Anda di halaman 1dari 1

Besar Untuk Masa Kehamilan (BMK, LGA, Large for Gestational Age) DEFINI I eorang !a"i !

aru lahir (a#akah #rematur, matur atau #ost$matur) "ang le!ih !esar %i!an%ingkan %engan umur kehamilann"a %ikatakan se!agai Besar Untuk Masa Kehamlan (BMK, LGA, Large for Gestational Age)& 'EN(EBAB 'en"e!a! utama %ari !a"i "ang sangat !esar a%alah %ia!etes "ang %i%erita oleh i!un"a selama kehamilan& Gula %i %alam %arah i!u mele)ati #lasenta* se!agai res#on terha%a# tinggin"a ka%ar gula, maka pankreas +anin menghasilkan se+umlah !esar insulin& ,al ini men"e!a!kan +anin tum!uh sangat !esar& emakin +elek #engontrolan teha%a# %ia!etes i!u, semakin !esar !a"i "ang akan %ilahirkan nanti& GE-ALA Ukuran !a"i "ang sangat !esar !isa men"e!a!kan kesulitan %alam #ersalinan melalui .agina, sehingga kemungkinan ter+a%in"a /e%era semakin !esar& Karena itu, !a"i BMK !iasan"a harus %ilahirkan melalui o#erasi sesar& 'a%a saat lahir, ketika tali #usar %i#otong, gula %ari i!u ti!a$ti!a !erhenti mengalir ke +anin, teta#i ka%ar insulin +anin teta# tinggi& Ka%ar gula %arah +anin akan segera turun sehingga ter+a%i hi#oglikemia %alam )aktu 0$1 +am setelah !a"i %ilahirkan& Mungkin ti%ak akan tam#ak ge+ala$ge+ala %ari hi#oglikemia atau mungkin !a"i akan tam#ak gelisah, kesa%arann"a menurun atau mengantuk, ti%ak mau men"usu %an !ahkan a%a "ang sam#ai ke+ang& Ba"i "ang lahir %ari i!u "ang men%erita %ia!etes memiliki +umlah sel %arah merah "ang tinggi& Karena itu mereka /en%erung memiliki ka%ar !iliru!in "ang tinggi, "ang men"e!a!kan ter+a%in"a +aun%i/e& Kea%aan ini !isa %iatasi %engan fototerapi atau ka%ang %ilakukan transfusi ganti& Ba"i %ari i!u "ang men%erita %ia!etes /en%erung memiliki #aru$#aru "ang !elum matang %an men%erita sin%roma ga)at #ernafasan, meski#un ti%ak lahir #rematur&

Anda mungkin juga menyukai