Anda di halaman 1dari 6

SMK.

RAJA PEREMPAN,IPOH PROGRAM HAL EHWAL MURID DAN PENINGKATAN SAHSIAH 2010
Bil 1 Bulan Januari Pr !ra" Pendaftaran & Minggu Orientasi Pelajar i. O#$%&'i( Membolehkan para pelajar menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru Mengeratkan hubungan yang baik antara murid-murid dan murid- guru. Mewujudkan keyakinan diri dan sifat berdikari dalam kalangan murid Sa)aran Tingkatan 1 dan Tingkatan Tin*a&an Pn. !iby "ayana #ik $aiton Pn.%uraine Pn. &jh Taksiah Penyelia Tingkatan J' Pendafaran ( Orientasi T%"+ , ) hari

ii.

iii.

*.

Januari

Mesyuarat M'T Mesyuarat M'TM+T

i.

memantapkan pengurusan kelas ii. mengeratkan hubungan guru dan pelajar iii. mengenalpasti dan menyelesaikan masalah pelajar

%emua 'elas

Pn. ,or -ashidah %emua +uru 'elas

. !ulan %ekali / . kali0

..

1ebruari

'emahiran generik 2 i. Mendengar dan men3atat nota ii. 'emahiran memba3a iii. 'emahiran !erfikir i4. Peta minda

i.

ii.

mendedahkan pelajar dengan pelbagai kemahiran dan strategi belajar yang betul. meningkatkan kemahiran pelajar dalam akti4iti berfikir se3ara kritis dan kreatif

Tingkatan *

+uru !imbingan & 'aunseling J' !imbingan dan 'aunseling

1 !ulan

1ebruari

&ari Pelantikan !adan-!adan kepimpinan

i.

memberi pengiktirafan kepada para pemimpin sekolah

5embaga Pengawas6 Pengawas Pusat %umber6 'etua-ketua 'elas6 P-% %emua pelajar

+uru Pengawas +uru Pusat %umber +uru Organisasi 'elas +uru !imbingan & 'aunseling

Perhimpunan khas

).

1ebruari

Program !ina 7nsan Puteri

i.

membentuk sahsiah pelajar yang seimbang dari segi rohani dan jasmani membentuk sikap positif

%8 Penghayatan 7slam & ,ilai murni +uru !imbingan & 'aunseling

1ebruari 2 Oktober

ii.

9.

Ma3

'ursus 'epimpinan dan moti4asi

i.

meningkatkan 3iri-3iri kepemimpinan dalam kalangan pelajar ii. menyedari tentang tugas dan tanggungjawab pelajar

5embaga Pengawas6 Pengawas Pusat %umber6 'etua-ketua 'elas6

%8 5embaga Pengawas %8 5embaga Pengawas Pusat %umber %8 Organisasi 'elas +uru !imbingan & 'aunseling

* hari 1 malam

:.

Ma3

Program Pemantapan "isiplin dan sahsiah Pelajar !uku Peraturan sekolah #eramah 'erohanian dan #eramah nilai murni 'emahiran generik 2 i. Mendengar dan men3atat nota ii. 'emahiran memba3a iii. 'emahiran !erfikir i4. Peta minda

i.

memberi kesedaran dan memantapkan disiplin pelajar

%emua pelajar

%8 "isiplin J' "isiplin J' Perhimpunan

%emasa Perhimpunan

;.

Ma3

i.

ii.

mendedahkan pelajar dengan pelbagai kemahiran dan strategi belajar yang betul. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam akti4iti berfikir se3ara kritis dan kreatif

Tingkatan 1

+uru !imbingan & 'aunseling J' !imbingan dan 'aunseling

1 !ulan

<.

=pril

Program 'eselamatan dan 5atihan 'ebakaran 1

i.

melatih para pelajar untuk berhadapan dengan situasi ke3emasan

%emua pelajar

%8 'eselamatan %8 .' =J' 'eselamatan %emua guru kelas

Mengikut tarikh yang ditetapkan

1>.

Mei

%ambutan &ari +uru

i.

mewujudkan budaya berterima kasih dan mengenang jasa guru.

%emua +uru Pelajar

%emua %8 !adan 'epimpinan pelajar

19 Mei *>>;

11.

Jun

Pendaftaran dan Minggu Orientasi Tingkatan 9

i.

membolehkan para pelajar menyesuaikan diri dengan yang baru

Tingkatan 9 -endah

Penyelaras Ting 9 +uru !imbingan & 'aunseling +uru-guru Tingkatan 9 PT? +uru !imbingan & 'aunseling =J' Perhimpunan +uru !ertugas

) hari

1*.

Jun

Minggu 'erjaya

i.

mendedah dan mengetengahkan kosep dan peluang kerjaya dalam kalangan pelajar mewujudkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai bangsa

%emua Pelajar

1 minggu

1..

Julai

Program -7M8P

i.

%emua Pelajar

%8 Program -7M8P J' Program -7M8P

1 hari

1 .

Julai

Program Peningkatan =kademik

i.

Memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknik menjawab soalan dengan betul.

Pelajar Tingkatan .6 ) dan 9

%8 Peningkatan =kademik +uru !imbingan & 'aunseling

%epanjang bulan

1).

Ogos

Program %5=" serta Minggu 'esihatan dan 'e3ergasan %ambutan !ulan 'emerdekaan

i.

memberi kesedaran aspek kesihatan untuk ke3emerlangan minda meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai patriotisme

%emua Pelajar

%8 'esihatan %8 P-% & %5="

%eminggu

19.

Ogos

i.

%emua Pelajar

%8 Program 'emerdekaan 'P %ejarah 'P %i4ik 'P Pendidikan Moral %8 Penghayatan 7slam 'P Pendidikan 7slam %emua =J'

* minggu

1:.

Ogos

!a3aan @assin dan %olat &ajat

i. mendapatkan keberkatan dan kelapangan dalam menghadapi peperiksaan i. meningkat penghayatan terhadap nilai keislaman sepanjang bulan ramadhan

Pelajar T. Pelajar T) Pelajar T9

Mengikut peran3angan

1;.

%eptember

Majlis 'hatam Auran dan !erbuka Puasa /7hya -amadhan0

%emua pelajar 7slam

%8 Penghayatan 7slam 'P Pendidikan 7slam 5embaga Tadbir =srama +uru ! & '

!ulan -amadhan

1<.

%eptember

5atihan 'ebakaran *

i.

melatih para pelajar untuk berhadapan dengan situasi ke3emasan untuk memanfaat masa dengan akti4iti yang teran3ang dan berfaedah

%eluruh warga sekolah

%8 'eselamatan %8 .' %emua +uru 'elas

!erdasarkan tarikh yang ditetapkan

*>.

Oktober

Program Pas3a PM-

i.

Pelajar Tingkatan .

+uru !imbingan & 'aunseling Penyelaras T. +uru-guru T.

%elepas PM-