Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN LIMA

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN i. 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri - Budi pekerti ii. iii. i. ii. 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri - Adab iii. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. Berdisiplin dan mempunyai Integriti diri. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. Melibatkan diri secara aktif dalam akti iti di ruma! dan di sekola!. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri. CADANGAN AKTIVITI I. Melakonkan cara memberi maklum balas.positif secara lisan dan perlakuan II. Membuat jadual belajar. III. Mengulangkaji pelajaran. I. Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sa!abat pena. II. Simulasi semasa berkunjung ke ruma! jiran. III. Menyenaraikan adab-adab semasa berkunjung ke ruma! jiran" sa!abat" keluarga dan lain-lain. I. Menyenaraikan peraturanperaturan di sekola! dan dalam kelas. II. Melakonkan akti iti muridmurid semasa membeli makanan di kantin. III. Membuat peta minda $ mematu!i peraturan% I. Bersoal-jawab tentang kepentingan menga!argai masa. II. Membuat jadual !arian sendiri.

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - #eraturan

i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri.

1. Sayangi Diri

b. #engurusan masa - Di ruma!

i. Meng!uraikan kepentingan dan menguruskan masa. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Meng!argai diri.

1. Sayangi Diri

b. #engurusan masa - Di sekola!

i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Melibatkan diri secara aktif dalam akti iti di ruma! dan di sekola!. iii. Meng!argai masa i . Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas ii . Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan dengan anggota keluarga iii. Meng!ormati dan meng!argai ibu bapa dan anggota keluarga.

'. Sayangi (eluarga

a. #eranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas

Mengenalpasti pernyataan yag sesuai berkaitan dengan diri. II. Main peranan $& meng!adiri satu temuduga% III. Menyusun atur perlakuan mengikut urutan yang betul. I. Menulis senarai akti iti !arian ibu dan bapa serta membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka.

I.

'. Sayangi (eluarga

a. #eranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas

i. Meng!uraikan kepentingan menjalinkan I. Membincangkan !ubungan !ubungan baik dengan anggota keluarga yang si!at antara ibu" bapa asas dan anak. ii. Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan II. Menyenaraikan peraturan dengan anggota keluarga asas untuk menjaga keselamatan iii Menunjukkan sikap bertanggungjawab di ruma!. sebagai anggota keluarga i . Meng!uraikan kepentingan menjalinkan !ubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii . Menjalinkan !ubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan iii .Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga I. Meng!asilkan peta minda cara menjaga warga tua* kurang berupaya dalam keluarga.

' . Sayangi (eluarga

b . )ubungan keluarga kembangan

' .. Sayangi (eluarga

b. )ubungan keluarga kembangan

i. Meng!uraikan kepentingan menjalinkan !ubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii . Meng!ormati dan meng!argai ibu bapa dan anggota keluarga kembangan iii. Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan

I. Memainkan peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.

dengan anggota keluarga kembangan

+. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat

a. Semangat kejiranan - )idup ber!armoni dengan jiran - Mengenali keluarga jiran

i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat . ii. Menyertai akti iti masyarakat setempat iii. Meng!ormati jiran tetangga

I. Menyenaraikan langka! untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku keselamatan di kawasan tempat tinggal II. Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal III. Meng!asilkan pelan kawasan tempat tinggal.

a. Semangat kejiranan +. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat -Mema!ami cara !idup jiran - Meng!ormati agama dan budaya jiran

i. Meng!uraikan faeda!" akti iti kejiranan pada masyarakat dan ,egara ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat . iii. #eka ter!adap isu dan masala! yang bole! menjejaskan keseja!teraan masyarakat

i. Melibatkan diri dalam projek" gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal. ii. Mencadangkan akti iti !ari keluarga di kawasan tempat tinggal

i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat +. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat a. Semangat kejiranan - Menganggap jiran ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat

i. Menyenaraikan langka! untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal ii. Melibatkan diri dalam projek

seperti keluarga sendiri iii. Meng!ormati jiran tetangga

gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal. iii. Meng!asilkan pelan tempat tinggal

i. Meng!uraikan faeda! akti iti kejiranan pada masyarakat dan ,egara +. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat b. Akti iti kejiranan ii. Menyertai akti iti masyarakat setempat - -otong-royong iii. Meng!ormati jiran tetangga i. Meng!uraikan faeda! akti iti kejiranan pada masyarakat dan ,egara. +. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat b. Akti iti kejiranan - .uma! terbuka ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat iii. Meng!ormati jiran tetangga +. )idup Bersama Di Sekola! Dan Masyarakat b. Akti iti kejiranan Sukaneka .iada! i. Meng!uraikan faeda! akti iti kejiranan pada masyarakat dan ,egara ii. Menyertai akti iti masyarakat setempat iii. #eka ter!adap isu dan masala! yang bole! menjejaskan keseja!teraan masyarakat. i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan meng!ormati amalan budaya kaum lain.

i. Melibatkan diri dalam projek gotong-royong di tempat ibadat" rekreasi dan kawasan tempat tinggal.

i. Melibatkan diri dalam akti iti ruma! terbuka ii. Menyenaraikan langka!langka! sebagai persiapan membuat ruma! terbuka

i. Melibatkan diri dalam akti iti sukaneka di kawasan tempat tinggal ii. Menyenaraikan a!li jawatankuasa bagi merealisasikan akti iti sukaneka i. Meng!asilkan peta asal usul seni tari dan alat mu0ik mengikut negeri. ii. Mempelajari dan mengadakan persemba!an tarian pelbagai

/. (enali Budaya Malaysia

a. (enali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia

- Seni tari dan mu0ik

kaum. iii. Memainkan lagu dengan menggunakan alat mu0ik pelbagai kaum. i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan meng!ormati amalan budaya kaum lain. i. Meng!asilkan peta asal-usul ba!asa dan dialek mengikut kaum. ii. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum.

/. (enali Budaya Malaysia

a. (enali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia - Ba!asa dan dialek

/. (enali Budaya Malaysia

b. (enali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia - Adab berpakaian

i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan meng!ormati amalan budaya kaum lain.

i. Meng!asilkan rekaan bentuk pakaian mengikut suku kaum. ii. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum.

/. (enali Budaya Malaysia

b. (enali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia - Adab men0iara!i.

i. Menjelaskan adab-adab sosial warisan budaya dan kepentingannya. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.

i. Menunjukkan gambr-gambar yang menggambarkan budaya 0iara! men0iara!i. ii. Mempelajari dan mengadakan simulasi ruma! terbuka.

1. Malaysia ,egaraku

a. (enali pemerinta!an Malaysia

sistem i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab kerajaan warganegara ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 2 Maksud kerajaan iii. Menunjukkan perasaan dan taat setia kepada raja dan ,egara

i. Membuat carta organisasi tentang menteri- menteri dalam kabinet Malaysia. ii. Melukis bendera Malaysia sebagai sala! satu identiti utama ,egara

1. Malaysia ,egaraku

a. (enali pemerinta!an Malaysia

sistem i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan kerajan Malaysia. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. 2 #eranan kerajaan iii. Meng!argai peranan kerajaan dalam pembangunan ,egara

i. Melukis artikel kepada ak!bar untuk mela!irkan rasa bangga * memberi cadangan untuk meningkatkan kualiti !idup seperti mengucapkan terima kasi! kepada pemimpin

a. (enali pemerinta!an Malaysia

sistem i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab kerajaan warganegara. ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan

i.Menjalankan simulasi jenis 3 jenis pekerjaan yang memberi sumbangan kepada kerajaan

1. Malaysia ,egaraku

,egara. 2 #eranan rakyat sebagai iii. Meng!argai peranan warganegara pembangunan ,egara.

kerajaan

2 sebagai #etani" ,elayan dalam 2 sebagai #endidik 2 sebagai anggota #olis" 4entera" Bomba 2 sebagai Doctor 2 Dsb i. Memaparkan gambar 3 gambar D5MM Seri #aduka Baginda ii. Membuat carta organisasi tentang sistem pemerinta!an kerajaan Malaysia.

1. Malaysia ,egaraku

b. (enali dan !ormati i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan pemimpin ,egara dan Malaysia. tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 2 D5MM Seri #aduka iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat Baginda 5ang di-#ertuan setia kepada raja dan ,egara. Agong b. (enali dan !ormati i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan pemimpin ,egara dan Malaysia. tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. 2 Sultan * .aja * 5ang iii. Meng!ormati pemimpin ,egara. Dipertuan Besar * 4uan 5ang 4erutama

1. Malaysia ,egaraku

i. Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri ii. Menyenaraikan negeri 3 negeri yang ditadbir ole! .aja * Sultan dan 5ang di 3 #ertua ,egeri

1. Malaysia ,egaraku

b. (enali dan !ormati i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan i. Membuat carta organisasi pemimpin ,egara dan Malaysia. tentang Menteri 3 Menteri dalam tempatan ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan kabinet Malaysia. ,egara. 2 #erdana Menteri iii. Meng!argai peranan kerajaan dalam 2 Menteri Besar * (etua pembangunan ,egara. Menteri

1. Malaysia ,egaraku

b. (enali dan !ormati i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab pemimpin ,egara dan warganegara tempatan ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan ,egara. 2 6akil rakyat iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat 2 #eng!ulu * (etua setia kepada raja dan ,egara. Masyarakat

i. Membuat carta organisasi tentang 6akil .akyat" #eng!ulu * (etua Masyarakat. ii. Menjalankan simulasi proses pemili!an (etua (ampung. 2 #enamaan 7alon 2 (empen 2 Mengundi 2 Mengira 8ndi 2 #engumunan #emenang 2 8capan calon yang menang. i. Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri ii. Menyenaraikan negeri 3 negeri yang ditadbir ole! .aja * Sultan dan 5ang di 3 #ertua ,egeri

1. Malaysia ,egaraku

b. (enali dan !ormati i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan pemimpin ,egara dan Malaysia. tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. 2 Sultan * .aja * 5ang iii. Meng!ormati pemimpin ,egara. Dipertuan Besar * 4uan 5ang 4erutama a.7iri-ciri peribadi terpuji - (ero!anian dan keimanan i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri. iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji

9. Sedia )adapi 7abaran

i.Mempamerkan * menayangkan gambar-gambar tempat beribadat. ii.Murid mencatat adab-adab ketika beribadat berdasarkan gambar dan maklumat yang disediakan. iii. 6akil kumpulan membentangkan !asil kerja.

9.Sedia )adapi 7abaran

a.7iri-ciri peribadi terpuji -#ertuturan dan tingka! laku yang mulia

i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji ii: Membentuk sa!sia! dan emosi yang positif. iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji.

9. Sedia )adapi 7abaran

a.7iri-ciri peribadi terpuji. - (eta!anan diri - (ecerdasan emosi $;<% dan intelek $I<%

i:Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. ii: Membina keta!anan diri untuk meng!adapi cabaran. iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji. i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri. iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi terpuji.

9. Sedia )adapi 7abaran

a. 7iri-ciri peribadi terpuji - 8sa!a meneruskan kecemerlangan

i. Melakonkan akti iti konflik dengan rakan ii. 6akil kumpulan membuat pembetulan pertuturan yang tidak sopan. iii.Memadankan perkataan sopan dengan gambar yang disediakan. i. Melakonkan akti iti penyelesaian masala! berdasarkan kad gambar: - konflik dengan rakan - masala! pembelajaran - takut meng!adapi cabaran - tekanan keluarga i. Meng!asilkan peta minda wawasan diri $ kajian masa depan % ii. #enerangan peta minda ole! wakil kumpulan. iii. #ameran peta minda.

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH KHIDMAT MASYARAKAT