Anda di halaman 1dari 40

Strategi Pengajaran

Pembelajaran
Ang Chai Tin
IPGM PERLIS
Model
Pendekatan
Strategi
Kaedah
Teknik
Aktiviti
Strategi
Kamus Dewan 1998
rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat
atau kejayaan

Bidang pendidikan
kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan
merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu
pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang
telah ditentukan

Contoh:-
Strategi penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa,
misalnya pertuturan, membaca dan menulis
Strategi penyerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran
sesuatu mata pelajaran
Strategi integrasi fakta-fakta dalam pelbagai mata pelajaran
Strategi gabung kaedah keseluruhan kelas dengan kaedah
kumpulan
Strategi gabungan kemahiran-kemahiran pelajaran dalam
kelas bercantum
Strategi Pengajaran
Pembelajaran
PEMUSATAN GURU

1
PEMUSATAN MURID

2
PEMUSATAN BAHAN

3
BERASASKAN TUGASAN

4
A) PEMUSATAN GURU
EDikenal sebagai eksplisit
EGuru mengawal keadaan dan berperanan
sebagai ketua.
EFokus pengajaran atau aktiviti dimonopoli
oleh guru.
EGunakan bahan dalam langkah kecil &
sistematik utk menyemak pemahaman murid
EMenegaskan latihan murid selepas setiap
langkah.
ESampaikan bahan,bimbing,bekalkan amali
Kaedah &Teknik Pemusatan Guru

Penerangan
Demonstrasi
Syarahan
Pengajaran Berkumpulan/Berpasukan
Pengajaran Mikro
Bercerita (guru sebagai pencerita)

Pemusatan Guru
Prinsip strategi pemusatan guru:
Guru mengarah proses pembelajaran dan
mengawal hak murid utk menerima
maklumat
Murid sbg bekas kosong, pembelajaran
adalah satu proses utk tambah ilmu,
kemahiran dan nilai
Pengajaran mengutamakan murid yg
sederhana
Semua murid berkembang mengikut kadar
yang sama
Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Guru
K
o
m
u
n
i
k
a
s
i

s
e
h
a
l
a

G
u
r
u

b
e
r
k
u
l
i
a
h

M
u
r
i
d

p
a
s
i
f

d
a
n

m
e
n
d
e
n
g
a
r

s
a
h
a
j
a

G
u
r
u

m
e
n
g
a
r
a
h

d
a
n

m
e
n
g
a
w
a
l

p
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n

(
c
o
r
a
k

a
u
t
o
k
r
a
t
i
k
)

M
u
r
i
d

k
u
r
a
n
g

k
r
e
a
t
i
f

d
a
n

t
i
d
a
k

b
e
r
i
n
i
s
i
a
t
i
f

M
e
m
e
n
t
i
n
g
k
a
n

p
e
n
c
a
p
a
i
a
n

o
b
j
e
k
t
i
f

p
e
n
g
a
j
a
r
a
n

M
u
r
i
d

k
u
r
a
n
g

b
e
r
m
i
n
a
t

t
e
r
h
a
d
a
p

p
e
n
e
r
a
n
g
a
n

g
u
r
u

M
e
n
e
k
a
n
k
a
n

u
j
i
a
n

s
u
m
a
t
i
f

u
n
t
u
k

p
e
n
g
g
r
e
d
a
n

S
i
f
a
t
-
s
i
f
a
t

s
o
s
i
a
l

k
u
r
a
n
g

d
i
p
u
p
u
k
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemusatan Guru
Kaedah yang digunakan:
Pengajaran langsung :belajar mengenai konsep dan
kemahiran melalui langkah-langkah

Kuliah-murid pasif, masa merancang terhad,
bersifat luwes, mudah dilaksanakan.

Perbincangan-kuliah : gabungan kuliah dan
penyoalan.
PERANAN GURU
Guru menyusun dan persembahkan maklumat kpd murid.
Guru sebagai penyampai ilmu dan mengawal murid mendapatkan maklumat
Guru mengajar.

PERANAN MURID
Murid bergantung kpd pengajaran guru untuk lulus peperiksaan.
Penerima maklumat yang pasif.
Membina dan menyusun semula maklumat daripada guru

SUASANA PEMBELAJARAN
Murid duduk berbaris
Maklumat disampaikan melalui syarahan, buku dan filem.


PEMUSATAN GURU
KELEBIHAN

Lebih efektif dalam mengajar kemahiran asas terutama dalam membaca
dan mengira.

Mengajar pelajar istilah yang lebih spesifik buat permulaanya

Sesuai untuk sekolah rendah.

Dapat membimbing pelajar supaya tidak keliru atau terpesong

contoh: guru perlu tunjukkan dahulu cara penggunaan alatan dalam
makmal terutama peralatan yang boleh mendatangkan bahaya.
KELEMAHAN

Lebih kepada behaviorisme

Terlalu bergantung kpd guru

Gagal menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan

Gaya pembelajaran terhad.

Sukar mewujudkan percambahan pemikiran.

Latihan
Antara berikut, manakah merupakan amalan
pengajaran berpusatkan guru ?

A. Kepimpinan bercorak autokratik
B. Objektif pendidikan diabaikan oleh guru
C. Menekankan ujian formatik untuk penggredan
D. Guru kurang mengawal pengajaran pembelajaran
A
B) PEMUSATAN MURID

DEFINISI

Perspektif yang berfokuskan murid (dari segi baka,
pengalaman, latar belakang, bakat, kemampuan, minat &
keperluan) dan pembelajaran (pembelajaran pengetahuan
sedia ada yang terbaik dan bagaimana berlaku serta
pengajaran yg paling efektif dlm menggalakkan motivasi,
pembelajaran & pencapaian pelajar pada tahap yang paling
tinggi )

McCombs & Whisler(1997)


PEMUSATAN MURID
MURID

Belajar mengikut keupayaan

Menunjukkan minat apabila belajar
benda baru

Belajar bersama dgn individu yg
berbeza dr segi umur, budaya &
kebolehan

Terlibat secara aktif dlm aktiviti
pembelajaran

Mempersembahkan pengetahuan
dgn cara yang unik
GURU

Membuat jangkaan yg tinggi
terhadap pelajar

Mendengar & menghormati
pandangan pelajar

Menggalakkan pelajar berfikir
sendiri

PEMUSATAN MURID
Murid fokus utama

Sesuai apabila pemusatan guru tidak berkesan & matlamat pengajaran merangkumi
kemahiran kreatif & kritikal

Tumpuan pada pelajar dalam melaksanakan aktiviti pengajaran.

Pelajar bebas untuk melakukan aktiviti bersama guru.

Berkesan untuk kembang kebolehan murid, aplikasi sikap positif,motivasi.

Contoh penerokaan, inkuiri (pembentukan idea-idea dan konsep-konsep baru).

Pemusatan Murid
Berasaskan Teori Konstruktivisme

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
Murid membawa kerangka persepsi masing-masing
Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran
tersendiri
Pembelajaran satu proses aktif dan dinamik,
sentiasa mengalami perubahan
Murid membina makna melalui percakapan,
pendengaran, penulisan, bacaan dan refleksi
Komunikasi dua hala.
Pemusatan Murid
Pusat pembelajaran
Murid siapkan tugasan secara individu atau dalam
kumpulan kecil
Murid boleh melakukan kerja secara hands-on di
pusat ini.

Pembelajaran berasaskan masalah
Murid guna kaedah inkuiri utk menyelesaikan
masalah melalui empat langkah:menerima masalah,
mengumpul data, mengurus data & rangka
penyelesaian, menganalisis cara penyelesaian.
Pemusatan Murid
Tahu-Apa yang ingin diketahui-Dipelajari (KWL)

Proses di mana murid-murid mengingat kembali apa
yang mereka ketahui mengenai satu-satu tajuk,
nyatakan apa yg ingin diketahui dan apa yg telah
dipelajari.
Murid melibatkan diri secara aktif dlm proses
pengajaran dan pembelajaran.
Pemusatan Murid
Kaedah
&
Teknik
Projek
Inkuiri-
penemuan
Perbincangan
Penyoalan
Penyelesaian
Masalah
Simulasi
Main Peranan
Sumbangsaran
Kumpulan
Pembelajaran
Melalui
Pengalaman
Ciri-ciri Pengajaran Berpusatkan Murid
a. Murid minat dan aktif dalam pelajaran.
b. Komunikasi dua hala.
c. Naluri ingin tahu dikembangkan.
d. Kepimpinan bercorak demokrasi.
e. Mementingkan perkembangan JERI.
f. Disiplin tidak terkawal.
g. Menekankan pencapaian objektif pembelajaran murid.
h. Pembelajaran bercorak pengarahan kendiri.
i. Murid lebih kreatif.
j. Pembentukan sifat positif : kerjasama, tolong menolong,
teleransi.

KAEDAH PENGAJARAN

Mendorong pemahaman pelajar
terhadap penggunaan kemahiran
pemikiran kritis.

Menyokong pelajar dlm
penggunaan strategi
pembelajaran efektif

KURIKULUM

Mempunyai kandungan &
aktiviti yg bermakna kpd pelajar

Aktiviti yg dpt menggalakkan
pelajar belajar secara koloboratif
dgn pelajar lain.

Aktiviti yg dijalankan dpt bantu
pelajar faham & membina
perspektif sendiri

Pemusatan Murid
KEBAIKAN PEMUSATAN MURID

- Dapat menanam minat terhadap pembelajaran
- Mempunyai motivasi dalaman-tidak bergantung
kpd galakan drp guru
- Merupakan kaedah pengajaran paling efektif utk
mengajar pelajar yg kreatif, berkemahiran tinggi &
mempunyai sifat ingin tahu


KELEMAHAN PEMUSATAN MURID


+Murid masih memerlukan bantuan guru untuk
memahami bahan & kemahiran tertentu.

+Untuk menyelesaikan masalah yg memerlukan
penyelesaian segera

C) PEMUSATAN BAHAN

DEFINISI
Bahan
Alat-alat bantu mengajar / bahan atau media pengajaran dan
pembelajaran

Alat bantu mengajar
Alat-alat yang meyokong penyampaian pembelajaran (Atan Long,
1982)

Bahan atau media pengajaran dan pembelajaran
Peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah
dikenal pasti (dipilih), dibina atau dipinda untuk menyokong atau
mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup,
1992)
OBJEKTIF PEMILIHAN
Menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep
Daya penarik yang penting
Pembelajaran yang kekal
Memberi pengalaman sebenar
Membina pemikiran berterusan
Bantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan
kata
Pembelajaran lebih mendalam


(Charles F. Hoban, James D. Finn
dan Edgar Dale, 1964)
PRINSIP PENGGUNAAN
Pelbagai alatan mengajar
Kesesuaian alatan mengajar
Mutu alatan mengajar
Kecekapan menggunakan alatan mengajar

(Mat Nor Hussin, Ab. Rahman Ab, 1988)
KRITERIA PEMILHAN
Isi kandungan berguna dan penting kepada pelajar
Menarik minat pelajar
Memberi kesan mendalam
Bahan yang sah, mudah didapati dan mutakhir
Fakta dan konsep dikaji kepadatannya
Kaitan dengan objektif pengajaran
Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa
Kualiti teknikal yang memuaskan
Perancangan rapi
Bahan pernah diuji

(Erickson dan Curl, 1972)


Pemusatan Bahan
Guru menggunakan banyak bahan untuk menjalankan pengajarannya.

Bahan pengajaran-bhn yg digunakan oleh guru spt carta, graf, peta,
model, slaid, radio, perakam pita dan komputer.

Bahan pembelajaran-bhn yg digunakan oleh murid dlm aktiviti
pembelajaran spt buku teks, kad kerja, radas, alat-alat ujikaji.

Contoh bahan audio-visual: visual bukan berbentuk tayangan, visual
tayangan, media audio, multimedia, filem dan video, sistem siaran
elektronik, media pengajaran berasaskan komputer.

Contoh buku dan bahan bercetak: buku teks, bahan resos, buku kerja
JENIS-JENIS BAHAN
Bahan pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada:

* Bahan bercetak
* Alat pandang dengar
(Mat Nor Hussin, Ab. Rahman Ab, 1988)
CONTOH
BAHAN BERCETAK
ALAT PANDANG DENGAR
Pemusatan Bahan
Kaedah
Dan
Teknik
Audio-visual
Penggunaan
Komputer
Penggunaan
Bahan Cetak
Pengajaran-
pembelajaran
Kesepaduan
Modul
BukuPenggunaan
Buku Teks dan
Rujukan
KEBAIKAN PEMUSATAN BAHAN
Membentuk pengajaran kendiri
Membantu guru
Pendidikan lebih produktif
Pembelajaran lebih serta merta dan pantas
Adil dan saksama
KELEMAHAN
+Peranan guru terhakis
+kos yang tinggi
+Pembelajaran sehala
+Masa yang lama
+Pengaruh persekitaran
D)BERASAKAN TUGASAN/ AKTIVITI
Guru melibatkan murid dalam tugasan / aktiviti untuk
mengaplikasi apa yang telah dipelajari.

Membuka peluang utk menerima bimbingan

Aktiviti yang dipilih dan disampaikan dgn bijak, dipantau dan
diteruskan (kesan maksimum).

Berasaskan Tugasan / Aktiviti
Guru terlebih dahulu sediakan murid,beri bimbingan & maklum balas &
refleksi

Tekankan tujuan semasa perkenalkan sesuatu aktiviti dgn melibatkan
murid.

Bekalkan maklumat dan scaffolding untuk menyempurnakan aktiviti.

Aktiviti bacaan-guru meringkaskan,ingatkan dlm meningkatkan kefahaman

Guru memantau kemajuan murid dan beri bantuan

Tidak berkesan sepenuhnya kecuali diikuti refleksi

KESIMPULAN
_Guru-guru boleh mengaplikasikan pendekatan pemusatan
guru, pelajar, bahan dan tugasan mengikut keperluan pelajar
& persekitaran sekolah.

_Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat akan dpt
memaksimumkan pembelajaran para pelajar
ADA SOALAN?

Bertanya nampak bodoh 5 minit tapi
cerdik selama lamanya