ith 9arious o1 tame animals and carry out the instruction to see i1 the children make /rong turns. Children listen to the song GPld Mc,onalds .a9e # <arm:. Based on the song- they sing and act out the animals mo9ement. Children listen to the song GPld Mc,onalds .a9e # <arm:. Based on the song- the teacher sho/ some mo9ements and the children 1ollo/. C, #nimal $ele9ision !ection 1or the GCage ;ame:.

(. B8 1.5.1 7isten to and recite nursery rhymes and action songs. ). B8 1.5.' 7isten to- recite and act out nursery rhymes and action songs.

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 B8 '.1 Hnderstand that B8 '.1.1 !ho/ a/areness that print printed materials contain con9eys meaning by doing "retend meaning. 4eading.

Make a GMock 4eading "resentation: based o1 tame animals.

!tory books

MINGGU : (( TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : HAI7AN JINAK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understanding. B8 (.( 4ead phrases /ith understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting !kills B8 ).'.5 ?rite simple phrases 1. $eacher gi9e children /ork sheet and children /rite simple phrases correctly. D.g. Black horse- /hite cat- black dog- pink bird etc. "lay the G?riting ;ame:. # child /rite an animal base on instruction gi9en- other children guess /hat the animal base on the clues gi9en is. ?ork sheet B8 (.'.5 4ecognise and sound out simple /ords- e.g. C up 1or cup. B8 (.(.' 4ead simple phrases 1. $eacher sho/ the /ord and picture card about animal e.g. cat- dog- bird. Children 1ollo/ the spelling and read the /ord card. 8n group o1 three- children play the picture cards and spell the /ord in correctly. ?ord card "icture card

'.

Blank paper

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus "<% 1.1.' Menggunakan "<%1.1.= Menggunakan *ari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 1. Menggunakan kertas minyak yang direnyuk berbentuk bulatmurid diminta menghasilkan dua ob*ek bulat- yang pertama agak besar dan yang kedua agak kecil yang mana yang kecil akan dilekatkan pada yang besar. Pb*ek tersebut akan dihias men*adi kucing. ;uru menun*ukkan cara mengoyak bentuk+bentuk dengan menggunakan *ari dengan betul dan berhati+hati. Murid diminta membuat kola* bentuk hai/an ( contoh ikanburung- kucing ). %ertas minyak atau kertas /arna lutsinargam- tali

'.

7embaran ker*a ( kertas /arna /arni dengan bentuk yang pelbagai );am- %ertas lukisan

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor "<% '.1.1) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu 1. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan yang terdiri dari kumpulan ( 1 ) kucing( ' ) an*ing dan ( ( ) burung. ;uru menyebut nombor tertentu dan murid di dalam kumpulan perlu bersedia untuk membuat gaya yang telah ditun*ukkan. "adang sekolah ?isel

'.

MINGGU : (( TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : HAI7AN JINAK

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

105

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<%(.' Mengamalkan pemakanan yang sihat "<% (.'.( Mengenal *enis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. 1. ;uru menun*ukkan carta gambar makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat dan bersoal *a/ab dengan murid. ;uru menerangkan *enis makanan berkhasiat dan kuantiti yang diperlukan oleh murid mengikut umur mereka. Carta gambar makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat "iramid makanan

'.

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).1 kebersihan Men*aga "<% ).1.7 Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih- sesuai dan kemas. 1. ;uru menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersihsesuai dan kemas setiap masa dan apa nati*ah *ika tidak men*aga kebersihan contohnya mendapat penyakit. Menyatakan *enis+*enis pen*agaan kendiri yang betul #kti9iti mengenalpasti murid yang bersih (pemeriksaan badan). Carta gambar

'. (. (P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.' Mengamalkan langkah keselamatan diri "<% 5.'.6 Men*alankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah+ langkah berikut men*erit- lari dan memberitahu orang de/asa 1.

contoh cara membasuh tanganmandi- memotong kuku-menyikat rambut

Men*alankan simulasi semasa keadaan cemas seperti kebakaran- penculikan- lemas dan langkah+langkah mengatasinya.

%elas 5 taman padang sekolah

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (eksrpesi kreati1) (KTI (.0) M*6#2 %$8 '. 1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi %$8 '.1.1( Menyanyi dengan gerakan 1. ;uru memperdengarkan lagu "ak #bu #da %ucing ( tempo lagu a e i o u ). Murid menyanyi sambil membuat gerakan yang betul dengan bantuan guru dan pembantu. C, lagu Carta lagu %$8 1.'.6 Melukis rupa geometric iaitu segitiga- bulat- segiempat- bu*ur. 1. Murid diminta menghasilkan bentuk geometri dan membuat rupa bentuk hai/an mengikut kreati9iti sendiri berdsarkan contoh yang telah siap. %ertas lukisan "embaris geometri bentuk

(KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 %$8 (.1 Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1 %$8 (.1.6 Berlakon menggunakan props. dengan 1. 7akonan menggunakan kostum atau hiasan hai/an berdasarkan cerita yang telah diperdengarkan. "rops %ostum hai/an

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

106

MINGGU : (( TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN JINAK

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.1 Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam persekitaran. !$ '.1.5 Memerhati perubahan /arna+/arna di persekitaran (contoh "erubahan daun pada musim berlainan). 1. Berdasarkan carta- gambar atau tayangan- murid melihat perbeBaan /arna pada hai/an+hai/an yang kecil sehingga de/asa Cartainternet. gambar-

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% !$(.1 Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. !.$ (.1.' Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah- pipi- dagu- dahikening- bibir- dada- perut- bahu- sikulutut- peha- betis- pusat- tumit- kuku). 1. Mengecam bahagian+bahagian pada badan hai/an *inak. Carta- tayangan atau gambar.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ !$ 6.) Mengecam corak berulang dan membina pola !$ 6.).5 Membina corak berulang mengikut kreati9iti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. 1. Berdasarkan lembaran yang bercetak gambar hai/an- murid di minta mengecap menggunakan ibu *ari. Murid bersoal *a/ab dengan guru berkaitan hasilan. 7embaran /arna air. ker*a-

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ !$ 7.( Memahami nombor 1>+'> !$ 7.(.( Menulis 1>+'> 1. Murid diminta membilang 1 hingga 1> dan 1> hingga '> dengan menggunakan bahan konkrit seperti mainan binatang. ;uru menun*ukkan cara menulis nombor 1> ( gabungan angka 1 dan si1ar ). !eterusnya murid menulis nombor 11 dengan menggunakan kad tebuk dan krayon. #kti9iti membentuk nombor 1> dan 11dengan tali 5 doh dan kad nombor berdasarkan arah anak panah. Murid menulis nombor 1> dan 11 dalam lembaran ker*a yang disediakan. %ad nombor $ali ,oh %ad tebuk %rayon Mainan hai/an ;uli

'. (. ).

5.

(ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ !$ A.1 Memahami operasi tambah dalam lingkungan 1> !$ A.1.' Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor hingga nilai 1> ( Counting all and counting on ) 1. '. (. MINGGU : (( TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI ; ICT SUB TEMA : HAI7AN JINAK Murid mengumpul bilangan hai/an mengikut arahan guru. Buat operasi tambah dengan membilang terus hai/an tersebut. #kti9iti diteruskan dengan *umlah tambah direkodkan. Model hai/an

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT !$ 1(.( Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran. !$ 1(.(.1 Menggunakan C, atau 1. Murid diminta memasang 6C, 6C, untuk memperoleh dengan betul. pengetahuan dan kemahiran. TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D 1.1 Mengurus emosi sendiri "!D 1.'.( Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengeani sesuatu perkara atau peristi/a yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan- lukisan- tingkahlaku. 1. Murid diminta melakonkan cerita sang an*ing- kucing dan si burung yang berka/an rapat se*ak dulu. Murid diminta memberi komen serta meluahkan perasaan berdasarkan cerita tersebut. Cerita-kostum

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.( keyakinan berkomunikasi Membina untuk "!D '.(.A Menun*ukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukismenyanyi dan berlakon. 1. ;uru memperdengarkan lagu #nak #yam ,ike*ar Musang. Murid mengikut seni kata lagu yang guru bacakan. !eterusnya menyayi dan membuat gerakan kreati1. 7agu #nak #yam ,ike*ar Musang. 4adio Carta 7agu

(PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D (.' Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi "!D (.'.6 Menghormati hak orang lain seperti a) Meminta iBin menggunakan atau memin*am barang orang lain b) Memulangkan barang selepas memin*am c) Men*aga keselamatan barang yang dipin*am 1. ;uru bercerita kisah G#yam dengan .elang (Carum Dmas):. ;uru bersoal*a/ab tentang ayam yang tidak memulangkan *arum emas kepada helang dan apa nati*ahnya. Buku cerita Carta bergambar

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.' Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. %M 6.'.' Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air- udara- matahari kepada hidupan di dunia. 1. ;uru bersoal*a/ab dengan murid berkaitan kepentingan unsur+ unsur asas bumi kepada hidupan khususnya kepada hai/an *inak -peternak- hai/an belaan. ;ambar- 6C,

%M 6.( Men*aga #lam !ekitar

%M 6.(.1 Me/u*udkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (contoh menanam bunga).

TEMA : ALAM HIDUPAN


STANDARD KANDUNGAN

1. Men*alankan akti9iti pro*ek "enyediaan kandang contoh-membela anak puyuh. serta pemakanan '. Mengemas- membersihkan atau anak puyuh. menghias tempat tinggal hai/an belaan di dalam prasekolah MINGGU : (( SUB TEMA : HAI7AN JINAK
CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

STANDARD PEMBELAJARAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

109

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1.0) Ke1e$-!:!!% 2e1!&! T*"!% "M 1.1 Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum "M 1.1.( Menyatakan $uhan adalah pencipta alam 1. ;uru menun*ukkan kad gambar kehidupan alam semesta seperti gambar tumbuhan- hai/an dan manusia. ;uru menerangkan kepada murid baha/a tumbuhan- hai/an dan manusia diciptakan oleh $uhan. Murid dipilih secara ra/ak dan diminta menceritakan contoh hidupan lain yang diciptakan oleh $uhan dengan bantuan guru. ;uru menceritakan sebuah cerita melalui buku cerita yang menun*ukkan si1at kasih sayang kepada semua makhluk $uhan. %emudian- guru dan murid bersoal *a/ab mengenai cerita tersebut. ;uru bersoal *a/ab dengan murid tentang hai/an *inak. Murid di pilih secara ra/ak ke hadapan untuk bercerita tentang hai/an *inak yang di pelihara oleh mereka dengan menggunakan ayat yang mudah ( dibantu oleh guru ). %ad gambar

'. (.

"M 7.1 Menyayangi dirikeluarga dan orang di sekeliling

"M 7.1.6 Menyata dan menun*ukkan si1at kasih sayang kepada diri sendirikeluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.

1.

Buku cerita

'.

"M=.1 Berinteraksi dengan yakin di sekolah

"M =.1.) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah.

1. '.

MINGGU : (+ TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA SUB TEMA : HAI7AN LIAR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

110

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. 1.1.= MembeBakan *enis bunyi yang ada di persekitaran. 1. ;uru memperdengarkan pita rakaman bunyi hai/an liar. Murid meneka bunyi tersebut. '. Memba/a murid ke Boo dan cuba mengesan bunyi hai/an liar yang terdapat disekitar contohnya bunyi ayam hutan- singa- harimau dll. Murid boleh menandakan *enis hai/an yang didengar berdasarkan lampiran. 1. ;uru memberikan topeng hai/an liar dan murid melakonkan /atak hai/an tersebut mengikut situasi. '.;uru menun*ukkan model hai/an yang berlabel- kemudian label tersebut diceraikan daripada model. !eterusnya- guru meminta murid menamakan hai/an tersebut (boleh digunakan untuk akti9iti penyesuaian model dengan perkataan atau akti9iti membaca). "ita rakaman "elbagai bunyi 7a/atan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ '.5 Melakonkan /atak+ /atak mengikut situasi '.5.1 Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. BM '.1.7 Menamakan ob*ek dipersekitaran. $openg

Model hai/an *inak

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (.) Membina dan membaca suku kata (.).5 Membina dan membunyikan dua suku kata terbuka secara ra/ak. (.).6 Membina dan membunyikan tiga suku kata secara ra/ak. (.7. Membaca ayat tunggal yang mudah (.A Membaca ayat dalam konteks (.7.' Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul (.A.( Membaca ayat+ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. ;uru mempamerkan gambar hai/an liar. Murid dikehendaki menge*a nama hai/an tersebut. ;uru memberi kad ayat dan murid membaca ayat tunggal tersebut. Contoh

Contoh ,ua sukukata rusa $iga suku kata harimau %ad suku kata %ad gambar %ad ayat Buku cerita

Singa lari laju Beruang makan ikan

Murid membaca buku cerita mudah dengan intonasi yang betul. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 ).' Menguasai kemahiran menulis ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul ).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul ;uru mempamerkan kad perkataan dan murid meniru perkataan tersebut di atas kertas. ;uru menampal kad ayat dan murid meniru dengan cara yang betul. Contoh %ad perkataan "ensel %ertas Contoh

Beruang

Gajah ada belalai Telinga arnab panjang


MINGGU : (+ TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

%ad ayat

SUB TEMA : HAI7AN LIAR

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

111

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 1.) 7isten to and 1ollo/ simple instructions 1.57isten to and en*oy nursery rhymes- action songs- poems and stories 1.7$ell simple stories 1.A ,ramatiBe 1amiliar situations and stories. 1.7.($ell stories about personal eFperiences /ith or /ithout guidance. 1.A.( ,ramatiBe 1amiliar stories /ithout guidance. Children tell stories to the class about their eFperience go to the 3PP ND;#4#. !imulation about /ild animal G gambar tunggal: costum 1.).) 7isten to and per1orm actions based on instructions in acti9ities and games. 1.5.( 7isten to- recite and act out nursery rhymes- action song and poems. Children play game I "ukul Berapa ,atuk .arimauJ5 IMusang - ayamJ $eacher use cd to play a song. - 7ittle tiger - 7ittle cat Children per1orm action and sing the song. Costum

!ong chart Cd Cd player

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 '.' #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (.' 4ead simple /ords /ith understanding (.'.5 4ecognise and sound out simple /ord Children read alphabet card and /ord card name o1 the /ild animal #lphabet card ?ord card '.'.( 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. Children read the basic 1eatures story about /ild animal. !tory book

e
(.( 4ead phrases /ith understanding (.) 4ead simple sentences /ith understanding (.(.' 4ead simple phrases

elephan
?hite board Marker !entences card

Children read simple phrases D.g. 1ear tiger Cute cat Children read simple sentences. D.g. IDlephant like to eat sugar cane: ;oat like to eat grass.

(.).' 4ead simple sentences

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 ).' ?riting skills ).'.) ?rite simple /ord in neat. 7egible print. Children copy the /ord card and /rite on paper "aper "encil ?ord card

gira!!e du"k
).'.5 ?rite simple phrases Children copy simple phrases. Dg 1ear lion Black cat

MINGGU : (+ TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : HAI7AN LIAR

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

112

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 1.1Melakukan kemahiran motor halus. "<%1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. "<%1.1.= Menggunakan *ari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. 1. Murid menggunting gambar hai/an liar untuk di*adikan buku skrap. '. Menggunakan kertas minyak yang direnyuk untuk menghasilkan harimau-singa-dll. ;ambar hai/an Buku skrap ;unting ;am

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor '.1.1) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. '.1.15Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua+dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. '.1.1= !kip menggunakan lakuan yang betul (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).') Mengamalkan langkah+ langkah pencegahan *angkitan penyakit. ).'.' Mengamalkan cara+cara untuk mengelakkan *angkitan penyakit . 1. '. ;uru bercerita tentang penyakit yang diba/a oleh hai/an liar seperti babi dan tikus ;uru menun*ukcara pencegahan seperti menutup mulut apabila bersin dan batuk dan cara membersihkan tangan dengan betul. %ad gambar poster Murid membuat pergerakan seperti hai/an liar Murid melompat seperti kanggaru. Murid berlari seperti kuda %ostum %ostum +;a*ah +.arimau +monyet

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan diri 5.'.6 Men*alankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah+langkah berikut men*erit- lari dan memberitahu orang de/asa. Murid berlakon dalam situasi apabila terserempak dengan hai/an liar seperti ular dan tindakan yang sepatutnya.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (aplikasi seni) (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam menghasilkan karya (Dkspresi kreati1) %$8 1.1.) Memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan %$8 1.1.5 Me/arnakan gambar dalam ruang tertentu %$8 1.'.= Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan Menghasilkan bentuk hai/an liar dengan menggunakan doh. Me/arna gambar hai/an liar dengan cantik. Menghasilkan topeng muka hai/an liar mengikut kreati9iti. ,oh ;ambar hai/an "ensel /arna $openg muka

MINGGU : (+ TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN LIAR

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

113

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (KTI (.0) M*6#2 (%$8'.') Mengambil bahagian dalam akti9iti memainkan perkusi %$8 '.1.AMenyanyi lagu dengan iringan muBik '.1.1( Menyanyi dengan gerakan '.'.7Memainkan perkusi dengan iringan muBik (KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 (%$8 (.1) Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1 (.1.5 Main peranan ikut imaginasi Murid berlakon /atak+/atak hai/an liar. Murid menyanyi laguJ ;a*ah .idung "an*angJ dengan iringan muBik. Murid menyanyi sambil membuat pergerakan kreati1. Murid memainkan alat perkusi seperti kerincing- loceng- kastenet dengan iringan muBik.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 '.( Membanding dan menngelaskan ob*ek '.(.( Membanding dan mengumpulkan ob*ek+ob*ek mengikut satu ciri a) saiB (besar dan kecil- pan*ang dan pendek) (ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% (!$ (.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan (!$(.)) Men*alankan penerokaan ke atas cirihabitat- carapergerakan- *enis makanan- kitaran hidup hai/an *inak yang biasa di*umpai (.1.( Mengenal pasti organ deria (mata- hidung- telinga- lidah- kulit) dan menyatakan 1ungsi setiap organ deria ini. (.).5 Mengecam tempat tinggal hai/an( Contoh kucing + rumah) Murid mengelaskan hai/an liar 5 *inak mengikut saiB.

Murid melabel organ deria hai/an liar 5 *inak dan menyatakan 1ungsinya. Murid menyesuaikan hai/an dengan tempat tinggal yang betul.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ 7.) Memahami siri '>.(>.)> dan 5> (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ A.1 Memahami operasi tambah dalam lingkungan 1>. A.1.1 Menyatakan hasil tambah dua Murid meyelesaikan hasil tambah dari himpunan ob*ek dua himpunan hai/an liar 5 *inak A.1.' Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu Meneruskan akti9iti diatas dengan nombor sehingga nilai 1> (counting all membilang terus dari suatu nombor. and counting on) MINGGU : (+ TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : HAI7AN LIAR TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

7.(.) Membilang sepuluh sepuluh (in tens)

Murid membilang model hai/an sepuluh sepuluh.

Model hai/an %ad nombor

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

114

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 1(.1 Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. 1(.'.1 Menggunakan perisian melukis (dra/ing or painting so1t/are) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan /arna (basics shapes and colour boF) Melukis dan me/arna hai/an liar 5 *inak menggunakan perisian tertentu. Computer "erisian

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.' Membina semangat dan sikap yang positi1 "!D '.( Membina keyakinan untuk berkomunikasi '.'.' Menun*ukkan semangat dan sikap positi1 seperti - Belas kasihan - empati "!D '.(.A Menun*ukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis- menyanyi dan berlakon. Murid menonton 9cd berkaitan hai/an yang hampir pupus. ;uru menun*ukkan teknik asas melukis singa berdasarkan bentuk asas. Berdasarkan apa yang ditun*ukkan- murid diminta menghasilkan sesuatu yang baru. 6cd

"eralatan lukisan

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! (%M6.1)Menghayati keindahan alam sekitar 6.1.' Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula*adi seperti bunyi airangin- hai/an. %M 6.'.' Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air- udaramatahari kepada hidupan di dunia. Murid diperdengarkan dengan bunyi+ bunyi hai/an liar dan meneka bunyi hai/an '. ;uru menayangkan berkaitan kepupusan hai/an atau sepsis hai/an yang terancam. ;uru bersoal *a/ab dengan murid. "ita rakaman

%M 6.' Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.

;ambar- 6C,

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1.0) Ke1e$-!:!!% 2e1!&! T*"!% 1.1 Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum 1.1 .' MembeBakan ciptaan $uhan dan rekaan manusia ;uru menceritakan tentang ciptaan $uhan dan ciptaan manusia Murid dikehendaki me/arnakan gambar ciptaan $uhan ;uru membacakan cerita tentang I.ai/an teladanJ 7embaran ker*a "ensel /arna %ad gambar Buku cerita

1.1.( Menyatakan $uhan adalah pencipta alam. (PM @.0) Ke!&#/!% A.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian A..1.' Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu akti9iti seperti permainan.

Bermain I"ukul Berapa ,atuk .arimauJ dengan adil.

%ostum

MINGGU : (. TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN AIR

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

115

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 1.1Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.1( Mendengar dan memberi respon terhadap perbualanpermintaan- cerita dan lagu. BM 1.'.' Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang bebeBa +Murid bersoal *a/ab dengan guru tentang cerita yang didengari tentang hai/an di air. Murid menyanyi lagu I8kan %ekekJ +;uru menyebut perkataan dan murid mengenal dan mengecam perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang berbeBa. Contoh Buku cerita

1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan

"ita rakaman Cd Carta lagu %ad perkataan %ad gambar

ke am
BM 1.'.) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa

udang

;uru menyebut perkataan dan murid mengenal dan mengecam perkataan dengan bunyi suku kata akhir yang berbeBa. Contoh

ikan
(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ '.' Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi '.( Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul '.'.5 Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah di1ahami.

#$ $ng

;uru mempamerkan gambar tunggal dan murid dikehendaki membina soalan berdasarkan gambar yang ditun*ukkan. ;uru mendeklamasikan sa*ak dengan cara yang betul. Murid mendeklamasikan sa*ak dengan bimbingan guru.

;ambar tunggal

'.(.( Mendeklamasikan sa*ak mudah 5 ringkas

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.= memahami isi BM (.=.1 Bercerita berdasarkan bahan bahan bacaan yang bacaan mudah yang telah dibaca dibaca. dengan bimbingan. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 ).' Menguasai kemahiran menulis ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul Murid tertentu diminta membaca buku cerita ringkas. %emudian sesi soal *a/ab di*alankan. Buku cerita

;uru mempamerkan kad perkataan dan murid meniru perkataan tersebut di atas kertas. Contoh

$apak sulaiman

kerang

).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul

;uru menampal kad ayat dan murid meniru dengan cara yang betul. Contoh

8kan ada sisik %etam ada sepit


MINGGU : (. TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN AIR

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

116

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 B 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords B8 1.6 !ing songs and recite rhymes and poems B8 1.1> #sk simple Euestions (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 '.' #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (.( 4ead phrases /ith understanding (.) 4ead simple sentences /ith understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 ).' ?riting skills B8 '.'.( 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. Children read the basic 1eatures story about sea li1e. Children read simple phrases Dg crab stone Big 1ish Children read simple sentences. Dg I 8 like to eat crabJ I;old 1ish is beauti1ulJ B8 1.'.= 7isten to /ords said aloud and respond accordingly B81.6.) 4ecite rhymes and poems /ith the correct pronunciation and intonation. B8 1.1>.( #sk simple I?hJ Euestions Children listen to teacher and said aloud and respond according . 4ecite the GBear .unt: according to the 9ideo. Children ask teacher simple Euestion. Dg ?hy - ?here-?hen- ?ho. !tationery Dg !ho/ me /here a 1ish li9e& ,ra/ a cuttle1ish GBear .unt: clips.

B8 (.(.' 4ead simple phrases (.).'4ead simple sentences

).'.) ?rite simple /ord in neat. 7egible print.

Children copy the /ord card and /rite on paper

# ar!i#h

#%uid

).'.5 ?rite simple phrases

Children copy simple phrases. Dg crab stone Big 1ish

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 1.' Melakukan kordinasi "<% 1.'.7 Menggunakan tangan mata tangan dalam untuk melipat menghasilkan pelbagai perkembangan kemahiran bentuk dengan bimbingan motor halus. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% 5)5$ 2!0!$ '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ (.' Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat "<% (.'.( Mengenal *enis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat ;uru bercerita tentang khasiat hidupan air seperti ikan- kerang- sotong dsb. Carta makanan "<% '.1.'' Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan . Murid membuat origami ikan %ertas /arna #)

Murid membuat pergerakan seperti ikan berenang- sotong. Boleh menggunakan iringan muBik.

MINGGU : (. TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN AIR

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

117

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam menghasilkan karya (Dkspresi kreati1) %$8 1.1.) Memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan %$8 1.'.1' Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan karya kreati1 (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi '.1.AMenyanyi lagu dengan iringan muBik '.1.1( Menyanyi dengan gerakan Menyanyi lagu IPnce 8 Caught # <ish 7i9eJ Murid menyanyi lagu tadi sambil membuat gerakan kreati1. C, and ,6, player Menggunakan gambar hai/an laut yang bercetak untuk menghasilkan alat bagi G$eknik $etingkap: (alat ini boleh digunakan untuk tu*uan pemusatan daya 1okus murid). Menggunakan kulit kerang dalam penghasilan karya kola*. ;ambar hidupan lautkertas tebal- guntingpe/arna.

%ulit kerang- gamkertas lukisan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 '.) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas !$ '.).' Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas Murid menceritakan pengalaman ikan melompat keluar dari akuarium dan membuat ramalan apa akan berlaku sekiranya tiada air di dalam sungai 5 laut

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% (.1 Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan (!$ (.) ) Men*alankan penerokaan ke atas cirihabitat- cara pergerakan*enis makanan- kitaran hidup hai/an *inakyang biasa di*umpai !$ (.1.' Mengenal pasti bahagian tubuh badan !$ (.).) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiB dan /arna ikan Murid melabel bahagian tubuh badan hidupan air Membuat pemerhatian dan menceritakan hasil pemerhatian Mata Dkor

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$ 7.) Memahami siri '>.(>.)> dan 5> (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ A.' Memahami operasi tolak dalam lingkungan 1> !$ A.'.1 Mengeluarkan ob*ek dari himpunan dan membilang baki ;uru menyebut suatu nombor dan murid mengeluarkan sotong yang dipancing tadi mengikut nombor dan membilang bakinya. %ad nombor %ayu pancing !$ 7.(.) Membilang sepuluh sepuluh (in tens) "ermainan "ancing !otong. Murid membilang sepuluh sepuluh *umlah sotong yang dipancing. Model hai/an

MINGGU : (. TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI ICT


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HAI7AN AIR

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

118

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 1(.1 Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. 1(.'.1 Menggunakan perisian melukis (dra/ing or painting so1t/are) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan /arna (basics shapes and colour boF) Melukis dan me/arna hai/an air menggunakan perisian tertentu. Computer "erisian

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 '.' Membina semangat dan sikap yang positi1 '.'.' Menun*ukkan semangat dan sikap positi1 seperti - sabar - berdikari - berkeyakinan - tolong+menolong Murid menun*ukkan sikap tersebut dalam akti9iti memancing - bercerita dsb.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# 5.1 Mengamalkan semangat bermasyarakat %M 5.1.5 Mengamalkan sikap tolong+ menolong dalam masyarakat setempat. Murid dan guru bergotong royong membersihkan kolam ikan di sekolah "ita rakaman

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, (.1 Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas "M (.1.) Melaksanakan tanggung*a/ab sebagai seorang murid Murid menonton 9cd berkaitan pencemaran sungai dan murid menerangkan tanggung*a/ab mereka terhadap pen*agaan sungai dan kesan kepada kehidupan air.

(PM A.0) Ke,e$!%#!% =.1 Berinteraksi dengan yakin di sekolah "M =.1.) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah Murid bercerita di hadapan kelas dengan menggunakan ayat yang mudah berkaitan hidupan di air.

(PM 1(.0) Ke$<!0! ! 1'.1 Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat. 1'.1.( Menyatakan akti9iti+akti9iti yang boleh di buat secara kumpulan. Murid beker*asama membuat diorama hidupan air.

MINGGU : (> TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : SERANGGA

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

119

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 B.M 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid ;uru memperdengarkan bunyi+bunyi serangga dalam pita rakaman- murid meneka bunyi tersebut. "ita rakaman cd

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ B.M '.1 Berinteraksi dengan mesra BM '.1.7 Menamakan ob*ek di persekitaran ;uru menun*ukkan gambar+gambar serangga di persekitaran dan murid menyebut nama+nama serangga tersebut. Murid mela1aBkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul dengan bimbingan guru. %ad gambar

BM '.( Mela1aBkan puisi BM '.(.' Mela1aBkan pantun dengan dengan intonasi yang intonasi yang betul betul a) pantun dua kerat (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! B.M (.5 Membaca perkataan BM (.7 Membaca ayat tunggal yang mudah (BM (.A) Membaca ayat dalam konteks. BM (.5.A Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk men*adikan perkataan BM (.7.' Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul

Carta pantun

"ermainan mencari kad suku kata untuk membina perkataan. Murid membaca ayat tunggal mudah yang diberikan oleh guru. Contoh 7ebah buat madu !emut makan gula Nyamuk hisap darah

%ad suku kata

%ad ayat

BM(.A.( Membaca ayat+ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Murid menyalin ayat dengan meniru kad ayat yang dipamerkan oleh guru di atas kertas.

%ad ayat kertas

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords 1.( #cEuire and use simple phrases and statements. 1.1> #sk simple Euestions (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (.) 4ead simple sentences /ith understanding (.5 ,e9elop interest in reading TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

B8 1.'.= 7isten to /ords said aloud and respond according B8 1.(.) $alk about happenings around them B8 1.1>.( #sk simple I?hJ Euestions

Children listen to teacher and said aloud and respond according ,ra/ a ant Children talk about insects around them. Children ask teacher simple Euestion. Dg ?hy - ?here-?hen- ?ho.

Dg !ho/ me /here a bee 5 house 1ly5 cockroach li9e&

B8 (.).' 4ead simple sentences B8 (.5.( 4elate stories read to others

Children read simple sentences . Pne chidren read a short story in 1ront o1 their class /ith guidance.

Dg I 8 like butter1lyJ IButter1ly is 9ery beauti1ulJ.

MINGGU : (> SUB TEMA : SERANGGA

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

120

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 ).' ?riting skills ).'.) ?rite simple /ord in neat. 7egible print. Children copy the /ord card and /rite on paper

bu er!l& "a erpillar


).'.5 ?rite simple phrases Children copy simple phrases. Dg Beauti1ul butter1ly

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% 5)5$ 2!0!$ '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor "<% '.1.'' Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan . Murid membuat pergerakan seperti belalang- semut- dll. ,engan iringan muBik "ita rakaman %ostum serangga

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "ersekitaran ).1 Men*aga kebersihan "<% ).1.6 Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan Murid membuat simulasi membersihakan tempat dan peralatan makanan selepas /aktu rehat. ;uru menerangkan kesan tidak men*aga kebersihan. 7alat5 lipas %ad gambar Benda mau*ud

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% 5.' Mengamalkan langkah keselamatan diri "<% 5.'.7 Memberitahu orang de/asa apabila berlaku kecemasan kecederaan atau penderaan Murid bersoal*a/ab dengan guru tentang tindakan yang perlu dibuat sekiranya berlaku kecederaankecemasan apabila disengat serangga berbisa seperti lebah- tebuan.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam menghasilkan karya (Dkspresi kreati1) (KTI (.0) M*6#2 '.1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi '.1.1> Menyanyi dengan sebutan yang *elas '.1.1( Menyanyi dengan gerakan TEMA : ALAM HIDUPAN Menyanyi lagu bertemakan serangga dengan sebutan yang *elas. Contoh 4ama+rama Carta lagu 9cd %$8 1.'.1> Menghasilkan karya yang menggabung*alinkan pelbagai teknik menggambar Membuat moBek rama+rama

Murid menyanyi lagu sambil membuat gerakan kreati1. MINGGU : (> SUB TEMA : SERANGGA

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

121

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 '.) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas !$ '.1.1> Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbeBaan antara ob*ek+ob*ek yang diperhatikan Murid membuat pemerhatian ke atas beberapa ekor serangga dan menyatakan persamaan serta perbeBaannya. Contoh 4ama+rama dan kupu+kupu

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% (.) Men*alankan penerokaan ke atas cirihabitat- cara pergerakan*enis makanan- kitaran hidup hai/an *inak yang biasa di*umpai. !$ (.).A Memerhati dan menceritakan kitaran hidup hai/an yang biasa di*umpai Murid membuat kitaran hidup rama+ rama.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ A.1 Memahami operasi tambah dalam lingkungan sepuluh !$ A.1.) Menulis ayat matematik dengan menggunakan symbol tambah ( Q) dan sama dengan (O) . Murid menulis ayat seperti dua ekor semut ditambah dengan dua ekor semut men*adi empat ekor semut Model hai/an %ad nombor

(ST 1(.0) Pe ,#%!!% (C5%0)$*-)#5%) 1'.( Membuat pelbagai binaan mengikut kreati9iti sendiri !$ 1'.(.' Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreati9iti sendiri dan menceritakan pembinaannya. Membina istana pasir "asir acuan

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1 ) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. !$ 1(.( Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran Menggunakan perisian yang berkaitan tema dan membuat latihan di dalamnya.

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ (.' Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi "!D (.(.' Menyelesaikan kon1lik dengan cara yang positi1. Murid menyelesaikan masalah sekiranya bergaduh dengan rakan dengan cara yang baik

MINGGU : (> TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : SERANGGA

(KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

122

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 6.( Men*aga alam sekitar %M 6.(.A Me/u*udkan keceriaan dan keindahan alam ;uru bersoal*a/ab dengan murid bagaimana me/u*udkan keceriaan dan keindahan agar hidupan serangga tidak pupus. %ad gambar

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, 1).' Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya "M 15.> Berdikari 15.1 Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri "M 1).'.' Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu "M 15.1.' Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan Murid mengamalkan sikap tolak ansur dalam sesuatu akti9iti yang dirancang.

Murid bermain dengan bongkah pengurusan diri - butang ba*u - Bip - ikat tali kasut

MINGGU : (9 TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : TUMBUH;TUMBUHAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

123

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 BM 1.1. Mendengar dengan penuh perhatian BM1.'Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. .BM 1.1..1( Mendengar dan memberi respons terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu "erbualan tentang tumbuh+tumbuhan. Contoh 4umput- pokok bunga- pokok kelapapokok durian. ;uru menyebut nama tumbuh+ tumbuhan dan memperkenalkan perkataan. %ad gambar %ad perkataan

BM 1.'.' Mengenal perkataan dengan suku kata a/al yang berbeBa. BM 1.'.) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM'.1Berinteraksi dengan mesra. BM'.1.)Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. BM'.1.7Menamakan ob*ek di persekitaran. BM'.'.7Bersoal *a/ab secara bersopan.

7a/atan ke luar kelas- murid menamakan tumbuh+tumbuhan yang dilihat. Menyatakan bahagian+bahagian pada pokok + batang- daun- daun- buah- bunga

BM'.'Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM(.5Membaca perkataan BM(.6membaca 1rasa

BM(.5.5 Membatangkan satu suku kata tertutup untuk men*adi perkataan. BM(.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk men*adi perkataan. BM(.6.' Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul.

Menge*a perkataan nama pokok. %ad perkataan Memadan suku kata men*adi perkataan bermakna Membaca 1rasa mudah. #nak pokok ,ahan pokok Bi*i benih %ad suku kata %ad ayat

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM).' Menguasai kemahiran menulis. BM).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menyalin semula perkataan mengikut gambar pokok yang sesuai. Melabelkan bahagian pokok (daunbuah- batang- akar- dahan) TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.'7isten to and understand meaning o1 simple /ords. B8 1.(#cEuire and use simple pharses and statements. B8 1.1>#sk simple Euestions. TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

%ad5Carta gambar tumbuh+tumbuhan.

B8 1.'.AName common ob*ects in the en9ironment. B8 1.'.=7isten to /ords said aloud and respond accordingly. B8 1.(.($alk about the natural en9ironment /ith guidance. B8 1.1>.(#sk simple G?h: Euestions.

Children said aloud part o1 tree. (lea11ruit-1lo/er- root- branch) $alk about the use o1 trees 1or humananimals. 8mportance to make the en9ironment clean. $eacher ask children

7"!) is the colour of lea es! 7"e$e can we find a lot of trees&

MINGGU : (9 SUB TEMA : TUMBUH;TUMBUHAN

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords B8 (.'.74ead 1amiliar /ords printed "oint to the /ord name o1 the plants. <lash cards

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

124

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 /ith understanding. B8 (.) 4ead simple sentences /ith understanding. in the surroundings. B8 (.).'4ead simple sentences Children read the simple sentences gi9en. T"#0 #0 ! )$ee. T"#0 #0 ! !%'5 )$ee. I /#2e )5 e!) !%'5

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).'?iting skills. B8 ).'.)?rite simple /ords in neatlegible print. B8 ).'.5?rite simple phrases. ?rite the simple /ords Match the /ord /ith the pictures simple phrases G$ee% /e!De0 Be!*)#8*/ 8/5=e$0 ?orksheet

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 1.1Melakukan kemahiran motor halus. "<%1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. "<%1.1.= Menggunakan *ari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. "<%1.1.15Menggunting menghasilkan satu bentuk. 1. Murid menggunting gambar tumbuh+tumbuhan untuk di*adikan buku skrap. '.Menggunakan kertas minyak yang direnyuk untuk menghasilkan gambar +Murid memintal kertas /arna bagi menghasilkan batang pokok dan membuat daun pokokdengan merenyu kertas /arna. ;ambar tumbuh+ tumbuhan Buku skrap ;unting ;am

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor "<%'.1.15Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua+dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. "<%'.1.''Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan 2permainan luar.

Murid melompat pelbagai aras mengikut arahan guru. +bermain alatan permainan luar secara bergilir+gilir dan mengikut peraturan.

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.1) Men*aga kebersihan diri. ("<% (.1.6) Menyatakan kepentingan men*aga kebersihan diri. ("<% (.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. . 1.!oal*a/ab tentang kepentingan men*aga kebersihan. '.!oal*a/ab tentang makanan yang boleh merosakkan gigi. (.;uru menun*ukcara pencegahan seperti menutup mulut apabila bersin dan batuk dan cara membersihkan tangan dengan betul. %ad gambar poster

MINGGU : (9 TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : TUMBUH;TUMBUHAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

125

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

126

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. (#plikasi !eni). %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya.(Dkspresi %reati1) %$8 1.( Menun*ukkan apresiasi seni. %$81.1.)Memanipulasi bahan secara kreati1 untuk penghasilan karya dengan bimbingan. %$81.1.5Me/arnakan gambar dalam ruang tertentu. %$81.'.7Menghasilkan karya mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti menggambar. %$81.(.6Menun*ukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula *adi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI (.0) M*6#2 %$8Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.1.1(Menyanyi dengan gerakan ;uru pasang C, lagu. Menyanyi lagu G$anya !ama "okok:. Buat gerakan alam semula*adi+pokoka/an- hu*an- angin. Mengecap daun . Murid me/arnakan gambar bertemakan tumbuh+tumbuhan dengan kemas dan cara yang betul. 7ukisan gambar sepohon pokok menggunakan /arna air ,aun ?arna air

?arna air Berus /arna "utik kapas !tra/

Bersama+sama bersihkan taman permainan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$'.1Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran. !$'.1.5 Memerhati perubahan /arna+/arna di persekitaran. Memerhati perubahan daun mengikut peringkat daun muda- tua dan kering Me/arna peringkat daun Membanding ketinggian pokok. 7embaran gambar daun

!$'.(.(Membanding dan mengumpulkan ob*ek+ob*ek mengikut !$'.(Membanding dan satu ciri. mengelaskan ob*ek. a.saiB(pan*ang dan pendek) (ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% !$(.( Meneroka bahagian+bahagian tumbuhan iaitu daunbunga- buah serta pertumbuhan anak benih.

TEMA : ALAM HIDUPAN

!$(.(.5 Memerhati dan Buku skrap *enis daun+daun pokok. Buku skrap mengumpulkan daun daripada ,aun+daun persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut a./arna b. saiB c.tekstur d. bentuk e.urat daun. !$(.(.=Memerhati dan merekodkan Bekas berisi kapas proses percambahan bi*i benih dan basah pertumbuhan anak benih dari segi Menyemai bi*i kacang hi*au untuk ketinggian dan pertambahan daun hasilkan pencambahan tauge %acang hi*au dengan bimbingan. MINGGU : (9 SUB TEMA : TUMBUH;TUMBUHAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(ST ?.0) K5%0e1 N5 ,5$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

127

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 !$ 7.) Memahami siri '>-(>-)> dan 5>. !$ 7.(.) Membilang sepuluh sepuluh (in tens) +;uru tun*uk kad nombor+ 1>-'>- (>)>- 5>. +;uru guna batang aiskrim untuk membilang sepuluh+sepuluh. +;una ranting kayu untuk mengira. %ad nombor

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D1.1Mengenali emosi sendiri "!D 1.'Mengurus emosi sendiri "!D1.1.6Menyatakan emosi mengikut situasi "!D1.'.)Mengenal pasti tindakan alternati1 untuk mengurus emosi. +Bertanya mengenai perasaan murid pada hari tersebut. +Membuat memek muka berdasarkan emosi yang disebut oleh guru. +Membuat setiap memek muka secara cepat dan bertukar+tukar.

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D'.1Membina konsep kendiri. "!D'.'Membina semangat dan sikap yang positi1 "!D'.1.)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. "!D'.'.' Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti +sabar +berdikari +berkeyakinan +tolong+menolong +setia ka/an. ;uru meminta murid ber1ikir sebelum melakukan sesuatu perkara. "erbualan tentang mengamalkan sikap yang baik dalam pergaulan dengan rakan dan orang de/asa.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! %M6.1 Menghayati keindahan alam sekitar. %M6.'Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar %M6.1.) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran. %M6.'.(Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia (contoh daun mengkuang- daun pisang- daun kelapa) Memerhati pertumbuhan dan pereputan pokok. Bercerita tentang keperluan untuk pertumbuhan (pokok di tempat gelap- di tempat cahaya- disiram dan tidak disiram) ,aun mengkuang+ membuat tikar. ,aun pisang + membuat kuihmembalut nasi lemak. ,aun kelapa+membuat ketupat. 7idi kelapa+penyapu.

MINGGU : (9 TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : TUMBUH;TUMBUHAN TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PM 1.0) Ke1e$-!:!!% 2e1!&! T*"!% "M 1.1Mengetahui dan "M 1.1.( Menyatakan $uhan adalah Menerangkan baha/a $uhan Carta gambar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

128

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum. pencipta alam. mencipta benda+benda hidup dan tumbuhan. Me/arna benda+benda ciptaan $uhan. (PM A.0) Ke,e$!%#!% "M =.1 Berinteraksi dengan yakin di sekolah. "M =.1.(Berani melibatkan diri dalam akti9iti. Melibatkan diri dalam akti9iti secara berkumpulan iaitu membuat kola* pokok. %ertas /arna ;unting ;am

(PM 1(.0) Ke$<!0! ! "M 1'.1 Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat. (PM 1..0) T5/e$!%0# 1).'Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya 1).'.' Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. Murid bermain bersama+sama dalam akti9iti tertentu. "M 1'.1.( Menyatakan akti9iti+akti9ti yang boleh dibuat secara kumpulan. ;uru menggalakkan murid membuat akti9iti bergotong royong membersihkan ka/asan persekitaran di dalam atau di luar kelas .

MINGGU : (? TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : SAYUR ; SAYURAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.1 mendengar dengan penuh perhatian. BM 1.' mendengar dan (BM 1.1.1() Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan-permintaan- cerita dan lagu. "erbualan5!oal*a/ab mengenai *enis sayur+sayuran berdaun5berbuah Nyanyian lagu "ak Mamat #da %ebun. %ad gambar Carta gambar Contoh ,!ta- ,!*a- ,!si,!yamC

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

129

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 mengecam bunyi perkataan (BM 1.'.1) Mengenal perkataan dengan bunyi sukukata a/al yang sama. (BM 1.'.' )Mengenal perkataan dengan bunyi sukukata a/al yang berbeBa. Memadankan kad perkataan dengan bunyi sukukata a/al yang sama. Memancing kad perkataan. 0!/i 2 -#li 25bis+ )5mato 0!kuC 0!puC 0!/iC 0!lad

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.' Bersoal*a/ab melalui ransangan yang diberi (BM '.'.') Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Menyoal rakan dengan bimbingan guru. +%amu suka makan sayur apa& +#pakah /arna sayur sa/i& !oal*a/ab tentang gambar sayur+ sayuran.

(BM '.'.7)Bersoal*a/ab secara bersopan. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.6 Membaca 1rasa (BM (.6.') Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul.

Membaca kad. +kobis bulat- lobak merah cili merah- labu besar

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.6)Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menyalin nama sayur+sayuran. Menulis nama sayur mengikut gambar yang diberi. Carta nama sayur+ sayuran Carta sayur

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords B8 1.5 7isten to and en*oy nursery rhymes- action songs- poems and stories. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting skills (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. Make a scrap book entitled 6egetables ?rite the name o1 9egetables MINGGU : (? SUB TEMA : SAYUR ; SAYURAN (B8 (.'.)) .ear and say the initial sound o1 a /ord. ,rilling by using /ords: card. Dg. Carrot-cabbage-cup <lash card (B8 1.'.A) Name common ob*ects in the en9ironment. (B8 1.5.)) 7isten to and retell simple stories using aids e.g. picture clues9isual props. $reasure .unt 2 <ind cards: /ords. Dg chilli- tomato- cabbage- mustard !tory telling + $he Dnormous $urnip. !tory book <lash card

TEMA : ALAM HIDUPAN

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran ("<% 1.1.6) Menggunakan *ari untuk motor halus menggentel (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.( Melakukan kemahiran "<% '.(.6 Membaling ob*ek lembut

Menggentel doh membentuk pelbagai *enis sayur+sayuran.

!ukaneka

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

130

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 koordinasi mata tangan ke sasaran menggunakan satu atau dalam perkembangan dua tangan. kemahiran motor kasar. (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<% (.' Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat ("<% (.'.() Mengenal *enis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. +%umpulan mengikut nama sayur.

"enerangan guru tentang tabiat pemakanan yang baik. +%ad makanan yang tidak berkhasiat dan berkhasiat Me/arna makanan berkhasiat.

Carta makanan 7embaran

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (KTI (.0) M*6#2 (%$8 1.'.A) Membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan. Cop sayur+sayuran+ bendi- ba/anglobak dll.

%$8 '.1 (%$8 '.1.A) Menyanyi lagu dengan Mengambil bahagian iringan muBik. dalam akti9iti menyanyi (KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 %$8 (.1 Mengambil bahagian (%$8 (.1.5) Main peranan mengikut dalam drama dan gerakan imaginasi. kreati1

Nyanyian lagu mudah. Contoh G7enggang+lenggang kangkung:

6cd5Cd lagu

+"ermainan *ual beli sayur. +"ermainan memasak sayur.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST 1.0) S#2!1 S!#%)#8#2 !$ 1.1 !$ 1.1.' Menun*ukkan sikap Mempamerkan sikap sistematik beker*asamasainti1ik bertanggung*a/ab. (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.' Membuat pengukuran menggunakan unit bukan pia/ai !$ '.( Membanding dan mengelaskan ob*ek TEMA : ALAM HIDUPAN Men*alankan akti9iti berkumpulan

!$ '.'.' Membandingkan berat ob*ek Menimbang berat sayur+sayur. !ayur lobak (lebih berat- lebih ringan) !a/i !$ '.(.( Membanding dan Bandingkan sayur ikut saiB-tekstur Ba/ang mengumpulkan ob*ek mengikut satu dan berat. %entang ciri Bersoal*a/ab dengan murid. tomato a. saiB b.$ekstur (licin dan kasar) c.Berat ( berat dan ringan) Mengelas sayur mengikut ciri MINGGU : (? SUB TEMA : SAYUR ; SAYURAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% !$ (.( Meneroka bahagian+ bahagian tumbuhan iaitu daun- bunga- buah serta pertumbuhan anak benih. (!$ (.(.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur+sayuran mengikut cirri berikut a. /arna daun b. berbi*i Mengumpulkan sayur+sayuran sebenar mengikut ciri berdaun5berbuah Me/arna gambar sayur berdaun dan berbuah. !ayuran 7embaran

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

131

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ !$ A.1 Memahami operasi tambah dalam lingkungan 1> (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.() Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran (!$ 1(.() Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Men*alankan akti9iti menggunakan C, interakti1. (!$ A.1.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan ob*ek Membuat operasi tambah model sayur+sayuran. Melengkapkan hasil tambah.

7embaran ker*a

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 05-#!/ "!D (.' Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi ("!D (.'.7) Berkongsi ideabarangan dan peralatan seperti permainan- makanan. "ermainan puBBle sayur+sayuran dalam kumpulan.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.' Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar (%M 6.'.() Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. Bercerita tentang kebaikan sayur untuk kesihatan. 7obak 2 baik untuk mata $omato 2 kulit

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 11.0)Ke$!<#%!% "M 11.1 Mengamalkan sikap ra*in dalam perlakuan harian. ("M 11.1.') Mengamalkan si1at ra*in dalam pengurusan diri dan men*alankan tugasan. Murid diminta mengemas kelas. +menyusun buku +mengemas alatan mainan +mengemas me*a kumpulan +Menyapu sampah

MINGGU : (@ TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUBTEMA : BUAH;BUAHAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM1.1Mendengar dengan penuh perhatian. BM 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. BM 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons. BM1.1.1(Mendengar dan memberi respons terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. +Nyanyian lagu buah+buahan +!oal *a/ab dan teka teki tentang buah+buahan. +berbual mengenai buah yang disukai murid. C, %ad teka teki %ad gambar

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

132

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 BM'.1Berinteraksi dengan mesra. BM'.'Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. BM '.1.' Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan. BM'.1.( Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. B M '.'.5 Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah di1ahami. +%anak+kanak berinteraksi semasa akti9iti *ual beli di gerai mainan. +;uru berbual tentang buah+buahan dan bertanya pengalaman murid pergi ke dusun. +!oal *a/ab tentang /arna dan bentuk buah+buahan. Model buah+buahan ?ang plastik Carta bergambar %ad gambar %ad perkataan

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM(.5Membaca perkataan BM(.7Membaca ayat tunggal yang mudah BM(.5.7Membatangkan tiga suku kata tertutup untuk men*adi perkataan BM(.5.AMembatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk men*adi perkataan BM(.7.'Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. +;uru tun*uk gambar buah tembikai dan murid menge*a perkataan tembikai. +menun*ukkan kad perkataan seperti daun- buah- dan lain+lain. +;uru tun*ukkan carta ayat mudah +Murid baca beramai+ramai. %ad gambar %ad perkataan Carta ayat bergambar K8ni buah epal. K8tu *ambu adik %ad ayat tunggal

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM).'Menguasai kemahiran menulis. BM).'.6Menyalin perkataan dengan cara yang betul. +Murid tulis perkataan di dalam buku garis satu. e.g duku- oren- pisang- tebu- tembikai Buku latihan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.'7isten to and understand meaning o1 simple /ords. B8 1.6!ing songs and recite rhymes and poems. B8 1.'.=7isten to /ords said aloud and respond accordingly B8 1.6.(!ing songs /ith the correct pronunciation and intonations +Gdra/ a rambutans:. +Gdra/ a durians:. ++"upils sing a rhymes and do the actions. 3$*#)0. Watermelon,watermelon. Papaya,papaya, Banana na na na Banana na na na Fruit salad, fruit salad (tune #re sleeping) Model buah

C, 4adio

MINGGU : (@ TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUBTEMA : BUAH;BUAHAN

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.'4ead simple /ords /ith understanding. B8 (.(4ead phrases /ith understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).'?iting skills. B8 ).'.5?rite simple phrases. +?rite simple phrases on the card. e.g good boy <lash cards ?ords card B8 (.'.74ead 1amiliar /ords printed in the surroundings. B8 (.(.'4ead simple phrases. +choose one child to hold a /ord card and others spell it loud. +e.g red apples- hairy rambutansyello/ bananas ( sho/ picture card /ith phrases belo/ it.) <lash cards "icture cards

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

133

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 B8 ).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print. good girl- nice shirt- big apple +"upils /rite simple /ord in neat legible print.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus "<%1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. +menggunting bentuk buah+buahan bagi menghasilkan sekumpulan buah+ buahan tempatan atau buah+buahan luar negara. +membentuk gambar buah menggunakan Tmagic shapeT. +menyurih menggunakan templet buah+ buahan. ;unting 7embaran gambar buah %ertas lukisan gam Magic shape $emplet %ertas /arna

"<% 1.' Melakukan "<% 1.'.1) Menyurih menggunakan kemahiran kordinasi mata templet atau ob*ek. tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.( Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. "<% '.(.A Menggolek ob*ek ke sasaran.

+bermain permainan bo/ling buah kelapa (alatan buah kelapa- botol mineral berisi pasir.)

Buah kelapa Botol mineral "asir

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (ekspresi kreati1) (KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.1.1>Menyanyi dengan sebutan yang *elas. %$8 '.1.1( Menyanyi dengan gerakan. +Menyanyi lagu GBuah+buahan $empatan: +;uru memperdengarkan lagu buah+ buahan murid menyanyi dan membuat pergerakan. C, 4adio %$8 1.'.11 Mereka corak bebas dengan menggabung*alinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. +murid me/arnakan gambar buah+ buahan dengan pelbagai teknik dan /arna ;ambar buah+buahan %rayon ?arna pensel ?arna air

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

134

MINGGU : (@ TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUBTEMA : BUAH;BUAHAN

(KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 %$8 (.1Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1. %$8 (.1.6 Berlakon dengan menggunakan props. +murid menari menggunakan props buah+buahan atau topeng sambil membuat gerakan mengikut muBik. $openg buah+buahan

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$'.( Membanding dan mengelaskan ob*ek. !$ '.(.( Membanding dan mengumpulkan ob*ek+ob*ek mengikut satu ciri b.$ekstur (licin dan kasar) +Murid rasa tekstur buah+buahan dan rekodkan samada licin atau kasar. (epal- oren- durian- rambutan- anggur) Buah+buahan

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% !$(.1 Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. !$ (.1.( Mengenal pasti organ deria (mata- hidung- telinga- lidah- kulit) dan menyatakan 1ungsi setiap organ deria ini. !$ (.(.A Memerhati dan mengumpulkan buah+buahan yang biasa di*umpai mengikut ciri /arna dan berbi*i. +mengidu bau buah+buahan +merasa pelbagai buah+buahan. +mengelaskan buah+buahan mengikut ciri- /arna dan berbi*i. Buah+buahan

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ !$ A.1 Memahami operasi tambah dalam lingkungan 1>. !$A.1.6Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan ob*ek konkrit (sol9e number stories). +menggunakan buah+buahan plastic bagi menyelesaikan operasi tambah. +main peranan mengutip buah+buahan di dusun. Model buah+buahan

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D(.1Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain. "!D(.'Menggunakan kemahiran social dalam interaksi. "!D(.1.ABerkomunikasi secara adab dan tertib "!D(.'.6Menghormati hak orang lain seperti a.meminta iBin menggunakan atau memin*am barang orang lain. b.memulangkan barang selepas memin*am. +;uru terangkan adab bercakap dengan rakan dan orang de/asa. +membuat simulasi meminta iBin membuat sesuatu perkara+keluar bermain- memin*am sesuatu etc. Carta bergambar

MINGGU : (@ TEMA : ALAM HIDUPAN SUBTEMA : BUAH;BUAHAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# %M5.1 Mengamalkan semangat bermasyarakat %M 5.1.( Menyatakan 1aedah berka/an. %M 5.1.) Bergaul mesra dan tolong menolong. +guru terangkan semangat ber*iran. Bertukar+tukar *uadah- menghantar buah+buahan- makanan ke rumah *iran. +bersikap mesra dengan rakan dan *iran.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM >.0) He !" T#%''# "M5.1Beradab sopan dalam pergaulan seharian. "M 5.1.5Menyatakan cara+cara bertingkah laku sopan. +;uru menerangkan perlunya bersopan ketika bercakap- ber*alan di hadapan orang de/asa.

(PM ?.0) K!0#" S!:!%' "M7.1 Menyayangi dirikeluarga dan orang di sekeliling. "M7.1.5Menyatakan tanggung*a/ab diri terhadap keluarga. +guru menerangkan perlunya men*aga diri sendiri contoh tidak keluar dari ka/asansekolah sehingga di*emput pulang oleh ibubapa5pen*aga. +$idak mengikut orang yang tidak dikenali.

MINGGU : (A TEMA : ALAM HIDUPAN SUB TEMA : BUNGA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

137

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM1.1Mendengar dengan penuh perhatian. BM 1.1.( Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ob*ek di dalam luar bilik dar*ah. BM1.1.1(Mendengar dan memberi respons terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM'.(Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul. BM '.1.6 Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. BM'.(.'Mela1aBkan pantun dengan intonasi yang betul a.pantun dua kerat b.pantun empat kerat (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM(.6Membaca 1rasa BM(.7Membaca ayat tunggal yang mudah BM(.6.'Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. BM(.7.'Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Mencantum kad perkataan men*adi 1rasa e.g taman bunga. Membaca 1rasa yang dibina. #yat tunggal 8ni bunga ros5matahari5orkid %ad perkataan %ad ayat !eorang murid dilantik semasa la/atan ke persekitaran ka/asan sekolah untuk memberi arahan. Mela1aBkan pantun ) kerat (buai la*u+la*u- sampai pucuk sena- apa dalam ba*u- sekuntum bunga cina) Bunga kering dari ka/asan sekolah Carta pantun 7a/atan ke persekitaran ka/asan sekolah untuk menyebut dan mengenal pasti bunga yang terdapat dipersekitaran sekolah. Menyanyi lagu GBunga Ma/ar: Ceritakan bentuk 1iBikal bunga ma/ar. Bunga ma/ar

Carta lagu

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM).'Menguasai kemahiran menulis. BM).'.6Menyalin perkataan dengan cara yang betul. BM).'.7Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menyalin perkataan nama+nama bunga dan me/arna gambar bunga. Menyalin ayat yang diberi. %ad ayat %ad perkataan %ad gambar

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.'7isten to and understand meaning o1 simple /ords. B8 1.(#cEuire and use simple phrases and statements. B8 1.5 7isten to and en*oy nursery rhymes- action songs-poems and stories. TEMA : ALAM HIDUPAN B8 1.'.=7isten to /ords said aloud and respond accordingly B8 1.(.($alk about the natural en9ironment /ith guidance. B8 1.5.' 7isten to- recite and act out nursery rhymes and action songs. $eacher gi9e simple instruction such as Idra/ a 1lo/erJ $eacher and children go nature /alk around the school to see di11erence types o1 1lo/ers. ,ra/ their 1a9ourite 1lo/er. !ing a song <lash cards

,ry 1lo/ers

C,

MINGGU : (A SUB TEMA : BUNGA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

138

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.4ead simple sentences /ith understanding. B8 (.).'4ead simple sentences. $eacher sho/ sentences card and paste on the board. $eacher read and 1ollo/ed by children. e.g 8 like hibiscus. !entences card

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).'?iting skills. B8 ).'.)?rite simple /ords in neatlegible print. Children /rite the /ords Kgood Kbad Knice Kbeauti1ul 7abel parts o1 1lo/er.(petals- thornslea1- buds) Children /rite simple phrases e.g red rose- yello/ sun1lo/er- /hite lily. <lash cards ?ords card "ictures

B8 ).'.5?rite simple phrases.

"hrases cards

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<%1.' Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. "<% 1.1.1 Menggunakan *ari untuk mengoyak bebas. "<% 1.'.7Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. %ola* bunga. %ertas /arna %ertas lukisan ;am %ertas origami

Melipat kertas membuat origami bunga tulip.

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.( Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. "<% Membaling ob*ek bersaiB besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan. "<%'.(.= Melantun dan menangkap ob*ek dengan kedua belah tangan. Membaling replika bunga lembut ke dalam bakul. Melantun dan menangkap bola besar. 4eplika bunga Bakul Bola besar

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% P3K >.0 Ke0e/! !)!% "<% 5.'Mengamalkan langkah keselamatan diri. "<% 5.'.( Men*aga keselamatan diri dengan bimbingan. "<%5.'.7 Memberitahu orang de/asa apabila berlaku kecemasankecederaan atau penderaan. TEMA : ALAM HIDUPAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) !imulasi5main peranan Bersoal *a/ab mengenai tindakan yang boleh diambil sekiranya berlaku situasi yang membahayakan. SUB TEMA : BUNGA

MINGGU : (A

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

139

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (ekspresi kreati1) %$8 1.'.1' Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreati1. %$8 1.'.1( Menghasilkan kra1 traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. Membuat untaian rantai menggunakan bunga kering. Menghasilkan kra1tangan menggunakan bahan terbuang seperti stra/- botol mineral bagi membuat bunga. Benang Bunga kering !tra/ Botol mineral $ali

(KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.'Mengambil bahagian dalam akti9iti memainkan perkusi. %$8 '.1.1( Menyanyi dengan gerakan. Membuat gerakan kreati1 bunga mengembang dan menguncup sambil mendengar muBik. Murid memainkan alat perkusi dengan arahan guru (kuat- perlahan- la*u) C, 4adio

%$8 '.'.)Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai. (kuat- lembut)

#lat perkusi

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. !$ '.).'Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas Murid rendamkan tangkai bunga ma/ar5carnation putih ke dalam air ber/arna. Murid ramalkan apa yang berlaku dan rekodkan. Bunga ma/ar Bunga carnation ?arna air

(ST +.0) Me%:#!0!) A/! H#&*1!% !$ (.( Meneroka bahagian+bahagian tumbuhan iaitu daunbunga- buah serta pertumbuhan anak benih. !$ (.(.6Memerhati dan mengumpul bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut cirri berikut a. ?arna b. saiB Murid ba/a bunga daripada rumah dan asingkan mengikut ciri- /arna dan saiB. Bunga

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ !$ A.1 Memahami operasi tambah dalam lingkungan 1>. !$A.1.7Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. Menggunakan alat membilang. ;unakan bakul dan kira bunga plastik ke dalam bakul.(operasi tambah) Batu ,aun Bunga bakul SUB TEMA : BUNGA TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

MINGGU : (A TEMA : ALAM HIDUPAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

140

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D'.( Membina keyakinan untuk berkomunikasi "!D'.)Membina kebolehan menga/al diri "!D'.(.) Bertutur dengan penuh keyakinan. "!D'.(.6Berinteraksi dengan yakin. "!D'.).'Menga/al emosi dalam situasi yang tidak menyenangkan. (1rustration and disappointment). ;uru menegur *ika murid bergaduh dengan rakan. ;uru bertanya soalan dan murid men*a/ab dengan yakin. Carta bergambar

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.1 Menghayati keindahan alam sekitar. %M 6.1.(Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai- ladingair ter*un- taman- hutan- sungai. Bercerita pengalaman pergi ke taman bunga. Bercerita bunga apa yang pernah dilihat di taman bunga. Melukis gambar di taman bunga. Carta tunggal gambar di $aman Bunga

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, "M (.1 Bertanggung*a/ab terhadap diri dan persekitaran kelas. "M(.1.(Men*aga kebersihankeselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. ;uru terangkan perlunya men*aga keselamatan harta benda sendiri dan kelas serta mempunyai sikap bertanggung*a/ab. +tun*ukkan carta moral. "eralatan menulis murid+murid Carta bergambar

(PM 1>.0) Be$&#2!$# "M 15.1 Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. "M15.1.' Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. ;uru terangkan perlunya menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. e.g memakai pakaian- menggunakan tandas. $andas "akaian murid

MINGGU : +0 TEMA : ALAM SEKITAR SUB TEMA : SAYANGI ALAM SEKITAR TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

141

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.= MembeBakan *enis bunyi yang ada di persekitaran BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid BM 1.1.1> Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid Mendengar bunyi+bunyi persekitaran seperti ribut- hu*an. C, 4adio

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.1 Berinteraksi dengan mesra BM '.1.) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila BM '.1.7 Menamakan ob*ek di persekitaran Mela/at persekitaran sekolah dan bersoal *a/ab secara bersopan "ermainan ambil dan sebut. (murid diarahkan untuk mengambil se*enis ob*ek didalam kelas dan menyebutnya secara bergilir+gilir.+ permainan akan dimainkan mengikut kela*uan+ dari perlahan ke la*u.) %a/asan sekolah Pb*ek di dalam kelas

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.5 Membaca perkataan BM (.5.A Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup untuk men*adikan perkataan. Contoh a/an. BM (.6.1 Membaca 1rasa dengan bimbingan.( contoh 1rasa 2 a/an biru- hu*an ribut-panas terik ) Menge*a dan menyebut benda mau*ud yang boleh dilihat.contoh a/an biru-hu*an ribut Membaca 1rasa contoh a/an biru- hu*an lebat %ad gambar %ad rangkaikata

%ad ayat

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan betul. BM ).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menyalin perkataan yang telah die*a tadi. Menyalin ayat mudah di kertas rebak. %ad perkataan %ad ayat

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords B8 1.'.7 7isten to and identi1y common ob*ects in the en9ironment B8 1.(.( $alk about the natural en9ironment /ith guidance B8 1.(.) $alk about happenings around ?alk around school and eFplore the en9ironment. $alk about the en9ironment

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 B.8 '.> "re reading !kills TEMA : ALAM SEKITAR B8 '.'.1 .andle books care1ully 4ead books at the library Big book

MINGGU : +0 SUB TEMA : SAYANGI ALAM SEKITAR TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

142

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 B8 (.( 4ead phrases /ith understanding B8 (.'.' 4ead simple /ords B8 (.(.' 4ead simple phrases B8 (.5.' $alk about stories being read 4ead simple /ord /rite by teacher. 4ead 1lash cards about nature.eFample +green grass- red rose.- etc <lash cards ?ord cards

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting skills B8 ).'.5 ?rite simple phrases ?rite simple phrases about nature.eFample + green grass- red roses <lash cards Nature pictures

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor "<% '.1.1A Melompat dengan halangan pada aras yang rendah Melompat halangan berpagar. Melompat skital yang rendah. !kital %ayu Batu bata

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. (KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.1.1' Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Menyanyikan lagu T$anya sama pokokT Carta lagu %$8 1.1.' Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.contohnya berus Mengecat dan mengecap bahan yang boleh didapati di persekitaran sekolah.contoh +ranting kayu- daunbatu ?arna air 4anting kayu ,aun Batu

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman yang lepas !$ '.).1 Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (contoh akti9iti ob*ek yang mana yang akan timbul dan tenggelam.batu dan air ) Membuat eksperimen dengan meletakkan batu dan kertas di atas air dan perhatikan yang mana timbul dan yang tenggelam Benda mau*ud Batu %ertas ,an lain+lain.

MINGGU : +0 TEMA : ALAM SEKITAR SUB TEMA : SAYANGI ALAM SEKITAR TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

143

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 !$ A.1 memahami operasi tambah dalam lingkungan 1> !$ A.1.( Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (contoh dua batang pokok ditambah dengan tiga batang pokok akan men*adi lima) Menggunakan benda mau*ud dan menerangkan ayat matematik yang mudah.contoh +menggunakan ranting kayu- ' batu ditambah dengan ( ranting kayu.berapa *umlahnya& Batu 4anting kayu ,aun

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT !$ 1(.1 Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika !$ 1(.1.' Menghidupkan komputer 2 s/itch on dan s/itch o11 dan shut do/n menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru Memberi peluang kepada murid untuk meneroka komputer !udut 8C$ "erisian komputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D (.1 Memahami keperluanpersaan dan pandangan orang lain "!D (.1.5 Menun*ukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain Main peranan5simulasi.

TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.( men*aga alam sekitar %M 6.(.( Bercerita tentang kepentingan men*aga alam sekitar %M 6.(.6 Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar %M 6.(.A Me/u*udkan keceriaan dan keindahan alam 2 bina taman Bercerita mengenai bencana alam di surat khabar Menerangkan kepentingan men*aga alam sekitar Menceriakan taman bunga prasekolah !urat khabar lama Carta bergambar ;ambar bencana alam

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM A.0) Ke,e$!%#!% ("M =.1) Berinteraksi dengan yakin di sekolah "M =.1.1 Berani mencuba sesuatu yang baru Bercerita mengenai la/atan persekitaran sekolah Carta bergambar

MINGGU : +1 TEMA : NEGARA SAYA SUB TEMA : KEMERDEKAAN NEGARA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

144

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 B.M 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian. BM 1.1.7 Mendengar dan bertindakbalas mengikut arahan mudah. BM 1.1.1( Mendengar dan memberi respons terhadap perbualanpermintaan- cerita dan lagu. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$*)*$ B.M '.1 Berinteraksi dengan mesra. BM '.1.( Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. BM '.1.) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. BM '.(.( Mendeklamasi sa*ak mudah5 ringkas. BM '.).1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. +Berbual mengenai negeri di Malaysia. +Berbual tentang hari %emerdekaan. + Mendeklamasi sa*ak berdasarkan seni kata lagu INegarakuJ +bersoal*a/ab tentang negeri kelahiran +bercerita tentang tempat+tempat berse*arah di Malaysia dan pengalaman sendiri +membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. +membaca buku cerita mengikut kesesuaian. + Mendengar lagu I NegarakuJ + Mengenal pemimpin Negara. +Mendengar lagu I$anggal (1J. +Berbual bilakah lagu ini dimainkan dan dimanakah boleh didengari.

B.M '.( Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul B.M '.) Menceritakan perkara yang didengar.

!a*ak INegarakuJ

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.7.' Membaca ayat tunggal B.M (.7 yang mudah dengan sebutan yang Membaca ayat tunggal betul. yang mudah. B.M (.11 BM (.11.' Membaca buku cerita Mengamalkan tabiat yang menarik dan sesuai daripada membaca. pelbagai tema. (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 B.M ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. BM ).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul.

+murid menyalin perkataan yang diberi. +murid menyalin ayat yang diberi.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B.8 1.( #cEuire and use simple phrases and statements. B.8 1.) 7isten to and 1ollo/ simple instructions. B8 1.(.' $alk about 1amiliar eFperiences-1a9orite things and acti9ities around them /ith guidance. B8 1.).) 7isten to and per1orm actions based on instructions in acti9ities and games. +children talk about eFperiences celebrating Merdeka ,ay at ,ataran Merdeka 5 $ele9ision. +play telematch + complete 1lag puBBle

"icture

MINGGU : +1 TEMA : NEGARA SAYA SUB TEMA : KEMERDEKAAN NEGARA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

145

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 B.8 '.' #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B.8 (.( 4ead phrases /ith understanding. (.) 4ead simple sentences /ith understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B.8 ).' ?riting skills. B8 '.'.( 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. +reading a simple story book.

B8 (.'.7 4ead 1amiliar /ords printed in the surroundings. (.).' 4ead simple sentences.

+reading story book. +.elp children to read sentences- e.g $his is a 1lag simple

B8 ).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print.

+/rite simple /ord DFample 8 7o9e Malaysia.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus. "<% 1.1.= Menggunakan *ari untuk mengoyak bahan mengikut rupa. +mengoyak kertas untuk membuat kola* bendera. +membuat buku skrap dengan menggunting bentuk bendera setiap negeri di Malaysia. %ertas /arna

"<% 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. "<% '.' Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor "<% '.1.' Ber*alan ke hadapan - ke sisi kiri dan kanan. "<% '.'.7 Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. "<% '.(.A Menggolek ob*ek ke sasaran

+ Bermain permainan I;#MJ. Murid mengikut arahan guru. Contoh I gam siku ( orangJ + Murid berdiri dalam gelung rotan secara kumpulan. +Menggolekkan bola kearah botol.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi seni) %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya. (Dkspresi kreati1) %$8 1.( Menun*ukkan apresiasi seni TEMA : NEGARA SAYA %$8 1.1.5 Me/arnakan gambar dalam ruang tertentu. %$8 1.'.6 Melukis rupa geometrik iaitu segitiga-bulat-segiempat dan bu*ur. %$8 1.'.A Membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan. %$8 1.(.) Menceritakan dan mempamerkan hasil ker*a sendiri. %$8 1.(.5 Menyatakan pandangan secara lisan hasil ker*a sendiri dan rakan. +me/arnakan Bendera Calur ;emilang. +melukis tangan gergasi Calur ;emilang. +Melukis gambar bendera mengikut blok yang diberi. + Menghias topi hari kemerdekaan. +murid mempamerkan lukisan bunga raya. +membuat perbandingan hasil ker*a yang telah dibuat oleh rakan. ?arna air- putik kapas

MINGGU : +1 SUB TEMA : KEMERDEKAAN NEGARA TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI (.0) M*6#2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

146

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 %$8 '.1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi. %$8 '.) Menun*ukkan apresiasi muBik. %$8 '.1.A Menyanyi lagu dengan iringan muBik. %$8 '.).) Menyatakan perasaan terhadap muBik yang didengar. +menyanyikan lagu INegarakuJ dan I $anggal (1J +murid menyatakan perasaan sebenar apabila menyanyikan lagu kebangsaan.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.1 Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran !$ '.1.6 Memerhati dan mengenal pasti bentuk+bentuk di persekitaran. !$ '.1.= Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. +Murid memerhati bentuk+bentuk yang terdapat pada bendera. +murid merekod bentuk bendera dalam *adual yang diberi.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ !$ A.' Memahami operasi tolak dalam lingkungan 1> !$ A.'.( Menulis ayat matematik dengan menggunakan smbol tolak (+) dan sama dengan (O). !$ A.'.) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. +murid menulis semula ayat matematik. +membuat situasi dalam menyelesaikan operasi tolak.

(ST 1(.0) Pe ,#%!!% (C5%0)$*-)#5%) !$ 1'.( Membuat pelbagai binaan mengikut kreati9iti sendiri. !$ 1'.(.' Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreati9iti sendiri dan menceritakan pembinaannya. +membuat binaan daripada blok mengikut arahan diberi. +membuat pelbagai binaan ob*ek daripada pasir. Contoh "elbagai bentuk acuan

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT !$ 1(.' Memilih dan mengaplikasikan sumber 8C$ yang sesuai. !$ 1(.'.1 Menggunakan perisian melukis (dra/ing or painting so1t/are) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan /arna ( basic shapes and colour boF). !$ 1(.(.1 Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. +melukis pelbagai bentuk menggunakan komputer.

!$ 1(.( Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran. TEMA : NEGARA SAYA

+menonton tentang suasana menyambut hari kemerdekaan.

MINGGU : +1 SUB TEMA : KEMERDEKAAN NEGARA TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.) Membina kebolehan "!D '.).' Menga/al emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya. +menceritakan situasi menyambut hari kemerdekaan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

147

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 menga/al diri. "!D '.).( Menyatakan cara menga/al diri dalam situasi yang tidak menyenangkan. (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D (.' Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. "!D (.'.6 Menghormati hak orang lain. +melakonkan /atak. Contoh menghormati bendera JCalur ;emilangJ +bercerita mengenai cara menga/al diri semasa menyanyikan lagu kebangsaan. +menceritakan cara menghormati hak orang lain.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!:! %M A.1 Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. %M A.1.= Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. %M A.1.1> Menun*ukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. %M A.1.11 Menun*ukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan- memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. %M A.1.1( Menyanyikan lagu negeri. +menyanyikan lagu Negeri "erak. %M A.1.1) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia. %M A.' Menghormati pemimpin. %M A.'.' Mengecam pemimpin Negara dan negeri ( 0ang ,i"ertuan #gung- "erdana Menteri- !ultan 5 4a*a $uan 0ang $erutama NegeriMenteri Besar 5 %etua Menteri negeri sendiri. %M A.).( Menyatakan tarikh hari kemerdekaan. %M A.).) Melibatkan diri dalam akti9iti sambutan hari kemerdekaan. %M A.5.( Bercerita tentang mercu tanda Negara. TEMA : NEGARA SAYA +menyebut bunga kebangsaan Malaysia. + Memperkenalkan pemimpin Negara berdasarkan gambar. +menyebut maksud /arna dan lambang bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. +menceritakan cara menghormati bendera Malaysia dan bendera negeri. +Murid main peranan menyanyikan lagu negaraku.

%M A.) Menyambut .ari %emerdekaan.

+menyebut tarikh hari kemerdekaan. +Menceritakan pengalaman suasana hari kemerdekaan. +menun*ukkan gambar $ugu Negara.

MINGGU : +1 SUB TEMA : KEMERDEKAAN NEGARA TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, "M ).1 Mengamalkan sikap berterima kasih. "M ).1.' Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan- penghargaan dan +menceritakan tentang kepentingan berinteraksi dengan cara yang baik antara satu sama lain.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

148

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 sumbangan yang diterima.

"M 6.' Menghormati orang de/asa- rakan dan masyarakat setempat. "M1'.1 Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan*iran dan masyarakat setempat. "M 1).1 Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. "M 16.1 Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

"M 6.'.) Mela1aBkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.

+melakonkan situasi mela1aBkan ucapan yang bertatasusila antara rakan.

"M 1'.1.) Mengamalkan sikap tolong+menolong dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat.

+bercerita berdasarkan gambar yang ditun*ukkan. Contoh suasana kenduri

"M 1).'.( Menyatakan 1aedah bertolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. "M 16.1.) Mematuhi peraturan kelas.

+melakonkan situasi bertolak+ansur di dalam kelas.

+bercerita tentang peraturan+ peraturan di dalam kelas. + menyebut kepentingan mematuhi peraturan di dalam kelas.

MINGGU : +( TEMA : PERAYAAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : HARI RAYA AIDIL3ITRI

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.1( ) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan- permintaan- cerita- lagu +Mendengarkan lagu I .ari 4aya #idil1itriJ +Bercerita tentang pengalaman "ita rakaman Carta- gambar perayaan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

149

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 mengenai sambutan .ari 4aya #idl1itri. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.)) Menceritakan perkara yang didengar. (BM '.5) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi. (BM '.).1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah (BM '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan +Bersoal *a/ab tentang gambar yang ditun*ukkan. +Melakonkan suasana pada .ari 4aya #idil1itri mengikut /atak yang bersesuaian. Carta gambar Bahan mau*ud

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.A) Membaca ayat dalam konteks. (BM (.A.1) Membaca ayat+ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan. (BM (.A.') Mengenal tanda baca dalam ayat + Membaca ayat yang berkaitan dengan I.ari 4aya #idil1itriJ + Mencari tanda baca dalam ayat+ayat yang diberi. %ad ayat %ad simbol Cth. Noktah- koma

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. ( (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul + Menulis semula ayat yang diberi oleh guru dengan cara yang betul.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.() #cEuire and use simple phrases and statement (B8 1.5) 7isten to and en*oy nursery rhymesaction songs- poems and stories (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding (B8 (.() 4ead phrases /ith understanding (B8 (.5) ,e9elop interest in reading TEMA : PERAYAAN (B8 1.(.') $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9orite things and acti9ities around them /ith guidance (B8 1.5.( ) 7isten to- recite and act out nursery rhymes- action songs and poems $alk about their eFperience during .ari 4aya <esti9al. D.g <ood- Clothes 4ecite poems about .ari 4aya <esti9al. Chart "icture card C,

(B8 (.'.') 4ead simple /ords Children read simple /ords /ith ?ord card (B8 4ead simple phrases /ith teacher:s guide. guidance .elp children to read and talk about (B8 (.5.') $alk about stories phrases in print. ?ord card (stories /ith more di11icult /ords) $alk about stories that children had being read read. !tory book MINGGU : +( SUB TEMA : HARI RAYA AIDIL3ITRI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neat- legible print (B8 ).'.5 ) ?rite simple phrases ?rite simple /ords and phrases about .ari 4aya <esti9al. + make a scrap book about .ari 4aya <esti9al. ?orksheets "ictures #) paper

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

150

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 + /rite a simple phrases

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan adalam perkembangan kemahiran motor halus. ("<% 1.1.)) Menggunakan tangan untuk menguli. ("<% 1.'.1') Menuang air dari *ug ke dalam bekas pelbagai bentuk. +Menguli dan membentuk doh untuk membuat kuih raya. + Main peranan melayan tetamu yang datang pada .ari 4aya #idil1itri. ,oh Ca/an- gelas

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% 5)5$ 2!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.') Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat ("<% (.'.5) Menyatakan *enis makanan yang sesuai (protinkarbohidrat ) yang sesuai mengikut /aktu makan +menyebut *enis+*enis makanan yang selalu didapati pada .ari 4aya #idil1itri. %ad gambar ("<% '.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua+ dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. ("<% '.(.=) Melantun dan menangkap ob*ek (contoh bola besar) dengan kedua belah tangan +Melompat aras rendah- sederhana dan tinggi dengan kedua+dua belah kaki. +Melantun dan menangkap bola besar dengan kedua+dua belah tangan. $ali- getah

Bola besar

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan diri ("<% 5.'.A) Mengamalkan sikap aserti1 pada situasi yang tidak selamat +bercerita tentang sikap ber/aspada terhadap situasi yang tidak selamat. Carta bergambar Buku5risalah

MINGGU : +( TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : HARI RAYA AIDIL3ITRI TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi kreati1) (%$8 1.'.A) Membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan (%$8 1.'.1() Menghasilkan kra1 Menghias kad ucapan .ari 4aya #idil1itri mengikut kreati9iti sendiri %ad manila "ensel /arna %ertas /arna %ertas /arna

Membuat anyaman ketupat.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

151

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.)) Menun*ukkan apresiasi MuBik (%$8 '.).11) Mengenali lagu dan muBik dari pelbagai budaya di Malaysia Menyanyi lagu Bergembira di .ari 4aya sambil membuat gerakan. C, 4eben

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.() Membanding dan mengelaskan ob*ek (!$ '.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands+on (!$ '.(.5 ) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manismasam- masin- pahit- ta/ar) (!$ '.5.') Men*alankan akti9iti untuk menyelesaikan masalah harian. Contoh akti9iti + membersihkan air yang kotor menggunakan pasir +Mengkelaskan makanan mengikut rasa. Bahan mau*ud

+membuat akti9iti proses penyulingan air.

#ir- pasir- kain putih

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ (!$ A.') Memahami operasi tolak dalam lingkungan 1> (ST A.0) N#/!# =!%' (!$ =.1) Mengecam duit yang berlainan nilai (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika (!$ 1(.1.1) Mengenal pasti bahagian+bahagian komputer (monitor- tetikus- papan kekunci- unit sistem ). Menyebut bahagian+bahagian komputer. %omputer 7embaran ker*a (!$ =.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai +mengkelaskan duit mengikut nilai duit. ,uit syiling (!$ A.'.)) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan +membuat akti9iti operasi tolak dalam ayat matematik. %ad nombor

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

152

MINGGU : +( TEMA : PERAYAAN SUB TEMA : HARI RAYA AIDIL3ITRI TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D (.1) Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain ("!D (.') Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi ("!D (.1.6) Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makananpakaian- tempat tinggal dan lain+lain ("!D (.'.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah +simulasi tentang persiapan makanan dan pakaian sempena .ari 4aya #idil1itri. +Melakonkan /atak semasa menBiarahi sanak+saudara semasa .ari 4aya #idil1itri. #latan main pondok

Carta gambar

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.() Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia (%M 5.(.() Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. +Menceritakan pengalaman diri mengenai suasana menyambut .ari 4aya #idil1itri.

(KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! (%M 7.1) Mengenal pakaian tradisional masyarakat Malaysia (%M 7.1.') Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia +Berceritakan tentang *enis pakaian yang dipakai pada .ari 4aya #idil1itri. "akaian tradisional

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 9.0) H5$ !) e%'"5$ !)# ("M 6.') Menghormati orang de/asa- rakan dan masyarakat setempat ("M 6.'.)) Mela1aBkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa Main peranan semasa sambutan .ari 4aya dengan mengucapkan I !elamat .ari 4aya- Maa1 3ahir BatinJ antara satu sama lain.

(PM 1+.0) Ke0e&e$"!%!!% ("M 1(.1) Mengamalkan sikap ber*imat cermat dalam penggunaan barang keperluan ("M 1(.1.') Mengamalkan sikap ber*imat cermat dalam penggunaan barang keperluan Bercerita tentang persiapan sambutan hari raya dan barang keperluan yang bersesuaian saha*a.

MINGGU : ++ TEMA : ALAM 3I4IKAL SUB TEMA : CUACA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 1.1.A Mengecam pelbagai bunyi dipersekitaran murid BM 1.1.= MembeBakan bunyi yang ada dipersekitaran BM 1.'.' Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang berbeBa + Mendengar bunyi hu*an dan petir melalui pita rakaman. + Menyatakan perbeBaan bunyi dipersekitaran seperti - guruh (kuat) - hu*an (perlahan) + Mengecam perkataan yang mengandungi bunyi suku kata a/al yang berbeBa. Contoh 1!nas- $edup- "**an

BM 1.' Mendengar dan mengecam bunyi perkataan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ BM '.1 Berinteraksi dengan mesra BM '.) Menceritakan perkara yang didengar BM '.5 Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi B + Berbual tentang cuaca dengan menggunakan bahasa yang sopan B M '.).1 Menceritakanperkara yang + Menceritakan semula keadaan didengardengan menggunakan ayat cuaca mengikut pengalaman. yang mudah B + Melakonkan /atak berdasarkan M '.5.1 Main peranan mengikut situasi I.ari ini panasJ- I.ari ini se*uk situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan M '.1.) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila ;ambar- carta

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! BM (.5 Membaca perkataan BM (.5.5 Membatangkan satu suku untuk men*adi perkataan (Contoh BM (.5.6 Membatangkan dua suku kata tertutup untuk men*adi perkataan. BM (.= Memahami isi bacaan yang dibaca. (BM (.=.') Bercerita secara lisantulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. + Membaca satu suku kata tertutup seperti yang terdapat dalam lirik lagu G.u*an: + Membaca perkataan yang mengandungi dua suku kata tertutup seperti - .u*an- "anas- 4ibut - #/an- "etir + Bercerita mengenai perubahan cuaca dan melukis gambar yang diberi. T#1 )!1 )#1 )!1 .u*an &!" turun T#1 )!1 )#1 )!1 .u*an &!" turun T#1 )!1 )#1 )!1 Ba*u &!" basah Mari kita ambil payung... Carta

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 BM ).' Menguasai kemahiran menulis BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul BM ).'.7 Menyalin ayat dengan cara yang betul Menulis semula perkataan yang diberi. Contoh petir- hu*an Menulis semula ayat tunggal dengan teknik yang betul dan kemas. Contoh .ari ini cuaca mendung MINGGU : ++ TEMA : ALAM 3I4IKAL SUB TEMA : CUACA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

155

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 B8 1.1 7isten to and discriminate sounds B8 1.' 7isten to and understand meaning o1 simple /ords B8 1.( #cEuire and use simple phrases and statements B8 1.1.' 7isten to and identi1y sounds in the en9ironment +7isten to sounds in en9ironment by using a cassette or C,. e.g hea9y rain thunderstorm /indy- etc. +7isten to the /ords and said aloud - 4ainy - !unny - ?indy - Cloudy- etc. +$ell stories about the /eather by using chart5 picture card. +$oday is /indy. +$alk about /heather +7isten to and act out nursery rhymes G4ain rain go a/ay:. +4ole play G4aining situation:. +Hse simple sentences to eFpress 1eelings e.g $oday is sunny. !mile like a sunshine. +4ead and sound simple /ords. e.g rainy- sunny- /indy- cloudy +4ead phrases - .ea9y rain - !unny day - 7ight /indy - Cloudy day +4ead simple sentences. e.g $oday is cloudy day

B8 1.'.= 7isten to /ords said aloud and respond accordingly

B8 1.(.( $alk about the natural en9ironment /ith guidance B8 1.(.) $alk about happening around them

B8 1.5 7isten to and en*oy nursery rhymes- action songs- poems and stories B8 1.= "er1orm a 9ariety o1 language 1orms and 1unctions in a social conteFt

B8 1.5.( 7isten to- recite and act out nursery rhymes- action songs and poems B8 1.5.5 7isten to and role play simple stories B8 1.=.' Hse simple sentences to carry out a con9ersation e.g to eFpress 1eelings and emotion

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 B8 (.' 4ead simple /ords /ith understanding B8 (.( 4ead /ith phrases /ith understanding B8 (.) 4ead simple sentences /ith understanding (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 B8 ).' ?riting skills

(.'.6 4ecognise and sound out simple /ords

(.(.' 4ead simple phrases (.).' 4ead simple sentences

).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print ).'.5 ?rite simple phrases

?rite simple /ords neatly. e.g /eather ?rite simple phrases neatly. e.g 7ight /indy

MINGGU : ++ TEMA : ALAM 3I4IKAL SUB TEMA : CUACA

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

156

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 "<% 1.1 Melakukan kemahiran motor halus "<% 1.1.= Menggunakan *ari untuk mengoyak bahan mengikut rupa "<% 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk "<% 1.'.1> Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan +Mengoyak kertas /arna mengikut bentuk a/an yang diberi. +Menggunting kertas untuk menghias bentuk matahari. +Menggunakan sarung tangan dan sarung kaki ketika cuaca hu*an bagi mengelakkan rasa se*uk %ertas /arna

"<% 1.' Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor

"inggan kertasgunting- kertas /arna

"<% '.1.17 Berketenteng dengan lakuan yang betul "<% '.1.1A Melompat dengan halangan pada aras yang rendah.

+ "ermainan 7ompat %etinting dalam kumpulan kecil. + Melompat di atas skital pada aras yang rendah. +Melompat mengikut aras rendahsederhana dan tinggi.

skital

"<% '.' "<% '.'.= Melompat setempat Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ "<% (.1 Men*aga kebersihan diri "<% (.1.A Mengamalkan cara men*aga kebersihan diri

+ Bercerita tentang alatan yang digunakan untuk men*aga kebersihan diri.

+sabun- berus gigi dll.

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% "<% ).' Mengamalkan langkah+ langkah pencegahan *angkitan penyakit (P3K >.0) Ke0e/! !)!% "<% 5.( Men*aga kehormatan diri "<% ).'.' Mengamalkan cara+cara mengelakkan *angkitan penyakit (Contoh menutup mulut bila bersin dan batuk) +!imulasi bagaimana doktor mera/at pesakit.

"<% 5.(.A Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

+Bercerita tentang cara men*aga keselamatan diri +Main peranan mengelakkan diri dari orang yang tidak dikenali.

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ %$8 1.' MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi %eati1) %$8 1.( Menun*ukkan apresiasi seni %$8 1.'.1' Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreati1 %$8 1.(.7 Menyatakan pandangan secara lisan hasil ker*a sendiri dan rakan +Membuat buku skrap daripada bahan terbuang mengikut perubahan cuaca. 7idi- daun- dll

+Membuat kotak cuaca dan menun*ukkan hasil ker*a sendiri.

%ad manila- guntinggambar

MINGGU : ++ TEMA : ALAM 3I4IKAL SUB TEMA : CUACA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

157

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI (.0) M*6#2 %$8 '.1 Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi %$8 '.1.1> Menyanyi dengan sebutan yang *elas %$8 '.1.1( Menyanyi dengan gerakan %$8 '.) Menun*ukkan apresiasi MuBik %$8 '.).6 Menggerakkan anggota badan secara kreati1 mengikut muBik untuk meneroka ruang +Menyanyi lagu G.u*an: dengan sebutan yang *elas dan betul. +Menyanyi lagu G.u*an: dengan iringan muBik . +Menyanyi lagu G.u*an: dengan gerakan yang sesuai

(KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 %$8 (.1 Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1 %$8 (.1.7 Bergerak secara kreati1 untuk menun*ukkan elemen ruangmasa dan tenaga +Melakukan pergerakan anggota badan secara kreati1 seperti pokok bunga seri pagi mekar bila disinari cahaya matahari dan menguncup bila matahari terbenam.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 !$ '.1 Membuat pemerhatian ke atas ob*ek dan 1enomena alam di persekitaran !$ '.5 Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on !$ '.1.5 Memerhati perubahan /arna+/arna di persekitaran (contoh perubahan /arna daun pada musim berlainan- perubahan /arna a/an pada cuaca berlainan %$ '.5.' Men*alankan akti9iti untuk menyelesaikan masalah harian (Contoh akti9iti Mengeringkan ba*u yang basah) +Memerhati dan merekod /arna a/an ketika cuaca panas dan cuaca mendung dalam borang rekod pemerhatian. +Melakukan akti9iti mengeringkan Ba*u basah5 lembap - matahari - kipas - seterika

(ST >.0) Me%:#!0!) A/! 3#6#2!/ !$ 5.1 Meneroka 1enomena alam yang biasa di*umpai seperti cuacapelangi dan bayang+ bayang !$ 5.1.' Memerhati dan menceritakan bentuk dan /arna a/an pada cuaca yang berbeBa (Contoh a/an pada hari panas- cuaca mendung- cuaca berangin dan hari hendak hu*an) !$ 5.1.( Membanding akti9iti yang biasa di*alankan dalam cuaca yang berbeBa +Memerhati dan merekod pemerhatian tentang bentuk dan /arna a/an pada cuaca berbeBa. +Main peranan - C*!-! 1!%!0 men*emur pakaian - C*!-! "*<!% menggunakan ba*u hu*an dan payung - C*!-! $e&*1 bermain bola5basikal (petang) SUB TEMA : CUACA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK

MINGGU : ++ TEMA : ALAM 3I4IKAL

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

158

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST 10.0) K5%0e1 7!2)* !$ 1>.1 Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.') Memilih dan mengaplikasikan sumber 8C$ yang sesuai !$ 1>.1.5 Bercerita tentang peristi/a yang telah berlaku semalam- sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok +Menceritakan semula cuaca semalam- hari ini dan meramal cuaca hari esok.

!$ 1(.'.1 Menggunakan perisian melukis untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan /arna.

; Me/arnakan gambar menggunakan perisian computer.

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# "!D 1.1 Mengenali dan memahami emosi sendiri "!D 1.1.) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira- sedihmarah dan takut (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 "!D '.) Membina kebolehan menga/al diri "!D '.).' Menga/al emosi dalam situasi yang tidak menyenangkan (frustration and disappoint"ent) +"erbualan berkaitan pengalaman gembira- sedih- marah dan takut. Contoh situasi mendung tidak dapat bermain bola di padang.

Bersoal*a/ab tentang cara menga/al emosi ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. C!$! 2!=!/ e 50# 2 sabar- alih perhatian dengan akti9iti seperti baca buku cerita atau main di rumah.

Contoh S#)*!0# + Cuaca hu*an lebat-tidak dapat bermain di luar rumah. E 50# 2 sedih

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ %M 6.1 Menghayati keindahan alam sekitar %M 6.1.' Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula *adi seperti bunyi air- angin- hai/an %M 6.1.) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti - "erubahan cuaca Mendengar dan meneka bunyi dipersekitaran berdasarkan pita rakaman. Bercerita tentang perubahan cuaca di alam persekitaran. Contoh - Mendung hu*an

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM A.0) Ke,e$!%#!% ("M =.1) Berinteraksi dengan yakin di sekolah (PM 1+.0) Ke0e&e$"!%!!% ("M 15.>) Berdikari ("M =.1.() Berani melibatkan diri dalam akti9iti. + Bercerita tentang pengalaman murid melibatkan diri dalam akti9iti di sekolah. !imulasi+ Menguruskan diri apabila berada dalam sesuatu keadaan. Contoh Cuaca hu*an semasa pergi ke sekolah.

("M 15.1.') Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan

MINGGU : +. TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN BERUNI3ORM TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

159

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respon. (BM 1.1.6) Mendengar ucapan selamat dan memberi respon secara bertatasusila. (BM1.1.1() Mendengar dan memberi respon terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. Menyebut perkataan contoh peker*aan beruni1orm. Contoh "olis- ,oktor Berbual dan bersoal *a/ab dengan ayat yang mudah berpandukan gambar peker*aan beruni1orm. Mela1aBkan pantun empat kerat berkaitan peker*aan beruni1orm. K7ihat contoh pantun. %ad perkataan %ad gambar %ad gambar Carta gambar Carta pantun 7embaran ker*a Mendengar lagu dan cerita serta memberi respon. Contoh 7agu 4umah $erbakar "anggil Bomba. Memberi ucapan selamat kepada peker*a beruni1orm. Contoh !elamat pagi- tuan. !elamat pagi- puan. Mendengar dan memberi respon terhadap cerita yang disampaikan oleh guru. Contoh Cerita !eorang #nggota "olis. C, ;ambar 7embaran ker*a Carta ucapan ;ambar 7embaran ker*a Carta cerita ;ambar 7embaran ker*a

(BM '.') Bersoal *a/ab (BM '.'.6) Men*a/ab soalan melalui rangsangan yang dengan ayat yang mudah dan diberi. sesuai. (BM '.()Mela1aBkan puisi (BM '.(.1) Mela1aBkan pantun yang dengan intonasi yang mudah secara berirama. betul. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.5) Membaca perkataan. (BM(.5.A ) Membatangkan suku kata terbuka dan tertutup untuk men*adi perkataan.

(BM (.6) Membaca 1rasa. BM (.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.

(BM (.6.') Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. (BM(.7.' ) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Bermain mencantumkan kad suku kata. Membatangkan kad suku kata tertutup dan terbuka untuk men*adi perkataan bermakna. Contoh askar Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. Contoh #hli bomba Membaca ayat tunggal tentang peker*aan beruni1orm. Contoh "olis men*aga keamanan negara.

%ad suku kata %ad perkataan 7embaran ker*a

%ad 1rasa %ad gambar 7embaran ker*a Carta ayat 7embaran ker*a

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.1) Menulis semula huru1 mengikut cara yang betul. (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Menulis semula huru1 yang tertinggal di dalam perkataan contoh peker*aan beruni1orm. Menyalin semula perkataan contoh peker*aan beruni1orm. Contoh "olis- ,oktor %ad huru1 %ad perkataan 7embaran ker*a %ad perkataan %ad gambar 7embaran ker*a

TEMA : ALAM BAHAN

Menulis ayat dari kad ayat yang dipamerkan oleh guru. %ad ayat Contoh !aya ingin men*adi doktor. 7embaran ker*a MINGGU : +. SUB TEMA : PEKERJAAN BERUNI3ORM TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

160

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.') 7isten to and (B8 1.'.=) 7isten to /ords said aloud understand meaning o1 and respond accordingly. simple /ords. (B8 1.6) !ing !ongs and recite rhymes and poems. (B8 1.=) "er1orm a 9ariety o1 language 1orms and 1unctions in a social conteFt. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.1) 8denti1y letters o1 the alphabet. (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding (B8 (.() 4ead phrases /ith understanding. (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding. (B8 (.5) ,e9elop interest in reading (B8 (.1.6) Name letters o1 the alphabet. (B8 (.'.6) 4ecognise and sound similar initial sound in /ord (B8 (.(.1) 4ead simple phrases /ith guidance. (B8 (.).') 4ead simple sentences. (B8 (.5.5) $alk about prints 1rom di11erent media in the en9ironment (e.g. ne/spaper- story bookscomputers screen- tele9isionpamphlet- /ood encra9ing). Children name letters o1 the alphabet 1rom the /ords gi9en. 4ecognise and sound similar initial around in /ord Dg man- men- main. maid- mate- made. Children read simple phrases /ith guidance. Children read simple sentences. D.g My ambitions is to be a doctor. $alk about occupation based on computer screen that sho/n in the class. D.g Colours o1 the uni1orm. ?ord cards ?orksheet "hrases cards "icture cards Dg !mart policeman ;ood doctor Bra9e soldier ;reat 1ireman Charts Computer "icture cards ?orksheet (B8 '.'.() 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. !tory book (B8 1.6.)) 4ecite rhymes and poems /ith the correct pronounciation and intonation. (B8 1.=.() Hse simple sentences to con9ey messages. 7isten to /ords said aloud and respond accordingly. D.g !ho/ me the picture o1 a soldier. Children recite rhymes entitled "oliceman. D.g #bu is a policemanpoliceman- policeman#bu is a policeman8 salute to you. "laying a game to con9ey messages by /hispering in groups. Dg 8 am a policeman "icture cards

4hymes chart

"icture cards ?orksheet

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. ?rite simple /ords about occupations. D.g doctor-soldier- nurse- policeman1ireman. ?rite simple phrases about occupations. Dg !mart policeman ;ood doctor Bra9e soldier ;reat 1ireman ?ord cards "icture cards ?orksheet "hrases cards "icture cards ?orksheet

(B8 ).'.5) ?rite simple phrases.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

161

MINGGU : +. TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN BERUNI3ORM

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<% 1.'.=) Menggunakan tangan untuk menBip seluar- ba*u- beg. ("<% 1.'.1() Memakai tali pinggang dengan bimbingan.. Bermain pertandingan memakai ba*u uni1orm dengan cepat dan kemas. Melakukan cara memakai tali pinggang yang betul. Ba*u uni1orm $ali pinggang

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% 5)5$ 2!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. (P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.1) Men*aga %ebersihan diri. ("<% (.1.A) Mengamalkan cara men*aga kebersihan diri. "erbualan tentang tatacara men*aga kebersihan diri. Contoh Menun*ukkan cara mencuci tangan dengan betul. Carta gambar ("<% '.1.'1) Berka/ad kaki dengan lakuan yang betul. ("<% '.(.6) Membaling ob*ek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. Bela*ar berka/ad kaki dengan cara yang betul. Membaling pundi kacang ke dalam bakul. %on "undi kacang Bakul

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan diri. ("<% 5.'.7) Memberitahu orang de/asa apabila berlaku kecemasankecederaan atau penderaan. Menulis nombor tele1on polis- ahli bomba dan ambulans. Carta gambar 7embaran ker*a

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi kreati1). (%$8 1.'.7) Menghasilkan karya mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti menggambar. Melukis dan me/arna gambar peker*aan beruni1orm. 7embaran ker*a

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.)) Menun*ukkan apresiasi muBik. (%$8 '.).5) Membuat pergerakan bebas mengikut muBik. Membuat pergerakan berka/ad mengikut iringan muBik. C, Contoh 7agu 8nilah Barisan %ita.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : +. TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN BERUNI3ORM TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.() Membanding dan mengelaskan ob*ek. (!$ '.(.A) Membanding dan mengumpulkan ob*ek mengikut ciri yang dikenal pasti (contoh ob*ek pakaian seragam mengikut *enis peker*aan- pakaian tradisional mengikut kaum- kenderaan mengikut bilangan roda). (!$ ).1.)) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (contoh kapas menyerap air- kertas menyerap air- kepingan plastik tidak menyerap air). Membuat pengelasan pakaian mengikut peker*aan beruni1orm. %ad manila %ad gambar 7embaran ker*a ;am

(!$ ).1) Meneroka si1at umum bahan.

Membuat eksperimen bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang tidak menyerap air.

%apas-kain- kertasplastik- besi- spankayu.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ A.') Memahami operasi tolak dalam lingkungan 1> (ST A.0) N#/!# =!%' (!$ =.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. (!$ 1(.1.') Menghidupkan computer (s/itch PN) dan menutup computer (s/itch P<<)- shut do/n) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. Bela*ar cara menghidupkan dan menutup komputer. %omputer (!$ A.'.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan ob*ek konkrit.(sol9e number stories). Membuat operasi tolak menggunakan alat pembilang. #lat pembilang

(!$ =.1.') Menyusun nilai /ang mengikut tertib 5urutan.

Menyusun duit syiling 5 sen - 1> sen'> sen dan 5> sen mengikut urutan.

,uit syiling

(!$ 1>.1.() Menyatakan /aktu untuk men*alankan sesuatu akti9iti (contoh *am 7 pagi- *am 1' tengah hari).

Menyusun urutan gambar peker*aan beruni1orm mengikut /aktu.

%ad gambar 7embaran ker*a

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.') Membina ("!D '.'.') Menun*ukkan semangat semangat dan sikap dan sikap positi1 seperti yang positi1. +sabar +berkeyakinan +tolong+menolong +belas kasihan ("!D (.') Menggunakan ("!D (.'.1>) Menepati masa dan *an*i. kemahiran sosial dalam interaksi. Main peranan tentang peker*aan beruni1orm. Contoh ,oktor mera/at pesakitahli bomba memadamkan kebakaran. Berbual tentang ketepatan masa beker*a yang men*adi amalan peker*aan beruni1orm. #latan permainan doktor ;etah paip

%ad gambar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

163

MINGGU : +. TEMA : ALAM BAHAN TUNJANG KEMANUSIAN (KM)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PEKERJAAN BERUNI3ORM

(KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.1) Mengamalkan semangat bermasyarakat. (%M 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong+menolong dalam masyarakat setempat. !imulasi amalan sikap tolong+ menolong anggota keselamatan seperti polis dan tentera. 7embaran ker*a

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM A.0) Ke,e$!%#!% ("M =.1) Berinteraksi dengan yakin di sekolah. ("M =.1.() Berani melibatkan diri dalam akti9iti. Melibatkan diri di dalam ceramah berkaitan kebakaran bersama ahli bomba. Contoh Menggunakan alat pemadam api dengan ka/alan dan penga/asan ahli bomba. Murid meyampaikan sebuah cerita berkaitan peker*aan beruni1orm. %ad gambar #lat pemadam api.

("M =.1.)) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. (PM 10.0) Ke<*<*$!% ("M 1>.1) Mengamalkan sikap *u*ur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga- rakan dan guru. ("M1>.1.( ) Mengenal pasti tindakan yang *u*ur dalam cerita yang didengar.

%ad gambar Ba*u uni1orm

("M 1>.1.') Memohon maa1 apabila melakukan kesalahan. E C5%)5" P!%)*% : 1. "enat beker*a tidak terkira!etelah penat duduk berehatMen*aga keamanan rakyat dan negaraMenahan pencuri dan pen*ahat. Ca/apan "olis (. %eluar beker*a selepas subuhMemba/a bekalan ubat+ubatanMenggunakan ubat sebagai penyembuhMera/at orang yang kesakitan. Ca/apan ,oktor

Bercerita tentang ke*u*uran yang men*adi amalan peker*aan. Contoh ,oktor berusaha mera/at pesakit. #hli bomba berusaha memadamkan kebakaran. Murid main peranan sebagai doktor memohon maa1 kepada pesakit.

Buku cerita

7embaran ker*a

'.

4umah terbakar perlahan+lahan#pi marak memberi amaranMenyiram air sebagai bahanMemadamkan api kebakaran. Ca/apan #hli Bomba

).

"enat ber*alan ke tengah kotaMemba/a beg penuh saratBerpanas hu*an tidak terkata%er*anya seharian menghantar surat. Ca/apan "osmen

MINGGU : +> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN TIDAK BERUNI3ORM

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respon. (BM 1.'.)) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa. Mendengar lagu dan cerita serta memberi respon. Contoh 7agu %eranamu Malaysia. Membunyikan suku kata akhir yang berbeBa. +Contoh kebun- kedai- kelas- ke*ar C, ;ambar 7embaran ker*a %ad suku kata %ad perkataan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. Menyebut perkataan contoh peker*aan tidak beruni1orm. Contoh nelayan- pelayan- petanipeniaga. Mela1aBkan pantun tentang peker*aan tidak beruni1orm dengan bimbingan guru. K7ihat contoh pantun. %ad perkataan %ad gambar

(BM '.() Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul.

(BM '.(.') Mela1aBkan pantun dengan intonasi yang betul b. pantun empat kerat

Carta pantun 7embaran ker*a

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.6) Membaca 1rasa. (BM (.6.') Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. Contoh Cala ikan- cangkul tanah/ang syiling- benang *ahit Membaca ayat tunggal tentang peker*aan beruni1orm. Contoh Nelayan menangkap ikan. Mengecam dan membulatkan tanda baca dalam ayat. %ad 1rasa %ad gambar 7embaran ker*a Carta ayat 7embaran ker*a Carta ayat 7embaran ker*a

BM (.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. (BM (.A) Membaca ayat dalam konteks.

(BM(.7.' ) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM (.A.') Mengenal tanda baca dalam ayat.

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. BM ).'.1) Menulis semula huru1 mengikut cara yang betul. (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menulis semula huru1 yang tertinggal di dalam perkataan contoh peker*aan tidak beruni1orm. Menyalin semula perkataan contoh peker*aan tidak beruni1orm. Contoh nelayan- pelayan- petanipeniaga. Menyalin semula ayat dengan cara yang betul. %ad huru1 %ad perkataan 7embaran ker*a %ad perkataan %ad gambar 7embaran ker*a Carta ayat 7embaran ker*a

(BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

MINGGU : +> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN TIDAK BERUNI3ORM

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

165

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.5) 7isten to and (B8 1.5.5) 7isten to and role play en*oy nursery rhymessimple stories action songs- poems and stories. (B8 1.6) !ing songs and (B8 1.6.1) !ing songs. recite rhymes and poems. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #Euire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding (B8 (.5) ,e9elop interest in reading (B8 (.).') 4ead simple sentences. 4ead simple sentences Dg My 1ather is a clerk Children relate the story read by teacher to non uni1orm occupations. D.g "innoccio "icture card ?orksheet !tory book (B8 '.'.1) .andle books care1ully 7isten to the story that had read by teacher about occupation. 4ole play the story. Children sing a songs. D.g 4o/-ro/-ro/ your boat. !tory book

C,

Children handle books care1ully.

$hick book $hin book Big book

(B8 (.5.() 4elate stories read to others.

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neat- legible print ?rite simple /ord neatly and correct spelling. D.g Barber- Cobler- $ailorCarpenter. ?ord cards "icture cards ?orksheet

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus ("<% 1.'.1') Menuang air dari *ag ke dalam bekas pelbagai bentuk (contoh bekas botol- ca/an- gelas) "ermainan sebagai pelayan menuang air ke dalam bekas pelbagai bentuk mengikut kumpulan. Bekas pelbagai bentuk$ali- baldi- gelung rotan.

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.') Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar ("<% '.'.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak- menarik tali dll ("<% '.(.7) Melempar ob*ek seperti gelung ke skitel !imulasi peker*aan sebagai nelayan. Contoh #kti9iti memancing ikan. "ertandingan melempar gelung rotan ke dalam skitel. $ali pancing Model ikan ;elung rotan !kitel

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

166

MINGGU : +> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN TIDAK BERUNI3ORM

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.') Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat (P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan diri ("<% 5.'.=) Menyatakan cara menghindari sumber- tempat dan situasi yang membahayakan seperti 1. tempat a/am Berbual tentang ka/asan yang merbahaya di tempat a/am. %ad gambar ("<% (.'.() Mengenal *enis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat Main peranan sebagai tukang masak mengumpulkan dan menampal gambar+gambar makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat . %ad manila 7embaran ker*a ;am

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi kreati1) (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.)) Menun*ukkan apresiasi MuBik (%$8 '.).6) Menggerakkan anggota badan secara kreati1 mengikut muBik untuk meneroka ruang Membuat pergerakan peker*aan tidak beruni1orm. Contoh Nelayan mendayung sampan. Nelayan men*ala ikan. C, (%$8 1.'.11) Mereka corak bebas dengan menggabung *alinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan Membuat tampalan kain perca untuk menghasilkan corak yang bermakna. 7embaran ker*a %ain perca ;unting ;am

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#8#2 (!$ '.5)Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands+on. (!$ '.5.') Men*alankan akti9iti untuk menyelesaikan masalah harian (contoh akti9iti +mengeringkan ba*u yang basah. Main peranan sebagai tukang cuci ba*u di kedai dobi membasuh dan mengeringkan ba*u. "akaian !abun #ir Berus

(ST ..0) Me%:#!0!) A/! B!"!% (!$ ).1) Meneroka si1at umum bahan. (!$ ).1.5) Men*alankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas ob*ek. Memancing untuk membeBakan tarikan ob*ek pada magnet. %lip kertas- pin- gabuspen- pensel cincin dll

MINGGU : +> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN TIDAK BERUNI3ORM TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST A.0) N#/!# =!%' (!$ =.1) Mengecam duit yang berlainan nilai (!$ =.1.() Memberi *umlah /ang (duit syiling) yang tepat dalam simulasi *ual +beli Main peranan sebagai peniaga dan pembeli dalam akti9iti *ual beli menggunakan duit syiling 5 sen- 1> sen- '> sen dan 5> sen . ,uit syiling #latan di pusat *ual beli

(ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian (!$ 1>.1.)) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (contoh 8snin- !elasa) Menyanyikan lagu 7 hari dalam seminggu. %ad perkataan Carta lagu 7embaran ker*a

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika (!$ 1(.1.() Menggunakan tetikus untuk klik dan d/i klik (double click) #plikasi menggunakan tetikus dengan cara klik dan d/i klik pada gambar peker*aan tidak beruni1orm. %omputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.() Membina keyakinan untuk berkomunikasi ("!D '.(.A) Menun*ukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukismenyanyi dan berlakon Menun*ukkan kebolehan diri sebagai seorang penyanyi menyanyikan pelbagai *enis lagu.

(PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.1) Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain ("!D (.1.)) Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak se/a*arnya Berbual tentang kepentingan setiap peker*aan dalam masyarakat. Contoh $ukang *ahit- tukang kasuttukang kayu- tukang gunting rambut. Carta gambar

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 9.0) S!:! &!% A/! Se2#)!$ (%M 6.() Men*aga alam sekitar. (%M 6.(.() Bercerita tentang kepentingan men*aga alam sekitar. Bersoal *a/ab tentang kepentingan men*aga alam sekitar. Berkebun dan membina landskap untuk menceriakan persekitaran prasekolah. Carta gambar "enyodok kecil $anah #nak pokok #lat penyiram

MINGGU : +> TEMA : ALAM BAHAN SUB TEMA : PEKERJAAN TIDAK BERUNI3ORM

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PM >.0) He !" T#%''# ("M 5.1) Beradab sopan dalam pergaulan seharian ("M 5.1.() Menun*ukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian Menun*ukkan sikap hormat dan beradab sopan dalam tingkah laku semasa di kedai.

(PM 11.0)Ke$!<#%!% ("M 11.1) Mengamalkan sikap ra*in dalam perlakuan harian ("M 11.1.') Mengamalkan si1at ra*in dalam pengurusan diri dan men*alankan tugasan Mengemas dan menyusun semula peralatan yang telah digunakan semasa akti9iti di kelas. "eralatan- alatulis di kelas

E C5%)5" P!%)*% : 1. "agi+pagi pergi ke laut"ergi ke laut menangkap ikan"elbagai cabaran saya sahutHntuk mencari sesuap makan. Ca/apan Nelayan '. "ergi berbakti berbekal semangatMencurah tenaga dan keringatMencangkul tanah tidak kenal penat.asil dituai reBeki pun dapat. Ca/apan "etani

(.

,ari pagi sampai ke petangBerpenat lelah men*ual barang!etelah petang dia pun pulang"ulang dengan memba/a /ang. Ca/apan "eniaga

).

,uduk berehat sambil berangan!ambil berangan lihat pemandangan!uka melukis menggunakan tangan7ukisan siap men*adi kenangan. Ca/apan "elukis

MINGGU : +9 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI SUB TEMA : PEMBINAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

171

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.1() Mendengar dan memberi respon terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. Berbual tentang bahan+bahan yang digunakan untuk pembinaan sesuatu benda. Contoh menara- dataranbangunan-tero/ong *ambatan Mengenalpasti bunyi suku kata akhir yang sama. Contoh rumah- khemah- lemah %ad gambar %omputer

(BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.

(BM 1.'.() Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama.

%ad perkataan

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM '.1.() Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. Murid bersoal *a/ab menggunakan ayat yang mudah berdasarkan gambar yang ditun*ukkan. Contoh ;ambar ka/asan pembinaan. %ad gambar

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.6) Membaca 1rasa. (BM (.6.') Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. Murid membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. Contoh Menara berkembarmuBium negara- dataran merdeka- mas*id negara. Murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Contoh Bangunan itu tinggi$ero/ong itu gelapCambatan itu pan*ang%ad perkataan %ad gambar

(BM (.7) Membaca ayat tunggal yang mudah.

(BM (.7.') Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Carta ayat %ad gambar

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. BM ).'.) Menulis huru1 kecil dengan betul. BM ).'.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menulis huru1 kecil yang tertinggal di dalam perkataan dengan betul. Menyalin perkataan contoh pembinaan dengan cara yang betul. Contoh menara- dataranbangunan- tero/ong*ambatan %ad huru1 kecil %ad perkataan 7embaran ker*a %ad perkataan %ad gambar 7embaran ker*a

MINGGU : +9 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS SUB TEMA : PEMBINAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

172

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.() #cEuire and use simple phrases and statement. (B8 1.)) 7isten to and 1ollo/ simple instructions. (B8 1.6) !ing songs and recite rhymes and poems. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.5) ,e9elop interest in reading. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills. (B8 (.5.)) $alk about illustrations in printed materials. ,iscuss about the colours and shapes o1 the building based on the pictures. "ictures card (B8 1.(.)) $alk about happenings around them. (B8 1.).() 7isten to and 1ollo/ instructions- eg- G"lease get me the book 1rom the shel1J B8 1.6.1) !ing songs. $alk about the materials used to build the buildings- things around them- etc Children play the uno stacko games based on the teachers instructions. Children sing a songs. D.g 7ondon Bridge 8s <alling ,o/n. "ictures card

Hno stacko set C,

(B8 '.'.() 4ecognise the basic 1eatures o1 a book

$eacher introduce and describe the basic 1eatures o1 a book such as the book co9er- book title- name o1 authoreditor- publisher.

!tory book

B8 ).'.) ?rite simple /ords in neatlegible print. B8 ).'.5 ?rite simple phrases

?rite simple /ord about building. D.g to/er- tunnel- bridge ?rite simple phrases. D.g $/in to/er- %7 to/er- "enang bridge- dark tunnel

?ord card "ictures card ?orksheet !entence card ?orksheet

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan "<% 1.1.1) Menggunakan tangan kemahiran motor halus. untuk mengikat sesuatu ob*ek. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% 5)5$ 2!0!$ ("<% '.') Melakukan "<% '.'.5 Membuat pergerakan kemahiran motor kasar tangan secara simulasi seperti bukan lokomotor. menolak kotak- menarik tali dan lain+ lain. (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan. (P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya ("<% ).1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. ("<% 5.1.() Mengenal pasti ob*ek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya dilokasi berikut a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat a/am Membuat model rakit menggunakan stra/ Membuat simulasi beker*a di tapak pembinaan seperti mengangkut pasirmengangkat simen. !tra/ $ali

Mengemas dan membersihkan semula peralatan yang digunakan Mengenalpasti keadaan bahaya ketika melalui ka/asan berhampiran pembinaan. %ad gambar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

173

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : +9 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PEMBINAAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$ 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya (Dkspresi kreati1). (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni. %$8 1.'.1' Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreati1. (%$8 1.(.6) Menun*ukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula*adi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. +Membina model bangunan menggunakan bahan terbuang seperti kotak- tin- stra/- ca/an kertas. +Berbincang mengenai pemeliharaan binaan seperti tidak membuang sampah merata+rata dan menconteng bangunan. Bahan terbuang seperti kotak- tinstra/- ca/an kertas gambar

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.() Mengambil bahagian dalam akti9iti penerokaan bunyi. (%$8 '.(.() Meneroka bunyi menerusi bahan atau ob*ek impro9isasi bagi menghasilkan muBik atau mengiringi nyanyian. (%$8 '.(.)) Memainkan alat impro9isasi bagi menghasilkan muBik atau mengiringi nyanyian. Memainkan alat muBik sendiri. Contoh Menepuk baldiMengetuk ca/an kaca dengan sudu. Memainkan alat muBik buatan sendiri seperti memasukkan pasir ke dalam botol plastik. Baldi !udu Ca/an kaca Botol plastik "asir

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST ..0) Me%:#!0!) A/! B!"!% (!$ ).1) Meneroka si1at umum bahan. (!$ ).1.7) Membanding dan membeBakan tekstur bahan (contoh pasir kering dengan pasir basahN permukaan licin dengan permukaan yang kasar). Membuat perbandingan bahan+bahan pembinaan seperti lantai- dindingpintu - cermin.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ (!$ A.') Memahami operasi tolak dalam lingkungan 1> !$ A.'.) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan Contoh #yat Matematik ()+'O') dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. !$ A.'.5 Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan ob*ek konkrit. (sol9e number story) (dalam bentuk cerita) Murid menyatakan secara lisan ayat matematik berdasarkan operasi tolak yang diberi. Menyatakan masalah operasi tolak menggunakan ob*ek yang konkrit. Carta operasi tolak %ad nombor %ad gambar

Bongkah

(ST 1(.0) Pe ,#%!!% (C5%0)$*-)#5%) (!$ 1'.() Membuat pelbagai binaan mengikut kreati9iti sendiri. !$ 1'.(.( Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. Membina istana pasir. Membina khemah menggunakan bahan+bahan seperti kayu- kan9as dan tali. %otak pasir %ayu $ali %ain kan9as

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

174

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : +9 TEMA : DUNIA TEKNOLOGI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI ICT
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PEMBINAAN

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.() Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran. !$ 1(.(.1 Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Menggunakan perisian computer 5 cd rom untuk membuat lukisan binaan. C, tematik %omputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ "!D (.1 Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain. "!D (.' Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. "!D (.1.6 Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan-pakaian- tempat tinggal dan lain+lain. "!D (.'.7 Berkongsi idea- barangan dan peralatan seperti permainan dan makanan. Bertukar pendapat mengenai bangunan yang terdapat di tempat tinggal masing+masing. %er*asama semasa bermain lego atau puBBle. ;ambar

!et lego "uBBle

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM @.0) S!:! &!% Ne'!$! M!/!:0#! %M A.5 Mengetahui keistime/aan negara %M A.5.( Bercerita tentang mercu tanda negara. %M A.5.) Bercerita tentang tempat berse*arah Malaysia. Berbual mengenai bangunan mercu tanda negara seperti %7CC. Bercerita mengenai bangunan berse*arah. Contoh Bangunan !ultan #bdul !amad di ,ataran Merdeka%ota # <amosa di Melaka. ;ambar 7embaran ker*a ;ambar

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) Be$)!%''*%'<!=!, ("M 1'.1) Mengamalkan sikap ker*asama dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat. "M 1'.1.( Menyatakan akti9iti+ akti9iti yang boleh dibuat secara berkumpulan. "M 1'.1.) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan- *iran dan masyarakat setempat. #kti9iti membuat binaan menggunakan lego atau bongkah. Menolong rakan mengemas alat permainan. !et lego !et bongkah #lat permainan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

175

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : +? TEMA : NEGARA SAYA SUB TEMA : LAGU DAN MU4IK TRADISIONAL TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.1() Mendengar dan memberi respon terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. (BM 1.'.() Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. Mendengar dan menyanyikan lagu tradisional. Bersoal*a/ab tentang lirik lagu yang dipamerkan. Mengenal dan mengecam bunyi suku kata akhir. Contoh "antun C, lagu +Can Mali Can +Cong+Cong 8nai +7enggang %angkung +Dn*it+en*it semut +!uriram

(BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.')Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (BM '.() Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM '.)) Menceritakan perkara yang didengar. (BM '.'.6) Men*a/ab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM '.(.') Mela1aBkan pantun dengan intonasi yang betul. a) "antun dua kerat b)"antun empat kerat (BM '.).1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. Bersoal*a/ab berkaitan dengan lagu. Mela1aB pantun. Carta pantun Menyanyikan lagu G4asa !ayang Dh.: Menceritakan semula apa yang didengar. Contoh "antun nasihat Carta lagu

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.5) Membaca perkataan (BM (.6) Membaca 1rasa. (BM (.A) Membaca ayat dalam konteks. (BM (.=) Memahami isi bacaan yang dibaca. (BM (.5.A) Membatangkan sukukata terbuka dan sukukata tertutup untuk men*adi perkataan. (BM (.6.') Membaca 1rasa dengan sebutan yang betul. (BM (.A.') Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM (.=.() Bercerita secara berlakonmain peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. Menge*a dan menyebut perkataan lirik lagu5pantun baris demi baris. Membaca 1rasa lagu5pantun. Mengenal tanda baca. Contoh Noktah ( . )- koma ( - ) Bercerita dan memberi gerakbalas berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Menyanyikan lagu GNenek !i Bongkok $iga: dengan pergerakan yang sesuai. Carta lagu Carta pantun

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. TEMA : NEGARA SAYA Menyalin perkataan yang diberikan. Contoh cempedak- pagar- kangkung Menyalin lirik lagu yang mudah Contoh 7agu G #nak 8tik $ok ?i: SUB TEMA : LAGU DAN MU4IK TRADISIONAL Carta pantun Carta lagu

MINGGU : +?

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

176

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.() #cEuire and use simple phrases and statement. (B8 1.(.') $alk about 1amiliar eFperiences- 1a9orite things- and acti9ities around them /ith guidance. (B8 1.(.)) $alk about happenings around them (B8 1.6) !ing songs and recite rhymes and poems. (B8 1.6.() !ing songs /ith the correct pronunciation and intonation. $alk about 1a9orite traditional songs D g My 1a9orite traditional songs is G$/inkle $/inkle 7ittle !tar:. ?atching C,:s about traditional songs and music. !ing a songs. D g G#re 0ou !leeping: C,5 7yrics

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading (B8 '.'.() 4ecogniBe the basic 1eatures o1 a book. 4ecogniBe the basic 1eatures o1 a book. !tory book

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.') 4ead simple /ords /ith understanding. (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. (B8 ).'.5) ?rite simple phrase ?rite simple /ords + D gN song- music- like- dance- sing ?rite simple phrase. D g .umpty ,umpty ?ord cards 7yrics (B8 (.'.1) .ear and pronounce simple /ords. (B8 (.).') 4ead simple sentences D g. 8 like music 4ead a simple /ords. D g 7ondon- bridge- 1alling 4ead simple sentences about music D g 8 like traditional music. <lash cards

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.1) Melakukan kemahiran motor halus. ("<% 1.1.11) Menggunakan tangan untuk meren*is. Membuat pergerakan meren*is sambil menari lagu tradisional. Contoh $arian Dndang C, lagu

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ "<% '.' Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor ("<% '.'.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak- menarik tali dan lain+ lain Murid membuat gerakan mengikut arahan guru. Membuat gerak langkah tarian. Contoh $arian 3apin- 8nang- #sliSUB TEMA : LAGU DAN MU4IK TRADISIONAL TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) C, lagu

MINGGU : +? TEMA : NEGARA SAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

177

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.1) Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (#plikasi seni) (KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.1) Mengambil bahagian dalam akti9iti menyanyi (%$8 '.)) Menun*ukkan #presiasi MuBik (%$8 '.1.7) Menyanyikan melodi. (%$8 '.1.A) Menyanyi lagu dengan iringan muBik. (%$8 '.1.=) Menyanyi lagu mengikut tempo. (%$8 '.).)) Menyatakan perasaan terhadap muBik yang didengar. (%$8 '.).5) Membuat pergerakan bebas mengikut muBik. (%$8 '.).6) Mengerakkan anggota badan secara kreati1 mengikut muBik untuk meneroka ruang. (%$8 '.).7) Menggerakkan anggota badan secara kreati1 mengikut muBik menggunakan alat seperti ribengelong rotan- tali. Murid menyanyi lagu berdasarkan melodi yang diperdengarkan dengan bantuan guru. Murid mengikut tempo lagu rangkap demi rangkap. Murid menun*ukkan perasaan gembira apabila menyanyi lagu. Membuat gerak langkah tarian tradisional. Menggunakan pelbagai alatan membantu pergerakan mengikut lirik lagu. C, lagu (%$8 1.1.5) Me/arna gambar dalam ruang tertentu. (%$8 1.'.1') Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreati1. Me/arnakan gambar yang disediakan oleh guru berdasarkan lirik lagu. Mencipta alat perkusi mudah. Contoh ;endang- maracas Menyanyikan lagu tradisional dengan iringan alat perkusi yang dicipta.

Botol "asir Baldi

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST ..0) Me%:#!0!) A/! B!"!% (!$ ).1) Meneroka si1at umum bahan (!$ ).1.5) Men*alankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas ob*ek. (!$ ).1.5) Men*alankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas magnet lain. Menggunakan magnet untuk menarik bahan yang menggunakan magnet dan bahan yang bukan menggunakan magnet Magnet

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 9.0) Pe%'!/! !% P$!%5 ,5$ (!$ A.') Memahami (!$ A.'.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam operasi tolak menggunakan ob*ek lingkungan 1> konkrit. (ST 11.0) Be%)*2 &!% R*!%' (!$ 11.1) Mengetahui kedudukan ob*ek dalam ruang (!$ 11.') Mengetahui bentuk yang biasa di*umpai di persekitaran TEMA : NEGARA SAYA (!$11.1.() Meletakkan ob*ek pada kedudukan yang diarahkan. (!$11.'.') Mengecam bentuk segitiga-bulat- segi empat tepat dan segi empat sama. Murid mengikut arahan guru dalam membuat operasi tolak. Contoh %uiB

Murid meletakkan ob*ek berdasarkan arahan guru Bermain "ermainan GMana 0ang !ama:

Contoh .impunkan pelbagai bentuk dalam satu kotak dan murid mencari bentuk yang sama yang ditentukan

MINGGU : +? SUB TEMA : LAGU DAN MU4IK TRADISIONAL TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI ICT
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

178

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. (!$ 1(.1.5) Beker*asama dengan ka/an dalam bilik dar*ah semasa menggunakan komputer. Murid menun*ukkan tingkahlaku yang baik semasa menggunakan komputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.') Menggunakan kemahran sosial dalam interaksi ("!D (.'.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berkhemah ("!D (.'.6) Menghormati hak orang lain seperti a. meminta iBin menggunakan atau memin*am barang orang lain. b. memulangkan barang selepas memin*am. c. men*aga keselamatan barang yang dipin*am. Murid main peranan dalam situasi yang diarahkan oleh guru

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! (%M 7.') Menghayati lagu dan muBik pelbagai kaum Malaysia (%M 7.'.() Menyanyikan lagu kanak+ kanak berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (%M 7.'.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Murid menyanyikan lagu tradisional

Menari tarian tradisional Contoh 8nang Coget 3apin #sli $arian kipas

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM >.0) He !" T#%''# ("M 5.1) Beradap sopan dalam pergaulan seharian ("M 5.1.() Menun*ukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. ;uru menerangkan tingkah laku bersopan dalam pergaulan

TEMA : NEGARA SAYA

MINGGU : +@ SUB TEMA : SENIC KRA3 DAN PERALATAN TRADISIONAL TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

179

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.A) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran bunyi. (BM 1.'.)) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa. Mendengar dan menyebut pelbagai bunyi yang didengar. Mengenal bunyi suku kata akhir. Contoh rebana- kompang

(BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.() Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM'.)) Menceritakan perkara yang didengar.

(BM '.(.() Mendeklamasikan sa*ak mudah dan ringkas.

Mendeklamasikan sa*ak mudah. Menceritakan semula cerita yang didengar.

(BM '.).1)Menceritakan semula apa yang didengar dengan menggunakan ayat mudah dengan betul. (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (B M (.1>) Membaca dengan cara yang betul. (BM (.1>.)) Membaca mengikut arah dan cara yang betul(kiri ke kanan*arak dari mata ke buku- teknik memegang buku).

Murid membaca petikan mudah. Contoh 8ni tikar. 8ni tikar mengkuang. Nenek menganyam tikar mengkuang.

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Murid menulis perkataan alat muBik dengan cara yang betul. Contoh %ompang- seruling- rebana.

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.=) "er1orm a 9ariety (B8 1.=.') Hse simple sentences to o1 language 1orms and carry out a con9ersation. D. g 1unctions in a social - $o sho/ appreciation conteFt. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B.8 (.( ) 4ead phrases /ith understanding. (B.8 (.5) ,e9elop interest in reading. (B8 '.'.() 4ecogniBe the basic 1eatures o1 a book. $alk and discuss about arts and traditional cra1t to sho/ appreciation on their making arts. 4eal ob*ects

4ecogniBe the basic 1eatures o1 the book.

Books

(B.8 (.'.') 4ead simple phrases. (B.8 (.5.') $alk about stories ( !tories /ith more di11icult /ords ) being read.

4ead simple phrases about cra1t arts D g 8 like the reed mat. $alk about a story D g $he 7ittle 4ed .en.

4eal cra1t

!tory book

TEMA : NEGARA SAYA

MINGGU : +@ SUB TEMA : SENIC KRA3 DAN PERALATAN TRADISIONAL TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BAHAN/CATATAN

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B.8 ).') ?riting !kills. (B.8 ).'.5) ?rite simple phrases. ?rite simple phrases about arts and

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

180

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 cra1t.D g $his is a Bamboo !a1e TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan ("<% 1.'.7) Menggunakan tangan kemahiran kordinasi mata untuk melipat menghasilkan pelbagai tangan dalam bentuk dengan bimbingan. perkembangan kemahiran motor halus. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. ("<% '.1.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul. ("<% 1.1.'') Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan. Melipat sapu tangan untuk membuat tengkolok. %ain

Bermain ketingting. Bermain gelungsur- *ongkang+*ongkitbuaian dan lain+lain

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.') MenBahirkan idea kreati1 dalam penghasilan karya(Dkspresi kreati1). (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni. (%$8 1.'.A) Membuat corak dan rekaan mengikut kreati9iti sendiri melalui pelbagai akti9iti dengan bimbingan. (%$8 1.'.1() Menghasilkan kra1 tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (%$8 1.(.)) Menceritakan dan mempamerkan hasil ker*a sendiri. Murid membuat layang+layang Murid membuat anyaman tikar 7idi- kertas- gam- tali %ertas /arna

Murid menceritakan hasil ker*a 7ayang+layang- tikar mengkuang

.asil ker*a

(KTI (.0) M*6#2 (%$8 '.') Mengambil bahagian dalam akti9iti memainkan perkusi. (%$8 '.'.7) Memainkan perkusi dengan iringan muBik. Menyanyi sambil diiringi alat perkusi. Contoh %ompang- rebana- gendang

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST 1.0) S#2!1 S!#%)#8#2 (!$ '.') Membuat (!$ '.'.') Membandingkan berat ob*ek Membandingkan berat kompang %ompang pengukuran (lebih berat- lebih ringan). dengan seruling. !eruling menggunakan unit bukan pia/ai. (ST >.0) Me%:#!0!) A/! 3#6#2!/ (!$ 5.1) Meneroka (!$ 5.1.() Membandingkan akti9iti yang Murid dapat membeBakan cuaca 1enomena alam yang biasa di*alankan dalam cuaca yang seperti bermain layang+layang 2 biasa di*umpai seperti berbeBa. berangin. cuaca- pelangi dan bayang+bayang. MINGGU : +@ TEMA : NEGARA SAYA SUB TEMA : SENIC KRA3 DAN PERALATAN TRADISIONAL TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(ST @.0) O1e$!0# N5 ,5$ (!$ A.') Memahami oprasi tolak dalam lingkungan 1>. (!$ A.'.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan ob*ek konkrit. Murid menyelesaikan operasi tolak dengan menggunakan ob*ek konkrit. Benda mau*ud

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

181

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (ST 11.0) Be%)*2 &!% R*!%' (!$ 11.1) Mengetahui (!$ 11.1.() Meletakkan ob*ek pada kedudukan ob*ek dalam kedudukan yang diarahkan. ruang. (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.') Memilih dan mengaplikasikan sumber 8C$ yang sesuai. (!$ 1(.'.1) Menggunakan perisian melukis ( dra/ing or painting so1t/are) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan /arna (basic shapes and colour boF). Murid meletakkan ob*ek mengikut arahan guru. Benda mau*ud

Murid menggunakan perisian komputer untuk melukis .

"erisian komputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.') Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. ("!D (.'.7) Berkongsi ideabarangan dan peralatan seperti permainan- makanan. Murid berkongsi idea semasa bermain dalam kumpulan. #latan permainan

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! (%M7.') Menghayati lagu dan muBik pelbagai kaum Malaysia. (%M 7.() Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (%M 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (%M 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia. (%M 7.'.)) Mengecam dan menamakan alat muBik tradisional pelbagai kaum. (%M 7.(.') Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum Malaysia. (%M 7.5.') Mengecam pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (Cth lesung- batu giling- kukur kelapakisar- periuk tanah- belanga- nyiru). (%M 7.7.') Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum masyarakat di Malaysia (!ang %ancil- "ak "andir!i $anggang- Ba/ang "utih Ba/ang Merah) Murid menamakan alat muBik yang di tun*ukkan oleh guru. Murid main permainan tradisional seperti ketinting- galah pan*ang-guli Murid melihat gambar yang ditun*ukkan oleh guru kompang- angklunggong-serunaigendang- tablesimbal %ad gambar

Murid mendengar guru bercerita. Murid menceritakan semula cerita rakyat.

Buku cerita

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1..0) T5/e$!%0# ("M 1).') Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan sebaya. (1).'.() Menyatakan 1aedah bertolak ansur semasa men*alankan akti9iti kumpulan. Murid bermain dalam kumpulan Contoh Batu seremban- guli "ermainan

MINGGU : +A TEMA : NEGARA SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERAYAAN DEEPAVALI

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. (BM 1.'.') Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang berbeBa. Membunyikan perkataan yang mempunyai bunyi suku kata a/al yang berbeBa. %ad perkataan + sari + tari

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

182

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 (sari 2 tari) (hari 2 mari) (BM 1.'.)) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeBa. Membunyikan perkataan yang mempunyai bunyi suku kata akhir. yang sama (sari 2 sa/i) (hari 2 hati) + hari + mari + sa/i + hati

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.') Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (BM '.5 ) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi (BM '.'.6) Men*a/ab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Bersoal *a/ab- contoh ! #pa khabar& C %habar baik. !imulasi 5 lakonan berkun*ung ke rumah *iran.

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.=) Memahami isi bacaan yang dibaca. (BM (.=.') Bercerita secara lisantulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dbaca. Bercerita tentang bahan yang dibaca mengenai sambutan ,eepa9ali. Melukis gambar berdasarkan cerita yang di baca (BM (.=.() Bercerita secara lakonanmain peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. Melakonkan /atak+/atak tertentu berdasarkan cerita yang di baca. Contoh 7akonan persediaan sebelum menyambut ,eepa9ali. %ad 8mbasan

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).'.)) Menulis huru1 kecil dengan cara yang betul. (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.5) Menulis huru1 besar mengikut cara yang betul. (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. TEMA : NEGARA SAYA TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

Membuat kad ucapan G!elamat Menyambut ,eepa9ali:.

Menyalin perkataan G!elamat Menyambut .ari ,eepa9ali:. SUB TEMA : PERAYAAN DEEPAVALI

MINGGU : +A

(B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.=) "er1orm a 9ariety o1 language 1orms and 1unctions in a social conteFt. (BM 1.=.') Hse simple sentences to carry out con9ersation Dg - to eFchange greeting. - $o introduce onesel1 Hse simple /ords to greet 1riends 5 con9ey message such as .appy ,eepa9ali .i- ho/ are you& "lease come in.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

183

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 $o sho/ appreciation $o eFpress 1eelings and emotion (BM 1.=.() Hse simple sentences to con9ey messages. (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.5) ,e9elop interest in reading. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. (B8 ).'.5) ?rite simple phrases ?rite simple /ords such as + light 1esti9al + column- laddu ?ord card (B8 (.5.)) $alk about illustrations in printed materials. ,iscuss the celebration o1 ,eepa9ali using the chart 5 pictures card. "ictures card (B8 '.'.() 4ecogniBe the basic 1eatures o1 a book. 7ist the 1eatures o1 book such as the title- editor and publisher that ha9e in the class. !tory books Checklist card

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. ("<% 1.'.1') Menuang air dari *ag ke dalam bekas pelbagai bentuk (contoh bekas botol- ca/an- gelas). !imulasi merayakan perayaan ,eepa9ali bersama rakan+rakan. Cag air- ca/an- gelasdulang

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. ("<% '.1.1') Berlari dengan lakuan yang betul dalam *arak tertentu. ("<% '.(.A) Menggolek ob*ek ke sasaran. Berlari dalam *arak tertentu. Bermain permainan tu*u tin 5 bo/ling padang5 tu*u skitel. $in susu- bola getahselipar- botol plastik

MINGGU : +A TEMA : NEGARA SAYA SUB TEMA : PERAYAAN DEEPAVALI

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K +.0) Ke0#"!)!% 3#6#2!/ ("<% (.') Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. ("<% (.'.5) Menyatakan *enis makanan (protein- karbohidrat) yang sesuai mengikut /aktu makan. Menyatakan *enis makanan berdasarkan *uadah yang di hiding semasa perayaan hari ,eepa9ali. Contoh muruku+karbohidratN Beberapa *enis kuih muih depa9ali seperti Muruku 6adai idli

(P3K >.0) Ke0e/! !)!%

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

184

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 ("<% 5.() Men*aga kehormatan diri. ("<% 5.(.7) Mengamalkan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Berbincang tentang cara+cara menghindarkan diri daripada orang yang tidak dikenali . Carta bergambar Cd cerita

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KPI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni. (%$8 1.(.6) Menun*ukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula*adi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 (%$8 (.1) Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1. (%$8 (.1.A) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. ;otong royong membersihkan kelas. #latan membersih kelas seperti penyapu- penyodokplastik sampah dan tong sampah

Melakukan pergerakan tarian 8ndia.

Cd lagu

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST >.0) Me%:#!0!) A/! 3#6#2!/ (!$ 5.1) Meneroka 1enomena alam yang biasa di*umpai seperti cuaca- pelangi dan bayang+bayang. (!$ 5.1.)) Men*alankan akti9iti membentuk pelangi. (!$ 5.1.5) Memerhati dan merekod bayang+bayang ob*ek pada /aktu yang berbeBa beBa. Membuat pelangi menggunakan teknik air sabun dan pancutan air. Merekod pan*ang ob*ek di ba/ah pancaran matahari Bekas air !abun

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian. (!$ 1>.1.5) Bercerita tentang peristi/a yang telah berlaku semalam- sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (!$ 1>.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Memahami konsep hari inisemalam-esok. Menyatakan perkara yang berlaku pada hari ini- semalam dan esok. Menyatakan nama bulan dalam setahun. Menyanyi lagu hari dan bulan. Memadankan nama bulan dengan nombor mengikut urutan. %ad perkataan hari ini- semalam- esok %ad perkataan hari dalam seminggu %ad perkataan bulan dalam setahun (Canuari+,iscember) %ad nombor

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

185

MINGGU : +A TEMA : NEGARA SAYA TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI ICT


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

SUB TEMA : PERAYAAN DEEPAVALI

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.() Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran. (!$ 1(.(.1) Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran Menggunakan perisian computer 5 cd rom "erisian cd rom

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.') Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. ("!D (.'.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. ("!D (.'.1>) Menepati masa dan *an*i. !imulasi merayakan perayaan deepa9ali. Berbual tentang kepentingan menepati *an*i.

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM >.0) S!:! &!% K5 *%#)# (%M 5.() Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia . (%M 5.(.') Melibatkan diri dalam akti9iti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. ( %M 5.(.() Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. (%M 7.6.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. !imulasi merayakan perayaan ,eepa9ali. Berbual mengenai pengalaman merayakan ,eepa9ali. Mengecam makanan tradisional kaum 8ndia Contoh muruku- laddu

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1>.0) Be$&#2!$# ("M 15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri. ("M 15.1.') Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Mempersiapkan diri sendiri pada pagi hari ,eepa9ali untuk merayakan hari ,eepa9ali bersama rakan+rakan. (simulasi5main peranan)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .0 TEMA : PERMAINAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.') Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. (BM 1.'.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata a/al yang sama. Membunyikan ' perkataan yang mempunyai suku kata a/al yang sama. Memadankan perkataan dengan bunyi suku kata akhir yang sama. %ad perkataan (.oki+hobi) (Caring+*agung) (gasing+garing) Caring 2 taring ;asing 2 pusing

(BM 1.'.() Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.') Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (BM'.() Mela1aBkan puisi dengan intonasi yang betul. (BM '.'.7) Bersoal *a/ab secara bersopan.

Bersoal *a/ab mengenai sukan. Cuaca baik di pagi hari .arap+harap hingga ke petang !eronok bermain di petang hari .u*an dah turun kita pun pulang

%ad gambar

(BM '.(.') Mela1aBkan pantun dengan intonasi yang betul a. "antun dua kerat b. "antun empat kerat (B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! (BM (.A) Membaca ayat dalam konteks. (BM (.A.') Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM (.A.() Membaca ayat+ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.

Carta pantun

Mengenal tanda baca dengan menggunakan buku besar. Murid menyebut ayat sambil menyanyi. Contoh #bang beli bola. (MuBik Burung dan !uasana)

Buku besar %ad perkataan %ad tanda baca Cd- radio

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menyalin perkataan seperti + *aring + gelung + congkak + ketinting %ad perkataan %ertas #)

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.=) "er1orm a 9ariety o1 language 1orms and 1unctions in a social conteFt. (BM 1.=.') Hse simple sentences to carry out con9ersation Dg - to eFchange greeting. - $o introduce onesel1 - $o sho/ appreciation - $o eFpress 1eelings and emotion (BM 1.=.() Hse simple sentences to con9ey messages. "lay musical chair. say Ine9er mind- 8:ll try it againJ /hen out o1 game. 4adio Cd

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

187

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .0 TEMA : PERMAINAN TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.5) ,e9elop interest in reading. (B8 '.'.() 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. 7able the 1eatures o1 book such as the title- editor and publisher. #) paper

(B8 (.5.') $alk about stories (stories /ith more di11icult /ords) being read. (B8 (.5.() 4elate stories read to others.

!tory telling using props or puppet.

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills (B8 ).'.() ?rite recogniBable letters. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. ?rite the /ords such as 1ootballmusical chair- netball- hockey in neat. ?ord card "ictures card

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan ("<% 1.'.11) Menggunakan *ari untuk kemahiran kordinasi mata menguntai ob*ek pelbagai saiB tangan dalam dengan menggunakan pelbagai *enis perkembangan kemahiran tali. motor halus. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.() Melakukan ("<% '.(.7) Melempar ob*ek seperti kemahiran koordinasi gelung ke skital. mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. (P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan. ("<% ).1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih- sesuai dan kemas. Menguntai stra/ pelbagai /arna yang telah di potong dengan menggunakan pelbagai *enis tali. !tra/ $ali

Melempar gelung pelbagai saiB ke skital.

;elung !kitel

Membuat perbandingan pakaian yang bersih dan kotor. #kti9iti membasuh pakaian.

%ad gambar "akaian

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.') Mengamalkan langkah keselamatan diri. ("<% 5.'.11) Menun*ukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. Menun*ukkan cara yang betul menggunakan peralatan sukan seperti kayu hoki. %ayu hoki Bola hoki

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

188

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .0 TEMA : PERMAINAN TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni (%$8 1.(.)) Menceritakan dan mempamerkan hasil ker*a sendiri. Melukis permandangan hari sukan sekolah. Me/arna pemandangan hari sukan sekolah. %ertas #) "ensel /arna

(%$8 1.(.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil ker*a sendiri dan rakan. (KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$e!)#8 (%$8 (.1) Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1. (%$8 (.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.

"ermainan pondok 2 pondokmengikut imaginasi.

#nak patung dan lain + lain.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST >.0) Me%:#!0!) A/! 3#6#2!/ (!$ 5.1) Meneroka 1enomena alam yang biasa di*umpai seperti cuaca- pelangi dan bayang+bayang. (!$ 5.1.() Membandingkan akti9iti yang biasa di*alankan dalam cuaca yang berbeBa. #kti9iti luar 2 tidak boleh dilakukan pada /aktu hu*an dan hari kilat. %ad gambar

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian. (!$ 1>.1.() Menyatakan /aktu untuk men*alankan sesuatu akti9iti (contoh *am 7 pagi- *am 1' tengah hari) (!$ 1>.1.)) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh isnin- selasa@) Melabel /aktu dengan akti9iti yang sesuai. Menyanyikan lagu hari dalam seminggu. %ad gambar %ad /aktu %ad perkataan %ad nombor

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.() Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran. (!$ 1(.(.1) Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Menggunakan perisian komputer 5 cd rom Cd tematik komputer

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.') Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. ("!D (.'.7) Berkongsi idea- barangan dan peralatan seperti permainanmakanan. ("!D (.'.A) Menun*ukkan kemahiran play entry. "ermainan batu seremban. Batu

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

189

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .0 TEMA : PERMAINAN TUNJANG KEMANUSIAN (KM)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KM ?.0) S!:! &!% 7!$#0!% B*&!:! (%M 7.() Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (%M 7.(.') Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Bermain permainan tradisional seperti congkak- batu seremban- ketinting "apan congkak Batu seremban "ermaidani ketinting

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM1..0) T5/e$!%0#

("M 1).') Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.

("M 1).'.') Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu.

Beker*asama melakukan akti9iti di dalam kumpulan dan menyatakan kebaikan bertolak ansur dengan rakan di dalam kumpulan.

Buku

("M 1).'.() Menyatakan 1aedah bertolak ansur semasa men*alankan akti9iti kumpulan.

Contoh #kti9iti mengemas kelas.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

190

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .1 TEMA : GRADUASI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta member respons. 7atihan persembahan untuk hari graduasi.

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.') Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (BM '.5 ) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi. (BM '.'.') Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Murid mengemukakan soalan dengan bimbingan guru. 7atihan persembahan untuk hari graduasi

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! ((.1>) Membaca dengan cara yang betul (prabaca) (BM (.1>.') Mengamalkan pen*agaan buku dengan cara yang betul. (BM (.1>.)) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan*arak dari mata ke buku- teknik memegang buku (BM (.11.') Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema $un*uk cara teknik menyelak helaian muka surat. #kti9iti membalut buku cerita. $un*uk cara membaca bahan bacaan dengan betul. Mela/at perpustakaan sekolah. #kti9iti membaca buku di perpustakaan. Buku "lastik pembalut

Buku Buku

((.11) Mengamalkan tabiat membaca

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Contoh ayat + I!aya suka bela*ar di sekolahJ. %ad perkataan %ad gambar %ertas #)

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.1>) #sk simple Euestions (B8 1.1>.') #sk simple Euestions pertaining to - stories heard or read - situations (B8 1.1>.() #sk simple G?h: Euestions. Children play a role as ne/ student in standard 1 ?hat is your name& IMy name is #buJ. .o/ do you go to school& I8 go to school by busJ. ?ords card !entence card "ictures card

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

191

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .1 TEMA : GRADUASI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding. (B8 (.5.5) $alk about prints 1rom di11erent media in the en9ironment (eg ne/spaper- story book- computers screen- tele9ision- pamphlet- /ood encra9ing) tour to the school library and 8ntroduce the di11erent types o1 media that ha9e in the library. 8ntroduce simple story book. !tory book (B8 '.'.() 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. $eacher introduce and describe the basic 1eatures o1 a book such as the book co9er- book title- name o1 editorpublisher. !tory book

(B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. (B8 ).'.5) ?rite simple "hrases. 4e/rite simple /ords based on picture gi9en e.g school-bus ?rite simple phrases e.g I8 lo9e schoolJ. #) paper

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan ("<% 1.'.7) Menggunakan tangan kemahiran kordinasi untuk melipat menghasilkan pelbagai mata tangan dalam bentuk dengan bimbingan. perkembangan kemahiran motor halus. (P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. ("<% '.1.16) Ber*engket beberapa langkah ke arah tertentu. ("<% '.(.1>) Memba/a ob*ek dalam sudu sambil ber*alan. Membuat origami %ertas #) /arna

#kti9iti permainan ketinting. Murid memba/a bola pingpong dalam sudu- di akhir garisan murid perlu memilih huru1 untuk membina perkataan mengikut kumpulan.

?isel !udu Bola pimpong %ad huru1

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan ("<% ).1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih- sesuai dan kemas. #kti9iti pakaian beragam. !ari Ba*u kurung Ba*u melayu kot

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

192

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .1 TEMA : GRADUASI TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.() Men*aga kehormatan diri. ("<% 5.(.A) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Berbincang tentang cara+cara menghindarkan diri daripada orang yang tidak dikenali. Coklat ;ula+gula #iskrim

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni. (%$8 1.(.6) Menun*ukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula *adi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. #kti9iti menggembur tanah di dalam pasu- meyiram pokok bunga- dan meletakkan ba*a. Ba*a ;arpu $empat penyiram air

(KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$!)#8 (%$8 (.1) Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1. (%$8 (.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (%$8 (.1.7) Bergerak secara kreati1 untuk menun*ukkan elemen ruangmasa dan tenaga. 7atihan persembahan sempena hari graduasi.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST >.0) Me%:#!0!) A/! 3#6#2!/ (!$ 5.1) Meneroka 1enomena alam yang biasa di*umpai seperti cuaca- pelangi dan bayang+bayang. (!$ 5.1.6) Membandingkan pan*ang bayang+bayang setiap murid pada masa yang sama. Murid berdiri di ba/ah pancaran matahari untuk melihat bayang+ bayang tersebut. Membuat banding beBa TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian (!$ 1>.1.5) Bercerita tentang peristi/a yang telah berlaku semalam- sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. Bercerita di hadapan rakan mengenai pengalaman yang menyeronokkan dan tidak menyeronokkan.

(ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.') Memilih dan mengaplikasikan sumber 8C$ yang sesuai. (!$ 1(.'.1) Menggunakan perisian melukis (dra/ing or painting so1t/are) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan /arna (basic shapes and colour boF) Menggunakan perisian computermurid melukis dan me/arnakan gambar Cd $ematik

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

193

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .1 TEMA : GRADUASI TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE 1.0) Me%'e%!/# D!% Me%'*$*0 E 50# Se%&#$# ("!D 1.() Mengenali emosi orang lain ("!D 1.(.() Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristi/a yang telah berlaku. MembeBakan situasi gembira dan sedih hari pertama di tahun satu berdasarkan gambar. $ayangan 9ideo (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# :!%' P50#)#8 ("!D '.') Membina semangat dan sikap yang positi1 ("!D '.1.() Bersikap positi1 tentang kebolehan dan kekurangan5 kelemahan (limitation) kendiri. #kti9iti kumpulan pelbagai kebolehan contoh akti9iti membuat kola* (murid 2 murid yang pandai membantu murid 2 murid yang lemah) %ertas /arna ;unting ;am %ad gambar Cd- tele9isyen

(PSE +.0) Me ,#%! Ke !"#$!% S50#!/ ("!D (.1) Memahami keperluan- perasaan dan pandangan orang lain. ("!D (.1.)) Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak se/a*arnya. Menun*ukkan gambar mengenai satu situasi Contoh + orang kurang upaya. %ad gambar

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM +.0) S!:! &!% R!2!% (%M (.1) Mengetahui tentang rakan (%M (.1.') Bercerita tentang rakan. Murid memilih rakan yang disukai dan bercerita tentang rakan yang disukai.

(KM ..0) S!:! &!% Se25/!" (%M ).1) Mengetahui sekolah saya. (%M ).1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (%M ).1.6) Men*alankan tanggung*a/ab sebagai ahli kelas seperti - mematuhi peraturan kelas - men*aga kebersihan sekolah Menyatakan nama guru dan nama ketua kelas. Mematuhi peraturan sekolah. ;otong royong membersihkan ka/asan di dalam kelas dan di luar kelas. %ad perkataan

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 1>.0) Be$&#2!$# ("M 15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri

("M) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan.

#kti9iti memakai uni1orm sekolah.

Ba*u %asut !tokoin

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

194

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .( TEMA : TRANSISI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.1.1() Mendengar dan memberi respons terhadap perbualanpermintaan- cerita- lagu. Murid menyanyikan lagu. Contoh I,atang sekolahJ (melodi I$he ?ay ?e Brush Pur $eeth) Cd- radio

(B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ (BM '.') Bersoal *a/ab melalui rangsangan yang diberi. (BM '.5 ) Melakonkan /atak+/atak mengikut situasi. (BM '.'.7) Bersoal *a/ab secara bersopan. (BM '.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan /atak dengan bimbingan. Bersoal *a/ab mengenai persiapan memasuki tahun 1. 7akonan situasi hari pertama memasuki tahun 1. %ad gambar Hni1orm sekolah lelaki dan perempuan Hni1orm sekolah lelaki dan perempuan

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-! ((.1>) Membaca dengan cara yang betul (prabaca) ((.11) Mengamalkan tabiat membaca (BM (.1>.') Mengamalkan pen*agaan buku dengan cara yang betul. (BM (.1>.)) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan*arak dari mata ke buku- teknik memegang buku. (BM (.11.') Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema (B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM ).') Menguasai kemahiran menulis. (BM ).'.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Contoh ayat + I!ekolah saya cantikJ. %ad perkataan %ad gambar %ertas #) $un*uk cara teknik menyelak helaian muka surat. #kti9iti membalut buku cerita. $un*uk cara membaca bahan bacaan dengan betul. Mela/at perpustakaan sekolah. #kti9iti membaca buku di perpustakaan. Buku Buku Buku "lastik pembalut

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B8 1.1>) #sk simple Euestions (B8 1.1>.') #sk simple Euestions pertaining to - stories heard or read - situations (B8 1.1>.() #sk simple G?h: Euestions. Children play a role as ne/ student in standard 1. ?hat is your name& My name is #mir .o/ do you go to school& 8 go to school by bus ?ords card !entence card "ictures card

(B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0 (B8 '.') #cEuire kno/ledge o1 print and ethics in reading. (B8 '.'.() 4ecognise the basic 1eatures o1 a book. $eacher introduce and describe the basic 1eatures o1 a book such as the book co9er- book title- name o1 editorpublisher. !tory book

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

195

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .( TEMA : TRANSISI TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0 (B8 (.)) 4ead simple sentences /ith understanding. (B8 (.5) ,e9elop interest in reading. (B.I ..0) 7$#)#%' S2#//0 (B8 ).') ?riting skills. (B8 ).'.)) ?rite simple /ords in neatlegible print. (B8 ).'.5) ?rite simple "hrases. ?rite simple /ord such as schoollibrary- o11ice- uni1orm etc ?rite simple phrases such as I$his is a libraryJ. I8 /ear a school uni1ormJ. ?ord card "ictures card !entence card (B8 (.5.5) $alk about prints 1rom di11erent media in the en9ironment (eg ne/spaper- story bookcomputers screen- tele9isionpamphlet- /ood encra9ing) (B8 (.5.6) $alk about di11erent types o1 book around them. tour to the school library and 8ntroduce the di11erent types o1 media that ha9e in the library. 8ntroduce simple story book. 4eading acti9ities in the school library. !tory book

TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN 3I4IKAL DAN KESIHATAN (P3K) (P3K 1.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ H!/*0 ("<% 1.') Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus. ("<% 1.'.=) Menggunakan tangan untuk menBip seluar- ba*u- beg. ("<% 1.'.1() Memakai tali pinggang dengan bimbingan. "ertandingan memakai pakaian lengkap (uni1orm sekolah) Hni1orm !tokin %asut $ali pinggang

(P3K (.0) Pe$2e ,!%'!% M5)5$ K!0!$ ("<% '.') Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. ("<% '.() Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar. ("<% '.'.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak- menarik tali dan lain+ lain. ("<% '.(.=) Melantun dan menangkap ob*ek (contoh bola besar) dengan kedua belah tangan. !imulasi mengangkat beg sekolahmenaikkan bendera. "ermainan bola monyet. Bola ?isel

(P3K ..0) Ke0#"!)!% Pe$0e2#)!$!% ("<% ).1) Men*aga kebersihan (P3K >.0) Ke0e/! !)!% ("<% 5.() Men*aga kehormatan diri. ("<% 5.(.A) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Berbincang tentang cara+cara menghindarkan diri daripada orang yang tidak dikenali. #kti9iti lakonan. Coklat ;ula+gula #iskrim ("<% ).1.=) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. Membantu pembantu menghidang dan mengemas tempat makan. %ain lap "inggan mangkuk

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

196

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .( TEMA : TRANSISI TUNJANG 3I4IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (%$8 1.() Menun*ukkan apresiasi seni. (%$8 1.(.7) Menghayati benda yang dilihat- disentuh dan didengar. Mela/at persekitaran sekolah dan menghayati alam sekeliling. Contoh Bunga- daun

(KTI +.0) D$! ! B Ge$!2!% K$!)#8 (%$8 (.1) Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreati1. (%$8 (.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (%$8 (.1.7) Bergerak secara kreati1 untuk menun*ukkan elemen ruangmasa dan tenaga. #kti9iti lakonan Contoh /atak cikgu 5murid Buku-beg-uni1orm

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL SAINS (ST >.0) Me%:#!0!) A/! 3#6#2!/ (!$ 5.1) Meneroka 1enomena alam yang biasa di*umpai seperti cuaca- pelangi dan bayang+bayang. (!$ 5.1.6) Membandingkan pan*ang bayang+bayang setiap murid pada masa yang sama. Murid berdiri di ba/ah pancaran matahari untuk melihat bayang+ bayang tersebut. Murid membuat banding beBa. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A7AL MATEMATIK (ST 10.0) K5%0e1 7!2)* (!$ 1>.1) Memahami /aktu dalam konteks kehidupan seharian (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT (!$ 1(.() Menggunakan 8C$ untuk meningkatkan pembela*aran (!$ 1(.(.1) Menggunakan C, dan 6C, untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Menggunakan perisian komputer. Bacaan cerita pendek. Cd $ematik (!$ 1>.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Memadankan nombor dan perkataan. %ad perkataan %ad nombor

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE (.0) Me%-!1!# E 50# Y!%' P50#)#8 ("!D '.') Membina semangat dan sikap yang positi1 ("!D '.'.') Menun*ukkan semangat dan si1at positi1 seperti - sabar - berdikari - berkeyakinan - kecindan - perpaduan5kekitaan - tolong menolong - setiaka/an - belas kasihan - empati #kti9iti mengemas kelas. "enyapu "embersih habuk (bulu ayam)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

197

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH TAHUN 2011 MINGGU : .( TEMA : TRANSISI TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

(PSE +.0) Me ,#%! 2e !"#$!% 050#!/ ("!D (.() Menyelesaikan kon1lik yang berlaku semasa akti9iti kelas ("!D (.(.') Menyelesaikan kon1lik dengan cara yang positi1. #kti9iti lakonan. !ituasi 2 merebut buku Buku

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM +.0) S!:! &!% R!2!% (%M (.1) Mengetahui tentang rakan (%M (.1.') Bercerita tentang rakan. Murid menun*ukkan gambar rakan yang disukai - dan bercerita mengenai rakan yang digemari. Carta gambar murid

(KM ..0) S!:! &!% Se25/!" (%M ).1) Mengetahui sekolah saya. (%M ).1.)) Menyebut nama sekolah. (%M ).1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (%M ).1.6) Men*alankan tanggung*a/ab sebagai ahli kelas seperti - mematuhi peraturan kelas - men*aga kebersihan sekolah Menyatakan nama sekolah. Menyatakan nama guru dan nama ketua kelas. ;otong royong membersihkan ka/asan di dalam kelas dan di luar kelas. "enyapu %ad gambar

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI ; PENDIDIKAN MORAL (PM 19.0) Be$&#0#1/#% ("M 16.1) Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas ("M 16.1.() Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. ("M 16.1.)) Mematuhi peraturan kelas. Membuat la/atan di ka/asan sekolah. Mempela*ari cara+cara mematuhi peraturan sekolah dan kelas seperti tidak membuat bising di dalam kelas.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PASSAI,SIBU

198