Anda di halaman 1dari 9

makalah aritmia

ARITMIA / DISRITMIA 1. PENGERTIAN Beberapa tipe malfungsi jantung ang paling mengganggu ti!a" terja!i sebagai a"ibat !ari #t#t jantung ang abn#rmal tetapi "arena irama jantung ang abn#rmal. Sebagai $#nt#%& "a!ang'"a!ang !en ut atrium ti!a" ter"##r!inasi !engan !en ut !ari (entri"el& se%ingga atrium ti!a" lagi berfungsi sebagai pen!a%ulu bagi (entri"el. Aritmia a!ala% "elainan ele"tr#fisi#l#gi jantung !an terutama "elainan s stem "#n!u"si jantung. Aritmia a!ala% gangguan pembentu"an !an/atau peng%antaran impuls. Termin#l#g !an pema"aian istila% untu" aritmia sangat ber(ariasi !an jau% !ari "eseragaman !i antara para a%li. Beberapa sifat s stem "#n!u"si jantung !an istila%'istila% ang penting untu" pema%aman aritmia ) *+, Peri#!e refra"ter Dari a-al !ep#larisasi %ingga a-al rep#larisasi sel'sel mi#"ar! ti!a" !apat menja-ab stimulus baru ang "uat se"alipun. Peri#!e ini !isebut peri#!e refra"ter mutla". .ase selanjutn a %ingga %amper a"%ir rep#larisasi& sel'sel mi#"ar! !apat menja-ab stimulus ang lebi% "uat. .ase ini !isebut fase refra"ter relati(e. *+, Bl#" /ang !ima"su! !engan bl#" iala% perlambatan atau peng%entian peng%antaran impuls. *+, Pema$u e"t#pi" atau f#$us e"t#pi" Iala% suatu pema$u atau f#$us !i luar sinus. 0#mple"s 1RS ang !ipa$u !ari sinus !isebut "#mple"s sinus. 0#mple"s 1RS ang !ipa$u !ari f#$us e"t#pi" !isebut "#mple"s e"t#pi"& ang bias "#mple"s atrial& "#mple"s peng%ubung *+2A3 atau "#mple"s (entri$ular. *+, 0#n!u"si tersembun i 4al ini terutama ber%ubungan !engan simpul A3 aitu suatu impuls ang melaluin a ta" ber%asil menembusn a %ingga ujung ang lain& tetapi peruba%an'5eruba%an a"ibat "#n!u"si ini tetap terja!i& aitu terutama mengenai peri#!e refra"ter. *+, 0#n!u"si aberan. 0#n!u"si aberan iala% "#n!u"si ang men impang !ari jalur n#rmal. 4al ini !isebab"an terutama "arena perbe!aan peri#!e refra"ter berbagai bagian jalur "#n!u"si. 0#n!u"si aberan bias terja!i !i atria maupun (entri"el& tetapi ang terpenting iala% "#n!u"si (entri$ular aberan& ang !itan!ai !engan "#mple"s 1RS ang melebar !an "#nfigurasi ang berbe!a. 0#n!u"si atrial aberan !ian!ai !engan P ang melebar !an "#nfigurasi ang berbe!a. *+, Re'entri. Re'entri iala% suatu "ea!aan !imana suatu impulas ang su!a% "eluar !ari suatu jalur "#n!u"si& melalui suatu jalan ling"ar masu" "embali "e jalur semula. Dengan !emi"ian bagian mi#"ar! ang bersang"utan mengalami !ep#larisasi berulang. *+, Me"anisme l#l#s. Suatu "#mple"s l#l#s iala% "#mple"s e"t#pi" ang timbul "arena terlambatn a impuls ang !atang !ari ara% atas. 0#mple"s l#l#s paling sering timbul !i !aera% peng%ubung A3 !an (entri"el& jarang !i atria. 6elas ba%-a me"anisme l#l#s iala% suatu me"anisme pen elamatan s stem "#n!u"si jantung agar jantung tetap ber!en ut mes"ipun a!a gangguan !atangn a impuls !ari atas. 7. 08ASI.I0ASI Pa!a umumn a aritmia !ibagi menja!i 7 g#l#ngan besar& aitu ) 19 Gangguan pembentu"an impuls. a. Gangguan pembentu"an impuls !i sinus *+, Ta"i"ar!ia sinus *+, Bra!i"ar!ia sinus *+, Aritmia sinus *+, 4enti sinus b. Gangguan pembentu"an impuls !i atria :aritmia atrial9. *+, E"strasist#l atrial *+, Ta"ia"ar!ia atrial *+, Gelepar atrial *+, .ibrilasi atrial *+, Pema$u "elana atrial $. Pembentu"an impuls !i peng%ubung A3 :aritmia peng%ubung9. *+, E"strasist#le peng%ubung A3 *+, Ta"i"ar!ia peng%ubung A3 *+, Irama l#l#s peng%ubung A3 !. Pembentu"an impuls !i (entri$ular :Aritmia (entri$ular9. *+, E"strasist#le (entri$ular. *+, Ta"i"ar!ia (entri$ular. *+, Gelepar (entri$ular. *+, .ibrilasi (entri$ular. *+, 4enti (entri$ular. *+, Irama l#l#s (entri$ular. 79 Gangguan peng%antaran impuls. a. Bl#" sin# atrial b. Bl#" atri#'(entri"ular $. Bl#" intra(entri"ular. ;. PEN/EBAB Pen ebab !ari aritmia jantung biasan a satu atau gabungan !ari "elainan beri"ut ini !alam sistem irama'"#n!u"si jantung ) ( Irama abn#rmal !ari pa$u jantung. ( Pergeseran pa$u jantung !ari n#!us sinus "e bagian lain !ari jantung. ( Bl#" pa!a tempat'tempat ang berbe!a se-"tu meng%antar"an impuls melalui jantung. ( 6alur %antaran impuls ang abn#rmal melalui jantung. ( Pembentu"an ang sp#ntan !ari impuls abn#rmal pa!a %amper semua bagian jantung. Beberapa "#n!isi atau pen a"it ang !apata men ebab"an aritmia

a!ala% ) *+, Pera!angan jantung& misaln a !emam reumati"& pera!angan mi#"ar! :mi#"ar!itis "arena infe"si9. *+, Gangguan sir"ulasi "#r#ner :ater#s"ler#sis "#r#ner atau spasme arteri "#r#ner9& misaln a is"emia mi#"ar!& infar" mi#"ar!. *+, 0arena #bat :int#"si"asi9 antara lain #le% !igitalis& <uini!in& !an #bat'#bat anti aritmia lainn a. *+, Gangguan "eseimbangan ele"tr#lit :%iper"alemia& %ip#"alemia9. *+, Gangguan pa!a pengaturan susunan saraf aut#n#m ang mempengaru%i "erja !an irama jantung. *+, Gangguan psi"#neur#ti" !an susunan saraf pusat. *+, Gangguan metab#li$ :asi!#sis& al"al#sis9. *+, Gangguan en!#"rin :%ipertir#i!isme& %ip#tir#i!isme9. *+, Gangguan irama jantung a"ibat gagal jantung. *+, Gangguan irama jantung "arena "armi#pati atau tum#r jantung. *+, Gangguan irama jantung "arena pen a"it !egenerasi :fibr#sis s stem "#n!u"si jantung9. =. TANDA/GE6A8A DISRITMIA N>D?S SIN?S Bra!i"ar!ia sinus Bra!i"ar!i sinus bisa terja!i "arena stimulasi (agal& int#"si"asi !igitalis& pening"atan te"anan intra"anial& atau infar" mi#"ar! :MI9. Bra!i"ar!i sinus juga !ijumpai pa!a #la%raga-an berat& #rang ang sangat "esa"itan& atau #rang ang men!apat peng#batan :pr#pan#l#l& reserpin& metil!#pa9& pa!a "ea!aan %ip#en!#"rin :mi"se!ema& pen a"it a!is#n& pan%ip#pituitarisme9& pa!a an#re"sia ner(#sa& pa!a %ip#termia& !an setela% "erusa"an be!a% n#!us SA. Beri"ut a!ala% "ara"teristi" !isritmia *+, .re"uensi) =@ sampai A@ !en ut per menit *+, Gel#mbang P) men!a%ului setiap "#mple"s 1RSB inter(al PR n#rmal *+, 0#mple"s 1RS) biasan a n#rmal *+, 4antaran) biasan a n#rmal *+, Irama) reguler Semua "ara"teristi" bra!i"ar!i sinus sama !engan irama sinus n#rmal& "e$uali fre"uensin a. Bila fre"uensi jantung ang lambat menga"ibat"an peruba%an %em#!inami"a ang berma"na& se%ingga menimbul"an sin"#p :pingsan9& angina& atau !isritmia e"t#pi"& ma"a penatala"sanaan !ituju"an untu" mening"at"an fre"uensi jantung. Bila penurunan fre"uensi jantung !ia"ibat"an #le% stimulasi (agal :stimulasi saraf (agul9 seperti j#ng"#" saat buang air besar atau buang air "e$il& penatala"sanaan %arus !iusa%a"an untu" men$ega% stimulasi (agal lebi% lanjut. Bila pasien mengalami int#"si"asi !igitalis& ma"a !igitalis %arus !i%enti"an. >bat pili%an untu" menangani bra!i"ar!ia a!ala% atr#pine. Atr#pine a"an meng%ambat stimulasi (agal& se%ingga memung"in"an untu" terja!in a fre"uensi n#rmal. Ta"i"ar!ia sinus Ta"ia"r!ia sinus :!en ut jantung $epat9 !apat !isebab"an #le% !emam& "e%ilangan !ara% a"ut& anemia& s #"& lati%an& gagal jantung "#ngestif& n eri& "ea!aan %ipermetab#lisme& "e$emasan& simpat#mimeti"a atau peng#batan parasimpat#liti". P#la E0G ta"i"ar!ia sinus a!ala% sebagai beri"ut ) *+, .re"uensi ) 1@@ sampai 1C@ !en ut permenit. *+, Gel#mbang P ) Men!a%ului setiap "#mple"s 1RS& !apat tenggelam !alam gel#mbang T ang men!a%uluin aB inter(al PR n#rmal. *+, 0#mple"s 1RS ) Biasan a mempun ai !urasi n#rmal. *+, 4antaran ) Biasan a n#rmal. *+, Irama ) Reguler. Semua aspe" ta"i"ar!ia sinus sama !engan irama sinus n#rmal "e$uali fre"eunsin a. Te"anan sinus "ar#tis& ang !ila"u"an pa!a sala% satu sisi le%er& mung"in efe"tif memperlambat fre"uensi untu" sementara& se%ingga !apat membantu men ing"ir"an !isritmia lainn a. Begitu fre"uensi jantung mening"at& ma"a -a"tu pengisian !iast#li$ menurun& menga"ibat"an penurunan $ura% jantung !an "emu!ian timbul gejala sin"#p !an te"anan !ara% ren!a%. Bila fre"-ensi tetap tinggi !an jantung ti!a" mampu meng"#mpensasi !engan menurun"an pengisian (entri"el& pasien !apat mengalami e!ema paru a"ut. Penanganan ta"i"ar!ia sinus biasan a !iara%"an untu" meng%ilang"an pen ebab"n a. Pr#pran#l#l !apat !ipa"ai untu" menurun"an fre"-ensi jantung se$ara $epat. Pr#pran#l#l men e"at efe" serat a!renergi$& se%ingga memperlambat fre"-ensi. DISRITMIA ATRI?M 0#ntra"si premature atrium Pen ebab ) *+, Iritabilitas #t#t atrium "arena "afein& al$#%#l& ni"#tin. *+, Mi#"ar!ium teregang seperti pa!a gagal jantung "#ngestif *+, Stress atau "e$emasan *+, 4ip#"alemia *+, De!era *+, Infar" *+, 0ea!aaan %ipermetab#li". 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) A@ sampai 1@@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) Biasan a mempun ai "#nfigurasi ang berbe!a !engan gel#mbang P ang berasal !ari n#!us SA. *+, 0#mple"s 1RS ) Bisa n#rmal& men impang atai ti!a" a!a.

*+, 4antaran ) Biasan a n#rmal. *+, Irama ) Reguler& "e$uali bila terja!i PAD. Gel#mbang P a"an terja!i lebi% a-al !alam si"lus !an baisan a ti!a" a"an mempun ai je!a "#mpensasi ang leng"ap. 0#ntra"si atrium premature sering terli%at pa!a jantung n#rmal. Pasien biasan a mengata"an ber!ebar'!ebar. Ber"urangn a !en ut na!i :perbe!aan antara fre"-ensi !en ut na!i !an !en ut ape"si9 bisa terja!i. Bila PAD jarang terja!i& ti!a" !iperlu"an penatala"sanaan. Bila terja!i PAD sering :lebi% !ari A per menit9 atau terja!i selama rep#larisasi atrium& !apat menga"ibat"an !isritmia serius seperti fibrilasi atrium. Se"ali lagi& peng#batan !ituju"an untu" mengatasi pen ebabn a. Ta"i"ar!ia Atrium Par#"simal A!ala% ta"i"ar!ia atrium ang !itan!ai !engan a-itan men!a!a" !an peng%entian men!a!a". Dapat !i$etus"an #le% em#si& temba"au& "afein& "elela%an& peng#batan simpat#mimeti" atau al$#%#l. Ta"i"ar!ia atrium par#"simal biasan a ti!a" ber%ubungan !engan pen a"it jantung #rgani$. .re"-ensi ang sangat tinggi !apat men ebab"an angina a"ibat penurunan pengisian arteri "#r#ner. Dura% jantung a"an menurun !an !apat terja!i gagal jantung. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) 1E@ sampai 7E@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) E"t#pi" !an mengalami !ist#rsi !iban!ing gel#mbang P n#rmalB !apat !itemu"an pa!a a-al gel#mbang TB inter(al PR memen!e" :0urang !ari @& 17 !eti"9. *+, 0#mple"s 1R ) Biasan a n#rmal& tetapi !apat mengalami !ist#rsi apabila terja!i pen impangan %antaran. *+, 4antaran ) Biasan a n#rmal. *+, Irama ) Reguler. Pasien biasan a ti!a" merasa"an a!an a PAT. Penanganan !iara%"an untu" meng%ilang"an pen ebab !an menurun"an fre"-ensi jantung. M#rfin !apat memperlambat fre"-ensi tanpa penatala"sanaan lebi% lanjut. Te"anan sinus "ar#tis ang !ila"u"an pa!a satu sisi& a"an memperlambat atau meng%enti"an serangan !an biasan a lebi% efe"tif setela% pemberian !igitalis atau (as#pres#r& ang !apat mene"an fre"-ensi jantung. Penggunaan (as#pres#r mempun ai efe" refle"s pa!a sinus "ar#tis !engan mening"at"an te"anan !ara% !an se%ingga memperlambat fre"-ensi jantung. Se!iaan !igitalis a"ti(itas sing"at !apat !iguna"an. Pr#pran#l#l !apat !i$#ba bila !igitalis ti!a" ber%asil. 1uini!in mung"in efe"tif& atau pen e"at "alsium (erapamil !apat !iguna"an. 0ar!i#(ersi#n mung"in !iperlu"an bila pasien ta" !apat ment#leransi mening"atn a fre"-ensi jantung. .luter atrium Terja!i bila a!a titi" f#$us !i atrium ang menang"ap irama jantung !an membuat impuls antara 7E@ sampai =@@ "ali permenit. 0ara"ter penting pa!a !isritmia ini a!ala% terja!in a pen e"at tetapi ter%a!ap n#!us A3& ang men$ega% peng%antaran beberapa impuls. Peng%antaran impuls melalui jantung sebenarn a masi% n#rmal& se%ingga "#mple"s 1RS ta" terpengaru%. Inila% tan!a penting !ari !isritmia tipe ini& "arena %antaran 1)1 impuls atrium ang !ilepas"an 7E@ *+2 =@@ "ali permenit a"an menga"ibat"an fibrilasi (entri"el& suatu !isritmia ang mengan$am n a-a. 0ara"teristi" ) *+ , .re"-ensi ) fre"-ensi atrium antara 7E@ sampai =@@ "ali !en ut per menit. *+, Irama ) Reguler atau ireguler& tergantung jenis pen e"atn a :misaln a 7)1& ;)1 atua "#mbinasin a9. *+, Gel#mbang P ) Ti!a" a!a& melain"an !iganti #le% p#la gigi gergaji ang !i%asil"an #le% f#$us !i atrium ang melepas"an impuls !engan $epat. Gel#mbang ini !isebut sebagai gel#mbang .. *+, 0#mple"s 1RS ) 0#nfigurasin a n#rmal !an -a"tu %antarann a juga n#rmal. *+, Gel#mbang T ) A!a namun bisa tertutup #le% gel#mbang flutter. Penanganan ang sesuai sampai saat ini untu" flutter atriuma !ala% se!iaan !igitalis. >bat ini a"an menguat"an pen e"at n#!us A3& se%ingga memperlambat fre"-ensin a. 1uini!in juga !apat !iberi"an untu" mene"an tempat atrium e"t#pi".penggunaan !igitalis bersama !engan <uini!in biasan a bisa meruba% !isritmia ini menja!i irama sinus. Terapi me!is lain ang berguna a!ala% pen e"at "anal "alsium !an pen e"at beta a!renergi$. Bila terapi me!is ti!a" ber%asil& fluter atrium sering beresp#ns ter%a!ap "ar!i#(ersi listri". .ibrilasi atrium .ibrilasi atrium :"#ntra"si #t#t atrium ang ti!a" ter#rganisasi !an ti!a" ter"##r!inasi9 biasan a ber%ubungan !engan pen a"it jantung ater#s"ler#ti"& pen a"it "atup jantung& gagal jantung "#ngestif& tir#t#"si"#sis& $#r pulm#nale& atau pen a"it jantung $#ngenital. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) fre"-ensi atrium antara ;E@ sampai A@@ !en ut permenitB resp#ns (entri"uler

biasan a 17@ sampai 7@@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) ti!a" ter!apat gel#mbang P ang jelasB tampa" in!ulasi ang iereguler& !inama"an gel#mbang fibrilasi atau gel#mbang .& inter(al PR ti!a" !apat !iu"ur. *+, 0#mple"s 1RS ) Biasan a n#rmal . *+, 4antaran ) Biasan a n#rmal melalui (entri"el. Ditan!ai #le% resp#ns (entri"uler ireguler& "arena n#!us A3 ti!a" beresp#n ter%a!ap fre"-ensi atrium ang $epat& ma"a impuls ang !i%antar"an men ebab"an (entri"el beresp#n ireguler. *+, Irama ) ireguler !an biasan a $epat& "e$uali bila ter"#ntr#l. Ireguleritas irama !ia"ibat"an #le% perbe!aan %antaran pa!a n#!us A3. Penanganan !iara%"an untu" mengurangi iritabilitas atrium !an mengurangi fre"-ensi resp#ns (entri"el. Pasien !engan fibrilasi atrium "r#ni"& perlu !iberi"an terapi anti"#agulan untu" men$ega% tr#mb#emb#li ang !apat terbentu" !i atrium. >bat pili%an untu" menangani fibrilasi atrium sama !engan ang !iguna"an pa!a penatala"sanaan PAT& preparat !igitalis !iguna"an untu" memperlambat fre"-ensi jantung !an anti!isritmia seperti <uini!in !iguna"an untu" mene"an !isritmia tersebut. DISRITMIA 3ENTRI0E8 0#ntra"si Prematur 3entri"el 0#ntra"si (entri"el premature :P3D9 terja!i a"ibat pening"atan #t#matisasi sel #t#t (entri"el. P3D bisa !isebab"an #le% t#"sisitas !igitalis& %ip#"sia& %ip#"alemia& !emam& asi!#sis& lati%an& atau pening"atan sir"ulasi "ate"#lamin. P3D jarang terja!i !an ti!a" serius. Biasan a pasien merasa ber!ebar'!ebar teapi ti!a" a!a "elu%an lain. Namun& !emi"ian per%atian terleta" pa!a "en ataan ba%-a "#ntra"si premature ini !apat men ebab"an !isritmia (entri"el ang lebi% serius. Pa!a pasien !engan mi#"ar! infar" a"ut& P3D bisa menja!i pre$urs#r serius terja!in a ta"i"ar!ia (entri"el !an fibrilasi (entri"el bila ) *+, 6umla%n a mening"at lebi% !ari A per menit *+, Multi f#$us atau berasal !ari berbagai area !i jantung. *+, Terja!i berpasangan atau triplet *+, Terja!i pa!a fase %antaran ang pe"a. Gel#mbang T memeprli%at"an peri#!e !i mana jantung lebi% beresp#ns ter%a!ap setiap !en ut a!an tere"sitasi se$ara !isritmi". .ase %antaran gel#mbang T ini !i"ata"an sebagai fase ang pe"a. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) A@ sampai 1@@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) Ti!a" a"an mun$ul "arena impuls berasal !ari (entri"el. *+, 0#mple"s 1RS ) Biasan a lebar !an ane%& ber!urasi lebi% !ari @& 1@ !eti". Mung"in berasal !ari satu f#$us ang sama !alam (entri"elB atau mung"in memili"i berbagai bentu" "#nfigurasi bila terja!i !ari multi f#$us !i (entri"el. *+, 4antaran ) Ter"a!ang retr#gra!e melalui jaringan pen ambung !an atrium. *+, Irama ) Ireguler bila terja!i !en ut premature. ?ntu" mengurangi iritabilitas (entri"el& %arus !itentu"an pen ebabn a !an bila mung"in& !i"#re"si. >bat anti !isritmia !apat !iperguna"an untu" peng#abtan segera atau jang"a panjang. >bat ang biasan a !ipa"ai pa!a penatala"sanaan a"ut a!ala% li!#"ain& pr#"ainami!& atau <uini!in mung"in efe"tif untu" terapi jang"a panjang. Bigemini 3entri"el Bigemini (entri"el biasan a !ia"ibat"an #le% int#"si"asi !igitalis& pen a"it artei "#r#ner& MI a"ut& !an D4.. Istila% bigemini menga$u pa!a "#n!isi !imana setiap !en ut a!ala% prematur. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) Dapat terja!i pa!a fre"-ensi jantung berapapun& tetapi biasan a "urang !ari F@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) Seperti ang !iterang"an pa!a P3DB !apat tersembun i !alam "#mple"s 1RS. *+, 0#mple"s 1RS ) Setiap !en ut a!ala% P3D !engan "#mple"s 1RS ang lebar !an ane% !an ter!apat je!a "#mpensasi leng"ap. *+, 4antaran ) Den ut sinus !i%antar"an !ari n#!us sinus se$ara n#rmal& namun P3D ang mulai berselang seling pa!a (entri"el a"an menga"ibat"an %antaran retr#gra!e "e jaringan pen ambung !an atrium. *+, Irama ) Ireguler. Bila terja!i !en ut e"t#pi" pa!a setiap !en ut "etiga ma"a !isebut trigemini& tiap !en ut "eempat& <ua!rigemini. Penanganan bigemini (entri"el a!ala% sama !engan P3D "arena pen ebab ang sering men!asari a!ala% int#"si"asi !igitalis& se%ingga pen ebab ini %arus !ising"ir"an atau !i#bati bila a!a. Bigemini (entri"el a"ibat int#"si"asi !igitalis !i#bati !engan fenit#in :!ilantin9. Ta"i"ar!ia 3entri"el Disritmia ini !isebab"an #le% pening"atan iritabilitas mi#"ar!& seperti P3D. Pen a"it ini biasan a ber%ubungan !engan pen a"it arteri "#r#ner !an terja!i sebelum fibrilasi (entri"el. Ta"i"ar!ia (entri"el sangat berba%a a !an %arus !ianggap sebagai "ea!aan ga-at !arurat. Pasien biasan a sa!ar a"an a!an a irama

$epat ini !an sangat $emas. Irama (entri"uler ang !iper$epat !an ta"i"ar!ia (entri"el mempun ai "ara"teristi" sebagai beri"ut ) *+, .re"-ensi ) 1E@ sampai 7@@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) Biasan a tenggelam !alam "#mple"s 1RSB bila terli%at& ti!a" slealu mempun ai p#la ang sesuai !engan 1RS. 0#ntra"si (entri"el ti!a" ber%ubungan !engan "#ntra"si atrium. *+, 0#mple"s 1RS ) Mempun ai "#nfigurasi ang sama !engan P3D' lebar !an aner%& !engan gel#mbang T terbali". Den ut (entri"el !apat bergabung !engan 1RS n#rmal& meng%asil"an !en ut gabungan. *+, 4antaran ) Berasal !ari (entri"el& !engan "emung"inan %antaran retr#gra!e "e jaringan pen ambung !an atrium. *+, Irama ) Biasan a regular& tetapi !apat juga terja!i ta"ia"r!ia (entri"el ireguler. Terapi ang a"an !iberi"an !tentu"an #le% !apat atau ti!a"n a pasien bert#leransi ter%a!ap irama ang $epat ini. Pen ebab iritabilitas mi#"ar! %arus !i$ari !an !i"#re"si segera. >bat anti!isritmia !apat !iguna"an. 0ar!i#(ersi perlu !ila"u"an bila ter!apat tan!a'tan!a penurunan $ura% jantung. .ibrilasi 3entri"el .ibrilasi (entri"el a!ala% !en utan (entri"el ang $epat !an ta" efe"tif. Pa!a !isritmia ini !en ut jatung ti!a" ter!engar !an ti!a" teraba& !an ti!a" a!a respirasi. P#lan a sangat ireguler !an !apat !ibe!a"an !engan !isritmia tipe lainn a. 0arena ti!a" a!a "##r!inasi anti(itas jantung& ma"a !apat terja!i %enti jantung !an "ematian bila fibrilasi (entri"el ti!a" segera !i"#re"si. 0arateristi" ) *+, .re"-ensi ) Depat& ta" ter"##r!inasi !an ta" efe"tif. *+, Gel#mbang P ) Ti!a" terli%at. *+, 0#mple"s 1RS ) DEpat& un!ulasi iregulertanpa p#la ang "%as :multif#"al9. 3entri"el %an a memili"i gera"an ang bergetar. *+, 4antaran ) Ban a" f#$us !i (entri"el ang melepas"an impuls pa!a saat ang sama menga"ibat"an %antaran ti!a" terja!iB ti!a" terja!i "#ntra"si (entri"el. *+, Irama ) Sangat ireguler !an ti!a" ter"#r!inasi& tanpa p#la ang "%usus. Penanganan segera a!ala% melalui !efibrilasi. ABN>RMA8ITAS 4ANTARAN Pen e"at A3 Derajat Satu Pen e"at A3 !erajat satu biasan a ber%ubungan !engan pen a"it jantung #rgani$ atau mung"in !isebab"an #le% efe" !igitalis. 4al ini biasan a terli%at pa! apasien !engan infar" mi#"ar! !in!ing inferi#r jantung. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) Ber(ariasi& biasan a A@ sampai 1@@ !en ut per menit. *+, Gel#mbang P ) Men!a%ului setiap "#mple"s 1RS. Inter(al PR ber!urasi lebi% besar !ari @& 7@ !eti". *+, 0#mple"s 1RS ) Mengi"uti setiap gel#mbang P& biasan a n#rmal. *+, 4antaran ) 4antaran menja!i lambat& biasan a !i setiap tempat antara jaringan pen ambung !an jaringan pur"inje& meng%asil"an inter(al PR ang panjang. 4antaran (entri"el biasan a n#rmal. *+, Irama ) Biasan a regular. Disritmia ini penting "arena !apat menga"ibat"an %ambatan jantung ang lebi% serius. Merupa"an tan!a ba%a a. Ma"a pasien %arus !ipantau "etat untu" setiap ta%ap lanjut pen e"at jantung. Pen e"at A3 Derajat Dua Pen e"at A3 !erajat !ua juga !isebab"an #le% pen a"it jantung #rgani$& infar" mi#"ar! atau int#"si"asi !igitalis. Bentu" pen e"at ini meng%asil"an penurunan fre"-ensi jantung !an biasan a penurunan $ura% jantung. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) ;@ sampai EE !en ut per menit. .re"-ensi atrium !apat lebi% $epat !ua & tiga atau empat "ali !isban!ing fre"-ensi (entri"el. *+, Gel#mbang P ) Ter!apat !ua& tiga atau empat gel#mbang untu" setiap "#mple"s 1RS. Inter(al PR ang !i%antar"an biasan a ber!urasi n#rmal. *+, 0#mple"s 1RS ) Biasan a n#rmal. *+, 4antaran ) Satu atau !ua impuls ti!a" !i%antar"an "e (entri"el. *+, Irama ) Biasan a lambat !an regular. Bila terja!i irama ireguler& %al ini !apat !iebab"an #le% "en ataan a!an a pen e"at ang ber(ariasi antara 7)1 sampai ;)1 atau "#mbinasi lainn a. Penanganan !iara%"an untu" mening"at"an fre"-ensi jantung guna memperta%an"an $ura% jantung n#rmal. Int#"si"asi !igitalis %arus !itangani !an seitap peng#abtan !engan fungsi !epresi a"ti(itas mi#"ar! %arus !itun!a. Pen e"at A3 Derajat Tiga Pen e"at A3 !erajat tiga :pen e"at jantung leng"ap9 juga ber%ubungan !engan pen a"it jantung #rgani$& int#"si"asi !igitalis !an MI. fre"-ensi jantung ber"urang !rasti$& menga"ibat"an penurunan perfusi "e #rgan (ital& seprti #ta"& jantung& ginjal& paru !an "ulit. 0ara"teristi" ) *+, Asal ) Impuls berasal !ari n#!us SA& tetapi ti!a" !i%antar"an "e serat pur"inje. Mere"a !ise"at se$ara leng"ap. Ma"a setiap irama ang l#l#s !ari !aera%

pen ambung atau (entri"el a"an mengambil ali% pa$ema"er. *+, .re"-ensi ) fre"-ensi atrium A@ sampai 1@@ !en ut per menit& fre"-ensi (entri"el =@ sampai A@ !en ut per menit bila irama ang l#l#s berasal !ari !aera% pen ambung& 7@ sampai =@ !en ut permenit bila irama ang l#l#s berasal !ari (entri"el. *+, Gel#mbang P ) Gel#mbang P ang berasal !ari n#!us SA terli%at regular sepanjang irama& namun ti!a" a!a %ubungan !engan "#mple"s 1RS. *+, 0#mple"s 1RS ) Bila l#l#sn a irama berasal !ari !aera% pen ambung & ma"a "#mple"s 1RS mempun ai "#nfigurasi supra(entri"uler ang n#rmal& tetapi ti!a" ber%ubungan !engan gel#mbang P. "#mple"s 1RS terja!i se$ara regular. Bila irama ang l#l#s berasal !ari (entri"el& "#mple"s 1RS ber!urasi @& 1@ !eti" lebi% lama !an baisan a lebar !an lan!ai. 0#mple"s 1RS tersebut mempun ai "#nfigurasi seperti "#mple"s 1RS pa!a P3D. *+, 4antaran ) N#!us SA melepas"an impuls !an gel#mbang P !apat !ili%at. Namun mere"a !ise"at !an ti!a" !i%antar"an "e (entri"el. Irama ang l#l#s !ari !aera% pen ambung biasna a !i%antar"an se$ara n#rmal "e (entri"el. Irama ang l#l#s !ari (entri"el bersifat e"t#pi" !engan "#nfigurasi ang men impang. *+, Irama ) Biasan a lambat tetapi regular. Penanganan !iara%"an untu" mening"at"an perfusi "e #rgan (ital. Penggunaan pa$e ma"er temp#rer sangat !ianjur"an. Mung"in perlu !ipasang pa$e ma"er permanent bila pen e"at bersifat menetap. Asist#le 3entri"el Pa!a asist#le (entri"el ti!a" a"an terja!i "#mple"s 1RS. Ti!a" a!a !en ut jantung& !en ut na!i !an pernapasan. Tanpa penatala"sanaan segera& asist#le (entri"el sangat fatal. 0ara"teristi" ) *+, .re"-ensi ) ti!a" a!a. *+, Gel#mbang P ) Mung"in a!a& tetapi ti!a" !apat !i%antar"an "e n#!us A3 !an (entri"el. *+, 0#mple"s 1RS ) Ti!a" a!a. *+, 4antaran ) 0emung"inan& %an a melalui atrium. *+, Irama ) Ti!a" a!a. Resusitasi jantung paru :DPR9 perlu !ila"u"an agar pasien tetap %i!up. ?ntu" menurun"an stimulasi (agal& beri"an atr#pine se$ara intra(ena. Efinefrin :intra"ar!ia"9 %arus !iberi"an se$ara berulang !engan inter(al setiap lima menit. Natrium bi"arb#nat !iberi"an se$ara intra(ena. Diperlu"an pemasangan pa$ema"er se$ara intrat#ra"s& trans(ena atau e"sternal. E. 0>MP8I0ASI A. PR>SED?R DIAGN>STI0 *+, E0G ) Menunju""an p#la $e!era is"emi" !an gangguan "#n!u"si. Men ata"an tipe/sumber !isritmia !an efe" "eti!a"seimbangan ele"tr#lit !an #abt jantung. *+, M#nit#r 4#lter ) gambaran E0G :7= jam9 mung"in !iperlu"an untu" menentu"an !imana !isritmia !isebab"an #le% gejala "%usus bila pasien a"tif :!i ruma%/"erja9. 6uga !apat !iguna"an untu" menge(aluasi fungsi pa$u jantung/efe" #bat anti!isritmia. *+, .#t# !a!a ) Dapat menunju""an pembesaran ba angan jantung se%ubungan !engan !isfungsi (entri"el atau "atup. *+, S"an pen$itraan mi#"ar!ia ) Dapat menunju""an area is"emi"/"erusa"an mi#"ar! ang !apat mempengaru%i "#n!u"si n#rmal atau mengganggu gera"an !in!ing !an "emampuan p#mpa. *+, Tes stress lati%an ) Dapat !ila"u"an untu" men!em#nstrasi"an lati%an ang men ebab"an !isritmia. *+, Ele"tr#lit ) Pening"atan atau penurunan "alium& "alsium !an magnesium !apat men ebab"an !isritmia. *+, Pemeri"saan #bat ) Dapat men ata"an t#"sisitas jantung& a!an a #bat jalanan atau !ugaan intera"si #bat& $#nt#% !igitalis& <uini!in !an lain'lain. *+, Pemeri"saan Tir#i! ) Pening"atan atau penurunan "a!ar tir#i! serum !apat men ebab"an /mening"atn a !isritmia. *+, laju Se!imentasi ) Peninggian !apat menunju""an pr#ses inflamasi a"ut/a"tif& $#nt#% en!#"ar!itis sebagai fa"t#r pen$etus untu" !isritmia. *+, GDA/Na!i >"simetri ) 4ip#"semia !apat men ebab"an/menge"saserbasi !isritmia. G. MANA6EMEN MEDI0 Pa!a prinsipn a tujuan terapi aritmia a!ala% :19 mengembali"an irama jantung ang n#rmal :r% t%m $#ntr#l9& :79 menurun"an fre"uensi !en ut jantung :rate $#ntr#l9& !an :;9 men$ega% terbentu"n a be"uan !ara%. Terapi sangat tergantung pa!a jenis aritmia. Sebagian gangguan ini ti!a" perlu !iterapi. Sebagian lagi !apat !iterapi !engan #bat'#batan. 6i"a "ausa aritmia ber%asil !i!ete"si& ma"a ta" a!a ang lebi% bai" !aripa!a men embu%"an atau memperbai"i pen ebabn a se$ara spesifi". Aritmia sen!iri& !apat !iterapi !engan beberapa %al !i ba-a% iniB Disritmia umumn a !itangani !engan terapi me!is. Pa!a situasi !imana #bat saja ti!a"

mem$u"upi& !ise!ia"an berbagai terapi me"anis tamba%an. Terapi ang paling sering a!ala% "ar!i#(ersi ele"tif& !efibrilasi !an pa$ema"er. Penatala"sanaan be!a%& mes"ipun jarang& juga !apat !ila"u"an. >BAT'>BATAN >bat'#batan. A!a beberapa jenis #bat ang terse!ia untu" mengen!ali"an aritmia. Pemili%an #bat %arus !ila"u"an !engan %ati'%ati "arena mere"a pun memili"i efe" samping. Beberapa !i antaran a justru men ebab"an aritimia bertamba% para%. E(aluasi ter%a!ap efe"ti(itas #bat !apat !i"erj"an melalui pemeri"saan E0G :pemeri"saan listri" jantung9. 0ARDI>3ERSI 0ar!i#(ersi men$a"up pema"aian arus listri" untu" meng%enti"an !isritmia ang memili"i "#mple"s 1RS& biasan a merupa"an pr#se!ur ele"tif. Pasien !alam "ea!aan sa!ar !an !iminta persetujuann a. DE.IBRI8ASI Defibrilasi a!ala% "ar!i#(ersi asin"r#nis ang !iguna"an pa!a "ea!aan ga-at !arurat. Biasan a terbatas penatala"sanaan fibrilasi (entri"el apabila ti!a" a!a irama jantung ang ter#rganisasi. Defibrilasi a"an men!ep#larisasi se$ara leng"ap semua sel mi#"ar! se"aligus& se%ingga memung"in"an n#!us sinus memper#le% "embali fungsin a sebagai pa$ema"er. DE.IBRI8AT>R 0ARDI>3ERTER IMP8ANTABE8 A!ala% suatu alat untu" men!ete"si !an menga"%iri epis#!e ta"ia"r!ia (entri"el ang mengan$am ji-a atau pa!a pasien ang mempun ai risi"# tinggi mengalami fibrilasi (entri"el. TERAPI PADEMA0ER Pa$ema"er a!ala% alat listri" ang mampu meng%asil"an stimulus listri" berulang "e #t#t jantung untu" meng#ntr#l fre"-ensi jantung. Alat ini memulai !an memeprta%an"an fre"-ensi jantung "eri"a pa$ema"er alamia% jantung ta" mampu lagi memenu%i fungsin a. Pa$ema"er biasan a !iguna"an bila pasien mengalami gangguan %antaran atau l#n$atan gangguan %antaran ang menga"ibat"an "egagalan $ura% jantung. PEMBEDA4AN 4ANTARAN 6ANT?NG Ta"i"ar!ian atrium !an (entri"el ang ti!a" beresp#ns ter%a!ap peng#batan !an ti!a" sesuai untu" $etusan anti ta"i"ar!ia !apat !itangani !engan met#!e selain #bat !an pa$ema"er. Met#!e tersebut men$a"up is#lasi en!#"ar!ial& rese"si en!#"ar!ial& "ri#ablasi& ablasi listri" !an ablasi fre"-ensi ra!i#. Is#lasi en!#"ar!ial !ila"u"an !engan membuat irisan "e !alam en!#"ar!ium& memisa%"ann a !ari area en!#"ar!ium tempat !imana terja!i !isritmia. Batas irisan "emu!ian !ija%it "embali. Irisan !an jaringan parut ang !itimbul"an a"an men$ega% !isritmia mempengaru%i seluru% jantung. Pa!a rese"si en!#"ar!ial& sumber !isritmia !ii!entifi"asi !an !aera% en!#"ar!ium tersebut !i"elupas. Ti!a" perlu !ila"u"an re"#nstru"si atau perbai"an. 0ri#ablasi !ila"u"an !engan meleta"""an alat "%usus& ang !i!ingin"an sampai su%u 'A@HID :'GAHI.9& pa!a en!#"ar!ium !i tempat asal !isritmia selama 7 menit. Daera% ang membe"u a"an menja!i jaringan parut "e$il !an sumber !isritmia !apat !i%ilang"an. Pa!a ablasi listri" sebua% "ateter !imasu""an pa!a atau !e"at sumber !isritmia !an satu sampai lima s #" sebesar 1@@ sampai ;@@ j#ule !iberi"an melalui "ateter langsung "e en!#"ar!ium !an jaringan se"itarn a. 6aringan jantung menja!i terba"ar !an menja!i parut& se%ingga meng%ilang"an sumber !isritmia. Ablasi fre"-ensi ra!i# !ila"u"an !engan memasang "ateter "%usus pa!a atau !e"at asal !isritmia. Gel#mbang suara fre"-ensi tinggi "emu!ian !isalur"an melalui "ateter tersebut& untu" meng%an$ur"an jaringan !isritmi". 0erusa"an jaringan ang !itimbul"an lebi% spesifi" aitu %an a pa!a jaringan !isritmi" saja !isertai trauma "e$il pa!a jaringan se"itarn a !an bu"an trauma luas seperti pa!a "ri#ablasi atau ablasi listri". AS?4AN 0EPERAJATAN 1. PENG0A6IAN DATA DASAR A0TI3ITAS /ISTIRA4AT Gejala ) 19 0elema%an& "elela%an umum !an "arena "erja. Tan!a ) 79 Peruba%an fre"-ensi jantung/TD !engan a"ti(itas/#la%raga. SIR0?8ASI Gejala ) ;9 Ri-atar IM sebelumn a/a"ut F@K'FEK mengalami !isritmia9& "ar!i#mi#pati& G60& pen a"it "atup jantung& %ipertensi. Tan!a ) =9 Peruba%an TD& $#nt#% %ipertensi atau %ip#tensi selama peri#!e !isritmia. E9 Na!i ) mung"in ti!a" teratur& $#nt#% !en ut "uat& pulsus altenan :!en ut "uat teratur/!en ut lema%9& na!i bigeminal :!en ut "uat ta" teratur/!en ut lema%9. A9 Defi$it na!i :perbe!aan antara na!i api$al !an na!i ra!ial9. G9 Bun i jantung ) irama ta" teratur& bun i e"stra& !en ut menurun. 0ulit ) -arna !an "elembaban beruba%& $#nt#% pu$at& sian#sis& ber"eringat :gagal jantung& s #"9. F9 E!ema ) !epen!en& umum& D36 :pa!a a!an a gagal

jantung9. 1@9 4aluaran urine ) menurun bila $ura% jantung menurun berat. INTEGRITAS EG> Gejala ) *+, Perasaan gugup :!isertai ta"iaritmia9& perasaan teran$am. *+, Stress#r se%ubungan !engan masala% me!i". Tan!a ) *+, Demas& ta"ut& men#la"& mara%& gelisa%& menangis. MA0ANAN/DAIRAN Gejala ) *+, 4ilang nafsu ma"an& an#re"sia. *+, Ti!a" t#leran ter%a!ap ma"anan :"arena a!an a #bat9. *+, Mual/munta%. *+, Peruba%an berat ba!an. Tan!a ) *+, Peruba%an berat ba!an. *+, E!ema *+, Peruba%an pa!a "elembaban "ulit/turg#r. *+, Pernapasan "re"els. NE?R> SENS>RI Gejala ) *+, Pusing& ber!en ut& sa"it "epala. Tan!a ) *+, Status mental/sens#ri beruba%& $#nt#% !is#rientasi& bingung& "e%ilangan mem#ri& peruba%an p#la bi$ara/"esa!aran& pingsan& "#ma. *+, Peruba%an perila"u& $#nt#% men erang& letargi& %alusinasi. *+, Peruba%an pupil :"esamaan !an rea"si ter%a!ap sinar9. *+, 0e%ilangan refle"s ten!#n !alam !engan !isritmia ang mengan$am %i!up :ta"i"ar!ia (entri"el & bra!i"ar!ia berat9. N/ERI/0ETIDA0N/AMANAN Gejala ) *+ , N eri !a!a& ringan sampai berat& !imana !apat atau ti!a" bias %ilang #le% #bat anti angina. Tan!a ) *+, Perila"u !istra"si& $#nt#% gelisa%. PERNAPASAN Gejala ) *+, Pen a"it paru "r#nis. *+, Ri-a at atau penggunaan temba"au berulang. *+, Napas pen!e". *+, Batu" :!engan /tanpa pr#!u"si sputum9. Tan!a ) *+, Peruba%an "e$epatan/"e!alaman pernapasan selama epis#!e !isritmia. *+, Bun i napas ) bun i tamba%an :"re"els& r#n"i& mengi9 mung"in a!a menunju""an "#mpli"asi pernapasan& seperti pa!a gagal jantung "iri :e!ema paru9 atau fen#mena tr#mb#emb#liti" pulm#nal. 0EAMANAN Tan!a ) *+, Demam. *+, 0emera%an "ulit :rea"si #bat9. *+, Inflamasi& eritema& e!ema :tr#mb#sis superfi$ial9. *+, 0e%ilangan t#nus #t#t/"e"uatan. PEN/?8?4AN Gejala ) *+, .a"t#r risi"# "eluarga $#nt#%& pen a"it jantung& str#"e. *+, Penggunaan/ta" mengguna"an #bat ang !isresep"an& $#nt#% #bat jantung :!igitalis9B anti "#agulan :$#uma!in9 atau #bat lain ang !ijual bebas& $#nt#% sirup batu" !an analgesi" berisi ASA. *+, A!an a "egagalan untu" memeprbai"i& $#nt#% !isritmia berulang/ta" !apat sembu% ang mengan$am %i!up. Pertimbangan ) *+, DRG menunju""an rerata lama !i ra-at ) ;&7 %ari. Ren$ana pemulangan ) *+, Peruba%an penggunaan #bat. 7. DIAGN>SA DAN INTER3ENSI 0EPERAJATAN 19 RISI0> TINGGI TER4ADAP PEN?R?NAN D?RA4 6ANT?NG. .a"t#r risi"# meliputi ) ( Gangguan "#n!u"si ele"tri"al. ( Penurunan "#ntra"tilitas mi#"ar!ia. 0emung"inan !ibu"ti"an #le% ) ( Ti!a" !apat !iterap"an & a!an a tan!a'tan!a !an gejala'gejala membuat !iagn#sa a$tual. 4asil ang !i%arap"an/"riteria e(aluasi ) ( Memperta%an"an /mening"at"an $ura% jantung a!e"uat ang !ibu"ti"an #le% TD/na!i !alam rentang n#rmal& %aluaran urine a!e"uat& na!i teraba sama& status mental biasa. ( Menunju""an penurunan fre"-ensi/ta" a!an a !isritmia. ( Berpartisipasi !alam a"ti(itas ang menurun"an "erja mi#"ar!ia. INTER3ENSI RASI>NA8 Raba na!i :ra!ial& $ar#ti!& fem#ral& !#rsalis pe!is9 $atat fre"-ensi& "eteraturan& amplitu!e :penu%/"uat9 !an simetris. Datat a!an a pulsus alternan& na!i bigeminal atau !efisit na!i. Aus"ultasi bun i jantung& $atat fre"-ensi& irama. Datat a!an a !en ut jantung e"stra& penurunan na!i. Pantau tan!a (ital !an "aji "ea!e"uatan $ura% jantung/perfusi jaringan. 8ap#r"an (ariasi penting pa!a TD/fre"-ensi na!i& "esamaan& pernapasan& peruba%an pa!a -arna "ulit/su%u& ting"at "esa!aran/sens#ri& !an %aluaran urine selama epis#!e !isritmia. Tentu"an tipe !isritmia !an $atat irama :bila pantau jantung /telemetri terse!ia9. Ta"i"ar!ia Bra!i"ar!ia Disritmia atrial Disritmia (entri"el Bl#" jantung Beri"an ling"ungan tenang. 0aji alasan untu" membatasi a"ti(itas selama fase a"ut. Dem#nstrasi"an /!#r#ng penggunaan perila"u pengaturan stress& $#nt#% te%ni" rela"sasi & bimbingan imajinasi& napas lambat/!alam. Seli!i"i lap#ran n eri !a!a& $atat l#"asi& laman a& intensitas& !an fa"t#r peng%ilang/pemberat. Datat petunju" n eri n#n'(erbal& $#nt#% -aja% meng"erut& menangis& peruba%an TD/fre"-ensi jantung. Siap"an /la"u"an resusitasi jantung paru sesuai in!i"asi. 0#lab#rasi Pantau pemeri"saan lab#rat#rium& $#nt#% ele"tr#lit. 0a!ar #bat. Beri"an #"sigen tamba%an sesuai in!i"asi. Beri"an #bat sesuai in!i"asi. 0alium& Anti!isritmia ) 0el#mp#" Ia& $#nt#% !is#pirami! :n#rpa$e9& pr#"ainami! :pr#nestl 9& <uini!in :<uinagulate9. 0el#mp#" Ib

$#nt#% li!#"ain& fenit#in& t#"aini!in& me"siletine. 0el#mp#" I$& $#nt#% en"aini!& fle"aini!& pr#pafen#n. 0el#mp#" II& $#nt#% pr#pran#l#l& na!#l#l& asebut#l#l& esm#l#l. 0el#mp#" III& $#nt#% bretilium t#slat& amin#!ar#n. 0el#mp#" I3& $#nt#% (erapamil& nife!ipin& !iltiaLem. 8ain'lain& $#nt#% atr#pine sulfat& is#pr#teren#l& gl"#si! jantung & !igitalis. Siap"an untu"/Bantu "ar!i#(ersi ele"tif. Bantu pemasangan/memperta%an"an fungsi pa$u jantung. Masu"an/perta%an"an masu"an I3 Siap"an untu" pr#se!ur !iagn#sti$ in(asi(e/be!a% sesuai in!i"asi. Siap"an untu"/Bantu penanaman #t#mati" "ar!i#(ersi atau !efibrilat#r :AIDD9 bila !iin!i"asi"an. 79 0?RANG PENGETA4?AN TENTANG PEN/EBAB/0>NDISI PENG>BATAN. Dapat !i%ubung"an !engan ) ( 0urang inf#rmasi/sala% pengertian "#n!isi me!is/"ebutu%an terapi. ( Ti!a" mengenal sumber inf#rmasi. ( 0urang mengingat. 0emung"inan !ibu"ti"an #le% ) ( Pertan aan ( Pern ataan sala% "#nsepsi. ( Gagal memperbai"i pr#gram sebelumn a. ( Terja!i "#mpli"asi ang !apat !i$ega%. 4asil ang !i%arap"an/"riteria e(aluasi ) ( Men ata"an pema%aman tentang "#n!isi& pr#gram peng#batan !an fungsi pa$u jantung :bila mengguna"an9. ( Men ata"an tin!a"an ang !iperlu"an !an "emung"inan efe" samping merugi"an !ari #bat. ( Mela"u"an !engan benar pr#se!ur ang perlu !an menjelas"an alas an tin!a"an. ( Meng%ubung"an !engan benar pr#se!ur tan!a gagal pa$u jantung. INTER3ENSI RASI>NA8 0aji ulang fungsi jantung n#rmal/"#n!u"si ele"tri"al. 6elas"an/te"an"an masala% !isritmia "%usus !an tin!a"an terapeuti" pa!a pasien/#rang ter!e"at. I!entifi"asi efe" merugi"an/"#mpli"asi !isritmia "%usus& $#nt#% "elema%an& e!ema !epen!en& peruba%an mental lanjut& (ertig#. Anjur"an /$atat pen!i!i"an tentang #bat. Termasu" mengapa #bat !iperlu"an :tin!a"an ang !ibutu%"an9& bagaimana !an "apan minum #bat& apa ang !ila"u"an bila !#sis terlupa"an :inf#rmasi !#sis !an penggunaan9& efe" samping ang !i%arap"an atau "emung"inan rea"si merugi"an& intera"si !engan #bat lain/#bat ang !ijual bebas atau substansi :al$#%#l& temba"au9& sesuai !engan apa !an "apan melap#r"an "e !#"ter. D#r#ng pengembangan lati%an rutin& meng%in!ari lati%an berlebi%an. I!entifi"asi tan!a/gejala ang memerlu"an a"ti(itas $epat& $#nt#% pusing& silau& !ispnea& n eri !a!a. 0aji ulang "ebutu%an !iet in!i(i!u/pembatasan& $#nt#% "alium !an "afein. Memberi"an inf#rmasi !alam bentu" tulisan bagi pasien/#rang ter!e"at untu" !iba-a pulang. Anjur"an pasien mela"u"an pengu"uran na!i !engan tepat. D#r#ng pen$atatan na!i %arian sebelum minum #bat/lati%an. I!entifi"asi situasi ang memerlu"an inter(ensi me!is $epat. 0aji ulang "e-aspa!aan "eamanan& te%ni" untu" menge(aluasi/memperta%an"an pa$u jantung atau fungsi AIDD !an gejala ang memerlu"an inter(ensi me!is. 0aji ulang pr#se!ur untu" meng%ilang"an PAT $#nt#% pijatan "ar#tis/sinus maneu(er. 3alsal(a bila perlu. ;. E3A8?ASI DA.TAR P?STA0A Emergen$ Dar!i#(as$ular Dare Pr#gram& A!(an$e! Dar!ia$ 8ife Supp#rt& 1FFG'1FFF& Ameri$an 4eart Ass#$iati#n. N#er Sjaif#ella%& M.4. Dr. Pr#f& Bu"u Ajar Ilmu Pen a"it Dalam& jili! I& E!isi "etiga& 1FFA& Balai Penerbit .0?I& 6a"arta. %ttp)//---.rn$eus.$#m/$#urseMframe.aspNeOamMi!P1AQ!ire$t#r Pe"g %ttp)//---.$eE.$#m/e"g1@1.%tm %ttp)//---."#mpas.$#m/"ese%atan/ne-s/@;@E/@G/1177@C.%tm %ttp)//---.rn$eus.$#m/$#urseMframe.aspNeOamMi!P1AQ!ire$t#r Pe"g SmeltLer Bare& 7@@7& Bu"u Ajar "epera-atan Me!i"al Be!a% Brunner Q Stu!!art%& e!isi C & EGD& 6a"arta. Gu t#n Q 4all& 1FFG& Bu"u Ajar .isi#l#gi 0e!#"teran& Deta"an I& EGD& 6a"arta. %ttp)//---.balip#st.$#.i!/BaliP#st$eta"/7@@=/;/G/in"1.%tml Gan#ng .. Jilliam& 7@@;& Bu"u Ajar .isi#l#gi 0e!#"teran& E!isi 7@& EGD& 6a"arta. Pri$e Q Jils#n& 7@@A& Pat#fisi#l#gi& 0#nsep 0linis Pr#ses'Pr#ses Pen a"it& E!isi A& 3#lume I& EGD& 6a"arta.