Anda di halaman 1dari 13

PROSEDUR

PENYELIDIKAN PENDIDIKAN
AAA - JSS, IPGKR

MENYATAKAN MASALAH KAJIAN

Pernyataan masalah bermaksud;

Pernyataan atau keterangan yang menjelaskan keadaan sebenar masalah yang akan dikaji. Cth: pihak sekolah prihatin terhadap ramai guru yang tidak menyertai gerak kerja kokurikulum sukan yang diadakan pada pagi hari sabtu.

AAA - JSS, IPGKR

MENYATAKAN MASALAH KAJIAN

Ditentukan terlebih dahulu sebelum memulakan sebarang penyelidikan ilmiah Penetapan masalah mengambil kira;

AAA - JSS, IPGKR

Adakah permasalahan itu berguna untuk diselesaikan?

Adakah terdapat kaedah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah tersebut?


Adakah permasalahan pilihan anda memang menarik untuk diselesaikan? Adakah permasalahan tersebut , adakahmenemukan sesuatu yang baharu?

Adakah diperoleh data yang cukup untuk menyesaikan permasalahan? Adakah anda mempunyai kemampuan tenaga, wang dan masa?

MENYATAKAN MASALAH KAJIAN


Kriteria untuk menilai permasalahan:

Mengambil kira atau pertimbangkan aspek kekangan tenaga, masa, wang atau kemampuan Samada terdapat instrumen yang sesuai seperti ujian atau skala penilaian
AAA - JSS, IPGKR

Samada susunan rangka kerja jelas. Samada data kelak dapat dianalisis atau tidak.

Samada keterangan berguna untuk diselidik

MENETAPKAN OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian mestilah bertepatan dan bersesuaian dengan pernyataan masalah


AAA - JSS, IPGKR

Biasanya objektif kajian ditulis;


Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti.. Kajian ini bertujuan meramal Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis Kajian yang dijalankan bertujuan menguji/mengenal pasti.

MENETAPKAN OBJEKTIF KAJIAN


Contoh; Kajian ini bertujuan mengenal pasti faktor keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah menengah.

AAA - JSS, IPGKR

Kajian ini bertujuan mengetahui komitmen sekumpulan guru Pendidikan Seni Visual Kursus Perguruan Lepas Ijazah pengkhususan Sekolah Rendah (KPLI-SR) yang mengambil subjek Pendidikan Seni Visual sebagai opsyen minor.

MEMBENTUK SOALAN KAJIAN

Soalan dibentuk berdasarkan objektif kajian dan bertujuan menjawab objektif tersebut
AAA - JSS, IPGKR

Contoh; ( Persoalan) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen guru KPLI-SR tersebut dalam pelaksanaan pengajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah? Objektif kajian: Mngenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen guru dalam pelaksanaan pengajaran Pendidikan Seni Visual guru KPLI-SR terbabit.

MEMBENTUK HIPOTESIS

Adalah idea ataupun andaian yang dibuat untuk diuji.


AAA - JSS, IPGKR

Merupakan pernyataan sementara tentang sesuatu yang kebolehpercayaannya biasanya tidak diketahui. Penerimaan atau penolakan hipotesis bergantung kepada data yang dikumpul dan dianalisis.

MEMBENTUK HIPOTESIS

Hipotesis dibentuk berdasarkan kepada masalah yang berlaku secara logik dan juga boleh didapati daripada teori JENIS HIPOTESIS:
Hipotesis Penyelidikan Hipotesis Nul Hipotesis statistik

AAA - JSS, IPGKR

MEMBENTUK HIPOTESIS

JENIS HIPOTESIS
AAA - JSS, IPGKR

Hipotesis Penyelidikan

Biasanya penyelidik yakin hipotesis penyelidikannya adalah benar iaitu selagi teori yang menjadi sumbernya adalah memadai. Contoh: kenakalan kanak-kanak banyak dipengaruhi keadaan ibu bapa yang sering bertengkar, boleh dilakukan dengan mengambil sampel sejumlah kanakkanak daripada keluargay nag bermasalah dan kemukakan soalan tentang layanan daripada ibubapa, sekiranya wujud perilaku nakal pada kanak-kanak semasa perbualan maka hipotesis boleh diterima.

MEMBENTUK HIPOTESIS

JENIS HIPOTESIS Hipotesis Nul

Merupakan pernyataan tentang sesuatu perkara tetapi menolak pernyataan yang ditunjuk oleh hipotesis penyelidikan

AAA - JSS, IPGKR

Penyelidik perlu menyusun situasi yang menghadirkan dua pernyataan yang berlainan Contoh: kenakalan kanak-kanak bukan dipengaruhi ibubapa yang selalu bertengkar. Maka sekiranya penyelidik dapat menunjukkan kenakalan kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh ibubapa yang sering bertengkar, maka penyelidik menolak hipotesis nul atau hipoteis itu dianggap tidak betul .

MEMBENTUK HIPOTESIS
JENIS HIPOTESIS Hipotesis Nul

AAA - JSS, IPGKR

Penyelidik perlu bersikap tidak memihak dalam penyelidikan. Sekiranya penyelidik mampu menolak hipotesis nul, maka hipoteis penyelidikannya akan lebih kukuh kebenaranya

MEMBENTUK HIPOTESIS
JENIS HIPOTESIS Hipotesis Statistik

AAA - JSS, IPGKR

Pernyataan tentang populasi statistik ( perangkaan) yang didasarkan pada maklumat daripada data yang diteliti , diusahakan oleh penyelidik untuk diterima atau ditolak Cth; penyelidik ingin menguji perbezaan umur anatar kelompok manusia. Untuk menguji hipotesis penyelidikan ,Kelompok A lebih tua daripada kelompok B . Perlu ditentukan oleh hipotesis Nul terlebih dahulu, iaitu kelompok A dan B tidak berbeza pada umur atau keolpok B lebih tua daripada kelompok A,