Anda di halaman 1dari 14

1.Apakah jenis olahan rupa motif yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah?

A Corak cerminan B Corak batu bata C Corak orgee D Corak separuh jatuh

2.Apakah jenis garisan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah?

A B C D

arisan berpusar arisan beralun arisan bergetar arisan berpancar

!.Apakah warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna? A "on warna B #uhu warna C $arna penggenap

D $arna harmoni

%.Apakah motif yang digunakan untuk menghasilkan rupa dalam gambar rajah di bawah?

A #otong B &erang C #iput D 'lat bulu

(.Berapakah sai) ukuran garisan grid bagi huruf asas*$* ? A 1 unit + ( unit B ! unit + ( unit C % unit + ( unit D ( unit + ( unit

,.Antara objek yang berikut-yang manakah mempunyai jalinan sentuh ? A &ulit majalah B &ertas pembalut hadiah C Catan alam benda D .ermaidani

/. ambar rajah di bawah menunjukkan empat warna.0ang manakah warna sejuk? A 1ingga B 2ijau

C 3erah D &uning

4.Apakah jenis susunan grid yang terdapat pada corak kulit buah nanas dalam gambar rajah di bawah?

A B C D

rid papan catur rid sisik ikan rid orgee rid separuh jalan

5.Apakah jenis garisan yang dapat digambarkan melalui gambar rajah di bawah?

A B C D

arisan putus6putus arisan beralun arisan berpancar arisan berbulu

17.Apakah unsur seni yang ditunjukkan pada susunan perabot dalam sesebuah bilik? A 1alinan B 8uang

C Bentuk D $arna

11.Berdasarkan gambar rajah di bawah-objek yang manakah mampu menimbulkan bentuk?

12.Berdasarkan gambar rajah di bawah-yang manakah menerangkan mengenai rupa?

1!.Apakah jenis perspektif yang ditampilkan oleh gambar rajah di bawah?

A #atu titik lenyap B Dua titik lenyap C "iga titik lenyap D "iada titik lenyap

1%.0ang manakah antara ciri6ciri di bawah yang dapat menerangkan tentang bentuk? 9 Bersifat dua dimensi 99 3empunyai isi padu 999 Boleh disentuh 9: Dapat dilihat daripada pelbagai sudut A 9-99 dan 999 B 9-99 dan 9: C 9-999 dan 9: D 99-999 dan 9:

1(.&enyataan yang berikut dapat menerangkan tentang ilustrasi di atas. 9 9a adalah bentuk yang diubah kepada rupa yang diringkaskan 99 9a boleh dikategorikan sebagai rupa organik 999 9a dianggap sebagai bentuk ilusi 9: la dikategorikan sebagai sejenis simbol

A 9-99 dan 999 B 99-999 dan 9: C 9-99 dan 9: D 9-999 dan 9:

1,.8upa motif jika disusun secara berulang6ulang menggunakan struktur garisan grid mampu menghasilkan A muka taip B corak C simbol D ton

1/. ambar di atas mengaplikasikan penggunaan jenis warna A bertindak B asas C sewarna D kontra

14.Bagaimanakah cara menimbulkan bentuk konkrit dalam karya seni? A 3enggunakan teknik jalinan dalam lukisan B 3elakar menggunakan teknik garisan

C 3enghasilkan catan menggunakan teknik cat air D 3enggunakan teknik lingkaran pada binaan arca

15.Bagaimanakah untuk menjelaskan tentang ruang? A ;bjek di belakang lebih besar daripada objek di bahagian hadapan B ;bjek di hadapan besar manakala objek di belakang bersai) lebih besar C ;bjek di hadapan lebih jelas jika dibandingkan objek yang sama sai) di belakang D #ai) objek di hadapan dan di belakang mempunyai sai) yang sama

27."empat di mana semua objek bertemu di dalam sebuah lukisan dinamakan A titik tumpu B titik lenyap C aras mata D garisan selari

21..ernyataan manakah yang menyatakan tentang prinsip irama dan pergerakan dalam gambar rajah di bawah?

A 9rama dan pergerakan melalui ulangan rupa B 9rama dan pergerakan melalui ulangan garisan C 9mbangan menimbulkan irama dan pergerakan D 2armoni yang menimbulkan irama dan pergerakan

22.Apakah warna yang sesuai digunakan dalam sebuah perpustakaan? A $arna harmoni B $arna penggenap C $arna asas D $arna panas

2!.Bagaimanakah ton warna boleh diperolehi? A 3elalui campuran warna asas dengan warna sekunder B 3elalui campuran sesuatu warna dengan warna putih atau hitam C 3elalui campuran sesuatu warna dengan warna merah atau biru D &ombinasi campuran warna tertier

2%.$arna yang sesuai digunakan pada bahagian yang bertanda + dalam rajah di atas ialah A warna sejuk B warna panas C warna sekunder D warna tertier

2(.Bagaimanakah pergerakan dapat ditimbulkan menggunakan garisan? 9 Beberapa garisan disusun secara lurus dengan jarak yang sama 99 arisan dilukis secara beralun

999 Beberapa garisan dilukis dengan ketebalan yang berbe)a

9:

arisan dilukis secara berpusar A 9-99 dan 999 B 99-999 dan 9: C 9-99 dan 9: D 9-999 dan 9:

2,.Di antara rajah di sebelah-yang manakah menunjukkan penggunaan garisan berpancar?

2/.0ang manakah di antara objek yang berikut mempunyai jalinan tampak ? A "apak kasut B &ulit buah tembikai C .ermaidani D 1alan raya 24. Antara rajah di bawah-yang manakah menunjukkan bentuk ?

A 9 dan 99 B 9dan 999 C 99 dan 999 D 99 dan 9:

25.#ituasi manakah yang boleh dikategorikan sebagai ruang terbuka ? 9 Di tepi pantai 99 Di kebun kelapa 999 Di ruang tamu 9: Di perpustakaan A 9 dan 99 B 99 dan 999 C 999 dan 9: D 9 dan 9:

!7. Apakah jenis prinsip rekaan yang paling berbe)a dengan prinsip harmoni ? A &epelbagaian B .ergerakan C &ontra D 9mbangan

!1.Bagaimanakah penegasan boleh diwujudkan dalam sesuatu gubahan ? 9 3enggabungkan semua imej dalam satu kelompok 99 3enggunakan warna merah dalam kelompok warna hijau

17

999 3enggunakan pelbagai imej yang berbe)a 9: 3engasingkan imej dari kelompok yang lain A 9dan 99 B 999 dan 9: C 9dan 999 D 99 dan 9:

!2. Dalam prinsip rekaan-kontra sering dikaitkan dengan A imbangan B penegasan C pergerakan D kesatuan

!!

3anakah dari gambar rajah di atas yang dapat menunjukkan imbangan simetri ? A 9 dan 99 B 999 dan 9: C 9 dan 999 D 99 dan 9:

11

!%.

.rinsip paling ketara yang diaplikasikan dalam rekaan di atas ialah A harmoni B kontra C penegasan D kepelbagaian

!(. Antara yang berikut-yang manakah mampu menimbulkan penegasan ? A #eorang badut yang membuat persembahan B #ekelompok buah6buahan tempatan C .erabut kayu di ruang tamu D #ejambak bunga yang berwarna6warni

!,.Antara unsur utama yang perlu berharmoni dalam sesebuah reka bentuk poster? A $arna muka taip dan warna latar belakang B 8upa muka taip dan ilustrasi C $arna ilustrasi dan warna latar belakang D 8upa muka taip dan reka letak ilustrasi

!/.Antara barangan kraf tradisional di bawah-yang manakah mementingkan imbangan simetri dalam reka bentuknya? A "embikar labu sayong

12

B Corak batik lukis C 3otif ukiran itik pulang petang D "embikar labu belalai gajah

!4..enggunaan prinsip kepelbagaian dalam sesuatu gubahan adalah bertujuan A menunjukkan kerajinan artis B menunjukkan pengetahuan yang tinggi dalam peghasilan karya C menimbulkan kesan ceria dalam karya seni D mengelakkan kesan hambar dalam karya seni

!5. Apakah prinsip rekaan yang hampir sama dan saling lengkap melengkapi prinsip kesatuan dalam penghasilan sesebuah karya seni ? A 9mbangan B 9rama C &epelbagaian D &ontra %7.&enyataan yang manakah

Bagaimanakah caranya untuk menimbulkan kesan pergerakan pada ilustrasi di atas ? 9 3enukar warna ketam 99 3elukis beberapa ekor lagi ketam dengan sai) yang berbe)a 999 3elukis dua ekor lagi ketam dengan kedudukan kaki yang berlainan 9: 3elukis tiga ekor ketam dengan bilangan kaki yang berbe)a A 9dan 99

1!

B 9idan 999 C 999dan 9: D 9 dan 9:

D9#<D9A&A= ;><2?

D9#A2&A= ;><2-

@@@@@@@@@@ AC.<.#'89A=9 B" C.<.3'DAB &<"'A .A=9"9A .<=D9D9&A= #<=9 :9#'A>

@@@@@@@@..

&<"'A B9DA=

#A9=# #;#9A>

1%