Anda di halaman 1dari 1

KEBERKESANAN PERLAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF

FAKTOR MASALAH CARA MENGATASIMurid Berkeperluan Khas EMK! Pelagai kategori bermasalah pembelajaran Minat dan kecenderungan muridTahap keupayaan dan potensi murid Diagnostik mengikut kebolehan dan pencapaian murid Jenis ketidakupayaan yang dialami oleh murid Motivasi diri Gaya dan stail pembelajaran muridKurikulu" Strategi dan pendekatan P&P Kesesuaian pendekatan dan strategi pengajaran Membuat penyesuaian adaptasi atau modi!ikasi kepada kurikulum bagi memastikan penguasaan M"K#Pr#$esi#nalis"e Guru Kesediaan dan penerimaan Guru Tipikal

"antuan Guru $esos %Guru Pendidikan Khas&Mengamalkan sikap keprihatinan yang tinggi Mengamalkan tanggapan baik Mempertingkatkan penglibatan M"K dalam belajar dan bersosialisasi Membuat penyesuaian "ahan "antu "elajar "erpengetahuan mengadaptasikan kaedah instructional dalam P&P Mereka bentuk melaksana dan menilai program modi!ikasi ' pengurusan tingkahlaku murid berkeperluan khas %M"K& Membina hubungan dan kerjasama secara kolaborasi dan konsultasi Membina $P( berasaskan objekti! dan matlamat jangka pendek dan panjangKe"udahan dan prasarana Kelas tidak kondusi!

Prasarana tidak mesra )K* Pertandingan keceriaan kelas+ Mempelbagaikan """ keceriaan susun atur dan kebersihan # Menggunakan Peruntukan P,G Menyediakan kemudahan mesra )K*