Anda di halaman 1dari 2

Fera Lydia Limin

[PISMP TESL1 SEM5 14]


Kelas : ____________________

Nama : ________________________________ Nilai Kod : bertanggungjawab Tafsiran Band

Ya

Tidak

B3D10E1 Murid ini hadir ke sekolah setiap hari persekolahan.

B4D10E1 Murid ini boleh menceritakan perasaan mereka apabila mereka melaksanakan tan un !a"ab mereka.

B#D10E1 Murid ini membantu rakan mereka membuat ker!a sekolah bersama$sama.

Murid ini men a!ak rakan sekelas untuk membersihkan kelas bersama$sama.

B%D10E1 Murid ini selalu membantu uru untuk memba"a buku ke bilik uru.

Murid ini membantu peker!a sekolah den an men utip sampah di luar kelas.

Maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian oleh uru kelas & uru 'endidikan Moral dan uru mata pela!aran (an lain

Dinilaikan oleh & ........................... )*+M+ ,-./

ELM 3103: PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN MORAL DI SEKOLAH

Fera Lydia Limin


Bil 1 0 3 4 # % 1 2 3 10 11 10 13 14 1# 1% 11 12 13 00 01 00 03 04 0# *ama

[PISMP TESL1 SEM5 14]


B3D10E1 M TM B4D10E1 M TM B#D10E1 M TM B%D10E1 M TM

M 4 Men uasai TM 4 Tidak Men uasai Maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian oleh uru kelas & uru 'endidikan Moral dan uru mata pela!aran (an lain

Disediakan oleh & ...........................

ELM 3103: PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN MORAL DI SEKOLAH