Anda di halaman 1dari 6

KERTAS CADANGAN PROGRAM MOTIVASI KECEMERLANGAN PELAJAR SK BUKIT KUARI, BATU PAHAT, JOHOR TAHUN 2014 1

NAMA PROGRAM KEM MOTIVASI KECEMERLANGAN PELAJAR


MUKADIMAH Berdasarkan pemerhatian didapati sebaha ian besar pe!a"ar SK B#kit K#ari memp#n$ai p%tensi #nt#k men"adi pe!a"ar $an &emer!an sama ada da!am bidan akademik ata# p#n k%k#rik#!#m seperti pe!a"ar'pe!a"ar sek%!ah !ain( O!eh $an demIkian) pihak sek%!ah per!# men$ediakan sat# pr% ram s%k%n an #nt#k menin katkan ke$akinan dan "ati diri di ka!an an pe!a"ar a ar mereka mamp# #nt#k men apai p%tensi terseb#t( J#ster# it#) di&adan kan pr% ram M%ti*asi ke&emer!an an Pe!a"ar di"a!ankan a ar dapat membant# pe!a"ar menin katkan ke$akinan dan "ati diri mereka(

MATLAMAT +(,(
+(/(

Menin katkan keta-.aan kepada A!!ah(


Me!ahirkan m#rid $an berketerampi!an) berdisip!in) bertan #n "a.ab dan sentiasa ber#saha kearah penin katan diri(

+(+

Membina dan membent#k ke$akinan dan "ati diri #nt#k men"adi pe!a"ar &emer!an (

4.

OBJEKTIF 0(,( 0(/( 0(+( 0(0( Me!ahirkan m#rid $an &emer!an dan anak $an s%!eh dan ber #na #nt#k a ama) ban sa dan ne ara( Menin katkan sahsiah dan "ati diri m#rid( Me!ahirkan insan $an berdisip!in) berakh!ak m#!iam berda$a sain dan &emer!an ( Mem%ti*asikan m#rid s#pa$a dapat be!a"ar den an !ebih sistematik(

5.

SASARAN Sem#a m#rid Tah#n 0) 1 dan 2 ,34 %ran m#rid

6.

JANGKA MASA /3 Apri! /3,0 5 , hari 6

TEMPAT Smart 7a!! SK B#kit K#ari) Bat# Pahat) J%h%r(

!.

SUMBER TENAGA DAN JA"ATANKUASA /(,( /(/( 8asi!itat%r dari 9a$asan Pemban #nan Ke!#ar a :ar#! Ta;<im Ja.atank#asa Ker"a dari ka!an an #r# dan J=K#asa PIBG SK B#kit K#ari 5 R#"#k !ampiran ,6

#.

AKTIVITI DAN ATURCARA PROGRAM R#"#k !ampiran /

10.

ANGGARAN BELANJA"AN R#"#k !ampiran +

12.

PROSES KERJA ,/(,( Mes$#arat Peran&an an Pr% ram perin kat Ja.atank#asa Bimbin an dan Ka#nse!in Sek%!ah( ,/(/( Men hantar Kertas Cadan an #nt#k Ke!#!#san ,/(+( Jika di!#!#skan) Mes$#arat Ja.atank#asa Ker"a Ka!i Pertama ,/(0( Men edarkan s#rat >'

,/(0(,( ,/(0(/( ,/(0(+(

Mak!#man kepada m#rid Jemp#tan kepada Pen&eramah Mem%h%n S#mban an

,/(1( Ja.atank#asa Ker"a Men"a!ankan t# as Prama"!is( ,/(2( Mes$#arat Pe!arasan Akhir ,/(?( Me!aksanakan Kem M%ti*asi Ke&emer!an an Pe!a"ar ,/(@( Mes$#arat P%st M%rtem 13. PENUTUP Pihak Ja.atank#asa men harapkan sem% a pr% ram ini dapat di!#!#skan dan di!aksanakan den an "a$an$a serta men&apai %b"ektiA $an te!ah di ariskan( Sem% a apa "#a s#mban an dan bant#an $an keberkatan I!ahi( Se a!a peran&an an) pen #r#san dan pentadbiran $an pe!aksanaan $an pert%!%n an A!!ah SBT( te!iti men"adikan dib#at ber"a!an den an !an&ar berserta hida$ah dan diberikan mendapat

L$%&'($) 1
AHLI JA"ATANKUASA KEM MOTIVASI KECEMERLANGAN PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KUARI, BATU PAHAT. P*)$+',$P*).*(/+' > > Pe a.ai Pe!a"aran :aerah Bat# Pahat G#r# Besar SK B#kit K#ari GPK 7a! Eh.a! M#rid GPK Pentadbiran GPK K% K#rik#!#m

T'%0$1$) P*).*(/+' > N$'0 P*).*(/+' 2

S*-'$/+$,$ B*)3$,$('

2 >

G#r# Bimbin an dan Ka#nse!in

A,1' J$4$-$)K/$+$ K*(5$ P(6.($% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 K*% K6%$)3$) 8 K*% M$-(6) U(/+*-'$8P*)3$9-$($) P(6.($% 3$) A:-';'-' M$:$)$) 3$) J$%/$) P*(+'$&$) T*%&$- 8 P*).')$&$) A:-';'-' R'$3$, P.A S'+-*% 8 P*($1$-$) P*%0$<$ D6$ M$51'+ H$3'$,, S'5'1 3$) C*)3*($,$-' D6:/%*)-$+' K$4$1$) 3$) K*+*1$%$-$) S/%0$).$) 3$) D*(%$

L$%&'($) 2

CADANGAN TENTATIF KEM MOTIVASI KECEMERLANGAN PELAJAR TAHUN 2014

TARIKH

Isnin /3'0' /3,0

MASA @(33 pa i @(+3 pa i 4(33 pa i ,3(33 pa i ,,(33 pa i ,/(+3 t h

AKTIVITI PendaAtaran S!%t , C I&e Breakin Min#m Pa i L:K , L:K / Ma"!is Pen#t#p

Jadual ini tertakluk kepada

L$%&'($) 3

ANGGARAN PERBELANJAAN KEM MOTIVASI KECEMERLANGAN PELAJAR TAHUN 2014

SUMBER KE"ANGAN Per#nt#kan Bimbin an dan ka#nse!in RM 1 D ,34 S#mban an :ana Tah#n Enam RM 101(33 RM +33(33 RM!45.00

ANGGARAN PERBELANJAAN Makan dan min#m peserta Makan dan Min#m 8asi!itat%r Sa #hati Pen&eramah dan 8asi!itat%r 9PK:T Be!an"a pen #r#san RM ,13(33 RM ,33(33 RM !45.00 Kekurangan Perbelanjaan akan ditampung melalui sumbangan orang perseorangan dalam bentuk kewangan. RM 101(33 RM 13(33

Anda mungkin juga menyukai