Anda di halaman 1dari 1

DOA mohon dimudahkan segala uRusan.

Robbanaa aatinaa minladunka rohmataw wahayya lanaa min amrinaa rosyada DOA MUDAH FAHAM DAN MUDAH HAFAL Allahummarzuqna ya Rabbi fahman-nabiyin, wa-hifzal-mursalin, wailhamal-mala-ikatil-muqarrabin fi-afiatin ya DOA SUPAYA MENJAD PA!AR "EN"AN# SESUA"U PER!ARA Allahummaftah alaya futuuhal arifiin. Wa faqqihni fiiddiin. DOA MENDAPA" LHAM A"AU DEA YAN# $A ! Allahumma alhimni rusydii wa aidznii min syarri nafsi. DOA !E" !A HENDA! $ERSYARAH A"AU $ER$AHAS Rabbisy rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. DOA MOHON D "AM$AH LMU DAN !EFAHAMAN Rabbi zidnii ilman warzuqni fahman % R D UN"U! MENDAPA" LMU DEN#AN H !MAH Ya Aliimu Ilman Hikmah % R D UN"U! PELAJAR Ya Haadii Ya Aliimu Ya !habiru Ya "ubiin. DOA !E" !A !E#ELAPAN F ! RAN &men'al (lo)k* Ya Haadi, ihdinii. % R D UN"U! MENJAD $ JA! Ya Rasyidu # $iba%a s&banyak mun'kin s&l&(as solat % R D UN"U! +MEL HA", YAN# D RAHS A!AN Alaa Yalamu "an !halaq Wahuwal )athiiful !habiir

Anda mungkin juga menyukai