Anda di halaman 1dari 2

Soalan: Mutakhir ini, didapati bermacam-macam produk kewangan Islam yang memakai prinsip-prinsip atau kontrak-kontrak Syariah yang

jarang didengari sebelum ini. Dalam hal ini saya ingin bertanya tentang kontrak tawarruq yang diterima pakai dalam sesetengah produk perbankan Islam semasa? Jawapan: Kemusykilan saudara tentang hal berkenaan sebenarnya bukanlah suatu fenomena yang eksklusif yang dialami atau dirasai oleh saudara, malah fenomena ini turut dirasai oleh majoriti pengguna produk kewangan Islam di negara ini khususnya semenjak dasar liberalisasi dan keterbukaan polisi perbankan di negara kita mula diperkenalkan. Untuk pengetahuan saudara, dalam menangani cabaran sistem kewangan yang begitu dinamik dan pesat perkembangannya, semacam persetujuan di kalangan para ulama dalam industri kewangan Islam di negara ini untuk mengamalkan sikap keterbukaan dalam menerima pandangan mazhab. Hal ini demkian khususnya disebabkan keperluan untuk menjaga maslahah sistem kewangan Islam supaya senantiasa kekal kompetitif dan berdaya saing serta senantiasa terkehadapan. Justeru, dewasa ini, kelihatan banyak produk dan instrumen yang di dasarkan diatas prinsip dan kontrak Syariah yang berasal atau terdapat dalam mazhab-mazhab lmuktabar yang lain selain daripada mazhab Syafie. Secara ringkas mengenai kontrak tawarruq yang saudara tanyakan, ia sebenarnya adalah suatu kontrak yang melibatkan penjualan sesuatu barang kepada seseorang pembeli secara harga tertangguh. Pembeli tersebut kemudiannya menjual barang tersebut kepada orang ketiga secara tunai pada harga kurang daripada harga tertangguh dengan tujuan mendapatkan wang tunai.. Dari aspek bahasa, al-tawarruq dikatakan bahawa ia berakar dari perkataan Arab iaitu al-wariq, yang bermaksud wang perak, dirham atau logam perak Ia dinamakan tawarruq kerana ketika membeli barang tersebut secara bayaran bertangguh, pembeli tidak berniat menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjadikannya laluan ke arah memperoleh wang tunai. Kontrak al-tawarruq boleh digambarkan dalam pelbagai formasi. Namun secara kasarnya terdapat dua formasi al-tawarruq. Dalam formasi pertama , al-tawarruq berlaku dalam keadaan pembeli pertama membeli barangan secara ansuran dan menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang rendah. Dalam formasi sebegini, pihak ketiga tidak mempunyai kaitan langsung dengan penjual barangan pertama. Dalam kes sedemikian, penjual barangan pertama tidak boleh dikaitkan dengan jualan tunai yang dilakukan oleh pihak pembeli barangan selepas itu. Situasi ini diistilahkan sebagau al-tawarruq al-fardi oleh sesetengah sarjana mualamat semasa. Walaupun pada prinsipnya al-tawarruq al-fardi dianggap harus oleh majoriti para ulama, tetapi setelah proses tawarruq menjadi satu kaedah untuk mendapatkan pembiayaan wang, para ulama telah berbeza pendapat tentang hukumnya. Formasi kedua ialah formasi yang melibatkan amalan al-tawarruq yang digunakan dalam sesebuah sistem kewangan yang menjadikannya sebagai satu medium pembiayaan yang sistematik. Dalam hal ini, dalam kebanyakan keadaan, pembeli barangan terakhir tadi bertindak sebagai wakil kepada penjual barangan pertama ataupun penjual pertama akan mewakili pembeli terakhir dalam

menguruskan kontrak. Menurut sesetengah penyelidik muamalat kontemporari, kaedah al-tawarruq sedemikian layak diistilahkan sebagai al-tawarruq al-munazzam atau al-tawarruq al-masrafi. Kebanyakan sistem perbankan moden mengamalkan tawarruq masrafi atau munazzam untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan tunai (cash) tanpa perlu mencari pembeli barangan yang dibeli daripada bank. Dalam konteks perbandingan secara kasar antara kontrak bay al-inah dengan kontrak al-tawarruq, kedua-duanya adalah sama dari sudut matlamat, iaitu untuk mendapat wang tunai menerusi transaksi jualan, dan berbeza dari dua sudut yang lain. Pertama, bal inah tidak melibatkan pihak ketiga sebagai pembeli barangan jualan, tetapi tawarruq pula sebaliknya.. Kedua, bai inah memerlukan barang jualan kembali semula kepada penjualnya atau barang belian kembali semula kepada pembelinya sedangkan tawarruq pula tidak beroperasi sedemikian. Perspektif Hukum Berkenaan Kontrak al-Tawarruq Oleh sebab kedudukan al-tawarruq hampir sama dengan bay al-inah, maka kebanyakan perbincangan berkenaan dengan al-tawarruq di bawah tajuk bay al-inah. Justeru dalil-dalil atau hujah kepada transaksi al-tawarruq telah dirumus oleh kebanyakan fuqaha bersama-sama hujah transaksi bay al-inah kecuali segolongan fuqaha khususnya daripada mazhab Hambali. Secara ringkas, menyentuh berkenaan hukum al-tawarruq ini, boleh dikatakan bahawa terdapat tiga pola penghukuman terhadap kontrak ini jika ditinjau kepada perbendaharaan hukum para fuqaha dari pelbagai mazhab. Pola penghukuman yang pertama ialah pandangan yang mengatakan transaksi al-tawarruq adalah haram kerana ia menyerupai bay al-inah yang yang dipersepsikan haram kerana digunakan sebagai hilah kepada riba. Pola kedua ialah pendapat yang mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh kerana konsepnya yang hampir sama dengan bay al-inah.. Pola penghukuman ketiga ialah pendapat yang mengatakan ia adalah diharuskan, berasaskan prinsip bahawa semua urus niaga jual beli adalah diharuskan dan kerana terdapat perbezaan struktur yang nyata antara al-tawarruq dengan bay al-inah. Oleh sebab masih terdapat keraguan berkenaan dengan objektif riba yang wujud dalam kontrak ini, sestengah sarjana hukum muamalat telah meletakkan beberapa syarat dalam mengharuskan kontrak al-tawarruq. Antara syarat-syarat berkenaan ialah ketiadaan institusi yang menawarkan pinjaman secara al-qard al-hasan, tidak menzahirkan akad seolah-olah menyerupai kontrak pinjaman dan jualan barangan oleh pembeli hendaklah setelah benar-benar berlaku perolehan milik. Dalam arena hukum tempatan, konsep al-tawarruq diterima pakai khususnya dalam konteks peningkatan kualiti dan mutu keputusan Syariah serta dengan pengambilkiraan proses penyeragaman keputusan hukum dengan pusat-pusat kewangan Islam lain pada paras antarabangsa. Hal ini boleh dilihat dalam keputusan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-51 bertarikh 28 Julai 2005 bersamaan 21 Jamadil Akhir 1426 yang memutuskan bahawa produk deposit dan pembiayaan berdasarkan kontrak al-tawarruq atau lebih popular sebagai murabahah komoditi diharuskan. (Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam, Bank Negara Malaysia, Mac 2007, hal. 23-25)

Anda mungkin juga menyukai